Page 1

Theatrau

Carmarthenshire

Gâr

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | Winter/Spring Season | 2017

0845 226 3510 www.theatrausirgar.co.uk


Welcome

Booking Information Gwybodaeth Archebu Book Online /Archebwch Ar Y Wê

Payments / Taliadau

To book online, visit www.theatrausirgar.co.uk. N.B Online bookings are subject to a £1 booking fee per ticket. Tickets are limited to a maximum of 8 tickets per performance per transaction. I archebu ar-lein, ymwelwch â www.theatrausirgar.co.uk. Codir ffi o £1 y tocyn. Ni ellir brynu mwy nag 8 tocyn am berfformiad mewn un pryniant.

We accept most credit cards, cash or cheque. (cheques payable to Carmarthenshire County Council).

Book in Person or Telephone / Archebwch yn Bersonol neu dros y Ffôn Tickets can be purchased from our Theatres’ Box Office, in person or by telephone; the opening times for each venue are listed below. No Booking Fee Applies. Tickets can be posted for a £1 charge or picked up at any of Theatrau Sir Gâr venues in advance or on arrival for the performance. Gallwch brynu tocynnau o’r Swyddfa Docynnau yn bersonol neu dros y ffôn yn unrhyw un o’n Theatrau, oriau agor isod. Ffi bwcio dim yn berthnasol. Gellir postio tocynnau am ffi o £1, neu gellir eu casglu o unrhyw un o’n swyddfeydd tocynnau, naill ai cyn neu ar ddiwrnod y perfformiad. Ffwrnes Monday to Saturday 11am to 6pm Dydd Llun i Dydd Sadwrn 11yb i 6yh Lyric Closed Monday and Tuesday Wednesday – Friday 11am – 4pm Saturday 11am to 3pm Dydd Llun a Dydd Mawrth ar gau Dydd Mercher i Dydd Gwener 11yb i 4yp Dydd Sadwrn 11yb i 3yp Ammanford Town Library / Llyfrgell Rhydaman Monday to Thursday 11am to 6pm Friday and Saturday 11am to 5pm Dydd Llun i Dydd Iau 11yb i 6yh Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 11yb i 5yh

2 | Winter/Spring Season

Ticket Refunds, Exchanges and Resales / Ad-dalu, Cyfnewid ac Ailwerthu Tocynnau l l

l

Rydym yn derbyn taliadau drwy mwyafrif o gardiau credyd, arian parod neu siec. (sieciau’n daladwy i Cyngor Sir Caerfyrddin). l

Reservations / Tocynnau Cadw Reservations for group bookings (10+) only. Reservations valid for one calender month. Reservations cannot be made within 7 days of the performance date. A non-refundable 50% deposit may apply. Archebion ar gyfer grwpiau (10+) ar gadw dim ond am un mis. Ni dderbynir archebion am docynnau cadw o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y perfformiad. Gall fod blaendal o 50% yn berthnasol.

l

l

l

l

Refunds – only for cancelled events. Exchange of tickets – only within show runs, subject to availability and within 24 hours of the performance. Resale of original ticket(s) – only if the performances are sold out, credit voucher issued on return and cancelled tickets within 24 hours (if sold). Resale of tickets not guaranteed. All exchanges and re-sale tickets subject to a £1 charge per ticket. Ad-daliadau – Dim ond ar gyfer digwyddiadau wedi canslo. Cyfnewid tocynnau – o fewn rhediad sioe yn unig, yn amodol ar argaeledd ac o fewn 24 awr o’r sioe. Ailwerthu tocyn gwreiddiol – dim ond ar ôl gwerthu allan, taleb credyd ar docynnau dychwelyd o fewn 24 awr ac ni ellir warantu gwerthiant. Tâl o £1 y tocyn ar bob cyfnewidiad neu ailwerthiad.

Concessions / Consesiynau Concessions: children (under 16), seniors (60+), registered unemployed and students in full time education. Proof of eligibility may be requested. N.B Concessions are only available for selected performances and may vary. Consesiynau: plant (dan 16 oed), h^yn (60+), pobl wedi’u cofrestru’n ddi-waith a myfyrwyr mewn addysg amser llawn. Efallai y bydd angen tystiolaeth o gymhwysedd. Mae consesiynau ar gael ar gyfer digwyddiadau penodol yn unig.

Telephone Charges / Taliadau Ffôn Landline and Mobile charges vary subject to individual contracts check with your phone provider or visit www.gov.uk/callcharges. Taliadau’n llinellau tir a symudol yn amrywio ac yn amodol ar gytundebau unigol. Holwch eich darparwr ffôn neu ewch i www.gov.uk/callcharges.

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Lapseat policy / Polisi Lapseat The lapseat policy applies to children 0 – 18 months at the time of the performance who will be charged 50% of a child ticket price and applies to one adult and one child. There is limited availability of 20 seats in the Ffwrnes (stalls only), 30 seats in the Lyric (stalls only) and 7 seats in the Miners. Children are up to 16 years of age at the time of the show and will be charged child ticket price. Where child concessions do not apply 50% of a full ticket price will be charged. ‘Lapseat Policy’ applicable only on performances without age restrictions for family friendly performances. Mae ein polisi ‘lapseat’ yn berthnasol i blant 0 – 18 mis ar adeg perfformiad pan godir 50% o bris tocyn plentyn ac mae’n berthnasol i un oedolyn ac un plentyn. Mae lleoedd cyfyngedig ar gael o 20 o seddi yn y Ffwrnes (seddau llawr), 30 sedd yn y Lyric (seddau llawr) a 7 sedd yn y Miners’. Mae plant hyd at 16 oed ar adeg y sioe’n talu pris tocyn plentyn. Pan nad yw consesiynau plentyn yn gymwys bydd 50% o bris tocyn llawn yn daliadwy.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Key / Allwedd F Ch T Sch

= Full Price = Child = Teachers = Schools

C G+ RV FB

= Concession = Groups = Restricted View = Family Booking (OF 4 TICKETS)

Venue Lleoliad

Volunteer credits Credydau Gwirfoddoli

Fiver a ticket! Pump-punt! Up to 20% discount Cyniliad i fyny at 20%

O

Performed using amateur rights Perfformiwyd o dan hawliau amatur Early Bird – offer expires 7 days before show date Aderyn Cynnar – mae cynnig yn dod i ben 7 diwrnod cyn y sioe

Powerful performances in intimate spaces Perfformiadau pwerus mewn safle mynwesol

Follow Us On / Dilynwch Ni Ar… TheatrauSirGar

TheatrauSirGar

CarmsTheatres

N.B Further information and Terms and Conditions can be found online or direct from the box office. All information is correct at the time of printing. Under special circumstances Theatrau Sir Gâr reserves the right to amend the programme at short notice. Gwybodaeth pellach a Thelerau ac Amodau o’n gwˆefan neu o’r swyddfa docynnau. Mae’r holl wybodaeth yn gywir ar adeg argraffu. O dan amgylchiadau arbennig mae Theatrau Sir Gâr yn cadw’r hawl i newid y rhaglen ar fyr rybudd.

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 3


Access Mynediad Theatrau Sir Gâr are committed to making your visit as comfortable and enjoyable as possible, to avoid disappointment please let our Box Office staff know of any special requirements in advance. Mae Theatrau Sir Gâr yn ceisio bod yn hygyrch a chroesawgar i bawb. Rydym yn ymroddedig i wneud eich ymweliad mor bleserus â phosibl, felly i’n helpu rhowch wybod i’r staff yn ein Swyddfa Docynnau o flaen llaw os oes gennych unrhyw anghenion arbennig.

Deaf & Hard of Hearing / Byddar a Thrwm eich Clyw Hearing assistance systems are in place throughout the Ffwrnes and Lyric. Limited personal induction loops and audio headset systems are available. Mae systemau cymorth clywed ar gael yn y Ffwrnes a’r Lyric. Mae dolenau anwytho personol a systemau pen setiau ar gael.

Guide Dogs / Cwn ^ Tywys Guide dogs are welcome in all our auditoria. Please inform the Box Office when booking your tickets. Croesewir cwn ^ tywys ym mhob awditoriwm. Rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau wrth archebu’ch tocynnau.

Wheelchair Users / Defnyddwyr Cadair Olwyn The Lyric Theatre and Ffwrnes have limited designated wheelchair user spaces. Wheelchair users at The Miners’ are advised to contact the Duty Officer on arrival. The Ffwrnes has spaces for wheelchair users in both the Main House and Stiwdio Stepni. Mae gan Theatr y Lyric a’r Ffwrnes safleoedd penodedig i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Gofynnir i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn Y Glowyr gysylltu aˆ swyddog Dyletswydd ar gyrraedd. Mae gan Y Ffwrnes safleoedd cadair olwyn yn y Prif Awditoriwm a Stiwdio Stepni. Deaf and Hard of Hearing Byddar a Thrwm eich Clyw Wheelchair Access Defnydd o Gadair Olwyn Guide Dogs Cw ˆn Tywys No Smoking or Vaping Dim Ysmygu na Vaping

Llanelli SEATING PLAN / CYNLLUN SEDDAU

FINDING US / SUT I GYRRAEDD Park Street Llanelli Carmarthenshire SA15 3YE Wheelchair seats / Salfe cadair olwyn

N.B Further information and Terms and Conditions can be found online or direct from the box office. Gwybodaeth pellach a Thelerau ac Amodau a’r ein wêfan neu o’r Swyddfa Docynnau.

Taxi free-phone on site Tacsi ffôn am ddim yn y cyntedd

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

A48 4

Co rp

l field P Swan

Mark

S

4 | Winter/Spring Season

A484

t

Ffwrnes t et S

Mincing Ln

as S Thom

ora tio n

Ave

Supported by /Cefnogir gan…

ney tep

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

St

k Par

St

l yP ne p Ste

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 5


Carmarthen SEATING PLAN / CYNLLUN SEDDAU

Ammanford SEATING PLAN / CYNLLUN SEDDAU

FINDING US / SUT I GYRRAEDD

FINDING US / SUT I GYRRAEDD

King Street, Carmarthen / Caerfyrddin Carmarthenshire SA31 1BD

Wind Street, Ammanford / Rhydaman Carmarthenshire SA18 3DN

Wheelchair seats / Salfe cadair olwyn

Wheelchair seats / Salfe cadair olwyn

l Co

A4 84

High

St .

A40

W ind

St at i

Sp ilm

an St .

Ln .

24 A4

u Fo

n

St.

d yR dr

474 . A

74 A4

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

St

38 A4

rk Pa

A4 0

6 | Winter/Spring Season

Miners’

St.

le Way

A484

ac Cor

-Da il

Rd. on

h Hig

The Lyric

t.

38 A4 t.

gS Kin

-Y Tir

fa Mor

La ne

St.

eS leg

St.

ine her Cat

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 7


TIME CREDITS Carmarthenshire Theatres are please to support Time Credits to reward hardworking volunteers in the community.

Something Extra Rhywbeth Ychwanegol

Mae Theatrau Sir Gâr yn falch o gydweithio gyda ‘Time Credits’ i wobrwyo gwirfoddolwyr gweithgar yn y gymuned.

Theatrau Sir Gâr Gift Card / Cerdyn Rhodd Theatrau Sir Gâr

Volunteers can earn 2 Time Credits in return for 2 hours of volunteering, which can be exchanged for selected performances at Theatrau Sir Gâr venues.

TSG +1

A fitting gift for birthdays, anniversaries or staff rewards and incentives. Rhodd perffaith ar gyfer penblwydd, penblwydd priodas neu gwobrau a cymhellion staff.

HOW DOES IT WORK? / SUT MAE’N GWEITHIO?

The Theatrau Sir Gˆar +1 card is for individuals who need assistance to attend performances. Terms and conditions apply. Please ask box office for further details. Strictly Limited number of seats available. Mae cerdyn Theatrau Sir Gˆar + 1 ar gyfer unigolion sydd angen cymorth i fynychu perfformiadau. Telerau ac amodau yn berthnasol. Gofynnwch I’r swyddfa docynnau am fanylion pellach.

