Page 1

Bosbeste Groeten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Krokus De kloostertuin De schoolraad De leerlingenraad MEGA-campagne Zoen en vroem Op stap naar L1 De avonturen van meester Piet Op stap naar het secundair onderwijs Nieuws uit L1 Data Nieuws van de ouderraad Affiche “Nacht van de Bosbes”

14 Agenda Jaargang 10, nr. 4 – februari 2013


1. Krokus Hé, blauwe krokus blij je te zien! Jij lentebode met de hoopvolle boodschap: ’t leven haalt het, telkens weer! Jouw verschijning inspireert: blijven geloven in mensen om je heen, ondanks winterkoude dagen. De winter duurt stilletjes wachten in donkere grond, witte, gele, paarse kelkjes vinden warmte, gesloten nog ZON een vlammetje knipoogt terug!

De krokus is terug te vinden in het logo van de zusters O.L.V. van 7 weeën. Het hoofdklooster is gevestigd in Ruiselede. Hun zending: Christus’ boodschap uitdragen en dat krijgt concreet gestalte in het onderwijs, bejaardenzorg en dienstverlening. De orde is eigenaar van onze school en gaf de gebouwen in erfpacht aan ons schoolbestuur. Ze zijn echter ook eigenaar van de tuin die achter de Bosbes ligt… En precies die prachtige locatie zouden onze Bosbesjes in de toekomst mogen gebruiken om in te spelen en te ravotten.


2.

De kloostertuin

A. Tot 2 jaar terug woonden er steevast zusters van de orde in de kloostergebouwen naast de school. De zusters Ann, Denise, Nera en Yvonne waren de laatste bewoonsters. Ze zijn inmiddels allemaal verhuisd. Het klooster stond een tijdje leeg tot vzw Cura (thuiszorg) er haar vaste stek vond. De kloostertuin bleef wat verweesd achter… geen zusters meer die er een wandelingetje maakten.

B. De school groeide en bloeide. In 1990 liepen er 101 leerlingen school (kleuter & lager). Er werd les gegeven aan graadklassen (vb. vijfde en zesde leerjaar samen). Sindsdien kwamen er voortdurend leerlingen bij. Noodgedwongen moesten er klaslokalen bijgebouwd worden. Het schoolgebouw breidde uit, zowel in de breedte als in de hoogte. Onvermijdelijk, want nu telt onze school 218 kinderen. De oppervlakte van onze speelplaats bleef echter gedurende gans die tijd ongewijzigd… dus een verdubbeling van de leerlingen die het moeten doen met een even grote speelplaats als heel vroeger.

C. Komt daar nog bij dat onze huidige speelplaats voor de school ligt, dus naar de straatzijde. Dat is leuk voor de vele mama’s en papa’s die al eens een praatje slaan met mekaar terwijl ze ondertussen de kleine gadeslaan. Maar dat heeft echter ook zo z’n nadelen. Sommige sporten en spellen kunnen gewoonweg niet bv. voetballen kan enkel op een mini-miniveldje en dan nog belandt de bal frequent op straat.


D. … de kloostertuin dus. Wellicht zullen we een flink stuk ervan mogen gebruiken: meer speelruimte, meer kansen tot zich uitleven, tot sporten, tot bewegen, tot lopen en vliegen zonder anderen pijn te doen. De mensen van de schoolraad (zie 3) en ook de leerlingenraad (zie 4) hebben reeds gebrainstormd over wat de mogelijkheden zijn in de tuin: een verhard stuk met afdak (want het huidige afdak volstaat absoluut niet om de 218 leerlingen droog te houden), een plaats om echt te voetballen, een parcours om met kleuters te fietsen en dat tegelijkertijd kan fungeren als verkeerspark, speeltoestellen voor de kleinsten, een uitbreiding van de fietsenstalling,…

E. … wordt dus vervolgd. Een architect werd aangesproken om het een en ander uit te tekenen. Ondertussen dromen we lustig verder. We zouden dolgraag de speeltuin klaar hebben op 1 september 2014. Vooraf zal nog heel wat werk moeten verzet worden, fondsen gesprokkeld en vooral nagedacht over de haalbaarheid van de voorstellen.


