Page 1

g


Colofon De wijkkrant In de Buitenhof is een uitgave van de werkgroep Communicatie van de buurtcommissie Buitenhof. De krant verschijnt driemaal per jaar in een oplage van ruim 500 stuks en wordt huis-aan-huis verspreid in de Buitenhof en bij de bedrijven aan de Eemsgolaan en de Rozenburglaan. De werkgroep Communicatie <debuitenhof.communicatie@gmail.co @g m> bestaat uit webmaster Hans de Kleine en vaste buurtkrantredactieleden Marja Kuik, Sonja Smit, Janneke van der Veen, Anna Hage en Victor Tijssen. In dit nummer staan tevens bijdragen van Ellen Reehorst, Rutger Noordam, Patricia van der Broek en José Sewradj-Klunder.

De Buurtcommissies van de Buitenhof De buurtcommissie Buitenhof bestaat uit acht werkgroepen. Werkgroep

Contactpersoon

Telefoon

Activiteiten

Diana Meijer

050 525 51 88

Communicatie

Sonja Smit

050 526 96 70

Groen&Spelen

José Sewradj

050 525 40 48

Onderhoudsploeg

Martijn Hardeman

050 525 16 23

Peizerhoven

Marchien van Doorn

050 526 08 67

GameFiTheater

Ellen Reehorst

050 529 04 51

Verkeer

Stefan Lechner

050 526 72 23

Website

Hans de Kleine

050 527 89 16

De buurtcommissie Buitenhof is onderdeel van de VWH (Vereniging Wijkopbouw

Bezoek ook eens de vernieuwde interactieve website van de wijk

www.debuitenhof.info 2 • In de Buitenhof • april 2008


Inhoud Stadspark krijgt geluidswering langs A7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Prijs Rabobank Stimuleringsfonds voor GameFiTheater . . . . . . . . . . .7 GameFiTheater ... GO! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Help mee aan het GameFiTheater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Bouwplan Peizerhoeve ingetrokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Bouw Peizerhoven van start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rondje buurtcultuur in de Buitenhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Koninginnedag 2008 in de Buitenhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Koninginnedag 2008 in Hoogkerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Natuurrijk spelen in de groenstrook Peizerhoven . . . . . . . . . . . . . . . 17 Tuin- en Recreatievereniging “Stadspark” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Bedrijf in Beeld Wellness Today. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Stadscamping Stadspark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Lentekriebels in de Buitenhof 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Dodenherdenking 4 mei Hoogkerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Puzzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Hallo kinderen van de Buitenhof! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Kleurplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 In de spotlight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Lente recept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Agenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Deze buurtkrant in full colorr per email? Dat kan! Abonneer je GRATIS. Stuur een email met als onderwerp “Stuur mij de Buurtkrant ook per email” naar <debuitenhof.buurtkrant@gmail.co @g m> De buurtkrant wordt je dan voortaan in PDF-formaat toegestuurd.

In de Buitenhof • april 2008 • 3


Stadspark krijgt geluidswering langs A7 Succes Werkgroep Verkeer!

Momenteel is men bezig ter hoogte van het Stadspark, de A7 op een viaduct te tillen. Al in 2001 had men dit plan en ook was toen duidelijk dat er geen geluidswering zou komen, omdat er geen juridische plicht toe bestond. Dat een omhooggebrachte A7 een enorm geluidseffect heeft op het park (en toch ook wel op De Buitenhof) is zeker en daarom heeft de Werkgroep Verkeer van het begin af aan aandacht gevraagd voor de geluidswering. Als herriestrook tussen snelwegen houdt het park op park te zijn. Op een cruciaal moment in 2006 toen er na veel vertraging en onduidelijkheid toch nog plotseling gestemd werd door de gemeenteraad over de Structuurvisie Stadspark, hebben we alles op alles gezet

4 â&#x20AC;˘ In de Buitenhof â&#x20AC;˘ april 2008

om een motie met voldoende steun te veroorzaken over dit onderwerp en dat is toen gelukt! Nu onlangs heeft het College van Burgemeester en Wethouders voorgesteld de geluidswering langs het park uit te voeren en te financieren door een aanbestedingsmeevaller. Haar voornaamste motivatie was de aangenomen motie. De raad is akkoord gegaan met het voorstel. Er komt vanaf De Gasunie 800 meter scherm aan het viaduct en langs de sportvelden komt een aarden wal. Toch houdt het verhaal hiermee voor ons niet op. De A7 wordt rap drukker, volgens RO/ EZ is de hoeveelheid verkeer op de A7 in 13 jaar verdubbeld. Terwijl het viaduct in aanbouw bij het Stadspark nog een tweebaansweg heen en een tweebaansweg


terug heeft, moet men bij de tekeningen van de afslag Westpoort al uitgaan van

een driebaansweg heen en een driebaansweg terug. Volgens ons is dit het moment om de geluidswering meteen door te trekken langs De Buitenhof en langs Hoogkerk-Zuid. Een andere belangrijke maatregel voor minder geluidsoverlast en minder fijnstof is een snelheidsverlaging naar 100 of 70 km./p.u. Resultaat van o.m. onze raadsinspraak in maart samen met de VWH (zie onder) is dat de geluidswering bij Hoogkerk-Zuid, waarschijnlijk op niet al te lange termijn, inderdaad verbeterd zal worden. PvdA en SP hebben verder naar aanleiding van onze raadsinspraak gevraagd om een knelpuntennota geluidsoverlast snelwegen voor de hele stad en dat is toegezegd door de wethouder. Vermoedelijk zal HoogkerkZuid hoog scoren, De Buitenhof mogelijk minder hoog, ook door de zichtlocatie, we moeten het eerst afwachten. Het verzoek tot snelheidsverlaging ligt gevoelig, maar is wel in behandeling genomen door de wethouder.

Rutger Noordam

W

12 maart 2008: Raadscie. Beheer en Verkeer, Agendapunt B1 Raadsvoorstel afronding gemeentelijke deel Langman-maatregelen Geachte leden van de Raad, Namens Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH), Buurtcommissie Buitenhof en Buurtcommissie Hoogkerk-Zuid vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende:

Punt 1: Geluidsweringg Stadspark/A7 p Met meer dan 60 duizend motorvoertuigbewegingen per dag veroorzaakt de A7 een geweldige geluidsoverlast en een flinke uitstoot aan fijnstof, stikstof- en zwaveldioxide. Allereerst willen wij het College een groot compliment geven voor haar voorstel tot geluidswering bij het park. Het is de redding van het park. Met de breed gesteunde motie over geluidswering langs de A7 bij de totstandkoming van de Structuurvisie Stadspark heeft de raad toen beklemtoond dat geluidswering een absolute randvoorwaarde is voor een aantrekkelijk park. Wij roepen u dan ook op om met dit goede voorstel in te stemmen. Koester het Stadspark!

Punt 2: Geluidsweringg doortrekken in westelijke j richtingg Maar waarom wordt nu niet meteen voorgesteld de geluidswering door te trekken in weste-

In de Buitenhof â&#x20AC;˘ april 2008 â&#x20AC;˘ 5


lijke richting tot aan het viaduct Roderwolderdijk? Er zijn niet voor niets in opdracht van de gemeente serieuze geluidsmetingen gedaan en na de toezegging van de wethouder zijn er nu ook serieuze geluidsweringsvoorstellen. Bovendien zijn er grote schaalvoordelen te behalen qua financiën en qua inzet procedures als het hele stuk ineens wordt aangepakt. Er moet voor plaatsing en bouw van geluidsschermen met Rijkswaterstaat overeenstemming bereikt worden over vergunningen en contracten. Verder is er een wegafsluiting op het hele stuk in oktober/ november dit jaar, dan kan het werk dus goed gedaan worden. De geluidsoverlast is enorm. In Hoogkerk-Zuid moet de televisie keihard aan om boven het lawaai van de snelweg uit te komen. Eigen geluidsmetingen in Kranenburg piekten op 72 dBa op de gevel, dus ver boven de norm van zichtlocatie Kranenburg van 55 dBa. Niet fictieve modelberekingen, die geen rekening houden met verschillen tussen windrichtingen, maar echte metingen van een ingenieursbureau uit Assen gedurende een maand hebben aangetoond dat de werkelijke geluidsoverlast van de A7 bij Hoogkerk-Zuid en Kranenburg, met in Nederland overheersende Zuidelijke- en Westelijke windrichtingen, makkelijk boven de 65 dBa komt. Geluidswering is hard nodig en logisch in samenhang met verlaging van de toegestane maximumsnelheid. We zien graag een concreet voorstel tegemoet van het College. Het kan evt. gefinancierd worden uit gelden van een volgende Langmanvrijval in mei/juni dit jaar of het kan mee in de Voorjaarsronde.

