{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

2 jaargang 42 - februari 2020 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december- VU: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

4

Bierbeek investeert recordbedrag

7

De gemeente en het OCMW werven aan

14

Kris Stroobants en zijn grote liefde: Frascati Symphonic


Eind december 2019 ging de gemeente Bierbeek met de grootste prijzenpot aan de haal op de uitreiking van de #sportersbelevenmeer-award 2019 van Sport Vlaanderen. We werden overall-winnaar in Vlaams-Brabant en mogen ons de sportiefste gemeente van de provincie op vlak van beleving noemen.

04

14

12

2

#

in de kijker

3

Benoveren: laat je adviseren

4

focus Bierbeek investeert recordbedrag

info 6

Uit de raad van 23 december

7

De gemeente & het OCMW 14 Kris Stroobants en zijn grote Bierbeek werven aan liefde: Frascati Symphonic 17 Gordie MacKeeman & his 9 Digitaal inschrijven Rhythm Boys: Dreamland 10 Nieuw reglement leegstand 18 Boze Wolf Expo: kinderen 12 Tournée Minérale baas

UiT in Bierbeek

13 Cultuur aan de andere kant van de taalgrens

UiT agenda

20 UiT agenda

COLOFON In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december). Foto’s: blz. 2-14: Piet Vranckx - blz. 12: Hubi&Vinciane - blz. 16: Jana Arns - Katrijn Van Giel - blz. 17: Pieter Verhaeghe V.U.: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, 0479 44 76 50. Eindredactie: Liebrecht Salen, communicatieambtenaar - 016 46 87 84 - info@bierbeek.be. De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, suggesties, opmerkingen indienen vóór de 1ste werkdag van de maand voorafgaand aan de publicatie. Deadline in&uit Bierbeek van maart 2020: 31 januari 2020.

2


in de kijker

OPENBARE WERKEN INFORMATIEAVOND WOE 12 FEBRUARI - 20 U - GEMEENTEHUIS

Benoveren: laat je adviseren! Tegen 2020 moeten alle daken voldoen aan de Vlaamse dakisolatienorm. Dit geldt zowel voor de eigen woning als voor huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde of thermische weerstand van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) genomen of moet je woning voldoen aan een minimale energiescore. Verder wordt ook een norm voor dubbel glas vastgesteld: vanaf 2023 is enkele beglazing niet meer toegelaten. In geval van huurwoningen ligt de verantwoordelijkheid om de woning aan te passen aan de normen bij de verhuurder. DAKISOLATIENORM Op 1 januari 2015 is de dakisolatienorm in werking getreden. De woningcontroleur kent bij een woningonderzoek, bij aanvraag van een huursubsidie of na een melding van kwaliteitsproblemen, strafpunten toe als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 kreeg de woning daarvoor een beperkt aantal strafpunten. STRAFPUNTEN VERHOOGD Vanaf 1 januari 2020 worden, naargelang de grootte van het dak, 9 tot 15 strafpunten toegekend als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet.

Daardoor kan de woning ongeschikt verklaard worden door de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar of verhuurder werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken. Om deze nieuwe energienorm te behalen zijn er verscheidene premies beschikbaar die een deel van de kosten kunnen opvangen. INFOAVOND OP 12 FEBRUARI Om onze inwoners nog beter te informeren en te ondersteunen organiseert de gemeente in samenwerking met het Woonloket en het OCMW een infoavond op woensdag 12 februari 2020, waar je naast algemene informatie ook individueel advies kan inwinnen. VOOR WIE? Deze infoavond is gericht op eigenaarsbewoners, maar zeker ook op verhuurders, huurders, ouderen en mensen die het minder makkelijk of financieel minder breed hebben. WAT MAG JE VERWACHTEN? Na een algemene toelichting over het aanbod van de gemeente en haar partners krijg je de gelegenheid om concrete info en persoonlijk advies in te winnen met betrekking tot: • de thermografische luchtfoto van je dak (vooraf inschrijven op milieu@bierbeek.be) • een scan van je woning met de warmtecamera (met demonstratie)

De Pellenbergstraat en de Ganzendries (Lubbeek) blijven afgesloten door de Aquafinwerken en de aanleg van nieuwe fietspaden tot de zomer 2020. Er is een omleiding voor zwaar verkeer en doorgaand verkeer over grote afstand via de E40 en E314. Plaatselijk verkeer moet via Boutersem (Aarschotsebaan) en Drogenhof, Heide naar Lubbeek centrum. Doorgaand fietsverkeer wordt aangeraden om via de Varenbergstraat en Bieststraat te rijden. In de Krijkellaan en de Eikeboomlaan in Korbeek-Lo worden nieuwe voetpaden aangelegd. Na de winterstop wordt alles verder afgewerkt. Dienst openbare werken 016 46 87 89 - openbarewerken@bierbeek.be - Lokale politie wijkkantoor – 016 46 18 80 – pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police. belgium.eu

• professionele begeleiding door de benovatiecoach bij je benovatieproject • dienstverlening van het woonloket: onder meer info in verband met de energienormen, de mogelijke premies en hoe deze aan te vragen. Woensdag 12 februari - 20 u raadzaal. Wil je een persoonlijke bespreking, graag inschrijven op milieu@bierbeek.be

3


Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd

Bierbeek investeert recordbedrag

Bierbeek trekt de volgende zes jaar de kaart van duurzaamheid, zorgzaamheid, beweging en ontspanning, leefbaarheid en veiligheid. Bierbeek zet zijn troeven in met een recordbedrag van ruim 33 miljoen euro aan investeringen en blijft daarbij financieel gezond.

4

H

et gemeentebestuur wil samen met zijn inwoners de gemeente doen bloeien!

ONZE INVESTERINGEN Er komen maar liefst 18,8 kilometer nieuwe fietspaden en 2,5 km fietssnelweg bij. Zo komen er nieuwe fietspaden op de Hoegaardsesteenweg (naar Willebringen), de Opvelpse- en Neervelpsestraat, de Korbeek-Lose- en de Bierbeekstraat. Ook komen er meer en betere voetpaden.

De Groenstraat krijgt nieuwe riolering en voetpaden. En belangrijk: er komt nieuw materieel om deze voet- en fietspaden te onderhouden. We investeren ook in een betere riolering en het waterbeheer: in erosiewerken, de aanleg van bufferbekkens en de vernieuwing van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA).


focus

VERDUURZAMEN EIGEN GEBOUWEN We verduurzamen drastisch het eigen patrimonium. De straatverlichting wordt binnen de 6 jaar 100% omgeschakeld naar ledverlichting. Het asbestdak van de loods wordt vervangen. Verder staat vernieuwing van wegen en rioleringen, de aanleg van bijkomende parkings aan de borre en Tiensesteenweg én een lokaal bedrijventerrein met een nieuw regionaal recyclagepark (palend aan researchzone Haasrode) op de agenda. JOUW VRIJE TIJD Het vrijetijdsgebeuren in ‘boeiend’ Bierbeek scheert al jaren hoge toppen. Bierbeek blijft investeren in sport, jeugd, cultuur, bibliotheek en toerisme. Onderdelen van het vrijetijdscentrum de borre krijgen een upgrade en een mogelijke uitbreiding, en zullen op termijn allemaal duurzaam gemaakt worden. De Bremtkapel wordt uitgebouwd tot een ontmoetingsplaats voor de gemeenschap en buurt. En ook onze scholen krijgen de noodzakelijke renovatie aan daken en buitenschrijnwerk. Tot slot wordt de restauratie van het dak van de Sint-Hilariuskerk aangepakt. BUURT- EN VERENIGINGSINITIATIEVEN In Bierbeek staat de inwoner centraal. Daarom zet het bestuur in op initiatieven van de inwoners en hun verenigingen. Er komen nieuwe middelen voor buurtfeesten en pop-up initiatieven van inwoners en verenigingen.

