Page 1

É P Í T Ő T Á B O R

2 0 1 2


debreceni Alkotó Műhely Építész Egyesület


dAM bemutatása A debreceni Alkotó Műhely közel 3 éve alakult és fogja össze a debreceni fiatal építészeket. 2012 évtől Alkotó Műhely Építész Egyesület név alatt bejegyzett szervezetünk célja, a Debrecenben és környékén élő építészek és az építészet iránt érdeklődők folyamatos továbbképzésének, munkásságának, vizuális kultúrájának támogatása, segítése. Ez idő alatt számos előadást, rendezvényt, kiállítást szerveztünk, részt vettünk országos pályázatokon is, igen komoly sikerekkel. Ma már a Debreceni Egyetem Műszaki Kar hallgatói is folyamatos látogatói a rendezvényeinknek és elmondhatjuk, hogy a Debrecen város vezetése is számít a segítségünkre egyes építészeti koncepció megfogalmazása során. 2012 nyarától kezdve a dAM, a hallgatók számára nyári építőtáborokat is szervez, amely során az építész mesterség ősi esszenciáját, az építést szeretnénk bemutatni, átadni. Az érdeklődők megismerhetnek olyan tradíciókat, munkamódszereket, amelyet a hétköznapokban nem lehet elsajátítani, megismerni. Az első ízben megszervezett építőtáborunk elérte a célját, a résztvevők ismét felfedezték az építést és megtapasztalhatták az alkotás örömét.

A tábor helyszíne Biharugra Békés megye észak keleti csücskében, HajdúBihar és Békés megye, valamint a magyar-román államhatár találkozásánál fekszik. Itt már az Árpád korban léteztek települések, amelyek 1950-ig, mintegy ezer éven át Bihar vármegye részét képezték. A vármegyén belül Ugra a Szalontai, a Cséfai, majd a Cséffa-nagyszalontai járáshoz tartozott. Ezután Békés megyéhez csatolták a Sarkadi járás részeként, majd a Szeghalmi járás része lett.


Napjainkban a kistérségen belül ismét Sarkadhoz köti egyre több szál. Szabó Pál - népi íróink egyik legnagyobb egyéniségének - szülőhelye 1200 lelket számlál. A községnek száz évvel ezelőtt közel kétszer annyi lakosa volt, mint napjainkban. Ez a hanyatlás egyrészt „Trianon” következményeire vezethető vissza. A trianoni határ miatt Biharugra az ország legszélére került, ezzel elvesztve a kistérségen belüli addigi relatív központi szerepét is. Egyre csökken a megtartóereje, ennek az ősidők óta lakott vidéknek, amely pedig már hajdani időkben is vonzotta az embereket a letelepedésre. A helyszínválasztásunk nem titkolt célja, hogy ezeket a kicsiny, elfogyó falvak természeti-, építészeti értékeit is megismerjék a fiatalok és új színt vigyünk e kedves település nyári hangulatképére. Az építés helyszínét a település határában a Biharugraihalastavak, közvetlen környezetében határoztuk meg. Az 1910-es években kiépített tórendszer Magyarország második legnagyobb halastava, amely fokozottan védett, elsősorban madártani értékei miatt.


A feladat, projekt leírása Az első táborunk előkészítése során a tervezési pályázattal kívántuk kiválasztani azt, hogy mit, és hogy kikkel építsünk. A pályázat során feladatként meghatároztuk, hogy olyan átmeneti teret kell alkotni a védett természeti környezetben, mely pihenő, megfigyelő, kilátóhely lesz a tó partján. Egy olyan megépíthető faépítményt terveztünk amely, legfeljebb 7 m3 5x5 és/vagy 10x10 cm-es fából, kézi szerszámokkal megvalósítható hagyományos szerkezeti megoldásokkal és a lehetséges alapozási módszerek átgondolásával készüljön egyszerű, de mégis magas építészeti minőséggel. A vállalkozó szellemű fiatalok kérésünkre 1 db 1:20 méretarányú fa modellt készítettek személyenként, és a pályázati elvárásainknak megfelelően 1 db sima A3-as lapon is bemutatták rajzolt formában gondolataikat, skicceiket, vázlataikat az általuk elképzelt építményről. Kértünk egy rövid számítást is annak alátámasztásául, hogy a kiírt famennyiséget nem haladja meg az építmény.


A résztvevők kiválasztása A tábor létszáma korlátozott volt, ezért a tervezési pályázaton sikeresen helytálló pályázók alapján választottuk ki a résztvevőket. A zsűri a dAM állandó tagjaiból állt. Terveink szerint, a győztes pályamunka került volna megvalósításra a tábor során, ám az építészeti színvonal emelése érdekében, a beadott pályaművek ötletei alapján, közös gondolkodással alakítottuk ki a megvalósítandó építményt.

