in&uit Bierbeek maart 2023

Page 1

3 jaargang 45 - maart 2023 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december -
4 Meerjarenplanaanpassing: een uitdagende opdracht 8 Ophaling snoeihout 14 Gelukkig in de bib
VU: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

Een koningsbreuk, een koningsmantel, een vlag… je komt ze niet elke dag tegen maar ze maken voortaan deel uit van het Bierbeeks erfgoed. Ze zullen zo nu en dan tentoongesteld worden in de gemeente. Op 20 januari werd een aantal topstukken door de Sint-Sebastiaansgilde aan de gemeente geschonken. Tegelijk werden de voormalige gildeleden ook in de bloemetjes gezet.

13

COLOFON

In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december).

Foto’s: Ann Knuts (cover), Pol Vanden Bempt (terugblik blz. 2), Koen Dehauw (blz. 11), gemeente Bierbeek, de borre, Vlaamse Overheid, Unsplash, free vectors.

V.U.: Lisa Hermans - Speelpleinstraat 8 3360 Bierbeek - 0479 44 76 50

Eindredactie: Anne Van de Rostyne - dienst communicatie - 016 46 87 82 - communicatie@bierbeek.be.

De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, suggesties, opmerkingen indienen bij de dienst communicatie. Activiteiten voor de UiT-agenda via online UiT-databank. Deadlines editie april: 27 februari (artikels) en 1 maart (UiT-agenda), deze verschijnt in de week van 27 maart. Deadlines editie mei: 27 maart (artikels) en 1 april (UiT-agenda), deze verschijnt in de week van 24 april. Info die te laat aangeleverd wordt, kan niet opgenomen worden in het infoblad. Alle deadlines en vorige edities vind je ook op www.bierbeek.be/ in-en-uit-bierbeek.

in
3 Kom jij ons team versterken? focus 4 Meerjarenplanaanpassing: een uitdagende opdracht info 6 Uit de raad van 2 februari 8 De schop in de grond! 11 De Savooi, nu ook open op dinsdagavond 12 Hoogstraat 11 14 De grote klokkenroof UiT in Bierbeek
Erfgoed
Fonkelvogel
UiT-agenda
de kijker
15 Beestig!
18
20
3
12 14 #
2

Kom jij ons team versterken?

VERANTWOORDELIJKE THUISZORG

B1-B3 – CONTRACTUEEL – VOLTIJDS –AANLEG WERFRESERVE

Je ondersteunt inwoners van Bierbeek om zo lang mogelijk op een veilige manier in hun eigen thuisomgeving te kunnen blij‐ven wonen. Je brengt noden in kaart, luistert naar hun vragen en stuurt een team van gezinshulpen, poetsmedewerkers, klusjesman en maaltijdbedeler aan.

Interesse? Solliciteren kan tot en met 8 maart. Bezorg ons je sollicitatiebrief met CV, uittreksel uit het strafregister en kopie van je diploma via www.bierbeek.be/verantwoordelijke-thuiszorgdiensten, per post naar Voorzitter Vast Bureau, Speelpleinstraat 8 3360 Bierbeek of per e-mail naar info@ocmwbierbeek.be

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE

B1-B3 – CONTRACTUEEL – VOLTIJDS –VERVANGING TOT EN MET 31 AUGUSTUS

Heb jij een vlotte pen en blink je uit in het halen van dead‐lines? Vertaal jij beslissingen in een handomdraai naar mensentaal? Dan zoeken wij jou! Als communicatieverant‐woordelijke sta je in voor het gemeentelijk infoblad IN&UIT, de website en sociale mediakanalen. Je bent persverantwoor‐delijke en ondersteunt de diensten in hun communicatie, zowel intern als extern. Tot slot zorg je ook voor inspraak van de inwoners en zet je participatieprojecten op poten.

Interesse? Solliciteren kan tot en met 8 maart. Bezorg ons je sollicitatiebrief met CV, uittreksel uit het strafregister en kopie van je diploma via www.bierbeek.be/ communicatieverantwoordelijke-vervanging, per post naar College van Burgemeester en Schepenen, Speelpleinstraat 8 3360 Bierbeek of per e-mail naar personeel@bierbeek.be

Omruilen knipkaarten recyclagepark

Sinds december wordt het recyclagepark uitgebaat door EcoWerf. Dit bracht een aantal wijzigingen met zich mee.

De openingsuren werden uitgebreid en je kan er voortaan ook met je DifTar-rekening betalen. Hierdoor zijn de oude betaalkaarten (knipkaarten) niet meer geldig. De parkwachters kunnen knipkaarten wel omzetten naar een tegoed op de DifTar-rekening. Tot 30 juni kan je één ongebruikte knip omruilen voor 1 euro.

0800 97 097 - www.bierbeek.be/recyclagepark

in de kijker
3

Meerjarenplanaanpassing: een uitdagende opdracht

De voorbije maanden bekeken de gemeentelijke diensten naar jaarlijkse gewoonte het meerjarenplan. Op die manier houden we de vinger aan de pols en sturen we bij waar nodig.

In het najaar werkten de administraties van gemeente en OCMW aan een aanpassing van het meerjarenplan, waarbij de budgetten werden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Zowel de budgetten voor het jaar 2022 als die van de komende jaren van de meerjarenplanning (2023, 2024 en 2025) werden onder de loep genomen. We kiezen er in Bierbeek voor, nu we midden in het meerjarenplan zitten, om ook 2026 al mee op te nemen in onze scope zodat we ook de langere termijn niet uit het oog verliezen.

De nasleep van de coronacrisis, met extra uitgaven en minder inkomsten, werd gevolgd door de Oekraïnecrisis. Gestegen energie‐ en grondstofprijzen leiden tot meer uitgaven van ongeveer 400.000 euro per jaar. De aanhoudende hoge inflatie met als gevolg onvoorziene indexeringen hebben een belangrijke impact op de personeelskosten van jaarlijks ongeveer 900.000 euro voor gemeente en OCMW samen. Met deze grote financiële uitdagin‐gen was de opmaak van een meerja‐renplanaanpassing, die financieel in evenwicht moest zijn, niet evident. Het uitgangspunt vanuit het management‐

team en het bestuur bleef gelijk: een gezond en duurzaam financieel beleid met ruimte voor een ambitieus investe‐ringsprogramma.

MEEVALLERS

Gelukkig kunnen we als lokaal bestuur rekenen op enkele beslissingen van de Vlaamse en federale overheid met een positieve budgettaire impact.

Het OCMW/ dienst Welzijn krijgt bijko‐mende subsidies leefloon in het kader van de hulp aan Oekraïense vluchtelin‐gen en een subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW’s.

Vanuit de Vlaamse Regering ontvangen we subsidies vanuit de Septemberver‐klaring als hulp bij het opvangen van de oplopende personeels‐ en energiekos‐ten.

Daarnaast heeft de beslissing van de federale regering om de personenbe‐lasting in 2023 eenmalig sneller door te storten naar de lokale overheid een belangrijke positieve impact. Verder heeft de inflatie zelf ook een positief effect aangezien het voor bij‐komende inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing zorgt.

Al deze extra ontvangsten zorgen ervoor dat we een ongewijzigd fiscaal beleid kunnen waarmaken. De gunstige tarieven van de gemeentebelastingen, retributies en specifieke bijdragen wij‐zigen dus niet. Uitzondering zijn enkele wijzigingen omwille van de overdracht van het recyclagepark aan EcoWerf en de implementatie van GAS 5 in onze politiezone.

MEER MIDDELEN

Aan de uitgavenzijde voorzien we extra

middelen om onze inwoners beter te kunnen bijstaan met goede renova‐tie- en duurzaamheidsadviezen. Op die manier willen we onze klimaatdoelstel‐lingen behalen. We blijven ambitieus en willen blijven investeren. Het investeringsprogramma 2022‐2025 werd geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd naar aanleiding van voortschrijdend inzicht. Zo namen we het jaar 2026 op in de planningsperiode. Het bestaande investeringsprogramma van de vorige meerjarenplanaanpas‐sing werd grotendeels aangehouden. Helaas hebben we hier toch ook keuzes moeten maken waardoor bijvoorbeeld de uitbreiding van de sporthal voorlopig in de koelkast gezet werd.

