{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

5 4

Deze maand:

Interview: Eerste cricketwedstrijd Rana Berends

Parkeergarage Verkeersveiligheid Hortensiastraat

5Festivalseizoen Mei

15

10

8-9

Muziek in de Tent: Tent DeAnn

Jaargang 13, nummer 5 Mei 2011 Jaargang 13, nummer 8 September 2011

Deze maand: Een verhaal zonder einde? GRASweek, Zwolle verwelkomt haar nieuwe studenten!

Het Horecapaviljoen in Park de Wezenlanden

Van 22 tot en met 26 augustus werd de stad Zwolle en onze wijk weer overspoeld met nieuwe studenten, de GRASweek was een feit. Elk jaar organiseren de vier hogescholen Windesheim, de Katholieke Pabo, ArtEZ en de Gereformeerde Hogeschool samen met verschillende sponsoren de introductieweek voor nieuwe studenten.

In In 2004 2004 kwam kwam de de gemeente gemeente Zwolle Zwolle met met een een herinrichtingsplan herinrichtingsplan voor voor Park Park de de Wezenlanden. Wezenlanden. Het Het doel doel hiervan hiervan was was het het park park om om te te toveren toveren tot tot een een volwaardig volwaardig stadspark. stadspark. Dit Dit was was nodig, nodig, omdat omdat het het voorzieningenniveau voorzieningenniveau van van het het park park sterk sterk verouderd verouderd bleek. bleek. Daarnaast Daarnaast werd werd het het park park steeds steeds minder minder bezocht bezocht en en daarmee daarmee nam nam ook ook het het gevoel gevoel van van veiligheid veiligheid af. af. Met Met dit dit plan plan hoopte hoopte de de gemeente gemeente dat dat de de inwoners inwoners van van de de stad stad Zwolle Zwolle het het park park weer weer meer meer zouden zouden gaan gaan benutten benutten en en dat dat de de sfeer sfeer in in het het park park hiermee hiermee verbeterd verbeterd zou zou worden. worden.

Door Annet van Rijssen

Door: Door: Renske Renske ter ter Avest Avest Het Het Horecapaviljoen Horecapaviljoen vormt vormt een een van van de de onderdeonderdelen om dit plan te realiseren. Het park len om dit plan te realiseren. Het park zou zou mede mede hierdoor hierdoor het het groene groene hart hart van van Zwolle Zwolle kunnen kunnen worden. worden. Bezoekers Bezoekers van van het het park park kunnen kunnen na na een een heerlijke heerlijke wandeling wandeling een een hapje hapje of of een een drankje drankje nuttigen nuttigen in in het het paviljoen. paviljoen. En En dat dat niet niet alleen! alleen! Ook Ook voor voor het het organiseorganiseren ren van van zakelijke zakelijke bijeenkomsten bijeenkomsten en en feestjes feestjes kan kan men men Foto : Toine Poelman bij bij het het paviljoen paviljoen terecht. terecht. Het Het zou zou een een trekpleister trekpleister kunnen worden voor mensen uit van De impressie van de gemiddelde plukjes kunnen worden voor mensenAssendorper: uit alle alle hoeken hoeken vanstudenten die beginnen aan hun avontuur in de grote Foto: stad. en Zwolle Foto: Mirjam Mirjam Blok Blok Zwolle en omstreken. omstreken.

Voordelige Inktjetcartridges 10% korting bij recycling Kleurenkopieën A4 0,60 per stuk

De nieuwe studenten zijn de GRASsprieten en ze worden opgevangen door de GRASpollen, de ouderejaars. Samen ontdekken ze de stad in al haar facetten. Natuurlijk de kroegen, maar ook het park, de scholen, burgemeester & wethouders en elkaar. Voor de studenten waren menu’s samengesteld bij verschillende restaurants, werden workshops georganiseerd en ze kregen de mogelijkheid tot een rondvaart. Zo leert de GRASspriet zijn of haar studentenstad goed kennen. Iedereen die het zelf heeft meegemaakt, weet dat het in zo’n week niet gaat om het culturele of het inspirerende. Onder het genot van een biertje of een wijntje is er niets leukers dan kijken of er aantrekkelijke medestudenten (v/m) zijn die je gezelschap kunt houden tijdens zo’n week. GRASconcert Voor mijzelf is het inmiddels al wat jaren geleden, maar ik Een vol of krijg altijd zo’n ‘ha, ze zijn er weer’-gevoel op het moment Eenwel vol park: park: wensbeeld wensbeeld of schrikbeeld? schrikbeeld? dat ik met de auto uit moet wijken voor gevaarlijke fietsers. Verzet De stad leeft weer en dat is wat mij heeft doen besluiten hier Verzet kent dit ook en dat begint teToch komen wonen. Zo wordt dekeerzijde feestweek in de wijk op Toch kent dit verhaal verhaal ook een een keerzijde enzelf dat verhaal verhaal begint met van het mensen zijn verschillende manieren ervaren. las op twitter datnamelijk er vermet de de omwonenden omwonenden van het park. park.IkDeze Deze mensen zijn namelijk helemaal niet vooruitzicht. De redenen hiervoor schillende hadden van lawaai, vooral helemaalbuurtbewoners niet blij blij met met dit ditlast vooruitzicht. Dehet redenen hiervoor met kort worden: opkunnen de donderdagavond bij woorden het afsluitende GRASconcert, een kunnen met de de volgende volgende woorden kort samengevat samengevat worden: lichtvervuiling, parkeeroverlast en Is na concert waar tot mijn verbazing alweer bands van goede naam lichtvervuiling, parkeeroverlast en geluidsoverlast. geluidsoverlast. Is het het na komst van het paviljoen gedaan met de rust? ende faam bij optraden! de komst van het paviljoen gedaan met de rust? Er Er zijn zijn tot tot nu nu toe toe verschillende verschillende gesprekken gesprekken gevoerd gevoerd tussen tussen de de en de Klankbordgroep Park de Wezenlanden. Ook Ikgemeente heb buiten onder de plu met wijntje heerlijk gemeente ende dehekken Klankbordgroep Park deeen Wezenlanden. Ook is jaar vanuit de Park genoten en later eigen wijkgenootOmwonenden Bertolf gemaild omde te is er er vorig vorig jaaronze vanuit de werkgroep werkgroep Omwonenden Park de Wezenlanden petitie waarin werd vragen naar zijneen ervaringen. Bertolf Lentink in Zwolle Wezenlanden een petitie ingediend, ingediend, waarinwoont werd verklaard verklaard dat voor dat scenario sinds 1999 en de momenteel in de geen gezelligste wijk, dat het het voor de omwonenden omwonenden geen optie optie is is dat Assendorp. scenario C C van wordt. werd huishoudens ‘Ik hebkracht het goed naarDit m’n zin door gehad bij het GRASconcert, het van kracht wordt. Dit werd door tweehonderd tweehonderd huishoudens ondertekend. was een leuk optreden! We hebben weinig tot geen last gehad ondertekend. Scenario C in een komt met omvang van de regen, we stonden droog in de tent en kon Scenario C houdt houdt in dat dat er erlekker een paviljoen paviljoen komt met een eendaar omvang van 600 m². omwonenden meer voor ook publiek in. Ikdaarentegen heb van te voelen voren niet de vanhet 600 m². De Deallemaal omwonenden daarentegen voelen meerbij voor scenario Het dan paviljoen met een kleinere Handsome Poets of Baskerville ben bezig scenario B. B. Het betreft betreft dan een een gekeken, paviljoen ik met eendan kleinere omvang, namelijk m². Voor de is met voorbereiden mijn Na een concert ga omvang, namelijkop150 150 m².eigen Voorconcert. de omwonenden omwonenden is het het van van de zijn dat geluidsikbelang met dedat band lekker zodanig even eenmoet biertje en uitblazen, belang dat de grootte grootte zodanig moet zijndrinken dat het het geen geen geluidsoverlast parkeerproblemen nagenieten van ons optreden!’ veroorzaakt. overlast en en parkeerproblemen veroorzaakt.

3… lees lees verder verder op op pagina pagina 4… 4…

Meander Uitvaarten uitvaartonderneming uitvaartonderneming van van Marjon Marjon Klaassen Klaassen kleinschalig uitvaartcentrum kleinschalig uitvaartcentrum in in Assendorp Assendorp

inloopavond SpecialistÊin Assendorp

Assendorperstraat 250 - 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.alphacomp.nl - info@alphacomp.nl

n ee

ue

on

ie

e

m

Cartridge World Zwolle Assendorperstraat 78, Tel.: 038 – 4228050 www.cartridgeworld.nl

il m

ZieÊookÊpaginaÊ5

VOOR ALLES WAT UW PRINTER NODIG HEEFT he t

op op 038 038 453 453 63 63 20 20 Tel.Ê038Ê4223151 Zonnebloemstraat Zonnebloemstraat 31, 31, Zwolle Zwolle www.meanderuitvaarten.nl www.meanderuitvaarten.nl

minste minste vier vier auto’s auto’s zouden zouden hebben hebben en twee. Ook jaarGedeeld was hetautogebruik Rock and en nu nudit twee. Gedeeld autogebruik scheelt in is voor Roll Festival een succes. de scheelt in kosten, kosten, is goed goedVoor voor het het milieu en minder vijfde op rij is hetparkeerfestival milieukeer en geeft geeft minder parkeerproblemen in krappe wijk gehouden. de start in 2007 problemenMet in een een krappe wijk als Peter en Mintje met 300 bezoekers is het als Assendorp.’ Assendorp.’ Peter enfestival Mintje Koster-Grootnibbelink en nu gegroeid naar 1350 bezoekers. Koster-Grootnibbelink en hun hun kinderen delen met Er was gehoopt opsamen 1500 bezoekers kinderen delen samen met het het gezin van Michiel van en dit jaar, maar mogelijk speelt mee gezin van Michiel van Willigen Willigen en twee auto’s. dat deandere Zwolsegezinnen Kermistwee tegelijkertwee andere gezinnen twee auto’s. tijd met het festival plaatsvond en Door Door Jelly Jelly Hiemstra Hiemstra er een groot festival in Budapest werd gehouden dat ook veel NeMichiel: grootste vind derlandse jongeren trekt. Het Michiel: ‘Het ‘Het grootste voordeel voordeel vind ik mijn niet onnodig weer inauto ieder geval goed,voor op ik dat datwas mijn auto niet onnodig voor de zaterdag de 13e augustus, met de deur deur staat. staat. Terwijl mijn auto stilstaat, een alleen grote aan het Terwijleen mijn autoregenbui stilstaat, heeft heeft een ander misschien behoefte begin de avond. andervan misschien behoefte om om een een auto auto te te gebruiken. gebruiken. We We vonden vonden het het allemaal zonde zo Door Hennie vanen Schenkhof allemaal zonde en zo is is het het delen delen ter ter sprake sprake gekomen,’ gekomen,’ aldus aldus Mintje. Mintje. De gezinnen hebben twee Vijf jaar geleden kwamen Justin De bevriende bevriende gezinnen hebben twee auto’s De andere Buffinga en Jurjen van Molentwee op auto’s aangeschaft. aangeschaft. Deder andere twee huishoudens medegebruikers. het idee om eenzijn skatewedstrijd te orhuishoudens zijn medegebruikers. ‘Met rechten, alleen wij ganiseren. Met subsidie van Travers ‘Met evenveel evenveel rechten, alleen wij voor en iszorgen de skatewedstrijd georganiseerd zorgen voor het het onderhoud onderhoud en zij zij betalen met een een afterparty de Enk. Het betalen een hogere hogereinkilometerprijs. kilometerprijs. Auto’s elkaar delen staat gebeuren groeide, in 2009 bij het de Auto’s met met elkaaren delen staatismet met het maken van afspraken, vooral derde editie een stichting opgericht, maken van goede goede afspraken, vooral de fifinanciële kant je de deStichting nanciëlePIPevents kant dien dienwaaronder je goed goed te te regelen. Zo hebben het festival regelen. Zoopereert. hebben we we allemaal allemaal een een contract contract ondertekend.’ ondertekend.’ De stichting geeft hen de mogeverder 3… lijkheid omlees vergunningen lees verder op op pagina paginaaan 3…te vragen en ook om bier te verkopen. Dat heeft weer als consequentie dat er beveiliging aanwezig moet zijn op het festivalterrein. Maar het festival kan dit organiseren door sponsoring van o.a. Bloemink en The Boardfather en subsidie van o.a. de gemeente Zwolle, KCO en het Hervormd Weeshuis. En een totaal van 55 vrijwilligers verleenden belangeloos hun medewerking!

lees verder op pagina 3…

e elke elke 11e maandag maandag van van de de maand maand 19.00 19.00 -- 20.30 20.30 uur uur

dag AssendorperstraatÊ205 dag en en nacht nacht bereikbaar bereikbaar

Gedeelde Rock and auto, Roll Festival de kosten enPark plezier Wezenlanden ‘Het ‘Het verschil verschil is is dat dat we we anders anders ten ten

n uw por t


2

Nieuws

September 2011

Voorwoord De zomer staat voor velen synoniem met vakantie. Zeker de maanden juli en augustus. Nou is het dit jaar toch iets natter in de zomermaanden, iets frisser dan anders. Alhoewel, volgens de weermannen scheelt het nu maar een paar graden met het normale gemiddelde. Blijkbaar zijn wij mensen toch erg gevoelige types.

Toch zijn dergelijke ‘grote’ gebeurtenissen niet zonder invloed. Het behoud van de sfeer in een wijk is eerder afhankelijk van ‘kleine’ evenementen als straatbarbecues en het praatje met de buren. Als onder invloed van de ‘grote’ gebeurtenissen de ‘kleine’ evenementen onder druk komen te staan, is het altijd maar de vraag hoe de wijk zich ontwikkelt.

Daarom zijn wij benieuwd. In september is het Stadsbudget verdeeld. Van 5 september tot en met 26 september 2011 konden initiatieven ingediend worden voor het beschikbare budget van € 143.000,-. Er zijn vast Assendorpers geweest met plannen die een beginnetje nodig hadden, en daar op ingeschreven hebben.

Dit belet de Assendorpers echter niet te genieten. Buurtbarbecues, wonderbaarlijke tuinen en kletsnatte marathons; allemaal kunnen ze op warme belangstelling genieten. Mét zon en zonder zon is de sfeer deze zomer goed.

Landelijk, en zelfs Europees gezien, is onder invloed van de ‘grote gebeurtenissen’ nu de trend dat de overheid bezuinigt en de burger geacht wordt meer zelf te doen. Onze wijkkrant lijkt daar een voorbeeld van: vrijwilligers die puur op basis van advertenties een wijkkrant draaiend houden. Maar bedenk wel: voor de start hebben we een subsidie gekregen, en we maken gebruik van ruimtes in de Enk. Voor niets gaat de zon op, maar voor mensen is dat toch anders…

Wij als redactie kijken dan ook uit naar waar wij het komende jaar sfeer kunnen proeven.

Het spreekt boekdelen over ons wijkje. Financiële crises zijn toch een ‘ver-van-mijn-bed show’, en de rellen in London lijken een wonderbaarlijk fenomeen.

Daryl Scarse, Eindredacteur wijkkrant de Assendorper

Het bezorgen van de Assendorper is een taak die onze bezorgers met verve op zich nemen. En soms roepen ze daarbij even wat hulp in. Onze bezorger Ulrich liet zich vergezellen van zijn oudste kleinzoon Aurelio (4 jaar). Samen met Monisha (5 jaar) wisten zij wel raad met de brievenbus-

sen waar de Assendorper in verdwijnt. Soms werden ze even afgeleid door de slakken die ze onderweg tegenkwamen. Slakken met huisje en slakken zonder huisje. Dat doet natuurlijk vragen rijzen! En aan het eind van de bezorgronde waren beiden heel wat wijzer, en de Assendorper bezorgd.