Redeem your ‘Time Credits’ against these performances*:

Gall gwirfoddolwyr ennill 2 ‘Time Credits’ am 2 awr o wirfoddoli. Gellir eu cyfnewid am berfformiadau dewisol ymhob lleoliad Theatrau Sir Gâr. Adbrynwch eich ‘Time Credits’ yn erbyn y perfformiadau hyn*: l l l l l l l l l

Labyrinth (U) (page 11) Tyˆhai (page 13) Tea Dance – Miners’ (page 14) An Evening with the Funny Poet (page 20) The Curious Adventures of Pinocchio (page 21) Tea with Oscar Wilde (page 26) Tea Dance – Ffwrnes (page 30) The Everly Brothers and Friends Tribute Show (page 31) Don’t Dribble On the Dragon (page 49)

Loyalty Card / Cerdyn Teyrngarwch Look out for the £5 LOGO and enjoy extra savings on ticket prices plus double points as a Loyalty Card Member. Loyalty Card Membership is still FREE. Introduce a friend or relative to the scheme and earn double points on your next purchase! Edrychwch allan am y £ 5 LOGO am ostyngiad ychwanegol ar bris tocyn a dwbl bwyntiau fel Aelod Cerdyn Teyrngarwch. Aelodaeth Cerdyn Teyrngarwch yn dal yn RHAD AC AM DDIM. Cyflwynwch ffrind neu berthynas i gael pwyntiau dwbl ar eich ymweliad nesaf!

JO Discount / Disgownt JO When you see this logo when booking you could save up to 20% on tickets on any show with the JO symbol. Terms and Conditions apply. Contact the box office for details. Pan welwch y logo hwn wrth archebu gallech arbed hyd at 20% ar docynnau pan fyddwch yn prynu’r un nifer o docynnau ar gyfer sioe arall. Telerau ac Amodau yn berthnasol, cysylltwch â’r swyddfa docynnau am fanylion pellach.

To find out more about Time Credits, visit: I gael gwybod mwy am ‘Time Credits’, ewch i: www.justaddspice.org * Maximum of 10 tickets available for each performance. Strictly limited number of seats available. * Uchafswm o 10 o docynnau ar gael ar gyfer pob perfformiad.

8 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 9


Spoken Word

Saturday

CARMARTHEN

FILM CLUB

CLWB FFILM CAERFYRDDIN

Carmarthen Film Club present

Kill For A Seat present

Ffilm@Ffwrnes present

Fantasia

Fantasia

Labyrinth

Spoken Word Saturday

Lyric Studio F: £5 C: £4.50 Members: £2.50 Stiwdio Stepni F: £12 (EB: £10) Wednesday 4th January 6.00pm Friday 6th January 8.00pm

Ffwrnes F: £5 (incl. refreshments) Tuesday 10th January 7.00pm

Ffwrnes Fach F: £3 Saturday 14th January 3.00pm

Fantasia; the 1940 American animated film produced by Walt Disney is a symphonic concert with Leopold Stokowski and the Philadelphia Orchestra, embellished by Disney animation. Regarded by many as Walt Disney’s masterpiece.

It has been one year since the world mourned the death of music icon David Bowie. Join us in celebrating his legacy with one of his best loved films. Fifteen-year-old Sarah wishes her baby brother Toby away – and her prayers are answered by the Goblin King (David Bowie). To rescue her brother, she must face the Labyrinth, where nothing is really as it seems.

Meet up, Listen Up and Speak Up! Expect to be mesmerised by wordsmiths exploring ‘The Spoken Word’. Each month we will have a guest professional teller as well as our usual open floor spots. If you are a storyteller, poet, rap artist, spoken word singer, film maker or first timer, please email to book a floor spot or for more information: Eleanorshaw10@gmail.com or Like Spoken Word Saturday on Facebook.

Fantasia; mae’r ffilm Americanaidd wedi’i hanimeiddio o 1940 a gynhyrchwyd gan Walt Disney yn gyngerdd symffonig gyda Leopold Stokowski a Cherddorfa Philadelphia wedi’i haddurno gan animeiddio Disney. Fe’i ystyrir gan lawer fel campwaith Walt Disney.

This month’s headliner will be / Prif berfformiwr y mis hwn fydd Christian Reilly “Bill Bailey watch out, there’s a new kid on the block! HHHH” – One4Review Support from / Cefnogir gan Caimh McDonnell “Superb, a source of joy” – Time Out Plus special guests and your charming host / Gwesteion arbennig yn ogystal aˆ gwestiwr straeon digrif Andrew Bird

www.facebook.com/Bringfilmstothelyric

10 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Mae wedi bod yn un flwyddyn ers i’r byd alaru am farwolaeth eicon y byd cerddoriaeth David Bowie. Ymunwch â ni i ddathlu ei etifeddiaeth gydag un o’i ffilmiau mwyaf annwyl. Mae Sarah sy’n bymtheg mlwydd oed yn dymuno ei brawd bach Toby i ffwrdd – ac atebir ei gweddïau gan y Brenin Goblyn (David Bowie). Er mwyn achub ei brawd, mae’n rhaid iddi hi wynebu’r Labyrinth, ble nad yw unrhyw beth yr hyn mae’n ymddangos.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Disgwyliwch gael eich hudo gan artistiaid creadigol yn archwilio ‘The Spoken Word’. Bob mis bydd gennym artist gwadd proffesiynol yn ogystal â sesiynau agored i lefaru. Os ydych yn storîwr, bardd, artist rap, canwr y gair llafar, gwneuthurwr ffilm neu’n ymuno am y tro cyntaf – anfonwch e-bost i archebu lle llawr neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Eleanorshaw10@gmail.com neu ‘Like Spoken Word Saturday’ ar Facebook.

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 11


Avalon present

Feel Good Ffilm @ Ffwrnes present

Fantasia

Wild

Tyˆhai

The Shining (1980)

Lyric F: £12 (EB: £10) Tuesday 17th January 8.00pm

Stiwdio Stepni F: £5 (incl. refreshments) Wednesday 18th January 1.30pm

Stiwdio Stepni F: £10 (EB: £8) Friday 20th January 7.30pm

Stiwdio Stepni F: £5 Monday 23rd January 8.00pm

This month’s headliner will be / Prif berfformiwr y mis hwn fydd Carl Donnelly “A flair for sharp observational humour and a superb delivery” – Fest

Oscar-winning actress Reese Witherspoon stars in her own production company’s adaptation of Cheryl Strayed’s bestselling memoir detailing her 1,100 mile solo trek along the Pacific Crest Trail. ‘Wild’ is the uplifting tale of one woman’s search for redemption following addiction, personal loss and self-destruction.

An exciting Indo-Celtic collaboration between three professional artists based in Wales. Rajesh David, Indian vocalist, and Pete Stacey, on saxophone and flute, are joined by guitar virtuoso, Dylan Fowler in a musical adventure that travels from the airs and dance melodies of Wales and the Celtic world to the ragas and rhythms of India.

Short film screening 7.30pm ‘Vicious’ 12mins. Join us at The Ffwrnes for a winter screening of Stanley Kubrick’s horror masterpiece. After taking a custodial role at the isolated Overlook hotel, struggling writer Jack Torrance’s sanity starts to unravel as the ghosts of the hotel begin to prey upon him, his wife and their telepathic son, Danny.

Cydweithrediad Indo-Celtaidd cyffrous rhwng tri artist proffesiynol a leolir yng Nghymru. Ymunir â Rajesh David, Ganwr Indiaidd, a Pete Stacey, ar sacsoffon a ffliwt, gan y pencerddor, Dylan Fowler mewn anturiaeth gerddorol sy’n teithio o donau ac alawon dawns Cymru a’r byd Celtaidd i ragâu a rhythmau India.

Ymunwch â ni yn y Ffwrnes ar gyfer dangosiad Gaeaf o gampwaith arswyd Stanley Kubrick. Ar ôl cymryd rhan yn y gwesty ynysig Overlook, mae pwyll awdur brwydro Jack Torrance yn dechrau datod fel mae ysbrydion y gwesty’n dechrau ysglyfaethu arno ef, ei wraig a’u mab telepathig Danny.

Support from / Cefnogir gan Annie McGrath “Truly great stuff” – Three Weeks Plus special guests and your funny-making host / Gwesteion arbennig yn ogystal aˆ gwestiwr straeon digrif Glenn Moore “Glenn Moore is tipped for great things” – GQ Magazine

12 | Winter/Spring Season

Yr actores Reese Witherspoon, sydd wedi ennill Oscar, yw seren addasiad ei chwmni cynhyrchu ei hunan o gofiant llwyddiannus Cheryl Strayed sy’n manylu ar ei thaith unigol 1,100 o filltiroedd ar hyd y Pacific Crest Trail (Trywydd Copa’r Pasiffig). ‘Wild’ yw hanes dyrchafol chwiliad un fenyw am faddeuant yn dilyn caethiwed, colled personol a hunanddistryw.

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Fear Ffilm@Ffwrnes present

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 13


CARMARTHEN

FILM CLUB

CLWB FFILM CAERFYRDDIN

Feel Good Ffilm@Ffwrnes present

Carmarthen Film Club present

Tea Dance

Florence Foster Jenkins (2016)

Mon Oncle (1958)

Miners’ F: £5.50 (incl. refreshments) Wednesday 25th January 2.30pm

Ffwrnes F: £5 (incl. refreshments) Wednesday 1st February 1.30pm

Lyric Studio F: £5 C: £4.50 Members: £2.50 Wednesday 1st February 7.30pm

Join us at Ffwrnes for an afternoon of tea, cake and dancing with Phillip and Gaynor Evans, winners of the World famous Champions of Tomorrow Ballroom section, Blackpool. Phillip and Gaynor are currently competing as professionals in Ballroom and Latin for Wales. They are based at the Dance Kingdom, Llanelli and have danced all over the world including Russia, USA, Australia and Europe.

Florence Foster Jenkins (Meryl Streep) a NYC heiress, obsessively pursued her dream of becoming a great singer. Unfortunately, the voice in her head was not the voice the rest of the world and her devoted husband (Hugh Grant) heard. This true-life comedy drama celebrates the human spirit, the power of music and the passion of amateurs everywhere.

Academy Award Winner for Best Foreign Language Film. The film centres on the socially awkward yet loveable character of Monsieur Hulot. Comedy arises when Hulot visits the technology-driven world of his sister, brother-inlaw and nephew, and can’t quite fit into the surroundings.

Ymunwch â ni yn y Ffwrnes i gael cacen, tê prynhawn a dawnsio gyda Phillip a Gaynor Evans, enillwyr World Famous Champions of Tomorrow Ballroom, Blackpool. Ar hyn o bryd mae Phillip a Gaynor yn cystadlu fel dawnswyr proffesiynol Lladin a Dawns i Gymru. Maent wedi’u lleoli yn Dance Kingdom Llanelli ac wedi dawnsio dros y byd gan gynnwys, Rwsia, Yr Amerig, Awstralia ac Ewrop.

Fe wnaeth Florence Foster Jenkins (Meryl Streep) etifeddes NYC, ganlyn ei breuddwyd o fynd yn gantores enwog yn obsesiynol. Yn anffodus, doedd y llais yn ei phen ddim y llais roedd gweddill y byd a’i gwr ˆ ffyddlon (Hugh Grant) yn ei glywed. Mae’r ddrama ddifyr hon sy’n tarddu o fywyd go iawn yn dathlu’r ysbryd dynol, pwer ˆ cerddoriaeth ac angerdd amaturiaid ymhobman.

