Page 1

10 jaargang 43 - november 2021 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december - VU: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

4

Denk mee over mobiliteit en klimaat

7

Derde prik met coronavaccin

Winterprogramma de borre

14


Op 8 oktober vertrok een brandweerwagen vanuit Bierbeek richting ons zusterdorp San Felipe de Oña in Ecuador. De tankwagen, die jarenlang dienst deed bij Hulpverleningszone Oost, zal ingezet worden als ondersteuning bij het blussen van de vele bosbranden waar ze in Oña mee te maken hebben.

3

14

10

10

#

in de kijker

3

Aanpassing openingsuren dienst Burgerzaken

4

focus

5

Denk mee over mobiliteit en klimaat Bierbeek tekent in op het Lokaal Energie- en Klimaatpact

info 6

Uit de raad van 30 september 7 Derde prik met coronavaccin 8 De Vlaamse renovatiepremie gaat digitaal 9 De gerechtssteen van Opvelp 10 Proefproject leidt tot minder sluikstort

11 12 13 14

UiT in Bierbeek

Familieschaatsdag Boekenmarkt: kom jij ook? Levendige bosmythes Winterprogramma de borre 16 UiT-kalender

Alle gemeentediensten en het containerpark zijn gesloten op 1, 2 en 11 november. Op 24 en 31 december sluit het containerpark om 16 uur.

COLOFON In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december). Foto’s: Marijke Broothaers (cover), gemeente Bierbeek, de borre, Vlaamse Overheid, Unsplash. V.U.: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, 0479 44 76 50. Eindredactie: Anne Van de Rostyne, dienst communicatie 016 46 87 82 - communicatie@bierbeek.be. De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, suggesties, opmerkingen indienen bij de dienst communicatie. Deadline in&uit Bierbeek van januari: 1 december 2021.

2


in de kijker

Aanpassing openingsuren dienst Burgerzaken Vanaf 25 oktober worden de openingsuren van de dienst Burgerzaken aangepast. Op die manier willen we onze dienstverlening verder verbeteren. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag verandert er niets en is dienst burgerzaken geopend van 9 tot 12 uur.

AFSPRAAK Maak steeds vooraf een afspraak voor je langskomt. Dat kan telefonisch op 016 46 87 60 of online via www.bierbeek.be/afspraak. Op die manier kunnen wij voldoende tijd voorzien, hoef je niet te wachten en kunnen we je komst maximaal voorbereiden. Win-win toch?

DINSDAGNAMIDDAG Inwoners die zich in de voormiddag moeilijk kunnen vrijmaken kunnen vanaf nu ook op dinsdagnamiddag een afspraak boeken. De loketten zijn op dinsdag geopend van 14 tot 20 uur. Zo kunnen ook schoolgaande kinderen en scholieren vlak na school terecht bij dienst Burgerzaken.

Tot slot verwijzen we ook naar ons digitaal loket. Voor heel wat zaken volstaat een online aanvraag en hoef je zelfs niet meer langs te komen.

016 46 87 60 www.bierbeek.be/afspraak www.bierbeek.be/eloket

OPENBARE WERKEN De parking langs de Tiensesteenweg tussen huisnummers 87 en 89 in Korbeek-Lo is zo goed als klaar. Ook in de Dalkruidstraat in Lovenjoel wordt een parking aangelegd. In de Perrestraat starten werken. Het aanpassen van het wegdek gebeurt er in 2 fasen. De werken zullen duren tot en met november. Ook in de Waversesteenweg is er lokale hinder door het vervangen van een aantal betonvakken. 016 46 87 89 openbarewerken@bierbeek.be stratenplan.bierbeek.be Lokale politie Bierbeek 016 46 18 80 pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police. belgium.eu

Stickeractie 'Blijf plakken in Bierbeek' komt terug! Ook dit najaar kan je stickers sparen als je lokaal koopt in Bierbeek. Voor elke € 10 die je consumeert bij één van de deelnemende handelaars krijg je een sticker. Je kan zoveel kaarten vullen als je wil, dan vergroot je je kans op het winnen van een prijs. Je kaart is vol eens je 20 stickers hebt verzameld.

BLIJF PLAKKEN IN BIERBEEK

De kaarten zijn te verkrijgen bij de deelnemende handelaars. De stickeractie loopt van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Volle kaarten kunnen ingeleverd worden bij de deelnemende handelaars, brievenbus de borre of de inleverboxen van de bibliotheek de borre of Korbeek-Lo. Dit kan tot en met 10 februari 2022. Na afloop van de actie worden de winnaars geloot, zij gaan naar huis met één van de vele prijzen. De trekking vindt plaats in februari. www.bierbeek.be/stickeractie 3


focus VERDIEPINGSSESSIES MOBILITEIT EN INSPRAAK KLIMAATPLAN

Denk mee over mobiliteit en klimaat Jullie gaven het al aan in de burgerpeiling: meer inspraak is gewenst in Bierbeek! Maar liefst 60% van de inwoners wil meer participatie. Dit najaar krijgen alle inwoners meteen de kans om in te gaan op enkele nieuwe initiatieven.

D

e gemeente organiseert dit najaar buurtcontacten in verschillende deelgemeenten om te horen wat er leeft bij de inwoners en wat zij voorstellen over verschillende beleidsdomeinen heen (zie ook blz. 5).

Daarnaast willen we werk blijven maken van een veilige en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers. Daarom willen we het bestaande gemeentelijk mobiliteitsplan actualiseren. We streven ernaar om de doelstellingen uit het meerjarenplan 2020-2025 om te zetten in tastbare acties. Het aangepaste mobiliteitsplan is een noodzakelijk document om dit doel te bereiken. 4

Samen met enkele deskundigen hebben we gewerkt aan een ontwerp dat we aan jou willen voorstellen. Via twee verdiepingssessies willen we onze ideeën graag toetsen en aanvullen. Op 8 december om 19.30 uur in het Buurthuis, Pastoriestraat 1. En op 15 december om 19.30 uur in het Gemeentehuis, Speelpleinstraat 8. Na een inleiding en uitleg over het ontwerpplan worden de aanwezigen verdeeld in groepen om een drietal thema’s te bespreken: trage wegen en voetpaden, fietsen en snelheid. Ook andere suggesties kunnen aan bod komen als daar nood aan is. WAT ERNA? Na de verdiepingssessies wordt een synthese gemaakt van de aanvullingen. Het mobiliteitsplan wordt dan aangevuld waar nodig. Daarna moet het plan worden voorgelegd aan instanties zoals het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de provincie VlaamsBrabant en De Lijn. Tot slot is het aan de gemeenteraad om de actualisatie van het mobiliteitsplan goed te keuren.

