Page 1

0;;[ 

)BUmFMEDBSFFSEFUPVSMFBETUP8ZPBTmSTUNBUIFYDFMMFODFDIBJS >ÅÅçÑ >Óxi’`Ñ å>țÂÓÑ ’  ‘‹›€Ñ Ó Ñ >``Ñ >Ñ Vˆ>°ÓiÅÑ Ó Ñ >›Ñ >’Åi>`çÑ ’ ›€Ñ >›`Ñ `‹ÈӋ›€Þ‹Èˆi`Ñ V>ÅiiÅÑ >ÈÑ >Ñ –>ӈi–>ӋVÈÑi`ÞV>Ӌ ›Ñ°Å wiÈÈ ÅÑåˆi›ÑӈiÑ1›‹äiÅȋÓçÑ

wÑ7砖‹›€ÑV>’’i`µÑ Ñ ›Ñw>VÓ]шiÑ ˆ>`Ñ Vˆ>°ÓiÅÈÑ  wÑ >Ñ `‹wwiÅi›ÓÑ Óç°iÑ °’>››i`Ñ w ÅÑ ˆ‹ÈÑ wÞÓÞÅi\Ñ >Ñ w‹ÅÈÓÑ › äi’Ñ ˆ i > ` i ` Ñ Ó  Ñ ° Þ L ’ ‹ V > Ó ‹   ›Ñ >›`Ñ >Ñ ÈV‹i›ViÑ xVӋ ›Ñ Óŋ’ €çÑ ° > Å Ó ‹ > ’ ’ çÑ åŋÓÓi›µÑ >ÅÅçÑ >›`Ñ ˆ‹ÈÑ å‹wi]Ñ

> Å ’ ç › ]Ñ i › ä ‹ È ‹   › i `Ñ Ó ˆ   È i Ñ › i æ ÓÑ V ˆ > ° Ó i Å È Ñ rÑ >›`Ñ ÓˆiÑ ›iæÓÑ V ˆ > ° Ó i Å È Ñ   wÑ Óˆi‹ÅÑ ’‹äiÈÑ rÑ Li‹›€Ñ åŋÓÓi›Ñ >ÓÑ Óˆi‹ÅÑ iæ‹ÈӋ›€Ñ ˆ –iÑ ‹›Ñ ӈi›È]Ñ i Å€‹>µ]Ñ >›`Ñ >Ñ ÅiVi›Ó’çÑ°ÞÅVˆ>Èi`ÑÅiӋÅi–i›ÓÑ°Å °iÅÓçы›Ñ>‹›iµ Ñ ÞÓÑӈiÑ1›‹äiÅȋÓçÑ wÑ7砖‹›€Ñ`‹`ÑV>’’]Ñi›V ÞÅ>€‹›€Ñ >Óxi’`ÑÓ Ñ>°°’çÑw ÅÑӈiђi€‹È’>Ӌäi’çŠwޛ`i`Ñ7砖‹›€Ñ æVi’’i›ViÑ ˆ>‹Åы›Ñ>ӈi–>ӋVÈÑ `ÞV>Ӌ ›µÑ>Óxi’`Ñ ÅiV ›È‹`iÅi`]Ñ °’>Vi`Ñ ˆ‹ÈÑ ›>–iÑ ‹›Ó Ñ V ›È‹`iÅ>Ӌ ›Ñ w ÅÑ ÓˆiÑ °ÅiÈӋ€‹ ÞÈÑ i›` åi`Ñ w>VޒÓçÑ ° È‹Ó‹ ›]Ñ >›`Ñ iäi›ÓÞ>’’çÑV ––‹ÓÓi`ÑÓ Ñ>Ñ>Å>–‹iŠL>Èi`Ñ`iÓ ÞÅÑ wÑ ˆ‹ÈÑÅiӋÅi–i›ÓÑ°’>›Èµ Ñ >Óxi’`ÂÈÑ>V>`i–‹VÑÈiÅä‹Viш>ÈÑÈ°>››i`і ÅiÑӈ>›Ñ }íÑçi>ÅÈÑ>ÓÑӈiÑ1›‹äiÅȋÓçÑ wÑi Å€‹>Ñ>›`ы›V’Þ`iÈÑÓå Ñ çi>ÅÈÑ >ÈÑ >Ñ °Å €Å>–Ñ `‹ÅiVÓ ÅÑ >ÓÑ ÓˆiÑ >Ӌ ›>’Ñ -V‹i›ViÑ  Þ›`>Ӌ ›µÑ iÑ ˆi’°i`Ñ ’>ޛVˆÑ >›`Ñ €Þ‹`iÑ 1ÂÈÑ ` VÓ Å>’Ñ–>ӈi–>ӋVÈÑi`ÞV>Ӌ ›Ñ`i€ÅiiÑÓ Ñ°Å –‹›i›ViÑ >ÓÑӈiÑÓ °Ñ wÑӈiћ>Ӌ ›ÂÈÑ°Å €Å>–ȵÑÑ-Ӌ’’]Ñ7砖‹›€ÂÈÑ {i`€’‹›€Ñ` VÓ Å>’Ñ°Å €Å>–ш>`рÅi>ÓÑ>°°i>’µ

2009FallBlackboard.indd 1

Ñ ¿ÓÑ å>ÈÑ °ÅiÓÓçÑ V’i>ÅÑ Óˆ>ÓÑ Óˆ‹ÈÑ å>ÈÑ >Ñ È‹€›‹xV>›ÓÑ °° ÅÓޛ‹Óç]ÀÑ ˆiÑ ÅiV>’’ÈÑ Óˆ‹›‘‹›€Ñ >L ÞÓÑ ÓˆiÑ 17Ñ w>VޒÓçÑä‹È‹ ›ÈÑw ÅÑ>ћiåÑ°Å €Å>–Ñ>›`ÑӈiÑÅ ’iÑӈ>ÓÑӈiÑ i›` åi`Ñ°Å wiÈÈ ÅȈ‹°Ñå Þ’`Ñ°’>çµÑ¿ÑÑå>ÈÑÈ Ñ`ii°’çÑ ‹–°ÅiÈÈi`Ñå‹ÓˆÑ åˆ>ÓÑ Ñ w Þ›`Ñ ˆ i Å i Ñ > Ó Ñ Ó ˆ iÑ Þ›‹äiÅȋÓçµÀÑ Ñ > Ó w ‹ i ’ `Ñ >V‘› å’i`€iÈÑ Óˆ>ÓÑ å‹ÓˆÑ ӈiÑ   ° °   Å Ó Þ › ‹ Ó çÑ V   – i ÈÑ ÅiÈ° ›È‹L‹’‹ÓçÑ w ÅÑ ‹›› ä>Ӌ ›Ñ >›`ÑVÅi>Ӌ›€Ñ>Ñ ›>Ӌ ›>’Ñ >›`Ñ ‹›Óiś>Ӌ ›>’Ñ ’ i > ` i Å È ˆ ‹ °Ñ Å ’iÑ w ÅÑ ÓˆiÑ 1›‹äiÅȋÓçÑ  wÑ 7砖‹›€µ Ñ¿ 7 i Ñ V > ›  ÓÑ ,ARRY(ATlELD Å i Ó Å > V i Ñ Ó ˆ iÑ å i ’ ’ Š å   Å ›Ñ x€ÞÅiŠi‹€ˆÓÈÑ wÑӈiÑ°>ÈÓ]ÀшiÑÈ>çȵ Ñ >Œçі äi–i›ÓÑÓ å>Å`рÅi>ÓiÅÑ°ÞL’‹VÑä‹È‹L‹’‹ÓçÑ ‹ÈÑLi€‹››‹›€Ñå‹ÓˆÑӈiÑw Å–>Ӌ ›Ñ wÑ>іޒӋ`‹ÈV‹°’‹›>ÅçÑ Ói>–Ñ ӈ>ÓÑ å‹’’Ñ w VÞÈÑ  ›Ñ ÈÓÞ`狛€Ñ –>ӈi–>ӋV>’Ñ iæ°iŋi›Viµ Ñ ¿‹ÈӠŋV>’’ç]ÑÈVˆ ’>ÅȈ‹°Ñ‹›Ñ ÞÅÑxi’`ш>ÈÑw VÞÈi`Ñ  ›Ñ’i>ś‹›€]Ñ>Vˆ‹iäi–i›Ó]ÑÓi>Vˆ‹›€ÑiwwiVӋäi›iÈÈÑrÑ ›Ñ iä>’Þ>Ӌ›€Ñ >›`Ñ >ÈÈiÈȋ›€]ÀÑ >Óxi’`Ñ È>ç鵄 ¿9iÓÑ åˆi›Ñ ç ÞÑÅi>`Ñ ÞÅђ‹ÓiÅ>ÓÞÅiÑӈ>ÓÑV>’’ÈÑw ÅÑViÅÓ>‹›Ñ‘‹›`ÈÑ wÑ Óˆ‹›€ÈÑ Ó Ñ ˆ>°°i›Ñ ‹›Ñ ӈiÑ VÞÅŋVÞ’Þ–Ñ >›`Ñ ‹›Ñ iwwiVӋäiÑ Ói>Vˆ‹›€]Ñ ‹`i>ÈÑ >L ÞÓÑ –>ӈi–>ӋV>’Ñ iæ°iŋi›ViÈÑ rÑ >›`Ñ ÓˆiÑ ºÞ>’‹ÓçÑ  wÑ –>ӈi–>ӋV>’Ñ iæ°iŋi›ViÑ rÑ >ÅiÑ >’’Ñ äiÅÑӈiÑ°’>ViµÑ›`Ñåiё› åÑäiÅçђ‹ÓӒiÑ>L ÞÓш åÑ ‹›`‹ä‹`Þ>’ÈÑ°iÅVi‹äiÑӈiÑ>VÓÞ>’Ñiæ°iŋi›ViÈÑӈiçш>äiÑ CONTINUEDONP

10/22/09 1:10:14 PM


4LBUJOHUPXIFSFUIFUFBDIJOHQSPGFTTJPOXJMMCF "Y+AY0ERSICHITTE $EAN 57#OLLEGEOF%DUCATION

7

>ç›iÑ ÅiÓë‘çÑ >ÓÓŋLÞÓi`Ñ –ÞVˆÑ wÑ ˆ‹ÈÑ ÈÞVViÈÈÑ >ÈÑ >Ñ °Å wiÈȋ ›>’ш V‘içÑ°’>çiÅÑÓ Ñӈ‹ÈÑ°ˆ‹’ È °ˆç\Ñ¿-‘>ÓiÑ Ó Ñ åˆiÅiÑ ÓˆiÑ °ÞV‘Ñ ‹ÈÑ € ‹›€µµµ› ÓÑ Ó Ñ åˆiÅiÑ ‹ÓÑ ˆ>ÈÑ Lii›µÀÑ ÅiÓë‘çÑå>ÈÑ>L’iÑÓ ÑÅ>‹ÈiÑӈiђiäi’Ñ wш‹ÈÑ å›Ñ°’>çÑ>›`Ñӈ>ÓÑ wÑ ˆ‹ÈÑÓi>–ÈÑå‹ÓˆÑ`iÓiŖ‹›i`Ñw VÞÈÑ ›Ñӈ‹ÈÑ°ˆ‹’ È °ˆçµÑÑ/ `>çÑ ÓˆiÑV ›ÓiæÓÑw ÅÑӈiÑ°Åi°>Å>Ӌ ›Ñ wÑÓi>VˆiÅÈÑ>›`ѠӈiÅÑÈVˆ  ’Ñ °iÅÈ ››i’ÑVˆ>’’i›€iÈÑ ÞÅÑ>L‹’‹ÓçÑÓ Ñ`i`ÞViÑåˆiÅiÑӈiÑ°ÞV‘Ñ  wÑwi`iÅ>’Ñ>›`ÑÈÓ>ÓiÑ° ’‹VçÑ勒’Ñ€ Ñ›iæÓµÑ Ñ VV Þ›Ó>L‹’‹ÓçÑÅi–>‹›ÈÑ ›iÑV ›ÈÓ>›ÓÑ>ÓÑӈiÑÈ>–iÑӋ–iÑ Óˆ>ÓÑ ÓˆiÑ –i>ÈÞÅi–i›ÓÑ Ó  ’È]Ñ iæ°iVÓ>Ӌ ›È]Ñ >›`Ñ Åi° ÅӋ›€Ñ ÅiºÞ‹Åi–i›ÓÈÑ ÈV‹’’>ÓiµÑ/ˆiÑÅiVi›ÓÑÅi’i>ÈiÑ wÑӈiÑ7砖‹›€Ñ `ÞV>Ӌ ›Ñ -ޖ–>ÅçÑ wÅ –Ñ ӈiÑ 7砖‹›€Ñ i°>ÅӖi›ÓÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›ÑÅi–‹›`ÈÑÞÈÑӈ>Ó\Ñ>³Ñ7砖‹›€Ñ‹Èћ ÓÑޛ‹ºÞiы›ÑӈiÑ VŋӋV>’Ñ›ii`ÑӠы–°’i–i›ÓÑiwwiVӋäiÑÈÓÅ>Ói€‹iÈÑӠы–°Å äiÑ ÓˆiÑ ’i>ś‹›€Ñ  ÞÓV –iÈÑ >›`Ñ ÓˆiÑ ˆ‹€ˆÑ ÈVˆ  ’Ñ €Å>`Þ>Ӌ ›Ñ Å>ÓiÈÑ wÑӈiÑÈÓÞ`i›ÓÈы›Ñ ÞÅÑ*Š§ÛÑÈVˆ  ’ÈËÑL³ÑÈÞ°° ÅÓÑw ÅÑ *Š§ÎÑi`ÞV>Ӌ ›Ñ‹›Ñ7砖‹›€Ñ‹ÈÑȋ€›‹xÑV>›ÓÑ>›`Ñ ÞÅÑ°ÞL’‹VÈÑ iæ°iVÓÑ ÞÈÑ Ó Ñ `i– ›ÈÓÅ>ÓiÑ ‹–°Å äi`Ñ ÅiÈޒÓÈÑ  ›Ñ ’i>ś‹›€Ñ >ÈÈiÈȖi›ÓÈËÑ V³Ñ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ wÅ –Ñ ° äiÅÓçÑ >›`Ñ › ›Š–> Å‹ÓçÑ VޒÓÞÅ>’ÑL>V‘€Å Þ›`ÈÑV’i>Œçш>äiћii`ÈÑӈ>ÓÑ>Åiћ ÓÑLi‹›€Ñ –iÓËÑ>›`Ñ`³Ñ‹–°Å äi–i›ÓÈÑÓ Ñӈ‹ÈÑV –°’iæÑÈçÈÓi–Ѳ°ÞL’‹VÑ i`ÞV>Ӌ ›³Ñ 勒’Ñ ÅiºÞ‹ÅiÑ ÓˆiÑ  ‹›ÓÑ >›`Ñ V ›Ó‹›Þ ÞÈÑ iww ÅÓÈÑ  wÑ ’ V>’Ñ ÈVˆ  ’Ñ L >Å`È]Ñ V ––Þ›‹Ó‹iÈÑ >›`Ñ °>Åi›ÓÈ]Ñ `‹ÈÓŋVÓÑ >`–‹›‹ÈÓÅ>Ó ÅÈ]Ñ ÓˆiÑ 7 ]Ñ ’i€‹È’>Ó ÅÈÑ >›`Ñ ° ’‹VçÑ –>‘iÅÈ]Ñ 7砖‹›€Ñ  ––Þ›‹ÓçÑ  ’’i€iÈ]ÑӈiÑ1›‹äiÅȋÓçÑ wÑ7砖‹›€]Ñ >›`ÑӈiÑ17Ñ  ’’i€iÑ wÑ `ÞV>Ӌ ›µ Ñ ,iÈi>ÅVˆÑ ÈÓÞ`‹iÈÑ  äiÅÑ ÈiäiÅ>’Ñ `iV>`iÈÑ ‹›`‹V>ÓiÑ Óˆ>ÓÑ ÓˆiÑ- Ñ, / -/Ñ " /, 1/",ÑӠђi>ś‹›€Ñ ‹ÈÑ/ Ñ/  ,µÑ7iÑV ›Ó‹›ÞiÑÓ ÑÅiä‹iåÑ>›`ÑÅiä‹ÈiÑ ÞÅÑ °ÅiÈiÅä‹ViÑÓi>VˆiÅÑ°Åi°>Å>Ӌ ›Ñ°Å €Å>–ÈѲÛíы›Ñ>’’³Ñ‘› å‹›€Ñ ӈ>ÓÑӈiÑV’>ÈÈÅ  –Èы›Ñ刋VˆÑӈiÈiћ ä‹ViÑÓi>VˆiÅÈÑ勒’Ñå Å‘Ñ ˆ>äiћiäiÅш>`рÅi>ÓiÅÑVŋӋV>’Ñ›ii`ÈÑw ÅÑiwwiVӋäiÑÓi>Vˆ‹›€Ñ ÅÑ ˆ‹€ˆiÅÑiæ°iVÓ>Ӌ ›ÈÑw Åђi>ś‹›€Ñ ÞÓV –iȵÑ7iÑÅiV €›‹ëiÑӈiÑ ÈÓÅ ›€ÑÅi’>Ӌ ›Èˆ‹°ÑLiÓåii›ÑiwwiVӋäiђi>`iÅȈ‹°Ñ>›`ш‹€ˆÑ °iÅw Å–‹›€ÑÈVˆ  ’ÈÑ刋VˆÑ‹›{ÑÞi›ViÈÑ ÞÅрÅ>`Þ>ÓiÑ°Å €Å>–ÈÑ Óˆ>ÓÑ°Åi°>ÅiѰŋ›V‹°>’È]ÑÈÞ°iŋ›Ói›`>›ÓÈ]ÑÈVˆ  ’ÑV Þ›Èi’ ÅÈ]Ñ >›`Ñ>`ä>›Vi`Ñ°Å wiÈȋ ›>’Èы›ÑÈ°iV‹>’Ñi`ÞV>Ӌ ›]ÑVÞÅŋVÞ’Þ–Ñ >›`Ñ ‹›ÈÓÅÞVӋ ›]Ñ ’‹ÓiÅ>VçÑ i`ÞV>Ӌ ›]Ñ i>ŒçÑ Vˆ‹’`ˆ  `Ñ i`ÞV>Ӌ ›]Ñ ÈV‹i›ViÑ i`ÞV>Ӌ ›]Ñ –>ӈi–>ӋVÈÑ i`ÞV>Ӌ ›]Ñ ›€’‹ÈˆÑ>ÈÑ>ÑÈiV ›`ђ>›€Þ>€i]ÑÓi>VˆiÅÈÑ wÑ–iŋV>›Ñ›`‹>›Ñ Vˆ‹’`Åi›]Ñ>`ޒÓђi>ś‹›€]Ñ>›`ы›ÈÓÅÞVӋ ›>’ÑÓiVˆ› ’ €çµÑ Ñ Å>`Þ>ÓiÈÑ  wÑ >’’Ñ  ’’i€iÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ °Å €Å>–ÈÑ –ÞÈÓÑ LiÑ Åi>`çÑ Ó Ñ >ÈÈÞÅiÑ ’i>ś‹›€Ñ w ÅÑ >’’Ñ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ å‹ÓˆÑ °Å wiÈȋ ›>’Ñ °i`>€ €‹V>’Ñ ȑ‹’’ÈÑ >›`Ñ ÈÓÅ ›€Ñ V ›Ói›ÓÑ >Åi>Ñ ‘› å’i`€i]Ñ `iäi’ °Ñ >›`Ñ –>‹›Ó>‹›Ñ iwwiVӋäiÑ >›`Ñ È>wiÑ ’i>ś‹›€Ñi›ä‹Å ›–i›ÓÈ]Ñ>›`Ñi–°ˆ>ȋëiÑӈiы–° ÅÓ>›ViÑ wÑ i`ÞV>Ӌ ›Ñ>ÓÑ>’’Ñ’iäi’ȵÑ7iÑV –iÑÓ Ñӈ‹ÈÑå Å‘Ñ‹›ä‹€ Å>Ói`Ñ

$EAN+AY0ERSICHITTE

LçÑӈiÑ° Ói›Ó‹>’Ñw ÅÑ ÞÅрÅ>`Þ>ÓiÈÑÓ ÑV>Ó>’çëiÑVˆ>›€iÑ>›`Ñ Ó Ñ° È‹Ó‹äi’çы–°>VÓÑӈ ÞÈ>›`ÈÑ wђ‹äiȵÑ7iіÞÈÓÑÓÅÞÈÓÑi>VˆÑ  ÓˆiÅÑ>›`Ñ ÞÅі>›çÑiæÓiś>’Ñ°>ÅӛiÅÈÑӠшi’°ÑÞÈÑÅi>VˆÑ ÞÅÑ € >’ȵÑ7iÑä>’ÞiÑÓi>–å Å‘ÑLiV>ÞÈiÑåiÑ>ÅiÑi›Å‹Vˆi`Ñåˆi›Ñ –Þ’Ó‹°’iÑ °iÅÈ°iVӋäiÈÑ >›`Ñ ‹`i>ÈÑ >ÅiÑ Èˆ>Åi`]Ñ iäi›Ñ åˆi›Ñ ӈiçÑ`‹wwiÅÑwÅ –Ñ ÞÅѠ囵Ñ7iÑÈÓŋäiÑӠі `i’Ñ‹›Ói€Å‹Óçы›Ñ>’’Ñ >È°iVÓÈÑ wÑ ÞÅÑå Å‘Ñ>ÈÑ>Ñw Þ›`>Ӌ ›Ñ wÑ ÞÅы›`‹ä‹`Þ>’Ñ>›`Ñ V ’’iVӋäiÑ°Å wiÈȋ ›>’Ñiæ°iVÓ>Ӌ ›ÈµÑ Ñ ›Ñ ӈ‹ÈÑ ’>V‘L >Å`Ñ ç ÞÑ å‹’’Ñ xћ`Ñ –>›çÑ iæ>–°’iÈÑ  wÑ ÈÓÞ`i›ÓÑ>›`Ñw>VޒÓçÑ>VӋä‹Ó‹iÈÑ>›`Ñ>VV –°’‹Èˆ–i›ÓȵÑ9 ÞÑ勒’Ñ >’È ÑÅi>`Ñ>L ÞÓÑ>’Þ–›‹Ñ>›`Ñ>å>Å`ÈÑ>›`ћiåы›‹Ó‹>ӋäiȵÑ7iÑ ˆ>äiÑ>Ñä‹LÅ>›ÓÑw>VޒÓçÑ>›`Ñ>ѺÞ>’‹ÓçÑÈÓÞ`i›ÓÑL `çµµµ–>‘‹›€Ñ iäiÅçÑiww ÅÓÑÓ Ñȑ>ÓiÑÓ ÑåˆiÅiÑӈiÑ°ÞV‘Ñ‹Èр ‹›€µÑш °iÑç ÞÑ i› çÑӈ‹ÈыÈÈÞiÑ>›`Ñы›ä‹ÓiÑç ÞÑӠѐ ‹›ÑÞÈÑ ›ÑӈiыViu

iLÅ>Ñ iV‘]Ñi`‹Ó Å #OLLEGEOF%DUCATION Ñ i°ÓµÑÕÕÌ}]ѧíííÑ µÑ1›‹äiÅȋÓçÑäiµ]Ñ>Å>–‹i]Ñ79µÑnÛí̧ iŠ–>‹’\Ñ J179"µ 1 Ñ *iÅÈ ›ÈÑÈii‘‹›€Ñ>`–‹Èȋ ›]Ñi–°’ ç–i›Ó]Ñ ÅÑ>VViÈÈÑÓ Ñ°Å €Å>–ÈÑ wÑӈiÑ1›‹äiÅȋÓçÑ wÑ7砖‹›€ÑȈ>’’ÑLiÑV ›È‹`iÅi`Ñå‹Óˆ ÞÓÑÅi€>Å`ÑÓ ÑÅ>Vi]ÑV ’ Å]ÑÅi’‹€‹ ›]ÑÈiæ]ћ>Ӌ ›>’Ñ Å‹€‹›]Ñ`‹È>L‹’‹Óç]Ñ>€i]Ñ äiÓiÅ>›ÑÈÓ>ÓÞÈ]ÑÈiæÞ>’Ñ Å‹i›Ó>Ӌ ›]Ñ ÅÑ° ’‹Ó‹V>’ÑLi’‹iwµ