Punt 3: Verlaging g g toegestane g maximumsnelheid tot voorbijj afslagg Westpoort p Wethouder Schuiling heeft eerder Rijkswaterstaat gevraagd de toegestane maximumsnelheid te verlagen van de A7 op het stuk langs Kranenburg en Hoogkerk-Zuid. Rijkswaterstaat wilde dit destijds niet, maar gaf aan dat later wel te willen overwegen bij gereedkomen van de afslag Westpoort. De huidige snelheidsverlaging ivm. de werkzaamheden is een mooie overgang naar een permanente verlaging naar 70 km/p.u. Wij willen de raad vragen de wethouder te verzoeken opnieuw Rijkswaterstaat te vragen om verlaging van de toegestane maximumsnelheid. Het zal enorm schelen in geluidsoverlast en fijnstof en dit is het moment! Een doorgetrokken geluidswering van Stadspark tot aan viaduct Roderwolderdijk levert in combinatie met een verlaagde snelheid een veel betere leefomgeving op voor parkbezoekers en bewoners en werknemers in de wijken Kranenburg en Hoogkerk-Zuid. Namens Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk, Buurtcie. Buitenhof en Buurtcie. Hoogkerk-Zuid,

Rutger Noordam

6 • In de Buitenhof • april 2008

W


Prijs Rabobank Stimuleringsfonds g voor GameFiTheater Op de prijsuitreiking op 13 maart zijn de 20 winnaars van het Rabobank Stimuleringsfonds 2008 bekend gemaakt. De winnaars zijn gekozen door de inwoners van Groningen, Haren, Hoogkerk, Engelbert, Middelbert, Onnen, Midlaren en Noordlaren. Van de nominaties uit Hoogkerk kreeg de aanvraag Buurtcommissie de Buitenhof, in de Categorie Maatschappij een prijs toegekend. Gevraagd was om een afdakje met een bank voor het GamefiTheater waar de jongeren kunnen schuilen als het regent. Het ontwerp, een ‘tempeltje’ moet een centrale plaats krijgen in het gehele plan.

Gewonnen!

beeldje en een cheque met een mooi bedrag!

Donderdag 13 maart zijn Bente (namens de jongeren) en José (namens de Buurtcommissie) vol verwachting naar de uitreiking van de Rabobank Stimuleringsprijs gegaan.

Bente heeft een kleine toelichting gegeven en we hebben samen bedankt voor de gulle gift.

We werden ontvangen in de lounge van de Euroborg. Na een kopje koffie met Rabobank-gebakje werden we meegenomen naar één van de filmzalen van bioscoop Mustsee.

Bente Otermann José Sewradj- Klunder

Daar hield de directeur van de Rabobank een inleidend verhaal waarna hij de verschillende categorieën opnoemde. Wij zaten in de categorie “maatschappij” die een groot aantal deelnemers kende. En ja hoor: ineens zei de mevrouw, die de prijzen mocht overhandigen, dat ze de jongeren al zag zitten die zo’n mooie rap hadden gemaakt over de “natte pattas” en dus graag een afdakje wilden hebben! Bente stootte mij aan: “dat zijn wij!!” Ik kon het niet geloven: we werden als eerste genoemd en kregen een Rabobank-

Na het maken van de groepsfoto’s zijn we, gillend van de lach, naar huis gescheurd!!

W

Alle prijswinnaars in de categorie “Maatschappelijke Dienstverlening” Sociaal Buurtbeheer

kinderfietsjes voor de spelcontainers

Dorpsraad Ruischerbrug e.o

materiaal voor kanoen vissteiger

Speeltuinvereniging Oosterpoort

speeltoestellen

Kinderboerderij BOAP “Malle”

drainage en nieuwe zandtoplaag

Buurtcommissie Buitenhof

afdak en bank voor GameFiTheater

In de Buitenhof • april 2008 • 7


GameFiTheater ... GO!

Na maar liefst drie jaar van plannen maken, overleggen, telkens nieuwe problemen oplossen, overleggen, fondswerven, overleggen, geduld oefenen, overleggen, nieuwe moed verzamelen, overleggen, geduld oefenen, overleggen, stemmen verzamelen, overleggen ... is nu dan eindelijk zover: de aanleg van het GameFiTheater gaat in april van start! tientallen buurtbewoners Letterlijk hebben zich hiervoor actief ingezet en honderden buurtbewoners gaven hun steun door een aandeel te kopen, geld te geven of te stemmen voor onze aanvraag. Het enthousiasme en de betrokkenheid van zoveel mensen maken het GameFiTheater tot een ‘uniek voorbeeldproject op het gebied van bewonersparticipa-

tie’ zoals stadsdeelcoördinator Harry Poelman laatst opmerkte. Maar minstens zo belangrijk: zonder al deze mensen zou het GameFiTheater er nooit zijn gekomen. We mogen als wijk trots zijn dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen! Lees even mee hoe het nu verder gaat: • onze aanvraag bij het Rabobank Stimuleringsfonds voor een afdakje bij het GameFiTheater kreeg dankzij een huisaan-huis actie maar liefst zo’n 1100 stemmen; alle stemmers heel veel dank voor hun steun! • 26 maart is met een raadsbesluit het politieke traject afgerond • in april worden grondwerk en fundering aangepakt

In de Buitenhof • april 2008 • 9


• vanaf half mei kunnen we als buurtbewoners de mouwen opstropen en helpen bij het metselen van de muurtjes van afgekeurde stoeptegels, die op dit moment al verzameld worden (zie verder) • in juni legt Koninklijke Sjouke Dijkstra (hoofdsponsor) het asfalt • vlak voor of in de zomervakantie plaatst Stedon de skateobjecten, de sportelementen (tennis, voetbal, basketbal, pannavoetbal) en het afdakje • en natuurlijk volgt dan een feestelijke opening met onthulling van de plaquette met de namen van alle sponsoren en aandeelhouders en de oprichting van een GameFiTheater onderhoudsploeg!

Actieve mensen ... ... jullie hebben fantastisch werk verricht bij de voorbereiding, we hopen ook bij de bouw en de organisatie van de opening op jullie te kunnen rekenen! Aandeelhouders, donateurs en stemmers: jullie steun was al enorm en onmisbaar, we doen graag een beroep op jullie bij het metselen, de organisatie van de opening en het onderhoud. Elders in dit krantje meer!

Werkgroep GameFiTheater: Jelena Boorsma, Jeroen Sanders, Ellen Reehorst W

Help mee aan het GameFiTheater Metselen Muurtjes van maar liefst zo’n 60 meter lengte zelf metselen – daarvoor zijn een hoop handen nodig! Samen met andere buurtbewoners lekker buiten aan het werk, iets moois bouwen voor de wijk en een hoop plezier maken met elkaar – zorg dat je het niet mist! In elk geval op 17 en 18 mei, 24 en 25 mei, 31 mei; mogelijk ook door de week ’s avonds. Ook als je niet alle data kunt is je hulp meer dan welkom. Jeroen Sanders coördineert het technische werk en zorgt er samen met Kon. Sjouke Dijkstra en Gemeente voor dat de benodigde materialen aanwezig zijn.

10 • In de Buitenhof • april 2008


Gezocht enkele handige, technische mensen

• die willen optreden als voorman of voorvrouw bij stenen knippen, specie draaien, metselen veel enthousiaste werkers: jongeren en volwassenen

• handig en onhandig, technisch en niet technisch – voor iedereen is er passend werk: stenen knippen, stenen kruien, specie draaien, metselen, opruimen enz. enz. enkele cateraars

• mensen die de werkploegen willen voorzien van koffie, thee, soep en verdere catering; de kosten zijn voor de buurtcommissie data

• 17 en 18 mei, 24 en 25 mei, 31 mei • ochtendploeg 9.00 – 13.00 uur • middagploeg 13.30 – 17.30 uur

Opening Wie wil meedenken en -werken aan een spetterend openingsfeest? Muziek, sport, theater? Bobo’s, pers, publiciteit? Organiseer je graag een happening met uitstraling? Dan is dit iets voor jou!

