Page 1

! "#$ %& '(! #)

!"#$

*

+,

- .- /

0

"#%& " '"()


2345 6785 9

:

.;<0

.3

.=

/.

' /' /.

0. > ?

@'>

A ><. B @ > 3 . = /. C D E'0FG D C ': HH <0 . 0 IE : @ @'0 :.@@ ' 0' ' / . ./' ' C HA ' /'0F . E : ><. B D

0

. ' ' @

I @.

@ ' '- D 0 I'

A ><. B D . 'C> I D 0 .A /' 0. :.

' E

/

' F

/

'

'

@ '

@

0>><. 0'I

IE 'H 0 : ><. D

@

' @ '> B .A , '- @ / D

> B .A '

'0 , @.

I E I/ <.@. / 0'

@

@ : I '-

F;

.0. F /

B @.

@. C C

D

@.<

/

-E'0FG ' '

' D

0F . . , E0.IF ' / A = / .

D

< @F / 0' ' @.< .A / . ./' .3 .= /.

'

B A 'I .A H = /.

'CH

D

A ><. B / D : . . / . C . I ' / '0 >@F ' : .;<0 E I/

D

'

' .

D

.0 /. C ./ A

'

D : .

D :0. . @'H '

. B I F D ./0. C EA' ' @F ' D ' >@F @.< '' . @. ' D . ' G. HA , '- G0 A. ' I E. I ': . EA' ' 0 HA . @

J

&

1


K@ . I E E L I . . / 'CH ? @'H .:<

L I >@F @ E I' / ' @ @@' *

' I

0

E

.A

@ @@'

+ &, 1 $#$ # %#$ 2#$ &4 $ %%&

#% - ./0% 2/ .3$# # 2 . ./ ' 0F @.@ 'H

: @. E <

D @ '

'

.I C@F :0. @'

'

&5 #%.31./& 2/ .3$# # 2#$ &4 $ %%& ' : ' @F D I I '- > @. < @ > / 0F .A / ' @ A ' D /

I < C ' D D 0> ' / 0' ' 0 : @F HA F H 0

M / I '- >C@F .A '0F E. >@F @ C / D ' D I D 0F D @. /' I '@ ' H . <' <. I : C . , ' E E F; H D B I 0 C@F

73

+ ' /

: .I < >@F / 0 : / D / ' 0F .A '0 - ' / ' + D >@F /

' /

. /

'

2#$ &4 $ %%&

' ,

'H

D ' D @.@ 'C> E I G : C '0 > D : .', ' . 0 I

D '0F

' : A @@C > / @ 'H

. E IE . <0 . . D 0 ' .E < D / ' ' : @F D . M / 0 : ' . . @ > IE ' D ' G H , . / H < @' I

&6 )#213 3%./8 2/ .3$# #

N 0

/

. 'G

@. E

F;

: A I /.@


.0 < 'I , . HA F H < : ' G D

/ @

'H ' . 'G

D

O

' ./ 0F ' , 'H / .0 I '- >>@F / : @. . D . ' >@F -@' 'G.@ @ I D . P '0 ><. @'C> <. ' G > , 'C> ' G.D EA' A @. E D ' A @ I @ : . D. D , @. @' @ 'H 2

:

. 0>< . . E : @. D B

Q . ' G. /

R B / D /

. . / .0

. / . @

@ E <

'0 >@F D . ' D >@F E @. / . . ' : @F @. <. 0F . E D' 0F . I

: 0 D >@F D ' D @ 0F . <. D' 0F . D ' :0. @' >@F @. > ' 0F ' @F ' .A

D

7/ ' /0 ' / .- @@ 'G F B 'A /.@ F ' E I/ F @ >@F D D I @ ' . >@F / .@. 0F@ 'H ' :0. @' C< ' 0 : . <. &! 9# #% 3 - # / :;%-9 )# 4#%/$ # %<$ 2/ .3$# # 2#$ &4 $ %%& S ' . IL G0 A I

@

.@ .

/

' 0F .A ' D ' D : @F I '- > @. E I / / F D ' / ' .A ' .A D :0. , B I 0 C@F

&= /41#$/4%/ 42/%/ -$%/ ) / 3 - 4:& $-)#% %%& # % 22/ .3$# # 2#$ &4 $ %%& 89%/9 > $4 %; 6 I G . 0 E'0FG I D 0F .A I / 0 : F D . D :0. ' @F .I < @. H 0 ' @ 'G ' ' ' @

<.A >@F @. '


@

@ . I I E I/ < 7

A , @.

D

' /

.A / @ 0'

E '

EA'

@'

.

0 :E. / E@ . D ' D / . ' I 0 @. E' . 0',' D / 0 I A E. @.A @ @ / @ @ @'U 0 F D I E I/ < >@F 0 : ' :0. @' / , '- H /' D @ . . D . @ / / 0 :E' &? 2#$- >4/0 %3%%& 7 %)./0 % 2/ .3$#2 @ '0F

'

I '-

.A E .A / . . HA , '-

@

/$%/

. ' /

E < C

Q' / E < C ' / ' ,' ' G .@ @ I '.A /' < . F D @ @ : I' EA' @' ' G @ < .A A ' E . D . I . E @ ' ' / ' .- I A. @ ' 0F D I E I/ < '

O 6 F; ' , D E D / / 0 : . ./

'H @ ' 0F ' @F ' 'I @ . .I < >@F I . . / . ./ .

