Page 1

2013

Kitchens

10 ปี

25 ปี

ท็อปและซิงก์ รับประกันคุณภาพ 10 ปี อ่านรายละเอียดหน้า 54

ชุดครัว FAKTUM/แฟ็กทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี อ่านรายละเอียดหน้า 54


เริม ่ ต้นกับครัวแบบ IKEA ทีน ่ ่ี

นักจัดระเบียบชัน ้ เยีย่ ม

จัดทุกอย่างในครัวได้เป็นระเบียบ ตัง้ แต่ของแห้ง กระเทียม พริกไทย ถ้วยชาม ไปจนถึงขยะ หน้า 56

เริม ่ ออกแบบได้ทน ่ี ่ี

โปรแกรมออกแบบออนไลน์ทช่ี ว่ ยให้คณ ุ เห็นภาพห้องครัวใหม่ของ คุณในแบบสามมิติ ดูได้กอ่ นตัดสินใจซือ้ หน้า 44

ราคาย่อมเยา แนวคิดพืน้ ฐานของเรา คือ เฟอร์นเิ จอร์และ สินค้าแต่งบ้าน ในราคาทีค ่ ณ ุ เป็นเจ้าของได้ แน่นอนว่าชุดครัวของเราก็ตอ้ งเป็นเช่นนัน้ ด้วย

บริการครบครัน

ถ้าคุณไม่มเี วลาหรือไม่ชาำ นาญพอทีจ่ ะ ประกอบหรือติดตัง้ ชุดครัวเอง ไม่ตอ ้ ง กังวล เรามีบริการหลากหลาย ให้คณ ุ มีชด ุ ครัวใหม่ได้สบายๆ หน้า 46

ใหม่ รับประกันคุณภาพ การรับประกันคุณภาพยาวนาน 25 ปี ให้คณ ุ มัน ่ ใจได้วา่ เราใส่ใจเรือ ่ งคุณภาพเท่าๆ กับที่ คุณใส่ใจ หน้า 54

ซือ ้ แล้วใช้เลย ไม่ตอ ้ งรอนาน เพราะสินค้าชุดครัวส่วนใหญ่ ของเรามีพร้อมในสต็อก ให้ซอ ้ื และนำากลับ บ้านได้ทน ั ที

รวมทุกอย่างไว้ในทีเ่ ดียว

รับประกัน

โคมไฟ โต๊ะ กระทะ จานพิซซ่า ชามสลัด ผ้า เช็ดจาน ทีป ่ อกเปลือกมันฝรัง่ ทุกอย่างที่ คุณต้องการภายในครัว มารวมตัวกันอยู่ ทีน ่ ่ี

25 ปี 6

ม.²

ชุดครัว รุน ่ FAKTUM/RUBRIK APPLÅD/APPLÅD แฟ็คทุม ่ /รูบรีค อัพพลอด/อัพพลอด

75,520 บาท

ชุดครัวราคานี้รวมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 34 ตูค ้ รัว รุน ่ FAKTUM/แฟ็คทุม ่ ใหม่ บานตูส ้ ฟ ี า้ น้าำ ทะเล รุน ่ RUBRIK APPLÅD/รูบรีค อัพพลอด และบานตู/้ หน้าลิน ้ ชัก รุน ่ APPLÅD/อัพพลอด สีขาว ราคา 75,520 บาท มือจับอะลูมเิ นียม รุน ่ KLIPPIG/คลิปปิก และท็อปครัวลามิเนตสีขาว รุน ่ PRÄGEL/แพรเกล (เครือ ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยกจำาหน่าย) ซิงก์ฝง ั หลุมครึง ่ มีทพ ่ี ก ั จาน รุน ่ BOHOLMEN/ บูโฮล์มเมน ราคา 4,490 บาท (ราคารวมสะดืออ่าง และท่อน้าำ ทิง้ รุน ่ ATLANT/อัทลันท์)

ชุดครัว FAKTUM/แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี อ่านรายละเอียดเพิม ่ เติมได้ท่ี หน้า 54

มองแล้วลองได้ตามสบาย

การช้อปปิง้ ที่ IKEA ไม่เพียงแค่มองเฉยๆ เราไม่มป ี า้ ย “ห้าม” เชิญคุณทดลองใช้งาน ได้ตามสบาย ชุดครัวในโชว์รม ู ของเราก็เช่น กัน ให้คณ ุ ลองจับ สัมผัส เปิดตู้ ดูลน ้ิ ชัก ทำาทุกอย่างได้กอ ่ นตัดสินใจซือ ้

3


อุปกรณ์เสริมแบบต่างๆ รุน ่ RATIONELL/รชูนเนล ออกแบบขึน ้ สำาหรับแยกเก็บของใช้ในตูค ้ รัวและในลิน ้ ชัก โดยเฉพาะ ทีแ่ บ่งช่องในลิน ้ ชัก รุน ่ RATIONELL/รชูนเนล วัสดุ: อะลูมเิ นียม/พลาสติก

450 บาท ดูขอ ้ มูลสินค้าในหน้า 28

เราเริม ่ งาน พัฒนาห้องครัว มาตัง ้ แต่ปี 1968 ในปี 1968 IKEA เปิดตัวแผนกใหม่ คือ แผนกห้องครัว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตชุดครัวที่ทั้ง สวยงาม ใช้ดี และทนทาน ในราคาที่ผู้คนเป็นเจ้าของได้ ผ่านมา 44 ปี เรายังคงอุดมการณ์นี้ไม่มี เปลี่ยน และเรายังคงตั้งคำาถามเดิมว่า เราจะพัฒนาชุดครัวของเราอย่างไร เพื่อให้คุณใช้ห้องครัวใน แต่ละวันได้ดีขึ้น โบรชัวร์ปีนี้เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและอัดแน่นด้วยไอเดียมากมายที่เรามี ในราคาที่เนรมิตครัวในฝัน ให้เป็นจริงได้ เชื่อได้เลยว่าในโบรชัวร์ 60 หน้าของเรา จะมีห้องครัวสวยๆ และอุปกรณ์ดีๆ ที่มาพร้อม บริการต่างๆ ให้คุณได้เลือกอย่างจุใจ

รับประกัน

25 ปี ชุดครัวรุน ่ FAKTUM /แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

10 ปี ท็อปและซิงก์ รับประกันคุณภาพ 10 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

ชุดครัว

4

บานตูค ้ รัว

34

SMART ORGANISATION

APPLÅD/อัพพลอด สีขาว

02

มือจับและปุม ่ จับบานตู้

40

อุปกรณ์เก็บของในตูแ้ ละลิน้ ชัก

28

ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ สีเทา

06

ท็อปครัว

50

ทีเ่ ก็บของแบบแขวนผนัง

56

ROCKHAMMAR/ร็อคฮัมมาร์ สีนาำ้ ตาลลายไม้

08

อ่างซิงก์

52

ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ สีขาว

10

เคล็ดลับและไอเดียแต่งห้องครัว

TIDAHOLM/ทีดา้ โฮล์ม สีขาว

12

การวางผังห้องครัว

42

ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ สีแดงไฮกลอส

14

การเลือกท็อปครัว อ่างซิงก์ และก๊อกน้าำ

48

FYNDIG/ฟืนดิก สีขาว

16

GNOSJÖ/กนูเชอ สีดาำ

18

การซือ้ ชุดครัวของ IKEA

42

STÅT/สตวท สีออฟไวท์

20

NEXUS/เน็กซุส สีเบิรช์

22

บริการติดตัง้ ชุดครัว

46

ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ สีขาวเหลือง

24

การรับประกันคุณภาพ

54

LIDINGÖ/ลีดงิ เออ สีเทา

26

5


เคล็ดลับห้องครัว #1:

พืน ้ ทีแ่ ค่น้ี ไม่มป ี ญ ั หา

2

ถ้วยกาแฟเอสเพรสโซและจานรอง

119 บาท

ออกแบบ 1 ชุดครัวรูปตัว U แบบเต็มพืน ้ ทีผ ่ นัง โดยใช้ 2 ตู้ แขวนต่อขึน ้ ไปให้สงู ถึงเพดาน แล้วเลือกใช้ 3 ตูแ้ ขวนทีม ่ ค ี วาม ลึก 37 ซม. เป็นตูป ้ ด ิ ท้ายขบวน แต่ไม่เหมือนใครตรงทีใ่ ห้ตใู้ บนี้ หันหน้าลิน ้ ชักไปคนละทางกับตูอ ้ น ่ื เพือ ่ ไม่ให้ชนกันเวลาเปิด นีค ่ อ ื 4 วิธงี า่ ยๆ ทีช่ ว่ ยให้คณ ุ ได้หอ ้ งครัวครบทุกฟังก์ชน ั ในขนาดแค่ 5.5 ตร.ม.

ถ้วยกาแฟเอสเพรสโซและจานรอง รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 119 บาท ชุดภาชนะพอร์ซเลน สีเทาเข้ม จุ 5 ซล. ดีไซเนอร์ Susan Pryke

1

ชุดครัว รุน ่ fAKtum/ABStRAKt แฟ็คทุม ่ /อับส์ตรัคท์

144,810 บาท ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 34 ดูขอ ้ มูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 46

3

รับประกัน

25 ปี ชุดครัวรุน ่ FAKTUM /แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 10 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

6

ตูแ้ ขวนขนาดลึก 37 ซม. ทีม ่ า พร้อมลิน ้ ชัก ใช้เป็นตูด ้ า้ นข้าง ทีห่ น ั หน้าไปคนละทาง ไม่ชนกัน

5.5 ม.² ตูค ้ รัว รุน ่ fAKtum/แฟ็คทุม ่ บานตูแ้ ละหน้าลิน ้ ชัก รุน ่ ABStRAKt/อับส์ตรัคท์ ผิวฟอยล์ไฮกลอส สีเทา ราคา 144,810 บาท มือจับสแตนเลส รุน่ LANSA/ ลันซ่า และท็อปลามิเนต รุน่ PRÄGEL/แพรเกล สีไลท์โอ๊ค (เครือ ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อก น้าำ แยกจำาหน่าย) อ่างซิงก์ รุน ่ BREDSKÄR/เบรียดแชร์ ราคา 11,400 บาท ดูขอ้ มูลสินค้า หน้า 52 (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์) 7


จานอบและจานเสิรฟ ์ รุน ่ SMARTA/ สมอร์ทต้า ย30×ก22 ซม.

399 บาท/ใบ

25 ปี ชุดครัวรุน ่ FAKTUM /แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

รับประกัน

10 ปี จานอบและจานเสิรฟ ์ รุน ่ SMARTA/สมอร์ทต้า ภาชนะสโตนแวร์ สีขาว ดีไซเนอร์ Magnus Elebäck ขนาด ย30×ก22 ซม. ราคา 399 บาท/ใบ ขนาด ย41×ก26 ซม. ราคา 599 บาท/ใบ

กระทะอเนกประสงค์ รุน ่ FAVORIT ฟาวูรท ี รับประกัน 10 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมได้ทห่ี น้า 54

กระทะอเนกประสงค์มฝ ี า รุน ่ fAVORIT/ฟาวูรท ี

เคล็ดลับห้องครัว #2:

1,990 บาท

ประหยัดทัง ้ เวลา และพลังงาน เราต่างใส่ใจเรือ ่ งอาหาร แต่ไม่เฉพาะเรือ ่ งการกินเท่านัน ้ ยังรวมถึงเรือ ่ งการเตรียมอาหารและการ เก็บอาหารด้วย จะใช้เครือ ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน เรามีวธิ งี า่ ยๆ เช่น ปิดฝาเพือ ่ ให้อาหารหรือน้าำ เดือดเร็วขึน ้ ใช้กล่องถนอมอาหาร ทีช่ ว่ ยเก็บอาหารได้นานขึน ้ เพือ ่ ให้มเี ศษอาหารเหลือทิง้ น้อยลง เพราะความใส่ใจเรือ ่ งสิง่ แวดล้อม IKEA จึงออกแบบ ผลิตภัณฑ์และเครือ ่ งใช้ในครัวทีค ่ าำ นึงถึงเรือ ่ งพลังงานและการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

ใหม่ ชุดครัว รุน ่ fAkTuM/ROCkHAMMAR แฟ็คทุม ่ /ร็อคฮัมมาร์

84,410 บาท ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 34 ก้าอีบ ้ าร์ รุน ่ DALfRED/ดัลเฟรียด

ดูขอ ้ มูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 46

1,490 บาท

12 ม.²

8

ตูค ้ รัว รุน ่ fAkTuM/แฟ็คทุม ่ ใหม่ บานตูแ้ ละหน้าลิน ้ ชัก รุน ่ ROCkHAMMAR/ ร็อคฮัมมาร์ ผิวฟอยล์ ลายไม้ สีนาำ้ ตาล ราคา 84,410 บาท มือจับ/ ปุม่ จับบานตู้ รุน่ FÅGLAVIK/ฟัวกลาวิก ทำาจากสังกะสีพน่ สีฝนุ่ สีดาำ และท็อป ลามิเนต รุน่ PRÄGEL/แพรเกล สีแบล็กสโตน (เครือ ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยก จำาหน่าย) เก้าอีบ ้ าร์ รุน ่ DALfRED/ดัลเฟรียด ราคา 1,490 บาท วัสดุ: ไม้เบิรช์ ทำาสี สีดาำ ทีน่ ง่ั ปรับความสูงได้ 63-74 ซม. ซิงก์ฝง ั หลุมครึง ่ รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 3,190 บาท ดูขอ้ มูล สินค้าหน้า 52 (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์) กระทะอเนกประสงค์มฝ ี า รุน ่ fAVORIT/ฟาวูรท ี ราคา 1,990 บาท วัสดุ: สแตนเลสเคลือบสารกันติด Teflon(R) Professional ขนาด Ø26 ซม. ใช้ได้ กับเตาทุกชนิดและเข้าเตาอบได้ รับประกันคุณภาพ 10 ปี 9


เคล็ดลับห้องครัว #3:

ห้องครัวและ ห้องรวมตัว

โคมแขวนเพดาน รุน ่ BaSISk/บอสซิสค์

699 บาท/ดวง

ห้องครัวทีเ่ ห็นนี้ ไม่วา่ จะทำาอาหารหรือนัง่ ทานอาหารก็สบาย เพราะนอกจากจะใช้ทาำ ครัวได้ดี อย่างทีค ่ รัวทัว่ ไปควรจะเป็น ยังใช้เป็นทีร่ วมตัวของครอบครัวและเพือ ่ นฝูงได้ดว้ ย และยังมี ข้อดีท่ี 1 เป็นครัวรูปตัว U ทีม ่ ี 2 ตูเ้ ตีย ้ ตัง้ พืน ้ ช่วยเก็บของ ต่างๆ ไว้ใกล้มอ ื ให้หยิบใช้สะดวก และถ้าคุณเลือกใช้ 3 ท็อป ครัวอะคริลก ิ ขนาดใหญ่ทม ่ี ค ี วามลึก 62 ซม. ก็สามารถใช้ทอ ็ ป ครัวเป็นเคาน์เตอร์บาร์ได้ดว้ ย ไม่ใช่แค่คณ ุ คนเดียวหรอกทีช่ อบ ครัวแบบนี้ เราก็ชอบมากเหมือนกัน!