NIEUW GEMEENTELIJK KLIMAATACTIEPLAN Bierbeek werkt momenteel, met ondersteuning van de provincie, aan een nieuw klimaatactieplan. We leren uit het vorige actieplan en proberen met concrete en haalbare acties nog meer impact te genereren op de uitstoot van broeikasgassen in onze gemeente. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven, maar alleen met de medewerking van al onze inwoners kunnen we onze doelstellingen realiseren. Om onze inwoners zo goed mogelijk bij te staan, bieden we ondersteunende maatregelen aan (zie ook blz. 5). DOE JE MEE? Ook bij de opmaak van het nieuw klimaatactieplan hebben we jouw input nodig. Hiervoor worden de komende maanden enkele participatiemomenten georganiseerd. De concrete data volgen via onze website en sociale media. Inschrijven voor de sessies kan via www.bierbeek.be/burgerparticipatie


focus

Warmtescans voor particuliere woningen Wil je weten of jouw woning goed geïsoleerd is en waar de warmteverliezen optreden? Dan kan je een warmtescan van je woning aanvragen! De gemeente biedt dit gratis aan voor inwoners en werkt hiervoor sinds enkele jaren samen met vrijwilligers. Zij maken met de thermografische camera een scan van je woning en sturen je nadien een rapport. Zo kan je de pijnpunten in jouw woning detecteren en de juiste maatregelen nemen. Vraag je scan aan bij de Milieudienst. OPROEP NIEUWE VRIJWILLIGERS Ben jij technisch aangelegd en wil je een steentje bijdragen tot een energiezuiniger woningbestand in onze gemeente? Word vrijwilliger thermografie! Wij bieden jou: • Een technische opleiding. • Een vrijwilligerscontract met verzekering en vrijwilligersvergoeding. • Coaching en coördinatie van de afspraken met de inwoners. • Een warmtecamera voor het uitvoeren van de taak. • Interessante contacten en uitwisseling met andere vrijwilligers. milieu@bierbeek.be

Bierbeek tekent in op het Lokaal Energie- en Klimaatpact De effecten van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en tegelijk meer en meer confronterend, zoals de droogteperiodes en de wateroverlast die recent delen van ons land teisterden. Alleen met z'n allen kunnen we het tij keren. De gemeente Bierbeek steekt alvast een tandje bij en besliste om in te stappen in het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Met dit pact slaan Vlaanderen en de lokale besturen de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Hiermee engageert de gemeente zich om het Burgemeestersconvenant 2030 uit te werken. De doelstellingen zijn: • Het realiseren van een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2% in eigen gebouwen. • Een reductie van de CO2-uitstoot van eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% te realiseren in 2030 (t.o.v. de uitstoot in 2015). • Het engagement om tegen 2030 de openbare verlichting te verledden. • Het verhogen van het draagvlak voor hernieuwbare energie. • Stimuleren van burgers, bedrijven en verenigingen om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact (energie, vergroening, mobiliteit en water) te behalen. De Vlaamse overheid draagt bij met een jaarlijks budget en professionele ondersteuning voor de klimaatpactacties, en helpt mee de mogelijke hindernissen weg te werken.

Buurtcontacten Opvelp Uit de resultaten van de recente burgerpeiling bleek dat meer dan de helft van de inwoners meer inspraak wil. ‘Buurtcontacten’ wil hierop een antwoord bieden. De inwoners krijgen een stem door de ideeën en bekommernissen van onderuit te laten komen. Het bestuur kan nadien aan de slag met deze inbreng. Inwoners krijgen tijdens deze bijeenkomst informatie over lopende projecten in hun deelgemeente.

https://bit.ly/LEKP-Bierbeek www.bierbeek.be/klimaatactieplan

Per deelgemeente komen we 2 keer per jaar samen om de stand van zaken in de buurt op te maken en jouw buurt verder op te bouwen. De voorbije weken gingen we al langs in Korbeek-Lo, Bierbeek en Lovenjoel. Inwoners van Opvelp kunnen binnenkort kennismaken. Woon je in Opvelp? Kom dan zeker een kijkje nemen op dinsdag 23 november om 20 uur in De Velpe. Interesse? Schrijf je in via communicatie@bierbeek.be. www.bierbeek.be/buurtcontacten

5


info

Uit de raad van 30 september GEMEENTERAAD BIJKOMENDE OVERSTEEKPLAATSEN VOETGANGERS De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om bijkomende zebrapaden aan te leggen op de kruispunten Bieststraat/Varenberg en Kasteelstraat/Bieststraat. De oversteekplaatsen vormen het sluitstuk van het traject om de kinderen, hun ouders en leerkrachten een veilige schoolomgeving te bieden. AANPASSING MEERJARENPLAN DEEL GEMEENTE De gemeenteraad gaat akkoord om het meerjarenplan 20202025 aan te passen. Na goedkeuring van het deel OCMW door de OCMW-raad stelt de gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan definitief vast. KENNISNAME OPVOLGINGSRAPPORTERING MEERJARENPLAN De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan voor het eerste semester van 2021. FINANCIERING UITBREIDING EN RENOVATIE VRIJETIJDSCENTRUM DE BORRE Het vrijetijdscentrum de borre zal gerenoveerd worden om het energiepeil van het gebouw te optimaliseren. Dit gaat gepaard met een uitbreiding van het vrijetijdscentrum om meer ruimte te bieden aan de vragen vanuit de verenigingen. De gemeenteraad keurt het bestek goed

voor de marktbevraging betreffende de financiering en de projectbegeleiding van deze uitbreiding en renovatie. UITBREIDING NOODOPVANG ‘DE VLONDER’ De gemeenteraad gaat akkoord om een wasplaats en berging aan te bouwen om tegemoet te komen aan het bergingsprobleem in de woning. DEELNAME LOKAAL ENERGIE- EN KLIMAATPACT De gemeente ondertekende het Vlaams-Brabants klimaatengagement en trad formeel toe tot het Burgemeestersconvenant 2030. Hiermee engageert zij zich om, samen met andere partners, de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% terug te dringen. De Vlaamse Overheid biedt met het Lokaal Energie- en Klimaatpact een werkinstrument aan voor de ondersteuning en (gedeeltelijke) financiering van de lokale klimaatactieplannen. De gemeenteraad gaat akkoord. Zie ook blz. 5.

OCMW-RAAD AANPASSING MEERJARENPLAN DEEL OCMW De OCMW-raad gaat akkoord om het meerjarenplan 20202025 aan te passen. KENNISNAME OPVOLGINGSRAPPORTERING MEERJARENPLAN De OCMW-raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan voor het eerste semester van 2021.

VOLGENDE RADEN OP 28 OKTOBER EN 2 DECEMBER De volgende vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad vinden plaats op donderdag 28 oktober en donderdag 2 december, telkens om 20 uur in de theaterzaal van de borre. De gemeenteraad en OCMW-raad zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden materies. Voor de raad kunnen geïnteresseerden de agenda met korte toelichting raadplegen op www.bierbeek.be. Na de vergadering verschijnt een korte besluitenlijst en na goedkeuring (door de volgende vergadering) kan je ook het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad lezen op www.bierbeek.be.

GEVONDEN VOORWERPEN VOORTAAN ONLINE Je fiets kwijt of sleutels verloren? Voortaan plaatsen we alle gevonden voorwerpen op www.bierbeek.be/gevonden. Herken je jouw verloren goed? Contacteer ons en we zoeken samen naar een moment om dit op te halen. Iets verloren en niet gevonden op onze website? Neem dan een kijkje op www.verlorenofgevonden.be. 6

www.verlorenofgevonden.be www.bierbeek.be/gevonden


wel zijn

Derde prik met coronavaccin Iedereen die ouder is dan 65 jaar, immuunverlagende medicatie neemt of het syndroom van Down heeft, wordt de komende periode uitgenodigd voor een derde prik met een coronavaccin. Op die manier geven we de kwetsbaarste inwoners een extra boost nu de winter voor de deur staat. Je zal je uitnodiging ontvangen via e-box of per post. Bevestig je komst of verplaats je afspraak naar een moment dat beter past. VERVOER NAAR VC DE ROOSENBERG Net als tijdens het voorjaar zal je ook nu beroep kunnen doen op vrijwilligers om je naar het vaccinatiecentrum te brengen.

