In&uit januari 2022

Page 1

1 jaargang 44 - januari 2022 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december - VU: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

5

11

Onze wijkinspecteurs staan voor je klaar Vakantiewerking Bierbeek 2022

Bierbeek hergebruikt

25


Een feeëriek verlicht parcours door de bossen, met verhalenvertellers, wandelende beren en zelfs een vuurspuwende draak. Meer dan 300 deelnemers genoten op 4 december van Mysterieuze Bossen in Bierbeek.

20

9

6

1

#

in de kijker

3

Word jij onze nieuwe collega?

4

focus

5

Positieve evaluatie buurtinformatienetwerken Korbeek-Lo en Opvelp Onze wijkinspecteurs staan voor je klaar

info 6

Uit de raad van 28 oktober 7 Sneeuw en ijzel of amper vorst? Bereid je voor op de winter! 9 Een stertelefoon in Bierbeek 10 Haasrode van Bierbeek afgesplitst

UiT in Bierbeek

11 Vakantiewerking Bierbeek 2022 19 UiT agenda 21 Cultuurcentra zetten boerenproject op poten

info

24 Autodelen in Bierbeek? Doe mee aan de bevraging! 25 Installeer rookmelders in je woning

Op 24 en 31 december sluit het containerpark om 16 uur.

COLOFON In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december). Foto’s: gemeente Bierbeek, Unsplash, Pol Vanden Bempt (blz. 9), Autodelen (blz. 24). V.U.: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, 0479 44 76 50. Eindredactie: Anne Van de Rostyne, dienst communicatie 016 46 87 82 - communicatie@bierbeek.be. De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, suggesties, opmerkingen indienen bij de dienst communicatie. Deadline in&uit Bierbeek van februari: 12 januari.

2


in de kijker

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? HOOFDMAATSCHAPPELIJK WERKER Je staat in voor de dagelijkse, operationele coördinatie en aansturing van de sociale dienst van dienst Welzijn. Je stuurt de maatschappelijk werkers aan, biedt ondersteuning, coacht en adviseert hen. Dit doe je op een kwaliteitsvolle manier met het oog op een optimale klantgerichtheid voor de burger. Ter ondersteuning van de sociale dienst neem je zelf ook enkele individuele begeleidingstrajecten op. Solliciteren tot en met 10 januari. Meer info en solliciteren via www.bierbeek.be/aanwerving

TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN Je verricht specifieke technische onderhouds- of uitvoeringstaken (wegennet, fiets- en voetpaden…), arbeidstaken i.v.m. gebouwen (schilderen, elektriciteit, metselwerk, vloeren…), logistieke ondersteuning bij plechtigheden en manifestaties, ijzelbestrijding, eventueel bestuurderstaken (auto, tractor, kraan, vrachtwagen)… Solliciteren tot en met 10 januari. Meer info en solliciteren via www.bierbeek.be/aanwerving

VERANTWOORDELIJKE THUISZORGDIENSTEN Je coördineert samen met jouw collega-verantwoordelijke de thuiszorgdiensten van OCMW Bierbeek: de dienst gezinszorg, de poetsdienst, de dienst maaltijden aan huis en de klusjesdienst. Je maakt de planningen op, verzorgt de communicatie met medewerkers en cliënten en coacht een team van thuiszorgmedewerkers. Daarnaast ben je binnen de gemeente aanspreekpunt voor ouderen met een zorg- en ondersteuningsnood. Je helpt hen waar mogelijk en nodig op weg naar geschikte hulp- en zorgverlening. Solliciteren tot en met 27 december. Meer info en solliciteren via www.bierbeek.be/aanwerving

TECHNISCH ASSISTENT GROENDIENST Je staat in voor het onderhoud van aanplantingen en begraafplaatsen, bermbeheer, snoeien van bomen en struiken, selectieve afvalophaling, aanleggen van perkjes, besturen van voertuigen en machines … Solliciteren tot en met 10 januari. Meer info en solliciteren via www.bierbeek.be/aanwerving

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER SECRETARIAAT Je vervult een veelheid aan administratieve taken binnen het secretariaat van de gemeente en van het OCMW. Je ondersteunt hierbij de algemeen directeur en de diensthoofden Algemene Zaken en Welzijn in de uitvoering van hun taken. Je kan ook organisatiebreed ingezet worden om de administratie te verzorgen. Solliciteren tot en met 10 januari. Meer info en solliciteren via www.bierbeek.be/aanwerving

BUSBEGELEIDERS Je begeleidt het busvervoer tussen de school en de opvanglocatie. Je helpt de kinderen (2.5 tot 12 jaar) met het op- en afstappen en zorgt voor een veilig verloop van de busrit. Vast urenpakket van 6 tot 9 uur per week, werkschema in overleg te bepalen. Een werkplek in de eigen gemeente, te combineren met een studie of een andere job. www.igo.be/vacatures/openstaande-vacatures BEGELEIDERS KINDEROPVANG Je begeleidt de voor- en naschoolse opvang in de gemeente, animeert kleuters en kinderen van de lagere school. Vast urenpakket van 6 tot 9 uur per week, werkschema in overleg te bepalen. Een werkplek in de eigen gemeente, te combineren met een studie of een andere job. www.igo.be/vacatures/openstaande-vacatures

3


focus INZET INWONERS LEIDT TOT MINDER INBRAKEN

Positieve evaluatie buurtinformatienetwerken Korbeek-Lo en Opvelp Bierbeek telt vier buurtinformatienetwerken (BIN’s): drie in Korbeek-Lo en één in Opvelp. Door zich te verenigen in een BIN kunnen buurtbewoners snel informatie over verdachte voertuigen, gedragingen of personen delen. Ook de politiediensten maken deel uit van deze samenwerking.

I

n 2018 werden de drie BIN’s in Korbeek-Lo opgericht om tegemoet te komen aan het hoge aantal inbraken. Vandaag zijn er bijna 350 inwoners lid van één van de kernen ‘Martinusberg’, ‘Krijkelberg’ en ‘Pimberg’. Een jaar later, in 2019, werd het BIN in Opvelp opgestart. Daar zijn momenteel 139 inwoners aangemeld.

4

MINDER INBRAKEN De voorbije jaren was er een dalende trend in het aantal meldingen via het BIN-platform maar ook in het aantal inbraken. Dat laatste is het geval in heel Bierbeek, niet enkel in de wijken waar een BIN actief is. Zo werden in 2017 nog 91 inbraken vastgesteld, in 2019 was dit gedaald naar 54. In 2020 ging het om 26 inbraken. De coronamaatregelen en bijhorende lockdowns in 2020 spelen ook een grote rol in deze cijfers.

Net zoals in de voorbije vier jaren was het risico op diefstal uit een gebouw het grootst op vrijdag vanaf 19 uur en op zaterdag na 20 uur. SOCIALE COHESIE Hoewel de BIN’s opgericht werden om de inbraken in te dijken, spelen zij ook op andere vlakken een maatschappelijke rol. Zo versterkt de aanwezigheid van een BIN de sociale cohesie binnen een wijk. Inwoners kennen elkaar vaker, de sociale controle is groter en de buurt wordt als veilig bestempeld. Wil je meer weten over de BINwerking of wens je aan te sluiten bij een bestaand Buurtinformatienetwerk? www.bierbeek.be/ buurtinformatienetwerken Meer over inbraakpreventie vind je op www.bierbeek.be/beveiliging_woning


focus

Onze wijkinspecteurs staan voor je klaar Het wijkteam Bierbeek wordt aangestuurd door een hoofdinspecteur. Die fungeert als teamcoach binnen de wijkwerking van PZ Lubbeek. Een wijkinspecteur houdt zich bezig met wijkgebonden taken. Een wijkinspecteur onderhoudt contacten met bewoners, organisaties en is zichtbaar aanwezig in de wijk. In Bierbeek zijn 3 wijkinspecteurs actief. We stellen ze graag kort aan jullie voor. Zij verplaatsen zich te voet, met de fiets of met een herkenbaar dienstvoertuig.

Algemene vragen kunnen gericht worden aan de politiezone Lubbeek: pz.lubbeek@police.belgium.eu of 016 63 43 63. Voor dringende hulp, contacteer het nummer 101 of 112. Of installeer de app 112.be op je smartphone.

TOMAS VALGAERTS Wijkinspecteur Lovenjoel. Sinds september 2020 aan de slag in de wijk Bierbeek, voorheen 15 jaar bij de interventiedienst van de politiezone Voer en Dijle. WAT DOET EEN WIJKINSPECTEUR? • •

ANN ENGELEN Wijkinspecteur voor Bierbeek en Opvelp. Sinds juli 2016 actief bij PZ Lubbeek, sinds oktober 2020 aan de slag in wijk Bierbeek.

• • • • • • •

• PETER COKELAERE Wijkinspecteur Bierbeek (zone rond Sint-Kamillus) en Korbeek-Lo. In 1991 begonnen als veldwachter in Bierbeek, intussen wijkinspecteur.

Woonplaatscontrole bij adresverandering of nazicht van verblijf. Uitvoeren van opdrachten van het parket, zoals het afnemen van verklaringen, onderzoeken naar de leefomstandigheden, gezinssituaties … Bijstand aan gerechtsdeurwaarders. Bemiddelen bij conflicten, melden van probleemsituaties ... Informatieonderzoeken o.a. voor wapenvergunningen. Schooltoezicht. Toezicht bij lokale evenementen. Advies bij aanvragen voor een signalisatievergunning. Afwezigheidstoezicht: een extra oog op jouw woning tijdens jouw afwezigheid. Het bemannen van het loket. Hier kan je terecht voor aangiftes, klachten of informatie.