Organisatie & Onderhoud Wie vindt het leuk om af en toe een sportieve activiteit te organiseren op het GameFiTheater? Een minitennistoernooi? Een zeskamp? Een ... ? Wie wil na de opening regelmatig een oogje in het zeil houden, samen met jongeren zo nodig wat licht opruimwerk doen, en signaleren als er reparaties nodig zijn? Gegarandeerd weinig werk en veel voldoening. We zoeken enkele sportieve jongeren en volwassenen voor de nieuw op te richten GameFi Organisatie- en Onderhoudsploeg.

Opgeven per mail Geef je op per mail (e.reehorst@sociaalvaar@ dig.nl g ) en laat ons weten waar je interesse ligt: harde werker; technisch voorman/vrouw; catering; opening; organisatie & onderhoudsploeg. Wij nemen dan graag contact met je op!

Werkgroep GameFiTheater: Jelena Boorsma, Jeroen Sanders, Ellen Reehorst

W

In de Buitenhof • april 2008 • 11


Bouwplan Peizerhoevee ingetrokken

Bij de ingang van de Hunsingolaan staat naast de boerderij nog steeds een groot bord met daarop een tekening van het

bouwplan Peizerhoeve. Dat bord kan wel weg, want het bouwplan is ingetrokken. Ondanks een marktonderzoek bleken er nauwelijks kopers voor de woningen te zijn. Projectontwikkelaar Rotman & Haan ontwikkelt nu een bouwplan dat past binnen het bestemmingsplan. De gemeente is hier verder niet bij betrokken maar wacht de aanvraag voor een bouwvergunning af. Hetzelfde geldt, noodgedwongen, voor de buurtcommissie. Wanneer de aanvraag voor een bouwvergunning verwacht kan worden is op dit moment niet bekend.

Ellen Reehorst

W

Bouw Peizerhovenn van start Dat de bouw van de huizen in Peizerhoven van start is gegaan zal niemand zijn ontgaan. Er wordt druk geheid voor de huizen en er is zelfs al een ooievaarsnest geplaatst. Vanuit de buurtcommissie was bezwaar gemaakt tegen het bouwplan. Niet omdat we tegen de bouw van huizen op zich zijn – per slot van rekening wonen wij ook op een plek die eerst landelijk gebied was – wel omdat naar ons idee het bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan, waarin sprake is van lintbebouwing met een open, transparant karakter. Het bezwaar is niet ontvankelijk verklaard omdat de indiener geen frontaal zicht heeft op de nieuwbouw.

en wethouder de Vries heeft geleid tot de ecologische inrichting van de groenstrook tussen Peizerhoven en Buitenhof, inclusief een natuurrijke kinderspeelplek. Dit resultaat verheugt ons: oorspronkelijk was de gemeente niet van zins om voor deze groenstrook een inrichtingsen onderhoudsplan te maken. Omdat de groenstrook nu ook deel uit maakt van de Stedelijke Ecologische Structuur is het groene karakter ervan zo goed geborgd als in het volle Nederland mogelijk is.

De inspanningen van de buurtcommissie zijn desondanks niet voor niets geweest.

De buurtcommissie zet hiermee een streep onder een periode van verzet tegen de bouwplannen en verwelkomt de nieuwe bewoners van de Peizerhoven graag als nieuwe buren. Via de makelaar hebben we de nieuwe bewoners uitgenodigd op de bewonersavond van 2 april.

Herhaaldelijk overleg met ambtenaren

Ellen Reehorst

12 • In de Buitenhof • april 2008

W


Rondje buurtcultuur in de Buitenhof groot succes!! Zaterdagavond 9 februari 2008 vond voor de 5e keer het rondje buurtcultuur plaats in de Buitenhof. Voor veel bewoners in onze wijk een bekend jaarlijks terugkerend onderwerp voor de anderen misschien iets nieuws. Tijdens rondje buurtcultuur vindt in een aantal huiskamers korte kleinschalige huiskameroptredens op cultureel gebied plaats. Bij de opgave weten de deelnemers nog niet waar ze heen gaan en hoe deze culturele avond eruit gaat zien. Ook dit jaar was het weer verrassend. De start was dit jaar vanuit het clubhuis van de Tuindersvereniging Stadspark. De Tuindersvereniging heeft deze lokatie voor dit gebeuren gratis aangeboden! Het fietspad en het verdere pad er naar toe was gezellig verlicht met fakkels en windlichten. Dat was maar goed ook, anders hadden we het vast niet kunnen vinden. Zo’n 80 mensen verzamelden zich rond 19.30 in het clubhuis. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een lekker

Reacties op Buurtcultuur Het evaluatieformulier is door velen ingevuld. Hieronder enkele reacties. • Leuk en goed om de buurtbewoners beter te leren kennen • Prima gevarieerd aanbod • Dit is een super initiatief • Je ziet weer eens andere mensen uit de buurt • •Je ziet zo op deze leuke manier heel wat buurtbewoners • Is heel bijzonder evenement in de buurt • Erg afwisselend / blijven doen • Gezellig • Het is aardig om te ontdekken hoeveel talenten de wijk heeft • Leuk • Altijd leuk • Ik vind het heel knap dat mensen iets van zichzelf presenteren • Een van de leukste buurtactiviteiten We mogen dus concluderen dat het een geslaagde avond was!

plakje cake, konden we alvast luisteren naar een vioolconcert van Joline Ridder. Daarna gingen we op pad. Iedereen had een inschrijfbewijs met een kleur gekregen. De mensen met dezelfde kleur inschrijfbewijs vormden 1 groep en zo waren er 4 groepen. Elke groep vertrok naar hun eerste adres en na het optreden draaide de “carrousel” door en gingen de groepen naar het volgende adres. Van 20.00 tot 22.00 uur was het genieten van de culturele ronde door De Buitenhof. Wij zaten in de roze groep en werden eerst aan de Vredewoldlaan verwacht. Daar vond een muzikaal optreden plaats. Eerst een aantal klassieke nummers op

In de Buitenhof • april 2008 • 13


piano en dwarsfluit en daarna gaf een jeugdig groepje muziekanten 3 nummers ten gehore. Tijdens het laatste nummer, Don’t worry be happy, werden we regelmatig verzocht mee te zingen. De tijd vloog voorbij en we moesten ons al weer haasten naar het volgende adres aan de Oldambtlaan. Hier werden we ontvangen door een hengelsporthobbyist die een wervelende uiteenzetting over vissen in binnenwater gaf. Over het vissen zelf, de wedstrijden en over zijn verzameling van alles wat met vissen te maken heeft. Het geheim van een goede visser kon hij echter niet prijs geven, want die is er eigenlijk ook niet. Je hebt het of je hebt het niet. Hij vindt het jammer dat de aanwas van jeugdige vissers minimaal is. Hij noemde de computer als grote concurrent. Hij organiseert jaarlijks een viswedstrijd voor zijn straat, maar zou het ook wel leuk vinden dit voor de hele wijk te doen. Dus wie weet! Door naar de Ubbegalaan, waar we een

14 • In de Buitenhof • april 2008

aflevering van het aloude en bekende quizprogramma “Wie van de Drie” bij mochten wonen. Middels de vragen van presentator “Herman Emmink”, moesten wij proberen er achter te komen wie van de 3 “dames” de echte Lexieflexie was, met als beroep paaldanseres. De dames deden het erg goed, zodat het moeilijk te raden was. Maar de echte was dan ook “echt”.


voorval, een foto of een berichtje in de krant. Geboeid luisterden we naar zijn verhaal van vanavond getiteld “Dood spoor”. Na alle voorstellingen konden we nog weer terecht in het clubhuis van de Tuindersvereniging voor een borrel en een hapje. Dat was nog heel gezellig. Toen was het al weer tijd voor de laatste voorstelling van die avond. De tijd gaat snel als je vermaakt wordt. De voorstelling vond plaats aan de Duurswoldlaan, daar vertelde de bewoner een verhaal die zelf had geschreven. Dat is een hobby van hem. De verhalen schrijft hij eigenlijk altijd in het Fries. Maar dat zouden vast niet veel mensen begrijpen en voor deze gelegenheid heeft hij er een vertaald in het nederlands. Hij is een associatief schrijver. Dat wil zeggen dat hij zijn verhalen schrijft naar aanleiding van een

Al met al was het weer een zeer geslaagde avond. Iedereen die

op een of andere manier zijn medewerking heeft gegeven…heel erg hartelijk W dank. Het was geweldig!