@ E

&( 42/%/ -$%-0 % :&4 > 4/&:;%/ @ # %<$ 2/ .3$# # 2#$ &4 $ %%& 6

F; .-

' ' @

D I / E I

. @

./

@. .D0 I D . : I '- > @. @'0F . ID' A / E < .A @.@ 'C>

6

F; .' ' @ @. .D0 I D D / .0 @'0F . I E I/ < @ . I @ / . ./' + .B' ' @ 'H : @F I ' ' @ @. .- D0 I C< ' @> . < .A D ' D

T

' 0F ' C @.@ ''- > I

@> @' .A @. F


O

5

' ' @ @. .I '- >C@F ' ' @F I A ' @ 0F ' ' C ' A @.

A/% % #$/ 3

D

-#

,'

2 .

-

' <

@.

D @ ' @

2#$ &4 $ %%& >@F / H 0 ' : @F '0F

' ,

D '

/

D .

E <

'C> E I

O /

. ' D B E I E I/ <.@. :0. @' ' @ '

'< H / 0'@. . . . . . HA / : F .A ' C

' / @.@

D

&' %<$ 2/ .3$# #

+ D . ' D A ' 0F H @ ' ,' ' I/ : @. : A +E

D0 I @ . <. D D

IE ' 0> @.

I ' : AI

,' , .A

C@F .

.A I A >@F /

'

D '

.A :

V'

' . @ . ' 0 >@F /' D @@ ' D D >@F @ @ F . .,' .- ' /' .B 0F .- A @ ' / . ' I E I/ < @. :0. ' @F / . .@. ' . '0F . / @.< :0. ' / ' ' @F 0F D I @ @ @' . .A . . I F D I / 0 I/ @ D I / ' / /

S A. @ E'0FG D : / D'< .A I A ' I '0 / @ '- .A ../ . >@F G . / : @F @ 'H

0 E .A @ : '

+ D . ' . <. I/ '0 .A

D / '

I

,'

G ' / E < C E> : @ D . > E > / 0 0' ' ' D 0 ,' ' ,' D @. W ' / . E I A . : ' D . D '- > @. : A HA F H 0 H

/

'

' , . '0

>@F H


1

:0. @' @ 'H D / .I < >@F 0 @ .A / @' P @ '/ 0 : E D D .@. > / 0'@. : A HA F H 0

/

7

90 D

. '

0F

'

'0 - I 'D D . /'@ 0

$# #

I I

/ I. '

D ,' C H

@. '>@F

/ @ D

'H

/'@ 0 @ /

: AI

& B %<$ 2< .3$# # 2#$ &4 $ %%& % $# #4 #./ ./8

+ D . >><. H / @ > @.

D : ' 0

.

>@F / /' E'@ .< @. @ : A . I ' G. . D . D I F B @ 0 @F

/'0F .- ' @ 2 <0 ' @

' D

' @

D D 'H I @ > I A. @ ' I : E @. <0 ': .I C@F

O + D . A ' E'@ .< @. I

/'

D : @F E @. D .

/

E @. HA 'A /'0F .A H ' 'H D : > : >

A <

>@F / E < ' I

D

' G.A

:

$#$-0 > 9+ D . . . @ @. I '0F D I '/ . ./' ' D <. ' 0F I

& 2/ .3$# #

D E. /

2#$ &4 $ %%&

>@F / D I A. @ 0 I E I/ < HA / : F ' / : ' @'0 ' @.@ @ '

'H


* C

+ D E

& , F# #$G&> %%& X : K@ I E L I C@F E L I . . / . - ' @F / ? @'H I .A / . - ' @F / @' / @' ' ' .:< J

: @. 0 E @' < @. . Y 'CH >@F 0 : @.

; @ @@ ;/

@.

;/

@.

'

@ @@' O '

@ @@'

; @ @@ ;/

@

@ @@' 1

;/

@

@ @@'

;/

@.

;/

@

' O @ @@' @ @@' T

; @ @@ X : 9 D ' 9 : /' < I <' @.,' '- H D @. E D <. I @ : / ' 0 C N @ > 3 . = /. ' / @. ' / ' / 0 : F/ @ 'CH @ @@'

CH / .C

IE

'D @ / 0F .I <.0

O 6 F; K@ / 0FG E F; .- < : / ' .@. N 0F D @ / @ B : C 0 E E L I . . E F; ' / @. 'CH ? @'H ' B / .- 0 ID' I / 0 : . / @ 'CH @ @@' W ' I @' / 0FG I E L I : >@F 0 > < @. > @.,' 'H / .- @@ <. I @ : K@ > .0 C @ / ' 0 ' E. >@F

O


@ H : <. @' I / G D I ' < @ . ' < D / / ' 0 N 0F .

%- 4# &)-9 >

'

B '

@ C /' 0 @ .

@.