Er komen speelpleintjes bij op Mevrouwkensveld en aan de borre. De uitleendienst breiden we uit met onder andere een 'feest-remorque'. Een aantal buurtwegen, zoals de Weterbeekstraat, de Perrestraat en de Holleweg, worden geherwaardeerd. En er komt een voetweg tussen de Bevekomsestraat en het Kalverwegje. ZORGEN VOOR ELKAAR Bierbeek pakt armoede en vereenzaming aan. Met projecten als ‘80 is prachtig’ en de dorpsrestaurants houdt het bestuur de vinger aan de pols. Het sociaal team en de thuiszorgdiensten worden verder uitgebouwd tot performante dienstverleners. Het OCMW zoekt naar een duurzame oplossing voor een lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers en voor de sociale kruidenier De Savooi. LEEFBARE DORPSKERNEN Middelen van het open-ruimtefonds worden ingezet voor meer leefbare groene openbare ruimte in de vier dorpskernen. Er komen 100 extra sociale woningen in het Mevrouwkensveld en de Bruulverkaveling. In de gemeente komen meer rustbanken,

picknickplaatsen en sport- en/of speelgelegenheid. Bierbeek plant meer dan 4.000 nieuwe bomen aan en voorziet voldoende ondersteuning en begeleiding om duurzaam te bouwen of te renoveren in onze gemeente. BIERBEEKSE BELASTINGEN BLIJVEN LAAG Al deze investeringen komen bovenop het bedrag voor de ‘reguliere’ werking van onze gemeentediensten, jaarlijks goed voor zo’n € 15 miljoen. En toch blijven de belastingtarieven ongewijzigd, namelijk 7% personenbelasting en 690 opcentiemen onroerende voorheffing. Dit is aanmerkelijk lager dan gemiddeld in Vlaanderen (respectievelijk 7,20% en 880 opcentiemen). De tarieven van de andere gemeentebelastingen, retributies en specifieke bijdragen wijzigen nauwelijks. Enkele kleinere belastingen worden zelfs afgeschaft.

Alle beleidsdocumenten kan je zelf inzien op www.bierbeek.be/ bekendmakingen

5


uit de raad van 23 december GEMEENTERAAD FINANCIËN De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 door de gouverneur. De gemeenteraad stelt ook de 2de budgetwijziging vast voor 2019. MEERJARENPLAN 2020-2025 De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2020-2025 vast. Hierover meer op blz 4-5. Ook de OCMW-raad doet dit, en nadien keurt de gemeenteraad het meerjarenplan definitief goed. KERKFABRIEKEN De gemeenteraad neemt akte van twee budgetwijzigingen in de budgetten van de kerkfabrieken in 2019 en keurt ook de meerjarenplannen goed voor de vier kerkfabrieken van Bierbeek en voor de protestantse kerk van Leuven. BELASTINGEN EN RETRIBUTIES De belastingreglementen worden goedgekeurd. De aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen blijven ongewijzigd. Twee belastingreglementen vervallen (opslag van schroot en zandgroeven) en enkele belastingreglementen worden aangepast. Voor meer informatie, kijk op www.bierbeek.be/bekendmakingen.

LANDBOUWRAAD De statuten van de landbouwraad worden gewijzigd, idem voor het huishoudelijk reglement. De gemeenteraad neemt kennis van de samenstelling van de raad en het coördinatiecomité. FIETSSNELWEG De gemeenteraad keurt de omgevingsvergunning goed voor het aanleggen van de fietssnelweg Leuven-BierbeekBoutersem. Hierdoor kan begonnen worden met de planning van de werken. STRAATNAAM De kogel is door de kerk: de nieuwe straat tussen de Bergstraat en de Wilgenstraat gaat Adelahof heten. OPHEFFING VOETWEG De gemeenteraad stelt ook de opheffing van voetweg 44 in Opvelp voorlopig vast: deze ongebruikte weg werd al lang geleden overbouwd en recent werd er een bufferbekken aangelegd. GRONDAFSTAND Er worden twee ontwerpakten goedgekeurd voor grondafstand in de Zwartehoekstraat en de Opvelpsestraat. INTERLEUVEN Interleuven werkt samen met Bierbeek voor een aantal diensten rond milieu en

geïntegreerde omgevingshandhaving, voor de realisatie van een bedrijventerrein en voor het digitaal loket voor kinderopvang. De samenwerkingsovereenkomsten worden goedgekeurd. AANWERVING De gemeenteraad keurt specifieke aanwervingsvoorwaarden goed voor de aanwerving van een diensthoofd Algemene Zaken. Lees de personeelsadvertentie hiernaast.

OCMW-RAAD FINANCIËN Ook de OCMW-raad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 en stelt een eerste budgetwijziging vast. MEERJARENPLAN 2020-2025 Ook de OCMW-raad keurt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 goed. AANWERVING De OCMW-raad keurt specifieke aanwervingsvoorwaarden goed voor de aanwerving van een diensthoofd Welzijn. Meer hierover in de personeelsadvertentie hiernaast .

VOLGENDE RAAD OP 6 FEBRUARI 2020 De volgende gemeenteraad en OCMW-raad vinden plaats op donderdag 6 februari 2020 om 20 u. De zittingen zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden materies. Voor de raad kunnen geïnteresseerden kennisnemen van de agenda met korte toelichting op www.bierbeek.be.

6

Na de vergadering verschijnt een korte besluitenlijst en na goedkeuring (door de volgende vergadering) kan je ook het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad lezen op www.bierbeek.be. Verder zijn er vergaderingen op: • Donderdag 5 maart

• • • • • • • •

Donderdag 2 april Donderdag 30 april Donderdag 28 mei Donderdag 25 juni Donderdag 3 september Donderdag 1 oktober Donderdag 29 oktober Donderdag 3 december


info DE GEMEENTE & HET OCMW BIERBEEK WERVEN AAN in statutair verband en met aanleg wervingsreserve van 3 jaar

EEN VOLTIJDS DIENSTHOOFD ALGEMENE ZAKEN (A1A-A3A) (m/v) & EEN VOLTIJDS DIENSTHOOFD WELZIJN (A1A-A3A) (m/v) Hoofddoel van de functie : Als diensthoofd Algemene Zaken sta je in voor de leiding en coördinatie van de dienst Algemene Zaken. De dienst Algemene Zaken omvat de dienst interne zaken, de dienst externe zaken en de dienst burgerzaken (samen een 10-tal medewerkers). Als diensthoofd Welzijn sta je in voor de leiding en coördinatie van de dienst Welzijn. De dienst Welzijn omvat de sociale dienst en de thuiszorgdienst van het OCMW en de gemeentelijke dienst Welzijns- en gezondheidsbeleid (samen een 20-tal medewerkers). Je stuurt de medewerkers van de dienst aan, biedt ondersteuning, coacht en adviseert de medewerkers. Dit doe je op een kwaliteitsvolle manier met een optimale klantgerichtheid als doel. Je neemt een beleidsondersteunende rol aan waarbij je het beleid adviseert, beleidsvoorstellen formuleert, de beleidsvoering opvolgt, evalueert en bijstuurt. Je legt de link tussen het beleid en de uitvoering en je zorgt voor een samenhangend lokaal beleid tussen de verschillende interne en externe partners.

