Page 1

8 jaargang 40 - september 2018 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december- VU: Cil Cuypers, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

4

10

Samen voor een nog betere dienstverlening Naar een leefbaar en veilig Korbeek-Lo Noord

Feest mee in het bos

16


Op 7 mei 2018 startte het OCMW een nieuw project. Elke maand zal het ‘soepteam’ verse soep maken voor het dorpsrestaurant met seizoensgroenten en ingrediënten van lokale handelaars, boeren en de sociale kruidenier. Schrijf je in voor het dorpsrestaurant en proef de lekkere soep!

04

16

10

8

#

in de kijker

9

3

Energiemarkt 15 september

4

focus

10

Samen naar een nog betere dienstverlening

12

info

6 Gemeenteraad 7 Behaag je tuin met streekeigen planten

i

13 15

Bierbekenaars krijgen voorrang Naar een veilig en leefbaar Korbeek-Lo Noord Stem voor jouw stroomversneller Stop zwerfvuil Netwerk: Griet Vanhumbeeck

UiT in Bierbeek

16 18 19 20 23

Feest mee in het bos Open monumentendag Bierbeek zingt Cursus fonkelend vertellen Blijf in beweging

UiT agenda

24 UiT agenda

Alle gemeente­diensten zijn gesloten op maandag 3 september. Op 1 september is de dienst burgerzaken gesloten.

Colofon In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december). Foto’s: blz. 13: Mooimakers - blz.16: Ben De Haas - blz. 18: Johannes Van de Voorde - blz. 20: Something Els V.U.: Cil Cuypers, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, 0486 60 67 56. Eindredactie: Liebrecht Salen, communicatieambtenaar - 016 46 87 84 - info@bierbeek.be. De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, suggesties, opmerkingen indienen vóór de 1ste werkdag van de maand voorafgaand aan de publicatie. Deadline in&uit Bierbeek van oktober 2018: 31 augustus.

2


in de kijker onderhoudswerken In de Nieuwstraat in Korbeek-Lo zijn voetpaden normaal helemaal klaar. De volgende maanden vinden een aantal kleine herstellingen aan betonvakken plaats. Deze geven alleen plaatselijk beperkte hinder. dienst openbare werken – 016 46 87 89 openbarewerken@bierbeek.be

een warmtefoto van je huis en heel veel informatie

Energiemarkt 15 september Op zaterdag 15 september kan iedereen komen kennismaken met de thermografische luchtfoto van zijn woning. Daarop kan je zien of je dak goed of minder goed geĂŻsoleerd is. Je krijgt een deskundige uitleg over de kleurtjes op de foto en je krijgt de kans om de resultaten van je energiescan uitgebreid te bespreken met een adviseur van het Wooninfopunt, de renovatiebegeleider of een ambtenaar. Op de energiemarkt krijg je ook meer informatie over de bestaande premies voor energiebesprarende maatregelen. Kom zeker langs in het gemeentehuis op zaterdag 15 september tussen 14 u en 18 u.

Thermografische foto ook online te raadplegen Hoeveel warmte gaat er verloren via je dak? Na 16 september zal de foto van je huis ook te raadplegen zijn door de online toepassing van de thermografische luchtfoto. Let op: de interpretatie van de warmtefoto is niet altijd evident. Het is toch best dat je een afspraak maakt voor een persoonlijk gesprek. Wil je niet dat jouw woning zichtbaar is op de thermografische luchtfoto, kan je dit melden bij de milieudienst.

Renovatiebegeleider tot je dienst Bierbeek biedt voor energiebesparende renovatiewerken gratis begeleiding aan. In samenwerking met IGO Leuven geeft renovatiebegeleider Bert Baes jou alle mogelijke informatie over energievriendelijk verbouwen en begeleidt hij jou bij de renovatie van je woning. Deze dienstverlening en het advies zijn gratis. Je kan renovatiebegeleider Bert Baes bereiken elke donderdagvoormiddag in het gemeentehuis. Maak best vooraf een afspraak. Voor andere informatie is ook het Wooninfopunt elke donderdagvoormiddag op post. Renovatiebegeleider Bert Baes is te bereiken op 0496 27 85 33 bert.baes@igo.be

Meer info bij de duurzaamheidsambtenaar - 016 46 87 86 milieu@bierbeek.be 3


Gesprek met de algemeen en financieel directeur

Samen voor een nog betere dienstverlening

Op 14 oktober stemmen alle Bierbekenaren van 18 jaar en ouder voor een nieuwe gemeenteraad. Dit is de eerste keer sinds het nieuw ‘decreet lokaal bestuur’ van kracht is. Hiermee worden belangrijke wijzigingen aangebracht in de werking van de gemeenteraad, het schepencollege, de OCMWraad, enzovoort.

4

B

elangrijkste verandering is dat de OCMW-diensten ‘ingekanteld’ worden in de gemeentediensten en dat beide geleid worden door dezelfde algemeen directeur en financieel directeur. We blikken vooruit met algemeen directeur Peter Verlinden en financieel directeur Liesbeth Vanhoof. wat verandert het nieuwe decreet aan de besluitvorming? Peter: Tot nu toe werd er ‘getrapt’ gekozen: de inwoners van Bierbeek kozen de leden van de gemeenteraad. Deze kozen tijdens hun eerste vergadering in

januari de leden van de OCMW-raad, met andere vertegenwoordigers. Hierin komt nu verandering: de gemeenteraadsleden zullen ook OCMW-raadsleden zijn. Zij vergaderen weliswaar apart over alle beleidsdomeinen, behalve over individuele dossiers. Deze worden behandeld in een kleinere vergadering: het bijzonder comité voor de sociale dienst. De ‘inkanteling’ van het OCMW in de gemeente betekent ook dat de voorzitter van de gemeenteraad OCMW-voorzitter wordt, en dat het schepencollege als vast bureau van het OCMW fungeert. Qua aantallen verandert er niets: omdat Bierbeek de voorbije jaren de kaap van 10.000 inwoners gerond heeft, blijven


focus er 21 raadsleden en 4 schepenen naast de burgemeester. Maar er zijn dus geen aparte OCMW-raadsleden of een OCMW-voorzitter meer. en worden gemeente en OCMW nu één organisatie? Liesbeth: Inderdaad, vanaf 1 januari worden beide één organisatie, zij het dat zij omwille van juridische redenen allebei hun rechtspersoonlijkheid behouden. Eigenlijk liep Bierbeek voor op het decreet, want bij de bouw van het nieuw gemeentehuis koos men ervoor om de gemeentediensten en de diensten van het OCMW samen te huisvesten. Sinds 1 juli 2018 is er ook één algemeen directeur, Peter, die alles coördineert. De gemeenteraad verkoos op 28 juni de gemeentesecretaris om deze functie op te nemen. En ik was al sinds 2014 financieel beheerder van zowel gemeente als OCMW. Tot slot komt er één managementteam en een gezamenlijk bestuurlijk en financieel meerjarenplan. waarom is dat belangrijk? Peter: Ik vind dat de lokale besturen het best geplaatst zijn om de samenleving vorm te geven in al zijn aspecten: beheer publieke wegen en terrein, zorg, vrijetijdsbesteding, onderwijs, openbare werken, ruimtelijke ordening, duurzaam beleid,… Dit kan alleen mits een goede samenwerking van alle lokale actoren: de gemeentediensten, maar ook de plaatselijke ondernemers, de verenigingen, de vrijwilligers, en uiteraard de inwoners zelf. Alle gemeentediensten, van bediende tot groenarbeider, van zaalwachter tot verzorgende, moeten dagelijks de best mogelijke diensten verzekeren op een efficiënte manier, we doen dit tenslotte met het geld van de gemeenschap.

WAt zijn uw taken als algemeen directeur? Peter: Mijn eerste taak zal er nu in bestaan om de nieuwe legislatuur en de uitvoering van het nieuw decreet voor te bereiden. Dat doe ik uiteraard niet alleen, al onze personeelsleden zetten zich daar volledig voor in en ik wil hen daarin zo goed mogelijk begeleiden. Door een meer intense samenwerking en door taakherverdeling in de ondersteunende diensten (financiën, secretariaat, personeel, ICT,…) kan de dienstverlening van onze organisatie nog efficiënter worden. De klant staat centraal en elke vraag is voor ons even belangrijk. Ik probeer ervoor te zorgen dat alle medewerkers en vrijwilligers zich goed voelen in deze ééngemaakte organisatie: voldoende omkadering, klare afspraken, goede arbeidsomstandigheden, mogelijkheid tot het volgen van vorming en coaching… Veranderen er ook dingen op financieel vlak? Liesbeth: We bereiden vanaf volgend jaar een meerjarenplan voor, dat loopt van 2020 tot 2025. Dit betekent dus gezamenlijke budgetten en gezamenlijke financiële planning. Als voordeel zie ik bijvoorbeeld dat er geen interne facturen meer uitgewisseld moeten worden, dat betekent zeker een efficiëntiewinst. Uiteraard blijven de gemeente en het OCMW zoveel mogelijk beroep doen op subsidies. Hierdoor is de schuldenlast gedurende deze legislatuur slechts beperkt gestegen, ondanks het feit dat er veel mooie projecten gerealiseerd zijn. We blijven inzetten op duurzame investeringen in de toekomst, die zoveel mogelijk de bevolking ten goede zullen komen.