3.

De schoolraad: wie, wat en hoe?

Voordat het schoolbestuur beslissingen neemt over het schoolgebeuren, vraagt het vaak advies aan de schoolraad. Dat is een groep die op regelmatige basis samenkomt en waarin zowel vertegenwoordigers van het schoolbestuur zetelen, als ouders, leerkrachten en mensen van de lokale gemeenschap. Alle geledingen mogen onderwerpen op de agenda plaatsen. Die worden dan besproken en er wordt getracht een consensus te bereiken. Het schoolbestuur heeft de eindbeslissing, maar moet die hoe dan ook altijd motiveren. a. De leerkrachten verkozen 3 mandatarissen die mogen zetelen in de schoolraad. - Juf Sabine (K3) - Juf Veerle (L1) - Juf Charlotte (L5) b. De 3 mandatarissen van de ouderraad zijn: - Mevr. Aline Verbeke, mama van Emile (K1) en Charles (K2) - Mevr. Sylvie Deryckere, mama van Marius (L3) en Marie-Hélène (L6) - Dhr. Bruno Lambrecht, papa van Raphaël (L1), Juliette (L4) en Helena (L6) c. Voor de lokale gemeenschap zetelen: - Mevr. Magda Strubbe - Mevr. Beatrijs D’Hooghe - Dhr. Gerdy Tyvaert

De directeur woont altijd de vergaderingen bij en geeft informatie en advies waar dat mogelijk is. Hij is echter geen feitelijk lid van de schoolraad en heeft dus ook geen stemrecht. Het moet duidelijk zijn dat er steeds naar een consensus wordt gezocht… een echte stemming is in de Bosbes nog nooit nodig geweest. De schoolraad nodigt ook steeds 2 mensen van het schoolbestuur uit nl. - Mevr. Chantal Haers - Dhr. Adhémar Devlieghere (voorzitter van het schoolbestuur)


4.

De leerlingenraad: wie, wat en hoe?

Op de vergaderingen van de leerlingenraad ontmoeten de afgevaardigden uit L4, L5 en L6 en leerkrachten elkaar. Als kinderen vele uren op school doorbrengen is het vanzelfsprekend dat ook hun stem meetelt. Ze kunnen en mogen hier in de Bosbes best hun mening laten horen over wat er op school gebeurt (of niet gebeurt). Het is dus normaal dat leerlingen samen met leerkrachten zoeken hoe het eventueel anders en beter kan. a. Verkiezingen

Bij aanvang van het schooljaar kunnen leerlingen uit L4 - L5 en L6 zich kandidaat stellen voor een zitje in de leerlingenraad. In elke klas worden 2 vertegenwoordigers verkozen: een jongen en een meisje. Die sprokkelen ideeën bij de overige leerlingen en brengen na de vergaderingen verslag uit in de verschillende klassen. b. De verkozenen

L4: Oliver en Juliette L5: Emiel en Franne L6: Helena en Jordy Oliver werd intern tot voorzitter verkozen. Hij moet dus de uitnodigingen maken en vergaderingen voorzitten. Helena en Juliette (zusjes) nemen het secretariaatswerk op zich. Alle zes verkozenen brengen verslag uit in de diverse klassen. In de vergadering zitten ook steeds leerkrachten: meester Kurt, meester Patrick en een derde personeelslid. Allerlei voorstellen worden op hun noodzaak, doeltreffendheid en vooral haalbaarheid getoetst. c. Enquête

Een van de taken die de mandatarissen van de leerlingenraad te wachten staat is het afnemen van een enquête. Daarin willen we peilen naar de tevredenheid van onze leerlingen over het schoolgebeuren: lessen, gebouwen, personeel, huiswerk, hygiëne, afspraken,… De resultaten van dit onderzoek zullen we publiceren in een van onze volgende krantjes en worden besproken op een personeelsvergadering en natuurlijk ook in de leerlingenraad.