Als diensthoofd ben je lid van het managementteam. Kandidaten moeten : 1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten 3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis: kennis van het Nederlands op minstens niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen vereist voor de vaardigheden lezen en luisteren en de kennis op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden spreken en schrijven 5. in het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs 6. voor het diensthoofd Algemene Zaken: twee jaar relevante en aan-

toonbare ervaring hebben in een openbare sector of in een soortgelijke functie voor het diensthoofd Welzijn : twee jaar relevante en aantoonbare ervaring hebben in de sociale of welzijnssector of bij een openbare sector of in een soortgelijke functie 7. slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke & mondelinge proef en assessment center) Indiensttreding : juni/juli 2020 Kandidaturen : Uiterlijk op 15 februari 2020 indienen bij het college van burgemeester en schepenen of het Vast Bureau, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek vergezeld van een uitgebreid cv, een kopie van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud). Inlichtingen : personeelsdienst – 016 46 87 71 – personeel@ bierbeek.be en op de website www.bierbeek.be

Ondernemersdag 2020 Dit is dé gelegenheid om als burger kennis te maken met verschillende lokale ondernemers van Boutersem en Bierbeek. Op zondag 8 maart 2020 ben je welkom in de sport’O’droom op de Kerkomsesteenweg in Boutersem van 13 u tot 17 u. Je komt er alles te weten over ondernemen en ondernemers, in verschillende domeinen zoals technologie, creativiteit, voeding en gezondheid, natuur, administratie,… Voor de kinderen is er animatie voorzien. Dienst Lokale Economie - economie@bierbeek.be - 016 46 87 64

7


DE GEMEENTE WERFT AAN

EEN VOLTIJDS WERKLEIDER TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST (m/v) in statutair verband (niveau C4-C5) met wervingsreserve van 3 jaar Hoofddoel van de functie : Als werkleider Technische Uitvoeringsdienst (TUD) sta je in voor de dagelijkse operationele leiding van de ploegen binnen de TUD. Tot de TUD behoren: • de ploeg Openbare Werken die instaat voor het onderhoud, de optimalisatie en de vernieuwing van de hele infrastructuur en het hele patrimonium van de gemeente. Tevens wordt logistieke steun verleend ten behoeve van evenementen en organisaties. De ploeg omvat ook de garage met machines en rollend materieel.

• de ploeg Openbaar Groen die parken, speelterreinen, begraafplaatsen, bermen, holle wegen en andere groenzones beheert en onderhoudt, het ongedierte op openbaar domein bestrijdt en het toezicht op het gemeentelijk recyclagepark verzorgt. • de logistieke dienst van site gemeentehuis en de borre die instaat voor het schoonmaken en onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur, de logistieke en technische ondersteuning van evenementen, van de vergaderingen, recepties en ontvangsten in het gemeentehuis en de borre en het toezicht in de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur. Algemene voorwaarden • een gedrag vertonen dat in over-

• • •

eenstemming is met de eisen van de functie de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie voldoen aan de vereiste over de taalkennis : kennis van het Nederlands op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen in het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs slagen voor een selectieprocedure (schriftelijke proef en mondelinge proef) minimaal 4 jaren relevante beroepservaring hebben

Indiensttreding : maart/april 2020

EEN VOLTIJDS MEDEWERKER LOGISTIEKE DIENST (M/V) in contractueel verband (niveau D1D3) met wervingsreserve van 3 jaar Je maakt deel uit van de logistieke dienst en staat in voor het onderhoud en de netheid van de vrijetijdinfrastructuur en het gemeentehuis. Je geeft logistieke ondersteuning aan de verschillende gemeentelijke diensten en de gebruikers. Je houdt toezicht binnen het vrijetijdscentrum en het gemeentehuis en je bent een aanspreekpunt voor gebruikers van het vrijetijdscentrum.

Algemene voorwaarden : • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie • de burgerlijke en politieke rechten genieten • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie • voldoen aan de vereiste over de taalkennis : kennis van het Nederlands op minstens niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

• slagen voor een selectieprocedure (praktische proef en mondelinge proef) • bereid zijn te werken in een ploegensysteem met ook avonddienst: 5 werkdagen per week (waaronder ook 2 of 3 zaterdagen per maand), roulatie binnen 3 vaste dagroosters, regelmatig werken op zondag, regelmatige wachtdienst tijdens het weekend • houder zijn van een rijbewijs B Indiensttreding : april 2020

INTERESSE IN EEN VAN DEZE JOBS? Stuur je kandidatuur vergezeld van je curriculum vitae, een kopie van je rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister (model 2 - max.

8

3 maanden oud) ten laatste op 15 februari 2020 naar het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek.

Inlichtingen : personeelsdienst – 016 46 87 71 – personeel@ bierbeek.be en op de website www.bierbeek.be/aanwerving


info

Een schuilhok voor onze zwerfkatten! Gemeenten dienen een doordacht en diervriendelijk zwerfkattenbeleid te voeren waarbij sterilisatie centraal staat. Bierbeek ontfermt zich al jaren over zwerfkatten en doet dat niet alleen: samen met de vzw Kat Lijn en een vaste dierenarts worden dieren op vraag van inwoners gevangen en behandeld. Deze behandeling houdt in dat zwerfkatten gesteriliseerd of gecastreerd worden en dat ze dringende zorg krijgen toegediend. Daarna worden ze weer vrijgelaten in de onmiddellijke buurt van de plaats waar ze gevangen werden. Enkel wanneer zwerfkatten er te erg aan toe zijn laat de dierenarts ze inslapen . Gelukkig wordt slechts een klein percentage van de zwerfkatten geëuthanaseerd. Indien je in je omgeving zwerfkatten opmerkt, neem je best contact op met de milieudienst of rechtstreeks met vzw Kat Lijn. Er worden dan afspraken met jou gemaakt rond de plaatsing van een vangkooi en het weer vrijlaten van de behandelde poes. Daarnaast zijn gemeenten ook verplicht om gesteriliseerde zwerfkatten gecontroleerd te voederen en te beschutten tegen weer en wind. Hiertoe heeft Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts gratis schuilhokken ter beschikking gesteld. Bierbeek heeft er vier en zal deze ook inzetten op de locaties waar zwerfkatten gevangen en na behandeling weer uitgezet worden. Zo kunnen de steriel gemaakte zwerfkatten rustig weer op krachten komen. Meer info milieu@bierbeek.be of 016 46 87 87 en info@kat-lijn.be of 0486 56 93 72

Digitaal inschrijven in alle Bierbeekse basisscholen In de vorige In&Uit kon je al lezen dat alle nieuwe inschrijvingen, voor het kleuter- en basisonderwijs in Bierbeek, vanaf nu digitaal zullen gebeuren. Dit geldt zowel voor gemeenteschool ’t Klavertje Bierbeek als de vrije scholen de Kinderberg en de Sint-Pietersschool. Alle kinderen (geboortejaar 2018) die instappen in het schooljaar 2020-2021 kregen ondertussen al een brochure toegestuurd met alle nuttige informatie. De aanmeldperiode voor de voorrangsgroepen (kinderen die al een broer of zus in de school hebben en kinderen van personeel) is ondertussen achter de rug. Voor alle andere kinderen gelden volgende data: • De aanmeldperiode van de standaard inschrijvingen loopt van maandag 2 maart t.e.m. dinsdag 31 maart 2020 (17u). • Op dinsdag 28 april krijg je bericht of je in de school van je keuze terechtkan. • Effectief inschrijven kan van maandag 4 mei t.e.m. dinsdag 26 mei. Wil je op voorhand graag eens een bezoekje brengen aan één van de scholen, dan kan dat op de gemeenschappelijke openkijkdagen • op woensdag 12 februari (van 9 u tot 12 u) • op donderdag 12 maart (van 14 u tot 17.30 u) Kom zeker eens een kijkje nemen! Voor meer info kan je terecht op onze website www.bierbeek.be/meld-je-aan of via meldjeaan@bierbeek.be of 016 46 87 61

9


wonen

Nieuw reglement leegstand

ENERGIE BESPAREN? VRAAG ZEKER JE PREMIE AAN Er bestaan tal van financiële steunmaatregelen om energiebesparende werken te doen in je nieuwbouw of bestaande woning. Meer info bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) www.energiesparen.be

Vanaf 1 januari 2020 is er in Bierbeek een nieuw reglement voor leegstand van kracht. Dit reglement is van toepassing op de woningen die voor minstens 12 opeenvolgende maanden leegstaan. De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister. Het volledige reglement kan je online vinden op de website van Bierbeek. LEEGSTANDSREGISTER Zolang de woning of het gebouw niet uit het leegstandsregister is geschrapt en er geen lopende vrijstelling van de leegstandsbelasting is, blijft de belasting verschuldigd op het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van 12 maanden.