INVESTERINGEN

Hieronder een overzicht van de investe‐ringen die voorzien zijn voor dit jaar.

• De vernieuwing van de fietspaden in de Korbeek‐Losestraat, Bierbeekstraat en Neervelpsestraat deel 2, met bij‐horend het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet van de openbare verlichting.

• Een belangrijke investering in ons patrimonium is de studie voor de ge‐plande energetische renovatie van de borre. Maar ook een aantal aanpas‐singswerken in de loods en de ver‐bouwing van een recent aangekochte woning voor een lokaal opvanginitia‐tief zijn belangrijke projecten. Meer info vind je op blz. 12.

• De heraanleg van wegen blijft één van de belangrijke gemeentelijke taken. Dit jaar is er budget voorzien voor onder andere de heraanleg van de Kloosterstraat in functie van een vei‐ligere schoolomgeving, de heraanleg

focus
4

van de Speelpleinstraat, Vinaafstraat en Noëstraat maar daarnaast ook grote onderhoudswerken aan heel wat andere straten en de heraanleg van voetpaden.

• Het omschakelen van de openbare verlichting naar ledverlichting wordt

Investeringen Bierbeek

fietspaden

wegen (incl. voetpaden)

riolering en waterbeheer gebouwen materieel

inrichting openbaar domein

overdrachten en financiële vaste activa

verder uitgerold en zal leiden tot een aanzienlijke besparing op lange termijn.

• Verder staan we ook op IT-vlak niet stil en voorzien we daarvoor de nodige budgetten om verder te moderniseren en te digitaliseren.

• We hopen om eindelijk subsidies te krijgen voor de restauratie van het dak van de Sint‐Hilariuskerk, waarvoor ook de nodige uitgaven zijn voorzien.

www.bierbeek.be/bekendmakingen

focus
19% 26% 12% 24% 2% 12%
5

Uit de raad van 2 februari

GEMEENTERAAD

ONTSLAG RAADSLID EN EEDAFLEGGING

Raadslid Betty Dupont neemt ontslag. Marijke Sterckx legt de eed af en neemt haar plaats in.

GOEDKEURING JAARREKENING 2021

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening voor 2021 door de gouverneur.

AANVULLEND REGLEMENT WEGVERKEER

Er worden 4 oversteekplaatsen voor voetgangers in de Nieuw‐straat toegevoegd aan het reglement. Ook de beperking van de doorrijhoogte onder de brug in de Bierbeekstraat wordt toege‐voegd. De fietsersbrug (van de fietssnelweg tussen Leuven en Tienen) is er iets lager dan de spoorweg‐ en snelwegbrug.

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT

SOCIALE HUURWONINGEN VOOR OUDEREN

De gemeenteraad keurt het lokaal toewijzingsreglement goed.

VERKOOP PERCEEL BEVEKOMSESTRAAT

De gemeenteraad keurt het ontwerp van de authentieke akte van de verkoop van een restperceel aan de Bevekom‐sestraat goed. Het gaat om een stuk grond dat behoorde tot de opgeheven Buurtweg 45 en nu wordt gekocht door een aanpalende buur.

ALGEMEEN NOOD- EN INTERVENTIEPLAN

De gemeenteraad keurt het Algemeen Nood- en Interventie

plan (ANIP) goed.

VOLGENDE RADEN OP 2 MAART EN 30 MAART

De volgende vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW‐raad vinden plaats op donderdag 2 maart en op donderdag 30 maart, telkens om 20 uur. De gemeenteraad en OCMW‐raad zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden materies. Voor de raad kunnen geïnteresseerden de agenda met korte toelichting raadplegen op www.bierbeek.be. Naast de agenda van de vergadering verschijnt een korte besluitenlijst en na goedkeuring (door de volgende vergadering) kan je ook het verslag van de gemeenteraad en OCMW‐raad lezen op www.bierbeek.be.

info
6
Het noodnummer “112” is het enige noodnummer waarnaar je in heel Europa gratis kan bellen als je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie.

BUURTCONTACTEN

Na een decennium goede erva‐ringen in Korbeek‐Lo trokken we vorig jaar ook naar de andere deel‐gemeenten en rolden er Buurtcon‐tacten uit.

Buurtcontacten engageren zich om meldingen van buurtbewoners en gesignaleerde problemen kort‐op‐de‐bal op te volgen en door te spelen naar de gemeente zodat ze efficiënter opgelost kunnen worden. Tijdens de vergaderingen bekijken we ook projecten die op til zijn in de buurt.

Ook dit voorjaar worden Buurt‐contacten georganiseerd. Noteer alvast deze data in je agenda als je er graag bij wil zijn:

• Bierbeek op dinsdag 14 maart om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

• Opvelp op donderdag 23 maart om 20 uur in De Velpe

• Korbeek‐Lo op donderdag 20 april om 20 uur in het Buurthuis

• Lovenjoel op donderdag 27 april om 20 uur in 't Stichelke

info@bierbeek.be www.bierbeek.be/ buurtcontacten

Elektronisch aanmelden op school

Werd jouw kind geboren in 2021? Dan kan je hem of haar online inschrijven voor een school, ook al start hij/zij pas in september 2024. Ook als je je kind graag wil laten veranderen van school volg je deze weg.

De eerste inschrijfperiode voor broers en zussen is achter de rug. Vanaf 28 februari (9 uur) tot en met 21 maart (17 uur) kan iedereen aanmelden voor een school in Bierbeek.

Keuze nog niet gemaakt? Kom dan naar de openklasdag in de verschillende scholen. Deze vindt plaats op donderdag 9 maart van 14 tot 17.30 uur

meldjeaan@bierbeek.be

Hoe tevreden ben jij?

Vanaf 22 maart organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de grootschalige burgerbe‐vraging Gemeente‐Stadsmonitor in alle Vlaamse steden en gemeen‐ten. Er worden bijna 400.000 bur‐gers van 17 tot 85 jaar bevraagd. De burgerbevraging peilt naar het gedrag, de participatie en de tevredenheid van inwoners over lokale beleidsthema’s.

Ben je tevreden over je gemeente of stad? Kan je er veilig fietsen? Ondervind je soms hinder in je buurt? Ben je tevreden over de dienstverlening van het bestuur?

Met een heleboel vragen brengen de onderzoekers de tevredenheid van de Vlamingen in kaart. Zo krijgt elke gemeente of stad een uitstekend zicht op de staat van de gemeente of stad.

Krijg je een uitnodiging? Neem dan zeker deel! De resultaten zijn van groot belang voor de Vlaamse en de lokale overheid! De resultaten worden vanaf begin 2024 bekend‐gemaakt.

gemeente-stadsmonitor. vlaanderen.be

www.bierbeek.be/naar-school Aanmelden via https://meldjeaan.leuven.be

info
7

De schop in de grond!

Inwoners weten het en bezoekers hebben het gemerkt: de werkzaamheden in de Korbeek-Losestraat en Bierbeekstraat zijn van start gegaan.

Eind januari werden de bermen waar nodig bouwrijp gemaakt. Sinds begin fe‐bruari vernieuwt de aannemer de rijweg tussen de brug van de E40 en Krijkel‐berg. Tussen de Hoogstraat (Lindeboom) en de snelwegbrug werken enkele nutsmaatschappijen aan de vernieuwing van hun kabels en leidingen.

Dankzij deze wegenwerken zal de weg tussen Bierbeek en Korbeek‐Lo comfor‐tabeler en veiliger worden voor fietsers en auto’s.

Omdat we heel wat vragen ontvingen de voorbije weken, sommen we nog even de hoofdzaken op.

Hoe zal het eindresultaat eruitzien?

We vernieuwen de rijweg en fietspaden over een afstand van 2,5 kilometer. Aan beide zijden komen comfortabele fiets‐paden in rode beton, elk van 1,80 meter breed en verhoogd aangelegd. Enkel op de Bierbeekstraat, tussen huisnum‐mer 141 en de Eikeboomlaan, leggen we fietssuggestiestroken en worden de voetpaden mee vernieuwd. De volle‐dige rijweg krijgt een nieuwe toplaag in asfalt.