In de Buitenhof • april 2008 • 15


Koninginnedag 2008 in de Buitenhof Achter de muziek aan op 30 april Op 30 april vieren we feest in de Buitenhof. Het wordt weer een leuke en gezellige ochtend.

11.00

10.15

Maak muziek, verkoop je oude speelgoed, verkoop je planten, stekjes, doe een (circus)act, laat maar zien wat je kunt

Verzamelen Voor De Optocht

Op het speelterrein aan de Eemsgolaan 10.30

Vrijmarkt

Voor volwassenen en kinderen Laat je ideeën de vrije loop…

Start Optocht Door De Wijk

Kom allemaal verkleed en met versierde fiets, skelter, buggy, kinderwagen, driewieler, step of kom jonglerend, of op stelten……...

13.00

Einde Feest

W

Koninginnedag 2008 in Hoogkerk Traditiegetrouw organiseert de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk op Koninginnedag weer allerlei festiviteiten in het centrum Hoogkerk. Het feest begint om 08.00 uur met een muzikale rondgang door Hoogkerk door Show en Marchingband Cadans uit Groningen. Op de Fabriekslaan bij de Suikerfabriek geeft het klokgelui om 09.00 uur het startsein voor een gezamenlijk oranjeontbijt. Dit is tevens het begin van de jaarlijkse braderie- en rommelmarkt op het Suikerplein in het centrum van Hoogkerk. Na het oranjeontbijt komt “Hoogkerk in Beweging” onder leiding van Campo Health Center. Vanaf 10.00 uur zijn diverse optredens gepland van o.a. buikdanseres Samiera (buikdansen, slangen, glas, vuur) en is er een aantal demonstraties van de Reddingshondengroep Noord-Oost Nederland met medewerking van de bedrijfsbrandweer van de Suikerunie.

16 • In de Buitenhof • april 2008

Rond 14.00 uur begint het ringsteken op de Zuiderweg, waar een 20-tal aanspanningen aan mee zal doen. Kortom, veel te doen tijdens Koninginnedag 2008 in Hoogkerk. Voor meer informatie website: www.vnfh.nl en het programma in De staan. Hierin leest u ook oranjeontbijt.

zie ook de uiteraard komt Westerkrant te meer over het

Oproep vrijwilligers Omdat Koninginnedag in Hoogkerk een groot succes is geworden, zijn we op zoek naar vrijwilligers die een paar uurtjes mee willen helpen. De Oranjemarkt wordt gehouden tussen 09.00 en 15.00 uur en we zoeken nog “handjes” bij o.a. de koffiestand en bij het ringsteken (14.00 tot 16.00 uur) helpende handjes. Wilt u een handje helpen op de feestelijke en gezellige Oranjemarkt neem dan voor 23 april a.s. contact op met Bert Zuidema, telefoonnummer 050 5567123 of per mail: vnfh@freeler.nl @ W


Natuurrijk spelen p

in de groenstrook

Peizerhoven

de kwekerij ligt komen fruitbomen en een paddenpoel. De groenstrook is aangemeld binnen de stedelijke ecologische structuur. Bij een toekomstige herziening van het bestemmingsplan Kranenburg 1 wordt het gebied als ecologisch gebied aangemerkt. Aanleg en beheer gebeurt door de gemeente Groningen. Natuurrijk spelen

Tussen de nieuwbouw Peizerhoven en de Humsterlandlaan blijft een groenstrook over. Samen met landschapsarchitecte Letitia van der Merwe en stadsecoloog

Een deel van de ecologische groenstrook (het stuk tegenover Humsterland 41 – 51) wordt ingericht als natuurrijke speelplek voor kinderen (met zwemdiploma!) vanaf ongeveer acht jaar. De plannen voor de inrichting van deze natuurrijke speelplek

Klaas Nierop hebben we vanuit de Buurtcommissie hiervoor een plan ontwikkeld. De groenstrook wordt ecologisch ingericht, waarbij de huidige kavelstructuur wordt behouden. Op het stuk dat het dichtst bij

zijn bijna rond. Een groep kinderen heeft prachtige tekeningen gemaakt en de Natuurtuin heeft een schetsontwerp gemaakt. De natuurspeelplek krijgt een zo natuurlijk mogelijke inrichting:

In de Buitenhof • april 2008 • 17


Al een tijdje ben ik als vrijwilligster betrokken bij het werk van Dorcas, dit is een organisatie die in vele landen hulp verleent. Op vele manieren wordt er hulp geboden door middel van bouwprojecten en voedselaktie’s. Inkomsten komen onder andere uit collecte’s. Ook wordt er veel kleding ingezameld. Het lijkt mij nu leuk om ook in onze wijk een kledinginzamelingsaktie te houden en wel in de week van 21-4 tot en met 26-4. Dit is net voor de meivakantie, ook wisselen we dan vaak onze winterkleding voor zomerkleding: een uitgelezen moment om alles wat nog heel, schoon en bruikbaar is maar wel weg kan voor deze aktie te bestemmen. U kunt de kleding afleveren bij Geertje Roelf, Ubbegalaan 5 of bij Ineke Vinke, Langewoldlaan 70. Met de ingebrachte kleding worden in de Oostblok landen winkeltjes voorzien maar ook wordt het in sommige gevallen geschonken via het family care project. Zijn we zelf niet even thuis zet het in deze week gewoon maar bij de deur. We hopen op een leuke en goede aktie. Tevens kunt u ook bij ons uw oude mobieltjes inleveren voor Dorcas.

Voor vragen mag u bellen Ineke Vinke 050 5269217

Advertentie

18 • In de Buitenhof • april 2008


geen schommels, wippen of klimrekken, maar heuveltjes, kuilen, bosjes, water, boomstammen en verder een simpel klein trekpontje tussen Buitenhof en Peizerhoven met een piepklein (vis)steigertje. Inmiddels is gestart met de eerste fase van de aanleg: een meer natuurlijk slootprofiel

langs de Humsterlandlaan. De uitgegraven grond wordt tijdelijk te drogen gelegd langs de nieuwe slootkant. Deze grond wordt later in het terrein verwerkt. Kinderen die de oversteek wagen komen terecht in een avontuurlijke omgeving. Ze voelen zich een klein beetje ontdekkingsreiziger als ze dieren en planten tegenkomen die ze nog nooit gezien hebben. Zelfs het water blijkt vol leven! Op de speelplek ontmoeten ze nieuwe kinderen, die in Peizerhoven blijken te wonen. Samen spelen, bouwen en ontdekken ze daar van alles. Hun ouders vragen zich af wat hun kinderen daar toch allemaal doen, tot ze zich de ‘landjes’ uit hun eigen jeugd herinneren.

Landelijk en internationaal is er steeds meer aandacht voor natuurrijk spelen. Duidelijk is dat avontuurlijk buiten spelen erg belangrijk is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Ook de Gemeente Groningen is van plan op meerdere plaatsen natuurspeelplekken aan te leggen.

Actieve mensen gezocht

Lijkt het u leuk om af en toe of regelmatig met een stel buurtgenoten op deze natuurspeelplek lekker de handen uit de mouwen te steken? We zijn op zoek naar actieve buitenmensen voor een nieuw op te richten onderhoudsploeg die het kleine onderhoud doet. Verder zal een of twee keer per jaar een werkdag voor groot onderhoud worden georganiseerd. Ook valt te denken aan een slootmiddag of andere natuurexcursie. Heeft u interesse? Meldt u dan aan bij Karin Derks of José Sewradj.