Online afspraken kunnen gemaakt worden via de website www.pzlubbeek.be

HOOFDKANTOOR POLITIEZONE IS VERHUISD Sinds 16 november is het zover: de nieuwbouw van politiezone Lubbeek is officieel in gebruik genomen. Het gebouw biedt de nodige ruimte om de administratie, wijkwerking Lubbeek, interventie en recherche te huisvesten en het bevindt zich vlak naast het oude gebouw op de Gellenberg in Lubbeek. Het gaat om een investering van om en bij de 6 miljoen euro. Hierin zijn ook heel wat moderniseringen op vlak van materieel en ICT opgenomen, waardoor de politiezone de komende jaren aan de eisen van een moderne politiewerking zal voldoen.

Voor een goede werking en opvolging kan je vragen het best richten naar de wijkmailbox pz.lubbeek.wijk. bierbeek@police.belgium.eu of contact opnemen via het nummer 016 46 18 80. De openingsuren vind je op blz. 27.

5


info

Uit de raad van 28 oktober GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD Er werd een addendum toegevoegd rond digitaal vergaderen. Raadsleden kunnen de raadsdossiers en bestuursdocumenten voortaan ook digitaal raadplegen. De gemeenteraad keurt het geactualiseerde reglement goed. WERKINGSGEBIED WOONMAATSCHAPPIJ Vanaf 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één actor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. De gemeenteraad gaat akkoord met het advies dat eerder werd besproken op het lokaal woonoverleg om samen met Leuven, Oud-Heverlee en Boutersem een woonmaatschappij op te richten.

GOEDKEURING ONTWERP SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET LOKALE UITPASPARTNERS Bierbeekse verenigingen nemen deel aan de UiTPAS-werking waarbij het vrijetijdsaanbod laagdrempeliger wordt voor mensen in kansarmoede. De deelnemende verenigingen sluiten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente af. De gemeenteraad keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed.

OCMW-RAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW-RAAD Er werd een addendum toegevoegd rond digitaal vergaderen. Raadsleden kunnen de raadsdossiers en bestuursdocumenten voortaan ook digitaal raadplegen. De OCMW-raad keurt het geactualiseerde reglement goed.

VOLGENDE RADEN OP 23 DECEMBER EN 27 JANUARI De volgende vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad vinden plaats op donderdag 23 december (uitgestelde vergadering van 2 december) en op donderdag 27 januari, om 20 uur. De gemeenteraad en OCMW-raad zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden materies. Voor de raad kunnen geïnteresseerden de agenda met korte toelichting raadplegen op www.bierbeek.be. Na de vergadering verschijnt een korte besluitenlijst en na goedkeuring (door de volgende vergadering) kan je ook het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad lezen op www.bierbeek.be. De vergaderingen voor 2022 zijn gepland op: 27 januari, 24 februari, 31 maart, 5 mei, 2 juni, 30 juni, 1 september, 29 september, 27 oktober en 1 december.

Elektronisch inschrijven op school Om in te schrijven voor het schooljaar 2022-2023 moet je je kind (geboren in 2020) elektronisch aanmelden. Vanaf 11 januari (9 uur) tot en met 1 februari (17 uur) krijgen broers en zussen voorrang. Voor andere kinderen kan je je aanmelden tijdens de tweede aanmeldperiode vanaf 1 maart (9 uur) tot en met 29 maart (17 uur). Ouders met kinderen geboren in 2020, krijgen een infobrochure thuis gestuurd waarin alles uitgelegd wordt.

6

https://meldjeaan.leuven.be www.bierbeek.be/naar-school


info

VC De Roosenberg klaar voor derde prikken Sinds enkele weken worden de inwoners van Bierbeek, Huldenberg, Lubbeek en Oud-Heverlee uitgenodigd voor de derde prik met een coronavaccin. Het vaccinatiecentrum bevindt zich nog steeds in De Roosenberg aan het Zoet Water in Oud-Heverlee. Onze oudste inwoners kregen intussen al hun boosterprik. Vanaf nu wordt iedereen uitgenodigd van oud naar jong en zodra de wachttijd tussen de basisvaccinatie en de boosterprik verlopen is. Zo krijg je een uitnodiging voor een boosterprik 2 maanden na je vaccinatie met Johnson & Johnson, 4 maanden na je tweede prik AstraZeneca of 6 maanden na je tweede vaccinatie met Pfizer.

De derde prikken worden gezet met dosissen van het Pfizer- en Modernavaccin. Wie sneller in aanmerking wil komen voor een derde prik, kan zich registreren op QVAX. Als er overschotten zijn én de wachttijd sinds je vorige vaccinatie verstreken is, word je opgeroepen.

Vragen over vervoer? Bel het OCMW op 016 46 10 74 of surf naar www.bierbeek.be/vervoer-vaccinatiecentrum

www.bierbeek.be/vaccinatiecentrum www.bierbeek.be/derdeprik www.qvax.be

Sneeuw en ijzel of amper vorst? Bereid je voor op de winter! WEES VOORBEREID • Sluit ruimten die je weinig gebruikt goed af. Bescherm waterleidingen en zet de kraantjes buiten af. • Drink voldoende warme dranken, maar vermijd te veel alcohol. • Pas je kledij aan en bescherm zeker je hoofd, gezicht, handen en voeten. • Zet je afvalbak pas ’s morgens buiten, anders vriest alles aan. Als je huisvuil niet opgehaald wordt (omwille van sneeuwval), zet het dan terug binnen. • Met de wagen: neem voldoende drinken mee. Let goed op voor fietsers en voetgangers, die in deze donkere tijd minder goed zichtbaar zijn. • Ga goed zichtbaar de weg op als je gaat wandelen of met de fiets vertrekt. • Hou een extra oogje in het zeil voor alleenwonende ouderen, mensen met een handicap, chronisch zieke mensen… in je familiekring of in je buurt. Schakel het OCMW in als je denkt dat zij hulp nodig hebben.

STROOIDIENSTEN PARAAT Ook onze winterdiensten blijven stand-by. Dag en nacht kan onze strooiploeg ingezet worden die op de hoofdroutes van de gemeente (maar ook schoolomgevingen en moeilijk berijdbare hellingen) rijdt. Zodat iedereen op relatief korte afstand een bestrooide weg vindt. Voor de meest recente informatie, volg de gemeentelijke communicatie op de website of op onze Facebookpagina Bierbeek leeft.

Ook jij kan meehelpen: bij sneeuw en ijzel moet iedereen zijn voetpad ijsvrij maken. Help ook minder mobiele buren om dat te doen. Nog een laatste tip: gooi de sneeuw van het vrijgemaakte voetpad niet op de fietspaden. IN HUIS Ventileer je woning goed, ook tijdens de koude dagen. Als coronamaatregel wordt ventilatie algemeen aangeraden maar ook in de strijd tegen COvergiftiging is ventilatie belangrijk.

7


wel zijn

Met 10.000 stappen de winter door! Ook tijdens de wintermaanden doet het deugd om een frisse neus te halen en in beweging te zijn. Spreek af met één of enkele mensen uit je buurt, vrienden, familieleden of de hond van je buren voor een (korte) wandeling. Niet alleen kan je genieten van elkaars gezelschap op een coronaveilige manier, bewegen doet je immers ook ontspannen, vermindert stress, versterkt je immuunsysteem en je veerkracht.

Enkele eenvoudige wintertips: parkeer je auto verder weg en zet zo extra stappen, stap een halte vroeger af wanneer je de bus neemt, maak een middagwandeling met je collega’s, zet de televisie uit en speel buiten met je (klein)kinderen, neem de lift in plaats van de trap … Je huishouden doen of tuinieren zijn ook extra stappen die je zet! Blijf dus bewegen. Zo zorg je voor je

lichaam en voor je geest! DE EERSTE STAP BEGINT BIJ JOUW VOORDEUR! Wat houdt jou tegen? Welke suggesties heb jij om jouw buurt beweegvriendelijker te maken? We horen het graag! Vul de bevraging in op https://bit.ly/bevraging10000stappen

Sporten is dan ook gezond. Ook mensen die minder van sport houden of geen tijd hebben, kunnen voldoende bewegen. Een eenvoudige manier om dag in dag uit meer te bewegen is meer stappen zetten. 10.000 stappen per dag (of 8.000 stappen voor ouderen) is ideaal. Een kleine stap voor jou, maar een grote stap voor je gezondheid! 18 JANUARI – 19 TOT 21.30 UUR

Webinar: (problematisch) gamen Gamen is een hobby als een ander. Kinderen oefenen er niet alleen cognitieve vaardigheden zoals probleemoplossend denken, redeneren, verbanden leggen, onthouden... maar ze ontwikkelen ook sociale vaardigheden. Tal van voordelen dus, maar wat als het gamen problematisch wordt? CGG Vlaams-Brabant Oost en Logo Oost-Brabant nodigen je graag uit voor een webinar over dit thema.