Kan ik tijdens de werken van Bierbeek naar Korbeek-Lo rijden met de wagen?

En met de fiets?

De werfzone is onderbroken voor alle verkeer. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding in beide richtingen via de Parkstraat, Meerdaalboslaan, Tiensesteenweg en Bierbeekstraat.

Fietsers volgen een omleiding via de Merenstraat, Stenenkruis, Technolo‐gielaan, Haanhofweg, Wittehoevelaan, Oaselaan, Oudebaan, Vengerstraat en Bierbeekstraat.

Rijden bussen van De Lijn nog door de werfzone?

Bussen van De Lijn kunnen de werfzone niet passeren. Lijn 7 wordt daarom tijdelijk beperkt tot halte ‘Bierbeek SintKamillus’. Die halte is even de eindhalte,

in plaats van ‘de borre’. Plan je route op www.delijn.be/routeplanner of check de affiches aan de bushaltes.

Hoelang duren de werken?

De werken worden in 3 deelfasen uitgevoerd. Sinds 23 januari werken we in zone 1 (tussen de Hoogstraat en de kruising met E40) en zone 2 (tussen de Herpendalstraat en de Krijkelberg). Later schuiven de werken op. De aanpas‐singen in zone 3 (tussen de Krijkelberg

info
8

WEGENWERKEN

BERGSTRAAT

In de Bergstraat worden de voetpaden tussen de Gareel‐straat en de Ruisbroekstraat heraangelegd. In de werfzone geldt een enkelrichting vanaf de Dorpsstraat. Er is een om‐leiding voorzien via de Poelblokweg. De werken worden dit voorjaar afgerond.

www.bierbeek.be/wegenwerken

AANLEG FIETSSNELWEG F24

Tot eind maart wordt de fietssnelweg F24 tussen Leuven en Tienen aangelegd op Bierbeeks grondgebied. Er is een omleiding voor fietsers. De Rijsmortelstraat blijft afgesloten tot het einde van de werken, dit voorjaar.

www.bierbeek.be/f24

Volg steeds de signalisatie in de werfzone en langs de omlei‐dingen. Zo houden we het veilig voor iedereen.

BE-Alert, meteen gewaarschuwd in een noodsituatie

en de Eikeboomlaan) starten in mei. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werken eind dit jaar klaar.

Hoe geraak ik in Sint-Kamillus?

Vanuit Korbeek‐Lo raak je er via de Bierbeekstraat, vanuit Bierbeek volg je de omleiding via de Parkstraat, Meer‐daalboslaan en Tiensesteenweg. Ook met de fiets volg je best de aangeduide omleiding.

Meer info?

Op bierbeek.be/fietspaden-korbeek-losestraat-en bierbeekstraat vind je altijd de meest recente info. Je vindt er ook het ontwerp, de omleidings- en faseringsplannen.

Blijf je graag automatisch op de hoogte? Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief via www.bierbeek.be/ nieuwsbriefwegenwerken. Zo ontvang je regelmatig een update over de werken in je mailbox.

Bij een noodsituatie in jouw buurt, willen we je graag tijdig verwittigen. Dat is altijd de eerste stap bij crisis‐communicatie.

In geval van nood, zal jouw gemeente, provincie of de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken pro‐beren om je zo snel én duidelijk mogelijk de nodige aanbevelingen te geven. Zo weet je meteen wat te doen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen bv. ramen en deuren sluiten bij een brand in de omgeving.

BE-ALERT

Naast klassieke media (sociale media, radio & tv) kan de overheid nu ook burgers rechtstreeks waarschuwen dankzij BE‐Alert.

Wie zich op BE‐Alert registreert, kan bij een noodsitu‐atie in de onmiddellijke omgeving snel op de hoogte worden gebracht met een uniforme en duidelijke boodschap van een officiële bron. De boodschappen worden verstuurd via sms, e‐mail of telefoon.

Iedere inwoner kan zich inschrijven op de website van BE‐Alert. Je kan ook berichten ontvangen van de fede‐rale overheid of van de provincie.

www.be-alert.be

info
9

30 MAART – 20 UUR – CAFETARIA

Praatcafé dementie: Nu nadenken over later

Op donderdag 30 maart organiseert Praatcafé dementie Bierbeek, in samenwerking met de Welzijns‐ en Ouderenadviesraad, een boeiende uiteenzetting over vroegtijdige zorg‐planning. Maartje Wils, directeur bewonerszorg in d’ Eycken Brug, is de spreker.

Zelf kunnen aangeven wat je wil, nu en in de toekomst is van groot be‐lang. Afhankelijk van het ziektebeeld is dit niet voor iedereen evident. Daarom is het belangrijk om vroeger na te denken over later, om te antici‐

Geen excuses.

Doe de stoelgangtest.

peren op de zorg die komt.

Tijdens deze avond bekijken we of het concept ‘vroegtijdige zorgplanning’ ons hiervoor de nodige hulpmiddelen kan bieden.

Het praatcafé is een ontmoe‐tingsplaats voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Ook personen met dementie zijn uiteraard van harte welkom. De inkom is gratis.

Het Bevolkingsonderzoek Dikke‐darmkanker geeft mannen en vrou‐wen van 50 tot en met 74 jaar de kans om elke twee jaar een stoel‐gangstaal te laten onderzoeken. Ze ontvangen hiervoor een brief met een afnameset. Het onderzoek is gratis en snel. Geen excuses dus.

Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om dikkedarmkanker te voorkomen of al in een vroeg stadium op te sporen. Daardoor zullen minder mannen en vrouwen aan deze kanker overlijden. Voor meer informatie kun je terecht op het gratis nummer 0800 60 160.

www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be

Dorpsrestaurant maart

Ons eerstvolgend dorpsrestaurant heeft plaats op dinsdag 14 maart. Onze vrijwilligers ontvangen je vanaf 11.30 uur en trakteren je op een lekker middagmaal, bestaande uit soep, hoofdschotel, koffie en dessert. Je betaalt hiervoor een bijdrage van 8 euro (of 4 euro sociaal tarief).

Aansluitend op de maaltijd voorzien we een recreatief pro‐gramma. Smeer je stembanden maar want in maart zingen we de pannen van het dak met populaire en vrolijke meezin‐gers geselecteerd door Suzanne.

016 46 14 00

inschrijvingen@deborre.be

www.bierbeek.be/dorpsrestaurant

welzijn
10

De Savooi, nu ook open op dinsdagavond

Vanaf 7 maart zal sociale kruidenier De Savooi ook open zijn op dinsdagavond. Met dit bijkomend openingsmoment geven we voltijds werkende mensen de kans om hun boodschappen te doen in onze winkel. Iedereen welkom!

SOCIALE PRIJS VOOR SOCIALE KLANTEN, GEWONE PRIJS VOOR SOLIDAIRE KLANTEN

In de winkel werken we met 2 prijzen. Solidaire klanten betalen een scherpe marktprijs. Doordat zij ook in De Savooi komen winkelen, kunnen wij meer pro‐ducten aanbieden aan mensen met een beperkt budget. Heb je nood aan een sociale klanten‐kaart?

• De maatschappelijk werkers van de sociale dienst houden een klein finan‐cieel onderzoek om te kijken of je in aanmerking komt. Voor meer info: 016 46 10 74 – info@ocmwbierbeek.be

• Mensen met een verhoogde tegemoet‐koming kunnen hun sociale klanten‐kaart rechtstreeks aanvragen in De Savooi. Breng een attest van je zieken‐fonds binnen (max. 3 maanden oud).

WAAROM BOODSCHAPPEN DOEN IN DE SAVOOI?

• Je vindt er een ruim assortiment aan vers fruit en groenten, verpakte voeding, onderhouds‐ en verzorgings‐producten.

• De Savooi zet ook in op het verkleinen van de afvalberg en het wegwerken van voedselverspilling. We verkopen af en toe producten die einde reeks zijn, dicht tegen de houdbaarheids‐datum zitten of schoonheidsfoutjes hebben.

