{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

5 3

Deze maand:

Interview: In Assendorp naar de top Rana Berends

5Alles Mei begint vrijwillig

15

10 8-9

8-9 4

Parkeergarage Woonboot in Assendorp

Muziek in de Tent: tent DeAnn

Jaargang 13, nummer 5 Mei 2011 Jaargang 13, nummer 9 Oktober 2011

Deze maand:

Een verhaal zonder einde? Buurtzorg in de Pierik

Het Horecapaviljoen in Park de Wezenlanden

De wijkverpleger staat in de belang- ‘oude wijkzuster’ werkt: terug bij de mensen in de wijk, In 2004 kwam een stelling. van BMCZwolle wijst met persoonlijk In 2004 Onderzoek kwam de de gemeente gemeente Zwolle met een en toegesneden op de vraag. herinrichtingsplan voor Wezenlanden. uit dat de aloude ‘wijkzuster’ Tijd om een bezoekje te brengen aan het Pierikhuis aan herinrichtingsplan voor Park Park de de een Wezenlanden. Het doel was het park besparing op kosten de Fresiastraat 55 waar het team Zwolle Zuid Oost samen Het doel hiervan hiervan wasvan hetzorgorgapark om om te te toveren toveren tot een Dit nodig, nisaties levert, en datstadspark. de zorgvragers nog 6 maatschappelijke organisaties is gevestigd in tot een volwaardig volwaardig stadspark. Dit was wasmet nodig, omdat het voorzieningenniveau van een betere van leven hebben. éénpark gebouw. Vanuit hier biedt Buurtzorg thuiszorg aan omdat hetkwaliteit voorzieningenniveau van het het park sterk verouderd Daarnaast park Dit bleek althansbleek. in West-Brabant, en het in Zwolle-Zuid, Assendorp, Pierik, Wipstrik en Berkum sterk verouderd bleek. Daarnaast werd werd het park steeds minder bezocht nam ook het minister van Gezondheidszorg Edith Het voordeel van deze locatie is dat steeds minder bezocht en en daarmee daarmee nam met ookbuitengebieden. het gevoel van af. Met de Schippers is er direct Buurtzorg gevoel van veiligheid veiligheid af.enthousiast Met dit dit plan plan hoopte hoopte de cliënten met andere zorgvragen door kunnen gemeente inwoners van het over. Tijddat omde eens in Assendorp zelf Zwolle verwijzen gemeente dat de inwoners van de de stad stad Zwolle het naar de andere maatschappelijke instanties in park weer meer gaan benutten dat de te kijken hetzouden loopt bij thuiszorggebouw. park weerhoe meer zouden gaan benutten en enhet dat de sfeer in hiermee organisatie Buurtzorg inverbeterd de Pierik.zou sfeer in het het park park hiermee verbeterd zou worden. worden. Efficiënte werkwijze Door: Renske ter Door: RenskeVerbeek ter Avest Avest Door Guido Door de landelijke vergrijzing, ook merkbaar in de Pierik en Assendorp neemt de vraag naar thuiszorg alsmaar toe. Het Horecapaviljoen een Thuiszorgorganisatie Buurtzorg Ik spreek met de wijkverpleegkundigen Erna en Maya Het Horecapaviljoen vormt vormt een van vanisde de onderdeonderdelen om dit plan Het vanaf 2009 gevestigd in zou enmede vraag hun naar het succes van Buurtzorg Nederland. len om17 ditaugustus plan te te realiseren. realiseren. Het park park zou mede hierdoor van kunnen worden. Zwolle, het en groene sinds december 2010 in “Wij werken met kleine teams met vaste medewerkers, hierdoor het groene6hart hart van Zwolle Zwolle kunnen worden. Bezoekers van het park kunnen een het Pierikhuis Fresiastraat die vertrouwde gezichten zijn voor de zorgvragers. Er is Bezoekers vanaan het de park kunnen na na55. een heerlijke heerlijke wandeling een een drankje nuttigen in De organisatie maakt een gestage groei geen verloop en als er meer vraag is naar hulp worden wandeling een hapje hapje of of een drankje nuttigen in het het paviljoen. En Ook door. Inmiddels zijnalleen! er daarom tweehet er meer verpleegkundigen op contractbasis aangenomen paviljoen. En dat dat niet niet alleen! Ook voor voor het organiseorganiseren van zakelijke bijeenkomsten en men teams deze landelijke organisatie en ren vanvan zakelijke bijeenkomsten en feestjes feestjes kan kanniet menop uitzendbasis. Deze zijn daardoor beter gemobij het terecht. Het Buurtzorg Nederland in Zwolle, eneen zijntrekpleister tiveerd. En voor de cliënt is het prettig om alleen vaste bij het paviljoen paviljoen terecht. Het zou zou een trekpleister kunnen worden uit alle van dat er binnenkort zelfsmensen vier. Een gezichten kunnen worden voor voor mensen uiteerste alle hoeken hoeken van te zien. Elk team is zelfsturend, hierdoor blijven Foto: Zwolle en omstreken. teken dat beproefde concept van de de overheadkosten tot eenBlok minimum beperkt. Het geld uit Foto: Mirjam Mirjam Blok Zwolle enhet omstreken.

Voordelige Inktjetcartridges 10% korting bij recycling Kleurenkopieën A4 0,60 per stuk

Gedeelde auto, kosten en plezier ‘Het ‘Het verschil verschil is is dat dat we we anders anders ten ten minste minste vier vier auto’s auto’s zouden zouden hebben hebben en en nu nu twee. twee. Gedeeld Gedeeld autogebruik autogebruik scheelt scheelt in in kosten, kosten, is is goed goed voor voor het het milieu milieu en en geeft geeft minder minder parkeerparkeerproblemen problemen in in een een krappe krappe wijk wijk als als Assendorp.’ Assendorp.’ Peter Peter en en Mintje Mintje Koster-Grootnibbelink Koster-Grootnibbelink en en hun hun kinderen kinderen delen delen samen samen met met het het gezin gezin van van Michiel Michiel van van Willigen Willigen en en twee twee andere andere gezinnen gezinnen twee twee auto’s. auto’s. Door Door Jelly Jelly Hiemstra Hiemstra

Een wensbeeld of schrikbeeld? Een vol vol park: park: Buurtzorg in het wensbeeld Pierikhuis of schrikbeeld?

Verzet Verzet kent dit een en verhaal begint deToch AWBZ bestemd is voor de zorg aan de cliënt komt zo Toch kentwat dit verhaal verhaal ook ook een keerzijde keerzijde en dat dat verhaal begint met de van ook bij de cliënt.” metterecht de omwonenden omwonenden van het het park. park. Deze Deze mensen mensen zijn zijn namelijk namelijk helemaal niet met dit redenen hiervoor Deze werkwijze maakt bijzonderDe efficiënt qua kosten, helemaal niet blij blij metBuurtzorg dit vooruitzicht. vooruitzicht. De redenen hiervoor kunnen met de woorden kort worden: precies zoals Schippers het graag zou zien. Buurtzorg kunnen metminister de volgende volgende woorden kort samengevat samengevat worden: lichtvervuiling, en geluidsoverlast. het stelt daarnaast datparkeeroverlast zij minder log en is, Is vergelelichtvervuiling, parkeeroverlast enbureaucratisch geluidsoverlast. Is het na na de komst van het paviljoen gedaan met de rust? ken met de grotere thuiszorgaanbieders. Het hoofdkantoor is de komst van het paviljoen gedaan met de rust? Er zijn gesprekken tussen de een voor vragen, waardoor gevoerd de wijkteams Erexpertisecentrum zijn tot tot nu nu toe toe verschillende verschillende gesprekken gevoerd tussenzich de gemeente en Klankbordgroep Park Ook volledig kunnen op de zorg bij de mensen thuis. Deze gemeente en de detoeleggen Klankbordgroep Park de Wezenlanden. Wezenlanden. Ook is er vorig jaar vanuit de werkgroep Omwonenden Park goedkopere manier van werken maakt dat minister Schippers is er vorig jaar vanuit de werkgroep Omwonenden Park de de petitie waarin erWezenlanden voor pleit omeen dit landelijk in te voeren. Wezenlanden een petitie ingediend, ingediend, waarin werd werd verklaard verklaard dat dat het het voor voor de de omwonenden omwonenden geen geen optie optie is is dat dat scenario scenario C C van kracht wordt. Hoe begon vanhet kracht wordt. Dit Dit werd werd door door tweehonderd tweehonderd huishoudens huishoudens ondertekend. Geestelijk vader van Buurtzorg Nederland is Jos de Blok, ondertekend. Scenario C in een komt met een directeur Buurtzorg De Blok komt zelf uit Scenariovan C houdt houdt in dat dat er erNederland. een paviljoen paviljoen komt met een omvang omvang van 600 daarentegen voelen meer het verplegersvak en is daar tien jaar werkzaam in van 600 m². m². De De omwonenden omwonenden daarentegen voelengeweest meer voor voor scenario B. dan paviljoen met een diverse werkvelden en vervulde volgens tien jaar scenario B. Het Het betreft betreft dan een een paviljoen metverschillende een kleinere kleinere omvang, m². is managementfuncties bij zorgorganisaties in Oost-Nederland. omvang, namelijk namelijk 150 150 m². Voor Voor de de omwonenden omwonenden is het het van van belang belang dat dat de de grootte grootte zodanig zodanig moet moet zijn zijn dat dat het het geen geen geluidsgeluidsoverlast overlast en en parkeerproblemen parkeerproblemen veroorzaakt. veroorzaakt.

Michiel: Michiel: ‘Het ‘Het grootste grootste voordeel voordeel vind vind ik ik dat dat mijn mijn auto auto niet niet onnodig onnodig voor voor de de deur deur staat. staat. Terwijl Terwijl mijn mijn auto auto stilstaat, stilstaat, heeft heeft een een ander ander misschien misschien behoefte behoefte om om een een auto auto te te gebruiken. gebruiken. We We vonden vonden het het Foto:zoDaryl Scarse allemaal allemaal zonde zonde en en zo is is het het delen delen ter ter sprake sprake gekomen,’ gekomen,’ aldus aldus Mintje. Mintje. De De bevriende bevriende gezinnen gezinnen hebben hebben twee twee auto’s auto’s aangeschaft. aangeschaft. De De andere andere twee twee huishoudens huishoudens zijn zijn medegebruikers. medegebruikers. ‘Met ‘Met evenveel evenveel rechten, rechten, alleen alleen wij wij zorgen zorgen voor voor het het onderhoud onderhoud en en zij zij betalen betalen een een hogere hogere kilometerprijs. kilometerprijs. Auto’s Auto’s met met elkaar elkaar delen delen staat staat met met het het maken vooral Sinterklaas komtafspraken, 26 november maken van van goede goede afspraken, vooral de dien je Assendorp weerkant binnen! Spanjete de fifinanciële nanciële kant dienUit je goed goed te regelen. een overgekomen zal dewe Sintallemaal in optocht regelen. Zo Zo hebben hebben we allemaal een contract ondertekend.’ door de wijk heen rijden. Zoals ieder contract ondertekend.’ jaar is iedereen welkom.

Intocht Sinterklaas in Assendorp

lees lees verder verder op op pagina pagina 3… 3…

lees lees verder pagina 4… leesverder verderopop oppagina pagina11… 4…

Meander Uitvaarten uitvaartonderneming uitvaartonderneming van van Marjon Marjon Klaassen Klaassen kleinschalig uitvaartcentrum kleinschalig uitvaartcentrum in in Assendorp Assendorp

inloopavond SpecialistÊin Assendorp

Assendorperstraat 250 - 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.alphacomp.nl - info@alphacomp.nl

e elke elke 11e maandag maandag van van de de maand maand 19.00 19.00 -- 20.30 20.30 uur uur

n ee

ie

ue

on

il m

ZieÊookÊpaginaÊ5

Cartridge World Zwolle Assendorperstraat 78, Tel.: 038 – 4228050 www.cartridgeworld.nl

he t

op op 038 038 453 453 63 63 20 20 Tel.Ê038Ê4223151 Zonnebloemstraat Zonnebloemstraat 31, 31, Zwolle Zwolle www.meanderuitvaarten.nl www.meanderuitvaarten.nl

VOOR ALLES WAT UW PRINTER NODIG HEEFT

e

m

dag AssendorperstraatÊ205 dag en en nacht nacht bereikbaar bereikbaar

n uw por t

lees verder op pagina 13…


2

Nieuws

Oktober 2011

Voorwoord Het herfstige weer zet weer in en daar zit je achter je tafeltje, bezig met de krant. De regen tikt tegen het raam, en naar buiten kijkend zie je dikke druppen van de gelende bladeren afglijden om in je tuintje te vallen dat glinstert van het vocht. Och, het kan je somber maken. Maar het is ook fijn om lekker warm te zitten en bezig te zijn met iets dat je leuk vindt. En dat is het toch wel hoor. Lekker tikken op de computer en de wereld beschrijven zoals jij die ervaart. Een klein beetje oppassen voor grootheidswaanzin, want – zoals vele filosofen hebben gewaarschuwd – je ervaring is niet de werkelijkheid. Dus hoor en wederhoor doen, dat scheelt. Bij toetsen tikken kan het dan ook niet blijven. Even langslopen bij een evenement, even babbelen met een organisator, even bellen met de man die het geld heeft neergelegd, en googelen naar de vrouw die toch zo mooi stond te zingen. En het fototoestel uit de zak halen. Ik heb nog geen blitse telefoon met ingebouwd pixelmonster, dus gewoon lekker inen uitzoomen met een vertrouwd niet-multifunctioneel apparaat. Of even één van onze fotografen aanschieten, want soms twijfel je aan het eigen kunnen of ben je gewoon ergens anders op het moment suprême. Ja, werken zul je voor je artikel! Het tikken is dan ook de culminatie van je journalistieke werk. Alles is langs gekomen, en nu is het zaak het geheel op een rijtje te zetten. Langzaam ontstaat het. Nog een beetje schaven, een woordje hier en daar. Nog even laten corrigeren, en dan je overgeven aan de vormgevers. Dan kan je achterover leunen. Een warme mok met dampend vocht in de hand en lekker naar buiten turen, waar de grijze wolken zich langzaam leeg laten lopen. Dan ben je tevreden. Dus ik ben tevreden. Alles klaar, en morgen even lekker uitwaaien met een wandeling op de Veluwe. Daar moet het goed herfstig zijn. De heide is uitgebloeid en de bomen kleuren al. Heerlijk, die herfst.