5.

MEGA-campagne in L6

Ieder jaar doen onze leerlingen van het zesde leerjaar mee aan de campagne. MEGA staat voor “mijn eigen goede antwoord”. Het is een preventieproject waarbij we onze Bosbessers leren NEEN zeggen tegen misbruik van legale en illegale genotsmiddelen, tegen agressie en stress. We willen ze dus meer weerbaar maken vooraleer ze onze school verlaten. De campagne loopt over 10 weken en is in samenwerking met de lokale politie en het CLB. Na de 10 lessen krijgen ze uit handen van inspecteur Johan Rosseel hun MEGA-diploma.

De 10 lessen zijn: - Jouw eigen veiligheid (politie) - Gebruik en misbruik van genotsmiddelen (politie) - Omgaan met (groeps)druk - Bouwen aan je eigen persoon - Assertiviteit… een antwoordstijl - Stress… hoe ga je er mee om? (CLB) - Misverstanden, woordenwisselingen en ruzies - Invloed van de media - Het inschatten en nemen van risico’s - Alternatieven (politie)

In de marge van het MEGA-project nodigden we alle ouders van L5 en L6 uit op een info-avond over het misbruik van allerlei genotsmiddelen bij sommige pubers en jongeren. Onze school wil dus niet alleen onze leerlingen wapenen tegen zo’n verlokkingen, we willen ook de ouders informeren over de producten zelf, hoe ze verhandeld worden en wat de gevolgen van het gebruik zijn. Voorkomen is immers nog altijd beter dan genezen. Er was een bijzonder grote opkomst voor deze interessante voorlichtingsavond (met dank aan politiezone “Het Houtsche”).

PS.

De leerlingen van L6 gaan op 12 maart ook naar een MEGA-theatervoorstelling kijken in de Valkaart.


6.

Zoen en vroem Een woordje van dank voor onze zoen en vroemmama’s: Inge, Sofie, Sonia en Bernice. Iedere morgen zijn ze er om uw kleuter naar de schoolpoort te begeleiden. Het verkeer voor de Bosbes verloopt hierdoor een stuk vlotter. Telkens opnieuw staan ze voor jullie paraat! En het was wel degelijk een kletsnatte en soms bitter koude winter. Dank-u-wel dames en chapeau. Ook een woordje van dank aan Yves die –als hij kanmet plezier het werk van gemachtigd opzichter op zich neemt om zo onze Bosbesjes en ouders veilig de straat over te loodsen. Merciekes!

O ja, heb je zin om onze Kiss and drive-lady’s te helpen… geef ze dan maar een seintje. Ze zullen u met open armen verwelkomen.


7.

Op stap naar L1

Op 1 september zullen vermoedelijk alle kleuters van K3 de overstap maken naar het eerste leerjaar. Een zowel voor kinderen als ouders niet zo vanzelfsprekende stap! De kleuterschool en de lagere school lijken wel 2 verschillende werelden. In de kleuterafdeling wordt er beleefd, gespeeld, gefantaseerd, gevoeld en wellicht ook al een beetje gewerkt en geleerd. Maar in het eerste leerjaar wordt het bittere ernst. De leerlingen moeten er leren lezen, schrijven en rekenen volgens strakke afspraken. Maar is dat wel zo?  Om een antwoord te geven op alle vragen van de ouders van kleuters uit K3, nodigden de school en het CLB hen uit op school. Na een uiteenzetting van onze CLB-medewerker (o.a. over schoolrijpheid) konden de aanwezige papa’s en mama’s honderduit vragen stellen. De voormiddag werd afgesloten met een bezoek aan de klassen K3 en L1, waar niet alleen de juffen Sabine en Veerle het beste van zichzelf gaven, maar natuurlijk ook onze Bosbesjes.


