In&uit Bierbeek september 2022

Page 1

8 jaargang 44 - september 2022 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december - VU: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

7

Kom jij ons team versterken?

10

Mantelzorgdag

18

Verwondering aan de bosrand


De tweede editie van de zomermarkt was een succes! Het recept? Een namiddag vol lokale producten, gezelligheid en fijne ontmoetingen.

4

16 16

9

8

# 3

4 5

in de kijker

Herfstprikken in VC De Roosenberg

7

focus

8 10

Veilig terug naar school Kortparkeren vanaf 1 september gereglementeerd

12

info

Kom jij ons team versterken? Herstelcafé Elk plantje helpt een handje! Al eens aan een warmtepomp gedacht?

14 18 20

UiT in Bierbeek

Sint-Kamillus, 90 jaar een baken in het zorglandschap Verwondering aan de bosrand UiT-agenda

Op maandag 5 september (Leuven kermis) zijn onze diensten gesloten.

COLOFON In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december). Foto’s: gemeente Bierbeek, cc de borre, Unsplash, Vlaamse overheid, Dieter Vranckx (blz. 2), Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg (blz. 10), Pieter Neirynck - Kom Op Tegen Kanker (blz. 10), EcoWerf (blz. 11), Nathalie Hendrikcx (blz. 19 links) en Piet Vranckx (cover). V.U.: Lisa Hermans - Speelpleinstraat 8 3360 Bierbeek - 0479 44 76 50 Eindredactie: Anne Van de Rostyne - dienst communicatie - 016 46 87 82 - communicatie@bierbeek.be. De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, suggesties, opmerkingen indienen bij de dienst communicatie. Activiteiten voor de UiT-agenda via online UiT-databank. De deadline voor de volgende editie is 6 september; de verschijningsdatum is 26 september.

2


in de kijker

HERFSTPRIKKEN IN VC DE ROOSENBERG Vanaf september worden alle volwassenen in Vlaanderen uitgenodigd om een (herhalings)vaccinatie te krijgen tegen COVID-19. Het vaccinatiecentrum De Roosenberg wordt opnieuw volledig in stelling gebracht om de inwoners van Bierbeek, Huldenberg, Lubbeek en Oud-Heverlee vanaf 5 september te vaccineren. De herfstbooster is aangeraden voor alle volwassenen en minderjarigen met risicofactoren. De uitnodigingen worden verstuurd van oud naar jong. Wie gevaccineerd is, loopt veel minder kans om na een besmetting nog zwaar ziek te worden, in het ziekenhuis opgenomen te worden of te overlijden. Dat geldt voor alle varianten van het virus die we tot nu toe kennen. We bedanken alvast alle medewerkers en vrijwilligers die zich weer ten volle inzetten om deze vierde vaccinatiecampagne vlot te laten verlopen.

www.laatjevaccineren.be

Oproep gastgezinnen en helpende handen Van 14 tot 31 oktober komt een Ecuadoriaanse delegatie, onder leiding van de burgemeester van Oña, op bezoek in Bierbeek. Zij verblijven in gastgezinnen en werken een drukke agenda met thematische plaatsbezoeken, vergaderingen, maar ook sociale ontmoetingen af.

noordzuid@bierbeek.be verbroedering.bierbeek@outlook.com www.bierbeek.be/verbroedering-met-ona

Het verbroederingscomité in Bierbeek zoekt nog enkele gastgezinnen en mensen die een handje willen helpen om het bezoek in goede banen te leiden. Heb je plaats om één of twee gasten te ontvangen voor een week? Wil je eens een maaltijd bereiden of helpen met vervoer? Spreek je Spaans en wil je helpen bij vertaling of begeleiding van de groep? Of heb je gewoon interesse in onze verbroedering met Oña en wil je onze gasten ontmoeten? Meld je dan zeker aan en we bespreken samen welke taak je kan opnemen.

3


focus

Veilig terug naar school 1 september is het zover: de terugkeer naar school! Dat zorgt voor heel wat verkeer én het begin van de donkere dagen.

Honderden kinderen nemen opnieuw hun boekentas en gaan op weg in eigen gemeente. De 12-jarigen trekken voor het eerst verder weg, naar de middelbare school. De heropstart van de scholen zorgt traditioneel voor heel wat verplaatsingen in de ochtend én na de schooluren. Samen houden we het veilig met deze tips: •

4

Respecteer de zone 30 in schoolomgevingen. Ook snelle fietsen moeten zich aan de snelheidsbeperking houden. Neem de fiets, step, je skateboard of ga te voet naar school. Sinds 1

juli gelden nieuwe regels voor esteps, je ontdekt ze op blz. 5. Ga goed zichtbaar de baan op: draag een fluohesje en steek je fietslichten aan als je in het schemerdonker vertrekt. In de Bergstraat zijn wegenwerken aan de gang. De school is bereikbaar vanaf de Dorpsstraat. De Rijsmortelstraat is afgesloten tot het einde van het jaar. Hier wordt de F24, fietssnelweg tussen Leuven en Tienen, aangelegd. Begin 2023 zal een veilig fietspad tussen Bierbeek en Leuven opengesteld worden.

STRAPDAG Op vrijdag 16 september is het weer STRAP-dag! Op deze jaarlijkse autoluwe schooldag stappen, fietsen en steppen de leerlingen naar school. Hierdoor is de schoolomgeving rustiger, veiliger én gezonder. Alle Bierbeekse scholen doen mee, dus op die dag zijn heel wat zachte weggebruikers op pad!

016 46 87 89 openbarewerken@bierbeek.be www.bierbeek.be/wegenwerken LAAT JE FIETS MERKEN! Ga je met de fiets op weg? Kom dan op zaterdag 3 september (tussen 10 en 13 uur) naar het herstelcafé in de kerk van Lovenjoel om je fiets te laten graveren (merken). Dan wordt jouw rijksregisternummer in het kader van je fiets gegraveerd en kan je fiets aan jou terugbezorgd worden als je die kwijtraakt. Fietsdieven laten gegraveerde fietsen vaker staan. Breng je fiets en identiteitskaart mee en beveilig jouw fiets! Raak je er niet op 3 september? Maak dan een afspraak bij de loods en laat je fiets daar graveren. 016 46 01 82 - loods@bierbeek.be Alles over het herstelcafé vind je op blz. 8.


focus KORTPARKEREN VANAF 1 SEPTEMBER GEREGLEMENTEERD De gemeenteraad heeft een reglement goedgekeurd dat het parkeren bij diverse handelszaken beperkt in de tijd. De aanleiding hiervoor is de toenemende parkeerdruk in twee kleinhandelszones. Om de parkeerrotatie te bevorderen voert de gemeente een parkeerduurbeperking in op 2 locaties.

In de Dorpsstraat is de parkeerduur beperkt tot maximum 30 minuten: • van 17 tot 21 uur ter hoogte van de huisnummers 5 tot en met 7 • van 7 tot 19 uur tussen de huisnummers 27 tot en met 31B Op de openbare parking aan de Tiensesteenweg te Korbeek-Lo is de parkeerduur beperkt tot maximum 1 uur:

• van 7 tot 19 uur tussen de huisnummers 87 en 91 Het doel is het bereiken van een vlotte parkeerrotatie. Het kortparkeren moet de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de winkels in het centrum vergroten. www.bierbeek.be/kortparkeren

Dit nieuwe parkeerregime wordt ingevoerd door middel van blauwe zones om de parkeerdruk in de Dorpsstraat en de parking langs de Tiensesteenweg te verminderen. Deze zones worden aangeduid via aangepaste verkeersborden. Bestuurders geven hun parkeerduur aan via de blauwe parkeerkaart. De lokale politie kan dit controleren en handhaven. Langparkeerders worden beboet via een retributiereglement. De boete bedraagt 30 euro per dag.

