__MAIN_TEXT__

Page 1

1 jaargang 43 - januari 2021 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december- VU: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

4

11

16

Onze allerbeste wensen Bierbeek helpt. Doe jij ook mee? Vakantiewerking in Bierbeek in 2021


De Pellenbergstraat is weer open. Er werd een nieuwe riolering aangelegd die de 1.100 inwoners van Pellenberg aansluit op de waterzuivering van Haasrode. En je kan nu veilig fietsen op een 1,2 km dubbelrichtingsfietspad.

03

1

16

11

#

in de kijker

8

Nieuwe steunmaatregelen voor isolatie en groene 3 Nieuwe gele container voor energie vanaf 2021 papier en karton 9 Wees hoffelijk, parkeer focus correct 4 Onze allerbeste wensen 10 Winterbericht 5 Blijven volhouden 11 Bierbeek helpt. Doe jij ook mee? info 6 Uit de raad van 3 december 13 Nieuw subsidiereglement mondiale solidariteit 7 Vind je favoriete Take-away op gemeentesite 14 Nieuwjaar: vroeger en nu

UiT in Bierbeek

15 De 'afhaalbib': hoe werkt het? 16 Vakantiewerking in Bierbeek in 2021 18 Sprookjes enzo: Sneeuw! 19 Verder op het programma februari - maart 2021 20 Schoon schroot ontmoet prettig papier

i Alle gemeentediensten zijn gesloten op vrijdag en zaterdag 25 - 26 december en 1 - 2 januari. COLOFON In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december). Foto’s: blz. 1- 4 - 10 - 12 : Marijke Broothaers- blz.19: Karolina Maruszak - Fred Debrock - Miguel Robeina - Marc A. Deckers - blz.24: Grafisserie V.U.: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, 0479 44 76 50. Eindredactie: Liebrecht Salen, communicatieambtenaar - 016 46 87 84 - info@bierbeek.be. De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, suggesties, opmerkingen indienen vóór de 1ste werkdag van de maand voorafgaand aan de publicatie. Deadline in&uit Bierbeek van februari 2021: 31 december 2020.

2


in de kijker

OPENBARE WERKEN

Nieuwe gele container voor papier en karton Vanaf maart 2021 zal het papier en karton in een gele bak opgehaald worden. Dit gebeurt vooral omdat het gebruiksvriendelijker is voor jou en waaiafval voorkomt. Het is daarenboven veel beter voor de gezondheid van de ophalers, die vaak met lage rugpijn kampen omwille van de rugbelasting. Het papier en karton zal voortaan om de 4 weken opgehaald worden. In februari krijgt iedereen een gele bak van 240 liter thuis geleverd. Er werd hiervoor gekozen omdat dit het ideale formaat is voor papier en karton. Alle inwoners krijgen een brief met de datum van levering. Je bent niet verplicht om de bak te nemen. Je papier en karton wordt echter niet meer los meegenomen, maar je kan het nog wel naar het containerpark brengen. Inwoners die andersvalide zijn, op meer dan 150 meter van de openbare rijweg of in een appartement wonen, kunnen een kleinere bak krijgen van slechts 40 liter. Wie in een appartement woont met een gemeenschappelijke afvalruimte of in een deelwoning en ook scholen en kmo’s kunnen een grote container van 1.100 liter aanvragen. Het gebruiksrecht bedraagt € 0,84 per maand, ongeacht hoeveel keer je de container buiten zet en het aantal aangebrachte kilo’s.

ROZE ZAK LANGER GEBRUIKEN Vanaf 1 maart 2021 voert EcoWerf samen met Fost Plus in onze regio de nieuwe blauwe pmd-zak in. Daarom wordt de 'roze zak' uitgefaseerd. Vanaf 1 maart tot eind mei 2021 mag je je voorraad roze zakken gebruiken voor de ophaling van pmd. Op voorwaarde dat je de roze zak gebruikt volgens de nieuwe pmd-sorteerregels. Omdat alleen de inhoud van de pmd-zak wijzigt, kan je ook je voorraad ‘oude’ pmd-zakken gebruiken tot je een nieuwe rol pmd-zakken nodig hebt. Koop dus niet te veel roze zakken meer aan. De gemeentelijke milieudienst bekijkt nog hoe je eventueel roze zakken kan omruilen.

Sinds 23 november wordt gewerkt aan het verhoogd kruispunt Hoegaardsesteenweg en Waversesteenweg in Opvelp. Het verkeer wordt er tijdelijk geregeld met verkeerslichten. Na de winterstop starten werken aan meerdere verkeersdrempels in Bierbeek. De firma Liema zal verkeersdrempels herstellen en heraanleggen in de Dorpsstraat en de Hoogstraat in Bierbeekcentrum en in de Oudebaan in Korbeek-Lo. In de Kloosterstraat (KorbeekLo) werd een torenkraan op het voetpad geplaatst ter hoogte van de Sint-Pietersschool. Dit heeft gevolgen voor de verkeersafwikkeling in de Kloosterstraat. Deze is nu permanent enkele richting voor auto’s vanaf de Tiensesteenweg. De voetgangers zullen alleen de overzijde van de schoolingang kunnen gebruiken en moeten dus de straat oversteken. Wij roepen iedereen op om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen en zeer voorzichtig te zijn ter hoogte van de schoolomgeving. Dienst openbare werken 016 46 87 89 openbarewerken@bierbeek.be Lokale politie wijkkantoor 016 46 18 80 – pz.lubbeek.wijk. bierbeek@police.belgium.eu

Meer info www.ecowerf.be en bij de milieudienst - milieu@bierbeek.be 3


focus

AFSCHEID VAN COVID, HOOP EN BETERSCHAP IN 2021

Onze allerbeste wensen Zorg mee voor sfeer en licht Steek je niet gebruikte kerstballen en lichtslingers nog niet te ver weg, want je kan er de gemeente mee ‘verlichten’. In de donkere koude Covid-Kerstperiode willen we wat extra licht en sfeer in Bierbeek. We roepen alle inwoners om mee wat licht in het duister te brengen. Hoe kan je meedoen? In elke deelgemeente staat een kerstboom, die inwoners naar goeddunken kunnen versieren met kerstversiering die ze zelf niet gebruiken. Voor het gemeentehuis wordt een constructie geplaatst waar we via 'Yarn bombing' een originele kerstboom van willen maken. Je kan meedoen door te beginnen haken. Samen maken we 'granny squares' met restjes wol in alle kleuren. Tot slot een warme oproep om tussen 22 december en 2 januari elke avond een lichtje aan het raam te zetten. Een wit lichtje, een gekleurd lichtje, een lampion, alles is mogelijk. Zo krijgen we - elk vanuit ons eigen 'kot' - toch een beetje een gezamenlijke kerstsfeer. De gemeente dankt u! www.bierbeek.be/kerst2020

4

2020. Een jaar dat ons nog lang zal nablijven. Een jaar vol gebeurtenissen die niemand kon voorspellen. Een jaar met angst, verdriet, eenzaamheid, heel wat tegenvallers. Maar anderzijds ook een jaar vol verbondenheid, naastenliefde en solidariteit. Ieder van ons beleefde het voorbije jaar op zijn eigen manier. Ieder schreef zijn of haar verhaal. Wat ons vooral opviel in Bierbeek, was de warmte waarmee onze inwoners voor elkaar gingen zorgen. In deze nieuwjaarseditie van In&Uit Bierbeek verzamelen we enkele mooie getuigenissen. Laat ons samen vooruit kijken naar een hoopvol 2021!