Voor ouders die er helaas niet bij konden zijn, een korte samenvatting van de uiteenzetting van Marianne Decloedt (CLB). A.

Schoolrijp worden is een proces -

B.

Een geleidelijke ontwikkeling vanaf de 1° levensdag Een rijpingsproces dat je niet kunt forceren of afdwingen Veronderstelt een beïnvloeding door de omgeving, nodig om de rijping mogelijk te maken Verschilt van kind tot kind Niet alle domeinen ontwikkelen even snel

Hoe als ouders helpen?

-

 TAAL Zelf dingen juist benoemen Juist herhalen van kinderzinnen Voorlezen uit (prenten)boeken Samen de bib bezoeken

-

 MOTORIEK Veel laten bewegen Laten meehelpen bij huis- en tuintaken Knutselactiviteiten aanbieden, bv. iets maken met klei, krijten op de stoep, parels rijgen Aangepast speelgoed aanbieden, bv. blokken, Lego, puzzels

-

 INZICHT IN TIJD EN RUIMTE Spreken over tijd, bv. morgen gaan we naar oma Opdrachten geven in de ruimte, bv. steek je rechterarm omhoog Tijd zichtbaar maken, bv. kalender, zandloper, keukenklokje Vaste momenten in een dag, bv. verhaaltje voor het slapengaan

-

 SOCIALE EN EMOTIONELE RIJPHEID Laat je kind spelen met leeftijdsgenootjes Prijs je kind om wat het al kan, help en bemoedig het waar nodig Steun je kind bij het zoeken naar een eigen mening

-

 WERKHOUDING Laat je kind zoveel mogelijk zelf doen, ook wat nog niet zo goed lukt, vb. jas aan/uit Gezelschapsspelletjes spelen Laat je kind mee opruimen, geef speelgoed een vaste plek Een probleem? Eerst even (samen) nadenken…

-

 SCHOOLSE VAARDIGHEDEN Visuele voorwaarden: memory, lotto, samen in een prentenboek kijken Auditieve voorwaarden: rijmwoordjes zoeken, een paar dingen onthouden uit de boodschappenlijst, zoek woordjes die beginnen met…, klap dit woord in stukjes Ruimtelijk inzicht: puzzelen, iets nabouwen met blokken, natekenen van een figuur Reken voorwaarden: gezelschapsspel met dobbelsteen en pion, dingen tellen onderweg, laten meehelpen de tafel te dekken, meer/minder, eerste/laatste, veel/weinig.


8.

De avonturen van meester Piet 2013 is alvast voor meester Piet niet goed begonnen. Uitgerekend op 1 januari gleed hij uit en kreeg meteen een lading kokende frituurolie over zich heen. Nadat hij zo’n twintig minuten onder een ijskoude douche doorbracht, werd hij met de helikopter overgevlogen naar het brandwondencentrum van het UZ Gent. Hertsberge bleef gechoqueerd achter en meteen ontstonden allerlei gruwelijke en minder gruwelijke verhalen over wat er gebeurd was en over de gezondheidstoestand van meester Piet. Ondertussen pakten ze hem zorgvuldig in (zie foto) en was het enkele dagen bang afwachten vooraleer de dokters een diagnose konden maken. Het bleek nogal mee te vallen: op z’n lichaam 8% eerstegraads- en 6 % tweedegraadswonden. Het had veel erger gekund en laten we maar stellen dat hij veel geluk heeft gehad.

De wonden heelden voorspoedig, enkel een wonde achter zijn rechteroor bleek wat hardnekkiger.

Ondertussen werd in de Bosbes koortsachtig naar een vervanger gezocht, wat geen sinecure was. Gelukkig stootten we, na talloze telefoontjes, op juf Lies. Voor haar hoegenaamd geen makkelijke klus… maar ze deed haar werk voortreffelijk. Dank-je-wel Lies!