Deze belasting vermeerdert per periode van 12 opeenvolgende maanden - Eerste periode: € 1250 - Tweede periode: € 2500 - Derde periode: € 3750 - Vierde en alle volgende periodes: € 5000 VRIJSTELLING AANVRAGEN Er zijn verschillende manieren om een vrijstelling voor deze belasting aan te vragen. Deze vind je onder artikel 11 van het leegstandsreglement. Belangrijk is dat het nieuwe reglement wijzigingen voorziet in de manier waarop er een aanvraag tot een vrijstelling, een aanvraag tot schrapping en een beroep tegen opname in het leegstandsregister aangevraagd kan worden. Elk van de bovenstaande situaties dient aangevraagd te worden via een aanvraagformulier. Deze formulieren kan je vinden via www.bierbeek.be/ leegstaande-woningen-gebouwen.

Woningen en gebouwen die werden geregistreerd als leegstaand overeenkomstig alle voorgaande reglementen en die nog niet zijn geschrapt, blijven opgenomen met behoud van de oorspronkelijke opnamedatum. Vrijstellingen die toegekend zijn op basis van het voorgaande leegstandsreglement van 7 september 2017 blijven geldig voor de toegestane looptijd. De belastingplichtige die namens het vorige gemeentelijke heffingsreglement geen vrijstelling kon aanvragen, maar die wel voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, kan alsnog een vrijstelling aanvragen. Eerder toegestane periodes van vrijstelling worden in mindering gebracht van de nieuwe vrijstellingsperiode indien de vrijstellingsgrond dezelfde is. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de woonconsulent van het Woonloket.

Vragen over premies en fiscale voordelen bij (ver)kopen, (ver)bouwen of (ver)huren? Neem contact op met de woonconsulent(e): VOORLOPIG ENKEL OP AFSPRAAK! - 0476 96 37 77 - woonloket.bierbeek@igo.be Wil je meer weten over energiebewust wonen? Heb je twijfels bij de kwaliteit en/of veiligheid van je woning? Neem contact op met de technisch adviseur: 0471 66 28 34 - woningkwaliteit.bierbeek@igo.be

10


info BLIJF VAN MIJN KUS- EN RIJZONE Kus- en rijzones in de buurt van onze scholen zijn specifiek bedoeld om leerlingen voor en na school snel te laten uit- of instappen dichtbij de schoolpoort. Eenvoudig, niet?

Weg met wegwerpbekers 2020 wordt het jaar van de herbruikbare beker. De meeste mensen zijn het erover eens: de overstap van wegwerpbekers naar herbruikbaar wordt een mijlpaal op de weg naar duurzamere evenementen. Een grote stap vooruit dus in de strijd tegen de wegwerpmentaliteit. En het past perfect in het streven naar een klimaatneutrale gemeente. WAT ZEGT DE WET? Vanaf 1 januari 2020 is het voor lokale besturen verboden om binnen hun eigen werking drank te serveren of aan te bieden in wegwerpbekers of in eenmalige drankverpakkingen. Voor andere evenementen, van schoolfeesten tot grote festivals, geldt dat verbod ook, tenzij de organisator erin slaagt om 90 % (95 % vanaf 2022!) van de eenmalige verpakkingen selectief in te zamelen voor recyclage. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit verbod bovendien uitgebreid tot het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik. HERBRUIKBARE BEKERS Er zijn al heel wat gebruiksvriendelijke alternatieven voor wegwerpbekers. Er bestaan herbruikbare bekers in polycarbonaat, in tritan en polypropyleen. Ze zijn er nu in verschillende types en for-

maten en kunnen perfect afgewassen worden. Je ziet nauwelijks het verschil met glas. En ze hebben tal van voordelen: ze zijn zo goed als onbreekbaar, je drankje smaakt beter en je perkt de afvalberg drastisch in. En uiteraard, als de omstandigheden het toelaten, kan je gewoon glas en aardewerk gebruiken. HOE MAAK JE DE OVERGANG? Voor veel organisatoren vormt de overgang naar herbruikbare bekers een bron van heel wat kopzorgen. De gemeente wil hierbij helpen met advies en werkt dit voorjaar ook een systeem uit voor uitleen. We houden je verder op de hoogte. Geef intussen tijdig de planning van je evenement door aan de milieudienst, zodat we samen kunnen bekijken welke de meest geschikte oplossing is. Ook kan je reeds gebruikmaken van een aantal tools en documenten die de OVAM ter beschikking stelt, waaronder: • De GroeneVent-scan vind je op www.groeneventscan.be/: de GroeneVentscan helpt de organisator van een evenement om duurzame keuzes te maken. De scan analyseert het evenement aan de hand van ruimte, catering, materiaal, afval, energie, water, mobiliteit en beleid.

Het principe van een kus- en rijzone bestaat al geruime tijd en zou ondertussen goed ingeburgerd moeten zijn. Of lijkt dat alleen maar zo? Al te vaak worden deze zones door automobilisten aanzien als parkeerplaatsen en worden ze voor langere tijd ingenomen door auto’s. Wie dan op een correcte wijze wil kussen en rijden, moet halt houden op de rijweg, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Hierbij een frisse oproep aan alle automobilisten om respect te tonen voor kus- en rijzones in schoolomgevingen: parkeer je wagen elders. Er is vast nog wel een plaatsje vrij in de buurt. Ook stationeren op een kus- en rijzone omdat je even naar bank of bakker moet is uit den boze. Tot slot: laat de motor niet nodeloos draaien, zo zorg je voor minder fijn stof in de lucht! mobiliteit@bierbeek.be

• Wegwijzer cateringmateriaal: www. groeneventscan.be/bekers-enbestek • Een aantal handleidingen met betrekking tot duurzame bekers, herbruikbaar vaatwerk www.ovam.be/formulieren-endocumenten Meer info milieu@bierbeek.be 11


info

EEN MAAND ZONDER ALCOHOL. DOE JIJ OOK MEE?

Tournée Minérale Na het overdonderende succes van de vorige jaren, slaan De DrugLijn en Stichting tegen Kanker weer de handen in elkaar voor een nieuwe ‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, een maand lang je alcoholverbruik te minderen. TOURNÉE MINÉRALE ZET IN OP TEAMS Organisaties, bedrijven, verenigingen, sportclubs, horecazaken … kunnen hun werknemers, klanten, leden en partners uitdagen om allemaal samen mee te doen met de Tournée. Bierbeek geeft alvast het goede voorbeeld: schrijf je nu in op www.tourneeminerale.be en voeg je toe bij de groep ‘Bierbeek (een maand) zonder bier’. MINÉRALE BARS EN RESTO’S MAKEN VAN FEBRUARI EEN FEEST Ook de horecasector springt op de kar. Een aantal bars en restaurants zorgt voor een aantrekkelijk alcoholvrij aanbod, en organiseert allerlei Tournée Minéraleinitiatieven. De deelnemende bars en restaurants verschijnen automatisch op de interactieve kaart op de website. Zo weten de deelnemers waar ze in februari alcoholvrij op hun wenken bediend kunnen worden. ALCOHOL: GEEN ONSCHULDIG PRODUCT Voor de deelnemers zelf blijft de boodschap onveranderd. Voor velen maakt alcohol deel uit van de routine. Toch zijn er heel wat risico’s aan verbonden. Alcohol heeft invloed op bijna alle organen en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Schrijf je dus in en drink een maand geen alcohol. Zo geef je je lichaam de tijd om te recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. Ga de uitdaging aan. Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren. En vanaf 1 maart kan het natuurlijk weer wel, met mate! Meer info en inschrijven via www.tourneeminerale.be

WOENSDAG 4 MAART 2020 - 20 U - SINT-KAMILLUS

RWANDA: 25 JAAR LATER OVER RADICALISERING EN VERZOENING Een organisatie van de GRIS - noordzuid@bierbeek.be