Peter Verlinden – 016 46 87 69 – algemeen.directeur@bierbeek.be Liesbeth Vanhoof – 016 46 87 65 – financien@bierbeek.be Maak vooraf best een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Stemmen met volmacht Op 14 oktober zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad. In België bestaat een opkomstplicht. Wie niet kan komen stemmen, moet een attest voorleggen. Dit kan om de volgende redenen: • Medische redenen: medisch attest • Studie: attest onderwijsinstelling • Werk: attest werkgever • Om beroepsredenen in het buitenland: attest werkgever • Gedetineerd: attest van de directie van de strafinrichting • Geloofsovertuiging: attest van de religieuze instelling • Schipper, marktkramer of kermisreiziger: ‘attest bijlage A96b‘ • Verblijf in het buitenland wegens privé redenen (toerisme): ‘attest bijlage A96a‘. De burger bezorgt een bewijs waaruit blijkt dat hij zich op 14 oktober in het buitenland bevindt of legt een verklaring op eer af. Wil je je stem niet laten verloren gaan, dan kan je een volmacht geven aan een andere kiezer. Deze moet niet in Bierbeek wonen, maar moet wél in jouw stembureau komen kiezen. Je kan maximum één volmacht hebben. Je bezorgt dan het nodige attest samen met een volmachtformulier dat je vindt op www.vlaanderenkiest.be. Dienst burgerzaken - 016 46 87 64 - burgerzaken@bierbeek.be

5


gemeenteraad budgetwijziging

De gemeenteraad keurt een eerste budgetwijziging 2018 goed.

voetpaden krijkellaan - eikeboomlaan De voetpaden in de Krijkellaan en de Eikeboomlaan zijn aan vernieuwing toe. De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze van de werken goed.

bijsturing lichtplan

Vanaf 2017 werd in het kader van de energiebesparing beslist om de straatverlichting gedeeltelijk te doven. Na evaluatie keurde de gemeenteraad enkele bijsturingen goed (zie hiernaast).

aankoop ANPr-camera’s

Het sluipverkeer in Korbeek-Lo Noord blijft een probleem. De gemeenteraad keurt nu het principe goed om ANPRcamera’s te installeren. Lees meer op blz.10.

samenwerking interleuven

Omdat onze milieuambtenaar de organisatie verlaten heeft, zal Interleuven in afwachting een vervanger sturen die o.a. gemeentelijk toezicht kan houden op milieumisdrijven.

erosiebestrijding

De gemeente zal in het kader van de erosiebestrijding werken uitvoeren aan de Middelbosstraat-Lovenjoelsestraat, de Langestraat-Rijsmortelstraat en de Merbeekstraat-Bisschoppenstraat. Omdat de werken gebeuren op percelen van particulieren keurt de raad de ontwerpaktes goed.

Kinderopvang

Vanaf 1 september besteedt de gemeente de voor- en naschoolse opvang in de gemeenteschool ’t Klavertje Bierbeek uit aan IGO-DIV. Hiermee wordt de continuïteit gegarandeerd. IGO-DIV krijgt ook het mandaat om de bijdragen daarvoor te innen.

Gemeenteschool

Jaarlijks krijgen het schoolreglement, het arbeidsreglement en het nascholingsplan van de gemeenteschool een update. De gemeenteraad keurt ook nog 63/24 extra-uren goed ten laste van het werkingsbudget: deze gaan naar extra uren voor zorg, lichamelijke opvoeding en de beleidsmedewerker.

Aanstelling algemeen directeur

De gemeenteraad beslist in de besloten vergadering om vanaf 1 juli Peter Verlinden aan te stellen als algemeen directeur. Lees hierover op blz. 4.

volgende gemeenteraad 6 september

De volgende gemeenteraad vindt plaats op donderdag 6 september om 20 u in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraad is openbaar, behalve voor persoonsgebonden zaken. Na goedkeuring kan je het verslag van de gemeenteraad lezen in de bib en op www.bierbeek.be/gemeenteraad.

volgende OCMW-RAAD 11 september

Ook de OCMW-raad is gedeeltelijk openbaar en vindt plaats op dinsdag 11 september in de raadzaal van het gemeentehuis. Je kan de notulen vinden op www.bierbeek.be/notulen-ocmw-raad.html.

6

LICHTPLan bijgesTuurd In 2016 werd in het kader van energiebesparing en het burgemeestersconvenant beslist om de straatverlichting vanaf januari 2017 gedeeltelijk te doven tussen 24 u en 5 u en dat gedurende de hele week. Het doven van de openbare verlichting werd na een jaar geëvalueerd. Bierbeek bespaart hierdoor een hoop energie én geld: • energiebesparing van 176.884 kWh (of 35% !) • milieubesparing van 41 ton CO2 • dit betekent een financiële besparing van € 35.376,80 Ook op vlak van veiligheid (inbraken en verkeersveiligheid) werd geen enkele correlatie gemeten met het doven van de verlichting. Er zijn dus niet meer inbraken of verkeersongevallen tijdens de periode dat het licht is uitgeschakeld in vergelijking met daarvoor. Op basis van een aantal vragen en suggesties werd het lichtplan bijgestuurd. Concreet gaat het over de straatverlichting op de as Oudebaan-Vengerstraat (fietsroute!) en het kruispunt van de Bergstraat en de Ruisbroekstraat in Bierbeek. Ook elders zullen enkele kleine aanpassingen gebeuren. De gemeenteraad keurde op 28 juni de aanpassingen goed en Eandis zal deze nog voor de winter uitvoeren. Meer info bij de dienst omgeving - 016 46 87 87 - milieu@ bierbeek.be


info

Hoogstamfruit bomen Heimwee naar de smaak van een ‘Jefkespeer’ of ‘Brabanderskersen’? In het aanbod vind je tientallen oude variëteiten die zeer lekker smaken: appel, peer, kers, kriek, pruim, okkernoot, kweepeer, mispel en moerbei. Loofbomen en knotwilgen Een zomereik, winterlinde, boskers of zwarte els zullen prachtig staan in je tuin. De hoogstammige veldesdoorn is geschikt voor een kleinere tuin en een zegen voor de bijen. Wilgenpoten zijn ideaal voor een nattere bodem.

Samenaankoop fruitbomen, hagen, heggen en houtkanten

Behaag je tuin met streekeigen planten 9 op de 10 Bierbekenaren hebben een tuin. Wie wil investeren in een natuurvriendelijke tuin, hoe groot of klein ook, kan nu intekenen op de samenaankoop van hagen, heggen, houtkanten en fruitbomen. Klimaatvriendelijke tuin Plant gewoon een boom, haag of klimplant. Samen zorgen we zo voor meer groen en dat is goed voor mens en dier. Maak van je tuin een fijne plek voor vogels, bijen en vlinders. En geniet zelf ook volop van de bloesems en het fruit. De regionale landschappen van VlaamsBrabant garanderen je kwalitatief streekeigen plantgoed aan een goede prijs. Welk aankopen ? Er zijn gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden Je kan kiezen uit gemengde pakketten van telkens 30 planten: een doornloze haag, doornige haag, bloesemheg, bijenheg, houtkanten voor verschillende

bodems, een bosrandpakket of een vogelbosje. De gemengde pakketten zijn samengesteld met streekeigen soorten die van nature voorkomen in de regio en er goed gedijen. Ze zijn aangepast aan ons klimaat, waardoor ze minder gevoelig zijn voor ziektes en plagen. Met een gemengde haag trek je meer diersoorten aan en vergroot je de natuurwaarde van je tuin.

Wilgenhut Met bundels wilgentakken bouw je een levende groene speelhut of een schaduwrijk plekje. Een handleiding vertelt je stap voor stap hoe je hiervoor te werk gaat. Hoe BESTELLEN? Alle informatie over de pakketten en boomsoorten vind je op www.behaagjetuin.be. Daar kan je tussen 1 september en 31 oktober 2018 online je bestelling plaatsen. Het bestelde plantgoed haal je af op het gemeentelijk verdeelpunt op zaterdag 8 december 2018. opgelet Plant je een haag langs de openbare weg, hou er dan rekening mee dat deze niet over de voet- en fietspaden groeit. Een haag op de perceelsgrens plant je alleen in overleg met de aangrenzende buur, zoniet moet je een afstand van 60 cm respecteren. Wie extra advies wil, kan zich inschrijven voor het adviesmoment op zaterdag 29 september tussen 14 u en 18 u in GC Den Breughel in Haacht. Wel graag vooraf inschrijven. Dienst omgeving - 016 46 87 86 milieu@bierbeek.be Regionaal Landschap Dijleland 016 40 85 58 - haag@rld.be www.behaagjetuin.be 7


wonen eerst hulp voor huurders en verhuurders

Nieuwe regels in de maak

3 oktober : infosessie isoleren van hellende en platte daken Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen is een goede dakisolatie een absolute must. Een dik isolatiepakket alleen is echter niet genoeg, een correcte plaatsing is even belangrijk. Je maakt in deze infosessie kennis met de principes van correct isoleren. Daarna leer je deze principes toepassen op zoldervloer- of dakisolatie bij hellende daken en bij isolatie van platte daken. De gemeente Bierbeek, in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Vormingplus, nodigen je uit op woensdag 3 oktober om 19.30 u in de raadzaal van het gemeentehuis, Speelpleinstraat 8. Deelname is gratis. Het is wel nodig je tijdig in te schrijven via www.vormingplusob.be . Meer info bij dienst omgeving 016 46 87 86 milieu@bierbeek.be

8

Huurschatter Op www.woninghuurprijzen.be kan je aan de hand van een aantal kenmerken van een woning inschatten aan welke prijs je die woning zou kunnen verhuren. Het resultaat van de berekening is louter informatief en op geen enkele manier bindend. Registratie huurcontract Als verhuurder moet je het huurcontract binnen twee maanden na ondertekening laten registreren. Op die manier krijgt de overeenkomst een vaste datum en kan niemand het bestaan ervan ontkennen. De overeenkomst moet dan ook nageleefd worden. De registratie is gratis. Doe je dit niet op tijd dan krijg je een geldboete. Registreer je het huurcontract helemaal niet dan zijn er enkele gevolgen. Een voorbeeld hiervan is dat een huurder een einde kan maken aan een huurcontract van lange duur (9 jaar) zonder een opzeggingstermijn in acht te nemen en zonder een vergoeding te betalen. Rookmelders Rookmelders zijn verplicht in huurwoningen. De verhuurder zorgt voor de aankoop en installatie, de huurder voor het onderhoud. Een rookmelder reageert op de rookverschijnselen van een brand en waarschuwt de bewoners door een alarmsignaal. Enkele belangrijke tips: • kies voor een optische rookmelder met het label CE en EN14604, voorzien van een niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar; • plaats op elke bouwlaag minstens één rookmelder;

• in de badkamer, de keuken en de garage is er te veel kans op vals alarm: voorzie daarom een rookmelder op enige afstand van deze plaatsen; • installeer de rookmelders volgens de voorschriften van de fabrikant; • test je rookmelders minstens één keer per maand door op de testknop te drukken; • houd je rookmelders stofvrij; • vervang de rookmelders elke tien jaar. Nieuw huurdecreet in opmaak Het ontwerp hiervan is goedgekeurd door de Vlaamse Regering op vrijdag 18 mei 2018 en moet nu nog door het Vlaams Parlement worden behandeld. Het nieuwe decreet zal pas ten vroegste 1 januari 2019 in werking treden.