Karin Derks, k.derks@home.nl @ José Sewradj, j.klunder8@kpnplanet.nl j @ p p , tel. 050 525 4048 W

In de Buitenhof • april 2008 • 19


Buren van de Buitenhof

Tuin- en Recreatievereniging “Stadspark” Al jaren was ik van plan de volkstuinen langs het fietspad eens te bezoeken. Ik vond het van de gekke dat ik onze eigen directe omgeving niet ken, terwijl ik ook nog graag mag tuinieren. Vorig jaar had ik de data in mijn agenda gezet en was er geen excuus meer om niet te gaan. Dat is me zo goed bevallen dat ik me toen al voornam er een stukje over te schrijven, om ook Buitenhoffers die het complex nog niet kennen, over te halen dit jaar eens een kijkje te nemen. Je stapt in een wereld op zich: groentekwekers, fervente siertuinliefhebbers, beeldend kunstenaars, maar ook mensen die op een flat in de stad wonen en gewoon lekker buiten willen zitten, hebben er een plek gevonden. Dat er een behoorlijke organisatie aan te pas komt, hoorde ik in een gesprek met de voorzitter van de vereniging, de heer Tuinstra (ja, heel toepasselijk). Organisatie De vereniging heeft rond de 210 leden, waar van zelfs enkele uit de Buitenhof. Afhankelijk van de grootte van het perceel betaalt men voor het lidmaatschap (globaal) tussen de 450 en 500 euro per jaar. Daarvoor heb je (met je gezin) de beschikking over de grond, de voorzieningen (zie hieronder), worden de belangen behartigd bij de gemeente en kun je deelnemen aan de activiteiten die worden georganiseerd. Er is een algemeen bestuur en een ledenvergadering, een dagelijks bestuur en er zijn diverse commissies die e.e.a. uitvoeren, bijvoorbeeld een kascommissie, een kennismakingscommissie, een bouwcommissie (met een eigen machinepark), een commissie tuincontroles en niet te vergeten de laan-commissie. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van de lanen binnen het complex. De vertegenwoordigers zijn aanspreekpunt voor de huurders uit hun laan voor bijvoor-

20 • In de Buitenhof • april 2008

Het ontstaan van de vereniging Dat er in 1973 een vereniging is opgericht, kwam door de gemeente. Die had genoeg van de rompslomp rond het individueel verhuren van tuinperceeltjes en alle werk dat dit met zich mee bracht. Er moest één huurovereenkomst komen voor het hele complex en daartoe werd de huidige vereniging in het leven geroepen. De heer Tuinstra heeft vanaf het begin een actieve rol gespeeld in de TRV (waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter), maar kon destijds ook niet overzien wat er allemaal bij zou komen kijken in de loop der jaren.

beeld kapplannen van bomen in de eigen tuin, verbouwingsplannen, rioolproblemen, nutsvoorzieningen en klachten over buren. Ook coördineren ze noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. De naleving van het huishoudelijk reglement en andere afspraken die zijn vastgesteld in de ledenvergadering en het huurcontract (denk aan huisvuil en ander afval, parkeren, gebruik van bestrijdings-


middelen, huisdieren op het complex etc.) wordt gecontroleerd. In het seizoen komt er elke twee weken een hoveniersbedrijf de sloten onderhouden en het gras maaien langs de lanen tussen de tuinen en rondom het complex. Een houdt in de gaten dat ierdereen zich aan Drie keer per jaar wordt er een klussendag gehouden voor opruimen van zwerfvuil, verven, repareren van weggezakte slootwallen, etc. Nu het nieuwe verenigingsgebouw klaar

met daarnaast een kinderpagina, tuinverhalen, tips voor ecologisch tuinieren en de activiteitenkalender voor het seizoen. Alles draait op vrijwilligers en dat al zo lang de vereniging bestaat, een enorme gezamenlijke prestatie! Met de sociale samenhang lijkt het dus dik in orde bij de buren.

Nieuwe projecten Naast al deze lopende zaken is men ook nog eens heel druk met nieuwe ontwikkelingen. Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Zo komt de eindstreep voor het binnenhalen van het felbegeerde Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren dit voorjaar in zicht.

is (het vorige gebouw is een paar jaar geleden afgebrand) organiseert de sporten recreatiecommissie daar weer bingoavonden, klaverjas-, jeu de boules- en sjoelcompetities, een jaarlijkse barbecue en speciale activiteiten voor kinderen tijdens de schoolvakanties. En daar hoort bij dat het gebouw wordt beheerd, dat er versnaperingen, koffie, thee en dergelijk voorhanden zijn, dat er wordt schoongemaakt etc. Het verenigingsblad heet “t’ Groene Blaadje”, komt 5 keer per jaar uit en staat boordevol informatie uit het bestuur, rond regelingen en andere formele zaken,

Eind 2004 heeft de TRV hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij LA 21 (Lokale Agenda), die ook werd toegekend. De brand in het verenigingsgebouw veroorzaakte echter de nodige vertraging. Samen met de AVVN (Landelijke organisatie van hobby-tuinierders) werd vanaf april 2006 de draad weer opgepakt. TRV Stadspark maakt onderdeel uit van een ecologisch waardevol gebied in de Stedelijke Ecologische Structuur en wil met het project de ecologische waarde van het complex versterken. Via natuurlijk beheer, onderhoud en aanpassingen wil de TRV een oase worden voor inheemse planten en dieren en een actieve rol gaan vervullen in natuur- en milieueducatie voor de inwoners van Groningen. Een adviesteam van de AVVN heeft in 2006 een inventarisatie gemaakt en

In de Buitenhof • april 2008 • 21


advies gegeven hoe de natuurwaarde kon worden verbeterd. Na een voorlichtingsronde voor de leden over natuurlijk tuinieren en het traject naar het behalen van het keurmerk, kon worden gekozen met welke onderwerpen verschillende werkgroepen aan de slag wilden. Inmiddels zijn alle toen gekozen activiteiten ook gerealiseerd.

sie verwacht voor de keuring. Aan de hand van een eindrapportage besluit de commissie daarna over toekenning van het Keurmerk. Een hele spannende tijd voor de werkgroep Natuurlijk Tuinieren en alle andere vrijwilligers die hun handen uit de mouwen hebben gestoken de afgelopen twee jaar! Schooltuinen

Een van de PR-activiteiten rond het keurmerk betreft het inrichten van twee of misschien wel drie schooltuinen bij het verenigingsgebouw.

De vlindertuin en de paddenpoel zijn aangelegd, er is een bomenroute uitgezet, er zijn wilde inheemse planten in de algemene delen van het complex geplant, nestkastjes en egelbruggetjes zijn geplaatst en uiteraard mag niemand meer gif gebruiken bij de bestrijding van onkruid e.d., ook de hovenier niet. Daarnaast is een verenigingsbibliotheek ingericht met een uitleensysteem en vaste openingstijden, is er een website ontworpen die binnenkort operationeel wordt, worden open dagen en workshops georganiseerd en nog veel meer. Ook de activiteiten die worden georganiseerd om de sociale samenhang onder de leden te bevorderen (spelavonden, barbecue) horen er bij. In mei wordt de Keurmerkcommis-

22 â&#x20AC;˘ In de Buitenhof â&#x20AC;˘ april 2008

Een door de gemeente ingehuurde deskundige heeft de lokatie bijzonder geschikt bevonden (open, overzichtelijk, aanwezige faciliteiten) en op 28 april a.s. zal besluitvorming in de raad plaatsvinden. Als alles goed gaat wordt daarna het terrein verder ingericht op kosten van de gemeente en kunnen de scholen volgend jaar van start. Basisschool de Starter en een school in Corpus den Hoorn willen graag beginnen, met een derde school wordt nog gesproken. Het beheer ligt vervolgens bij de scholen zelf. (De TRV stelt alleen de lokatie beschikbaar, maar heeft verder geen rol/verantwoordelijkheden.)

Belangenbehartiging De voorzitter heeft de afgelopen jaren veel van zijn tijd en energie gestoken in belangenbehartiging voor de vereniging. Dat ging om het regelen van vergunnin-


gen, het verhuizen van de vuilcontainers aan de rand van het fietspad naar een naastliggend perceel met de bijbehorende infrastructuur, het realiseren van het nieuwe verenigingsgebouw, maar ook om beïnvloeding van gemeentelijk beleid in en om het Stadsparkgebied.

afdeling van de AVVN, die ook helemaal thuis is in het Europees beleid op dit terrein. Na de zomer beginnen alweer de eerste besprekingen met de gemeente over de verlenging van het huurcontract, dat afloopt per 1 januari 2011. Het verloop van die besprekingen zou ook effect kunnen hebben op de Buitenhof.