Jong geleerd, oud gedaan.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:45 uur - 00:00 uur Stichting WijZ Deze stichting organiseert vele activiteiten in de Enk. Zie pagina 13.

STRIP

Foto : Ulrich Theis

Voor meer informatie tel. 038 - 42 159 09

Klachten met betrekking tot de bezorging kunt u melden via: bezorging@deassendorper.nu Hoofd- en eindredactie Annet van Rijssen, Daryl Scarse

Strip Marieke Brouwer Vormgeving Mirjam Blok, Sabine Boschman, Marleen Kramer, Dennis Voorhuis

(Te) hoog gegrepen…

Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur Buitenschoolse opvang Maandag 8:45 uur tot 17:45 uur Dinsdag 8:45 uur tot 14:45 uur Donderdag 8:45 uur tot 17:45 uur Vrijdag 8:30 uur tot 11:30 uur

Redactie adres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 038-4233000 mail: redactie@deassendorper.nu

Redactie Masja van Acquoy, Mirjam Blok, Mona-May Boelm, Arvid Boschman, Kees Canters, Rob van Elburg, Jelly Hiemstra, Angenieta Klinge, Nanda Krol, Emiel Löhr, Frank Maurits, Paula Muller, Annet Van Rijssen, Hennie van Schenkhof, Aukje Schonewille, Niels van der Touw, Guido Verbeek, Esther Vink, Bene Colenbrander, Simone Miellet, Renske ter Avest, Toine Poelman, Bob Billows, Janca Ponsteen

Foto : Ulrich Theis

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, NieuwAssendorp, Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra, de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere plekken. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers. Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 11 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden

Kleine bezorgers

Verenigingen/clubs Er zijn verschillende clubs die hun repetities, cursusavonden en sportactiviteiten in de Enk houden. Voor meer informatie, tel. 038 - 42 163 31

Colofon

Bezorging Dianne Olthof

U kunt met de servicelijn bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over zaken als losliggende of verzakte stoeptegels, omgevallen bomen of overhangende takken, beschadigde of vernielde speeltoestellen, overmatig onkruid of niet werkende verlichting. Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Bianca op de Weegh (telefoon: 14038) Wijkmanager Assendorp Rob Kuppens (telefoon: 14038) Wijkwethouder Erik Dannenberg (telefoon: 14038) Wijkagent Jan Witte (telefoon: 0900-8844) inloopspreekuur: Woensdag 9:30 uur - 11:00 uur (Fresiastraat 25)

Marieke Brouwer

Advertenties Karin Mulder, Martin van Ek advertentie@deassendorper.nu Druk F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Datum volgende editie 19 oktober 2011 Uiterste inleverdatum kopij: 27 september 2011 Ingezonden stukken dienen met naamen contactgegevens ondertekend te zijn en kunnen worden verzonden aan bovenstaand redactieadres of via e-mail aan: redactie@deassendorper.nu

Internet: www.deassendorper.nu


Nieuws

September 2011

Tour for life 2011

3

Team Binnenkort Bekend haalt de finish (slot) Eind augustus vond de Tour for Life plaats. Een spectaculaire 8-daagse wielertocht van de Italiaanse Alpen naar Nederland om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Artsen zonder Grenzen. De afgelopen maanden heeft de Assendorper team Binnenkort Bekend gevolgd in de voorbereidingen. Inmiddels zijn de mannen weer heelhuids thuis en blikken we terug op een heftige, zeer tevreden week, want het hele team is gefinisht! Door Masja van Acquoy Vorige maand was al helder dat het startbedrag van €15.000 gehaald was. Het team mocht dan ook starten op zondag 28 augustus. De teller heeft nog even doorgelopen en bereikte uiteindelijk het eindbedrag van €17.955. In totaal is er door 50 teams €1.059.711 bij elkaar gebracht voor Artsen zonder Grenzen. Spanning vooraf Met gemengde gevoelens kwamen ze donderdagavond aan in Bardonec-

chia. De één gespannen, wat kriebels in de buik, de ander met veel zin. Voor iedereen dezelfde vraag: ‘Wat staat ons te wachten? Wat kunnen we verwachten?’ Acht dagen achter elkaar flinke afstanden fietsen, de zon vol op je hoofd, cols van de eerste categorie en zonder rustdag. ‘De beklimmingen van de Alpe d’Huez en de col de Madeleine in de eerste twee dagen waren zwaar. Toch voel je je erg sterk als je dit hebt gefietst. Het geeft energie voor de rest van de week. Natuurlijk heb je te kampen met spierpijn en zware benen. Het is een kwestie van doorgaan, mentaal sterk zijn,’ vertelt André. Het streven was om elke dag samen te starten en te finishen. Er waren zeker de nodige verschillen in het team. De beklimmingen werden individueel of in koppels gefietst, ieder in zijn eigen tempo. ‘Op de cols wachtten de snelleren op de mindere snelle, of stonden ze bij op weg naar boven. Ik als mindere fietser heb veel steun gehad aan mijn teamgenoten,’ aldus Micha.

Gelukkig waren er weinig mankementen en blessures op wat lekke banden en zadelpijn na. Belangstelling onderweg Vrienden en bekenden konden het team volgen via hun site. Hierop werden dagelijks foto’s, filmpjes en een beschrijving van de rit geplaatst. ‘Tijdens de hele tour hebben de vele reacties hierop en de warme sms-jes die ik steeds ontving me erg veel kracht gegeven,’ vertelt Ed. Aan het einde van elke dag kwam men steeds onder applaus aan in het kamp. ‘De ploegleiders zorgden elke keer weer dat de tenten er stonden. Goed voor elkaar dus,’ meldt Ivo. De nachten waren in het begin voor sommigen wat kort, koud en onrustig. Later in de week was men zo moe, dat slapen bijna vanzelf ging. Over de organisatie van het evenement zijn de mannen zeer tevreden. Voor de heren van Binnenkort Bekend was het een onvergetelijke en unieke ervaring, een aaneenschakeling van

Foto : Dirk Janssen Gehaald!!

overwinningen. ‘Een fantastische eenmalige gebeurtenis waarin ik alle grenzen van emoties ben tegengekomen. Ik ben maximaal getest op het mentale en fysieke vlak,’ vertelt Ed. ‘Het heeft me lichamelijk en mentaal sterker gemaakt als persoon,’ geeft André aan. De mannen werden zondag

4 september door vele vrienden en bekenden binnen gehaald op de Cauberg in Valkenburg. Een warm weerzien en een enorm voldaan gevoel. Namens team Binnenkort Bekend: ‘Iedereen enorm bedankt voor de giften en de warme steun!’

Vijfde en laatste (?) editie voor het festival in Park de Wezenlanden …vervolg van de voorpagina Skaters on air ’s Middags hebben 50 skaters aan de wedstrijdvormen ‘poolcontest’ en ‘streetcontest’ deelgenomen. Onder auspiciën van de Skateboard Federatie Nederland werd er gestreden om ‘vette prijzen’. De betere tricks werden getoond en onthaald op goedkeurend gejoel van het kleurig uitgedoste publiek. En ook de betere valpartijen konden rekenen op heel wat belangstelling! Maar de skaters deden dit niet in een cocon van stilte. Om de skatebaan heen speelden tussen 13.00 en 00.00 uur 36 bands op vier podia. Op het Red Bull Area hip hop met o.a. Boef en de gelogeerde aap. In het Tectyl & Vinyl dorp

…vervolg van de voorpagina Geniet! Die vrijdag liep de GRASweek weer ten einde. Ze hebben dit jaar redelijk wat regen gehad, maar als echte student maal je daar niet om. Ze hebben veel tijd op het Wezenlandenpark doorgebracht en wij als wijkbewoners hebben ze dan ook veel gezien. Ze lopen in groepjes, ook in de supermarkt en daarnaast fietsen ze als een kip zonder kop door de stad. Terugdenkend aan mijn eigen studententijd kan ik ze alleen maar heel veel plezier wensen en ze laten weten dat ze zoveel mogelijk moeten genieten van hun studietijd – voor je het weet is het voorbij en ga je elke dag naar je werk. Dan is even een eerste uurtje skippen vanwege een kater er niet meer bij!

Afsluiter De organisatie van het festival is in handen van Jurjen van der Molen en Justin Buffinga (organisatie), Jurrie Meulman (licht en geluid) en Bastiaan

Brands (productie). In het dagelijks leven zijn zij (op één na) druk met een studie die gerelateerd is aan hun hobby nl. geluidstechnicus met eigen studio, muziekmanagement en productiemanagement. De mannen zijn trots op hun festival. De organisatie van het festival is deze keer in 6 weken tot stand gekomen! Helaas is dit jaar waarschijnlijk een einde gekomen aan dit festival, omdat er met een sluitende begroting gewerkt moet worden en dit steeds moeilijker wordt. Justin vertelt dat hij veel festivals bezoekt om ideeën op te doen en zijn netwerkcontacten met de bands te onderhouden en uit te breiden. Kijken of er daardoor niet toch een nieuwe editie het licht ziet.

Foto : Stefan Lucassen

Foto : Stefan Lucassen De bands Krause en Striking Justice maken indruk.

werden LP’s gemixt door DJ’s Jehuda, Black Sun Empire, Miss Jay, Sinister Sous en FFF. Op het KCO stage werden optredens verzorgd door bands die in opkomst zijn en die hierin gesteund worden door de provincie Overijssel (De Doorbraak) . Het vierde podium, Bloemink security stage, was het hoofdpodium met muziek van Tiger Love Machine en Death Letters. Ook voor de ‘oudere jongeren’ waren er optredens van The Red Kidney Beans, blues met accordeon, en als afsluiter Aux Raus, die één van haar laatste optredens deed voordat zij definitief stoppen.

Skater in actie.

• Iedere dag geopend vanaf 14.00 uur • Uitgebreide menukaart • Zaal voor barbecue, buffetten, feestje, vergadering.

CAFÉ THE POOL Assendorperstraat 91/93/95 Zwolle (038)4230266 www.cafekaya.nl


4 Column

Nieuws door: Emiel Löhr

September 2011

Afscheidsrede van de Oude Spoorbrug Deze maand is een begin gemaakt met de sloop van de Oude Spoorbrug. Het definitieve afscheid komt steeds dichterbij en daarom richt de brug nog eenmaal het woord tot ons! Door Renske ter Avest

Revolutionair Assendorp! Revolutie! In de hele wereld is men er vol van: Libië, Egypte, Tunesië, Oman, Syrië, in de financiële wereld… overal wordt het ‘woord’ gepredikt. Natuurlijk, het is goed beeldbuismateriaal, maar zal de wereld er ook echt door veranderen? Dat is natuurlijk maar de vraag. Ook hier in het Assendorpse bespeurde ik laatst iets van een opstandig gevoel. Assendorp moest zelfstandig en alles werd dan anders. Als we nu niet met alle kameraden de barricades opgingen, zou dit ‘momentum’ in de flow van de wereldgeschiedenis wel eens voorbij kunnen zijn. Vooral in de politiek moest alles anders als Assendorp zijn status aparte zou krijgen. We hadden daar zo onze gedachten bij. Aangezien het gesprek in de kroeg plaatsvond, was het eerste dat bij me opkwam: het CDA…Clandestiene Destillatie Assendorp. Als broederpartij zouden die natuurlijk de CU krijgen: Curieuze Uitbaters; want daar waar consumenten zijn, moeten ook verkopers gedijen. De dierenliefhebbers, patriottisme en religie konden niet beter verenigd worden dan in de VVD. Dassen bouwen burchten (Assendorp als vesting, we waren dan immers omringd door het vijandelijke Nederland) en zo maakte de Voor Versterkt Dassendorp, met René de Heer als lijsttrekker, zijn intrede! De one issue-partijen hadden we ook plenty. De ouderen werden vertegenwoordigd door D’66: De 66-plussers. Een visionaire groepering die al op de komende pensioenplannen vooruitloopt of, beter gezegd, ‘rolatort’. Steigers zijn in de zomer een bekend tafereel in het straatbeeld. De SP, oftewel de Steiger Partij, maakte zich sterk voor dit hulpmiddel met de leus ‘Eigen Steigers Eerst!’ De GL: iedereen aan de eigen energieopwekking! Onder de naam Gassendorp Lukt, probeerden zij de kiezer te strikken. Natuurlijk hadden we ook de extreme partijen. Onafhankelijkheidsperikelen (heb je in elk nieuw land, dat is de prijs van revolutie) hield met name de SGP bezig, de Separatistisch Georiënteerde Pierikers. Partij van de Assendorpers (PvdA) was wel zeer rechts, supranationalistisch en alleen voor geboren en getogen wijkbewoners. De Assendorperstraat moest een tolweg worden, ook voor fietsers. De PVV, Passend-dorp Voor Velen, daarentegen had een zeer linkse signatuur en stelde zich voor ieder tolerant op. De moskee, die te koop staat, werd hun hoofdkwartier… Tsja… Assendorp zelfstandig, maar of dan alles beter wordt?

‘Door mensenhanden werd ik op de wereld gezet en door mensenhanden zal mijn bestaan mij weer worden ontnomen. Het leven is vergankelijk. Niet alleen voor de mens is dit een onvermijdelijk lot, ook de wereld der dingen is geen eeuwig leven beschoren. Nu is ook mijn tijd gekomen en om u eerlijk te zeggen, het valt me zwaar om mijn bestaan achter mij te laten. ‘Ik mag dan een hart van staal hebben, mijn hart klopte nog volop voor het leven. Dagelijks liet ik mij horen als de treinen zich over mijn buik voortbewogen. Behoedzaam omarmde ik deze treinen elke dag weer in mijn bogen en zorgde voor een behouden vaart naar de overzijde. De taak die mij werd gegeven heb ik nooit als een last ervaren, integendeel. De treinen werden mijn grootste vrienden, ik deelde mijn gehele bestaan met hen en zij waren de enige die in mijn stalen hart mochten doordringen. De geheimen die hen zijn toevertrouwd zullen zij met zich meedragen en meevoeren naar alle uithoeken van de Nederlanden. En dankzij mijn grote vrienden heb ik de wereld gezien en al haar schoonheid tot mij kunnen nemen.

Foto’s: Renske ter Avest Naast mij verscheen een prachtige rode boog, ik heb nog nooit zoiets moois gezien. Mijn kloppende stalen hart sloeg over en voor het eerst in mijn bestaan was ik verliefd. Toch was de verschijning van deze rode brug ook erg pijnlijk, want met de komst van deze schoonheid werd mijn lot bezegeld. Het werd nog

pijnlijker toen ik vernam dat de mens haar blik niet langer op mij richtte. Hoewel ik nog bestond, leek men mij al vergeten te zijn. Fotografen, journalisten, politici, ballonnen, champagne, zelfs een naam – ja, een naam! – werd deze nieuwe brug gegeven. Ik werd de ‘Oude Brug’ en de nieuwe brug werd de

‘Toch heb ik tijdens mijn bestaan ook zware momenten gekend. Neemt u maar van mij aan dat het geen pretje is om twee keer te worden opgeblazen! Was het bittere noodzaak of een noodzakelijk kwaad? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat de grond onder mij trilde en met haar mijn grondvesten, ik werd verscheurd en uiteengerukt. Echter, dankzij de mens kreeg ik een hernieuwd bestaan, tot twee keer toe. Ik heb niet één leven gekend, maar wel drie!