INHOUD • Preventie: tips en advies om thuis een kader te scheppen waarbinnen gamen zich kan afspelen. • Hoe pak je problematisch gamen aan? • Getuigenis van ervaringsdeskundige Maarten Vertongen. DOELGROEP • Ouders van gamers van 10 tot 20 jaar. • Leerkrachten, leerlingenbegeleiders, opvoeders en hulpverleners. Inschrijven via https://bit.ly/problematischgamen

Dorpsrestaurant neemt coronapauze Tijdens de maanden december en januari sluit het dorpsrestaurant opnieuw de deuren. De medewerkers en vrijwilligers kijken er echter naar uit om hun gasten in het nieuwe jaar te verwelkomen in veilige omstandigheden. In tussentijd werken we aan een fijn alternatief om de koude wintermaanden te overbruggen.

8

HULP BIJ ENERGIEKOSTEN Ervaar je moeilijkheden om de hoog oplopende energiefacturen te betalen? Onze sociale dienst kan samen met jou bekijken welke steunmogelijkheden er zijn voor jouw specifieke situatie. Twijfel niet om met ons contact op te nemen via info@ocmwbierbeek.be of 016 46 10 74.


wel zijn

Savooi verhuist naar de pastorie van Lovenjoel Op woensdag 19 januari opent sociale kruidenier Savooi de deuren op de locatie van de pastorie in Lovenjoel (recht tegenover de huidige locatie). We trakteren elke bezoeker/klant die dag op een kleine Savooi-attentie. Een feestelijke opening volgt later. De Savooi is elke woensdag (behalve op feestdagen) open van 10 tot 16 uur. Het nieuwe adres is Stationsstraat 48, Lovenjoel (zie foto). WAAROM WINKELEN IN DE SAVOOI? • We bieden basisproducten aan zoals verse groenten en fruit, verpakte voeding en een assortiment onderhoudsen verzorgingsproducten. • De Savooi is een solidaire buurtwinkel voor iedereen. Sociale klanten kunnen hun inkopen doen tegen een sociaal tarief, solidaire klanten betalen een scherpe marktprijs. Door in de Savooi te winkelen draag je dus je steentje bij aan een solidaire samenleving. • Onze vrijwilligers zorgen voor een warm onthaal. Koffie en soep worden in de Savooi geserveerd bij een fijne babbel met mensen uit je buurt. • Met de Savooi gaan we voedselverspilling en de afvalberg van voedseloverschotten tegen. Zo verkopen we onder andere producten die einde reeks zijn, dicht tegen de houdbaarheidsdatum zitten of schoonheidsfoutjes hebben.

• Een kruidenier in het dorp maakt de buurt meer leefbaar. Zeker voor mensen die minder mobiel zijn of afhankelijk van openbaar vervoer, is een winkel in de buurt een welkome oplossing. Want iedereen heeft recht op gezonde, betaalbare en duurzame voeding.

Open op woensdag van 10 tot 16 uur. Nu nog in Ave Regina, vanaf 19 januari in de pastorie van Lovenjoel. www.bierbeek.be/savooibierbeek

EEN STERTELEFOON IN BIERBEEK Nu de coronapandemie opnieuw toeslaat én de winter in het land is, blijven mensen vaker in huis. Het aantal mensen dat we dan dagelijks zien en horen wordt hierdoor kleiner. Nochtans is de goesting om elkaar te ontmoeten even groot. Die ontmoetingen zijn niet voor iedereen even evident. Een telefoontje van de stertelefoon kan daarin een groot verschil maken! GEBELD WORDEN... Krijg je graag regelmatig een telefoontje van een vrijwilliger van de stertelefoon?

Een luisterend oor of gewoon eens goed babbelen over van alles en nog wat? Of ken je iemand bij wie een telefoongesprek echt deugd kan doen?

016 46 10 74 ann.knuts@ocmwbierbeek.be www.bierbeek.be/stertelefoon

OF ZELF BELLEN? Heb je een vlotte babbel en heb je wat vrije tijd over? Geef je op als vrijwilliger van de stertelefoon! We organiseren op 10 januari om 14 uur een startvergadering met meer uitleg over de doelstellingen, werkwijze en afspraken.

9


tijd van toen

Haasrode van Bierbeek afgesplitst Regelmatig gaan er stemmen op om opnieuw gemeenten te fusioneren. De laatste grote én verplichte fusies van gemeenten vonden 45 jaar geleden plaats, in 1976. Vanaf 1 januari 1977 werd Bierbeek gefusioneerd met (een deel van) Korbeek-Lo, Lovenjoel en Opvelp. Deze laatste gemeente maakte daarvoor deel uit van de vroegere fusiegemeente Honsem (samen met Neervelp, Willebringen en Meldert). Maar wisten jullie dat 100 jaar geleden ook Haasrode nog deel uitmaakte van Bierbeek? BIERBEEK: ÉÉN PAROCHIE MET BLANDEN EN HAASRODE In de 18de en 19de eeuw vormde het geloof de basis van het bestaan. Iedereen ging minstens eenmaal per week naar de kerk en de verbindingswegen tussen dorpen en gehuchten op het platteland waren, zeker in wintertijd, bijzonder slecht. Omdat de parochiekerk Sint-Hilarius Bierbeek te verafgelegen was voor de gelovigen uit Blanden, begonnen zij vanaf 1781 te ijveren voor een eigen kerk. Op 11 juni 1785 besliste de Raad van Brabant dat er een bijkerk gebouwd zou worden op de grens van Haasrode en Blanden. Op 3 oktober 1789 was de kerk af en werd ze ingezegend. Dit is nu nog steeds de Sint-Jan-Evangelistkerk van Blanden. 70 jaar later, vanaf 1859, drongen ook de kerkgangers uit Haasrode aan op de vorming van een zelfstandige parochie, en dus een eigen kerk met kerkhof in hun eigen gehucht. In 1877 legde de gemeenteraad van Bierbeek de nieuwe grenzen van de parochies Bierbeek en Haasrode vast. Er werd een pastorie gebouwd, maar het duurde nog tot 1894 voor de oude kapel vervangen werd door een nieuwe OnzeLieve-Vrouwekerk in neogotische stijl. Beide parochies moesten rekenschap geven aan de Bierbeekse gemeenteraad. 10

BESTUURLIJKE SCHEIDING VAN HAASRODE Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 1903 waren de kandidaten van Bierbeek verdeeld per wijk: Bierbeek kreeg 5 raadsleden en Haasrode 4. Bovendien werd slechts de helft van de raadsleden verkozen, de andere helft werd verkozen in 1907. Na de Eerste Wereldoorlog kwamen er regelmatig vragen van inwoners van Haasrode voor meer autonomie. In 1921 werd een splitsingsvoorstel nog verworpen door de gemeenteraad, maar in 1922 stemden alle raadsleden die in Haasrode woonden vóór, die van Bierbeek tegen. In 1925 besliste de gouverneur van Brabant, Emile de Béco, om een onderhandelingscommissie samen te stellen die een splitsingsvoorstel moest uitwerken. Bij wet van 11 april 1928 werd de bestuurlijke scheiding van de gemeente Bierbeek van het gehucht Haasrode doorgevoerd. Op 12 augustus 1928 werden afzonderlijke gemeenteraadsverkiezingen gehouden en op 24 oktober kwam de eerste gemeenteraad van de autonome

gemeente Haasrode samen onder leiding van Joseph Wuyts, de burgemeester van Bierbeek die in Haasrode woonde. Hij werd in Bierbeek opgevolgd door schepen Louis Van Vracem, die slechts één termijn burgemeester zou blijven (tot 1933). Op 30 januari 1929 ondertekenden de afgevaardigden van Bierbeek en Haasrode een overeenkomst over de verdeling van de gemeentelijke eigendommen en gronden. Die werden verdeeld op basis van het aantal gezinsleden (in Bierbeek 518 en in Haasrode 313). De bezittingen van de Commissie van Openbare Onderstand werden verdeeld op basis van het aantal ondersteunden (in Bierbeek 108 en in Haasrode 154). Dit is één van de redenen waarom de gemeente Haasrode (nu Oud-Heverlee) eigenaar is van zoveel gronden in Bierbeek. Het duurde tot 1931 vooraleer de hele splitsingsoperatie afgerond was. Leuke bijkomstigheid: zowel Haasrode als Bierbeek behoorden toen tot de bosrijkste gemeenten van Brabant. Dat hebben we te danken aan de Hertogen van Arenberg (maar dat is een ander verhaal).


START INSCHRIJVINGEN DINSDAG 18 JANUARI OM 18 UUR

Vakantiewerking Bierbeek 2022 Een katern boordevol sport en spel Bierbeek sport en speelt het hele jaar lang, ook in de schoolvakanties! Dit overzicht bundelt het sport- en jeugdaanbod van de borre voor kinderen en jongeren. Een aanbod vol knallende sportkampen, creatieve uitspattingen en avontuurlijke kicks. Steeds onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. We organiseren coronaproof en betalen terug indien we moeten annuleren. Het OCMW wil iedereen de kans bieden om deel te nemen aan sport, cultuur en andere sociale activiteiten. Heb je een beperkt budget? Neem contact op met het OCMW (016 46 10 74) voor meer informatie. Heb je een UiTPAS met kansentarief? Dan kan je inschrijven aan een lagere prijs, die staat bij elke activiteit vermeld. Meer info over de UiTPAS via 016 46 14 00, onthaal@deborre.be of www.bierbeek.be/uitpas. 11


Krokusfabriek WIE voor kinderen geboren tussen 2010 (6de leerjaar) en 2015 (1ste leerjaar) WAAR de borre

Ben jij gek op schilderen, tekenen, knippen, boetseren en ander creatief geknutsel? Tijdens de KROKUSFABRIEK kunnen kinderen terecht in de borre voor een driedaagse vol kunst en plezier. Samen met een echte kunstenaar ga je aan de slag en maak je kunstwerken voor een echte tentoonstelling in onze expohal. Ontdek het programma per leeftijdsgroep op www.ccdeborre.be/krokusfabriek.