Johan, Cil, Jan, Frederik, Lisa en Stefaan, burgemeester en schepenen van Bierbeek


info

Blijven volhouden In maart 2020 bleek al gauw dat ook Bierbeek niet kon ontsnappen aan de eerste coronagolf. Het was de start van een hectische periode, die voor ons een hele reorganisatie betekende. Om de kabinetten coronavrij te houden, vonden er telefonische consultaties plaats, we werkten samen met de COVID-triagecentra en er werd gepoetst in het kwadraat. Gelukkig konden wij hierbij rekenen op begrip van onze patiënten. Ook de gemeente toonde zich solidair en ondernam actie. Zo werden er o.a. mondmaskers gestikt en schorten genaaid. Richtlijnen met aandacht voor hygiënemaatregelen en afstand houden werden wijd verspreid. Ondanks onze gezamenlijke inspanningen vond dit slimme virus dit najaar opnieuw zijn weg in Bierbeek, zoals velen van jullie jammer genoeg aan den lijve moesten ondervinden. Deze tweede golf is helaas nog niet overgewaaid. De boodschap is om te blijven volhouden, om zo onze meest kwetsbare familieleden, vrienden of buren te beschermen. Blijf contact houden (vanop afstand weliswaar), blijf luisteren, blijf een handje helpen waar het kan. Geef aan als het moeilijk gaat en stel medische zorgen niet uit. Vanuit onze praktijk wensen wij alle inwoners van Bierbeek een warm, liefdevol en vooral gezond 2021 toe.

Silke Coopman, huisarts in Opvelp

VERPLICHTE QUARANTAINE VOOR REIZIGERS Sinds de zomer is iedereen die België binnenkomt of terugkeert uit vakantie, verplicht om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen. Dit is een soort 'zelfevaluatieformulier' dat iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, verplicht moet invullen. Vanaf december wordt dit strenger opgevolgd. Daarenboven moet sinds 18 december iedereen die terugkeert uit een rode zone (momenteel alle Europese landen behalve Ierland en Noorwegen) verplicht in quarantaine.

Na 7 dagen moet men zich ook laten testen op COVID-19. Met deze strengere regels probeert de regering om de coronabesmettingen verder onder controle te houden. Alle info over COVID-19 op www.info-coronavirus.be

5


uit de raad van 3 december GEMEENTERAAD FINANCIËN De gemeenteraad stelt enkele aanpassingen vast bij het meerjarenplan 2020-2025. De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft 7 % in 2021 en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op 690. Omwille van de corona-lockdown komt er een vrijstelling van de gemeentelijke retributie voor de taxibedrijven en een gedeelte van de maandelijkse concessievergoeding van het Buurthuis wordt kwijtgescholden. AFVALOPHALING De gemeenteraad keurt een wijziging goed aan het politiereglement over afvalstoffen en het containerpark. Dit gebeurt omwille van de opheffing van de aparte ophaling van zachte plastics, de nieuwe definitie van pmd en het nieuwe systeem van ophalen van papier en karton. Lees hierover meer op blz. 3. STEDENBOUW Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Katspoel wordt definitief vastgesteld. De gemeenteraad keurt een samenwerkingsovereenkomst goed voor de opmaak van een masterplan voor het bedrijventerrein Haasrode. OPENBARE WERKEN Er worden nieuwe fietspaden aangelegd aan de Opvelpsestraat. Bij die gelegen-

heid zal het bovengrondse elektriciteitsnet ondergronds gebracht worden en worden er nieuwe elektriciteitspalen voorzien. De gemeenteraad keurt dit dossier goed. PATRIMONIUM De gemeenteraad keurt het definitief ontwerp goed voor de verbouwing van de Bremtkapel. In de verkaveling van de Kleineheidestraat wordt een gratis grondafstand gedaan. Voor de aansluiting van de kleinschalige waterzuivering op de riolering van de Neervelpsestraat moeten enkele erfdienstbaarheden gevestigd worden. De gemeenteraad keurt deze overeenkomsten goed. SUBSIDIES Naar aanleiding van de Covid-crisis kreeg Bierbeek van de Vlaamse regering € 189.921,21 extra subsidies ter ondersteuning van de jeugd-, sport- en cultuursector. De gemeenteraad keurt de verdeling goed van deze subsidies. Meer hierover op blz. 12. De Bierbeekse tennisclub vzw krijgt een eenmalige investeringssubsidie voor de plaatsing van een outdoor flexcourt. MONDIALE SOLIDARITEIT Het subsidiereglement voor internationale samenwerking werd herschreven naar een nieuw reglement mondiale solidariteit. De gemeenteraad keurt dit nieuwe reglement goed. Zie blz. 13.

VOLGENDE RADEN OP 4 FEBRUARI

De volgende vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad vinden normaal plaats op donderdag 4 februari. De gemeenteraad en OCMW-raad zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden materies. Voor de raad kunnen geïnteresseerden kennisnemen van de agenda met korte toelichting op www. bierbeek.be. Na de vergadering verschijnt een korte besluitenlijst en na goedkeuring (door de volgende vergadering) kan je ook het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad lezen op www.bierbeek.be.

6

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG De gemeenteraad keurt een gewijzigde samenwerkingsovereenkomst goed met IGO DIV voor de organisatie van voor- en naschoolse opvang in gemeenteschool ’t Klavertje Bierbeek. IGO staat voortaan in voor de busbegeleiding en zorgt voor pedagogische ondersteuning van het opvangpersoneel. VRAGENKWARTIERTJE Drie inwoners van deelgemeente Korbeek-Lo stellen vragen aan het college over de verkeerssituatie in Korbeek-Lo noord. Vraag en antwoord vind je terug in het videoverslag van de digitale raad.

OCMW-RAAD FINANCIËN De gouverneur keurde de jaarrekening van het OCMW 2019 goed. De OCMWraad neemt daar kennis van. Ook de OCMW-raad stelt enkele aanpassingen vast bij het meerjarenplan 2020-2025.

DATA VAN DE RADEN IN 2021

• donderdag 4 februari • donderdag 4 maart • donderdag 1 april • donderdag 29 april • donderdag 27 mei • donderdag 1 juli • donderdag 2 september • donderdag 30 september • donderdag 28 oktober • donderdag 2 december De locatie wordt steeds aangekondigd op www.bierbeek.be.


info

Actie verlengd tot eind maart! Sinds begin oktober wil Bierbeek de lokale handel en diensten een hart onder de riem steken in het moeilijke jaar 2020. Hiervoor lanceerden we 'Blijf plakken in Bierbeek'. Sinds november zitten we opnieuw in een (beperkte) lockdown: sommige ondernemers zijn al heropend, maar andere (zoals de horeca en de contactberoepen) zullen niet meer heropenen voor januari. Daarom besliste het schepencollege om de actie ‘Blijf plakken in Bierbeek’ te verlengen tot 31 maart en zo de heropstart van de horeca en contactberoepers mede een boost te geven. De datum van de loting van de tombolaprijzen en de uiterste indieningsdatum van de volle spaarkaarten worden later nog bekend gemaakt. Blijf dus ook plakken in 2021 in Bierbeek en koop verder lokaal. Ruil je volle spaarkaart in voor een kadoobon van € 10 aan de onthaalbalie van de borre. De deelnemende handelaars danken je. www.bierbeek.be/blijf-plakken

Vind je favoriete Take-away op de gemeentewebsite Even geen zin om zelf eten te maken? Wil je graag onze plaatselijke horeca steunen? Via onderstaande link krijg je een overzicht van alle horecazaken in Bierbeek waar je eten kan afhalen, die dus een 'take-away'-service hebben. Meer info op www.bierbeek.be/take-away-in-bierbeek

BLIJF LOKAAL BESTELLEN! 2020 blijft ook voor ons in het geheugen gegrift: als feest- en eventzaal horen we bij de meest getroffen sectoren. We hebben onze business moeten herdenken en zetten nu - zoals vele collega’s - noodgedwongen in op take-away om onze klanten een berkenhof@ home beleving te geven. Ook voor de feestdagen voorzien we een speciaal feestmenu. We wensen iedereen het beste toe en kijken samen uit naar betere tijden. Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar! Steven en Bruno van het Berkenhof

7


wonen

Nieuwe steunmaatregelen voor isolatie en groene energie vanaf 2021

2021 brengt heel wat nieuwigheden voor mensen die hun woning energiezuinig renoveren. Het woonloket geeft je, onder voorbehoud van last-minute wijzigingen, een overzicht.

Gaat het om een appartement? Dan bedraagt de premie maximaal € 3.750. Let wel: deze nieuwe premie kan je niet combineren met de bestaande totaalrenovatiebonus.