Voor een rit heen en terug betaal je € 8. Neem hiervoor contact op met de dienst Welzijn op het nummer 016 46 10 74 of neem een kijkje op www.bierbeek.be/vervoer-vaccinatiecentrum. Rolstoelgebruikers kunnen beroep doen op de diensten van VZW Mobiel: 016 20 53 83 of www.vzwmobiel.be/dav. Een rit heen en terug naar het vaccinatiecentrum kost € 8. Om iedereen in de eigen buurt een derde vaccin te kunnen toedienen, zal VC De Roosenberg langer open blijven. Kwetsbare groepen (55+, zwangere vrouwen...) wordt een griepprik aanbevolen. Meer info via je huisarts.

www.bierbeek.be/derdeprik www.bierbeek.be/vervoer-vaccinatiecentrum

Het Dorpsrestaurant in november en december Op dinsdag 9 november heeft het Dorprestaurant plaats in 't Stichelke, op dinsdag 14 december in de kantine van KHO Bierbeek. Om 11.30 uur gaan de deuren open en om 15 uur ronden we af. We serveren een warme maaltijd voor de prijs van € 8 (drankje inbegrepen). Schuif je graag aan? Schrijf je dan vooraf in via cc de borre. 016 46 14 00 - inschrijvingen@deborre.be 7


woon loket

Uitbreiding mogelijkheden zorgwonen Momenteel is zorgwonen alleen mogelijk wanneer je een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning creëert om maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen te laten inwonen. Sinds de inwerkingtreding van een nieuw decreet is het onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk om een zorgwoning te melden in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw of in een tijdelijke, verplaatsbare constructie in de nabijheid van de hoofdwoning. De belangrijkste voorwaarden van het zorgwonen in een bijgebouw of in een verplaatsbare constructie zijn: • Het perceel is niet in overstromingsgebied of ruimtelijk kwetsbaar gebied (met uitzondering van agrarisch gebied met economische functie) gelegen. • Het bijgebouw of de tijdelijke, verplaatsbare constructie wordt in de zijtuin of achtertuin geplaatst, binnen een straal van 30 meter van het hoofdgebouw en met normen voor de afstand tot de perceelsgrens.

• Het bijgebouw of de tijdelijke, verplaatsbare constructie beschikt over een maximale oppervlakte van 50 m². • Er is geen ontbossing of reliëfwijziging nodig. • Een maximale periode van 3 jaar, slechts 1 keer verlengbaar met een maximale periode van 3 jaar. • De tijdelijke, verplaatsbare constructie moet binnen de 3 maanden na het beëindigen van het zorgwonen verwijderd zijn. Men verwacht dat het omgevingsloket tegen eind 2021 aangepast zal zijn. Tot dan blijft de huidige regelgeving nog van kracht en is zorgwonen uitsluitend mogelijk in een bestaande woning. Vragen? Kom langs bij het woonloket! Enkel op afspraak, maak je afspraak vooraf per telefoon of e-mail. 0471 66 28 34 - woonloket.bierbeek@igo.be

ZORGEN OVER JE ENERGIEFACTUUR? De gas- en elektriciteitsprijzen stegen de voorbije weken naar hun hoogste niveau in jaren. Maak jij je ook zorgen over je energiefactuur? Isoleren kan de oplossing bieden want ook jouw woning kan energievriendelijk gerenoveerd worden! Vraag gratis advies aan renovatiebegeleider Bert Baes. 0496 27 85 33 - bert.baes@igo.be - www.igo.be

De Vlaamse renovatiepremie gaat digitaal Sinds juni 2021 is er voor de Vlaamse renovatiepremie een digitaal loket beschikbaar via https://www.wonenvlaanderen. be/premies/de-vlaamserenovatiepremie. Voortaan kan je de premie dus ook digitaal aanvragen en kunnen bewijsstukken zoals attesten, facturen… digitaal verzonden worden via dat loket. Wonen Vlaanderen geeft een financiële ondersteuning voor verschillende renovatiewerken aan een woning of appartement: 8

daken, funderingen en muren, draagvloeren, buitenschrijnwerk, elektrische installatie, centrale verwarming... Deze premie bedraagt 20 tot 30% van de aanvaarde facturen en kan tot € 10.000 voordeel opleveren! Om van de renovatiepremie te kunnen genieten moet de woning minstens 30 jaar oud zijn, mag je geen tweede woning bezitten en moet jouw inkomen onder de maximumgrenzen vallen.

Wens je meer informatie of heb je hulp nodig bij de aanvraag van een renovatiepremie of een andere premie? Neem dan zeker contact op met het woonloket. De woonconsulent bekijkt graag voor welke premies je in aanmerking komt en kan helpen bij de aanvraag van de premies. 0471 66 28 34 woonloket.bierbeek@igo.be


tijd van toen

De gerechtssteen van Opvelp Onlangs vonden vrijwilligers bij het opruimen van een oude stalling van de pastorie van Opvelp een merkwaardige steen in ‘Petit Granit’. Aan de hand van het ‘groevemerk’ (twee schuine lijnen en een dwarslijn) kunnen we afleiden dat deze gemaakt werd door steenhouwers van de familie Nopère in een steengroeve in Arquennes. DE HEREN VAN OPVELP Op de steen is ook duidelijk een wapenschild aanwezig dat gelijkenissen vertoont met dat van het riddergeslacht ‘van Velpen alias Everaets’. Hun wapenschild is in vier gedeeld: het eerste en het vierde deel zijn goudkleurig met een keper in azuur (= blauw), het tweede deel is zilverkleurig met drie zwarte sterren en het derde is rood met drie gouden wassenaars of maancirkels. Afgaand op de vorm van de steen zou het een onderdeel van een schandpaal of gerechtspaal kunnen zijn. Dit is een paal waaraan de inwoners die het al te bont maakten, als publieke straf en vernedering enige tijd werden vastgebonden. Het riddergeslacht ‘van Velpen alias Everaets’ was in de 12e en 13e eeuw eigenaar van de heerlijkheid en van het kasteel van Opvelp. Nadien kwam dit gebied in het bezit van Godfried van Harduemont (1351). Later verwierf Jean II de Glimes, heer van Bergen-op-Zoom, de heerlijkheid samen met Molenstede. Zijn bezittingen kwamen ongeveer overeen met de huidige deelgemeente Opvelp. In 1688 werd het kasteeldomein wegens financiële problemen verkocht aan de rentmeester Herman Crabeels. Tijdens de Brabantse Omwenteling, begin 1790, werd het kasteel van Opvelp, het omliggend landgoed en de schandpaal door een troep woeste dorpelingen vernield en geplunderd. Het enige wat

nu nog herinnert aan het kasteel zijn de lange dreef (Velpestraat) en enkele muren op Verbranden Toren. DE VERDWENEN SCHANDPAAL VAN KWABEEK Aan het kasteel van Kwabeek (het gemeentehuis van Boutersem) stond vroeger ook een schandpaal met het wapenschild van de familie Crabeels, verwijzend naar de heren van Opvelp. De top was in de vorm van een denappel. In het midden stond een leeuwenkop met een gleuf ter hoogte van de muil, waarin een ring zat om de veroordeelden aan vast te ketenen.