WANNEER van maandag 28 februari t.e.m. woensdag 2 maart telkens van 9 tot 16 uur PRIJS 75 euro (15 euro UiTPAS met kansentarief) INSCHRIJVEN Vanaf 18 januari 2022 om 18 uur kan je inschrijven via www.ccdeborre.be/ krokusfabriek

Kleuterhappening WIE 2,5 tot 6 jaar WAAR sporthal de borre WANNEER vrijdag 4 maart van 13 tot 16 uur PRIJS 3 euro vvk (0,6 euro UiTPAS met kansentarief) 4 euro kassa (0,8 euro UiTPAS met kansentarief) (enkel voor de kinderen) INSCHRIJVEN Vanaf 18 januari 2022 om 18 uur kan je inschrijven via www.bierbeek.be/webwinkel. 12

Gedurende één dag in de krokusvakantie bouwen we de sporthal om tot een waar speelparadijs voor de kleinsten. Kleuters tussen 2,5 en 6 jaar kunnen dan springen op het springkasteel, fietsen op driewielers, spelen in het ballenbad, tuimelen, klimmen en klauteren. We creëren als het ware een popup-binnenspeeltuin in het hartje van Bierbeek, maar dan nog straffer!


Tienersportdagen WIE 12+ (geboortejaar 2009 tot en met geboortejaar 2005) WAAR diverse locaties: busvervoer van aan de borre of de carpoolparking in Boutersem PRIJS 25 euro per activiteit (5 euro UiTPAS met kansentarief) INSCHRIJVEN Vanaf 18 januari 2022 om 18 uur kan je inschrijven via www.bierbeek.be/ webwinkel.

De interlokale vereniging ‘sportregio Dijle & Hageland’ organiseert jaarlijks een aantal tienersportdagen. Dit zijn dagactiviteiten in de paas-, zomer- of herfstvakantie waarvoor de 12-plussers zich kunnen inschrijven en met de bus vanuit de borre naar een uitdagende activiteit gaan in België. Ieder jaar proberen we deze activiteiten te vernieuwen zodat er voor elk wat wils is. KLIMMEN EN LASERSHOOT • donderdag 3 maart in Leuven • hele dag van 8 tot 18 uur WATERSPORTDAG DE NECKER • vrijdag 1 juli in Mechelen • hele dag van 8 tot 18 uur SKI EN SNOWBOARD • woensdag 2 november in Peer • enkel namiddag van 12 tot 18 uur

13


Paasprikkels

De Paasprikkels staan al jaren garant voor een gevarieerd programma voor iedereen van 6 tot 12 jaar. Vijf dagen lang gaan we creatief en actief aan de slag. Inschrijven kan per dag of per week.

WIE 6 tot 12 jaar WAAR de borre WANNEER van maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 april telkens van 9 tot 16 uur opvang van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur PRIJS 20 euro per dag (4 euro UiTPAS met kansentarief) 90 euro per week (18 euro UiTPAS met kansentarief) INSCHRIJVEN Vanaf 18 januari 2022 om 18 uur kan je inschrijven via www.bierbeek.be/ webwinkel.

Hovercraft Bouw een werkend hovercraftmodel. Dit luchtkussenvoertuig kan zich voortbewegen op land en als je voorzichtig bent ook op water. Je maakt de hovercraft uit materiaal dat gerecycleerd, recycleerbaar of composteerbaar is en je gebruikt een oplaadbare batterij.

Bekpop Je eigen knettergekke, mooie, griezelige, speciale, lieve… bekpop! Met mousse, scharen en lijm gaan we aan de slag en maken we de gekste poppen.

DONDERDAG 7 APRIL Roeren in paaspotten In deze kookworkshop maak je lekkere paasreceptjes en eet je ze natuurlijk ook zelf op.

Lasershooting Sokpop De sporthal wordt Een eigen knettergekke, omgebouwd tot een mooie, lieve, enge, stoere… megaconstructie waar je naar sokpop waar je ook nog eens hartenlust kan lasershooten. mee leert spelen: ademen, kijken, praten en bewegen VRIJDAG 8 APRIL om je pop leven in te blazen. Lichtgraffiti Wilde jij ook altijd al zien WOENSDAG 6 APRIL in het donker? We spelen Crea met lichteffecten, fotografie In deze creatieve workshop en maken kunst met licht, ga je muzisch timmeren en je lichaam en de coolste gekke beesten maken. technieken. Knikkerbanen Bouw mee aan een megagrote knikkerbaan!

Guerillakunst In bomen laten we verrassende gezichten uit klei verschijnen. Met takjes en Kampen bouwen gevonden materiaal maken DINSDAG 5 APRIL Bouw en speel er op los in de we verbazende constructies. Boskeramiek leukste kampen. We maken mosgraffiti, gaan We gebruiken voor een schatten verstoppen of eerste keer een draaischijf. maken een draak of een elfje. We boetseren een figuur of je Het drakenbos wordt ons maakt je eigen beker. artistiek terrein!

maandag 4 april

dinsdag 5 april

woensdag 6 april

donderdag 7 april vrijdag 8 april

VM

Strikt geheim

Boskeramiek

Crea

Roeren in de paaspotten

Guerillakunst

NM

Hovercraft

Sokpop

Kampen

Lasershooten

Lichtgrafitti

10 tot 12 jaar VM

Hovercraft

Bekpop

Knikkerbanen

Lasershooten

Lichtgrafitti

Strikt Geheim

Boskeramiek

Crea

Roeren in de paaspotten

Guerillakunst

6 tot 9 jaar

NM

14

MAANDAG 4 APRIL Strikt geheim We dompelen jullie onder in de wereld van spionnen en geheimen. Hoe kan je een vingerafdruk maken? Kan jij een mijnenveld zonder kleerscheuren oversteken en onzichtbare boodschappen laten verschijnen? Bij deze workshop is het mysteries onthullen troef!


Kleuterspel WIE kleuters geboren tussen 2016 (3de kleuterklas) en 2018 (1ste kleuterklas) WAAR de borre WANNEER van dinsdag 5 t.e.m. vrijdag 8 april telkens van 9 tot 16 uur

In de paasvakantie kan je bij cc de borre terecht voor KLEUTERSPEL! Tijdens KLEUTERSPEL bieden we een creatieve en speelse activiteit aan voor kleuters, gedurende vier dagen. Dit jaar wordt deze vierdaagse ingevuld door Amadeo Kollectif. Met hun muziekinstallatie ‘Atelier Amadeo’ nemen ze je mee naar een muzikale wereld vol verbeelding, verhalen en bijzondere instrumenten. Kom jij mee op avontuur?

PRIJS 95 euro (19 euro UiTPAS met kansentarief) INSCHRIJVEN Vanaf 18 januari 2022 om 18 uur kan je inschrijven via www.ccdeborre.be/ kleuterspel. 15


Sportweken De sportweken in Bierbeek zijn een combinatie van sport, spel, activiteit, plezier, uitdaging, ontspanning en amusement voor kinderen vanaf het eerste leerjaar.

Iedere sportweek proberen wij alle kinderen te laten proeven van zowel traditionele sporten (badminton, voetbal, volleybal, hockey en nog veel meer) als van speciale sporten (windsurfen, taekwondo, American football, ultimate frisbee, klimmen, avonturensport…). Dit alles gebeurt onder begeleiding van gekwalificeerde monitoren en/of specialisten. Wil je graag een hele week pret beleven, vrienden maken en ondertussen een sportieve uitdaging aangaan? Kom dan zeker naar een van onze sportweken en beleef het allemaal mee!

WIE 6- tot 9-jarigen (geboortejaar 2015 tot en met geboortejaar 2013) 9- tot 12-jarigen (geboortejaar 2012 tot en met 2010) 12+ (geboortejaar 2009 tot en met geboortejaar 2005) WAAR de borre WANNEER week 1: van 11 tot 15 april week 2: van 4 tot 8 juli week 3: van 22 tot 26 augustus PRIJS voor Bierbeekse kinderen 70 euro van 6 tot 12 jaar (14 euro UiTPAS met kansentarief) 90 euro voor 12+ (18 euro UiTPAS met kansentarief) en een korting van 5 euro vanaf het tweede kind voor kinderen van buiten Bierbeek 80 euro van 6 tot 12 jaar (16 euro UiTPAS met kansentarief) 100 euro voor 12+ (20 euro UiTPAS met kansentarief) INSCHRIJVEN Vanaf 18 januari 2022 om 18 uur kan je inschrijven via www.bierbeek.be/webwinkel. GOED OM TE WETEN • Je kan enkel per week inschrijven, niet per dag. • We starten steeds stipt om 9 uur en eindigen om 16 uur. • Er is opvang vanaf 8 uur en tot 17 uur. • Opvang voor 8.30 uur en na 16.30 uur kost 5 euro per week. • Alle deelnemers zijn verzekerd via de ISB-sportverzekering.