5


bes tuur

Uit de raden van 30 juni en 26 juli GEMEENTERAAD 30 JUNI

VASTSTELLING JAARREKENING 2021 – DEEL GEMEENTE De gemeenteraad keurt het deel gemeente in de jaarrekening goed. De jaarrekening 2021 sluit af met een positief beschikbaar budgettair resultaat van € 1.862.312 en een autofinancieringsmarge van € 1.596.303. KORTPARKEREN EN RETRIBUTIEREGLEMENT Op 1 september 2022 worden blauwe zones ingevoerd om de parkeerdruk in de Dorpsstraat en de parking langs de Tiensesteenweg te verminderen. Er wordt ook een retributiereglement opgesteld om langparkeerders in de blauwe zones te beboeten. Meer info op blz. 5. OVERDRACHT CONTAINERPARK AAN ECOWERF Er is beslist dat EcoWerf het containerpark, dat nu nog door de gemeente wordt beheerd, overneemt vanaf 1 december 2022. Meer info in de volgende editie van de in&uit! GEMEENTELIJK ADVIES PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS) De Vlaamse regering keurde in het voorjaar een ontwerp van programmatische aanpak stikstof (PAS) goed. De gemeenten hebben de mogelijkheid om tot uiterlijk 1 augustus 2022 een advies hierover uit te brengen. Het gemeentelijk advies werd opgemaakt in samenspraak met alle lokale actoren. Het advies werd goedgekeurd en wordt overgemaakt aan de Vlaamse Regering. VERKOOP GRONDEN PIMBERG De gemeente verkoopt een stuk grond aan de Pimberg aan sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. Een ander deel van het perceel wordt verkocht aan Iverlek om het toegangspad naar de elektriciteitscabine te verbreden. GRONDAFSTAND VINAAFSTRAAT De gemeente krijgt gratis grond in functie van een verkaveling in de Vinaafstraat.

VOLGENDE RADEN 1 SEPTEMBER

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET CVSO BISTRO DE BORRE Er wordt een overeenkomst afgesloten met CVSO Bistro de borre voor het gebruik van lokalen in de borre. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ELZ (EERSTELIJNSZONE) LEUVEN-ZUID De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met ELZ Leuven-Zuid goed. Er wordt een liaison-arts per gemeente aangeduid om de medische expertise te verduurzamen. SELECTIEPROCEDURE DIRECTEUR BASISONDERWIJS Het kader voor de selectieprocedure voor een directeur basisonderwijs wordt goedgekeurd door de raadsleden. Zie ook blz. 7. MELDJEAAN 2022-2023 De samenwerkingsovereenkomst met Stad Leuven rond het digitaal aanmeldingsplatform ‘MeldJeAan’ voor het schooljaar 2022-2023 wordt goedgekeurd.

OCMW-RAAD 30 JUNI

VASTSTELLING JAARREKENING 2021 – DEEL OCMW De OCMW-raad keurt het deel over het OCMW van de jaarrekening 2021 goed. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DIGIBANK IGO DIV Om digitale uitsluiting tegen te gaan wordt ingezet op het ontwikkelen van digitale vaardigheden en toegang tot technologie. IGO krijgt de opdracht om een intergemeentelijke Digibank op te richten waar Bierbeek aan deelneemt.

OCMW-RAAD 26 JULI

AANKOOP GROND MET WONING HOOGSTRAAT 11 De OCMW-raad keurt de aankoop van grond met woning aan de Hoogstraat 11, goed.

De volgende vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad vinden plaats op 1 september om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Speelpleinstraat 8). De gemeenteraad en OCMW-raad zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden materies. Voor de raad kunnen geïnteresseerden de agenda met korte toelichting raadplegen op www.bierbeek.be. Na de vergadering verschijnt een korte besluitenlijst en na goedkeuring (door de volgende vergadering) kan je ook het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad lezen op www.bierbeek.be.

6


info

Kom jij ons team versterken? DIRECTEUR GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL De gemeente zoekt een nieuwe directeur voor de gemeentelijke basisschool ’t Klavertje Bierbeek. Je staat in voor de dagelijkse leiding van de school en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de visieontwikkeling en -implementatie en het onderwijskundig beleid. Je waakt over de school als professionele leergemeenschap en verbreedt en verbindt de school met de omgeving. Tot slot sta je in voor het beheer van de school als organisatie. Solliciteren kan tot en met 22 september door de nodige documenten te bezorgen aan personeelsdienst@ bierbeek.be of per brief op te sturen naar College van Burgemeester en Schepenen, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek. Meer info over de vacature vind je op www.bierbeek.be/aanwerving. Met vragen kan je terecht bij de personeelsdienst op 016 46 87 11 of personeelsdienst@bierbeek.be

MIDDAGTOEZICHT SCHOOL Kleuterschool Bierbeek Centrum, Opvelp, Lovenjoel en Hoofdschool zijn op zoek naar vrijwilligers voor het middagtoezicht. Ben jij op schooldagen vrij op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag van 11.45 tot 13.15 uur? Steek je graag de handen uit de mouwen en help je de kleuters graag bij het middagmaal? Je zet mee de eetzaal klaar, bedeelt soep en warme maaltijden, helpt de kinderen en ruimt nadien op. Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding per gewerkte dag. Interesse? Contacteer de school en kom kennismaken! 016 46 37 02 - directie@gemeenteschoolbierbeek.be www.bierbeek.be/aanwerving

WZC D’EYCKEN BRUG ZOEKT VRIJWILLIGERS Ben jij op zoek naar een tijdsbesteding die je veel voldoening en dankbaarheid oplevert? Word dan vrijwilliger bij het woonzorgcentrum!

BEGELEIDERS KINDEROPVANG Je begeleidt de voor- en naschoolse opvang in de gemeente, animeert kleuters en kinderen van de lagere school. Vast urenpakket van 8 tot 19 werkuren per week, werkschema in overleg te bepalen. Een werkplek in de eigen gemeente, te combineren met een studie of een andere job. www.igo.be/index.php/werken-bij-igo

Ze gaan samen met jou op zoek naar het vrijwilligerswerk dat jou het beste past. Dat kan het openhouden van de cafetaria zijn, of het meewerken aan de huiskrant, vervoer met het busje, ondersteunen van activiteiten, babbelen of wandelen met de bewoners, vervoer naar de kapper, helpen bij de maaltijden en zoveel meer! Voel je het kriebelen? Neem dan contact op met Veerle Arys voor een kennismaking. 016 88 58 64 - ergo@deyckenbrug.be

7


welzijn

Dorpsrestaurant 13 september In het dorpsrestaurant zijn alle inwoners van Bierbeek welkom om aan een democratische prijs lekker te eten en andere mensen te ontmoeten. Voor 8 euro krijg je soep, hoofdschotel en dessert met koffie. Er zit ook een drankje naar keuze in de prijs inbegrepen. De deuren gaan open om 11.30 uur. Op 13 september is het weer zover! Na de maaltijd brengt volkszanger Eddy Magits een streepje muziek met vrolijke deuntjes en bekende meezingers. Het einde van de namiddag wordt voorzien om 15.30 uur.

OPROEP VRIJWILLIGERS Het maandelijks dorpsrestaurant wordt gerealiseerd dankzij de vele helpende handen van onze vrijwilligers. Heb jij zin om deze enthousiaste ploeg te komen versterken? We zoeken man- of vrouwkracht en die vanaf de middag mee opdienen, afruimen en de zaal achteraf opruimen. 016 46 10 74 - info@ocmwbierbeek.be

Vooraf inschrijven is verplicht via 016 46 14 00, inschrijvingen@deborre.be of aan de balie van cc de borre. 016 46 14 00 - inschrijvingen@deborre.be www.bierbeek.be/dorpsrestaurant

ZATERDAG 3 SEPTEMBER - 10 TOT 13 UUR - KERK LOVENJOEL

Herstelcafé Het herstelcafé van Bierbeek komt er opnieuw aan! Onze reparateursvan-dienst staan weer paraat voor de nodige herstellingen aan klein elektro, textiel, kleine meubels, fietsen en voor kleine laswerken. Naast de traditionele herstellingen organiseert De Savooi die dag ook: • Workshop EHBO bij kleding-ongelukjes (10.30 uur). Een broek korter maken? Een knoop aannaaien? Een losgekomen zoom herstellen? In deze korte workshop leren we jou enkele nuttige tips en tricks om je kleding zelf te herstellen. Breng naald, draad, schaar, lintmeter of lat mee. • Fietsen graveren (merken). Met een graveermachine wordt je rijksregisternummer op een zichtbare plaats in je fietskader gegraveerd. De gravure wordt extra benadrukt door een op8

vallende sticker. Hierdoor is je fiets minder aantrekkelijk voor fietsdieven. Breng je identiteitskaart en fiets mee. Kan je fiets voor het najaar nog een opfrisbeurt gebruiken? Laat hem nakijken tijdens het herstelcafé, kleine reparaties worden meteen uitgevoerd.