Gezocht Heb jij nog weetjes over de geschiedenis van de gemeente? Of heb je een leuke oude foto? Meld het ons en we zoeken het verder uit.

Zou de steen die nu gevonden werd, deel uitmaken van deze oude schandpaal? Zou men het wapenschild van de oude heren van Opvelp (bewust) vergeten zijn en vervangen hebben door het wapenschild van de familie Crabeels? Dat valt moeilijk te controleren, want de schandpaal van Kwabeek is verdwenen na de ruchtmakende moord op de barones op oudejaarsnacht 1979. Pas een jaar later werd het hele domein van Kwabeek beschermd als monument. Gelukkig wordt onze gerechtssteen nu achter slot en grendel bewaard in het Bierbeeks Erfgoeddepot (BED).

Herlees alle verhalen op www.bierbeek.be/de-tijd-vantoen

9


milieu

Zeg nee tegen ratten Waar mensen wonen, zijn dieren nooit ver uit de buurt: allerlei (vaak nuttige) ongewervelden maar ook egels en zwerfkatten. Jammer genoeg duiken er ook wel eens ratten of muizen op. Ratten zijn er het hele jaar door, maar in de herfst wanneer de temperatuur zakt en het voedsel schaars wordt, worden ze driester en zoeken ze dichter bij onze woningen naar water, voedsel en onderdak. Dan worden ratten zichtbaarder, ook overdag. Voederplaatsen voor huisdieren vormen gedekte tafels voor bruine en zwarte ratten. En omdat ze graag in de nabijheid van een voedselbron toeven, slaan ze er vaak ook nog eens hun tenten op. Ze graven gangen en maken nesten, soms komen ze zelfs binnen, in stallen, schuren en één enkele keer zelfs in huis.

DIERENVOER Laat geen voedsel rondslingeren. Zo ontmoedig je ratten om in je buurt rond te hangen. Voeder katten en honden binnenshuis. Zorg ervoor dat je kippen en andere dieren die je buiten houdt enkel voedert en drenkt in een afgesloten ren of hok. Dit betekent vaak dat je een draadafspanning 25 tot 30 centimeter moet ingraven. Ruim mogelijke schuilplaatsen (nestgelegenheid!) op. Heb je ondanks deze maatregelen toch nog last van ratten? Tracht ze dan te bestrijden met de klemvallen die de gemeente gratis aanbiedt (we hebben die overigens ook in een kleiner muizenformaat). Een stukje lokaas (chocolade of ander lekkers) op de klem aanbrengen en de val plaatsen waar je eerder al ratten zag lopen. Wil je het klassieke

rattenvergif gebruiken - graanlokaas gedrenkt in een sterke bloedverdunner - dan kan je daarvoor terecht in de speciaalhandel. Wees daar voorzichtig mee: de actieve stof is niet selectief voor ratten. Ook huis- en onschadelijke wilde dieren zijn er gevoelig voor! www.bierbeek.be/ongediertebestrijden

PROEFPROJECT LEIDT TOT MINDER SLUIKSTORT Sinds september zijn op 3 plaatsen in de gemeente vuilbakjes weggehaald. Dit is het geval aan de kasteelmuur in de Bieststraat, aan de boerderij in de Bergstraat en aan de splitsing Oudebaan en Vengerstraat. De keuze voor deze locaties is eenvoudig: wie daar iets consumeert, kan het afval makkelijk meenemen naar huis. Wie uitrust tijdens een wandeling brengt eten of drinken mee en kan dus het eigen afval ook weer meenemen. De bedoeling van dit project is overlast door sluikstort te vermijden. Het proefproject loopt nu al een tijdje en bij tussentijdse metingen werd zo goed als geen afval opgemerkt. Hoe we hier verder mee aan de slag gaan wordt de komende maanden duidelijk.

10

Sluikstort of zwerfvuil opgemerkt? Meld het via de meldingskaart op www.bierbeek.be


UiT in bierbeek

TIENERWEEK Tijdens de herfstvakantie organiseert de jeugddienst een week die helemaal in het teken staat van onze tieners. Ben je tussen 10 en 16 jaar? Dan hebben we goed nieuws. We organiseren 3 avontuurlijke activiteiten, speciaal voor jou! • Dinsdag 2 november (13 - 18 uur): Snowboard en ski in Snowvalley Peer - € 25 (vanaf 12 jaar) • Woensdag 3 november (12 - 16 uur): Paintball in Redfox Aarschot - € 20 • Donderdag 4 november (13 - 16 uur): Bushcraft en 'expeditie WoodSon' - € 20

Bushcraft deluxe: basis van bushcraft. Je leert werken met zakmes, firestick, zaag en bijl om uiteindelijk zelf een vuurtje te maken met wat je vindt in het bos. Expeditie WoodSon is gebaseerd op een slotproef van Expedite Robinson. Enkel als de eerdere opdracht lukt, mag je naar de volgende. Dit is een teambuildingactiviteit waarbij denken, durven en doen centraal staan. www.bierbeek.be/webwinkel

Familieschaatsdag Hou jij van schaatsen samen met je familie? Kom dan naar de familieschaatsdag op 27 november! De sportdienst geeft gratis pasjes weg voor Bierbeekse families die deelnemen. Naast plezier voor het hele gezin, zijn er ook ervaren lesgevers op het ijs die je individueel kunnen helpen om het schaatsen onder de knie te krijgen. Voor wie? Inwoners van Bierbeek. Waar? IJsbaan Heverlee: Ondernemingenweg 1, Heverlee. Wanneer? Zaterdag 27 november tussen 9.30 en 11.30 uur. Tarief: gratis.

Vorming: Gezond opgroeien Kinderen gezond leren eten. Een hele uitdaging in alle leeftijdsgroepen. Hoe leer je ze bijvoorbeeld groenten eten zonder een hele strijd aan tafel? Of mijn kind at alles en nu lust het ineens niets meer. Heel wat herkenbare situaties voor alle ouders. Met enkele tips en tricks leren we je hoe je ze geleidelijk aan terug de goede kant op krijgt. Bovendien zullen we het inhoudelijk hebben over wat gezonde tussendoortjes zijn. Snel en gemakkelijk zo kant en klaar te koop in de winkel, maar ook enkele ideeën en recepten om ze zelf te maken. Voor wie? Ouders Wanneer? Donderdag 25 november van 19.30 tot 21.30 uur Waar? de borre Deze vorming is gratis, vooraf inschrijven aanbevolen. 016 46 14 00 www.bierbeek.be/webwinkel

Inschrijvingen: de sportdienst geeft vanaf 2 november gratis schaatspasjes weg zolang de voorraad strekt! Inschrijven kan via mail: sport@deborre.be met als onderwerp: 'Familieschaatsdag'. Vermeld bij je inschrijving het aantal personen, je naam en adres. Er kan pas ingeschreven worden vanaf 2 november. Reservaties vóór die datum worden niet aanvaard. De familieschaatsdag is een initiatief van Sportdienst Bierbeek en sportregio Dijle – Hageland.