16


Speelpleinwerking ´t Speelkasteel ´t Speelkasteel is een vakantie-initiatief dat openstaat voor alle kinderen tussen 6 en 15 jaar. Hier spelen de kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes in groep. De kinderen worden begeleid door een groep enthousiaste animatoren die zich gedurende twee weken engageren om leuke activiteiten te plannen voor de kinderen. Elke groep beschikt over een verantwoordelijke monitor die een vormende cursus gevolgd heeft, die ondersteund wordt door de jeugddienst. Op het Speelkasteel worden tal van activiteiten georganiseerd: bal - en pleinspelen, bosspelen, waterspelen, verkleedpartijen, knutselen... Kortom een dag vol plezier en lachen met je leeftijdsgenootjes! We beschikken ook over kwalitatief speel- en knutselmateriaal waar de kinderen naar hartenlust mee aan de slag kunnen. De oudste groep heeft een meer vrij en avontuurlijk programma waar ze zelf ook inspraak in hebben.

WIE groep 1: 6 - 9 jaar groep 2: 10 - 12 jaar groep 3: 13 - 15 jaar WAAR lokalen Scouts de Toekan (Kerselaarlaan 2A, Lovenjoel) WANNEER week 1: van 1 tot 5 augustus week 2: van 8 tot 12 augustus telkens van 9 tot 16 uur PRIJS (per dag) voor Bierbeekse kinderen 7 euro voor het eerste kind (1,4 euro UiTPAS met kansentarief) 6 euro voor het tweede kind (1,2 euro UiTPAS met kansentarief) 5 euro voor het derde kind (1 euro UiTPAS met kansentarief) voor kinderen van buiten Bierbeek 8 euro per kind (1,6 euro UiTPAS met kansentarief) Inbegrepen in deze prijs: • drankje bij de boterhammen • drieuurtje • opvang voor en na (8 tot 9 uur en 16 tot 17.30 uur) Op 4 augustus is er een leuke daguitstap, hiervoor betaal je 5 euro extra INSCHRIJVEN Vanaf 18 januari 2022 om 18 uur kan je inschrijven via www.bierbeek.be/webwinkel.

17


MusicalStage WIE voor kinderen en jongeren van 7 t.e.m. 15 jaar WAAR de borre WANNEER week 1: van 18 tot 22 juli week 2: van 25 tot 29 juli PRIJS 175 euro per week, 25 euro korting per ingeschreven kind van hetzelfde gezin INSCHRIJVEN Vanaf 18 januari 2022 om 18 uur kan je inschrijven via www.ccdeborre.be/ musicalstage. 18

Tijdens de zomervakantie staat Planktom klaar met een nieuwe MusicalStage van de bovenste plank voor kinderen van 7 tot 15 jaar. Muziek, zang, gesproken dialogen, dans en betoverende kostuums vormen weer één mooi geheel op het grote podium. Daar geef jij op de laatste dag van de stage een spetterende show die je familie en vrienden zal verbazen… Het musicalfeest kan dus beginnen, musicalsterren!


UiT agenda Wil je zelf een activiteit toevoegen aan onze UiTagenda? Surf dan naar www. UiTdatabank.be en voer je activiteit in. De deadline voor de in&uit van februari is 12 januari.

WOE 22 DECEMBER - 13.30 TOT 17 U

WINTERWERKDAG BLAUWSCHUURBROEK Organisator: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Bierbeek Locatie: einde Vinaafstraat, Opvelp Prijs: gratis, inclusief spijs en drank esther.buysmans@telenet.be ZONDAG 2 JANUARI - 18 TOT 21 U

TRACTOR KERSTRUN BIERBEEK

www.bierbeek.be/tractorkerstrun

NOG TOT 3 JANUARI

DE VOS... IN HET BOS zie blz. 23 voor meer info NOG TOT 9 JANUARI

WINTERSE GRIEZELTOCHT

KWB Korbeek-Lo organiseert een winterse griezelwandeling van ongeveer 4 km lang. Vertrek aan de kerk van Korbeek-Lo en neem je smartphone mee, want via QR-codes kan je allerlei verhalen beluisteren. Er zijn verhalen voor kinderen jonger dan 10 jaar en andere verhalen voor 10+. Een leuke wandeling om te doen met jouw (klein) kinderen. Veel plezier! Organisator: KWB Korbeek-Lo Vertrek: kerk Korbeek-Lo Prijs: gratis 0499 40 59 49

15 TOT EN MET 22 JANUARI

EXPO: CVO VOLT LEUVEN - FOTOGRAAF M/V/X zie blz. 22 voor meer info

ZONDAG 16 JANUARI - 11 UUR

NIEUWSJAARSCONCERT: FRASCATI - LA FOLIA zie blz. 22 voor meer info

WOENSDAG 19 JANUARI - 20 UUR

HET EENZAME WESTEN - ZWINS zie blz. 21 voor meer info

VRIJDAG 21 JANUARI - 20 UUR

EEN WARME THUIS VOOR IEDEREEN

Thema-avond over het spanningsveld tussen principieel overheidsbeleid en het humane recht voor iedereen op een warme thuis in een nieuw vaderland. Met een doorleefde getuigenis en panelleden van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Gie Goris (Mo*) modereert het gesprek. Organisator: GRIS-Bierbeek i.s.m. Bierbeekse verenigingen Locatie: raadzaal, gemeentehuis Prijs: gratis - Covid Safe Ticket vereist 016 46 87 86 noordzuid@bierbeek.be ZONDAG 23 JANUARI - 20 UUR

FILMCAFÉ OP ZONDAGAVOND: MJÓLK zie blz. 21 voor meer info

DONDERDAG 13 JANUARI - 20 UUR

BARBARA DEX & BAND - THANK GOD I’M A COUNTRY GIRL zie blz. 23 voor meer info

WOENSDAG 26 JANUARI - 20 UUR

JASPER STEVERLINCK CHURCHES TOUR 2021-2022 zie blz. 23 voor meer info

VRIJDAG 14 JANUARI - 20 UUR

SIETSE REMMERS - HET TEMMEN VAN DE FEEKS zie blz. 23 voor meer info

DONDERDAG 27 JANUARI - 20 UUR

BEN SEGERS, RILKE EYCKERMANS & DOMINIQUE MONDELAERS FETSKEU zie blz. 20 voor meer info VANAF 28 JANUARI

EXPO: METAMORPHOSES zie blz. 22 voor meer info DINSDAG 1 FEBRUARI

HERBERT FLACK & BOB DE MOOR - EEN MAN EEN MAN

Herbert Flack en Bob De Moor kennen elkaar uit ‘Aspe’, maar staan nu voor het eerst samen op het podium. ‘Een man een man’ gaat over twee mannen, een serveerster en het feit dat je de dingen niet groter moet maken dan ze zijn. Een pakkende theatervoorstelling boordevol humor en melancholie. Organisator: cc de borre Wanneer: ontbijt vanaf 8.30 u, voorstelling om 10 u Locatie: de borre Prijs: 14 euro (+ 8 euro voor ontbijt) 016 46 14 00 - www.ccdeborre.be WOENSDAG 2 FEBRUARI - 20 UUR

TOM VAN BAUWEL, E.A. - DE REUZENDODER VAN ERNEST HEMINGWAY Op basis van Hemingways leven schrijft Thomas Janssens een nieuwe tekst voor vijf topacteurs. Samen brengen ze ‘De Reuzendoder’, een kroniek van een morbide verslaving. Verteld door de belangrijkste getuigen: Hemingways vrouwen. Organisator: cc de borre Locatie: de borre Prijs: 15 euro 016 46 14 00 - www.ccdeborre.be

Opgelet: activiteiten onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. Check de communicatiekanalen van de organisator voor de laatste update.

19


UiT in bierbeek

BEN SEGERS IN PAKKEND STUK OVER BOWLEN

DANSEN VOOR MEER ENERGIE

Feel good danslessen

Wat denk je van energie-gevende dansoefeningen voor 25+ op muziek waar je goedgezind van wordt? Jouw eigen ritme volgen staat hierbij centraal. Vertrekkend vanuit een aantal basisoefeningen ligt de focus op het plezier van bewegen. Je voelt je goed, soepel, gezond en energiek! PRAKTISCH • Wie: volwassenen vanaf 25 jaar • Waar: Sportzaal De Bremt (Schoolstraat, Bierbeek) • Wanneer: Reeks A: Woensdag 20.15 – 21.15 uur Reeks B: Woensdag 21.15 - 22.15 uur 12, 19 en 26 januari ; 2, 16 en 23 februari; 9, 16, 23 en 30 maart • Prijs: 15 euro voor 10 lessen • Inschrijven: vanaf 4 januari om 9 uur Inschrijven voor deze lessenreeks kan via www.bierbeek.be/webwinkel, aan het onthaal van de borre of op het nummer 016 46 14 00.