Het Wooninfopunt houdt elke donderdag zitdag van 10 u tot 12 u. Je kan ook een afspraak maken voor dinsdag 18 september van 18 u tot 20 u. De renovatiebegeleider Bert Baes is er ook elke donderdag - 0496 27 85 33 bert.baes@igo.be. Meer info op www.wooninfopunten.be


info openbaar onderzoek afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven Het openbaar onderzoek naar de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Leuven loopt van 7 augustus tot en met 5 oktober.

Info-avond Bruulverkaveling 13 september

Bierbekenaars krijgen voorrang Wonen in Bierbeek is duur. De gemeente probeert een aantal bouwgronden en woningen betaalbaar te houden. Binnenkort start de 3de fase van de Bruulverkaveling in Lovenjoel. INFRASTRUCTUUR De openbare ruimte van het project en de nutsleidingen zijn afgewerkt in augustus 2018. Er ligt nu riolering, gas, telecommunicatie en elektriciteit, de wijk wordt ontsloten en de twee pleinen en een speelzone werden aangelegd. VERSCHILLENDE KAVELS EN WONINGEN Bouwheer van de Bruulverkaveling is de intercommunale Interleuven. In totaal worden in een eerste fase 11 koopkavels aangeboden. Later zullen nog 15 koopwoningen gebouwd worden en verkocht. De grondprijs van de kavels ligt lager dan de marktprijs. De kavels kosten tussen ongeveer €97.000 en € 130.000, afhankelijk van de oppervlakte en het type bebouwing. Inwoners van Bierbeek of mensen die hier een bepaalde tijd gewoond of gewerkt hebben, krijgen recht op voorinschrijving. Daarnaast zijn er 3 woningen die door een private verkavelaar verkocht zullen worden. Bovendien voorziet Dijledal de bouw van 21 sociale

woningen, die volgens de voorwaarden van sociale woningen verhuurd zullen worden. VOORRANG Inwoners van Bierbeek krijgen dus ‘voorrang’ bij het kopen van bouwgronden. Voor de bepaling van de volgorde van toewijzing wordt gekeken naar: • hoe lang je in Bierbeek woont of woonde met een minimum van 6 jaar • of je voor minimaal een halve werkweek in Bierbeek of een buurgemeente werkt Je mag ten hoogste nog 1 andere woning of bouwgrond in bezit hebben, maar moet deze verkopen binnen een termijn van 1 jaar na het verlijden van de aankoopakte. Voor de ‘bescheiden’ kavels zijn er ook inkomensvoorwaarden. INFOAVOND Op 13 september 2018 om 20 u houdt Interleuven samen met de gemeente een infoavond in de raadszaal van het gemeentehuis waarbij de officiële oproep voor kandidaten wordt gelanceerd. Geïnteresseerden die aan de voorwaarden voldoen, mogen zich kandidaat stellen vanaf 1 oktober tot 15 november 2018, per aangetekend schrijven aan

Het plan ligt ter inzage in de gemeentehuizen van Bierbeek, Herent, Holsbeek, Leuven en Rotselaar. Je kan het ook downloaden via www.omgevingvlaanderen.be. Er wordt een infomarkt georganiseerd op woensdag 5 september doorlopend van 16 u tot 20 u in het Foyer van het VAC Leuven, Diestsepoort 6 in Leuven. Van harte welkom! Inspraakreacties kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 oktober 2018 via www.omgevingvlaanderen.be of per brief (tegen ontvangstbewijs) in een van de gemeentehuizen. Je kan ze ook aangetekend versturen naar het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning AlbertII-laan 20 bus 7, 1000 Brussel. Meer info dienst omgeving stedenbouw@bierbeek.be

Interleuven, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven. Het volledige reglement voor de kandidatuur kan je vinden op www. interleuven.be. Dienst stedenbouw - 016 46 87 88 stedenbouw@bierbeek.be Of contacteer Interleuven Marc De Neef - 0495 53 84 47 - marc.de.neef@ interleuven.be - www.interleuven.be

9


focus slimme camera’s moeten verkeersoverlast in woonstraten helpen indijken

Naar een leefbaar en veilig Korbeek-Lo Noord gemeenten hebben een invloed. Leuven heeft de doorsteek tussen de Diestse- en Tiensesteenweg in het dichtbevolkte Kessel-Lo door verschillende knips onmogelijk gemaakt. Vrachtwagens van meer dan 3,5 ton mogen sinds kort niet meer door de woonstraten van Lubbeek. Maar ze kunnen nog steeds vanop de Diestsesteenweg de Rozenweg nemen richting Langelostraat, richting Korbeek-Lo en Tiensesteenweg. Kortom, de as Rozenweg-Langelostraat-PanoramalaanKoning Albertlaan-Nieuwstraat is na de Leuvense ring een “makkelijke” sluiproute tussen de twee steenwegen, richting Leuven, Haasrode en Brussel.

Het gemeentebestuur en het actiecomité Korbeek-Lo Noord slaan de handen in elkaar om van de woonwijk opnieuw een leefbare en veilige omgeving te maken.

D

e bewoners van de Panoramalaan, Koning Albertlaan, Nieuwstraat en aanpalende straten krijgen al jaren te maken met sluipverkeer van auto’s en vrachtwagens, snelheidsovertredingen, luchtverontreiniging, geluidsoverlast en verkeersagressie. TE VEEL, TE SNEL, TE ZWAAR Er rijden gemiddeld meer dan 4000 wagens per werkdag (d.w.z. 100.000 voertuigen per maand). 82 % daarvan rijdt sneller dan 30 km per uur en maakt dus een overtreding. Daarenboven rijdt er nog steeds doorgaand zwaar en uitzonderlijk vervoer (meer dan 3,5 ton) door de straten hoewel dit verboden is. Het gemeentebestuur heeft in de loop der jaren verschillende maatregelen overwogen en uitgeprobeerd om de verkeersoverlast aan te pakken. Er is ook voortdurend overleg geweest met buurgemeenten. Een vaste knip, inzinkbare palen en toeritdosering hebben het niet gehaald. Invoering zone 30 en verbod voor doorgaand zwaar vervoer (>3,5 ton), aanpassingen aan de weginrichting met versmallingen en bloembakken moesten soelaas brengen. Ze bleken echter niet voldoende om het sluipverkeer te ontmoedigen.

10

PLAATSELIJK VERKEER(D) In Vlaanderen bestaat zoiets als een weghiërarchie: de Panoramalaan, de Koning Albertlaan en de Nieuwstraat met de erop aansluitende straten zijn reglementair geen verbindingswegen voor doorgaand verkeer tussen steenwegen. Het zijn lokale wegen (type 2 en 3) die enkel bedoeld zijn voor het lokale bestemmingsverkeer. Verkeer dat van verder komt moet de autowegen E40, de E314 en de gewestwegen (Tiense- en Diestsesteenweg) en de verbindingswegen met de erop voorziene weginrichting gebruiken, zoals de Ganzendries in Pellenberg (type 1). SLUIPVERKEER VERERGERT Het autogebruik neemt alsmaar toe en de doorstroming op autowegen, gewestwegen en verbindingswegen daartussen is nu permanent een probleem. Sluiprijders realiseren misschien een minieme tijdswinst maar gebruiken woonstraten die daar dus niet voor uitgerust of bestemd zijn. Maar ook de maatregelen van de omliggende

slimme camera’s Het comité voert sensibiliseringsacties, informeert de bewoners en prikkelt het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur is niet doof gebleven voor de vraag van de bewoners om te blijven zoeken naar een doeltreffende oplossing. De gemeenteraad keurde eind juni dan ook unaniem een princiepsbeslissing goed voor de installatie van ANPRcamera’s met het oog op het beperken van de toegang, op weekdagen en tijdens de spitsuren. Deze spelen ook een rol bij de criminaliteitsbestrijding. ANPR staat voor “automatic numberplate recognition” en wordt ook in Leuven en in Kortenberg gebruikt voor gelijkaardige doeleinden. Bierbeek wil deze camera’s ook inzetten voor snelheidscontrole en criminaliteitsbestrijding, maar hiervoor is nog verder onderzoek vereist. doorgaand verkeer weren Het opzet is dat alle bestemmingsverkeer (bijvoorbeeld: huisbezoeken,


info familiebezoek, geneesheer, leveranciers, loodgieter, postbedrijven, stookolieleveranciers, enzovoort) mogelijk blijft. Deze maatregel is niet alleen een oplossing voor de Lange Lostraat, Panoramalaan, Koning Albertlaan, Nieuwstraat maar ook voor de verkeersdruk in de aanpalende straten: Pimberg, Bierbeekstraat, Pastoriestraat en Oude Baan.