Na de krokusvakantie komt meester Piet terug naar zijn school, zijn klas, zijn leerlingen.


9.

Op stap naar het secundair onderwijs

Onze zesdeklassers zullen in de komende maanden geconfronteerd worden met een –al dan niet- moeilijke keuze , want ze moeten hoe dan ook de overstap maken naar het secundair onderwijs.

Een heel aantal vragen dringen zich op! Wat wil ik later worden? Kan ik dat wel worden? Welke richting moet en wil ik uitgaan? Welke school kies ik?

Maar de leerlingen staan er gelukkig niet alleen voor. Zowel de leerkrachten, het CLB en natuurlijk ook de ouders helpen hen de juiste keuzes te maken. Om de leerlingen enigszins vertrouwd te maken met het aanbod in het secundair, verkennen we in klas, stap voor stap, de diverse mogelijkheden en brengen onze zesdeklassers zelfs een bezoek aan de middenschool Sint-Pieters.

Een CLB-medewerker zal ook in klas de structuur van het secundair onderwijs haarfijn uitleggen. Maar omdat we het belangrijk vinden dat ook de ouders goed geïnformeerd zijn over de verschillende mogelijkheden en het aanbod van de verschillende scholen, hebben we de ouders uitgenodigd op een interessante avond. Daar legde dezelfde CLB-medewerker nogmaals de structuur uit, maar nu aan de papa’s en mama’s.  De BaSo-zorgfiche Voor elke leerling die straks de overstap naar het secundair onderwijs zal maken hebben we een BaSo-zorgfiche opgemaakt. Daarin geven we aan wat de sterke punten van de leerling zijn en op welk vlak er extra zorg geboden werd. Daarmee hopen we dat de overgang van het Basisonderwijs naar het Secundair Onderwijs nog vlotter verloopt. De fiche wordt meegegeven in februari/maart met de leerlingen. Ouders kunnen bespreken met de school wat ze eventueel anders willen vermeld zien… Na eventuele aanpassingen krijgen de ouders de BaSo-zorgfiche terug, die ze dan kunnen meenemen bij inschrijving in de secundaire school. Zo zijn zij meteen op de hoogte van sterke en minder sterke punten van de nieuwe leerlingen en kan de reeds geboden extra hulp in het lagere voortgezet worden in het secundair.


10. Nieuws uit het eerste leerjaar

Ik lees … net zoals de ‘grote mensen’ Alle letters zijn nu aangebracht, met uitzondering van enkele combinaties: aai, ooi, oei, ieuw, eeuw, sch, … Wie alle letters correct leest binnen 40 sec, verdient het letterdiploma. Een dikke pluim voor deze flinke, knappe lezers. De kinderen zijn nu steeds beter in staat om woorden en zinnen te lezen, vooral éénlettergrepige woorden. De komende maanden oefenen we nog om het herkennen van woorden te versnellen en te automatiseren. Ook gaan we dieper in op lange woorden, klankonzuivere woorden, woorden met leesmoeilijkheden,… Om de leesvaardigheid te versnellen krijgen we om de twee weken hulp van de kinderen van de vijfde klas. Samen gaan we TUTORLEZEN ‘ samen beter lezen’. Een leerling van de vijfde klas begeleidt één of twee leerlingen van de eerste klas. Deze individuele begeleiding verhoogt de technische leesvaardigheden, waarbij een directe feedback een belangrijk voordeel is. De leerlingen van de vijfde klas leren geduld en aandacht te hebben voor de eersteklassers. Ze ontwikkelen verantwoordelijkheidszin. Zowel klein en groot ontwikkelen sociale en communicatieve vaardigheden. Lezen wordt samen leuk. Hier een tweetal foto’s van tutorlezen.

Bedankt vijfde klas!