De Savooi, tegenover de kerk, is open voor de aankoop van groenten, fruit en andere producten! In de ontmoetingsruimte is er warm onthaal met koffie en verse soep. 016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be www.bierbeek.be/herstelcafe


welzijn

Stoppen met roken? Dat doen we samen! Wil je graag stoppen met roken? Je bent niet alleen. Stop samen in groep!

Zowel de infosessie als de cursus worden georganiseerd in De Savooi, Stationsstraat 48 Lovenjoel.

De rookstopcursus begint met een gratis en vrijblijvende infosessie op donderdag 22 september om 19 uur. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten op donderdag 29 september, 6 oktober, 20 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november, 8 december en 22 december.

De volledige cursus kost 48 euro. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming betaalt 24 euro. Jongeren hebben recht op verhoogde tegemoetkoming tot en met het jaar waarin ze 21 jaar worden.

An Kemps, erkend tabakologe, begeleidt de deelnemers doorheen het proces, bereidt hen voor op de rookstopdag en traint vaardigheden om herval te voorkomen.

016 46 10 74 - info@ocmwbierbeek.be www.bierbeek.be/rookstop

Samen veerKRACHTig Het is een vaste afspraak in de agenda. Elk jaar vindt van 1 tot 10 oktober de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid plaats. Dit jaar staat die in het teken van ‘kracht’. We hebben allemaal sterktes waar we trots op mogen zijn. Alleen… soms zien we ze niet of lijken ze vanzelfsprekend. Onder het motto ‘samen veerKRACHTig’ nodigen we mensen uit om hun kracht te ontdekken, roepen we hen op om samen trots te zijn op deze krachten -groot en klein- en om ze ook in te zetten om anderen te helpen. BABBELWANDELINGEN Voor wie zin heeft om de buurt en buren te ontmoeten, organiseren we in oktober, 4 weken op rij, een

babbelwandeling. Tijdens deze korte wandelingen van 2 à 3 kilometer kom je op krachten door de benen te strekken, een frisse neus te halen en ontmoet je mensen door er een fijne babbel mee te doen. Bewegen Op Verwijzing-coach (BOV-coach) Marie Raymaekers begeleidt deze babbelwandelingen. Elke wandeling start op een andere locatie. PRAKTISCH • De wandelingen vinden telkens plaats op dinsdag. We starten steeds om 19 uur. • Iedereen is welkom en inschrijven is niet nodig. • Deelnemen is gratis en je bent verzekerd mocht er onderweg iets voorvallen.

Contactgegevens BOV-coach: 0487 27 29 34 bierbeek@bewegenopverwijzing.be

AGENDA • Dinsdag 4 oktober - 19 uur De Velpe, Velpestraat • Dinsdag 11 oktober - 19 uur De Savooi, Stationsstraat • Dinsdag 18 oktober - 19 uur Buurthuis, Pastoriestraat • Dinsdag 25 oktober - 19 uur de borre, Speelpleinstraat De dagen korten in oktober heel snel, zorg dat je steeds goed zichtbaar op pad gaat. Neem lichtjes of een fluohesje mee!

9


welzijn ZATERDAG 17 SEPTEMBER - 9 UUR - DE BORRE

Mantelzorgdag Naar aanleiding van de dag van de mantelzorg organiseert de dienst Welzijn op zaterdag 17 september een info- en ontspanningsactiviteit voor alle mantelzorgers van Bierbeek of mantelzorgers die voor een zorgbehoevende uit Bierbeek zorgen. Niet alleen willen we hiermee voor elke mantelzorger de tomeloze inzet uitdrukkelijk bedanken. We willen hen ook de mogelijkheid geven om zich een voormiddag te ontspannen én te versterken. PROGRAMMA • Vanaf 9 uur: onthaal • 9.30 uur: start ontspannend en leerrijk aanbod: ‘Bordje-vol’, een ludieke sessie rond draagkracht voor mantelzorgers en een ontspannende, interactieve sessie met boerderijdieren • Vanaf 11.45 uur: een heerlijke broodjeslunch in Bistro de borre Met zorgvragen kan je doorlopend terecht bij de infostand van de dienst Thuiszorg en de lokale afdeling van Samana. PRAKTISCHE INFO • Deelnemen is gratis. Je hoeft je enkel in te schrijven via thuiszorg@ocmwbierbeek.be of bel 016 46 10 74. Inschrijven kan tot en met 12 september.

• Kan je diegene waarvoor jij mantelzorg opneemt moeilijk alleen laten tijdens deze voormiddag? Geen probleem, ook diegene waarvoor jij mantelzorg opneemt, is van harte welkom tijdens deze mantelzorgdag! • Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met mobiele zorgboerderij De Bunzboerderij. 016 46 10 74 - thuiszorg@ocmwbierbeek.be www.bierbeek.be/mantelzorgdag

Elk plantje helpt een handje! In september kan je weer een azaleaplantje kopen ten voordele van Kom op tegen Kanker. Dat kan bij één van de honderden enthousiaste plantjesteams van vrijwilligers tijdens het Plantjesweekend op 16, 17 en 18 september. Ze verkopen de kleurrijke plantjes voor 8 euro. Draag jij de strijd tegen kanker een warm hart toe? Koop dan een plantje! Je treft hen aan winkels, op markten, aan huis… Shop een plantje voor jezelf, voor een dierbare of voor een zorgverlener. De azalea’s worden milieuvriendelijk geteeld en je haalt een echt Vlaams streekproduct in huis. Met je aankoop draag je bij aan betere zorg voor mensen met kanker en hun naasten. 10

www.komoptegenkanker.be/het-plantjesweekend


milieu

COMPOSTACTIE ECOWERF NAJAAR Het najaar is een perfect moment om je tuin te verwennen met een compostkuur. Bovendien krijg je tijdens de compostactie van EcoWerf en Vlaco in september en oktober gratis een paar tuinhandschoenen. Koop je 3 zakken compost? Dan geeft EcoWerf je er 1 zak gratis bovenop. Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt. EEN SPONS IN DE GROND Compost voorziet je planten en bomen van een voorraad voedingssupplementen bij de aanplant, of geeft jouw gazon een opkikkertje. In tegenstelling tot meststof, geeft compost zijn voedingsstoffen langzaam vrij, waardoor je sterke planten krijgt die gelijkmatig groeien. Compost verbetert ook de waterhuishouding in je bodem: het werkt als een spons. Dankzij compost houdt de bodem water langer vast en kan hij meer water opnemen zoals een spons. Dat maakt van compost de ideale partner in de strijd tegen droogte én beschermt je bodem bij felle of langdurige regenval. NIEUWE, DUURZAMERE ZAKKEN De zakken waarin de compost van EcoWerf verpakt zit, kregen een nieuwe

opdruk en de naam Tuincompost. Maar de belangrijkste verandering zit in de samenstelling van de zak: de plastic folie bestaat nu uit 50% recyclaat, afkomstig van de petrochemie. Sorteer de lege zak bij pmd, zodat hij gerecycleerd kan worden. 100% NATUURLIJK KWALITEITSPRODUCT Door duurzame tuincompost van EcoWerf te gebruiken, sluit je de kringloop en zorg je mee voor een voetafdrukvermindering. Compost is een 100% natuurlijk product. Tuincompost van EcoWerf wordt gemaakt van keuken- en tuinafval en is goedgekeurd met het Vlaco-kwaliteitslabel: het is gegarandeerd stabiel, bevat geen kiemkrachtige (onkruid)zaden of ziektekiemen, en is humusrijk. De actie van EcoWerf en Vlaco loopt van 1 september t.e.m. 31 oktober. Zakken tuincompost van 40 liter kan je aankopen op het containerpark. Een zak kost 3,50 euro.