Laat je niet afleiden Hoe werkt het? Het gemeentebestuur zal in overleg met de buurgemeenten bepalen wie er wanneer door de straten mag rijden (perimeter, doelgroepen, modaliteiten,…). De camera’s worden zo ruim mogelijk op strategische plaatsen gehangen en doen een trajectcontrole op basis van een lijst van vergunningshouders (wie dus wel doorgang heeft in de ruime perimeter) en de duur van het traject in het cameragebied voor wie geen vergunning heeft. De gemeente legt dan een GAS-boete op voor wie zonder vergunning door de straat rijdt. Tot slot kunnen de slimme camera’s ook op overdreven snelheid controleren en zijn ze gekoppeld aan de nationale databank, zodat gestolen of geseinde auto’s ook kunnen gedetecteerd worden. De uitvoering van de camerabewaking zal vermoedelijk begin 2019 volgen. Meer info over het actiecomité www.kolonoord.be. Meer info over de slimme camera’s: mobiliteit@bierbeek.be

In september controleren de politiediensten in de provincie VlaamsBrabant op rijden onder invloed van alcohol en op afleiding. Hiermee sluit de provincie in september al aan op de campagne ‘Beloofd’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde die van 8 oktober tot 11 november wordt gevoerd. Deze campagne sensibiliseert tegen de afleiding achter het stuur door gebruik van gsm of smartphone. Afleiding achter het stuur is de nieuwe ‘killer’ in het verkeer. Bellen, sms’en, berichten verzenden of lezen achter het stuur zijn handelingen die onze aandacht op de weg verminderen. Je hebt minder oog voor verkeersborden, voorrang of andere weggebruikers, je reactiesnelheid wordt trager, enz. Als je belt tijdens het rijden, loop je tot 4 keer meer risico om in een ongeval betrokken te raken. Nochtans bezondigen maar liefst 67 % van de Vlaamse autobestuurders zich af en toe aan deze regel, blijkt uit een studie van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde bij 1.251 autobestuurders. Voorkom afleiding : enkele tips • Schakel het geluid van jouw gsm uit voordat je vertrekt. Als je handenvrij wil bellen, schakel vóór het vertrek de bluetooth-functie in. • Leg de gsm of smartphone uit het gezichtsveld en buiten handbereik, bijvoorbeeld in het handschoenenkastje. • Download de app voor veilig rijden : op elk toestel is een instelling beschikbaar om de smartphone geheel of gedeeltelijk te blokkeren tijdens het rijden. • Als je in de file staat, laat je dan niet verleiden om toch de gsm te gebruiken. Wacht liever tot de volgende stopplaats of parking. Wie toch belt of smst, riskeert een boete tot € 2.000. Ook kan de rechter het verval van het recht tot sturen (rijverbod) uitspreken. www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid - www.beloofd.be

11


info

Binnenkort te koop: boek Stem voor jouw stroomversneller ‘Bierbeek Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zetten heel wat Vlaamse steden en gemeenten lokale energieprojecten op touw. 1914-1918’ Jij kunt mee bepalen welke projecten het belangrijkste zijn. Stem met zoveel moDe werkgroep Oorlog & Vrede Bierbeek stelt in oktober een boek voor met alle resultaten van opzoekingen naar de Bierbeekse gemeenschap 100 jaar geleden. Het boek is ruim 250 blz dik en levert uniek fotomateriaal. De voorstelling gebeurt samen met de opening van de tentoonstelling ‘Onze Dorpen 1914-1918’ in de borre op vrijdag 19 oktober 2018 om 20 u. De tentoonstelling is open vanaf zaterdag 20 oktober tot en met zondag 28 oktober tijdens de openingsuren van de borre.

gelijk inwoners op jouw favoriete energieproject. Zodra 1% van de inwoners heeft gestemd, ontvangt de gemeente een startbudget om de populairste projecten te realiseren. Bierbeek diende twee projecten in: de vervanging van de openbare verlichting in de Krijkellaan (geraamde kost € 37.334) en de Eikeboomlaan en nieuwe duurzame verlichting voor de sporthal de borre (geraamde kost € 50.342). Stem dus vóór zondag 7 oktober op een van de 2 projecten en help Bierbeek aan een startbudget. Doe mee en breng je stem uit op www.stroomversneller.be

Je kan nu al bestellen, bij voorinschrijving kost het boek € 25. Na 20 oktober is het boek te koop voor € 30 bij de dienst toerisme – loket de borre, in de Delhaize Lovenjoel en Louis Delhaize Bierbeek. Marc Bracke - 0472 04 73 12 marc.bracke@deborre.be www.bierbeek1418.be

12

Leve onze duurzame helden Op 25 september 2018 is het 3 jaar geleden dat Agenda 2030 van de Verenigde Naties tetekend werd: een langetermijn-agenda met 17 doelstellingen (SDG’s) die van de aarde een meer duurzame plaats moeten maken. Van 18 tot 25 september zetten we onze eigen ‘Duurzame Helden’ in de kijker: mensen en verenigingen die werken rond armoedebestrijding, welzijn,

milieubeheer, energiebesparing, onderwijs, vredesopvoeding, gelijkheid, duurzame consumptie, mondiale samenwerking,… Hou de gemeentelijke communicatiekanalen in het oog en vier mee. meer info op www.duurzamegemeente.be. Alles over de SDG’s vind je op www.vvsg.be/sites/sdgs


info Week van de handhaving van 17 tot 23 september

Stop zwerfvuil

Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden. Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastiek ‘soep’ in onze oceanen of zwerfvuil dat via het voeder in magen van koeien terechtkomt. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt is bovendien verloren voor recyclage. Ten slotte storen burgers zich er heel erg aan. Lokale overheden krijgen hier veel klachten over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij tot de verzuring van onze maatschappij. Week van de handhaving Tijdens de week van de handhaving van 17 tot 23 september vragen we verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil door: • Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren) • Overtreders te beboeten

• Positieve acties van burgers positief te waarderen Bierbeek wil iedereen motiveren om niet zomaar afval achter te laten op het openbaar domein. De politie en toezichthouders zullen die week extra waakzaam zijn. Word vrijwilliger In Bierbeek zijn er een 15-tal vrijwilligers die hun straat, buurt of speelpleintje proper houden en zwerfvuil aanpakken. Zij signaleren ook sluikstorten aan de gemeente en doen regelmatig hun ronde in de opgegeven straten. Zo voorkomen ze dat er nog meer zwerfvuil op straat belandt. Tot slot werkt Bierbeek al jaren lang samen met de Jobbus van Sint-Kamillus. Deze mensen houden de vuilnisbakjes aan de bushaltes proper en helpen ook bij het opruimen van zwerfvuil. Voor hen een nuttige tijdsbesteding, voor de gemeente een extra steun bij de handhaving van de openbare netheid. Milieudienst – 016 46 87 87 – milieu@bierbeek.be www.bierbeek.be

Bierbeek springt zuinig om met drinkwater De gemeente Bierbeek engageert zich om in de gemeentelijke gebouwen enkel kraantjeswater te schenken als niet-bruisend water. Het gemeentepersoneel wordt sowieso gestimuleerd om kraantjeswater te drinken. Recent werd ook een watertap geïnstalleerd in onze sporthal. Kinderen kunnen er hun (hervulbare) drinkfles of beker vullen met helder fris kraantjeswater. Bierbeek stimuleert ook inwoners, scholen, lokale bedrijven en verenigingen om duurzaam om te gaan met kostbaar drinkwater en verpakkingsafvaI te voorkomen. www.drinkraantjeswater. be Dienst duurzaamheid 016 46 87 86 - noordzuid@ bierbeek.be

13


info dag van de landbouw zondag 16 september

Over duurzame fruitproductie, onderzoek en klimaat Fruitteeltbedrijf Van der Velpen viert met de deelname aan de Dag van de Landbouw haar 20-jarig bestaan na de overname van het ouderlijk bedrijf. De broers Patrick en Jan telen en verkopen Conférence- en Doyenné-peren en een 10-tal appelsoorten met hoeveverkoop. Vernieuwingen in appelrassen dragen bij tot de verdere verduurzaming van het productieproces. ENERGIE EN KLIMAAT De koude bewaring vormt het grootste aandeel in het energieverbruik op een fruitteeltbedrijf. Hier streeft men een zo hoog mogelijke energetische efficiëntie na met behulp van de duurzame ammoniak-koeltechniek in combinatie met zonnepanelen. De klimaatverandering vormt een grote uitdaging voor het telen op het vlak van bodemvochtvoorziening, ziekte- en plagenvoorkoming en oogstbescherming. Het bedrijf investeerde de afgelopen 5 jaren o.a. in hagelnetconstructies boven appelboomgaarden. Geen hagelnetten bij perelaars want hun vruchtbaarheid komt in het gedrang. er wordt aangenomen dat de lichtreductie hun vruchtbaarheid in het gedrang kan brengen.

WATERSTOFPANELEN De perelaars hoeven niets te vrezen want binnenkort vinden ze mogelijk bescherming onder panelen die tegelijkertijd de hagel tegenhouden én brandstof genereren. De nieuwe onderzoekscase ‘Agrivoltaics’ van de KU Leuven probeert om via waterstofpanelen waterstofgas uit licht en lucht aan te maken en deze panelen o.a. boven boomgaarden te installeren. Er zal een demo-installatie te bezichtigen zijn tijdens de opendeur. Dit onderzoek past ook in de zoektocht naar een duurzaam brandstofgebruik bij toepassingen waar fotovoltaïsche elektriciteit geen uitweg biedt zoals tractoren, zwaar vervoer, e.a.