Wildbreisels gespot

Het ‘wildbreien’ krijgt voet aan de grond in Assendorp. Had de redactie tot nu toe alleen maar lantaarnpalen in een vrolijk gebreid jasje gespot, nu is een complete winkel klaar voor het koude seizoen. Ingeborg Greveling wees de redactie op het feit dat speelgoedwinkel Joeppie een vrolijke wintertrui heeft gekregen. Ook het ABN-Amro oplaadpunt is goed ingepakt. En het voordeel van de plek is dat de luifel nog enige bescherming biedt tegen de herfstregen. Dit wildbreisel zal niet snel wegspoelen. En er zijn meer wildbreisels! Ervaar zelf de breisels bij Doepark Nooterhof en aan het Almelose pad.

foto: Daryl Scarse

Stichting WijZ Deze stichting organiseert vele activiteiten in de Enk. Zie pagina 13.

STRIP

Voor meer informatie tel. 038 - 42 159 09

Hoofd- en eindredactie Annet van Rijssen, Daryl Scarse Redactie Masja van Acquoy, Mirjam Blok, Mona-May Boelm, Arvid Boschman, Kees Canters, Jelly Hiemstra, Emiel Löhr, Frank Maurits, Paula Muller, Annet Van Rijssen, Hennie van Schenkhof, Aukje Schonewille, Niels van der Touw, Guido Verbeek, Esther Vink, Simone Miellet, Renske ter Avest, Nanda Krol, Toine Poelman, Bob Billows, Janca Ponsteen, W.P. Homan

Vormgeving Mirjam Blok, Sabine Boschman, Marleen Kramer

foto: Daryl Scarse

Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur Buitenschoolse opvang Maandag 8:45 uur tot 17:45 uur Dinsdag 8:45 uur tot 14:45 uur Donderdag 8:45 uur tot 17:45 uur Vrijdag 8:30 uur tot 11:30 uur

Redactie adres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 038-4233000 mail: redactie@deassendorper.nu

Strip Marieke Brouwer

Verenigingen/clubs Er zijn verschillende clubs die hun repetities, cursusavonden en sportactiviteiten in de Enk houden. Voor meer informatie, tel. 038 - 42 163 31

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:45 uur - 00:00 uur

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, NieuwAssendorp, Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra, de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere plekken. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers. Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 11 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden

Daryl Scarse, Eindredacteur wijkkrant de Assendorper

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl

Colofon

Bezorging Dianne Olthof Klachten met betrekking tot de bezorging kunt u melden via: bezorging@deassendorper.nu

U kunt met de servicelijn bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over zaken als losliggende of verzakte stoeptegels, omgevallen bomen of overhangende takken, beschadigde of vernielde speeltoestellen, overmatig onkruid of niet werkende verlichting. Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Bianca op de Weegh Wijkmanager Assendorp Rob Kuppens Wijkwethouder Erik Dannenberg Wijkagent Jan Witte inloopspreekuur: Woensdag 9:30 uur - 11:00 uur

(telefoon: 14038) (telefoon: 14038) (telefoon: 14038) (telefoon: 0900-8844) (Fresiastraat 25)

Marieke Brouwer

Advertenties Karin Mulder, Martin van Ek Druk F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Datum volgende editie 23 november 2011 Uiterste inleverdatum kopij 1 november 2011 Ingezonden stukken dienen met naamen contactgegevens ondertekend te zijn en kunnen worden verzonden aan bovenstaand redactieadres of via e-mail aan:redactie@deassendorper.nu

Internet: www.deassendorper.nu


3

Nieuws

Oktober 2011

In Assendorp naar de top! We hebben in deze krant al veel geschreven over Assendorp, en er zijn al aardig wat foto’s van onze wijk gemaakt. Niet zo gek, Assendorp is enorm veelzijdig, heeft een warme uitstraling, is enorm gezellig en knus, is levendig en heel divers. Allesbehalve saai dus. Maar toch had ik nog niet alles gezien. Door Frank Maurits Vroeg in het afgelopen voorjaar leerde ik Assendorp op nog een andere wijze kennen, op een manier waarop ik nog niet eerder naar de wijk had gekeken. Ik was toen namelijk bezig met het renoveren van mijn schoorsteen. Niet iets wat je dagelijks doet, dus ik had me al een beetje in de materie verdiept en wat rond ‘gegoogled’. En wat doe je als je met je schoorsteen bezig bent? Naar andere exemplaren kijken! Kunstwerken? Je kijkt al fietsend door de wijk heel wat daken af om te zien hoe de andere huizen voorzien zijn. Wat mij gelijk opviel is dat er een enorme verscheidenheid aan schoorstenen te zien is, en een enkeling heeft er een waar kunstwerk van gemaakt. Opmerkelijk, want de schoorsteen is niet een onderdeel waar architecten warm voor lopen om er iets bijzonders van te maken. Over de hele wereld is maar één architect van naam te vinden die er wèl energie in stak van schoorstenen een fraai kunstwerk van te maken. Dat was Antoni Gaudí, wereldberoemd geworden met het ontwerp van de kathedraal Sagrada Familia in Barcelona. Op onze wijk is natuurlijk geen Gaudí losgela-

ten, maar je vindt vanzelfsprekend wel een fraaie mengeling aan schoorsteenbouwsels. Van sommige schoorstenen lijkt het of er een pottenbakker ingehuurd is, van andere exemplaren vraag je je af of er überhaupt nog ooit rook uit zal komen. Kluswerken! Assendorp heeft voornamelijk oude woningen en dat vergt onderhoud. Gelijk aan de huizen zelf zijn de rookkanalen ook onderhevig aan slijtage en hebben zij onderhoud nodig. Net als bij veel andere klussen is het renoveren van een rookkanaal gelukkig minder moeilijk dan vaak gedacht wordt. Op internet vind je veel informatie en er zijn diverse leveranciers van hout- en gaskachels die de vereiste onderdelen verkopen en je van informatie kunnen voorzien. Hout en gas Houtkachels zijn al lang populair, maar de laatste jaren is vooral de vraag naar sfeervolle gaskachels enorm gestegen. Een gaskachel is eenvoudig met een knop aan te zetten, snel warm, reukloos, en geeft net als een houtkachel een gezellig vlammenspel. Maar hoe klassiek en nostalgisch nieuwe gaskachels er ook uit mogen zien, het inwendige brandermechanisme is modern en voorzien van de benodigde veiligheidsvoorzieningen. En dit betekent dat aansluiten van een kachel op een oud schoorsteenkanaal niet aan te raden is, en zelfs gevaarlijk kan zijn. Een slecht functionerend rookkanaal levert dan ook alleen maar teleurstellingen op; een moderne gaskachel slaat gewoon af.

Het dak op Met een eenvoudige ingreep is je oude stenen schoorsteenkanaal echter om te toveren naar een moderne rookgasafvoer. Daarvoor zijn flexibele roestvrijstalen (rvs) buizen te koop die je in het oude schoorsteenkanaal laat zakken. Zo’n buis koop je op een rol, je bestelt het aantal meters dat je nodig hebt. Deze buis bevestig je onder aan de kachel en boven bij de schoorsteen aan een trekkap. Als je geen hoogtevrees hebt, is dit heel goed zelf te doen. Voor een houtkachel kan je ook prima een oud schoorsteenkanaal benutten als je deze voorziet van een rvs flexbuis. Maar je zit dan meestal wel aan grotere diameters vast. En bij houtkachels mogen beslist geen aluminium onderdelen gebruikt worden, omdat de verbrandingsgassen van houtkachels veel heter zijn. Maar als je nog een oud stenen schoorsteenkanaal hebt, dan is het beslist niet nodig een peperdure dubbelwandige afvoerpijp door je plafond naar je dak te laten boren. Scheelt je geld en ook nog eens een hoop ruimte!

foto: Frank Maurits Nog niet lang genoeg, dus een extra buis erop

Vergezicht En als je dan eenmaal bezig bent met je schoorsteen, kijk dan eens rond. Om je heen steken de schoorstenen van de buren omhoog. Groot, klein, rond, hoekig – en misschien zit er een ‘Gauditje’ tussen. Schoorsteen waarvoor een pottenbakker lijkt te zijn ingehuurd En voor zij die het dak niet op gaan, staat hier al een selectie van schoorstenen!

Voor: een nieuwe rvs flexbuis in het oude schoorsteenkanaal.

Na: gerenoveerde schoorsteen met nieuwe buizen en nieuwe trekkappen.

foto: Frank Maurits Fraaie schoorsteenkap lijkend op een kraanvogel aan de Molenweg.

foto: Frank Maurits

foto: Frank Maurits

foto: Frank Maurits

Een kort verslag van de ‘Blokparty’

De Blokstraat viert Burendag! Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de Burendag. Een dag dat buurtbewoners elkaar opzoeken en het bevorderen van het contact tussen de mensen centraal staat. In de Blokstraat sloegen de organisatoren ook dit jaar de handen ineen en organiseerden een straatfeest dat een groot succes werd. Door Renske ter Avest ‘Dingdong’, de bel gaat. De organisatoren van de straatbarbecue staan voor de deur. Ze gaan de hele straat af om mensen uit te nodigen foto: Renske ter Avest

voor dit gezellige festijn. Niet lang daarna valt er een flyer op de deurmat om nog eens aan te kondigen dat de ‘Blokparty’ niet lang meer op zich laat wachten. ’s Middags zal er een programma voor de kinderen zijn en aansluitend volgt de barbecue voor de volwassenen. De hele Blokstraat had toegezegd te komen, dus er werd een hoge opkomst verwacht! 17 september was het zover. De Blokstraat werd voor het straatfeest afgezet en in de loop van de middag zag men één en al bedrijvigheid ontstaan. De tenten waren opgezet en het opblaasbare twisterveld werd volop benut door de kinderen. Mensen stonden vrolijk pannenkoeken te bakken en kinderen vermaakten zich met karaoke. De hele Blokstraat kon meegenieten! In de loop van de avond kwam de barbecue op gang. Iedereen nam wat mee: wijn, bier, stokbrood, salades, vlees enz. Veel mensen kenden elkaar al, maar er werden ook nieuwe contacten gelegd. Een uitstekende avond om je buren te leren kennen. Met sfeervolle muziek op de achtergrond werd er volop gepraat en werd het opblaasbare twisterveld geleidelijk aan overgenomen door de volwassenen, die zich weer even kind konden voelen. Er was veel gezelligheid en er was plezier alom. Op naar de volgende Burendag!

De flyer kondigde het straatfeest al aan. De jeugd genoot van het opblaasbare twisterveld

foto: Renske ter Avest Barbecue voor de hele Blokstraat.

foto: Renske ter Avest


4 Column

Nieuws door: Emiel Löhr

Oktober 2011

Tijdens het festival werden vrijwilligers letterlijk in het zonnetje gezet

Festival ‘Alles begint vrijwillig’ Zaterdag 24 september in Park de Wezenlanden: een grasveld vol tentjes, podia en kraampjes én honderden vrijwilligers. Het festival ‘Alles begint vrijwillig’ vindt plaats. Een dag voor en met vrijwilligers. Door Sabine Boschman

Never change the kassa-rij!

