Page 1

Nyhet! PORTEFØLJEKONTO.


MED PORTEFØLJEKONTO FÅR DU ALLE FORDELENE Acta er den største aktøren innen finansielle rådgivningstjenester i Norden og tilbyr mer enn 300 investeringsprodukter. Acta har ofte vært først ute på det nordiske markedet med nye løsninger. Nå lanserer vi porteføljekonto, en enkel investeringsløsning. Med porteføljekonto betaler kunden en fast avgift, istedenfor en avgift for hver transaksjon. Det betyr at kunde og rådgiver har helt sammenfallende interesser, hvor målet er å sikre en god avkastning på investert kapital. Porteføljekonto er Actas svar på europeiske myndigheters ønske om en mest mulig nøytral anbefaling, fri for interessekonflikter.

• FASTE KOSTNADER • KOSTNADSFRIE TRANSAKSJONER • FINANSIELLE TJENESTER • PERSONLIG FORVALTNINGSPLAN • TILGANG TIL ET BREDT INVESTERINGSSPEKTER • KONTINUERLIG OPPFØLGING


OVERSIKTLIGE KOSTNADER I porteføljekontoen samles alle dine investeringer i et depot hos Acta. Fra porteføljekontoen trekkes en månedlig porteføljekontoavgift. På din porteføljekontos inntektsside tilbakeføres også porteføljeinntektene fra forvalterne, som kommer deg til gode.

Kostnadsfrie transaksjoner

Ved overføring av penger til klientkontoen betaler man en innsetningsavgift. Deretter betaler du kun den månedlige porteføljekontoavgiften, uansett antall transaksjoner som utføres. Transaksjoner og fondsbytter er altså kostnadsfrie.

Porteføljeinntekt til kunden Gjennom forhandlinger med leverandørene bestemmes porteføljeinntektene for våre kunder. Kunder som benytter porteføljekonto mottar porteføljeinntekter på klientkonto i henhold til beholdning.

FINANSIELLE TJENESTER Hovedytelsen i porteføljekonto er finansielle tjenester, i tillegg får du en autorisert rådgiver som gir tett oppfølging av dine investeringer. I samråd setter dere sammen en investeringsportefølje skreddersydd for din situasjon, basert på planer for fremtiden og ønsker om risiko og avkastning. Din situasjon og dine ønsker er avgjørende. Rådgiverne oppdateres daglig om utviklingen i finansmarkedene. Acta tar alltid utgangspunkt i dine behov ved valg av finansielle produkter. Acta

overvåker sentralt hvilke anbefalinger som blir gitt. I tillegg har vi også tilgang til eksperter innenfor områder som forretningsjuss og skatt.

Forvaltningsplan Situasjonsbeskrivelsen er en oversikt over din økonomiske situasjon, investeringserfaring, investeringshorisont, kunnskap og målsetninger. Forvaltningsplanen hjelper oss å navigere riktig i forhold til dine målsettinger. Den sikrer at vi når målene vi er blitt enige om og at vi gjennomfører investeringer i henhold til din risikovilje og risikoprofil. Forvaltningsplanen blir benyttet ved hvert oppfølgingsmøte slik at du får dokumentert dine opprinnelige ønsker og utviklingen på dine investeringer.

Forkontroll Acta arbeider etter strenge retningslinjer. Alle aktiviteter gjennomgåes av kontrollavdelingen på kontoret. I tillegg gjennomføres en kontroll av hver enkelt investering i forkant av transaksjonen. Dette for å kvalitetssikre at kunden har fått all tilgjenglig informasjon om produktet, samt at valget av produkt stemmer overens med situasjonsbeskrivelsen.


KONTINUERLIG OPPFØLGING Som kunde i Acta får du ett kontaktpunkt å forholde deg til. All rapportering fra de forskjellige forvalterne skjer gjennom oss. Her inngår blant annet regelmessig rapportering av beholdning, transaksjoner, gevinster og tap. Du får skatterapportering på alle produkter, og vi står for all nødvendig myndighetsrapportering. Hver gang det gjøres en transaksjon lages det rapporter på norsk med utregninger i norske kroner.

Oppfølging

Eget investeringsselskap

Det er viktig for oss at du er oppdatert i markedene og produktene du er investert i. Acta sender jevnlig ut informasjon om hendelser i verdensmarkedet gjennom tidsskriftet Actuelt og nyhetsmail.

