Page 1

บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License


บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License


บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License


กำำ หนดกำรประชุม หำรือ กำร บริห ำรจัด กำร ลุ่ม นำ้ำ โขง-ลุ่ม นำ้ำ ดำนูบ ณ ออสเตรีย สโลวัก และ ฮัง กำรี

ระหว่ำ งวัน ที่ 09-15 มิถ น ุ ำยน 2557 เที่ยวชม รอบกรุงเวียนนำ (Vienna) ศึกษำดูงำนที่โรงไฟฟ้ำพลังนำ้ำ Freudenau Power House เมืองบรำติสลำวำ (Bratislava) เที่ยวชมเขตย่ำนเมือง เก่ำบรำติสลำวำ


บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License

(Old Town, Bratislava) อำคำร

ศำลำกลำงเก่ำ (Old Town Hall) ชม โรงละครแห่งชำติสโลวัก (Slovak National Theatre)

ศึกษำดูงำนที่เขื่อน Gabcikovo กรุงบูดำเปสต์ (ฮังกำรี) นั่งรถชม อำคำรรัฐสภำฮังกำรี (Parliament)-จัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes Sqaure)-นั่ง รถไฟขึ้นไปจุดชมวิวของเมืองอย่ำง Castle Hill อัน เป็นตั้งของ Buda Castle

โดยสำยกำรบิน

บินตรงสู่ กรุง

เวียนนำ กำำหนดกำรเดินทำง 09-15 มิถุนำยน 25557

วันแรก

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  กรุงเวียนนำ

(ออสเตรีย)

(09 Jun 14)


21.00 คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ (ทำงเข้ำประตู 4) เคำน์เตอร์ G สำยกำรบินออสเตรียน แอร์ไลน์ 23.55 ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ บินตรงสู่กรุ งเวียนนำ โดยเที่ยวบินที่ OS 26

วันที่2 กรุงเวียนนำ ศึกษำดูงำนที่ Freudenau Power House (10 Jun 14) 05.25

เดินทำงถึงกรุ งเวียนนำ (VIENNA) นครหลวงแห่ งออสเตรี ย นครหลวงแห่ ง ดนตรี เมืองหลวงอันเก่ำแก่ที่มีอำยุกว่ำ 1,000 ปี ศูนย์กลำงของจักรวรรดิออสโตรฮังกำเรี ยน ด้วยควำมผสมผสำนของประเพณีของรำชวงศ์ต้ งั แต่ยคุ อดีตให้เข้ำกับสิ่ ง ก่อสร้ำง Modern อันน่ำตื่นตำตื่นใจได้อย่ำงลงตัว เมืองนี้ มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของ งำนแสดงทำงวัฒนธรรม สถำนที่ที่เกี่ยวข้องกับรำชวงศ์ บรรดำร้ำนกำแฟ โรงไวน์ที่มี บรรยำกำศอบอุ่นเป็ นกันเอง รวมถึง มนต์เสน่ห์แบบชำวเวียนนิส หลังผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ NH VIENNA AIRPORT


นำำคณะเดินทำงไป

บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License

ศึกษำดูงำนกำรดำำเนินงำนของ Freudenau Power House (ระยะทำง 16 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 20 นำที ) เป็นโรงไฟฟ้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้ำงงำนและเสริม สร้ำงกำรลงทุนเศรษฐกิจในภูมิภำค ถูกสร้ำงขึ้นในปี 1992-1998 นอกเหนือจำกกำรผลิตไฟฟ้ำที่บริสุทธิ์ยัง เพื่อปรับปรุงสภำพทำงอุตสำหกรรมนำ้ำของพื้นที่เวียนนำ และใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของแม่นำ้ำดำนูบ ซึ่งผู้ที่ชม โรงไฟฟ้ำพลังนำ้ำ Freudenau Power House สำมำรถ ดูเบื้องหลังของพลังงำนไฟฟ้ำ ซึ่งที่นี่ยังมีทัวร์ตลอดทั้งปี เพื่อศึกษำดูงำนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนนำ้ำ เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่นจำกนั้น นำำท่ำนเที่ยวชมนครเวียนนำ ถนนเส้นสำำคัญของเวียนนำ ถนนสำยวงแหวน (Ringstrass e) มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก สร้ำงขึ้นสมัยพระเจ้ำฟรำนซ์โจเซฟ โปรดให้ร้ื อกำำแพงเมืองที่ลอ้ มรอบเขตเมืองเก่ำออก กำำแพงแห่ งนี้ เคยเป็ นป้ อม ปรำกำรป้ องกันกำรรุ กรำนของพวกเติร์กในศตวรรษที่ 1 5 ต่อมำบ้ำนเมืองมีควำม