RENTELOZE LENINGEN TOT € 60.000 Vanaf 1 januari 2021 zullen nieuwe eigenaars een renovatiekrediet of een energielening+ (bij het Energiehuis IGO) kunnen afsluiten. Aan deze renteloze leningen hangt een resultaatsverplichting vast. Je dient je nieuwe woning grondig te renoveren binnen de 5 jaar na de aankoop.

PREMIE VOOR ZONNEPANELEN Omdat eigenaars van nieuwe zonnepanelen na 31 december geen terugdraaiende teller meer kunnen krijgen, komt er vanaf 1 januari 2021 een eenmalige premie. De premie geldt enkel voor installaties met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA en hij zal in 2021 maximaal € 1.500 bedragen.

NIEUWE EPC-LABELPREMIE TOT € 5.000 Heeft je nieuwe woning een slechte energieprestatie zoals een label E of F? Als je deze woning binnen een periode van 5 jaar grondig renoveert kan je een EPC-labelpremie aanvragen. Deze premie kan oplopen tot € 5.000.

ASBEST VERWIJDEREN In Vlaanderen is nog steeds veel asbest aanwezig. Denk maar golfplaten en leien op het dak of asbesthoudende gevelbekleding. Wil je binnenkort asbesthoudende materialen verwijderen? Dan kan je hiervoor een forfaitaire premie ontvangen op voorwaarde dat het dak of de buitenmuur (langs de buitenzijde)

Meer informatie bij het woonloket 0476 96 37 77 - woonloket.bierbeek@ igo.be. Tijdens de kerstvakantie worden er geen afspraken gemaakt. Vanaf 4 januari bekijkt de woonconsulent graag met jou of je in aanmerking komt voor de premies.

8

geïsoleerd wordt volgens de normen om een isolatiepremie te krijgen. Daarbij zal het asbest verwijderd en afgevoerd moeten worden volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk. GOED OM TE WETEN Naast deze nieuwe stimulansen om te renoveren blijven ook de reeds gekende premies bestaan in 2021. Let wel, de voorwaarden om in aanmerking te komen en de premiebedragen kunnen gewijzigd zijn!


info

NIEUWE VERBONDENHEID EN WAARDERING

Wees hoffelijk, parkeer correct Parkeren: iedereen weet wel hoe het moet, maar niet iedereen doet het zoals het hoort. Nog al te vaak merken onze politiediensten dat auto’s hinderlijk of gevaarlijk neergezet zijn. Dat leidt tot onnodige frustraties en onveilige situaties. Daarom een kleine update: • Parkeer je wagen nooit op een parkeerplaats die voorbehouden is voor mindervaliden. Idem voor een parkeerplaats voorbehouden voor het opladen van een elektrische wagen. • Hou je ook aan de parkeerregels. Voor de winkels op het dorpsplein mag je slechts een beperkte tijd parkeren. Blijf daar dus niet langer staan dan noodzakelijk. • Parkeer nooit op een voet- of fietspad, voor of na een zebrapad of op een bushalte. Je brengt daarmee de kwetsbare weggebruikers in gevaar. • In schoolomgevingen vind je soms ‘kus-en-rij’-zones: dit is exact wat de naam zegt: je mag daar even stilstaan, maar niet parkeren noch stationeren. • Zet a.u.b. ook je motor af als je parkeert of stationeert, zeker in schoolomgevingen. • Parkeer je wagen niet tegen de rijrichting in: dat is gevaarlijk én verboden volgens de wegcode. Het kan alleen in een éénrichtingsstraat of in een woonerf. • Je mag ook niet parkeren op een plaats waar de rijbaan verdeeld is in rijstroken. Ook niet als er een onderbroken witte lijn is. Even stilstaan is wel toegelaten.

Vanuit het woonzorgcentrum zullen wij 2020 herinneren als het jaar waarin we geraakt werden in de kern van ons hart: de gezondheid en de veiligheid van onze kwetsbare bewoners kwamen in het gedrang door een - toen nog - voor iedereen onbekend virus. Het werd een jaar van organiseren, aanpassen, beschermen, leren, creatief zoeken, missen, schrik hebben, volhouden, opkomen voor elkaars veiligheid en welzijn, … Maar ook een jaar van nieuwe verbondenheid, steun geven en ontvangen, waardering, … Deze verbondenheid was niet alleen intern duidelijk voelbaar: nog nooit is de betrokkenheid van de gemeente en haar inwoners met een ruim hart zo groot geweest. Onze bewoners hebben zich dapper getoond bij het gemis van hun familie en activiteiten buiten huis. Bewoners hebben steun gezocht bij elkaar en nieuwe vriendschappen gesloten. Zij waren ook begripvol en dankbaar voor de manier waarop gezorgd werd voor hun gezondheid, veiligheid en welzijn, voor de empathie van vele inwoners van Bierbeek en de aanmoedigingen die zij mochten ontvangen. We werden in 2020 beproefd, de weg was niet vanzelfsprekend, maar laat ons vooral de verbondenheid en grote betrokkenheid onthouden van alle mensen die begaan zijn met de zorg voor ouderen. Laten we daaruit moed putten om nog even vol te houden. Zo kunnen we daarna het leven terug ten volle vieren, om ons daarna naar hartenlust opnieuw te ontmoeten, te knuffelen en grenzen te verleggen. Dat is mijn wens voor 2021! Leen Cornil, directeur Woonzorgcentrum d' Eycken Brug Korbeek-Lo.

Woonzorgcentrum d' Eycken Brug - 016 88 58 64 onthaal@deyckenbrug.be

Bij problemen, neem contact op met de lokale politie of je buurtinspecteur: 016 46 18 80 – pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police.belgium.eu

9


wel zijn

BLIJF KIJKEN VOL VERWONDERING Kijk af en toe naar boven, staar een keertje naar de grond, en kijk eens om je heen. Dan besef je... de natuur doet nog steeds haar zin, de aarde draait nog altijd om zijn as; het komt dus weer allemaal goed ! Met dit in je achterhoofd, hoeft deze periode geen nare herinnering te zijn. Maar wordt het voor velen een (her)ontdekken van de mooiste plekjes in onze gemeente!

Marijke Broothaers, fervent wandelaar en landschapsfotografe.

Vele foto’s die dit magazine opfleuren, zoals deze hierboven, zijn van Marijke Broothaers. Hartelijk dank!

10

Winterbericht Welke winter krijgen we dit jaar? Dat is de vraag die vele mensen zich stellen. Echte koude winters zijn er al enkele jaren niet meer door de klimaatopwarming. WEES VOORBEREID • Sluit ruimten die je weinig gebruikt goed af. Bescherm waterleidingen en zet de kraantjes buiten af. • Drink voldoende warme dranken, maar vermijd te veel alcohol. • Pas je kledij aan en bescherm zeker je hoofd, gezicht, handen en voeten. • Zet je afvalbak maar ’s morgens buiten, anders vriest alles aan. Als je huisvuil niet opgehaald wordt (omwille van sneeuwval bv.), zet het dan terug binnen. • Met de wagen: neem voldoende drinken mee. Let goed op voor fietsers en voetgangers, die zijn in deze donkere tijd minder goed zichtbaar. • Hou een extra oogje in het zeil voor alleenwonende ouderen, mensen met een handicap, chronisch zieke mensen,… in je familiekring of in je buurt. Schakel het OCMW in als je denkt dat mensen in problemen zijn.

