Page 1

การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน และ การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในชีวติ ประจำาวัน


การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศกับการเรียนการสอน


การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา ปัจจุบันประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ได้มี การนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ในวงการศึกษาเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการ แพร่กระจายอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ อาทิ เช่น ดาวเทียมสื่อสาร ใยแก้วนำาแสง คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม มัลติมีเดีย อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ก่อให้เกิดระบบเช่น Computer-Aided-Instruction


ต่อ      - เทคโนโลยีส ารสนเทศ  เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทีน ่ ักเรียนได้ช้าสามารถใช้เวลาเพิ่มเติมกับบท เรียนด้วยสื่อซีดี-รอม เพื่อตามให้ทันเพื่อนนักเรียน ใน ขณะที่นก ั เรียนทีร่ ับข้อมูลได้ปกติสามารถเพิ่ม ศักยภาพในการ “เรียนรู้ด้วยตนเอง” (independent learning) ได้มากขึ้นจากความหลากหลายของเนื้อหาใน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ผลจากเทคโนโลยีสาน สนเทศยังก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ ๆ เช่น วิธีการ “Constructionism” ของศาสตราจารย์ Seymour


โดยภาพรวมแล้ว เราสามารถจำา แนก คุณ ลัก ษณะการนำา เทคโนโลยีส ารสนเทศมา ใช้เ พื่อ การศึก ษาในมิต ท ิ ี่ส ำา คัญ ๆ  ดัง นี้ - เทคโนโลยีส ารสนเทศลดความ เหลื่อ มลำ้า ของโอกาสทางการศึก ษา  ซึ่งเป็น เงื่อนไขสำาคัญในการตอบสนองนโยบายการศึกษา ทีเ่ ป็น “การศึกษาเพื่อประชาชนทุกคน” (Education for All) อันจะเป็นการสร้างความเท่าเทียมทาง สังคม (Social Equity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าเทียม ทางด้านการศึกษา ตัวอย่างทีส ่ ำาคัญ คือ ผลของ การติดตัง้ จานดาวเทียมทีม ่ ีต่อโรงเรียนห่างไกลใน ชนบทที่ด้อยโอกาสให้มี “โอกาส” เท่าเทียมกับ โรงเรียนในท้องถิ่นที่เจริญกว่าอย่างน้อยในรูป


ต่ อ อันเป็ นที่มาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ LEGO Logo ซึง่ ผสมผสานความน่า สนใจ ในของเด็กเล่นกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่งเสริมให้ เด็กสร้าง(build)และควบคุม (control) สิง่ ก่อสร้างนั้นซึ่งเป็นผลให้ เกิด “ความรู้” ในตัวของเด็กได้ทงั้ นีโ้ ดยการจัดสิง่ แวดล้อมที่ ดีที่คำานึงถึงโอกาสของเด็กในการเลือก(choice) ความหลาก หลาย (diversity) และความเป็นมิตร (congeniality) นอกจากนีฐ ้ าน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ ในระดับท้องถิ่นหรือระดับโลกอย่าง ระบบ World Wide Web ในอินเทอร์เน็ตยังเปิดโอกาสในนักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้จากฐาน ข้อมูลทีห ่ ลากหลายและกว้างขวางทีร่ ะบบฐานข้อมูลหรือ


- เทคโนโลยีส ารสนเทศช่ว ยในการจัด การ และบริห ารการศึก ษาได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ หากใช้อย่างถูกต้องเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ไม่ ว่าจะเป็นการจัดทำาระบบ MIS , EIS , Decision Support System (DSS) เข้ามาช่วยจัดระบบฐานข้อมูลการศึกษา หรือ การจัดให้มีเครือข่ายบริหาร on-line ที่ทำาให้ระบบการ ปรับปรุง (update) ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทน ี่ อกจากจะ ช่วยลดงานกระดาษแล้ว ยังทำาให้สามารถวิเคราะห์