BODEMBESCHERMING En ‘last but not least’ behoeft de teelbodem een goede verzorging in een duurzame fruitproductie. De Bodemkundige Dienst van België is samen met het Proefcentrum Fruitteelt een recente stikstofproef gestart om de opname door de perenboom in detail te bestuderen en te optimaliseren met het oog op een meer homogene en betere vruchtkwaliteit. In een gelijktijdig project is de bodeminformatie gedigitaliseerd door een bodemscanner als een eerste opstap naar ‘precisiefruitteelt’. WAT VALT ER TE BELEVEN? Op zondag 16 september kan je van 13 u tot 18 u genieten van rondleidingen op het bedrijf en toelichtingen over de onderzoeksprojecten door verschillende onderzoeksinstanties. Het bedrijf Van der Velpen ligt in de Opvelpsestraat 45. Muzikale intermezzo’s, proeverijen, een eet- en drankstand, een tekenwedstrijd en kinderanimatie worden tevens voorzien. www.dagvandelandbouw.be/deelnemers/jan-en-patrick-van-der-velpen of http://vandervelpen.eu

Een Kunstenaarsatelier in bierbeek Werk jij graag in de nabijheid van andere kunstenaars in plaats van in je eentje? Wil jij je laten inspireren door andere kunstenaars met andere kunstdisciplines? Dan is dit misschien iets voor jou! Bierbeek krijgt een eigen kunstenaarsatelier voor lokale amateurkunstenaars. Voor het gebouw Prodat in Lovenjoel heeft de gemeente Bierbeek een erfpachtovereenkomst lopen voor de komende 6 jaar. Het gebouw gaat enerzijds de jeugdbeweging Ko’Ma huisvesten, anderzijds worden er 3 lokalen voorzien voor Bierbeekse kunstenaars. De officiële start is voorzien vanaf september 2018 Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar myriam@deborre.be

14


netwerk

Griet Vanhumbeeck, kunstenaar Griet Vanhumbeeck uit Bierbeek schildert,maakt foto’s en geeft les in het kunstonderwijs. In januari 2019 organiseert de borre een tentoonstelling met haar recente werk.

bos, het park van Lovenjoel om met onze hond Rilke te gaan wandelen. Bierbeek blijft de magneet die me naar zich toe trekt toen ik in Gent of Frankrijk woonde, of als ik naar de Ardennen ga…

Els Cuppens vroeg of jij iets wilde doen aan de lelijke spoorwegtunnels in de Rijsmortelstraat? In haar verhaal zit al een leuke suggestie. Zij spreekt over haar ‘Alice in Wonderland’-gevoel aan de rand van het park van Salve Mater. Ik zou het speels houden en dat gevoel versterken door konijnen en andere personages uit dit verhaal af te beelden. Liefst in lichte kleuren, zo worden die lage tunnels ook wat minder donker.

Wat is je mooiste plek in Bierbeek? Dat is de zandgroeve (Bouillon) hier vlakbij. Een plek vol herinneringen omdat ik daar als kind dikwijls ging spelen. Recent heb ik deze plek gebruikt in een kunstproject. Ik heb er tal van polaroïds gemaakt om dit magische landschap te verbeelden. De oeverzwaluwen die bij valavond in- en uitvliegen in de warme geborgenheid van de zandbergen… Echt een gelukzalig moment.

Wil je graag meer kunst en kleur in de publieke ruimte? Ik zou graag zien dat wat meer kunst toegankelijk voor iedereen buiten tentoongesteld wordt. Enkele mooie foto’s bijvoorbeeld, want dat zie je nog niet zo vaak. Ik vind het vooral belangrijk dat het gekozen werk echt bij de plek past waar het getoond wordt. De kleurrijke muurschildering onder de spoorwegbrug in de Geldenaaksebaan in Leuven werkt naar mijn gevoel wel, omdat het zich in de nabijheid van een lagere school bevindt. Het beeld van Nick Ervinck in het park van Pellenberg ook. Of de beelden in de kasteeltuin van The White House in Lovenjoel, knap!

Wat heeft je de laatste keer ontroerd? De tentoonstelling van beeldhouwer Medardo Rosso (1858-1928) in het MSK Gent. Ik kende zijn werk, maar voor het eerst was veel van zijn werk samen te bekijken. Ik voel me geïnspireerd door de schoonheid in de imperfectie. Als perfectionist vind ik het nodig om regelmatig opnieuw te beseffen dat ik in andermans werk juist bewogen wordt door de imperfectie en de oprechtheid.

Waarom woon je graag in Bierbeek? Het is de plek waar ik mijn jeugd doorbracht. De velden hier rond ons huis aan het Venkesgat voelen aan als een warme thuis, zo vertrouwd omdat we als kind vaak mee gingen met onze grootouders en ouders. Ik geniet van de weidsheid, de holle wegen, het

Wie wil je iets vragen? IIk wil aan boswachter Kris Vanden Bempt vragen of het mogelijk is leuke plekken te voorzien waar je hond los kan lopen. Ik merk dat losloopgebieden voor honden niet alleen een sociaal gebeuren vormt tussen honden, maar ook tussen hun baasjes. Is zo’n plek in Bierbeek een goed idee?

15


Een unieke belevenis voor jong en oud

Feest mee in het bos

Cc de borre opent het seizoen op 22 september op de bosrand van het Meerdaalwoud met elfjes, trollen, wilde zwijnen en zo veel meer…

N

og geen tickets gereserveerd voor ‘FEEST IN HET BOS/ FORESTIVAL’ op zaterdag 22 september en toch zin om een kijkje te komen nemen op dit unieke festival? Reserveer dan snel want het aantal plaatsen is beperkt. hoe reserveren? Op www.ccdeborre.be/feest in het bos-forestival kan je zien welke bijzondere wezens we verwachten en welke

16

creatieve activiteiten we voor jullie in petto hebben. Hier kan je ook meteen online reserveren. Iedereen welkom! Voor de prijs hoef je het alvast niet te laten: volwassenen betalen € 10, jeugd van 3 tot 18 jaar € 5. Via OCMW Bierbeek kan je in bepaalde voorwaarden een sociaal tarief bekomen. En omdat je zelf je picknick kan meebrengen of eten en drank kan kopen aan democratische prijzen is dit een feest voor ieders budget. HOE GA JE NAAR HET FEEST IN HET BOS? Het Feest in het Bos vindt plaats in de ruime omgeving van Boswachterij De Warande, Rue de Bierbeek in HammeMille.

Met de fiets vanuit Bierbeek Bij vertrek vanaf parking 1 aan de borre: volg de wegwijzers ‘Feest in het bos’, via ‘Brise Tout’, langs de bosrand van het Mollendaalbos tot Boswachterij De Warande (5,7 km). De alternatieve route via de Oude Geldenaaksebaan en het Schavaaienhof is eveneens 5,7 km lang. Aan het festivalterrein is een fietsenparking voorzien. Wie met de fiets komt, krijgt een gezonde versnapering. Met de wagen vanuit Bierbeek In Blanden volg je de Naamsesteenweg richting Hamme-Mille. Net vóór Resto ‘Valduc’ sla je links af en volg je de wegwijzers ‘Feest in het bos’ tot aan de parkeergelegenheid. Van daaruit wandel je op max. 15 minuten naar het festivalterrein. Het is niet toegestaan om dichterbij te parkeren.


toegankelijkheid beperkt De voorstellingen die zich afspelen bij de Boswachterij zijn voor iedereen toegankelijk. Maar de wegen naar het bos zijn niet overal geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Stevige schoenen en een lange broek beschermen je tegen modder en teken. Wij raden ten stelligste af om honden mee te brengen.

Feest van de duurzaamheid ‘Feest in het bos/Forestival’ wil een duurzaam evenement zijn. Daarom moedigen we iedereen aan om te voet of met de fiets te komen. Er zijn ‘droge’ toiletten voorzien. De catering werkt met glazen en recycleerbare en composteerbare bekers en in de bosbar vind je ‘eerlijke’ dranken. Naast de weide rondom de Boswachterij spelen de Rodebeukendreef en het Meerdaalwoud een belangrijke rol in het programma. Natuur en bos zijn immers gemeenschappelijk erfgoed en verdienen dus een centrale plaats. Onze Koninklijke Harmonie Sint-Hilarius brengt een muzikale vertelvoorstelling onder het bladerdek van eeuwenoude boomkruinen. De acrobate en de muzi-

cultuurcentrum de borre www.ccdeborre.be/feestinhetbos of bel het onthaal 016 46 14 00

kant van Cie Arbricolage spelen zelfs ín de bomen. De mythische eenhoorn, elfjes, trollen en wilde zwijnen - doorgaans onzichtbaar, verstopt in het bos - komen speciaal voor die gelegenheid naar de bosrand. Misschien kan je wel samen met hen op de foto…?! Pampa MESA potluck Breng zelf je picknick mee en zet je neer op een picknicklaken. Je kan meedoen met de Pampa Mesa Potluck: breng je favoriete streekgerecht mee en deel het aan een lange buffettafel met je medepicknickers. Net zoals dat in Ecuador gebruikelijk is. Laat je inspireren door het seizoen en zorg voor net zoveel porties als jij en je gezin opeten. Dat biedt jullie de kans om te proeven van wat anderen meebrengen. Dé ideale gelegenheid om Waalse specialiteiten te leren kennen, te verbroederen met onze Franstalige buren. wonderbaarlijke BROODVERmenigvuldiging Voor brood hoef je niet te zorgen, wel voor beleg. De Molenbakkers stoken immers de plaatselijke houtoven warm. Je kan komen kijken hoe ze daarin hun broden bakken, gemaakt van eerlijk volkorenmeel dat werd gemalen in een oude molen. Te koop zolang de voorraad strekt... Op de festivalweide kan je ook drank, veggieburgers, hamburgers, hartige pannenkoeken en croques kopen. Dessert hoef je niet mee te brengen, ook aan zoete lekkernijen is gedacht. Vers gebakken wafels, taarten en ambachtelijke ijsjes vind je in de diverse foodtrucks. In de Berbertent ten slotte kan je genieten van Marokkaanse koekjes en muntthee. De cateringstanden en de Bosbar zijn doorlopend open vanaf 11.30 u tot 18 u.