Enillydd Gwobr yr Academi am Ffilm Orau Iaith Dramor. Mae’r ffilm yn canolbwyntio ar gymeriad lletchwith cymdeithasol, ond eto’n hoffus Monsieur Hulot. Mae comedi’n codi wrth i Hulot ymweld â’r byd technoleg sy’n cael ei yrru gan ei chwaer, brawd yng-nghyfraith a’i nai ond ni all ef ffitio’n llwyr i’r hyn sydd o’i amgylch.

www.facebook.com/Bringfilmstothelyric

Carmarthenshire County Council’s Sport and Leisure Department

Carmarthenshire Sports Personality Awards 2016 Ffwrnes F: £10 Friday 3rd February 7.00pm The awards give local people the opportunity to honour sporting stars and unsung heroes who keep their clubs on the go and it is important that we recognise and honour the achievement of performers and volunteers. The award ceremony promises to be a fantastic occasion once again. Mae’r gwobrau’n rhoi cyfle i bobl leol anrhydeddu sêr chwaraeon a’r glewion sy’n gyfrifol am eu clybiau ond sydd heb gael clod ac mae’n bwysig ein bod yn cydnabod ac yn anrhydeddu cyflawniad perfformwyr a gwirfoddolwyr. Mae’r seremoni wobrwyo yn argoeli bod yn achlysur gwych unwaith eto.

www.evansdance.co.uk

14 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 15


Spoken Word

Saturday

AWAR DWI N

N I NG

Kill For A Seat present

Carmarthenshire County Council present

Hagit Yakira Dance present

Fantasia

Charity Concert

Free Falling

Spoken Word Saturday

Stiwdio Stepni F: £12 (EB: £10) Friday 3rd February 8.00pm

Ffwrnes F: £15 Saturday 4th February 7.00pm

Ffwrnes F: £8 C: £6 Thursday 9th February 7.30pm

Ffwrnes Fach F: £3 Saturday 11th February 3.00pm

This month’s headliner will be / Prif berfformiwr y mis hwn fydd Duncan Oakley “Oakley’s routine deftly mixes the tunes with the standup” – City Life

A varied evening of choral music, featuring Côr Meibion Llanelli, the Phil Harmonics Rock and Pop Choir, and special appearance by The Valley Boys, in aid of Tˆy Bryngwyn Hospice and the Scanner Appeal at Prince Philip Hospital, charities supported by Councillor Eryl Morgan, the Chairman of Carmarthenshire County Council.

This is an open-hearted double bill of down-to‐earth dance that’s sensual, striking and a beautiful respite from the hustle and bustle. Based on a collection of stories gathered through years of working as a therapist, Hagit Yakira has created a powerful and atmospheric mixed bill that eloquently unravels real life experiences about the common uncertainties we share.

Meet up, Listen Up and speak Up! Expect to be mesmerised by wordsmiths exploring ‘The Spoken Word’. Each month we will have a guest professional teller as well as our usual open floor spots. If you are a storyteller, poet, rap artist, spoken word singer, film maker or first timer, please email to book a floor spot or for more information: Eleanorshaw10@gmail.com or Like Spoken Word Saturday on Facebook.

Support from / Cefnogir gan George Egg “A hugely entertaining variety turn” – The Guardian Plus special guests and your charming host / Gwesteion arbennig yn ogystal aˆ gwestiwr straeon digrif Iszi Lawrence

Noson o gerddoriaeth gorawl amrywiol, yn cynnwys Côr Meibion Llanelli, Côr Roc a Phop y Phil Harmonics, ac ymddangosiad arbennig gan The Valley Boys, er budd Hosbis Tˆy Bryngwyn a’r Apêl Sganiwr yn Ysbyty Tywysog Philip, sef elusennau a gefnogir gan y Cynghorydd Eryl Morgan, Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae hon yn rhaglen calon ddwbl agored-galon o ddawns sy’n nwydus, trawiadol a seibiant prydferth o brysurdeb a bywiogrwydd. Yn seiliedig ar gasgliad o straeon a gasglwyd trwy flynyddoedd o weithio fel therapydd, mae Hagit Yakira wedi creu rhaglen cymysg pwerus a llawn awyrgylch sy’n datod yn huawdl profiadau bywyd go iawn am ansicrwydd cyffredin rydym yn rhannu.

Disgwyliwch gael eich hudo gan artistiaid creadigol yn archwilio ‘The Spoken Word’. Bob mis bydd gennym artist gwadd proffesiynol yn ogystal â sesiynau agored i lefaru. Os ydych yn storîwr, bardd, artist rap, canwr y gair llafar, gwneuthurwr ffilm neu’n ymuno am y tro cyntaf – anfonwch e-bost i archebu lle llawr neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Eleanorshaw10@gmail.com neu ‘Like Spoken Word Saturday’ ar Facebook.

www.hagityakira.com

16 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 17


The

Temperance

Seven Ffwrnes

F: £14 C:£12 G10+: £11

Saturday 11th February 7.30pm

Once again, Captain Buckley and his group of wizened alco-minstrels emerge from their 1920s time capsule to unleash general japeage and mayhem on the good burghers of Llanelli. This one and only performance, prior to their global tour of TOC H summer camps, will include all the old favourites that will whisk the audience back to their youthful frisky days.

Unwaith eto, Capten Buckley a’i grwp ˆ o glerwyr yn dod allan o’u capsiwl amser 1920 au i ryddhau bedlam ac anrhefn ar bwrdeisiad da Llanelli. Mae’r unig perfformiad yma, cyn eu taith byd-eang o wersylloedd Haf TOCH, yn cynnwys yr hen ffefrynnau a fydd yn mynd a’r gynulleidfa yn ôl I’w dyddiau ieuanc.

www.thetemperanceseven.co.uk

Fear FFilm@Ffwrnes present

Valentines Tea Dance

My Bloody Valentine (1981)

Ffwrnes F: £6 (incl. refreshments) Tuesday 14th February 2.30pm

Stiwdio Stepni F: £5 Tuesday 14th February 8.00pm

Join us at Ffwrnes for an afternoon of tea, cake, romance, love and dancing with Phillip and Gaynor Evans, winners of the World famous Champions of Tomorrow Ballroom section, Blackpool. Phillip and Gaynor are currently competing as professionals in Ballroom and Latin for Wales. They are based at the Dance Kingdom, Llanelli and have danced all over the world including Russia, USA, Australia and Europe.

Short film screening 7:30pm ‘The Corpse Series’ 28mins. For those of you left cold by traditional Valentine’s Day celebrations, this 1981 cult horror (one of Quentin Tarantino’s personal favourites) should warm your hearts. A small mining town soon regrets reinstating Valentine’s when a supposedly fictitious serial killer resurfaces and begins cutting a very unloving swathe through the community.

Ymunwch â ni yn y Ffwrnes i gael cacen, tê prynhawn, rhamant, cariad a dawnsio gyda Phillip a Gaynor Evans, enillwyr World Famous Champions of Tomorrow Ballroom, Blackpool. Ar hyn o bryd mae Phillip a Gaynor yn cystadlu fel dawnswyr proffesiynol Lladin a Dawns i Gymru. Maent wedi’u lleoli yn Dance Kingdom Llanelli ac wedi dawnsio dros y byd gan gynnwys, Rwsia, Yr Amerig, Awstralia ac Ewrop.

I’r rhai hynny ohonoch chi sydd ddim yn hoff iawn o ddathliadau traddodiadol Dydd Gˆwyl Sain Folant, dylai’r ffilm arswyd gwlt hon o 1981 (un o ffefrynnau personol Quentin Tarantino) dwymo’ch calonnau. Mae tref gloddio fach yn edifarhau’n gyflym am ailgyflwyno Dydd Gˆwyl Sain Folant pan mae lladdwr cyfresol yr ystyriwyd ei fod yn ffug yn dychwelyd ac yn dechrau torri ystod anghariadus iawn trwy’r gymuned.

www.evansdance.co.uk 18 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 19


y n n Fu t e o P H THE T I W G N I N E V AN E

Stiwdio Stepni F: £6.50 C: £5 Thursday 16 February 7.30pm

Radio listeners, audiences and writers’ groups know John Bilsborough as ‘the funny poet’. As a Member of the Welsh Academy, Sony Award nominee, Slam Champ and winner of the ‘Worst Song in the World’ trophy, he promises “hilarious verse, tall tales and impossible songs”, so join him and his guests for an evening of surprises.

Lyngo Theatre Company present

Little Light Company present

The Curious Adventures of Pinocchio

The Flying Bedroom

Miners’ F: £8 C: £6 FB: £22 Tuesday 21st February 2.30pm

Ffwrnes F: £9 C: £7.50 FB: £28 Wednesday 22nd February 1.00pm & 3.30pm Workshops 2.00pm & 4.30pm F: £0 (Booking essential )

A show by Marcello Chiarenza. Adapted and performed by Patrick Lynch. Music by Carlo Cialdo Capelli. Design assistant Elena Marini. Ages 5+ Crickets, cats, foxes and, of course, the world-famous puppet, will spring out of our collection of dusty, old, magic books while Patrick Lynch from CBeebies pulls all the strings and turns all the pages to bring you the true story of Pinocchio, no lie. You’ll have a whale of a time! Bydd criciaid, cathod, llwynogod ac, wrth gwrs, y pyped byd-enwog, yn neidio allan o’n casgliad o lyfrau llychlyd, hen hudol, tra bod Patrick Lynch o CBeebies yn tynnu’r holl dannau ac yn troi’r holl dudalennau er mwyn cyflwyno stori wir Pinocchio ichi, a dim celwydd. Byddwch chi’n cael amser gwych!

Mae gwrandawyr radio, cynulleidfoedd a grwpiau ysgrifennu’n adnabod John Bilsborough fel ‘The Funny Poet’. Fel Aelod o’r Academi Gymreig, enwebydd Gwobr Sony, pencampwr ‘Slam’ ac enillydd tlws ‘Worst Song in the World’. Mae’n addo cerddi doniol iawn, hanesion uchel a chaneuon amhosib. Ymunwch â Bilsborough a’u westeion am noswaith o syndod.

www.lyngo.co.uk

www.thefunnypoet.co.uk

“Elinor’s bedroom looks ordinary but it isn’t. When Elinor is asleep, her bedroom can fly.” Join Elinor and her bedroom on an adventure to far off lands, under the sea and outer space. Discover new friends, battling pirates and hapless astronauts. A creative and inspiring journey where Elinor discovers her own self-confidence and creativity. Little Light and award-winning author Heather Dyer join forces to present this classic adventure tale through dance theatre, projection and immersive sensory experiences. Ymunwch ag Elinor a’i hystafell wely ar anturiaeth i wledydd pell, o dan y môr a thrwy’r gofod pellaf. Darganfyddwch ffrindiau newydd, môr-ladron a gofodwyr anffodus. Taith greadigol ac ysbrydoledig ble mae Elinor yn darganfod ei hunan-hyder a chreadigrwydd ei hunan. Mae Little Light a’r awdures sydd wedi ennill gwobrau Heather Dyer yn cyfuno i gyflwyno’r stori anturiaeth glasurol hon trwy theatr ddawns, taflunio a phrofiadau synhwyraidd trochol.

www.little-light.co.uk 20 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 21


“Terrifically realistic and darkly funny... truly extraordinary and moving theatre” Nottingham Post

Llanelli Stage Company present

Fifth Word and Nottingham Playhouse present

COMPANY

All the Little Lights By Jane Upton

Stiwdio Stepni F: £13 O Thursday 23rd & Friday 24th February 7.30pm Saturday 25th February 3.00pm & 7.30pm

Stiwdio Stepni F: £10 C: £8 Sch: £6 T: £0 Tuesday 28th February 7.00pm Wednesday 1st March 1.30pm

A breakthrough Broadway musical in 1970. COMPANY remains fresh, acerbic and original today. The themes – marriage and commitment, friendship and loneliness – and its innovations in form, mark it as a landmark in American musical theatre; considered by many to have inaugurated the modern era of musical theatre. You can’t fail to be dazzled by Sondheim’s score – original, pulsating and breathtaking.

Written with support from charity Safe and Sound. Joanne and Lisa were like sisters. Then Lisa left. Now they have one last night to salvage their friendship. But will ghosts from the past haunt them forever? Poignant, moving and darkly funny, this award-winning new play tells the searing story of three girls slipping through the cracks in society.

Mae CDYO yn falch o gyflwyno campwaith Andrew Lloyd Webber a Tim Rice sef Jesus Christ Superstar. Un o’r sioeau cerdd gorau erioed, bydd y cynhyrchiad hwn yn sioe roc anferth gan ddathlu cenhedlaeth newydd o dalent ifanc ac uchelgeisiol; mae’n addo bod y sioe ‘rhaid ei gweld’ yn 2017.