Waarheen met grasmaaisel? De zomer is nog even in het land en het maaiseizoen is nog volop aan de gang. Jammer genoeg zien we elk jaar opnieuw grasmaaisel in de bermen en grachten of elders op het openbaar domein opduiken (langs kanten van speelpleintjes). Dit is verboden en dus strafbaar. Het dumpen van grasmaaisel op het openbaar domein kan je een fikse boete voor sluikstorten opleveren. Geef je vers grasmaaisel mee met de ophaling van gft aan huis of breng het naar het containerpark. Of je kan het maaisel composteren. Maar meng het dan zeker met takjes of ander structuurmateriaal zodat het materiaal voldoende lucht krijgt om te composteren.

www.ecowerf.be

11


woon loket WOENSDAG 28 SEPTEMBER - 20 UUR - RAADZAAL GEMEENTEHUIS

Al eens aan een warmtepomp gedacht? De klimaat- en energiecrisis zet duurzame energie hoog op de agenda. Verwarming en koeling van onze huizen en gebouwen is goed voor de helft van het energieverbruik. Warmtepompen hebben een groot potentieel om onze warmteproductie te verduurzamen en worden, met de hoge energieprijzen, steeds interessanter. Om je hierover beter te informeren organiseert de gemeente samen met energiecoöperatie ECoOB een infoavond over warmtepompen op woensdag 28 september. Met een warmtepomp kan je tot driekwart van je warmte gratis uit de lucht, de grond of het water halen. Maar, is je woning wel geschikt voor een warmtepomp? En hoe hou je het elektriciteitsverbruik binnen de perken? Welk type warmtepomp biedt de meeste voordelen? En welk warmteafgiftesysteem heb je nodig? Veel (mogelijke) vragen dus laat je goed informeren! Zo vermijd je verrassingen, doorprik je verkooppraatjes en maak je betere keuzes. Tegelijk zorg je voor een lagere energiefactuur

en een beter wooncomfort. Na de presentatie is er ruimte om vragen te stellen en praten we na bij een drankje. 016 46 87 86 - milieu@Bierbeek.be Inschrijven verplicht: https://www.ecoob.be/inschrijven

DIENSTVERLENING WOONLOKET Als inwoner van Bierbeek kan je steeds terecht bij het woonloket met al je vragen rond wonen. We geven je graag meer uitleg over renovatiepremies, energiebesparende investeringen, premies voor het aanpassen van de woning aan de leeftijd van de bewoners en nog veel meer. Ook probleemsituaties op vlak van wonen kunnen aan het woonloket worden gemeld. Dat kunnen onder meer problemen zijn rond woningkwaliteit, leegstand en verwaarlozing van panden, problemen met energieleveranciers of vermoedens van discriminatie op de huurmarkt. Woonconsulente Leen Huysmans ontvangt jou graag na afspraak aan het woonloket op maandagnamiddag in het gemeentehuis.

12

NIEUW NUMMER: 0496 25 85 17 woonloket@bierbeek.be


info ZONDAG 2 OKTOBER - 13 TOT 18 UUR - DE BORRE

Ondernemersbeurs ‘Bierbeek en Boutersem ondernemen’ Kom op zondag 2 oktober op de site van de borre kennismaken met enthousiaste ondernemers uit Bierbeek en Boutersem. Laat je verrassen door het gevarieerde aanbod van maar liefst 58 handelszaken. Ontdek er nieuwe, kwalitatieve producten en laat je overtuigen om nog meer lokaal te kopen. Zo investeer je zelf mee in deze gezellige, eerlijke en duurzame gemeenten. De aanwezige exposanten geven een compleet overzicht van hun nieuwste producten, diensten en trends. Ze halen alles uit de kast om zich op een aantrekkelijke en creatieve manier te presenteren.

KINDEREN WELKOM! Ook jonge bezoekers zijn welkom! Er is een speelhoek en gratis workshops van CoderDojo waar kinderen leren gamen en programmeren. Liever actief? Doe mee aan onze speurtocht en bekijk de beurs door een andere bril! Na de beurs kan je genieten van een heerlijke hap en gezellige sfeer in Bistro de borre. www.bierbeek.be/ondernemersbeurs2022

OPENBARE ONDERZOEKEN RUP MELKERIJSITE De gemeente Bierbeek onderwerpt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Melkerijsite aan een openbaar onderzoek. Dat loopt tot en met 10 september. Het ontwerp ligt ter inzage in het gemeentehuis en staat op de website. Adviezen, opmerkingen en bezwaren dienen verstuurd te worden aan de GECORO, Speelpleinstraat 8,

3360 Bierbeek of kunnen afgegeven worden aan de dienst Omgeving in het gemeentehuis. Voor inzage in de plannen maak je vooraf een afspraak. 016 46 87 85 stedenbouw@bierbeek.be www.bierbeek.be/openbaar-onderzoek-rup-melkerijsite

OPENBAAR ONDERZOEK RODE BEUKEN Tot 6 september loopt het openbaar onderzoek rond de voorlopige gehele opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van Rode Beuken in Bierbeek (Lovenjoel). 016 46 87 87 milieu@bierbeek.be www.bierbeek.be/rodebeuken 13


tijd van toen

Sint-Kamillus, 90 jaar een baken in het zorglandschap Psychiatrie is een relatief jonge wetenschap. Tot de 18de eeuw werden psychiatrische patiënten gezien als een gevaar voor de maatschappij en ondergebracht in armenhuizen, werkhuizen, hospitalen of gevangenissen. Vanaf het begin van de 19e eeuw begon men aandacht te hebben voor een medisch verantwoorde opvang en verzorging van psychisch zieke mensen. In België waren de belangrijkste vernieuwers Dr. Jozef Guislain en kanunnik Petrus J. Triest, de stichter van de Broeders van Liefde. DE BOUW VAN SINT-KAMILLUS In 1925 besliste de Congregatie der Broeders van Liefde om een psychiatrische voorziening te realiseren in de regio Leuven. In de provincie Brabant bestond begin vorige eeuw immers nog geen voorziening voor ‘behoeftige mannen’. De Broeders van Liefde kochten op 26 mei 1928 het domein ‘Krykelberghof’ aan van de Belgische staat voor de som van 1,5 miljoen Belgische frank. Het gemeentebestuur van Bierbeek verzette zich tegen de bouw van de instelling omdat er veel protest was van de plaatselijke bevolking. Zij wilden geen ‘gesticht voor krankzinnigen’ in de buurt. Toch konden de bouwwerken van start gaan op 1 mei 1931. De bouw van het ‘gesticht’ was een technisch indrukwekkende onderneming: bakstenen werden ter plaatse gebakken en andere bouwmaterialen werden aangeleverd via een aftakking van de spoorlijn Brussel-Luik. Het duurde tot 1935 voordat alle gebouwen er stonden met de 58 meter hoge toren op het hoofdgebouw als baken voor de omgeving.