For deg som ønsker å håndtere investeringer gjennom eget investeringsselskap bistår våre samarbeidspartnere deg med dette. Vi hjelper til med alle formaliteter og andre kontakter som er nødvendige for å komme i gang.

Rapporter Alle som gjør sine investeringer gjennom en porteføljekonto blir invitert til kvartalsvise videopresentasjoner på nett med kommentarer og informasjon fra Actas eksperter innen makroøkonomi. Du kan følge dine egne investeringer på ”min side”, på www.acta.no, i beholdningsrapporten og investeringsrapporten. Der vil kurser og diagram oppdateres daglig. Kvartalsvis sender vi ut investeringsrapporten per post. Du får også en årlig skatterapport som gir deg full oversikt over ligningsverdier og skattemessige gevinster og tap.

Regnskapstjenester Har du valgt å danne ditt eget investeringsselskap er det viktig at administrasjonen av dette fungerer tilfredsstillende. Actas samarbeidspartnere hjelper deg med regnskap, oppgjør, håndtering av skatt, administrasjon av lønn og lignende. Bevegelsene i regnskapet kan du følge fortløpende på www.acta.no/min-side


EN VERDEN FULL AV investeringsmULIGHETER Fond

Infrastruktur

Kunder hos Acta får tilgang til de fremste fondene fra ledende fondsforvaltere. Kundene får tilgang til et stort antall ulike fond, fra brede fond som investerer over hele verden, til spesialiserte fond som investerer i enkelte bransjer eller i spesielle regioner.

Infrastrukturinvesteringer er investeringer som samfunnet er avhengig av. Dette gjør at slike investeringer er meget robuste for endringer i økonomiske konjunkturer. Målet for denne investeringsformen er å få tilgang til langsiktige, forutsigbare inntekter, stabil etterspørsel og en god avkastning.

Fornybar energi Acta lanserte investeringer i fornybar energi våren 2009. Dette er investeringer i vind-, sol- og vannkraftverk i Europa. Disse kraftverkene blir eid og forvaltet i en periode opp til syv år, men kan også selges før dette om verdistigningen har vært meget god.

Eiendom Acta tilbyr investeringer i ulike eiendomsselskaper som blant annet kjøper og forvalter næringseiendom og utleieboliger. En spareform for deg som er langsiktig.

Shipping

Foretaksobligasjoner En foretaksobligasjon er et rentebærende gjeldsbrev som er et bevis på at man låner ut penger til store selskaper. Et forholdsvis nytt produkt hos Acta som har blitt godt mottatt og vokst seg til å bli et av våre mest populære.

Private Equity

Historisk sett har investeringer i Private Equity gitt bra avkastning i forhold til børsnoterte aksjer. Private equity-porteføljen i Acta består hovedsakelig av private equity-fond, men inneholder også en andel direkteinvesteringer. Vi er opptatt av å få tilgang til de aller beste private equity-fondene og har velrenommerte samarbeidspartnere.

Investeringer i skip der leieinntektene er avtalt for mange år fremover allerede på kjøpstidspunktet. Inntjening og avkastning ventes å være stabil.

VEIEN FRA FØRSTE MØTE TIL ETABLERT PORTEFØLJEKONTO: • INTRODUKSJONSMØTE

• AKSEPT fRA KUNDE

• SITUASJONSBESKRIVELSE

• fORKONTROLL

• FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN

• investering/PLASSERING

• PRESENTASJON FOR KUNDE

• KONTINUERLIG OPPFØLGING

Ac ta Asset M a na g e m ent A S , B ø reh a u gen 1, 4006 St ava n g e r, O rg. N r 9 7 9 6 2 6 8 7 8


Acta har gitt investeringsr책d siden 1990 og betjener i dag kunder i Norge, Sverige og Danmark. Siden starten har Acta vokst til 책 ha 89 000 kunder som har eiendeler for NOK 71 milliarder gjennom Acta. Vi har ett av markedets bredeste investeringsspekter og arbeider aktivt med stadig 책 utvikle dette. I konsernet er vi 270 ansatte, med omtrent halvparten i Norge.

WWW.ACTA.NO

ACTA PORTEFØLJE  

Acta portefølje