@ & 5 # #$ H ; &

/&

D B ' @ @F >@F 'A @ D '- D ' ><.A : A @ .@ 'H ' / ' K@ . + : K@ /' < I <' IE 'D CH @.,' '- H D @. E @ / / .C <. I @ : : .I <.@. @ D 'H ' .A D' 0F .A D . . C E :.@. , I @ 'CH ? @'H E ' ' .0 <.@. I H Q : @ : 0><.@. , I @ 'CH ? @'H ' G' @ D 'H ' .A D' 0F .A D G0 A / / 0FG ' / ' D / ' 0 N 0F @ >3 .= /. '- ?

2 . ./. @'H I @

'

'

D H E ' C E

& 6 4 %%& /%7# 2 ./8 X : K@ .0 C N 0F 3 . = /. > ' / ' ' , '> B @ I <.A / 0 : F E ' G.A I A ' :.@.A @ > @ . / 0 : F 'CH ? @'H *

/41-

%%&

+

& ! -7/) ./& %

M> ? @'> ' .@ 0 <0 .3 .= /. Q /' 0 D <. I @ : > 3 @.,' '- ' D / .- @@ <. I @ : I N 0F @ >3 .= B

M ? @' E. @ C /' 0 I ' < < @. . : .;<0

@ > C@F > I

%%& I-%%# /

/' /. C @.,' @. E >@F /.

: .; 'H / .- @@> @. / IE 'D

C <. @' / G.F ' @ . ' < D / ' ' @. . 3 . = /. . 0 .0. >


ID / 0 :

E L I ' @F 0 .A F/ / F D / @

'CH ?

@'H

O K@ E F; H : . . > ID E L I ' @F 0 H 'CH E > <. @' ? @' E. C <. F ' B @ C /' 0 I ' < / ' ' @. I <' IE 'D @.,' E @ / / .- @@ <. I @ : & = 3 - # / :;%3 > # 6

F;

IE 'D CH / .- @@ I @ @ .@ '> Z@ .@ 6

: @.,' : 'H[

' /

'

0 0> @. ? @'H /' 0 @' / G.@ . ' < D '- H D @.

$ %%&

/' < /' /. E I <' '- H D @. E @ / <. / .C : .I <.@. HI @ @. @F ? @'

F;

: : / 0FG E F; .< I > ' L N 0F D @ 3 . = /. / G. .@. '> 'CH ? @'H E F; ' G @ .@ '> .I < '- I ' \ @ H @ .@ 'H ? @' E. C <. @' / G.F ' B @ C /' 0 I ' < @ . ' < D / ' ' @. @ . @ H I . N 0F . @ O

6 F; I I E0 ' / ' A / / 'A / @' : @ E F; H @ .@ 'H .I < H '- I ' E @. ' 0. G0 A / / D / ' 0 ' L N 0F D @ Q' 0. E. C <. @' / G.F ' B @ C /' 0 I ' < G @. ' < D / ' ' @. @ . @ D / ' 0 N 0F . @ & ? 3%#% ./& 6 F; K@ : @. > ? @'> E F; .- < /' 0 I ' < /L @. '< D / ' ' @. ? @' E 0 0 H <. @' Q' / ' / ' 0 .0 C@F N 0F @ > 3 . = /. I G' @F ' ' @. 'H ? @'H W ' I G : C <. @' ? @'H 0 ' G.A K@ '


B HA '0F ' @F G < @. F A K@ ' / / / 0 .I .

/

@ I'

F D

<

@

.@F

6 F; K@ : ' / ' / 0 : F F D / @ @. E F; .- / .- @.- > @ < @. . Y ? @'H B K@ / : C : @. E E L I . . @ '0F ' @F ' @ D '> / @' ' < ' / @' @ @@' 6 F; K@ /' 0 'H @ D <. ' G D / @ E'0FG I 0F C D / @ @ @@' : C@F @ > B 0 @ : ' ? @'> & ( #$/4#2:3%%& N :

.;<0

0F ..3 .=

#[

E

F;

/' /.

][

I

<

IE 'D E F; D : U

E I @ ^[

E F; ' / '

@ 3 /. / J

E

@

E @ @@'

/ ' F / @'

"[

E F; / 0 :

/ ' 0 F @ @@' OU

`[

E F; / 'B

E. / . '

@ .

F;

' G ' @

H @

E F; / 0 :

Q<.

=

/.

/

'

0 C

U

_[

P / @ /

.

<.

@.,' '- H D / / .- @@ @'

'C>

@'C>

U

0 @ . ' O @ @@' U

.

@ .

'> E >@F

' < < D : '/ @

?

@. <.

F; 'CH ?

. / ' @'H

0

E

.:< /' /. ' 0 : . <. . . /' /. 0. > ? @'>

K@ E I' /L @ D0'- F > ' , @. C .- IE 'D @. @F

@ D : @ ' IF > . / .< @ @.< . . A' ' 3 . = /.


N

0F .'CH ? @'H : '-

@

3 :

.= /. .0 C I ';<0 3 .= /.

1

' <

'

/'H

Хартія місцевого самоврядування  
Хартія місцевого самоврядування  

Українська версія.

Advertisement