รับประกัน

25 ปี ชุดครัว FAKTUM/แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี อ่านรายละเอียดเพิม ่ เติมได้ท่ี หน้า 54

2 1

3

ท็อปครัวอะคริลก ิ ขนาดลึก 62 ซม. ใหญ่พอให้ใช้เป็น “เคาน์เตอร์บาร์” ได้ดว้ ย

ชุดครัว รุน ่ faktum/aBStRakt แฟ็คทุม ่ /อับส์ตรัคท์

197,160 บาท 14 ม.²

ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 34

ตูค ้ รัว รุน ่ faktum/แฟ็คทุม ่ บานตูแ้ ละหน้าลิน ้ ชัก รุน ่ aBStRakt/อับส์ตรัคท์ ผิวฟอยล์ไฮกลอส สีขาว ราคา 197,160 บาท มือจับอะลูมเิ นียม รุน่ BLANKETT/บลันเคท และท็อปอะคริลก ิ (เครือ ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยก จำาหน่าย) อ่างซิงก์ รุน ่ BREDSkÄR/เบรียดแชร์ ราคา 11,400 บาท ดูขอ้ มูลสินค้า หน้า 52 (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์) โคมแขวนเพดาน รุน ่ BaSISk/บอสซิสค์ ราคา 699 บาท/ดวง วัสดุ: เหล็กชุบ นิกเกิล/แก้ว สีขาว ขนาดโป๊ะโคม Ø22 ซม. ดีไซเนอร์ Wiebke Braasch โป๊ะโคม แก้วเป่า แต่ละชิน้ มีเอกลักษณ์เฉพาะ 10

11


25 ปี ชุดครัวรุน ่ FAKTUM /แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

จานแบ่ง รุน ่ DINERa/ดีเนียร่า

39 บาท/ใบ จานแบ่ง รุน ่ DINERa/ดีเนียร่า ราคา 39 บาท/ใบ จานสโตนแวร์ สีฟา้ อมเทา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. ดีไซเนอร์ Susan Pryke

1

เคล็ดลับห้องครัว #4:

3

4

2

โต๊ะกลางครัว สำาหรับสองคน ถ้าพืน ้ ทีเ่ อือ ้ อำานวย การมีโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ไว้กลางห้องครัว ก็จะดีไม่นอ ้ ยเลยทีเดียว เพราะใช้ ประโยชน์ได้หลายอย่างถ้าจัดวางผังพืน ้ ทีใ่ ห้ถก ู ไม่วา่ จะเป็นพืน ้ ทีส ่ าำ หรับ 1 เตรียมและทำาอาหาร 2 เก็บของใช้และอุปกรณ์ตา ่ งๆ 3 อ่างล้างจาน 4 บาร์นง่ั เล่น ทัง้ หมดนีใ้ ช้พน ้ื ทีแ่ ค่เพียง 3 ตร.ม. ถ้าคุณต้องการไอเดียเพิม ่ เติมในการจัดโต๊ะกลางครัว มาปรึกษาพนักงานของเราได้ท่ี แผนกครัว หรือเข้าไปดูเพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th

ชุดครัว รุน ่ faktum/tIDaHOLm แฟ็คทุม ่ /ทีดา้ โฮล์ม

133,410 บาท ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 34 ดูขอ ้ มูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 46

12

11 ม.²

ตูค ้ รัว รุน ่ faktum/แฟ็คทุม ่ บานตูแ้ ละหน้าลิน ้ ชัก รุน ่ tIDaHOLm/ทีดา้ โฮล์ม ราคา 133,410 บาท บานตูแ้ ละหน้าลิน้ ชักทำาจากไม้โอ๊คและวีเนียร์โอ๊คเคลือบแล็ก เกอร์ผสมสี มือจับอะลูมเิ นียมชุบนิกเกิล รุน่ METRIK/เมททริค และท็อปลามิเนต รุน่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ ท็อปครัวปิดผิวสองด้าน สีขาว/แดง ขอบขาว (เครือ ่ ง ใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยกจำาหน่าย) ซิงก์ฝง ั หลุมเดียว รุน ่ BREDSkÄR/เบรียดแชร์ ราคา 14,000 บาท ดูขอ้ มูล สินค้า หน้า 52 (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์) 13


ชามเสิรฟ ์ รุน ่ BLANDA/บลันด้า

229 บาท/ใบ

ตูแ้ ขวนแนวนอน ช่วยเน้นสไตล์ ของห้องให้ชด ั เจนขึน ้

1

ชามเสิรฟ ์ รุน ่ BLANDA/บลันด้า ราคา 229 บาท ขนาด Ø20 ซม. ดีไซเนอร์ Anne Nilsson ชามแก้วใสหลายขนาดให้ เลือกใช้ ซ้อนเก็บได้

เคล็ดลับห้องครัว #5:

กล้าเล่นสี

สีสน ั เสกมนต์สเน่หใ์ ห้ไ้ ด้ทก ุ ห้อง ไม่วา่ สีอะไร ถ้าเป็นสีทค ่ี ณ ุ ชอบแล้วล่ะก็ ไม่มท ี างผิด วิธงี า่ ยๆ ใน การแต่งแต้มสีสน ั ในห้อง คือ การคุมโทนสีของพืน ้ ผิวทีเ่ ปลีย ่ นยาก เช่น 1 พืน ้ ห้องหรือกระเบือ ้ ง ให้เป็นสีพน ้ื หรือสีกลางๆ แล้วเล่นสีบนพืน ้ ผิวทีเ่ ปลีย ่ นได้งา่ ยกว่า เช่น 2 บานตูห้ รือผนัง ทีช่ ว่ ยให้ คุณลองผิดลองถูกในการเปลีย ่ นสีหอ ้ งครัวได้โดยไม่ตอ ้ งลำาบากเกินไป

2

1

25 ปี 9 ม.² ชุดครัวรุน ่ FAKTUM /แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

119,540 บาท ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 34

ตูค ้ รัว รุน ่ fAktum/แฟ็คทุม ่ บานตูแ้ ละหน้าลิน ้ ชัก 2 รุน ่ คือ รุน ่ ABStRAkt/อับส์ตรัคท์ ผิวฟอยล์ไฮกลอส สีแดง และบานกระจกสีขาว รุน ่ RuBRIk/รูบรีค บานกระจกนิรภัย ขอบอะลูมเิ นียม ราคา 119,540 บาท มือจับอะลูมเิ นียม รุน ่ BLANKETT/บลันเคท และท็อปลามิเนต รุน ่ NUMERÄR/ นุมเมแรร์ สีขาว ขอบสีโลหะ (เครือ ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยกจำาหน่าย) ซิงก์ฝง ั หลุมเดียว รุน ่ BREDSkÄR/เบรียดแชร์ ราคา 11,400 บาท ดูขอ ้ มูล สินค้าหน้า 52 (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์)

ดูขอ ้ มูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 46 14

15


เคล็ดลับห้องครัว #6:

ได้ครบทัง ้ ห้อง ในราคาน้อยกว่า ถ้าคุณต้องการชุดครัวสักชุด ในราคาสบายๆ แต่ตอบโจทย์การใช้งานพืน ้ ฐาน ได้ครบ เราขอแนะนำา FYNDIG/ฟืนดิก แม้ราคาจะคุม ้ เหลือเชือ ่ แต่เชือ ่ ถือได้เรือ ่ ง คุณภาพ ว่านานนับปีชด ุ ครัวของเราชุดนีจ้ ะยังใช้ดเี สมอ ตูค ้ รัว “ฟืนดิก“ มาพร้อมบานตู้ ลิน ้ ชัก บานพับ และขาปรับระดับได้ แล้วให้คณ ุ เลือกตกแต่งเพิม ่ เติมได้ตามสไตล์ทช่ี อบ ด้วยท็อปครัว อ่างซิงก์ และอุปกรณ์เสริมแบบต่างๆ

ใหม่

ชุดครัว รุน ่ FYNDIG/ฟืนดิก

15,420 บาท ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง

ตู้ 5 ใบพร้อมบานตูแ้ ละลิน ้ ชัก อ่างซิงก์และท็อปครัว รุน ่ FYNDIG/ฟืนดิก มือจับ รุน ่ SÄTTA/แซทต้า และถาดเก็บของในลิน ้ ชัก รุน ่ VARIERA/วาเรียร่า (เครือ ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยกจำาหน่าย)

ขาปรับระดับได้ ถึงพืน ้ ไม่เสมอกัน ก็ตง ้ั ตูไ้ ด้โดยไม่โยกเยก

ดูขอ ้ มูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 46 ใหม่ ชุดครัว รุน ่ FYNDIG/ฟืนดิก ราคา 15,420 บาท ผิวฟอยล์เมลามีนสีขาว มือจับ/ปุม ่ จับ พลาสติก รุน ่ SÄTTA/แซทต้า และท็อปลามิเนตสีขาว รุน ่ FYNDIG/ฟืนดิก (เครือ ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อก น้าำ แยกจำาหน่าย) ซิงก์ฝง ั หลุมเดีย ่ ว รุน ่ FYNDIG/ฟืนดิก ราคา 1,400 บาท ดูขอ ้ มูลสินค้าหน้า 52 (ราคารวมสะดือ อ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์) รถเข็น รุน ่ BYGEL/บีเกล ราคา 1,590 บาท วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก ABS สีขาว/สีเงิน ขนาด ก39×ล59×ส98 ซม. ดีไซเนอร์ K Hagberg/M Hagberg พร้อมตะขอแขวน 3 อันด้านข้าง สำาหรับแขวนเก็บเครือ ่ งครัวและผ้าเช็ดมือให้หยิบใช้ได้สะดวก 16

3.5 ม.² 17


25 ปี

หม้อพร้อมฝา รุน ่ IKEA 365+ อิเกีย 365+

599 บาท

ชุดครัวรุน ่ FAKTUM /แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

15 ปี

เครือ ่ งดูดควันแบบซ่อนไว้ในตูแ้ ขวน ดูดกลิน ่ ดูดควันได้ โดยแทบไม่ สังเกตเห็น

หม้อพร้อมฝา รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ รับประกันคุณภาพ 15 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

1

2

หม้อพร้อมฝา รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 599 บาท หม้อสแตนเลส ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้กบ ั เตาทุกประเภท รวมทัง้ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ก ้ บ ั เครือ ่ งครัวรุน ่ STABIL/สตาบีล ได้หลายชิน ้ ได้แก่ ทีอ ่ น ุ่ อาหาร ตะแกรงนึง่ และฝาสะเด็ดน้าำ

เคล็ดลับห้องครัว #7:

ครัวในแบบของคุณ การทำาห้องครัวใหม่เป็นงานใหญ่ ทีค ่ ณ ุ ต้องระมัดระวังไม่ให้พลาดจุดทีส ่ าำ คัญไป ลองคิดดูวา่ ครัวทีเ่ หมาะกับคุณเป็นแบบไหน คุณต้องการ 1 ติดบานตูค ้ รัวต่างสีตา่ งแบบไว้คก ู่ น ั หรือเปล่า เอาเลย อย่ารอช้า หรือถ้าคุณฝันอยากมี 2 ตูเ้ ก็บตำาราอาหารไว้ในห้องครัว ก็ทาำ ได้ เพราะทีน ่ ค ่ี อ ื ห้องครัวของคุณ ทีค ่ ณ ุ ตัดสินใจได้เต็มที่ ไม่มอ ี ะไรให้ตอ ้ งกังวล

ใหม่

ชุดครัว รุน ่ fAKtum/GNOSJÖ/APPLÅD แฟ็คทุม ่ /กนูเชอ/อัพพลอด ตูค ้ รัว รุน ่ fAKtum/แฟ็คทุม ่ ใหม่ บานตูแ้ ละหน้าลิน ้ ชัก รุน ่ GNOSJÖ/กนูเชอ ผิว ฟอยล์เมลามีน ลายไม้ สีดาำ และบานตูส ้ ขี าวรุน ่ APPLÅD/อัพพลอด ราคา 112,550 บาท มือจับสแตนเลส รุน่ LANSA/ลันซ่า และท็อปลามิเนต รุน่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ ท็อปสองด้านสีนาำ้ ตาลดำา/สีฟา้ น้าำ ทะเล ขอบสีนาำ้ ตาลดำา (เครือ ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยกจำาหน่าย) ซิงก์ฝง ั หลุมเดียว รุน ่ BOHOLmEN/บูโฮล์มเมน ราคา 4,400 บาท ดูขอ้ มูลสินค้า หน้า 52 (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์) 18

112,550 บาท ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 34

ดูขอ ้ มูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 46 7 ม.² 19


เคล็ดลับห้องครัว #8:

อาหารเช้า เสิรฟ ์ พร้อม วิวสวย

ราคา

ลดลง กวาเดิม

หม้อพร้อมฝา รุน ่ IKEA 365+ อิเกีย 365+ จุ 5 ลิตร

699 บาท

ไม่รจู้ ะทำ�อย่�งไรดีกบ ั พืน ้ ทีใ่ ต้หน้�ต่�งบ�นนัน ้ เร�บอกให้กไ็ ด้ นำ� 1 ตูพ ้ น ้ื สองใบม�ตัง้ ไว้สองข้�งหน้�ต่�ง แล้วห� 2 แผ่นท็อป ม�ว�งพ�ดด้�นบน จ�กนัน ้ ก็ 3 เก้�อีบ ้ �ร์แบบทีเ่ ข้� กัน สัก 2-3 ตัว แค่นก ้ี ป ็ ลีย ่ นมุมเหง�ๆ ข้�งหน้�ต่�ง ให้เป็นมุม อ�ห�รเช้� มุมอ่�นหนังสือ มุมทำ�ง�น หรือทีน ่ ง่ั รอให้ก�ำ ลังใจ ของบรรด�เพือ ่ นทีม ่ �ชืน ่ ชมฝีมอ ื ทำ�อ�ห�รของคุณ และไม่ว�่ คุณจะใช้มม ุ น่�รักนีท ้ �ำ อะไร ก็มวี วิ สวยๆ ให้ดค ู ไู่ ปด้วยเสมอ

(ราคาเดิม 799 บาท)

รถเข็นอาหาร รุน ่ STENSTORP/สเตียนส์ทอร์ป ราคา 5,900 บาท วัสดุ: ไม้โอ๊คเคลือบน้�ำ มัน สีข�ว/สีไม้โอ๊ค ขน�ด ก43×ล44.5×ส90 ซม. ดีไซเนอร์ Carina Bengs หม้อพร้อมฝา รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 699 บาท (ราคา เดิม 799 บาท) หม้อสแตนเลสขน�ด 5 ลิตร

2

ชุดครัว รุน ่ fAKTum/STÅT แฟ็คทุม ่ /สตวท

โถแก้วมีฝาปิด รุน ่ KORKEN/คอร์เก้น ฝ�ปิดแบบสุญญ�ก�ศกันอ�ก�ศเข้� เหม�ะสำ�หรับเก็บถนอมอ�ห�ร เช่น แยมและ เยลลี หรือใช้ถนอมอ�ห�รโฮมเมดต่�งๆ โถขนาด 0.5 ลิตร ราคา 69 บาท/ใบ โถขนาด 1 ลิตร ราคา 89 บาท/ใบ

77,400 บาท

3

ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้� 34 1

ดูขอ ้ มูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 46

เก้าอีบ ้ าร์มพ ี นัก รุน ่ INGOLf/อิงกอล์ฟ

25 ปี ชุดครัวรุน ่ FAKTUM /แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภ�พ 25 ปี ดูร�ยละเอียดเพิม ่ เติมหน้� 54

20

2,250 บาท/ตัว

7.5 ม.² ตูค ้ รัว รุน ่ fAKTum/แฟ็คทุม ่ บานตูแ้ ละหน้าลิน ้ ชักสีออฟไวท์ รุน ่ STÅT/ สตวท และบานกระจกนิรภัย รุน ่ STÅT/สตวท ราคา 77,400 บาท ปุม่ จับ รุน่ FÅGLAVIK/ฟัวกล�วิก และมือจับ รุน่ FÅGLEBODA/ฟอเกลบูด�้ ทำ�จ�ก สังกะสีชบ ุ โครเมียม ท็อปครัวไม้โอ๊ค รุน่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ (เครือ ่ งใช้ไฟฟ้� และก๊อกน้�ำ แยกจำ�หน่�ย) ซิงก์ฝง ั หลุมเดียว รุน ่ DOmSJÖ/ดูมเชอ ราคา 5,790 บาท ดูร�ยละเอียดหน้� 52 (ร�ค�รวมสะดืออ่�งและท่อน้�ำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์) เก้าอีบ ้ าร์มพ ี นัก รุน ่ INGOLf/อิงกอล์ฟ ราคา 2,250 บาท/ตัว วัสดุ: ไม้จริงทำ�สี สีข�ว ขน�ด ก40×ล45×ส91 ซม. ดีไซเนอร์ Carina Bengs

โถแก้วมีฝาปิด รุน ่ KORKEN/คอร์เก้น ขน�ด 0.5 ลิตร

69 บาท/ใบ 21


3

รถเข็นอาหาร รุน ่ BEkVÄm/เบียแควม

2

2,290 บาท 1

4

ตูข้ นาดสูง 35 ซม. พอดีสาำ หรับ พัดลมดูดอากาศ เหมาะใช้ในพืน ้ ที่ จำากัด

นาฬิกาแขวนผนัง รุน ่ BONDIS/บูนดิส

279 บาท

รถเข็นอาหาร รุน ่ BEkVÄm/เบียแควม ราคา 2,290 บาท วัสดุ: ไม้เบิรช์ ขนาด ย60×ก50×ส85 ซม. ผลิตจากไม้จริง ใช้กระดาษทรายขัดและเลือกวิธท ี าำ ผิวไม้ได้ตามต้องการ

เคล็ดลับห้องครัว #9:

ตูส ้ ข่ี นาด ทีล ่ งตัวในทุกพืน ้ ที่ 25 ปี ชุดครัวรุน ่ FAKTUM /แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

ชุดครัว รุน ่ faktum/NEXuS แฟ็คทุม ่ /เน็กซุส

100,030 บาท

เพราะครัวแต่ละบ้านไม่ได้เป็นห้องสีเ่ หลีย ่ มผนังเรียบกับมุม 90 องศาเสมอไป ตูค ้ รัวแบบแขวนผนัง 1 2 รุน ่ “แฟ็คทุม ่ “ จึงมีความสูงให้เลือกได้ถงึ 4 ขนาด คือ 35 ซม. 57 ซม. 3 70 ซม. และ 4 92 ซม. ให้คณ ุ เลือกใช้ให้พอดีกบ ั ขนาดและรูปทรงของห้อง ไม่วา่ จะกว้าง จะแคบ หรือเพดาน จะลาดเอียงก็ตาม

ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 34 ดูขอ ้ มูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 46

12 ม.²

22

ตูค ้ รัว รุน ่ faktum/แฟ็คทุม ่ บานตูแ้ ละหน้าลิน ้ ชัก รุน ่ NEXuS/เน็กซุส ราคา 100,030 บาท บานตู/้ หน้าลิน ้ ชักทำาจากวีเนียร์เบิรช์ เคลือบแล็กเกอร์ผสม สี มือจับสแตนเลส รุน ่ ATTEST/อัทเทสท์ และท็อปลามิเนต รุน ่ NUMERÄR/ นุมเมแรร์ ท็อปสองด้านสีแดง/ขาว ขอบสีขาว (เครือ ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยก จำาหน่าย) ซิงก์ฝง ั เดีย ่ วมีทพ ่ี ก ั จาน รุน ่ BOHOLmEN/บูโฮล์มเมน ราคา 3,090 บาท ดูขอ ้ มูลสินค้าหน้า 52 (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์) นาฬิกาแขวนผนัง รุน ่ BONDIS/บูนดิส ราคา 279 บาท วัสดุ: เหล็ก/กระจก สีดาำ ขนาด Ø38 ซม. 23


ไม้นวดแป้ง รุน ่ MAGASIN/มากะซีน

129 บาท

1

ไม้นวดแป้ง รุน ่ MAGASIN/มากะซีน ราคา 129 บาท ไม้เบิรช์ ยาว 43 ซม.

เคล็ดลับห้องครัว #10:

วิธง ี า่ ยๆ ได้พน ้ื ทีเ่ พิม ่

2

ซ่อนเครือ ่ งล้างจาน ไว้หลังบานตู้ ดูสวย กลมกลืนเป็นชิน ้ เดียวกัน

ถ้าคิดว่าในครัวจะมีพน ้ื ทีไ่ ม่พอ ให้ลองดูวา่ คุณใช้ 1 ตูแ้ ขวนทีม ่ ค ี วามลึก 37 ซม. แทนตูต ้ ง้ั พืน ้ ที่ มีความลึก 60 ซม. ได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ ก็เท่ากับมีทว่ี า่ งเหลือ 23 ซม. ไอเดียดีๆ ในการจัดสรรพืน ้ ที่ ห้องครัวขนาดกะทัดรัด เปิดไปดูได้ในหน้า 28 และ 56

รับประกัน

25 ปี ชุดครัวรุน ่ FAKTUM /แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

เก้าอี้ 2 ขัน ้ รุน ่ BEkVÄM/เบียแควม

ชุดครัว รุน ่ fAktuM/ABStRAkt/RuBRIk แฟ็คทุม ่ /อับส์ตรัคท์/รูบรีค

690 บาท

106,340 บาท ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 34

ดูขอ ้ มูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 46 8 ม.²

24

ตูค ้ รัว รุน ่ fAktuM/แฟ็คทุม ่ บานตูแ้ ละหน้าลิน ้ ชัก รุน ่ ABStRAkt/อับส์ตรัคท์ ผิว ฟอยล์ไฮกลอส สีขาวเหลือง และบานกระจก รุน ่ RuBRIk/รูบรีค กระจกนิรภัยรมดำา กรอบอะลูมเิ นียม ราคา 106,340 บาท มือจับ รุน ่ KANSLI/คันสลี ทำาจากสังกะสีชบ ุ โครเมียม ท็อปลามิเนต รุน ่ PRÄGEL/แพรเกล สีวอลนัท (เครือ ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยกจำาหน่าย) ซิงก์ฝง ั หลุมเดียว รุน ่ BREDSkÄR/เบรียดแชร์ ราคา 14,000 บาท ดูขอ ้ มูลสินค้า หน้า 52 (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์) เก้าอี้ 2 ขัน ้ รุน ่ BEkVÄM/เบียแควม ราคา 690 บาท วัสดุ: ไม้บชี ย้อมสีเคลือบแล็ก เกอร์ สีดาำ ขนาด ก43×ล39×ส50 ซม. 25


เคล็ดลับห้องครัว #11:

สไตล์ คือเรือ ่ งของ รายละเอียด

3

โคมแขวนเพดาน รุน ่ fOtO/ฟูตู้

599 บาท/ดวง

ห้องครัวห้องนีท ้ �ำ ให้คณ ุ เห็นแล้วรักเลยหรือเปล่� เร�สร้�งสไตล์ ของห้องนีข้ น ้ึ ม�ได้อย่�งไร ก�รเน้นห้องในโทนสีออ ่ น เร�เลือกใช้ 1 ท็อปครัวสีออ ่ น 2 กระเบือ ้ งแบบทีเ่ ข้�กัน และ 3 โคมไฟ แต่เพือ ่ ไม่ให้ดขู �วจนเกินไป เร�เลยเลือกใช้ 4 เครือ ่ งดูดควันสีด�ำ กับ 5 ร�วแขวนติดผนังสีด�ำ และเพือ ่ คว�มสวยครบสูตร เร�ใช้ 6 ปุม ่ จับสไตล์วน ิ เทจแบบเดียวกับบ�นตู้

4

5 2

1 6

11.5 ม.² ชุดครัว รุน ่ faktum/LIDINGÖ แฟ็คทุม ่ /ลีดง ิ เออ

102,600 บาท ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้� 34

ดูขอ ้ มูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 46

รับประกัน

25 ปี ชุดครัวรุน ่ FAKTUM /แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภ�พ 25 ปี ดูร�ยละเอียดเพิม ่ เติมหน้� 54

26

ตูค ้ รัว รุน ่ faktum/แฟ็คทุม ่ บานตูแ้ ละหน้าลิน ้ ชักสีออฟไวท์ รุน ่ LIDINGÖ/ ลีดง ิ เออ และบานกระจกนิรภัยรุน ่ LIDINGÖ/ลีดง ิ เออ ราคา 102,600 บาท ปุม ่ จับ รุน ่ FÅGLAVIK/ฟัวกล�วิกและมือจับ รุน ่ FÅGLEBODA/ฟอเกลบูด�้ ทำ�จ�กสังกะสีชบ ุ โครเมียม และท็อปล�มิเนตสีไวท์สโตน รุน ่ PRÄGEL/แพรเกล (เครือ ่ งใช้ไฟฟ้�และก๊อกน้�ำ แยกจำ�หน่�ย) ซิงก์หลุมคู่ รุน ่ DOmSJÖ/ดูมเชอ ราคา 10,090 บาท ดูขอ ้ มูลสินค้�หน้� 52 (ร�ค�รวมสะดืออ่�งและท่อน้�ำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์) โคมแขวนเพดาน รุน ่ fOtO/ฟูตู้ ราคา 599 บาท/ดวง วัสดุ: อะลูมเิ นียม เคลือบแล็กเกอร์ สีออฟไวท์ ขน�ด Ø38 ซม. ให้แสงสว่�งเฉพ�ะจุด เหม�ะ สำ�หรับใช้เป็นโคมไฟบริเวณโต๊ะอ�ห�ร หรือเหนือเค�น์เตอร์บ�ร์ อุปกรณ์แขวนรุน ่ fINtORP/ฟินทอร์ป วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝน ุ่ ดีไซเนอร์ Carina Bengs ราวแขวนติดผนัง ราคา 315 บาท/ราว ย�ว 79 ซม. ตะขอแขวน ราคา 115 บาท/5 ชิน ้ สีด�ำ สูง 7 ซม. ใช้คก ู่ บ ั ร�วแขวน 27


ผูช้ ว่ ยมาแล้ว 1

เก็บขวดเครือ ่ งเทศหรือเครือ ่ งปรุงรส ได้เป็นระเบียบ เหมือนเรียงเข้าแถวไว้

คุณคงมีเครือ ่ งใช้และอุปกรณ์ครัวมากมายหลายชิน ้ ทีอ ่ ยากจะเก็บไว้ในลิน ้ ชักตูค ้ รัว มาหาผูช้ ว่ ยจัดการข้าวของในลิน ้ ชักกันดีกว่า อุปกรณ์ตา่ งๆ ในรุน ่ RATIONELL/รชูนเนล ช่วยคุณได้แน่ๆ ลองเข้าไปดูวา่ มีอป ุ กรณ์ชน ้ิ ไหนน่านำากลับไปเป็นผูช้ ว่ ยจัดระเบียบในลิน ้ ชักได้ บ้างที่ www.IKEA.co.th

ทีว่ างขวดเครือ ่ งเทศในลิน ้ ชัก รุน ่ RATIONELL VARIERA/รชูนเนล วาเรียร่า ราคา 130 บาท วัสดุ: พลาสติก/ยางสังเคราะห์ สีขาว ขนาด ก10×ล49×ส2 ซม.