20

Fetskeu

“Fetskeu: een misstoot die een kets veroorzaakt bij het biljarten. Overdrachtelijk: een verkeerde handeling, een misser, ook gebruikt in de voetballerij.” Ronny en Franky Verbinst zijn twee vrijgezelle broers die verknocht zijn aan hun wekelijkse bowlingavondje, de geur van warme frituurhapjes, verschraald bier en reclamefilmpjes. Hun hobby is een sleur, maar ze brengt hen wel samen. In een poging hun bowlingvreugde nieuw leven in te blazen, schrijft Franky hen in voor een tornooi voor gemengde ploegen. Niet evident voor twee single mannen. Maar dat is buiten Franky en vooral Tinder gerekend, want Katja gaat komen… Ok, dit lijkt verdacht veel op het startpunt van groteske billenkletserij, maar net als een bowlingbal kan het plots allemaal een onverwachte richting uitgaan. De gehoopte strike komt toch nog in de goot. Toejuichingen en schouderklopjes blijven uit. Maar daar is alweer een nieuwe bal! Wie voordien ‘Tokyo Boys’ of ‘Hells Bells’ zag, weet dat Dominique Mondelaers groots is in het schetsen van de kleine mens. Hij deelt dit keer het podium met Ben Segers en Rilke Eyckermans.

donderdag 27 januari om 20 uur www.ccdeborre.be/fetskeu


UiT in bierbeek REGIO OOST WORDT REGIO OO(G)ST ‘BOEREN’

Cultuurcentra zetten boerenproject op poten Een twintigtal cultuur- en gemeenschapscentra uit het oostelijke deel van de provincie Vlaams-Brabant bundelen de komende twee jaar de krachten in een gezamenlijk project REGIO OO(g)ST ‘boeren’. Het divers en uitgebreid programma wordt gelanceerd in maart, maar begin 2022 ontdek je in eigen gemeente al een voorproefje. De deelnemende centra slaan de handen in elkaar met bovenlokale partners als Boeren op een Kruispunt, Steunpunt Korte Keten, FEMMA, FERM, Voedselteams, Landelijke Gilden, Boerenbond, Groene Kring, de provincie en het ministerie van Cultuur. Met dit initiatief vragen de centra meer aandacht voor het belang van de boerenstiel en de landbouwsector. Op het programma staan onder meer theatervoorstellingen, lezingen en een fotowedstrijd. Het volledige programma wordt in maart bekendgemaakt, maar in aanloop naar de lancering van dit project, programmeert cc de borre in januari al twee activiteiten: het theaterstuk ‘Zwins’ en de film ‘Mjólk’. De komende maanden zal het cultuurcentrum ook beroep doen op lokale verenigingen, organisaties en inwoners die in Bierbeek activiteiten rond dit thema op touw willen zetten. Heb jij suggesties of boeiende ideeën? Laat dan zeker van je horen! Ideeën welkom via cc@deborre.be of 016 46 14 00

Het Eenzame Westen - Zwins Lien De Graeve en Janne Desmet gingen samen met Tom Ternest de boer op en interviewden boeren uit de varkenssector. Uit dat rijke materiaal groeide ‘Zwins’, een ontroerend, tragikomisch stuk over twee vrouwen die zich door een stal vol regels en varkens, voeders en stront wroeten. Maar ze houden zich trots recht met een ziel voor de stiel. Voertaal is het sappige dialect van Zwevegem, dat ook voor Vlaams-Brabanders perfect te volgen is. “Ge peist nie, ge doet voort. Want worsten groeien niet aan bomen en melk komt niet uit een doze. We hebben ons veel moeten ontzeggen. Tegenslagen heb je overal, een boer spartelt alleen wat langer dan een ander.” woensdag 19 januari om 20 uur - www.ccdeborre.be/zwins

Filmcafé op zondagavond: Mjólk ‘Mjólk’ (IJsland), de tragikomische film van Grímur Hákonarson, werd voor het eerst vertoond op het Toronto International Film Festival 2019 in de sectie Contemporary World Cinema. Deze aangrijpende film over de melkoorlog moét je echt op groot scherm bekijken “’Mjólk’ is een warme ode aan de dwarsligger die weigert om zich zonder weerwerk te schikken in zijn lot.” (De Standaard) zondag 23 januari om 20 uuur - www.ccdeborre.be/mjolk

Check voor je cultuurbezoek www.ccdeborre.be/veilig-naar-cultuur voor de meest actuele coronamaatregelen.

21


UiT in bierbeek VERVELLINGEN IN WOORD, INKT EN KLEI

METAMORPHOSES De ‘Metamorfoses’ van Ovidius, die klassieker uit de Latijnse literatuur van de oudheid, is gewoon niet kapot te krijgen. De relevantie van dit literaire meesterwerk is evident, de actualiteitswaarde onbetwist, in de huidige bizarre tijden meer dan ooit! Een tweetal jaar geleden besloten Jos Bamps (schilder), Herman Rohaert (dichter) en Salvator Scavone (keramist) om dit kunstwerk opnieuw te interpreteren en te herscheppen: te herschrijven in woord, te hertekenen in inkt, te herboetseren in klei. Vandaag is het resultaat eindelijk concreet en zichtbaar: Herman Rohaert schreef over de gedaantewisselingen 12+1 gedicht(en), die Jos Bamps en Salvator Scavone vervolgens als vertrekpunt namen voor telkens evenveel schilderijen en keramische werken. van 28 januari t.e.m. 19 februari in expohal de borre

Fotograaf m/v/x CVO VOLT Leuven biedt sinds een aantal jaren een volwaardige opleiding fotografie aan in het volwassenenonderwijs en het tweedekansonderwijs. Deze tentoonstelling in de borre is het sluitstuk van deze fotografen in opleiding. Zij tonen hun eindwerkreeks en lichten op zaterdag graag hun portfolio toe. van 15 januari t.e.m. 22 januari in expohal de borre

NIEUWJAARSCONCERT

Frascati brengt ‘La Folia’ ‘La Folia’ is één van de oudste thema’s in de Europese muziek. Meer dan 150 componisten hebben het de afgelopen vier eeuwen gebruikt. Zo schreven Antonio Vivaldi en Johann Sebastian Bach bekende variaties. Ook deze van Wolfgang Amadeus Mozart en Luigi Bocherini komen aan bod in dit wervelende programma.

Vreemde eend in de bijt is het arrangement voor viool en cello van de Passacaglia van Händel, dat een perfecte brug maakt naar het uitbundige slot waarin Vivaldi schittert. Voor de uitvoering tekenen artistiek leider en dirigent Kris Stroobants – hier in de continuorol op klavecimbel – samen met de concertmeester en twee aanvoerders van Frascati Symphonic. Puur genieten!

zondag 16 januari om 11 uur - www.ccdeborre.be 22


UiT in bierbeek

Laat je meevoeren door een hongerige vos die op zoek is naar een heerlijk maal. Volg de wegwijzers, scan de QR-codes en bekijk de zes fragmenten van het theaterverhaal ‘De Vos… in het bos!’. VERTELWANDELING VERLENGD TOT 3 JANUARI

DE VOS... IN HET BOS (5+)

BARBARA DEX GAAT COUNTRY

Thank God I’m a Country Girl

THEATER VR 14 JANUARI OM 20 UUR

HET TEMMEN VAN DE FEEKS Sietse Remmers ken je misschien van ‘Flikken

Barbara Dex en countrymuziek, dat klikt en dat weten we. Denk maar aan de succestour Dollymentary waarin ze in de huid kroop van Dolly Parton, of aan Ode aan Bobbejaan met Jan De Smet en Guido Belcanto. In 'Thank God I’m a Country Girl’ plaatst Barbara Dex countryzangeressen op een piëdestal. Is het immers niet zo dat we té weinig vrouwenstemmen horen in de eerder conservatieve countrywereld? Barbara Dex koestert een enorme bewondering voor countrygrootheden als Emmylou Harris, Tammy Wynette, Patsy Cline, Loretta Lynn, Lucinda Williams, June Carter, Cindy Walker. Samen met Jo Mahieu en twee andere muzikanten trekt ze dan ook alle registers open om je te verwennen op een muzikale avond vol hartverwarmende countrymuziek, allemaal van vrouwen!

donderdag 13 januari om 20 uur www.ccdeborre.be/barbara-dex

Vertrek: parking Brise-Tout Meebrengen: opgeladen smartphone met 4G Prijs: gratis www.ccdeborre.be

Maastricht’ of van gastrollen bij Het Nieuwstedelijk of Arsenaal/Lazarus. Naast acteren en zingen schrijft Sietse ook theaterteksten. Zo maakte ze een bewerking van Shakespeares populaire komedie ‘Het Temmen van de Feeks’. Hiermee wil ze aantonen dat de positie van de vrouw sinds 1593 op heel wat vlakken onveranderd bleef. www.ccdeborre.be

daarbij zijn eigen identiteit te verliezen. Al jaren droomt hij van een tournee langs kerken en nu is het eindelijk zo ver. Van november tot februari speelt Jasper in een 25-tal kerken, de SintHilariuskerk is er eentje van. MUZIEK WO 26 JANUARI OM 20 UUR

JASPER STEVERLINCK

Dat Jasper Steverlinck een fenomenale zanger en songschrijver is, daar hoeft niemand nog van overtuigd te worden. Altijd op zoek naar vernieuwing zonder

Jasper komt echter niet alleen. Samen met zijn soulmate, maar bovenal uitmuntend pianist, Valentijn Elsen brengt hij een bijzonder concert boordevol oud en nieuw werk. www.ccdeborre.be

23


mobili woon teit loket

Autodelen in Bierbeek? Doe mee aan de bevraging! Het gemeentebestuur wil bij de inwoners polsen naar hun mening over autodelen. Het concept om een wagen te delen zit overal in Vlaanderen in de lift, maar is er ook een draagvlak in onze gemeente? HOE WERKT HET? Bij autodelen gebruiken verschillende mensen een zelfde wagen op verschillende momenten. Je kan als particulier één of meerdere auto’s delen met je buren waarbij platformen als Cozywheels, Dégage en Getaround (een deel van) de administratie op zich nemen. Of je kan gebruikmaken van deelwagens van een autodeelaanbieder. Die aanbieder zorgt dan voor alle administratie, herstellingen... Je start je rit met de wagen en brengt hem na afloop terug naar dezelfde parkeerplaats. Maandelijks ontvang je een gedetailleerde factuur. KOSTEN DELEN MAAR GEEN KOPZORGEN Op die manier wordt de wagen optimaal benut: één deelauto vervangt gemiddeld 8 tot 12 privéwagens. Minder druk dus op de openbare ruimte en winst voor het milieu! Omdat je enkel betaalt voor het effectieve gebruik van de wagen is het vaak ook voordeliger. Op www.savewithcarsharing.be kan je berekenen hoeveel dat voordeel precies is in jouw situatie. Bovendien blijf je gespaard van alle kopzorgen over je auto.

