Page 1

So cute So cool

Cactus

a c a c t u s b o o k

by d ea r n o i i

k h o b fa h

photobook cactus and H o w t o T r e at C a c t u s


A1

A cactus book

- What is cactus? - photo book - How to Treat Cactus - we love cactus


2


A 3

Cactus

a c a c t u s b o o k

what is cactus ? กระบองเพชร หรือ แคคตัส (cactus) เป็นพืชอวบน้ำ� ที่ได้รับความนิยมในการปลูก เลี้ยง เพื่อประดับตกแต่ง บ้าน ห้อง หรือคอนโด เพราะแคคตัสส่วนใหญ่จะปลูกและ เลี้ยงง่าย เพราะ มีขนาดเล็ก และ มีลักษณะแปลกตา แต่ก็น่ารัก หลายๆ คนจึง นิยมปลูกเลี้ยงไว้ประดับห้องหรือคอนโด เพื่อสร้างสีสันความเป็นธรรมชาติให้ห้อง น่าอยู่อาศัยมากขึ้น


4

w

e

l

v

c

a


A 5

o

e

u

s


6 H ow to T r e at Ca ct u s

การรดน้ำ� - ธาตุอาหารหรือปุ๋ย วิธีการลดน้ำ�ที่ถูกต้องคือต้องรดให้โชกถึงราก และรด ครั้งต่อไปเมื่อดินเริ่มแห้ง ระวังอย่าให้น้ำ�ขังหรือดินแฉะ แคคตัสอาจเน่าหรือเป็นโรคตายได้ และส่วนมากนิยมใช้ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เพราะมีสูตรให้เลือกมากมาย

So cute ซึ่งทำ�ให้เกิดชนิดและปริมาณธาตุอาหารได้ง่าย ปริมาณ การให้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแคคตัสแต่ละพันธุ์ ขนาดต้น รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการปลูก แต่ต้อง ระมัดระวังไม่ให้ปุ๋ยเข้มข้นจนเกินไป


A 7

So cool แสงแดดและอุณหภูมิ ช่วงแดดที่เหมาะสมกับแคคตัสนั้นเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย ที่แดดไม่ร้อนมาก นัก ถ้าได้รับแสงมากเกินไปต้นไม้จะแห้ง เป็นสีน้ำ�ตาล ดังนั้นต้องใส่ใจเรื่องร่มเงาหรือพรางแสงให้ เหลือประมาณ 70-80%

แคคตัสส่วนใหญ่เป็นพืชเมืองร้อนอยู่แล้ว ในเมืองไทยจึง สามารถเลี้ยงแคคตัสได้ดีในเกือบทุกฤดูในอุณหภูมิราว 27-32 องศาเซลเซียส


8 we love cactus


cactus

i l ov e ca c t u s แคคตัสมีหลายสายพันธุ์ หลายลักษณะ ซึ่งแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์ความ น่ารักของตัวเอง

CACTUS A CACTUS BOOK  
CACTUS A CACTUS BOOK  
Advertisement