'[[V[[[* , [ > ; ; 4 6 4 [ > 5 [ 3 D 2 0 C 8 > = [

2009FallBlackboard.indd 2

I]Z7aVX`WdVgY

10/22/09 1:10:16 PM


-BOU[1SPGFTTPSTIJQTVQPSUTSFBEJOFTTSFTFBSDI>VޒÓçÑ –i–LiÅÑ ‹Vˆi’’iÑ ÞVˆ>›>›ÂÈÑ ÅiÈi>ÅVˆÑ >›`Ñ ÈÞ°° ÅÓÑ wÑ7砖‹›€ÂÈÑi>ŒçÑVˆ‹’`ˆ  `Ñi`ÞV>Ӌ ›Ñ°Å €Å>–Ñ ‹›‹Ó‹>ӋäiÈÑ ÅiVi‹äi`Ñ >Ñ –> ÅÑ L  ÈÓÑ Óˆ‹ÈÑ w>’’Ñ åˆi›Ñ ȈiÑ å>ÈÑ ›>–i`ÑӈiÑxÑÅÈÓÑÅiV‹°‹i›ÓÑ wÑӈiÑ äiÅiÓÓÑ µÑ>›`Ñ ’‹ë>LiӈÑµÑ >›ÓëÑ ‹ÈӋ›€Þ‹Èˆi`Ñ * Å   w i È È   Å È ˆ ‹ ° Ñ ‹ ›Ñ `ÞV>Ӌ ›µÑÑ Ñ / ˆ i Ñ > å > Å ` ]Ñ i›` åi`ÑLçÑӈiÑ>›ÓëÑ w>–‹’ç]Ñå>ÈÑiÈÓ>L’‹Èˆi`Ñ Ó Ñ >ÓÓÅ>VÓÑ >›`Ñ ÅiÓ>‹›Ñ  ÞÓÈÓ>›`‹›€Ñ i`ÞV>Ӌ ›Ñ ÈVˆ ’>ÅÈÑ >›`Ñ Ói>VˆiÅÈÑ å‹ÓˆÑ >Ñ °Å äi›Ñ ÓÅ>V‘Ñ ÅiV Å`Ñ >›`Ñ ›>Ӌ ›>’Ñ Åi°ÞÓ>Ӌ ›Ñ ‹›Ñ ӈi‹ÅÑ Vˆ Èi›Ñ w‹i’`鵄 /ˆiÑ °Å wiÈÈ ÅȈ‹°Ñ °Å ä‹`iÈÑ È>’>ÅçÑ  ÅÑ `‹ÈVÅiӋ ›>ÅçÑ wޛ`‹›€ÑÓ Ñi›ˆ>›ViÑӈiÑ ÅiV‹°‹i›ÓÂÈÑÅiÈi>ÅVˆÑ>›`Ñ Ói>Vˆ‹›€Ñ °Å €Å>–ÈÑ w ÅÑ Óå Ñ çi>Å鵄 ÓÑ å‹’’Ñ L ÓˆÑ ÈÞ°° ÅÓÑ ÞVˆ>›>›ÂÈÑ ‹›`‹ä‹`Þ>’ÑÅiÈi>ÅVˆÑ>›`Ñ å‹’’Ñ V ›ÓŋLÞÓiÑ Ó Ñ ˆiÅÑ å Å‘Ñ  ›Ñ >Ñ 7砖‹›€Ñ

i°>ÅӖi›ÓÑ wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ ‹›‹Ó‹>ӋäiÑ Ó Ñ `iäi’ °Ñ ¿>Ñ ÈçÈÓi–Ñ w ÅÑ ÈVˆ  ’Ñ Åi>`‹›iÈÈÑ Óˆ>ÓÑ å‹’’Ñ ˆi’°Ñ w>–‹’‹iÈ]Ñ ÈVˆ  ’ÈÑ >›`Ñ V ––Þ›‹Ó‹iÈÑå Å‘ÑÓ €iӈiÅÑӠі>‘iÑÈÞÅiÑӈ>ÓÑVˆ‹’`Åi›ÑV –iÑ Ó ÑÈVˆ  ’Ñå‹ÓˆÑӈiÑÈÞ°° ÅÓÑӈ>ÓÑӈiçћii`ÑÓ ÑLiÑÈÞVViÈÈwޒµÀÑ Ñ  ÅÑӈiÑ°>ÈÓÑӈÅiiÑçi>ÅÈ]Ñ ÞVˆ>›>›Ñˆ>ÈÑå Å‘i`ÑV’ Èi’çÑ å‹ÓˆÑ ӈiÑ 7砖‹›€Ñ i°>ÅӖi›ÓÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ >›`Ñ i>ŒçÑ Vˆ‹’`ˆ  `Ñ Ói>VˆiÅÈÑ ÓˆÅ Þ€ˆ ÞÓÑ ÓˆiÑ ÈÓ>ÓiÑ ‹›Ñ `iäi’ °‹›€Ñ >›Ñ  LÈiÅä>Ӌ ›ÑÓ  ’Ñw ÅÑ` Vޖi›Ó‹›€ÑVˆ‹’`Åi›ÂÈÑw Þ›`>Ӌ ›ÈÑw ÅÑ ’i>ś‹›€Ñ ‹›V’Þ`‹›€Ñ È V‹>’Ñ V –°iÓi›ViÑ >›`Ñ Èi’wŠÅi€Þ’>Ӌ ›µÑÑ /ˆiÑ ›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñ  Þ›`>Ӌ ›ÈÑ w ÅÑ ‹›`iŀ>ÅÓi›Ñ ²Š‘³Ñ ‹ÈÑ Li‹›€ÑÞÈi`ÑÈÓ>Óiå‹`iÑӈ‹ÈÑw>’’ÑLçÑ°ÅiÈVˆ  ’Ñ>›`ё‹›`iŀ>ÅÓi›Ñ Ói>VˆiÅȵÑÑ7ˆ‹’iі>›çÑÈÓ>ÓiÈш>äiÑ °Ói`ÑÓ Ñ>` °ÓÑÈÓ>›`>Å`‹ëi`Ñ ‹›ÈÓÅޖi›ÓÈÑ Ó Ñ >ÈÈiÈÈÑ ‘‹›`iŀ>ÅÓi›Ñ Åi>`‹›iÈÈ]Ñ 7砖‹›€ÂÈÑ i>ŒçÑ Vˆ‹’`ˆ  `Ñ i`ÞV>Ӌ ›Ñ ’i>`iÅÈÑ ˆ>äiÑ Vˆ Èi›Ñ >Ñ `‹wwiÅi›ÓÑ >°°Å >Vˆ\Ñi›€>€‹›€Ñӈ ÈiÑ删ё› åÑLiÈÓÑåˆ>ÓÑV ›ÓŋLÞÓiÈÑ Ó Ñ>ÑÈÞVViÈÈwޒÑi>ŒçÑÈVˆ  ’Ñiæ°iŋi›ViµÑ Ñ ¿7ˆ>Óі>‘iÈÑӈiÑÑޛ‹ºÞiыÈÑӈ>ÓÑåiÂäiÑLii›Ñå Å‘‹›€Ñ w ÅÑ ÓˆiÑ °>ÈÓÑ ÓˆÅiiÑ çi>ÅÈÑ å‹ÓˆÑ °ÅiÈVˆ  ’Ñ >›`Ñ ‘‹›`iŀ>ÅÓi›Ñ Ói>VˆiÅÈы›ÑӈiÑÈÓ>ÓiÑÓ Ñ`iäi’ °Ñӈ‹Èы›ÈÓÅޖi›Ó]ÀÑȈiÑÈ>ç鵄 ¿ÓÑÅi>’’çш>ÈÑLii›Ñ>рÅ>ÈÈÅ  ÓÈÑiww ÅÓµÑÑÅ –ÑӈiÑLi€‹››‹›€]Ñ

åiш>äiÑ>ȑi`ÑÓi>VˆiÅÈÑÓ ÑÓi’’ÑÞÈÑåˆ>ÓÑӈiçÑӈ‹›‘Ñ‹Èы–° ÅÓ>›ÓÑ w ÅÑVˆ‹’`Åi›Ñ>ÈÑӈiçі äiÑwÅ –Ñi>ŒçÑVˆ‹’`ˆ  `Ñ°Å €Å>–Èы›Ó Ñ ‘‹›`iŀ>ÅÓi›Ñ>›`Ñӈ>ÓÑå Å‘ш>Èђ>‹`ÑӈiрŠޛ`å Å‘Ñw ÅÑåˆ>ÓÑ Ñ>–Ñ` ‹›€Ñ› åµÀÑ Ñ ¿ Þ›`>Ӌ ›ÈÑ w   Å Ñ i > Å ’ ç Ñ ’ i > Å › ‹ › €Ñ ӈ>ÓÑ Vˆ‹’`Åi›Ñ ›ii`Ñ >ÈÑ ‘‹›`iŀ>ÅÓi›iÅÈÑ ‹›V’Þ`iÑ ÓˆiÑ >L‹’‹ÓçÑ Ó Ñ w Å–ÑÅi’>Ӌ ›Èˆ‹°ÈÑå‹ÓˆÑ °iiÅÈÑ >›`Ñ Ói>VˆiÅÈ]Ñ Ó Ñ È ’äiÑ È V‹>’Ñ °Å L’i–ÈÑ >›`Ñ Ó Ñ Åi€Þ’>ÓiÑ Óˆi‹ÅÑ  å›Ñ i– Ó‹ ›ÈÑ >›`Ñ V €›‹Ó‹äiÑ °Å ViÈÈiÈÑ rÑ w VÞÈÑ Óˆi‹ÅÑ >ÓÓi›Ó‹ ›Ñ  ›Ñ ӈiÑ Óˆ‹›€ÈÑ Óˆ>ÓÑ >ÅiÑ ‹–° ÅÓ>›ÓÑ Ó Ñ ’i>ś]ÀÑ ÈˆiÑ È>çÈµÑ Ñ ¿/i>VˆiÅÈÑ >›`Ñ ÓˆiÑ ÅiÈi>ÅVˆÑ  ›Ñ i>ŒçÑ ’i>ś‹›€Ñ Ói’’Ñ ÞÈÑ Óˆ>ÓÑӈiÈiÑw Þ›`>Ӌ ›ÈÑ w ÅÑ ‘‹›`iŀ>ÅÓi›Ñ >ÅiÑ ‹ › È i ° > Å > L ’ i Ñ w Å   –Ñ >V>`i–‹VÑ w Þ›`>Ӌ ›ÈÑ >›`ÑӈiÈiÑ>ÅiÑӈiÑVi›ÓiÅÑ -ICHELLE"UCHANAN  wіçÑxÑi’`ÑÅiÈi>ÅVˆµÀÑÑ ÞVˆ>›>›Ñ勒’ÑÓÅ>äi’ÑӠѧÕÑ7砖‹›€ÑV ––Þ›‹Ó‹iÈÑӈ‹ÈÑw>’’Ñ Ó Ñ LÈiÅäiÑ°ÅiÈVˆ  ’Ñ>›`ё‹›`iŀ>ÅÓi›ÑV’>ÈÈÅ  –ÈÑ>›`ÑÓ>’‘Ñ å‹ÓˆÑÓi>VˆiÅÈÑ>L ÞÓÑӈi‹ÅÑÈÞVViÈÈiÈÑ>›`ÑÈÓÅހ€’iÈы›Ñˆi’°‹›€Ñ ç Þ›€Ñ Vˆ‹’`Åi›Ñ `iäi’ °Ñ ӈiÑ È V‹>’Ñ V –°iÓi›ViÑ >›`Ñ Èi’wŠ Åi€Þ’>Ӌ ›Ñ>L‹’‹Ó‹iÈÑӈ>ÓÑ>ÅiёiçÑÓ Ñ>ÑÈÞVViÈÈwޒÑiæ°iŋi›ViÑ ‹›Ñ‘‹›`iŀ>ÅÓi›µÑÑ Ñ ¿/ˆ‹ÈÑ >å>Å`Ñ >’’ åÈÑ –iÑ Ó Ñ ` Ñ  ›ŠÈ‹ÓiÑ ÅiÈi>ÅVˆÑ ‹›Ñ V’>ÈÈÅ  –È]ÀÑ ÈˆiÑ È>çÈ]Ñ VÅi>Ӌ›€Ñ >›Ñ  °° ÅÓޛ‹ÓçÑ w ÅÑ `ii°iÅÑ i氒 Å>Ӌ ›Ñ  wÑ ˆiÅÑ ÅiÈi>ÅVˆÑ ºÞiÈӋ ›ÈµÑ Ñ /ˆiÑ ÅiÈޒÓÈÑ  wÑ Óˆ‹ÈÑ ÅiÈi>ÅVˆÑV>›ÑV ›ÓŋLÞÓiÑÓ Ñ ÞÅÑޛ`iÅÈÓ>›`‹›€Ñ wш åÑLiÓÓiÅÑ Ó ÑÈÞ°° ÅÓÑç Þ›€ÑVˆ‹’`Åi›Ñ>ÓÑŋȑÑw ÅÑÈVˆ  ’Ñw>‹’ÞÅiµÑÑ Ñ /ˆiÑ>å>Å`Ñwޛ`ÈÑ>рÅ>`Þ>ÓiÑÈÓÞ`i›ÓÑ删Ñ勒’Ñ>ÈȋÈÓÑå‹ÓˆÑ `>Ó>Ñ V ’’iVӋ ›Ñ >›`Ñ >›>’çÈ‹ÈµÑ Ñ ÓÑ >’È Ñ 勒’Ñ wޛ`Ñ ÞVˆ>›>›ÂÈÑ °>ÅӋV‹°>Ӌ ›Ñ‹›Ñ>ћ>Ӌ ›>’ÑV ›wiÅi›ViÑ wÑÈÓ>ÓiÑi>ŒçÑVˆ‹’`ˆ  `Ñ i`ÞV>Ӌ ›Ñ È°iV‹>’‹ÈÓÈÑ >›`Ñ 1µÑ -µÑ i°>ÅӖi›ÓÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ i>ŒçÑVˆ‹’`ˆ  `Ñ° ’‹Vçі>‘iÅÈы›Ñ  äi–Liŵѿ/ˆ>ÓÑ勒’ÑLiÑ>›Ñ  °° ÅÓޛ‹ÓçÑw ÅіiÑӠћiÓå Å‘Ñå‹ÓˆÑ ÓˆiÅÈÑÅi€>Å`‹›€Ñåˆ>ÓÑåiÑ >ÅiÑ` ‹›€ÑˆiÅiы›Ñ7砖‹›€ÑÓ ÑLދ’`Ñ>ÑÈVˆ  ’ÑÅi>`‹›iÈÈÑÈçÈÓi–Ñ >›`ÑӠђi>śÑåˆ>ÓѠӈiÅÑÈÓ>ÓiÈÑ>ÅiÑ` ‹›€]ÀÑ ÞVˆ>›>›ÑÈ>çȵ

;Vaa'%%.Å(

2009FallBlackboard.indd 3

10/22/09 1:10:16 PM


$PMMFHFXFMDPNFTmWFOFXGBDVMUZJOUISFFEFQBSUNFOUT

7

iÂÅiÑ°’i>Èi`ÑÓ Ñ‹›ÓÅ `ÞViÑxÑäiћiåÑ  ’’i€iÑ wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñw>VޒÓçіi–LiÅÈÑ åˆ Ñ ‹›i`ÑÞÈÑ>ÓÑӈiÑLi€‹››‹›€Ñ wÑӈiÑw>’’ÑÈi–iÈÓiŵ /JLLJ#BMEXJOѐ ‹›i`ÑӈiÑ i°>ÅӖi›ÓÑ wÑ ’i–i›Ó>ÅçÑ>›`Ñ >ŒçÑ ˆ‹’`ˆ  `Ñ >ÈÑ >›Ñ >ÈȋÈÓ>›ÓÑ °Å wiÈȋ ›>’Ñ ’iVÓÞÅiÅÑ >›`Ñ 17Ñ >ŒçÑ >ÅiÑ >›`Ñ `ÞV>Ӌ ›Ñ i›ÓiÅÑ VÞÅŋVޒޖÑV  Å`‹›>ӠŵÑ›‹Ó‹>’ÑÓi>Vˆ‹›€Ñ>Èȋ€›–i›ÓÈы›V’Þ`iÑ¿"LÈiÅ䋛€Ñ9 Þ›€Ñ

ˆ‹’`Åi›ÀÑ >›`Ñ ¿›ÓÅ Ñ Ó Ñ >ŒçÑ ˆ‹’`ˆ  `Ñ `ÞV>Ӌ ›µÀÑ iÅÑ ÅiÈi>ÅVˆÑ w VÞÈiÈÑ  ›Ñ Åi’>Ӌ ›Èˆ‹°ÈÑLiÓåii›ÑVˆ‹’`Åi›Ñ>›`Ñ>`ޒÓÈы›ÑӈiÑV ›ÓiæÓÑ wÑ°’>çÑ>›`ÑÅ ÞӋ›i鵄 -ˆiыÈÑ°>ÅӋVޒ>Œçы›ÓiÅiÈÓi`ы›ÑӈiÑå>çÈы›Ñ刋VˆÑi›ä‹Å ›–i›ÓÈÑ >›`Ñ Å ÞӋ›iÈÑ ‹–°>VÓÑ Vˆ‹’`Åi›ÂÈÑ wii’‹›€ÈÑ  wÑ V ››iVÓi`›iÈÈÑ å‹ÓˆÑ >`ޒÓÈÑ >›`Ñ å‹ÓˆÑ i>VˆÑ  ÓˆiÅµÑ ‹‘‘‹Ñ ‹ÈÑ V –°’iӋ›€Ñ ˆiÅÑ *ˆµ µÑ ‹›Ñ VÞÅŋVޒޖÑ>›`ы›ÈÓÅÞVӋ ›Ñ>ÓÑ17µ .IKKI"ALDWIN Ñ Ñ Ñ -BSSZ )BUGJFMEÑ  ‹›i`Ñ ÓˆiÑ i°>ÅӖi›ÓÑ  wÑ -iV ›`>ÅçÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ >ÈÑ °Å wiÈÈ ÅÑ >›`Ñ 7砖‹›€Ñ ›` åi`Ñ ˆ>‹ÅÑ  wÑ >ӈi–>ӋVÈÑ `ÞV>Ӌ ›µÑ>ÅÅçыÈÑ`iäi’ °‹›€ÑӈÅiiћiåÑV ÞÅÈiÈÑw ÅÑ Óˆiћiå’çÑ>°°Å äi`Ñ` VÓ Å>’Ñ°Å €Å>–Ñ‹›Ñ–>ӈi–>ӋVÈÑi`ÞV>Ӌ ›\Ñ ¿/ˆi ÅiӋV>’Ñ >ÈiÈÑ wÑ>ӈi–>ӋV>’Ñi>ś‹›€Ñ>›`Ñ iäi’ °–i›Ó]ÀÑ ¿›>’çȋÈÑ>›`Ñ Å‹Ó‹ºÞiÑ wÑ,iÈi>ÅVˆÑ‹›Ñ>ӈi–>ӋVÈÑ `ÞV>Ӌ ›]ÀÑ ,ARRY(ATlELD >›`Ñ ¿`ä>›Vi`Ñ -ÓÞ`çÑ  wÑ >ӈi–>ӋVÈÑ /i>Vˆ‹›€Ñ >›`Ñ /i>VˆiÅÑ `ÞV>Ӌ ›µÀÑ iÑ >’È Ñ ‹ÈÑ V ’’>L Å>Ӌ›€Ñ  ›Ñ `iäi’ °–i›ÓÑ  wÑ ÓˆÅiiÑ >``‹Ó‹ ›>’ÑV ÞÅÈiÈÑw VÞȋ›€Ñ ›Ñ–>ӈi–>ӋVÈÑi`ÞV>Ӌ ›µÑiÑÅiVi‹äi`Ñ ˆ‹ÈÑ*ˆµ µÑwÅ –ÑӈiÑ1›‹äiÅȋÓçÑ wÑ‹››iÈ Ó>µ 4BNBSB.BESJEѐ ‹›i`ÑӈiÑ i°>ÅӖi›ÓÑ wÑ ’i–i›Ó>ÅçÑ>›`Ñ >ŒçÑ

ˆ‹’`ˆ  `Ñ>ÈÑ>›Ñ>ÈȋÈÓ>›ÓÑ°Å wiÈÈ ÅµÑ >ŒçÑÓi>Vˆ‹›€Ñ>Èȋ€›–i›ÓÈÑ #ARMEN-ONTECINOS w ÅÑ ->–>Å>Ñ ‹›V’Þ`iÑ ¿"Å>’Ñ >›`Ñ 7‹ÓÓi›Ñ >›€Þ>€iÑ iäi’ °–i›ÓÀÑ >›`Ñ ¿"LÈiÅ䋛€Ñ 9 Þ›€Ñ ˆ‹’`Åi›µÀÑ iÅÑ ÅiÈi>ÅVˆÑ w VÞÈiÈÑ  ›Ñ ӈiÑ iӈ› €Å>°ˆ‹VÑÈÓÞ`çÑ wÑç Þ›€ÑVˆ‹’`Åi›]ÑÈ°iV‹xÑV>’’ç]Ñ ›Ñi氒 Å‹›€Ñ ˆ åÑ i– Ó‹ ›>’Ñ `‹ÈV ÞÅÈiÑ €Þ‹`iÈÑ V’>ÈÈÅ  –Ñ V ––Þ›‹V>Ӌ ›Ñ >›`Ñ €i›`iÅÑÅ ’iÈы›Ñӈi‹ÅÑ°iiÅÑVޒÓÞÅiµÑ-ˆiÑ>’Ƞш>ÈÑLi€Þ›ÑÓ Ñiæ>–‹›iÑ ˆ åÑi– Ó‹ ›>’Ñ`‹È Å`iÅÈÑ>ÅiÑÅi’>Ói`ÑÓ Ñi>ŒçÑVˆ‹’`ˆ  `Ñi`ÞV>Ó ÅÈÂÑ ‹`i›Ó‹Ó‹iÈÑ>›`Ñ äiÅ>’’ÑÈi›ÈiÑ wÑåi’’ŠLi‹›€µÑ->–>Å>ш ’`ÈÑ>Ñ*ˆµ µÑ 3AMARA-ADRID ‹›Ñi>ŒçÑVˆ‹’`ˆ  `Ñi`ÞV>Ӌ ›ÑwÅ –ÑӈiÑ"ˆ‹ Ñ-Ó>ÓiÑ1›‹äiÅȋÓçµ $BSNFO.POUFDJOPTÑ  ‹›i`Ñ ÓˆiÑ i°>ÅӖi›ÓÑ  wÑ *Å wiÈȋ ›>’Ñ -ÓÞ`‹iÈÑ >ÈÑ >›Ñ >ÈÈ V‹>ÓiÑ °Å wiÈÈ ÅµÑ Ñ >Ŗi›Ñ ‹ÈÑ °’>狛€Ñ >Ñ ’i>`Ñ Å ’iÑ ‹›Ñ °Å ä‹`‹›€Ñ ӈiÑ i`ÞV>Ӌ ›>’Ñ ÅiÈi>ÅVˆÑ V ÞÅÈiÈÑ w ÅÑ ÓˆiÑ V ’’i€iÂÈÑ –>ÈÓiÅÂÈÑ >›`Ñ ` VÓ Å>’Ñ ’iäi’Ñ ÈÓÞ`i›Ó鵄  ›ÓiV‹› ÈÂÑÅiÈi>ÅVˆÑ‹›ÓiÅiÈÓÈђ‹iы›ÑӈiÑ>Åi>ÈÑ wÑÓi>VˆiÅђi>ś‹›€Ñ>›`Ñ`iäi’ °–i›Ó]Ñ>ÈÑ åi’’Ñ>ÈÑӈiѠŀ>›‹ë>Ӌ ›>’Ñ>›`Ñ° ’‹VçÑV ›ÓiæÓÈы›Ñ刋VˆÑÓi>VˆiÅÈÑå Å‘Ñ>›`ђi>śµÑ >Ŗi›Ñ 3USAN7ILLIAMS ˆ ’`ÈÑ>Ñ*ˆµ µÑ‹›Ñi`ÞV>Ӌ ›>’Ñ°ÈçVˆ ’ €çÑwÅ –Ñ- ÞӈiśÑ’’‹› ‹ÈÑ1›‹äiÅȋÓçŠ >ÅL ›`>’iµÑ iw ÅiÑV –‹›€ÑÓ Ñ17]ÑȈiÑÈiÅäi`Ñ>ÈÑ°Å wiÈÈ ÅÑ>ÓÑL ÓˆÑӈiÑ >ӈ ’‹VÑ1›‹äiÅȋÓçы›Ñ6>’°>Å>‹È ]Ñ ˆ‹’i]Ñ>›`Ñ ÓˆiÑ1›‹äiÅȋÓçÑ wÑ  ÅӈiśÑ å>µ 4VTBO8JMMJBNTÑ >’È Ñ  ‹›i`Ñ ÓˆiÑ i°>ÅӖi›ÓÑ  wÑ *Å wiÈȋ ›>’Ñ -ÓÞ`‹iÈ]Ñ ‹›Ñ >Ñ  ›iŠçi>ÅÑ >°° ‹›Ó–i›ÓÑ >ÈÑ >›Ñ >ÈÈ V‹>ÓiÑ°Å wiÈȋ ›>’Ñ’iVÓÞÅiÅÑÓi>Vˆ‹›€Ñ‹›ÑӈiÑV Þ›Èi’ ÅÑi`ÞV>Ӌ ›Ñ°Å €Å>–µÑ-ÞÈ>›Ñ‹ÈÑV –°’iӋ›€ÑˆiÅÑ` VÓ Å>ÓiÑ Óˆ‹ÈÑ Èi–iÈÓiÅ]Ñ å‹ÓˆÑ >Ñ `‹ÈÈiÅÓ>Ӌ ›Ñ i氒 Å‹›€Ñ ¿>VÓ ÅÈÑ ›{ÑÞi›V‹›€Ñ  Þ›Èi’ ÅÑ -Þ°iÅä‹È ÅÑ iäi’ °–i›ÓÑ >›`Ñ -Þ°iÅä‹È ÅÑ-i’wŠ wxÑV>VçµÀÑiÅÑÓi>Vˆ‹›€ÑÅiÈ° ›È‹L‹’‹Ó‹iÈы›V’Þ`iÑӈiÑw ’’ å‹›€ÑV ÞÅÈiÈ\Ñ¿ >ÅiiÅÑ>›`Ñ‹wiÈ°>›Ñ

iäi’ °–i›ÓÑw ÅÑ  Þ›Èi’ ÅÈËÀÑ¿`ä>›Vi`Ñ*Å>VӋVޖÑw ÅÑ  Þ°’iÈ]Ñ>–‹’‹iÈÑ>›`ÑÅ Þ°ÈËÀÑ¿i›Ó>’Ñi>’ÓˆÑ

ޛÈi’‹›€ÀÑ>›`Ñ¿-ÓÞ`i›ÓÑ iäi’ °–i›ÓÑ/ˆi ÅçÑ>›`Ñ  Þ›Èi’‹›€µÀÑ

)[[V[[[* , [ > ; ; 4 6 4 [ > 5 [ 3 D 2 0 C 8 > = [

2009FallBlackboard.indd 4

I]Z7aVX`WdVgY

10/22/09 1:10:18 PM


1SPGFTTJPOBM4UVEJFT%FQBSUNFOUNFSHF

"