- นอกจากการใช้เ พื่อ การศึก ษาแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีบทบาทสำาคัญใน กิจกรรมฝึกอบรมอีกด้วย ทัง้ ในและนอกระบบ ในปี ค.ศ.1994 บริษัททีม ่ ีคนงานมากกว่า 100 คน ใน สหรัฐอเมริกาลงทุนกว่า 50 ล้านเหรียญในการฝึก อบรม (industrial training) ในจำานวนนีเ้ ป็นค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ วิทยากร และการซื้อจากผู้ให้บริการฝึก อบรม บริษัทส่วนใหญ่ใช้เทปวีดิทศ ั น์ การบรรยาย โดยวิทยากร และการฝึกอบรมในสถานที่ทำางาน (onthe-job training)


ประยุก ต์ใ ช้ใ นงานด้า นการศึก ษา

เทคโนโลยีสารสนเทศทีน ่ ำามาใช้สำาหรับการเรียน การสอน เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ทท ี่ น ั สมัย ห้องเรียนสมัยใหม่ มี อุปกรณ์วิดีโอโปรเจคเตอร์ (Video Projector)มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ มีระบบการอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบ ต่าง ๆ รูปแบบของสื่อทีน ่ ำามาใช้ในด้านการเรียนการ สอน ก็มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำา มาใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อิเล็กทรอนิกส์บุค วิดี โอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระบบวิดีโอออนดีมานด์ การสืบค้น ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น


- คอมพิว เตอร์ช ่ว ยสอน เป็นการนำาเอาเทคโนโลยี รวมกับการออกแบบโปรแกรมการสอน มาใช้ช่วยสอน ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าบทเรียน CAI ( Computer - Assisted Instruction ) การจัดโปรแกรมการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ในปัจจุบันมักอยู่ในรูปของสื่อประสม (Multimedia) ซึ่งหมายถึงนำาเสนอได้ทงั้ ภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลือ ่ นไหวฯลฯ โปรแกรมช่วยสอนนีเ้ หมาะกับการ ศึกษาด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ โต้ตอบ กับบทเรียนได้ตลอด จนมีผลป้อนกลับเพื่อให้ผู้ เรียนรู้ บทเรียนได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในเนือ ้ หา วิชาของบทเรียนนัน ้ ๆ


- การเรีย นการสอนโดยใช้เ ว็บ เป็น หลัก เป็นการ จัดการเรียน ที่มีสภาพการเรียนต่างไปจากรูปแบบเดิม การเรียนการสอนแบบนี้ อาศัยศักยภาพและความ สามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการนำาเอาสื่อ การเรียนการสอน ทีเ่ ป็นเทคโนโลยี มาช่วยสนับสนุน การเรียนการสอน ให้เกิดการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่าย ทำาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ ทุกสถานที่และทุกเวลา การจัดการเรียนการสอน ลักษณะนี้ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ การเรียนการสอน ผ่านเว็บ (Web-based Instruction) การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Webbased Trainning) การเรียนการสอนผ่านเวิลด ์ ไวด์เว็บ (wwwbased Instruction) การสอนผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (elearning) เป็นต้น


- อิเ ล็ก ทรอนิก ส์บ ุค คือการเก็บข้อมูล จำานวนมากด้วยซีดีรอม หนึ่งแผ่นสามารถเก็บ ข้อมูลตัวอักษรได้มากถึง 600 ล้านตัวอักษร ดังนั้น ซีดีรอมหนึ่งแผ่นสามารถเก็บข้อมูลหนังสือ หรือ เอกสารได้มากกว่าหนังสือหนึ่งเล่ม และทีส ่ ำาคัญ คือการใช้กับคอมพิวเตอร์ ทำาให้สามารถเรียก ค้นหาข้อมูลภายในซีดีรอม ได้อย่างรวดเร็วโดย ใช้ดัชนี สืบค้นหรือสารบัญเรื่อง ซีดีรอมจึงเป็น สื่อที่มีบทบาทต่อการศึกษาอย่างยิ่ง เพราะใน อนาคตหนังสือต่าง ๆ จะจัดเก็บอยู่ในรูปซีดีรอม และเรียกอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทีเ่ รียกว่า อิเล็กทรอนิกส์บุค ซีดีรอมมีข้อดีคือสามารถจัด