2

3

4

จะเอาช้อนไว้ซา้ ย ส้อมไว้ขวา หรือช้อนไว้ขวา ส้อมไว้ซา้ ยดีนะ

แบ่งลิน ้ ชักให้เป็นสัดส่วนสำาหรับบรรดาหม้อ กระทะ ฝา หม้อ ตะกร้อมือ ทีต ่ ก ั สลัด และอีกสารพัดเครือ ่ งครัว

ทีแ่ บ่งช่องแบบนีช้ ว่ ยได้มากในลิน ้ ชักใหญ่ เพราะช่วยให้ แยกเก็บโหลซีเรียล พาสต้า แป้งทำาขนม ให้เห็นชัดและ หยิบง่าย

ถาดเก็บช้อนส้อม รุน ่ RATIONELL/รชูนเนล ราคา 450 บาท วัสดุ: ไม้เบิรช์ เคลือบแล็กเกอร์ ขนาด ก31×ย50.1 ซม. ถาดเก็บช้อนส้อม รุน ่ RATIONELL VARIERA/รชูนเนล วาเรียร่า วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลน ี สีขาว ขนาด ก31×ล50×ส4.5 ซม. ราคา 90 บาท ขนาด ก51×ล50×ส4.5 ซม. ราคา 110 บาท

ทีแ่ บ่งช่องในลิน ้ ชัก รุน ่ RATIONELL/รชูนเนล วัสดุ: อะลูมเิ นียม/พลาสติก ทีแ่ บ่งช่องในลิน ้ ชัก ราคา 450 บาท ทีแ่ บ่งช่องลิน ้ ชัก (ชิน ้ เสริม) ราคา 200 บาท

ทีแ่ บ่งช่องในลิน ้ ชักขนาดใหญ่ รุน ่ RATIONELL/ รชูนเนล วัสดุ: อะลูมเิ นียม/พลาสติก กว้าง 40 ซม. ราคา 350 บาท กว้าง 60 ซม. ราคา 450 บาท กว้าง 80 ซม. ราคา 500 บาท

3 2

2 1

4

28

29


จัดระเบียบดี รูส ้ ก ึ ดี รูส ้ ก ึ ดีใช่ไหม เวลาเห็นข้าวของจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ที่สำาคัญยังทำาให้ชีวิตประจำาวันสะดวกขึ้น อีกด้วย ถ้าอย่างนัน ้ ลองคิดดูวา่ มีอะไรบ้างทีค ่ ณ ุ ต้องการไว้ใช้ในครัว อย่างเช่น กล่องไว้เก็บ อุปกรณ์ทาำ ขนม ทีว่ างฝาหม้อ ชัน ้ วางแบบหมุนได้ไว้เก็บของในตูเ้ ข้ามุม เมือ ่ คิดไว้ครบหมดแล้ว ก็ มองหาผูช้ ว่ ยอย่าง RATIONELL/รชูนเนล มาไว้ใช้ได้เลย

1

1. ชัน ้ หมุนสำ�หรับตูพ ้ น ้ื เข้�มุม รุน ่ RATIONELL/รชูนเนล ร�ค� 3,400 บ�ท วัสดุ: ผิวฟอยล์เมลามีน/เหล็ก สีเทา ขนาด Ø79 ซม. ชัน ้ หมุนเข้า มุม 2 ชัน ้ ช่วยให้เก็บของเข้ามุมได้ โดยไม่เสียพืน ้ ที่ และหมุนออกมาหยิบ ของได้งา่ ย 2. กล่องพล�สติก รุน ่ RATIONELL VARIERA/รชูนเนล ว�เรียร่� วัสดุ: พลาสติก PET รีไซเคิล ดีไซเนอร์ Marcus Arvonen สีขาว สีแดง ขนาด ก24×ล17×ส10.5 ซม. ร�ค� 130 บ�ท/ใบ กล่องขนาด ก33.5×ล24×ส14.5 ซม. ร�ค� 200 บ�ท/ใบ 3. ชัน ้ เลือ ่ นหมุนได้ในตูพ ้ น ้ื เข้�มุม 120 รุน ่ RATIONELL/รชูนเนล ร�ค� 5,500 บ�ท วัสดุ: ผิวฟอยล์/

เหล็ก สีเทา ขนาด ย105×ก52 ซม. ทัง้ เลือ ่ นออกได้และหมุนได้ ใช้พน ้ื ทีใ่ น ตูไ้ ด้คม ุ้ และหยิบของได้งา่ ย ชัน ้ เก็บ ของนีใ้ ช้ได้กบ ั ตูเ้ ข้ามุม ทัง้ แบบเปิด ด้านซ้ายและแบบเปิดด้านขวา 4. ทีว่ �งฝ�หม้อ รุน ่ RATIONELL VARIERA/รชูนเนล ว�เรียร่� ร�ค� 220 บ�ท วัสดุ: สแตนเลส ขนาด ย8.5-50×ก14.5×ส10 ซม. ปรับ ความยาวได้เพือ ่ ให้พอดีกบ ั จำานวน ฝาหม้อ แผ่นรองในลิน ้ ชัก รุน ่ RATIONELL VARIERA/รชูนเนล ว�เรียร่� ร�ค� 199 บ�ท วัสดุ: พลาสติก EVA สีเทา ขนาด ย150×ก50 ซม.

ทีว่ �งจ�น รุน ่ RATIONELL VARIERA/ รชูนเนล ว�เรียร่� กว้าง 19-32 ซม.

350 บ�ท/ชิน้

2

ทีว่ �งจ�น รุน ่ RATIONELL VARIERA/รชูนเนล ว�เรียร่� วัสดุ: สแตนเลส/ไม้บชี เคลือบแล็กเกอร์ ดีไซเนอร์ Nike Karlsson ทีว่ �งจ�น ขนาด ก12-19 ซม. สูง 20 ซม. ร�ค� 320 บ�ท/ชิน ้ ขนาด ก19-32 ซม. สูง 20 ซม. ร�ค� 350 บ�ท/ชิน ้

ชัน ้ หมุนสำ�หรับตูแ้ ขวนเข้�มุม รุน ่ RATIONELL/รชูนเนล ร�ค� 1,790 บ�ท วัสดุ: เหล็ก/กระจกนิรภัย ขนาด Ø52.5 ซม. สูง 66-99.5 ซม. ชัน ้ หมุนเข้ามุม 2 ชัน ้ ช่วยให้เก็บของเข้ามุมได้โดยไม่เสียพืน ้ ที่ และ หมุนออกมาหยิบของได้งา่ ย

ถังแยกขยะในตู้ รุน ่ RATIONELL/รชูนเนล ร�ค� 1,320 บ�ท วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลน ี กว้าง 60 ซม. ดีไซเนอร์ Marcus Arvonen

3

4

ทีว่ �งฝ�หม้อ รุน ่ RATIONELL VARIERA/รชูนเนล ว�เรียร่�

220 บ�ท 30

31


ดูแบบห้องครัวเพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th/kitchens

รับประกัน

25 ปี ชุดครัวรุน ่ FAKTUM /แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

32

33


รับประกัน

31,650

31,650

31,650

บานตู้ รุน ่ ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ ผิวฟอยล์ไฮกลอส สีเทา บานกระจก รุน ่ RUBRIK/รูบรีค อะลูมเิ นียม/กระจกนิรภัย

บานตู้ รุน ่ ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ ผิวฟอยล์ไฮกลอส สีดาำ บานกระจก รุน ่ RUBRIK/รูบรีค อะลูมเิ นียมทำาสีดาำ /กระจก นิรภัยรมดำา

บานตู้ รุน ่ ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ ผิวฟอยล์ไฮกลอส สีแดง บานกระจก รุน ่ RUBRIK/รูบรีค อะลูมเิ นียม/กระจกฝ้านิรภัย

25 ปี

10 ปี

ชุดครัวรุน ่ FAKTUM /แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

ท็อปและซิงก์ รับประกันคุณภาพ 10 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

บานตู้ แบบและราคาของบานตูแ้ ต่ละรุน ่ หาบานตูแ้ บบทีถ ่ ก ู ใจได้หรือยัง ลองเลือกแบบและราคาบานตูไ้ ด้ในหน้านี้ ราคาทีแ่ สดงไว้คอ ื ราคาของบานตูร้ น ุ่ นัน ้ ๆ ทีใ่ ช้กบ ั ชุดครัวมาตรฐานตามภาพในหน้าขวา* *ราคานีไ้ ม่รวมราคาบานกระจก

220 ซม.

ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ราคาชุดครัวรวมโครงตู้ บานตู้ ท็อปครัว อุปกรณ์เก็บของภายในตู้ บานพับ แผ่นปิดข้างตู้ แผ่นปิดฐานตู้ คิว้ ตู้ ขาตู้ มือจับ/ป่ม ุ จับ ลิน ้ ชัก/ บานตูพ ้ ร้อมตัวชะลอการกระแทก ไม่รวมราคาเครือ ่ งใช้ไฟฟ้า อ่างซิงก์ ก๊อกน้าำ และชุดไฟ

31,650

31,650

27,600

บานตู้ รุน ่ ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ ผิวฟอยล์ไฮกลอส สีขาว บานกระจก รุน ่ RUBRIK/รูบรีค อะลูมเิ นียม/กระจกนิรภัยสีขาว

บานตู้ รุน ่ ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ ผิวฟอยล์ไฮกลอส สีขาว เหลือง บานกระจก รุน ่ RUBRIK/รูบรีค อะลูมเิ นียม/กระจก นิรภัย

บานตู้ รุน ่ APPLÅD/อัพพลอด ผิวทำาสี สีขาว บานกระจก รุน ่ RUBRIK/รูบรีค อะลูมเิ นียม/กระจกนิรภัย

34

35


ใหม่ 28,850

24,885

31,650

28,850

31,650

28,850

บานตู้ รุน ่ häRlig/แฮร์ลก ิ ผิวฟอยล์เมล�มีน สีข�ว บานกระจก รุน ่ RuBRiK/รูบรีค อะลูมเิ นียม/กระจกฝ้�นิรภัย

บานตู้ รุน ่ lidingö/ลีดง ิ เออ ผิวทำ�สี สีออฟไวท์ บานกระจกนิรภัย รุน ่ lidingö/ลีดง ิ เออ

บานตู้ รุน ่ nexus/เน็กซุส วีเนียร์เบิรช์ เคลือบแล็กเกอร์สี บานกระจก รุน ่ RuBRiK/รูบรีค อะลูมเิ นียม/กระจกฝ้�นิรภัย

ใหม่ บานตู้ รุน ่ RocKhammaR/ร็อคฮัมมาร์ ผิวฟอยล์ ล�ยไม้ สีน�ำ้ ต�ล บานกระจกนิรภัย รุน ่ RocKhammaR/ ร็อคฮัมมาร์

บานตู้ รุน ่ sofielund/ซูฟเี ย่ลน ุ ด์ ผิวฟอยล์ ล�ยวอลนัท สีเท�อ่อน บานกระจก รุน ่ RuBRiK/รูบรีค อะลูมเิ นียม/กระจก นิรภัยสีข�ว

บานตู้ รุน ่ ståt/สตวท ผิวทำ�สี สีออฟไวท์ บานกระจกนิรภัย รุน ่ ståt/สตวท

36,050

36,050

36,050

31,650

บานตู้ รุน ่ Ramsjö/รอมเชอ ไม้บชี /วีเนียร์บชี ย้อมสีเคลือบ แล็กเกอร์ สีน�ำ้ ต�ลดำ� บานกระจกนิรภัย รุน ่ Ramsjö/รอมเชอ

บานตู้ รุน ่ tidaholm/ทีดา้ โฮล์ม ไม้โอ๊ค/วีเนียร์โอ๊คเคลือบ แล็กเกอร์สี บานกระจกนิรภัย รุน ่ tidaholm/ทีดา้ โฮล์ม

บานตู้ รุน ่ åRsta/อัวชตะ ผิวฟอยล์ สีข�ว/อะลูมเิ นียม บานกระจก รุน ่ RuBRiK/รูบรีค อะลูมเิ นียม/กระจกฝ้�นิรภัย

บานตู้ รุน ่ ädel/แอเดล ผิวฟอยล์เมล�มีน สีออฟไวท์ บานกระจกนิรภัย รุน ่ ädel/แอเดล

ใหม่ ใหม่ บานตู้ รุน ่ gnosjö/กนูเชอ ผิวฟอยล์เมล�มีน ล�ยไม้ สีด�ำ บานกระจก รุน ่ RuBRiK/รูบรีค อะลูมเิ นียม/กระจกฝ้� นิรภัย

27,600 บาท สัญลักษณ์อธิบายวิธซี อ ้ื ตูค ้ รัว สัญลักษณ์แสดงวิธก ี �รซือ ้ มีก�ำ กับไว้ทบ ่ี �นตูแ้ ต่ละรุน ่ นำากลับบ้านได้เลย สัญลักษณ์นห้ี ม�ยถึง ตูค ้ รัวรุน ่ ทีพ ่ ร้อมให้ซอ ้ื และนำ�กลับบ้�นได้เลย ดูร�ยละเอียดของบริก�รทัง้ หมดของชุดครัวได้ในหน้� 47

25 ปี บ�นตูค ้ รัวรับประกัน 25 ปี อ่�นร�ยละเอียดเพิม ่ เติมได้ในหน้� 54

36,050 บานตู้ รุน ่ Ramsjö/รอมเชอ ไม้เบิรช์ /วีเนียร์เบิรช์ เคลือบแล็ก เกอร์สขี �ว บานกระจกนิรภัย รุน ่ Ramsjö/รอมเชอ

36

37


บานตู้ รุน ่ rUbrIk applåd/รูบรีค อัพพลวด สีฟา้ อ่อน

ใหม่

บานตู้ รุน ่ abstrakt/อับสตรัคท์ ผิวฟอยล์ไฮกลอส สีเทา บานกระจก รุน ่ rUbrIk/รูบรีค อะลูมเิ นียมทำาสีดาำ /กระจกนิรภัย รมดำา

บานตู้ รุน ่ abstrakt/อับสตรัคท์ ผิวฟอยล์ไฮกลอสสีแดง บานกระจก รุน ่ rUbrIk/รูบรีค อะลูมเิ นียม/กระจกฝ้านิรภัย

บานตู้ รุน ่ abstrakt/อับสตรัคท์ ผิวฟอยล์ไฮกลอสสีขาว บานตู้ รุน ่ rUbrIk abstrakt/รูบรีค อับส์ตรัคท์ ผิวฟอยล์ไฮ กลอส สีเขียว

บานตูเ้ ล่นสี (aCCent door) เลือกบานตูส ้ ส ี ดๆ หรือบานทีส ่ แี ปลกกว่าบานอืน ่ เพือ ่ เพิม ่ สีสน ั สดใสและลูกเล่นใหม่ๆ ใน ห้องครัว คล้ายๆ กับการใช้ผนังสีโดดเพือ ่ เพิม ่ ความเด่นภายในห้อง ในชุด accent door ของเรา คุณสามารถเลือกบานตูส ้ ส ี ดมาใช้คก ู่ บ ั บานตูแ้ บบอืน ่ ๆ ได้ เลือกออกแบบ และสร้างสรรค์ได้ตามใจชอบ หรือลองดูตวั อย่างทีส ่ ร้างแรงบันดาลใจได้ในหน้านี้

บานตูเ้ ล่นสี (Accent door) มี ให้เลือกในขนาด 40x70, 40x92, 60x70 และ 60x92 ซม.