KOFFIE, SOEP EN WARME BABBELS

De Savooi is meer dan een winkel. In onze ontmoetingsruimte zorgen onze vrijwilligers voor een warm onthaal. Je schuift mee aan tafel voor een gezellige babbel met een kop koffie of soep. Daarnaast organiseren we vanuit De Savooi regelmatig activiteiten zoals crea‐tieve workshops, seizoensactiviteiten en 4 keer per jaar een herstelcafé.

HELPENDE HANDEN

ZIJN ALTIJD WELKOM!

De Savooi wordt gedragen door een enthousiast team van vrijwilligers én door bewoners van De Lovenier en Sint‐Kamillus. Ze staan in voor allerlei taken zoals het onthaal en bedienen van klanten, verwerken van de bestellingen, zorgen voor soep en ander lekkers… Kortom voor de dagelijkse werking van de winkel!

Interesse om mee te werken? Spring binnen in de winkel en stel je kandidaat!

Stationsstraat 48

(naast de kerk van Lovenjoel)

Open op dinsdag van 17 tot 19 uur, en op woensdag van 10 tot 17 uur.

016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be www.bierbeek.be/savooibierbeek

welzijn
11

Hoogstraat 11

Vorige zomer kocht OCMW Bierbeek een woning in de Hoogstraat. Al enkele jaren was het OCMW op zoek naar een pand waar het zijn dienstverlening aan personen op de vlucht en asielvragers verder kan uitbouwen. De grootte en ligging van dit gebouw bieden heel wat perspectief voor de begeleiding van deze doelgroep door de sociale dienst.

Het is de bedoeling dat we er op termijn ge‐lijktijdig 6 tot 8 personen op de vlucht en asiel‐vragers huisvesten. In eerste instantie willen we hier opvang voor Oekraïners organiseren. Op langere termijn is het de bedoeling dat we hier het LOI, lokaal opvanginitiatief voor vluch‐telingen en asielvragers organiseren.

De voorbije weken waren de medewerkers nog flink aan het werk om de nodige opfris‐werken uit te voeren. Vanaf maart hopen we de eerste vluchtelingen te kunnen huisvesten.

welzijn
1 maart - internationale complimentendag Ik doe mee! Want een compliment geven of ontvangen doet deugd! 12

Ophaling bundels snoeihout voortaan door EcoWerf

Twee keer per jaar wordt snoeihout aan huis opgehaald. Per deelgemeente is er een aparte ophaaldag voorzien:

• maandag 6 maart: Korbeek-Lo

• dinsdag 7 maart: Lovenjoel

• woensdag 8 maart: Bierbeek

• donderdag 9 maart: Opvelp

Je hoeft de ophaling niet op voorhand aan te vragen. Het snoeihout wordt afgevoerd naar EcoWerf, waar het ver‐werkt wordt tot gft-compost.

HOE BIED IK MIJN SNOEIHOUT AAN?

Voor de veiligheid van de ophalers zijn er enkele regels:

• Enkel takken en stammetjes met een diameter van maximaal 10 centimeter en een lengte tussen de 50 centime‐ter en 2 meter.

• Geen wortels van bomen en stronken, (sier)gras, bladeren, haagscheersel, riet, klimop, ander plantenafval…

• Bind het snoeihout goed samen met natuurkoord. Zo kan het makkelijk verwerkt worden.

• Maximaal 25 kilogram per bundel

• Per adres kan je 5 m³ snoeihout aan‐bieden.

Leg de bundels goed zichtbaar tegen de straatkant vóór 7 uur ’s morgens op de ophaaldag, of de avond ervoor na 20 uur. Zorg ervoor dat het snoeihout dui‐delijk te onderscheiden is van een haag, struik of boom, en dat het niet verstopt ligt in de graskant. Anders is het moeilijk zichtbaar voor de ophalers, vooral wan‐neer het nog donker is.

De voorwaarden en ophaaldata vind je op de afvalkalender en op blz. 22.

Snoeihout niet opgehaald?

Meld het snel aan EcoWerf via 0800 97 0 97 of www.ecowerf.be

milieu
13

De grote klokkenroof

In 1942 ging de Tweede Wereldoorlog zijn derde jaar in. Nadat nazi‐Duitsland in de lente van 1940 West‐Europa veroverd had, was de oorlog in het oosten vast‐gelopen in Stalingrad en ook in Noord‐Afrika verloren de Duitsers terrein. Ook de Verenigde Staten raakten betrokken in de oorlog, na de Japanse aanval op Pearl Harbour op 7 december 1941.

KLOKKEN VOOR KANONNEN

Op dat moment kampte nazi‐Duitsland met een groot gebrek aan grondstoffen voor de oorlogsindustrie, vooral me‐talen: potten en pannen, brouwketels, machines, ijzeren wrakken… alles werd aangeslagen. Ook de bronzen klokken in kerktorens en elders kwamen hiervoor in aanmerking. Net zoals tijdens WOI besliste de bezetter om in België de klokken te inventariseren en een deel ervan in beslag te nemen. In het besluit van september 1942 – de Glockenaktion

‐ werd afgesproken dat in elke kerk min‐stens één klok mocht blijven hangen. De klokken werden ingedeeld in 4 catego‐rieën: de A‐ en B‐klokken werden direct in beslag genomen, de D‐klokken zouden omwille van hun historisch of cultureel belang in principe behouden blijven en over de tussencategorie (C ) moest men nog eerst verder onderzoek doen. De kerkbesturen moesten alle klokken aan‐melden bij de Rüstungsinspektion.

Uiteraard kwam er direct protest tegen de Glockenaktion. In de brief van kardinaal Van Roey, voorgelezen in alle kerken op 21 maart 1943, haalde het kerkhoofd uit naar de inbeslagname van de kerkklokken en naar de verplichte tewerkstelling in Duitsland. Er werd een ‘Commissie voor het behoud van kerk‐klokken’ in het leven geroepen, die met de Duitse bezetter samenwerkte maar de confiscatie zoveel mogelijk probeer‐de te vertragen.

OOK IN BIERBEEK

Uit de toren van de Sint‐Hilariuskerk in Bierbeek werden 3 klokken wegge‐haald: uit de inventaris blijkt dat alleen de Hilariusklok, een historische klok uit

1807, bleef hangen. In 1955 had men genoeg geld verzameld voor 2 nieuwe klokken: de Walterklok en de Martinus‐klok. Die werden allebei gegoten door de Leuvense klokkengieter Sergeys.

7 APRIL – 20 UUR – RUISBROEKMOLEN

Erfgoedlezing: de klokken van Bierbeek

Op Witte Donderdag vertrekken ook de Bierbeekse klokken naar Rome. Pas op paasnacht komen ze terug. Geen nood! We kunnen ze van naderbij bekijken op de lezing van professor emeritus Jef Teugels en Werner Wouters, klokken‐jagers sinds jaren.

Een boeiende lezing over de klokkenroof tijdens de Tweede Wereldoorlog. De toegang is gratis, graag vooraf reserveren.

016 46 14 00 - www.bierbeek.be/klokken

14
tijd van toen

Dooppeter en ‐meter van de Walterklok waren burgemeester Lodewijckx en me‐vrouw Van Aerschot‐Van Laer en voor de Martinusklok raadslid Th. De Ridder en mevrouw Stevens‐Daemen.

In Opvelp werd de zeldzame en histori‐sche Steylaert‐klok uit 1572 bewaard. De tweede klok werd meegenomen, maar later teruggevonden bij de firma Van Campenhout in Haren. Deze Lam‐bertusklok was echter zwaar beschadigd en moest hergoten worden. Zij werd op‐nieuw gedoopt in 1949, peter en meter waren Petrus Havet en Maria Deproost.

De kerken van Korbeek‐Lo en Loven‐joel, waar slechts één klok hing, bleven gevrijwaard. Ook in de kapellen van de Bremt, Salve Mater en Sint‐Kamillus bleven de kleine klokjes hangen.