Zaterdagavond 20 oktober

Officiële opening Drakenbos Tijdens een magische vertelwandeling van 3 km dompelen professionele vertellers je onder in een spannende, mysterieuze fantasiewereld van draken, elfen en kabouters. Durf je mee op zoek te gaan naar het drakenei? Bereid je voor op een uniek spektakel van licht en klank met magische performances. Deze begeleide wandelingen richten zich tot volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. inschrijven kan vanaf 2 oktober op www.bierbeek.be/ webwinkel

FEEST IN HET BOS/FORESTIVAL is een uniek project van de gemeenten Beauvechain en Bierbeek, Centre Culturel de la vallée de la Néthen, Davidsfonds Bierbeek en Masereelfonds Bierbeek, Agentschap voor Natuur en Bos en cc de borre Bierbeek. Met de steun van de provincies Vlaams-Brabant en WaalsBrabant en CERA FOUNDATION. 17


UiT in bierbeek

8 en 9 september in opvelp

Open monumentendag Op ‘Open Monumentedag’ zetten we het verleden van Opvelp in de kijker. In 2008, 2016 en 2017 vonden in Opvelp archeologische opgravingen plaats door de KU Leuven. Aan de hand van het opgegraven materiaal kregen archeologen meer zicht op de vroege geschiedenis van Opvelp en onze streek. Op zaterdag 8 september om 20 u geeft studiebureau Aron hierover een infoavond met presentatie van de opgegraven artefacten. Op zondag 9 september organiseert de Erfgoedraad twee activiteiten. Je kan deelnemen aan een wandeling naar het mysterieuze domein Molensteen, waar vroeger de molen van Huens stond. Er zijn 2 wandelingen om 11 uur en om 14 uur. De wandelingen duren ongeveer 2 uur. En je kan op bezoek gaan in niet toegankelijke ruimtes in de kerk van Opvelp. De voorzitter van de erfgoedraad, Werner Wouters, zal kleine groepjes van 5 mensen door deze ruimtes gidsen. Hiervoor is het verplicht te reserveren. De activiteiten duren een klein half uur en starten vanaf 11 uur. Voorwaarden: je moet minstens 16 jaar oud zijn en goed kunnen klimmen. Na de activiteiten en de wandelingen is er mogelijkheid om het feestbier ‘Tripel 30’ te proeven in de Velpe. Meer informatie www.deborre.be

18

Samen snoepen van sport en cultuur op 2 oktober

55+verwendag

Welkom op dinsdag 2 oktober vanaf 9.30 u in het gemeentehuis met gratis koffie, thee en koekjes. In de voormiddag heb je de keuze uit een tiental workshops (een overzicht op www.bierbeek.be). Informeer best vooraf voor welke workshops je nog kan inschrijven. ’s Middags is er verse soep van De Lovenier met ambachtelijk brood in het borrestaminee. Je krijgt ook de kans om langs te gaan op de infomarkt. Na het middagmaal gaan we (vanaf 14 uur) de muzikale toer op met ‘Mei ’68: congratulations!’, een muzikale terugblik op de zestiger jaren met Amaryllis & Eddy Temmerman en John Terra. Dit trio brengt een namiddag vol meezing-plezier met bekende liedjes uit the Golden Sixties. Daarmee krijgen ze gegarandeerd de zaal mee aan het dansen. Je kan apart inschrijven voor de workshops met broodjesmaaltijd (€ 5), voor het namiddagoptreden (€ 12) of voor de hele dag (€ 15). dinsdag 2 oktober - inschrijven op www.bierbeek.be/ eloket (ik-wil-iets-aanvragen) of bij het onthaal de borre 016 46 14 00


UiT in bierbeek

Taallessen Engels en Italiaans in de borre Taalcursus Italiaans Hou je ook van ‘la bella Italia’? En wil je op een plezierige manier leren hoe je in het Italiaans een praatje kan maken ‘al mercato’, je favoriete pasta kan bestellen in de trattoria of je volgende vakantie in Toscana kan reserveren? Dan is deze cursus beslist iets voor jou! Bernadette Lepoudre begeleidt je bij het aanleren van deze boeiende taal.

Cc de borre heeft geen taallessen meer in haar vormingsaanbod. Maar de lesgevers van deze taallessen gaan op eigen initiatief verder en nieuwe deelnemers zijn nog van harte welkom. Ze worden met open armen ontvangen, in het Engels of Italiaans. Engels voor gevorderden Zijn de Engelse taal en cultuur jouw ‘cup of tea’? Kijk je met interesse naar de misschien vreemde gewoontes en ideeën die Engelsen en Amerikanen erop nahouden? Dan ben je – op voorwaarde dat je al een aardig mondje Engels praat – welkom in de conversatiegroep met lesgever Anita Reymen. De lessen vinden plaats in de borre op donderdagvoormiddag van 9.30 u tot 11.30 u, te beginnen vanaf 4 oktober. Er zijn 22 lessen waarvan elf voor en elf na de kerstvakantie plaatsvinden. Cursisten lezen bijvoorbeeld een artikel uit Time, geven een relaas van hun laatste reis of uitstap of we hebben het

over een nieuwsitem dat de afgelopen week aan bod kwam, in het bijzonder uit de Angelsaksische wereld. Omdat we een conversatiegroep zijn, willen we het aantal cursisten wel beperkt houden. De prijs van de cursus ligt nog niet vast, neem hiervoor contact op met de lesgever.

De cursus heeft 2 niveau’s. De gevorderden komen elke maandag samen in de borre van 10 u tot 12 u. De halfgevorderden zijn welkom op maandag van 13.30 u tot 15.30. De lessen starten vanaf 24 september 2018 (10 lessen in het najaar + 10 X vanaf 2019) De prijs bedraagt € 85 (20 lessen) + voor de huur van de zaal € 17 per les (te verdelen onder de studenten) Meer info bij Bernadette Lepoudre 0477 66 81 64

Meer info en inschrijven bij anitareymen@skynet.be 19


UiT in bierbeek

maak je eigen persoonlijke sneakers

Cursus fonkelend vertellen Vertellen is oeroud en actueel! Verhalen zitten boordevol kennis, geschiedenis en wijsheid. Op geheel natuurlijke wijze komen verhalen tot stand en geven ouders ze door aan hun kinderen. Deze mooie traditie lijkt te verdwijnen. Maar niks is minder waar, want in de cursus ‘Fonkelend vertellen’ zijn verhalen weer helemaal terug van weggeweest. In deze reeks van tien sessies kan je de basis van het natuurlijke vertellen onder de knie krijgen. Fred Versonnen en Rien Van Meensel beheersen als geen ander de kunst van het natuurlijk vertellen. Samen willen ze vermijden dat de verteltraditie verdwijnt. In deze cursus ‘Fonkelend vertellen’ delen ze dan ook graag hun kennis met jou. Ervaring is geen must, enkel veel goesting om te leren vertellen. Je leert structureren van een verhaal, omzetten van een verhaal in vertelbare beelden, opbouwen van een spanningsboog, verbinding vinden met het publiek, inzetten van emotie en zintuiglijkheid, het gebruiken van stilte en de toegang tot duizenden verhalen. Data: zaterdag 15 en 29 september / 6, 13 en 20 oktober / 10, 17 en 24 november / 1 en 8 december 2018 telkens van 9.30 u tot 12.30 u

Wil je sneakers die niemand anders in de kast heeft staan? In één dag ontwerp je deze hippe schoenen. Onder begeleiding personaliseer je de basispatronen en snij je vervolgens uit het leer dat je zelf uitkiest. Daarna naai je handmatig de bovendelen aan de zool met als resultaat een paar unieke en draagbare sneakers. De eerste workshop vindt plaats op zaterdag 20 oktober 2018 van 10 u tot 16 u. Een tweede (dezelfde) workshop kan je volgen op zaterdag 24 november 2018 van 10 u tot 16 u Opgelet: de workshop vindt plaats in het atelier van Studio VandereL Lieve Vandereeckt: Keizerstraat 47, 3360 Lovenjoel. inschrijven via www.ccdeborre.be/vanderel-sneakers

inschrijven op www.ccdeborre.be/fonkelend-vertellen

tweede voorstelling ‘niet doen!’ Bij de start van de ticketverkoop bleken een aantal voorstellingen snel uitverkocht. We zijn dan ook verheugd je te kunnen aankondigen dat Peter De Graef en Bruno Vanden Broecke hun voorstelling: ‘Niet doen!’ een tweede keer willen brengen. Op dinsdagavond 23 april 2019 om 20 uur is er een extra voorstelling. Reserveer snel! Je kan kaarten bestellen op www.ccdeborre.be/tickets

20


UiT in bierbeek

fototentoonstelling één

Collectief SEEN wall of local fame

Guy Geerens Guy Geerens mag de spits afbijten in dit nieuw culturele seizoen. Guy schildert voor zijn plezier. Hij vindt het uitdagend om te fascineren, om toeschouwers even te doen stilstaan en hup, even hun hoofd om te laten keren. Concept en betekenis interesseren hem geen zier, het maakt hem niet uit wàt hij maakt. Neen, zijn drijfveer is om mensen met zijn werk te ‘raken’: ‘right to the heart’. Guy schildert meestal met acryl maar durft nu en dan eens te experimenteren met aquarel, krijtjes en houtskool. Hij vindt het vooral heerlijk als dit dan lukt. In deze selectie aan de WALL toont hij een reeks portretten. van 1 tot 30 september 2018 in de borre van 1 t.e.m. 30 september in de tentoonstellingshall van de borre

SEEN is een collectief van een twintigtal fotografen, elk met een eigen profiel en achtergrond. Sinds 2014 is SEEN de huisfotograaf van de borre. In hun nieuwe expo brengen zij in beeld hoe zij ÉÉN interpreteren in de wereld die zij fotograferen! Eenvoudig, eenmalig, eensluidend, eenstemmig, eenswillend, eentonig, eenwaardig, eenzaam, eenzelfde, eenzijdigheid, eensklaps, eensluidend, eensgezind, éénsoortig, eens... van vrijdag 14 september tot zaterdag 13 oktober in de borre – www.ccdeborre.be/expo/seen

zondag 7 oktober - 14 u namiddagconcert

Tom Beghijn: Beethoven inside the hearing machine

Meer info www.insidethehearingmachine.com - www.orfeo.be Reserveren via www.ccdeborre.be