รับประกัน

25 ปี บานตู้ รุน ่ rUbrIk applåd/รูบรีค อัพพลวด ผิวทำาสี สีฟา้ บานตู้ รุน ่ applåd/อัพพลอด ผิวทำาสี สีขาว

38

ชุดครัวรุน ่ FAKTUM /แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

บานตู้ รุน ่ abstrakt/อับสตรัคท์ ผิวฟอยล์ไฮกลอสสีขาวเหลือง บานตู้ รุน ่ rUbrIk/รูบรีค ผิวฟอยล์/สแตนเลส

ใหม่ บานตู้ รุน ่ gnosjö/กนูเชอ ผิวฟอยล์เมลามีน ลายไม้ สีดาำ บานตู้ รุน ่ rUbrIk applåd/รูบรีค อัพพลอด ผิวทำาสี สีฟา้ น้าำ ทะเล

บานตู้ รุน ่ sofIelUnd/ซูฟเี ย่ลน ุ ด์ ผิวฟอยล์ ลายวอลนัท สีเทา อ่อน บานกระจก รุน ่ rUbrIk/รูบรีค อะลูมเิ นียม/กระจกนิรภัยสีขาว

39


ใหม่

มือจับ ชุด 6 ชิน ้ รุน ่ SÄTTA/แซทต้า

มือจับ รุน ่ ATTEST/อัทเทสท์ ชุด 2 ชิน ้

90 บาท

75 บาท

ใหม่ มือจับ รุน ่ FINTORP/ฟินทอร์ป ราคา 250 บาท/2 ชิน ้ วัสดุ: สแตนเลส/สังกะสีชบ ุ นิกเกิล สีสแตนเลส ระยะห่างของรูเจาะ 160 มม. ดีไซเนอร์ Carina Bengs

ใหม่ ปุม ่ จับ รุน ่ FÅGLAVIK/ฟัวกลาวิก ราคา 180 บาท/2 ชิน ้ วัสดุ: สังกะสีพน่ สีฝนุ่ สีดาำ ขนาด Ø25 มม. ดีไซเนอร์ Carina Bengs

ใหม่ มือจับ รุน ่ KANSLI/คันสลี ราคา 400 บาท/2 ชิน ้ วัสดุ: สังกะสีชบ ุ โครเมียม ระยะห่างของรูเจาะ 320 มม.

มือจับ รุน ่ SÄTTA/แซทต้า ราคา 75 บาท/6 ชิน ้ วัสดุ: พลาสติก SAN คละสี ระยะห่างของรูเจาะ 96 มม. ดีไซเนอร์ Marcus Arvonen

ปุม ่ จับ รุน ่ BASTIG/บอสตีก ราคา 190 บาท/2 ชิน ้ วัสดุ: อะลูมเิ นียมชุบนิกเกิล ขนาด ย31×ก31 มม. ดีไซเนอร์ Marcus Arvonen

มือจับ รุน ่ ATTEST/อัทเทสท์ ราคา 90 บาท/2 ชิน ้ วัสดุ: สแตนเลส ระยะห่างของรูเจาะ 128 มม.

มือจับ

และปุม ่ จับบานตู้

มือจับ รุน ่ VINNA/วินน่า ชุด 2 ชิน ้

420 บาท

มือจับ รุน ่ VINNA/วินน่า ชุด 2 ชิน ้ วัสดุ: สแตนเลส/สังกะสีชบ ุ นิกเกิล ดีไซเนอร์ Mikael Warnhammar ระยะห่างของรูเจาะ 320 มม.

ไม่วา่ คุณจะออกแบบตูค ้ รัวได้สวยแค่ไหน ถ้าไม่มม ี อ ื จับก็คงเหมือนคนแต่งตัวไม่เสร็จ มือจับและปุม ่ จับ ของบานตูจ้ งึ เป็นส่วนประกอบสุดท้ายทีจ่ ะทำาให้ตขู้ องคุณสวยสมบูรณ์แบบ มือจับและปุม ่ จับทัง้ 12 แบบในหน้านี้ จะช่วยให้คณ ุ เห็นภาพและอาจทำาให้คณ ุ นึกออกว่าแบบไหนเหมาะกับตูค ้ รัวทีบ ่ า้ น ดูแบบเพิม ่ หรือหาไอเดียเพิม ่ ได้ท่ี IKEA หรือในเว็บไซต์ www.IKEA.co.th

ปุม ่ จับ ชุด 6 ชิน ้ รุน ่ SÄTTA/แซทต้า

45 บาท

ใหม่

ใหม่

ใหม่ มือจับ รุน ่ FÅGLEBODA/ฟอเกลบูดา้ ราคา 220 บาท/2 ชิน ้ วัสดุ: สังกะสีพน่ สีฝนุ่ สีดาำ ระยะห่างของรูเจาะ 64 มม. ดีไซเนอร์ Carina Bengs 40

ปุม ่ จับ รุน ่ LINDSDAL/ลีนส์ดอล ราคา 190 บาท/2 ชิน ้ วัสดุ: พอร์ซเลน/เหล็กชุบนิกเกิล สีขาว ขนาด Ø30 มม. ดีไซเนอร์ Mikael Warnhammar

มือจับ รุน ่ TYDA/ทือด้า ราคา 320 บาท/2 ชิน ้ วัสดุ: สแตนเลส ระยะห่างของรูเจาะ 128 มม. ดีไซเนอร์ Mikael Warnhammar

มือจับ รุน ่ SNEJD/สเนยด์ ราคา 250 บาท/2 ชิน ้ วัสดุ: สังกะสีชบ ุ นิกเกิล ระยะห่างของรูเจาะ 128 มม. ดีไซเนอร์ Ola Wihlborg

ปุม ่ จับ รุน ่ SÄTTA/แซทต้า ราคา 45 บาท/6 ชิน ้ วัสดุ: พลาสติก SAN คละสี ขนาด Ø24 มม. ดีไซเนอร์ Marcus Arvonen

ใหม่ มือจับ รุน ่ BLANKETT/บลันเคท ราคา 300 บาท/2 ชิน ้ วัสดุ: อะลูมเิ นียม ระยะห่างของรูเจาะ 283 มม.

41


5 ขัน ้ ตอนง่ายๆ ได้หอ ้ งครัวใหม่

3

เริม ่ ออกแบบ

โปรแกรมออกแบบออนไลน์แบบสามมิตขิ องเรา ช่วยให้คณ ุ เห็นภาพเหมือนจริงได้ เพียงเข้าไปที่ www.IKEA.co.th/ kitchenplanner

เราพร้อมช่วยคุณ

ติดต่อพนักงานในแผนกครัวของเรา ได้ทส ่ี โตร์ เพือ ่ ขอความช่วยเหลือใน การออกแบบหรือตกแต่ง

1

หาห้องต้นแบบ

ก่อนตัดสินใจ ให้หาห้องต้นแบบในสไตล์ทช่ี อบ และราคาทีใ่ ช่ นอกจากโบรชัวร์เล่มนี้ ในแคตตา ล็อกและเว็บไซต์ของเรา ก็เป็นแหล่งรวมชัน ้ ดี ของไอเดียตกแต่งหรือออกแบบห้องครัวใหม่

4

2

วัดพืน ้ ที่

การวัดพืน ้ ทีใ่ ห้แม่นยำาเป็นกฎสำาคัญในการวาง ผังห้องครัว เราบอกวิธวี ด ั พืน ้ ทีห่ อ ้ งครัวไว้อย่าง ชัดเจนในหน้า 00 ให้คณ ุ ไม่พลาดทุกจุดสำาคัญ แล้ว นำาขนาดทีถ ่ ก ู ต้องมาหาเราที่ IKEA ได้เลย

เก็บรายละเอียด เมือ ่ ส่วนหลักอย่างตูค ้ รัวและเครือ ่ งใช้ไฟฟ้าเสร็จ เรียบร้อย ก็ถงึ เวลาเก็บรายละเอียดงานออกแบบ เช่น สีและผิวผนัง อุปกรณ์ชว่ ยเก็บของในตูค ้ รัว และรถเข็น ทีช่ ว่ ยได้ทง้ั เรือ ่ งการแต่งครัวให้สวย ขึน ้ และเพิม ่ ประโยชน์การใช้งาน และสุดท้ายอย่าลืม เลือกใช้แสงไฟ ทีใ่ ห้ทง้ั ความสว่างและยังช่วยสร้าง บรรยากาศ

เราพร้อมช่วยคุณ

เรามีพนักงานทีม ่ ค ี วามชำานาญเพือ ่ ให้คาำ แนะนำากับคุณ เข้ามาปรึกษาพนักงานของ เราได้ทส ่ี โตร์

บริการวัดพืน ้ ที่

ถ้าคุณต้องการผูช้ ว่ ยวัดพืน ้ ที่ สามารถติดต่อได้ท่ี IKEA เราให้ บริการโดยผูเ้ ชีย ่ วชาญ เพือ ่ การวัด พืน ้ ทีอ ่ ย่างแม่นยำาในราคาสมเหตุ สมผล

5 เรายินดีชว่ ยคุณ ชุดครัวของ IKEA ออกแบบขึน ้ ให้ ประกอบและติดตัง้ ได้เอง เพือ ่ ประหยัด ค่าประกอบและติดตัง้ แต่หากคุณ ต้องการผูช้ ว่ ย เรามีบริการจัดส่ง ประกอบและติดตัง้ ทีช่ ว่ ยให้คณ ุ เบาแรง อ่านรายละเอียดเพิม ่ เติมได้ในหน้า 47 หรือปรึกษาพนักงานแผนกห้องครัว ได้ท่ี IKEA

บริการวัดพืน ้ ที่

บริการจัดส่ง

บริการประกอบ

บริการติดตัง้

42

43


เรือ ่ งสำ�คัญ

ผูช้ ว่ ยคนสำ�คัญ

ครัวทีด ่ เี ริม ่ ต้นทีข่ น�ดต้องเป๊ะ ม�เริม ่ วัดกันเลย

IKEA Home Planner ช่วยให้คณ ุ ออกแบบและเห็นภ�พส�มมิติ ของห้องครัวใหม่ได้ ตัง ้ แต่กอ ่ นสร้�งจริง

1. เริม ่ ต้นทีก ่ ารวัดความกว้างของผนัง และวัดระยะจากมุม ห้องถึงประตู

2. วัดความกว้างของหน้าต่าง และวัดระยะจากขอบหน้าต่างถึง พืน ้ เพดาน และมุมผนัง แล้วจึงวัดความกว้างและระยะของประตู แบบเดียวกับทีว่ ด ั หน้าต่าง 3. วัดขนาดของทุกอย่างทีย ่ น ื่ ออกมาจากผนังและพืน ้ เช่น ท่อ เสา วัดขนาดและจดตำาแหน่งปลัก ๊ และสวิตช์ไฟทีม ่ อ ี ยู่ แล้วกำาหนด จุดใหม่ทต ่ี อ ้ งการติดตัง้ ปลัก ๊ และสวิตช์ไฟไว้ดว้ ย จดตำาแหน่งก๊อกน้าำ และท่อน้าำ ทิง้ ถ้าต้องการย้ายจุด ก็ให้ กำาหนดจุดใหม่ดว้ ยในขัน ้ ตอนนี้

ต้องก�รผูช้ ว่ ยวัดพืน ้ ที่ เรามีบริการวัดพืน ้ ที่ ในราคาสมเหตุสมผล ติดต่อได้ทส ่ี โตร์ IKEA

วัดขนาดให้แม่น แล้วลองออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบออนไลน์ ของเรา จากนัน ้ พิมพ์แบบ พร้อมกับนำาขนาดห้องทีว่ ด ั ไว้มาที่ IKEA ให้พนักงานของเราช่วยแนะนำาคุณ เพือ ่ ครัวใหม่ทส ่ี วยลงตัว