สงบสุ ข ได้ขยำยเขตเมืองออกไป จึงทรงให้รื้อกำำแพงทิ้ง แล้วตัดเป็ นถนนวงแหวนมี ควำมยำวตลอดทั้งสำย 4.5 กิโลเมตร หลังจำกนั้นอำคำ รสำำคัญๆได้เกิดขึ้นรอบๆถนนวงแหวน เช่น รัฐสภำ ศำลำ ว่ำกำรเมือง มหำวิทยำลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรง อุปรำกร อำคำรเหล่ำนี้ สร้ำงด้วยศิลปะย้อนยุคในสมัยต่ำงๆ ผ่ำนชมโรงอุปรำกร, พระรำชวังฮอฟบวร์ก, อำคำร รัฐสภำ, ศำลำว่ำกำร, มหำวิทยำลัยเวียนนำ, โบสถ์ประจำำ เมือง, ศำลสูง แวะสวนสำธำรณะสตัดปำร์ค ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ อนุสำวรี ยโ์ ยฮันสเตร้ำส์ (Johann Strauss Monument) เจ้ำของบทเพลงอมตะ By The

Beautiful Blue Danube คำ่ำ 

 รับประทำนอำหำรคำ่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น จำกนั้นนำำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม SAVOYEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ


Austria Trend Hotel

บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License

Savoyen Vienna, Rennweg 16, 1030 Wien Telephone: +43 (1) 206 33 9207

วันที่ 3 กรุงเวียนนำพระรำชวังเชินบรุ นน์ วิหำรเซนต์สเตฟำน (11 Jun 14) เช้ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม นำำชมพระรำชวังเชินบรุ นน์ ตั้งอยูใ่ นกรุ งเวียนนำ สำธำรณรัฐออสเตรี ย ในอดีตเป็ น ที่ประทับของจักรพรรดิแห่งรำชวงศ์ฮบั ส์บูร์กมำตั้งแต่สมัยคริ สศตวรรษที่ 13 - 20


พระรำชวังเชินบรุนน์ พระรำชวังฤดู ร้อน

โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระรำชดำำริ ให้สร้ำงพระรำชวังที่โอ่อ่ำหรู หรำ โดยใช้ พระรำชวังแวร์ ซำยส์ในฝรั่งเศสเป็ นต้นแบบ พระรำชวังเชินบรุ นน์ พระรำชวังเป็ น ตึก 3 ชั้น ทำสี เหลือง ซึ่งเป็ นสี ที่พระนำงมำเรี ย เทเรซำทรงโปรด ตัวปรำสำท ประกอบด้วยห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง ให้เข้ำชมได้เพียง 40 ห้อง พระรำชวังเชินบรุ นน์ คือหนึ่งในสถำนที่ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวที่มำเยือนกรุ ง เวียนนำ โดยพระรำชวังแห่งนี้ ถือว่ำเป็ นอนุสำวรี ยท์ ำงวัฒนธรรมที่สำำ คัญที่สุดใน ประเทศก็วำ่ ได้ เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

จัตุรัสสเตฟำน Stephansplatz


บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License

Plaque column จ ัั

ท่ำนเดินเล่นย่ำนใจกลำงเมือง ถนนคนเดินคำร์ ทเนอร์ สตรำเซ่ (Krntner Strae) ที่มีร้ำนค้ำนำนำชนิด และยังเป็ นที่ต้ งั ของ วิหำรเซนต์สเต ฟำน (Saint Stephan Cathedral) ซึ่ งตั้งอยูโ่ ดดเด่นเป็ นสง่ำ เป็ น สัญลักษณ์ของกรุ งเวียนนำ อนุสำวรี ยห์ น้ำโบสถ์ เป็ นที่ระลึกต่อกำรมีชยั ชนะเหนือ