‘Boog’. Voor het eerst werd ik overvallen door een gevoel van afgunst, een eigenschap waar ik niet trots op ben. Maar wat zegt dit tegelijkertijd over de mens? Zogauw iets niet meer functioneel is gaat het naar de schroothoop? Ja, ook voor het eerst maakte ik kennis met het gevoel van boosheid. Opeens lijk ik te kunnen voelen hoe het zou zijn om een mens te zijn… ‘Toch heb ik de mens lief. Ik dank aan haar mijn bestaan! Maar nu wordt het tijd om terug te keren naar de oorsprong. Ik vraag u niet om over mij te treuren, maar hooguit nog eens aan mij terug te denken. Ondertussen richt ik nog een keer mijn blik op de rode verschijning naast mij. Zij is een waardige opvolgster, een parel om te koesteren. Ik omarmde nog eenmaal de treinen in mijn bogen en een laatste kreet als de trein over mijn buik heen dendert. Ik kom er aan, ik kom er aan, ik bereis de wondere wereld en ga door de poort, de poort der vergankelijkheid. Ik groet u allen!’

‘Hoe kan men ervaren wat vreugde is, als men het verdriet nooit gekend heeft?

Eerste thuiswedstrijd Cricket Club Zwolle Op het Sportpark Marslanden is tussen het veld van Rugbyclub Zwolle en het voetbalveld van voetbalvereniging SV Zwolle een nieuwe cricketpitch gerealiseerd. Hiermee is Zwolle een unieke en bijzondere sport rijker. Inmiddels is daar de eerste wedstrijd gespeeld. Door Detmer Hoekstra

Foto : Mike Canter

De Cricket Club Zwolle heeft vaste voet gekregen in het Sportpark Marslanden en daarmee wordt het Assendorpse Sportpark een smeltkroes van bijzondere sporten zoals de rugby, handboogschieten en nu dus ook cricket.

is veel actiever en harder. De redelijk onbekende sport in Nederland is dan ook niet voor niets een heel grote sport in Engeland, India, Pakistan en Australië. Ook het Nederlandse elftal doet het goed in internationaal opzicht.

Cricket is een spannend spel waarbij techniek en tactiek samengaan. Het spel lijkt een beetje op honkbal, maar

Op 24 juli 2011 is cricketgeschiedenis geschreven. In de eerste plaats omdat het ging om de allereerste thuiswed-

strijd van de vorig jaar april opgerichte Cricket Club Zwolle. Ten tweede omdat de gehele dag de regen op het kersverse veld en de wedstrijd neerdaalde. Dat deze wedstrijd tegen Gelre Cricket Zutphen uitdraaide op een eclatante overwinning voor Zwolle was, gezien het enthousiasme van spelers en supporters, eigenlijk geen verrassing. Deze bijzondere sport kan nu ook in Zwolle worden beoefend: elke woensdagavond en vrijdagavond zijn er trainingen. Op zondag worden er wedstrijden gespeeld. Kijk voor het laatste nieuws op www.cricketclubzwolle.nl. Dus kom eens langs op het sportpark Marslanden in het gezelligste clubhuis van Zwolle en laat je verassen door deze nieuwe en veelzijdige sport.

De wedstrijd in volle gang.


Bewoners

September 2011

5

De kinderwijk Toen ik me samen met mijn vriendin eenmaal te wonen had gezet in Assendorp, waren er twee dingen die ons opvielen. Ten eerste de schattigheidsfactor van al die kleine oude woningen. Daar wil je wel in en tussen wonen. Wat ons als tweede opviel, was het aantal fietsen met kinderzitjes, bakfietsen en Babboe’s. In straten als de Eendrachtstraat neemt het zelfs epidemische vormen aan. Alras werd ons duidelijk waarom dit zo is.

Mee eens of een eigen blik op de wijk? Laat het ons weten via redactie@deassendorper.nu

Door Daryl Scarse Voordat ik de clou weggeef, eerst even een paar feitjes. Volgens het CBS zijn er in Zwolle 1687 kinderen geboren in 2010 en t/m juli 2011 al 1003. En hoewel het CBS niet verder gaat dan het gemeenteniveau, durf ik te stellen dat ook Assendorp goed bedeeld is met borelingen. En ook wij hebben ons aandeel geleverd. Jawel, we zijn de trotse ouders van een zoon geworden. Nu is ook ons duidelijk geworden dat al die tekenen aan de wand niet bedrogen. Want wat maakt Assendorp tot zo’n kinderwijk? Laat ik mijn oude studie, sociale geografie, maar weer eens oppakken en een gokje wagen. Ten eerste zijn er de woningen. Oude woningen uit eind 19e en begin 20e eeuw zijn klein en hebben veel onderhoud nodig. Dat heeft ten eerste tot gevolg dat de prijzen niet al te hoog zijn. Dat trekt starters aan, en starters zijn vaak jonge stellen of kleine gezinnen. Beide zorgen – de jonge stellen na enige tijd – voor kinderen. Het tweede gevolg is dat er veel geklust moet worden. Ook dit trekt jonge snaken die zo’n klus nog aan-

Foto Daryl Scarse Trotse vader doet mee met het straatbeeld. durven. De ervaren klusser heeft van zijn eerdere overmoed geleerd of is al aan een groter huis toe. Wederom zorgen deze jonge snaken voor kinderen. (En de grotere huizen – niet heel Assendorp is Madurodam – herbergen de grotere gezinnen!) Ten tweede is er de locatie. Tussen station en binnenstad in, is Assendorp wederom goed gelegen om kinderrijke gezinnetjes te trekken. Want dankzij

het station kan een jonge werknemer zowat het hele land bestrijken voor zijn eerste baan. En voor jonge gezinnen die het eerst maar bij één auto houden, is het daardoor een prima plek om neer te strijken. Dankzij de binnenstad kunnen al die jonge mensen hun behoeftes aan actie en amusement slaken. Het stadium dat een kroeg op kruipafstand moet liggen is al voorbij, en ook dan is Assendorp een goede keuze. En beide

De Assendorper in de de social media

Facebookpagina Assendorper online!

De social media gaan steeds meer een prominente rol spelen bij de kranten. Vrijwel alle landelijke kranten hebben een twitteraccount en brengen hun volgers op elk moment van de dag op de hoogte van de laatste nieuwtjes. De Assendorper kent al een twitteraccount en daar is sinds kort ook een facebookpagina bij gekomen. Door: Renske ter Avest Waarom ook nog een facebookpagina? De Assendorper wil graag zoveel mogelijk mensen bereiken. Op de traditionele manier is natuurlijk het allermooist. De krant lijfelijk in handen houden, er aan ruiken, zodat de letters van inkt letterlijk je neus binnendringen. Helaas kan dit maar een keer in de maand en

tussentijds voltrekken er zich allerlei gebeurtenissen en ontwikkelingen in het bruisende Assendorp, waar men op dat moment misschien geen weet van heeft. Daarvoor is de facebookpagina in de wereld geroepen. Dagelijks wordt gekeken of er nieuwswaardigheden zijn om te vermelden. Deze worden online geplaatst op de facebookpagina. Ook is het mogelijk om zelf foto’s of nieuwtjes te plaatsen op de site. Interactie en discussie, het is allemaal mogelijk! Kom dus vooral eens kijken en laat een ‘like’ achter bij Assendorp: http://www.facebook.com/DeAssendorper! Iedereen is van harte welkom!

factoren zorgen wederom voor huishoudens met grote kans op kinderen. En ten derde moet toch ook als oorzaak genoemd worden de wijk zelf. De oude woningen en soms nauwe straten zorgen voor een knusse uitstraling, en de groene straten en parken voor een frisse uitstraling. De sfeer is er goed, de wijk straalt toch wel wat uit: een onweerstaanbaar lokkertje voor jonge mensen. Toegegeven, dit lokt natuur-

lijk ook andere leeftijdscategorieën. Maar het helpt wel natuurlijk in het kinderaantal! Maar laten we wel wezen, dit is een enigszins wetenschappelijke benadering. Op straat is het gewoon trots rondrijden met de kinderwagen tussen alle andere kinderen en ouders. En dan is Assendorp een hele fijne wijk, met schattige woningen en bakfietsen. Een echte kinderwijk.


6

Ondernemers

September 2011

Eerlijk vakmanschap Martijn Veldman Onderhoud staat voor traditioneel vakmanschap tegen een eerlijke prijs. MV Onderhoud is gespecialiseerd in binnen- en buitentimmerwerk zoals deuren, kozijnen, dak lekkage's en houtrot herstel. Het werkterrein van MV Onderhoud is Zwolle en omgeving. Neem voor vragen of een vrijblijvende offerte gerust contact op.

Feestelijke opening Mondovino

Foto: Toine Poelman Gert Crum, Bert en Ella van Beek tijdens Gert’s voordracht. Donderdagavond 15 september was het zover; de nieuwe winkel van Mondovino werd officieel geopend. Vriend, schrijver en wijnkenner Gert Crum las ter gelegenheid voor uit eigen werk. Naast de wijnen gaat ook Gert’s boekje voortaan in de nieuwe winkel over de toonbank.

Gezond Gemak

BROODAANBIEDING:

3 2

fruit broodjes maaltijden fruitmanden salades vegetarisch

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

BRODEN HALEN BETALEN

GELDIG T/M 31-12-2011

De gezondste maaltijdenwinkel van Zwolle! Assendorperstraat 55 Zwolle Tel: 038 - 422 07 80 Depot Hasselt bij: Goedthart Boeken, De Mark 4 Depot Genemuiden bij: J.R. Schoenmode, Langestraat 15

Assendorperstraat 37

tel. 038 - 422 2200


7

Ondernemers

September 2011

Advertorial

De wijnkelder van Assendorp Met de nieuwe vestiging midden in de Assendorperstraat zijn dé wereldwijnen nu nog beter te bereiken. Bert van Beek doet een boekje open over ‘Mondovino’.

zal daardoor misschien meer verkopen. Maar besef dan dat je als consument ook dat marketingbudget betaalt. En dat zit ’m dus niet in de kwaliteit van de wijn. Bij wijnen boven de 40 euro gaat het om de iconen van de wijnwereld. Een kwestie van meer vraag dan aanbod. Deze wijnen hebben een naam opgebouwd. Een land in opkomst is op dit moment China. De upper class in China kopen massaal de grote namen op in Frankrijk, zelfs de grote châteaus, en gaan daarbij niet af op smaak maar op de naamsbekendheid. Voor ons is het geen kunst om grote namen te kopen, maar is het de sport de beste wijnen in de categorie vijf tot vijftien euro te vinden. En dat doen we voornamelijk bij kleinere, nog ambachtelijk werkende wijnboeren. Daar waar de kwaliteit nog gewoon in de fles zit.’

Door Renske ter Avest Waar komt uw passie voor wijn vandaan? In de Aa-landen was Jan Holshuijsen mijn buurman. Jan had in de vorige eeuw meerdere slijterijen in Zwolle, in de periode dat supermarkten nog geen alcohol verkochten. Jan heeft mij ‘aan de wijn’ gebracht, zo liet hij ons vaak van allerlei wijnen proeven. Wij ontdekten zo hoe rijk, weelderig en gevarieerd wijn kan zijn. Hobbymatig begonnen we op zoek te gaan naar betere wijnen, zelfas op vakanties bezochten Ella en ik vaak wijngebieden om kennis te maken met nieuwe wijnen. Welke opleiding heeft u gevolgd? Ella en ik zijn beiden Vinoloog van de Wijnacademie®. Dat is een pittige opleiding bestaande uit vier modules en examens: Vinificatie (het proces van wijn maken), de theorie (druiven-, bodem- en klimaatsoorten etc.) achter alle wijnen uit Europa en de rest van de wereld komen aan de orde. En waar de meesten over struikelen is het organoleptisch proeven, ofwel het blindproeven. Hoe bent u in Assendorp terecht gekomen? Toen we besloten een wijnwinkel te beginnen zochten we een locatie die aan een aantal eisen voldeed. Ons streven was dat de winkel redelijk in het zicht zou liggen en er moest parkeergelegenheid zijn. Als men met een voorraad wijn de deur uitgaat, is het wel handig als de auto dicht in de buurt staat. Zo viel ons oog op de Van Ittersumstraat.

Bert en Ella van Beek verwelkomen u graag aan de Assendorperstraat 107. Kleven er nadelen aan het runnen van een eigen bedrijf? De verhuizing dit jaar naar de Assendorperstraat heeft wel veel tijd opgeslokt. Daarnaast nemen de activiteiten die wij naast de winkel organiseren ook aardig wat tijd in beslag. We bieden wijncursussen en wijnproeverijen, staan regelmatig op beurzen en blijven op zoek naar goede wijnboeren. Een paar jaar geleden hebben we besloten om bijvoorbeeld op maandag gesloten te zijn, zodat we meer tijd voor al die andere zaken hebben en natuurlijk ook voor ontspanning. Is de rol/betekenis van wijn door de eeuwen heen veranderd? In de tijd van de Egyptenaren was wijn drank voor de farao’s en de goden, een elitedrank. De bouwers van de piramides dronken geen wijn,

de gewone mensen dronken bier. In Nederland was wijn lange tijd uitsluitend bestemd voor de elite zoals notabelen, artsen, notarissen en bankdirecteuren. Wijn is nu toegankelijk voor iedereen, daar heeft de AH een grote rol in gespeeld. De Katholieke kerk is lange tijd een belangrijke opdrachtgever geweest voor het produceren van wijn. In bijvoorbeeld de Bourgogne beheerden monniken de wijnproductie, die natuurlijk onmisbaar was voor de mis. Na verloop van tijd is dit gedemocratiseerd en werden de wijngaarden verdeeld onder de lokale bevolking. Bij de verspreiding van het gebruik van wijn over de hele wereld heeft de kerk ook een belangrijke rol gespeeld. In de tijd van de Europese expansie brachten de Spanjaarden bijvoorbeeld wijn mee naar landen als Chili en Argentinië, en zetten daar wijnbedrijven op.

Broodje

Hulpmiddelen: keukenmachine en snijplank Aan de slag: Pel de rode ui en snij een paar ringen eraf en bewaar deze. Doe de rest van de rode ui in de keukenmachine en mix tot deze fijn is. Voeg de eidooier van het ei, de chilipoeder, komijnpoeder, oregano, paneermeel en Dijon mosterd toe in de keukenmachine en mix het geheel. Neem een kom en doe hierin het gehakt en de gemixte ingrediënten. Kneed het met de handen goed door elkaar. Voeg zwarte peper en zeezout toe. Draai van het gehakt twee even grote gehaktballen en druk ze dan plat: je hamburgers beginnen vorm te krijgen. Bedek de hamburgers met krimpfolie en leg ze in de koelkast, zodat je verder kunt gaan met het bereiden van de rest. Verhit een pan met olijfolie en verwarm de oven voor. Snij de topjes van de groene pepers uit pot en snij ze in de lengte doormidden. Snij de tomaat in plakjes en rasp de Cheddar kaas. Plaats de hamburgers in de pan met hete olijfolie en keer ze elke

Mensen denken vaak dat duurdere wijn betere wijn is. Klopt dit? Niet per se. Bijvoorbeeld, een wijnbedrijf dat veel geld in marketing steekt,

Iedere maand een nieuw recept met advies voor een bijpassende wijn

Hamburger Wat heb je nodig: • 250 gram rundergehakt • 1/2 rode ui • 1 ei • 25 gram paneermeel • 1/4 theelepel chilipoeder • 1/4 theelepel komijnpoeder • 1/2 theelepel Dijon mosterd • 1/2 theelepel oregano • 25 gram Parmezaanse kaas • 3 zure pepers uit pot • 50 gram Cheddar kaas • 1 grote rijpe tomaat, • 1 kleine krop sla • 2 hamburger broodjes • olijfolie, zeezout en zwarte peper

Hoe herken je een goede wijn? De eerste indruk is meestal de beste. Ruikt een wijn niet goed, dan zal hij ook niet goed smaken. Een wijn is pas goed als de eerste slok je onmiddellijk doet verlangen naar de tweede.