Sioe gerdd arloesol o Broadway yn 1970. Mae COMPANY yn aros yn ffres, egr a gwreiddiol heddiw. Mae’r themâu – priodas ac ymrwymiad, cyfeillgarwch ac unigrwydd – a’i newyddbethau o ran ffurf, yn ei nodi fel tirnod mewn theatr gerddorol Americanaidd; mae llawer yn ystyried ei bod wedi cychwyn y cyfnod modern o theatr gerddorol. Mae’n amhosibl ichi beidio â chael eich syfrdanu gan sgôr Sondheim – gwreiddiol, cyffrous a rhyfeddol.

Roedd Joanne a Lisa fel chwiorydd. Yna, ymadawodd Lisa. Nawr, mae ganddynt un noson i achub eu cyfeillgarwch. Ond a fydd ysbrydion o’r gorffennol yn dod I’w poeni am byth? Ym deimladwy, symudol o thywyll doniol, mae’r ddrama newydd yma’n adrodd hanes tanbaid tair merch yn llithro drwy’r craciau yn y gymdeithas.

www.youthopera.co.uk

www.llanelliyouththeatre.co.uk

Carmarthen Youth Opera present

Lyric F: £16 C: £13 Tuesday 21st – Saturday 25th February 7.30pm Saturday Matinee 2.30pm

TM & © 1996 RUG Ltd

22 | Winter/Spring Season

O

CDYO are proud to present Andrew Lloyd Webber and Tim Rice’s masterpiece Jesus Christ Superstar. One of the best musicals of all times this production will be a rock spectacular and celebrate a new generation of young and aspiring talent, it promises to be the ‘must see’ show of 2017.

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

www.fifthword.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 23


CARMARTHEN

FILM CLUB

Mid Wales Opera in association with the Academy of Ancient Music present

SEMELE

CLWB FFILM CAERFYRDDIN

Carmarthen Film Club present

SA15 Stage School present

Ghostbusters (1984)

The Wizard of Oz

OPERA

Ffwrnes F: £15 C: £12.50 Thursday 23rd February 7.15pm First performed during Lent 1744 at Covent Garden, Handel’s Semele instantly caused a stir. The production used Congreve’s libretto based on Ovid’s Metamorphoses bringing to life Semele’s ill-fated love for Jupiter King of the Gods. Undoubtedly one of the jewels of baroque opera, it features the stunning tenor aria ‘Where’er you walk’ and Semele’s breathtaking ‘Endless pleasure, endless love’. Perfformiwyd Semele Handel am y tro cyntaf yn ystod y Grawys yn 1744 yn Covent Garden a pherodd gyffro o’r perfformiad cyntaf. Roedd y cynhyrchiad yn defnyddio libereto Congreve yn seiliedig ar Metamorphoses Ovid i ddod â hanes trasig cariad ofer Semele tuag at Jupiter Brenin y Duwiau yn fyw. Heb os nac oni bai, mae’r gwaith yn un o berlau opera Faróc. Mae’n cynnwys yr unawd tenor syfrdanol ‘Where e’er you walk’ a’r gorfoleddus ‘Endless pleasure, endless love’.

Lyric Studio F: £5 C: £4.50 Members: £2.50 Ffwrnes F: £12 O Wednesday 1st March 7.30pm Thursday 2nd – Friday 3rd March 7.30pm Saturday 4th March 2.30pm & 7.30pm Starring: Bill Murray, Sigourney Weaver, Rick Moranis Sunday 5th March 2.30pm Three odd-ball scientists get kicked out of their cushy Tuesday 7th – Friday 10th 7.30pm positions at a university in New York City where they studied the occult. They decide to set up shop in an old firehouse and become Ghostbusters, trapping pesky ghosts, spirits, haunts, and poltergeists for money. They wise-crack their way through the city, and stumble upon a gateway to another dimension. The Ghostbusters are called on to save the Big Apple. Mae tri gwyddonydd od yn cael eu taflu allan o’u swyddi cysurus mewn prifysgol yn Ninas Efrog Newydd ble roedden nhw’n astudio’r ocwlt. Maen nhw’n penderfynu sefydlu busnes mewn hen dˆy tân ac yn dod yn Ghostbusters, yn maglu bwganod trafferthus, ysbrydion, enghreifftiau o dai aflonydd, a pholtergeistiaid. Maen nhw’n cellwair eu ffordd drwy’r ddinas, ac yn dod o hyd i borth i ddimensiwn arall. Gelwir ar y Ghostbusters i achub y ‘Big Apple’.

Little Dorothy Gale of Kansas, like so many girls her age, dreams of what lies over the rainbow. One day a twister hits her farm and carries her away over the rainbow to another world. Come join Dorothy, the Scarecrow, the Tinman, the Cowardly Lion and Toto as they travel the universe of Dorothy and your imagination in this famous musical story. Mae Little Dorothy Gale o Kansas, fel cymaint o ferched o’i hoedran hi, yn breuddwydio am beth sy’n gorwedd dros yr enfys. Un diwrnod mae trowynt yn taro ei fferm ac yn ei chludo i ffwrdd dros yr enfys i fyd arall. Dewch i ymuno â Dorothy, y ‘Scarecrow’, y ‘Tinman’, y ‘Cowardly Lion’ a Toto wrth iddyn nhw deithio trwy fydysawd Dorothy a’ch dychymyg yn y stori gerddorol enwog hon.

www.midwalesopera.co.uk 24 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 25


HUW

YSGOL GYFUN GYMRAEG YNG BRO MYRDDIN NGHWMNI Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Kill For A Seat present

Don’t Go into the Cellar present

Fantasia

Tea with Oscar Wilde

Stiwdio Stepni F: £12 (EB: £10) Friday 3rd March 8.00pm

Miners’ F: £10 C: £8 Arts Club: £6 Thursday 9th March 7.30pm

This month’s headliner will be / Prif berfformiwr y mis hwn fydd Dan Thomas “Dynamic, dramatic, and funny. If you want comedy this guy is for real. Catch him while you can!” – The Glee Club

Enjoy comedy and chills in this original adaptation of the charming Oscar Wilde tale, written especially for children and young families. This one-man show, featuring much audience participation, is guaranteed to raise more than just a ghost of a smile!

Support from / Cefnogir gan Andy White “Undeniably entertaining” – Chortle Plus special guests and your rib-tickling host / Gwesteion arbennig yn ogystal aˆ gwestiwr straeon digrif Amy Gledhill

Mwynhewch gomedi ac ias yn yr addasiad gwreiddiol hwn o stori hyfryd Oscar Wilde, wedi’i ysgrifennu’n arbennig ar gyfer plant a theuluoedd ifanc. Mae’n sioe un dyn sy’n cynnwys digonedd o gyfranogiad gan y gynulleidfa, ac mae’n sicr o godi gwên!

www.dontgointothecellar.com

26 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

CHISWELL Lyric F: £10 C: £8 Nos Sadwrn 4ydd Mawrth 7.30yh

O

Come and celebrate St David’s Day in the company of Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, Huw Chiswell and Heledd Cynwal. A time to relax and enjoy a music extravaganza. President for the evening: Mr Eric Jones, Hendy, Pontarddulais. Dewch i ddathlu Gwyl ˆ Ddewi yng nghwmni Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, Huw Chiswell a Heledd Cynwal. Cyfle i chi eistedd nôl, gwrando a mwynhau gwledd o gerddoriaeth. Cadeirydd y noson: Mr Eric Jones, Hendy, Pontarddulais.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 27


Spoken Word

Saturday

Director Euros Lyn present

The Library Suicides Y Llyfrgell

Spoken Word Saturday

Stiwdio Stepni F: £5 Friday 10th March 1.00pm + Q&A 2.45pm

Ffwrnes Fach F: £3 Saturday 11th March 3.00pm

Welsh Language Film with English subtitles (Director Q+A at 2.45pm) A stylish, playful and enjoyably offbeat Welsh-language thriller, starring Catrin Stewart. Twin sister librarians Nan and Ana plan revenge when their author mother commits suicide, with her final words suggesting her biographer murdered her. This gem of a thriller is set within the stately National Library of Wales.

Meet up, Listen Up and speak Up! Expect to be mesmerised by wordsmiths exploring ‘The Spoken Word’. Each month we will have a guest professional teller as well as our usual open floor spots. If you are a storyteller, poet, rap artist, spoken word singer, film maker or first timer, please email to book a floor spot or for more information: Eleanorshaw10@gmail.com or Like Spoken Word Saturday on Facebook.

Cyngrehiad yn yr Yaith Gymraeg gyda is-deithlo’n saesneg (Sessiwn C+A gyda’r cyfarwyddwr am 2.45yp) Seren y stori gyffrous, gelfydd, difyr ac anarferol hon yw Catrin Stewart. Mae’r ddwy efaill o lyfrgellydd Nan ac Ana’n cynllunio dial pan mae eu hawdures o fam yn cyflawni hunanladdiad, gyda’i geiriau olaf yn awgrymu bod ei bywgraffydd wedi’i lladd hi. Wedi’i lleoli yn yr Amgueddfa urddasol Genedlaethol Cymru, bydd y stori yn gyffrous.

Disgwyliwch gael eich hudo gan artistiaid creadigol yn archwilio ‘The Spoken Word’. Bob mis bydd gennym artist gwadd proffesiynol yn ogystal â sesiynau agored i lefaru. Os ydych yn storîwr, bardd, artist rap, canwr y gair llafar, gwneuthurwr ffilm neu’n ymuno am y tro cyntaf – anfonwch e-bost i archebu lle llawr neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Eleanorshaw10@gmail.com neu ‘Like Spoken Word Saturday’ ar Facebook.

28 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Theatrau Sir Gˆar with Loud Applause Production

St David’s

Celebration Concert Ffwrnes F: £16 C: £14 FB: £45 Saturday 11th March 7.00pm Celebrate our Patron Saint under the skilful baton of exhilarating maestro Alwyn Humphreys as he raises the roof with the mighty sound of a traditional 100 strong male voice choir (choirs of Burry Port, Dyffryn Amman, Dyffryn Tywi and Mynydd Mawr). Popular host Garry Owen returns, renowned soprano Elin Manahan Thomas, guest accompanist Jeffrey Howard and up and coming talented young performers will bring the traditional feel of Wales on an evening not to be missed!

Dathlwch o dan baton medrus y maestro bywiogol Alwyn Humphreys wrth iddo fe godi’r to gyda sain anferth côr meibion traddodiadol â 100 o leisiau (corau Porth Tywyn, Dyffryn Amman, Dyffryn Tywi a Mynydd Mawr). Mae’r gwesteiwr poblogaidd Garry Owen yn dychwelyd, y soprano enwog Elin Manahan Thomas, y cyfeilydd gwadd Jeffrey Howard a pherfformwyr ifanc, talentog newydd a fydd yn cyflwyno natur draddodiadol Cymru ar noson na ddylid ei cholli!

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 29


Feel Good FFilm@Ffwrnes present

Youth

Tea Dance

An Evening with the Funny Poet

Stiwdio Stepni F: £5 (incl. Refreshments) Wednesday 15th March 1.30pm

Ffwrnes F: £5 (incl. refreshments) Wednesday 15th March 2.30pm

Stiwdio Stepni F: £6.50 C: £5 Thursday 16 March 7.30pm

Ffwrnes F: £16 C: £14 Thursday 16th March 7.30pm

National treasure Michael Caine stars in this moving comedy drama about the waning of one’s powers in old age from BAFTA award winning director Paolo Sorrentino. Retired conductor Fred is holidaying in the Alps when he receives a problematic request to perform in front of Queen Elizabeth II.

Join us at Ffwrnes for an afternoon of tea, cake and dancing with Phillip and Gaynor Evans, winners of the World famous Champions of Tomorrow Ballroom section, Blackpool. Phillip and Gaynor are currently competing as professionals in Ballroom and Latin for Wales. They are based at the Dance Kingdom, Llanelli and have danced all over the world including Russia, USA, Australia and Europe.

Radio listeners, audiences and writers’ groups know John Bilsborough as ‘the funny poet’. As a Member of the Welsh Academy, Sony Award nominee, Slam Champ and winner of the ‘Worst Song in the World’ trophy, he promises “hilarious verse, tall tales and impossible songs”, so join him and his guests for an evening of surprises.