14

Vernieuwend in die tijd was het zogenaamd paviljoensysteem. Deze werden eenvormig en symmetrisch opgetrokken in Brabantse neorenaissancestijl. Er werd resoluut geopteerd voor vrijheid, comfort en veiligheid: alle gebouwen zijn volledig brandvrij, er was centrale verwarming en warm water. Rond de gebouwen werd een mooi landschapspark aangelegd. Het oorspronkelijke bouwkundige concept bleef bij alle latere vernieuwingen bewaard en vormt zo een unieke illustratie van een zorginstelling uit het begin van de 20e eeuw. In 2010 werd de middenas beschermd als monument. EEN DORP IN EEN DORP Op 15 april 1932 arriveerden de eerste 2 broeders in Bierbeek en op 4 juli 1932 ook de eerste 10 patiënten. Er zouden nog vele anderen volgen. Het hoogste aantal patiënten bereikte men aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen andere instellingen geëvacueerd

werden. Tegen de jaren 1960 verbleven er bijna 1000 patiënten. Dat was meer dan alle inwoners samen in het dorp van Bierbeek. Het dagelijks leven in Sint-Kamillus kende tot de jaren '60 een eenvoudige maar duidelijke structuur. Essentieel was het voorzien in een aantal fundamentele basisvoorwaarden zoals voedselvoorziening en het creëren van een leefbare omgeving voor (ernstig zieke) patiënten, broeders en lekenmedewerkers. De hele site was in grote mate zelfvoorzienend: de boerderij achteraan voorzag de patiënten van groenten, fruit en vlees; er was een keuken, een wasserij en een kleermakerij. EEN HEDENDAAGSE ZORGORGANISATIE IN EEN NETWERK De geestelijke gezondheidszorg evolueerde. Zo werd het aantal patiënten dat residentieel verblijft, sterk


UiT in bierbeek afgebouwd. Sinds 1990 ontstonden er heel wat alternatieven voor een ziekenhuisopname, zoals beschut wonen en begeleiding door mobiele teams. Ook is er een toenemende specialisatie binnen voorzieningen om zo beter aangepaste zorg te kunnen verlenen. Binnen Sint-Kamillus werd onder meer de zorg voor geïnterneerden de voorbije jaren sterk uitgebouwd. Maar daarnaast is er ook een ontwikkeling van het aanbod voor andere doelgroepen zoals personen met de ziekte van Huntington en een uitbouw van een ambulant zorgaanbod zoals het ontmoetings- en activiteitencentrum ’t Collectief. Naast de campus Krijkelberg wordt er zorg aangeboden op campus Salvenbos en campus Oude Baan in Leuven en is er een uitvalsbasis voor mobiele teams in Grimbergen. Zorg wordt vandaag de dag niet aangeboden door één zorgorganisatie alleen. Om meer continuïteit te kunnen bieden is de samenwerking met andere zorgpartners sterk toegenomen. Zorggroep Sint-Kamillus participeert in diverse samenwerkingsverbanden. Het psychiatrisch ziekenhuis beschikt vandaag over 302 bedden en plaatsen voor daghospitalisatie. Daarnaast vangt het psychiatrisch verzorgingstehuis 120 bewoners op, waarvan 60 bewoners gehuisvest in campus Salvenbos in Heverlee. Sedert 2011 is er ook een zorgaanbod van mobiele teams. Ook op vlak van infrastructuur wordt gewerkt aan vernieuwing. Begin dit jaar werd een nieuwbouw voor 60 bedden voor de doelgroep algemene psychiatrie op campus Krijkelberg goedgekeurd. Deze nieuwbouw zal gerealiseerd worden in 2023-2024. www.bierbeek.be/de-tijd-van-toen

Sint-Kamillus viert feest op Open Monumentendag! Jawel, al 90 jaar maakt Zorggroep Sint-Kamillus deel uit van de Bierbeekse gemeenschap. Meer dan voldoende reden voor een feestje. En dat vindt plaats op zaterdag 10 en zondag 11 september. Op zaterdag ben je welkom om 13.30 uur voor het inrijden van een nieuwe fietsroute langs Bierbeekse zorginstellingen. Vanaf 15.30 uur leiden Bierbeekse kunstenaars alle geïnteresseerden rond langs hun kunstwerken op de campus. Om 17 uur brengen we iedereen samen voor een openingsreceptie met enkele korte toespraken, een hapje en een drankje en een gezellige babbel. Zondag 11 september, tijdens Open Monumentendag, ben je tussen 9 en 17 uur van harte welkom op de Bierbeekse campus Krijkelberg! Trommel familie, buren of vrienden op en maak er een gezellige dag van! Het programma in het kort: • 9 tot 10.30 uur: Lekker onderuit even samen genieten van een zondags ontbijtbuffet? Kies een zitje in de mooi vernieuwde Kamillus-cafetaria of buiten op het zonnig terras… Wees zeker van je plekje en schrijf je snel in! • 10.30 tot 11.30 uur: Laat je meeslepen en inspireren door het warme, oprechte en ontroerende timbre van sopraan Noémie Schellens. Niets beters om je zondag mee te starten… Welkom in de kapel van SintKamillus! Een unieke setting en een mooi staaltje erfgoed. Ongetwijfeld een heel pakkend concert! • 10 tot 16 uur: Een unieke kans om dé Kamillustoren te bezoeken! Na een forse klim word je ruimschoots beloond met een prachtig weids uitzicht over de omgeving. Onderweg naar de top krijg je info over de geschiedenis en de wel heel bijzondere functie van de toren. • 12 tot 16 uur: Al eens geproefd van de heerlijke Kamillus-cuisine? Aan jou de keuze! Mosselen-friet of vol-au-vent? En voor de kids die willen, een echt Kamillus-curryworst! Graag vooraf inschrijven. • Om 14, 15 en 16 uur: Het monumentale erfgoed van Sint-Kamillus spreekt al jaren tot de verbeelding. De soms verrassende geschiedenis, de warme zorg achter de muren… En dan zijn er nog van die extra verborgen plekjes… Plekjes die op het eerste zicht aan je oog ontglippen, maar met een intrigerend verhaal. Ook zo benieuwd…? Verder zijn er doorlopend van 10 tot 16.30 uur erfgoedwandelingen, kinderanimatie en een streekproductenmarktje. Of haal je smartphone boven en ga zelf op verkenning langs onze nieuwe QR-route. Voor heel wat activiteiten schrijf je best vooraf in. Inschrijven voor activiteiten kan tot 9 september om 12 uur. Inschrijven voor ontbijt en middagmaal tot 2 september om 12 uur. www.ccdeborre.be/te-gast

15


UiT in bierbeek

TIENERACTIVITEITEN IN DE HERFSTVAKANTIE

Tienerweek Tijdens de herfstvakantie organiseren we een aantal activiteiten voor tieners. Iedereen tussen 10 en 16 jaar kan deelnemen. Voor de ski- en snowboardactiviteit moet je wel 12 jaar zijn. SKI EN SNOWBOARD IN PEER WOENSDAG 2 NOVEMBER VAN 12 TOT 18 UUR We leren skiën en/of snowboarden met een ervaren monitor. GRAFITTI (DE BORRE) DONDERDAG 3 NOVEMBER VAN 13.30 TOT 16.30 UUR Graffiti is meer dan een druk op een spuitbus. Je kan er je mening op een magische manier mee uiten. Tijdens de workshop maken de deelnemers kennis met de geschiedenis van graffiti en leren ze werken met een spuitbus. Daarna schetsen ze een creatief ontwerp en spuiten dit op een muur of paneel. TARGET (DE BORRE) VRIJDAG 4 NOVEMBER VAN 13.30 TOT 16.30 UUR Altijd al eens paintball willen spelen met een pijl en boog? Dat kan! Oude kleren zijn een aanrader, want de verf vliegt in het rond. Inschrijven kan via de webwinkel www.bierbeek.be/webwinkel

16

DANSLESSEN VOOR VOLWASSENEN

Feel good

Wat denk je van energie-gevende dansoefeningen voor 25+ op muziek waar je goedgezind van wordt? Jouw eigen ritme volgen staat hierbij centraal. Met een hedendaagse insteek kom je spelenderwijs in contact met je lichaam. Vertrekkend vanuit improvisatieoefeningen ligt de focus op het plezier van bewegen. Je voelt je goed, soepel, gezond en energiek! PRAKTISCH Wie: volwassenen Waar: Sportzaal de Bremt, Schoolstraat 37 Wanneer: een sessie van 10 lessen tussen september en december Reeks A: woensdag van 20.15 tot 21.15 uur Reeks B: woensdag van 21.15 tot 22.15 uur Eerstvolgende reeks: 21/09 - 28/09 - 5/10 - 12/10 - 19/10 - 26/10 - 9/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11 Prijs: 15 euro voor 10 lessen Opgelet: beperkt aantal plaatsen Inschrijven kan vanaf 6 september om 9 uur via: www.bierbeek.be/webwinkel inschrijving@deborre.be 016 46 14 00 016 46 14 00 - info@deborre.be


UiT in bierbeek BADMINTONNEN ONDER VRIENDEN

Badmintonnen op maandag Iedere maandag houden wij een badmintonevenement! Soms onder begeleiding van een coach, andere keren gewoon onder vrienden, nadien iets drinken en wat nakaarten. De maandagen worden badmintondagen.