11


UiT in bierbeek

Boekenmarkt: kom jij ook? Fervente lezers kennen het probleem. Je houdt van lezen, dus je leent in de bib, maar koopt ook graag je eigen boeken. Al vlug heb je een eigen privébibliotheek; nieuwe boeken blijven komen. Uiteindelijk zit je met plaatsgebrek: boeken gaan in dozen naar de zolder of kelder – en blijven daar allicht een paar jaar onaangeraakt staan. Om plaats te maken, doe je ze uiteindelijk van de hand… Die kans biedt de borre je op zondag 13 februari 2022. Voor de tiende keer organiseert de bib daarom, samen met ‘Het project Bierbeek’, een boekenmarkt voor en door inwoners – en al wie boeken uit eigen bezit voor een prijsje van de hand wil doen of op leuke koopjes wil jagen. Heb je zelf (dozen) boeken die je wil verkopen? Vind je het leuk om op een zondagnamiddag deel te nemen aan een tweedehandsboekenmarkt in de theaterzaal van de borre? Schrijf je dan in! Het aantal standplaatsen is beperkt, je eigen tafel(s) reserveren is nodig. bib@deborre.be - bierbeek.bibliotheek.be www.bierbeek.be/tweedehandsboekenmarkt Reservatie tweedehandsboekenmarkt: 016 46 97 43 - boekenmarkt@deborre.be

Voorlezen aan kinderen: iets voor jou? De laatste week van november is officieel de Voorleesweek. Iedere mama of papa met kinderen, elke oma of opa met kleinkinderen leest allicht wel eens voor. Niet alleen creëert het een intieme band met je (klein)kind, voorlezen heeft ook een grote educatieve waarde. Het stimuleert immers zowel de verbeelding als de taalontwikkeling. Onze bibliotheek is al lang overtuigd van dit positieve effect, niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen. Daarom organiseert zij al sinds 2013 voorleesuurtjes. Dit jaar wil de bib de draad weer opnemen en daarom zijn we op zoek naar enthousiaste voorlezers. Hou jij van kinderen? Hou je van lezen? Klinkt voorlezen aan kinderen leuk? Wil je daarvoor wel eens een uurtje in de maand uittrekken? Neem dan contact op met de bib – en je hebt een date! www.bierbeek.be/voorleesuurtjes

12


UiT in bierbeek

14 NOVEMBER TOT EN MET 16 DECEMBER

ZATERDAG 4 DECEMBER

Inspirerend textiel

Levendige bosmythes

Een groepstentoonstelling met drie gedreven textielkunstenaars: Lieve Ver Poorten, An Lanckman en Renee Toonen. Terwijl Lieve Ver Poorten verwonderd naar de veranderende wereld om haar heen kijkt en zoekt naar uitdagingen om via textiele materialen uiting te geven aan haar gevoelens en ervaringen, gaat An Lanckman met haar werken een dialoog aan tussen haar fascinatie voor de natuur en de schoonheid die schuilt in de meest alledaagse -schijnbaar waardeloze- materialen. Renee Toonen tenslotte bewerkt foto’s uit haar familiealbum (vanaf 1900) en schept zo nieuwe beelden met respect voor het oude. Ze borduurt ook op beton, zand, ijs, veren en bladeren. Deze expo is een perfecte ‘match’ tussen twee Belgische en een Nederlandse kunstenaar. Bezoek de expo van maandag t.e.m. zaterdag van 9 tot 21 uur (gesloten op zon- en feestdagen) in de expohal van cultuurcentrum de borre, Speelpleinstraat 10. www.ccdeborre.be

Laat je op zaterdag 4 december verbazen door enkele mythes die tot leven komen in de Bierbeekse bossen. Tijdens een traject van 3 km ontmoeten we enkele figuren die ons wat meer vertellen over de bosmythes die momenteel leven in Bierbeek. Misschien komen deze mythes zelfs tot leven… De wandeling is voor kinderen vanaf 5 jaar. De ticketprijs bedraagt € 5 voor volwassenen en kinderen. Deze prijs is inclusief soep. Opgelet, de wandelroute is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. BEGELEIDE WANDELINGEN We organiseren 9 wandelingen van 3 km waaraan telkens maximaal 40 personen kunnen deelnemen. De eerste wandeling start om 17 uur en de laatste wandeling vertrekt om 19.40 uur. Elke 20 minuten start een nieuwe groep. Kies jouw uur van vertrek bij inschrijving. De wandelingen starten aan de parking van de borre. BEGELEIDERS GEZOCHT We zoeken vrijwilligers om één van de wandelingen mee te begeleiden. Heb je zin om een wandeling met 1 of meerdere personen te begeleiden? Graag een seintje naar jeugddienst@deborre.be Tickets vanaf 9 november om 9 uur via de webwinkel: www.bierbeek.be/webwinkel

13


UiT in bierbeek

Winterprogramma de borre Ontdek hieronder een selectie van het winterprogramma van de borre. Alle voorstellingen vind je op www.ccdeborre.be. Tickets zijn te koop vanaf dinsdag 9 november om 19 uur. 016 46 14 00 - www.ccdeborre.be DINSDAG 23 NOVEMBER - 10 UUR

TG Wuivend Riet – Koninginnenhap Koninginnenhap onderzoekt de levenslange vete tussen twee gezworen rivales: Koningin Fabiola van België en Prinses Lilian Baels. De godvrezende Spaanse furie versus het mondaine society-icoon. Met als inzet de troon én de liefde van Koning Boudewijn.

DONDERDAG 25 NOVEMBER - 20 UUR

Jean Bosco Safari, Ben Crabbé e.a. – Imagine No Lennon Al bijna 40 jaar is John Lennon in Rock-n-Roll Heaven. Anders zou hij dit jaar 80 zijn geworden. Reden genoeg voor een herdenking. Jean Bosco Safari en Ben Crabbé brengen samen met 3 bandleden dé hits van John Lennon opnieuw tot leven. Een retro-avond om volop van te genieten en mee te zingen!

VRIJDAG 26 NOVEMBER - 20 UUR

Arne Sierens – Mouchette, de remake Precies 30 jaar later grijpt Arne Sierens een scharniermoment in zijn artistieke loopbaan aan om zijn Mouchette opnieuw voor het voetlicht te brengen. Zo beleeft dit stuk een 2de première met een volledige remake, met boeiende ingrepen naar zowel inhoud als vorm. Nog even pakkend als toen! 14


UiT in bierbeek

WOENSDAG 1 DECEMBER - 20 UUR

KOKhER & Eva De Roovere — Kersttournee (try-out) KOKhER gaat deze winter op tournee met Eva De Roovere, een combinatie die zij eerst uitproberen in onze SintHilariuskerk. Na dit concert kan je bij de vuurmanden genieten van glühwein en warme chocomelk à volonté. I.s.m. Davidsfonds Bierbeek.