44

ลองเป็นดีไซเนอร์เองด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบออนไลน์ของเรา ซึง่ เป็นโปรแกรมทีใ่ ช้งานง่าย ทีจ่ ะช่วยให้คณ ุ เห็นภาพจริงก่อนมาที่ IKEA ให้คณ ุ ลองออกแบบ เปรียบเทียบสีสน ั และการใช้งานได้ และ ยังช่วยให้คณ ุ คำานวณราคาชุดทีค ่ ณ ุ ออกแบบไว้ได้ จากนัน ้ จึงพิมพ์

ร�ยละเอียดพร้อม

รายการสินค้าทีค ่ ณ ุ เลือกไว้ เพือ ่ ให้คณ ุ ประหยัดเวลาและช้อปได้งา่ ย ขึน ้ ที่ IKEA ทดลองใช้โปรแกรมออกแบบออนไลน์ของเราได้ทบ ่ี า้ น เพียงคลิกเข้าไปที่ www.IKEA.co.th/kitchenplanner หรือมา ลองใช้ทแ่ี ผนกครัว ที่ IKEA ก็ได้

FAKTUM

ต้องการข้อมูลสินค้าหรือคำาแนะนำาเพิม ่ เติม เพียงแค่คลิกเข้าไปที่ www.IKEA.co.th เรามีคม ู่ อ ื ประกอบหรือติดตัง้ พร้อมให้คณ ุ ดาวน์โหลดได้ทน ั ที หรือมาหยิบคูม ่ อ ื การเลือกซือ ้ สินค้าได้ทส ่ี โตร์ IKEA

45


เรารูค ้ ณ ุ ทำาเองได้ แต่เรายินดีชว่ ยคุณ บ�งครัง้ คุณอ�จต้องก�รผูช้ ว่ ยผ่อนแรง เร�จึงมีบริก�รหล�กหล�ย เพือ ่ ช่วยให้ชวี ต ิ คุณง่�ยขึน ้ อีกนิด เช่น บริก�รวัดพืน ้ ที่ บริก�รขนส่ง สินค้� และบริก�รประกอบ ส�ม�รถสอบถ�มร�ยละเอียดเพิม ่ เติมและอัตร�ค่�บริก�รได้ท่ี IKEA หรือดูได้ในเว็บไซต์ www.IKEA.co.th

บริการวัดพืน ้ ทีห่ อ ้ งครัว

บริการประกอบเฟอร์นเิ จอร์

ห้องครัวเกือบทุกห้องมักมีมม ุ หรือซอก ทีท ่ �ำ ให้ออกแบบย�ก แต่ถ�้ คุณวัดขน�ด ให้ดี ปัญห�พืน ้ ทีแ่ บบไหนก็แก้ไขได้ เร� มีบริก�รวัดพืน ้ ที่ ทีใ่ ห้คณ ุ มัน ่ ใจได้ใน คว�มถูกต้องแม่นยำ� ส�ม�รถติดต่อ สอบถ�มร�ยละเอียดได้ท่ี IKEA

สินค้�ของ IKEA ออกแบบขึน ้ ให้ ส�ม�รถประกอบได้เอง เพือ ่ ช่วยคุณ ประหยัดได้ม�กทีส ่ ด ุ แต่เร�ก็มบ ี ริก�ร ประกอบเฟอร์นเิ จอร์ไว้เป็นอีกท�งเลือก สำ�หรับคุณ ไม่ว�่ ทีบ ่ �้ นหรือทีท ่ �ำ ง�น ก็ ใช้บริก�รนีไ้ ด้ บริก�รประกอบเฟอร์นเิ จอร์เริม ่ ต้นที่

350 บาท

บริการจัดส่งสินค้า

บริการติดตัง ้ ชุดครัว

เฟอร์นเิ จอร์สว่ นใหญ่ของเร�บรรจุใน กล่อง เพือ ่ คว�มสะดวกในก�รนำ�กลับ บ้�น แต่เร�ก็มบ ี ริก�รจัดส่งสินค้�เช่น กันห�กคุณต้องก�รคว�มสะดวกสบ�ย ยิง่ ขึน ้ ค่�บริก�รจัดส่งขึน ้ อยูก ่ บ ั ระยะ ท�งและปริม�ณสินค้� และคุณกำ�หนด วันทีต ่ อ ้ งก�รรับสินค้�ได้

บริก�รติดตัง้ ชุดครัวโดยช่�งผูช้ �ำ น�ญ เพือ ่ ช่วยคุณประหยัดเวล�และหมดกังวล เรือ ่ งง�นติดตัง้ ย�กๆ เช่น ท่อประป� ระบบไฟ หรือง�นช่�งไม้ ให้คณ ุ มัน ่ ใจว่� จะได้ง�นติดตัง้ ทีถ ่ ก ู ต้อง สอบถ�มร�ย ละเอียดได้ท่ี IKEA

บริก�รจัดส่งสินค้�เริ่มต้นที่

650 บาท

46

47


วิธเี ลือก

คูม ่ อ ื การเลือกซือ ้

ท็อปครัว อ่างซิงก์ และก๊อกน้าำ

ท็อปครวั และอ่างซิงก์

ท็อปครัวสำาเร็จรูปจากลามิเนตหรือไม้ เป็นท็อปครัวทีต ่ ด ั ไว้ตาม ขนาดมาตรฐาน มีหลายความยาวให้เลือก ความยาวสูงสุดอยู่ ที่ 246 ซม. สามารถเลือกซือ ้ และนำากลับบ้านได้ทน ั ที

วัสดุทอ ็ ปครัว

ท็อปครัวต้องทนได้สารพัด และเราทำาให้ มัน ่ ใจว่า ท็อปครัวของเราทนได้จริง เรา ทดสอบอย่างหนัก เพือ ่ ให้มน ่ั ใจเรือ ่ งความ ทนทานยาวนาน

ลามิเนต เป็นวัสดุทท ่ี นทาน ทัง้ ทนน้าำ ทนความ ร้อน และทนรอยขีดข่วน ดูแลรักษา ง่ายและยังทำาความสะอาดง่ายด้วย ไม้จริง เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงให้ความรูส ้ ก ึ อบอุน ่ ถ้าดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ไม้จะทนทานและคงความสวยงามได้ ยาวนาน

ท็อปครัวสำาเร็จรูป

คูม ่ อ ื การเลือกซือ ้ ท็อปครัวและอ่างซิงก์ ให้ขอ ้ มูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียด เพือ ่ ช่วยคุณ เลือกและตัดสินใจ

10 ปี ท็อปครัวทุกแบบรับประกันคุณภาพนาน 10 ปี (ยกเว้นท็อปรุน ่ LAGAN/ลอกัน และ FYNDIG/ฟืนดิก) อ่านรายละเอียดเพิม ่ เติมได้ในหน ้ า 54

เลือกก๊อกน้าำ

เลือกอ่างซิงก์ เรามีอา่ งซิงก์แบบหลุม เดียว หลุมครึง่ หรือสอง หลุม ทัง้ อ่างสแตนเลสและ พอร์ซเลน ลองอ่านข้อมูล ของซิงก์แต่ละแบบ เพือ ่ ช่วยให้คณ ุ ตัดสินใจเลือก ซือ ้ ได้ถก ู ต้อง

48

ซิงก์หลุมเดียว

มีขอ ้ ดีคอ ื วางจานชามได้มาก และล้างได้สะดวก เพราะอ่าง มีขนาดใหญ่ และมีอา่ งเล็กๆ ให้เทน้าำ ทิง้ ได้ อ่างแบบนีย ้ งั ไม่ ได้เจาะรูกอ ๊ กน้าำ ให้คณ ุ เลือก ตำาแหน่งเจาะรูใส่กอ ๊ กน้าำ ได้

ซิงก์หลุมเดียวพร้อม ทีพ ่ ก ั จาน อ่างหลุมเดียวมีทพ ่ี ก ั จานด้าน ข้าง เลือกได้วา่ จะให้ทพ ่ี ก ั จา นอยูฝ ่ งั่ ซ้ายหรือขวา และเลือก ตำาแหน่งเจาะรูใส่กอ ๊ กน้าำ ได้

ซิงก์สองหลุม อ่างใหญ่คก ู่ บ ั อ่างเล็ก เลือก ติดตัง้ ได้ 2 แบบ ให้อา่ งใหญ่ อยูฝ ่ ง่ั ซ้ายหรือฝัง่ ขวาก็ได้ และ เลือกตำาแหน่งเจาะรูกอ ๊ กน้าำ ได้

ซิงก์หลุมครึง ่ พร้อม ทีพ ่ ก ั จาน

ครบทัง้ อ่างล้างจานและทีว่ าง พักให้แห้ง เลือกติดตัง้ ได้ 2 แบบ สลับด้านซ้ายขวาได้ และเลือก ตำาแหน่งเจาะรูกอ ๊ กน้าำ ได้

ก๊อกแบบไหนเหมาะกับครัวของ คุณมากทีส ่ ด ุ คำาตอบขึน ้ อยูก ่ บ ั การใช้งานและความชอบส่วน ตัว ลองเลือกจากก๊อกยอด นิยม 4 แบบต่อไปนี้

ก๊อกก้านโยก

ก อ๊ กผสม

ก๊อกเดีย ่ วก้านโยก ใช้งานง่าย และสะดวก คุมอุณหภูมแิ ละ ปริมาณน้าำ ด้วยก้านโยก

ก๊อกผสมก้านหมุนสองด้าน สำาหรับน้าำ ร้อนและน้าำ เย็น

ก๊อกคอสูง

ก๊อกคอสูงเหมาะสำาหรับ ล้างจานชามหรือภาชนะ ชนาดใหญ่ เช่น หม้อ จาน อบอาหาร

ก๊อกคอสูงแบบปาก ก๊อกยืดได้ ฟังก์ชน ั พิเศษ ปากก๊อกดึง ยืดออกได้ ล้างจานได้สะดวก ยิง่ ขึน ้


ล�มิเนต ล�มิเนตเป็นวัสดุทท ่ี นท�นและใช้ง�นได้อเนกประสงค์ ทนคว�มร้อน ทนน้�ำ และทนรอยขีดข่วนได้ดี และยังทำ�คว�มสะอ�ดง่�ยและดูแลรักษ�ง่�ย ท็อปล�มิเนต ของเร� มี 2 รุน ่ คือ รุน ่ PRÄGEL/แพรเกล (ขอบมน) และรุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ (ขอบเหลีย ่ ม) ให้คณ ุ เลือกได้ต�มชอบ ท็อปครัว รุน ่ FYNDIG/ฟืนดิก

1,900 บาท

ท็อปครัวลามิเนตทนได้ทก ุ อย่าง ตัง้ แต่นาำ้ ไวน์ น้าำ มัน ของร้อน และสารเคมี

ไม้จริง

1. สีข�ว

2. สีวอลนัท

3. สีแบล็กมิเนอรัล

4. สีแบล็กสโตน

ท็อปไม้จริง ทัง้ ทนท�นและให้คว�มรูส ้ ก ึ เป็นธรรมช�ติทแ่ี สนอบอุน ่ ก�รดูแล รักษ�อย่�งถูกต้อง จะทำ�ให้ไม้จริงคง คว�มสวยง�มได้ย�วน�น

5. สีด�ร์กวอลนัท

6. สีไลท์โอ๊ค

7. สีข�ว

8. สีไวท์สโตน

21. ไม้บชี เคลือบน้�ำ มัน

ใหม่

ใหม่

ท็อปครัวสำ�เร็จรูป ท็อปครัวสำ�เร็จรูปเป็นท็อปทีต ่ ด ั ต�มขน�ดม�ตรฐ�นของ IKEA พร้อมให้คณ ุ ซือ ้ และนำ�กลับไปติดตัง้ ทีบ ่ �้ นได้ทน ั ที ท็อปครัวของเร�ทำ�จ�กวัสดุ 2 แบบให้ เลือกคือ ล�มิเนตและไม้จริง ท็อปล�มิเนตมีให้เลือกหล�ยสีหล�ยแบบ ส่วนท็อป ไม้มี 3 ชนิด คือ ไม้เบิรช์ ไมีบชี และไม้โอ๊ค

9. สีด�ำ ขอบสีโลหะ

ใหม่

10 ปี

10. สีข�ว ขอบสีโลหะ

ใหม่

50

12. สีน�ำ้ ต�ลดำ� ขอบสีน�ำ้ ต�ล ดำ�

22. ไม้บชี เคลือบน้�ำ มัน

ใหม่

ใหม่

13. สีฟ�้ อ่อน ขอบสีข�ว

14. สีเท�อ่อน ขอบสีข�ว

15. สีแดง ขอบสีข�ว

16. สีข�ว ขอบสีข�ว

23. ไม้โอ๊คเคลือบน้�ำ มัน

17. สีข�ว ขอบสีไม้

18. สีเท�เข้ม ขอบสีไม้

19. สีข�ว ขอบสีโลหะ

20. สีอะลูมเิ นียม ขอบสีโลหะ

24. ไม้เบิรช์ เคลือบน้�ำ มัน

ท็อปครัวทุกแบบรับประกัน 10 ปี (ยกเว้น รุน ่ LAGAN/ลอกัน และ FYNDIG/ฟืนดิก) อ่�นร�ยละเอียดเพิม ่ เติมได้ในหน้� 54

ร�ค�ท็อปครัว

ถึงท็อปลามิเนตจะทนแค่ไหน แต่เราแนะนำาให้ใช้เขียงรองตัดจะดีกว่าตัดบนผิวลามิเนตโดยตรง และ อย่าลืมทีร่ องหม้อ ไว้รองก้นหม้อร้อนๆ ก่อนจะวางบนผิวลามิเนตด้วย

11. สีฟ�้ น้�ำ ทะเล ขอบสีน�ำ้ ต�ล ดำ�

ท็อปไม้จริง วัสดุธรรมชาติให้สม ั ผัสอบอุน ่ ดูแลรักษาไม่ยาก ถ้ามีคราบเปือ ้ นหรือรอยขีดข่วนให้ใช้ กระดาษทรายขัดออก แล้วทาน้าำ มันเคลือบผิวไม้