OORLOGSSCHADE

In totaal werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 80.000 klokken in beslag genomen. In België ging het om 4.568 klokken met een totaal gewicht van 3.794 ton. Daarvan werden slechts 373 klokken teruggevonden. In deze aantallen is geen rekening gehouden met klokken die verloren gingen bij bombardementen van kerkgebouwen. De kosten werden deels verhaald als oorlogsschade.

Overigens was dit niet de eerste keer dat klokken geroofd werden. Dit ge‐beurde al vanaf de beeldenstorm (16de eeuw) en kende zijn hoogtepunt tijdens de periode na de Franse revolutie (1790‐1799), toen vele kerken en kloos‐ters gesloten en leeggeroofd werden. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog wer‐den 20.000 klokken in beslag genomen, de meeste in Duitsland.

www.bierbeek.be/de-tijd-van-toen

ERFGOEDDAG IN HET TEKEN VAN DIEREN

Beestig! Erfgoed

Dit jaar richt de Erfgoeddag de schijnwerpers op onze mededieren. Van vleermuis, werkpaard en schoothond tot en met de grote boze wolf, de ekster op de galg of de houtworm: op zondag 23 april kom je gegarandeerd het hele dierenrijk tegen want het thema is 'Beestig!'. In Bierbeek richten we onze blik op het varken. De Gemeentelijke Erfgoedraad (GER) presenteert ons een prikkelend dagprogramma dat bestaat uit 3 delen:

• Een beestig lekker ontbijt i.s.m. Bistro de borre.

• Erfgoedlezing ‘Het zijn van het Zwijn’ door professor Anton Ervynck over hoe varkens en mensen hun geschiedenis delen.

• Een gegidste wandeling met rondleiding in de stallen van een lokale varkenskwekerij en een broodje met pens uit het vuistje.

Je kiest zelf welk deel je meepikt, de plaatsen zijn beperkt dus schrijf je zeker op tijd in!

016 46 14 00 - www.bierbeek.be/erfgoeddag2023

DRIEDAAGSE WORKSHOP MET WOUTER DE PRINS

Fotografie op wandel

In een driedelige workshopreeks neemt dorpsgenoot en fotograaf Wouter De Prins je mee langs de prachtige na‐tuur en gebouwen in Bierbeek, om je in te leiden in de wondere wereld van fotografie. Tijdens een rustige wandeling van een tweetal uur ga je, gewapend met een fototoestel of smartphone, op jacht naar de mooiste beelden. Daarna bespreken jullie nog een uurtje enkele theoretische aspecten en worden er tips en tricks uitgewisseld. Iedereen, van absolute beginner tot ervaren fotograaf, is welkom!

Het resultaat van deze driedaagse zal tentoongesteld worden tijdens ‘Fotopro‐ject Bierbeek’, dat helemaal in het teken zal staan van lokale fotografen.

zondag 19 maart, 23 april en 7 mei – 016 46 14 00

www.ccdeborre.be/fotografie-op-wandel

15 UiT in bierbeek

Op kamp in de paasvakantie

Nog op zoek naar dat laatste puzzelstukje voor de vakantieplanning van je zoon/dochter? Bekijk dan zeker eens wat de borre het komende jaar in petto heeft, ook in de paasvakantie!

SPORTWEEK

De eerste week van de paasvakantie draait om sport, spel, activiteit, plezier, uitdaging, ontspanning en amusement voor kinderen vanaf het eerste leerjaar. Onder begeleiding van gekwalificeerde monitoren kunnen kinderen en jongeren (6 tot 15 jaar) proeven van zowel traditionele, als speciale sporten. De leeftijdsgroep 10-12 jaar is volzet, maar voor de 7- tot 9-jarigen en 12+ zijn er nog enkele plaatsen vrij!

CREAWEEK

De week nadien slaan we de handen in elkaar met Tsjaka. In drie leeftijdsgroepen (3 tot 6 jaar, 7 tot 9 jaar en 10 tot 12 jaar) staat creativiteit vier dagen lang centraal, aangevuld met leuke sport- en spelactiviteiten.

016 46 14 00

www.bierbeek.be/ vakantiewerking-2023

Bewegingsschool XL

In 2020 hield de Bierbeekse Bewegings‐school er mee op. De Bewegingsschool schreef 20 jaar lang aan een succes‐verhaal waarbij honderden kinderen zich op zondag van hun sportiefste kant konden tonen. Een initiatief dat zorgde voor veel mooie momenten. Daarom wil de Bewegingsschool met dit pop‐up initiatief nog eens alles uit de kast halen om de borre om te toveren tot een waar beweegparadijs.

Laat je kind (van 2,5 tot 5 jaar) op zondag 26 maart alle basisvaardigheden ontdekken in een verantwoord en attractief bewegingslandschap met allerhande groot en klein materiaal. Spelenderwijs dagen we sportieve vaardigheden uit als dribbelen, glijden, heffen, dragen, klimmen, slaan, springen, trappen, werpen, vangen, rollen, zwaaien, trekken en duwen, evenwicht, uithouding, kracht,... De Bewegingsschool XL wordt een topdag, mis het niet!

zondag 26 maart - sporthal de borre inschrijven kan vanaf dinsdag 7 maart (9 uur)

016 46 14 00 - www.bierbeek.be/Bewegingsschool-xl

Wirwar brengt hokje

Er zijn hokjes die je kan zien. Daar kan je in kruipen, en je kan er ook weer uit. Dat is anders bij onzichtbare hokjes. Ben jij meestal het stoerste kind uit de klas? Dan is het moeilijk om te zeggen dat je ook wel eens bang bent, of verdrietig. Of ben jij de kleinste en vindt iedereen jou schattig? Dan ben je nooit de baas van alle spelletjes, terwijl je daar misschien heel goed in bent.

Het zou fijn zijn als die onzichtbare hokjes niet bestonden.

In de circustheatervoorstelling ‘Hokje’ proberen vier acrobaten met salto’s en kunst‐ en vliegwerk uit hun hokjes te komen. Bij het circus staan de sterke jongens altijd onderaan en zweven de meisjes hoog in de lucht. Maar wat als dat nou eens omgekeerd is?

zondag 19 maart (15 uur) voor gezinnen met kinderen van 5 tot 12 jaar

016 46 14 00 - www.ccdeborre.be/hokje

BEWEEGPARADIJS
REBELS CIRCUSTHEATER WIL HOKJESDENKEN DOORBREKEN
16
JONG in bierbeek

JEUGDBOEKENMAAND ZET JEUGDLITERATUUR IN DE KIJKER

Gelukkig in de bib

De maand maart is traditioneel jeugdboekenmaand. Deze staat dit jaar in het teken van geluk in de brede zin van het woord: over hobby’s, passies, vrienden en andere dingen waar kinderen gelukkig van worden. Maar ook over de dagen van verdriet, angst of eenzaamheid.

Wist je dat de bibliotheek in onze gemeente erg gelukkig is met haar vele jonge lezers? We zetten graag enkele cijfers op een rij:

• Maar liefst 47% van alle bibliotheek‐gebruikers zijn jonger dan 18 jaar. Als je weet dat de bib in 2022 meer dan 2600 actieve leden telde, besef je dat er nog steeds heel wat kinderen en jongeren graag lezen!

• En veel lezen ook: in de borre gaat het jonge volkje er met 52% van de meer dan 100 000 uitleningen vandoor, in Korbeek‐Lo neemt de jeugd zelfs 57% voor zijn rekening (van de meer dan 15 000 uitleningen daar). Jeugdstrips worden het meest geleend, gevolgd door jeugdboeken en pas op de derde plaats romans voor volwassenen.

• Nochtans bestaat het aanbod van maar liefst 41 000 items in bibliotheek de borre voor 56% uit boeken, strips, tijdschriften en dvd’s voor volwas‐

senen. In Korbeek‐Lo zijn de 19 000 titels wel gelijkmatig verdeeld (5050%).

• Vorig jaar werden er voor beide bibliotheken 3200 nieuwe titels aan‐gekocht, waarvan 1100 voor de jeugd. Omgekeerd zijn ook meer dan 2.600 exemplaren uit collectie genomen, waarvan precies 666 jeugdtitels.