12

SUBSIDIES VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING Naar jaarlijkse traditie verdeelde het schepencollege in december de subsidies voor internationale samenwerking op basis van een advies van de Gemeenterlijke Raad voor Internationale Samenwerking. Volgende Noord-Zuidorganisaties krijgen een bedrag van € 1.300: • Join for Water (Ecuador) • Trias (Ecuador) • Vrienden van Jambiani (Tanzania) • Liggo Naftora (Senegal) • Hubi & Vinciane (Benin) • Fracarita Werkgroep Lubumbashi (Congo) • Guali (Haïti) • Guatebelga (Guatemala) • Bollé Bollé (Tanzania) Ook drie Bierbeekse studenten krijgen een bedrag van € 333 voor een stage in het kader van internationale samenwerking. In maart werd reeds € 3.000 gestort naar het Rode Kruis voor noodhulp aan de slachtoffers van de orkaan in Mozambique. Tot slot gaat het restbedrag van de subsidiepot, € 6.350, naar koepelorganisatie 11.11.11. Meer info op www.bierbeek. be/noord-zuidgemeente


UIT in bierbeek

UITWISSELING VOOR SCHOLEN IN BIERBEEK EN BEVEKOM

Cultuur aan de andere kant van de taalgrens ASSITEJ Belgium verenigt gezelschappen, kunstenaars, programmatoren en andere professionals in de kinderkunsten van de drie taalgemeenschappen in ons land. In 2019 ontving ASSITEJ Belgium een projectsubsidie om de Belgische (podium)kunsten voor een jong publiek te ondersteunen, in de kijker te zetten en toegankelijker te maken. De uitwisseling van publiek is daar één onderdeeltje van en dat is net waar ook Bierbeek in beeld komt. CULTUURHUIZEN OP DE TAALGRENS Om een breed publiek in contact te brengen met producties uit andere gemeenschappen, ondersteunt ASSITEJ Belgium cultuurhuizen om klassen een voorstelling aan te bieden aan de andere kant van de taalgrens. Onder hun impuls, sloegen ook cc de borre (Bierbeek) en Théâtre des 4 mains (Bevekom) de handen in elkaar. Op donderdag 24 oktober woonden een 50-tal Franstalige kleuters de woordloze voorstelling ‘Heel-Huids’ van Nat Gras bij in de borre. Een unieke ervaring voor iedereen zo bleek, want het gezelschap speelde nooit eerder voor anderstalige kinderen. In december volgde een uitwisseling in de omgekeerde richting: voor het 6de leerjaar van De Kinderberg ging bij Théâtre des 4 mains, op amper 9 km bij de school vandaan, een heel nieuwe wereld open.

PINOCCIO IN EEN AFRIKAANS JASJE Voor de Bierbeekse leerlingen stond ‘Pinocchio le Kikirga’ op het programma. Een gekend klassiek sprookje, herwerkt met Afrikaanse invloeden. Théâtre 4 mains reisde immers naar Sierra Leone om daar met lokale acteurs een voorstelling uit te werken. In november-december waren de acteurs te gast in België, een unieke kans dus om hen aan het werk te zien. In een korte inleiding in de klas werd het verhaal van Pinoccio opgefrist en werden de leerlingen warm gemaakt voor de Afrikaanse cultuur. Dat laatste bleek niet moeilijk, want ook juf Kathy ging er al uitgebreid mee aan de slag. Op de dag van de uitwisseling zelf gaven de leerlingen hun ogen en oren de kost, van begin tot einde! Zelf schrijven ze op hun blog “Natuurlijk verstonden we niet alles, maar het verhaal hebben we wel begrepen! We keken onze ogen uit en snoven de Afrikaanse cultuur op. Zo’n voorstelling in een andere taal zorgt ervoor dat je ook andere zintuigen meer gaat aanspreken. Een ervaring die zeker voor herhaling vatbaar is!” www.ccdeborre.be - https://assitej.be

13


UiT in bierbeek

Kris Stroobants en zijn grote liefde: Frascati Symphonic Onder leiding van Kris Stroobants opende Frascati het nieuwe culturele jaar met hun stemmige Nieuwjaarsconcert. Sinds 2017 is Kris Stroobants ‘bekende (en) boeiende’ inwoner van Bierbeek. Wij gingen een praatje met hem maken ‘ten huize van’ in de Sterrenlaan in Korbeek-Lo.

I

k koos voor de rust en de natuur zoals ik die kende in Waanrode, waar ik opgroeide. De fijne buurt en buren kreeg ik er zomaar bij", gaat Kris van start.

"Mijn werk en mijn passie is Frascati Symphonic waar ik al 12 jaar artistiek directeur en dirigent ben. Daarin zitten professionele musici die samenwerken met studenten uit de koninklijke conservatoria van Gent, Brussel, Antwerpen, Mons en Luik en andere hogere muziekinstituten als het Lemmensinstuut/Luca School of Arts uit Leuven en het Institut

14

Supérieur de Musique et de Pédagogie uit Namen. Zo doen de studenten waardevolle podiumervaring op en worden zij door hun oudere collega’s gecoacht in de uitvoeringspraktijk in een professioneel orkest. Op deze manier zijn zij beter gewapend voor audities. Door deze aanpak willen wij ook een vakschool zijn voor de orkestmusici van de toekomst." RAAKT DE VERMINDERING VAN DE SUBSIDIES VOOR CULTUUR JULLIE OOK? " Ja, zeker! Hoewel wij altijd met weinig subsidie gewerkt hebben, blijkt een basissteun toch van groot belang om de continuïteit van ons orkest te kunnen garanderen. Jaarlijks spelen we zo’n 30-tal concerten van Bierbeek tot in China. In het verleden konden we steeds een break-even maken. We hopen dat de organisatoren in de toekomst onze uitkoopsommen willen en kunnen blijven betalen en hun ticketprijzen niet hoeven te verhogen. We willen immers een zo groot mogelijk publieksbereik, zonder drempels. Daarnaast wil Frascati Symphonic werken aan een nieuw publiek voor klassieke muziek. Dat doen we onder meer door innovatieve technologieën te integreren in een live concert.


UiT in bierbeek

20, 21 EN 22 MAART 2020

KARL JENKINS - 'THE ARMED MAN: A MASS FOR PEACE' VERANDERING LOCATIE Daar het aantal beschikbare zitjes op de eerste gekozen locatie snel uitverkocht was, koos de borre i.s.m. Frascati Symphonic voor een andere locatie. De uitvoeringen zullen plaatsvinden in de grotere SintGorgoniuskerk in Hoegaarden. Reserveer snel op www.ccdeborre.be want de tickets voor de nieuwe locatie zullen wellicht ook snel uitverkocht zijn! Op www.ccdeborre.be vind je naast de gewone tickets ook viptickets. Als je voor het vipticket kiest, heb je vooraan aan het podium voorbehouden plaatsen met vooraf een receptie en een inleiding met meet&greet. Ideaal om als bedrijf of particulier je klanten en genodigden eens extra te verwennen. vrijdag 20 maart - 20 u, zaterdag 21 maart - 20 u en zondag 22 maart - 16 u - St-Gorgoniuskerk Hoegaarden - www.ccdeborre.be/armed-man

‘Verbinden’ is daarbij een belangrijke waarde voor mij, en muziek is daarvoor een dankbaar medium." VERBINDING STAAT OOK CENTRAAL IN JE VOLGENDE PROJECT MET REGIONALE KOREN? "Vorig jaar is er een samenwerkingsproject ontstaan tussen Frascati Symfonic, cultuurcentrum de borre en 3 koren uit Bierbeek en 4 koren uit de brede regio: 'The Armed Man, A Mass for Peace'. De Brit Karl Jenkins, die zowel in het klassieke genre als in rock, jazz en reclamemuziek zijn sporen verdiende, schreef dit ontroerende stuk in 1999. Deze cocktail zorgt voor een pakkende muziekuitvoering met zo’n 130 zangers uit koren van Leuven, Lubbeek, Vissenaken en Bierbeek. Verder werken er aan dit bijzondere project ook 4 solisten mee, een iman en het professioneel kamerorkest van Frascati. Het resultaat van dit maandenlange repetitieproces is te horen op 20, 21 en 22 maart. Ik hoop jullie allen te mogen verwelkomen in de lente bij de uitvoering van Jenkins' schitterende meesterwerk!"