DONDERDAG 9 DECEMBER - 20 UUR

Bert Gabriëls – #Eindejaars 3 Intelligente grappen gebaseerd op de actualiteit van het afgelopen jaar: dat is hét kenmerk van Bert Gabriëls. We kijken meer dan ooit uit naar zijn verrassende visie op de onthutsende realiteit van ons Belgenland.

ZONDAG 12 DECEMBER - 14 UUR

Liliane Saint-Pierre Omringd door vijf jonge en passievolle muzikanten, wil Liliane Saint-Pierre je graag entertainen. Meer nog: verleiden met een gloednieuw album waarin ze het beste van zichzelf geeft.

15


UiT agenda Wil je zelf een activiteit toevoegen aan onze UiTagenda? Surf dan naar www.UiTdatabank.be en voer je activiteit in. Foto’s stuur je naar uitinbierbeek@deborre.be. De deadline voor de IN&UIT van januari is 1 december.

ZA 30 OKT - 17 U

KAAS- EN WIJNAVOND

Organisator: Neos Bierbeek Locatie: Buurthuis, Pastoriestraat 1 Tarief: € 25 / € 20 (leden) info@neosvzw.be ZO 31 OKT

18E MTB TOERTOCHT BIERBEEK Aan de slag met klei

Pittige toertocht (4 afstanden) door glooiende bos- en veldwegen vertrekkende uit Bierbeek. Organisator: Meerdaal 2000 Locatie: Voetbalkantine, KHO Bierbeek, Speelpleinstraat Tarief: € 6 / € 4 (leden) Contact: 'Meerdaal 2000' op Facebook MA 1 NOV TEM ZO 9 JAN 2022

WINTERSE GRIEZELTOCHT

De grote reis van Meneer Beer

De winterse griezelwandeling is ongeveer 4 km lang. Neem jouw smartphone mee zodat je de verhalen kunt beluisteren via de QR-code. Er zijn verhalen voor kinderen jonger dan 10 jaar en andere verhalen voor oudere kinderen. Organisator: KWB Bierbeek Locatie: vertrek aan cc de borre Contact: 0499 40 59 49 DI 9 NOV TOT DO 25 NOV - 21.30 U

AAN DE SLAG MET KLEI / CURSUS 2

Leer verschillende technieken: werken met de draaischijf, opbouwen met kleiplaten, sculpturen maken, experimenteren met gipsmallen...

Laïs zingt kleinkust

16

Organisator: cc de borre Locatie: Atelier Erik De Greef, Pastoriestraat 11 Tarief: € 145 cc@deborre.be - www.ccdeborre.be

WOE 10 NOV - 20 TOT 23 U

TE GEK!? CONCERT RAYMOND VAN HET GROENEWOUD

Organisator: Te Gek!? Locatie: Zorggroep Sint-Kamillus, Krijkelberg 1 Tarief: € 10 Tickets: tot 2 november via www.kamillus.be ZA 13 NOV - 15 TOT 16 U

THEATER TIERET & WALRUS: DE GROTE REIS VAN MENEER BEER

Een muzikaal bosfestijn voor alle kleine durvers en grote berenvrienden. Organisator: cc de borre Locatie: cc de borre, Speelpleinstraat 10 Tarief: € 13 / € 6 (kinderen) cc@deborre.be - www.ccdeborre.be ZO 14 NOV TEM DO 16 DEC

INSPIREREND TEXTIEL Zie blz. 13.

ZO 14 NOV TEM DO 16 DEC

WALL OF LOCAL FAME Zie blz. 17.

DI 16 NOV - 18 TOT 22 U

ONTMOETINGSCAFÉ EN BOEKENAFHAALMOMENT

Opbrengst t.v.v. De Warmste Week. Organisator: Davidsfonds Bierbeek Locatie: 't Stichelke, Kerkstraat 1 Contact: dupont_vanderheyden@pandora.be VARIABEL - 2 UUR PER WEEK

SPAANS VOOR BEGINNERS

Een gemoedelijke groep die samen Spaans leert, elk op zijn tempo. ORGANISATOR: LOS AMIGOS LOCATIE: cc de borre herman.vercoutter@gmail.com


UiT agenda VR 19 NOV - VANAF 12 U

FEEST 25 JAAR NEOS BIERBEEK

Receptie, menu met aangepaste wijnen en dranken, dessertbuffet. Muziek van het duo Muzant. Organisator: Neos Bierbeek Locatie: Feestzaal Berkenhof, Ruisbroekstraat 24 Tarief: € 79 / € 25 (leden) Tickets: tot 6 november door te storten op rekeningnummer BE19 8508 3717 9312 met vermelding ‘JUBILEUM'. info@neosvzw.be

DI 30 NOV - 14 U

LAÏS ZINGT KLEINKUNST Organisator: Neos Vlaams-Brabant Locatie: theaterzaal de borre Tarief: € 30 / € 45 (met busvervoer) Tickets: inschrijven (tot 20 november met busvervoer, met eigen vervoer tot 25 november) door storting via BE98 7344 2602 2793 met vermelding van “Laïs 30 11 21”, clubnaam en aantal deelnemers. info@neosvzw.be ZA 11 DEC - 10 TOT 12 U

KLEDINGRUILBEURS

ZO 21 NOV - 9.30 TOT 11.30 U

Breng je miskopen of niet passende kledij mee naar onze beurs.

Vogelexcursie op zoek naar doortrekkende akkervogels. Stapschoenen, verrekijker en winddichte kleding noodzakelijk.

Organisator: Transitie in Actie & Masereelfonds Bierbeek Locatie: cc de borre Inschrijven: kledingruilbeursbierbeek@gmail.com

AKKERVOGELWANDELING EN VOORSTELLING PROJECT KIEVIT

Organisator: Natuurpunt Velpe-Mene Locatie: Zwartehoekstraat 32 Inschrijven: 0491 52 18 72 kgoderis@scarlet.be DO 25 NOV - 19.30 TOT 22 U

GEZOND OPGROEIEN Zie blz. 11.

DO 25 NOV - 20 TOT 22 U

NA DE KLIMAATTOP...

Bierbekenaar en klimaatexpert Jos Delbeke neemt deel aan de volgende klimaattop. Hij brengt ons nog diezelfde maand verslag uit. Stel hem jouw vraag! Organisator: Davidsfonds Bierbeek Locatie: cc de borre Tarief: € 10 / € 8 (leden) Tickets: door deelnameprijs te storten op BE35 7343 0904 4837 of e-mail naar dupont_vanderheyden@pandora.be www.davidsfondsbierbeek.be

WO 15 DEC - 20 TOT 22 U

U ZIJT WELLEKOME

Kerstconcert met Bierbeekse koren. Gevolgd door kerstdronk à volonté. Organisator: Davidsfonds Bierbeek Locatie: Sint-Hilariuskerk Tarief: € 14 / € 12 (leden) Reservatie: stort deelnameprijs op BE35 7343 0904 4837 WO 22 DEC - 13.30 TOT 17 U

WINTERWERKDAG BLAUWSCHUURBROEK

Maak met ons het hooiland winterklaar. Ideale gelegenheid om kennis te maken met het gebied en het beheerteam. Laarzen aanbevolen. Voor spijs en drank wordt gezorgd. Organisator: Natuurpunt Velpe-Mene Locatie: einde Vinaafstraat, Opvelp