›iÑ wÑ ÓˆiÑ L‹€€iÈÓÑ  Å€>›‹ë>Ӌ ›>’Ñ Vˆ>›€iÈÑ ˆiÅ>’`‹›€ÑӈiÑÈÓ>ÅÓÑ wÑӈiÑÛí휊§íÑ>V>`i–‹VÑçi>ÅÑ ‹›Ñ ӈiÑ  ’’i€iÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ å>ÈÑ ÓˆiÑ iÈÓ>L’‹Èˆ–i›ÓÑ  wÑ>ћiåÑ`i°>ÅӖi›Ó>’Ñޛ‹ÓÑV –L‹›‹›€ÑӈÅiiÑw Å–iÅÑ €Å>`Þ>ÓiŠ’iäi’Ñ`i°>ÅӖi›ÓÈµÑ Ñ /ˆiÑ ›iåÑ i°>ÅӖi›ÓÑ  wÑ *Å wiÈȋ ›>’Ñ -ÓÞ`‹iÈ]Ñ Vˆ>‹Åi`ÑLçÑ>ÈÈ V‹>ÓiÑ°Å wiÈÈ ÅÑi›ÓÑ iV‘iÅ]ÑV –L‹›iÈÑ w>VޒÓçÑ>›`ÑÈÓ>wwÑwÅ –Ñ`ޒÓÑi>ś‹›€Ñ>›`Ñ/iVˆ› ’ €ç]Ñ

ޛÈi’ ÅÑ `ÞV>Ӌ ›]Ñ >›`Ñ `ÞV>Ӌ ›>’Ñ i>`iÅȈ‹°µÑ ›`‹ä‹`Þ>’Ñ–>ÈÓiÅÂÈÑ>›`Ñ` VÓ Å>’Ñ°Å €Å>–Èы›ÑӈiÑӈÅiiÑ `‹ÈV‹°’‹›iÈÑ å‹’’Ñ Åi–>‹›Ñ ‹›Ó>VÓ]Ñ Þ›`iÅÑ ÓˆiÑ iæ°>›`i`Ñ `i°>ÅӖi›Ó>’ÑޖLÅi’’>µÑ Ñ 7ˆi›ÑV ’’i€iÑw>VޒÓçÑ>›`ÑÈÓ>wwÑLi€>›Ñ`‹ÈVÞÈȋ›€Ñ Vˆ>›€iÈÑ Ó Ñ ÓˆiÑ `i°>ÅӖi›Ó>’Ñ V ›x€ÞÅ>Ӌ ›Ñ ’>ÈÓÑ çi>ÅÑ rÑå‹ÓˆÑ>ђ‹‘i’çÑÅi`ÞVӋ ›Ñ‹›Ñ›Þ–LiÅÑ wÑ`i°>ÅӖi›ÓÈÑ rіi–LiÅÈÑ wÑӈiÑӈÅiiÑ`i°>ÅӖi›ÓÈÑLi€>›Ñi氒 Å‹›€Ñ åˆiӈiÅÑ >Ñ –iŀiÅÑ å Þ’`Ñ –>‘iÑ €  `Ñ Èi›ÈiÑ wÅ –Ñ >›Ñ  Å€>›‹ë>Ӌ ›>’Ñ ÈÓ>›`° ‹›ÓÑ >›`Ñ wÅ –Ñ >Ñ °Å wiÈȋ ›>’Ñ °iÅÈ°iVӋäiµÑ /ˆiçÑ >’È Ñ V ›È‹`iÅi`Ñ åˆiӈiÅÑ ‹ÓÑ å Þ’`Ñ ÈiÅäiÑ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ >›`Ñ ÓˆiÑ w>VޒÓçÑ >›`Ñ åˆiӈiÅÑ ‹›ÓiÅÈiVӋ ›ÈÑLi›ixӋ›€ÑL ÓˆÑ€Å Þ°ÈÑV Þ’`ÑLiÑw Þ›`µÑ Ñ ¿/ˆiÑ V –– ›>’‹ÓçÑ Óˆ>ÓÑ åiÑ ²ÓˆiÑ ÓˆÅiiÑ –iŀ‹›€Ñ `i°>ÅӖi›ÓÈ³Ñ >’’Ñ ˆ>äiÑ ‹ÈÑ €Å>`Þ>ÓiÑ ÈÓÞ`‹iÈ]ÀÑ iV‘iÅÑ È>ç鵄 ¿7iÑ >’È Ñ ˆ>äiÑ ‹›Ñ V –– ›Ñ >Ñ ’i>`iÅȈ‹°Ñ ӈÅi>`Ñ Óˆ>ÓÑ € iÈÑ >VÅ ÈÈÑ °Å €Å>–鵄 7ˆ>ÓÑ åiÑ >ÅiÑ ` ‹›€Ñ ‹ÈÑ °Åi°>ŋ›€Ñ’i>`iÅÈ]ы›Ñ>Ñä>ŋiÓçÑ wÑxi’`È]ÑÞȋ›€Ñ>Ñä>ŋiÓçÑ  wі `>’‹Ó‹iȵÀ Ñ /ˆiçÑ>’È ÑLi€‹›Ñå‹ÓˆÑÈ –iÑÈÓÅÞVÓÞÅ>’Ñȋ–‹’>ŋӋiÈÑ Þ° ›Ñ 刋VˆÑ V –– ›Ñ €Å Þ›`Ñ V>›Ñ LiÑ VÅi>Ói`µÑ  ÅÑ iæ>–°’i]ÑÈiäiÅ>’Ñ°Å €Å>–ÈÑå‹Óˆ‹›ÑӈiÑ`i°>ÅӖi›ÓÑÓ>‘iÑ >Ñ ° ÅÓw ’‹ ŠL>Èi`Ñ >°°Å >VˆÑ Ó Ñ iä>’Þ>Ӌ ›Ñ  wÑ ÈÓÞ`i›ÓÑ å Å‘µÑ i°>ÅӖi›ÓÑ w>VޒÓçÑ >›`Ñ ÈÓ>wwÑ i› çÑ V ’’i€‹>’Ñ Åi’>Ӌ ›Èˆ‹°È]Ñi›ˆ>›Vi`Ñåˆi›ÑӈiÑӈÅiiÑޛ‹ÓÈі äi`Ñ Ó ÑӈiÑӈ‹Å`Ñ{  ÅÑ wÑӈiÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ ދ’`‹›€Ñ‹›ÑÅiVi›ÓÑ çi>Å鵄 ÞÓÑ ÓˆiÅiÑ >ÅiÑ Vˆ>’’i›€iÈ]Ñ iäi›Ñ >–‹`ÈÓÑ ÈÓÅ ›€Ñ – Ó‹ä>Ӌ ›ÈÑӠі>‘iÑÈÞVˆÑ>ÑVˆ>›€iÑå Å‘µ Ñ ¿/ˆiÑxÅÈÓыÈÑÓ Ñ`iäi’ °Ñ>ÑÈÓÅÞVÓÞÅiÑӈ>ÓÑÈÓŋ‘iÈÑ>Ñ L>’>›ViÑ LiÓåii›Ñ `i°>ÅӖi›ÓÑ ‹`i›Ó‹ÓçÑ >›`Ñ °Å €Å>–Ñ >ÞÓ › –ç]ÀÑ iV‘iÅÑÈ>çȵ

[

2009FallBlackboard.indd 5

Ñ ¿/ˆiћ>ÓÞÅ>’Ñӈ‹›€Ñw ÅÑ°i °’iÑå‹ÓˆÑLÞÈçÑÈVˆi`ޒiÈÑ å Þ’`ÑLiÑӠр ÑL>V‘Ñ‹›Ó Ñӈi‹ÅѲ`‹ÈV‹°’‹›>Åç³Ñȋ’ È]ÀшiÑ >V‘› å’i`€iȵѿÓÂÈћ ÓÑ>ѺÞiÈӋ ›Ñ wћ ÓÑå>›Ó‹›€ÑÓ Ñ V ››iVÓ]ÑLÞÓÑӈiÅiћii`ÈÑÓ ÑLiÑÈ –iђiäi’Ñ wÑÈÓÅÞVÓÞÅiÀÑ Ó Ñi›ÈÞÅiÑLÅ >`Ñ°>ÅӋV‹°>Ӌ ›Ñ>›`Ñi›€>€i–i›Óµ Ñ / Ñw>V‹’‹Ó>ÓiÑVÅ ÈȊ°Å €Å>–ÑV ’’>L Å>Ӌ ›]іi–LiÅÈÑ ˆ>äiÑVÅi>Ói`ћiåÑ °° ÅÓޛ‹Ó‹iÈÑӠы›ÓiÅ>VÓÑ ÞÓȋ`iÑ wÑ `i°>ÅӖi›ÓіiiӋ›€ÈµÑ/ˆiрŠްш>ÈÑLi€Þ›Ñåii‘’çÑ €iӊӠ€iӈiÅÈ]Ñ Å>›€‹›€Ñ wÅ –Ñ ‹›w Å–>’Ñ V ›äiÅÈ>Ӌ ›ÈÑ >L ÞÓÑ °iÅÈ ›>’Ñ >›`Ñ °Å wiÈȋ ›>’Ñ ‹›ÓiÅiÈÓÈÑ Ó Ñ Ói>–Š Lދ’`‹›€Ñ >VӋä‹Ó‹i鵄 `ÞV>Ӌ ›>’Ñ ’i>`iÅȈ‹°Ñ >ÈȋÈÓ>›ÓÑ °Å wiÈÈ ÅÑ>őÑ-Ó V‘Ñ>’È ÑVÅi>Ói`Ñ>Ñ`i°>ÅӖi›ÓÑL’ €]Ñ °Å ä‹`‹›€Ñ ›’‹›iÑÈ°>ViÑw ÅÑȈ>ŋ›€Ñ>›`ÑV ’’>L Å>Ӌ ›µ Ñ iV‘iÅÑ>›`ш‹ÈÑw>VޒÓçÑ>›`ÑÈÓ>wwш>äiÑxäiр >’ÈÑw ÅÑ Óˆ‹Èы›>ހÞÅ>’Ñçi>Å\ ▼ / Ñ`iäi’ °ÑӈiћiViÈÈ>ÅçÑÈÓÅÞVÓÞÅiÑӈ>ÓÑ°Å ä‹`iÈÑ ÓˆiÑ `iȋÅi`Ñ L>’>›ViÑ  wÑ °Å €Å>–Ð`i°>ÅӖi›Ó>’Ñ ‹`i›Ó‹Ó‹iÈÑ>›`ÑÈÞ°° ÅÓµÑ/ˆ‹Èы›V’Þ`iÈÑ>ÑV –– ›ÑÈiÓÑ  wÑ° ’‹V‹iÈÑ>›`Ñ°Å Vi`ÞÅiÈÑӠр äiśѠ°iÅ>Ӌ ›Èµ ▼Ñ / ÑVÅi>ÓiÑ>›`і>‹›Ó>‹›ÑV ––Þ›‹V>Ӌ ›Ñ°Å ViÈÈiÈÑ Óˆ>ÓÑ>ÅiÑV’i>Å]Ñ °i›Ñ>›`ÑÓÅ>›È°>Åi›Óµ ▼Ñ / ÑV’>ŋwçÑ>ÑÅ>›€iÑ wÑÅ ’iÈÑ>›`ÑÅiÈ° ›È‹L‹’‹Ó‹iÈѲiµ€µ]Ñ åˆ Ñ‹ÈÑÅiÈ° ›È‹L’iÑw ÅÑ刋VˆÑ>V>`i–‹VÑ°Å €Å>–È]Ñ åˆ>ÓÑ>ÅiÑӈiÑÈÞ°° ÅÓÑÅiÈ ÞÅViÈÑw ÅÑåˆ>Óё‹›`ÈÑ wÑ ›ii`ȳÑ>›`Ñi›V ÞÅ>€iÑȈ>Åi`ђi>`iÅȈ‹°µ ▼Ñ ÅӋVޒ>ÓiÑ ÓˆiÑ `i°>ÅӖi›ÓÂÈÑ ‹`i›Ó‹Óç\Ñ `iäi’ °Ñ V ›Èi›ÈÞÈÑ  ›Ñ ӈiÑ ºÞiÈӋ ›È]Ñ ¿7ˆ>ÓÑ ` iÈÑ Á*Å wiÈȋ ›>’Ñ-ÓÞ`‹iÈÂіi>›»ÀÑ>›`Ñ¿ ÅÑåˆ>ÓÑ` Ñ åiÑå>›ÓÑÓ ÑLiё› å›»À ▼Ñ -Þ°° ÅÓы›`‹ä‹`Þ>’Ñw>VޒÓçÑ>›`ÑÈÓ>wwÑ`iäi’ °–i›ÓÑ ‹›Ñå>çÈÑӈ>ÓÑw>V‹’‹Ó>ÓiÑÈÞVViÈȵ Ñ -ÓÞ`i›ÓÈÑi›Å ’’i`ы›Ñ*Å wiÈȋ ›>’Ñ-ÓÞ`‹iÈі>ÈÓiÅÂÈÑ  ÅÑ` VÓ Å>’Ñ°Å €Å>–ÈÑ勒’ÑLi›ixÓÑwÅ –ÑӈiÑ`i°>ÅӖi›Ó>’Ñ iæ°>›È‹ ›Ñ >ÈÑ åi’’µÑ "›iÑ ‹––i`‹>ÓiÑ Vˆ>›€iÑ w ÅÑ ›iåÑ >`–‹Èȋ ›ÈыÈÑ>›Ñiæ°>›`i`ђ‹ÈÓÑ wÑw>VޒÓçÑ删ѺÞ>’‹wçÑ Ó ÑVˆ>‹ÅÑ>›`ÑÈiÅäiÑ ›Ñ€Å>`Þ>ÓiÑV ––‹ÓÓiiȵÑ› ÓˆiÅÑ ° Ói›Ó‹>’ÑLi›ixÓыÈы›VÅi>Èi`Ñ °° ÅÓޛ‹ÓçÑӠы›ÓiÅ>VÓÑ å‹ÓˆÑ>ÑLÅ >`iÅÑ°  ’Ñ wÑ`i°>ÅӖi›Ó>’Ñ°iiÅȵ

;Vaa'%%.Å*

10/22/09 1:10:19 PM


3VTI*3"HSBOUTVQQPSUTMJUFSBDZDPBDIJOHSFTFBSDI

-

iV ›`>ÅçÑi`ÞV>Ӌ ›Ñ>ÈÈ V‹>ÓiÑ°Å wiÈÈ ÅÑiȒ‹iÑ,ÞÈˆÑ ˆ>ÈÑÅiVi‹äi`Ñȋ€›‹xÑV>›ÓÑÈÞ°° ÅÓÑwÅ –ÑӈiÑ›Óiś>Ӌ ›>’Ñ ,i>`‹›€ÑÈÈ V‹>Ӌ ›Ñ²,³ÑÓ Ñi氒 ÅiÑӈiÑå>çÈы›Ñ刋VˆÑ ‹›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñw>V‹’‹Ó>Ó ÅÈы–°>VÓÑÓi>VˆiÅÈÂÑiww ÅÓÈÑӠы›wÞÈiÑ ’‹ÓiÅ>Vçы›ÈÓÅÞVӋ ›Ñ‹›Ó Ñӈi‹ÅђiÈÈ ›Èµ ,ÞȈÂÈÑ Ó堊çi>ÅÑ ÈÓÞ`ç]Ñ ¿‹ÓiÅ>VçÑ  >Vˆ‹›€Ñ ‹›Ñ 7砖‹›€ÂÈÑ -iV ›`>ÅçÑ -Vˆ  ’È\Ñ Ñ -‹ÓÞ>Ói`Ñ *iÅÈ°iVӋäi]ÀыÈÑ w Þ › ` i ` Ñ L çÑ Ó ˆ i Ñ ,  ÈÑ ’ä>Ñ ›‹€ˆÓÑ , i È i > Å V ˆÑ Å>›ÓµÑ Ñ ¿ / ˆ i Å iÑ ˆ > È Ñ L i i › Ñ >Ñ ’ ÓÑ  wÑ ‹›ÓiÅiÈÓÑ ‹ › Ñ ’ ‹ Ó i Å > V çÑ V   > V ˆ ‹ › € ]Ñ LÞÓÑ › ÓÑ äiÅçÑ –ÞVˆÑÅiÈi>ÅVˆÑ   › Ñ ’ ‹ Ó i Å > V çÑ V   > V ˆ ‹ › € Ñ ‹ ›Ñ È i V   › ` > Å çÑ ÈVˆ  ’È]ÀÑ,ÞÈˆÑ È>çȵ Ñ /ˆiÑ 7砖‹›€Ñ i€‹È’>ÓÞÅiÑ wޛ`i`Ñ ‹›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñ w>V‹’‹Ó>Ó ÅÑ ° È‹Ó‹ ›ÈÑ ‹›Ñ ӈiÑ ÈÓ>ÓiÂÈÑ ÈVˆ  ’Ñ `‹ÈÓŋVÓÈÑ ‹›Ñ ÛííÎ]Ñ°Å ä‹`‹›€Ñ>VViÈÈÑÓ ÑVÞÅŋVޒޖÑV >VˆiÈÑw ÅÑŠ§ÛÑ i`ÞV>Ó ÅȵÑ,ÞȈÂÈÑÅiÈi>ÅVˆÑiæÓi›`ÈÑ>рŠ勛€Ñ°  ’Ñ wÑ ‘› å’i`€iÑÅi€>Å`‹›€Ñӈiы–°>VÓÈÑ wÑӈiÈiÑ° È‹Ó‹ ›ÈµÑ Ñ ¿Â–Ñ w VÞȋ›€Ñ  ›Ñ ӈiÑ å Å‘Ñ >›`Ñ ÓˆiÑ ‹–°>VÓÑ  wÑ ‹›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñw>V‹’‹Ó>Ó ÅÈы›Ñ7砖‹›€Ñ删Ñ>ÅiÑå Å‘‹›€Ñ >ÓÑ ÓˆiÑ ÈiV ›`>ÅçÑ ’iäi’]ÀÑ iȒ‹iÑ È>çÈÑ  wÑ Óˆ‹ÈÑ °Å iVÓ]Ñ ¿°>ÅӋVޒ>ŒçÑ Óˆ ÈiÑ åˆ Ñ >ÅiÑ w VÞȋ›€Ñ  ›Ñ ’‹ÓiÅ>VçÑ ‹›ÈÓÅÞVӋ ›µÀÑ Ñ iȒ‹iÂÈÑ ÅiÈi>ÅVˆÑ ˆ>ÈÑ Óå Ñ °ˆ>Èi鵄 ›Ñ ӈiÑ w‹ÅÈÓÑ °ˆ>Èi]ÑÈVˆi`ޒi`Ñw ÅÑӈiÑÛí휊§íÑ>V>`i–‹VÑçi>Å]ÑȈiыÈÑ i氒 Å‹›€ÑӈiÑÅ ’iÈÑÑ>›`ÑÅiÈ° ›È‹L‹’‹Ó‹iÈÑ wы›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñ w>V‹’‹Ó>Ó ÅÈ\Ñåˆ>ÓÑӈiçÑ` ]ш åÑӈiçћi€ Ó‹>ÓiÑӈi‹ÅÑå>çÑ ‹›Ó Ñӈiѐ L]Ñӈi‹ÅÑL>V‘€Å Þ›`È]Ñ>›`ÑӈiÑå>çÈы›Ñ刋VˆÑ ӈiçћ>䋀>ÓiÑӈi‹ÅÑ°’>Viы›ÑÈVˆ  ’Ñ’‹wiµ Ñ ¿/ˆiçÑ ²‹›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñ w>V‹’‹Ó>Ó ÅÈ³Ñ  VVÞ°çÑ Óˆ>ÓÑ –‹``’iÑÈ°>Vi]ÑLiÓåii›Ñ>ÑÓi>VˆiÅÑ>›`Ñ>`–‹›‹ÈÓÅ>Ó Å]ÀÑ +[[V[[[* , [ > ; ; 4 6 4 [ > 5 [ 3 D 2 0 C 8 > = [

2009FallBlackboard.indd 6

,ÞȈÑi氒>‹›ÈµÑ¿›ÑÈ –iÑ°’>ViÈ]ÑӈiçÑ>ÅiÑÈii›Ñ>Èі ÅiÑ ’‹‘iÑ>›Ñ>`–‹›‹ÈÓÅ>Ó ÅËÑåˆiÅi>Èы›Ñ ÓˆiÅÑ°’>ViÈ]ÑӈiçÑ>ÅiÑ Èii›Ñ>ÈÑV’ ÈiÅÑÓ ÑÓi>VˆiÅȵÑ–ы›ÓiÅiÈÓi`ы›Ñˆi>ŋ›€Ñ åˆ>ÓÑӈiçш>äiÑÓ ÑÈ>çÑ>L ÞÓÑåˆ>ÓÑӈiçÑ` ]ш åÑӈiçÑ °iÅVi‹äiÑӈi‹ÅÑÅ ’iÈ]ÑiÓVµÀÑ Ñ Þŋ›€Ñ Ñ °ˆ>ÈiÑ  ›i]Ñ ,ÞÈˆÑ å‹’’Ñ ‹›ÓiÅä‹iåÑ >°°Å æ‹–>Ói’çÑ yíÑ ‹›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñ w>V‹’‹Ó>Ó ÅÈÑ >VÅ ÈÈÑ 7砖‹›€µÑ ›Ñ ° ˆ > È i Ñ Ó å   ]Ñ ÈˆiÑ å‹’’Ñ Èi’iVÓÑ w ‹ ä i Ñ Ó   Ñ § íÑ Lދ’`‹›€ÈÑ w ÅÑ – ÅiÑ `iÓ>‹’i`Ñ i æ ° ’   Å > Ó ‹   › µÑ ›Ñ ӈ>ÓÑ °ˆ>Èi]Ñ ÓˆiÑ € >’Ñ 勒’Ñ L i Ñ ¿ Å i > ’ ’ çÑ ÓÅ狛€Ñ Ó Ñ €iÓÑ >Ñ Èi›ÈiÑ  wÑ ÓˆiÑ V ––Þ›‹ÓçÑ  wÑ Óˆ>ÓÑ Lދ’`‹›€Ñ > › ` Ñ Þ È ‹ › €Ñ > Ñ V Þ ’ Ó Þ Å > ’Ñ °iÅÈ°iVӋäi]ÀÑ ,ESLIE2USH È ˆ i Ñ È > ç È µÑ ¿7ˆ>ÓÑ ‹ÈÑ ÓˆiÑ VޒÓÞÅiÑ  wÑ Óˆ>ÓÑ Lދ’`‹›€]Ñ ‹›Ñ ÓiŖÈÑ  wÑ >L‹’‹ÓçÑ Ó Ñ V ’’>L Å>ÓiÑ >›`Ñ å Å‘Ñ å‹ÓˆÑ ‹›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñ w>V‹’‹Ó>Ó ÅÈ»ÀÑiӈ `Èы›V Å° Å>Ói`Ñ`Þŋ›€Ñ°ˆ>ÈiÑÓå Ñ 勒’Ñ ‹›V’Þ`iÑ Ói>VˆiÅÑ w VÞÈÑ €Å Þ°È]Ñ ‹›ÓiÅä‹iåÈÑ å‹ÓˆÑ Lދ’`‹›€Ñ°Å‹›V‹°>’È]Ñ>›`ÑV ›Ói›ÓÑ>›>’çȋÈÑ wÑ>ÅӋw>VÓȵ Ñ /ˆiÑ Å  ÓÈÑ  wÑ ,ÞȈÂÈÑ ‹›ÓiÅiÈÓÑ ‹›Ñ ӈ‹ÈÑ °>ÅӋVޒ>ÅÑ Ó °‹VÑiæÓi›`ÑL>V‘ÑӠшiÅÑ`>çÈÑ>ÈÑ>ш‹€ˆÑÈVˆ  ’Ñ ›€’‹ÈˆÑ Ói>VˆiÅÑ>›`ÑӈiрŠ勛€Ñ›>Ӌ ›>’Ñi–°ˆ>ȋÈÑ ›ÑÈiV ›`>ÅçÑ ’‹ÓiÅ>VçµÑÑ CONTINUEDPAGE

'BTU'BDU ÑÓ Ó>’Ñ wÑ äiÅÑf§nÕ]íííÑwÅ –Ñ}§ÑÈVˆ ’>ÅȈ‹°ÈÑwޛ`Èш>ÈÑ Lii›Ñ>å>Å`i`ÑӠѧ§íÑ  ’’i€iÑ wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ€Å>`Þ>ÓiÑ >›`Ñޛ`iŀÅ>`Þ>ÓiÑÈÓÞ`i›ÓÈÑw ÅÑÛí§íŠ§§