ZONDAG 29 MAART 2020 - 16 U

HET GRENSGEVAL: Luca School of Arts & Roel Dieltiens Joint (Ad)Venture II Bierbekenaar Roel Dieltiens gaat samen met een collega van Luca School of Arts (Lemmensinstituut) opnieuw een joint venture aan met hun studenten. Het programma wordt opgebouwd rondom één van de absolute meesterwerken uit de Franse kamermuziek: ‘Introduction et Allegro’ voor harp, fluit, klarinet en strijkkwartet van Maurice Ravel (18751937). Vooraf, om 14 u, start vanuit de locatie een wandeling. Vóór het concert is er een vieruurtje voorzien in de grote zaal van la Maison de Village in Nodebais. Ook nadien blijft de bar open. i.s.m. Le Centre Culturel de Beauvechain in het kader van het Festival International Max Van der Linden (5de editie) www.maxfestival.be in de Église Sainte-Waudru, rue de l'Etang 17, Nodebais (Bevekom) Meer info www.ccdeborre.be/luca-school

15


UiT in bierbeek

WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020 - 20 U

DO 13 FEBRUARI 2020 - 20 U

Het Nieuwstedelijk: Gesprek met de regen

RODE BOOM: ONGEKENDE EVIDENTIES Nog geen cadeau voor Valentijn?

In deze pakkende voorstelling van Stijn Devillé over rouw en hoe daarmee om te gaan, ziet een vader de woorden van zijn overleden dochter verschijnen in de regendruppels. Om dit te visualiseren bouwde het e-Media Research Lab van de KU Leuven een regenprinter die tekst laat regenen op het podium. Dit project won de ‘Leuven MindGate Crossover Contest’. Een aangrijpend stuk dat wetenschap koppelt aan theater met rasacteurs Sara Vertongen en Tom Van Bauwel, muziek van Geert Waegeman en videokunst van Walter Verdin. www.ccdeborre.be/gesprek-met-de-regen

Rode Boom biedt jou en je geliefde een onvergetelijke avond vol magie waar jullie nog lang over zullen napraten. Je weet amper wat je precies ziet, terwijl je van de ene verbazing in de andere valt. Maar dat levert wel magische vlinders in je buik op. Belgisch kampioen goochelen, Kurt Demey, laat in ‘Ongekende Evidenties’ alles aan het toeval over. Samen met Joris Vanvinckenroye op contrabas probeert hij te begrijpen wat toeval en synchroniciteit is. Ook zonder lief een hartverwarmende voorstelling! Voor iedereen vanaf 12 jaar. www.ccdeborre.be/rode-boom

16


UiT in bierbeek

ZONDAG 2 FEBRUARI - 14 U

Erik & Sanne: 30 jaar 'Veel te mooi' In maart 2020 is het 30 jaar geleden dat het populaire duo Erik & Sanne de klassieker 'Veel te mooi' opnam, een jubileum dat niet zomaar voorbij kon gaan. Daarom bieden wij deze theatertour aan met het hele gezin, dochter Maartje incluis, bijgestaan door een strijkkwartet, een gitarist en pianist. Het belooft een uitzonderlijk en onvergetelijk weerzien te worden! www.ccdeborre.be/veel-te-mooi

DONDERDAG 12 MAART 2020 - 20 U

Erhan Demirci: Wa make? Ooit al eens verdwaald in een cité in Limburg? Dan is “Wa make?” waarschijnlijk het eerste wat je hoorde. Daar is het de meest gestelde vraag. Het betekent: Hoe gaat het? Wat ben je aan het doen of gewoon, heb je eigenlijk al werk? Het antwoord is meestal “Goeie, en met u?”. Maar zeggen we écht hoe het met ons gaat? Ga zitten en luister, we gaan gewoon wa lachen! Tom Cools zorgt voor een opwarmer als voorprogramma.

WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020 - 20 U

Gordie MacKeeman & his Rhythm Boys: Dreamland Het Canadese kwartet Gordie MacKeeman & His Rhythm Boys gaat dit voorjaar in België op tournee met geraffineerde bluegrass, down-home country en roekeloze rockabilly. Verwacht een stuwende set van originals, leuke covers en voetstampende instrumentals waar bij bijna elk nummer van instrument en stijl wordt gewisseld. ACTIE 'BOS VOOR IEDEREEN' OOK JIJ KAN EEN BOOM SCHENKEN VOOR MEER BOS Omdat we beseffen dat onze buitenlandse artiesten via hun vliegreizen een grote ecologische voetafdruk hebben, doen we via Toernee Mondial mee met de actie ‘Bos voor Iedereen’. Voor elk verkocht ticket engageert jouw cultuurcentrum zich om i.s.m. Natuurpunt een boom te planten. Zo kunnen de bomen groeien tot machtige bossen vol leven. Wist je dat één boom de zuurstof van één gezin produceert? Koop snel een ticket voor deze schitterende Canadese groep en help zo meer gezonde lucht te realiseren. www.ccdeborre.be/gordie-mackeeman

www.ccdeborre.be/wa-make 17


UiT in bierbeek

START TO RUN VAN VRIJDAG 21 FEBRUARI TOT ZATERDAG 21 MAART 2020 TENTOONSTELLING SLAC FILIAAL BIERBEEK

Boze Wolf Expo: Kinderen baas

In maart 2020 organiseert cc de borre reeds de zesde editie van BOZE WOLF, hét Figurentheaterfestival uit onze regio. Ook voor deze editie tonen de leerlingen van het Bierbeeks filiaal van het SLAC hun kunstwerken in onze expohal. Laat je verrassen door hun mooie schilderijen, tekeningen en beelden! www.ccdeborre.be/kinderen-baas

Leer in 10 weken lopen van 0 naar 5 km onder leiding van een gediplomeerd begeleider die je alle tips en info geeft om te slagen in je eerste doelstelling. Samen met een hoop andere lopers tracht je op een gezonde en verantwoorde manier je conditie op te bouwen naar het niveau dat je wil bereiken. Start to Run is de meest efficiënte manier om hart, bloedvaten en longen in een optimale conditie te brengen en je te wapenen tegen gezondheidsrisico’s zoals een te hoge bloeddruk en overgewicht. Kom naar de infovergadering op woensdag 11 maart, waar je antwoord krijgt op al jouw vragen. Welkom in vergaderlokaal 4 van de borre om 19 u. De reeks start op woensdag 18 maart 2020 om 19 u aan domein Eikenbemde (Finse piste, Bierbeekstraat, Korbeek-Lo). Na 10 weken, op 20 mei, leg je dan samen met de andere lopers de eindtest af. Deelnemen kost € 15 per persoon. Er bestaat een tegemoetkoming via diverse mutualiteiten. De begeleiding gebeurt door Armand Puttemans, gediplomeerd loopbegeleider. Info en inschrijvingen: vanaf dinsdag 4 februari via www.deborre.be/webwinkel - inschrijving@deborre.be - 016 46 14 00.