STROOIDIENSTEN PARAAT Ook onze winterdiensten blijven standby. Dag en nacht kan onze strooiploeg ingezet worden die op de hoofdroutes van de gemeente (plus schoolomgevingen en moeilijk berijdbare hellingen) rijdt, zodat iedereen op relatief korte afstand een bestrooide weg vindt. Voor de meest recente informatie, volg de gemeentelijke communicatie op de website of op Facebook. Ook jij kan meehelpen: bij sneeuw en ijzel moet iedereen zijn voetpad ijsvrij maken. En help ook minder mobiele buren om dat te doen. Meer info over de wintertoestand op www.bierbeek.be en de Facebookpagina 'Bierbeek leeft'


wel zijn

Bierbeek helpt. Doe jij ook mee? PLATFORM ‘BIERBEEK HELPT’ Het coronavirus is nog niet uit onze samenleving verdwenen. Eind oktoberbegin november werd duidelijk dat Bierbeek ook getroffen werd. Naar aanleiding van deze tweede golf besloot de gemeente Bierbeek om het vrijwilligersplatform ‘Bierbeek helpt’ opnieuw op te starten. Alle 70-plussers kregen een brief in de bus om hen te melden dat zij met alle vragen om hulp terechtkunnen bij het OCMW. Er kwamen weinig nieuwe vragen binnen. Begin december schakelde Bierbeek nog een versnelling hoger: opnieuw werd een belactie opgestart, ditmaal naar alle 80-plussers. Daaraan werkten ook studenten van de UCLL mee. Wil jij ook helpen? Er zijn nog vrijwilligers nodig om boodschappen te doen, om telefonisch contact te houden met alleenstaande mensen. Meer info www.bierbeek.be/ bierbeekhelpt

SCHRIJF EEN KERSTKAARTJE Om de ouderen in de woonzorgcentra en de patiënten in onze instellingen een warm kerstgevoel te bezorgen, lanceert de gemeente een oproep om kerstkaartjes te schrijven. Maak zelf een leuke kaart of schrijf een nieuwjaarswens naar de ouderen of bewoners van een instelling. Je kan deze kaartjes bezorgen in de borre (Bierbeek), de Velpe (Opvelp),

het Buurthuis Korbeek-Lo of bij sociale kruidenier De Savooi (Lovenjoel). De gemeente verdeelt de kaartjes bij mensen uit het WZC d’Eycken Brug, Ter Korbeke en Sint-Kamillus. www.bierbeek.be/bierbeekhelpt

Hoop na corona Vooruitblikken naar een nieuw jaar betekent altijd ook over je schouder kijken naar wat voorbij is. Een terugblik in de grote stofwolk die corona in 2020 deed opwaaien. In de zorg hebben we ons schrap gezet, we waren (en zijn !) strijdvaardig. We hebben er alles aan gedaan om goede zorg te blijven geven. Er waren moeilijke dagen, we hebben gevloekt, gezweet, naar adem gehapt en we zijn ook bang geweest. Wat als we zelf ziek worden? Wat als we onze familie besmetten? Ook waren we soms boos als er weer ergens een lockdownfeestje in het nieuws kwam. Maar het heeft ons als collega’s ook dichter bij elkaar gebracht. Ook de ondersteuning en bemoedigingen die we kregen waren ontroerend. En we doen voort, samen met iedereen, want daar draait het om. Samen, solidair, doen wat we kunnen en er zijn voor elkaar. Want zeg nu zelf. Hoe mooi is het niet dat we onze buren beter leren ken-

nen omdat we elkaar op afstand vaker zien. Dat we wat trager leven omdat we meer thuis zijn. Dat we samen een wandeling kunnen maken, iets lekkers kunnen bakken. Of virtueel toch samen kunnen zijn met wie ons lief is. We begrijpen weer beter dat onze gezondheid niet vanzelfsprekend is. Corona heeft iets positiefs in gang gezet en dat is een mooie ervaring. We hebben nog een hele weg te gaan, dat is waar. Maar we blikken vooruit met goede moed. Een vaccin komt er aan, op -70° C of -20°C, of welke temperatuur dan ook. We zullen nog nooit zo blij geweest zijn met een spuitje... En 2021? … Komt zeker goed! Kris Colpaert, verpleegkundige in het UZ Gasthuisberg Leuven

11


info EXTRA GELD VOOR JEUGD, SPORT EN CULTUUR

Je OK voelen, lichamelijk en geestelijk De COVID-19 crisis heeft ook een grote psychosociale impact op iedereen. Weet dat je in deze moeilijke tijden beroep kan doen op je vrienden, familie en omgeving wanneer je het moeilijker hebt. Maar heb je daarbij ook nood aan een ander luisterend oor dan zijn er ook heel veel diensten die psychosociale ondersteuning aan de bevolking aanbieden.

Een simpele babbel met een vrijwilliger of een gesprek met een professionele hulpverlener kan wonderen doen. Heb je vragen bij het psychisch welzijn? Voel je je down of heb je een dip? Aarzel niet en zoek hulp. Meer info op www.bierbeek.be/ psychosociale-hulp-in-tijden-vancorona

IN FEBRUARI OPNIEUW 'TOURNÉE MINÉRALE' In februari doet Bierbeek opnieuw mee aan Tournée Minérale. Met deze actie staan we even stil bij ons alcoholverbruik: voor sommige mensen is een glaasje voor, tijdens en/of na het eten, een routine geworden. Vaak is dit geen probleem, maar alcohol is niet onschuldig. Door deel te nemen aan Tournée Minérale proberen we een hele maand geen of minder alcohol te drinken. Dat is goed voor je gezondheid en je mentale welzijn. Je vindt meer info op www.tourneeminerale.be of volg ons op www.bierbeek.be of Facebookgroep 'Bierbeek leeft' .

Ook hier legde de coronapandemie het bloeiende Bierbeekse verenigingsleven zo goed als stil. Via het Noodfonds voor cultuur, jeugd en sport ontving de gemeente in juli van de Vlaamse overheid een extra toelage van € 189.921. Een bedrag dat de gemeente vrij kan besteden. Het opzet was deze middelen zo eerlijk en zo onderbouwd mogelijk te verdelen, over alle vrijetijdssectoren heen, rekening houdend met een grote diversiteit. Er werd beslist om 2/3 te gebruiken voor het voorbije jaar 2020 en 1/3 te reserveren voor 2021. Van het bedrag voor 2020 gaat 1/3 van de middelen naar vzw cc de borre ter compensatie van de geleden schade door het wegvallen van vele voorstellingen en voor de organisatie van een alternatief en corona-proof cultureel aanbod. De rest van de middelen wordt verdeeld over de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Zij krijgen op eenvoudige aanvraag een verdubbeling van hun jaarlijkse werkingssubsidies. Maar heel wat verenigingen vonden dat andere verenigingen dit geld beter konden gebruiken. Er is ook een vergoeding voor het wegvallen van opbrengstactiviteiten die vaak nodig zijn om een kwaliteitsvolle werking te garanderen. Een derde en laatste schijf is een terugbetaling van huurinkomsten, zoals voor voetbalclubs die hun kantine niet kunnen verhuren. Ook in 2021 zal het Bierbeeks gemeentebestuur de heropstart van het verenigingsleven zo veel mogelijk ondersteunen, met de rest van deze Vlaamse middelen. cbc@deborre.be

12


info

FELIZ NAVIDAD !

Nieuw subsidiereglement mondiale solidariteit De gemeente Bierbeek geeft al jaren steun aan sensibiliserende acties en projecten voor internationale samenwerking. Maar de wereld evolueert voortdurend: nieuwe thema’s komen in de actualiteit en vragen onze aandacht, samenwerkingsverbanden ontstaan, een nieuw globaal kader van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de 17 SDG’s) werd uitgewerkt door de Verenigde Naties. Om hierop te kunnen inspelen, en om de impact van onze internationale solidariteit in Noord én Zuid te verhogen, werkte de gemeentelijke raad voor internationale samenwerking (GRIS) samen met de dienst Internationale Samenwerking een nieuw subsidiereglement uit. DRAAGVLAK VERBREDEN Met dit nieuw reglement willen we inwoners, scholen, 4de pijlerorganisaties, en ngo’s met een lokale werking stimuleren om het draagvlak in Bierbeek voor hun initiatieven te versterken en om bewuster bij te dragen tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen wereldwijd. Enkele nieuwigheden in het reglement: je initiatief of project moet duidelijk bijdragen tot de realisatie van de SDG’s, je kan een bonus krijgen wanneer je project een breed publiek bereikt in Bierbeek of wanneer je samenwerkt met één of meer organisaties.