JOUW WEKELIJKS UURTJE TURNEN

55+ turnen Elke woensdagavond komen we samen om op een speelse manier en onder deskundige begeleiding de spieren los te weken. Een uurtje lig-, buig-, strek-, loop- én lachoefeningen staan wekelijks op het programma. De losse, gemoedelijke sfeer die er binnen de groep heerst, is van groot belang. PRAKTISCH Wie: 55+ (maar jonger mag ook altijd) Wanneer: elke woensdagavond van 19 tot 20 uur, vanaf 21 september Waar: turnzaal de Bremt, Schoolstraat 37 Prijs: 35 euro per persoon / 60 euro voor twee personen uit hetzelfde gezin. Het deelnemersaantal is beperkt, dus tijdig inschrijven is aangewezen. Inschrijven kan vanaf 6 september om 9 uur via: www.bierbeek.be/webwinkel inschrijving@deborre.be 016 46 14 00 016 46 14 00 - info@deborre.be

Elke maandag staan vanaf 13.30 uur de netten klaar in de sporthal en is er de mogelijkheid om wat pluimpjes te slaan. Wij hopen op een massale opkomst zodat iedereen kan spelen met of tegen mensen van zijn of haar niveau. PRAKTISCH Wie: voor volwassenen, maar iedereen is welkom Waar: sporthal de borre, Speelpleinstraat Wanneer: iedere maandag van 13.30 tot 15.30 uur Prijs: gratis (ook materiaal is aanwezig) Inschrijven is verplicht (verzekering) en kan op elk moment. 016 46 14 00 - info@deborre.be

Lijndans Kom genieten van deze plezante activiteit in een ontspannen sfeer! PRAKTISCH Wie: Volwassenen, jonge en minder jonge senioren, mannen en vrouwen, iedereen is welkom! Waar: danszaal de borre, Speelpleinstraat Wanneer: elke donderdag en vrijdag, afhankelijk van de groep. Starters: vrijdag van 10 tot 11.30 uur Gevorderden: donderdag van 10 tot 11.30 uur Prijs: 1,5 euro per les. Afhankelijk van het aantal lessen in een lessenreeks en te betalen voor een volledige reeks. Het deelnemersaantal is beperkt. Inschrijven kan vanaf 6 september om 9 uur via: www.bierbeek.be/webwinkel inschrijving@deborre.be 016 46 14 00 016 46 14 00 - info@deborre.be

17


UiT in bierbeek FORESTIVAL BRENGT EEN BIJZONDERE MIX VAN STRAATTHEATER, MUZIEK EN CIRCUS

Verwondering aan de bosrand

Op 17 september is het zover. De langverwachte vijfde editie van Forestival. Forestival is een unieke familiedag in Hamme-Mille. Boswachterij de Warande is met zicht op het bos de perfecte uitvalsbasis voor dit festival met uitgebreid programma. Laat je verwonderen door circusacts van de bovenste plank, muziek die je aan het dansen brengt, verrassende animatie en leuke doe-activiteten. We geven jouw oren en ogen een hele dag de kost en lichten hier graag een paar straffe acts voor je uit. de lucht, rollen in het rond en worden gemanipuleerd. Roger en Marcel vinden op spectaculaire en creatieve wijze ‘de autoband’ opnieuw uit. Lachende gezichten verzekerd dankzij ‘Tired of balls’ van Compagnie That’s it.

‘DETOUR’ VAN BERT&FRED Bert & Fred zijn onderweg. Hun omgebouwde Renault Master is tegelijkertijd rijdend huis, speeltuin voor hun zoontje Lieto, backstage èn podium. ‘Detour’ is een aanstekelijke voorstelling met tonnen spelplezier, straffe nummers en unieke stunts. Mis ze niet, ze zijn zo weer vertrokken.

‘DICHTER BIJ DE BOMEN’ VAN TENSEMBLE Tensemble is een vriendengroep met passie voor muziek onder leiding van Simon Bruyninckx. Speciaal voor Forestival maken ze de muzikale vertelling ‘Dichter bij de bomen’. Wie plukt het hoogste blaadje? Wie marcheert er in de bomen? Wie ontwaakt er in het bloemenveld? Wie O wie… Ontdek en luister welke dieren in de muziek en gedichten verstopt zitten.

De lijst aan animatie en doorlopende workshops voor pure beleving is eens zo lang! Laat je verrassen door bijzondere figuren zoals de boomvogel, het witte hert en de drie koningen. De koning van papier brengt een imposant, maar breekbaar verhaal. Voor de kinderen is er een molentje, een zeepbellencaravan en de leukste jacuzzi van het bos. We gaan boogschieten, kampen en knikkerbanen maken. En de gekke kapsels (Qukeleku) én Gérard de olifant (Carnivale) zijn terug van weggeweest.

‘HOME MADE’ VAN CIRCUS MARCEL Home Made is een hoogstaande acrobatische circusvoorstelling waar het spelplezier van afspat. Een enthousiaste doe-het-zelver, een knutselende muzikant en twee vrolijke, prettig gestoorde acrobates brengen een rokende smidse, spectaculaire trapezenummers, een zelfgebouwde ‘Wheel of Death’ en aanstekelijke livemuziek. ‘TIRED OF BALLS’ VAN CIE THAT’S IT Garagisten Roger en Marcel hebben een grote passie voor autobanden en durven daardoor wel eens vergeten dat ze aan het werk zijn. Banden vliegen in 18

Frida vergat dat het publiek ook een eigen mening heeft. Dat kinderen én volwassenen niet altijd vlekkeloos doen wat je hen vraagt en dat voorwerpen soms een eigen leven lijken te leiden. Frida’s ultieme droom verandert beetje bij beetje in een nachtmerrie.

‘FUNKY FRIDA’ VAN FRIDA! Een vrouw die zichzelf ongelooflijk graag ziet en denkt dat de rest van de wereld ook van haar houdt. Een voorstelling maken met haarzelf in de hoofdrol, lijkt haar dan ook een fantastisch idee! Maar

Dit alles en zo veel meer, mis het niet! zaterdag 17 september - 11 tot 18 uur - Boswachterij De Warande Rue de Bierbeek, Hamme-Mille tickets en info: www.forestival.be


UiT in bierbeek

THEATER DO 6 OKTOBER OM 20 UUR

HET NIEUWSTEDELIJK AFSCHEID VAN EEN AUTO

In 1982 reisden romancier Julio Cortazar en fotografe Carol Dunlop van Parijs naar Marseille in hun Volkswa-

UNIEKE OPENLUCHTTENTOONSTELLING

BINNENsteBUITEN III Vanaf 10 september kan je op de site van Zorggroep SintKamillus een unieke groepstentoonstelling bezoeken. Deze derde editie van BINNENsteBUITEN brengt kunstwerken van kunstenaars van Zorgroep Sint-Kamillus samen met de werken van 16 externe kunstenaars. Het is een confrontatie die iedereen uitnodigt om verwonderd te kijken naar wat zich in het ‘eigen’ afspeelt en hoe ‘binnen’ en ’buiten’ verbonden zijn. Verwacht je aan een mooie wandeling op de site van Sint-Kamillus en aan een ontmoeting tussen kunst en outsiderkunst. Volgende kunstenaars engageren zich voor een kruisbestuiving: Annemie Verboomen (fotografie), Any De Neef (keramiek), Diane Bernaerts (schilderkunst), Joost Tresignie (poëzie en boekbindkunst), Karel Rausch (beeldhouwkunst), Koen Heuts (glaskunst en beeldhouwkunst), Linda Bollens (keramiek/porselein), Luk Wets (sculpturen), Mark Cardoen (beeldhouwkunst), Mia van Nieuwenhove (mixed media), Nathalie Hendrickx (keramiek), Radegonda Bröde (fotografie), Stefan Hemeleers (houtsculpturen), Tjerrie Verhellen (installaties en assemblages), Jeanine Bolleyn (installatie i.s.m. Tjerrie Verhellen) en Limke Verhellen (glaskunst). Expo van zaterdag 10 september t.e.m. woensdag 5 oktober - Zorggroep Sint-Kamillus - Krijkelberg 1