18


UiT in bierbeek

DINSDAG 18 FEBRUARI - 20.30 U

DE STRIJD OM TIJD

Gesprek met Riet Ory (FEMMA) en Stef Steyaert Iedereen kent dat gevoel vanuit de jeugdjaren, de tijd dat de zomers oneindig waren. En de reden kennen we eigenlijk allemaal: de ratrace bestond niet, we hadden zeeën van vrije tijd. We konden op onze rug in het gras liggen en ons vervelen en net dat gaf de rust. Meer vrije tijd dus, meer ruimte voor iedereen, voor reflectie, rust, verstilling. En als we daarvoor pleiten zitten we bij de evergreen doorheen onze (internationale) sociale geschiedenis: een kortere werkweek. In het boek 'De strijd om de tijd' gaat Olivier Pintelon - vanuit een historische kadering - in op de argumenten voor een kortere werkweek. Het is een overtuigend pleidooi, gestoeld op zowel praktische als theoretische argumenten. Op dinsdag 18 februari om 20.30 u bespreekt de leeskring in de borre het boek ‘De strijd om de tijd’. De bespreking wordt ingeleid door een vraaggesprek tussen Riet Ory, adjunct-directeur van Femma, en Stef Steyaert, lid van de leeskring. De vrouwenorganisatie Femma maakte op basis van het in 2017 gepubliceerde dossier 'Combinatie van arbeid en zorg 2.0’ een strijdpunt van de 30-urige werkweek. Daarom zetten we de deuren van de leeskring graag open voor alle geïnteresseerden. Het boek vooraf lezen hoeft niet, maar het kan de bespreking wel boeiender maken als je het wel doet. Van harte welkom! Iedereen welkom! Gratis toegang, inschrijven op www. ccdeborre.be/destrijdomtijd

Tweedehandsboekenmarkt Zondag 9 februari is het weer zover: de tweedehandsboekenmarkt in de borre! Ook dit jaar mag je uitkijken naar 100 strekkende meter aan boekenstands, met het meest verscheiden aanbod, aan prettig lage prijzen. Altijd weer een feest voor boekenliefhebbers. En gratis bovendien. Jij komt toch ook? Zondag 9 februari 13 -17 u - theaterzaal de borre. Meer info op www.bierbeek.be/tweedehandsboekenmarkt

VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020 - VAN 13 U TOT 16 U

KLEUTERHAPPENING IN DE KROKUSVAKANTIE Gedurende 1 dag in de krokusvakantie bouwen we de sporthal om tot een waar speelparadijs voor de kleinsten. Kleuters tussen 2,5 jaar en 6 jaar kunnen dan springen op het springkasteel, fietsen op driewielers, spelen in het ballenbad, tuimelen, klimmen en klauteren. We creëren een popup-binnenspeeltuin in het hartje van Bierbeek, maar dan nog straffer! Even moe van het spelen? In de polyzaal van de borre kunnen de kleuters om 13.30 u en 14.30 u genieten van een ludiek poppentheater! Maar stilzitten zal ook hier moeilijk zijn, … de show zit namelijk boordevol actie en interactie. En voor de ouders zorgen we dat er in de sporthal iets lekkers te drinken is zodat je een babbeltje kan slaan terwijl je kind zich aan het amuseren is. Chiro Hiperlie voorziet drank en versnapering. Deze spetterende kleuterhappening kost slechts € 3 in voorverkoop en € 4 aan de kassa (enkel voor de kinderen). Inschrijven op www.bierbeek.be/webwinkel

19


UiT agenda Wil je zelf een activiteit toevoegen aan onze UiTagenda? Surf dan naar www. UiTdatabank.be en voer je activiteit in. Foto’s stuur je naar uitinbierbeek@ deborre.be. De deadline voor de IN&UIT van maart is 31 januari 2020.

DO 30 JANUARI 2020

NIEUWJAARSRECEPTIE NEOS Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie waarop het jaarprogramma 2020 en de reis naar Thüringen voorgesteld worden. organisator: Neos Bierbeek wanneer: om 14 u locatie: buurthuis Korbeek-Lo www.neosvzw.be/bierbeek Kindertheater ZA 1 FEBRUARI 2020

KINDERTHEATER SPOOR 6: JAMMIE JAMMIE

Kok Kiko heeft het ontzettend druk. Over enkele uren opent zijn nieuw restaurant. Maar er is nog veel werk aan de winkel! Wie dekt de tafel, ontvangt de klanten, neemt de jassen aan,...? Zonder jullie hulp redt Kok Kiko het niet. Voor kleuters en kinderen tot 8 jaar.

Winterwerkdag Koebos

organisator: Gezinsbond Opvelp wanneer: van 14 u tot 16 u locatie: De Velpe Opvelp prijs: € 3 leden, € 6 niet-leden www.gezinsbondopvelp.be

WOE 5 FEBRUARI 2020

HET NIEUWSTEDELIJK: GESPREK MET DE REGEN Zie blz. 16 voor meer info. ZO 9 FEBRUARI 2020

TWEEDEHANDSBOEKENMARKT Zie blz. 19 voor meer info DI 11 FEBRUARI 2020

DORPSRESTAURANT

Elke tweede dinsdag van de maand organiseert OCMW Bierbeek in samenwerking met de Bierbeekse verenigingen en vrijwilligers een dorpsrestaurant. organisator: OCMW Bierbeek i.s.m. de Bierbeekse verenigingen wanneer: van 11.30 u tot 15 u locatie: Voetbalkantine Bierbeek prijs: € 7, inclusief drankbonnetje inschrijven via de borre 016 46 14 00 of inschrijvingen@deborre.be WOE 12 FEBRUARI 2020

BENOVEREN: LAAT JE ADVISEREN Zie blz. 3 voor meer info

ZO 2 FEBRUARI 2020

ERIK EN SANNE: VEEL TE MOOI Zie blz. 17 voor meer info

DO 13 FEBRUARI 2020

RODE BOOM: ONGEKENDE EVIDENTIES Zie blz. 16 voor meer info

DI 4 FEBRUARI 2020

GEWRICHTEN IN DE KIJKER Prof. Bart Kerremans over de USA

Bijna 400 gewrichten telt ons lichaam. Sommige daarvan worden elke dag zwaar belast. Ontdek tijdens deze sessie tips en tricks om je botten gezond te houden en artrose en artritis af te weren. organisator: KVLV Lovenjoel en CM wanneer: om 20 u locatie: 't Stichelke Lovenjoel www.kvlvlovenjoel.be

20

ZA 15 FEBRUARI 2020

WINTERWERKDAG KOEBOS

De hellingweide is 's zomers één grote bloemenzee. Dat kan alleen maar als het perceel in de winter gemaaid wordt en daarna begraasd door paarden. Je kan ook het werk van de bever ontdekken. Tijd om de handen uit de mouwen te steken!


UiT agenda

organisator: Natuurpunt Bierbeek wanneer: van 9 u tot 17 u locatie: Gravenveldstraat (zijstraat Tiensesteenweg), Lovenjoel frank.claessens@med.kuleuven.be of 016 46 25 80 DI 18 FEBRUARI 2020

BREI- EN HAAKCAFÉ + RUMMIKUB

Breien en haken onder begeleiding van ervaren coaches. Hou je van gezellig samenzijn, kom dan mee rummikub spelen in d' Eycken Brug. organisator: KVLV Lovenjoel wanneer: van 14 u tot 16 u locatie: WZC d' Eycken Brug, Bergenlaan, Korbeek-Lo prijs: gratis www.kvlvlovenjoel.be DI 18 FEBRUARI 2020

DE STRIJD OM TIJD

DO 27 FEBRUARI 2020

TINEKE BEECKMAN: SPINOZA - MACHIAVELLI POLITIEK EN MORAAL Tinneke Beeckman is een Vlaamse filosofe, docente en columniste. Zij behandelt actuele thema's aan de hand van de filosoof Spinoza, die de democratie met passie verdedigde en Macchiavelli, die de machtspolitiek beschreef. organisator: NEOS Bierbeek i.s.m. Literatuur Vlaanderen wanneer: om 14 u locatie: de borre Bierbeek prijs: leden gratis, anderen € 10 www.neosvzw.be/bierbeek ZA 29 FEBRUARI 2020

KAARTAVOND

Een vriendschappelijke whist-wedstrijd, maar wel om de eer van 'Lovenjoelse Kaartspeler van het jaar'.