ชำวเติร์กที่มำรุ กรำน ออกมำบรรยำกำศรอบโบสถ์กนั ต่อที่ ลำนหน้ำโบสถ์ บริ เวณ รอบโบสถ์เป็ นแหล่ง shopping มีนกั ท่องเที่ยวมำกมำย เดินต่อมำเรื่ อยๆ Plaque column สร้ำงไว้เป็ นอนุสรณ์แก่ผเู ้ สี ยชีวิตจำกกำฬโรคระบำดจำก นั้น ชมพระรำชวังฮอฟเบิร์ก Hofburg P alace เป็ นพระรำชวังฤดูร้อนของ รำชวงศ์ Habsburg ที่ครองออสเตรี ยมำยำวนำนถึง 640 ปี วังที่สร้ำงขึ้นหลัง สุด Neue burg แวะชมโรงละครโอเปร่ ำ Opera House ปัจจุบันก็ยังมี

กำรแสดงโอเปร่ ำอยู่ Opera House


บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License

Neue Burg

Hofburg Palace


คำ่ำ 

 รับประทำนอำหำรคำ่ำ ณ ภัตตำคำร ที่พัก โรงแรม SAVOYEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ Austria Trend Hotel Savoyen Vienna, Rennweg 16, 1030 Wien Telephone: +43 (1) 206 33 9207

วันที่4 กรุงเวียนนำ เมืองบราติสลาวา (สโลวำเกีย) (12 Jun 14)


บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License

เช้ำ สะพำน Novy Most หรือ The New Bridge

ปรำสำทแห่งกรุ งบรำติสลำวำ (Bratislava โรงละครแห่งชำติสโลวัก Castle) (Slovak National Theatre)

หรือเรียกว่ำสะพำน UFO

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม เดินทำงเข้ำเมืองบรำติสลำวำ (Bratislava) เมืองหลวงของสำธำรณรัฐสโลวำ เกีย (ระยะทำง 89 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.20 ชัว่ โมง) และเป็ นเมือง ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยูบ่ นสองฝั่งแม่นำดำนู ้ ำ บ ที่บริ เวณพรมแดนของสโลวำเกีย กับออสเตรี ยและฮังกำรี และใกล้กบั พรมแดนสำธำรณรัฐเช คด้วย ทัศนียภำพของอำคำรบ้ำนเรื อนริ มสองฝั่งแม่นำมี ้ำ โรงละครแห่งชำติสโลวัก (Slovak National ควำมสวยงำมยิง่ สัญลักษณ์ควำมเจริ ญของเมืองในยุค Theatre) คอมมิวนิสต์ครับ สะพำน Novy Most หรื อ the