BEVRAGING Het gemeentebestuur onderzoekt nu of hier voldoende vraag naar is in Bierbeek. We weten dat een aantal burgers onderling al aan de slag zijn met platformen zoals Cozywheels. Maar we willen ook de mogelijkheid bekijken om enkele wagens ter beschikking te stellen via een externe aanbieder. Én we onderzoeken of we in de toekomst een wagen van ons eigen gemeentelijk wagenpark kunnen integreren in een deelsysteem. De enquête in samenwerking met Cambio polst bij de Bierbekenaren of ze zelf zouden deelnemen aan een autodeelproject, voor welke afstanden ze die deelwagen zouden gebruiken, waar de standplaats van de deelauto moet komen en welke auto ze het liefst zouden gebruiken. Bij voldoende potentiële deelnemers starten we ook in Bierbeek met een aanbod autodelen en organiseren we een infoavond. De bevraging kan je tot en met 30 januari invullen op www.bierbeek.be/duurzamemobiliteit AUTODEELACTIEPLAN Deze acties passen in het kader van het autodeelactieplan dat de gemeente momenteel opmaakt in samenwerking met Autodelen.net en de provincie VlaamsBrabant. www.autodelen.net

OPENBARE WERKEN De werken in de Weterbeekstraat worden begin 2022 afgerond. In de Perrestraat starten vanaf begin 2022 werken. Het aanpassen van het wegdek gebeurt er in 2 fasen. De werken zullen duren tot en met maart. Ook in de Waversesteenweg is er nog lokale hinder door het vervangen van een aantal betonvakken. 016 46 87 89 openbarewerken@bierbeek.be stratenplan.bierbeek.be Lokale politie Bierbeek 016 46 18 80 pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police. belgium.eu

De aanleg van de fietssnelweg F24 in Bierbeek Door vertraging bij de afronding van de onteigeningen voor de aanleg van de F24, de fietssnelweg tussen Leuven en Tienen, schuiven de werken op naar het voorjaar. De eerste voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen (elektriciteit, waterleiding, telecom) vinden in januari plaats. Bewoners die hiervan hinder ondervinden worden gecontacteerd door de verschillende netbeheerders. Alle informatie over de F24 of een link naar de nieuwsbrief over deze route vind je op https://fietssnelwegen.be/fietssnelwegen/F24

24


tijd van info toen

Bierbeek hergebruikt Organiseer je een groot feest of festival en is het veilig gebruik van glazen geen optie? Dan hebben wij vanaf nu een oplossing voor jou! De gemeente Bierbeek sloot in samenwerking met Interleuven een raamovereenkomst met Festicup zodat jij makkelijk en aan een goede prijs herbruikbare bekers kan huren. Wegwerpbekers zijn sinds kort verboden door de Vlaamse overheid. We onderhandelden een goede prijs voor een vast aanbod én 5% extra korting op de hele catalogus. BEKERS HUREN Frisdrank, pils, wijn, zware bieren of champagne, je kan ze allemaal kwijt in je aangepaste herbruikbare beker. Via het online platform https://interleuven.festicup.be geef je in enkele klikken aan welke bekers je nodig hebt en wanneer. Er wordt dan een factuur aangemaakt en je bent klaar voor je feest. Verenigingen betalen online rechtstreeks aan de leverancier. Voor huur van de standaardbekers betaal je 2 eurocent per beker. Reinigen na gebruik kost 6 eurocent per beker. Op deze manier ben je altijd zeker van een correcte reiniging volgens de coronaregels.

AANKOOP De aankoop van herbruikbare bekers verloopt via Ecocup www.ecocup.be/nl/verkoop/eco-30-25-30cl-4/. Ook Ecocup geeft 5% korting op de catalogusprijzen. Voor de volledige prijslijst voor huur en aankoop in het kader van deze raamovereenkomst mail je naar de milieudienst. Je bestelling voor aankoop van bekers moet je plaatsen via de website van Ecocup.

milieu@bierbeek.be www.bierbeek.be/bierbeekhergebruikt

INSTALLEER ROOKMELDERS IN JE WONING Hoe sneller je een brand opmerkt, hoe meer tijd je hebt om de woning te verlaten en dus hoe groter je overlevingskansen zijn. Tijdens je slaap ruik je niet, rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Een rookmelder detecteert rook wanneer de rookconcentratie in de lucht een bepaalde drempel overschrijdt en produceert dan onmiddellijk een scherp geluid. Zo kan een rookmelder je leven redden! Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, kan een verhuurder geen conformiteitsattest krijgen. Bovendien riskeert de verhuurder sancties. BELANGRIJKE TIPS • Op elke verdieping van je woning moet je minstens één rookmelder plaatsen, ook op de zolder en in de kelder indien daar een technische installatie aanwezig is of als deze rechtstreeks toegankelijk zijn. • Je moet de detectoren op minimum 30 cm van de hoeken tussen de wanden plaatsen.

• • •

De rookmelder moet CE gemerkt zijn en voldoen aan de norm NBN EN14604. Een model met niet-vervangbare batterij met een levensduur van tien jaar is aan te raden. Kies een toestel met een testknop en test de rookmelder een keer per maand.

www.speelnietmetvuur.be www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit

0471 66 28 34 woonloket.bierbeek@igo.be Het woonloket is op afspraak geopend op donderdag voormiddag in het gemeentehuis. Tijdens de kerstvakantie is het loket gesloten.

25


info

OVERLIJDENS 16 oktober

Agnès Trinette Tonné, 83 jaar

22 oktober

Vital Peeter Hendrik Willekens, 90 jaar

22 oktober

Agnès Maria Decrock, 88 jaar

24 oktober

Alain Christophe Rega, 53 jaar

30 oktober

Christiane Josefa Carolina Cornelia Geerts, 79 jaar

30 oktober

Marie Louise Agnès Matthys, 75 jaar

1 november

Josephine Florimonde Thérèse Roelants, 96 jaar

3 november

Madeleine Henriette Maria Winters, 70 jaar

4 november

Jan Lucien Vangramberen, 73 jaar

6 november

Simone Adeline Nicole Crabbé, 85 jaar

7 november

Marie Jeanne Clara De Groote, 60 jaar

9 november

Bertha Augusta Goethuys, 85 jaar

14 november

Alfred Hieronymus Cornelius Steeno, 93 jaar

19 november

Albert Alfons Van Esch, 96 jaar

21 november

Maria Ludovica Hendrickx, 90 jaar

25 november

Germaine Justina Philippina Guns, 98 jaar

27 november

Maria Bertha Noë, 110 jaar

JANUARI 2022

GEWOON HUISVUIL • dinsdag 4 januari • dinsdag 18 januari

GFT (groente-, fruit- en tuinafval) • dinsdag 4 januari • dinsdag 18 januari

PAPIER & KARTON • dinsdag 25 januari

P+MD

• dinsdag 11 januari • dinsdag 25 januari

HUWELIJKEN 20 november

Kathleen Vanderstappen en Filip Van Hoorick

4 december

Petra Dewilde en Steven Deckers

4 december

Lien Houbrechts en Joren Zandbergen

RUST ZACHT, BERTHA Op 27 november overleed Bertha Noé, met haar 110 jaar en 250 dagen de oudste inwoner ooit van Bierbeek. Bertha werd geboren op 22 maart 1911 in Opvelp. Haar lange leven woonde ze in hetzelfde dorp waar ze thuis overleed. Ze kreeg 3 zonen en werkte altijd op de boerderij thuis. Dankzij de goede zorgen van zoon Fredi en schoondochter Anny kon Bertha al die jaren thuis blijven wonen. Bertha was de tweede oudste Belg, oudste Vlaming en stond 35e op de ranglijst van Europese supereeuwelingen. Dat zijn alle Europeanen die ouder dan 110 jaar oud zijn. 26

KERSTBOMEN

Tussen 10 en 14 januari. Leg je boom tijdig buiten, vermijd dat die op het voetpad, fietspad of de straat waait, rolt of valt. Haal ook alle versiering weg voor je je kerstboom aanbiedt.

www.ecowerf.be/bierbeek of download de app Recycle! Op 24 en 31 december sluit het containerpark om 16 uur.

De nieuwe ophaalkalender wordt huis aan huis bedeeld in december. Geen exemplaar ontvangen? De milieudienst helpt je verder: 016 46 87 87 of milieu@bierbeek.be.

Op 3 september is ook Juliette Van Nieuwenhuyse overleden, die op 2 december 104 zou worden. Maria Coopmans is nu onze oudste inwoner. Zij werd 102 jaar op 11 mei.