21


UiT in bierbeek

zondag 21 oktober - 11 u matineeconcert

grote generale: bach met acht Wat klinkt er mooier dan één cello? Acht celli! Onderweg van Zürich naar de internationale Cello Biennale 2018 Amsterdam scharen de studenten van de Zürcher Hochschule der Künste zich rond hun professor Roel Dieltiens. In de warme akoestiek van de Sint-Anthonius Abtkerk in Opvelp willen zij graag samen met jou hun concert voorbereiden. Jij kan hun luisterend oor zijn bij deze generale repetitie. Hun leraar maakte zelf de bewerkingen voor twee tot acht musici van composities van Johann Sebastian Bach. Niet te missen! Tenzij je liever naar Amsterdam trekt.... www.ccdeborre.be/tickets of 016 46 14 00

swingende theatervoorstelling + 6 jaar

Badaboem ‘Badaboem’ is een roffelende ode aan drums en alle vormen van percussie. Maar ook een poëtisch liefdesverhaal van een hopeloos verliefde drummer en een prachtige drumster. Dit is de nieuwste jeugdvoorstelling, geschreven en geregisseerd door Nic Balthazar. De combinatie van acteur Bert Huysentruyt en drumster Annebelle Dewitte zorgt voor een wervelende show waarin ook het publiek slagwerker wordt. zaterdag 6 oktober 2018 om 19 u in de borre www.ccdeborre.be/badaboem

extra: WORKSHOP ECOPERCUSSIE (6 TOT 12 JAAR)

In deze workshop van The Drumcave speel je de pannen van het dak en ontdek je hoe je verschillende materialen zoals tonnen, vaten en andere spullen kan omtoveren tot een muziekinstrument. Nadien leer je tijdens een interactieve drumsessie verschillende ritmes slaan en spelen met klankkleur om dan uiteindelijk met de hele groep een fantastische eindact te maken: let’s beat it! zaterdag 6 oktober 2018 van 14 u tot 16 u in de borre www.ccdeborre.be/ecopercussie 22


UiT in bierbeek

Blijf in beweging ! 55+turnen Elke woensdagavond komt men samen om op een speelse manier en onder deskundige begeleiding de spieren los te weken. Een uurtje lig-, buig-, strek-, loop- én lachoefeningen staan wekelijks op het programma. De losse, gemoedelijke sfeer die er binnen de groep heerst, is van groot belang. Afspraak in sportzaal de Bremt, Schoolstraat 37, 3360 Bierbeek elke woensdagavond tussen 12 september 2018 en juni 2019 van 19 u tot 20 u. Prijs: € 35 individu / € 60 twee personen uit hetzelfde gezin Vanaf 4 september via www.bierbeek.be/webwinkel of 016 46 14 00 Feel Good – Danslessen voor volwassenen Energie-gevende dansoefeningen voor 18+ op muziek waar je goed gezind van wordt. Je eigen ritme volgen staat hierbij centraal. Met een hele variatie aan dansvormen en een focus op het plezier van bewegen. Je voelt je goed, soepel, gezond en energiek! Afspraak in sportzaal de Bremt, Schoolstraat 37, 3360 Bierbeek elke woensdagavond tussen 26 september en 12 december. Er zijn 2 groepen: reeks A tussen 20.15 u en 21.15 u, reeks B tussen 21.15 u en 22.15 u. Na de bevestiging van uw inschrijving kost deze 15 euro. Let op: het aantal inschrijvingen is beperkt tot 35 personen per reeks. Vanaf 4 september via www.bierbeek.be/webwinkel of 016 46 14 00 badminton + Elke maandag vanaf 13.30 u staan de netten klaar in de sporthal en is er de mogelijkheid om wat pluimpjes te slaan. Wij hopen op een goede opkomst zodat iedereen kan spelen met of tegen men-

sen van zijn of haar niveau. Afspraak in de sporthal de borre, Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek elke maandag tussen 13.30 u en 15.30 u tussen 10 september 2018 en 24 juni 2019. Prijs: gratis, er is ook materiaal aanwezig. Inschrijven (verzekering) verplicht via inschrijving@deborre.be of 016 46 14 00 Lijndans Volwassenen, jonge en minder jonge senioren, mannen en vrouwen: kom genieten van lijndansen, een plezierige activiteit in een ontspannen sfeer. Afspraak in de danszaal de borre, Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek. Er zijn drie groepen: - Starters: vrijdag van 10 u tot 11.30 u - Middengroep: donderdag van 10 u tot 11.30 u - Gevorderden: dinsdag van 10 u tot 11.30 u

bewegingsschool bierbeek zoekt helpende handen Bierbeek heeft een van de grootste en mooiste bewegingsscholen van ons Land. Niet minder dan 20 zondagen per jaar bouwen we de sporthal om naar een volledig doordacht sport- en speellandschap waar kleuters (onder begeleiding van een ouder) en kinderen zich gedurende een uur volledig op mogen uitleven en ontplooien. Om dit allemaal gerealiseerd te krijgen zijn wij op zoek naar helpende handen voor zowel de opbouw (7 u - 10 u), de afbraak (12 u -14 u) als voor de begeleiding van de bewegingsschool zelf (10 u - 12 u). Wij voorzien een vrijwilligersvergoeding voor wie komt helpen.

De prijs (€ 1,5 per les) is te betalen voor een volledige reeks. Per reeks voorzien we een aparte startdatum, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Exacte data kan je opvragen bij het onthaal van de borre 016 46 14 00

Interesse? Contacteer de sportdienst via 016 26 97 57 of sport@deborre.be

23


UiT agenda Wil je zelf een activiteit toevoegen aan onze UiTagenda? Surf dan naar www. UiTdatabank.be en voer je activiteit in. Foto’s stuur je naar uitinbierbeek@ deborre.be. De deadline voor de IN&UIT van oktober is 31 augustus 2018.

Za 1 september 2018

bierbeek zingt Zie blz. 18 voor meer info woe 5 september 2018

wereldwinkel opnieuw open

in de hall van de borre van 14 tot 17 u

Kom gezellig een pannenkoek eten ten voordele van de werking van De Zanglijster. Iedereen welkom!

het verre verleden van opvelp

organisator: De Zanglijster wanneer: van 10 u tot 19 u locatie: Buurthuis Korbeek-Lo prijs: gratis ingedebecker2@gmail.com

Zo 9 september 2018

dorpsrestaurant

ZA 8 september 2018

Verkiezingsdebat Bierbeek

Zo 9 september 2018

pannenkoekenfestijn de zanglijster

Zie blz. 18 voor meer info

di 11 september 2018

open monumentendag in opvelp Zie blz. 18 voor meer info zo 9 september 2018

WZC D’EYckenbrug viert feest

Cursus bridgen voor beginners

Woonzorgcentrum d’Eycken Brug bestaat 5 jaar en organiseert een opendeurdag met een hapje en drankje, een streepje muziek en animatie voor jong en oud. organisator: WZC d’Eycken Brug wanneer: van 14 u tot 17 u locatie: WZC d’Eycken Brug, Bergenlaan 5, Korbeek-Lo (parkeer a.u.b. op de vrije parkings in de Ridderstraat) prijs: gratis algemeen@deyckenbrug.be Zo 9 september 2018

De Lovenier: een vreemde reis

33ste rommelmarkt korbeek-Lo

De rommelmarkt van Korbeek-Lo is een gezellige mix van professionele kramen en lokale spulletjes. Altijd prijs! organisator: Event-Plus wanneer: van 9 u tot 17 u locatie: in de Oudebaan Korbeek-Lol prijs: staanplaats kost € 12 0495 49 29 60 - info@event-plus.be

24

Elke tweede dinsdag van de maand organiseert OCMW Bierbeek in samenwerking met de Bierbeekse vereningen en vrijwilligers een dorpsrestaurant. Na de maaltijd is er tijd voor een gezellige babbel bij een drankje. organisator: OCMW Bierbeek i.s.m. de Bierbeekse verenigingen wanneer: van 11.30 u tot 15 u locatie: Voetbalkantine Hogerop Bierbeek, Wijnenberg, Bierbeek prijs: € 7, inclusief 1 drankbonnetje inschrijven via de borre 016 46 14 00 of inschrijvingen@deborre.be w0e 12 september 2018

cursus yoga

Zet de dagelijkse stress aan de kant. Yogaoefeningen zijn ontspannend voor lichaam en geest. De yoga-oefeningen zijn op maat van de deelnemers, er is geen voorkennis vereist. De cursus vindt elke woensdagavond plaats. organisator: KVLV Lovenjoel wanneer: van 20.30 u tot 21.30 u locatie: ‘t Stichelke Lovenjoel prijs: € 40 / € 30 leden KVLV hildevandevorst@hotmail.com


UiT agenda ting van het Bridgespel, van de werking van BC Bierbeek en van de cursus voor beginners die start op 24 september. za 6 oktober 2018

bert huysentruyt & annebelle dewitte : badaboem

organisator: BC Bierbeek wanneer: van 19 u tot 21 u locatie: lokaal 4, de borre prijs: gratis www.bcbierbeek.be

za 6 oktober 2018

workshop ecopercussie

Zie blz. 22 voor meer info www.ccdeborre.be

za 22 september 2018

vrienden van jambiani: kaas- en wijnavond Steun de nieuwe projecten van Pol Ameye in Zanzibar. Kom na Feest in het Bos nagenieten met een lekker wijntje en degustatie van kazen naar keuze..