The UK’s No.1 Tribute return with all the hits dedicated to one the greatest harmony duo’s. The real life brothers, with their flawless harmonies on live Acoustic Guitars are truly impressive, accompanied by special guest stars, will take you down memory lane with all the classic songs in a spectacular 2 hour show.

Mae gwrandawyr radio, cynulleidfoedd a grwpiau ysgrifennu’n adnabod John Bilsborough fel ‘The Funny Poet’. Fel Aelod o’r Academi Gymreig, enwebydd Gwobr Sony, pencampwr ‘Slam’ ac enillydd tlws ‘Worst Song in the World’. Mae’n addo cerddi doniol iawn, hanesion uchel a chaneuon amhosib. Ymunwch â Bilsborough a’u westeion am noswaith o syndod.

Mae Sioe Deyrnged Rhif 1 y DU yn dychwelyd gyda’r holl ganeuon llwyddiannus wedi’i hymroi i un o’r deuawdau harmoni mwyaf. Mae’r brodyr gwirioneddol, gyda’u harmonïau perffaith ac yn chwarae Gitarau Acwstig, yn wir drawiadol, â chyfeiliant sêr gwadd arbennig, a byddan nhw’n eich tywys i lawr lôn o atgofion gyda’r holl ganeuon clasurol mewn sioe ysblennydd o 2 awr.

Mae’r trysor cenedlaethol Michael Caine yn seren yn y gomedi ddrama hon am bwerau rhywun ar drai yn ei henoed gan y cyfarwyddwr sydd wedi ennill gwobr BAFTA Paolo Sorrentino. Mae’r arweinydd Fred, sydd wedi ymddeol, ar ei wyliau yn yr Alpau pan mae’n derbyn cais anodd i berfformio gerbron y Frenhines Elisabeth II.

Ymunwch â ni yn y Ffwrnes i gael cacen, tê prynhawn a dawnsio gyda Phillip a Gaynor Evans, enillwyr World Famous Champions of Tomorrow Ballroom, Blackpool. Ar hyn o bryd mae Phillip a Gaynor yn cystadlu fel dawnswyr proffesiynol Lladin a Dawns i Gymru. Maent wedi’u lleoli yn Dance Kingdom Llanelli ac wedi dawnsio dros y byd gan gynnwys, Rwsia, Yr Amerig, Awstralia ac Ewrop.

The Everly Brothers & Friends Tribute Show

www.thefunnypoet.co.uk

www.evansdance.co.uk

30 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 31


Senja Island, Norway © Thomas Senf

AN EVENING OF TRUE COUNTRY NOSTALGIA

Banff Mountain Film Festival World Tour

Robert Pratt for Chimes International present

Bara Caws yn cyflwyno

Avalon present

Patsy Cline

Yfory

Fantasia

Ffwrnes F: £13 C: £11.50 G6+: £11.50 Friday 17th March 7.30pm

Lyric F: £21 C: £19 Friday 17th March 7.30pm

Stiwdio Stepni F: £10 C: £8 Sch: £7 T: FREE Age 14 + Dydd Gwener 17eg Mawrth 7.15pm

Lyric F: £12 (EB £10) Tuesday 21st March 8.00pm

Experience an evening of extraordinary short films from the world’s most prestigious mountain film festival. Follow the expeditions of today’s most incredible adventurers, see amazing footage of adrenaline packed action sports and be inspired by thought-provoking pieces shot from the far flung corners of the globe. Ignite your passion for adventure, action and travel. An exciting event not to be missed with free prize giveaways!

Capturing the hearts of legions of fans in an evening of song, laughter and legendary stories promises an enthralling tribute to music, life and times of one of the world’s biggest country music stars.This feel-good show features the star of the West End show ‘Patsy’, the fabulously talented Sandy Kelly with special guest from the USA George Hamilton IV will leave you wanting more as they perform some of these unforgettable hits.

Profwch noson o ffilmiau byr anarferol o wyl ˆ ffilm mynydd mwyaf urddasol yn y byd. Dilynwch teithiau anturiaethwyr mwyaf anhygoel heddiw. Gweler lluniau o chwaraeon yn llawn adrenalin a cewch eich hysbrydoli gan ddarnau pryfoclyd wedi eu saethu o gorneli pell o’r byd. Taniwch eich angerdd am antur, effeithiau a theithio drwy gasgliad cyffrous o ffilmiau diweddaraf o wneuthurwyr ffilmiau antur mwyaf talentog heddiw. Digwyddiad cyffrous na ddylid ei golli gyda gwobrau am ddim!

Yn cipio calonnau llengoedd o gefnogwyr mewn noson o gân, chwerthin a straeon chwedlonol, mae’n addo bod yn deyrnged afaelgar i gerddoriaeth, bywyd ac amseroedd un o sêr mwyaf y byd ym maes canu gwlad. Mae’r sioe hwylus hon yn cynnwys seren sioe y West End ‘Patsy’, y talentog iawn Sandy Kelly gyda gwestai arbennig o UDA George Hamilton 1V a fydd yn eich gadael chi’n ysu am ragor wrth iddyn nhw berfformio rhai o’r caneuon bythgofiadwy hyn.

The Concert She Never Gave

Cast yn cynnwys/cast includes: Aled Bidder, Rhodri Evan, Caryl Morgan, Dewi Rhys Williams Drama newydd, gyffrous gan Siôn Eirian. Creisis personol, creisis gwleidyddol – erbyn yfory fydd pethau wedi newid… A new exciting play by Siôn Eirian about the evolving political landscape of Wales – and when the public and personal collide, everything changes…

This month’s headliner will be / Prif berfformiwr y mis hwn fydd Gareth Richards “A delightful hour of comedy” – The Guardian Support from / Cefnogir gan Bilal Zafar “witty and absorbing… highly entertaining. I look forward to whatever Zafar cooks up next” – Dominic Maxwell, The Times Plus special guests and your rib-tickling host / Gwesteion arbennig yn ogystal aˆ gwestiwr straeon digrif Kieran Boyd “Genuinely funny... very talented comedian HHHH” – Threeweeks

www.chimesinternational.com

www.banff-uk.com 32 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 33


Boom Productions present Shakespeare’s

Tea Dance

Hamlet

Ffwrnes F: £5 (incl. refreshments) Tuesday 21st March 2.30pm

Stiwdio Stepni F: £10 Sat Mat: £5 O Wednesday 22nd – Saturday 25th March 7.30pm Sat Mat 2.30pm

Ballet Theatre UK present

Ffwrnes

F: £18 C: £12

Saturday 18th March 7.30pm

Join Ballet Theatre UK in one of the greatest ballets of all time, Giselle. First performed in 1841, the captivating tragic love story of Giselle has never lost its popularity, considered to be one of the jewels in the crown of the romantic repertoire. Featuring a full Corps de Ballet of 24 international dancers along with the critically acclaimed Principal Dancers, present a high quality artistic arrangement of this haunting classic in its full glory set to the stunning music by Adolphe Adam.

34 | Winter/Spring Season

Wedi’i pherfformio’n gyntaf ym 1841, dydy stori serch drasig swynol Giselle erioed wedi colli ei phoblogrwydd, ac ystyrir ei bod yn un o’r gemau yng nghoron y repertoire rhamantaidd. Yn cynnwys Corps de Ballet llawn o 24 o ddawnswyr rhyngwladol gyda’r Prif Ddawnswyr sydd wedi ennill moliant gan feirniaid, cyflwynir trefniant artistig o safon uchel o’r clasur atgofus hwn yn ei ogoniant llawn â chyfeiliant cerddoriaeth syfrdanol Adolphe Adam.

Join us at Ffwrnes for an afternoon of tea, cake and dancing with Phillip and Gaynor Evans, winners of the World famous Champions of Tomorrow Ballroom section, Blackpool. Phillip and Gaynor are currently competing as professionals in Ballroom and Latin for Wales. They are based at the Dance Kingdom, Llanelli and have danced all over the world including Russia, USA, Australia and Europe. Ymunwch â ni yn y Ffwrnes i gael cacen, tê prynhawn a dawnsio gyda Phillip a Gaynor Evans, enillwyr World Famous Champions of Tomorrow Ballroom, Blackpool. Ar hyn o bryd mae Phillip a Gaynor yn cystadlu fel dawnswyr proffesiynol Lladin a Dawns i Gymru. Maent wedi’u lleoli yn Dance Kingdom Llanelli ac wedi dawnsio dros y byd gan gynnwys, Rwsia, Yr Amerig, Awstralia ac Ewrop.

www.evansdance.co.uk

Commemorate the centenary of the World War 1 with Shakespeares ‘Hamlet’. 1917 Germany declared unrestricted submarine warfare leading to America joining the conflict. Elsinore crown a new Monarch, while the emotionally volatile Hamlet questions life and existence. Enjoy this high quality artistic depiction of a classic that will leave an enriching experience for the Shakespeare follower. Gallwch goffáu am Ryfel Byd 1 gyda ‘Hamlet’ Shakespeare. Yn 1917 fe wnaeth yr Almaen ddatgan rhyfel anghyfyngedig â llongau tanfor a arweiniodd at Unol Daleithiau America’n ymuno â’r rhyfel. Mae Elsinore yn coroni Teyrn newydd, tra bod Hamlet, sy’n emosiynol fflamllyd, yn cwestiynu bywyd a bodolaeth. Mwynhewch y portread celfydd hwn o ansawdd uchel o glasur a fydd yn cyflwyno profiad gwerthfawr i ddilynwyr Shakespeare.

www.ballettheatreuk.com

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 35


DENMARK STREET

Big Band

Programme includes / Rhaglen yn cynnwys

J.N. HUMMEL

J.S. BACH

Concerto for trumpet and Concerto for violin and orchestra E-flat Major orchestra A-Minor BWV 1041

Chamber Philharmonic Europe Powerful Emotions Tour 2017

Sweeny Entertainments proudly present

Ffwrnes F: £15 C: £12 Students: £10 Sch: POA Wednesday 22nd March 7.30pm

Lyric F: £21 Thursday 23rd March 7.30pm

T.Rextasy Kammer The 40th Commemorative Philharmone Europa Anniversary Tour Founded in Cologne, this ensemble engages the most talented young musicians from 18 European nations and has performed in some of the most prestigious European concert halls. Their 2017 tour is made up of a chamber orchestration of nine musicians and two soloists, Cyrill Gussaroff (trumpet) from Russia and Pawel Zuzanski (violin) from Poland. A first for the Ffwrnes!

Lyric T.Rextasy have been performing worldwide for over 20 years becoming widely accepted as the world’s only official tribute show dedicated to Marc Bolan and T.Rex. Endorsed by Marc’s estate, family, management and TREX members, in this commemorative year, T.Rextasy celebrate Marc’s life and works with a rock n’ roll concert for all ages. As a fan in the 1970s this show is for you!

Sefydlwyd yn Cologne, mae’r ‘ensemble’ hwn yn cynnwys cerddorion ifanc a thalentog ac wedi perfformio yn rhai o neuaddau gorau Ewrop. Mae eu taith 2017 yn cynnwys offeryniaeth siambr o naw o gerddorion yn ogystal a dau unawdydd sef Cyrill Gussaroff (trwmped) o Rwsia a Pawel Zuzanski (feiolin) o Wlad Pwyl. Dyma’i ymweliad cyntaf i’r Ffwrnes!