I]Z7aVX`WdVgY

10/22/09 1:10:19 PM


$PMMFHFSFDFJWFTNJMMJPOWPDBCVMBSZHSBOU

/

å Ñ 1›‹äiÅȋÓçÑ  wÑ 7砖‹›€Ñ w>VޒÓçÑ ˆ>äiÑ Lii›Ñ >å>Å`i`Ñ>ÑӈÅiiŠçi>Å]Ñf§µÌnі‹’’‹ ›ÑÅiÈi>ÅVˆÑ€Å>›ÓÑ wÅ –Ñ ӈiÑ 1µ-µÑ i°>ÅӖi›ÓÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›ÂÈÑ ›ÈӋÓÞÓiÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ -V‹i›ViÈÑ Ó Ñ `iäi’ °Ñ >›`Ñ iä>’Þ>ÓiÑ >Ñ V –°Åiˆi›È‹äiÑ>°°Å >VˆÑÓ Ñä V>Lޒ>Åçы›ÈÓÅÞVӋ ›Ñw ÅÑ Þ°°iŊi’i–i›Ó>ÅçÑÈVˆ  ’ÑÈÓÞ`i›Óȵ Ñ /ˆiÑwޛ`i`Ñ°Å iVÓыÈÑӋӒi`]Ñ¿ iäi’ °–i›ÓÑ wÑ>Ñ ޒӋw>ViÓi`]Ñ  –°Åiˆi›È‹äiÑ6 V>Lޒ>ÅçÑ›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñ *Å €Å>–Ñw ÅÑӈiÑ1°°iÅÑ ’i–i›Ó>ÅçÑÅ>`iȵÀÑ7砖‹›€Ñ æVi’’i›ViÑ ‹›Ñ ‹€ˆiÅÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ ›` åi`Ñ ˆ>‹ÅÑ ‹›Ñ ‹ÓiÅ>VçÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ ‹–Ñ >ޖ>››Ñ >›`Ñ >ÈÈ V‹>ÓiÑ °Å wiÈÈ ÅÑ wÑi’i–i›Ó>ÅçÑ>›`Ñi>ŒçÑVˆ‹’`ˆ  `Ñi`ÞV>Ӌ ›Ñ *>ÓŋV‘Ñ>›ç>‘Ñ>ÅiÑV Š°Å‹›V‹°>’Ñ‹›äiÈӋ€>Ó ÅȵÑÑӈ‹Å`Ñ –i–LiÅÑ wÑӈiÑÅiÈi>ÅVˆÑÓi>–]Ñ >–‹’’iÑ ’>Vˆ å‹Vë]Ñ>Ñ w>VޒÓçіi–LiÅÑ>ÓÑ >Ӌ ›>’Š Þ‹ÈÑ1›‹äiÅȋÓçы›Ñ-‘ ‘‹i]Ñ ’’‹› ‹È]Ñ勒’ÑÈÞ°iÅä‹ÈiÑå Å‘ÑV ›`ÞVÓi`ы›ÑӈiÑ ˆ‹V>€ Ñ >Åi>µ Ñ 17ÂÈÑÅiÈi>ÅVˆÑÓi>–]Ñ刋VˆÑ‹ÈÑiæ°iVÓi`ÑӠы›V’Þ`iÑ >Óђi>ÈÓÑÓå Ñ€Å>`Þ>ÓiÑ>ÈȋÈÓ>›ÓÈ]Ñ勒’Ñå Å‘Ñå‹ÓˆÑÓi>VˆiÅÈÑ >›`Ñ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ ‹›Ñ w ÞÅÓˆÑ >›`Ñ w‹wÓˆÑ €Å>`iÑ V’>ÈÈÅ  –ÈÑ ‹›Ñ  ÅÓÑ  ’’‹›È]Ñ  ’ Å>` µÑ ’>Vˆ å‹VëÑ å‹’’Ñ V ›`ÞVÓÑ °>Å>’’i’Ñ ÅiÈi>ÅVˆÑ ‹›Ñ V’>ÈÈÅ  –ÈÑ L>Èi`Ñ ‹›Ñ ä>›ÈÓ ›]Ñ ’’‹› ‹ÈµÑ  ›`ÞVӋ›€ÑӈiÑÈÓÞ`çÑ>ÓÑ`Þ>’ÑȋÓiÈÑ勒’Ñ>’’ åÑ V –°>ŋȠ›ÈÑ LiÓåii›Ñ V’>ÈÈÅ  –ÈÑ ‹›Ñ >Ñ ’>ŀi]Ñ ÞÅL>›Ñ >Åi>Ñ ‹›Ñ ӈiÑ Vi›ÓÅ>’Ñ 1µ-µÑ >›`Ñ V’>ÈÈÅ  –ÈÑ ‹›Ñ >Ñ €Å å‹›€]Ñ ‹›VÅi>ȋ›€’çÑ`‹äiÅÈiÑ>Åi>ы›ÑӈiÑåiÈÓiśÑ1µ-µÑ Ñ /ˆiÑ € >’Ñ  wÑ ÓˆiÑ °Å iVÓÑ ‹ÈÑ Ó Ñ ‹`i›Ó‹wçÑ iwwiVӋäiÑ ä V>Lޒ>Åçы›ÈÓÅÞVӋ ›>’ÑÈÓÅ>Ói€‹iÈÑL ÓˆÑw ÅÑVˆ‹’`Åi›Ñåˆ Ñ È°i>‘Ñ ›€’‹ÈˆÑ>ÈÑӈi‹ÅÑxÑÅÈÓђ>›€Þ>€iÑ>›`Ñw ÅÑ>›ÑiäiŊ ‹›VÅi>ȋ›€ÑÈVˆ  ’Š>€iÑ° °Þ’>Ӌ ›Ñ wÑVˆ‹’`Åi›Ñ删ÑV –iÑ Ó ÑÈVˆ  ’ÑÈ°i>‘‹›€Ñ>ђ>›€Þ>€iѠӈiÅÑӈ>›Ñ ›€’‹Èˆµ Ñ ¿,iÈi>ÅVˆÑ ‹›`‹V>ÓiÈÑ Óˆ>ÓÑ €>°ÈÑ ‹›Ñ ä V>Lޒ>ÅçÑ ‘› å’i`€iÑ LiÓåii›Ñ ӈiÑ L ÓÓ –Ñ ºÞ>ÅӋ’iÑ  wÑ ‘‹`ÈÑ  ›Ñ i›ÓÅ>›ViÑ Ó Ñ ÈVˆ  ’Ñ >›`Ñ ÓˆiÑ Þ°°iÅÑ ºÞ>ÅӋ’iÑ  wÑ ‘‹`ÈÑ ‹ÈÑ ˆÞ€i]ÀÑ >›ç>‘Ñ È>ç鵄 7ˆ‹’iÑ ä>ŋ ÞÈÑ ÈÓÞ`‹iÈÑ ˆ>äiÑ ÓiÈÓi`Ñ ÓˆiÑ iww‹V>VçÑ  wÑ È°iV‹w‹VÑ V –° ›i›ÓÈÑ  wÑ ä V>Lޒ>Åçы›ÈÓÅÞVӋ ›]ÑäiÅçђ‹ÓӒiÑÅiÈi>ÅVˆÑˆ>ÈÑi氒 Åi`Ñ >ÑV –°Åiˆi›È‹äi]іޒӋŠw>ViÓi`Ñ>°°Å >VˆµÑ/ˆ‹ÈÑÈÓÞ`çÑ å‹’’Ñ>``ÅiÈÈÑӈ>Óр>°µ

Ñ ¿7iÑL ӈѲ >ޖ>›Ñ>›`Ñ>›ç>‘³ÑåiÅiÑ>ÓÑ>Ñ° ‹›ÓÑ  wђ  ‘‹›€Ñ>ÓÑӈ‹›€Èы›Ñ>іޒӋŠw>ViÓi`]ÑV –°’iæ]ÑŋVˆÑ å>çµÑ/ˆiÑ° Ói›Ó‹>’ÑLi›ixÑÓÈÑ wÑÈÞVˆÑ>›Ñ>°°Å >VˆÑ‹ÈÑ ›iÑ  wÑӈiÑL‹€€iÈÓѺÞiÈӋ ›ÈÑӈ>Óћii`ÈÑÓ ÑLiÑ>›ÈåiÅi`ы›Ñ ӈiÑä V>Lޒ>ÅçÑÅiÈi>ÅVˆÑ` –>‹›]ÀÑ>›ç>‘ÑÈ>çÈ Ñ Ñw ÞŊV –° ›i›ÓÑä V>Lޒ>ÅçÑ°Å €Å>–Ñ`iäi’ °i`Ñ LçÑ1›‹äiÅȋÓçÑ wÑ‹››iÈ Ó>Ñ°Å wiÈÈ ÅÑ‹Vˆ>i’ÑÅ>äiÈ]Ñ åˆ ÑÈiÅäiÈÑ>ÈÑ>ÑV ›ÈޒÓ>›ÓÑ ›ÑӈiÑ°Å iVÓ]Ñ勒’Ñ°Å ä‹`iÑ ÓˆiÑ wÅ>–iå Å‘µÑ Å>äiÈÂÑ >°°Å >VˆÑ Ó Ñ ä V>Lޒ>ÅçÑ ‹›ÈÓÅÞVӋ ›Ñ‹›V’Þ`iÈÑ°Å ä‹`‹›€ÑÈÓÞ`i›ÓÈÑŋVˆÑ>›`Ñä>ŋi`Ñ ’>›€Þ>€iÑ iæ°iŋi›ViÈ]Ñ Ói>Vˆ‹›€Ñ ‹›`‹ä‹`Þ>’Ñ å Å`È]Ñ Ói>Vˆ‹›€Ñå Å`Š’i>ś‹›€ÑÈÓÅ>Ói€‹iÈ]Ñ>›`Ñ°Å – Ó‹›€Ñå Å`Š V ›ÈV‹ ÞțiÈȵ Ñ /ˆiÑ ÓˆÅiiŠçi>ÅÑ Ó‹–iÑ wÅ>–iÑ ²w>’’Ñ Ûí휊Èޖ–iÅÑ Ûí§Û³Ñ勒’Ñi›>L’iÑӈiÑÅiÈi>ÅVˆiÅÈÑÓ Ñi›€>€iы›Ñ>ÑVçV’iÑ  wÑ °Å €Å>–Ñ `iäi’ °–i›Ó]Ñ wi>ȋL‹’‹ÓçÑ ÓiÈӋ›€]Ñ >›`Ñ °Å €Å>–ÑÅiä‹È‹ ›Ñw ÅÑi>VˆÑ wÑӈiÑçi>ÅÈÑ wÑӈiрÅ>›ÓµÑÓÑ >’È Ñ 勒’Ñ °Å ä‹`iÑ  °° ÅÓޛ‹Ó‹iÈÑ w ÅÑ È –iÑ ’ ›€‹ÓÞ`‹›>’Ñ `>Ó>ÑV ’’iVӋ ›]Ñ>ÈÑÈÓÞ`i›ÓÈі äiÑwÅ –Ñ ›iрÅ>`iÑÓ ÑӈiÑ ›iæÓµÑ Ñ ¿7ˆi›Ñ°Å €Å>–ÈÑ>Åiы–°’i–i›Ói`Ñ äiÅÑӋ–i]ÑӈiçÑ >ÅiÑ – ÅiÑ ’‹‘i’çÑ Ó Ñ `i– ›ÈÓÅ>ÓiÑ ‹›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñ ° åiÅ]ÀÑ >ޖ>››ÑÈ>çȵѿ/ˆ>ÓыÈÑ ›iÑÅi>È ›Ñw Åш>䋛€Ñ–Þ’Ó‹°’iÑ €Å>`iђiäi’Èы›ä ’äi`µÀ Ñ Ñ `iȋÅiÑ Ó Ñ i氒 ÅiÑ ÓˆiÑ ›ii`ÈÑ  wÑ ’‹›€Þ‹ÈӋV>’’çÑ `‹äiÅÈiÑÈÓÞ`i›ÓÈђi`ÑÓ ÑӈiÑÈi’iVӋ ›Ñ wÑÈVˆ  ’Ñ`‹ÈÓŋVÓÈы›Ñ

ˆ‹V>€ Ñ>›`ћ ÅӈiśÑ ÅÓÑ  ’’‹›È]ÑL ÓˆÑ wÑ刋VˆÑi›Å ’’Ñ ȋ€›‹xÑV>›ÓÑ°Å ° ÅӋ ›ÈÑ wÑ ›€’‹ÈˆÑ’>›€Þ>€iђi>śiÅÈµÑ Ñ ¿*Å – Ó‹›€ÑӈiÑä V>Lޒ>ÅçÑ`iäi’ °–i›ÓÑ wÑ ›€’‹ÈˆÑ ’i>śiÅÈÑ ‹ÈÑ >Ñ ˆÞ€iÑ V ›Þ›`ÅÞ–Ñ ‹›Ñ i`ÞV>Ӌ ›Ñ >›`Ñ ‹›Ñ ÅiÈi>ÅVˆ]ÀÑ >›ç>‘Ñ È>ç鵄 ¿7iÂäiÑ ‘› å›Ñ w ÅÑ ÛyÑ çi>ÅÈÑ Óˆ>ÓÑä V>Lޒ>ÅçыÈÑӈiÑVŋӋV>’Ñä>ŋ>L’iÑåˆi›Ñ‹ÓÑV –iÈÑÓ Ñ ’ ›€ŠÓiŖÑ>Vˆ‹iäi–i›Óы›Ñ ÞÅÑÈVˆ  ’ȵÀÑ Ñ ÓÑӈiÑi›`Ñ wÑӈiрÅ>›Ó]ÑӈiÑÅiÈi>ÅVˆiÅÈÑ勒’ш>äiÑ>Ñ ä V>Lޒ>Åçы›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñ°Å €Å>–ÑÅi>`çÑw ÅÑiä>’Þ>Ӌ ›µÑ ÓÑӈ>ÓÑӋ–i]ÑӈiçÑ勒’Ñ>°°’çÑw ÅÑ>› ÓˆiÅÑwi`iÅ>’ÑÅiÈi>ÅVˆÑ €Å>›ÓÑÓ ÑÓiÈÓÑӈiÑiwwiVӋäi›iÈÈÑ wÑӈi‹ÅÑ°Å €Å>–Ñ>€>‹›ÈÓÑ >’Óiś>ÓiÑ>°°Å >VˆiÈÑÓ ÑÓi>Vˆ‹›€ÑÅi>`‹›€Ñä V>Lޒ>Åçµ

5SFOET6OEFSHSBEVBUFJORVJSJFT BQQMJDBUJPOT BOEBENJTTJPOT 'BMM 68*/26*3*&4  "11-*$"5*0/43&$&*7&%  $PMMFHFPG&EVDBUJPO"QQT  68"%.*54   $PMMFHFPG&EVDBUJPO"ENJUT 

'BMM

'BMM

'BMM

'BMM

$IBOHF

$IBOHF

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

   

;Vaa'%%.Å,

2009FallBlackboard.indd 7

10/22/09 1:10:20 PM


$POSBE$FSUJmDBUFQSPWJEFE DVSSJDVMVNSFTPVSDFTwÓiÅÑ ›i>ŒçÑ w ÞÅÑ `iV>`iÈÑ Ói>Vˆ‹›€Ñ ‹›Ñ >ӋäiÑ –iŋV>›Ñ V’>ÈÈÅ  –È]Ñ –>›çÑ å Þ’`Ñ >ÈÈޖiÑ Óˆ>ÓÑ >ÅÓçÑ  ›Å>`Ñ ˆ>`Ñ i› Þ€ˆÑ iæ°iŋi›ViÑ Ó Ñ V ›È‹`iÅÑ ˆ‹–Èi’wÑ>’Åi>`çÑ>›Ñiæ°iÅÓÑ ›ÑÅi>Vˆ‹›€Ñ>›`Ñi`ÞV>Ӌ›€Ñ ÈÓÞ`i›ÓÈÑwÅ –Ñ›`‹>›ÑVޒÓÞÅiȵ Ñ Ñ Ñ ÞÓÑ ÈÞVViÈÈwÞ’Ñ V –°’iӋ ›Ñ  wÑ ÓˆiÑ ›iåÑ Å>`Þ>ÓiÑ

iÅӋxV>ÓiÑ*Å €Å>–Ñw ÅÑ/i>VˆiÅÈÑ wÑ–iŋV>›Ñ›`‹>›Ñ

ˆ‹’`Åi›Ñ°Å ä‹`i`Ñ  ›Å>`Ñå‹ÓˆÑ‹›È‹€ˆÓÈÑ>›`ÑÅiÈ ÞÅViÈÑ Óˆ>ÓÑiæ°>›`i`ш‹ÈÑޛ`iÅÈÓ>›`‹›€Ñ>›`ÑV>°>V‹ÓçÑÓ ÑÈiÅäiÑ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ>›`іi›Ó ÅÑwi’’ åÑÓi>VˆiÅÈµÑ Ñ  ›Å>`Ñ>›`Ñ ˆÅ‹ÈӋ›iÑ, €iÅÈÑ>ÅiÑӈiÑxÅÈÓÑÈÓÞ`i›ÓÈÑ Ó ÑV –°’iÓiÑӈiћiåÑ°Å €Å>–µ Ñ 17ÂÈÑViÅӋxV>ÓiыÈÑӈiÑxÅÈÓÑV –°Åiˆi›È‹äiÑ°Å €Å>–Ñ Ó>ŀiӋ›€Ñ‹›`‹ä‹`Þ>’Èы›ÓiÅiÈÓi`ы›Ñ–iiӋ›€ÑӈiÑޛ‹ºÞiÑ ’i>ś‹›€Ñ ›ii`ÈÑ  wÑ –iŋV>›Ñ ›`‹>›Ñ Vˆ‹’`Åi›µÑ /ˆiÑ °Å €Å>–ÑV ›È‹ÈÓÈÑ wÑxäiрÅ>`Þ>ÓiÑV ÞÅÈiÈ]Ñ wwiÅi`ÑÞȋ›€Ñ `‹ÈÓ>›ViÑÓiVˆ› ’ €‹iȵ Ñ  ›Å>`]Ñ>іi–LiÅÑ wÑӈiÑ ˆ VÓ>åÐ Åii‘Ñ/ŋLiÑ wÑ "‘’>ˆ –>]ш>ÈÑÓ>ހˆÓÑ ›Ñ7iÈÓiśÑÅiÈiÅä>Ӌ ›ÈÑwÅ –Ñ ŋ렛>]Ñ `>ˆ ]Ñ >’‹w Å›‹>]Ñ >›È>ÈÑ >›`Ñ 7砖‹›€µÑ

ÞÅÅi›Ó’ç]Ñ ˆiÑ ÈiÅäiÈÑ >ÈÑ >›Ñ ‹›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñ w>V‹’‹Ó>Ó ÅÑ >ÓÑ ÓˆÅiiÑ ÈVˆ  ’ÈÑ ‹›Ñ Åi– ›ÓÑ  Þ›ÓçÑ -Vˆ  ’Ñ ‹ÈÓŋVÓÑ §\Ñ >›`iÅÑ6>’’içÑ‹€ˆÑ-Vˆ  ’]Ñ*>ӈx›`iÅÑ‹€ˆÑ-Vˆ  ’]Ñ >›`Ñ-Ó>ÅÅiÓÓÑޛ‹ ÅÑ‹€ˆÑ-Vˆ  ’µ Ñ iV>`iÈÑ  wÑ V’>ÈÈÅ  –Ñ iæ°iŋi›ViÑ rÑ >ÈÑ >Ñ Ói>VˆiÅÑ >›`Ñ>Ñ >ӋäiÑ–iŋV>›ÑÈÓÞ`i›ÓъŠÑ–‹€ˆÓш>äiÑ°Å ä‹`i`Ñ

›Å>`Ñ å‹ÓˆÑ >Ñ `ii°iÅÑ L>V‘€Å Þ›`Ñ wÅ –Ñ 刋VˆÑ Ó Ñ `Å>åÑ Óˆ>›Ñ  ÓˆiÅÑ V ˆ ÅÓÑ –i–LiÅÈ]Ñ LÞÓÑ ˆiÑ Åi>`‹’çÑ `iÈVŋLiÈі>›çÑå>çÈы›Ñ刋VˆÑˆ‹ÈÑޛ`iÅÈÓ>›`‹›€Ñå>ÈÑ iæ°>›`i`µ Ñ ¿ÂäiÑ ˆ>`Ñ Ó Ñ ’i>Å›Ñ >ÈÑ Ñ åi›ÓÑ >’ ›€]ÀÑ ˆiÑ È>ç鵄 ¿Ñ >’å>çÈÑӈ Þ€ˆÓÑӈ>ÓÑÈ –iӈ‹›€Ñ›ii`i`ÑÓ ÑLiÑ`iäi’ °i`Ñ ‹›Ñ ӈiÑ VÞÅŋVÞ’Þ–Ñ >Åi>]Ñ  ›Ñ ˆ åÑ Ó Ñ Ói>VˆÑ >ӋäiÑ –iŋV>›ÑÈÓÞ`i›ÓȵÀ Ñ - –iÑ wÑӈ>ÓÑVÞÅŋVޒޖÑÈÞ°° ÅÓы›V’Þ`iÈÑ>VViÈÈÑ Ó Ñ ÅiÈ ÞÅViÈÑ Óˆ>ÓÑ >VVÞÅ>Ói’çÑ ‹›V Å° Å>ÓiÑ ÓˆiÑ >ӋäiÑ –iŋV>›Ñ VޒÓÞÅ>’Ñ °iÅÈ°iVӋäiµÑ *>ÅӋV‹°>Ӌ ›Ñ ‹›Ñ ӈiÑ ViÅӋxV>ÓiÑ°Å €Å>–Ñ› ÓÑ ›’çÑÅi‹›w ÅVi`Ñӈiы–° ÅÓ>›ViÑ  wы›V’Þȋ ›]ÑLÞÓыÓÑ>’È Ñ°Å ä‹`i`Ñ  ›Å>`Ñå‹ÓˆÑӈiÑÓ  ’ÈÑ Ó Ñ` ÑÈ µ Ñ ¿ ÈÓÑ  wÑ ‹ÓÑ ‹ÈÑ ‹›V ÅÅiVÓ]ÀÑ ˆiÑ È>çÈÑ  wÑ ‹›w Å–>Ӌ ›Ñ V –– ›’çÑ°Å ä‹`i`ы›Ñˆ‹ÈÓ ÅçÑÓiæÓL  ‘ȵѿ  åÑåiÑ>ÅiÑ €iÓӋ›€Ñ>VViÈÈÑÓ ÑӈiѰŋ–>ÅçÑÈ ÞÅViÈ]ÑÓ ÑÓi’’Ñ>Ñ`‹wwiÅi›ÓÑ È‹`iÑwÅ –ÑӈiÑ >ӋäiÑ–iŋV>›Ñ°iÅÈ°iVӋäiµÀ Ñ ›V’Þ`‹›€Ñ >ӋäiÑ–iŋV>›Ñ–>Óiŋ>’ÈÑ>›`Ñ䠋ViÈы›Ñ ӈiÑVÞÅŋVޒޖѠwwiÅÈÑL ÓˆÑÈ°iV‹xVÑ>›`рi›iÅ>’ÑLi›ixÓÈÑ Ó ÑÈÓÞ`i›ÓÈÑ删ÑV –iÑwÅ –Ñӈ ÈiÑV ––Þ›‹Ó‹i鵄 -[[V[[[* , [ > ; ; 4 6 4 [ > 5 [ 3 D 2 0 C 8 > = [

2009FallBlackboard.indd 8

Ñ i › i Å > ’ ’ çÑ È°i>‘‹›€]Ñ ›Š Å>`Ñ È>çÈ]Ñ ¿ >ӋäiÑ –iŋV>›ÑÈÓÞ`i›ÓÈÑ ’i>Å›Ñ LiÓÓiÅÑ åˆi›Ñ ӈiÅiыÈÑÈ –iӈ‹›€Ñ >L ÞÓÑ Óˆi‹ÅÑ ÓŋLiÑ  ÅÑ VޒÓÞÅiÑ Óˆ>ÓÑ ‹ÈÑ ‹›Ói€Å>Ói`Ñ ‹›Ó Ñ ӈiÑ VÞÅŋVޒޖµÀÑÑ Ñ -Vˆ  ’ÈÑ >’È Ñ ° ’ > ç Ñ > Ñ Å   ’ i Ñ ‹ ›Ñ ˆi’°‹›€ÑÓ ÑÓÅ>›È–‹ÓÑ >›`Ñi氒 ÅiÑ >ӋäiÑ –iŋV>›ÑVޒÓÞÅiµ Ñ ¿ÓыÈÑäiÅçы–° ÅÓ>›ÓÑӈ>ÓÑ >ӋäiÑ–iŋV>›ÑÈÓÞ`i›ÓÈÑ €iÓÑӠё› åÑӈi‹Åђ>›€Þ>€iÑ>›`Ñӈi‹ÅÑVޒÓÞÅi]ÀÑ  ›Å>`Ñ È>çȵѿ/ˆ>ÓÂÈÑӈiÑL ÓÓ –Ñ’‹›i\Ñӈ>ÓÑ>’’ÑÈVˆ  ’Ñ`‹ÈÓŋVÓÈÑ Óˆ>ÓÑ ˆ>äiÑ >Ñ ˆ‹€ˆÑ ° °Þ’>Ӌ ›Ñ  wÑ >ӋäiÑ –iŋV>›Ñ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ` Ñӈ>ÓµÀÑ Ñ 7ˆ‹’iÑ  ›Å>`ÑȈ>Åi`Ñ>ÑV ––‹Ó–i›ÓÑӠђi>śш åÑ Ó Ñ Ói>VˆÑ >ӋäiÑ –iŋV>›Ñ Vˆ‹’`Åi›Ñ – ÅiÑ iwwiVӋäi’çÑ å‹ÓˆÑˆ‹ÈÑViÅӋxV>ÓiÑ°Å €Å>–ÑV’>ÈȖ>ÓiÈ]шiÑ>’È ÑLŠހˆÓÑ °iÅÈ ›>’Ñiæ°iŋi›ViÑÓ ÑӈiÑÓ>L’iÑӈ>Óш‹ÈÑ°iiÅÈÑwÅ –Ñ >Ñ –> Å‹ÓçÑ VޒÓÞÅiÑ ’>V‘i`µÑ  ›Å>`Ñ È>çÈÑ ˆiÑ V ››iVÓÈÑ ‹›Ñ`ii°’çÑ°iÅÈ ›>’Ñ’iäi’ÈÑÓ ÑӈiÑVˆ>’’i›€iÈÑÈÓÞ`i›ÓÈÑ w>Viµ Ñ ¿7ˆi›Ñ Ñ å>ÈÑ ‹›Ñ i’i–i›Ó>ÅçÑ ÈVˆ  ’Ñ >›`Ñ Þ›‹ ÅÑ ˆ‹€ˆ]Ñ ÓˆiÑ  ›’çÑ Ói>VˆiÅÈÑ åˆ Ñ å Þ’`Ñ Ó>’‘Ñ Ó Ñ –iÑ åiÅiÑ ÓˆiÑV >VˆiÈ]ÀшiÑÅiV>’’ȵÑ,>ӈiÅÑӈ>›Ñ’iÓӋ›€Ñӈ>Óђ>V‘Ñ  wÑÈÞ°° ÅÓÑw ÅViш‹–ÑӠѺÞiÈӋ ›Ñˆ‹ÈÑ>L‹’‹Ó‹iÈ]Ñ  ›Å>`Ñ ÞÈi`Ñ ‹ÓÑ >ÈÑ – Ó‹ä>Ӌ ›Ñ w ÅÑ –>‘‹›€Ñ ÈVˆ  ’Ñ >Ñ `‹wwiÅi›ÓÑ iæ°iŋi›ViÑw ÅѠӈiÅȵ Ñ ¿/ˆ>ÓÑ Åi>’’çÑ €>äiÑ –iÑ ÓˆiÑ ÈÓÅi›€ÓˆÑ Ó Ñ LiV –iÑ >Ñ Ói>VˆiÅ]ÀÑ ˆiÑ È>çÈÑ  wÑ ˆ‹ÈÑ ‹È ’>Ӌ›€Ñ iæ°iŋi›ViÈÑ >ÈÑ >Ñ ÈÓÞ`i›ÓµÑ Ñ ¿Ñå‹ÈˆÑӈ>ÓÑÑå Þ’`ш>äiш>`ыÓÑåˆi›ÑÑå>ÈÑÈÓ>ÅӋ›€Ñ  ÞÓÑL>V‘Ñ‹›ÑӈiѧœÌíÈ]ÀшiÑÈ>çÈÑ wÑӈiÑL>V‘€Å Þ›`Ñ>›`Ñ Ó  ’Èр>‹›i`ÑӈŠހˆÑӈiÑViÅӋxV>ÓiÑV ÞÅÈiȵѿÓÑå Þ’`Ñ ˆ>äiшi’°i`іiђi>śш åÑÓ ÑLiÑ>ÑLiÓÓiÅÑÓi>VˆiÅÑÓ å>Å`Ñ >ӋäiÑ–iŋV>›Ñ‘‹`È]Ñ ›Ñ`‹wwiÅi›ÓÑÅiÈiÅä>Ӌ ›ÈµÀ