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

รุน ่ FYNDIG/ฟืนดิก สีข�ว รุน ่ PRÄGEL/แพรเกล สีวอลนัท รุน ่ PRÄGEL/แพรเกล สีแบล๊กมิเนอรัล รุน ่ PRÄGEL/แพรเกล สีแบล๊กสโตน รุน ่ PRÄGEL/แพรเกล สีด�ร์กวอลนัท รุน ่ PRÄGEL/แพรเกล สีไลท์โอ๊ค รุน ่ PRÄGEL/แพรเกล สีข�ว รุน ่ PRÄGEL/แพรเกล สีไวท์สโตน รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ สีด�ำ ขอบสีโลหะ รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ สีข�ว ขอบสีโลหะ รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ สีฟ�้ น้�ำ ทะเล ขอบสีน�ำ้ ต�ลดำ� รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ สีน�ำ้ ต�ลดำ� ขอบสีน�ำ้ ต�ลดำ� รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ สีฟ�้ อ่อน ขอบสีข�ว รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ สีเท�อ่อน ขอบสีข�ว รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ สีแดง ขอบสีข�ว รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ สีข�ว ขอบสีข�ว รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ สีข�ว ขอบสีไม้ รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ สีเท�เข้ม ขอบสีไม้ รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ สีข�ว ขอบสีโลหะ รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ สีอะลูมเิ นียม ขอบสีโลหะ รุน ่ LAGAN/ลอกัน ไม้บชี รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ ไม้บชี รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ ไม้โอ๊ค รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ ไม้เบิรช์

คว�มหน� (ซม.):

คว�มย�ว (ซม.): คว�มลึก (ซม.):

2.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 2.8 3.8 3.8 3.8

126 60.6

186 62

220 60.6

246 62.6

1,900 บ�ท 1,900 บ�ท -

1,800 บ�ท 1,800 บ�ท 1,800 บ�ท 1,800 บ�ท 1,800 บ�ท 1,800 บ�ท 1,800 บ�ท 2,700 บ�ท 2,700 บ�ท 2,700 บ�ท 2,700 บ�ท 2,700 บ�ท 2,700 บ�ท 2,700 บ�ท 2,700 บ�ท 2,700 บ�ท 2,700 บ�ท 2,700 บ�ท 2,700 บ�ท 4,900 บ�ท 4,900 บ�ท 4,900 บ�ท

3,600 บ�ท 3,600 บ�ท -

2,400 บ�ท 2,400 บ�ท 2,400 บ�ท 2,400 บ�ท 2,400 บ�ท 2,400 บ�ท 2,400 บ�ท 3,900 บ�ท 3,900 บ�ท 3,900 บ�ท 3,900 บ�ท 3,900 บ�ท 3,900 บ�ท 3,900 บ�ท 3,900 บ�ท 3,900 บ�ท 3,900 บ�ท 3,900 บ�ท 3,900 บ�ท 5,900 บ�ท 5,900 บ�ท 5,900 บ�ท 51


ใหม่

ใหม่

ซิงก์ฝง ั หลุมเดียว รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 4,400 บาท ใหม่ ซิงก์ฝง ั หลุมครึง ่ มีทพ ่ี ก ั จาน รุน ่ BREDSKÄR/เบรียดแชร์ วัสดุ: สแตนเลส ขนาด ย56×ล55×ส18 ซม. ดีไซเนอร์ M Arvonen/ ราคา 17,200 บาท วัสดุ: สแตนเลส ขนาด ย116×ล48×ส18 ซม. J Karlsson (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์) ดีไซเนอร์ Marcus Arvonen (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์)

อ่างซิงก์

ใหม่ ซิงก์ฝง ั หลุมครึง ่ รุน ่ BREDSKÄR/เบรียดแชร์ ราคา 15,200 บาท วัสดุ: สแตนเลส ขนาด ย77×ล48×ส18 ซม. ดีไซเนอร์ Marcus Arvonen ขนาดเหมาะใช้กบ ั ตูก ้ ว้างอย่างน้อย 80 ซม. (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์)

อ่างซิงก์ รุน ่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ ราคา 6,400 บาท วัสดุ: สแตนเลส ขนาด ก60×ล62×ส 34 ซม. ดีไซเนอร์ Mikael Warnhammar ขนาดพอดีใช้กบ ั ตูก ้ ว้าง 60 ซม. (ราคารวมสะดืออ่างและ ท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์)

ซิงก์หลุมคู่ รุน ่ DOMSJÖ/ดูมเชอ ราคา 10,090 บาท วัสดุ: พอร์ซ เลน สีขาว ขนาด ย82×ล64×ส24.5 ซม. ดีไซเนอร์ Nike Karlsson ขนาดพอดีใช้กบ ั ตูก ้ ว้าง 80 ซม. (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์)

ซิงก์ฝง ั หลุมเดียว รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 3,400 บาท วัสดุ: สแตนเลส ขนาด Ø45 ซม. สูง 15 ซม. ขนาดเหมาะใช้กบ ั ตูก ้ ว้างอย่างน้อย 50 ซม. (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์)

ดูแบบซิงก์ทง้ั หมดได้ท่ี IKEA หรือดู ในเว็บไซต์ www.IKEA.co.th

สแตนเลสหรือพอร์ซเลน อ่างหลุมเดียวหรือหลุมคู่ หรือหลุมครึง่ ดี จะต้องมีทพ ่ี ก ั จาน หรือเปล่า ตัวเลือกยิง่ เยอะ ก็ยง่ิ ต้องคิดให้เยอะตาม เราเลยรวบรวมแบบของอ่างซิงก์มา ไว้ให้คณ ุ เลือกดูได้ในหน้า 48 และอย่าลืมว่า คุณยังเลือกได้อก ี ว่าจะติดตัง้ ซิงก์อย่างไร เพราะเกือบทุกแบบสลับด้านซ้ายขวาได้ตามแปลนห้องครัวและตามความถนัดของคุณ

10 ปี อ่างซิงก์รบ ั ประกันคุณภาพ 10 ปี (ยกเว้น รุน่ FYNDIG/ฟืนดิก) อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมในหน้า 54

อ่างซิงก์ รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน

4,000 อ่างซิงก์ รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 4,000 บาท วัสดุ: สแตนเลส ขนาด ย80×ล62×ส18 ซม. ดีไซเนอร์ M Arvonen/J Karlsson ขนาดเหมาะใช้กบ ั ตูก ้ ว้างอย่างน้อย 80 ซม. (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์)

ซิงก์ฝง ั เดีย่ วมีทพ ่ี ก ั จาน รุน ่ FYNDIG/ฟืนดิก

1,900 บาท

ซิงก์ฝง ั เดีย่ วมีทพ ่ี ก ั จาน รุน ่ FYNDIG/ฟืนดิก ราคา 1,900 บาท วัสดุ: สแตนเลส ขนาด ย70×ล50×ส16 ซม. ขนาดเหมาะใช้กบ ั ตูก ้ ว้างอย่างน้อย 50 ซม. (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์) 52

ซิงก์ฝง ั หลุมครึง ่ รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 3,390 บาท วัสดุ: สแตนเลส ขนาด ย60×ล50×ส18 ซม. ดีไซเนอร์ Mikael Warnhammar ขนาดเหมาะใช้กบ ั ตูก ้ ว้างอย่างน้อย 80 ซม. เลือก ติดตัง้ ได้ 2 แบบ สลับด้านซ้ายขวาได้ (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์)

ซิงก์ฝง ั หลุมคู่ รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 3,890 บาท วัสดุ: สแตนเลส ขนาด ย76.5×ล50×ส18 ซม. ดีไซเนอร์ Mikael Warnhammar ขนาดเหมาะใช้กบ ั ตูก ้ ว้างอย่างน้อย 80 ซม. เลือก ติดตัง้ ได้ 2 แบบ สลับด้านซ้ายขวาได้ (ราคารวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์)

ซิงก์ฝง ั หลุมเดียว รุน ่ DOMSJÖ/ดูมเชอ ราคา 5,790 บาท วัสดุ: พอร์ซเลน สีขาว ขนาด ก53×ล45×ส18.3 ซม. ดีไซเนอร์ Mikael Warnhammar ขนาดเหมาะใช้กบ ั ตูก ้ ว้างอย่างน้อย 60 ซม. (ราคา รวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์) 53


ตูค ้ รัวรุน ่ FAKTUM/แฟ็คทุม ่

เครือ ่ งครัวรุน ่ FAVORIT/ฟาวูรท ี

ขอบเขตการรับประกัน

สำาหรับหม้อและกระทะทีไ่ ม่เคลือบสารกันติด (รวมทัง้ หม้อและกระทะเหล็กหล่อ)

รับประกันคุณภาพ 25 ปี

รายละเอียดการรับประกันสินค้า

การรับประกันมีผลเฉพาะกับชุดครัวทีใ่ ช้ในบ้านเท่านัน้ การรับประกันครอบคลุมถึงชิน้ ส่วนประกอบ ทุกชิน้ ของตูค ้ รัวรุน่ FAKTUM/แฟ็คทุม่ ได้แก่ • โครงตู้ • บานตู้ • บานพับรุน่ INTEGRAL/อิน เทกรอล • ลิน้ ชักดึงสุดรุน่ RATIONELL/รชูนเนล • แผ่นชัน้ วางทำาจากกระจกนิรภัยและเมลามีน รุน่ RATIONELL/รชูนเนล • ตะกร้าลวดรุน่ RATIONELL/รชูนเนล • แผ่นปิดฐานตู้ • ขาตู้ • แผ่น ปิดข้างตู้ • คิว้ ตู้ • ชัน้ วางของและชัน้ วางขวดไวน์รนุ่ PERFEKT/เพอร์เฟคท์ • ลิน้ ชักใต้เตาอบรุน่ RATIONELL/รชูนเนล

ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่อยูภ ่ ายใต้การรับประกัน

รับประกันคุณภาพ 25 ปี รับประกันคุณภาพ 10 ปี สำาหรับหม้อและกระทะเคลือบสารกันติด

ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันนีค ้ รอบคลุมการใช้งาน วัสดุ และฝีมอ ื ช่างของผลิตภัณฑ์เครือ ่ งครัวทุกชิน ้ ในรุน ่ FAVORIT/ฟาวูรท ี รับประกัน • ความมัน ่ คงแข็งแรงของก้นภาชนะ • การล้างด้วยเครือ ่ งล้าง จานทีใ่ ช้ภายในบ้าน (ยกเว้นภาชนะเคลือบสารกันติดและภาชนะเหล็กหล่อทีแ่ นะนำาให้ลา้ งด้วยมือ) • คุณสมบัตข ิ องสารเคลือบกันติดบนกระทะ

ท็อปครัว อ่างซิงก์ ก๊อกน้าำ ปุม ่ จับและมือจับ กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปอีกครัง ้

สิง ่ ทีอ ่ ยูน ่ อกเหนือขอบเขตการรับประกัน

ชุดครัวรุน ่ FYNDIG/ฟืนดิก ไม่อยูใ่ นเงือ ่ นไขการรับประกันนี้

การรับประกันไม่ครอบคลุมในกรณีทเ่ี ครือ ่ งครัวมีรป ู ทรงเปลีย ่ นไป ยกเว้นว่ารูปทรงทีเ่ ปลีย ่ นไปนัน ้ มี ผลอย่างมากต่อการใช้งาน กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปอีกครัง ้

ท็อปครัว

รับประกันคุณภาพ 10 ปี รับประกัน

25 ปี

บประกัน

10 ปี

เพราะครัวเป็นทีร่ บ ั บทหนักในแต่ละวันทีค ่ ณ ุ อยูท ่ บ ่ี า้ น เราจึงทดสอบชุดครัวของเรา อย่างทรหด เพือ ่ ให้มน ่ั ใจว่าจะทนทานการใช้ งานจริงทีบ ่ า้ นของคุณ ไม่วา่ ของหนักๆ ที่ ใส่ในตู้ หรืออุณหภูมแิ ละความร้อน ตูค ้ รัว “แฟ็คทุม ่ ” รับประกันยาวนานถึง 25 ปี การรับประกันนีค ้ รอบคลุมด้านวัสดุและ ฝีมอ ื การผลิต

25 ปี

การรับประกันมีผลเฉพาะสินค้าทีใ่ ช้ภายใน บ้านเท่านัน ้ โดยขึน ้ อยูก ่ บ ั เงือ ่ นไขและ ขอบเขตการรับประกันทีร่ ะบุไว้ในหน้าถัดไป

ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันครอบคลุมถึงท็อปครัวลามิเนตและท็อปครัวไม้จริงของ IKEA ยกเว้น รุน่ FYNDIG/ ฟืนดิก และรุน ่ LAGAN/ลอกัน การรับประกันนีม ้ ผ ี ลบังคับใช้ในกรณีทม ่ี ขี อ ้ บกพร่องจากการผลิต และรับประกันเฉพาะท็อปครัวทีใ่ ช้ภายในบ้านเท่านัน ้

ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่อยูภ ่ ายใต้การรับประกัน การรับประกันไม่ครอบคลุมท็อปครัวทีม ่ ค ี วามหนาน้อยกว่า 3.8 ซม. และ/หรือท็อปครัวทีใ่ ช้งานใน สภาวะทีม ่ ก ี ารกัดกร่อน กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปอีกครัง ้

อ่างซิงก์

รับประกันคุณภาพ 10 ปี ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันครอบคลุมอ่างซิงก์ทก ุ รุน ่ ทุกแบบ ของ IKEA การรับประกันนีม ้ ผ ี ลบังคับใช้ในกรณีท่ี มีขอ ้ บกพร่องของวัสดุและฝีมอ ื ช่าง และมีผลนับตัง้ แต่วน ั ทีซ่ อ ้ื สินค้าจาก IKEA

ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่อยูภ ่ ายใต้การรับประกัน การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปรกติ รอยตัด รอย ฉีกขาด รอยขีดข่วนหรือถลอก หรือความเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบต ั เิ หตุ โดยผูใ้ ช้ตอ ้ ง ปฏิบต ั ต ิ ามคูม ่ อ ื การประกอบและคำาแนะนำาการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัด ไม่รบ ั ประกันสินค้าทีเ่ สีย หายจากการจัดเก็บ ประกอบ หรือติดตัง้ ผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ใช้งานผิดประเภท ดัดแปลง แก้ไข ใช้สารทำาความสะอาดผิดประเภท หรือทำาความสะอาดผิดวิธี ไม่รบ ั ประกันสินค้าทีน ่ าำ ไปใช้นอก บ้าน หรือนำาไปใช้ในทีส ่ าธารณะ หรือใช้ในสภาวะทีม ่ ก ี ารกัดกร่อน และการรับประกันนีไ้ ม่ครอบคลุม ถึงความเสียหายสืบเนือ ่ ง (consequential damage) และความเสียหายจากการผิดสัญญาหรือ ความเสียหายต่อบุคคลทีส ่ าม (incidental damages)

มองหาสัญลักษณ์นใ้ี นแคตตาล็อก หรือในสโตร์

ราคา

ลดลง กวาเดิม เราทำาให้ราคาลดลงกว่าเดิมได้อย่างไร

เราไม่หยุดทีจ ่ ะหาวิธผ ี ลิตสินค้า ขนส่ง และบริหารคลังสินค้าให้มป ี ระสิทธิภาพมากขึน ้ เพือ ่ ให้ตน ้ ทุน สินค้าของเราลดลงเรือ ่ ยๆ นีค ่ อ ื ทีม ่ าทีท ่ าำ ให้ราคาลดลงกว่าเดิม ทีเ่ ราส่งต่อให้กบ ั ลูกค้า เมือ ่ เรา ควบคุมต้นทุนให้ลดลงได้ เราก็ขายในราคาทีล ่ ดลงเช่นกัน อ่านข้อมูลเพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA. co.th/evenlowerprices

ประกันราคา

ราคาสินค้าทีแ่ สดงไว้ในแคตตาล็อกมีผลถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และเป็นราคาทีไ่ ม่รวมค่า บริการจัดส่ง

หมายเหตุ

IKEA ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงราคาสินค้า ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสด ุ วิสย ั เช่น ความผันผวน ของค่าเงิน และต้องขออภัยหากข้อมูลในแคตตาล็อกไม่ถก ู ต้องหรือไม่ครบถ้วน เพราะสินค้าอาจมี การเปลีย ่ นแปลงหลังการจัดพิมพ์ IKEA ขอสงวนสิทธิใ์ นการแก้ไขราคาสินค้าให้ถก ู ต้อง ในกรณี ทีร่ าคาผิดหรือพิมพ์ผด ิ สินค้าทุกรายการมีจาำ หน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด ขนาดและสีของสินค้า บางรายการอาจแตกต่างจากภาพในแคตตาล็อก

เครือ ่ งครัวรุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+

รับประกันคุณภาพ 15 ปี

สำาหรับหม้อและกระทะไม่เคลือบสารกันติด

รับประกันคุณภาพ 5 ปี สำาหรับหม้อและกระทะเคลือบสารกันติด

ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันนีม ้ ผ ี ลครอบคลุมด้านการใช้งาน วัสดุ และฝีมอ ื ช่างของผลิตภัณฑ์เครือ ่ งครัวทุกชิน ้ ในรุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ สิง่ ทีร่ บ ั ประกัน มีดงั นี้ • ความมัน ่ คงแข็งแรงของก้นภาชนะ • การ ล้างด้วยเครือ ่ งล้างจานทีใ่ ช้ภายในบ้าน (ยกเว้นภาชนะเคลือบสารกันติดและภาชนะเหล็กหล่อที่ แนะนำาให้ลา้ งด้วยมือ) • คุณสมบัตขิ องสารเคลือบกันติดบนกระทะ 

สิง ่ ทีอ ่ ยูน ่ อกเหนือขอบเขตการรับประกัน การรับประกันไม่ครอบคลุม กรณีทเ่ี ครือ ่ งครัวมีรป ู ทรงเปลีย ่ นไป โดยไม่มผ ี ลกระทบอย่างมากต่อ การใช้งาน กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปอีกครัง ้

54

55


ทีใ่ ส่ของ รุน ่ GRUNDTAL/กรุนด์ทอล ขนาด ก13×ล13×ส28 ซม.

285 บาท/ชิน้ ตะกร้าลวด รุน ่ BYGEL/บีเกล

85 บาท

ใหม่

ซีรส ี ์ GRUNDTAL/กรุนด์ทอล วัสดุ: พลาสติก PET/สแตนเลส ดีไซเนอร์ Mikael Warnhammar ใหม่ ภาชนะ/ทีใ่ ส่ของ สีขาว ขนาด ก13×ล13×ส28 ซม. ราคา 285 บาท/ชิน ้ ขนาด ก25×ล13×ส28 ซม. ราคา 425 บาท/ชิน ้ ราวแขวนติดผนัง ราคา 215 บาท ยาว 59 ซม. ตะขอรูปตัว s ราคา 115 บาท/5 ชิน ้ สูง 11 ซม.

ซีรส ี ์ GRUNDTAL/กรุนด์ทอล วัสดุ: สแตนเลส ดีไซเนอร์ Mikael Warnhammar ชัน ้ แขวนผนัง ราคา 650 บาท ขนาด ย80×ล27×ส20 ซม. ภาชนะ/ทีใ่ ส่ของ ราคา 195 บาท/3 ชิน ้ ขนาด Ø9.5 ซม. สูง 3.7 ซม. แถบแม่เหล็กเก็บมีด ราคา 590 บาท ยาว 53 ซม.

ทีเ่ ก็บของแบบแขวนผนัง ซีรส ี ์ GRUNDTAL/กรุนด์ทอล วัสดุ: สแตนเลส ดีไซเนอร์ Mikael Warnhammar ใหม่ ภาชนะ/ทีใ่ ส่ของ ขนาด ก13×ล13×ส28 ซม. ราคา 525 บาท/ชิน ้ ขนาด ก25×ล13×ส28 ซม. ราคา 725 บาท/ชิน ้ ใหม่ ทีใ่ ส่ชอ ้ นส้อม ราคา 195 บาท ขนาด Ø12 ซม. สูง 28 ซม. ใหม่ ทีค ่ ว่าำ จาน ราคา 875 บาท ขนาด ย35×ก26×ส37 ซม. ราวแขวนติดผนัง ราคา 165 บาท/ราว ยาว 40 ซม. ตะขอรูปตัว s ราคา 65 บาท/5 ชิน ้ สูง 7 ซม.

ซีรส ี ์ BYGEL/บีเกล วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝน ุ่ /พลาสติก ทีค ่ ว่าำ จาน ราคา 225 บาท ขนาด ย31×ก29×ส11 ซม. ดีไซเนอร์ Julia Treutiger ตะขอรูปตัว s ราคา 45 บาท/6 ชิน ้ คละสี ภาชนะ/ทีใ่ ส่ของ ราคา 25 บาท คละสี ขนาด ก13×ล12×ส13 ซม. ตะกร้าลวด ราคา 85 บาท ขนาด ย33×ก10×ส10 ซม. ตะขอรูปตัว s ราคา 45 บาท/10 ชิน ้ สูง 7 ซม. ราวแขวนติดผนัง ราคา 135 บาท ยาว 100 ซม.

ซีรส ี ์ FINTORP/ฟินทอร์ป ดีไซเนอร์ Carina Bengs ทีใ่ ส่ขวดเครือ ่ งปรุง ราคา 495 บาท วัสดุ: เหล็กเคลือบอินาเมล/สี ฝุน ่ สีขาว/ดำา ขนาด ก37×ล13×ส12 ซม. เข้าชุดสำาหรับใช้คก ู่ บ ั อุปกรณ์และเครือ ่ งใช้ในรุน ่ FINTORP/ฟินทอร์ป ทีใ่ ส่ชอ ้ น ส้อม ราคา 235 บาท วัสดุ: เหล็กเคลือบอินาเมล สีขาว/ดำา ขนาด Ø13 ซม. สูง 13 ซม. เข้าชุดสำาหรับใช้คก ู่ บ ั อุปกรณ์ และเครือ ่ งใช้ในรุน ่ FINTORP ตะขอแขวน ราคา 115 บาท/2 ชิน ้ วัสดุ: สังกะสีพน ่ สีฝน ุ่ สูง 11 ซม. ใช้กบ ั ราวแขวนรุน ่ FINTORP ราวแขวนติดผนัง ราคา 315 บาท วัสดุ: เหล็กและสังกะสีพน ่ สีฝน ุ่ วัสดุผนังแต่ละแบบ ต้องใช้สกรูยด ึ ต่างชนิด กัน ควรเลือกใช้สกรูทเ่ี หมาะกับผนังนัน ้ (สกรูแยกจำาหน่าย) ยาว 79 ซม. ทีค ่ ว่าำ จาน ราคา 435 บาท ใช้กบ ั อุปกรณ์เสริม อืน ่ ๆ ในรุน ่ KROKEN ขนาด ก37.5×ล29×ส13.5 ซม.

ซีรส ี ์ FINTORP/ฟินทอร์ป วัสดุ: เหล็กและสังกะสีพน ่ สีฝน ุ่ ดีไซเนอร์ Carina Bengs ตะกร้าลวดมีหหู ว้ิ ราคา 285 บาท ขนาด ย20×ก19×ส23 ซม. ตะกร้า ลวดมีหหู ว้ิ ราคา 325 บาท ขนาด ย30×ก20×ส24 ซม. ทีใ่ ส่ชอ ้ นส้อม ราคา 235 บาท วัสดุ: เหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด Ø13 ซม. สูง 13 ซม. ตะขอแขวน ราคา 115 บาท/5 ชิน ้ สูง 7 ซม. ราวแขวนติดผนัง ราคา 275 บาท/ราว ยาว 57 ซม.

ทีใ่ ส่ขวดเครือ ่ งปรุง รุน ่ FINTORP/ฟินทอร์ป

495 บาท ใหม่ 56

57


เคล็ดลับห้องครัว #12:

ซิงก์เดิม ทีใ่ ช้งานได้ มากกว่าเดิม ใครจะรูว้ า่ ซิงก์ลา้ งจานใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากกว่าทีค ่ ด ิ เพราะ ซีรส ี ์ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน มีอป ุ กรณ์เสริมดีๆ หลายชิน ้ ที่ ออกแบบขึน ้ โดยเฉพาะสำาหรับใช้คก ู่ บ ั อ่างรุน ่ นี้ ช่วยเพิม ่ ฟังก์ชน ั 1 การใช้งานภายในพืน ้ ทีเ่ ท่าเดิม เริม ่ จาก เขียงพลาสติก ที่ วางพาดบนขอบซิงก์ได้เลย กับ 2 ถังล้างจาน ทีว่ างไว้ในซิ งก์ และ 3 ทีค ่ ว่าำ จาน พิเศษตรงทีม ่ ต ี ะกร้าใส่ชอ ้ นส้อมให้ดว้ ย จะติดไว้กบ ั ทีค ่ ว่าำ จานก็ได้ หรือจะแขวนบนราวก็ได้

เขียง รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน 1

219 บาท

เขียง รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 219 บาท วัสดุ: พลาสติกโพลีเอทิลนี สีดาำ ขนาด ย44×ก20 ซม. ดีไซเนอร์ M Arvonen/J Karlsson ใช้ได้ทง้ั สองด้าน แต่ละด้านมีพน้ื ผิวต่างกัน ขนาดพอดีวางพาดบนขอบอ่างซิงก์ทก ุ แบบในรุน่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน

ถังล้างจาน รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 399 บาท วัสดุ: พลาสติกโพลีเอทิลนี สีดาำ ขนาด ย40×ก23×ส17 ซม. ดีไซเนอร์ M Arvonen/J Karlsson ขนาดพอดีสาำ หรับใช้กบ ั อ่างซิงก์ทก ุ แบบในรุน่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ทีค ่ ว่าำ จานและตะกร้าช้อนส้อม รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 239 บาท วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีขาว/ดำา ขนาด ย37×ก21×ส14 ซม. ดีไซเนอร์ M Arvonen/J Karlsson ใช้คก ู่ บ ั อุปกรณ์ซงิ ก์ชน้ิ อืน่ ๆ ในรุน่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน

รับประกัน

25 ปี ชุดครัวรุน ่ FAKTUM /แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 54

ชุดครัว รุน ่ faktuM/HÄRLIG แฟ็คทุม ่ /แฮร์ลก ิ

37,695 บาท

2

ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 34 ถังล้างจาน รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน

ดูขอ ้ มูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 46

399 บาท

3

4 ม.² ตูค ้ รัว รุน ่ faktuM/แฟ็คทุม ่ บานตูแ้ ละหน้าลิน ้ ชักผิวฟอยล์เมลามีน รุน ่ HÄRLIG/แฮร์ลก ิ ราคา 37,695 บาท มือจับและปุม่ จับพลาสติก รุน่ SÄTTA/ แซทต้า ท็อปครัวลามิเนตสีขาว รุน่ PRÄGEL/แพรเกล (เครือ ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อก น้าำ แยกจำาหน่าย) ซิงก์ฝง ั หลุมเดียว รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 4,400 บาท (ราคา รวมสะดืออ่างและท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ATLANT/อัทลันท์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยก จำาหน่าย) 58


ถังแยกขยะ รุน ่ RATIONELL/รชูนเนล วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี ขนาด ย27×ก21×ส37 ซม. จุ 14 ลิตร พับหูหว้ิ ลงเพือ่ ล็อกถุงขยะ และช่วยให้ยก ถังได้สะดวก

280 บาท

ดูขอ้ มูลเวลาทำาการและแผนที่ IKEA ได้ในเว็บไซต์ของเรา www.IKEA.co.th

© Inter IKEA Systems B.V. 2012. 31132

วิธง ี า่ ยๆ ในการแยกขยะภายในบ้าน ถังแยกขยะของเรา มีหลายขนาด ให้เลือกใช้ได้ตามต้องการ

range_brochure_kitchen_th  
range_brochure_kitchen_th  

range_brochure_kitchen_th

Advertisement