ZO 14 NOV TEM DO 16 DEC

Wall of local fame: Alexandra Razzhivina-Willemsen Alexandra's klassieke opleiding in haar geboortestad Sint-Petersburg werd beïnvloed door de moderne kunst in België. Dit resulteerde in haar zowel figuratieve als abstracte schilderstijl. Maar haar werken worden evenzeer beïnvloed door haar passie voor patchwork, quiltkunst en creaties van haar kinderen. Centraal in de filosofie van haar kunst staat de relatie tussen mens en natuur. Haar liefde en belangstelling voor de natuur drukt zij uit via haar landschapswerken. Ze gebruikt hierbij olieverf en acryl in combinatie met houtskool. Elk werk blijft voor haar een experiment waarbij emoties, stemming en energie worden overgebracht naar een bepaald kleurenpalet. Ook het contrast en de symboliek van vormen en lijnen zijn daarbij bepalend. Van maandag t.e.m. zaterdag van 9 tot 21 uur (gesloten op zon- en feestdagen) in de expohal van cultuurcentrum de borre, Speelpleinstraat 10. www.ccdeborre.be

17


info

OVERLIJDENS 16 september

Georges Jean Julien Van Elderen, 73 jaar

17 september

Stanislav Arh, 90 jaar

21 september

Johan Maria Herman Bourdeaudhui, 66 jaar

21 september

Bruno Jan Marie Suzanne Mertens, 58 jaar

21 september

Maria Vanderborght, 98 jaar

23 september

Irène Elisabeth Schenus, 96 jaar

24 september

Theophilus Franciscus Meeüs, 99 jaar

28 september

Romain Victor Sterckx, 80 jaar

1 oktober

Paula Maria Virginie Rymenams, 72 jaar

1 oktober

Herman Jan Emiel Van Calster, 84 jaar

4 oktober

Guillaume Sylvain Rogge, 89 jaar

8 oktober

Georges Joseph Raymaekers, 87 jaar

9 oktober

Joséphina Godelieve Augustina Rector, 86 jaar

HUWELIJKEN 16 september

Jana Peeters en Maarten Vanderlinden

24 september

Magda Gilbert en Gerrit Lerouge

25 september

Marlies Vlasselaer en Andreas Van Impe

9 oktober

Melissa Brasseur en Kevin Coomans

9 oktober

Eva De Pourcq en Jeroen Devroye

Investeer mee in een betere wereld

18

Investeren doet iedereen. In kinderen, relaties of misschien in een woonst, een opleiding, vrijwilligerswerk … Maar de beste investering is er eentje waar iedereen beter van wordt.

De NoordZuidbeweging 11.11.11 is overtuigd dat internationale solidariteit het antwoord vormt voor deze vraagstukken.

Het voorbije anderhalve jaar ondervonden we door het coronavirus hoe sterk onze levens verbonden zijn. Wat hier gebeurt, heeft impact elders en omgekeerd. Het virus kende geen grenzen en legde de wereldwijde ongelijkheid pijnlijk bloot. De toekomst moet anders, daar bestaat geen twijfel over.

Word daarom medeinvesteerder van een betere wereld. Iedere dag knokken straffe mensen en organisaties over de hele wereld voor verandering: voor mensenrechten, democratie, een groene planeet, een eerlijke verdeling van macht en geld… En dat maakt een verschil, hun acties worden gehoord. Want daar waar deze

‘changemakers’ ruimte en steun krijgen, is er minder ongelijkheid, wordt de natuur groener en de wereld eerlijker. En dat levert niet alleen voor jou op, maar ook voor al die generaties na jou. Een rendement op de lange termijn dus. Daarom: word mede-investeerder in een betere wereld.

NOVEMBER EN DECEMBER 2021

GEWOON HUISVUIL • • • •

dinsdag 9 november dinsdag 23 november dinsdag 7 december dinsdag 21 december

GFT (groente-, fruit- en tuinafval) • • • •

dinsdag 9 november dinsdag 23 november dinsdag 7 december dinsdag 21 december

PAPIER & KARTON • dinsdag 2 november • dinsdag 30 november • dinsdag 28 december

P+MD

• dinsdag 2 november • dinsdag 16 november • dinsdag 30 november • dinsdag 14 december • dinsdag 28 december

TEXTIEL

• dinsdag 16 november • dinsdag 21 december

SNOEIHOUT NIET OP AANVRAAG

• • • •

maandag 8 november (Bierbeek) maandag 15 november (Lovenjoel) maandag 22 november (Opvelp) maandag 29 november (Korbeek-Lo)

GROFVUIL BETALEND, OP AANVRAAG

• woensdag 24 november Investeer op www.11.be of doe een milde gift op BE30 0000 0000 1111.

www.ecowerf.be/bierbeek of download de app Recycle!


Burgemeester Johan Vanhulst Burgemeester BurgemeesterJohan JohanVanhulst Vanhulst Bevoegd voor: burgerzaken, politieen en Bevoegd voor: burgerzaken, politie Burgerzaken, politie en veiligheid, veiligheid, financiën, erediensten,interinterveiligheid, erediensten, financiën,financiën, erediensten, gemeentelijke samenwerking. gemeentelijke samenwerking. intergemeentelijke samenwerking. Vooreen eenafspraak afspraak::0495 049558 5815 1512, 12, Voor johan.vanhulst@bierbeek.be johan.vanhulst@bierbeek.be Contact of afspraak? 0495 58 15 12 johan.vanhulst@bierbeek.be

Eerste schepen Cil Cuypers Eerste Eersteschepen schepenCil CilCuypers Cuypers Bevoegd voor: cultuur, mobiliteit,woonwoonBevoegd voor: cultuur, mobiliteit, Cultuur, mobiliteit, woonbeleid, beleid, toerisme, personeel. beleid, toerisme, personeel. toerisme, personeel. Vooreen eenafspraak afspraak::0486 048660 6067 6756, 56, Voor cil.cuypers@bierbeek.be cil.cuypers@bierbeek.be Contact of afspraak? 0486 60 67 56 cil.cuypers@bierbeek.be

Schepen Jan Van der Velpen Schepen Janwerken, Vander derpatrimonium, Velpen Schepen Jan Van Velpen Openbare Bevoegd voor: openbare werken,patripatriBevoegd voor: openbare waterbeleid, landbouw,werken, monium, waterbeleid, landbouw, lokale monium, waterbeleid, landbouw, lokale lokale economie. economie. economie. Voor eenafspraak afspraak 047766 6643 4352, 52, Voor een ::0477 Contact of afspraak? jan.vandervelpen@bierbeek.be jan.vandervelpen@bierbeek.be 0477 66 43 52