Je verdient ook een extra bonus wanneer je initiatief speciale aandacht besteedt aan duurzaamheid, bv. wat afvalbeheer of gebruik van lokale en fairtradeproducten betreft. AANVRAAG INDIENEN VÓÓR EIND JANUARI Je kan een subsidieaanvraag doen binnen vier categorieën: • sensibiliserende initiatieven in het Noorden, • projecten in het Zuiden, • projecten ter ondersteuning van mensen op de vlucht, • individuele engagementen in het Zuiden. Opgelet: ook nieuw is dat je je aanvraag vanaf nu moet indienen vóór eind januari voor het lopende werkjaar. INFORMATIEVERGADERING OP 11 JANUARI Op maandag 11 januari 2021 organiseert de GRIS een toelichting bij dit nieuwe reglement. Geïnteresseerden moeten zich inschrijven vóór vrijdag 7 januari bij de dienst Internationale Samenwerking. Je krijgt dan bericht op welke manier de vergadering zal plaatsvinden. Meer info bij de dienst Internationale Samenwerking 016 46 87 86 - noordzuid@bierbeek.be

EEN WARME GROET UIT SAN FELIPE DE OÑA, ECUADOR We maken een moeilijke tijd door, met een pandemie die dagelijks nieuwe slachtoffers eist. Maar we mogen de moed niet verliezen. Samen zullen we hieruit geraken! In naam van onze dorpsgemeenschap wens ik jullie veel sterkte om te blijven vechten om deze ziekte te overwinnen. In deze kersttijd en koude, donkere maanden, sturen we aan ieder van jullie onze oprechte genegen wensen. Geef de warmte en zachtheid van je hart een prominente plaats in je leven, en je dagelijkse doen en laten. Laat ons vol hoop kijken naar de toekomst en gezamenlijke doelen uitzetten voor onze samenwerking als twee zusterdorpen. Dank voor alle steun die jullie aan Oña geven, en die mij aanmoedigt om concreet actie te ondernemen voor het welzijn van onze bevolking. Onze deuren staan wijd voor jullie open. We hopen jullie spoedig te mogen ontvangen met een stevige omhelzing, oprecht dankbaar voor alles wat we samen reeds bereikt hebben. LEVE OÑA! LEVE BIERBEEK! LEVE ONZE VERBROEDERING!

Uw broeder Iván Ullauri Coronel, burgemeester van San Felipe de Oña www.bierbeek.be/ verbroedering-met-ona

13


de tijd van toen

Nieuwjaar: vroeger en nu Binnenkort is het 2021. Omwille van corona zullen Kerstmis en Nieuwjaar in 2020 zeer beperkt gevierd worden. Maar hoe ging dat vroeger? HOE VIERDEN MENSEN VROEGER KERST EN NIEUWJAAR? In voorchristelijke tijden vierden de mensen rond 21 december dat de dagen opnieuw langer worden. Het was de winterzonnewende, het feest van het licht. Dat licht en het bijbehorende feest werden gebruikt om de ‘boze geesten’ in deze donkere periode af te schrikken. We zien dit symbolisch nog terugkomen in de kerstlichtjes, in het luiden van de klokken, het afsteken van vuurwerk, enzovoort. Vroeger was het ‘nieuwe jaar’ cultuurgebonden: in niet christelijke culturen valt Nieuwjaar dan ook op een ander moment. In Europa waren er mensen die Nieuwjaar met Kerstmis vierden, anderen vierden het bij het feest van de verrijzenis, Pasen. Het was pas in 1575 toen de Spaanse landvoogd Requesens per decreet afkondigde dat op 1 januari het nieuwe jaar zou ingaan. KERST EN DRIEKONINGEN GAAN ZINGEN Kerstmis is het familiefeest bij uitstek, met de hele familie verzameld rond de kerstboom, de enige boom die zijn bladeren of naalden niet verliest en versierd wordt met kaarsen of lichtjes. In zijn boek beschreef Amand Evers dat de kinderen van Bierbeek vroeger op 24 december ‘kerst’ gingen zingen. Om middernacht ging men dan naar de nachtmis. De kerstvakantie duurde toen van 24 december tot 6 januari, Driekoningen. Ook toen gingen kinderen rond om snoepgoed en centjes te schooien, verkleed als de drie koningen. In andere streken wordt nog ‘Nieuwjaarke zoete’ gezongen. NIEUWJAARSBRIEF EN WENSKAARTEN Ook typisch was het ‘voordragen’ van de nieuwjaarsbrief. Daarmee brengen de kinderen hun ouders, grootouders, peter of meter de beste wensen over voor het komende jaar. Een fraaie nieuwjaarsbrief vind je hiernaast, versierd met kant en geschreven in 1861! Wensen wisselen we nog altijd uit als we een familielid, vriend of kennis ontmoeten rond Nieuwjaar. Vroeger verstuurde men ook nieuwjaarskaartjes naar familie en vrienden – meestal tafereeltjes in een feeëriek winterlandschap. Tegenwoordig gebeurt deze uitwisseling per e-mail, met een sms of via een app op de smartphone. Door de opkomst van massamedia kunnen we genieten van het nieuwjaarsconcert in Wenen, het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen of de massale nieuwjaarsduik in Oostende. Dorpen en steden organiseren nieuwjaarsrecepties of zetten een kerststal op. Maar uiteindelijk draait alles vroeger en nu om hetzelfde: bij de komst van een nieuw jaar wensen alle mensen elkaar het allerbeste voor de toekomst. www.bierbeek.be/de-tijd-van-toen

14


UiT in bierbeek

Veel waardering voor de 'afhaalbib' Ook voor ons in de bib was 2020 een buiten-gewoon jaar. Van eind maart tot midden juni werkten wij als ‘afhaalbib’: leners kunnen gratis reserveren, wij zochten alles samen zodat het gevraagde eenvoudig kon worden afgehaald. Op 50 afhaaldagen maakten we toen bijna 2000 pakjes klaar. Dat de bib een ‘essentiële dienst’ is, wordt zo wel duidelijk…!

De 'afhaalbib': hoe werkt het? • Reserveer gratis tot 5 titels uit onze bib in de borre (online in onze catalogus, via mail of telefoon). • De medewerkers van de bib lenen ze uit op je pasje en maken een pakje klaar. • Je ontvangt een automatisch bericht wanneer je de boeken mag ophalen. • Je komt je pakje afhalen daar waar je de titel(s) reserveerde. Reserveren is gratis, evenals het lenen van dvd's of luisterboeken. Je kan je boeken afhalen: in de bib van de borre • dinsdag van 16 u tot 20 u • woensdag van 14 u tot 17 u • donderdag van 14 u tot 17 u • vrijdag van 14 u tot 17 u in de bib van Korbeek-Lo • woensdag van 14 u tot 17 u https://bierbeek.bibliotheek.be

Bij de tweede coronagolf in november zijn we weer op deze werking overgestapt. Voor onze klanten is het minder ‘gezellig’ om niet in de bib te kunnen rondkijken – maar dat was helaas de bedoeling. En dat nog steeds zoveel mensen blijven gebruikmaken van de diensten van de bib (en er zelfs velen voor het eerst lid worden) – dat is hartverwarmend. Ook onze dienst voor minder mobiele inwoners bleef operationeel. We bedienen nu zelfs méér mensen aan huis: ook hier waren er nieuwe geïnteresseerden – die we voortaan met een bezoekje en boeken hopen blij te maken. We zijn zeer dankbaar voor de waardering die we van veel leners mochten ervaren. En hoe dan ook: wij hopen in het nieuwe jaar iedereen van dienst te kunnen blijven. Want in de schatkamer die de bib is, daar kan je altijd terecht!

Het bib-team https://bierbeek.bibliotheek.be/

Elektronisch inschrijven op school Om in te schrijven voor het schooljaar 2021-2022 moet je je kind (geboren in 2019) elektronisch aanmelden. Vanaf 5 januari 2021 van 9 uur tot en met 26 januari 2021 krijgen broers en zusjes voorrang. Voor andere kinderen kan je je aanmelden tijdens de tweede aanmeldperiode vanaf 1 maart 2021. Ouders met kinderen geboren in 2019, krijgen een infobrochure thuis gestuurd waarin alles uitgelegd wordt. Meer info op www.bierbeek.be/meld-je-aan en op htpps://meldjeaan.