Stap eens binnen bij ‘Mondovino’ voor een wijnadvies, schrijf u in voor een cursus of proeverij, of meld u aan voor de nieuwsbrief via www.mondovino.nl Wijnkoperij Mondovino Assendorperstraat 107, Zwolle

Assendorp Culinair

Mir aan de kook:

Het wisselende weer is in het land! Vandaar een recept dat zowel binnen als buiten het altijd goed doet: een heerlijk broodje hamburger!

Wat betekent wijn voor u? Het heeft voor mij een grote betekenis. De variatie is iets wat ik erg in wijn waardeer. Wijn is een aangename maaltijdbegeleider, het is de kunst om wijn en spijs op een goede manier te combineren. Ik pas de wijn niet aan op het gerecht, maar probeer het gerecht dat ik bereid aan te passen op de wijn. Verder is het natuurlijk mijn werk en zorgt het voor mijn inkomsten.

Wijn heeft vaak een symbolische betekenis in religies. Hoe komt dit volgens u? Het heeft denk ik te maken met transformatie. Als je wijn tot je neemt, dan gebeurt er iets. Wijn is ook niets anders dan ‘getransformeerd druivensap’. Dit geldt ook voor de spirituele wereld, alleen duidt het dan op een geestelijk iets. Wijn is het antwoord van de aarde op de zon. Zonder zon geen rijpe druiven en zonder transformatie geen wijn. Je zou het kunnen zien als gebottelde zonneenergie. Het is ook niet voor niets dat met name in de donkere dagen van het jaar er meer wijn gedronken wordt. Dat komt omdat de kracht van de zon besloten ligt in de wijn.

... met wijn van Mondovino

minuut (totale baktijd circa 10-15 minuten). Plaats de hamburgerbroodjes 5 minuten in de voorverwarmde oven. Beleg de hamburgerbroodjes met de gewassen sla, hamburger, tomatenschijven, doormidden gesneden pepers en de Cheddar kaas. Eet smakelijk!!!

Moira’s Alentejo Syrah-Aragonez 2009 Wil je wijn bij je hamburger dan combineren wijnen die gedomineerd worden door de syrah druif over het algemeen verrassend goed. En bij deze culinair uit de hand gelopen hamburger koos ik voor een rode Portugese wijn gemaakt van syrah en aragonez druiven. Beiden zijn niet Portugees maar leveren uitstekende wijnen op. De aragonez is vooral bekend in Spanje onder de naam tempranillo. Adega das Mouras is een tamelijk jong wijnbedrijf in de Portugese Alentejo, op zo’n 130 kilometer afstand ten zuidoosten van Lissabon. De wijnkelder beschikt over de meest moderne technische hulpmiddelen voor de productie van loepzuivere wijnen. Daarnaast gebruikt men veelvuldig nieuwe eikenhouten fusten van verschillende origine. Niet alleen Franse van Allier eikenhout maar ook fusten uit Oost-Europa en de Verenigde Staten zijn aanwezig. Proefnotitie: Fruitige, volle rode wijn met bosvruchten, ietsje kruidigheid en lichte vanilletonen in de geur. De smaak is rond, soepel en aromatisch en blijft lang nahangen. Drinken bij: Prima begeleider van kruidige voorgerechten, gegrild en gebraden lams- of rundvlees. Houdbaarheid: Nu drinken, tot drie jaar na oogst houdbaar. Eet smakelijk, Bert van Beek, Vinoloog van de Wijnacademie®


8 foto: Mirjam Blok

Thema: Thema festivalseizoen

September 2011

Rockende oude rotten

foto: Mirjam Blok

De laatste ‘Van Eigen Bodem’ Het Nederlandstalige festival ‘Van Eigen Bodem’ beleefde zaterdag 11 juli zijn achtste en tevens laatste editie. Naast optredens van Wipneus en Pim en de Fakkelbrigade stond de middag in het teken van Herman Brood. De ons helaas ontvallen Zwolse rockster brengt nog steeds muzikale gemoederen in beweging. Er werd een verkiezing van de nieuwe Herman Brood gehouden met als klapper een optreden van The Wild Romance, de band van Herman Brood. En dat optreden wilde ik echt niet missen. Door Mirjam Blok

Danny Lademacher, een begenadigde gitarist

In 2006 werden we als Zwollenaren al getrakteerd op een hommage aan Herman Brood. Het was toen vijf jaar geleden dat hij een einde wenste te maken aan zijn roemruchte leven. Zijn nummers werden toen in een Nederlandstalige variant

ten gehore gebracht onder leiding van Ellen ten Damme. Wat een vakvrouw was dat! In deze laatste editie van het festival, vijf jaar later, werd dit nog eens dunnetjes overgedaan. The Wild Romance bewijst nog steeds uit het goede muzikale hout gesneden te zijn. Wat wil je ook, de oude rotten weten nog steeds wat rocken is. Pompende bas, snijdende gitaarsolo’s en bekende nummers volgden elkaar in rap tempo op. De nieuwe zanger, die zelfs een beetje lijkt op Brood, heeft een schier onmogelijke taak. Hoe kan hij het charismatische rockidool evenaren? Misschien mogen we de heren niet eens vergelijken, rocken doet het in ieder geval wel. Veel te gauw kwam er een einde aan het optreden. Voor de aanwezigen werd het een feest van herkenning. De huidige zanger lijkt wel een beetje op Herman Brood

Een feestje in de polder

Deventer op Stelten

Lowlands

Donderdagochtend 18 augustus: reuring in Assendorp, we waren onze laatste spullen bij elkaar aan het pakken om een weekend uit ons dak te gaan. Voor deze Assendorper was het namelijk de eerste keer Lowlands. Gelukkig ging ik met een aantal ‘oude rotten’ dus ik was niet helemaal verloren en alleen, maar ik was wel benieuwd! Door Annet van Rijssen

foto: Mirjam Blok Gigantische ‘vogels’ bij Deventer op Stelten

Soms ga je als Zwollenaar ook even bij de buren kijken. Dus bijvoorbeeld naar ‘Deventer op Stelten’, want dat is toch iets bijzonders waarvoor je graag een treinreis over hebt. Door Daryl Scarse

Andere acts hadden een eveneens ‘stil’ verhaal, dat zich in dans of toenaderingen uitte. Het Teatro Taller de Colombia deed een verhaal over uitsluiting en strijd uit de doeken, geheel op stelten uitgevoerd. Mannen en vrouwen in bont en lompen gaven met wilde valpartijen en donderend tromgeroffel het verhaal steeds meer dramatiek.

Deventer op Stelten De naam zegt het al en de acts doen die naam eer aan: er waren weer veel (140!) voorstellingen van theater- en acrobatengroepen op stelten. De hoogste was ongetwijfeld die van de twee mannen in wit van Duo du Haut, die op flexibele palen van wel 20 meter hoog op de Brink heen en weer zwiepten en zwaaiden. Sierlijk ‘vlogen’ ze ver boven onze hoofden, om elkaar heen en naar elkaar toe. Met als moment dat de meeste ‘ooohs’ voortbracht het overstappen naar elkaars palen. Vlak onder hen bood de Brink één van de uitgebreidste podiums die je zult tegenkomen. Over de hele breedte van het plein liet Close-Act grote vogels rondstruinen, opgejaagd door vliegende schepsels. De ‘dieren’ waren verwikkeld in een strijd tussen twee heksen, die al krijsend en gillend tussen de rookwolken door zwierden. Het verhaal dat zich zo in de schemering van de Brink voor je ogen ontrolde was magisch om te zien, vooral als een grote vogelkop gehuld in rode rook opeens voor je neus hing.

Spektakel Maar het meest energetische spektakel was toch wel de waanzinnige acrobatische slapstick van Tango Sumo. Zes mannen, gevangenen of psychiatrische patiënten, hadden alleen een decor van oude ziekenhuisbedden en grote, lange kussens. Maar wat een show. Springend, vallend en stuiterend probeerden ze een slaapplek te vinden. Ze vlogen over de bedden of sloegen elkaar om de oren met de kussens. En de bedden stonden niet stil: ze werden verreden, op hun kop gezet of tot klimrek omgetoverd. Het was wellicht het verrassendste en mooiste optreden, zowel qua verhaal als qua show. Of je nu wel of niet het juiste optreden had weten mee te pikken, de rustige en gezellige mensenmassa waarin je rondliep maakte dat het sowieso een geslaagde dag was. Al is het wel handig als je een beetje lang bent, want over de hoofden van je medetoeschouwers kijken is toch echt een pre bij zo’n festival. Volgend jaar weer naar de buren! Duo du Haut op grote hoogte

Op Lowlands aangekomen hoorden we natuurlijk wat er gebeurd is bij Pukkelpop. Wat een drama, maar wat een geluk dat ons dat bespaard is gebleven. Naast regen en onweer op donderdagavond hebben we zondag nog een bui gehad, maar dat was het. De rest van het weekend was genieten van het mooie weer en vooral de muziek. Voordeel van zo’n groot festival is dat er voor ieder wat wils is. Optredens van verschillende bekende bands zoals Within Temptation, Skunk Anansie en The Offspring worden afgewisseld met een optreden van het residentie orkest, een lezing van Dick Swaab of een debat met Jan Pronk. Of je kon het hele weekend films kijken en dansen in de Bacardi bar. Van te voren even wat artiesten checken kan geen kwaad. Je blokkenschema bijwerken en niet gefrustreerd raken als je het allemaal niet redt. Er is zoveel te doen, te zien en te luisteren! Met dat je rondloopt hoor je weer iets geweldigs of heb je gewoon zin in een pannenkoek, een tosti, falafel, een frietje, een biertje, een roseetje of gewoon zin in zitten op het gras. Bij de sauna kun je helemaal tot rust komen en bij het LowLab krijg je een kijkje in de toekomst, maar vooral hoe we die zo groen mogelijk tegemoet kunnen gaan. De verhalen over het sanitair zijn waar. Het is niet heel smerig, dat valt mee, maar het is heel druk! Alle 55 duizend mensen willen natuurlijk wel een beetje fris zijn en als je op een heel vreemd moment gaat douchen (half 8 ’s ochtends, strak door) dan lukt dat ook best wel! Conclusie: een echte aanrader op nog geen uur van huis. Deze Assendorper gaat volgend jaar waarschijnlijk weer!

foto: Suzan Vet Rawsome van Zwolse kunstenaar Ronald Westerhuis als ontmoetingsplek op Lowlands

foto: W.P. Homan Delreves, verticaal dansen

foto: Mirjam Blok

Gezelligheid!!

foto: Suzan Vet


Thema Thema: festivalseizoen

September 2011

9

EK Skeeleren Ineens verschenen er borden langs de kant van de weg om het EK Skeeleren aan te kondigen. Skeeleren, is dat een sport met een EK zullen vele mensen hebben gedacht. Vindt die plaats in onze stad Zwolle? Ja, langzaam aan wordt Zwolle nog een internationaal bekende sportstad, want na het EK Badminton is er ook voor Zwolle, in samenwerking met Heerde, gekozen voor het EK Skeeleren. Door Sabine Boschman Het begon met een openingsceremonie en de baanwedstrijden in

Heerde, vervolgens werden in onze stad de wegwedstrijden gehouden op het terrein van FC Zwolle en werd het EK afgesloten met de marathon, die op een mooi parcours werd verreden langs de grachten van Zwolle. Vooral bij start/finish was het een drukte van belang met niet alleen Zwollenaren maar ook (buitenlandse) familie/vrienden van de sporters waardoor er vele talen te horen waren. Ook de commentator ging moeiteloos over van de ene op de andere taal. Langs de rest van de route waren her en der toeschouwers te zien die zich verbaasden over de snelheid waarmee de sporters voorbij kwamen geraasd, een windvlaag was telkens voelbaar. Op sommige plekken

waren stoelen uitgestald of koelboxen meegenomen om vooral heel ontspannen te kunnen kijken hoe de sporters het ervan afbrachten. Zelfs de funband ‘Kleintje Pils’ was aanwezig om het publiek tussen de wedstrijden door te vermaken met hun muziek, een gezellige sfeer die wel wat weg had van een dagje schaatsen in Thialf. ‘s Middags werd de marathon voor de junioren verreden en ‘s avonds was het tijd voor de senioren. Helaas ging het aan de eind van de middag regenen waardoor het programma enige vertraging opliep. De sporters moesten namelijk de wielen verwisselen voor regenwielen. Nooit geweten dat er speciale regenwielen zijn voor skeelers maar zo zie je maar weer hoe professioneel deze sport al is.

De senioren mannen raasden voorbij De senioren dames strijdden om de winst

foto: Sabine Boschman

foto: Sabine Boschman

Straatfestival Zwolle, een jarenlange traditie tijdens de zomerkermis

Kapotte knieën waren niet de enige blessures

foto: Sabine Boschman

foto: Sabine Boschman

In de zomervakantie vindt jaarlijks de Zwolse zomerkermis plaats en al jaren worden er activiteiten omheen georganiseerd zoals het Profspektakel en het Straatfestival. Helaas waren door de economische crisis minder sponsoren gevonden. Hierdoor moest het Profspektakel dit jaar worden geschrapt, maar gelukkig ging het straatfestival wel door en dat al voor de 32e keer. Door Sabine Boschman Het stratenfestival is onlosmakelijk verbonden met de Zwolse zomerkermis, al 32 jaar vindt dit evenement plaats op de laatste vrijdag van de kermis en wordt door veel Zwollenaren als traditie gezien. Een evenement dat voor menigeen de afsluiting betekent van de zomervakantie of zelfs het zomerseizoen. De plaats van het hoofdpodium en het aanbod aan artiesten heeft in deze jaren nogal gewisseld. Jarenlang was het Grote Kerkplein de plaats waar het hoofdpodium stond en met artiesten als Marco Borsato en Clouseau en de aangrenzende terrassen een heerlijk festivalplein. De Potgietersingel heeft ook een aantal jaren het hoofdpodium gehad met bijvoorbeeld een artiest als Guus Meeuwis. Deze grootse artiesten zijn nu niet meer te betalen en zeker door het ontbreken van sponsors wordt het straatfestival op een andere manier ingevuld. Met maar liefst 21 podia verdeeld over de hele stad was er ook dit jaar weer genoeg muzikaal vertier. Vele cafés hadden een podium voor de deur met regionale artiesten. Het was gezellig met elkaar en een hapje en drankje erbij zorgden voor een aangename sfeer. Dit jaar stond het hoofdpodium in het Ter Pelwijk park, met de rug naar de binnenstad waardoor er wat mindere verbinding ontstond met de rest van het festival. Hier vonden dit jaar optredens plaats van o.a. Peter Koelewijn en Ferry Doedens. Na een aantal jaren afwezigheid was er ook dit jaar weer een braderie. Dit was een succes aangezien mensen eerder naar de binnenstad kwamen en er meer spreiding was van de bezoekers. Al met al kan er teruggekeken worden op een succesvol festival waar gezelligheid zoals elk jaar weer voorop stond. Laten we deze traditie in stand houden.

Peter Koelewijn opent de avond

Oerol: kunst, cultuur en veel gezelligheid Door Frank Maurits Oerol is een tiendaags evenement dat elk jaar plaatsvindt op Terschelling. Het is in de regel geprogrammeerd zo rond de ‘langste dag van het jaar’, 21 juni. Terschelling mag dan vijf kwartier rijden en 2 uur varen met de veerboot zijn, je komt er toch opvallend veel Zwollenaren tegen. En waar wonen veel Zwollenaren die dol zijn op evenementen als deze? Juist, in onze wijk! Oerol biedt een verscheidenheid aan kunst waarbij het hele eiland het foto: Frank Maurits podium vormt. De enorme strandvlakten, de immer aanwezige wind, de duinen en bossen, en de oud-Hollandse straatjes van Midsland en West-Terschelling vormen het ideale podium voor beeldende kunst, muziek, toneel, dans en vooral veel straattheater. Dit jaar was het ‘mijn zesde Oerol’ en net als de vorige twee edities besloot ik om niet op de reguliere wijze naar Terschelling te varen, maar met ‘de bruine vloot’ mee te zeilen. Diverse rederijen bieden met hun tjalken en klippers leuke arrangementen aan. En je overtocht en slaapplek is gelijk geregeld.