Mae T.Rextasy wedi bod yn perfformio dros y byd ers mwy nag 20 o flynyddoedd, gan gael eu derbyn yn eang fel yr unig sioe deyrnged swyddogol yn y byd sydd wedi’i hymroi i Marc Bolan a T.Rex. Wedi’i gymeradwyo gan ystad, teulu, rheolwyr Marc ac aelodau TREX, mae T.Rextasy yn dathlu bywyd a gwaith Marc gyda chyngerdd roc a rôl ar gyfer pob oedran. Fel cefnogwr yn y 1970au mae’r sioe hon ar eich cyfer chi!

www.kammerphilharmonie-europa.de

www.sweeneyentertainments.co.uk

36 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

F: £20 C: £18

Friday 24th March 7.30pm

Recreating the swinging jazz sounds of the Big Band era, performing compositions that span an entire century, including standards made famous by Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. This world famous band of talented musicians will take your breath away. Put together by the Musical Director and Band Leader Paul Burch they’ve performed with some of the biggest names in the music business and have played in many West End Musicals. “…as for the band – they were fantastic.” “...the big band to follow New Year was a perfect conclusion, and great fun was had by all.” “…The Denmark Street Big Band were terrific, great playlist and musicianship” – Event Manager – The Royal Opera House

Yn ailgreu seiniau jas bywiog cyfnod y Band Mawr, yn perfformio cyfansoddiadau sy’n cwmpasu canrif gyfan, gan gynnwys caneuon safonol a wnaed yn enwog gan Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Bydd y band byd-enwog hwn o gerddorion talentog yn tynnu’ch anadl i ffwrdd. Wedi’i roi at ei gilydd gan y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth ac Arweinydd Band Paul Burch maen nhw wedi perfformio gyda rhai o’r enwau mwyaf yn y maes. “…as for the band – they were fantastic.” “...the big band to follow New Year was a perfect conclusion, and great fun was had by all.” “…The Denmark Street Big Band were terrific, great playlist and musicianship” – Event Manager – The Royal Opera House

www.denmarkstreetbigband.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 37


“Dragons come when you least expect them. You turn around... and there they are.”

“Dreigiau dod pan fyddwch yn lleiaf yn eu disgwyl. Byddwch yn troi o gwmpas... ac yno y maent.”

It’s An Act LTD present

Elli Tangent present

Taking Flight Theatre present

Bridget Jones Baby

Flanders and Swann You’ve Got Dragons Drop Another Hat

Ffwrnes F: £12 C: £10 Saturday 25th March 7.30pm

Ffwrnes F: £7 (includes a glass of wine or soft drink) Monday 27th March 7.30pm

Ffwrnes F: £15 C: £12 Thursday 30th March 7.30pm

Stiwdio Stepni F: £9 C: £7.50 FB: 28 Saturday 31st March 1.00pm & 3.30pm

In a social experience that has retired head teacher, Ron and his wife, Yvonne out of their comfort zone as they experience a camping trip for the first time that leads them to meeting Grant and Stef. The socially unexpectable couple are loud, exciting and argumentative and break into the relaxing and comfortable environment of Ron and Yvonne, changing their lives forever.

Bridget Jones (Renée Zellweger) over 40 and single decides to focus on her until she meets a dashing and handsome American named Jack (Patrick Dempsey). A week later she rekindles her love with Mark Darcy (Colin Firth) things couldn’t be better, until Bridget discovers she’s pregnant. Now, the befuddled mom-to-be must figure out if the proud papa is Mark or Jack.

Mewn profiad cymdeithasol, mae’r prifathro sydd wedi ymddeol, Ron, a’i wraig Yvonne, y tu allan i’w parth cysur wrth iddyn nhw brofi taith wersylla am y tro cyntaf, sy’n eu harwain at gwrdd â Grant a Stef. Mae’r cwpl cymdeithasol annerbyniol yn uchel, cyffrous a dadleugar ac mae nhw’n torri i mewn i amgylchedd ymlaciol a chysurus Ron a Yvonne, gan newid eu bywydau am byth.

Mae Bridget Jones (Renée Zellweger), sydd dros 40 oed ac yn sengl, yn penderfynu canolbwyntio arni ei hunan tan ei bod hi’n cwrdd ag Americanwr nwyfus a golygus, o’r enw Jack (Patrick Dempsey). Ac un wythnos yn ddiweddarach mae hi’n ail-gynnau ei chariad gyda Mark Darcy (Colin Firth), a gallai pethau ddim fod yn well, tan fod Bridget yn darganfod ei bod hi’n feichiog. Nawr, mae’n rhaid i’r ddarpar fam ddryslyd benderfynu ai Mark neu Jack yw’r tad.

Michal Bernstein and Colin Stevens perform this two-man musical theatrical revue. A homage to Michael Flanders and Donald Swann, those two great wits, composers and performers who were at the heart of 50s and 60s satire. In this revival, Bernstein and Stevens recreate the wit, social comment and musical dexterity of the original shows. At the same time they take full advantage of the many opportunities for visual humour using, like their mentors, a minimum of theatrical props.

Worries, fears, anxieties... they are all dragons and they sneak up on most of us at one time or another. Lots of people get them. Even really good people get them. And sometimes they are hard to get rid of. So what can a young girl with a bad case of the dragons do? With toe tapping music, this highly visual, sensitive production is a humorous and touching exploration of the ‘dragons’ we all face. An ideal family show of a wonderful tale.

Perfect Pitch by John Godber

www.itsanact.co.uk Proceeds in aid of Cariad raising money for defibrillators. Phone either Liz Davies on 07718 745474 or Jayne Rees on 07464 944547.

38 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Michal Bernstein a Colin Stevens sy’n perfformio’r sioe dau ddyn hon sy’n rifiw o theatr gerddorol. Mae’n deyrnged i Michael Flanders a Donald Swann, dau ddyn hynod ffraeth, a chyfansoddwyr a pherfformwyr oedd yn rhan allweddol o ddychan y pumdegau a’r chwedegau. Yn yr adfywiad hwn, mae Bernstein a Stevens yn ail-greu ffraethineb, sylwadau cymdeithasol a deheurwydd cerddorol y sioeau gwreiddiol. Mae’n nhw hefyd yn elwa’n llawn ar y cyfleoedd lu am hiwmor gweledol, ac fel eu mentoriaid, ychydig iawn o gelfi theatrig a ddefnyddir ganddynt.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Pryderon, ofnau, pryderon... maent i gyd yn ddreigiau ac maent yn sleifio i fyny ar y rhan fwyaf ohonom ar ryw adeg neu'i gilydd. Mae llawer o bobl yn eu cael. Mae hyd yn oed pobl gwirioneddol dda’n eu cael. Ac weithiau eu bod yn anodd i gael gwared. Felly, beth all merch ifanc ag achos gwael y dreigiau ei wneud? Mae’n sioe deuluol ddelfrydol o stori ryfeddol.

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 39


s e n r w f F Regional Circus Theatre Centre Canolfan Rhanbarthol TheatrfwSyrrcnaess yF

Lost In Translation Circus present

Omidaze present

The Hogwallops

Romeo & Juliette

Ffwrnes F: £10 C: £8 FB: £25 G6+: £8 Sch: £6 T: FREE Wednesday 29th March 7.00pm Thursday 30th March 11.00pm

Ffwrnes F: £10 C: £8 FB: £25 G6+: £8 Sch: £6 T: FREE Wednesday 12th April 2.00pm & 7.30pm

From UK Based multinational multi-skilled circus troupe. Thrillingly spectacular circus skills blend seamlessly with charm, physical comedy, clowning, juggling, theatrical storytelling and slapstick in this colourful, loud and funny domestic adventures of a family of misfits. Inspired by Roahl Dahl’s ‘The Twits’ this is a treat for the eyes and ears. Suitable for a broad audience, family friendly, recommended for ages 5+. Gan gwmni syrcas amlsgiliau rhyngwladol a leolir yn y DU. Mae sgiliau syrcas trawiadol ysblennydd yn cydweddu’n rhwydd â swyn, comedi corfforol, clownio, jyglo, adrodd straeon mewn dull theatrig a slapstic yn anturiaethau domestig lliwgar, uchel a doniol teulu o fisffitiaid. Wedi’i hysbrydoli gan ‘The Twits’ mae hwn yn wledd i’r llygaid a’r clustiau gan Roahl Dahl.

Shakespeare shaken up. Combining circus and theatre for audiences as young as 7 and as old as old man time himself. For those who loathe Shakespeare, those who love Shakespeare and those in between who just want a good night out. Citizenship. Civil disturbance. Conflict. Anger. Abuse. Tragic consequences. This is Britain today. This is where we lay our scene. Shakespeare ‘shaken up’. Yn cyfuno syrcas a theatr i gynulleidfaoedd mor ifanc â 7 mlwydd oed ac mor hen a dyn amser ei hun. Ar gyfer y rhai sy’n casáu Shakespeare, y rhai sydd wrth eu bodd gyda Shakespeare a’r rhai yn y canol sydd am noson dda allan. Dinasyddiaeth. Aflonyddwch sifil. Gwrthdaro. Cam-drin. Canlyniadau trasig. Dyma Prydain heddiw. Dyma lle rydym yn gosod ein golygfa.

Max Calaf Seve Ffwrnes F: £10 C: £8 FB: £25 G6+: £8 Sch: £6 T: FREE Saturday 20th May 7.00pm Sunday 21st May Matinee 2.30pm Max Calaf Seve creates indoor and outdoor performances, challenging himself to obliterate the boundaries of what is possible on the trampoline. With Anyday, Max pulls us deeply into the intimate world of the character. It is comic, absurd and surreal, yet deeply emotional and physical. Mae Max Calaf Seve yn creu perfformiadau tu fewn ac yn yr awyr agored, gan herio ffiniau o beth sy’n bosibl ar y trampolîn. Gyda Anyday, mae Max yn tynnu ni yn ddwfn i mewn i fyd y cymeriad. Mae’n ddoniol, abswrd a swreal, ac eto yn emosiynol a chorfforol.

www.maxcalaf.com

www.omidaze.co.uk

www.litcircus.com 40 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 41


WINNER OF “BEST INTERNATIONAL SHOW”

CARMARTHEN

FILM CLUB

HOLLYWOOD FRINGE FESTIVAL 2010

CLWB FFILM CAERFYRDDIN

Ffilm@Ffwrnes present

Carmarthen Film Club present

Feel Good FFilm@Ffwrnes present

Rhodri Miles One Man Show present

An Inspector Calls

Millers Crossing (1981)

Hail, Caesar

Burton

Stiwdio Stepni 3rd April 7.30pm

Lyric Studio F: £5 C: £4.50 Members: £2.50 Wednesday 5th April 7.30pm

Stiwdio Stepni F: £5 (incl. Refreshments) Wednesday 5th April 1.30pm

Miners’ F: £10 C: £8 Arts Club: £6 Thursday 6th April 7.30pm

Tom Reagan (Gabriel Byrne) is the right-hand man, and chief adviser, to mob boss, Leo (Albert Finney). Trouble’s brewing between Leo and another mob boss, Johnny Caspar (Jon Polito), over activities of a bookie, Bernie Bernbaum (John Turturro) and they are at odds on how to deal with it. Meanwhile, Tom’s in a secret relationship with Leo’s girlfriend, Verna (Marcia Gay Harden), who happens to be the sister of Bernie. Tom is cast out from Leo’s camp and ultimately finds himself stuck in the middle between several deadly, unforgiving parties.

An ensemble cast guides us through the absurd, unpredictable world of 1950s Hollywood as the disappearance of leading A-lister Baird Whitlock (George Clooney) from the studio sparks off a series of events that leads trouble-shooter Eddie Mannix (Josh Brolin) to question his very place in a rapidly changing world.

Written by: Gwynne Edwards. Directed by: Gareth Armstrong. Performed by: Rhodri Miles

F: £5

When a young girl commits suicide a police inspector is sent to investigate a prosperous Yorkshire household. It emerges that each one is partly responsible for the girl’s death. Alistair Sim stars in this classic drama. Followed with a Question and Answer session by a leading practitioner about the original play. Pan mae merch ifanc yn cyflawni hunanladdiad anfonir arolygydd heddlu i ymchwilio i aelwyd ffyniannus yn Swydd Efrog. Mae’n dod yn amlwg bod pob un yn rhannol gyfrifol am farwolaeth y ferch. Alistair Sim yw seren y ddrama glasurol hon. Yn cael ei dilyn gan sesiwn Holi ac Ateb gan ymarferydd blaengar ynghylch y ddrama wreiddiol.