#FDPNFB'BDFCPPLGBO åååµw>ViL  ‘µV –Ð17  ’’i€i w ` I]Z7aVX`WdVgY

10/22/09 1:10:21 PM


3PHFST"NFSJDBO*OEJBOUFBDIJOH DFSUJmDBUFADIBOHFENZMJGF

ˆÅ‹ÈӋ›iÑ , €iÅÈÑ i›ÓiÅi`Ñ ÓˆiÑ 17Ñ  ’’i€iÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›ÂÈћiåрÅ>`Þ>ÓiÑ°Å €Å>–Ñw ÅÑÓi>VˆiÅÈÑ wÑ –iŋV>›Ñ›`‹>›ÑVˆ‹’`Åi›Ñ>›Ó‹V‹°>Ӌ›€Ñӈ>ÓÑȈiÑå Þ’`Ñ €>‹›Ñ‘› å’i`€iÑ>›`ÑÓ  ’ÈÑÓ Ñi›ˆ>›ViшiÅÑiwwiVӋäi›iÈÈÑ >ÈÑ>›Ñi`ÞV>Ó ÅÑ>›`Ñ>›Ñ‹›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñw>V‹’‹Ó>Ӡŵ Ñ wÓiÅÑV –°’iӋ›€ÑӈiÑ°Å €Å>–]ÑȈiÑÅi>’‹ëi`Ñӈ>ÓÑȈiÑ €>‹›i`іÞVˆÑ– ÅiµÑÑ Ñ ¿/ Ñ °ÞÓÑ ‹ÓÑ È‹–°’ç]Ñ ‹ÓÑ ˆ>ÈÑ Vˆ>›€i`Ñ –çÑ ’‹wiÑ rÑ –çÑ °iÅÈ°iVӋäiÑ>›`іçÑä‹iå° ‹›ÓъŠÑV –°’iÓi’ç]ÀÑȈiÑÈ>çÈÑ  wÑӈiÑiæ°iŋi›ViµÑ Ñ , €iÅÈÑ >›`Ñ >ÅÓçÑ  ›Å>`]Ñ L ÓˆÑ ‹›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñ w>V‹’‹Ó>Ó ÅÈÑw ÅÑÅi– ›ÓÑ  Þ›ÓçÑ-Vˆ  ’Ñ ‹ÈÓŋVÓѧ]Ñ>ÅiÑ ÓˆiÑxÅÈÓÑÓå Ñ€Å>`Þ>ÓiÈÑ wÑӈiћiåÑ°Å €Å>–µ Ñ ÑÈÓÞ`çÑ>LÅ >`ÑÈi–iÈÓiÅы›Ñ- ÞӈÑ–iŋV>Ñ°Å –°Ói`Ñ >ÑVˆ>›€iы›Ñ–> ÅѲӠÑÈiV ›`>ÅçÑ ›€’‹ÈˆÑi`ÞV>Ӌ ›³Ñw ÅÑ , €iÅÈËÑ å Å‘Ñ >ÓÑ ÓˆiÑ  ’‹›i]Ñ ’’‹› ‹È]Ñ  çÈÑ >›`Ñ ‹Å’ÈÑ

’ÞL]Ñ åˆiÅiÑ ÈˆiÑ ‹›ÓiÅ>VÓi`Ñ å‹ÓˆÑ Vˆ‹’`Åi›Ñ wÑ –‹€Å>›ÓÑ >›`Ñ ‹’’i€>’Ñ å Å‘iÅÈËÑ >›`Ñ >Ñ €Å>`Þ>ÓiÑ °Å €Å>–Ñ >ÓÑ ÓˆiÑ 1›‹äiÅȋÓçÑ wÑ å>ÑåiÅiÑ>’’Ñiæ°iŋi›ViÈÑӈ>ÓÑ>wxŖi`Ñ >›`ÑwÞi’i`Ñ>ÑV ––‹Ó–i›ÓÑӠіޒӋVޒÓÞÅ>’Ñ>›`ÑÈ V‹>’Ñ ÞÈӋViÑi`ÞV>Ӌ ›µ Ñ /ˆ>ÓÑV ––‹Ó–i›Óђi`Ñ, €iÅÈÑÓ Ñ>›`iÅÑ6>’’içÑ‹€ˆÑ -Vˆ  ’]ÑåˆiÅiÑȈiÑ>VVi°Ói`Ñ>Ñ° È‹Ó‹ ›ÑÓi>Vˆ‹›€Ñ ›€’‹ÈˆµÑÑ "›iÑ i>ŒçÑ iæ°iŋi›ViÑ >ÓÑ 6-Ñ ‹›VÅi>Èi`Ñ , €iÅÈÂÑ V ––‹Ó–i›ÓÑ Ó Ñ LiÓÓiÅÑ ÈiÅ䋛€Ñ ӈiÑ ’i>ś‹›€Ñ ›ii`ÈÑ  wÑ >ӋäiÑ –iŋV>›Ñ ÈÓÞ`i›Ó鵄 ˆÅ‹ÈӋ›iÑ `iäi’ °i`Ñ >›`Ñ Ó>ހˆÓÑ>Ñ >ӋäiÑ–iŋV>›Ñ’‹ÓiÅ>ÓÞÅiÑV ÞÅÈiы›ÑÅiÈ° ›ÈiÑ Ó Ñ ÈÓÞ`i›ÓÑ ÅiºÞiÈÓÈ]Ñ L>Èi`Ñ ‹›Ñ °>ÅÓÑ  ›Ñ >Ñ V’>ÈÈÑ ÈˆiÑ ˆ>`Ñ Ó>‘i›Ñ>ÓÑ å>µÑ"›iÑ wшiÅÑÈÓ>ÅÑ°Þ°‹’ÈÑ>’È Ñå>ÈÑi›Å ’’i`Ñ ‹›Ñ>і ÅiÑÓÅ>`‹Ó‹ ›>’Ñ ›€’‹ÈˆÑV ÞÅÈi]ÑåˆiÅiшiÑÈi’` –Ñ °>ÅӋV‹°>Ói`Ñ>›`ÑL>Åi’çÑi>śi`Ñ>Ñ µ Ñ ¿›Ñ ӈiÑ >ӋäiÑ –iŋV>›Ñ ‹ÓÑ V’>ÈÈ]Ñ ˆiÑ È>ÓÑ ‹›Ñ ӈiÑ wÅ ›Ó]ыÓÑå>ÈÑ>’– ÈÓш>Å`ÑӠёii°Ñˆ‹–ѺދiÓ]Ñ>›`шiр ÓÑ >›Ñ]ÀÑȈiÑÈ>çÈ]ћ Ó‹›€Ñӈ>ÓÑӈ>ÓÑV’>ÈÈÑå>ÈÑL>Èi`Ñ ›Ñ>Ñ V ’’i€iŠ’iäi’ÑV ÞÅÈiµ Ñ /ˆiÑ VŋӋV>’Ñ `‹wwiÅi›ViÑ w ÅÑ , €iÅÈÂÑ ÈÓÞ`i›ÓÑ å>ÈÑ ÓˆiÑ  °° ÅÓޛ‹ÓçÑ Ó Ñ ÈÓÞ`çÑ å Å‘ÈÑ LçÑ >ӋäiÑ –iŋV>›Ñ åŋÓiÅȵ Ñ ¿,i’iä>›ÓÑ VÞÅŋVޒޖ]Ñ –i>›‹›€wÞ’Ñ V ››iVӋ ›È]Ñ Åi>’’çÑ` Ñ–>‘iÑ>Ñ`‹wwiÅi›ViÑw ÅÑÈÓÞ`i›ÓÈ]ÀÑȈiÑÈ>çȵ Ñ Ñ Ñ Ñ i’°‹›€Ñ  ÓˆiÅÑ i`ÞV>Ó ÅÈÑ  äiÅV –iÑ V –– ›Ñ wi>ÅÈÑ >L ÞÓÑ >VV‹`i›Ó>’’çÑ  wwi›`‹›€Ñ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ  ÅÑ V ––Þ›‹ÓçÑ –i–LiÅÈ]Ñ>›`Ñ°Å ä‹`‹›€Ñӈi–Ñå‹ÓˆÑiwwiVӋäiÑV’>ÈÈÅ  –Ñ ÈÓÅ>Ói€‹iÈ]ÑåiÅiѰŋ–>Åçі Ó‹ä>Ó ÅÈÑw ÅÑi›Å ’’‹›€Ñ‹›ÑӈiÑ 17ÑViÅӋxV>ÓiÑ°Å €Å>–µÑ

[

2009FallBlackboard.indd 9

Ñ ¿Ñӈ ހˆÓ]ыwÑÑV Þ’`ÑLiV –iÑ>ÑÓi>VˆiÅÑi`ÞV>Ó Å]ÑÑ V>›ÑÈÓ>ÅÓÑ°’>›Ó‹›€Ñӈ>ÓÑÈii`ы›Ñӈiі‹›`ÈÑ wÑ°i °’iÑi>ŒçÑ ‹›Ñӈi‹ÅÑV>ÅiiÅ]ÑÅ>ӈiÅÑӈ>›Ñˆ>䋛€Ñӈi–Ñ€iÓÑÈÓÞV‘ÑxäiÑ çi>ÅÈÑ` å›ÑӈiÑÅ >`]ÀÑ, €iÅÈÑÈ>çȵѿÓÂÈÑi>ȋiÅÑӠёii°Ñ € ‹›€Ñ‹›ÑӈiÑ`‹ÅiVӋ ›ÑӈiçÂÅiр ‹›€]ы›ÈÓi>`Ñ wÑÓÅ狛€Ñ È –iӈ‹›€Ñ›iåµÀ Ñ -ˆiш>ÈÑ`‹ÅiVÓÑ °° ÅÓޛ‹ÓçÑÓ Ñ°Åi°>ÅiÑ°ÅiŠÈiÅä‹ViÑ Ói>VˆiÅÈÑ w ÅÑ Óˆ>ÓÑ  °° ÅÓޛ‹ÓçÑ >ÈÑ >›Ñ ‹›ÈÓÅÞVÓ ÅÑ ‹›Ñ ӈiÑ 7砖‹›€Ñ/i>VˆiÅÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ*Å €Å>–µ Ñ 7ˆ‹’iÑ ˆÅ‹ÈӋ›iÑ i–iŀi`Ñ wÅ –Ñ ӈiÑ ViÅӋw‹V>ÓiÑ °Å €Å>–Ñ å‹ÓˆÑ >Ñ Lޒ€‹›€Ñ Ó  ’L æÑ  wÑ ÈÓÅ>Ói€‹iÈÑ >›`Ñ ÅiÈ ÞÅViÈÑӠы–°Å äiÑV’>ÈÈÅ  –Ñ°Å>VӋViÑrшiÅÑ å›Ñ>›`Ñ  ÓˆiÅÈÑ rÑ ÈˆiÑ >’È Ñ V>–iÑ >å>çÑ å‹ÓˆÑ >Ñ ä>ÈӒçÑ iæ°>›`i`Ñ Þ›`iÅÈÓ>›`‹›€Ñ wш åÑȈiÑV Þ’`ш>äiш>›`’i`шiÅÑ å›Ñ °Å wiÈȋ ›>’Ñ>VӋ ›ÈÑ`‹wwiÅi›Ó’çы›Ñçi>ÅÈÑ°>ÈÓµ Ñ wÑȈiш>`шiÅÑi>Œ‹iÅÑÓi>Vˆ‹›€Ñiæ°iŋi›ViÈÑÓ Ñ` Ñ  äiÅÑ>€>‹›]Ñå‹ÓˆÑ‘› å’i`€iр>‹›i`ÑwÅ –шiÅÑViÅӋxV>ÓiÑ iæ°iŋi›Vi]Ñ ˆÅ‹ÈӋ›iÑÈ>çÈÑȈiÑå Þ’`ш>äiі>`iÑ ›iÑ VŋӋV>’ÑVˆ>›€iµ Ñ ¿Ñ å Þ’`Ñ ˆ>äiÑ € ›iÑ >›`Ñ Ó>’‘i`Ñ Ó Ñ °i °’iÑ >ÓÑ ÓˆiÑ VޒÓÞÅ>’ÑVi›ÓiÅÈÑ ›ÑӈiÑÅiÈiÅä>Ӌ ›]ÀÑȈiÑÈ>çȵѿÑå Þ’`Ñ ˆ>äiÑÓ>’‘i`ÑÓ Ñ°i °’iы›ÑӈiÑÈVˆ  ’È]Ñi’`iÅÈÑ>›`Ñ°i °’iÑ  ›ÑӈiÑLÞȋ›iÈÈÑV Þ›V‹’]Ñ>›`ѠӈiÅÑV ––Þ›‹Óçђi>`iÅ鵄 Ñå Þ’`ш>äiÑÓ ’`Ñӈi–ÑÑå>›ÓÑÓ Ñ` Ñ>р  `ѐ LµÑ  Ñ ç ÞÑ Óˆ‹›‘Ñ ‹ÓÑ ‹ÈÑ >°°Å °Å‹>ÓiÑ w ÅÑ –iÑ Ó Ñ LiÑ ` ‹›€Ñ ӈ‹ÈÑ >›`]ыwÑÈ ]ш åÑV>›ÑÑ` Ñ‹ÓÑÅiÈ° ›È‹L’ç»Ñ åÑV>›ÑÑ` Ñ‹ÓÑ ÅiÈ°iVÓwޒ’ç»À Ñ ÓÑ ÓˆiÑ È>–iÑ Ó‹–i]Ñ ¿/ˆiÑ °Å €Å>–Ñ ˆ>ÈÑ ˆi’°i`Ñ –iÑ LiV –iÑ ’iÈÈÑ V盋V>’]ÀÑ ÈˆiÑ È>ç鵄 ¿Ñ >–Ñ ÈӋ’’Ñ iæÓÅi–i’çÑ – Ó‹ä>Ói`ÑÓ ÑLiы›ä ’äi`Ñ>›`ÑӠрiÓÑӈ‹›€ÈÑ` ›iÑ>›`ÑÓ Ñ Ó>‘iÑ>VӋ ›]ÑLÞÓы›Ñ>і ÅiÑ° È‹Ó‹äiÑå>çµÀ

;Vaa'%%.Å.

10/22/09 1:10:22 PM


$PMMFHFTQPUMJHIUTGPVSBUEJTUJOHVJTIF

/

ˆiÑ1›‹äiÅȋÓçÑ wÑ7砖‹›€Ñ  ’’i€iÑ wÑi`ÞV>Ӌ ›Ñ ÅiV €›‹ëiÑÓå Ñ€Å>`Þ>ÓiÈÑ>›`ÑÓå Ñw Å–iÅÑw>VޒÓçÑ –i–LiÅÈÑ>ÓÑ>ÑL>›ºÞiÓы›Ñӈi‹Åш › ÅÑӈ‹ÈÑȰŋ›€µ Ñ ,iV‹°‹i›ÓÈÑ  wÑ ÓˆiÑ V ’’i€iÂÈÑ ÛííœÑ ‹ÈӋ›€Þ‹Èˆi`Ñ ’Þ–›‹Ñå>Å`Ñ>ÅiÑ/ˆiÑ › Å>L’iÑ,‹Ó>Ñ µÑiçiÅÑ wÑ

ˆiçi››iÑ>›`ѵµÑ¿>›‘ÀÑ/ÅÞiÑÑ wÑ >È°iÅµÑ Ñ ,iV‹°‹i›ÓÈÑ  wÑ ÓˆiÑ ÛííœÑ ‹ÈӋ›€Þ‹Èˆi`Ñ  Å–iÅÑ >VޒÓçÑå>Å`Ñ>ÅiÑ ÅµÑViÑµÑ  ÈÈ>‹ÅÓÑ wÑ>Å>–‹iÑ>›`Ñ Óˆiђ>ÓiÑ ÅµÑ äiÅiÓÓÑ µÑ>›Óëµ 3JUB$.FZFS]Ñ>ÑÓ堊Ӌ–iÑ17Ñ >’Þ–›>Ѳ ÑÁÌÌ]Ñ –‹``’iÑÈVˆ  ’Ñi`ÞV>Ӌ ›ËÑ -ÑÁnÌ]Ñxћ>›Vi³]ыÈÑ7砖‹›€ÂÈÑ §œÓˆÑÈÓ>ÓiÑ>Þ`‹Ó ÅµÑ*ŋ ÅÑӠшiÅÑÛííÎÑi’iVӋ ›ÑÓ Ñӈ>ÓÑ  wxÑVi]ÑiçiÅÑÈiÅäi`Ñw ÅÑÛÕÑçi>ÅÈы›ÑӈiÑ7砖‹›€Ñ‹ÅÑ >Ӌ ›>’ÑÞ>Å`]ÑåˆiÅiÑȈiÑÅi>Vˆi`ÑӈiÑÅ>›‘Ñ wÑV ’ ›i’Ñ ‹›ÑÛíí}µÑ

Ñ içiÅÑÈiÅäi`Ñ>ÈÑVˆ‹iwÑ wÑÈÓ>wwÑÓ Ñ7砖‹›€Ñ äµÑ ‹–Ñ iŋ›€iÅÑ wÅ –Ñ §œœnŠÛíí§µÑ -ˆiÑ ˆ>ÈÑ ÈiÅäi`Ñ  ›Ñ ӈiÑ ÈÈ V‹>Ói`Ñ *>Åi›ÓÈÑ  wÑ 17Ñ ²*17³Ñ L >Å`]Ñ å>ÈÑ >°° ‹›Ói`Ñ Ó Ñ ÈiÅäiÑ  ›Ñ ӈiÑ 17Ñ /ÅÞÈÓiiÈÑ wÅ –Ñ §œœyŠ §œœn]Ñ >›`Ñ VÞÅÅi›Ó’çÑ ÈiÅäiÈÑ >ÈÑ >Ñ –i–LiÅÑ  wÑ ÓˆiÑ 17Ñ

’’i€iÑ wÑ Þȋ›iÈÈÑ`ä‹È ÅçÑ  >Å`µ )"i)BOLw5SVF ***Ñ ˆ ’`ÈÑ Óå Ñ `i€ÅiiÈÑ wÅ –Ñ 17]Ñ>Ñ Ѳ§œÎγы›ÑÈiV ›`>Åçі>ӈÑi`ÞV>Ӌ ›Ñ>›`Ñ>Ñ -Ѳ§œÎ̳ы›Ñ>›‹–>’шÞÈL>›`ÅçµÑ ’’ å‹›€Ñ€Å>`Þ>Ӌ ›]Ñ >›‘ѐ ‹›i`ÑӈiÑ/ÅÞiÑV –°>›‹iÈ]Ñ>ÈшiÑi›€>€i`ы›Ñ ‹’Ñ >›`Ñ €>ÈÑ i氒 Å>Ӌ ›]Ñ °Å `ÞVӋ ›]Ñ >›`Ñ ÓÅ>›È° ÅÓ>Ӌ ›µÑ

ÞÅÅi›Ó’ç]шiыÈÑ>іi–LiÅÑ wÑ ‹€ˆÓçŠ ‹€ˆÓÑ"‹’Ñ Ñ >›`Ñ/ÅÞiÑ"‹’Ñ µÑiÑ>’È ÑÈiÅäiÈÑ>ÈÑ°Åiȋ`i›ÓÑ wÑ i’’iÑ  ÞÅVˆiÑ*‹°i’‹›iÑ>›`Ñ ÞÓÓiÑ*‹°iÑ‹›iÑ  –°>›çµ Ñ /ÅÞiÑ ÈiÅäi`Ñ w ÅÑ §ÛÑ çi>ÅÈÑ  ›Ñ ӈiÑ 17Ñ /ÅÞÈÓiiÈ]Ñ Li€‹››‹›€Ñ‹›Ñ§œœy]ы›V’Þ`‹›€Ñ>ÑÓiŖÑ>ÈÑ°Åiȋ`i›ÓÑwÅ –Ñ §œœœŠÛíííµÑÑiÑ>’Ƞш>ÈÑVˆ>‹Åi`ÑӈiÑ  ’’i€iÑ >Ӌ ›>’Ñ ‹›>’ÈÑ , `i Ñ  ––‹ÓÓiiÑ È‹›ViÑ ÛííyÑ >›`Ñ >VÓi`Ñ >ÈÑ >Ñ `‹ÅiVÓ ÅÑ wÑӈiÑ >Ӌ ›>’Ñ  åL çÑEÑ7iÈÓiśÑiŋÓ>€iÑ ÞÈiޖÑȋ›ViÑÛííÛµ

2ITA-EYER

,EAH'RIFlN

&%[[V[[[* , [ > ; ; 4 6 4 [ > 5 [ 3 D 2 0 C 8 > = [

2009FallBlackboard.indd 10

I]Z7aVX`WdVgY

10/22/09 1:10:24 PM


OHVJTIFEBMVNOJ GPSNFSGBDVMUZFWFOU "DF"$PTTBJSUÑ ÈiÅäi`Ñ ›Ñ ӈiÑ i`ÞV>Ӌ ›Ñ w>VޒÓçÑ w Åћi>ŒçÑÕíÑçi>ÅÈ]ÑÓi>Vˆ‹›€ÑÈ°iV‹>’Ñi`ÞV>Ӌ ›ÑV ÞÅÈiÈÑ >›`ÑÈiÅ䋛€Ñ>ÈÑ`i°>ÅӖi›ÓÑVˆ>‹Å°iÅÈ ›Ñw ÅÑxÑäiÑçi>Å鵄 iÑÅiӋÅi`ы›ÑÛííyµÑ  ÈÈ>‹ÅÓÑLi€>›Ñˆ‹ÈÑV>ÅiiÅÑÓi>Vˆ‹›€Ñ Þ›‹ Åш‹€ˆÑÈVˆ  ’ÑÈV‹i›Vi]ÑLÞÓÑiæ°iŋi›ViÈÑ>ÓÓi–°Ó‹›€Ñ Ó Ñ>ÈȋÈÓÑÓå ÑÈÓÞ`i›ÓÈÑLiw ÅiÑÈ°iV‹>’Ñi`ÞV>Ӌ ›ÑÈiÅä‹ViÈÑ åiÅiÑV –– ›’çÑ>ä>‹’>L’iђi`ÑӠрÅ>`Þ>ÓiÑÈVˆ  ’]ÑåˆiÅiÑ ˆiÑ`iäi’ °i`Ñiæ°iÅӋÈiÑ ›ÑLiˆ>䋠Åі>›>€i–i›Óµ Ñ *iiÅÈÑLiÈÓ åi`Ñ ›Ñ  ÈÈ>‹ÅÓÑÈiäiÅ>’Ñ’ V>’]ÑÅi€‹ ›>’Ñ >›`Ñ ›>Ӌ ›>’Ñ ˆ › ÅÈ]Ñ ‹›V’Þ`‹›€\Ñ §œÌnÑ 17Ñ " "Ñ  Þ›`>Ӌ ›Ñ å>Å`Ñ w ÅÑ "ÞÓÈÓ>›`‹›€Ñ /i>Vˆ‹›€Ñ  wÑ 1›`iŀÅ>`Þ>ÓiÈ]Ñ §œnœÑ  Þ›V‹’Ñ w ÅÑ æVi°Ó‹ ›>’Ñ

ˆ‹’`Åi›Ñ"ÞÓÈÓ>›`‹›€Ñ/i>VˆiÅÑ `ÞV>Ó ÅÑ wÑӈiÑ9i>ÅÑ å>Å`]ѧœœyÑ  ÅӈiśÑ, V‘çÑ Þ›Ó>‹›Ñ `ÞV>Ӌ ›>’Ñ ,iÈi>ÅVˆÑ ÈÈ V‹>Ӌ ›Ñ -iÅä‹ViÑ å>Å`]Ñ >›`Ñ §œœÌÑ 17Ñ