Daarnaast kom je met je boot zij-aan-zij in de oude haven te liggen en daar is het gelijk een gezellige boel. Hoewel het weer nogal tegen zat was ook de editie van 2011 een zeer geslaagd evenement. Ik sta elke keer weer versteld hoe creatief de mens kan zijn. En vooral ook hoe mooi diverse internationale projecten gezamenlijk worden opgevoerd. De acrobatische taferelen die op straat worden vertoond zijn adembenemend, pure slapstick wordt vlak voor je neus opgevoerd. Als je Oerol voor het eerst gaat bezoeken houdt het wel een risico voor je in, het is namelijk een verslavend evenement. Als je er een keer bent geweest en de ongedwongen sfeer hebt geproefd, dan wil je elk jaar weer.

foto: Frank Maurits


10

Nieuws

September 2011

Hortensiastraat naar 30 km? De maand september staat niet alleen bekend als een gezellige nazomermaand met veel straatbarbecues in onze wijk, maar het is ook de maand dat de scholen weer beginnen. En dat betekent dat het weer een stuk drukker op de weg is. Assendorp kent een aantal drukke straten. Verreweg de drukste straat, die hiermee met stip op één staat, is de Hortensiastraat. Door Frank Maurits Al zou je het niet zeggen als je naar de stadsplattegrond van Zwolle kijkt, maar de Hortensiastraat vormt een enorme flessenhals. Autoverkeer, schoolbusjes, openbaar vervoer, hulpdiensten, schoolgaande jeugd en alle andere fietsers persen zich door deze drukke verkeersader. Met name in de ochtendspits is het een topdrukte. En dit gaat helaas niet altijd goed. Ook nadat de straat enkele jaren geleden een opknapbeurt kreeg, zijn er toch een aantal ernstige ongevallen gebeurd. In veel gevallen bleek snelheid een doorslaggevende invloed te hebben. Naar de 30? De vraag rijst nu of het niet beter is om de maximumsnelheid van de Hortensiastraat aan te passen aan het omliggende verkeer. Alle aangrenzende straten zijn immers al een 30 km/uur zone. En het behoeft verder geen uitleg dat met een lagere snelheid de veiligheid toeneemt, het lawaai afneemt en het milieu minder belast wordt. Op de toevoerwegen kan 50 km/uur gereden worden. Dat is ook niet zo vreemd. Zowel de Deventerstraatweg als de Leo Majorlaan hebben geen woonhuizen en parkeerplaatsen direct aan de straatkant en hebben gescheiden fietspaden. Deze straten zijn juist zeer overzichtelijk. Bij de Hortensiastraat is dit helaas het omgekeerde beeld. Al het verkeer, ook de fietsers, rijden over hetzelfde asfalt. Daar komt ook nog het fietsverkeer bij vanuit Zwolle-Zuid via de Hortensiatunnel. Tel daarbij drukke zijstraten als de Assendorperstraat, zijlings gepar-keerde auto’s, bomen, diverse oversteekplaatsen, bushaltes

Foto: Toine Poelman met uitstappende passagiers en je hebt de ideale mix voor verkeersellende. Niet voor niets zijn rijscholen dol op deze straat en om hun wat gevorderde leerlingen het angstzweet op het hoofd te krijgen. Brederostraat Een andere voorheen beruchte straat in de wijk Wipstrik was de Brederostraat, een intensief gebruikte verbindingsstraat tussen de Ceintuurbaan en de Wipstrikkerallee. Deze straat werd onlangs een 30 km/ uur zone. De bewoners trokken op ludieke wijze de aandacht door met sandwichborden door de straat te lopen met daarop het opschrift ’30 km/uur’. De vergelijking met de Hortensiastraat gaat hier goed op. Ook de Brederostraat is naast verbindingsweg voor het autoverkeer een belangrijke doorgangsweg voor fietsers, is aan beide zijden bewoond, heeft veel parkeerplaatsen en er staat een school. Naast een 30 km/uur bord is de straat verkeersluwer gemaakt door drempels en veranderde voorrangssituaties bij kruisingen en splitsingen. Hoe kijken betrokkenen uit de Hortensiastraat hier tegen aan?

Klaar-overs Om de kinderen veilig te laten oversteken is bij basisschool Het Mozaïek een speciale oversteekplaats ingericht, compleet met slagbomen die bediend worden door ‘klaar-overs’, een vrijwilligersbrigade die uit noodzaak is geboren. Nicole Nijbroek en Joke Speek zijn ook klaar-over en kennen de situatie als geen ander. Nicole: ‘Ik woon zelf aan de Hortensiastraat, al ruim tien jaar. Enkele jaren geleden is de straat opnieuw ingedeeld met nieuw asfalt. Maar daarmee is het er zeker niet veiliger op geworden. Integendeel. Ook ’s nachts, dan willen ze de straat wel eens als racebaan gebruiken, dan wordt er soms wel 100 gereden!’ Joke beaamt dit: ‘Ik woon aan het Meidoornplein, dus ik moet elke dag hier langs. Als je ziet met wat voor snelheid ze soms op de oversteekplaats afstormen, echt onverantwoord. Een 30 km zone zou zeker een verbetering kunnen zijn. Maar dan moeten ze wel wat aan de straat veranderen, extra drempels of iets dergelijks, in ieder geval bij de oversteekplaats.’ ‘Vlak voor de kruising met de Wethouder Alferinkweg is het ook altijd chaos’, vult Nicole aan. ‘Als je

Foto: Toine Poelman tussen acht en negen uur ’s morgens ziet hoe al die studenten naar de Landstede oversteken, eigenlijk gewoon gekkenwerk.’Nadien mengt een ander groepje ouders zich in het gesprek. Ook zij beamen allemaal dat er vaak te hard gereden wordt, en dat een verlaging naar 30 km een enorme verbetering zou zijn. Maar men vraagt zich vooral af hoe je dat moet handhaven. ‘Alleen een rond bord met 30 erop plaatsen is niet genoeg. Daar trekken heel veel autorijders zich niks van aan! Verkeersdrempels! Alleen heb je dan van die lui die op het laatst heel hard remmen en daarna heel hard optrekken, zogenaamd lekker stoer. Maar voor buschauffeurs zijn die dingen écht vervelend!’ De Mozaïek Ook bij basisschool Het Mozaïek zijn er de nodige zorgen over de verkeerssituatie. Directeur Marjan de Wit kan er nu al over meepraten: ‘Ik werk nog maar 2½ jaar bij deze school, maar ik heb genoeg gezien om te weten dat deze situatie allesbehalve ideaal is. Er wordt geregeld te hard gereden, terwijl we een zebrapad pal voor onze deur hebben.Met name de splitsing met de Assendorperstraat is zeer

gevaarlijk, daar gaat het wel eens mis. Dit verkeerspunt is onoverzichtelijk, ik zie kinderen dan met de fiets een grote boog maken om de Assendorperstraat te passeren omdat autoverkeer deels op de fietsstrook staat vanwege het slechte overzicht. Als er dan autoverkeer achter de kinderen rijdt en er met 50 km/uur aan komt stuiven, dan hou je je hart vast.’Ook Marjan is blij als de maximum snelheid in de straat omlaag gaat: ‘De Hortensiastraat blijft onoverzichtelijk, daar verander je weinig aan. Neem onze oversteekplaats, die eigenlijk veel te dicht bij de splitsing met de Assendorperstraat gelegen is. En zo zijn er nog meer voorbeelden. Als er wat langzamer wordt gereden is alles tenminste nog goed te overzien.’ Gemeente Zwolle Inmiddels zijn de verkeersproblemen op de Hortensiastraat bij de gemeente Zwolle niet onopgemerkt gebleven. Medio september zit de wijkbeheerder met verkeersdeskundigen om de tafel om de verkeerssituatie te bespreken. De resultaten hieruit hebben we in deze septembereditie niet meer mee kunnen nemen, maar in de volgende editie komen we hier zeker op terug.

De beslissing over het Horecapaviljoen komt dichterbij

Het Horecapaviljoen: toekomstmuziek?

Wordt het 150 m2 of 600 m2, of een omvang die daar tussen in zit? Hoe voorkomen we dat er geen overlast zal zijn als het gaat om parkeren, licht en geluid? Is het Horecapaviljoen überhaupt wel rendabel? Deze vragen werden herhaaldelijk besproken tijdens de gesprekken die de gemeente voerde met de klankbordgroep Horeca Park de Weezenlanden. Door Renske ter Avest

Om meer duidelijkheid te krijgen over de vraag of het Horecapaviljoen wel rendabel is werd het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen. Het IMK heeft twee rapporten uitgebracht, de eerste met een negatieve uitslag, de tweede met een positieve uitslag. Dat de uitslag de tweede keer wel positief uitpakte heeft te maken met dat in het tweede rapport de gegevens van het ondernemersplan van Coelenhage zijn meegenomen. Op



basis daarvan is een nieuwe berekening gemaakt en komt de omzet hoger uit. Er wordt geconcludeerd dat een paviljoen met een omvang van 600m2 wel rendabel te maken is. De omwonenden zetten hier vraagtekens bij. Zij vragen zich af wie kan bewijzen dat een paviljoen met een kleinere omvang ook niet rendabel zou kunnen zijn en hebben daarom twijfels bij de betrouwbaarheid van het rapport. Dat er niet meer gekeken wordt naar een kleinere variant heeft te maken met functies en flexibiliteit. Bij een pand van 600m2 zijn deze veel uitgebreider. Alle kleinere varianten, zoals bijvoorbeeld een theehuis, zijn niet winstgevend. Het 600 m2 concept Het college- en raadsvoorstel dat uiteindelijk bij de gemeente komt te liggen gaat uit van een pand met een omvang van 600m2, waarbij de ruimte volop benut gaat worden. Volgens de plannen komt op de begane grond een brasserie, inclusief een bargedeelte. Op de 1ste etage een lunchroom, inclusief een bargedeelte en op de 2de etage een theehuis. Het plan gaat uit

van een aantal doelgroepen: lunchgebruikers, dinergasten, congres- en vergaderpubliek, personeelsfeesten, terrasbezoek, bruiloften en recepties. Het IMK beoordeelt het concept 600m2 als een multifunctioneel bedrijf dat een exploitant de mogelijkheid geeft de doelgroepen gelijktijdig te kunnen bedienen. In het college- en raadsvoorstel wordt niet alleen ingegaan op het 600m2 concept, maar zal ook uitgebreid stil worden gestaan bij de knelpunten en de daarop gevonden oplossingen. De parkeeroverlast blijft een heikel punt. Omwonenden zijn bang dat de bezoekers van het Horecapaviljoen niet op de dure betaalde parkeerplaatsen zullen parkeren (het bouwplan schrijft voor dat er 19 parkeerplaatsen gerealiseerd zullen worden), maar op zoek zullen gaan naar goedkope of gratis parkeerplaatsen in Assendorp. Het parkeerprobleem is dus nog niet opgelost. Vervolg Het voorstel wordt eerst voorgelegd aan de wethouder en het college. Na-

dat het college een besluit heeft genomen over het voorstel wordt er een algemene voorlichtingsavond gegeven voor de gehele klankbordgroep en betrokkenen. Dit zal halverwege september plaatsvinden. Tijdens deze avond zal ook het raadsvoorstel worden besproken. Daarna is het afwachten of de raad akkoord gaat en of we uiteindelijk naar alle tevredenheid een Horecapaviljoen rijker zullen zijn!


September 2011

Wat gebeurt daar toch allemaal op het station?

11

Nieuws

Het stationsgebied onder de loep Wanneer u op dit moment station Zwolle betreedt, dan wordt u verwelkomd door een en al activiteit. Een deel van het station is afgezet voor werkzaamheden die al een tijdje gaande zijn. Werkzaamheden die tot doel hebben het station om te toveren tot een plek die berekend is op de verwerking van duizenden reizigers per dag.

stedelijkheid ontstaan gericht op het karakter van dit gebied: het nieuwe werken en het nieuwe wonen in een stationsomgeving. In vergelijking met de noordzijde zullen de nieuwe gebouwen wat forser zijn, aansluitend op hoe het Hanzeland is ingericht. Belangrijk daarbij is wel dat dit gebied, door het spoor, niet geïsoleerd raakt. Om dit te voorkomen zal dan ook een goede bereikbaarheid nodig zijn.

Door Renske ter Avest Het station staat al enige tijd volop in de belangstelling. Er liggen grootse plannen klaar, onder andere uitgewerkt in het Startdocument van de Spoorzone Zwolle. Het betreft een stedenbouwkundig plan dat opgesteld is door een extern bureau. De plannen zijn noodzakelijk geworden omdat de kwaliteit van de stationsomgeving en de functie van het station zelf zwaar onder druk zijn komen te staan. Het station is niet berekend op de huidige hoeveelheid reizigers en dat aantal zal alleen maar toenemen, onder andere als gevolg van de komst van de Hanzelijn. Het busstation is veel te klein, de doorstroming van de auto en het openbaar vervoer is slecht en er is onvoldoende stallingruimte voor fietsen.

Foto: Renske ter Avest Het Zwolse netwerk van sporen wordt verbeterd. Het 19e-eeuwse station zal aangepast moeten worden aan de eisen van de 21ste eeuw. Het centrum van Noord- en OostNederland Zwolle is het infrastructurele en economische knooppunt dat de Randstad verbindt met Noord- en Oost-Nederland en daarmee al jarenlang een gewilde bovenregionale vestigingslocatie. Vandaar dat er verschillende partijen betrokken zijn bij dit project:

Stichting Azaleapark

de provincie Overijssel, NS-poort, ProRail, de gemeente Zwolle en de Rijksgebouwendienst. De vijf partijen streven er naar dat de Spoorzone een efficiënt OV-knooppunt wordt dat goed geïntegreerd is met de stad. Aan de noordzijde van het station wordt aansluiting gezocht bij het kleinschalige karakter van het 19e-eeuwse Assendorp en het monumentale stationsgebouw. Het stationsgebouw zal volledig intact worden gelaten. Aan de zuidzijde kan een nieuw type

Concreet Een aantal projecten is al uitgewerkt en in uitvoering of gaan binnenkort van start: de aanleg van een vierde perron aan de • zuidzijde voor de Hanzelijn en de aanpassing van de bestaande perrons; • het eerste perron wordt in westelijke richting verlengd voor de tramverbinding Zwolle-Kampen. Het doortrekken van de tramverbinding naar de stad is nog in ontwikkeling, en hangt samen met de creatie van een stationsplein aan de noordzijde; de aanleg van een nieuw busstation aan de zuidzijde van het spoor. Hoe dit precies vorm gaat krijgen is nog niet bekend. Eén van de voordelen hiervan zal zijn dat de reizigersstro-

men in de reizigerstunnel in balans komen: op dit moment gaat 20% van de mensen richting de zuidzijde en 80% richting de noordzijde – met de komst van het busstation aan de zuidzijde zal dit 50-50 % worden; de verbreding van de reizigerstunnel onder de sporen. De reizigerstunnel wordt van 5 meter tot maar liefst 17 meter verbreed om de toenemende hoeveelheid reizigers goed te kunnen verwerken. Het plan lag er om in de tunnel aan weerszijden winkels te plaatsen, maar dat is vanwege de kosten inmiddels van de baan; de tunnel wordt doorgetrokken naar de zuidzijde van het station (Lübeckplein) vanwege het nieuwe busstation, waarmee de tunnel in zijn geheel 120 meter lang wordt. Vanuit de tunnel kunnen de reizigers de perrons bereiken met trappen, roltrappen en liften.