FAMILIE ZO 9 OKTOBER OM 15 UUR

4HOOG - KLADDERADATSCH

MUZIEKTHEATER WO 12 OKTOBER OM 20 UUR

DE KOLONIE MT & BRUNO VANDEN BROECKE

genbusje Fafner. Ze deden hier een maand over omdat ze op elke snelwegparking die ze tegenkwamen een stop maakten. In 2020 deed theater- en audiomaker Adriaan Van Aken deze reis over. In zijn eentje, aan boord van zijn gezinswagen. Doel: na 30 dagen en 60 stops zijn wagen van de hand doen in Marseille. Een verhaal van afscheid. Van autobezit in het algemeen. En van één geliefde auto in het bijzonder. www.ccdeborre.be

’Kladderadatsch’ is als een kijk- en zoekboek waarin grijze figuren worden gevolgd in hun dagelijkse leven. Tot hun wereld grondig door elkaar wordt geschud door de komst van kleur. Een ongebreidelde fantasietrip voor iedereen vanaf drie jaar. www.ccdeborre.be

De Woordenaar is een explosief theaterconcert waarin Bruno Vanden Broecke een man is met een missie. Een lichtend voorbeeld om te volgen. Wat hij te bieden heeft, is een handleiding voor ons leven. Met vier topmuzikanten en een 20-tal instrumenten is elke voorstelling een uniek muziektheaterfeest. Haast je, want de tickets zijn bijna op. www.ccdeborre.be

19


UiT agenda Wil je zelf een activiteit toevoegen aan onze UiTagenda? Surf dan naar www. UiTdatabank.be en voer je activiteit in. De deadline voor de volgende in&uit is 6 september.

ZATERDAG 3 SEPTEMBER - 10 TOT 13 U

HERSTELCAFÉ

zie blz. 8 voor meer info ZA 10 SEPT 11.30 U TOT WO 14 SEPT

GG'22: AVONTUURLIJKE MEERDAAGSE OFF ROAD BIKEPACKING

Herstelcafé

750 km fietsen op onverharde wegen doorheen Wallonië. organisator: De Miester prijs: 100 euro grelly.cycling@gmail.com www.grelly-cycling.be ZONDAG 11 SEPTEMBER - 9 TOT 18 U

OPEN MONUMENTENDAG: 90 JAAR SINT-KAMILLUS zie blz. 15 voor meer info

VANAF WOENSDAG 14 SEPTEMBER

IMPROSIEF

De toneelgroepen van cultuurcentrum de borre gaan door het leven onder de noemer IMPROSIEF. Deze naam is een samensmelting van de woorden improvisatie en impulsief. Improvisatie omdat we onze creatieve geesten maar al te graag aan het werk zetten. Geen thema, geen personage, geen situatie te gek of we gaan er in een mum van tijd mee aan de slag. Impulsief staat dan weer voor het spontane en speelse karakter van onze lessen. organisator: cc de borre wanneer: elke woensdag van 18.30 tot 21 uur. Tot 19 april 2023. locatie: de borre, Speelpleinstraat prijs: 200 euro / 40 euro UiTpas met kansentarief www.ccdeborre.be

ZONDAG 11 SEPTEMBER - 10 TOT 19 U

PANNENKOEKENFESTIJN Open Monumentendag: 90 jaar Sint-Kamillus

organisator: De Zanglijster Korbeek-Lo locatie: Buurthuis, Pastoriestraat ingedebecker2@gmail.com ZONDAG 11 SEPTEMBER - 9 TOT 17 U

36E ROMMELMARKT KORBEEK-LO

Improsief

20

Gezellige openluchtmarkt (250 standen) met een fijne mix van professionele standen en mensen die hun garage leeg gemaakt hebben. De organisatie zorgt dat uw dorst en honger tegen een democratische prijs gestild kan worden. organisator: Chiro Hiperlie locatie: Oudebaan tussen Vengerstraat en Bierbeekstraat prijs: 14 euro per stand, reserveren tot 10 september 0495 49 29 60 info@rommelmarktkorbeeklo.be

VRIJDAG 16 SEPTEMBER - 20 UUR

OPEN REPETITIEDAG

Zin om je als muzikant in een toffe en warme organisatie uit te leven op muzikaal vlak? Kom dan kennismaken op onze open repetitie! organisator: Koninklijke Harmonie Bierbeek locatie: parochiezaal Bierbeek prijs: 15 euro / 10 euro voor leden Graag een seintje vooraf via info@harmoniebierbeek.be VRIJDAG 16 SEPTEMBER - 14 TOT 20.30 U ZONDAG 18 SEPTEMBER - 14 TOT 18 U

HOOP KUNST!

Op deze kunstententoonstelling kan je het talent van onze jongeren, ons netwerk, alsook van professionele kunstenaars bewonderen. De kans voor bezoekers om een werk te kopen ten voordele van Amber vzw of te genieten van een hapje of drankje in ons kunstencafé. organisatie: Amber vzw locatie: Tiensesteenweg 88 www.facebook.com/amber.vzw


UiT agenda ZATERDAG 17 SEPTEMBER

FORESTIVAL

zie blz. 18 voor meer info

locatie: de borre - Speelpleinstraat prijs: 45 euro / 9 euro UiTpas met kansentarief www.ccdeborre.be

ZONDAG 18 SEPTEMBER - 14 TOT 17 U

FIETSTOCHT BIERBEEK

Ontdek de mooiste wegjes in Bierbeek met de fiets. Er wordt uitleg gegeven over de natuurgebieden en we bekijken de realisaties van de ruilverkaveling in Willebringen. organisator: Natuurpunt Velpe-Mene locatie: Blauwschuurhoeve, Neervelpsestraat 48 esther.buysmans@telenet.be www.natuurpunt.be/agenda ZONDAG 18 SEPTEMBER - 7 TOT 15 U

HERFSTTOCHT

organisator: WSV De Fonskes vzw locatie: Ave Regina, Klein Park prijs: 3 euro / 1.5 euro voor leden 0473 88 73 24 jean-pierre-marlies@skynet.be

WOENSDAG 21 SEPTEMBER - 15 UUR

GEWELDLOOS VERZET TOEN & NU

Op de internationale vredesdag maken we een begeleide wandeling tussen het standbeeld van de onbekende oorlogsvrouw in Leuven en het vredesmonument Vuurstaal in Bierbeek. Afspraak aan het monument langs de Tiensesteenweg. organisatie: Leuvense Vredesbeweging prijs: gratis vredeleuven@gmail.com VANAF WOENSDAG 21 SEPTEMBER

FEEL GOOD DANSLESSEN

zie blz. 16 voor meer info

MAANDAG 19 SEPTEMBER - 14 TOT 17 U

OKRA-CREA

VANAF WOENSDAG 21 SEPTEMBER

TURNEN 55+

VANAF MAANDAG 19 SEPTEMBER

Ontdek de Jane Fonda in jezelf en ga helemaal los tijdens een heuse 80's workout: met make-up, lycra leggings en natuurlijk de onvermijdelijke zweetbandjes en beenverwarmers! Verkleden is niet verplicht maar maakt het extra leuk.

Heb jij ook een passie voor naaien? Schrijf je dan in voor de Stikfabriek en kom elke maand een avondje naaien, samen met andere gelijkgestemde zielen. We volgen geen vast programma, iedereen brengt mee waaraan hij of zij graag wil werken. Het is geen naailes, maar als er vragen zijn helpen we mekaar verder. Een avond vol ratelende naaimachines en gezellige babbels. wanneer: elke maandag van 20 tot 23 uur. Tot 19 juni 2023.