Schepen Frederik De Buck Schepen SchepenFrederik FrederikDe DeBuck Buck Bevoegd voor: omgeving (ruimtelijke Bevoegd voor: omgeving (ruimtelijke Omgeving (ruimtelijke ordening en ordening en leefmilieu), duurzaamheid, ordening en leefmilieu), duurzaamheid, leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn dierenwelzijn eninternationale internationale samendierenwelzijn en samenen internationale samenwerking. werking. werking. Voor eenof afspraak 049623 2363 6378, 78, Voor een afspraak ::0496 Contact afspraak? frederik.debuck@bierbeek.be frederik.debuck@bierbeek.be 0496 23 63 78

jan.vandervelpen@bierbeek.be

frederik.debuck@bierbeek.be

Schepen Lisa Hermans Schepen Lisa Hermans Schepen Lisa Hermans Onderwijs, sport, jeugd, Bevoegd voor: onderwijs, sport, Bevoegd voor: onderwijs, sport, communicatie en digitalisering. jeugd, communicatie en digitalisejeugd, communicatie en digitalisering. ring. Contact of afspraak? Voor een afspraak 047944 4476 7650, 50, Voor afspraak 0479een 44 76 50 ::0479 lisa.hermans@bierbeek.be lisa.hermans@bierbeek.be lisa.hermans@bierbeek.be

Voorzitter BCSD en schepen Voorzitter BCSD en schepen Voorzitter BCSD en schepen Stefaan Van Haegenborgh Stefaan Van Haegenborgh Stefaan Haegenborgh Welzijn,Van buurtwerking en participatie. Bevoegd voor: welzijn,buurtwerking buurtwerkingen en Bevoegd voor: welzijn, participatie. participatie. Contact of afspraak? Voor een afspraak 049707 0754 5479, 79, Voor afspraak 0497een 07 54 79 ::0497 stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS OCMW BIBLIOTHEEK WIJKKANTOOR GEMEENTEHUIS DE BORRE BORRE WIJKKANTOOR GEMEENTEHUIS DE WIJKKANTOOR Speelpleinstraat 8 Speelpleinstraat 8 016 26 97 46 LOKALE POLITIE OCMW SOCIAAL HUIS HUIS Speelpleinstraat10, 10,bib@deborre.be 3360Bierbeek Bierbeek LOKALE POLITIE OCMW SOCIAAL Speelpleinstraat 3360 LOKALE POLITIE 016 46 01 75 016 46 10 74 Speelpleinstraat 8

Speelpleinstraat 8,3360 3360Bierbeek Bierbeek www.deborre.bewww.bierbeek.be/biblioSpeelpleinstraat 8,3360 3360Bierbeek Bierbeek Speelpleinstraat 8, www.deborre.be Speelpleinstraat info@bierbeek.be info@ocmwbierbeek.be 016 46 18 8, 80 www.bierbeek.be www.pzlubbeek.be www.bierbeek.be www.pzlubbeek.be www.bierbeek.be www.bierbeek.be/welzijn theek pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police. Open maandag t.e.m.donderdag donderdagvan van Open Maak vooraf een afspraak! Maak vooraf eenmaandag afspraak! t.e.m. belgium.eu Voorlopigalleen alleenopen openop opafspraak, afspraak,van van 99uutot tot16 16uuen envrijdag vrijdag van 9uutot tot12 12u. u. Open Openmaandag maandagvan van99uutot tot12 12u, u,dinsdinsVoorlopig www.pzlubbeek.be Bibvan de 9borre maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 u Tel. de borre 016 46 14 00 dagavond van 17 u tot 20 u, woensdag maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 u Tel. de borre 016 46 14 00 dagavond van 17 u tot 20 u, woensdag Dienst Burgerzaken • Ma- vr: 9- 12 u en (Speelpleinstraat 10) en van 13 tot 16uuen enop opdinsdagavond dinsdagavond t.e.m.• zaterdag alleen opafspraak afspraakvan van en t.e.m. zaterdag Ma: 9alleen - 12 uop 016van 4613 87tot 60 16 14- 16.30 u is open op: van 18 tot 20 u. Bib de borre Bierbeek is open op: 9 u tot 12 u. van 18 tot 20 u. Bib de borre Bierbeek open op: Di: 17 - 20 u burgerzaken@bierbeek.be • Dinsdagavond: 18- 20 u • isDi: 15.30 - 17.30 en9 u tot• 12 u. Maak vooraf eenafspraak: afspraak: dinsdag15.30 15.30uutot tot17.30 17.30 en18 18uu Tel. Tel.wijkkantoor wijkkantoor 01646 4618 1880 80 Maak een •• dinsdag • Wo - vr: 9 - 12 u016 Onlinevooraf afspraak: 18 - 20uuuen Burgerzaken 016 46 87 60 tot 20 u www.pzlubbeek.be Burgerzaken 016 46 87 60 tot 20 u www.pzlubbeek.be DE BORRE • Za: na afspraak www.bierbeek.be/afspraak • Wo: 13.30 - 17.30 u NIEUW! Maak online eenafspraak afspraak woensdag 13.30uu tot 17.30 Maak online •• woensdag 13.30 17.30 uu- 17.30 u Speelpleinstraat 10 • NIEUW! Ma, woe, do en vr: een • tot Do: 15.30 www.bierbeek.be donderdag15.30 15.30• tot 17.30 www.bierbeek.be •• donderdag uutot 016 46 14 00 CONTAINERPARK 9 - 12 u Vr:17.30 18 - 20uuu Dienst omgeving 01646 46info@deborre.be 8785 85 •• vrijdag vrijdag18 18uutot tot20 20 CONTAINERPARK CONTAINERPARK Dienst 016 87 Eikeboomlaan 13 • Di:omgeving 14 - 20 u • uuZa: 9.30 - 12 u omgeving@bierbeek.be www.deborre.be zaterdag9.30 9.30uutot tot12 12uu Eikeboomlaan 13,3360 3360Bierbeek Bierbeek Eikeboomlaan 13, omgeving@bierbeek.be •• zaterdag www.bierbeek.be/ OCMW 016 46 10 74 Bib in Korbeek-Lo is open op: www.bierbeek.be/containerpark www.bierbeek.be/containerpark OCMW 016 46 10 74 Bib in Korbeek-Lo is open op: containerpark Dienst omgeving Bib Korbeek-Lo info@ocmwbierbeek.be woensdag 18tot tot20 20uu •• 9woensdag 18 • Ma - do: - 16 u 016info@ocmwbierbeek.be 46 87 85 (Pastoriestraat 3) Bierbeek helpt 01646 46• 14 1400 00 9 - 12 9.30uutot tot 12uu op: Opendinsdag dinsdag t.e.m. vrijdag van14 14uu Open t.e.m. Bierbeek helpt 016 •• zaterdag Vr: uzaterdag9.30 • Di - vr: 14 -vrijdag 19 u van omgeving@bierbeek.be is 12 open bierbeekhelpt@bierbeek.be Tel bibliotheek 016 26 97 46 tot 19 u, zaterdag van 10 u tot 16 u, tot 19 u, zaterdag van 10 u tot 16 u, bierbeekhelpt@bierbeek.be Tel bibliotheek 016 26 97 46 • Za: 10 - 16 u Dienst openbare werken • Wo: 18 - 20 u gesloten op maandag. gesloten op maandag. 016 46 87 89 • Za: 9.30 - 12 u openbarewerken@bierbeek. be

23 23 19


ok o j e ji ? o e D me

BLIJF PLAKKEN IN BIERBEEK

stickeractie van 1 november 2021 t.e.m. 31 januari 2022 bij onze lokale handelaars

Verzamel stickers en maak kans op een mooie prijs!


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.