JEUGDBOEKENVERKOOP

Naar jaarlijkse gewoonte worden deze afgevoerde jeugdboeken in maart te koop aangeboden. Denk aan kleuter‐ en prentenboeken, eerste leesboekjes, jeugdromans, informatieve boeken en jeugdstrips voor slechts een halve euro per boek. Oude jeugdtijdschriften mogen zelfs gratis mee naar huis. Alles te bekijken en te koop vanaf woensdag 1 maart.

VOORLEESUURTJES

Tijdens de jeugdboekenmaand verwen‐nen we kinderen tot 8 jaar uiteraard ook met voorleesuurtjes boordevol verhalen over gelukkig zijn. Op zaterdag 11 maart vertelt Edith vanaf 10.30 u in de bib van Korbeek‐Lo over blij zijn, speciale wen‐sen, een opvrolijkvogeltje en knuffels. Kom je op woensdagnamiddag naar bib de borre? Dan ben je daar op woensdag

EXPO BRENGT KLEDIJ

22 maart vanaf 14.30 u welkom voor meer gelukkige verhalen.

GELUKZOEKERS?

In maart verwachten we ook opnieuw 25 Bierbeekse klasjes op bezoek. Voor de vierde‐ tot zesdeklassers staat er een zoekspel op stapel (met kruiswoordraad‐sel): speuren naar de juiste oplossing van raadsels, waarvan je het antwoord in de bib kan terugvinden. Jonge bezoe‐kers die niet in onze gemeente school‐lopen kunnen tijdens de openingsuren ook zelf op zoek gaan en hun geluk beproeven.

016 26 97 46 - bib@deborre.be www.bierbeek.bibliotheek.be

SPROOKJES TOT LEVEN

De kleren van de keizer

Kleding is zeer belangrijk in sprookjes: van de baljurk van Assepoester tot de nieuwe kleren van de keizer. Illustratoren van sprookjesboeken besteden dan ook veel aan‐dacht aan kleren. In deze expo zie je het werk van internationaal bekende illustrato‐ren als Carll Cneut, Thé Tjong-Khing en vele anderen. Villa Verbeelding ging nog een stapje verder en liet een aantal jurken en kostuums in het echt maken, onder leiding van modeontwerpster Anita Evenepoel. Micheline Vandervreken maakte hoeden, schoenen en andere accessoires in papier-maché. En specialiste Harlinda Lox schreef verhelderende teksten bij de tentoonstelling. Kom en stap binnen in een echte sprookjeswereld!

6 t.e.m. 28 maart - expohal de borre - www.ccdeborre.be/kleren-van-de-keizer

UIT
17 UiT in bierbeek

Geen kersentuin

Een man wordt brutaal geconfronteerd met zijn eigen sterfelijkheid. In de laatste uren van zijn leven vallen de oogkleppen af en doorloopt hij een dol verwerkingsproces. Er rest hem uiteindelijk nog één principe in het aanschijn van de dood: radicale eerlijkheid ten opzichte van zichzelf en de geliefden die hem omringen.

Voor ‘Geen Kersentuin’ schreef Peter De Graef een originele tekst voor drie spelers (Elise Bundervoet, Loes Swaenepoel en hijzelf), met een vette knipoog naar één van de beroemdste stukken van Anton

Tsjechov. ‘Geen Kersentuin’ is een tragikomische vertelling over liefde en dood, en hoe we altijd schipperen tussen slaan en zalven, leed en troost.

"De Graef weet hoe hij zijn publiek moet bespelen. Nog voor de voorstelling goed en wel begonnen is, neemt hij het publiek in vertrouwen. Het schept meteen een band, die in de rest van het stuk niet meer verbroken wordt."(HHHH, Het Nieuwsblad)

donderdag 16 maart om 20 uur www.ccdeborre.be/geen-kersentuin

VERTELAVOND MET HILDE ROGGE

Fonkelvogel

Een goed verhaal is als een kameleon, het verandert voortdu‐rend van kleur en vorm, maar de kern blijft. Verhalen verbinden ons, vertellen over identiteit. Een verhaal laat ons thuiskomen en opnieuw vertrekken indien nodig. Samen met Fonkelvogel geven we vertelkunst opnieuw een plaats in de samenleving. Met Fonkelvogel brengen we nationale, soms internationale meesters van deze kunstvorm op het podium.

Hilde Rogge is dit keer vertelster van dienst. Een topvertelster uit Vlaanderen. Levendig, grappig, maar vaak ook gelaagd en soms verrassend ingetogen. Ze kruipt in haar verhalen en brengt ze meesterlijk tot leven in een sappige, ondeugende taal. Ze raakt, inspireert en ontroert op haar eigen authentieke manier.

zaterdag 11 maart om 20 uur www.ccdeborre.be/fonkelvogel

18 UiT in bierbeek

MUZIEK

WOE 8 MAART OM 20 U PIETER EMBRECHTS & NOÉMIE

SCHELLENS –LA SERENATA

In Italië houdt men tot op vandaag de traditie van de

serenata in ere. De avond voor het huwelijk begeeft de bruidegom zich met zijn gevolg en gitaar naar het huis van de aanstaande bruid om de liefde en het leven te bezingen. Sopraan Noémie Schellens en gitarist Maarten Vandenbemden brengen serenades van onder de Napolitaanse zon tot in de geurige tuinen van Aranjuez, Pieter Embrechts is de bard van dienst. Een ware lofzang op de liefde en het leven.

www.ccdeborre.be

DE LOVENIER BRENGT (H)EERLIJK THEATER

Big & Wolf ongewoon!

De Lovenier, het dagatelier van Adem (vroeger Ave Re‐gina), stond in 2018 voor de eerste keer op de planken in de borre. Omwille van het grote succes presenteren ze op dinsdag 28 maart hun nieuwe theaterstuk ‘Big en Wolf ongewoon!’

Iedereen kent het klassieke verhaaltje van De wolf en de 3 biggetjes wel. De Lovenier maakt hier een ‘on‐gewoon’ unieke versie van. In hun voorstelling komen verschillende maatschappelijke thema’s aan bod zoals jaloezie, armoede, de energiecrisis en het klimaat. Heel de productie gebeurt samen met de cliënten: van de teksten en de zoektocht naar een mooie titel tot de tekening van de affiche. Zij leren zich in dit proces in te leven en hun verbeelding te gebruiken. Elke rol werd zo gekozen dat ze zich er goed in voelen en het beste van zichzelf kunnen geven. Speelplezier staan te allen tijde centraal. Welkom op dit (buiten)gewoon heerlijk eerlijk theater!

dinsdag 28 maart om 14 en om 20 uur

MUZIEK

DO 23 MAART OM 20 U GUIDO BELCANTO – IN DE KRONKELS VAN

MIJN GEEST

Met 38 jaar ervaring, 16

platen en zo’n 300 liede‐ren op zijn actief, is Guido Belcanto één van de boeg‐beelden van het Vlaamse lied. In ‘In de kronkels van mijn geest’ horen we Belcan‐to zoals we hem kennen: een ware zanger van het levenslied, een troubadour van de gebroken harten die de onvolmaaktheid van het leven en de liefde bezingt met groot mededogen en een troostende humor.

www.ccdeborre.be

EXPO

31 MAART T.E.M. 26 APRIL NIEUW LEVEN

‘Nieuw leven’ is een groepstentoonstelling van Annelien Feyaerts (papierkunst), Jaak Hillen (grote objecten in hout) en Peter De Marrez

(boeksculpturen). Annelien is een creatieve autodidact, gepassioneerd door eenvoudige, natuurlijke en gevonden materialen. Jaak houdt zich dan weer bezig met het levendig proces van hout dat groeit, rot, sterft, verbrandt… Peter is japanoloog en verwerkt het gedrukte woord in verschillende vormen in zijn creatieve werk.

www.ccdeborre.be

19 UiT in bierbeek

VR 3 MAART – 19.30 UUR KO’MA QUIZZEN!

Ben jij een echte quizzerrrr? Noteer dan vrijdag 3 maart om 20 uur in jouw agenda voor deze algemene quiz! Maak een ploegje van 4 of 5 personen en kom gezellig mee quizzen. De opbrengsten gaan integraal naar de bouw van nieuwe lokalen voor Ko’Ma en Chiro Hiperlie.