A végleges terv A madárvárta végleges épületének koncepciója a pályamunkák formavilágát és téralakítását figyelembe véve alakult ki a beszélgetések során. Fontos volt az építmény nádas fölé való emelése, a nyitott ám mégis rejtőzködő megfigyelő kialakítása átfogalmazott, építészeti értéket teremtő megjelenítéssel. Az építményünk kapuzata zárt lépcsővel vezet az 5x5 illetve 5x10 transzparens héjjal borított kitekintő tér szintjére, amely nyitott végén keretbe foglalva láthatjuk a halastó nyüzsgő életképeit.


Előkészületek A végleges tervek alapján elkészültek a gyártmánytervek, a szabásminták és megépítésre került az 1:10 modell. A műhelymunka során tisztázódtak a csomópontok helyes kialakításai, és az építés sorrendje is meghatározhatóvá vált. A modell elkészültekor kézzelfoghatóan beigazolódott, hogy az építmény koncepciója helyes. Örömmel láttuk, hogy a tervezés során remélt fény-árnyék játékok egyedi hangulatot kölcsönöznek a MADÁRVÁRTA épületének. A modell építésével egy időben elindulhatott a költségterv befejezése. A költségvetés véglegesítése és racionalizálása során egyértelművé váltak azok a finanszírozási korlátok, amelyek megugrása támogatók nélkül nem vált lehetségessé. A végleges költségek, amelyek egy része jelentős kedvezménnyel került meghatározásra a következők szerint alakultak: kéziszerszámok mérőeszközök kisgépek anyagok segédszerkezetek fuvardíj étkezés szállás Mindösszesen

60 eFt 40 eFt 350 eFt 550 eFt 40 eFt 60 eFt 70 eFt 1.170 eFt

Szerencsére számos partner érezte át kezdeményezésünk fontosságát, így támogatásukkal megvalósulhatott a tábor. A támogatóinknak ezúton is szeretnénk megköszönni áldozatkészségüket!


Külön köszönet illeti Biharugra Polgármesteri Hivatalának és a Körös- Maros Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársait. A modell bemutatását megelőzően bízva lelkesedésünkben, mindvégig segítették munkánkat. A hallgatói pályaművek és a végleges modell bemutatását követően ők is magukénak érezték az épületet. A hallgatói pályamunkák jelenleg is a Biharugra Könyvtárát ékesítik és szándékaink szerint, a 2013 évi építéssel egy időben megtartandó gyermektábor keretein belül, új életre kelhetnek az alkotó gyermekkezek által. A kitartó munka eredményeképpen a dAM első építése végre elindulhatott…


“...mint kezük alatt a fa úgy csiszolódott, formálódott össze az építők közössége...”


Kísérletek - jövőkép A 2012 évben megrendezett első Nyári Alkotótáborunk minden szempontból kísérletnek volt tekinthető és sokáig csak „nulladiknak” neveztük. A táborlakók egyöntetű véleménye szerint a kísérlet sikerült, így ezt végül az első tábornak tekintjük. A kísérletező kedvünk nem hagyott alább, és új anyagok, technológiák irányába tekintünk, a fa mint hagyományos építőanyag újszerű megfogalmazásainak megtartása mellett. Építmények helyett struktúrákban gondolkodunk, melyeket funkcióval töltünk meg, hogy az itt élők számára használható, racionális megoldást jelentsenek.


Mint természetes struktúra és hajlék kialakítás elemi anyaga, a vessző. Jelentőségét abban látjuk, hogy egyrészt a tábor alapvető anyagához a fához jól kapcsolható - kiegészíti azt. Másrészt alkalmas arra, hogy a gyerekeket is bevonva, a „rész és egész” megközelítést megmutassuk. Az apró, kézbe vehető tárgyaktól, egészen a hajlékig lehet kísérletezni vele - melynek során már az építést is megtapasztalhatják. A vesszőt a gyerek programok alapvető anyagának tekintjük.


Fontos foglalkozni a föld és a betontechnológiák alkalmazásával. Nem titkolt szándékunk, hogy az ősi anyaghasználatot modern technológiával ötvöző építési kísérletek útján, a táborban résztvevők ne csak a hagyományos építési technológiákban szerezzenek jártasságot, hanem nyitottá váljanak egyedi, sokszor meglepő megoldásokra. Ezek a megoldások, technológiák kevésbé ismertek, vagy már elfeledettek - ezért is tartjuk fontosnak „újrafelfedezésüket”. A föld használata eltér a sztenderd megoldásoktól. Itt ismét a szaktudás, a helyi munkaerő nyerhet teret. Ez egy lassú technológia, melyet a mai gyorsuló világunk kevésbé képes tolerálni.


A tábor szervezőmotívuma a Közösség. A kis falu, ahol az építmény létrejön, együttműködő, nyitott, kíváncsi az új gondolatokra. Ez a tábor egy kicsit összehozza az itt élőket, akik nagy szívvel vesznek részt a támogatásban, illetve segítenek az építésben. A 2013 évben lehetőségünk nyílik egy korábban megfogalmazott elképzelésünk megvalósítására: foglakozzunk a leginkább befogadókkal, a gyerekekkel is. A helyi gyerektábor rendezvényeihez kapcsolódva napi 3-4 órában építéssel és építészettel ismertetnék meg a fiatal kézműveseket. Nagy lehetőségnek tartjuk továbbá, hogy a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megismert határon túli építészek megtisztelik részvételükkel a táborunkat.