Soms heb je van die dagen. Alles zit tegen. Het begint al bij het opstaan. Je probeert wat losliggende kleding te ontwijken en en passant torpedeert het scheenbeen de bedstaander. Een stekende pijn schiet door het lichaam, maar wakker ben je gelukkig wel. Na ja, wakker? Je loopt naar de keuken en wil koffie zetten, totdat je merkt dat er iets glibberigs in de vorm van een naaktslak, voet heeft gevat tussen de teennagels. Mooi hoor, die tochtige en alles doorlatende huizen in Assendorp. Vervolgens zit alles op het werk dan ook nog eens tegen. Na de arbeid snel nog even boodschappen doen. In de Super aangekomen bemerk je de drukte al. Een voorgevoel begint post te vatten. Al shoppende richting de kassa’s merk je het al: filevorming! Verstomd door alle gebeurtenissen van de dag sluit je onnadenkend bij een rij aan. Maar wat ziet het oog? Verhip: twee caissières verderop staan er maar twee in de rij. Snel het rijtje verwisselen en met een ietwat triomfantelijke blik bekijk je de andere lethargisch voortschuifelende rijen. Hahaha, zou dit de dag goed maken? Helaas. Te laat merk je dat de rij van twee bestaat uit oudere dames. De eerste begint net met afrekenen. Ze trekt de knip en het bedrag van 17,89 euro wordt cent voor cent uitgeteld, onderwijl de hele tijd vragend ‘hoeveel was het?’ Als excuus wordt nog aangedragen dat de kleinkinderen niet meer langskomen, dus waarom nog kleingeld sparen? De kassajuffrouw antwoordt vol geduld dat ook kleingeld geld is. Dan mag nummer twee. Ha, een bankpas! Ongelukkigerwijs heeft ze de paprika niet afgewogen. Een snelle Superbediende kan dit euvel rap verhelpen. Na drie keer het pasje verkeerd te hebben ingestoken (dat nieuwe pinnen toch ook) en drie keer de postcode in plaats van de pin te hebben ingedrukt, moeten de boodschappen aan de kant. Ze zal ze later wel ophalen als de steunkousen verwisseld zijn! Gelukkig ben je daarna aan de beurt. Wat een pechdag! Maar ja, zo leer je weer: haastige spoed, is zelden goed. En verdikkie… thuisgekomen bespeur je dat de zegels ook nog vergeten zijn!

Vrijwilligerswerk komt voor in alle lagen van de bevolking, van jong tot oud en in alle sectoren van de maatschappij. Het is werk waar onze samenleving niet zonder kan. Dat besef is er wellicht niet altijd, maar als er geen vrijwilligers zouden zijn dan zou onze samenleving er heel anders uitzien. Het festival ‘Alles begint vrijwillig’ is dan ook een initiatief van Provincie Overijssel om aan iedereen te kunnen laten zien hoe leuk het is om vrijwilligerswerk te doen. En het festival is er om vrijwilligers te verwennen met optredens en activiteiten, en vrijwilligersorganisaties de kans te geven zichzelf te presenteren. Tentjes en thema’s Het festival is over vele tentjes verdeeld. De tentjes hebben elk een eigen thema, met activiteiten, workshops en presentaties, en foto: Sabine Boschman informatie over de plekken waar vrijwilligers actief zijn. Zo is er voor kinderen van alles te doen, van klimmen en scouting tot workshops natuur Ook deze krant die u nu aan het lezen bent, wordt zoals ‘insectenhotel maken’ en ‘graskoppen maken’. geheel vrijwillig gemaakt, van fotograaf en acquisiteur Bij het sportgedeelte zijn er demonstraties van onder tot journalist en vormgever. meer rolstoelbasketbal en presentaties over sport en Vrijwilligerswerk levert veel op voor zowel de ander de rol van de vrijwilliger hierbij. In het zorg- en wel- maar ook zeker de vrijwilliger zelf. Het behoeft weinig zijngedeelte worden rondetafelgesprekken gevoerd uitleg dat mensen die gebruik maken van mantelzorover uiteenlopende thema’s en vinden er presentaties gers, het maatjesproject of ‘De Zonnebloem’, dolblij plaats over de meerwaarde die vrijwilligers in deze zijn dat er mensen zijn die zich voor hen inzetten. Maar sector hebben. ook de leden van een wijk- of sportvereniging zijn Bij kunst en cultuur kun je terecht voor optredens en zich bewust van de meerwaarde van hun vereniging. interviews, maar is ook een workshop social media te volgen. Hierin komt het bereik en de mogelijkhe- Waardering den van social media naar voren, en hoe je dit voor Maar wat levert het de vrijwilliger op? Ten eerste haal je eigen netwerk kunt gebruiken. Op het je er veel voldoehoofdpodium tenslotte vinden de hele dag foto: Sabine Boschman ning uit als je optredens plaats. merkt dat je voor een ander wat Overal vrijwilligers kunt betekenen. Elke sport-, theater-, wijk- of muziekDaarnaast leer je vereniging kent vrijwilligers: voor in de mensen kennen kantine, als begeleider maar ook voor het en doe je ervaring bestuur. En wat te denken van mantelzorop met bepaalde gers, mensen die voor een naaste zorgen, werkzaamheden, van mensen die collectes lopen voor de met personen die vele goede doelen in Nederland of van hulp goed kunnen mensen die naar het buitenland gaan voor gebruiken of kom een goed doel. Chauffeurs bij de dierenje in een andere ambulances, en begeleiders van bewoners omgeving dan je gewend bent. van een instelling tijdens vervoer naar activiteiten. Ook stichtingen als ‘De Zonnebloem’ of ‘Doe een wens’ werken met vrijwilligers. En dan zijn er nog de maatjesprojecten en de vrijwilligers in een Miss Montreal zingt kerk. Allemaal doen ze vrijwilligerswerk de vrijwilligers toe waar onze samenleving niet zonder kan.

Het festival is een gezellig tentenkamp

En het kan ook leuk zijn om in je vrije tijd eens met andere dingen bezig te zijn, iets waar je zelf plezier in hebt en ook voor een ander plezier kan opleveren. Kortom, vrijwilligerswerk is onbetaald maar onbetaalbaar voor de samenleving. Een uitdrukking daarvan werd dezelfde dag gegeven. Omdat 2011 het Europese Jaar van de Vrijwilligers is, werden er op deze vrijwilligersdag de Overijsselse vrijwilligersprijzen uitgereikt: de Overijsselse Vrijwilliger van het jaar, de Overijsselse Vrijwilligersorganisatie van het Jaar en de Stimuleringsprijs voor Jonge Vrijwilligers. De dag werd afgesloten met een grandioos optreden van Miss Montreal met haar band. Het was een gezellige, mooie bijna zomerse dag in het herfstseizoen in het park waar vele mensen van hebben genoten, vrijwilliger of (nog) niet.

En de winnaars van de Overijsselse Vrijwilligersprijzen 2011 zijn: Vrijwilliger van het Jaar: Mariet Engbers Vrijwilligersorganisatie van het Jaar: 1e prijs - Walhalla 2e prijzen: - Henny en Klaas Krol, - Gilde Taalcafé 3e prijzen: - Stichting Yoba - Theo Vleerbos Publieksprijs: - Stichting 3 Kearls - Aart Visscher

Werkzaamheden aan het spoor Voor vele Assendorpers zal het werk aan het spoor inmiddels een gewoon fenomeen zijn. Het werk vordert gestaag, en met het werk de metamorfose van het station. Het ‘dak’ is er nu alweer een tijdje af, en de loopbrug is – ondanks de steile trappen – al helemaal ingeburgerd. Toch breekt er weer een nieuwe fase in de werkzaamheden aan. ProRail meldt dat tot en met 7 november men druk bezig is met de aanleg van de perrons, de vernieuwing van sporen, en de plaatsing van bovenleidingportalen. Het is weer zwaar werk waar (slijp)machines en aggregaten, en werktreinen en kranen worden ingezet. En er wordt dag en nacht doorgewerkt, dus ProRail waarschuwt voor overlast van licht, geluid en trillingen. Daarom even een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden:

Dag & datum

Werktijden

Werkzaamheden

Vrijdag 21 oktober 2011

00.15 t/m 05.15 uur

Plaatsen bovenleidingportalen

Vrijdag 28 oktober 2011

00.15 t/m 05.15 uur

Plaatsen bovenleidingportalen

Maandag 31 oktober t/m zaterdag 5 november

21.40 t/m 02.00 uur

Vernieuwen spoor 14 + 15 en vernieuwen perron langs spoor 14

Dinsdag 1 november t/m vrijdag 4 november

06.00 t/m 22.00 uur

Werkzaamheden aan perron spoor 14

Zaterdag 5 november t/m maandag 7 november

zat 02.00 uur t/m ma 05.00 uur

Vernieuwen spoor 20 t/m 22 en vernieuwen perron langs spoor 15 en 16


Ondernemers

Oktober 2011

5

Drie bakkers met nieuw, vernieuwd en gevarieerd aanbod Christel’s cupcakes De lunchroom annex winkel Christel’s cupcakes aan de Assendorperstraat 45 is geopend op 1 september jongstleden. Christel heeft zelf negen jaar in Assendorp gewoond en heeft bewust voor deze locatie gekozen. In de lunchroom zijn diverse soorten koffie, smoothies en fris verkrijgbaar met cupcakes, brownies, appeltaart, roombroodjes, belegde broodjes en clubsandwiches. En er is coffee-to-go verkrijgbaar!

foto: Toine Poelman Eigenaresse van Christel’s cupcakes. Met de komst van de nieuwe bakker Groot Koerkamp en de winkel en lunchroom Christel’s cupcakes vond de redactie het tijd om alle ondernemers die zich bezig houden met deegwaren eens een bezoek te brengen en te vragen naar de stand van zaken. Daarom hier een overzicht van de wederwaardigheden van de drie winkels in deeg. Door Hennie van Schenkhof Brood & Banket Assendorp Richard en Ramona van Dinther zijn anderhalf jaar geleden gestart met Brood & Banket Assendorp aan de Hortensiastraat 31A. Het blijkt dat klanten uit Assendorp en de Pierik een bakker die zo dichtbij zit kunnen vinden. Dagelijks is er vers brood en

banket van Echte bakker De Hoop uit Hattemerbroek. Dit zijn ambachtelijke producten die veelal door middel van ouderwets handwerk worden gemaakt. Behalve het brood en banket worden delicatessen verkocht zoals handgemaakte bonbons, gebrande noten en kaas van Deliweb, sappen van Verbeek fruittuin uit Oldebroek, meel van Korenmolen Windlust uit Radewijk en ambtelijk schepijs van ijsboerderij IJscowd Hattem. Op het terras kan koffie/ thee met gebak of een belegd broodje worden genuttigd. Ieder jaar worden producten uit een themaland geïntroduceerd. Verse Italiaanse producten van Mondo Mediterraneo uit Amsterdam zoals kruidcake, tiramisu, pan forte, biscotti en kruidkoek met amandelen/kaneel en noten

of gember en noten zijn sinds vorig jaar in het assortiment opgenomen. Dit jaar is Amerika het thema. Tijdens de versmarkt op 1 oktober jl. is de gerestylde winkel heropend en was er gelegenheid om de producten van de diverse leveranciers te proeven en te kopen. Ook is onlangs gestart met de spaarkaart actie waar bij iedere € 10 een stempel wordt gegeven. Bij 10 stempels wordt er € 5 korting op de volgende aankoop verleend. De winkel is in een nieuw jasje gestoken maar de service en klantvriendelijkheid is als vanouds. Als extra service voor de buurtbewoners worden kranten verkocht. En de bezorgservice is met name voor oudere/zieke wijkbewoners een uitkomst. Richard en Ramona verwelkomen u graag in hun winkel!

Ook is er een variatie aan high tea’s, namelijk een Hollandse thee (met stroopwafels en drop!) of een Amerikaanse afternoon tea en de traditionele Engelse high tea. De seizoensinvloeden spelen een belangrijke rol. Zo zijn er dit najaar appel/kaneel-, caramelen amaretto/bitterkoekjes cupcakes verkrijgbaar. Behalve genieten van een kopje koffie met wat lekkers of een pot thee met heerlijkheden worden er workshops bonbons maken en taartdecoratie georganiseerd. En tijdens een kinderfeestje worden cupcakes gebakken en versierd. Kinderen kunnen zich sowieso prima vermaken met kleurplaten en (uitwasbare) stiften. Tijdens de officiële opening vrijdagavond 16 september jl. was er veel belangstelling vanuit Assendorp. Het bakken van cupcakes vloeit voort uit de hobby die Christel heeft ontdekt terwijl ze in verband met ziekte langdurig thuis was. Ook op locatie kunnen workshops en high tea’s worden verzorgd. Behalve cupcakes maakt Christel op bestelling themataarten o.a. verjaardags- en bruidstaarten. Cupcakes kunnen ook voor speciale gelegenheden worden bewerkt, bijv. geboortecupcakes met de naam van de baby. Vanaf dit najaar zijn cadeausetjes verkrijgbaar met receptenboekjes om het thuis zelf te gaan proberen. De lunchroom is geopend

op maandag van 12.00 uur – 18.00 uur, dinsdag t/m zaterdag van 9.00 uur – 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur – 17.00 uur. Er is een terras, zodat ook buiten genoten kan worden van al het lekkers wat Christel’s cupcakes te bieden heeft! Groot Koerkamp Gevraagd naar een terugblik op de eerste maand Groot Koerkamp De Echte Bakker aan de Assendorperstraat 53 is het antwoord: in één woord geweldig! De heer Koerkamp vertelt dat het boven elke verwachting gaat. Het is flink aanpoten voor iedereen in de bakkerij en de winkel, maar de positieve reacties van de klanten geven hen zoveel energie om lekker door te gaan. Iedereen is eigenlijk heel blij met een tweede bakker in Assendorp. Het brood wordt in eigen bakkerij gemaakt. En over de totaal nieuw gebouwde winkel krijgt de bakker regelmatig de reactie dat dit de mooiste bakkerswinkel van heel Zwolle is. Het is ook uniek dat in Zwolle zoveel versspeciaalzaken bij elkaar te vinden zijn: groente en fruit, slagerij, kaas, wijnen, cupcakes en brood en banket. Deze speciaalzaken werken graag samen om elkaar te ondersteunen en te versterken. Dat is dus een win win situatie voor de klant en voor de ondernemer. Tijdens de versmarkt op 1 oktober bij zowel Brood en Banket Assendorp als bij vier ondernemers aan de Assendorperstraat (Gezond Gemak, Christel’s cupcakes, Haverkort en Groot Koerkamp) was er volop gelegenheid om herfstproducten te proeven. De temperaturen waren zomers…klanten kregen volop informatie over de producten en konden van alles proeven. Voor herhaling vatbaar!