New Bridge หรื อเรี ยกว่ำสะพำน UFO บนนั้นเป็ นภัตตำคำร ในอดีตเป็ น จุดที่ไฮเทคที่สุด แต่ปัจจุบนั ห้ำงสรรพสิ นค้ำมีอยูเ่ ต็มเมืองเลย…นำำท่ำนเที่ยวชม (Bratislava Castle) ปรำสำทแห่งกรุ งบรำติสลำวำนัน่ เอง โดยปรำสำท ำ บอีกด้วยค่ะ โดย สวยแห่ งนี้ ต้ งั อยูบ่ นเนินเขำคำร์เบเธียน และอยูเ่ หนือลุ่มแม่น้ำดำนู ปรำสำทแสนสวยแห่งนี้ ได้สร้ำงขึ้นโดยกำรผสมผสำนไปด้วยศิลปะแบบกอธิ ค,เรอ เนสซองส์และบำร็ อค รอบๆปรำสำทนั้นมีอำคำรมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้ำน กำรชมวิวทิวทัศน์ของกรุ งบรำติสลำวำบนปรำสำทนั้น ก็ดูสวยงำมไม่นอ้ ยโดยเฉพำะ ทัศนียภำพของแม่นำดำนู ้ ำ บนั้นมีควำมสวยงำมมำก มองไปไกลลิบๆคุณอำจมองเห็น ำ ว อีกด้ำนของปรำสำท เรื อนำำเที่ยวที่แล่นผ่ำนปรำสำทได้อีกด้วย นอกจำกวิวแม่น้ำแล้ คุณยังสำมำรถชมอำคำรบ้ำนเรื อนในกรุ งบรำติสลำวำได้เช่นกัน เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ UFO จำกนั้น นำำชมเขตย่ำนเมืองเก่ำบรำติสลำวำ (Old Town, Bratislava) ที่ มีควำมโดดเด่นทำงด้ำนสถำปัตยกรรม โดยเฉพำะกลุ่มอำคำรยุคกลำงและ อำคำรเก่ำ แก่จำกศตวรรษที่ 14 อำคำรศตวรรษที่ 20 ที่ยงั คงสำมำรถพบเห็นได้เป็ นจำำนวน มำก อำทิ อำคำรศำลำกลำงเก่ำ (Old Town Hall) ชมหอคอยสมัยโบรำณ แน่นอนเป็ นสิ่ งปลูกสร้ำงที่สูงที่สุดในเขตเมืองเก่ำนี้จะอยูต่ รงจตุรัส (Trnava Tower ) ผ่ำนชม โรงละครแห่งชำติสโลวัก (Slovak National Theatre) เป็ นอีกหนึ่งโรงละครที่มีควำมเก่ำแก่ที่สุดของประเทศ ชมโบสถ์เก่ำ (St. Nicholas Cathedral)


บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License


คำ่ำ 

 รับประทำนอำหำรคำ่ำ ณ ภัตตำคำร จำกนั้นนำำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Bratislava Centrum หรือเทียบเท่ำ Zabotova street 2 Bratislava 1 811 04 Bratislava, Slovakia โทรศัพท์: +421 917 880 000

วันที่ 5

เมืองบรำติสลำวำเขื่อน Gabcikovoกรุ ง

บูดำเปสต์

(13 Jun 14)

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม


บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License

คณะเดิน ทำงไปศึกษำดูงำนที่เขื่อน Gabcikovo (ระยะทำง 55 กม. ใช้เวลำเดินทำง ำ บ ซึ่งได้รับกำร ประมำณ 50 นำที) เป็ นโครงกำรเขื่อนขนำดใหญ่บนแม่น้ำดำนู ริ เริ่ มโดยสนธิ สญ ั ญำบูดำเปสต์ 16 กันยำยน 1977 ระหว่ำง สำธำรณรัฐสโล ำ วม กำร วัก และ ฮังกำรี โครงกำรมุ่งเป้ ำไปที่กำรป้ องกันไม่ให้เกิดภัยพิบตั ิน้ำท่ ำ ปรับปรุ งกำรเดินเรื อในแม่น้ำและกำรผลิ ตไฟฟ้ ำสะอำด ซึ่ งในตอนแรกฮังกำรี พยำยำม