’’i€iÑ wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ"ÞÓÈÓ>›`‹›€Ñ`ä‹È ÅÑå>Å`µÑ

&WFSFUU%-BOU[ ‹›i`ÑӈiÑ  ’’i€iÑ wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ w>VޒÓçы›Ñ§œÕÎÑ>›`ÑV ›Ó‹›Þi`ÑÈiÅä‹ViÑÓ Ñ17Ñ>ÈÑ>Ñw>VޒÓçÑ –i–LiÅ]ÑåÅiÈӒ‹›€ÑV >VˆÑ>›`Ñ>ÈȋÈÓ>›ÓÑÓ ÑӈiÑ°Åiȋ`i›ÓÑ Þ›Ó‹’Ñ ˆ‹ÈÑ §œnÛÑ ÅiӋÅi–i›ÓµÑ >›ÓëÑ iÈÓ>L’‹Èˆi`Ñ 17ÂÈÑ i`ÞV>Ӌ ›>’Ñw Þ›`>Ӌ ›ÈÑVÞÅŋVޒޖÑ>›`і>›>€i`ÑӈiÑ 17Ñ-V‹i›ViÑV>–°Ñw ÅÑÈiäi›Ñçi>Åȵ Ñ >›ÓëÑ å>ÈÑ  ›iÑ  wÑ ÓˆiÑ w‹ÅÈÓÑ åiÈÓiÅ›Ñ i`ÞV>Ó ÅÈÑ ‹›ä‹Ói`ÑÓ ÑӈiÑ*i °’iÂÈÑ,i°ÞL’‹VÑ wÑ ˆ‹›>]ы›Ñ§œÌ}µÑ›Ñ ހÞÈÓѧœní]шiÑÅiÓÞśi`ÑÓ Ñ ˆ‹›>Ñ>ÈÑ`‹ÅiVÓ ÅÑ wÑ>ÑÛ§Š `>çÑi`ÞV>Ӌ ›>’ÑÈi–‹›>ÅÑw ÅÑ7砖‹›€Ñ°i °’iµÑ>›ÓëÑ å>ÈÑ iæiVÞӋäiÑ `‹ÅiVÓ ÅÑ  wÑ ÓˆiÑ 7砖‹›€Ñ  Þ›V‹’Ñ w ÅÑ

ˆ‹’`Åi›Ñ>›`Ñ9 ÞӈµÑiÑÅiVi‹äi`ÑÓå Ñ wÑ17ÂÈш‹€ˆiÈÓÑ ˆ › ÅÈ]ÑӈiÑi Å€iÑ Þ‘iÑޖ°ˆÅiçÑ ‹ÈӋ›€Þ‹Èˆi`Ñ >VޒÓçÑå>Å`Ѳ§œÌí³Ñ>›`ÑӈiÑ17Ñ’Þ–›‹ÑÈÈ V‹>Ӌ ›Ñ

‹ÈӋ›€Þ‹Èˆi`Ñ’Þ–›‹Ñå>Å`Ѳ§œní³µ

(ANK4RUE !CE#OSSAIRT

0HIL ,ANTZ SON OF $R%VERETT,ANTZ

;Vaa'%%.Å&&

2009FallBlackboard.indd 11

10/22/09 1:10:25 PM


1SPKFDUHPBMWJTVBMMZDPNNVOJDBUFFEVDBUJPO

›äi狛€Ñ >›Ñ i`ÞV>Ӌ ›>’Ñ –iÈÈ>€iÑ ‹›Ñ å Å`ÈÑ >›`Ñ°‹VÓÞÅiÈÑå>ÈÑӈiÑVˆ>’’i›€iÑw>V‹›€ÑÈÓÞ`i›ÓÈÑ i›Å ’’i`ы›Ñ ›iÑ1›‹äiÅȋÓçÑ wÑ7砖‹›€ÑÈޖ–iÅÑV’>ÈÈ]Ñ ÑÕ§Ìí]Ñ¿i>›‹›€Ñ‹›ÑÅÓÐÅÓы›ÑӈiÑ ’i–i–Ó>ÅçÑ -Vˆ  ’µÀ Ñ Ñ¿* ÈÓiÅÈш>äiђ ›€ÑLii›ÑV ›È‹`iÅi`Ñ>›Ñ>ÅÓÑw Å–Ñ>›`Ñ >Ñå>çÑÓ ÑVÅi>Ӌäi’çÑV ›äiçы›w Å–>Ӌ ›]ÀÑ’’i›Ñ/Åi›Ó]Ñ >ÈÈ V‹>ÓiÑ°Å wiÈÈ ÅÑ wÑi`ÞV>Ӌ ›>’ÑÈÓÞ`‹iÈÑ>›`ÑV ÞÅÈiÑ ‹›ÈÓÅÞVÓ Å]ÑÈ>çȵѿ›Ñӈ‹ÈÑ°Å iVÓ]Ñi’i–i›Ó>ÅçÑ°ÅiŠÈiÅä‹ViÑ Ói>VˆiÅÈÑ `iȋ€›i`Ñ >ÅÓÑ ° ÈÓiÅÈÑ V ››iVÓi`Ñ Ó Ñ >›Ñ Ái`ÞV>Ӌ ›ÂÑ Óˆi–iÑ >›`Ñ i戋L‹Ói`ÑӈiÑ° ÈÓiÅÈÑ

&'[[V[[[* , [ > ; ; 4 6 4 [ > 5 [ 3 D 2 0 C 8 > = [

2009FallBlackboard.indd 12

ӈŠހˆ ÞÓÑV7ˆ‹››‹iÑ>’’]Ñ>Ñ°>ÅÓÑ wÑӈiÑ17Ñ  ’’i€iÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›µÀ Ñ /ˆiÑ Ói>VˆiŊ>ÅӋÈÓÈÑ >``ÅiÈÈi`Ñ >Ñ å‹`iÑ ä>ŋiÓçÑ  wÑ Óˆi–iÈÑ ‹›V’Þ`‹›€Ñ `‹äiÅȋÓçÑ ‹›Ñ ÈVˆ  ’È]Ñ wޛ`‹›€]Ñ Ói>Vˆ‹›€Ñ>›`ђi>ś‹›€µÑ Ñ *i °’iÑå Å‘‹›€Ñ‹›Ñ>›`Ñä‹È‹Ó‹›€ÑV7ˆ‹››‹iÑ>’’Ñ ˆ>äiÑV ––i›Ói`Ñ° È‹Ó‹äi’çÑ ›ÑӈiÑi戋L‹ÓµÑ"›iÑw>VޒÓçÑ –i–LiÅÑÈ>‹`]Ñ¿Ñђ‹‘iш>䋛€ÑӈiÑ° ÈÓiÅÈы›Ñӈiш>’’鵄 /ˆiçш>äiр‹äi›ÑÞÈÑÈ –iћiåÑӈ‹›€ÈÑӠђ  ‘Ñ >ÓÑ>›`ÑÓ>’‘Ñ>L ÞÓµÀ

I]Z7aVX`WdVgY I]Z7

10/22/09 1:10:28 PM


.BSZ"MJDF#SVDFJT&MMCPHFO5FBDIJOH"XBSE3FDJQJFOU

-

ÓÞ`i›ÓÈÑ`iÈVŋLiÑ>ÅçÑ’‹ViÑ ÅÞViÑ>Èы›w Ŗ>Ӌäi]Ñ iæ°iŋi›Vi`]ÑÈÞ°° ÅӋäi]Ѡŀ>›‹ëi`]Ñi›ÓˆÞȋ>ÈӋV]Ñ Vˆ>’’i›€‹›€Ñ>›`Ñ>Ñȑ‹’’i`ÑV ––Þ›‹V>ӠŵÑ/ˆiçÑ>’È Ñ ä‹iåшiÅÑ>ÈÑ>›ÑiæVi’’i›Óы›ÈÓÅÞVÓ Å]ÑÅ ’iі `i’Ñ>›`Ñ –i›Ó ÅÑ删рi›Þ‹›i’çÑV>ÅiÈÑ>L ÞÓÑӈi‹ÅÑ°Å wiÈȋ ›>’Ñ V>ÅiiÅÈÑ>›`Ñ°iÅÈ ›>’рŠåӈµ Ñ ÅÞVi]Ñ >Ñ °Å wiÈÈ ÅÑ >›`Ñ w Å–iÅÑшi>`Ñ wÑӈiÑ i°>ÅӖi›ÓÑ  wÑ  Þ›Èi’ ÅÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ‹›ÑӈiÑ 17Ñ  ’’i€iÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›]Ñ ‹ÈÑӈiÑÅiV‹°‹i›ÓÑ wÑӈ‹ÈÑçi>ÅÂÈÑ  ˆ›Ñ*µÑ ’’L €i›ÑiŋӠŋ ÞÈÑ

’>ÈÈÅ  –Ñ/i>Vˆ‹›€Ñå>Å`µ Ñ Ñ Ñ i›ÓÑ iV‘iÅ]Ñ V Þ›Èi’ ÅÑ i`ÞV>Ӌ ›Ñ>ÈÈ V‹>ÓiÑ°Å wiÈÈ ÅÑ >›`шi>`Ñ wÑӈiÑ i°>ÅӖi›ÓÑ  wÑ *Å wiÈȋ ›>’Ñ -ÓÞ`‹iÈ]Ñ È>çÈÑ ÅÞViÑ ˆ>ÈÑ `iäi’ °i`Ñ ˆiÅÑ ’i>`iÅȈ‹°]ÑÓi>Vˆ‹›€]Ñ>`ä‹È‹›€Ñ >›`ÑÈiÅä‹ViÑV>ÅiiÅÑL>Èi`ÑÞ° ›Ñ ӈiÑ €Þ‹`‹›€Ñ °Å‹›V‹°’iÈÑ  wÑ VÅi>Ӌ›€Ñ>ÑV>ŋ›€ÑV ––Þ›‹Óç]Ñ V ’’>L Å>Ӌ ›]Ñ ’i>`iÅȈ‹°Ñ >›`Ñä‹È‹ ›Ñw ÅÑӈiÑ°Å wiÈȋ ›Ñ >›`Ñ ‹›Ói€Å>Ӌ›€Ñ ӈi ÅçÑ >›`Ñ ‘› å’i`€iÑ ‹›Ó Ñ iwwiVӋäiÑ iä‹`i›ViŠL>Èi`Ñ°Å>VӋViȵ Ñ Ñ Ñ ¿/ˆiÈiÑ °Å‹›V‹°’iÈÑ °Å ä‹`iÑ ÓˆiÑ w Þ›`>Ӌ ›Ñ w ÅÑ >Ñ ˆ‹€ˆ’çÑ ÈÞVViÈÈwÞ’Ñ i`ÞV>Ó Å]Ñ –i›Ó ÅÑ >›`Ñ ’i>`iÅ]ÀÑ iV‘iÅÑÈ>çȵ Ñ Ñ Ñ ÅÞVi]Ñ åˆ Ñ V>–iÑ Ó Ñ 17Ñ ‹›Ñ §œœ§]Ñ ˆ>ÈÑ `iȋ€›i`Ñ >›`ÑÓ>ހˆÓÑۜÑ`‹wwiÅi›ÓÑޛ`iŀÅ>`Þ>Ói]і>ÈÓiÅÂÈÑ>›`Ñ ` VÓ Å>’Š’iäi’Ñ`i€ÅiiÑV ÞÅÈiȵÑ-ˆiш>ÈÑÞÈi`ы›› ä>ӋäiÑ >°°Å >VˆiÈÑ ‹›Ñ ˆiÅÑ Ói>Vˆ‹›€]Ñ ‹›V’Þ`‹›€Ñ `‹ÈÓ>›ViÑ ’i>ś‹›€]Ñ V ’’>L Å>ӋäiÑ ‹›ÈÓÅÞVӋ ›]Ñ iæ°iŋi›Ó‹>’Ñ ’i>ś‹›€Ñ>›`ÑÈÓ>ÓiŠ wŠÓˆiŠ>ÅÓÑV’‹›‹V>’ÑÓiVˆ› ’ €çµ Ñ Ñ Ñ ¿-ˆiÑ È‘‹’’wޒ’çÑ w>V‹’‹Ó>ÓiÈÑ V’>ÈÈÑ `‹ÈVÞÈȋ ›Ñ ӈ>ÓÑ >’’ åÈÑÈÓÞ`i›ÓÈÑӠђi>śÑwÅ –Ñ ›iÑ>› ÓˆiÅÑӈŠހˆÑ V ’’>L Å>Ӌ ›Ñ >›`Ñ VÅi>Ӌ ›Ñ  wÑ ›iåÑ –i>›‹›€]ÀÑ È>çÈÑ V ’’i>€ÞiÑ -iÅi›>Ñ >–LiÅÓ]Ñ >Ñ w Å–iÅÑ V Þ›Èi’ ÅÑ i`ÞV>Ӌ ›Ñ>ÈȋÈÓ>›ÓÑ°Å wiÈÈ ÅµÑ ÑÑÑ ÅÞViÂÈÑÓi>Vˆ‹›€ÑÈÓç’iÑ>›`іi›Ó Å‹›€Ñˆ>äiÑÓ ÞVˆi`Ñ

[

2009FallBlackboard.indd 13

ӈiÑÈÓÞ`i›ÓÈÑȈiш>ÈÑÓ>ހˆÓÑӈŠހˆ ÞÓшiÅы’’ÞÈÓŋ ÞÈÑ V>Åiiŵ ÑÑÑ¿ ÅµÑ ÅÞViÂÈы›ÈÓÅÞVӋ ›]іi›Ó Å‹›€Ñ>›`ÑÈÞ°° ÅÓÑ ˆ>äiÑLii›ÑVŋӋV>’ÑӠіçÑ`iäi’ °–i›ÓÑ>›`ÑÈÞVViÈÈÑ >ÈÑ >Ñ w>VޒÓçÑ –i–LiÅ]ÀÑ È>çÈÑ i››‹wiÅÑ ÞÅ` V‘]Ñ >Ñ 1›‹äiÅȋÓçÑ  wÑ  ÅӈiśÑ

’ Å>` Ñ >ÈȋÈÓ>›ÓÑ °Å wiÈÈ ÅµÑ ¿-ˆiÑ °Å ä‹`i`Ñ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ å‹ÓˆÑ >Ñ V ›È‹ÈÓi›VçÑ >›`Ñ å>Å–ÓˆÑ Óˆ>ÓÑ >’’ åi`Ñ w ÅÑ  ÞÅÑ €Å åÓˆÑ >ÈÑ V Þ›Èi’ ÅÈÑ >›`Ñ >ÈÑ °Å wiÈȋ ›>’Ñ i`ÞV>Ó Å鵄 -ˆiÑ VÅi>Ói`Ñ >Ñ V’>ÈÈÅ  –Ñ V’‹–>ÓiÑ Óˆ>ÓÑ >’’ åi`Ñ w ÅÑ ºÞiÈӋ ›ÈÑ >›`Ñ `‹ÈVÞÈȋ ›ÈµÑ 7iÑ >’å>çÈÑ wi’ÓÑӈ>ÓÑ ÅµÑ ÅÞViÑ V>Åi`Ñ w ÅÑ ÞÈÑ >›`Ñ å>ÈÑ ÓˆiÅiÑ Ó Ñ ÈÞ°° ÅÓÑ ÞÈÑӈŠހˆÑˆiÅÑÓi>Vˆ‹›€Ñ>›`Ñ ˆiÅÑV’‹›‹V>’Ñ‹›ÈÓÅÞVӋ ›µÀ Ñ Ñ Ñ › ÓˆiÅÑ w Å–iÅÑ €Å>`Þ>ÓiÑ ÈÓÞ`i›ÓÑ ÅiV>’’ÈÑ ˆiÅÑ w‹ÅÈÓÑ °ÅiÈi›Ó>Ӌ ›Ñ ޛ`iÅÑ ÅÞViÂÈÑ €Þ‹`>›Viµ Ñ Ñ Ñ ¿ ÅµÑ ÅÞViÑ ‹ÈÑ >Ñ V>ŋ›€Ñ ° Å   w i È È   Å Ñ å ˆ   Ñ > V Ó ‹ ä i ’ çÑ i›€>€iÈÑ ÈÓÞ`i›Ó鵄 /ˆ‹ÈÑ ‹ÈÑ -ARY!LICE"RUCE `i– ›ÈÓÅ>Ói`ћ ÓÑ ›’çÑLçшiÅÑ V>°Ó‹ä>Ӌ›€ÑÓi>Vˆ‹›€Ñȑ‹’’È]ÑLÞÓÑ>’È Ñ‹›Ñӈiі>››iÅÑȈiÑ i›V ÞÅ>€iÈÑ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ Ó Ñ °>ÅӋV‹°>ÓiÑ ‹›Ñ °Å wiÈȋ ›>’Ñ >VӋä‹Ó‹iÈÑ ÈÞVˆÑ >ÈÑ °ÅiÈi›Ó‹›€Ñ >ÓÑ ’ V>’]Ñ Åi€‹ ›>’Ñ >›`Ñ ›>Ӌ ›>’ÑV ›wiÅi›ViÈ]ÀÑÈ>çÈÑ >›VçÑ Åӈ]Ñ1›‹äiÅȋÓçÑ  wÑ i›ÓÅ>’Ñ ’ Å‹`>Ñ >ÈÈ V‹>ÓiÑ °Å wiÈÈ ÅµÑ ¿  ‘‹›€Ñ L>V‘Ñ äiÅіçђ>ÈÓѧíÑçi>ÅÈ]ÑÑLi’‹iäiÑå‹ÓˆÑViÅÓ>‹›ÓçÑ ²Óˆ>Ó³Ñ Ñ å Þ’`Ñ › ÓÑ ˆ>äiÑ >Ñ ä‹Ó>Ñ Óˆ>ÓÑ ‹›V’Þ`iÈÑ – ÅiÑ Óˆ>›Ñ }íÑ °ÅiÈi›Ó>Ӌ ›ÈÑ ‹wÑ ‹ÓÑ ˆ>`Ñ › ÓÑ Lii›Ñ w ÅÑ ÓˆiÑ i›V ÞÅ>€i–i›ÓÑ >ÅçÑ ’‹ViÑ °Å ä‹`i`Ñ w ÅÑ Óˆ>ÓÑ xÅÈÓÑ °ÅiÈi›Ó>Ӌ ›µÀ Ñ Ñ Ñ *Å wiÈÈ ÅÑ ÅÞViÑ ÅiVi‹äi`Ñ ˆiÅÑ µ-µÑ `i€ÅiiÑ ‹›Ñ –>ӈi–>ӋVÈÐVˆi–‹ÈÓÅçÑwÅ –Ñ*ÞÅ`ÞiÑ1›‹äiÅȋÓçÑ>›`Ñ ˆiÅѵ-µÑ>›`Ñ*ˆµ µÑ`i€ÅiiÈы›ÑV Þ›Èi’ ÅÑi`ÞV>Ӌ ›Ñ wÅ –Ñ å>Ñ-Ó>ÓiÑ1›‹äiÅȋÓçµ

;Vaa'%%.Å&(

10/22/09 1:10:29 PM


%FOWFSTDIPPMDPMMBCPSBUJPOQSPWJEFTVSCBOQSBDUJDVNFYQFSJFODF

/

ˆiÑ °° ÅÓޛ‹ÓçÑÓ ÑÓi>VˆÑ‹›Ñ>›ÑÞÅL>›ÑÈiÓӋ›€Ñ‹ÈÑÅ>ÅiÑ w ÅÑ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ i›Å ’’i`Ñ ‹›Ñ ӈiÑ 7砖‹›€Ñ /i>VˆiÅÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ *Å €Å>–Ñ ²7/ *³]Ñ LÞÓÑ >Ñ ›iåÑ  °Ó‹ ›Ñ ˆ>ÈÑ Lii›Ñ VÅi>Ói`Ñ Ó Ñ °Å ä‹`iÑ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ å‹ÓˆÑ >›Ñ ‹›Ói›È‹äiÑ °Å>VӋVޖÑiæ°iŋi›ViÑ>ÓÑ>Ñ i›äiÅÑ°ÞL’‹VÑÈVˆ  ’µ Ñ /ˆiÑ17Ñ  ’’i€iÑ wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ’>ޛVˆi`Ñ>›ÑÞÅL>›Ñ ÈiVӋ ›Ñ wÑ -/ÑÕííí]Ñ¿/i>VˆiÅÑ>ÈÑ*Å>VӋӋ ›iÅ]Àы›Ñ ӈiÑ È°Å‹›€Ñ ÛííœÑ Èi–iÈÓiÅµÑ 1›`iÅÑ ÓˆiÑ ÈÞ°iÅä‹È‹ ›Ñ  wÑ i`ÞV>Ӌ ›>’ÑÈÓÞ`‹iÈÑ>ÈȋÈÓ>›ÓÑ°Å wiÈÈ ÅÑ›€i’>Ñ>‹–i]Ñ °ÅiÈiÅä‹ViÑÓi>VˆiÅÈÑÓÅ>äi’‹›€ÑÓ Ñ*>őÑ‹’’Ñ ’i–i›Ó>ÅçÑ -Vˆ  ’ÑÈ°i›`ÑÞ°ÑӠѧíÑŋ`>çÈÑ>ÓÑӈiш‹ÈӠŋVÑÈVˆ  ’]Ñ È°i›`‹›€Ñ’ ›€Ñ`>çÈы›ÓiÅ>VӋ›€Ñå‹ÓˆÑ–i›Ó ÅÑÓi>VˆiÅÈÑ >›`Ñ Óˆi‹ÅÑ ÈÓÞ`i›Ó鵄 ’’i›Ñ /Åi›Ó]Ñ w Å–iÅÑ ˆi>`Ñ  wÑ ÓˆiÑ

i°>ÅӖi›ÓÑ wÑ `ÞV>Ӌ ›>’Ñ-ÓÞ`‹iÈ]Ñ>’È Ñ°>ÅӋV‹°>ÓiÈÑ ‹›ÑӈiÑ i›äiŊL>Èi`Ñ°Å>VӋVޖÑ>Èȋ€›–i›Óȵ Ñ *Å>VӋVÞ–Ñ `>çÈÑ >ÅiÑ ‹›Ói›Èi\Ñ >L ÞÓÑ §ÕÑ ˆ ÞÅÈÑ ‹›V’Þ`‹›€ÑÓÅ>äi’ÑÓ Ñ>›`ÑwÅ –ÑӈiÑ i›äiÅÑȋÓiµÑ-ÓÞ`i›ÓÈÑ >Åiёi°ÓÑLÞÈçÑwÅ –Ñӈiі –i›ÓÑӈiçÑi›ÓiÅÑӈiÑLދ’`‹›€Ñ ‹›Ñӈiі Å›‹›€ÑޛӋ’Ñ`i°>ÅÓÞÅiÑӋ–i]ÑLÞÓÑ>‹–iÑÈ>çÈÑ ÓˆiçÑi› çÑӈiÑiæˆ>ÞÈӋ›€ÑÈVˆi`ޒiÑÈiÓÑÞ°ÑLçÑÈVˆ  ’Ñ ÈÓ>wwµ ÑÑÑ>‹–iÑVÅi`‹ÓÈÑ*>őÑ‹’’Ñ*ŋ›V‹°>’Ñ ŵÑ/ ›`>Ñ* ÓÓÈÑ å‹ÓˆÑåi’V –‹›€ÑӈiÑ17ÑÈÓÞ`i›ÓÈÑå>Ŗ’çÑ>›`Ñi›€>€‹›€Ñ ӈi–Ñwޒ’çы›ÑÈVˆ  ’Ñ’‹wiµ Ñ ¿-ˆiÂÈÑ°ˆi› –i›>’]ÀÑȈiÑÈ>çÈÑ wÑ* ÓÓȵѿ-ˆiÂÈÑÈ Ñ i›iŀiӋVÑ>›`ÑÈ Ñi›ÓˆÞȋ>ÈӋVÑrÑ>›`ÑäiÅçÑÈÞ°° ÅӋäiÑ wÑ ÓˆiÑÈÓÞ`i›ÓȵÀ Ñ *>Å‘Ñ ‹’’Ñ ‹ÈÑ ‹›Ñ ӈiÑ –‹`ÈÓÑ  wÑ >Ñ ÓÅ>›È‹Ó‹ ›Ñ wÅ –Ñ >Ñ ŠnÑÈVˆ  ’ÑÓ Ñ>ÑŠyÑÈVˆ  ’µÑÑ/ˆ‹ÈÑÈi–iÈÓiÅ]ыÓÑxÑi’`i`Ñ