Lekkere proeverij in de nazomerzon van de molen: het was er allemaal. Ramona vervolgt: ‘We luisteren naar wat de klant wil en proberen steeds te vernieuwen zodat klanten terug blijven komen om te kijken wat voor smakelijke nieuwe dingen we hebben.’

De proeverij werd omlijst door een zelfgemaakt draaiorgel en muziek van een kleine accordeon. Bezoekers lieten het zich goed smaken.

Met gezellige muziek van de accordeon!

foto: Aukje Schonewille Gezellige sfeer bij de proeverij. Brood en Banket zit sinds anderhalf jaar in het gebouw waar eerder de bloemist Hortensia was gevestigd. Op zaterdag 1 oktober was er een proeverij georganiseerd om mensen kennis te laten maken met nieuwe producten. Door Aukje Schonewille

Richard en Ramona van Dinther zijn de uitbaters van bakkerij Brood en Banket, en hadden voor de proeverij veel meer dan deegwaren bijeen weten te krijgen. Ramona: ‘We willen minimaal één keer per jaar een proeverij organiseren. Via mijn zwager Giancarlo, die op de Eastside market in Amsterdam staat, kwamen we in

contact met allerlei nieuwe producten. We willen ook graag speciale dingen voor onze winkel waarmee we ons kunnen onderscheiden van anderen.’ Op de proeverij waren dan ook geen standaard producten te vinden. Van speciale kaas tot wijn uit de regio, van brownies tot panforte en van natuurlijke vruchtensappen tot meel

foto: Aukje Schonewille Lekker proeven van Italiaanse panforte.


6

Ondernemers

Oktober 2011

Eerlijk vakmanschap Martijn Veldman Timmerwerken staat voor traditioneel vakmanschap, met de juiste materiaal keus. Wij kunnen u van dienst zijn met de volgende werkzaamheden zoals ramen, deuren en kozijnen, binnen- en buitengevel timmerwerk, onderhoud werkzaamheden op pannendak, houtrot herstel,het na-isoleren van binnen- en buitenkant woning. Het werkterrein van Martijn Veldman timmerwerken is Zwolle en omgeving. Neem voor vragen of vrijblijvende offerte gerust contact op.

Assendorperstraat 55 Zwolle Tel: 038 - 422 07 80 Depot Hasselt bij: Goedthart Boeken, De Mark 4 Depot Genemuiden bij: J.R. Schoenmode, Langestraat 15

Adverteren in

?

Mail dan naar advertentie@deassendorper.nu .

Gezond Gemak fruit broodjes maaltijden fruitmanden salades vegetarisch

De gezondste maaltijdenwinkel van Zwolle! Assendorperstraat 37

tel. 038 - 422 2200

de nieuwe collectie van de wereldwinkel Bij de Wereldwinkel is de nieuwe najaarscollectie binnen die o.a. bestaat uit moderne vazen en schalen, mooie sieraden en tassen en heel veel soorten kaarsen.


7

Ondernemers

Oktober 2011

Een wijkkrant waar je mee thuis kan komen

Meehelpen aan de Assendorper De wijkkrant de Assendorper is nu alweer anderhalf jaar bezig aan haar tweede leven. Weer nieuw leven ingeblazen in april 2010, zijn er nu 16 edities verschenen. Met een team enthousiaste vrijwilligers wordt elf keer per jaar de krant in elkaar gedraaid. Door Daryl Scarse Het is toch wel bijzonder. Het begon eind 2009 gewoon met heel veel mensen die hadden gereageerd op een oproep de wijkkrant weer op te starten. Onder aansporing van Jackie van de Enk waren er opeens een man of vijfentwintig klaar voor de start. En uit die groep mensen splitste het zich allemaal snel op in de onderdelen die een krant nodig heeft. Het bestuur werd gevormd, voor de grote lijnen. De redactieraad werd ingesteld, om de coördinatie en vormgeving van de krant voor elkaar te krijgen. En er was opeens een redactie, vol journalisten, fotografen en correctoren. Iedereen had zomaar opeens zijn plek.

We need You!

Met velen Het is een bont gezelschap. Van oude wijze mannen tot meisjes van de middelbare school, van uitgesproken karakters tot rustige personages. Van handige jongens tot twee linkerhanden, van gladde rakkers tot stoere bonken. Maar het werkt wel. Iedere maand brainstormen we over artikelideeën, en stellen aan de hand daarvan een artikellijst op. De journalisten geven aan wat ze willen schrijven (en als ze te laat zijn, krijgen ze een artikel toegewezen!) en zwermen uit over de wijk. De fotografen schieten de plaatjes, en de acquisiteurs regelen de advertenties. Artikelen, foto’s en advertenties komen bij de redactie, waarna eerst de correctoren alles eens even streng nakijken. Dan pas mag het naar vormgeving, alwaar de krant grafisch tiptop verzorgd wordt. Dan zetten we de drukker aan het werk, en opeens is de krant er. De bezorgers slepen de krant hun fiets op, en daar gaat het resultaat van onze noeste arbeid: een enkele reis richting deurmat.

Ook meehelpen? Dat soort mensen zoeken wij bij de Assendorper: de hobbyisten en de profs. Want hoewel er velen in de colofon staan (tel ze maar eens!), raken we zo nu en dan een vrijwilliger kwijt. Dan eist een nieuwe baan teveel tijd, is men opeens vader of moeder en toch wat drukker, of verhuist iemand naar buiten Assendorp (hoe onvoorstelbaar ook!). Dus wij vinden het altijd fijn als iemand denkt “goh, zo’n wijkkrant, lijkt me leuk”. Als jij dat denkt, kom er gezellig bij. We hebben altijd plek voor jou. Of je nou eenmaal per kwartaal wilt schrijven, of iedere maand verscheidene artikelen uit je pen schudt. Of je nou wilt fotograferen of je babbels wilt gebruiken om advertenties binnen te slepen. Meld je aan via redactie@ deassendorper.nu en kom langs bij een vergadering om de sfeer te proeven.

Serieuze hobby Zo bekeken is het aardig wat werk voor 16 pagina’s krantenpapier. Maar het is dan ook een hobby. Je hebt lol in het schrijven, hebt toch altijd een fototoestel op zak, of vindt photoshoppen gewoon leuk. Dan valt het allemaal toch reuze mee, een krant maken. Maar het is ook wel eens serieuzer dan een hobby; sommigen gebruiken het als voorbereiding op het werkende leven, of om scherp te blijven in hun professie. En het kan een passie zijn, een ding dat je hele leven doordrenkt (maar we houden ’t relaxt).

Tot ziens!

Assendorp Culinair

Mir aan de kook:

Varkenshaas met stroganoffsaus Het is nu nog nazomerweer, maar bij verschijnen van deze krant vast niet meer! En herfstweer vraagt om dampende schotels, daarom: varkenshaas met stroganoffsaus. Wat heb je nodig: 250 gram varkenshaas 50 gram boter 1 ui 1 rode paprika 1 groene paprika 1 bakje champignons 1 1/2 dl bouillon 1 1/2 dl room 50 ml vodka (of naar smaak natuurlijk!) 1 eetl. tomatenpuree 1 eetl. tomatenketchup 1 theel. paprikapoeder 3 verse teentjes knoflook worcestershiresaus zout, peper Aan de slag: Kruid de varkenshaas met peper en zout, en bak deze in uitgebruisde boter aan beide kanten bruin. Laat het 10 á 15 min op een laag pitje smoren (zorg dat het vlees net gaar is, maar vooral van binnen niet te droog laten worden). Nu de saus. Snij de ui en paprika’s in kleine blokjes, en snij de champignons in vieren. Haal de varkenshaas uit de braadpan. In een weinig braadvocht de ui, paprika’s en champignons aanbakken. Doe de vodka erbij, flambeer even, en haal daarna van het vuur. Voeg nu de tomatenpuree, tomatenketchup, paprikapoeder, knoflook, bouillon en room toe. Laat dit geheel inkoken. Nu afmaken met zout, (cayenne) peper en worcestershiresaus. Snij de varkenshaas, giet de saus eroverheen en laat het er leuk uit zien. Lekker met een kruimig aardappeltje! Eet smakelijk!!!

Iedere maand een nieuw recept met advies voor een bijpassende wijn

... met wijn van Mondovino

A.C. Côtes de Bordeaux 2009 – Château Cap Saint Martin Het wijnmakersechtpaar Pierre en Béatrice Ardoin bewijst al tientallen jaren dat goede Bordeaux zeer betaalbaar kan zijn. Met de perfect rijpe oogst 2009 is zelfs de lekkere basiswijn van een uitzonderlijke kwaliteit. Deze prachtige rode Bordeaux wordt gemaakt van oude merlot wijnstokken, aangevuld met ongeveer 10% cabernet sauvignon en malbec druiven. Na de gisting rijpt de wijn zes maanden op gebruikte, eikenhouten fusten gevolgd door twaalf maanden op grotere tanks. De klaring gebeurt hier nog op natuurlijke en traditionele wijze, slechts met behulp van eiwit. Een schoolvoorbeeld Bordeaux met een uitmuntende prijs-kwaliteitverhouding! Proefnotitie: Een volrode Bordeaux met een kruidig, licht gerijpt aroma. De volle, soepele en ronde smaak geven de wijn een mooie structuur en een geurige, verfijnde afdronk. Drinken bij: Rood vlees, vederwild of zomaar buiten de maaltijd om. Houdbaarheid: Vanaf nu op dronk en houdbaar tot 8 jaar na de oogst. Oktoberaanbieding: Van € 7,70 voor € 6,80 Eet smakelijk. Bert van Beek, Vinoloog van de Wijnacademie®


8

Thema

Oktober Oktober 2011 2011

Informatiemarkt Dimence & Muziek in de Tent

‘Anders wonen’ in Assendorp’

Zondag 9 oktober was het dan zover: in het kader van de landelijke Dag van de Psychische Gezondheid vond een informatiemarkt plaats op het Assendorperplein. En dat in samenwerking met Muziek in de Tent. Zo kwam het dat op een regenachtige herfstdag er toch aardig wat mensen op het plein samenkwamen.

Leven als een God in Frankrijk plekjes in Assendorp waar je o wonen nu vier jaar met Morris

Door Daryl Scarse

Door Frank Maurits en Mirjam B

De regen drupte regelmatig uit de grijze wolkenhemel, maar dat weerhield de mensen er niet van om het Assendorperplein te bezoeken. Gedurende de middag wandelden mensen het plein op, bleven kort of lang staan, en zochten weer de beschutting van de eigen woning op. Het mag duidelijk zijn, het weer was er niet naar om mantelzorgers een hart onder de riem te steken, maar toch was het gezellig op het plein. Met een kleine stand met informatie bracht Dimence de problemen rondom psychische gezondheid in beeld. Wat er aan psychische problemen zijn, wat dat voor invloed heeft op een leven, en hoe Dimence er bij helpt. En daarbij was natuurlijk niet alleen aandacht voor de patiënten, maar ook voor zij die zorgen voor naasten met psychische problemen. Want voor dit jaar was het thema van de dag ‘naasten van mensen met psychische problemen’. Zij zijn vaak mantelzorger, en dragen dan de gedeeltelijke of gehele zorg voor iemand. Dat vraagt veel van iemand, en daar mocht wel even bij stilgestaan worden.

In de warme nazomerzon treffen ergens op vakantie bent. Hun pra een voormalige woonark die hele Doepark Nooterhof aan het Alme

Muzikale warmte Stilstaan deden echter lang niet allen. Daar zorgden Pieter van Santen met Hans Voogt op de contrabas en Wilco de Witte op drums wel voor. Het optreden dat zij voor Muziek in de Tent vanuit de muziektent verzorgden, maakte dat velen meewiegden of meetikten met de voet. Zo kon men warm blijven. Want warmte school er ook in de liedjes. De jazz was sowieso warmbloedig, en de teksten zo nu en dan ook. Als Van Santen zong over de lijnen van het vrouwelijke lichaam, werd de regen gauw vergeten.

foto: Daryl Scarse

Waarom besloot je een woonark Michiel: ‘Dat was al langer een we ook zo wonen, en ook hier op dez dus ook weinig te koop. We ware Nou, we hebben niet lang getwijf We verhuisden van Norbert’s boot via de kade, wat nogal omslachtig verhuisd. Dat trok aardig de aand

foto: Mirjam Blok

Koop je alleen de boot of ook de ‘Nou je koopt feitelijk alleen de gunning nodig van de Gemeente

Van Santen speelt

Paraplu’s Maar ook Van Santen kon niet – zoals hij zelf met een kwinkslag liet weten – ontkomen aan koude vingers. Het plein was dan ook gevuld met uitgedeelde oranje paraplu’s. Dit in combinatie met de eigen paraplu’s maakte het geheel een kleurrijk tafereel zo op het herfstige plein. Het is dan ook dankzij de paraplu’s en Van Santen dat Dimence mag terugkijken op een geslaagde middag. Hoewel het weer vast enkele bezoekers heeft tegengehouden, was het voor de mensen waar het om ging een fijne middag. Keuvelend onder de paraplu was het zo een middag waar velen nog even op zullen hebben teruggedacht.