42 | Winter/Spring Season

Tom Reagan (Gabriel Byrne) yw prif gynorthwyydd, a phrif gynghorydd, giaffer y mob, Leo (Albert Finney). Mae trwbl yn codi rhwng Leo a giaffer arall y mob, Johnny Caspar (Jon Polito), oherwydd gweithgareddau bwci, Bernie Bernbaum (John Turturro) ac mae Leo a Tom yn gwrthdaro ynghylch sut i ddelio ag e. Yn y cyfamser, mae Tom mewn perthynas gyfrinachol gyda chariad Leo, Verna (Marcia Gay Harden), sy’n digwydd bod yn chwaer i Bernie. Tom yn cael ei daflu allan o garfan Leo ac yn y pen draw mae’n ei gael ei hunan yn sownd yn y canol rhwng nifer o garfannau marwol, anfaddeugar. Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Mae cast ensemble yn ein harwain ni drwy fyd gwirion, anrhagweladwy Hollywood yn y 1950au wrth i ddiflaniad yr actor Rhestr-A Baird Whitlock (George Clooney) o’r stiwdio gychwyn cyfres o ddigwyddiadau sy’n arwain y trefnydd problemau Eddie Mannix (Josh Brolin) i gwestiynu ei union le mewn byd sy’n newid yn gyflym.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

BURTON vividly presents the life of great Welsh actor from humble beginnings to Hollywood mega-stardom. RHODRI MILES, (Game of Thrones, Eastern Promises, Atlantis) takes on the role of the younger BURTON depicting the struggles with beautiful women (not least Liz Taylor), alcohol, wealth, stage and screen which are the threads woven into this sad, happy, exuberant often hilarious one-man show. Mae BURTON yn cyflwyno bywyd yr actor Cymreig mawr yn fyw o’i ddechreuadau gostyngedig i’r cyfnod pan oedd e’n seren anferth yn Hollywood. Mae RHODRI MILES, (Game of Thrones, Eastern Promises, Atlantis) yn cymryd rôl y BURTON iau, yn dangos y trafferthion â menywod hardd (nid y lleiaf ohonyn nhw oedd Liz Taylor), alcohol, cyfoeth, llwyfan a sgrîn sef yr edeifion a wehyddir i mewn i’r sioe un-dyn drist, hapus, orfoleddus ac yn aml ddoniol iawn hon. Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 43


Interactive Theatre International present

Production Company present

Kill For A Seat present

An Evening with the Funny Poet

Fantasia

Stiwdio Stepni F: £6.50 C: £5 Thursday 6th April 7.30pm

Stiwdio Stepni F: £12 (EB: £10) Friday 7th April 8.00pm

Radio listeners, audiences and writers’ groups know John Bilsborough as ‘the funny poet’. As a Member of the Welsh Academy, Sony Award nominee, Slam Champ and winner of the ‘Worst Song in the World’ trophy, he promises “hilarious verse, tall tales and impossible songs”, so join him and his guests for an evening of surprises.

This month’s headliner will be / Prif berfformiwr y mis hwn fydd Steve Shanyaski “Absolutely stormed it!” – The Mail

Mae gwrandawyr radio, cynulleidfoedd a grwpiau ysgrifennu’n adnabod John Bilsborough fel ‘The Funny Poet’. Fel Aelod o’r Academi Gymreig, enwebydd Gwobr Sony, pencampwr ‘Slam’ ac enillydd tlws ‘Worst Song in the World’. Mae’n addo cerddi doniol iawn, hanesion uchel a chaneuon amhosib. Ymunwch â Bilsborough a’u westeion am noswaith o syndod.

Support from / Cefnogir gan Eleanor Tiernan “Tiernan has a uniquely oblique angle on the word, fresh and original” – Chortle Plus special guests and your studly host / Gwesteion arbennig yn ogystal aˆ gwestiwr straeon digrif James Cook

BACK B POPULA Y DEMANDR !

Ffwrnes

F: £42.50

(Tickets include a 3-course meal and 2-hour interactive show)

Friday 7th & Saturday 8th April 7:00pm Performance commences at 7:30pm When the audience become diners in the ‘Faulty Towers’ restaurant and are served by Basil, Sybil and Manuel, pretty much anything can happen – because two-thirds of the show is improvised! The fun starts as guests wait to be seated, then hurtles along in a 2-hour tour de force of shambolic service and a 70s-style 3-course meal. Expect the unexpected!

www.thefunnypoet.co.uk

Pan mae’r gynulleidfa’n dod yn giniawyr ym mwyty ‘Faulty Towers’ ac yn cael eu gweini gan Basil, Sybil a Manuel, gall unrhyw beth ddigwydd bron – gan fod dwy ran o bob tair o’r sioe yn cael eu dyfeisio ar y pryd! Mae’r hwyl yn cychwyn wrth i westeion aros am seddau, ac yna’n rhuthro ymlaen mewn tour de force o wasanaeth di-drefn a phryd o fwyd 3-chwrs ar ddull y 70au. Dissgwyliwch yr annisgwyl!

www.torquaysuitetheatre.com 44 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 45


Spoken Word

Saturday

CARIBBEAN ADAPTION OF THE POPULAR FAIRY TALE THE LITTLE MERMAID Hijinx Theatre in Association with Blind Summit present

Meet Fred

Spoken Word Saturday

Stiwdio Stepni F: £10 C: £8 Saturday 8th April 7.30pm

Ffwrnes Fach F: £3 Saturday 8th April 3.00pm

When threatened with losing his Puppetry Living Allowance, Fred’s life begins to spiral out of his control. A sell-out show at Edinburgh Festival Fringe 2016, expect it to be “Sharp, funny and vastly entertaining” (Lyn Gardner, The Guardian). Contains strong language and puppet nudity. HHHHH “The humour here brilliantly black with mordant social and political relevance” – The Herald

Meet up, Listen Up and speak Up! Expect to be mesmerised by wordsmiths exploring ‘The Spoken Word’. Each month we will have a guest professional teller as well as our usual open floor spots. If you are a storyteller, poet, rap artist, spoken word singer, film maker or first timer, please email to book a floor spot or for more information: Eleanorshaw10@gmail.com or Like Spoken Word Saturday on Facebook.

Pan mae’n cael ei fygwth â cholli ei Lwfans Byw i Bypedwaith, mae bywyd Fred yn dechrau troelli allan o’i reolaeth. Sioe a werthodd pob tocyn yng Ngwyl ˆ Ymylol Caeredin yn 2016, gallwch chi ddisgwyl iddi hi fod yn “Siarp, doniol a chwbl adloniadol” (Lyn Gardner, The Guardian). Mae’n cynnwys iaith gref a noethni pypedi.

www.hijinx.org.uk

46 | Winter/Spring Season

Disgwyliwch gael eich hudo gan artistiaid creadigol yn archwilio ‘The Spoken Word’. Bob mis bydd gennym artist gwadd proffesiynol yn ogystal â sesiynau agored i lefaru. Os ydych yn storîwr, bardd, artist rap, canwr y gair llafar, gwneuthurwr ffilm neu’n ymuno am y tro cyntaf – anfonwch e-bost i archebu lle llawr neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Eleanorshaw10@gmail.com neu ‘Like Spoken Word Saturday’ ar Facebook.

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

LMP present

Once On This Island Jr Stiwdio Stepni F: £12 O Wednesday 12th & Thursday 13 April 2.30pm Good Friday 14 April & Saturday 15th April 2.30pm & 7.30pm Book and Lyric by Lynn Ahrens. Music by Stephen Flaherty. Based on the Novel My Love, My Love by Rosa Guy. A non-stop catchy, contemporary and Caribbean-flavoured song and dance story about a young peasant girl who falls in love with a wealthy boy for the other side of her island. The fantastical gods guide Ti Moune on her quest to test the strength against the powerful forces of prejudice, hatred and death. An intimate show presented in a dance/movement-driven style with colourful costumes and sets that capture your imagination. Stori gyflym, gyfoes â chân a dawns â naws Garibïaidd am ferch ifanc y werin sy’n syrthio mewn cariad gyda bachgen cyfoethog o ochr arall ei hynys. Mae duwiau rhyfeddol yr ynys yn tywys Ti Moune ar ei chyrch i roi prawf ar ei chryfder yn erbyn grymoedd nerthol rhagfarn, casineb a marwolaeth. Sioe fynwesol a gyflwynir mewn arddull a yrrir gan ddawns/symud gyda gwisgoedd a setiau lliwgar sy’n cipio’ch dychymyg. Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Easter Bunny’s Eggs-Ellent Adventure Ffwrnes CH: £10 Adults: £ 8.50 Friday 14th April 1.30pm From the team behind Marty MacDonald’s Farm comes the chocolateiest Easter show ever… Who is behind the mysterious Easter Egg trail? Why are there strange noises coming from beneath the hills? And what is the truth behind the tale of the Easter Bunny? Easter Bunny’s Eggsellent Adventure is a family show particularly suitable for 2-7 year olds and kids join the hunt for the hidden chocolate factory and meet the Easter Bunny afterwards to receive a special Easter present! Oddi wrth y tîm sydd y tu ôl i Marty MacDonald’s Farm mae’r sioe Basg fwyaf siocledaidd erioed yn dod… Pwy sydd ˆ Pasg dirgel? Pam bod synau rhyfedd y tu ôl i’r trywydd Wy yn dod o islaw i’r bryniau? A beth yw’r gwirionedd y tu ôl i stori Bwni’r Pasg? Mae Easter Bunny’s Eggs-ellent Adventure yn sioe i’r teulu, yn arbennig plant 2-7 oed, ac mae plant yn ymuno â’r helfa am y ffatri siocled gudd ac yn cwrdd â Bwni’r Pasg wedyn i dderbyn anrheg Basg arbennig!

www.easterbunnyshows.co.uk Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 47


The People’s Theatre Company present

by Steven Lee

Ffranki’s fun Films present

Tea Dance

Beauty and the Beast

Ffwrnes F: £5 (incl. refreshments) Tuesday 18th April 2.30pm

Ffwrnes F: £7 Saturday 22nd April 1.30pm

Join us at Ffwrnes for an afternoon of tea, cake and dancing with Phillip and Gaynor Evans, winners of the World famous Champions of Tomorrow Ballroom section, Blackpool. Phillip and Gaynor are currently competing as professionals in Ballroom and Latin for Wales. They are based at the Dance Kingdom, Llanelli and have danced all over the world including Russia, USA, Australia and Europe.

Belle, a young girl, bored of her little town longs for adventure. When her father is locked away in a beast’s castle, Belle volunteers to take his place. With a little help from the enchanted staff at the castle, Belle soon learns to look past the Beasts appearance. Including a photo opportunity with Princess Belle.

Ymunwch â ni yn y Ffwrnes i gael cacen, tê prynhawn a dawnsio gyda Phillip a Gaynor Evans, enillwyr World Famous Champions of Tomorrow Ballroom, Blackpool. Ar hyn o bryd mae Phillip a Gaynor yn cystadlu fel dawnswyr proffesiynol Lladin a Dawns i Gymru. Maent wedi’u lleoli yn Dance Kingdom Llanelli ac wedi dawnsio dros y byd gan gynnwys, Rwsia, Yr Amerig, Awstralia ac Ewrop.

Mae Belle, merch ifanc, sydd wedi diflasu ar ei thref fach yn dyheu am anturiaethau. Pan mae ei thad yn cael ei gloi i ffwrdd mewn castell bwystfil, mae Belle yn gwirfoddoli i gymryd ei le. Gydag ychydig o help gan y staff swynedig yn y castell, cyn bo hir mae Belle yn dysgu i edrych heibio i ymddangosiad y Bwystfil. Mae’n cynnwys cyfle i gael llun gyda’r Dywysoges Belle.

www.evansdance.co.uk

Magic designed by

PAUL DANIELS Ffwrnes – Wednesday 19th April 2.30pm F: £9.50 C: £8.50 FB: £34 Lapseats: £13.50

Lyric – Thursday 20th April 2.30pm

My brother has a dragon and he keeps it secretly. Within a box beneath his socks. He’s hiding it from me…

Mae draig gan fy mrawd ac mae e’n ei chadw’n gyfrinachol. O fewn bocs o dan ei hosanau. Mae e’n ei chuddio rhagof i…

This spectacular musical adventure about a toddler, his brother and a secret dragon is about growing up and the importance of family in a feel good show for big hearted adults and loving little ones alike. With the magic designed by the legendary Paul Daniels and based on a fabulous new book by Steven Lee, this spectacular musical adventure will entertain the kids and is a must-see for the whole family.