15


UiT in bierbeek

NIET BIJ DE PAKKEN BLIJVEN ZITTEN EN DOORGAAN Wij beleefden 2020 heel anders dan normaal. Net zoals voor iedereen begon in maart een onzekere periode voor de Chiro. Gelukkig bleven we niet bij de pakken zitten! Al snel toverden we onze gebruikelijke activiteiten om naar onlineactiviteiten. We gaven de leden verschillende challenges, leuke opdrachten, deden ze dansjes voor, organiseerden online bijeenkomsten en nog zo veel meer! Ook onze wekelijkse leidingkring ging online door. Toen de zomer er aankwam was het hopen op een Chiro kamp. Spannend! Er kwam goed nieuws, slecht nieuws en alles daartussen. Eind mei was de kogel door de kerk: we mochten op kamp! Al snel hadden we door dat het geen traditioneel kamp zou worden, door de flexibiliteit van onze leidingploeg was dit kamp zeker geslaagd! Toch zijn er ook wat mindere kanten aan dit verhaal. Zo werden vele van onze evenementen afgelast en was het zoeken naar nieuwe manieren om geld in te zamelen voor onze nieuwe lokalen. Maar we laten de moed niet zakken! Namens Chiro Hiperlie wensen we alle Bierbekenaren veel geluk toe in 2021. We hopen dat iedereen, net zoals wij, de moed er in houdt en 2020 kan afsluiten met een lach!

Hannelore Bruyninckx, Chiro Hiperlie Korbeek-Lo www.chirohiperlie.be

16

Vakantiewerking in Bierbeek in 2021 Bierbeek sport en speelt het hele jaar door, ook in de schoolvakanties. Dit overzicht bundelt het sport- en jeugdaanbod van de borre voor kinderen en jongeren: een aanbod vol knallende sportkampen, creatieve uitspattingen of avontuurlijke kicks. Dit aanbod is natuurlijk onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op dat moment zullen gelden. Je kan er in ieder geval van op aan dat we iedere activiteit coronaproof organiseren. En in het geval van annulatie wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. Dit jaar was het aanbod iets moeilijker vooruit te plannen. Daarom toont het overzicht dit jaar niet het aanbod van de externe organisaties in Bierbeek. Deze kan je binnenkort wel vinden (met eventuele updates) op www.bierbeek.be/vakantie-in-bierbeek. KROKUSVAKANTIE • van ma 15 tot woe 17 februari: KROKUSFABRIEK - doelgroep: lagere school - www.ccdeborre.be/krokusfabriek • di 16 februari: TIENERSPORTDAG: Lasershoot en klimmen doelgroep: 12+ www.bierbeek.be/tienersportdagen PAASVAKANTIE • van di 6 tot vr 9 april: PAASPRIKKELS - doelgroep: lagere school - www.bierbeek.be/vakantie-in-bierbeek • van di 6 tot vr 9 april: KLEUTERSPEL - doelgroep: kleuters www.ccdeborre.be/kleuterspel • van ma 12 tot vr 18 april: SPORTWEEK - doelgroep 7 tot 17 jaar - www.bierbeek.be/sportweken


UiT in bierbeek

ZOMERVAKANTIE • do 1 juli: TIENERSPORTDAG: Waterfun in Vossemeren doelgroep: 12+ - www.bierbeek.be/tienersportdagen • elke woensdag vanaf 7 juli: SPELEN ON TOUR op een speelterrein in je buurt - doelgroep: 6 tot 12 jaar www.bierbeek.be/activiteiten-voor-de-jeugd • ma 5 tot vr 9 juli: SPORTWEEK - doelgroep : 7 tot 17 jaar www.bierbeek.be/sportweken • ma 19 tot vr 23 juli: MUSICALSTAGE - doelgroep: 5 tot 15 jaar - www.musicalstage.be • ma 26 tot vr 30 juli: MUSICALSTAGE - doelgroep: 5 tot 15 jaar - www.musicalstage.be • ma 2 tot vr 6 augustus: SPEELPLEIN - doelgroep: 6 tot 15 jaar - www.bierbeek.be/vakantie-in-bierbeek • ma 9 tot vr 13 augustus: SPEELPLEIN - doelgroep: 6 tot 15 jaar - www.bierbeek.be/vakantie-in-bierbeek • ma 16 tot vr 19 augustus: SPORTWEEK - doelgroep : 7 tot 17 jaar - www.bierbeek.be/sportweken • einde augustus: TIENERSPORTDAG: ijshockey en kajak doelgroep 12+ - www.bierbeek.be/tienersportdagen HERFSTVAKANTIE • di 2 november: TIENERSPORTDAG: ski en snowboard doelgroep: 12+ - www.bierbeek.be/tienersportdagen INFO EN INSCHRIJVINGEN De inschrijvingen starten op dinsdag 19 januari 2021 om 18 uur. We proberen steeds zoveel mogelijk plaatsen te voorzien, maar sommige activiteiten lopen snel vol. Meer info www.bierbeek.be/vakantie-in-bierbeek

AANBOD BEKENDMAKEN? Organisatoren die ook activiteiten, themadagen of kampen aanbieden tijdens de schoolvakanties, nemen we graag op in het aanbod op onze website. Meer info bij info@deborre.be.

GESLAAGD MET GROOTSTE ONDERSCHEIDING Ontegensprekelijk was 2020, en dat is nog zacht uitgedrukt, een bewogen jaar. Een mijlpaal in het leven van generaties. Generaties die mensen binnen hun eigen familie of uit hun onmiddellijke omgeving onverwachts moesten afgeven. Generaties die, met vallen en opstaan, ook de uitdaging aangingen om flexibel, creatief en vernieuwend aan de slag te gaan met het leven onder deze speciale omstandigheden. Het was bijzonder – in de eerste plaats voor onze kinderen. Want vandaag onbezorgd kind kunnen zijn is beslist een uitdaging van formaat. Ook onze ouders moesten, bijna van de ene op de andere dag, plots hun leven reorganiseren. Maar ook ons schoolteam van GBS ’t Klavertje Bierbeek ging met overtuiging en wilskracht deze uitdaging aan. We mogen trots en fier zijn op onszelf. Samen toonden we een ongelofelijke veerkracht en buigen we, langzaam maar zeker, de “speciale omstandigheden” om. Daarom wil ik ook met onze kinderen, onze ouders, ons schoolteam en alle inwoners van Bierbeek de toekomst hoopvol tegemoet zien. Wees ervan overtuigd dat 2021 ons zal blijven uitdagen. Wanneer wij met dezelfde veerkracht het nieuwe jaar in de ogen kijken zal niets of niemand ons tegenhouden om op het einde van dat jaar tegen elkaar te zeggen … “Geslaagd met de grootste onderscheiding”! Ik wens jullie een fijn eindejaar en een gelukkig en perspectiefvol 2021!

Benny Jonckers, directeur Gemeenteschool 't Klavertje Bierbeek www.gemeenteschoolbierbeek.be

17


UiT in bierbeek

ZATERDAG 16 JANUARI 2021 om 14 u en 16 u

SPROOKJES ENZO

Sneeuw!

VRIJDAG 29 JANUARI 2021 - 20 u

‘Sneeuw!’ is een fabelachtige interactieve peutervoorstelling. Met weinig woorden en sterke beelden vol muziek en kleuren ademt de voorstelling de sfeer van het verre Noorden uit, stil en sprookjesachtig. Zet gauw je muts op, trek je sjaal en wanten aan en kom er lekker bij, dan gaan we samen op avontuur! Een witte wintervoorstelling voor de allerkleinsten. www.ccdeborre.be/sneeuw

TERBOENK! Boenk erop Kersvers improvisatietheatergezelschap Terboenk bestaat uit een twintigtal oudgedienden van het populaire studentenimprovisatietheater Preparee. Klaar met studeren, maar niet met improviseren hebben ze zich gehergroepeerd, hun beste moppen afgestoft en hun gezicht eens gewassen om voor eens en voor altijd aan hun moeder te bewijzen dat impro wél een serieuze kunstvorm is. Nu ja, serieus... www.ccdeborre.be/terboenk

WOENSDAG 27 JANUARI - 20 U

ROEL DIELTIENS, AMY NORRINGTON, PAUL HEYMAN : CELLO FOR CHARITY benefietconcert voor artistsunited Roel Dieltiens speelt samen met cellisten Amy Norrington en Paul Heyman een benefietconcert met werk van Bach, Britten en enkele 19de-eeuwse cello-virtuozen. De opbrengst gaat naar musici die maandenlang géén inkomen hadden omwille van de Covid-19-maatregelen. Beleef nu een uniek concert voor het goede doel. Een donatie zonder ticketaankoop via www.artistsunited.be/celloforcharity is uiteraard ook welkom. www.ccdeborre.be/cello-for-charity

18


UiT in bierbeek

Verder op het programma in februari – maart 2021 VRIJDAG 26 EN ZATERDAG 27 FEBRUARI – 20 U

WOUTER DEPREZ – Try-out

Na de lockdown, nieuwe voorstellingen.