&)[[V[[[* , , [[ > > ;; ;; 44 6 6 44 [[ > > 55 [[ 3 &)[[V[[[* 3D D2 20 0C C 88 > >= = [[

2009FallBlackboard.indd 14

V’>ÈÈiÈÑwÅ –Ñ‘‹›`iŀ>ÅÓi›ÑӈŠހˆÑi‹€ˆÓˆÑ€Å>`iÑå‹ÓˆÑ ӈiÑ iæVi°Ó‹ ›Ñ  wÑ È‹æÓˆÑ €Å>`iµÑ /ˆiÑ ÓÅ>›È‹Ó‹ ›Ñ 勒’Ñ LiÑ V –°’iÓiÑ>ÓÑӈiÑi›`Ñ wÑӈiÑçi>ÅÑå‹ÓˆÑӈiÑxћ>’Ñi‹€ˆÓˆÑ €Å>`iÑ V’>ÈÈÑ `‹ä‹`i`Ñ >– ›€Ñ ӈiÑ ÈÞÅŠޛ`‹›€Ñ ÈVˆ  ’鵄 7‹ÓˆÑ wiåiÅÑ ÈiV ›`>ÅçÑ V’>ÈÈÅ  –ÈÑ >ä>‹’>L’i]Ñ ÈiäiÅ>’Ñ 17Ñ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ åiÅiÑ å‹’’‹›€Ñ Ó Ñ >VVi°ÓÑ >Èȋ€›–i›ÓÈÑ ‹›Ñ  ÓˆiÅÑ>Åi>ÈÑ wÑ°Å wiÈȋ ›>’Ñ‹›ÓiÅiÈӵѠÅiы–° ÅÓ>›ÓÑÓ Ñ Óˆi–]Ñ>‹–iÑÈ>çÈ]Ñå>ÈÑӈiÑVˆ>›ViÑÓ Ñå Å‘Ñ‹›Ñ>›ÑÞÅL>›Ñ ÈiÓӋ›€µ Ñ -Ӌ’’]Ñ ÓˆiÑ  ’’i€iÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ –ÞÈÓÑ i›ÈÞÅiÑ Óˆ>ÓÑ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ ˆ>äiÑ Å‹VˆÑ  °° ÅÓޛ‹Ó‹iÈÑ Ó Ñ iæ°iŋi›ViÑ V’>ÈÈÅ  –Èы›Ñӈi‹ÅÑVˆ Èi›Ñ–> ÅÈ]ÑLiw ÅiÑӈiçÑÅi>VˆÑ ӈiÑÈÓÞ`i›ÓÑÓi>Vˆ‹›€ÑÈi–iÈÓiŵ Ñ ¿/ˆi‹ÅÑ ÕíííÑ °Å>VӋVÞ–Ñ iæ°iŋi›ViÑ Èˆ Þ’`Ñ Li]Ñ >ÈіÞVˆÑ>ÈÑ° ÈȋL’i]Ñ>L ÞÓы›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñ– `i’ÈÑ>›`Ñ V’>ÈÈÅ  –Ñ–>›>€i–i›ÓÑ>›`]ыwÑ° ÈȋL’i]Ñå‹Óˆ‹›Ñ>рÅ>`iÑ  ÅÑÓå ]рÅ>`iÑÈ°iV‹xÑV]ÀÑ>‹–iÑÈ>çÈµÑ Ñ / å>Å`Ñ Óˆ>ÓÑ i›`]Ñ wÞÓÞÅiÑ äiÅȋ ›ÈÑ  wÑ ÓˆiÑ ÞÅL>›Ñ i`ÞV>Ӌ ›ÑÈiVӋ ›Ñ wÑ -/ÑÕíííÑ勒’Ñ‹›V’Þ`iÑÓå ÑȋÓiÈ\Ñ  ›iÑ>ÓÑ>›Ñi’i–i›Ó>ÅçÑÈVˆ  ’Ñ>›`Ñ ›iÑ>ÓÑ>ÑÈiV ›`>ÅçÑ ÈVˆ  ’µ Ñ ¿ÓÂÈÑÅi>’’çы–° ÅÓ>›ÓÑw ÅÑÈÓÞ`i›ÓÈÑÓ ÑÈiiÑӈiÑ°Å ViÈÈÑ  wÑi`ÞV>Ӌ ›\ÑÓ ÑÈiiÑӈiÑV ››iVӋ ›ÈÑLiÓåii›Ñ`‹wwiÅi›ÓÑ €Å>`iђiäi’È]ÑÓ ÑÈiiÑ>›`шi>ÅÑӈiÑiæ°iŋi›ViÈÑӈ>ÓѠӈiÅÑ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ>Åiш>䋛€]ÀÑȈiÑÈ>çȵѿÓш>ÈÑLii›Ñ‹`i>’ÑÓ Ñ ˆ>äiÑӈi–Ñ>’’Ñ‹›Ñ ›iÑÈVˆ  ’]ÑLiV>ÞÈiÑӈiçÑ` ÑÈiiÑi>VˆÑ  ÓˆiÅÑ>›`ш>äiÑ>ÑVˆ>›ViÑÓ ÑȈ>ÅiÑÈӠŋiȵÑ/ˆ>ÓÂÈÑÅi>’’çÑ Li›ixÑV‹>’Ñw ÅÑӈi–µÀ

I]Z7aVX`WdVgY I]Z7 I]Z7aVX`WdVgY

10/22/09 1:10:32 PM


$JWJDFEDVSSJDVMVNIFMQTGSBNFFOWJSPONFOUBMQSPCMFN

-

ÓÞ`i›ÓÈÑ i›Å ’’i`Ñ ‹›Ñ >Ñ È°Å‹›€Ñ ÛííœÑ 1›‹äiÅȋÓçÑ  wÑ Ñ /ˆiÑi›ä‹Å ›–i›Ó>’Ñi`ÞV>Ӌ ›Ñ°Å iVÓÑÈiÅäi`Ñ>ÈÑӈiÑ 7砖‹›€Ñ  ’’i€iÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ V ÞÅÈiÑ › ÓÑ  ›’çÑ °‹’ ÓÑ>›`Ñ>і `i’Ñw ÅÑiæ°>›È‹ ›Ñ‹›Ó ÑӈiѠӈiÅÑV ›Ói›ÓÑ ˆ>`Ñ >Ñ Vˆ>›ViÑ Ó Ñ i氒 ÅiÑ >°°Å >VˆiÈÑ Ó Ñ Ói>Vˆ‹›€Ñ >Åi>鵄 i›ä‹Å ›–i›Ó>’ÑÓ °‹VÈÑÓ ÑVˆ‹’`Åi›Ñ wÑ>’’Ñ>€iÈ]ÑӈiçÑ>’È Ñ Ñ /ˆiÑ* ÑwÅ>–iå Å‘ÑxÓÑi`‹›>ŠiÅiëÂÈы›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñ ˆ>`ÑӈiÑ °° ÅÓޛ‹ÓçÑÓ Ñ°‹’ ÓÑ>ÑÅi› å›i`ы›Óiś>Ӌ ›>’Ñ € >’ÈÑ°iÅwiVÓ’çµ V‹Ó‹ëi›Ñ i›€>€i–i›ÓÑ wÅ>–iå Å‘Ñ >ÈÑ >›Ñ ‹›› ä>ӋäiÑ Ñ ¿"›iÑ wÑӈiÑi’i–i›ÓÈÑ wÑ*Å iVÓÑ ‹Ó‹ëi›Ñӈ>ÓÑÅi’>ÓiÈÑ °Å ViÈÈÑw ÅÑ17ÂÈÑÓi>VˆiÅÑi`ÞV>Ӌ ›Ñ°Å €Å>–µ Ó Ñӈiћ>Ӌ ›>’ÑÈV‹i›ViÑi`ÞV>Ӌ ›ÑÈÓ>›`>Å`ÈыÈш>䋛€Ñ Ñ 7‹’’‹>–Ñi`‹›>ŠiÅiëÂÈÑ¿ ›ä‹Å ›–i›Ó>’Ñ `ÞV>Ӌ ›Ñ ӈiÑ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ V ›`ÞVÓÑ Åi>’Ñ ‹›äiÈӋ€>Ӌ ›È]ÀÑ ˆiÑ È>ç鵄 w ÅÑ /i>VˆiÅÈÀÑ V’>ÈÈÑ ²

Ñ }ííí³Ñ ÅiÈi>ÅVˆi`Ñ i›iŀçÑ ¿›Ñ *Å iVÓÑ ‹Ó‹ëi›]Ñ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ w ’’ åÑ >›Ñ ‹›ºÞ‹Å犒‹‘iÑ V ›ÈiÅä>Ӌ ›Ñ‹ÈÈÞiÈÑÅi’>Ói`ÑÓ Ñi’iVÓŋV‹ÓçÑÈ>䋛€ÈÑÞȋ›€Ñ >°°Å >Vˆ\ÑӈiÅiыÈÑ>ѺÞiÈӋ ›]Ñ>ÑV ›Viś]Ñӈ>ÓÑV –iÈÑ ÓˆiÑ *Å iVÓÑ ‹Ó‹ëi›Ñ VÞÅŋVÞ’Þ–Ñ ˆÓÓ°\ÐÐåååµV‹ä‹Vi`µ wÅ –ÑӈiÑÈÓÞ`i›ÓȵÑÓыÈћ ÓÑÈހ€iÈÓi`Ñ Åы–° Èi`ÑLçÑ  Å€ÐµÑ Ñ ’>ÈÈÑ –i–LiÅÈÑ ‹`i›Ó‹xi`Ñ ÓˆiÑ °Å L’i–Ñ ӈiçÑ ÓˆiÑÓi>VˆiÅȵÑ/ˆiÅiыÈÑ>›Ñ å›iÅȈ‹°Ñ>›`ÑÈÓÞ`i›ÓÈÑ>ÅiÑ å>›Ói`Ñ Ó Ñ i氒 Åi]Ñ ÅiÈi>ÅVˆi`Ñ ÓˆiÑ ‹ÈÈÞiÈÑ Åi’>Ói`Ñ Ó Ñ Óˆiђi>`iÅȵÀ Ñ /ˆiÑ>°°Å >VˆÑ ӈ>ÓÑ°Å L’i–]Ñ>›`Ñ ° Å   ä i ` Ñ Ó   Ñ L iÑ `iäi’ °i`Ñ ° ’‹VçÑ > Ñ Å ‹ V ˆ ] Ñ Þ È i w Þ ’Ñ ÅiV ––i›`>Ӌ ›ÈÑ i › ä ‹ Å   › – i › ÓÑ w   Å Ñ Þ › ‹ ä i Å È ‹ Ó çÑ >`–‹›‹ÈÓÅ>Ó Åȵ w   Å Ñ Ó i > V ˆ ‹ › €Ñ Ñ > V Þ ’ Ó çÑ Ó ˆ i Ñ ‹ › Ó i › ` i `Ñ –i–LiÅÈÑ7‹’’‹>–Ñ V ›Vi°Óȵ i ` ‹ › > Š i Å i ë ]Ñ Ñ ¿ È Ñ Ó ˆ iÑ ‹ › È Ó Å Þ V Ó   Å ] Ñ Ñ

> Å ’ Ñ Å ç > › ÓÑ V   › w ‹ Å – i `Ñ > › ` Ñ > Å   ’ ç ›Ñ Óˆ>ÓÑ >Þӈi›Ó‹VÑ />璠ÅÑ wÅ –Ñ ӈiÑ È V ‹ i › Ó ‹ w ‹ VÑ

i ° > Å Ó – i › ÓÑ ‹ › ä i È Ó ‹ € > Ó ‹ › ÈÑ   w Ñ - i V   › ` > Å çÑ ` Þ V > Ó ‹   ›Ñ >ÅiрÅi>ÓÑÓ  ’ÈÑÓ Ñ >’Åi>`çÑ ˆ>äiÑ Ó‹iÈÑ V ›äiçÑ Ó Ñ wÞÓÞÅiÑ Ó Ñ*Å iVÓÑ ‹Ó‹ëi›Ñ Ói>VˆiÅÈÑw ÅÑӈi‹ÅÑ wÞÓÞÅiÑ ÈÓÞ`i›ÓÈÂÈÑ ² * ³ Ñ Ó ˆ Å   Þ € ˆÑ Li›ixÓ]ÀÑi`‹›>Š >›Ñ ‹›Óiś>Ӌ ›>’Ñ iÅiëÑ È>ç鵄 ¿/ˆiÑ °>ÅӛiÅȈ‹°Ñ å‹ÓˆÑ  ’‹ä‹>›Ñ ÈVˆ  ’ÈÑ (OWDOPLANTSGROW ANDWHATHELPDOTHEYRECEIVEFROMTHESUNANDRAIN#HILDREN ‹`i>Ñ å>ÈÑ Ó Ñ °ÞÓÑ > › ` Ñ Ó ˆ i Ñ € Å   Þ °Ñ ATTHE57%ARLY#HILD#AREAND%DUCATION#ENTERLEARNEDABOUTENERGYANDITS Ó ˆ i – Ñ ‹ › Ñ Ó ˆ i ‹ ÅÑ `ÞV>` ÅiÈÑ °>Å>Ñ ROLEINPLANTGROWTHDURINGAPUPPETSHOWWRITTENANDPERFORMEDBYSTUDENTS wÞÓÞÅiÑ ÈÓÞ`i›ÓÈÂÑ ’>Ñ i– VÅ>V‹>µÑ ENROLLEDINTHE#OLLEGEOF%DUCATIONSSPRINGh%NVIRONMENTAL%DUCATIONFOR Ȉ iÈÑ rÑ Ó Ñ å>’‘Ñ 4EACHERSv CLASS 3TUDENTS COLLABORATED ON CREATION OF THE SCRIPT TAILORING THEIR -iäiÅ>’Ñ 7砖‹›€Ñ MESSAGETOTHEIRPRE KINDERGARTENAUDIENCE4HEPRE SERVICETEACHERSALSOSPENT ӈi–ÑӈŠހˆÑӈiÑ È V ˆ     ’ È Ñ > ’ È  Ñ PARTOFANAFTERNOONHELPINGTHECENTERSCHILDRENSETUPANDPLANTASMALLGARDEN 删’iÑ °Å ViÈ鵄 ° > Å Ó ‹ V ‹ ° > Ó i Ñ ‹ ›Ñ ATTHEFACILITY&OLLOWINGTHESHOWAREFRONTROW LEFTTORIGHT "ONNIE#UMMINS "ÞÅÑ ˆ °iÑ ‹ÈÑ Óˆ>ÓÑ *Å iVÓÑ ‹Ó‹ëi›µÑ ,AURA7ILLSON STANDING LEFTTORIGHT #ODY0ATE "ETH&ERNSTROM !MANDA2EIMER ӈiçÑ å‹’’Ñ Ó>‘iÑ /ˆ‹ÈÑå>È]ш åiäiÅ]Ñ ,INDSEY.EELANDS AND,IZ-ASIE ӈ‹ÈÑ>°°Å >VˆÑ>›`Ñ ‹–°’i–i›ÓÑ ‹ÓÑ ‹›Ñ ӈiÑ w‹ÅÈÓÑ  ww‹V‹>’Ñ ‹›V Å° Å>Ӌ ›Ñ wÑӈiÑ* ÑwÅ>–iå Å‘Ñ‹›ÑӈiÑ°Åi°>Å>Ӌ ›Ñ ӈi‹ÅÑ ÈVˆ  ’È]Ñ ‹›Ñ  Å`iÅÑ Ó Ñ È ’äiÑ °Å L’i–ÈÑ >›`Ñ ‹›ÈӋ’’Ñ `i– VÅ>ӋVѰŋ›V‹°’iÈ]Ñ>›`ÑÓ ÑÓi>VˆÑÈV‹i›ViµÀ  wÑ°ÅiŠÈiÅä‹ViÑÓi>VˆiÅÈÑ>ÓÑ17µÑ Ñ ¿7iÑ >ÅiÑ ÓÅ狛€Ñ Ó Ñ ‹–°’i–i›ÓÑ *Å iVÓÑ ‹Ó‹ëi›Ñ ‹›Ñ Ñ /ˆiÑ €Å Þ°Ñ ‹›ºÞ‹ÅçÑ °Å ViÈÈÑ i›`i`Ñ ‹›Ñ >Ñ `‹wwiÅi›ÓÑ  ÞÅÑÓi>VˆiÅÑi`ÞV>Ӌ ›Ñ°Å €Å>–]ÀÑi`‹›>ŠiÅiëÑÈ>çÈ]Ñ °’>ViÑӈ>›Ñ‹ÓÑLi€>›]Ñ>VV Å`‹›€ÑÓ Ñi`‹›>ŠiÅiëµ ¿‹›Ñ ÈV‹i›ViÑ i`ÞV>Ӌ ›]Ñ È V‹>’Ñ ÈÓÞ`‹iÈÑ i`ÞV>Ӌ ›]Ñ >›`Ñ Ñ ¿/ˆiÑÓ °‹VÑӈiçÑVˆ ÈiÑ>ÓÑӈiÑLi€‹››‹›€Ñå>ÈÑÓ Ó>’’çÑ w Åi‹€›Ñ’>›€Þ>€iÑi`ÞV>Ӌ ›µÀÑ `‹wwiÅi›ÓÑwÅ –Ñåˆ>ÓÑӈiçÑi›`i`ÑÞ°Ñ` ‹›€]ÀшiÑÈ>ç鵄 CONTINUED PAGE

[

2009FallBlackboard.indd 15

;Vaa'%%.Å&*

10/22/09 1:10:36 PM


$PNNFODFNFOU /ˆiÑ ’’i€iÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ åi’V –i`Ñ ‹ÓÈÑ ›iåiÈÓÑ >’Þ–›‹Ñ >ÓÑ  ÞÅÑ È°Å‹›€Ñ ÛííœÑ V ––i›Vi–i›ÓÑ ViÅi– ›ç]Ñ ˆi’`Ñ ->ÓÞÅ`>ç]Ñ >çÑ œ]Ñ >ÓÑ 7>ÅÑ i– Å‹>’Ñ ‹i’`ˆ ÞÈiµÑ7砖‹›€Ñ äiś ÅÑ >äiÑÅiÞ`i›Óˆ>’Ñ`i’‹äiÅi`Ñӈiёi盠ÓiÑ >``ÅiÈÈÑLiw ÅiрÅ>`Þ>ÓiÈÑ>›`Ñӈi‹ÅрÞiÈÓ鵄  ’’i€iÑLi›iw>VÓ ÅÑ>›`Ñ䠒ޛÓiiÅÑ >ÅçÑ ’’L €i›Ñ >Œ>›`Ñ ÅiVi‹äi`Ñ >›Ñ ˆ › Å>ÅçÑ ` VÓ Å>’Ñ `i€ÅiiÑ wÅ –Ñ 17Ñ *Åiȋ`i›ÓÑ/ –Ñ ÞVˆ>›>›µÑ>ÓÓÑ >‹ÅiÈÑ>›`Ñ ˆÅ‹ÈӋ›>Ñ ˆ>–LiÅÈÑ`i’‹äiÅi`Ñ ÓˆiрÅ>`Þ>ÓiÑ>›`Ñޛ`iŀÅ>`Þ>ÓiÑÈÓÞ`i›ÓÑV ––i›ÓÈ]ÑÅiÈ°iVӋäi’çµ

&+[[V[[[* , [ > ; ; 4 6 4 [ > 5 [ 3 D 2 0 C 8 > = [

2009FallBlackboard.indd 16

I]Z7aVX`WdVgY

10/22/09 1:10:38 PM


"SPVOEUIF $PMMFHF

,iV‹°‹i›ÓÈÑ wÑ ÓˆiÑ ÛííœÑ  ’>Ñ µÑ iåV –LÑ i€‹››‹›€Ñ /i>VˆiÅÑ -Þ°° ÅÓÑ Å>›ÓÑ ä‹È‹Ói`Ñ V>–°ÞÈÑ -i°ÓµÑ §}]Ñ ä‹È‹Ó‹›€Ñ V’>ÈÈiÈÑ >›`Ñ Èˆ>ŋ›€Ñ ӈi‹ÅÑ iæ°iŋi›ViÈÑ `Þŋ›€Ñ >Ñ ’Þ›VˆÓ‹–iÑ V ’’i€iå‹`iÑiäi›ÓµÑ-ˆ å›Ñ>ÅiѲÈi>Ói`]ђiwÓÑÓ Ñŋ€ˆÓ³Ñi››>Ñ ‘’Þ›`]Ñ ÈiV ›`>ÅçÑ –>ӈ]Ñ ÞśÈËÑ ``ŋi››iÑ -‹–È]Ñ Óˆ‹Å`Ñ €Å>`i]Ñ-ˆiŋ`>›ËÑ-ˆi‹’>Ñ/Åސ‹’’ ]ÑÈiV ›`рÅ>`i]Ñ ˆiçi››iËÑ ²ÈÓ>›`‹›€]Ñ ’iwÓÑ Ó Ñ Å‹€ˆÓ³Ñ ›`Åi>Ñ Å‹È‘‹’’]Ñ >€Å‹VޒÓÞÅiÑ >›`Ñ È°iV‹>’Ñi`ÞV>Ӌ ›]Ñ1°Ó ›ËÑ, ÈÈÑVii]ш‹€ˆÑÈVˆ  ’Ñ ›€’‹Èˆ]Ñ >Å>–‹iËÑi’‹ÈÈ>ÑVii]ё‹›`iŀ>ÅÓi›]Ñ>Å>–‹iµÑ Åі ÅiÑ ‹›w Å–>Ӌ ›Ñ>L ÞÓÑӈiÑ iåV –LÑÅ>›Ó]ÑV ›Ó>VÓÑ iLÅ>Ñ iV‘]Ñ `iLLiV‘JÞåç µi`Þµ

`Ñ*>Å>`‹È]Ñ°Å wiÈÈ ÅÑ wÑi`ÞV>Ӌ ›>’ÑÈÓÞ`‹iÈ]ÑȈ>Åi`ы›È‹€ˆÓÈÑ >L ÞÓÑ ÓˆiÑ °i °’iÑ >›`Ñ iäi›ÓÈÑ Óˆ>ÓÑ ‹›{ÑÞi›Vi`Ñ ˆ‹ÈÑ V>ÅiiÅÑ `Þŋ›€Ñ >Ñ °ÅiÈi›Ó>Ӌ ›Ñ >ÓÑ ÓˆiÑ y}ÓˆÑ >››Þ>’Ñ ›Óiś>Ӌ ›>’Ñ ,i>`‹›€ÑÈÈ V‹>Ӌ ›ÑV ›äi›Ó‹ ›µÑ*>Å>`‹ÈÂÑå>ÈÑ°>ÅÓÑ wÑ>ѐ ‹›ÓÑ °ÅiÈi›Ó>Ӌ ›ÑӋӒi`Ñ¿/Þś‹›€Ñ* ‹›ÓÈы›ÑӈiÑ‹äiÈÑ wÑ,i>`‹›€Ñ `ÞV>Ó ÅÈ]ÀÑ刋VˆÑ>’È Ñ勒’Ñwi>ÓÞÅiÑ,Ñ°>ÈÓÑ°Åiȋ`i›ÓÑ ˆ›Ñ >››‹›€µÑ¿/ˆiі>‹›Ñ‹›{ÑÞi›ViÈÑw ÅіiÑåiÅiÑÓi>VˆiÅÈÑ>›`Ñ ÓˆiÑ°Å iVÓÈÑåiÑ`‹`ÑV ’’>L Å>Ӌäi’çы›ÑV’>ÈÈÅ  –ÈÑӠы›VÅi>ÈiÑ

i››‹wiÅÑ € ’]Ñ ’iwÓ]Ñ `iÈVŋLiÈÑ ˆiÅÑ å Å‘Ñ‹›ÑӈiÑ  ’’i€iÑ wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ V>`i–‹VÑ -ÞVViÈÈÑ *Å €Å>–Ñ Ó Ñ ` VÓ Å>’Ñ ÈÓÞ`i›ÓÑ  ›>Ñ ’i°°iÅµÑ  € ’Ñ ‹›V Å° Å>Ói`Ñ åi’’›iÈÈÑ V –° ›i›ÓÈы›Ó ÑˆiÅÑå Å‘Ñå‹ÓˆÑÈÓÞ`i›ÓÑV’‹i›ÓÈ]ÑÅiV €›‹ë‹›€Ñ ӈ>ÓÑ>``ÅiÈȋ›€Ñӈiћii`ÈÑ wÑӈiÑ删’iÑ°iÅÈ ›Ñ‹›VÅi>ÈiÈÑ  ›iÂÈÑ ° Ói›Ó‹>’Ñ w ÅÑ ÈÓÅiÈÈÑ –>›>€i–i›ÓÑ >›`Ñ  ÓˆiÅÑ w>VÓ ÅÈÑ i›ˆ>›V‹›€Ñ>V>`i–‹VÑ°Å €ÅiÈȵ

ӈi‹ÅÑ ÈÓÞ`i›ÓÈÂÑ ’i>ś‹›€]ÀÑ *>Å>`‹ÈÑ È>ç鵄 °°i>ŋ›€Ñ ‹›Ñ ӈiÑ °ˆ Ó Ñå‹ÓˆÑ*>Å>`‹ÈÑ>ÅiÑȋæÑ wÑӈiÑÓi>VˆiÅÈÑ>›`Ñi`ÞV>Ӌ ›>’Ñ ÈÓÞ`‹iÈÑw>VޒÓçіi–LiÅÑ’’i›Ñ/Åi›Ó]Ñ删рދ`i`Ñ `ÑӈŠހˆÑ ӈiы›ÓiÅä‹iåÑ°Å ViÈÈÑå‹ÓˆÑӈiÑÓi>VˆiÅȵÑ-ˆ å›Ñ>ÅiѲÈi>Ói`]Ñ ’iwÓÑÓ Ñŋ€ˆÓ³Ñ*>Å>`‹È]Ñޒ‹iÑ  ÅŋÈ]Ñ‹›iÅä>Ñ6>›ÑÅÈ`>’i]Ñ ‹’’Ñ 7>’ÈiӈËѲÈÓ>›`‹›€]ђiwÓÑÓ Ñŋ€ˆÓ³Ñ/Åi›Ó]Ñ>›‹iÑiå‹È]Ñ-ˆ>Å ›Ñ 9 ä‹VˆÑ>›`Ñ  ››‹iÑ, È鵄 ;Vaa'%%.Å&,

2009FallBlackboard.indd 17

10/22/09 1:10:40 PM


&OWJSPONFOUBMFEHSPVQSFDPHOJ[FT,FPXOTTFSWJDF Þ>›iÑ i å›]Ñ ÅiӋÅi`Ñ 17Ñ

°Å wiÈÈ ÅÑ wÑÈV‹i›ViÑi`ÞV>Ӌ ›]Ñ ÅiVi‹äi`Ñ ÓˆiÑ  ÅÓˆÑ –iŋV>›Ñ

å‹ÓˆÑ Ói>VˆiÅÈÑ wÅ –Ñ – ÅiÑ Óˆ>›Ñ ÕíÑ 7砖‹›€Ñ ÈVˆ  ’Ñ `‹ÈÓŋVÓÈÑ Ó Ñ åŋÓiÑ >›`Ñ V –°‹’iÑ ÓˆiÑ i›ä‹Å ›–i›Ó>’Ñ ÈÈ V‹>Ӌ ›Ñ w ÅÑ ›ä‹Å ›–i›Ó>’Ñ i`ÞV>Ӌ ›Ñ >VӋä‹ÓçÑ –>›Þ>’È]Ñ 7‹’`Ñ ` Þ V > Ó ‹   › Ñ ²  ³ Ñ Û í í œÑ 7 ›`iÅwÞ’Ñ 7砖‹›€\Ñ ˆ ‹ViÈÑ w ÅÑ