Organisator: KO’MA

Locatie: De Velpe, Velpestraat Prijs: 25 euro/ploeg www.komabierbeek.be/quiz

ZA 4 MAART – 10 TOT 13 UUR

HERSTELCAFÉ

Organisator: gemeente Bierbeek

Locatie: kerk Lovenjoel www.bierbeek.be/herstelcafe

ZA 4 MAART HET EI - LELIJK EENDJE UITVERKOCHT

ZA 4 MAART – 19.30 UUR KAARTAVOND

Nodig je buren, vrienden en kennissen uit voor onze jaarlijkse whistwedstrijd. Speel mee of geniet van een frisse pint aan een democratische prijs.

Organisator: Landelijke Gilde Lovenjoel

Locatie: ’t Stichelke, Kerkstraat

Prijs: 2 euro leden / 2,5 euro niet‐leden Lglovenjoel@hotmail.com of www.landelijkegildelovenjoel.be

MA 6 EN 20 MAART – 14 TOT 17 UUR

CREA

Creanamiddagen onder leiding van Jenny en Nadine. Kom gezellig meedoen!

Organisator: OKRA Korbeek‐Lo

Locatie: Cafetaria Ter Korbeke, Oudebaan 106

Prijs: deelnemen is gratis, het gebruikte materiaal wordt betaald aan de lesgeef‐sters

Wil je zelf een activiteit toevoegen aan onze UiTagenda? Surf dan naar www.UiTdatabank.be en voer je activiteit in. De deadline voor de in&uit van april is 1 maart, voor de editie van mei is dat 1 april. Zie ook blz. 2.

0479 53 73 16 (Jenny) of 016 25 50 70 (Nadine)

WO 8 MAART – 20 UUR

DE EUROPESE ‘GREEN DEAL’, KLIMAATBELEID EN DE OORLOG IN OEKRAÏNE

Bierbeeks klimaatexpert Jos Delbeke deelt zijn ervaring met en visie over het klimaat en over de maatregelen die genomen worden om een verdere opwarming van de planeet tegen te gaan. Hij plaatst dit in de context van de Europese ‘Green deal’ en tegen de nervositeit die de oorlog in Oekraïne veroorzaakt op de energiemarkt.

Organisator: Davidsfonds Bierbeek

Locatie: de borre, Speelpleinstraat

Prijs: 10 euro / 8 euro voor leden 0496 62 15 14 Dupont_vanderheyden@telenet.be

WO 8 MAART

PIETER EMBRECHTS, NOÉMIE SCHELLENS & MAARTEN VANDENBEMDEN – LA SERENATA

Zie blz. 19 voor meer info

DO 9 EN 23 MAART – 14 TOT 16 UUR PETANQUE

Wees welkom in de tuin van WZC D’Eycken Brug voor een spelletje petanque. Nadien les je samen de dorst in de cafetaria. De petanquenamiddag vindt enkel plaats bij droog weer en temperaturen boven de 5 graden.

Organisator: OKRA Korbeek‐Lo

Locatie: WZC D’Eycken Brug, Bergenlaan 0498 37 23 09

10, 11 EN 12 – 17, 18 EN 19 MAART

DEUREN DURNEZ NV

Na een ongewilde pauze van 2 jaar is Werktheater Borrequito weer helemaal terug… Dit jaar kozen ze voor een deu-

renkomedie ontsproten aan het brein van Jeroen Maes. Zij trakteren u op een flinke dosis humor, uiteraard overgoten met een Borrequitosausje.

Organisator: Borrequito

Wanneer: vrijdag 10 en 17 maart om 20 uur ‐ zaterdag 11 en 18 maart om 20 uur ‐ zondag 12 en 19 maart om 14.30 uur

Locatie: Buurthuis, Pastoriestraat

Prijs: 10 euro (cash) 016 84 88 96 of borrequitos@gmail.com

ZA 11 MAART

FONKELVOGEL: HILDE ROGGE

Zie blz. 18 voor meer info

DO 16 MAART

COMPAGNIE CECILIA & PETER DE GRAEF –GEEN KERSENTUIN

Zie blz. 18 voor meer info

DO 16 MAART – 19.30 UUR

KOOKSESSIE: FEESTELIJKE STOOFPOTJES EN OVENSCHOTELS

Organisator: FERM Lovenjoel

Locatie: ’t Stichelke, Kerkstraat

Prijs: 15 euro / 10 euro leden 016 46 02 63 jacques.enis@telenet.be

DO 16 MAART – 14 UUR

HERNIEUWBARE ENERGIE? JA, MAAR..

Eén van de meest knellende problemen in het huidige klimaatdebat is zeker het energievraagstuk. Hoeveel kostbare energie hebben we nodig om ons bestaan comfortabel te houden? Waar moet al die energie vandaan komen? Welke impact heeft het opwekken en consumeren van massa's energie op moeder aarde? Doctor in de fysica Jozef Ongena gaat geen controverse uit de weg en durft in het energiedebat vra-

UiT agenda
20

gen te stellen bij de houding van zowel de pers, de politieke gezagsdragers en de consument.

Organisator: NEOS Bierbeek

Locatie: Parochiezaal Bierbeek, Dorpsstraat

Prijs: 10 euro / gratis voor leden secretaris@neosbierbeek.be

VR 17, ZA 18 EN ZO 19 MAART RESTAURANTDAGEN

Jaarlijkse restaurantdagen van KHO

Bierbeek met op het menu: steak met verschillende sauzen, balletjes in tomatensaus en koude visschotel. Voor de kinderen zijn er ook curryworsten te verkrijgen. Vrije toegang op vrijdag en zaterdag, op zondag graag vooraf reserveren.

Organisator: KHO Bierbeek

Wanneer: vrijdag en zaterdag van 17 tot 21 uur, zondag van 11.30 tot 14 uur

Locatie: Kantine KHO Bierbeek, Wijnenberg

Desire.schepers@telenet.be

ZA 18 MAART – 19 UUR

KWIS N-VA BIERBEEK & BOUTERSEM

Iedereen welkom op onze quiz!

5 spelers per ploeg, inschrijven kan door 20 euro over te maken op rekeningnummer BE28 1030 5620 6720 met vermelding 'KWIS + ploegnaam + gsm-nummer'.

Eens dat gebeurd is, is jouw team officieel ingeschreven!

Organisator: N‐VA Bierbeek

Locatie: Parochiezaal, Dorpsstraat https://bierbeek.n-va.be/agenda

ZO 19 MAART WIRWAR PRODUCTIES

–HOKJE

Zie blz. 16 voor meer info

ZO 19 MAART – 12 UUR

CULINAIR SOLIDAIR

Solidariteitsmaaltijd ten voordele van Broederlijk Delen. Mogelijkheid om ter plaatse te eten of take-away. Het menu

vind je terug op onze website. Inschrijven kan tot 12 maart.

Organisator: Parochiale werking

Locatie: ’t Stichelke, Kerkstraat 0476 86 64 99 stefaan.callebaut@skynet.be

DI 21 MAART – 14 UUR HAAK- EN BREICAFÉ

Gezellig samenzijn, eenvoudig haken of breien, bijgestaan door ervaren breisters en andere creatieve dames.

Organisator: FERM Lovenjoel

Locatie: WZC D’Eycken Brug, Bergenlaan

DO 23 MAART GUIDO BELCANTO –IN DE KRONKELS VAN MIJN GEEST

Zie blz. 19 voor meer info

ZO 5, 12, 19 EN 26 MAART – 9.30 UUR WEKELIJKSE WANDELING OP ZONDAG

Ga mee wandelen met de nieuwe club ‘Bierbeek op Wandel’ en ontdek nieuwe plekjes in eigen gemeente of kijk met andere ogen naar bekende plekken. De wandelingen duren altijd 2 uur en zijn zo’n 7 à 8 km lang.