Sterrenwacht en watertuin Nooterhof

Doepark Nooterhof stond in Assendorp al bekend als een amusante ervaring voor jon nog twee ‘attracties’ bij. Het opvallend rode dak van Doepark Nooterhof is nu gesierd Door Mona May Boelm

De sterrenkoepel Maar liefst twee jaar geleden ontstond het idee al bij de Vereniging voor Weer- en Sterrenk een Zwolse sterrenkoepel te bouwen. In 2009 werden er namelijk cursussen sterrenkunde aan leerlingen op de basisschool. Het lang gekoesterde idee van de vereniging om een Zw renkoepel te hebben versterkte zich, toen ze zich bedachten dat het voor de leerlingen ook interessant zou zijn om de sterren in het echt te zien. De locatie kiezen bleek niet gemakkelijk. Voorzitter Frans Dijk keek naar verscheidene scho het bleek dat veel schoolgebouwen niet geschikt waren voor het bevestigen van een sterre Een gebouw in het noorden van Zwolle werd gevonden, maar deze bleek ongeschikt van licht dat van de A28 afkwam. Uiteindelijk kwam de sterrenkundevereniging terecht bij Nooterhof en slaagde hier in het bouwen van een sterrenkoepel. Kleurrijke parade van paraplu’s op het plein

foto: Daryl Scarse

foto: Daryl Scarse

Het publiek onder de paraplu

foto: Mona May Boe


9

Thema

Oktober 2011

k is een bekende uitdrukking. Maar om zo te leven hoef je niet naar Frankrijk, er zijn ook zo kan leven! Michiel van der Herberg en Ilse Jager hebben dat gerealiseerd en s, een kwispelende Jack Russel, op een woonboot aan de Weteringkade.

bijvoorbeeld een berghok, fietsenrek, een stukje bestrating en een tuin aanleggen, maar veel gekker moet je het natuurlijk niet maken. Voor de ligplaats betaal je ca. 500 euro per jaar, maar daartegenover staat dat je geen onroerendzaakbelasting betaalt. Dat heft elkaar op.’

Blok

Heb je meer onderhoud aan een woonboot? ‘Nee, niet dit type met een betonnen bak. De stalen schepen moeten er om de vijf jaar uit voor een onderhoudsbeurt, maar dat is met onze boot niet nodig. Verder heb je het reguliere onderhoud dat een woningbezitter ook heeft. We hebben wel diverse vernieuwingen doorgevoerd. Onze woonark is bijna energieneutraal, omdat we een zonneboiler, zonnepanelen en een warmtepomp hebben.’

n we Michiel en Ilse op hun fraaie en ruime terras, en gelijk bekruipt je het gevoel dat je achtige stek bestaat uit een woonark met twee etages, en tussen de ark en de kade gelegen emaal omgebouwd is naar een royaal terras met een blokhut. En dit alles gelegen achter elose Kanaal, te midden van rietkragen in een zee van rust.

k te kopen? ens. We huurden al een tijdje een etage op de woonboot van Norbert en we wilden liefst zelf ze locatie. Mijn ouders wonen ook op een woonboot. Maar er zijn niet zoveel woonboten, en naar een andere woning aan het kijken toen ik deze bij toeval op Marktplaats zag staan. feld! t naar deze, we liggen maar enkele honderden meters van elkaar. Om niet alles te verhuizen g zou zijn, hebben we met behulp van scouting een vlot gemaakt en daarmee de inboedel dacht.’

Hoe is de sfeer hier in de buurt? Ilse: ‘We hebben veel contact met elkaar. We leven sowieso veel meer buiten en we hebben regelmatig barbecues of een feestje. We steken ook wel eens een vuurtje aan en komen dan even bij elkaar. Onlangs hebben we een drijvende sauna met elkaar gemaakt. Het is echt heel leuk hier.’ Voelen jullie je Assendorpers? ‘O ja, we horen niet bij de Marslanden! Nee gekheid, diverse bewoners zijn actief in de wijk, komen daarvoor in de Enk. En op Koninginnedag en bij andere activiteiten komen we elkaar op het Assendorperplein tegen.’

e ligplaats? boot, maar de ligging bepaalt de helft van de waarde. Voor een ligplaats heb je een vere Zwolle. De kade wordt beheerd door het waterschap. Je mag de kade gebruiken en er

Ilse en Michiel in de tuin voor de woonboot

foto: Mirjam Blok

De woonboten vormen een idyllisch plaatje langs de Weteringkade

foto: Mirjam Blok

ng en oud. Er staat een leuk theehuis, er zijn vergaderruimte’s, verscheidene tuinen, speelplekken voor kinderen en cursussen. Nu heeft dit veelzijdige park er echter met een sterrenkoepel. Bovendien is er nog een leerzame speelgelegenheid bijgekomen, de watertuin, waar kinderen kunnen spelen en leren over de kracht van water.

kunde om e gegeven wolse sterbijzonder

olen, maar enkoepel. nwege het j Doepark

elm

Hier staan wel veel bomen; dat is echter een voor- en een nadeel voor de sterrenkundigen. Het nadeel is natuurlijk dat de toppen van de bomen in zicht zouden kunnen komen van de telescoop, het voordeel is echter dat de bomen ook een groot deel van het stadslicht afschermen, en zo de sterren beter zichtbaar maken. Cursus De koepel ziet eruit als een soort witte bult op het hoofd van het rode gebouw van de vergaderzalen en leslokalen van de Nooterhof. De koepel ziet er misschien klein uit, maar het beschikt over allerlei belangrijke apparatuur die nodig is voor de sterrenkundigen. Dit najaar wordt er door dhr. Dijkstra van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde een basiscursus sterrenkunde gegeven in de nieuwe koepel. Bij deze cursus wordt onder andere stilgestaan bij het ontstaan en vergaan van sterren, de bouw van het heelal, de geschiedenis van sterrenkunde en de verschillende apparatuur die wordt gebruikt om het heelal waar te nemen. De cursus bedraagt 8 woensdagavonden en kost inclusief het lesmateriaal €80 (deelnemers krijgen een boek en een draaibare sterrenkaart). De watertuin Ook de watertuin is er nog niet zo lang. De watertuin ziet er op het eerste gezicht uit als een rare samenstelling van houten constructies en stromende waterbeekjes. In werkelijkheid is het echter een speeltuin waar kinderen lekker kunnen spelen met water. Bovendien kunnen kinderen spelenderwijs leren over de werking en kracht van het water; zo worden leerzaam en leuk nogmaals gecombineerd in de Nooterhof. Er is een diversiteit aan apparaten waaraan gedraaid en getrokken kan worden, wat vervolgens weer een

De koepel van de sterrenwacht bovenop het Nooterhof

foto: Mona May Boelm

foto: Mona May Boelm Druk bezig met alle constructies in de watertuin

ander apparaat in beweging brengt. Pal naast theehuis Earthship gevestigd heeft de watertuin een ideale locatie voor ouders die even lekker willen zitten met een drankje maar ondertussen toch hun kinderen in de gaten willen houden. De vele dagen dat het er vol zat bewijst dat ook de watertuin een succesvolle aanvulling is voor de Nooterhof.

De watertuin: grof hout, grote stenen en meanderende stroompjes


10

Nieuws

Oktober 2011

Dagboek van Norbert

foto: Norbert Grote Ganseij Een blije Lana.

Belgaum, 4 oktober 2011 Lana is 12 jaar oud en ligt al drie weken in twee verschillende ziekenhuizen. Elke dag weer verschillende onprettige behandelingen. Twee kleine operaties al ondergaan, als voorbereiding op de grote operatie. Blij, dankbaar en nooit klagend. Door de intensieve zorg die ze nodig heeft is er een fijne en vertrouwde band tussen haar en mij ontstaan. De weinige zusters rennen hun benen onder hun lijf vandaan om alle patiënten op tijd de medicijnen te geven. Voor de verzorging zoals wassen, toiletgang, verschoning, verbanden en eten word gerekend op familie. Lana is een weesmeisje en ik ben haar familie geworden. Elke dag was ik haar en verschoon en ontsmet

op een betonnen vloer gelegen totdat ik haar vond. De rolstoel geeft haar de kans om aan het leven deel te nemen. Ze geniet volop als ze geen koorts heeft en mee naar buiten kan voor een wandeling of boodschappen te doen. De rolstoel is voor haar een droom van vrijheid. Daarom danken we Welzorg Zwolle en hopen we in de toekomst meer kinderrolstoelen te mogen ontvangen, zodat we meer kinderen een beter leven kunnen bieden. Iedere dag zie ik Lana verder opleven en geniet daar van. Daarom kan ik het zelf ook volhouden om in een zeer primitieve omgeving en ziekenhuis te leven. Ondanks de dood van vele mensen en kinderen. Lana zegt ervan te dromen om straks wanneer ons gebouw af is bij ons te komen wonen en naar school te gaan. Wij willen kinderen zoals Shy en Lana graag een betere kans bieden en daarom hopen we op steun van Net na de eerste operatie.

haar wonden en verbanden. Inmiddels is ze niet meer verlegen en schaamt ze zich niet meer. Dit maakt het voor mij makkelijker om haar te helpen. Inmiddels heb ik uit Belgaum een weesmeisje van 15 jaar, Pamela, opgehaald. Zij en Lana waren de enige twee kinderen die in de daklozenopvang woonden. Samen met de zusters leren we haar nu hoe Lana te verzorgen, omdat ik niet nog maanden hier ben. Ondanks dat ze elkaar goed kennen is het ook voor Pamela heftig om Lana zo intensief te verzorgen. Het verzorgen van de wonden moet voorzichtig gedaan worden. Wat de grote operatie ophoudt is dat Lana nog regelmatig koorts heeft. We hopen vandaag van de artsen te horen wanneer ze teruggaat naar Sangli voor

de grote ingreep. Hier in het KHI hospital verzorgen we haar, maar de operatie moet in Sangli gebeuren omdat ze daar gespecialiseerd zijn in dit soort ingrepen. Door deze operatie zullen haar nieren niet verder beschadigen en naar verwachting haar infecties overgaan. Omdat Lana 12 jaar jong is, verwachten de artsen dat haar nieren deels zullen herstellen en haar koortsen daardoor minder worden. Kortweg gezegd een beter en menswaardig leven en veel meer kansen op een normale levensverwachting. Lana is zeer blij en gelukkig met haar eigen rolstoel die we van Welzorg Zwolle hebben gekregen. We hebben de rolstoel aangepast in verband met haar stoelgang. Ze heeft 10 jaar lang

Wegwerkzaamheden Marsweg

foto: Norbert Grote Ganseij

foto: Norbert Grote Ganseij

vele mensen. Zelf wil ik graag alle vrijwilligers bedanken waardoor we nu al in staat zijn gehandicapte kinderen te helpen. De bouwvergunning is rond en de stenen zijn in de maak. Als stichting zijn we nu erkend in India en ook aan deze kant groeien we. Ook hier heb ik al vele vrijwilligers gevonden, zodat we straks de zorg die we willen bieden kunnen geven. De samenwerking met het Karnataka Health institute (KHI) gaat fantastisch en is voor onze kinderen die we helpen van levensbelang. Kortom, we groeien en hopen verder te groeien.

‘Krabbe staat op straat’

Je ontkomt er niet meer aan als je in je auto stapt. Overal in Zwolle is men druk met het vernieuwen van het wegdek. Je Tom Tom verandert in een Tom Tom No Go. Bordje hier, bordje daar.... Je ziet ondertussen dat die wegwerkzaamheden sprookjesachtige plaatjes kunnen opleveren. Enigszins vertwijfeld zoek je je weg, je komt er wel, je kent de straten in Assendorp als je broekzak, hoop je. En straks als het 21 oktober klaar is? Je verheugt je al op het rijden over een fantastisch nieuw wegdek.

foto: Zwols Nieuws

foto’s: W.P. Homan

Zoals RTL zelf al meldt op de website van het programma gaan ze naar de gezelligste buurten van Nederland om het programma ‘Krabbe staat op straat’ op te nemen. Dan zijn ze in Zwolle, in onze wijk Assendorp, natuurlijk op het juiste adres. Door Sabine Boschman Pasgeleden is het programma dan ook neergestreken in de Tweede Weidjesstraat, hier zijn een aantal dagen opnamen gemaakt die op dinsdag 25 oktober om 20.30 uur worden uitgezonden. De meubels van de deelnemende bewoners worden op straat gezet om kans te maken op een nieuw interieur, deze inboedel zal dan ook gemixed worden en samen met nieuwe meubels zorgen voor een nieuw creatief interieur bij drie huishoudens. Er werken niet alleen stylisten aan mee, maar ook de bewoners moeten de handen uit de mouwen steken. Kijken dus naar de gezelligste buurt van Nederland in dit nieuwe woonprogramma van RTL 4. Dinsdag 25 oktober om 20.30 uur.