Een avond vol dansplezier, een spetterend optreden van coverband The Pixels, een gezellig samenzijn voor elke leeftijd. De opbrengst van het bal gaat integraal naar het creatief project Zichtb@r van Ave Regina. organisator: CD&V Bierbeek locatie: de borre, Speelpleinstraat prijs: 5 euro voorverkoop - 8 euro aan de kassa info@bierbeek.cdenv.be DINSDAG 27 SEPTEMBER - 20 UUR

CONNER KOMT LANGS

Conner geeft zijn visie op de uitdagingen van vandaag en gaat hierover nadien in gesprek. organisator: Vooruit Bierbeek locatie: de borre, Speelpleinstraat prijs: gratis bram.vrancken@gmail.com VRIJ 30 SEPT, ZA 1 OKT EN ZO 2 OKT

Twee keer per maand komen we samen voor een crea-activiteit. De lesgevers zijn Jenny en Nadine. Alles komt aan bod: zoals kerstkaarten knutselen, handtas of portemonnee naaien, halsketting maken... Voorkennis is niet nodig. organisator: OKRA Korbeek-Lo locatie: cafetaria Ter Korbeke, Oudebaan prijs: gratis, materiaal ter plekke te betalen 016 26 09 98

DE STIKFABRIEK

ZATERDAG 24 SEPTEMBER - 20.30 UUR

BAL VAN DE BURGEMEESTER

zie blz. 17 voor meer info ELKE MAANDAG TOT 5 JUNI

BADMINTON +

zie blz. 17 voor meer info ELKE DONDERDAG EN VRIJDAG

LIJNDANS

zie blz. 17 voor meer info DO 22 SEPTEMBER - 20 tot 21.30 UUR

EIGHTIES AEROBICS

organisator: Ferm Lovenjoel locatie: 't Stichelke, Kerkstraat prijs: 15 euro / 10 euro voor leden fermlovenjoel@gmail.com

MOSSELFESTIJN

We verwelkomen je graag voor een lekkere portie Zeeuwse mosselen. Ook balletjes in tomatensaus of een visschotel verkrijgbaar. organisator: KHO Bierbeek locatie: Willy Borremanskantine, Wijnenberg prijs: 15 euro 0475 94 64 15 desire.schepers@telenet.be ZATERDAG 1 OKT - 9.30 TOT 12.30 U

WORKSHOP AANLEG EN BEHEER HAGEN EN HEGGEN organisator: Regionaal Landschap Dijleland vzw locatie: ijskelder, Groot Park prijs: 15 euro www.rld.be/agenda ZONDAG 2 OKTOBER

ONDERNEMERSBEURS zie blz. 13 voor meer info

21


info

OVERLIJDENS 17 juni

Georges Anne Marie Adriaan Coopmans, 76 jaar

28 juni

Angela Maria Abts, 90 jaar

28 juni

Myriam Jenny Georgette Marie Engelbosch, 65 jaar

1 juli

Johny Lambert Berlindis Biermans, 77 jaar

4 juli

William Patrick René Jean Lauwers, 65 jaar

5 juli

Liliane Clementine Georgette Verheyen, 72 jaar

7 juli

Willy Kamiel Vanderwegen, 88 jaar

11 juli

Madelena Maria Rappoort, 85 jaar

11 juli

Lucette Maria Augustina Delphina Sere, 73 jaar

11 juli

Pierre Schols, 98 jaar

15 juli

Magdalena Paula Winters, 74 jaar

15 juli

Jules Griffes, 96 jaar

19 juli

Georgette Mariette Moons, 89 jaar

22 juli

Ben Alida Louis Brants, 49 jaar

24 juli

Angèle Josephine Van den Broeck, 91 jaar

26 juli

Peter Paul Maurice Broodcoorens, 59 jaar

6 augustus

Willy Verreydt, 68 jaar

10 augustus

Maria Herbiest, 87 jaar

HUWELIJKEN 16 juli

Elke Saenen & Jochen De Gang

18 juli

Sara Dehaes & Gijs Van Bouwel

30 juli

Lisa Van Esch & Bram Van Eyken

SEPTEMBER 2022

GEWOON HUISVUIL • dinsdag 13 september • dinsdag 27 september

GFT (groente-, fruit- en tuinafval) • dinsdag 13 september • dinsdag 27 september

PAPIER & KARTON • dinsdag 6 september

P+MD

• dinsdag 6 september • dinsdag 20 september

GROFVUIL (BETALEND - MIN. 2 DAGEN VOORAF BOEKEN VIA 0800 97 0 97)

• vrijdag 2 september www.ecowerf.be/bierbeek of download de app Recycle!

22


Burgemeester Johan Vanhulst Burgerzaken, politie en veiligheid, financiën, erediensten, intergemeentelijke samenwerking.

Eerste schepen Cil Cuypers Cultuur, mobiliteit, woonbeleid, toerisme, personeel. Contact of afspraak? 0486 60 67 56 cil.cuypers@bierbeek.be

Contact of afspraak? 0495 58 15 12 johan.vanhulst@bierbeek.be Schepen Jan Van der Velpen Openbare werken, patrimonium, waterbeleid, landbouw, lokale economie.

Schepen Frederik De Buck Omgeving (ruimtelijke ordening en leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn en internationale samenwerking.

Contact of afspraak? 0477 66 43 52 jan.vandervelpen@bierbeek.be

Contact of afspraak? 0496 23 63 78 frederik.debuck@bierbeek.be

Schepen Lisa Hermans Onderwijs, sport, jeugd, communicatie en digitalisering.

Voorzitter BCSD en schepen Stefaan Van Haegenborgh Welzijn, buurtwerking en participatie.

Contact of afspraak? 0479 44 76 50 lisa.hermans@bierbeek.be

Contact of afspraak? 0497 07 54 79 stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS

Speelpleinstraat 8 016 46 01 75 info@bierbeek.be www.bierbeek.be Maak vooraf een afspraak! Dienst Burgerzaken 016 46 87 60 burgerzaken@bierbeek.be Online afspraak: www.bierbeek.be/afspraak • Ma, woe, do en vr: 9 - 12 u • Di: 14 - 20 u Dienst omgeving 016 46 87 85 omgeving@bierbeek.be Dienst openbare werken 016 46 87 89 openbarewerken@bierbeek.be

OCMW

Speelpleinstraat 8 016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be www.bierbeek.be/welzijn Maak vooraf een afspraak! • Ma- vr: 9- 12 u en 14- 16.30 u • Dinsdagavond: 18- 20 u

DE SAVOOI

Stationsstraat 48 016 46 10 74 • Wo: 10 - 17 u

DE BORRE

Speelpleinstraat 10 016 46 14 00 info@deborre.be www.deborre.be • Ma - do: 9 - 16 u • Vr: 9 - 12 u

BIBLIOTHEEK

016 26 97 46 bib@deborre.be www.bierbeek.be/bibliotheek Bib de borre (Speelpleinstraat 10) is open op: • Di: 15.30 - 17.30 en 18 - 20 u • Wo: 13.30 - 17.30 u • Do: 15.30 - 17.30 u • Vr: 18 - 20 u • Za: 9.30 - 12 u Bib Korbeek-Lo (Pastoriestraat 3) is open op: • Wo: 18 - 20 u • Za: 9.30 - 12 u

WIJKKANTOOR LOKALE POLITIE

Speelpleinstraat 8 016 46 18 80 pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police. belgium.eu www.pzlubbeek.be • • • •

Ma: 9 - 12 u Di: 17 - 20 u Wo - vr: 9 - 12 u Za: na afspraak

CONTAINERPARK

Eikeboomlaan 13 www.bierbeek.be/containerpark • • •

Di- vr: 14- 18 u (1 november tot en met 31 maart) Di- vr: 14- 19 u (1 april tot en met 31 oktober) Za: 10 - 16 u

23


FOR EST IVAL

picknick theater muziek animatie workshops en veel meer...

Kom en laat je verwonderen

zaterdag 17.09.2022

doorlopend van 11.00 u tot 18.00 u Boswachterij De Warande, Hamme-Mille

www.forestival.be