VR 14 september 2018

verkiezingsdebat bierbeek

Tijdens het debat krijgen de Bierbeekse partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen de kans om zich kort voor te stellen. Dit gebeurt aan de hand van een vijftal onderwerpen waaronder ‘huisvesting’, ‘mobiliteit’ en ‘vrije tijd/verenigingsleven’. Moderator is Geert Loosveldt (hoogleraar sociale wetenschappen KU Leuven). organisator: Davidsfonds Bierbeek en Masereelfonds Bierbeek wanneer: vanaf 20 u locatie: De Velpe Opvelp prijs: gratis jean.convents@telenet.be of johan. rohaert@telenet.be

organisator: Vrienden van Jambiani wanneer: vanaf 19 u locatie: in Zaal Onder de Toren, Dorpsstraat 28, Bierbeek prijs: pol_ameye@hotmail.com z0 23 september 2018

garageverkoop

Het wijkcomité Dolce Vita organsieert voor de 4de keer een garageverkoop in de Bergenlaan, Bloesemlaan, Kruidlaan, Nieuwstraat, Strijdelle en Valleilaan. Niet voor professionals. organisator: Wijkcomité Dolce Vita wanneer: van 9 u tot 15 u locatie: in de bovengenoemde straten prijs: gratis valleilaan@gmail.com

VR 14 september 2018

De Lovenier: een vreemde reis

Wegens groot succes opnieuw gebracht: toneel gemaakt en gespeeld door de mensen van De Lovenier.uit Lovenjoel. organisator: De Lovenier wanneer: deuren om 19.30 u locatie: theaterzaal de borre prijs: € 7 ; € 2 kinderen kaarten delovenier@averegina.be ma 17 september 2018

start to bridge

Informatiesessie met algemene toelich-

di 25 september 2018

brei- en haakcafé + rummikub

Ervaren brei- en haakcoaches staan beginnende en ervaren brei- en haaksters bij. Hou je van gezellig samenzijn, kom dan mee rummikub spelen. organisator: KVLV Lovenjoel wanneer: van 14 u tot 16 u locatie: WZC d’Eycken Brug, Bergenlaan, Korbeek-Lo prijs: gratis www.kvlvlovenjoel.be ZA 29 september 2018

gezins bingo-avond

Een gezellige en spannende bingo-avond voor jong en oud ten voordele van de Warmste Week in december 2018. organisator: Gezinsbond Opvelp wanneer: van 19 u tot 23 u locatie: De Velpe, Opvelp prijs: € 1 www.gezinsbondopvelp.be zo 30 september 2018

tweedehandsbeurs kleding en speelgoed

Ruim je kinderspulletjes op en doe mee aan de tweedehandsbeurs. organisator: Gezinsbond Opvelp wanneer: van 10 u tot 12 u locatie: De Velpe, Opvelp prijs: diverse voor leden en niet-leden uitsluitend inschrijven voor 15 september via info@gezinsbondopvelp.be

ma 24 september 2018

cursus bridgen voor beginners

Start van de Bridgecursus voor beginners die gedurende 12 opeenvolgende weken zal plaatsvinden, t.e.m. 12 december. Leiding: Joris Verachten. organisator : BC Bierbeek wanneer : elke maandag 19 u tot 22 u locatie : de borre, lokaal 3 of 4 prijs : 5€/sessie www.bcbierbeek.be; inschrijven bij Danny Wuylens 0495 22 70 49 of via bcbierbeek@gmail.com

zo 30 september 2018

ontmoetingsfeest met smoutebollen

Iedereen welkom op het jaarlijks smoutebollenfeest van Samana Korbeek-Lo voor heerlijke smoutebollen en vooral een hartelijke sfeer. organisator: Samana Korbeek-Lo wanneer: van 14 u tot 18 u locatie: Buurthuis Korbeek-Lo www.samana.be

25


huwelijken 16 juni

Mark De Man en Nancy Palmen

23 juni

Peter Vanwijck en Sara Tacq

23 juni

Jonny Van Dyck en Michèle Guchez

6 juli

Steven Vandoren en Shana Wouters

7 juli

Danny Van Woensel en Sarah Roobaert

7 juli

Jean-Philippe Valle en Larissa Beckers

7 juli

Tom Freson en Ruth Lauwers

13 juli

Koen Verboomen en Veerle Hermans

10 augustus

Daniël Vanden Broeck en Caroline Cilissen

overlijdens 13 juni

Ivonne Ghislaine Maria Prospérine Coppens, 93 jaar

30 juni

Stephan Karel Victoor De Vleesschauwer, 88 jaar

3 juli

Georges Jules Theophile Taverniers, 85 jaar

5 juli

Guillaume Engelen, 78 jaar

6 juli

Seraphina Maria Ulens, 86 jaar

8 juli

Steve Paul Luc Vleminckx, 41 jaar

8 juli

Joseph Philippe Meurrens, 84 jaar

20 juli

André Marcel Hendrickx, 73 jaar

24 juli

Maria Margaretha Hendrickx, 92 jaar

7 augustus

Edgardus Eduardus Josephus Janssens, 79 jaar

9 augustus

Maria Yvonna Pierre, 92 jaar

september 2018

gewoon huisvuil • dinsdag 4 september • dinsdag 18 september

gft (groente-, fruit- en tuinafval) • dinsdag 4 september • dinsdag 18 september

papier & karton • vrijdag 7 september • vrijdag 28 september

pmd (plastic flessen en flacons,

metalen verpakkingen en drankkartons)

• vrijdag 7 september • vrijdag 28 september

textiel

Zondag 9 september: D’Eycken Brug viert feest ! Het woonzorgcentrum d’ Eycken Brug bestaat 5 jaar en dat willen ze vieren met alle bewoners, familie en buurtbewoners. Eri is een hapje en tapje, een streepje muziek en voor de jonge harten wat animatie. Iedereen van harte welkom op zondag 9 september tussen 14 en 17 uur. Voor mensen die minder mobiel zijn is er een ‘kus-en-rij’zone voorzien aan de ingang. Parkeren kan je best op een van de parkings aan de overkant van de Tiensesteenweg. D’ Eycken Brug - Bergenlaan 5 - Korbeek-Lo - 016 88 58 64 info@deyckenbrug.be

26

• dinsdag 18 september

GROF VUIL

• vrijdag 21 september Vraag je ophaling ten laatste 2 werkdagen voor de dag van de ophaling aan op 0800 97 097. Je betaalt met een overschrijving € 12,50 voorrijkost en een prijs voor het afval dat je aanbiedt. Meer info www.ecowerf. be of www.bierbeek.be

ZET STEEDS JE BAK OF JE ZAK BUITEN VOOR 7 uur !


Burgemeester Johan Vanhulst Bevoegd voor: burgerlijke stand en bevolking, politie en veiligheid, openbare werken, financiĂŤn. Spreekuur in het gemeentehuis op dinsdag van 19 tot 20 u en zaterdag van 11 tot 12 u. Voor een afspraak : 0495 58 15 12, johan.vanhulst@bierbeek.be

Eerste schepen Cil Cuypers Bevoegd voor: cultuur, mobiliteit, patrimonium, communicatie en ICT, internationale samenwerking. Spreekuur in het gemeentehuis op zaterdag van 10 tot 12 u. Voor een afspraak : 0486 60 67 56, cil.cuypers@bierbeek.be

Schepen Jan Van der Velpen Bevoegd voor: ruimtelijke ordening, lokale economie, landbouw, leefmilieu. Voor een afspraak : 0477 66 43 52, jan.vandervelpen@bierbeek.be

Schepen Stefaan Van Haegenborgh Bevoegd voor: jeugd, sport, gezinsbeleid, toerisme. Voor een afspraak : 0497 07 54 79, stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

Schepen Hilde Van der Putten Bevoegd voor: woonbeleid, duurzame ontwikkeling en natuur, onderwijs, personeel, erediensten. Voor een afspraak : 0486 26 51 08, hilde.vanderputten@bierbeek.be

OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen Monda Wuytack Bevoegd voor: welzijn, senioren, diversiteit. Voor een afspraak : 0473 71 98 01, monda.wuytack@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS OCMW Sociaal Huis Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be

Open maandag t.e.m. vrijdag van 9 u tot 12 u, dinsdagavond van 18 u tot 20 u en na afspraak. De dienst burgerzaken is ook open op zaterdag van 9 u tot 12 u, behalve tijdens de schoolvakanties. Tel. gemeentehuis (alg.) 016 46 01 75 Tel. dienst burgerzaken 016 46 87 60 Tel. dienst omgeving 016 46 87 85 Fax gemeentediensten 016 46 11 41 Tel. OCMW (alg.) 016 46 10 74 Fax OCMW 016 35 99 91 Tel/fax PWA 016 46 27 47

De sociale dienst van het OCMW houdt permanentie van maandag tot donderdag van 9 u tot 11 u en op dinsdagavond van 18 u tot 20 u. Het PWA-wijkwerken is open op vrijdag van 9 u tot 12 u en na afspraak pwa@bierbeek.be

De borre

Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek www.deborre.be Open maandag t.e.m. donderdag van 9 u tot 16 u , dinsdagavond van 18 u tot 20 u en na afspraak. Tel. de borre (alg.) 016 46 14 00 De bibliotheek heeft aparte openingsuren - zie bierbeek.bibliotheek.be Tel bibliotheek 016 26 97 46

Wijkkantoor Lokale politie

Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek www.pzlubbeek.be Open maandag van 9 u tot 12 u, dinsdagavond van 17 u tot 20 u, woensdag t.e.m. vrijdag van 9 u tot 12 u en zaterdag op afspraak. Tel. wijkkantoor 016 46 18 80 Fax wijkkantoor 016 46 25 71

containerpark

Eikeboomlaan 13, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be/containerpark Open dinsdag t.e.m. vrijdag van 14 u tot 19 u, zaterdag van 10 u tot 16 u, gesloten op maandag.

27


in&uit september 2018  
in&uit september 2018  
Advertisement