Nieuws

Oktober 2011

11

Vervolg pagina 1 Vanaf 2000 tot 2003 speelde hij een actieve rol in de Landelijke Vereniging voor Wijkverpleegkundigen (LVW) met als speerpunt ‘wijkverpleegkundigen moeten hun verantwoordelijkheid nemen in beroepsontwikkeling, professionalisering en een belangrijkere positie krijgen in de eerstelijnszorg’. Zijn visie op ‘thuisverpleging’ licht De Blok als volgt toe: “Het zorgverleningsproces dient er op gericht te zijn de cliënt zo lang mogelijk zorgafhankelijk te houden. Dat wil zeggen, zo lang mogelijk moet de zorg bij de cliënt bij hem of haar thuis plaats te vinden, zoals deze dat vaak ook zelf verlangt. De wijkverpleegkundige moet hierin een centrale rol in hebben. Zij of hij kan immers het beste de persoonlijke situatie van de cliënt beoordelen.” Welke zorg? Iedereen die behoefte heeft aan welke vorm van zorg en verpleging thuis kan bij Buurtzorg terecht. Dit wordt vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of vanuit een persoonsgebonden budget. Of het nu gaat om injecties toedienen, wondverzorging (ook met vacuümpompen), sondevoeding of de gewone dagelijkse hulp bij wassen, douchen en aankleden. Mocht het nodig zijn dan kan de cliënt Buurtzorg ook inroepen voor terminale zorg met pijn bestrijding (zoals met morfinepompjes). Buurtzorg stelt de persoonlijke benadering voorop en daarom heeft elke cliënt een eigen contactpersoon in het team Zwolle Zuid Oost. Met deze verpleegkundige kan men de zorg bespreken. Voorbeeld? Of Buurtzorg een landelijk voorbeeld wordt, mag de politiek beslissen. Voorlopig voorziet Buurtzorg in een groeiende behoefte aan thuiszorg. En zij is ook nog een prettige organisatie om voor te werken; op 28 september 2011 werd Buurtzorg Nederland uitgeroepen tot beste werkgever van het land.

Persberichten

Ook Sinterklaasfeest Voedselbank in gevaar

Nu de Voedselbank Zwolle waarschijnlijk eind oktober zonder pand komt te zitten, komt ook de eerste editie van Hét grote Sinterklaasfeest van de Voedselbank in gevaar. Op zaterdag 3 december moet het Sinterklaasfeest plaats gaan vinden in de grote zaal van Regardz Nieuwe Buitensociëteit. Door Rob Teitsma Initiatiefnemer Rob Teitsma van Studio TaS: “Ik had het idee opgevat om dit jaar voor de kinderen die onder het bestaansminimum leven, een groots Sinterklaasfeest te organiseren. Na gesprekken met de Voedselbank besloten we de handen in één te slaan. Zij verzorgen de inschrijvingen en Studio TaS de organisatie en de kosten.” Luciën van Veerdonk, manager bij Regardz Nieuwe Buitensociëteit, hoefde ook niet lang na te denken om mee te doen met dit initiatief en stelde gelijk de grote zaal en de nodige faciliteiten ter beschikking. Al snel sloten in korte tijd vele Zwolse bedrijven en bekende personen aan, zoals onder andere Brugmedia, Bwefar, De Fabriekswinkel, Peter Vader en Meine Boonstra. De musicalschool Song&Dance van Landstede verzorgt een spectaculaire Sinterklaas musical. Het belooft dus een geweldige middag te worden voor de kinderen met aan het eind een cadeau voor elk kind, maar waarschijnlijk gaat het hele Sinterklaasfeest niet door. Teitsma: “De inschrijvingen voor het Sinterklaasfeest zijn tijdens de uitreikmomenten van de voedselpakketten, als die momenten wegvallen, wordt het moeilijk om de doelgroep te bereiken.” Teitsma is nu sinds vorige week samen met het drietal Akim Bwefar, Quinten van Eekelen en Peter Vader drukdoende bezig om een pand te vinden. Vele tips en positieve reacties zijn er al binnen gekomen, vele lijntjes zijn uitgezet, maar helaas nog geen resultaat. Toch hebben de heren er het volle vertrouwen in dat er uit het “Zwolse” een pand beschikbaar gesteld wordt en dat Sinterklaas niet het huisje van de Voedselbank voorbij rijdt. Contact: robteitsma@studiotas.nl

Een muzikantenfeestje in de Pierik Muzikant Hans van den Berg vierde afgelopen zaterdag zijn verjaardag in Café De Pierik. Menig muzikant was van de partij, er werd dan ook menig muzikalr noot gekraakt. Hans, alsnog van harte! De jarige muzikant...

foto’s: Mirjam Blok en een aantal van zijn muzikale gasten.

Groot Mannenkoor Zwolle doorbreekt traditie “Kun je nog zingen, zing dan mee.” Onder dit motto wil het Groot Mannenkoor Zwolle starten met een projectkoor dat een kerstconcert gaat uitvoeren op 15 december aanstaande in de Dominicanerkerk aan de Assendorperstraat in Zwolle. Dit koor zal samengesteld zijn uit het Groot Mannenkoor Zwolle aangevuld met enthousiaste zangers die mee willen doen aan dit eenmalige gebeuren. In de loop van september zal begonnen worden met de repetities die op maandagavond plaats zullen vinden in het wijkcentrum de Wijenbelt te Berkum. Deelname is gratis, en er zijn geen verdere verplichtingen. Dus mannen doe mee om dit kerstconcert onvergetelijk te maken. Aanmelden: 038-4657006 of www.grootmannenkoorzwolle.nl


12

Assendorpers

Oktober 2011

Er waren afgelopen maand enkele tevreden ondernemers in Assendorp. Herold aan het Rot van Gezond Gemak kon op 30 september zijn éénjarig bestaan vieren. Een eerste jaar doorkomen is altijd spannend, maar hij kan tevreden terugkijken. En Eddy ‘Smikkel’ van het Smikkelhoekje kon op 6 oktober zijn zaak weer opendoen na een ingrijpende verbouwing. Met stoelen en styling is het een heel ander Smikkelhoekje dan we gewend waren.

Foto´s: Toine Poelman Herold

Eddy

Persbericht

Wijnkoperij Mondovino verkozen tot wijnspeciaalzaak van het jaar Een echte hattrick! Voor de derde keer op rij is Mondovino in Zwolle door de gezaghebbende Wijnalmanak uitgeroepen tot Wijnspeciaalzaak van het jaar. De jury van de Wijnalmanak bekroonde de wijnen van Mondovino in de prijscategorie tussen € 5 en € 10 met het predicaat ‘beste assortiment van Nederland’. Dit eervolle resultaat werd op 29 september bekend gemaakt tijdens de presentatie van de Wijnalmanak 2012. Bovendien staat Mondovino in de landelijke finale van het door Perswijn (onafhankelijk wijnmagazine) georganiseerde verkiezing Wijnwinkel van het Jaar. Bert van Beek zegt hierover: “Hier zijn we ook bijzonder trots op. We staan dus ‘gewoon’ in de top 10 van Nederland. En dit gaat niet alleen over de wijnen tussen de € 5,00 en € 10,00, maar betreft ons hele assortiment, onze service, uitstraling etc. Als je dit bereikt hebt binnen zes jaar dan kunnen we niets anders dan nogmaals het glas heffen!” De uitslag van deze verkiezing volgt medio oktober.

Hortensiastraat Vorige maand hebben we bericht over de verkeerssituatie in de Hortensiastraat. We zouden daar deze maand een vervolg op schrijven. Dit vervolg wordt tot de volgende editie uitgesteld, omdat we eerst nog in gesprek gaan met de gemeente. Wordt vervolgd.

Wijkkrant de Assendorper is op zoek naar jou! Gevraagd: journalist senioren Gevraagd: eindredacteur De Assendorper besteedt graag aandacht De Assendorper moet natuurlijk in elkaar aan alle mensen in onze wijk. Ook aan onze gedraaid worden. Ben jij de spin in het web die senioren! Hebt u interesse om geregeld een stuk de artikelen uitzet, verzamelt en op een rijtje te schrijven over een activiteit voor senioren, of klaarzet? Wordt eindredacteur bij de leukste een oudere inwoner te interviewen? Word jour- krant van Zwolle! nalist voor de Assendorper en teken de verhalen op van Assendorp!

Gevraagd: vormgever

Gevraagd: journalist

De Assendorper ziet er goed uit. Om dat zo te Zin om Assendorp (nog) beter te leren kennen? houden, zoeken we een extra vormgever. Handig Word journalist en neus rond in de ‘spotlights’ en met grafische programma’s en zin om een paar ‘hoekjes’ van de wijk. Schrijf er wat moois over pagina’s in elkaar te draaien? Meld je dan bij en klaar is kees! Heb je de pen al in de aanslag, ons en verbaas ons met je visuele vondsten!

word dan journalist voor de Assendorper!

Wil je meer weten over één van de bovenstaande leuke jobs of wil je je direct aanmelden? Stuur dan een mailtje naar: redactie@assendorper.nu

de Assendorper

Wijkkrant voor Groot-Assendorp


13

Junior/senior

Oktober 2011

Kinderen in Assendorp over Halloween Door Masja van Acquoy

foto: Masja van Acquoy

foto: Masja van Acquoy

Fleur en Esmee 11 jaar We hebben een Halloweenfeest bij Loïs en gaan als tweelingvampier. We schminken ons helemaal wit en maken schrammen op ons gezicht. Halloween klinkt zo lekker eng, Sint Maarten veel liever. Eng is leuk, maar dan moet het niet helemaal donker zijn. Sommige kinderen zeggen wel eens “snoep of snoep”, dat klinkt een beetje naar en komt hebberig over.

foto: Masja van Acquoy

Luca 8 jaar en Tristan 9 jaar Met Halloween ga je verkleed langs de deuren. Het is een echt griezelfeest. Belangrijk is dat je er eng uitziet. Er is ook een optocht in Assendorp. We willen wel meedoen. Luca gaat als Larp: een soort boself met heel veel zwaarden en een pijl en boog. Tristan weet nog niet hoe, maar hij heeft wel een spokenpak.

Kinderboekidee

Knutselidee

Sint Maarten en het beertje

Lampion van een leeg drinkpak

vanaf 4 jaar M. Dusikova & A. Schneider

Nodig: • • • • • •

Thema: Sint Maarten Het is weer tijd voor het Sint Maartenspel dat elk jaar bij Marieke in de stad wordt opgevoerd. Samen met haar teddybeer en hun lantarens staat ze met alle kinderen hard mee te zingen. De kinderen zien dat Sint Maarten zijn mantel deelt met een arme man. Wat doen Marieke en teddybeer als ze zien dat een jongetje zijn lantaren kwijt is?

leeg melkpak verf en andere versiersels schaar, kwasten en lijm elektrisch waxinelichtje lange stok ijzerdraad

Maak het pak voorzichtig open aan de bovenkant. Maak het pak goed droog. Knip er figuren uit die je zelf leuk vindt. Hier schijnt straks het licht door. Verf en versier het pak zoals jij het leuk vindt. Zet er een elektrisch waxinelichtje in. Vouw het pak dicht en maak een gaatje in de bovenkant. Maak een ijzerdraadje vast aan het pak en aan de stok en klaar is je lampion.

Sinterklaas komt weer naar Assendorp Uit het verre en warme Madrid kreeg wijkkrant De Assendorper via een speciale correspondent doorgeseind dat de grote kindervriend Sint Nikolaas met een groot aantal van zijn pieterbazen zijn favoriete wijk Assendorp in ieder geval met een bezoek zal vereren. Hoewel zijn agenda nog lang niet vaststaat en het zwarte pietenlegioen nog maar nauwelijks begonnen is met de voorbereidselen voor de jaarlijkse reis naar Nederland, wil Sinterklaas de gezelligste wijk van Zwolle nu vast laten weten dat ze daar op zijn komst kunnen rekenen. Door de krantenpiet Op zaterdag 26 november is het weer zo ver. Om 15.00 uur precies zal de Sint weer met zijn speciale pakjesboot aan het Groot Wezenland (tegenover het ziekenhuis) aankomen. Hierna volgt een rijtoer op zijn trouwe schimmel Amerigo door de wijk en zal Sinterklaas uiteindelijk officieel verwelkomd worden door wijkwethouder Eric Dannenberg. Hoewel Sinterklaas net uit zijn zomerslaap is ontwaakt – hij is nog wat hoesterig van het ook in Spanje aanhoudende regenweer – weet hij nu al dat de jaarlijkse ontvangst in Assendorp weer een geweldig kinderfeest zal worden. Daarom heeft de Sint nu al het programma voor die dag helemaal klaar. Nadat hij van de boot is gestapt zal Sinterklaas onder vrolijke muzikale begeleiding van zwarte pietenkapel de Notenkrakers door de wijk trekken. De muziekpieten van de kapel zijn speciaal voor deze gelegenheid vervroegd van vakantie teruggeroepen om nu al de muzikale puntjes op de i te zetten. Aan het eind van de rondrit zal de Sint ook op het feestelijke versierde Assendorperplein met muziek onthaald worden. Hier zal de kindervriend toegesproken worden en Sinterklaas kennende zal hij zelf ook het nodige te vertellen hebben. Natuurlijk is er voor de kinderen, naast een overvloed aan snoepgoed, warme chocolademelk en wafels met slagroom. Meer bijzonderheden over de intocht volgen in De Assendorper van de maand november. foto: Mirjam Blok

Loïs 11 jaar Ik geef dit jaar een Halloween verjaardagsfeest voor de hele klas. We gaan griezelspelletjes doen zoals mummies maken en heksenbuskruit. Samen met mijn ouders ben ik een griezelverhaal aan het maken wat we dan gaan voorlezen. Ik ga als zombiebruid verkleed, mijn moeder gaat me schminken en maakt een bloedende wond. Ook gaan we griezelhapjes maken: afgehakte vingers!