Planning: zo 5/3: vertrek Buurthuis Korbeek-Lo zo 12/3: vertrek Brasserie 500 (Oud-Heverlee)

zo 19/3: vertrek parking de borre zo 26/3: vertrek Kerk Bevekom (Rue du Village)

Organisator: Bierbeek op Wandel

Prijs: 13 euro jaarlijkse verzekering 0487 33 95 95

Bierbeekopwandel@outlook.com

ZA 25 MAART – 18 UUR DORPSCAFÉ LOVENJOEL MET PROEVERIJ EN DARTS

De Dorpsbrouwerij Bierbeek ontwikkelt een nieuw bier: Bierbeek Saison. Op dit Dorpscafé mogen jullie mee de smaak bepalen van dit nieuwe bier. Gelijktij-

dig wordt ook het Eerste Lovenjoels Kampioenschap Darts voor amateurs georganiseerd. Kom genieten van sfeer op dit gezellige dorpscafé!

Organisator: KF Kunst&Vermaak en Landelijke Gilde Lovenjoel

i.s.m. Dorpsbrouwerij Bierbeek

Locatie: ’t Stichelke, Kerkstraat

Prijs: gratis www.dorpsbrouwerij.be, inschrijving DARTS-tornooi via lglovenjoel@hotmail.com

ZO 26 MAART – 14 UUR 9DE BIERBEEK LOOPT IN ’T BOS

Voor de 9de keer vindt ‘BIERBEEK LOOPT IN ’T BOS’ plaats in het prachtige Mollendaalbos en Meerdaalwoud. Er werden 3 mooie en pittige parcours uitgestippeld, van respectievelijk 4km, 8 km en 12 km. De opbrengst gaat dit jaar naar VZW Pirlewiet, een organisatie die vakanties voorziet voor mensen in armoede.

Organisator:Bierbeek Loopt

Locatie: bovenparking de borre

Prijs: 7 euro VVK / 10 euro ter plaatse / gratis -12 jaar (wel inschrijven)

www.bierbeekloopt.be

DI 28 MAART DE LOVENIERBIG EN WOLF ONGEWOON

zie blz. 19 voor meer info

DO 30 EN VR 31 MAART – 20 UUR ONDERWEG

Pieter en Sofie zijn onderweg naar Frankrijk om er de huwelijksverjaardag van hun ouders te gaan vieren. Er komen jeugdherinneringen naar boven en leuke anekdotes maar ook meningsverschillen en frustraties. Stap mee in de auto en geniet van de reis.

Organisator: Kippenvel

Locatie: ’t Stichelke, Kerkstraat

Prijs: 7 euro

www.kippenvel.be

UiT agenda 21

OVERLIJDENS

7 januari Catharina Felicie Jacqueline Van Yper, 80 jaar

10 januari Christina Louisa Maria Van Sweevelt, 61 jaar

15 januari Jeanine Maria Jozef Michiels, 70 jaar

28 januari Ilda Maria Rosalia Roelants, 91 jaar

4 februari Marie Francine Decerf, 66 jaar

Verzamel je lege batterijen

Wist je dat een gemiddeld gezin 125 batterijen in huis heeft, waarvan 15 lege? Zo’n batterij – hoe klein ook – zit vol kostbare metalen, die perfect gerecycleerd kunnen worden. Maar ze bevat ook gevaarlijke stoffen (elektrolyten) die niet in het restafval mogen terechtkomen.

Twee goede redenen dus om op jacht te gaan naar lege batterijen in huis en deze naar een inzamelpunt te brengen. Die vind je in de elektrozaak, het containerpark en in de hal van het gemeentehuis.

www.bebat.be

MAART 2023

GEWOON HUISVUIL

• Dinsdag 14 maart

• Dinsdag 28 maart

GFT (groente-, fruit- en tuinafval)

• Dinsdag 14 maart

• Dinsdag 28 maart

PAPIER & KARTON

• Donderdag 23 maart

P+MD

• Dinsdag 7 maart

• Dinsdag 21 maart

GROFVUIL (BETALEND - MIN. 2 DAGEN

VOORAF BOEKEN VIA 0800 97 0 97)

• Vrijdag 21 april

SNOEIHOUT

• Maandag 6 maart: Korbeek-Lo

• Dinsdag 7 maart: Lovenjoel

• Woensdag 8 maart: Bierbeek

• Donderdag 9 maart: Opvelp

Zie ook blz. 13 over de nieuwe werk‐wijze bij het ophalen van snoeihout.

Alle info over het recyclagepark en ophalingen aan huis vind je ook op www.ecowerf.be/bierbeek of download de app Recycle!

Bak niet leeggemaakt of iets niet opgehaald? Meld het dan binnen de 24 uur aan EcoWerf! Ook met vragen kan je altijd terecht bij hen op 0800 97 0 97.

info
22

Burgemeester Johan Vanhulst Burgerzaken, politie en veiligheid, financiën, erediensten, intergemeentelijke samenwerking.

Contact of afspraak? 0495 58 15 12 johan.vanhulst@bierbeek.be

Schepen Jan Van der Velpen Openbare werken, patrimonium, waterbeleid, landbouw, lokale economie.

Contact of afspraak? 0477 66 43 52 jan.vandervelpen@bierbeek.be

Schepen Lisa Hermans Onderwijs, sport, jeugd, communicatie en digitalisering.

Contact of afspraak? 0479 44 76 50 lisa.hermans@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS

Speelpleinstraat 8

016 46 01 75 info@bierbeek.be www.bierbeek.be

Maak vooraf een afspraak!

Dienst Burgerzaken

016 46 87 60

burgerzaken@bierbeek.be

Online afspraak: www.bierbeek.be/afspraak

• Ma, woe, do en vr: 9 ‐ 12 u

• Di: 14 ‐ 20 u

Dienst omgeving

016 46 87 85

omgeving@bierbeek.be

Dienst openbare werken

016 46 87 89

openbarewerken@bier‐beek.be

DIENST WELZIJN

Speelpleinstraat 8

016 46 10 74

info@ocmwbierbeek.be www.bierbeek.be/welzijn

Maak vooraf een afspraak!

• Ma‐ vr: 9‐ 12 u en 14- 16.30 u

• Dinsdagavond: 18‐ 20 u

DE SAVOOI

Stationsstraat 48

016 46 10 74

• Di: 17‐19 u

• Wo: 10 ‐ 17 u

DE BORRE

Speelpleinstraat 10 016 46 14 00

info@deborre.be www.deborre.be

• Ma - do: 9 - 16 u

• Vr: 9 ‐ 12 u

BIBLIOTHEEK

Eerste schepen Cil Cuypers Cultuur, mobiliteit, woonbeleid, toerisme, personeel.

Contact of afspraak? 0486 60 67 56 cil.cuypers@bierbeek.be

Schepen Frederik De Buck Omgeving (ruimtelijke ordening en leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn en internationale samenwerking.

Contact of afspraak? 0496 23 63 78 frederik.debuck@bierbeek.be

Voorzitter BCSD en schepen Stefaan Van Haegenborgh Welzijn, buurtwerking en participatie.

Contact of afspraak? 0497 07 54 79 stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

WIJKKANTOOR

016 26 97 46 bib@deborre.be www.bierbeek.be/biblio‐theek

Bib de borre (Speelpleinstraat 10) is open op:

• Di: 15.30 ‐ 17.30 en 18 ‐ 20 u

• Wo: 13.30 ‐ 17.30 u

• Do: 15.30 ‐ 17.30 u

• Vr: 18 ‐ 20 u

• Za: 9.30 ‐ 12 u

Bib Korbeek‐Lo (Pastoriestraat 3) is open op:

• Wo: 18 ‐ 20 u

• Za: 9.30 ‐ 12 u

LOKALE POLITIE

Speelpleinstraat 8 016 46 18 80 pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police. belgium.eu www.pzlubbeek.be

• Ma: 9 ‐ 12 u

• Di: 17 ‐ 20 u

• Wo ‐ vr: 9 ‐ 12 u

• Za: na afspraak

CONTAINERPARK

Eikeboomlaan 13 0800 97 0 97

www.ecowerf.be/bierbeek

• Di‐ vr: 12.30‐19.30 u

• Za: 9 - 16 u

23