De eerste plannen richten zich op het stationsgebied zelf, maar in de toekomst zal ook het omliggende gebied, onder andere de (omgeving van de) Deventerstraatweg, te maken krijgen met veranderingen. De Assendorper zal u op de hoogte houden!

Proeven in de Nooterhof

Stichting Azaleapark verzorgt zeven activiteiten per jaar. Dit doet de stichting met ongeveer 40 vrijwilligers. Het afgelopen zomerfeest was een groot succes. Het was prachtig weer, ruim 500 kinderen genoten van alle attracties. Zaterdag 24 september wordt het Azaleapark omgetoverd tot een plek waar van alles te beleven is.

Foto: Aukje Schonewille Gezellige drukte bij de Smaak van Zwolle. Op zondag 4 september kon er weer heerlijk geproefd worden van streekproducten uit Zwolle en omgeving. Veel mensen liepen langs de kraampjes om te proeven, te praten met producenten en leveranciers, en om te kopen. Daarmee was ook deze streekmarkt weer zeer geslaagd! Door Aukje Schonewille ‘Wat van ver komt is lekker’ gaat bij de Smaak van Zwolle niet op. Organisator Harry Schonewille wil via Slow Food Zwolle mensen laten zien dat we in onze directe omgeving kunnen genieten van goed, ambachtelijk en smakelijk eten. ‘We hopen hiermee mensen te interesseren en te informeren over voedsel van dichtbij. We hebben geweldige, enthousiaste producenten die aandacht besteden aan het maken van hun product en daarmee de smaak terug brengen op tafel. Massapro-

ductie zorgt voor smaakvervlakking, alles smaakt hetzelfde en er worden veel smaakmakers toegevoegd. Dat is niet nodig want als je kleinschalig produceert, besteed je meer tijd aan het maken van een goed en smakelijk product. Dichtbij, dus ook goed voor het milieu.’ Er was een breed aanbod van verschillende soorten lekkernijen. Kaas, wijn, worst, fruit, verse groente van de boerderij, meel van de molen, lokaal bier, heerlijke koffie; het kon allemaal worden geproefd. En dat leidde vaak tot aankoop want anders moest je later weer speciaal op pad om het te gaan kopen. Kortom: lekker genieten van smakelijk eten! De smaak van Zwolle wordt al sinds 2005 georganiseerd, maar sinds dit jaar in de Nooterhof. Ook volgend jaar is het streven meerdere streekmarkten hier te organiseren in het kader van Slow Food.


12

Assendorpers

September 2011

Onze Assendorper in India

Dagboek van Norbert

Nieuws uit India

13 september 2011, Belgaum,India Vandaag heb ik een boekje gekocht om alle belevenissen op te schrijven. Gisteren vond ik zowaar een baby’tje van drie dagen oud bij mijn voordeur. Het baby’tje lag in een aantal kranten. Ik heb de politie opgebeld en zij hebben de baby naar een regeringsziekenhuis gebracht. Ik ben me ervan bewust dat ik dit wel vaker mee ga maken omdat mensen over mij gelezen hebben in de krant. Volgende week moet ik nog een dagje naar Delhi om de officiële documenten op te halen. Ik krijg dan eindelijk mijn visum, de bouwvergunning en de machtiging als erkend hulpverlener. Ik ben dan bevoegd hulpbehoevende kinderen van de straat te halen en ze zorg en onderdak te bieden.

Jullie zullen het wel gehoord hebben, er zijn onlusten in India. Door de jaren heen zijn er wel vaker onlusten, veel mensen zijn de armoede en corruptie meer dan zat. Maar dit jaar lopen er 40.000 mensen op straat, allemaal verenigd voor hetzelfde doel. Voor Norbert betekende dit wachten. Wachten tot de straten, de winkels, de instanties weer toegankelijk waren. Toen het zover was kreeg hij een visum voor 3 jaar met multiple entry (Norbert mag meerdere keren India in). Dat geeft weer even rust. Door Judith de Vries Rust in de zin van ‘peace of mind’. Intussen is Norbert hard aan het werk. Twee kinderen hebben onderdak en verzorging gevonden in het gasthuis op het terrein van het Karnataka health institute. Momenteel worden zij verzorgd door het verplegend personeel van het ziekenhuis. Daarnaast heeft Norbert dag en nacht gelobbyd om de bouwplannen goedgekeurd te krijgen door de lokale overheid. Dit is gelukt, de bouwvergunning is afgegeven. Zodra het geld er is kan de bouw beginnen. Ondanks de intensieve zoektocht, de bemoeienis van burgemeester en politie, de vele oproepen via radio en kranten is Shy nog niet gevonden. Shy is een zwaar gehandicapte jongen, een straatkind dat vorig jaar enkele operaties heeft gehad dankzij de bemoeienis

van Norbert. De zoektocht gaat onverminderd door omdat Shy verzorging nodig heeft. Norbert heeft veel tijd doorgebracht in het Karnataka health institute. Dit viel hem zwaar van tijd tot tijd omdat het een ziekenhuis is voor de allerarmsten. Er heerst veel ziekte en dood. Op een regenachtige dag in augustus kwam een vrouw met twee kleine kinderen Norbert tegemoet. De vrouw kon amper meer lopen van vermoeidheid en sleepte de jongste van de twee kinderen, een klein meisje, met zich mee. Norbert nam het kind van haar over en voelde het leven uit haar wegstromen. Hij probeerde haar te reanimeren maar ze stierf in zijn armen. Het heeft grote indruk gemaakt op Norbert en hem gesterkt om iets voor de meest kwetsbaren te betekenen. Momenteel woont Norbert in Belgaum, de hoofdstad van Karnataka. Hier heeft hij toegang tot internet en het stuk land waar straks gebouwd gaat worden is een paar kilometer verderop. Ook zit hij vlak bij de architect, het bouwbedrijf en de hogescholen waar afspraken mee gemaakt moeten worden. Zijn werk gaat onverminderd door en ook hier in Nederland zijn veel vrijwilligers onvermoeibaar bezig om de droom te verwezenlijken. De droom om 25 gehandicapte straatkinderen in India een betere toekomst te geven. Wilt u een financiële bijdrage doen? Kijk dan op www.vriendenvankind.nl voor meer informatie.

Shy Ondanks de oproep in de krant heb ik Shy nog steeds niet gevonden. Ik heb 16 dorpen en steden bezocht. Ik ben bang dat Shy in een ander deel van India is. De zogenaamde vader van Shy is inmiddels door de politie verhoord, maar dit heeft ook geen informatie over zijn verblijfplaats opgeleverd. Ik blijf desondanks doorzoeken naar Shy. Lana Ik heb eindelijk het gevoel te kunnen beginnen. We gaan zo naar een opvang voor daklozen toe waar een gehandicapt kind al 10 jaar op een betonnen vloer ligt, met alle gevolgen van dien. Ze is op straat gevonden door de vrouw die de daklozenopvang runt. Ze was 2-3 jaar toen ze gevonden werd. Dit meisje, Lana, is vanaf haar navel verlamd. Daardoor heeft ze geen controle over haar urine en ontlasting. Haar dijen, billen en schaamstreek zijn open wonden. Ontstoken, geïrriteerd en infecties. Ik ga de vrouw des huizes vragen of ik Lana voor 1 á 2 weken mee mag nemen naar het Karnataka Health Institution (KHI) voor behandelingen en daarnaast een volledige gezondheidscontrole. Daarnaast gaan we onderzoek laten doen of een operatie aan haar urinewegen mogelijk is. Het is namelijk niet duidelijk of ze ermee geboren is of dat ze door mishandeling/misbruik geen normale urineweg heeft. De toedracht van haar verlamming zou zijn dat ze op driejarige leeftijd de middelste drie ruggenwervels gebroken heeft door toedoen van haar vader. Röntgenfoto’s zullen uitwijzen of dit verhaal klopt. Ik was zeer verbaasd dat Lana een beetje Engels kan spreken. Het eerste wat ze me vroeg was: ‘Are you really going to help me?’ Morgen gaat een belangrijke arts mee om te kijken of ze vervoerd kan worden naar het ziekenhuis. De arts denkt dat ze daar een tijdje in quarantaine moet vanwege de ontstekingen. We weten namelijk nog niet of deze bacteriën resistent zijn. Na contact met de arts ben ik meteen gestart met de behandeling. Drie keer daags verwissel ik haar verband, spoel ik de wonden uit en is er al gestart met het toedienen van een lange antibioticakuur. 15 september 2011, Belgaum,India Vandaag heb ik basisbehoeften voor Lana gekocht, zoals kleding, tandenborstel en tandpasta. Het belangrijkste was wel de speciale matras. Door de leren cover is deze matras bestand tegen urine en ontlasting en voorkomt doorligplekken. 19 september gaat ze naar het ziekenhuis waar een aantal artsen voor haar klaarstaan.

‘Zo gelukkig met zo weinig’

Michelle Kooi terug uit Kenia Dolenthousiast kwam ze vorige maand terug in Zwolle. Vol van de ervaringen opgedaan in het Afrikaanse Kenia. Assendorpse Michelle Kooi raakt niet uitgepraat over haar werkvakantie in een hoek van de wereld waar zaken heel anders (lees: vaak niet) geregeld zijn (zo)als in ons vertrouwde kikkerlandje. ‘We zijn er maar drie weken geweest en in drie weken kun je niet veel veranderen. Maar we hebben hard gewerkt en goede dingen gedaan. Als meer mensen dit zouden doen zou dat helpen. We hebben nu kunnen zien wat er met ons geld gebeurd. Dat weet je bij grote hulporganisaties niet.’

bush. ‘Dat was zwaar, maar heel leuk,’ vertelt Michelle. ‘Ik heb in mijn hele leven nog nooit zo veel bergen gezien. En toen we helemaal onder de rode modder terugkwamen in de school waar we sliepen hadden ze voor ieder van ons warm water gekookt om te douchen. Terwijl ze zelf nooit anders als koud water krijgen.’

Door Hans van der Vegt De Assendorper besteedde in vorige edities al meer aandacht aan de reis van de nu 18-jarige Michelle Kooi. Deze werkvakantie naar Kenia vormde de afsluiting van haar al jarenlange deelname aan de ‘International Award for Young People’, een internationaal project voor jongeren tussen 15 en 24 jaar waarin ze uitdagingen opzoeken en maatschappelijk actief zijn. De voorbereidingen bestonden onder andere uit een trainingweekeinde waarin de deelnemers elkaar leerden kennen en het verzamelen van sponsorgeld. Want er moest 750 euro per persoon ingezameld worden. ‘Daarvoor hebben we allerlei acties

Foto: Michelle Kooi Iedereen geschminkt bij Kieni West Children’s Home! op touw gezet zoals wijn en oude schoolboeken verkopen. Ook hebben we op een fair trade markt in de Nooterhof gestaan. En natuurlijk hebben we bij familie en vrienden aangeklopt.’ Als reisdoel kon gekozen worden uit Kenia of Zuid-Afrika, landen waarmee de Award-organisatie nauwe banden heeft. ‘Waarom Kenia? Tja, Kenia leek mij een mooier land. Bovendien leek Zuid-Afrika me rijker. In Kenia hebben ze de hulp harder nodig. Maar eerlijk gezegd wist ik bijna niets van Kenia af.’

Foto: Michelle Kooi Touwtje springen met de kinderen.

Gastvrijheid Nadat de nodige prikken gehaald waren en hoeveelheden malariapillen naar binnen waren gewerkt kon het avontuur beginnen. De ontvangst in Nyeri, een plaatsje op 100 kilometer afstand van de Keniaanse hoofdstad Nairobi was allerhartelijkst. Ze werden door honderden kinderen een welkom toegezongen en de gastvrijheid was overrompelend. ‘De kinderen keken ons aan of we van een andere wereld kwamen,’ vertelt Michelle lachend. ‘En ze wilden allemaal je witte armen aanraken om te kijken of het wel echt

was.’ Maar daarna werd het menens. ‘We zijn hard aan het werk gegaan en hebben de klaslokalen van twee scholen opgeknapt. Het liefst wil je natuurlijk splinternieuwe scholen neerzetten maar dat kan niet in drie weken, dus we hebben er het beste van gemaakt. Verder hebben we een aantal dagen sport- en spelactiviteiten voor kinderen in een groot weeshuis georganiseerd. En dat weeshuis wordt nu vernieuwd met ons sponsorgeld.’ Daarnaast was er natuurlijk ook nog de afsluitende expeditie voor de Award. Vier dagen met bepakking door de

Maximaal Terugblikkend denkt Michelle dat ze het maximale uit haar reis heeft gehaald. ‘Ik ben er open-minded heen gegaan en heb alles op me af laten komen. Maar je hebt maar drie weken de tijd. Dan kun je wel elke avond op bed een boekje gaan lezen, maar je kunt ook gaan dansen en lol maken met de kindjes of in de keuken gaan helpen. Uit de contacten met de mensen leer je de cultuur het beste kennen.’ En verder? Nu is er natuurlijk nog contact via mail en Facebook. Maar: ‘Ik wil zeker weten nog graag een keer terug. Misschien volgend jaar al. Als ik tien mensen om mij heen kan verzamelen die dit ook willen gaan doen, kan ik als begeleider mee.’ En dan heel serieus: ‘Het is moeilijk om concreet aan te geven wat het mij gebracht heeft. Het was een ontzettend leerzame ervaring. Ze zijn daar zo gelukkig met zo weinig. Ik heb zo veel gezien dat je veel meer gaat waarderen wat je hier thuis hebt.’


September 2011

Junior/senior

Kinderen in Assendorp over hun dier

Kinderboekenweek 2011

Tekst en foto’s: Masja van Acquoy

Dinsdagavond 4 oktober zal tijdens het Kinderboekenbal de Kinderboekenweek 2011 officieel geopend worden. Het thema dit jaar is Superhelden! – Over dapper durven zijn. Bij helden gaat het niet alleen om bijzondere krachten, ook een kleine daad kan iemand een grote held maken.

Bengte, 10 jaar Fluffie is een cavia. Het is een meisje en ongeveer drie jaar. Ze is van ons allemaal, maar ik geef haar het meeste aandacht. Ze is echt super lief, soms likt ze aan je vingers. Haar hoofdje vind ik erg schattig, met een klein kuifje. Ik word blij van haar, ze maakt me vrolijk. Cavia’s maken hele grappige geluidjes en ze eten veel. Ik vind het knap dat ze al vanaf 0 jaar op haar achterpootjes kan staan.

13

Van 5 t/m 15 oktober is het weer tijd voor een dikke week feest rond het kinderboek. Door het hele land worden diverse activiteiten georganiseerd. In deze week krijg je bij aankoop van minimaal tien euro aan kinder/jeugdboeken het Kinderboekenweekgeschenk geheel gratis. Dit jaar is het geschenk geschreven door Tjibbe Veldkamp, de naam van het boek: ‘Bert en Bart redden de wereld’.

Tim, 12 jaar Eén konijn is van mij, dat is een meisje, ze heet Pluisje. Die van mijn zusje heet Snuffie en dat is een jongen. Pluisje verzorgt Snuffie heel veel. Ze lijkt een beetje op een huisvrouw. Plassen en poepen doen ze op een soort kattenbak, heel handig met het hok schoonmaken. Als ze honger hebben eten ze alles. Ik verzorg ze samen met mijn zusje. Ze zijn echt heel leuk, op Dierendag worden ze extra verwend.