ที่จะระงับและพยำยำมที่จะยุติโครงกำร อันเนื่องมำจำกควำมกังวลด้ำนสิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น นำำคณะเดินทำงสู่ กรุ งบูดำเปสต์ (ฮังกำรี ) (ระยะทำง 166 กม. ใช้เวลำเดินทำง ประมำณ 2.20 ชัว่ โมง) นครหลวงของสำธำรณรัฐฮังกำรี ที่รวมเอำสองเมืองเข้ำ ด้วยกัน คือเมือง "บูดำ" กับเมือง "เปสต์" รวมกันเมื่อปี 1873 บูดำเปสต์น้ นั ได้ชื่อ ว่ำเป็ นเมืองหลวงที่มีควำมงดงำมติดอันดับโลก จนได้รับสมญำนำมว่ำ “บูดำเปสต์ ไข่มุกแห่ งแม่นำดำนู ้ ำ บ” พำท่ำนชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes Sqaure) กันสถำนที่แห่ งนี้ เป็ นลำนโล่งกว้ำงขนำดใหญ่ ที่มีอนุสำวรี ยแ์ ห่ งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งอยูก่ ลำงลำน สร้ำงขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกำรก่อ ตั้งอำณำจักรฮังกำรี ครบรอบหนึ่งพันปี เสำสูงตระหง่ำน เป็ นที่ต้ งั ของรู ปหล่อเทวทู ตกำเบรี ยล เป็ นสัญลักษณ์ของคริ สตจักรโรมันคำทอลิก รอบเสำสูงเป็ นที่ต้ งั ของรู ป หล่อผูน้ ำำ ของชนเผ่ำทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอำณำจักรฮังกำรี ข้ ึนเมื่อ คริ สต์ศตวรรษที่ 9 นอกจำกนี้ยงั มีเสำระเบียงโดยรอบที่ประดับประดำไปด้วยรู ปหล่อของบุคคลสำำคัญ ของฮังกำรี นงั่ รถชมถนนหรู หรำสำยหน้ำโอเปร่ ำ (Andrássy Street & Hungarian State Opera House) พำไปต่อที่ Gellert Hill จุดชมวิวอีกจุดที่งดงำมมำกยำมเย็นๆ เห็นแสงไฟ เป็ นเนินเขำที่ต้ งั ตะหง่ำนเหนือแม่ ำ บ เป็ นจุดชมวิวที่สำมำรถมองเห็นนครบูดำเปสต์ท้ งั สองฝั่งได้เกือบทั้งเมืองเลย น้ำดำนู ทีเดียว บน Gellert Hill มีอนุสำวรี ยเ์ สรี ภำพ เป็ นรู ปปั้ นผูห้ ญิงขนำดใหญ่ต้ งั อยู่ ยอดเนินเขำของเมือง จนอนุสำวรี ยแ์ ห่งนี้ ได้กลำยเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงของ ประเทศฮังกำรี อนุสำวรี ยเ์ ทพีเสรี ภำพสร้ำงขึ้นภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง เพื่อ


บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License

แสดงควำมเป็ นเอกรำชของ ประเทศฮังกำรี หลังจำกกำร ปลดปล่อยภำยใต้กำรปกครองของนำซี


คำ่ำ

 รับประทำนอำหำรคำ่ำ แบบพื้น

เมืองฮังกำรี “กูลำชดินเนอร์” พร้อมชมกำรแสดงพื้นเมือง ของชนเผ่ำแมกยำร์, ดนตรียิปซี


ที่พัก โรงแรม

บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License

Danubius Grand Hotel Margitsziget หรือเทียบเท่ำ ที่อยู่: Margitsziget 1 Budapest, 1138, Hungary, 888 734 8503

วันที่6 กรุ งบูดำเปสต์ (ฮังกำรี )ประชุมหำรือ  Buda Castle Jun 14) เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม และนำำคณะเข้ำประชุมหำรือ ณ จุดนัดหมำย

(14


เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน จำกนั้นพำคณะ นัง่ รถไฟขึ้นไปจุดชมวิวของเมืองอย่ำง Castle Hill อันเป็ นตั้งของ Buda Castle เคยเป็ นที่พำำ นักของกษัตริ ยฮ์ งั กำรี โดยปรำสำทบูดำและระบบกำร ปรำกำรป้ องกันของปรำสำทสร้ำงขึ้นในศตวรรษที่ 13 ภำยหลังกำรบุกรุ กมองโกล ปรำสำทแห่ งนี้ ถูกทำำลำยและถูกสร้ำงขึ้นใหม่หลำยต่อหลำยครั้งกว่ำจะแล้วเสร็ จ ด้วยเรื่ อง รำวทำงประวัติศำสตร์ของปรำสำทที่ผำ่ นมำสะท้อนให้เห็นถึงที่มำของกำรสร้ำงชำติ ทำำให้ปรำสำทแห่ งนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศฮังกำรี จำกนั้นเรำจะเดินต่อไปเรื่ อยๆ เพื่อไปยังป้ อมชำวประมง (Fishermen’s Bastion) เป็ นกำำแพงที่อยูโ่ ดยรอบ โบสถ์ Matthias ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่นำดำนู ้ ำ บทำงด้ำนฝั่งบูดำ สร้ำงขึ้นเพื่อเป็ นกำำแพง เมืองในระหว่ำงปี 1895-1902 และได้รับกำรฟื้ นฟูบูรณะอีกครั้งในช่วงปี 1947-1948 เนื่องจำกได้รับควำมเสี ยหำยภำยหลังสงครำมโลกครั้ งที่สอง รถไฟขึน้ ไปชม Castle Hill ป้ อมชาวประมง