Tot slot Ik ben danig onder de indruk van het ondernemersschap, de inzet en de gemeenschapszin die ik aantref bij onze buren. De Buitenhof en de TRV weten elkaar in incidentele gevallen over specifieke zaken inmiddels te vinden (zie ook het gebruik van het verenigingsgebouw voor ons rondje buurtcultuur dit jaar). In de periode dat er plannen voor woningbouw waren aan de randen van het Stadspark en bij de herstructureringsplannen van het park is daarin ook samengewerkt met onder meer de buurtcommissie van de Buitenhof en andere omwonenden. De bezwaarschriftenactie heeft destijds gelukkig succes opgeleverd. Ook worden de krachten gebundeld rond de geluidsoverlast van de A7. Ook in de komende jaren blijft het raadzaam alert te blijven op het gemeentelijk (en soms ook provinciaal) beleid in deze en indien nodig tijdig te reageren. Eendracht maakt dan macht en noodzakelijke activiteiten kunnen over meer mensen verdeeld worden. De TRV laat zich bij de belangenbehartiging ondersteunen door de juridische

De heer Tuinstra en ik zijn het er over eens dat, gezien alle raakvlakken en gedeelde belangen, het best wenselijk zou zijn dat er tussen onze buurtcommissie en het TRV-bestuur ook structurele contacten ontstaan. Ook mijmeren we nog even over gezamenlijke workshops Groenten kweken, plan-tenruilbeurzen en andere aangename zaken. Maar in ieder geval gaan we in elkaars “clubblad” vermelden wanneer onze Open Tuinendagen dit jaar zijn, om de kennismaking tussen buurt en vereniging ook zo voort te zetten. Zie agenda voor de OPEN TUINENDAGEN bij TRV en in de Buitenhof. Schrijf ze NU in je agenda en mis ze dit jaar allebei niet!

Marja Kuik

W

In de Buitenhof • april 2008 • 23


Advertentie

HERBALIFE HERBALIFE A WAY OF LIFE Sinds november 2000 werk ik als onafhankelijk Herbalife distributeur.

Herbalife bestaat uit hoogwaardige voeding en kruiden, alles op natuurlijke basis.

Wat is HERBALIFE? Een gewichtsbeheersingsprogramma op maat.

Gratis bodyanalyse en gratis persoonlijke begeleiding.

Wat U ook nodig hebt, HERBALIFE heeft een oplossing. We hebben zes programma’s ontwikkeld met U in de gedachten.

Wilt u meer weten over Herbalife, neem dan geheel vrijblijvend contact op met:

WELLNESS-TODAY Specifieke voeding voor iedereen. Voor de gezondheid van de vrouw, de man, voor het hart, immuniteit, spijsvertering, actief lichaam (sporter), het natuurlijk ouder worden en onze vitaliteit. Wij weten wat u nodig heeft en willen u daarmee helpen.

24 • In de Buitenhof • april 2008

TINA METHORST Langewoldlaan 54, Tel: 050 527 78 00 of kijk op www.todayswellness.n y l e-mail: info@todayswellness.nl @ y


Bedrijf in Beeld

Wellness Today

Er zijn vele bedrijven in onze wijk. En natuurlijk zijn de grote bedrijven het meest in het oog springend en dus het meest bekend. Maar er zijn ook kleinere, misschien nog niet zo of helemaal niet bekende (eenmans)-bedrijfjes/bedrijven, die vanuit huis werken. Wij waren wel nieuwsgierig wat voor bedrijven dat zijn en welke mensen die bedrijven runnen. Deze keer in “Bedrijf in Beeld” had ik een interview met Tina Methorst, zij is onder andere pedicure. Daar ik altijd al nieuwsgierig was en het me ook wel lekker leek voor mijn voeten, zo’n behandeling van een pedicure, leek het me leuk en handig het interview met een behandeling te combineren. Aan het eind zal ik mijn eigen ervaringen vertellen. Wie ben je?

Tina Methorst dus, ik ben 59 jaar en woon samen met mijn man Rob. We hebben 3 kinderen en 4 kleinkinderen. We zijn een van de eerste bewoners van de Buitenhof en wonen er met veel plezier. In de tijd dat ons huis gebouwd werd hebben we ongeveer 9 maanden aan het Gandhiplein gewoond. Daarvoor woonden we “buiten” in Gasselternijveen. Hoe ben je er zo toe gekomen om pedicure te worden?

Ik ben destijds werkeloos geworden door faillissement van het bedrijf, daarnaast moest ik een heupoperatie ondergaan, waarvan het herstel aanvankelijk niet geheel zonder problemen ging. Ik zat dus veel thuis en wilde graag wat doen en ben

met de studie pedicure begonnen. Ik vind de omgang met mensen en het praten over de zorg voor het lichaam en gezondheidsproblemen erg leuk. Ik heb een eenmanszaak WELLNESS TODAY. Ik doe welzijnschecks en tevens verkoop ik voeding en voedingssupplementen. Omdat ik op die manier al veel met gezondheid en zorg voor het lichaam bezig was, was het voor mij een logische stap om de opleiding tot pedicure te volgen. Wat voor opleiding moet je doen om pedicure teworen?

Het is een opleiding van een jaar op MBOniveau. De opleiding bestaat uit verschillelende deelkwalificaties: • Algemene anatomie en fysiologie, speciale anatomie en fysiologie, pathologie en orthese. • Theorie van de praktijk. • Anamnese en blauwdrukken. • Hygiëne, arbo en milieu. • Behandeling voet nagels en huid.

Daarnaast heb ik de certificaten voor de diabetische en reumatische voet gehaald en deze maand ga ik de applicatiecursussen Orthesiologie en Nagelregulatie doen. Het is een pittige studie, die ik met veel plezier gedaan heb. Ik was de oudste van de groep en ben met hoge cijfers geslaagd. Wat voor “voeten” behandel je?

Het is toch meestal meer dan alleen nagels knippen, zoals sommige mensen misschien denken. Vaak zijn het mensen

In de Buitenhof • april 2008 • 25


die op een of andere manier een probleem hebben met hun voeten. Bijvoorbeeld veel eelt, kalk-of ingegroeide nagels ,likdoorns en mensen met diabetes of reuma en die daardoor een probleem hebben met hun voeten. Hoe kom je aan je klanten?

Regelmatig sta ik bij de verschillende AH’s een welzijnscheck te doen. Je hebt het dan al meteen over de gezondheid van die persoon. Ik vertel dan ook dat ik pedicure ben en dat bij voetproblemen ze ook bij mij terecht kunnen. Ik sta ook veel op markten en braderieën, ik benader mensen zelf. Ik adverteer, zoals bijvoorbeeld in het buurtkrantje van de Buitenhof. En verder de mond-op-mond-reclame. Werk je alleen thuis of ga je ook naar de mensen toe?

Voor de welzijschecks, de verkoop van voeding en voedingssupplementen ben ik al vrij veel op pad. Dat kost veel tijd en is best vermoeiend. Dus het pedicurewerk doe ik thuis. Een tweede nog veel belangrijkere reden dat ik dat thuis doe is, dat ik de hygiëne anders niet kan waarborgen. Tina Methorst is lid van ProVoet de landelijke organisatie voor Voetverzorgers/ Pedicure en is ook in het bezit van een AGB-code. Hierdoor kun je bij de zorgverzekeraar en vergoeding krijgen voor voetverzorging. Het gat dan wel om de voetverzorging van speciale aard, zoals bij mensen met diabetes en reuma. Mijn eigen ervaring.

Goed en toen waren mijn voeten aan de beurt. Het leek mij altijd al eens fijn om eens wat extra zorg aan mijn voeten te besteden. Natuurlijk kan ik dat ook best zelf doen, maar dat blijft er zo vaak of

26 • In de Buitenhof • april 2008

liever gezegd bijna altijd bij. En dat terwijl je voeten toch erg belangrijk zijn, ze dragen je overal naar toe. En in mijn geval ik sta er voor mijn werk ook nog de hele dag op. En dan mag je voor je voeten toch ook wel een beetje lief zijn. Ik vond het nog best wel een beetje spannend. Ik heb het zelf toch niet zo op voeten en ik ben ook best gevoelig en kan er niet zo goed tegen als andere mensen aan mijn voeten zitten. En ik dacht het zal wel meevallen, maar je weet toch niet helemaal zeker of het misschien toch ook wel een beetje vervelend voelt. Eerst werden mijn voeten grondig geïnspecteerd. Op vorm, op “afwijkingen”, hoeveelheid eelt, ingroei van nagels, wondjes, moedervlekken, likdoorns en al dat soort dingen. Dit werd in kaart gebracht. Gelukkig viel dat allemaal wel een beetje mee, alleen was er op sommige plekken veel eelt. Daarna werden mijn nagels geknipt en voeten gereinigd met alcohol. Dit laatste werd trouwens regelmatig gedaan. Om eventuele wondjes direct te ontsmetten. Daarna werd het overtollige eelt weg gehaald, eerst met een mesje en daarna met een soort frees. Dat klinkt allemaal heel eng, maar dat viel reuze mee. Ik vond het op een bepaalde manier ook nog best ontspannend. Het is wel een geduld werkje en Tina was er ook wel even mee bezig. Daarna werden de voeten voor de laatste keer gereinigd en werden ze nog verzorgd met een lekkere crème. Het resultaat….heerlijk zachte voeten en ze voelden echt verzorgd! Zeker voor herhaling vatbaar.