Recept nodig: • rond fruit, bv. mandarijn, appel • je kunt ook een lollie gebruiken • witte servetjes of stukjes wit laken • zwart touw • stift Doe een stukje servet of stof om de mandarijn. Knoop het aan de onderkant dicht met touw. Nu heb je een hoofd en lijfje. Teken een gezichtje op het hoofd en klaar is je spook. En als je spook je bang maakt, eet je ’m op!

Mandarijn Spookjes


14 Dinsdag 18 oktober Rondleiding kloostertuin 60+ programma organiseert een rondleiding door de kloostertuin met Harry Pierik. Contact via 038 4653068. ’s Ochtends € 2,50 Eckhart Tolle Avond Video van de prominente spreker over helder bewustzijn. Aanmelding via de website van Michiel Slegten, www. natuurlijkemeditatie.nl De Enk, Enkstraat 67 20:00-22:00

Woensdag 19 oktober Mosselavond Café Kaya Het seizoen is er, dus vanavond bij een glas herfstbok gratis mosselen. Schuif gezellig aan! Café Kaya, Assendorperstraat 91 Vanaf 20:00

Donderdag 20 oktober Thursty Tunes! Vandaag met dj Ruben de lekkerste alternatieve platen van de 90’s. Ze razen in één avond voorbij! Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Zaterdag 22 oktober Eureka’s eetcafé Onbegrensd Een dartpijltje + een landkaart = een culinaire verrassing! Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 18:30 € 10,00 (excl. lidmaatschap) Lourens LefreAk Onze ADHD Clini clown Lourens LefreAk is weer terug in Zwolle en serveert soul, funk, disco-boogie, afro, house en meer. Muziek voor de ziel, vanuit de ziel! Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Woensdag 26 oktober Open podium Meld je aan via openpodium@eureka-zwolle.nl en laat het najaar in een prettig intiem avondje leven. Singersongwriters, dichters, verhalenvertellers en bands: iedereen is welkom, als artiest en toeschouwer. Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 20:30 Toegang gratis voor leden

Culturele agenda Donderdag 27 oktober Theater Gnaffel: Assepoester Samen met het Orkest van het Oosten speelt Theater Gnaffel het klassieke verhaal van Assepoester. Voor 6 jaar en ouder. Theater Odeon, Blijmarkt 25 19:00 € 12,50 (per volwassene 1 kind t/m 14 gratis) Thursty Tunes! Laat je verrassen door deze mystery guest. Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Zaterdag 29 oktober Nacht van de Nacht De Zwolse Nacht van de Nacht brengt een sfeervolle avond aan iedereen die de nachtelijke hemel wil bekijken. De Milieuraad zorgt voor activiteiten en presentaties. Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5 19:00-22:00 Boys don’t cry night Dj’s Ruis & Gekke Henkie knallen 80’s New Wave en alternative door de boxen. Van hits tot obscuur! Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Zondag 30 oktober Dear Mr. Man Deze band van vier man zijn geïnspireerd door ’t beste uit de 60’s en 70’s. Vanuit soul en funk creëren zij met hammond, fender en meer een warme, rauwe sound. Café de Singel, Groot Wezenland 4 21:00 Toegang gratis

Woensdag 2 november Bob Corn De Italiaanse singersongwriter Bob Corn komt op zijn heerlijk intieme manier liedjes ten gehore brengen, aansluitend op het eetcafé. Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 21:00 Toegang gratis voor leden

Oktober 2011

www.lets-get-lost.nl. Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 21:00 € 7,50 (excl. lidmaatschap)

Maandag 7 november Jamsessie Breng je instrument, akoestisch of electrisch, en jam mee. Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 21:00 Toegang gratis voor leden

Dinsdag 8 november Lezing KNNV Evert Ruiter houdt de lezing ‘Paddestoelen in en rond Zwolle’. Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5 20:00-22:00 Toegang gratis

Woensdag 9 november Jeugdactiviteit IVN De jeugdnatuurclub van IVN, de Groendoeners, organiseert maandelijks een leuke activiteit. Thema deze maand: Ik ga op reis. Doepark Nooterhof, de Ateliers, Goertjesweg 5 14:00-16:00

Vrijdag 11 november Poëziefestival Woordzolder De naam zegt genoeg: poëzie! Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 20:00 € 5,00 (excl. lidmaatschap)

Muziek in de Tent: Meike Veenhoven Meike Veenhoven brengt ontroerende, verwonderende liedjes ten gehore. Begeleid door piano wordt het een warm herfstoptreden. Muziektent Assendorperplein 14:00-16:00 Toegang gratis

Eureka’s eetcafé Onbegrensd Een dartpijltje + een landkaart = een culinaire verrassing! Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 18:30 € 10,00 (excl. lidmaatschap)

Iedere dinsdag Dinsdag 15 november Eckhart Tolle Avond Video van de prominente spreker over helder bewustzijn. Aanmelding via de website van Michiel Slegten, www.natuurlijkemeditatie.nl De Enk, Enkstraat 67 20:00-22:00

Zaterdag 19 november Post Summer Festival Een festival welke een warme plek op een koude, regenachtige dag zal zijn. Line-up to be announced! Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9

Woensdag 23 november Open Podium Meld je aan via openpodium@eurekazwolle.nl en laat het najaar in een prettig intiem avondje leven. Singersongwriters, dichters, verhalenvertellers en bands: iedereen is welkom, als artiest en toeschouwer. Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 20:30 Toegang gratis voor leden

Eureka’s Filmcafé Grootse films op groots scherm in een fijne, relaxte sfeer. Hapje, drankje, filmpje. Heerlijk toch! En nog gratis ook. 18 oktober: Watchman, 25 oktober: The Night of the Hunter, 1 november: Kumonosu-jo, 8 november: Supersize me 15 november: Eraserhead, 22 november: Das Kabinett des dr Caligari, 29 november : Habana blues Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 Toegang gratis voor leden

Iedere Donderdag Eureka’s MuziekDVDKafee Op groot scherm een muziek DVD. Een registratie van een geweldig, ontroerend, opzienbarend of op een andere manier bijzonder concert. 20 oktober: Caro Emerald, 27 oktober: Manu Chao, 3 november: John Mayer 10 november: The Pretenders, 17 november: Seasick Steven, 24 november: Suzanne Vega, Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 22:00 Toegang gratis voor leden

Zaterdag 12 november Open dag Theater Gnaffel Iedereen die een kijkje bij theatergezelschap Gnaffel wil nemen is welkom! Theaterzaal en werkplaats zijn open, korte voorstellingen en filmpjes worden getoond. DOAS, Mimosastraat 1 12:00-17:00 Toegang gratis

Vrijdag 4 november Wakey! Wakey! In de concertreeks Let’s Get Lost de New Yorkse band Wakey! Wakey! Komt naar Paradiso en Eureka. Slechts 120 kaarten – voorverkoop

Zondag 13 november

klaas in optocht door de wijk naar het Assendorperplein. Aanvang 15:00

Vrijdag 25 november Curb Stone plays blues De Assendorpse muzikanten laten een staaltje van de beste blues horen. Wijkcentrum De Enk 20:30 Toegang gratis Vision Vibes part 2 DJ Miss Cracksacker’s concept gaat op voor de tweede party! Eclectische dancebeats en video voor een avondje ‘engelen’. Dresscode: blauw en wit, glitter, neon, vleugels & aureool. Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 22:00 € 7,50 (excl. lidmaatschap)

Zaterdag 26 november Foto: Ron Greve Theater Gnaffel’s Assepoester

Intocht Sinterklaas Vanaf Groot Wezenland trekt Sinter-

Elke zaterdag De Zotte Zaterdag! De avond waarop alles kan en Eureka’s kroegje is gevuld met fijne mensen, een lekkere sfeer en goeie muziek! Op www.eureka-zwolle.nl kun je volgen wat er gepland staat. Live-muziek is in elk geval een vast gegeven! sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 22:00 Toegang gratis voor leden

Overige Doepark Nooterhof & Theehuis Earthship Dagelijks geopend van 10:00 uur tot een uur voor zonsondergang. Goertjesweg 5

Een huis met een rijke traditie van verkondigen, wonen, bidden, vieren en studeren. Tot op de dag van vandaag een bewoond huis én een vrijplaats voor moderne mensen om te studeren, te bezinnen en te vieren. Bewoners en medewerkers laten u graag zien wat zij in en om klooster en kerk organiseren. Vieringen Dominicanenkerk zaterdag 18.30 u zondag  10.00 u Vieringen door de week Maandag en woensdag om 9.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel. Vrijdag om 19.00 uur gezongen vespers in het koorgedeelte van de kerk Openingstijden kerk en kerkwinkel di t/m vr 13.30 – 16.30 u za 13.00 – 16.30 u Rondleiding kerk en klooster Iedere 1e zaterdag van de maand om 14.00 uur (m.u.v. januari). Opgave niet nodig. Kosten € 2,50 pp, kinderen gratis. Groepen op afspraak

Een storm van vragen Job in tekst en verbeelding De vraag verstomt niet: Waarom? Een vernietigende vloed. Een dodelijke bacterie. Waanzin in bezit van een wapen. We zoeken de oorzaak, willen weten waarom. Antwoorden genoeg. Ze worden goedbedoeld en gratis verspreid. Maar ze voldoen niet. Ze voldoen nooit. Dat ondervinden wij, net als Job. Zijn verhaal roept al vijfentwintig eeuwen herkenning op, instemming, maar ook verwarring en ergernis. Het biedt geen oplossing, wel een ander perspectief. Drie avonden volgen we Job, aan de hand van de Bijbeltekst en de verbeelding daarvan in de kunst. maandag 31 oktober, 14 november, 28 november, 20.00 – 22.00 uur De wereld van iconen 1 en 2 De wereld van Iconen is een tweeluik beginnende met ‘Verhalen in beelden’. Iconen openen een wereld voor wie zich er in verdiept. We bestuderen de aankondiging aan Maria door de engel Gabriël, de kersticoon en Jezus’ opdracht in de tempel, ook wel ‘de Ontmoe-

ting’ genoemd. Het tweede deel bestaat uit een drietal meditatieve avonden tijdens advent en kersttijd - parallel aan de studiebijeenkomsten - om nader in contact te komen met drie iconen rond Jezus’ geboorte: de Aankondiging, de Geboorte en de Presentatie. De wereld van iconen 1: maandag 21 november, 12 december, 30 januari, 19.30 – 21.30 uur De wereld van iconen 2: maandag 28, november, 19 december, 6 februari, 20.00 – 22.00 uur Zalenverhuur De ruimtes in het Dominicanenklooster stralen elk een eigen sfeer uit. Een ideale plek om in alle rust en in een specifieke sfeer te vergaderen of een cursus te geven. Informatie over de mogelijkheden is te vinden op onze website. Kerk en kerkwinkel Tijdens openingstijden kunt u hier terecht voor: een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, een gesprek, en informatie over

de vele activiteiten in kerk en klooster. Ook voor vragen over het monument, kerkelijke vieringen en kloosterleven en voor het kopen van religieuze artikelen zoals rozenkransen, iconen, kruisjes, ansichtkaarten, enz. Agenda: 31 oktober 4 november 21 november 28 november

Een storm van vragen. Job in tekst en verbeelding. Gregoriana. Lezing en uitvoering Vocaal Ensemble Gregoriana. De wereld van iconen 1. Verhalen in beelden. De wereld van iconen 2. Mediteren bij iconen.

Uitgebreide informatie over de cursussen en opgave activiteiten: www.kloosterzwolle.nl of 038-4254400. Een brochure is af te halen bij de receptie van het klooster, Assendorperstraat 29, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 22.00 uur, en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur, of in de kerk en/of kerkwinkel.


15

Nieuws

Oktober 2011

Meike Veenhoven speelt lichtvoetige melancholische pianoliedjes Singer/songwriter Meike Veenhoven treedt zondag 13 november op in de Muziektent op het Assendorperplein. Veenhoven won in 2010 de eerste prijs van het Utrechtse Kleinkunst Festival met haar eigen geschreven Nederlandstalige liedjes van de cd ‘Liedjes van Weemoed en Andere Gevoeligheden’. Door Guido Verbeek De jury beschreef Meike’s muziek als volgt: “Meike brengt het publiek met haar performance op uitzonderlijk meeslepende wijze in vervoering. Zij laat je op een prachtige wijze toetreden in haar be-

levingswereld. Haar zelf gecomponeerde muziek is betoverend te noemen. Haar ontroerende zang, begeleid door eigen pianospel, is van uitzonderlijk hoog niveau. Zij laat je van begin tot eind genieten. Dit is pure kunstvorm, hetgeen kleinkunst ook behoort te zijn.” Melancholie De liedjes van Veenhoven gaan over haar constante verbazing over de dingen die voorbijgaan. Voordat je iets kan vastpakken, ligt het alweer achter je en kan je alleen nog omkijken naar hoe het steeds verder uit zicht raakt. Ook zingt ze over de dingen die hadden kunnen zijn. De levens die je niet heb geleefd.