Burgemeester Johan Vanhulst Burgemeester BurgemeesterJohan JohanVanhulst Vanhulst Bevoegd voor: burgerzaken, politieen en Bevoegd voor: burgerzaken, politie Burgerzaken, politie en veiligheid, veiligheid, financiën, erediensten,interinterveiligheid, erediensten, financiën,financiën, erediensten, gemeentelijke samenwerking. gemeentelijke samenwerking. intergemeentelijke samenwerking. Vooreen eenafspraak afspraak::0495 049558 5815 1512, 12, Voor johan.vanhulst@bierbeek.be johan.vanhulst@bierbeek.be Contact of afspraak? 0495 58 15 12 johan.vanhulst@bierbeek.be

Eerste schepen Cil Cuypers Eerste Eersteschepen schepenCil CilCuypers Cuypers Bevoegd voor: cultuur, mobiliteit,woonwoonBevoegd voor: cultuur, mobiliteit, Cultuur, mobiliteit, woonbeleid, beleid, toerisme, personeel. beleid, toerisme, personeel. toerisme, personeel. Vooreen eenafspraak afspraak::0486 048660 6067 6756, 56, Voor cil.cuypers@bierbeek.be cil.cuypers@bierbeek.be Contact of afspraak? 0486 60 67 56 cil.cuypers@bierbeek.be

Schepen Jan Van der Velpen Schepen Janwerken, Vander derpatrimonium, Velpen Schepen Jan Van Velpen Openbare Bevoegd voor: openbare werken,patripatriBevoegd voor: openbare waterbeleid, landbouw,werken, monium, waterbeleid, landbouw, lokale monium, waterbeleid, landbouw, lokale lokale economie. economie. economie. Voor eenafspraak afspraak 047766 6643 4352, 52, Voor een ::0477 Contact of afspraak? jan.vandervelpen@bierbeek.be jan.vandervelpen@bierbeek.be 0477 66 43 52

Schepen Frederik De Buck Schepen SchepenFrederik FrederikDe DeBuck Buck Bevoegd voor: omgeving (ruimtelijke Bevoegd voor: omgeving (ruimtelijke Omgeving (ruimtelijke ordening en ordening en leefmilieu), duurzaamheid, ordening en leefmilieu), duurzaamheid, leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn dierenwelzijn eninternationale internationale samendierenwelzijn en samenen internationale samenwerking. werking. werking. Voor eenof afspraak 049623 2363 6378, 78, Voor een afspraak ::0496 Contact afspraak? frederik.debuck@bierbeek.be frederik.debuck@bierbeek.be 0496 23 63 78

jan.vandervelpen@bierbeek.be

frederik.debuck@bierbeek.be

Schepen Lisa Hermans Schepen Lisa Hermans Schepen Lisa Hermans Onderwijs, sport, jeugd, Bevoegd voor: onderwijs, sport, Bevoegd voor: onderwijs, sport, communicatie en digitalisering. jeugd, communicatie en digitalisejeugd, communicatie en digitalisering. ring. Contact of afspraak? Voor een afspraak 047944 4476 7650, 50, Voor afspraak 0479een 44 76 50 ::0479 lisa.hermans@bierbeek.be lisa.hermans@bierbeek.be lisa.hermans@bierbeek.be

Voorzitter BCSD en schepen Voorzitter BCSD en schepen Voorzitter BCSD en schepen Stefaan Van Haegenborgh Stefaan Van Haegenborgh Stefaan Haegenborgh Welzijn,Van buurtwerking en participatie. Bevoegd voor: welzijn,buurtwerking buurtwerkingen en Bevoegd voor: welzijn, participatie. participatie. Contact of afspraak? Voor een afspraak 049707 0754 5479, 79, Voor afspraak 0497een 07 54 79 ::0497 stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS OCMW BIBLIOTHEEK WIJKKANTOOR GEMEENTEHUIS DE BORRE BORRE WIJKKANTOOR GEMEENTEHUIS DE WIJKKANTOOR Speelpleinstraat 8 Speelpleinstraat 8 016 26 97 46 LOKALE POLITIE OCMW SOCIAAL HUIS HUIS Speelpleinstraat10, 10,bib@deborre.be 3360Bierbeek Bierbeek LOKALE POLITIE OCMW SOCIAAL Speelpleinstraat 3360 LOKALE POLITIE 016 46 01 75 016 46 10 74 Speelpleinstraat 8

Speelpleinstraat 8,3360 3360Bierbeek Bierbeek www.deborre.bewww.bierbeek.be/biblioSpeelpleinstraat 8,3360 3360Bierbeek Bierbeek Speelpleinstraat 8, www.deborre.be Speelpleinstraat info@bierbeek.be info@ocmwbierbeek.be 016 46 18 8, 80 www.bierbeek.be www.pzlubbeek.be www.bierbeek.be www.pzlubbeek.be www.bierbeek.be www.bierbeek.be/welzijn theek pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police. Open maandag t.e.m.donderdag donderdagvan van Open Maak vooraf een afspraak! Maak vooraf eenmaandag afspraak! t.e.m. belgium.eu Voorlopigalleen alleenopen openop opafspraak, afspraak,van van 99uutot tot16 16uuen envrijdag vrijdag van 9uutot tot12 12u. u. Open Openmaandag maandagvan van99uutot tot12 12u, u,dinsdinsVoorlopig www.pzlubbeek.be Bibvan de 9borre maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 u Tel. de borre 016 46 14 00 dagavond van 17 u tot 20 u, woensdag maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 u Tel. de borre 016 46 14 00 dagavond van 17 u tot 20 u, woensdag Dienst Burgerzaken • Ma- vr: 9- 12 u en (Speelpleinstraat 10) en van 13 tot 16uuen enop opdinsdagavond dinsdagavond t.e.m.• zaterdag alleen opafspraak afspraakvan van en t.e.m. zaterdag Ma: 9alleen - 12 uop 016van 4613 87tot 60 16 14- 16.30 u is open op: van 18 tot 20 u. Bib de borre Bierbeek is open op: 9 u tot 12 u. van 18 tot 20 u. Bib de borre Bierbeek open op: Di: 17 - 20 u burgerzaken@bierbeek.be • Dinsdagavond: 18- 20 u • isDi: 15.30 - 17.30 en9 u tot• 12 u. Maak vooraf eenafspraak: afspraak: dinsdag15.30 15.30uutot tot17.30 17.30 en18 18uu Tel. Tel.wijkkantoor wijkkantoor 01646 4618 1880 80 Maak een •• dinsdag • Wo - vr: 9 - 12 u016 Onlinevooraf afspraak: 18 - 20uuuen Burgerzaken 016 46 87 60 tot 20 u www.pzlubbeek.be Burgerzaken 016 46 87 60 tot 20 u www.pzlubbeek.be DE BORRE • Za: na afspraak www.bierbeek.be/afspraak • Wo: 13.30 - 17.30 u NIEUW! Maak online eenafspraak afspraak woensdag 13.30uu tot 17.30 Maak online •• woensdag 13.30 17.30 uu- 17.30 u Speelpleinstraat 10 • NIEUW! Ma, woe, do en vr: een • tot Do: 15.30 www.bierbeek.be donderdag15.30 15.30• tot 17.30 www.bierbeek.be •• donderdag uutot 016 46 14 00 CONTAINERPARK 9 - 12 u Vr:17.30 18 - 20uuu Dienst omgeving 01646 46info@deborre.be 8785 85 •• vrijdag vrijdag18 18uutot tot20 20 CONTAINERPARK CONTAINERPARK Dienst 016 87 Eikeboomlaan 13 • Di:omgeving 14 - 20 u • uuZa: 9.30 - 12 u omgeving@bierbeek.be www.deborre.be zaterdag9.30 9.30uutot tot12 12uu Eikeboomlaan 13,3360 3360Bierbeek Bierbeek Eikeboomlaan 13, omgeving@bierbeek.be •• zaterdag www.bierbeek.be/containerpark OCMW 016 46 10 74 Bib in Korbeek-Lo is open op: www.bierbeek.be/containerpark www.bierbeek.be/containerpark OCMW 016 46 10 74 Bib in Korbeek-Lo is open op: Dienst omgeving Bib Korbeek-Lo info@ocmwbierbeek.be woensdag 18tot tot20 20uu •• 9woensdag 18 • Ma - do: - 16 u • Di- vr: 14- 18 u (1 nov tem 31 016info@ocmwbierbeek.be 46 87 85 (Pastoriestraat 3) Bierbeek helpt 01646 46• 14 1400 00 9 - 12 9.30uutot tot 12uu op: Opendinsdag dinsdag vrijdagvan van14 14uu Open vrijdag Bierbeek helpt 016 •• zaterdag Vr: uzaterdag9.30 mrtt.e.m. -t.e.m. winterregeling) omgeving@bierbeek.be is 12 open bierbeekhelpt@bierbeek.be Tel bibliotheek 016 26 97 46 tot 19 u, zaterdag van 10 u tot 16 u, 31 tot 19 u, zaterdag van 10 u tot 16 u, bierbeekhelpt@bierbeek.be Tel bibliotheek 016 26 97 46 • Di- vr: 14- 19 u (1 april tem Dienst openbare werken • Wo: 18 - 20 u gesloten op maandag. gesloten opokt maandag. - zomerregeling) 016 46 87 89 • Za: 9.30 - 12 u • Za: 10 - 16 u openbarewerken@bierbeek. be

23 23 27


Warm en verbonden in 2022! #bestewensen


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.