Janneke van der Veen

W


Stadscamping Stadspark Kamperen in de stad Groningen! Camping Stadspark vindt u aan de Campinglaan nummer 6 in het Stadspark en is bij uitstek geschikt voor toeristen om de stad en de provincie Groningen te verkennen. De camping is onderdeel

terrein, dit houdt in dat iedereen, van jong tot oud, welkom is! De camping heeft 30 seizoenplaatsen voor toercaravans. De plaatsen

Camping Stadspark is zeer geschikt voor gasten die niet te veel luxe verwachten, er is geen kabelaansluiting en geen water op de plaats. Voor elke doelgroep, zoals vijftigplusser, trekkers met tentjes, jongeren, zijn er aparte velden gemaakt, zodat ieder zijn eigen privacy houdt. Het restaurant

van het Stadspark, een veertig jaar oud, negentig hectare groot, Engels park aan de rand van de stad Groningen. De afstand naar het centrum van Groningen is slechts 3 kilometer. Uiteraard biedt het Stadspark biedt de mogelijkheid tot een fijne wandeling of een bezoek aan de prachtige kinderboerderij met speeltuin.

Het restaurant is geopend van mei tot half september in de weekenden, maar tijdens schoolvakanties de gehele week. U kunt hier terecht voor een goede plateservice of een wisselende weekplate evenals

De camping staat bekend om de internationale uitstraling. In de zomer wordt de camping veel bezocht door toeristen uit heel Europa. Beseffen de bewoners van De Buitenhof wel dat het uniek is om een Camping te hebben in de achtertuin.

de mogelijkheid tot het afhalen van een snack.

Camping Stadspark is 7 hectare groot en biedt ruime plaatsen voor ieder kampeermiddel. Elke doelgroep heeft zijn eigen

Zaterdag- en zondagmorgen worden er verschillende ontbijten geserveerd. Op het terras is het lekker uitrusten met een

In de Buitenhof â&#x20AC;˘ april 2008 â&#x20AC;˘ 27


Lentekriebels in de Buitenhof 2008 De jaarlijkse Afvalrace is bij de kinderen zo langzamerhand een traditie. ‘Volgend jaar doen we toch ook weer mee?’ verzuchtte een van hen vorig jaar na afloop. Natuurlijk!

Buitenhof Afvalrace Zaterdagmiddag 19 april 14.00 – 16.00 uur Heb je nog nooit meegedaan aan deze Afvalrace? Grijp dan je kans en doe mee aan de enige echte Buitenhof Afvalrace! Een hoop plezier en een schone wijk zijn

je beloning! In deze Afvalrace nemen de teams het in meerdere rondes tegen elkaar op: welk team is milieubewust, inventief, slim, sportief, handig en snel? Teams bestaan uit vier of vijf mensen (volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 8 jaar), waarbij een team zelf voor eventueel toezicht op haar medeteamleden zorgt. Schoonmaakmaterialen en iets lekkers zijn aanwezig. Na afloop komt een vuilnisauto al het afval dat we verzameld hebben ophalen.

Werkgroep Groen en Spelen, Karin Derks

W

Dodenherdenking 4 mei Hoogkerk Evenals voorgaande jaren wordt op zondag 4 mei 2008 in Hoogkerk stilgestaan bij de gevallenden in de Tweede Wereldoorlog (1940 – 1945). De VNFH nodigt belangstellenden uit om deel te nemen aan deze herdenking. Om 19.40 uur verzamelen genodigden en belangstellenden zich op de parkeer-

plaats van het Suikerplein, waarna in een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsmonument aan de Boeiersingel. Om 20.00 uur wordt de 2 minuten stilte in acht genomen, waarna gelegenheid is omkransen en bloemen bij het monument te leggen. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers zullen gedichten worden voorgelezen. W

In de volgende Buurtkrant: “De verbouwing” In de volgende Buurtkrant starten we met een nieuwe rubriek genaamd “De verbouwing”. Hebben jullie je huis verbouwd en wil je dat “delen” met buurtgenoten? Laat het ons weten via een emailtje naar debuitenhof.buurtkrant@gmail.co @g m. Onze razende reporter komt dan bij je langs!

28 • In de Buitenhof • april 2008


goed glas wijn of een kopje koffie. Voor groepen zijn er speciale suggesties, zoals een barbecue of een ontbijtbuffet. Sanitair

De camping heeft twee toiletgebouwen waarvan één is gerenoveerd en daarmee voldoet de camping aan de eisen van deze tijd. Voor de mindervalide kampeerder is er een aparte douche en toiletruimte. Daarnaast beschikt de camping over een wasserette met droogtrommel. Sport en recreatie

Op de camping zijn fietsen te huur voor de gasten. Verder is er een volleybalveld en kan men op een zwoele zomeravond een spelletje tafeltennis of jeu des boules spelen. De blokhut

Sinds seizoen 2005 heeft de camping een blokhut voor vier personen. De maximale huur is 3 nachten. Voor de bewoners van de blokhut is het ook mogelijk om voor het ontbijt een picknickmand te bestellen gevuld met o.a. heerlijke verse broodjes, beleg en koffie.

De kiosk

In de receptie vindt u een kleine kiosk waar gasten de kleine boodschappen kunnen halen. Zo zijn er elke dag verse broodjes, ook op zondag, ochtendkranten, een kopje koffie en andere producten verkrijgbaar. Vanaf half oktober tot en met half maart is de camping gesloten. Dit seizoen is de camping op zaterdag 15 maart weer open gegaan. De camping is een onderdeel van Camping Grunopark Harkstede. Bron: www.campingstadspark.nl p g p

W

Gluur in de tuin van uw buur... Op 8 juni organiseren we weer Open Tuinen in de Buitenhof. Op deze middag kunt u een kijkje nemen in de tuinen van onze buurtgenoten. Mooie tuinen, gezellige tuinen, bijzonderen tuinen, maar ook kleine expostities, bijzondere lekkernijen, kleine verkopen voor het goede doel. Allerlei bijzondere en gewone dingen zijn te bekijken in een van de tuinen in de Buitenhof. Voor wie iets meer wil doen dan kijken, hebben wij plaats. • Wie wil helpen met de organisatie? • Wie stelt zijn/haar tuin ter bezichtiging, (onkruid geen bezwaar)? • Wie heeft er iets leuks te exposeren? Neem contact op met: Karin of Diana, debuitenhof.activiteiten@gmail.com @g

In de Buitenhof • april 2008 • 29


Puzzel

Horizontaal

Verticaal

1. Mensen, die uit huizen stelen – 7. De bal gaat in het .... – 11. Zwarte Piet str...t snoepgoed – 12. Dat is een leuke ... – 13. Ik vraag .. eten – 15. Deel van je been – 17. Hij heeft een goed .... – 19. Ik ben .. klos – 20. In Engeland wonen En... sen – 22. Ik heb een boek ....... – 24. Pan...fels zijn schoenen voor in huis – 25. In je schoen zit een v.... – 27. Een boek ..... – 28. Een sinaasappel uit....en – 29. Die appel is ... – 31. Een a...d is een grote vogel – 32. Ik ben ... kwaad – 33. Een kinder..... – 35. Dit is lekker – 37. Niet de eerste – 39. Ik heb .... in eten – 41. Een dierenbeen – 43. Een gita...t maakt muziek – 44. Die jongen is erg ....... – 48. As...ge is een groente – 49. Heet hij Jan .. Piet? – 50. In een .... varen – 51. Je bord leeg.... – 53. Een auto in de ga.. ge – 54. Wandelen op het voet... – 55. Ik ... die jongen – 57. Een ....tenspuit – 58. Zij is de ..... van de klas – 59. Broodbeleg.