Activiteiten november 1. Bridgen in de Enk Op dinsdag wordt er actief gebridged in de Enk, aanvang 13.30 uur. De kosten voor een seizoen zijn € 20,00. Voor meer info op opgave kunt u bellen naar 038-4650334. 2. Open Tafel Assendorp Op de tweede woensdag van de maand wordt er een open tafel gehouden, voor november valt dit op de 9e. De open tafel wordt georganiseerd door een drietal vrijwilligers, zij zorgen ervoor dat u kunt genieten van een heerlijke biologische maaltijd die door de slager van Assendorp voor u bereid wordt. Wilt u met ons mee eten, dan kunt u zich tot de maandag ervoor aanmelden bij Mw. Willems. telefoonnr. 038-4216760. Kosten zijn € 7,30. We beginnen om 12.00 uur. 3. Bingo in de Enk Elke tweede woensdag van de maand wordt er om 14.00 uur een bingo georganiseerd. De 9e november bent u van harte welkom. Kosten zijn €0,50 per ronde. U kunt desgewenst vooraf meedoen aan de maaltijd die door de Open Tafel Assendorp wordt georganiseerd. 4. Sport en Spel Deze sportieve les is in september weer gestart in de Enk. Er worden afwisselend verschillende sporten beoefend: volleybal, basketball, uni-hockey en badminton. Op maandags, aanvang om 18.00 tot 19.00 uur. Kosten € 43,20 voor 15 lessen. 5. Fitgym Op de dinsdag is de groep fitgym weer van gestart gegaan. Van gymnastiekoefeningen tot het bewegen op muziek en het uitvoeren van diverse bewegingsvormen met bekende sportmaterialen. De oefeningen worden aangepast naar de mogelijkheden van de groep. Aanvang om 9.15 uur tot 10.15 uur. Wilt u meedoen, meldt u zich aan via 038-8515700. Kosten zijn € 40,95 voor 15 lessen. 6. Yoga Elke donderdag is er Yoga in de Enk. Yoga bestaat uit ontspanningsoefeningen waardoor lichaam en geest met elkaar in balans komen. Aanvang 15.30 tot 16.30. Wilt u meedoen, meldt u zich aan via 038-8515700. Kosten zijn € 41,10 voor 15 lessen. 7. Kerstmarkt in Arnhem Kerstsfeer opsnuiven op de overdekte Kerstmarkt in de Rijnhallen in Arnem. Diverse kramen bieden hun originele kerstwaren aan, maar ook muziek zal niet ontbreken. Tussen de prachtig versierde kerstbomen zullen de meest uiteenlopende koren hun kerstliederen ten gehore brengen. Kosten zijn € 34,50 p.p. inclusief koffie met gebak en een lunchpakket dat u kunt nuttigen wanneer het u uitkomt. Aanmelden tot 4 november. Vertrek 9.00 uur vanaf de Terp, terugkomst 17.30 uur. 8. Cinema: La cantate de Tango Drama: Helena is een beloftevolle Argentijnse tangozangeres die zich vol overtuiging en liefde aan haar passie overgeeft. Ze mag met haar groep optreden in een prestigieus theater in Buenos Aires en haar carrière lijkt gelanceerd te worden. Maar haar wereld stort in wanneer ze plotseling haar grote liefde verliest. Helena, die zingt en leeft voor de liefde, is geobsedeerd en gekweld door dit verlies. Na verloop van tijd vraagt ze zich af wat er zou gebeuren wanneer ze deze kwelling achter zich zou laten. Durft ze het aan? Vrijdag 11 november, 14.00 uur. Kosten zijn € 3,00 incl. een kop koffie/thee. (filmbespreking: Lodewijk Kruithof) 9. Reis om de wereld “Met de camper door Amerika” Amerika, het land dat tot de verbeelding spreekt. Ab Roetman heeft veel gereisd samen met zijn vrouw. Vanmiddag vertelt Ab ons over de rondreis in Amerika, waarbij ook Canada aan bod komt. Met vele mooie natuurbeelden. Vrijdag 25 november om 14.00 uur. Kosten zijn € 3,50 incl. kop koffie/thee. Wijzlocatie de Terp, Radewijnsstraat 1.

Open dag brede basisschool Het Atelier in Assendorp

Op vrijdag 21 oktober 2011 is het mogelijk om van 09.00 tot 12.00 uur onze school te bezoeken. Kom sfeer proeven en maak kennis met ‘Het Atelier’. De hele ochtend is er de mogelijkheid om te zien, horen, ruiken, voelen, proeven.… hoe de kinderen op ‘Het Atelier’ zich ontwikkelen. U kunt tijdens de open dag een kijkje nemen in de verschillende klassen. Het team zal klaar staan om uw vragen te beantwoorden. Kijk ook eens op onze website: www.kbshetatelier.nl

Een van haar grootste fans is cabaretière en radio DJ Claudia de Breij. Zij omschrijft het werk van Veenhoven als zuiver: “Haar teksten, zang en performance zijn helder, integer en loepzuiver. Zonder hijgerig hedendaags te willen zijn, maakt ze tijdloze liedjes. Recht uit het hart, via de zolderkamer, zo naar het publiek. Prachtig.” Liedjes van zolder De Breij doelt op het laatste werk van Veenhoven, dat ze schreef, inspeelde en opnam op haar eigen zolderkamer. Zoals het nummer “Het feest is voorbij”, geïnspireerd op de zieltogende feestwinkel bij haar in de straat.

foto: www.meikeveenhoven.nl

Meike Veenhoven op piano ontroert met melancholieke liederen.

Meike Veenhoven brengt onder meer “Liedjes van Weemoed en Andere Gevoeligheden” ten gehore in Muziek in de Tent op zondag 13 november van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kinderen worden kunstenaars YMCA jeugdwerk organiseert in samenwerking met de basisscholen Het Atelier (Assendorp), De Phoenix (Zwolle Zuid) en De Vlieger (Westenholte) het project ‘Expo’ voor kinderen uit groep 5 t/m 8. In 20 bijeenkomsten worden de kinderen omgetoverd tot echte kunstenaars. Elke week wordt er met een andere vorm van kunst geëxperimenteerd. Zo gaan de kinderen schilderen en kleien maar ook fotograferen, dansen, muziek maken en filmen. Terwijl de kinderen kennismaken met de verschillende kunstuitingen werken ze ondertussen toe naar een eigen expositie. Daarbij zijn ze niet alleen verantwoordelijk voor de expositie zelf, maar ook voor de PR, de aankleding, de catering enzovoorts. Vormen als levensecht leren, samenwerken, eigen creativiteit en verantwoordelijkheid staan centraal tijdens alle bijeenkomsten. Het project ‘Expo’ in Assendorp wordt elke dinsdag van 15.30 -17.00 uur uitgevoerd, locatie Het Atelier, Assendorperdijk 51. In Zwolle Zuid elke woensdag van 13.30 – 15.00 uur, locatie De Phoenix, Zalmkolk 2. In Westenholte elke woensdag van 13.30 – 15.00 uur, locatie De Vlieger, Papaverweg 57. Voor 20 bijeenkomsten wordt een bijdrage gevraagd van € 20,00 euro. Opgeven kan tot woensdag 31 oktober, via noordoost@ymca.nl of telefonisch via (038) 454 02 21. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. Wilt u meer weten over de YMCA, kijk dan ook eens op onze website: www.ymca.nl.

Assendorp keert terug in boek Hoofdpersoon Tamar van de nieuwe roman ‘Wish you were here’ woont in de Assendorperstraat. Schrijfster Iris Boter heeft voor de locatie gekozen, omdat ze er zelf gewoond heeft, en het belangrijk vindt om de beschrijving van de omgeving kloppend te maken. Bovendien vond zij het een leuke tijd en een gezellige straat en buurt, ook al is het een tijdje terug dat zij hier woonde (de jaren 1991-1992). Het boek gaat over de 19-jarige Tamar, die een onbezorgd studentenleven leidt totdat haar vader plotseling overlijdt. Nu haar leven op z’n kop staat, vlucht ze in de zorg voor haar moeder. Maar ondertussen stopt ze haar eigen verdriet ver weg. Dat ze ook nog verliefd wordt op de knappe Jesse maakt het er niet gemakkelijker op. Terwijl ze haar leven langzamerhand weer op de rails krijgt, blijft Tamar denken aan wat ze haar demente oma op de begrafenis hoorde mompelen: ‘Weet die jongen het wel?’ Wie is die jongen waar oma het over heeft? Nadat Tamar heeft ontdekt dat hij Ruben heet, besluit ze samen met haar vriendin Syl op zoek te gaan naar hem. Wat is de relatie tussen deze Ruben en haar vader? Tijdens haar zoektocht schrijft ze brieven aan haar vader en krijgt ze eindelijk de ruimte om haar verdriet te verwerken. Dus altijd een leuk boek voor zij die hun boeken graag in een bekende omgeving situeren.

K E O Z R E D N O S FITHEID 5 WK VOEDINGSADVIES + CARDIO 2 X PWK OP AFSPRAAK + FITTEST, LONGFUNCTIE,BMI, CHOLESTEROL,BLOEDSUIKER

Inloopavond 11-11-11 11 % korting op V+B VERGOED ( 75 tot 100% ) door o.a. ZK ***, Unive, VGZ, DL, CZ,OHRA

Gereg. BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland) www.bodylifeplan.nl Van Karnebeekstraat 46 038 4233710


16

Straatvraag

Oktober 2011

Straatvraag Oktober Wild komt niet alleen voor in het bos of in de pan, maar leeft ook in bewoonde gebieden. De Assendorper is benieuwd naar de wilde dieren in onze wijk. Vandaar de straatvraag deze maand: ‘Welke wilde dieren heeft u wel eens gezien in Assendorp?’ Door Niels van der Touw Tijdens mijn rondgang door de wijk stelde ik aan heel wat mensen deze vraag. Veel mensen hadden, een beetje tot mijn verbazing, nog nooit een wild dier in de wijk gezien. Zelfs na doorvragen over egels, steenmarters, muizen en ratten ging er niet vaak een belletje rinkelen. Mijden de wilde dieren onze wijk?

Hans van Leeuwen – Goudsbloemstraat Kijk hier maar eens, een platte muis onder de heg. En hier midden op straat een platte kikker. Soms zien we wel een egeltje door de tuin heen kruipen, dat is altijd wel leuk om te zien. Verder zijn er ook erg veel vogels hier in de wijk, niet mijn favoriete dieren. Onze kat kan ook behoorlijk wilde momentjes hebben, die vliegt dan zo achter de vogels aan. Soms zie je ergens een konijntje, maar dat is eigenlijk nooit midden in de wijk.

foto: Niels van der Touw Astrid Giessen – Irisstraat Ik loop regelmatig met de kinderen door de wijk en het park, maar heb nog nooit wilde dieren gezien, zelfs geen egel. Het lijkt me wel leuk om eens wilde dieren te zien in de wijk. Zoals een egeltje, of een steenmarter, maar niet te dichtbij huis hoor. Stel je eens voor, een grote dikke wolf die door de straten wandelt. foto: Niels van der Touw

foto: Niels van der Touw

Anoniem – Van Ittersumstraat Mijn overbuurman heeft heel veel duiven, maar die zijn niet wild natuurlijk. Wilde dieren heb ik verder nog nooit in de wijk gezien. Waarschijnlijk let ik er ook niet genoeg op om ze te zien.

• Iedere dag geopend vanaf 14.00 uur • Uitgebreide menukaart • Zaal voor barbecue, buffetten, feestje, vergadering.

Er is weer balkenbrij! Uiteraard biologisch Er is weer balkenbrij! uit het vechtdal. Uiteraard biologisch

uit het vechtdal. ErEris balkenbrij! Erisweer isErweer weer balkenbrij! is weerbalkenbrij!! balkenbrij! Uiteraard biologisch Uiteraard biologisch Uiteraard Uiteraard biologisch biologisch uit het vechtdal. Vechtdal. uituit hethet vechtdal. uit het vechtdal. www.slagerijhaverkort.nl

Lisbeth van der Molen – Eendrachtstraat In de tuin zien we wel eens bijzondere vogels, laatst een keer een sperwer en ook regelmatig Vlaamse gaaien. Mijn man heeft er meer kijk op als ik, hij weet gelijk welke vogel het is maar dan ben ik vaak al afgehaakt. Verder zie je hier niet zoveel wilde dieren, nog nooit een rat of egel in de wijk gezien.

CAFÉ THE POOL Assendorperstraat 91/93/95 Zwolle (038)4230266 www.cafekaya.nl

www.slagerijhaverkort.nl www.slagerijhaverkort.nl Assendorperstraat 49

8012 DEAssendorperstraat Zwolle 49 Assendorperstraat 49 038 - 421 69DE86 8012 DE Zwolle 8012 Zwolle 038 69 8669 86 038- 421 - 421 www.slagerijhaverkort.nl www.slagerijhaverkort.nl

Profile for DeAssendorper

de-assendorper-oktober-2011  

de-assendorper-oktober-2011  

Advertisement