WOENSDAG 17 MAART – 20 U

LES ROIS VAGABONDS – Concerto pour deux clowns

Mime, acrobatiek, bijzondere effecten op klassieke muziek. DONDERDAG 25 MAART – 20 U

MICHAEL VAN PEEL – Van Peel tot Evenaar

WOENSDAG 3 FEBRUARI – 20 U

FRASCATI – La Folia

Frivool en wervelend klassiek concert.

Meeslepende verhalen over een reis per Vespa naar Senegal.

VRIJDAG 5 FEBRUARI – 20 U

CIE DE KOE – De Nijl is in Caïro aangekomen

Filosofisch, grappig en pakkend theater. ZATERDAG 6 FEBRUARI – 15 U

THEATER TIERET & WALRUS – De grote reis van Meneer Beer Familievoorstelling (+5 jaar) over het klimaat ... op kindermaat.

ZATERDAG 27 MAART – 19 U

WOENSDAG 3 MAART – 20 U

GEERT VAN RAMPELBERG, LOIS BROCHEZ, CLARA CLEYMANS, MIEKE DE GROOTE EN DALIA PESSEMIERS – De Reuzendoder

Een kroniek van de morbide alcoholverslaving van Ernest Hemingway.

ZONDAG 7 FEBRUARI – 20 U

FILM: The Handmaiden

Psychologische thriller van Park Chanwook (Zuid-Korea).

BOZE WOLF: FROEFROE – Killie Billie Familievoorstelling (+7 jaar) - boeiend figurentheater over echtscheiding. ZONDAG 28 MAART – 16 U

LUCA SCHOOL OF ARTS & ROEL DIELTIENS – Joint (Ad)Venture II

Studenten en leraar in meesterwerk van Maurice Ravel.

WOENSDAG 10 MAART – 20 U

JAOUAD ALLOUL/ MartHA!tentatief – De Meisje

Beklijvende monoloog over zelfaanvaardig, liefde en vergiffenis.

DINSDAG 30 MAART – 20 U

EIGEN KWEEK/ SIETSE REMMERS – Het temmen van de Feeks

Frisse enscenering en actualisering van de klassieker van Shakespeare.

ZATERDAG 13 MAART – 15 U

CARRÉ CURIEUX/ VLADIMIR COUPRIE – Connexio (try-out) DONDERDAG 11 FEBRUARI – 20 U

JOHAN PETIT & B.O.X./ MartHA!tentatief – Lulletje

Over een burn-out en hoe eruit te raken. DINSDAG 23 FEBRUARI – 14 U

BERT OF ROY – Sketch 2

Vladimir & zijn hond maken samen een spannend spektakel.

WOENSDAG 31 MAART – 20 U

L’ALBA – À principiu

Betoverende stemmen en mediterrane klanken uit Corsica.

2 acteurs en 1 sjaal in hilarisch gevecht.

ALLES ONDER VOORBEHOUD, INFO EN RESERVEREN OP WWW.CCDEBORRE.BE 19


UiT in bierbeek

VAN 10 DECEMBER TOT 30 JANUARI 2021

Schilderijen van Marieke Lenaerts “De lockdown heeft sporen nagelaten, o.a. ook in mijn werk. Voor de lange lijst van gedetailleerde schilderijen die ik had willen uitwerken, was plots geen tijd meer. De werkelijkheid was dringender en ook de zorg voor twee schoolgaande kindjes, die ik plots voltijds onder mijn hoede had." Voor de Wall of Local Fame selecteerde Marieke daarom een reeks kleine werkjes die het verhaal vertellen van een hernieuwde observatie van haar eigen kleine omgeving en haar verwarde gevoelens ten opzichte van de crisis die ons plots allemaal opslokte. www.ccdeborre.be/schilderijen-van-marieke-lenaerts

VAN ZATERDAG 16 JANUARI TOT ZATERDAG 20 FEBRUARI

Schoon schroot ontmoet prettig papier DUOTENTOONSTELLING VAN JAN VERSCHUEREN (SCULPTUREN) EN EGBERT AERTS (SCHILDERKUNST) Jan maakt van roestig schroot prachtige beelden. Zijn beelden drukken uit hoe roest mooi kan zijn, maar ook hoe schoonheid kan roesten. Hoe chaotisch structuren zijn, maar ook hoe structureel chaos is. Hoe humor is, hoe dicht zwart bij wit ligt. Maar bovenal zijn de beelden geestig en ijzersterk! Egbert gebruikt dezelfde materialen als die van zijn schooltijd: plakkaatverf en papier. Hij hanteert een bewust beperkt kleurenpalet en vormen die zich houden aan strikte intuïtieve parameters. Zijn werk is minimalistisch in het vermijden van het schilderkunstige en het geometrische. Het is spelend, zoekend, balancerend en soms met de voeten vooruit. Kortom een harmonieuze ontmoeting tussen schoon schroot en prettig papier. www.ccdeborre.be/duotentoonstelling

NOG MEER EXPO

26 MAART TOT 1 MEI

26 FEBRUARI TOT 20 MAART

Chris Van Sweevelt brengt met haar conceptuele kunst gedachten, emoties en ideeën over aan de toeschouwer.

IN-BEELDEN

Duotentoonstelling van Patrick Ceysens (mixed media) en Tom Herbots (fotografie) die ingrijpen op het beeld.

ONRUSTIG BREIN

www.ccdeborre.be/expo

ALLES ONDER VOORBEHOUD, INFO EN RESERVEREN OP WWW.CCDEBORRE.BE 20


info

Proficiat aan onze jubilarissen In 2020 vierden 56 koppels hun gouden huwelijksjubileum (50 jaar gehuwd), 10 koppels waren al 60 jaar samen (diamant) en 8 koppels mochten zichzelf een briljanten paar noemen (65 jaar gehuwd). De traditionele huisbezoeken van de burgemeester en de ontvangst van de gouden koppels in het gemeentehuis konden jammer genoeg niet plaatsvinden door de coronapandemie. Toch werden alle koppels in de bloemetjes gezet en kregen ze enkele gepaste geschenken thuis bezorgd. Een welgemeende proficiat aan alle feestvierders! burgerzaken@bierbeek.be