2. Iemand voor je feestje uit..digen – 3. Mannetjesgeit – 4. Zit om je vinger – 5. Niet warmer – 6. Naar een ander land ...... – 7. ... de deur maar dicht – 8. Hij zit .. school – 9. Ik ga het ...... spelen – 10. Vliegend beest – 12. Een bloe...vaas – 14. ... elkaar spelen – 16. In je band zit een vent... – 18. Een bene...huis – 19. De melk is be...ven – 21. Zij geeft les – 23. Een kleine ezel – 24. Ik zie er erg ....... – 26. Je moet je goed afd...en – 28. Het nog eens ...beren – 30. Ik ... tot tien – 32. Hij was ziek, maar is nu g...zen – 34. Wat zijn jullie ..... ? – 35. Schrijven met een vilt..... – 36. Smeer je op brood – 38. Niet nu maar ...... – 40. Hij is een d...tkikker – 42. Zij is erg jal...s – 44. Ik ga in ... – 45. Ik kijk op mijn hor.... – 46. De m.... er geeft les – 47. Op een pan ligt een ...sel – 50. Jij ... puzzelen – 52. Achterste deel van de hals – 54. Ma en .. – 56. Drie komt .. twee.

30 • In de Buitenhof • april 2008


Hallo kinderen van de Buitenhof! Het is lente! De winter is voorbij en de zomer komt eraan. Ben jij al in een lentestemming? In het bos begint alles weer te groeien. Overal zie je bloemen opkomen. De lammetjes staan weer in de wei. En het is zomertijd. Lekker lang licht. W

Lente in het bos

Waarom Zomertijd? Wat gebeurt er met de tijd als het lente wordt? (dan gaat de klok een uur voorruit) Waarom is dat? De mensen doen dan pas later de lampen aan, waardoor er minder energie verbruikt wordt. Er is dan minder brandstof nodig, bijvoorbeeld gas en olie, waardoor we dit minder hoeven in te kopen in andere landen. En dus is dat beter voor het milieu en houden wij in De Buitenhof meer geld over.

Als het eerste plantje groeit, de egeltjes weer spelen op het mos. Als de eerste krokus bloeit, begint de lente in het bos. Als de koekoek buiten koekoek zegt, en de mus een nest gaat bouwen. En de eerste duif een eitje legt, en twee kikkertjes gaan trouwen. Als het eerste plantje groeit, de egeltjes weer spelen op het mos. Als de eerste krokus bloeit, begint de lente in het bos.

In de Buitenhof â&#x20AC;˘ april 2008 â&#x20AC;˘ 31


Kleurplaat

32 • In de Buitenhof • april 2008


In de spotlight Hannah en Pim van Dam (5 en 7 jaar), Langewoldlaan 33.

Pim: tennissen, tekenen, klimmen bij bjoeks, beestjes zoeken in het bos, bv pissebedden, duizendpoot, wormen en torren.

Willen jullie iets over jezelf vertellen?

Wat vind je lekker eten en wat juist niet? En maak je weleens iets in de keuken?

Pim: wij zijn naar de voorstelling van Pinokkio geweest gisteren. Dat was heel leuk.

Pim: vies zijn spruiten. Lekker zijn pannenkoeken. Ik maak met mamma brownies en met pappa brood. Hannah: Lekker is patat. Vies is spruitjes en boontjes met ketchup. Hannah maakt ook graag brownies.

Hebben jullie ook huisdieren? Nee.

Welke muziek luister je? Vind je het leuk om hier te wonen? Pim: Ja, hier wonen heel veel vriendjes.

Pim: Nick en Simon, Jan Smit, musicalmuziek van Pinokkio (nr. 4).

Hannah: Ja, ik ook.

Hannah: Winx en K3.

Heb je ook hobby’s? Wat voor spelletjes speel je graag?

En Televisie?

Hannah: balletten, gymmen, zwemmen, en een dikke spin gezocht in het bos.

Pim: Pokemon, Ketnet ”Zo is er maar één - de Cup”! Hannah: Winx, Mega Mindy.

In de Buitenhof • april 2008 • 33


Met wie speel je vaak buiten?

Hannah: Danseres.

Pim: Met Brent mijn vriend en Niels mijn buurjongen.

Wat zou je graag hier in de wijk willen hebben?

Hannah: Dimphy uit de straat.

Pim: Een dierentuin bij het veld waar het kleine speeltuintje is. En er moeten ook bomen komen. Dat speeltuintje slopen we dan...

Wat wil je later worden? Pim: Dierentuinmedewerker, want toen we bij Rik gingen spelen deden we een computerspelletje met dieren en toen leek het me leuk om in een dierentuin te werken.

Wat ga je nu doen? Pim: Computeren. Hannah: Computeren.

W

Advertentie

PEDICURE IN DE BUITENHOF Uw voeten verdienen professionele verzorging! Voeten verdienen aandacht. Ze moeten een leven lang mee. Een goede reden om ze daarom te laten behandelen door een Gediplomeerd lid van ProVoet Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger / Pedicure, in het bezit van de aantekening Diabetische en Reumatische Voet. Hebt u last van likdoorns, eelt, ingroeiende nagels of heeft u misschien gewoon pijnlijke en vermoeide voeten. Na mijn behandeling voelt u zich beslist een ander mens. Mijn praktijk is gevestigd aan de Langewoldlaan 54 in de Buitenhof. Wanneer u een afspraak wilt maken of gewoon informatie over het een en ander, dan kunt u bellen met: WELLNESS TODAY TINA METHORST 050-5277800

34 â&#x20AC;˘ In de Buitenhof â&#x20AC;˘ april 2008


Lente recept p

Eierkoeken met aardbeien Wat heb ik nodig (voor 4 personen):

Hoe maak ik het:

• • • •

1. 2. 3. 4. 5.

4 eierkoeken Slagroom (spuitbus) Aardbeien Poedersuiker

Leg de eierkoeken op bordjes Besmeer de eierkoeken met slagroom Snij de aardbeien in stukjes of plakjes Duw de aardbeien in de slagroom Strooi er een beetje poerdersuiker over

Smakelijk eten!

W

+

+

+

=

In de Buitenhof • april 2008 • 35


Agenda Wanneer

Wat

Waar

5, 12 en 19 april 2008, 10.00 – 13.00 uur

Natuurmonumenten excursie Peizermaden

Vertrekpunt Kijkboerderij ‘t Hoogeveld

zaterdag 19 april 2008, 14.00 - 16.00 uur

Lentekriebels: Buitenhof Afvalrace

Buitenhof, Grote speelveld

30 april 2008, vanaf 10.15 uur

Koninginnedag met vrijmarkt (zie in deze krant)

Buitenhof, Grote speelveld

30 april 2008, vanaf 8.00 uur

Koninginnedag, diverse festiviteiten (zie in deze krant)

Centrum Hoogkerk

4 mei 2008, 19.40 uur

Dodenherdenking Hoogkerk (zie in deze krant)

Verzamelen op parkeerplaats van het Suikerplein

weekend 17/18 mei, weekend 24/25 mei en zaterdag 31 mei 2008, 9.00–13.00 uur en 13.30– 17.30 uur

Metseldagen GameFiTheater (zie de oproep “Help mee aan het GameFiTheater” in deze krant)

GameFiTheater lokatie (Eemsgolaan, tegenover Atos Origin)

weekend 24 en 25 mei 2008

Open Tuinen Volkstuinvereniging Stadspark

Verenigingsgebouw (fietspad naar Stadspark, links door groene hek)

zaterdag 7 juni 2008

Slootmiddag

Buitenhof

zondag 8 juni 2008

Open Tuinen Buitenhof

Diverse tuinen in de Buitenhof

zaterdag 6 september 2008

Zomerbuurtfeest

Buitenhof

Oproep

Zomerbuurtfeest zoekt vrijwilligers!

Oproep

Het lijkt nog ver weg, maar de feestcommissie denkt al weer na over het Zomerbuurtfeest 2008 (1e zaterdag in september). We hebben zo’n dag altijd dringend behoefte aan vrijwilligers. En met een uurtje hand en spandiensten, maken we er samen weer een onvergetelijk feest van. Concreet zoeken we mensen voor ’s morgens voor het versieren van het veld, ’s middags voor de diverse kinderactiviteiten en het volleyballen (dus fluiten en tellen!), ’s avonds de bardiensten en de volgende ochtend (onvermijdelijk helaas) het opruimen. Mail ons nu (vdbcommunicatie@wxs.n @ l) als je je hulp wilt aanbieden. We zetten je dan op de vrijwilligerslijst en benaderen je vervolgens in augustus. DOEN!

De feestcommissie

36 • In de Buitenhof • april 2008

Buurtkrant 2008 nummer  

Buurtkrant van De Buitenhof

Advertisement