‹ÈӋ›€Þ‹Èˆi`Ñ"ÞÓÈÓ>›`‹›€Ñ-iÅä‹ViÑ ÓˆiÑÞÓÞÅi]ÑL ӈÑw ÅÑi’i–i›Ó>ÅçÑ>›`Ñ Ó Ñ ›ä‹Å ›–i›Ó>’Ñ `ÞV>Ӌ ›ÑLçÑ>›Ñ ÈiV ›`>ÅçÑÓi>VˆiÅȵÑÑ ›`‹ä‹`Þ>’Ñå>Å`Ñw ÅÑ>ÓÑӈiрŠްÂÈÑ ÑÑÑÑ 7‹ÓˆÑ wޛ`‹›€Ñ wÅ –Ñ –>›çÑ >››Þ>’Ñ–iiӋ›€Ñ‹›Ñ"VÓ LiŵÑÑ È ÞÅViÈ]Ñ >›`Ñ å‹ÓˆÑ ˆ‹ÈÑ >ÈÈ V‹>ÓiÑ ÑÑÑÑ Ñ ‹ÈÑ ÓˆiÑ °Å wiÈȋ ›>’Ñ

>ä‹`Ñ,‹ë Å]шiÑÓ  ‘Ñӈiі>›Þ>’ÈÑ >ÈÈ V‹>Ӌ ›Ñ w ÅÑ i›ä‹Å ›–i›Ó>’Ñ Ó Ñ i’i–i›Ó>ÅçÑ >›`Ñ ÈiV ›`>ÅçÑ i`ÞV>Ӌ ›µÑ i–LiÅÈÑ °Å – ÓiÑ å Å‘Ȉ °ÈÑ ‹›Ñ }yÑ  wÑ ÓˆiÑ ÈÓ>ÓiÂÈÑ °Å wiÈȋ ›>’ÑiæVi’’i›Viы›Ñ› ›Šw Å–>’Ñ }nÑ ÈVˆ  ’Ñ `‹ÈÓŋVÓÈµÑ Ñ "›iŠÓˆ‹Å`Ñ  wÑ  Å€>›‹ë>Ӌ ›È]Ñ Š§ÛÑ V’>ÈÈÅ  –È]Ñ 7砖‹›€ÂÈÑŠ§ÛÑÓi>VˆiÅÈÑ>ÓÓi›`i`Ñ Þ›‹äiÅȋӋiÈÑ ²L ÓˆÑ ‹›ÈÓÅÞVÓ ÅÈÑ >›`Ñ ÓˆiÑ å Å‘Ȉ °ÈÑ >›`Ñ ÅiVi‹äi`Ñ ÓˆiÑ ÈÓÞ`i›Óȳ]Ñ € äiś–i›ÓÑ >€i›V‹iÈ]Ñ –>›Þ>’ȵÑ/ˆiÑ>VӋä‹Ó‹iÈÑ>ÅiÑVÞÅÅi›Ó’çÑ >›`Ñ V Å° Å>ÓiÑ ÈiÓӋ›€ÈÑ ÓˆÅ Þ€ˆ ÞÓÑ € ‹›€Ñ ›’‹›iÑ>ÓÑ7ç µ Å€µÑÑÑ  ÅӈÑ–iŋV>Ñ>›`ы›Ñ äiÅÑyyѠӈiÅÑ Ñ Ñ Ñ ›Ñ §œœÕÑ i å›Ñ °‹ ›iiÅi`Ñ ÓˆiÑ V Þ›Óŋiȵ `iäi’ °–i›ÓÑ  wÑ ÓˆiÑ Ñ ÑÑÑÑ i å›Ñ‹ÈÑLiÈÓё› å›Ñw Åш‹ÈÑå Å‘Ñ >ww‹’‹>ÓiÑ 7砖‹›€Ñ ÈÈ V‹>Ӌ ›Ñ å‹ÓˆÑ Ói>VˆiÅÈÑ >›`Ñ i›ä‹Å ›–i›Ó>’Ñ w ÅÑ ›ä‹Å ›–i›Ó>’Ñ `ÞV>Ӌ ›µÑÑ i`ÞV>Ӌ ›Ñ å Å‘Ȉ °ÈÑ ÓˆÅ Þ€ˆ ÞÓÑ iÑ ÈiÅäi`Ñ >ÈÑ °Åiȋ`i›ÓÑ  wÑ Óˆ>ÓÑ 7砖‹›€µÑ Ñ 7ˆ‹’iÑ ’i>`‹›€Ñ ӈiÑ  Å€>›‹ë>Ӌ ›ÑÓå‹ViµÑÑiш>ÈÑ>Þӈ Åi`Ñ $UANE+EOWN 7砖‹›€Ñ  ›ÈiÅä>Ӌ ›Ñ  ››iVӋ ›Ñ ›Þ–iÅ ÞÈÑ °Å wiÈȋ ›>’Ñ >ÅӋV’iÈÑ ‹›Ñ ‹›ÑӈiÑ-V‹i›ViÑ>›`Ñ>ӈÑ/i>Vˆ‹›€Ñ i›ÓiÅ]шiÑå Å‘i`Ñ ÈV‹i›ViÑi`ÞV>Ӌ ›Ñ>›`Ñi›ä‹Å ›–i›Ó>’Ñi`ÞV>Ӌ ›µÑÑ

(ATlELD CONTINUEDFROMPAGE

‹›Ñ–>ӈi–>ӋVȵÀ Ñ >VޒÓçіi–LiÅÈÑ ›ÑӈiћiåÑÅiÈi>ÅVˆÑÓi>–ÑwÅ –Ñ ÈiV ›`>ÅçÑ i`ÞV>Ӌ ›]Ñ i’i–i›Ó>ÅçÑ i`ÞV>Ӌ ›Ñ >›`Ñ –>ӈi–>ӋVÈш>äiÑLi€Þ›Ñ°’>››‹›€Ñ>рŠޛ`ŠLÅi>‘‹›€]Ñ 17ŠL>Èi`ÑÅiÈi>ÅVˆÑ>€i›`>µ Ñ ¿/ˆ‹ÈыÈÑ>ÑwiÅӋ’iÑ °° ÅÓޛ‹ÓçÑw ÅÑÞÈÑÓ Ñi氒 ÅiÑ>Ñ ` –>‹›Ñ‹›Ñ刋VˆÑӈiÅiыÈђ‹ÓӒiÑӠћ ÑÅiÈi>ÅVˆŠL>Èi`Ñ ‘› å’i`€i]ÀÑ>ÅÅçÑi氒>‹›Èµ Ñ >Óxi’`ÂÈÑ i>ŒçÑ >€i›`>Ñ ‹›V’Þ`iÈÑ  ÓˆiÅÑ ‹›‹Ó‹>ӋäiÈÑ  wÑ › ÓiµÑ /ˆiÑ 7砖‹›€Ñ ›ÈӋÓÞÓiÑ w ÅÑ ÓˆiÑ -ÓÞ`çÑ >›`Ñ

iäi’ °–i›ÓÑ  wÑ >ӈi–>ӋV>’Ñ `ÞV>Ӌ ›Ñ 勒’Ñ LiÑ >Ñ ä‹ÅÓÞ>’Ñ °Å €Å>–Ñ `iȋ€›i`Ñ Ó Ñ °Å – ÓiÑ >›`Ñ È ’‹V‹ÓÑ V ’’>L Å>ӋäiÑ ÅiÈi>ÅVˆÑ Ói>–ÈÑ å Å’`å‹`iµÑ 7ˆ‹’iÑ ÓˆiÑ °Å‹–>ÅçÑV ’’>L Å>ӋäiÑ>VӋä‹Ó‹iÈÑ wÑ7- "iÑ勒’ÑÓ>‘iÑ °’>ViÑ ›’‹›i]ыÓÑ>’È Ñ勒’ÑLŋ›€Ñ°>ÅӋV‹°>›ÓÈÑÓ Ñ>Å>–‹iÑw ÅÑ >›Ñ>››Þ>’ÑÅiÈi>ÅVˆÑÅi° ÅӋ›€Ñ>›`Ñ°’>››‹›€ÑV ›wiÅi›ViµÑ 17Ñ w>VޒÓçÑ >›`Ñ ` VÓ Å>’Ñ ÈÓÞ`i›ÓÈÑ å‹’’Ñ `iw‹›iÑ >›`Ñ >ÅӋVޒ>ÓiÑ ÓˆiÑ ÅiÈi>ÅVˆÑ ` –>‹›ÈÑ >›`Ñ w>V‹’‹Ó>ÓiÑ  ›’‹›iÑ V ››iVӋ ›ÈÑ LçÑ >›`Ñ ‹›ÓiÅ>VӋ ›ÈÑ >– ›€Ñ ÅiÈi>ÅVˆiÅÈÑ >Šޛ`ÑӈiÑå Å’`µ

2USH CONTINUEDFROMPAGE

¿7iÂäiш>`Ñ>ÑV ›Ói›ÓŠ>Åi>ђ‹ÓiÅ>VçÑ°ÞȈÑȋ›ViÑӈiÑ i>ŒçѧœníÈ]ÀÑiȒ‹iÑÈ>çÈ]Ñ¿ÓÅ狛€ÑӠрiÓÑV ›Ói›ÓÑ>Åi>Ñ Ói>VˆiÅÈÑrÑ ›€’‹Èˆ]ÑÈ V‹>’ÑÈÓÞ`‹iÈ]ÑÈV‹i›ViÑ>›`і>ÓˆÑ rÑӠы›V Å° Å>Óiђ‹ÓiÅ>VçÑå Å‘Ñå‹Óˆ‹›Ñӈi‹Åы›ÈÓÅÞVӋ ›µÑ /ˆiÅiш>ÈÑLii›Ñ>р  `ÑL‹ÓÑ wÑÅiȋÈÓ>›ViÑÓ Ñӈ>ÓµÀÑ Ñ /ˆiÑ VÞÅÅi›ÓÑ ÅiÈi>ÅVˆÑ –>çÑ Þ›’ V‘Ñ È –iÑ >›ÈåiÅÈÑ Åi€>Å`‹›€Ñˆ åÑÓ Ñ äiÅV –iÑӈ‹Èш‹ÈӠŋVшiȋÓ>Ӌ ›µ ¿wÑӈiÑå Å‘Ñ wы›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñw>V‹’‹Ó>Ó ÅÈыÈÑÞÈiwޒ]ыwыÓÂÈÑ ˆi’°wޒÑ>ÓрiÓӋ›€ÑÓi>VˆiÅÈÑÓ Ñ` Ñӈ>Ó]Ñӈ>ÓÂÈÑÈ –iӈ‹›€Ñ Ñ

Ñ Ñ

&-[[V[[[* , [ > ; ; 4 6 4 [ > 5 [ 3 D 2 0 C 8 > = [

2009FallBlackboard.indd 18

ӈ>ÓÑÑå ޒ`ÑLiы›ÓiÅiÈÓi`ы›Ñx›`‹›€Ñ ÞÓ]ÀÑȈiÑÈ>çȵѿÂäiÑ >’å>çÈÑLii›Ñ°Þëë’i`Ñ>L ÞÓыӵÑ7ˆçыÈыÓÑȠш>Å`ÑӠрiÓыÓÑ Ó Ñˆ>°°i›»Ñ>›çÑ°i °’iÑå Þ’`ÑLiы›ÓiÅiÈÓi`ы›Ñ‘› å‹›€Ñ åˆ>ÓÑåiÑV>›Ñ` ÑÓ Ñw>V‹’‹Ó>ÓiÑӈ>ÓµÀ Ñ /ˆ‹ÈÑ ‹ÈÑ ,ÞȈÂÈÑ ÈiV ›`Ñ  °° ÅÓޛ‹ÓçÑ Ó Ñ ÅiÈi>ÅVˆÑ ӈiÑ ‹–°>VÓÈÑ wы›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñw>V‹’‹Ó>Ó ÅÈÑ ›Ñ7砖‹›€ÑÈVˆ  ’鵄 -ˆiÑ >›`Ñ °Å wiÈÈ ÅÑ -Þë‹iÑ 9 Þ›€Ñ ÅiVi›Ó’çÑ V ›`ÞVÓi`Ñ >Ñ ÈÓ>Óiå‹`iÑiä>’Þ>Ӌ ›Ñ wы›ÈÓÅÞVӋ ›>’Ñw>V‹’‹Ó>Ó ÅÑ°Å €Å>–]Ñ w VÞȋ›€Ñ ›Ñ äiÅÑ>’’ÑÈ>ӋÈw>VӋ ›µ

Ñ

I]Z7aVX`WdVgY

10/22/09 1:10:41 PM


'BMM"MVNOJ#VMMFUJO#PBSE

/

ˆiÑ ’>V‘L >Å`ыÈÑ°’i>Èi`ÑÓ ÑȈ>ÅiћiåÈÑ>L ÞÓÑ

’’i€iÑ wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ€Å>`Þ>ÓiÈÑå‹ÓˆÑ>’Þ–›‹Ñ >›`Ñwŋi›`ȵ Ñ -ÞL–‹Èȋ ›ÈÑ Ó Ñ ÓˆiÑ ’Þ–›‹Ñ ޒ’iӋ›Ñ  >Å`Ñ –>çÑ LiÑ Èi›ÓÑ Ó Ñ ÓˆiÑ ’>V‘L >Å`Ñ i`‹Ó ÅÑ ä‹>Ñ iŠ–>‹’Ñ ²`iLLiV‘JÞåç µi`Þ³]Ñ w>æÑ ²Õí̊ÌÎΊÎÎÎn³Ñ  ÅÑ –>‹’Ñ ² iLÅ>Ñ iV‘]Ñ 17Ñ  ’’i€iÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›]Ñ §íííÑ µÑ 1›‹äiÅȋÓçÑäiµ]Ñ i°ÓµÑÕÕÌ}]Ñ>Å>–‹i]Ñ79ÑnÛí̧³µ &EXBSE ' MBIFS UZ #"  .BUIFNBUJDT &EVDBUJPO Ñ ÅiVi›Ó’çÑ °ÞL’‹Èˆi`Ñ >Ñ L  ‘]Ñ  >Vˆi`Ñ w ÅÑ ‹wiµÑ /ˆiÑ L  ‘Ñ ` Vޖi›ÓÈÑ ¿ˆ åÑ V >VˆiÈÂÑ >›`Ñ Ói>VˆiÅÈÂÑÈÞVViÈÈш>Èђ‹ÓӒiÑÓ Ñ` Ñå‹ÓˆÑӈiћޖLiÅÑ  wÑ ä‹VӠŋiÈÑ Å>V‘i`Ñ Þ°Ñ  äiÅÑ ÓˆiÑ V ÞÅÈiÑ  wÑ >Ñ V>ÅiiÅÑ >›`ÑiäiÅçӈ‹›€ÑÓ Ñ` Ñå‹ÓˆÑӈiђ‹wiђiÈÈ ›ÈÑӈiÑV >VˆÑ  ÅÑÓi>VˆiÅы–°>ÅÓÈÑ ›Ñˆ‹ÈÑ ÅшiÅÑ°’>çiÅÈÐÈÓÞ`i›ÓȵÀÑ

>Vˆi`Ñw ÅÑ‹wiÑÓi’’ÈÑӈiÑÈÓ ÅçÑ wÑÓå ÑV >VˆiÈÑ>›`ÑӈiÑ °’>çiÅÈÑӈiçђi`ÑÓ Ñ>ÑÈÓ>ÓiÑVˆ>–°‹ ›Èˆ‹°Ñ‹›Ñ§œÎÛµÑÓÑ

‹›V’Þ`iÈÑ>Ñ}íŠçi>ÅÑÅiÓÅ È°iVӋäiÑwi>ÓÞŋ›€ÑӈiÑw Å–iÅÑ °’>çiÅÈ]Ñ删Ñ`iÈVŋLiш åÑӈiѰŋ›V‹°’iÈы›ÈӋ’’i`ы›Ñ ӈi–Ñӈ>ÓÑVˆ>–°‹ ›Èˆ‹°Ñçi>ÅÑȈ>°i`Ñӈi‹Åђ‹äiÈђ ›€Ñ >wÓiÅђi>䋛€ÑӈiÑw  ÓL>’’ÑxÑi’`µÑ’>ˆiÅÓçÂÈÑV Š>Þӈ ÅыÈÑ >V‘Ñ1’`ŋVˆµÑ*Å xÑÓÈÑwÅ –ÑÈ>’iÈÑ wÑӈiÑL  ‘ÑÈÞ°° ÅÓÑ >›Ñ "°Ó‹–‹ÈÓÑ ’ÞLÑ ÈVˆ ’>ÅȈ‹°Ñ w ÅÑ V ’’i€iŠL Þ›`Ñ  ›Ó>›>ш‹€ˆÑÈVˆ  ’ÑÈi›‹ Åȵ Ñ Ñ °Å €Å>–Ñ ’i`Ñ LçÑ %FOOJT #PINPOU #4 *OEVTUSJBM"SUT&EVDBUJPO]ÑÅiVi‹äi`ÑӈiÑ/iVˆ› ’ €çÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ *Å €Å>–Ñ  wÑ ÓˆiÑ 9i>ÅÑ å>Å`Ñ wÅ –Ñ ӈiÑ - ÞÓˆÑ >‘ Ó>Ñ/iVˆ› ’ €çÑ `ÞV>Ӌ ›ÑÈÈ V‹>Ӌ ›µÑ ÈÈ V‹>Ӌ ›Ñ Åi°ÅiÈi›Ó>ӋäiÈÑ VÅi`‹ÓÑ  ˆ– ›ÓÑ å‹ÓˆÑ w ÈÓiŋ›€Ñ ¿>Ñ ˆ‹€ˆiÅÑ ’iäi’Ñ  wÑ ÓiVˆ›‹V>’Ñ ’‹ÓiÅ>VçÀÑ ‹›Ñ - ÞÓˆÑ >‘ Ó>µÑ ¿ Þȋ›iÈÈÑ >›`Ñ ‹›`ÞÈÓÅç]Ñ >ÈÑ åi’’Ñ >ÈÑ ˆ‹€ˆiÅÑi`ÞV>Ӌ ›]ÑLi›ixÑÓÑwÅ –ÑÈÓÞ`i›ÓÈÑ>VºÞ‹Å‹›€Ñ ӈiÈiÑȑ‹’’ÈÑ>›`Ñ°iÅÈ°iVӋäiÑw ÅÑå Å‘‹›€Ñ>›`ђi>ś‹›€Ñ ‹›Ñ ÞÅі `iśÑÛ§ÈÓÑVi›ÓÞÅçÑi›ä‹Å ›–i›Ó]ÀÑ ›ÓçÑ , L‹›È ›ÑÈ>çȵ

#IVIC CONTINUEDFROMPAGE

Ñ ¿->䋛€Ñi’iVÓŋV‹ÓçÀÑå>ÈÑӈiÑӈi–iÑ wÑӈiрŠްÂÈÑ xћ>’Ñ°Å iVÓµÑ/ˆi‹ÅÑÈÞÅäiçÑ`>Ó>ÑȈ åi`Ñ ›’çÑyÑ°iÅVi›ÓÑ  wÑӈ ÈiÑ>ȑi`ÑV>Åi`Ñ>L ÞÓÑi›iŀçÑV ›ÈiÅä>Ӌ ›µÑ/ˆ>ÓÑ xћ`‹›€Ñ ˆi’°i`Ñ ÓˆiÑ €Å Þ°Ñ `ixћiÑ >Ñ Èˆ‹wÓÑ ‹›Ñ w VÞÈÑ Ó Ñ i`ÞV>Ӌ ›Ñ>›`Ñ>ÑÅ>›€iÑ wÑ>’Óiś>ӋäiÈÑӈ>Óы›`‹ä‹`Þ>’ÈÑ >›`Ñӈiы›ÈӋÓÞӋ ›ÑV>›ÑÓ>‘iÑÓ ÑÈ>äiÑL ÓˆÑÅiÈ ÞÅViÈÑ>›`Ñ – ›içµ Ñ /ˆiÑ xћ>’Ñ ÈÓi°Ñ  wÑ ÓˆiÑ *Å iVÓÑ ‹Ó‹ëi›Ñ >VӋä‹ÓçÑ ‹ÈÑ °ÅiÈi›Ó>Ӌ ›Ñ wÑӈiÑxћ`‹›€ÈÑ>›`Ñ°ÞL’‹VŠ° ’‹VçÑÅiV –Š –i›`>Ӌ ›ÈÑÓ Ñ`iV‹È‹ ›Ñ–>‘iÅÈÑ>›`ѠӈiÅÈы›ÓiÅiÈÓi`Ñ ‹›ÑӈiыÈÈÞiµÑ/ˆiÑV’>ÈÈÑޛäi‹’i`ыÓÈÑ°ÅiÈi›Ó>Ӌ ›Ñ>ÓÑ>Ñ –iiӋ›€Ñ wÑӈiÑ>Å>–‹iÑÞ`ÞL ›Ñ- V‹iÓçµ Ñ ¿ÓÑå>ÈÑ>рÅi>ÓÑVˆ>’’i›€iÑw ÅіçÑÈÓÞ`i›ÓÈ]ÀÑi`‹›>Š iÅiëÑÈ>çȵѿÓÑå>ÈÑӈiÑxÑÅÈÓÑӋ–iÑӈ>ÓÑӈiçÑ°ÅiÈi›Ói`Ñw ÅÑ >ћiåÑ>Þ`‹i›Vi]Ñ ÞÓȋ`iÑ wÑӈiÑޛ‹äiÅȋÓçÑV>–°ÞȵÀ Ñ /ˆiрŠްѠwxÑV‹>’’çÑåÅ>°°i`ÑÞ°ÑӈiÑ°Å iVÓÑå‹ÓˆÑ >Ñ°ÅiÈi›Ó>Ӌ ›ÑÓ Ñ17Ñ*ˆçȋV>’Ñ*’>›ÓÑÈÓ>wwÑ>›`Ñ  ’’i€iÑ  wÑ `ÞV>Ӌ ›Ñ >`–‹›‹ÈÓÅ>Ó Å鵄  åiäiÅ]Ñ –>›çÑ  wÑ ÓˆiÑ ÈÓÞ`i›ÓÈÑåiÅiы›È°‹Åi`ÑÓ ÑV ›Ó‹›ÞiÑå Å‘Ñ ›ÑӈiÑ°Å iVÓÑ w ’’ å‹›€ÑӈiÑV ›V’Þȋ ›Ñ wÑӈiÑV’>ÈȵÑ– ›€Ñӈiђ‹‘i’çÑ ›iæÓÑÈÓi°ÈÑӈiçÑ>Åiшi’°‹›€ÑÓ Ñw>V‹’‹Ó>Óiы›w Å–>Ӌ ›>’Ñ °ÅiÈi›Ó>Ӌ ›ÈÑw Åш‹€ˆÑÈVˆ  ’ÑV’>ÈÈiÈÑ>›`Ñ°Å `ÞVӋ ›Ñ  wÑ>›Ñi`ÞV>Ӌ ›>’Ñä‹`i Ñӈ>ÓÑ勒’ÑLiі>`iÑ>ä>‹’>L’iÑw ÅÑ Èˆ>ŋ›€Ñ>VÅ ÈÈÑV>–°Þȵ

>‘i]ыViÑVÅi>–Ñ>›`ÑL>’’  ›ÈÑ°Å ä‹`i`ÑӈiÑw V>’Ñ° ‹›ÓÑw ÅÑӈiÑ

i°>ÅӖi›ÓÑ wÑ*Å wiÈȋ ›>’Ñ-ÓÞ`‹iÈÂÑVi’iLÅ>Ӌ ›Ñ wÑi`ÞV>Ӌ ›Ñ ӈi Å‹ÈÓÑ ˆ›Ñ iåiçÂÈѧyíӈÑL‹Åӈ`>çµÑ >VޒÓçÑ >›`Ñ €Å>`Þ>ÓiÑ ÈÓÞ`i›ÓÈі>ői`ÑӈiÑ VV>ȋ ›Ñå‹ÓˆÑÓÅi>ÓÈÑ>›`Ñ>ÑȈ>ŋ›€Ñ wÑӈi‹ÅÑ w>ä Å‹ÓiÑÅi>`‹›€È]ы–°>VÓÈÑ ›Ñӈ‹›‘‹›€Ñ>›`ÑÅiÈi>ÅVˆ]ÑiÓVµÑ iåiçÑ å>ÈÑL Å›Ñ"VÓµÑÛí]ѧnyœ]ы›Ñ ÞŒ‹›€Ó ›]Ñ6iŖ ›ÓµÑiÑ`‹i`ÑޛiÑ §]ѧœyÛµÑ7ˆ‹’iш‹Èы›{ÑÞi›ViÈÑ>ÅiÑä>ÈÓÑ>›`Ñä>ŋi`]шiыÈі ÈÓÑÑ  wÓi›ÑÅiV €›‹ëi`Ñw Åш‹ÈÑȈ>°‹›€Ñ wÑ°Å €ÅiÈȋäiÑi`ÞV>Ӌ ›µ

;Vaa'%%.Å&.

2009FallBlackboard.indd 19

10/22/09 1:10:42 PM


$PMMFHFPG&EVDBUJPO

/PO1SPmU0SHBOJ[BUJPO 641PTUBHF 1"*% 6OJWFSTJUZPG8ZPNJOH

%FQU &6OJWFSTJUZ"WF -BSBNJF 8:

2009FallBlackboard.indd 20

10/22/09 1:10:42 PM

Fall 2009 College of Education Blackboard  
Fall 2009 College of Education Blackboard  

Fall issue of our alumni and friends newsletter