ทางเข้ า Buda Castle

โบสถ์ Matthias

จนถึงเวลำสมควรนำำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินกรุ งบูดำเปรส์ เพื่อผ่ำนขั้นตอนกำรเช็ค บัตรโดยสำร กำรทำำคืนภำษี และกำรตรวจสัมภำระต่ำงๆ


18.45 ออกเดินจำก กรุ งบูดำเปสต์

บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License

(ฮังกำรี ) ด้วย สำย กำรบินออสเตรียน แอร์ไลน์ OS 722

เที่ยวบินที่

19.35 ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติกรุ งเวียนนำ 20.15 ออกเดินทำง สู่ กรุงเทพฯ สำยกำรบิน 015

เที่ยวบินที่ OS

วันที่7  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (15 Jun 14) 11.15 เดินทำงถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิ์ภำพ

โรงแรมและห้ องพัก  ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะ พักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกำำหนดของห้องพักและรู ป


 

แบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งอำจจะทำำให้ท่ำนไม่ได้หอ้ งพัก ติดกันตำมที่ตอ้ งกำร หรื อ อำจไม่สำมำรถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลำยแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำำ เครื่ อง ปรับอำกำศที่มีจะให้บริ กำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น ในกรณี ที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสู งขึ้น 34 เท่ำตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรื อย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม

กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน  กรุ ณำงดนำำของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ ำใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัด เล็บทุกขนำด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณำใส่ ในกระเป๋ ำเดินทำงใบใหญ่หำ้ มนำำติดตัวขึ้ นบนเครื่ อง บินโดยเด็ดขำด ำ  วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อำทิ ครี ม โลชัน่ น้ำหอม ยำสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้ำ เป็ นต้น จะถูกทำำกำรตรวจ

อย่ำงละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญำตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำำแดงต่อเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรำกำรองค์กำรกำร บินพลเรื อนระหว่ำงประเทศ ( ICAO )  หำกท่ำนซื้ อสิ นค้ำปลอดภำษีจำกสนำมบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทำง เที่ยวบิน จึงสำมำรถนำำขึ้ น เครื่ องได้ และห้ำมมีร่องรอยกำรเปิ ดปำกถุงโดยเด็ดขำด

สัมภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ ำ กของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30  สำำหรับน้ำหนั กิโลกรัม (สำำหรับผูโ้ ดยสำรชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับ ำ กเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ของสำยกำรบินที่ท่ำนไม่อำจ แต่ละสำยกำรบิน) กำรเรี ยกเก็บค่ำระวำงน้ำหนั ำ กกระเป๋ ำเดินทำงเกินกว่ำที่สำยกำรบินกำำหนด ปฎิเสธได้ หำก น้ำหนั  สำำหรับกระเป๋ ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้นำำ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีนำหนั ้ ำ กไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี ควำมกว้ำง ( 9.75 นิ้ว ) + ยำว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )


บริ ษ ั ท หนุ่ มสาวทัว ร์ จำ า กัด N.S. Travel & Tours Co ., Ltd (Outbound Department) 133/19-20 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 133/19-20 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand Tel: 02 625 1555 Ext. 180-186 Fax: 02 640 0021 License

 ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วย ำ ก สำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนั ำ ำมำตรำฐำนได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกำำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริ ษทั ขอ ของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำำหนดให้ต่ำกว่ ำ กส่ วนที่เกิน สงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภำระ ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนั  กระเป๋ ำและสัมภำระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนำดใหญ่เกินไป ไม่เหมำะกับกำรเป็ นกระเป๋ ำถือขึ้ นเครื่ องบิน

(Hand carry)

Department of Water Resources (กรมทรัพยากรน้ำ)  

กำหนดการประชุมหารือการบริหารจัดการ ลุ่มน้ำโขง-ลุ่มน้ำดานูบ ณ ออสเตรีย เชค ฮังการี

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you