JUBILARISSEN 9 januari

Jaqub Irhimeh en Christiane Van Aerschot, 50 jaar gehuwd

1 april

Paul-André Luyckx en Denise Couwenbergh, 50 jaar gehuwd

9 april

Richard Sente en Germaine Janssens, 65 jaar gehuwd

9 april

Jozef Verboomen en Joanna Vercammen, 60 jaar gehuwd

11 april

Guido Vandereijcken en Rachel Meynaerts, 50 jaar gehuwd

20 april

Gustaaf Hendrickx en Dyonisia De Wolf, 60 jaar gehuwd

20 april

Roger Abts en Celestine Abts, 60 jaar gehuwd

27 april

Jean Christens en Maria Govaerts, 65 jaar gehuwd

29 april

Leopold Vandoren en Odette Drappier, 50 jaar gehuwd

2 mei

Willy Wouters en Josepha Billen, 50 jaar gehuwd

7 mei

Florent Gilbert en Marie Lamproye, 65 jaar gehuwd

14 mei

Raymond Kumps en Arlette Stroobants, 50 jaar gehuwd

23 mei

Robert Fagard en Irène Deridder, 50 jaar gehuwd

TOT 31 JANUARI 2021

30 mei

Robert Verhoeven en Guiselle Swarts, 50 jaar gehuwd

Kunst in de voortuin

8 juni

Julien Parton en Yvonne Reynaerts, 65 jaar gehuwd

18 juni

Ludwig Cloetens en Dorine Vanderwegen, 60 jaar gehuwd

18 juni

Philemon Vangilbergen en Lutgarde Rector, 50 jaar gehuwd

25 juni

Modeste Noé en Angèle Van Keyenberg, 50 jaar gehuwd

2 juli

Willem Vanderwegen en Jeanne Craps, 60 jaar gehuwd

3 juli

Jean Huysmans en Maria Anna Meurrens, 50 jaar gehuwd

4 juli

Julien Meynaerts en Fernande Vanaudenaerde, 50 jaar gehuwd

6 juli

Jacques Enis en Viviane Raemaekers, 50 jaar gehuwd

11 juli

Philippe Koninckx en Jenny Ghyselen, 50 jaar gehuwd

13 juli

Guido Decerf en Nelly Steeno, 50 jaar gehuwd

21 juli

Camille Vandenbempt en Francine Taverniers, 50 jaar gehuwd

25 juli

Roger Huysegems en Odile Troonen, 50 jaar gehuwd

3 september

Jacques Vanderveken en Coleta Ombelet, 60 jaar gehuwd

19 september

Joseph Maes en Maria-Clementine Hubin, 50 jaar gehuwd

25 september

Simon Minnoye en Maria Azijn, 50 jaar gehuwd

6 oktober

Guido Kongs en Maria Van den Brande, 65 jaar gehuwd

16 oktober

Walter Helsen en Christiane Masui, 50 jaar gehuwd

29 oktober

Wilfried Wouters en Celine Roekeloos, 60 jaar gehuwd

31 oktober

Rafaël Ceustermans en Godeliva Hombroeckx, 50 jaar gehuwd

12 december

Dirk Van Hoye en Godelieva Van Wassenhove, 50 jaar gehuwd

30 december

Omer Gennez en Greta De Conninck, 50 jaar gehuwd

CC de borre lanceerde in december het project 'STREET ART GOES FRONT YARD' (of kunst in de voortuin). We willen de inwoners van Bierbeek aanmoedigen om kunst in hun voortuin of aan hun gevel tentoon te stellen. Deze actie loopt nog door tot 31 januari. Doe zelf mee of ga op zoek naar deze creatieve, grappige pareltjes. Een overzichtskaartje en alle info vind je op onze website. www.ccdeborre.be/ street-art

21


OVERLIJDENS 9 oktober

Paula Laeremans, 91 jaar

13 oktober

Carolus Scheepmans, 90 jaar

14 oktober

Jean Vandezande, 90 jaar

2 november

Marcella Benoit, 74 jaar

7 november

Hugo Verheyden, 69 jaar

13 november

Thérèse Morren, 84 jaar

15 november

Maria Catherine Sterkendries, 95 jaar

15 november

Joost Wachters, 56 jaar

15 november

Mieke Merens, 39 jaar

21 november

Leon Julien François Billiau, 68 jaar

22 november

François Ludovicus Ghislenus Rector, 91 jaar

30 november

Suzanna Theresia Frankie, 87 jaar

GEWOON HUISVUIL • dinsdag 5 januari • dinsdag 19 januari

GFT (groente-, fruit- en tuinafval) • dinsdag 5 januari • dinsdag 19 januari

PAPIER & KARTON

HUWELIJKEN 17 november

JANUARI 2021

Jurgen Willems en Sylvia Puelinckx

• woensdag 30 december • dinsdag 26 januari

PMD (plastic flessen en flacons,

metalen verpakkingen en drankkartons)

• vrijdag 15 januari

ZACHTE PLASTICS • vrijdag 29 januari

GROF VUIL

Kerkhofmuur Bierbeek gerestaureerd Bierbeek heeft een prachtige romaanse kerk, de Sint-Hilariuskerk die samen met het dorpsgezicht geklasseerd is. Momenteel is een firma bezig met het zandstralen, reinigen en herstellen van de kerkhofmuur. Begin volgend jaar wordt hij helemaal gekaleid. De kosten van dit secure werkje lopen op tot € 82.000, waarvan € 30.000 gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid. En zo wordt ons Bierbeekse dorpscentrum weer een beetje mooier in 2021! www.bierbeek.be/sint-hilariuskerk-bierbeek

22

• vrijdag 22 januari Vraag je ophaling ten laatste op dinsdag 19 januari aan op 0800 970 97. Je betaalt een vaste verplaatsingskost van € 12,50 en een prijs voor het grof afval dat je aanbiedt. Dit is maximum 1 m hoog, 2 m breed en 30 kg zwaar.

CONTAINERPARK

Het containerpark is gesloten op vrijdag 25 en zaterdag 26 december en op vrijdag 1 en zaterdag 2 januari. Omwille van de corona-maatregelen bliift de toegang beperkt tot 5 wagens. Sorteer je afval zoveel mogelijk thuis en kom liefst alleen tenzij je hulp nodig hebt. Kinderen worden niet toegelaten.


Burgemeester Johan Vanhulst Bevoegd voor: burgerzaken, politie en veiligheid, financiën, erediensten, intergemeentelijke samenwerking. Voor een afspraak : 0495 58 15 12, johan.vanhulst@bierbeek.be

Schepen Jan Van der Velpen Bevoegd voor: openbare werken, patrimonium, waterbeleid, landbouw, lokale economie. Voor een afspraak : 0477 66 43 52, jan.vandervelpen@bierbeek.be

Schepen Lisa Hermans Bevoegd voor: onderwijs, sport, jeugd, communicatie en digitalisering. Voor een afspraak : 0479 44 76 50, lisa.hermans@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS OCMW SOCIAAL HUIS Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be

Voorlopig alleen open op afspraak, van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 u en van 13 tot 16 u en op dinsdagavond van 18 tot 20 u. Maak vooraf een afspraak: Burgerzaken 016 46 87 60 NIEUW! Maak online een afspraak www.bierbeek.be Dienst omgeving 016 46 87 85 omgeving@bierbeek.be OCMW 016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be Bierbeek helpt 016 46 14 00 bierbeekhelpt@bierbeek.be

DE BORRE

Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek www.deborre.be Open maandag t.e.m. donderdag van 9 u tot 16 u en vrijdag van 9 u tot 12 u. Tel. de borre 016 46 14 00 Bib de borre Bierbeek is open op: • dinsdag 15.30 u tot 17.30 u en 18 u tot 20 u • woensdag 13.30 u tot 17.30 u • donderdag 15.30 u tot 17.30 u • vrijdag 18 u tot 20 u • zaterdag 9.30 u tot 12 u Bib in Korbeek-Lo is open op: • woensdag 18 tot 20 u • zaterdag 9.30 u tot 12 u Tel bibliotheek 016 26 97 46

Eerste schepen Cil Cuypers Bevoegd voor: cultuur, mobiliteit, woonbeleid, toerisme, personeel. Voor een afspraak : 0486 60 67 56, cil.cuypers@bierbeek.be

Schepen Frederik De Buck Bevoegd voor: omgeving (ruimtelijke ordening en leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn en internationale samenwerking. Voor een afspraak : 0496 23 63 78, frederik.debuck@bierbeek.be

Voorzitter BCSD en schepen Stefaan Van Haegenborgh Bevoegd voor: welzijn, buurtwerking en participatie. Voor een afspraak : 0497 07 54 79, stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

WIJKKANTOOR LOKALE POLITIE

Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek www.pzlubbeek.be Open maandag van 9 u tot 12 u, dinsdagavond van 17 u tot 20 u, woensdag t.e.m. vrijdag van 9 u tot 12 u en zaterdag op afspraak. Tel. wijkkantoor 016 46 18 80 www.pzlubbeek.be

CONTAINERPARK

Eikeboomlaan 13, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be/containerpark Open dinsdag t.e.m. vrijdag van 14 u tot 19 u, zaterdag van 10 u tot 16 u, gesloten op maandag.

23


Profile for de borre

In&Uit Bierbeek 2021 januari  

Advertisement
Advertisement
Advertisement