Ook wordt er sinds 1986 een prentenboek voor kleuters gemaakt, speciaal voor de kinderen die te jong zijn voor het Kinderboekenweekgeschenk. Dit boek is voor een lage prijs te verkrijgen: ‘De Prins op het witte paard’. Een opvallend modern sprookje over de zoektocht naar de ware liefde, gemaakt door Dolf Verroen en Thé Tjong-Khing.

Indy, 11 jaar Ik heb twee eigen huisdieren. Truusje het konijn en Guusje het boomerhondje. Ik verzorg ze zelf, elke dag eten geven en Guusje een paar keer uitlaten. Mijn ouders doen het alleen ’s avonds laat en als ik iets heb. Guusje voelt een beetje als een zusje, ze betekent heel veel voor mij. Als ik verdrietig ben likt ze mijn tranen weg en maakt ze me vrolijk. Ik zou haar echt niet kwijt willen, ze is gewoon super lief.

e e d i l e s Knut

Egeltje van klei

Nodig: • voor het lijf: bolletje klei • voor de stekels kun je gebruiken: satéprikkers, rietjes, spaghetti • kraaltjes voor de oogjes en neus

Maak van klei een beetje een rond lijfje. Maak 1 kant wat spitser, dit is het hoofdje. Prik de stekels er voorzichtig in. Maak oogjes en een neusje van kraaltjes. Klaar is je egel!

Kinderboekidee

Een koe in de klas Joke Wit Vanaf 6 jaar: AVI-M3 voor beginnende lezers Sam gaat graag naar school, maar vandaag niet. Het is Dierendag en iedereen mag een dier meenemen. Sam heeft geen dier. Hij wil thuis blijven. In de buurt woont koe Roos. Sam praat met Roos en gaat dan toch naar school. Even later krijgt de klas bijzonder bezoek. De kinderen zijn erg blij, maar de juffrouw niet. Die wil dit bezoek liever niet in haar klas.

Muziektenten van Verre Assendorp is niet de enige, trotse bezitter van een Muziektent. Ook elders staan ze. Assendorper Fennanda Verweij kon samen met haar dochter Emma van 13 in Parijs genieten van een prachtige muziektent. In de Jardin du Luxembourg konden zij genieten van de Franse M.C. BigBand, terwijl tegelijkertijd DeAnn in onze eigen Muziektent optrad! Zo kom je overal aan je muzikale muziektenttrekken. Foto: Fennanda Verweij

Activiteiten Oktober

1.Bridgen in de Enk: Op dinsdag 6 september is de bridgeclub weer begonnen in de Enk. Aanvang 13:30 uur, De kosten voor een seizoen zijn €20,00, voor meer info of opgave kunt u bellen naar 0384650334.

2.Bingo in de Enk Elke tweede woensdag van de maand wordt er om 14.00 uur een bingo georganiseerd. De 12e oktober bent u van harte welkom,. Kosten: €0,50 per ronde. U kunt desgewenst vooraf meedoen aan de maaltijd die door Open Tafel Assendorp wordt georganiseerd. 3. Sport en Spel Deze sportieve les is in september weer gestart in de Enk, er worden afwisselend verschillende sporten beoefend: volleybal, basketball, uni-hockey en badminton. Op maandag, aanvang 18.00 tot 19.00 uur. Kosten: €43,20 voor 15 lessen. U kunt zich nog aanmelden via 038-8515700. 4.Fitgym Op de dinsdag is de groep fitgym weer van gestart gegaan. Van gymnastiek oefeningen tot het bewegen op muziek en het uitvoeren van diverse bewegingsvormen met bekende sportmaterialen. De oefeningen worden aangepast naar de mogelijkheden van de groep.

Aanvang 9.15 uur tot 10.15 uur. Wilt u meedoen, u kunt zich nog aanmelden via 038-8515700. Kosten: 40,95 voor 15 lessen. 5.Yoga Op de donderdag is de Yoga weer gestart in de Enk. Yoga bestaat uit ontspanningsoefeningen waardoor lichaam en geest met elkaar in balans komen. Aanvang 15.30 uur tot 16.30 uur. Kosten: €41,10 voor 15 lessen. U kunt nog meedoen! Meld u aan via 038-8515700. 6. Open Tafel Assendorp Op de tweede woensdag van de maand wordt er een open tafel gehouden, voor oktober valt dit op de 12e. De open tafel wordt georganiseerd door een drietal vrijwilligers, zij zorgen ervoor dat u kunt genieten van een heerlijke biologische maaltijd die door de slager van Assendorp voor u bereid wordt. Wilt u met ons mee eten, dan kunt u zich tot maandag ervoor aanmelden bij Mw. Willems. Telefoon: 038-4216760. We beginnen om 12.00 uur. 7.Schilderen en Tekenen De cursus schilderen en tekenen is weer van start gegaan onder leiding van André Lange. Kosten: €61,65 voor 15 lessen á 2 uur. U kunt zich melden bij 0388515700. 8.Zwolse Trekzakclub De Zwolse Trekzakclub treedt op 28 oktober op in WijZlocatie

de Terp. Zij brengen allerlei liederen en meezingers ten gehore. Aanvang: 14.00 uur, entree: €3,50 incl. koffie/thee. Heeft u interesse, meld u even aan, u bent van harte welkom aan de Radewijnsstraat 1 te Zwolle. 9.Themadag in Zwolle: Kijk of u ziet Test uw gezichtsvermogen, ervaar en laat u informeren en inspireren op de themadag voor slechtzienden en blinden. In het kader van ‘de week van de toegankelijkheid’ organiseren WijZ en Bartiméus donderdag 6 oktober een middag met allerlei activiteiten die te maken hebben met beperkingen en mogelijkheden rondom slechtziendheid. Onder meer met een oogtest door een deskundige, een ervaringsparcours, informatie en presentaties over oogziektes, een creatieve workshop, sport, tandemfietsen, speciale dagbesteding, hulpmiddelen en een gehoortest. Donderdag 6 oktober van 13.0016.00 uur op WijZlocatie de Terp, Radewijnstraat 1, Zwolle. Meer informatie: tel. 038-8515748 of 8515752.


14 Donderdag 22 sept Vredezingen De M.O.V.-groep van de Dominicanenkerk nodigt u uit voor het vredezingen, in het kader van de vredesweek “elk mens een veilig bestaan”. Onder de bezielende leiding van Joy v.d. Werf krijgt het thema in liederen en tekst uiting. Dominicanenklooster, koorgedeelte Assendorperstraat 29 of ingang tuinkant Assendorperdijk 19:00-19:30 Toegang gratis Thursty Tunes! Rutgrr draait Balearic, we gaan diep! Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Zaterdag 24 sept Speeltuin Assendorp 80 jaar De hele dag allerlei activiteiten! Azaleapark, 11:00-23:00 Festival Alles begint vrijwillig Festival voor alle vrijwilligers van Overijssel met uitreiking van de Overijsselse Vrijwilligersprijzen. Park Wezenlanden 11:00-18:00 Toegang gratis Theater Gnaffel Première van ‘Peter Pan en de Verloren Jongens’. Vooraf activiteiten in de foyer. Theater Odeon, Blijmarkt 25 19:30 € 11,50 The Good Hand Another heavy weight release party from the Minstrel Music label. 70’s psych-rock with tingles of the 21st century! Café de Singel, Groot Wezenland 4 21:30 Toegang gratis The Alternative afterparty met Hofter Anne!

Zondag 25 sept Theater Gnaffel Voorstelling ‘Peter Pan en de Verloren Jongens’. Theater Odeon, Blijmarkt 25 15:00 € 11,50 Pombagira Er hangt weer duisternis in de lucht. But the good kind! Even lekker ouderwets doom-trashen met Pombagira uit Engeland! De Groningse band Tekhton verzorgt, ’t voorprogramma,

Culturele agenda dus komt dat zien en kiss your ears goodbye. Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 20:00 € 5,00 (excl. lidmaatschap)

September 2011

sen 3 en 6 jaar kunnen samen met hun (groot)ouders de herfst horen, zien, voelen, ruiken en beleven. IVN Zwolle organiseert daarvoor leuke opdrachtjes in en met de natuur. Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5 14:00-16:00 € 1,50

Woensdag 28 sept Opening expositie Ludie Gootjes Opening van de overzichtsexpositie van beeldend kunstenaar Ludie Gootjes. Met performance van Petra Neurink, muziek van Jouke van der Krieke en een openbaar gastcollege. Gereformeerde Hogeschool, Grasdorpstraat 2, 16:45 Open podium Meld je aan via openpodium@eureka-zwolle.nl en doe je ding! Muziek, poezie, standup-comedy, spokenword performance etc. Iedereen is welkom, als artiest en toeschouwer. Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 20:30 Toegang gratis voor leden

Donderdag 29 sept Thursty Tunes! Laat je verrassen door het nieuwste dj duo Campari & Vodka Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Vrijdag 30 sept SVision Vibes (DJ Miss Cracksacker) Dompel je onder in een clubavond met gevarieerde eclectische dancebeats en video. Het is DJ Miss Cracksacker haar eigen concept, en zij garandeert dat je uit je dak gaat op fijne, positieve muziek. Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 22:00 € 5,00 (excl. lidmaatschap)

Zaterdag 1 okt Proefdag Vers Markt De Assendorperstraat herbergt vele winkels die verse producten aanbieden. Vandaag tijdens openingsuren organiseren zij gezamenlijk een proefdag. Assendorperstraat, 10:00-14:00

Zondag 2 okt Herfstpret De herfst beleven! Kinderen tus-

Maandag 3 okt Lezing MatriXmethode Ingrid Stoop, bedenkster en ontwikkelaar van de MatriXmethode, geeft een lezing in de Enk in samenwerking met drie Zwolse MatriXcoaches. De Enk, Enkstraat 67 19:30-21:00 € 10,00 (€ 5,00 voor studenten)

Zaterdag 8 okt 2e-Hands Najaars Kledingbeurs Van kleine tot grote maten, van kinderkleding tot volwassenenkle-ding: alle tweedehands kleding is hier te vinden. Opbrengst voor het Bouw-fonds van de Vrije Evangelisatie Zwolle. Basisschool Het Mozaïek, Hortensia-straat 31, 10:00-12:00 Toegang gratis Legendary Minstrel Sessions met Stranded Horse De eerste Legendary Minstrel Session van het nieuwe seizoen met Stranded Horse uit Frankrijk. Singer-songwriter Yann Tambour zingt Franse en Engelse liederen op een manier die de muziek van enkele eeuwen geleden terugbrengt. Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 20:30 € 7,50 (excl. lidmaatschap)

zwolle.nl. Sociaal-culturele vereniging Eureka, Assendorperplein 9 20:00 Toegang gratis voor leden

Dinsdag 11 okt Lezing KNNV De natuur heeft al meer dan een eeuw warme volgers en pleitbezorgers in Zwolle. In een lezing neemt de KNNV ons mee van toen naar nu. Doepark Nooterhof, de Kruidwisch Goertjesweg 5 20:00 Toegang gratis

Woensdag 12 okt Jeugdactiviteit IVN De jeugdnatuurclub van IVN, de Groendoeners, organiseert maandelijks een leuke activiteit. Thema deze maand: champignon & co. Meer info op de site van Doepark Nooterhof. Doepark Nooterhof, de Ateliers Goertjesweg 5, 14:00-16:00

Vrijdag 14 okt Whisky masterclass Een avond met whisky masterclass in combinatie met verrassende gerechten. Grand Hotel Wientjes 18:00 € 99,00

Dinsdag 18 okt Rondleiding Kloostertuin De 60+ groep van het Dominicanenklooster organiseert een rondleiding door de Kloostertuin onder leiding van Harry Pierik. Assendorperstraat 29, 10:00-12:00 € 2,50

Zondag 9 okt Informatiemarkt Dimence Dimence organiseert rond de dag van De Psychische Zorg een informatiemarkt op het Assendorperplein. Dit in combinatie met Muziek in de Tent. Mantelzorgers, patiënten, en betrokkenen worden uitgenodigd. Belangstellenden zijn welkom! . De Enk, Enkstraat 67 12:00-17:00 Toegang gratis Muziek in de Tent: Van Santen Zingt Zelf Pieter van Santen trakteert met Hans Voogt en Wilco de Witte ons op heerlijke Nederlandstalige jazz. Is het weer niet warm, de muziek zal zijn warme klanken er niet door verliezen. Muziektent Assendorperplein 14:00-16:00 Toegang gratis

Zaterdag 29 okt

Elke donderdag Eureka’s MuziekDVDKafee Op groot scherm een muziek DVD. Een registratie van een geweldig, ontroerend, opzienbarend of op een andere manier bijzonder concert. Programma zie: ww.eureka-zwolle.nl Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 22:00 Toegang gratis voor leden

Elke zaterdag De Zotte Zaterdag! De avond waarop alles kan en Eureka’s kroegje is gevuld met fijne mensen, een lekkere sfeer en goeie muziek! Opwww.eureka-zwolle.nl kun je volgen wat er gepland staat. Live-muziek is in elk geval een vast gegeven! sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 22:00 Toegang gratis voor leden

Overige Doepark Nooterhof & Theehuis Earthship Dagelijks geopend van 10:00 uur tot een uur voor zonsondergang. Goertjesweg 5 Theeschenkerij Eekhout Zwolle Elke zondag open van 1 mei tot 1 oktober. Eerste zondag v/d maand muziek optreden. Park Eekhout, Burgemeester van Roijensingel en/of Roopoort 14:00 tot 18:00

Nacht van de Nacht De Zwolse Nacht van de Nacht brengt een sfeervolle avond aan iedereen die de nachtelijke hemel wil bekijken. De Milieuraad zorgt voor activiteiten en presentaties. Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5 19:00-22:00

Elke dinsdag Eureka’s Filmcafé Grootse films op groots scherm in een fijne, relaxte sfeer. Hapje, drankje, filmpje. Heerlijk toch! En nog gratis ook. Programma zie: ww.eureka-

Foto: GH Ludie Gootjes’ ‘Vogel’

Een huis met een rijke traditie van verkondigen, wonen, bidden, vieren en studeren. Tot op de dag van vandaag een bewoond huis én een vrijplaats voor moderne mensen om te studeren, te bezinnen en te vieren. Bewoners en medewerkers laten u graag zien wat zij in en om klooster en kerk organiseren. Vieringen Dominicanenkerk zaterdag 18.30 u zondag 10.00 u Vieringen door de week Maandag en woensdag om 9.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel. Vrijdag om 19.00 uur gezongen vespers in het koorgedeelte van de kerk Openingstijden kerk en kerkwinkel di t/m vr 13.30 – 16.30 u za 13.00 – 16.30 u Rondleiding kerk en klooster Iedere 1e zaterdag van de maand om 14.00 uur (m.u.v. januari). Opgave niet nodig. Kosten € 2,50 pp, kinderen gratis. Groepen op afspraak

Hart voor de Zaak Spiritualiteit in de drukte van alledag. Wie voelt zich niet opgeslokt door de stress en de waan van de dag? Of je nu werkt, je tijd aan je gezin besteedt … je behoefte is om jezelf te kunnen zijn en in verbinding te leven met wat je werkelijk belangrijk vindt, ondanks alle druk en drukte. De kloosterlijke traditie kan ons helpen ons druk-zijn de baas te blijven en te ontdekken welke voeding onze ziel verlangt. Donderdagen 29 september, 13 en 27 oktober. Creatieve retraitedag Verbinding in woord, beeld en beweging. Spiritualiteit is verbinding zoeken, in verbinding blijven. Hoe houd je contact met de onderstroom in je leven? Hoe verbind jij je met de ander? En blijf je bij jezelf? Een dag van stilte en ruimte in het klooster. Een dag om hoofd, hart en handen te verbinden. Zaterdag 1 oktober

Zalenverhuur De ruimtes in het Dominicanenklooster stralen elk een eigen sfeer uit. Een ideale plek om in alle rust en in een specifieke sfeer te vergaderen of een cursus te geven. Informatie over de mogelijkheden is te vinden op onze website. Kerk en kerkwinkel Tijdens openingstijden kunt u hier terecht voor: een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, een gesprek, en informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster. Ook voor vragen over het monument, kerkelijke vieringen en kloosterleven en voor het kopen van religieuze artikelen zoals rozenkransen, iconen, kruisjes, ansichtkaarten enz.

