Page 1

Memòria de qualitats FONAMENTACIÓ: Està composada per formigó armat en pous i bigues de lligat adaptada a la EHE “Instrucció de Formigó Estructural”. ESTRUCTURA: Una part de les naus estan formades per pilars i bigues de ferro (NAUS 5,6,7 i 8) i una altra part de l’estructura és prefabricada de formigó amb llums variables segons plànols de planta. (NAUS 1,2,3,4,9 i 10). • BIGUES A ALTELLS. Les bigues en altell presenten secció en L i en T per a suport de les plaques alveolars del forjat de l’altell. • FORJATS. Els forjats estan construïts a base de plaques alveolars recolzades en bigues per suportar una sobrecàrrega d’ús de 500 kg/m2. • BIGUES A carener. Les bigues que subjecten la coberta de la nau són del tipus “Furura” amb secció variable en funció de la llum a salvar. TANCAMENT: Els tancaments són de panells de prefabricats de formigó amb les següents característiques: • FAÇANA PRINCIPAL (NAUS 5,6,7 i 8) El tancament és de panell llis de 7 cm amb aïllament incorporat. Color Silver. • FAÇANA LATERAL I POSTERIOR (NAUS 1,2,3,4,9 i 10) Mòduls prefabricats de formigó de 240 cm disposats horitzontalment i amb tractament anti-carbonatació color gris llis. • MITGERA: El tancament serà de panell de formigó massís de 16 cm de gruix de resistència EI180. Mòduls de 240 cm disposats horitzontalment i acabat gris llis. COBERTA: Coberta sandwich ”in-situ” formada per xapa grecada corba prelacada, interior i exterior i manta de fibra de vidre IBR-80 entre ambdues. Les naus tenen lluernes amb una superfície superior al 12% de la planta de la nau. Els lluernaris estaran formats per plaques translúcides en policarbonat. FUSTERIA: La porta de vehicles és basculant de panell llis color Silver (NAUS 5,6,7 i 8) i xapa galvanitzada tipus “LA SALVE” per a la resta de les naus. Les dimensions de la porta seran de: 5,5 m d’alçada per un ample variable entre 5 i 6 m en funció de l’ample de la nau. Totes les naus consten, almenys, d’un accés de vianants. Dos d’ells estàn incorporats a les portes basculants. (NAUS 9 I 10). PAVIMENTS: El paviment està format per solera de formigó de 12 a 15 cm. amb malla. Inclou làmina separadora de polietilè amb acabat remolinat mecànic de la superfície. INSTAL.LACIONS: Les naus tenen la previsió per a les escomeses d’aigua potable, sanejament, electricitat i telefonia. També es deixa previsió d’un espai per al quadre, en funció de la superfície de cada nau. ALTRES: Cadasquna de les naus té un altell de superfície construïda variable, entre 190 m2. i 292,27 m2. Excepte NAU 9 i 10, que no disposen d’aquest. ALÇADES: 1. Alçada lliure interior sota jàsseres.............. 9,40 m 2. Alçada lliure interior sota forjat altell.......... 5,90 m 3. Alçada lliure planta altell sota jàsseres........ 3,10 m 4. Alçada total exterior acabat façanes.......... 11,50 m El projecte pot variar, segons criteri de la direcció facultativa de l’obra.

qualitats  

viapark lleidalar