Ezeket a kísérleteket azért tartjuk fontosnak, mert úgy gondoljuk az építés közösségi feladat. Az épületnek azon a helyen kell létrejönnie, ahol igény van rá, azokkal akik itt élnek, és abból az építőanyagból ami itt megtalálható. Ez a fenntarthatóság felé mutat, mely napjainkban egyre inkább fontossá válik. A kulcsszó a felelősség...felelősség mindenek előtt az épületet használó ember, a közösség iránt, azután a hely, és az anyagok iránt. Ezt szeretnénk a táborban fiataloknak megmutatni, átadni.

résztvevő


2013-as tábor terve A település egyik büszkesége a műemléki védettségű Nádasház. A későbbiekben, a helyreállítását követően skanzen jelleggel - az eredeti lakó funkcióját kapja vissza, ezért turisztikai, illetve a falu részére kulturális szerepet is be fog tölteni. Szeretnénk létrehozni az épület telkén egy kulturális, szabadidős tevékenységet támogató közösségi építményt, ami alkalmas lehet szabadtéri színház-, tánc-, gyerekprogram...stb. megtartására, befogadására illetve/ vagy kiszolgálására. Az elmúlt évhez hasonlóan meghirdetett ötletpályázat elkészítése során, olyan hagyományos épülettípus(ok)ból álló kompozíciót vártunk, mely a falusi portálokra jellemző és autentikus oly módon, hogy azt a mai korba helyezve, korszerű módon valósulhat meg. A pályaműnek a hagyományos paraszti udvar használati jellegét kellett, hogy tükrözze de azt újraértelmezve. A pályázati kiírásunkra 45 fő regisztrált és 17 db pályamű érkezett be 29 pályázótól. A zsüri rangsorolása szerint kiemelkedő pályamű Tarcsi László górészínháza, amely a legjobb volt a pályázatok közül telepítésben, szerkezeti megoldottságban, használatban, homlokzatban - illetve a góré előkép megfelelő továbbgondolását láthatjuk. Elindult az 1:10 méretarányú modell megépítése és a tábor költségvetésének a véglegesítése. kéziszerszámok mérőeszközök kisgépek anyagok segédszerkezetek fuvardíj étkezés szállás Mindösszesen

140 eFt 40 eFt 350 eFt 680 eFt 75 eFt 260 eFt 430 eFt 1.975 eFt


A 2013 évi tábort 40 fővel tervezzük megvalósítani, a tavalyinál nagyobb költségvetéssel és nagyobb projekttel. A táborban elkészült munkát a hazai folyóiratokban, szakmai internetes portálokon szeretnénk publikálni, illetve előadásokat kívánunk tartani a munka tanulságaiból, élményeiből. Minden segítséget szívesen látunk és bízunk abban, hogy céljaink megvalósításában részt vállaló támogatóink is legalább annyira büszkék eredményeinkre, mint mi az Alkotó Műhely Építész Egyesület (dAM) tagjai.


Köszönjük azoknak, akik mellettünk részt vállaltak és hitükkel, akaratukkal és eszközeikkel támogatták kezdeményezésünket! Vígh Ilona (Biharugra), Bujdosó Tünde (Biharugra), Tirják László (Körös-Maros Nemzeti Park), Tóth Zsuzsanna (MadárVárta), Bana László (Dryvit Profi Kft.), Sztányi Róbert (Monolit 3000 Kft.), Ferencz Marcel, Törös Lajos, Hajdú Bihar Megyei Építész Kamara, Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat, Dobák Attila (HomeTools Kft.), Csősz László (Gyulai Fafém Bútor Zrt.), Topa Sándorné Edit néni,  Stefanik Szabolcs,  Bertalan Kálmánné, Gyuris Lászlóné, Bertalan Szabolcs és sokan mások! A fotókat Skrabák Zoltán készítette.

ALKOTÓ É P Í T É S Z

E G Y E S Ü L E T

4028 D e b r e c e n , Apafi u. 6 0 a d ó s z á m : 1 8 2 9 6 0 6 8 -1 -0 9 s z s z :1 0 4 0 0 3 3 9 -5 0 5 2 6 6 7 6 -8 1 8 3 1 0 0 0

www.alkotomuhely.blogspot.com www.facebook.com/alkotomuhely Szerkesztette: Győrffy Zoltán, Törös Attila

Résztvevők: Banga Máté Nagy Marianna Balogh Natalia Tar Dániel Skrabák Zoltán Pálfi Flóra Barbara Benke István Henczel Zsolt Ábel Viktor Kiss Szilvia Dobos Bence László Iszály Panni Hegedűs Richárd Perge György Bíró Ádám Molnár Gergely Szabó Dávid Győrffy Zoltán Törös Attila Novák Róbert Kasuba János


dAM Építőtábor_2012  

debreceni Alkotó Műhely Építész Egyesület által szervezett nyári építőtábor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you