Agenda: 28 september Poëzie-avond. 29 september Hart voor de zaak. Spiritualiteit in de drukte van alledag. 1 oktober Rondleiding klooster en kerk. 1 oktober Creatieve retraitedag. Ver binding in woord, beeld en beweging. 5 oktober Een eeuwig nu. Wat is tijd? Hoe gaan wij om met tijd? 31 oktober Een storm van vragen. Job in tekst en verbeelding. Uitgebreide Informatie over de cursussen en opgave activiteiten: www.kloosterzwolle.nl of 038-4254400.


15

Nieuws

September 2011

Infomarkt EN

Zondag 9 oktober Infomarkt Dimence én Muziek in de Tent

Veelzijdige jazzpianist blaast Nederbop nieuw leven in

Op zondagmiddag 9 oktober organiseert Dimence samen met ‘Muziek in de Tent’ een muziek- en informatiemiddag op het Assendorperplein. Dit keer met speciale aandacht voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten van Dimence en andere mantelzorgers GGZ. De Muziekbijdrage zal van 14.00 – 16.00 uur uitgevoerd worden door ‘Van Santen Zingt Zelf’; Nederlandse satirische teksten overgoten met een jazzsausje. Tevens is er tot 17.00 uur een informatiemarkt voor familieleden en naastbetrokkenen aanwezig in wijkcentrum de Enk. Iedere Assendorper is zoals gewoonlijk van harte welkom op deze swingende middag, maar dit keer worden vooral naastbetrokkenen oftewel mantelzorgers GGZ uitgenodigd aanwezig te zijn. Rondom 15.00 uur zal er in de pauze (waarschijnlijk op ludieke wijze) speciale aandacht worden gevraagd voor de positie van alle naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen. Zoals u gewend bent bij Muziek in de Tent, belooft het weer een erg gezellige middag te worden. Hopelijk werkt het weer een beetje mee!

Van Santen trakteert op jazz en cabaret

Voor informatie kunt u contact opnemen met het cursuscentrum van de afdeling Preventie: 038 426 9 522 of preventie.westoverijssel@dimence.nl.

In het kader van de Dag van de Psychische gezondheid organiseert zorgverlener Dimence activiteiten in Assendorp, o.a. in samenwerking met Muziek in de Tent, Wijkcentrum de Enk, en Fonds Psychische Gezondheid. De Assendorper laat hier Dimence, ook in Assendorp gevestigd, dan ook aan het woord over deze dag.

Jazz en humor? Een niet alledaags verschijnsel maar jazzmuzikant en zanger Pieter van Santen tekent er voor. De Leidenaar komt samen met zijn vrienden Hans Voogt (contrabas) en Wilco de Witte naar het Assendorperplein op zondag 9 oktober om het publiek te verrassen met Nederlandstalige jazz. Door Guido Verbeek Pieter van Santen is geen onbekende in de Nederlandse jazzscene. Zo was hij eerder pianist van het Shocking Jazz Quintet, met de inmiddels overleden Shocking Blue-zangeres Mariska Veres, die de wereldhit ‘Venus’ scoorde. Verder speelde hij piano bij de Marinierskapel van de Koninklijke Marine en speelde hij op toetsen in de musical Cats en in de André van Duin Revue. In 1997 komt hij voor het eerst in aanraking met cabaret, foto: Pieter van Santen als hij bij de cabaretgroep Crème Fraîche komt. Crème Fraîche won het Groninger studentencabaret-festival en de CJP-cultuurprijs. bij diens literaire voorstelling ‘Bekentenissen over het leven en werk van schrijver Sándor Márai’. Nederbop Naast jazzstukken laat Van Santen een andere kant Crème Fraîche stopt in 2004 en Pieter legt zich zien door werken van klassieke componisten als weer toe op jazz. Hij is dan op vele vlakken actief. Debussy, Chopin, Liszt en Beethoven te spelen. Hij geeft pianoles op muziekscholen in Hoofddorp, Aan deze marathonvoorstelling deed een keur Bodegraven en Leiden. Daarnaast speelt hij in van Nederlandse toneelspelers mee, waaronder meerdere formaties, componeert en schrijft hij Huub Stapel, Will van Kralingen, Henny Orri, Eric Nederlandse teksten, en acteert hij zelfs in een Schneider, Dries Smit, Saskia Temmink en Just Engelstalige speelfilm van de Engelse regisseur Meijer. Overigens is Pieter van Santen de broer van Nigel Langdon. Dit mondt uit in zijn allernieuwste Jacco van Santen, programmeur bij Muziek in de project ‘Van Santen Zingt Zelf’. Eigen geschreven Tent en ook een begenadigd saxofonist. jazzcomposities voorzien van humoristische Nederlandstalige teksten. Voorbeelden waarmee je Pieter van Santen is met ‘Van Santen Zingt Zelf’ deze Nederjazz enigszins kan vergelijken zijn Hans te zien in de Muziektent op het Assendorperplein Dorrestijn, Drs. P., Ivo de Wijs, Max Teawhistle bij ‘Muziek in de Tent’ op zondag 9 oktober van en de Ramblers. 14.00 tot 16.00 uur. Hopelijk zijn de weergoden vriendelijk gestemd, en anders kan er uitgeweken Een ander interessant project begint Pieter in worden naar wijkcentrum De Enk. januari 2010 wanneer hij Ursul de Geer begeleidt

Naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen

10 oktober Dag van de Psychische gezondheid

Elk jaar organiseert het Fonds Psychische Gezondheid op10 oktober de Landelijke Dag Psychische Gezondheid. Een dag waarop er wereldwijd aandacht is voor een thema binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit jaar is het thema: ‘naasten van mensen met psychische problemen’. Rondom deze dag organiseert Dimence samen met andere organisaties allerlei activiteiten om aandacht te besteden aan naasten van mensen met psychische problemen. Met de landelijke dag wil het Fonds Psychische Gezondheid onder het grote publiek meer bekendheid geven aan psychische problematiek, de kennis over psychische problemen vergroten en vooroordelen bestrijden. Het fonds wil zo mensen stimuleren informatie te zoeken en de weg wijzen naar hulp. Dimence organiseert in de weken rondom 10 oktober een aantal activiteiten voor naasten van mensen met psychische problemen, zo ook in Assendorp.

Zorgen voor iemand met psychische problemen Als naaste van iemand met psychische problemen komt er ook veel op jou af. Je kunt als ‘mantelzorger’ de hulpverlening in veel gevallen ondersteunen, maar daarbij heb je zelf ook goede en adequate ondersteuning nodig. Zorgen voor een iemand met psychische problemen kan namelijk zeer belastend zijn. Je gaat al snel over je grenzen heen om voor iemand te zorgen. Rolf Tebbens en Will Stevens zijn preventiewerkers bij Dimence en geven cursussen aan naasten om ze te ondersteunen in de zorg voor iemand met psychische problemen. ‘Goede zorg betekent zorg voor de patiënt, maar ook voor de familie,’ zegt Rolf. ‘Het is belangrijk om te weten welke hulp de familie biedt maar we mogen de familie niet alleen zien als partner in de zorg. We moeten ook opletten of zij het nog wel aankunnen. De mantelzorger gezond houden is belangrijk.’ Will voegt daaraan toe: ‘Goede zorg voor naastbetrokkenen, zoals familie en partners, komt de patiënt ook ten goede.’

Het hebben van een naaste met psychische problemen heeft vaak ingrijpende gevolgen voor de relatie en voor het

foto: Dimence gezin. Je krijgt te maken met extra taken en verantwoordelijkheden en een grote emotionele belasting. Dit kan leiden tot conflicten, overbelasting en een gevoel van machteloosheid. Je voelt je misschien niet begrepen door de omgeving. Ook heb je misschien twijfels en vragen. Is bepaald gedrag het gevolg van de stoornis? Hoe ga ik om met bepaalde situaties? Hoe bewaak ik de balans in onze relatie? Hoe zorg ik ervoor dat ik zelf overeind blijf? Het is

goed om te weten dat er ondersteuningsgroepen zijn waar je als mantelzorger leert hoe je beter kunt omgaan met de situatie en waar je met lotgenoten kunt praten over de problemen. Peter’s echtgenote heeft een psychisch probleem. Hij besloot om naar een ondersteuningsgroep te gaan voor naasten van iemand met psychische problemen. ‘Je kunt de psychische problemen met niemand delen omdat anderen niet begrijpen wat het is. Zij kunnen zich niet goed verplaatsen in de situatie en maken het natuurlijk ook niet van dichtbij mee. Ik zocht begrip en advies voor mijn eigen situatie en vond een ondersteuningsgroep voor naasten. In de ondersteuningsgroep kon ik het met een half woord af. Ik kon praten met de mensen in die groep, want zij deelden hetzelfde probleem. Naast dat er in de ondersteuningsgroep mensen zijn die dezelfde problemen ervaren als naaste leer je ook omgaan met de ziekte. Je leert grenzen stellen. Dit betekende voor mij meer rust en minder belasting.’

Hallo, Ik heet Waya en ben een gesteriliseerde dame van 2 jaar oud. Voor mij zoeken ze een baas waar ik lekker naar buiten kan en waar ik flink gekroeld word, want daar ben ik helemaal gek op. Een tijd geleden ben ik hoogzwanger hier gekomen. Mijn kittens zijn inmiddels allen geplaatst en ik ben alleen overgebleven. Dus geef mij nu de kans om te laten zien dat ik net zo lief en leuk ben als jonge katjes en we zijn vrienden voor het leven.

WAYA


16

Straatvraag

September 2011

Straatvraag Op 4 oktober is het weer dierendag, de dag dat de dieren lekker verwend mogen worden. Een nieuw speeltje voor de hond, een lekker visje voor de kat en een nieuw loopwiel voor de hamster. De een neemt dierendag natuurlijk veel serieuzer dan de ander. Daarom onderzoekt de Assendorper in deze straatvraag de verhouding tussen Assendorpers en hun huisdieren. Tekst en foto’s door Mona May Boelm Cindy Oudshoorn en Puk ‘Mijn hond Puk is echt een lieverdje. Het grappige is dat ik nooit echt een hondenmens ben geweest. Ik ben opgegroeid in een gezin met voornamelijk katten en ik kon me dan ook eerst niets voorstellen bij wat sommige mensen zagen in een hond. Sinds ik Puk heb, is dat echter helemaal veranderd, ik vind het heel fijn om altijd de liefde van een hond om me heen te hebben. Bovendien is Puk altijd zo overdreven enthousiast en vrolijk, dat geeft jezelf natuurlijk ook een goed gevoel. Dierendag vergeet ik eigenlijk altijd een beetje, maar na dit interview zorg ik wel dat ze een lekker groot bot krijgt!’

Olga Heemskerk en Zorra ‘Mijn hond Zorra is een ontzettend lieve hond, wel kan ze soms een klein beetje fel reageren tegen mensen met andere honden die in het park lopen. Ze ziet het Wezenlandenpark een beetje als ‘haar park’ en gedraagt zich soms ook een beetje territoriaal. Het blijft dan echter wel bij blaffen, Zorra zou nooit iemand kwaad doen. Op dierendag geef ik haar – als ik het niet vergeet – wel eens iets lekkers. Maar op haar verjaardag, 12 september, krijgt ze altijd een lekker hapje. Bovendien ben ik van mening dat iedere dag dierendag is als je een hond hebt!’

Walda en Lotte ‘Ik heb een hele speciale band met mijn Duitse herder Lotte. Vorig jaar in september ben ik namelijk eens bewusteloos geraakt vanwege hartproblemen. Lotte bleef bij me en heeft me weer wakker gelikt. Ik ben absoluut een hondenmens, Lotte is ondertussen drie jaar oud en ze is mijn vierde Duitse herder. Ik heb thuis in de tuin ook vogels en ben sowieso wel een dierenliefhebber. Wel heb ik gemerkt dat ik nog meer een mensenmens ben dan een hondenmens. Ik ben namelijk ooit eens alleen met mijn twee Duitse herders op vakantie geweest naar Texel. Daar heb ik erg van genoten, maar ik merkte wel dat ik echt iemand nodig heb om mee te kunnen praten. Dierendag bestaat wat mij betreft niet echt, Lotte heeft immers iedere dag een dierendag!’

Kom naar de

Open Dag

Actie* ontworming 3+1 (4 halen = 3 betalen)

vlooienmiddelen 5+1 (6 halen = 5 betalen)

op 8 oktober Zerboltstraat 61a T 038 - 454 60 20

www.de5olifanten.nl Anton Roelofs en Lily (links) & Rindar ‘Lily is een schipperskeesje en komt uit een nestje puppy’s uit ‘s-Heerenbroek. Ze is altijd heel aanhankelijk, speels en sociaal. Ze kan ook heel goed overweg met kinderen en andere vreemde mensen. Lily komt vaak bij me op schoot zitten en kan dan ook erg genieten van de aandacht die ze krijgt. Ze is echt een ontzettend lieve hond. Rindar is een Tibetaanse mastiff, en net zo lief als Lily. Rindar is heel waaks en betrouwbaar maar ook gevoelig voor dingen die om haar heen gebeuren. Vaak houdt ze vanuit een hoekje alles heel stoïcijns in de gaten. Rindar was een verjaardagscadeautje voor mijn vrouw Wiesje. We zagen een advertentie staan voor een nestje puppy’s en zijn er direct die avond naartoe gegaan. We waren direct helemaal weg van Rindar dus namen we haar mee. Dierendag vind ik vooral een dag waarop je je goed moet realiseren dat je gedurende het hele jaar je dieren goed moet verzorgen! Rindar en Lily krijgen van mij al de beste brokjes en hapjes, dus iets lekkers op dierendag vind ik eigenlijk een beetje flauwekul!’

*Actie geldt tijdens de open dag & rest maand oktober

Er is weer balkenbrij! Uiteraard biologisch Er is weer balkenbrij! uit het vechtdal. Uiteraard biologisch

uit het vechtdal. ErEris balkenbrij! Erisweer isErweer weer balkenbrij! is weerbalkenbrij!! balkenbrij! Uiteraard biologisch Uiteraard biologisch Uiteraard Uiteraard biologisch biologisch uit het vechtdal. Vechtdal. uituit hethet vechtdal. uit het vechtdal. www.slagerijhaverkort.nl

www.slagerijhaverkort.nl www.slagerijhaverkort.nl Assendorperstraat 49 8012 DEAssendorperstraat Zwolle 49 Assendorperstraat 49 038 - 421 69DE86 8012 DE Zwolle 8012 Zwolle 038 69 8669 86 038- 421 - 421 www.slagerijhaverkort.nl www.slagerijhaverkort.nl

Afvallen? Conditie opbouwen? Of gezellig bewegen? Fitness is nooit eerder zo leuk geweest met de geweldige Latino-Americano Music !!!! Nu in Zwolle bij de Basisschool het Mozaíek Hortensiastraat 31. Gecertificeerd instructeur Piero Brolato, een sympathieke Italo-Latino Zumba Instructeur, geeft lessen in een gezellige sfeer zodat je Zumba echt kan voelen!!! Iedereen kan meedoen elke dinsdag en vrijdag. Proefles is gratis. Aanmelden via e-mail mirpie@versatel.nl of tel. 0614987890. Kijk ook op de website www.zumbametpiero-zwolle.nl.

Profile for DeAssendorper

de-assendorper-september-2011  

de-assendorper-september-2011  

Advertisement