Mae’r anturiaeth gerddorol ysblennydd hon ynghylch plentyn bach, ei frawd a draig gudd yn ymwneud â thyfu i fyny a phwysigrwydd teulu mewn sioe ddifyr ar gyfer oedolion â chalon fawr a rhai bychain annwyl fel ei gilydd. Gyda’r hud wedi’i gynllunio gan y chwedlonol Paul Daniels ac wedi’i seilio ar lyfr newydd gwych gan Steven Lee, bydd yr anturiaeth gerddorol ysblennydd hon yn difyrru’r plant ac mae’n sioe rhaid-ei-gweld i’r holl deulu.

www.ptc.org.uk 48 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 49


Light, Ladd and Emberton present

Caitlin

Ffwrnes F: £10 Friday 21st April 6.00pm (Welsh) 8.00pm (English)

Commissioned by National Library of Wales.

WINNER OF BEST DANCE PRODUCTION WALES THEATRE AWARDS 2015

Caitlin was the wife of poet Dylan Thomas. At the start of the 70s, 20 years after he died, she started going to Alcoholics Anonymous. In an AA meeting Caitlin makes a determined effort to deal with her tempestuous past. The audience sit in the circle with Caitlin as she re-visits her life with Dylan in a relationship fuelled by love, addiction, jealousy and infidelity. As they drink, fight, love and leave each other the unoccupied chairs become part of the action in this physical and powerful duet. Gwraig y bardd Dylan Thomas oedd Caitlin Thomas. Dechreuodd fynychu cyfarfodydd Alcoholigion Anhysbys ddechrau’r saithdegau, ugain mlynedd wedi i’w gwr ˆ farw. Llwyfennir y gwaith y tu fewn i gylch o gadeiriau, wedi eu gosod yn barod ar gyfer cyfarfod AA. Mae’n gyfle i Caitlin wynebu ei hoes dymhestlog hir. Mae’r gynulleidfa yn eistedd gyda hi ac yn dyst wrth iddi olrhain perthynas gariadus, rwystredig, genfigenus ac anffyddlon. Mae perfformiadau’r dawnswyr yn eofn, tyner a ffyrnig wrth i Caitlin a Dylan yfed, ymgecru, ymladd a charu a gadael ei gilydd. Mae hanner cadeiriau’r cylch yn cael eu taflu a’u siabwrtho wrth i Caitlin adrodd ei hanes cythryblus.

www.lightladdemberton.com

Arnold Ridley’s Classic Drama Little Theatre present

Clare Hammond present

The Ghost Train

Clare Hammond Piano Recital

Stiwdio Stepni F: £10 O Wednesday 26th – Saturday 29th April 7.30pm

Ffwrnes F: £13 C: £11 Drama Club: £10 Saturday 29th April 2.30pm

In the most famous mystery ever written for the theatre a very silly young man accidentally strands six passengers at a small Cornish wayside station and despite the stationmaster’s weird stories of a ghost train they stay the night in the waiting-room. They soon regret this decision as ghostly apparitions materialise before the true reason is revealed.

Winner of the Royal Philharmonic Society’s ‘Young Artist Award’, pianist Clare Hammond gives a recital that warrants her “reputation for brilliantly imaginative concert programmes” (BBC Music Magazine). Join her in exploring an enriching, inspiring music experience by Beethoven, Debussy, Fauré and Stravinsky alongside gems by Dutilleux, Jacquet de la Guerre and Kim Ashton.

Yn y stori ddirgelwch fwyaf enwog a ysgrifennwyd erioed ar gyfer y theatr mae dyn ifanc twp iawn yn gadael chwe theithiwr yn ddamweiniol mewn gorsaf min ffordd yng Nghernyw ac er gwaethaf straeon rhyfedd y gorsaf-feistr ynghylch trên bwganod maen nhw’n aros am y nos yn yr ystafell aros. Cyn bo hir maen nhw’n edifarhau am y penderfyniad hwn wrth i ddrychiolaethau bwganllyd ymddangos cyn bod y rheswm gwirioneddol yn cael ei ddatgelu.

Mae enillydd ‘Young Artist Award’ (Gwobr Artist Ifanc) y Royal Philharmonic Society, y bianyddes Clare Hammond, yn rhoi datganiad sy’n cadarnhau ei “henw da am raglenni cyngerdd campus o ddychmygus” (Cylchgrawn Cerddoriaeth y BBC). Ymunwch â hi i archwilio profiad cyfoethog, ysbrydoledig o gerddoriaeth gan Beethoven, Debussy, Fauré a Stravinsky wrth ochr gemau gan Dutilleux, Jacquet de la Guerre a Kim Ashton.

www.clarehammond.com

50 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 51


More Than A Theatre Mwy Na Theatr If you want your event to motivate and have a positive impact on your organisation, staff and business!

Os ydych am gynnal digwyddiad i ysgogi a chael effaith positif ar eich mudiad, staff neu gwmni!

Whether you’re planning your annual conference, general meeting, awards ceremony or a training day for 10 or 500 people in conference or theatre style Theatrau Sir Gâr has the right space available. Our events team will help you transform your event into something visually stimulating and memorable.

Cynhadledd blynyddol, cyfarfodydd cyffredinol, seremoni gwobrwyo neu diwrnod hyfforddiant i 10 neu 500 o bobl mewn fformat cynhadledd neu steil theatre, mae gan Theatrau Sir Gâr yr ateb i chi! Mae ein tîm digwyddiadau’n medru helpu i drawsnewid eich digwyddiad i rhywbeth cyffrous, gweledol a bythgofiadwy.

Our theatres sit proudly and conveniently in a prime location with plenty of nearby car parks in Llanelli, Carmarthen and Ammanford town centres, we have much to offer organisations in terms of front of house and technical facilities and plenty of room for casual break-out sessions.

Eistedda’r theatrau’n gyfleus mewn prif leoliadau gyda digon o feysydd parcio cyfagos yng nghanol trefi Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman. Mae gennym lawer i gynnig, cymwysterau blaen a chefn llwyfan gyda digonedd o le i gynnal grwpiau arbennig llai o tˆy faint.

FOR FURTHER INFORMATION OR TO DISCUSS YOUR REQUIREMENTS PLEASE CONTACT: Benjamin Stevenson (Events and Conference Coordinator) T: 01554 744419 E: BJStevenson@carmarthenshire.gov.uk

M FWY O WYBODAETH NEU I DRAFOD EICH GOFYNION CYSYLLTWCH Â: Benjamin Stevenson (Cydlynydd Cynhadlaeddau a Digwyddiadau) F: 01554 744419 E: BJStevenson@carmarthenshire.gov.uk

/TheatrauSirGar /FFWRNESTHEATRE /LyricCarmarthen /MinersTheatreAmmanford

Like us on Facebook

Hoffwch ni ar Facebook

@TheatrauSirGar

Follow us on Twitter

Dilynwch ni ar Twitter 52 | Winter/Spring Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Take a look at what goes on behind the scenes Cewch weld beth sy’n digwydd tu ôl i’r llen

Get to know about some amazing deals Dewch i wybod am gynigion unigryw

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Win tickets through our Facebook and Twitter competitions Enillwch docynnau ar Facebook a Twitter

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 53


Ballet UK – Alice in Wonderland

Psychic Sally

The Searchers

Friday 19 May 2017 7.30pm Dydd Gwener 19 Ma1 2017 7.30yp

Tuesday 16 May 2017 7.30pm Dydd Mawrth 16 Mai 2017 7.30yp

Wednesday 21 June 2017 7.30pm Dydd Mercher 21 Mehefin 2017 7.30yp

Mister Maker and the Shapes Live Jive Aces

Forbidden Nights

Saturday 24 June 2017 7.30pm Dydd Sadwrn 24 Mehefin 2017 7.30yp

Friday 16 June 2017 8.00pm Dydd Gwener 16 Mehefin 2017 8.00yp

54 | Winter/Spring Season

Friday 23 June 7.30pm Dydd Gwener 23 Mehefin 2017 7.30yp

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor y Gaeaf/Gwanwyn | 55


January / Ionawr Wed 4 Fri 6 Tue 10 Thur 12 – Sun 29 Sat 14 Tue 17 Wed 18 Fri 20 Mon 23 Wed 25

Fantasia (U) Cabaret Coch Cymru Comedy Club Labyrinth (U) Robinson Crusoe and the Caribbean Pirates Spoken Word Saturday Cabaret Coch Cymru Comedy Club Wild (15) Tˆyhai The Shining (15) Tea Dance

February / Chwefror Wed 1 Mon Oncle (U) Wed 1 Florence Foster Jenkins (PG) Fri 3 Carmarthenshire Sports Personality Awards 2016 Fri 3 Cabaret Coch Comedy Club Sat 4 Charity Concert Thur 9 Hagit Yakira Dance Sat 11 Spoken Word Saturday Sat 11 Temperance Seven Tue 14 Valentines Tea Dance Tue 14 My Bloody Valentine (15) Thur 16 An Evening with the Funny Poet Tue 21 The Curious Adventures of Pinocchio Wed 22 The Flying Bedroom Tue 21 – Sat 25 Jesus Christ Superstar Thur 23 Semele Opera Thur 23 – Sat 25 Company March / Mawrth Tue 28 – Wed 1 Wed 1 Thur 2 – Fri 10 Fri 3 Sat 4 Thur 9 Fri 10

All The Little Lights Ghostbusters (12A) The Wizard of Oz Cabaret Coch Cymru Comedy Club Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin yng nghwmni Huw Chiswell Tea With Oscar Wilde Y Llyfrgell / The Library Suicides

Venue / Lleoliad Ffwrnes Stiwdio Stepni Lyric Miners’

SCAN ME to buy tickets now

#TSG

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Sat 11 Sat 11 Wed 15 Wed 15 Thur 16 Thur 16

Thur 23 Fri 24 Sat 25 Mon 27 Wed 29 – Thur 30 Thur 30

Spoken Word Saturday St David’s Celebration Concert Youth Tea Dance An Evening with the Funny Poet The Everly Brothers and Friends Tribute Show Banff Mountain Film Festival World Tour (12A) Patsy Cline – The Concert She Never Gave Yfory Giselle – UK Tour Cabaret Coch Cymru Comedy Club Tea Dance Hamlet Chamber Philharmonic Europe Powerful Emotions Tour (2017) T.Rextasy Denmark Street Band Perfect Pitch Bridget Jones Baby (15) The Hogwallops Flanders and Swann Drop Another Hat

April / Ebrill Mon 3 Wed 5 Wed 5 Thurs 6 Thurs 6 Fri 7 Fri 7 – Sat 8 Sat 8 Sat 8 Tue 11 – Wed 12 Wed 12 – Sat 15 Fri 14 Tues 18 Wed 19 Thurs 20 Thurs 20 – Fri 21 Sat 22 Wed 26 – Sat 29 Sat 29

An Inspector Calls Millers Crossing (1990) Hail, Caesar An Evening with the Funny Poet Burton Comedy Club Faulty Towers – Dining Experience Meet Fred Spoken Word Saturday Romeo & Juliette Once on this Island Jr Easter Bunny’s Eggs-Ellent Adventure Tea Dance Don’t Dribble on the Dragon Don’t Dribble on the Dragon Caitlin Beauty and the Beast Ghost Train Clare Hammond Piano Recital

Fri 17 Fri 17 Fri 17 Sat 18 Tue 21 Tue 21 Wed 22 – Sat 25 Wed 22

All information is correct at the time of printing. Under special circumstances Theatrau Sir Gâr reserves the right to amend the programme at short notice. Mae’r holl wybodaeth yn gywir ar adeg argraffu. O dan amgylchiadau arbennig mae Theatrau Sir Gâr yn cadw’r hawl i newid y rhaglen ar fyr rybudd.

Design: Stuart Lloyd Associates www.stuartlloyd.com

Dates for your Diary Dyddiadau i’ch Dyddiadur

Carmarthenshire Theatres  
Carmarthenshire Theatres  

Winter/Spring 2017

Advertisement