Zie blz. 19 voor meer info WOE 19 FEBRUARI 2020

GORDIE MCKEEMAN & HIS RHYTM BOYS: DREAMLAND Zie blz. 17 voor meer info D0 20 FEBRUARI 2020

PRESIDENTSVERKIEZINGEN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

In 2020 zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in de USA. Een tweede termijn voor Trump, zou het kunnen? Amerikakenner professor Bart Kerremans komt het voor het Davidsfonds uit de doeken doen. organisator: Davidsfonds Bierbeek wanneer: van 20 u locatie: de borre Bierbeek prijs: € 10 niet-leden Andrea Vanderheyden 0496 62 15 14 of dupont_vanderheyden@telenet.be

organisator: Landelijke Gilde Lovenjoel wanneer: van 19.30 u tot 23.30 u locatie: 't Stichelke Lovenjoel prijs: € 2 leden, € 2,5 niet-leden. www.landelijkegildelovenjoel.be

VAN MAANDAG 24 TOT EN MET WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020

KROKUSFABRIEK Ga drie dagen creatief aan de slag en verdiep je in een specifieke kunstvorm. De verschillende leeftijdsgroepen worden begeleid door een professional en/of rasechte kunstenaar. Met de nodige tips word je na drie dagen een echte maakmachine. De KROKUSFABRIEK is een creatieve driedaagse in de borre met dit jaar als thema’s: • Dans (1ste graad lager onderwijs) • Kunst (2de graad lager onderwijs) • Improvisatie (3de graad lager onderwijs) De activiteiten vinden plaats van 9 u tot 16 u in de borre. Deelname kost € 75. meer info en inschrijvingen: www.bierbeek.be/vakantiewerking

21


OVERLIJDENS 29 november

Josephine Berges, 98 jaar

18 december

Julia Devyver, 91 jaar

18 december

Godelieve Maria Amanda Dhooghe, 69 jaar

20 december

Clara Ghislena Janssens, 84 jaar

23 december

Maurice Marcel Janssens, 89 jaar

24 december

Yvonne Maria Philomena Theunis, 80 jaar

14 januari

Christiane Jeanine Vanopstal, 68 jaar

15 januari

Victorine Mijter, 97 jaar

DIAMANTEN JUBILARISSEN 31 december

José Decoster en Simone Coetermans

FEBRUARI 2020

GEWOON HUISVUIL • dinsdag 4 februari • dinsdag 18 februari

GFT (groente-, fruit- en tuinafval) • dinsdag 4 februari • dinsdag 18 februari

PAPIER & KARTON • vrijdag 14 februari

PMD (plastic flessen en flacons,

metalen verpakkingen en drankkartons)

• vrijdag 14 februari

ZACHTE PLASTICS • vrijdag 28 februari

ENKELE AFSPRAKEN OVER AFVALOPHALING

Zet je afvalzak of -bak buiten de dag van de ophaling vóór 7 uur of TEN VROEGSTE de avond voordien vanaf 20 uur.

Bierbeek was weer zeer gul n.a.v. de Warmste Week 2019. De 26 acties leverden samen € 45.607 op voor diverse goede doelen. Dank aan alle vrijwilligers! 22

Plaats de container met de handgreep naar de straatkant. Zorg ook dat het deksel van de container gesloten is. Indien niet wordt de container niet geledigd. Zorg er ook voor dat de containers niet op het voetpad blijven rondslingeren. Is je afval niet opgehaald? Verwittig EcoWerf de dag van de ophaling na 14.30 u (tot 16.30 u) of de dag na de ophaling vanaf 8.30 u via 0800 97 097 of info@ecowerf.be.


Burgemeester Johan Vanhulst Bevoegd voor: burgerzaken, politie en veiligheid, financiĂŤn, erediensten, intergemeentelijke samenwerking. Spreekuur in het gemeentehuis op dinsdag van 19 tot 20 u en zaterdag van 11 tot 12 u. Voor een afspraak : 0495 58 15 12, johan.vanhulst@bierbeek.be

Schepen Jan Van der Velpen Bevoegd voor: openbare werken, patrimonium, waterbeleid, landbouw, lokale economie. Voor een afspraak : 0477 66 43 52, jan.vandervelpen@bierbeek.be

Schepen Lisa Hermans Bevoegd voor: onderwijs, sport, jeugd, communicatie en digitalisering. Voor een afspraak : 0479 44 76 50, lisa.hermans@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS OCMW SOCIAAL HUIS Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be

Open maandag t.e.m. vrijdag van 9 u tot 12 u, dinsdagavond van 18 u tot 20 u en na afspraak. De dienst burgerzaken is ook open op zaterdag van 9 u tot 12 u, behalve tijdens de schoolvakanties. Tel. gemeentehuis (alg.) 016 46 01 75 Tel. dienst burgerzaken 016 46 87 60 Tel. dienst omgeving 016 46 87 85 Fax gemeentediensten 016 46 11 41 Tel. OCMW (alg.) 016 46 10 74 Fax OCMW 016 35 99 91 Tel/fax Wijkwerken 016 46 27 47

De sociale dienst van het OCMW houdt permanentie van maandag tot donderdag van 9 u tot 11 u en op dinsdagavond van 18 u tot 20 u. Het loket Wijkwerken is open op vrijdag van 9 u tot 12 u en na afspraak pwa@bierbeek.be

DE BORRE

Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek www.deborre.be Open maandag t.e.m. donderdag van 9 u tot 16 u en vrijdag van 9 u tot 12 u. Tel. de borre (alg.) 016 46 14 00 De bibliotheek heeft aparte openingsuren - zie bierbeek.bibliotheek.be Tel bibliotheek 016 26 97 46

Eerste schepen Cil Cuypers Bevoegd voor: cultuur, mobiliteit, woonbeleid, toerisme, personeel. Spreekuur in het gemeentehuis op zaterdag van 10 tot 12 u. Voor een afspraak : 0486 60 67 56, cil.cuypers@bierbeek.be

Schepen Frederik De Buck Bevoegd voor: omgeving (ruimtelijke ordening en leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn en internationale samenwerking. Voor een afspraak : 0496 23 63 78, frederik.debuck@bierbeek.be

Voorzitter BCSD en schepen Stefaan Van Haegenborgh Bevoegd voor: welzijn, buurtwerking en participatie. Voor een afspraak : 0497 07 54 79, stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

WIJKKANTOOR LOKALE POLITIE

Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek www.pzlubbeek.be Open maandag van 9 u tot 12 u, dinsdagavond van 17 u tot 20 u, woensdag t.e.m. vrijdag van 9 u tot 12 u en zaterdag op afspraak. Tel. wijkkantoor 016 46 18 80 Fax wijkkantoor 016 46 25 71

CONTAINERPARK

Eikeboomlaan 13, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be/containerpark Open dinsdag t.e.m. vrijdag van 14 u tot 18 u, zaterdag van 10 u tot 16 u, gesloten op maandag.

23


KLEUTER HAPPENING IN DE KROKUSVAKANTIE

VAN 2,5 TOT 6 JAAR

VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020 Op vrijdag 28 februari bouwen we de sporthal van de borre om tot een waar speelparadijs voor de kleinsten. Kleuters van 2,5 tot 6 jaar kunnen van 13 u tot 16 u springen op het springkasteel, fietsen op de driewielers, spelen in het ballenbad, tuimelen, klimmen en klauteren en veel meer. Ouders kunnen rustig genieten van een drankje.

Inschrijven kan vanaf 7 januari via: • www.deborre.be/webwinkel • Aan het onthaal van de borre, Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek •Telefonisch 016 46 14 00 V.U.: Lisa Hermans Speelpleinstraat 8 | 3360 Bierbeek

voorverkoop € 3 kassa € 4

13 u tot 16 u

Profile for de borre

In&Uit 2020 februari  

In&Uit 2020 februari  

Profile for deborre
Advertisement