Maar dit alleen is niet voldoende om vlot te lezen. Blijven oefenen (liefst elke dag een moment) is de boodschap.


11. Data Activiteit Krokusvakantie Les structuur secundair L6 Les brandwonden L6 Dikketruiendag Leerlingenraad EHBO L6 Schoolraad Red een leven EHBO L6 Uitstap L5 + L6 Auteurslezing L1 + L2 Medisch consult K1 Vrije dag MEGA-theater L6 Auteurslezing L5 + L6 Nacht van de Bosbes Theater L1 + L2 Medisch consult L3 Prijsuitreiking junior journalist Bezoek L6 aan Sint-Pietersinstituut Oudercontact K + L1 Oudercontact L2 t.e.m. L6 Afsluiting Broederlijk Delen Paasvakantie Vrije dag Hemelvaartvakantie 1째 Communie H.Vormsel Vrije dag Schoolfeest Veenklassen

Datum 11-15 februari Maandag 18 februari Dinsdag 19 februari Woensdag 20 februari Donderdag 21 februari Vrijdag 22 februari Maandag 25 februari Woensdag 27 februari Vrijdag 1 maart Maandag 4 maart Woensdag 6 maart Vrijdag 8 maart Dinsdag 12 maart Woensdag 13 maart Vrijdag 15 maart Dinsdag 19 maart Donderdag 21 maart Zondag 24 maart Dinsdag 26 maart Dinsdag 26 maart Donderdag 28 maart Vrijdag 29 maart 01-12 april 1 mei 9-10 mei 9 mei om 10.45 u 18 mei om 14.30 u 20 mei 1 juni 17-21 juni


12. Nieuws uit de ouderraad Het nieuwe jaar is weer uit de startblokken gegaan, en zo steekt ook de ouderraad een tandje bij. Hopelijk heb je het nu wel al gehoord en staat dit nu al vast in je agenda, maar 15 maart is een datum om te onthouden! Want dan is er “de nacht van de Bosbes”.

Waarom doet de ouderraad dit? Aangezien iedereen die het smartboard in de klas van meester Piet gezien heeft laaiend enthousiast is, en ook de andere juffen in de Bosbes gebeten zijn door het digitale virus, willen we met de ouderraad bijdragen aan de plannen om elk jaar een extra klas te kunnen voorzien van zo’n smartboard. Op deze manier zullen onze kleine Bosbesjes meer dan ooit klaar zijn om hun weg verder te zetten op de digitale snelweg, met een meer dan uitstekende voorbereiding.

Wat mogen we dan verwachten van 15 maart? Een fuif zoals vroeger, om nog eens gezellig uit de bol te kunnen gaan, met een keigoeie coverband en een DJ (die niet alleen een heel goeie naam heeft maar ook nog eens papa is van een Bosbesje). Met een frietje rond middernacht, een cava en wijnbar voor hen die eens iets anders willen. En gewoon een gezellig samenzijn met onze mede Hertsbergenaren. Waarom zouden we massaal afkomen? Omdat het een gelegenheid is om de andere ouders en Hertsbergenaren eens buiten de school te zien. Omdat het nog eens de kans is om een avondje uit te gaan in eigen dorp. En omdat we zo de kans krijgen om de ouderraad en zo dus rechtstreeks onze eigen Bosbesjes te kunnen steunen ! Een reden om niet te komen? Op aanvraag is er een lijst met babysits beschikbaar. Dus nee, eigenlijk is er geen reden om niet te komen ! Alle verdere informatie op www.nachtvandebosbes.be. En vergeet niet, kom die avond af met “een Vleugje Rood”. Dat mag voor de dames een rode nagellak zijn, een rode pin, voor de heren een rode das, of het andere uiterste, volledig in het rood gekleed  Zolang je maar “een Vleugje Rood” hebt.

We kijken ernaar uit om je die avond te zien !


13. Nacht van de Bosbes

Februari 2013  

Schoolkrantje februari 2013