- วิด โี อเทเลคอนเฟอเรนซ์ หมายถึงการประชุมทาง จอภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทีท ่ ันสมัย เป็นการ ประชุมร่วมกันระหว่างบุคคล หรือคณะบุคคลทีอ ่ ยู่ต่าง สถานที่ และห่างไกลกันโดยใช้สอ ื่ ทางด้านมัลติมีเดีย ที่ ให้ทงั้ ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง และข้อมูลตัวอักษร ในการประชุมเวลาเดียวกัน และเป็นการสื่อสาร 2 ทาง จึง ทำาให้ ดูเหมือนว่าได้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตามปกติ ด้านการศึกษาวิดีโอเทคเลคอนเฟอเรนซ์ ทำาให้ผู้เรียน และผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ผ่านทางจอภาพ โทรทัศน์และเสียง นักเรียนในห้องเรียน ทีอ ่ ยูห ่ ่างไกล สามารถเห็นภาพและเสียง ของผู้สอนสามารถเห็นอากับ กิริยาของ ผู้สอน เห็นการเคลื่อนไหวและสีหน้าของผู้ สอนในขณะเรียน คุณภาพของภาพและเสียง ขึ้นอยูก ่ ับ ความเร็วของช่องทางการสื่อสาร ทีใ ่ ช้เชื่อมต่อระหว่าง


- ระบบวิด ีโ อออนดีม านด์ (Video on Demand) เป็นระบบใหม่ ทีก ่ ำาลังได้รับความนิยมนำามาใช้ ในหลายประเทศเช่น ญีป ่ ุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง ทำาให้ผู้ชมตามบ้านเรือนต่าง ๆ สามารถเลือก รายการวิดีทศ ั น์ ทีต ่ นเองต้องการชมได้โดยเลือกตาม รายการ (Menu) และเลือกชมได้ตลอดเวลา วิดีโอออนดีมานด์ เป็นระบบทีม ่ ศ ี น ู ย์กลาง การเก็บข้อมูลวีดิทศ ั น์ไว้จำานวน มาก โดยจัดเก็บในรูปแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Video Server) เมื่อผู้ใช้ต้องการเลือกชมรายการใด ก็เลือกได้จากฐาน ข้อมูลทีต ่ ้องการ ระบบวิดีโอ ออนดีมานด์จึงเป็นระบบที่จะ นำามาใช้ ในเรื่องการเรียนการสอนทางไกลได้ โดยไม่มข ี ้อ จำากัดด้านเวลา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน ในสิ่งทีต ่ นเอง ต้องการเรียนหรือสนใจได้


- การสืบ ค้น ข้อ มูล (Search Engine) ปัจจุบน ั ได้มีการ กล่าวถึงระบบการสืบค้นข้อมูลกันมาก แม้แต่ในเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ต ก็มีการประยุกต์ใช้ไฮเปอร์เท็กซ์ใน การสืบค้นข้อมูล จนมีโปรโตคอลชนิดพิเศษที่ใช้กัน คือ World Wide Web หรือเรียกว่า www. โดยผูใ ้ ช้สามารถ เรียกใช้โปรโตคอล http เพื่อเชือ ่ มโยงเข้าสูร่ ะบบไฮ เปอร์เท็กซ์ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ไฮเปอร์ เท็กซ์มีลักษณะเป็นแบบมัลติมเี ดีย เพราะสามารถ สร้างเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เก็บได้ทั้งภาพ เสียง และตัวอักษร มีระบบการเรียกค้นที่มี ประสิทธิภาพ


โดยใช้โครงสร้างดัชนีแบบลำาดับชั้นภูมิ โดยทั่วไป ไฮเปอร์เท็กซ์จะเป็นฐานข้อมูลที่ มีดัชนีสบ ื ค้นแบบเดินหน้า ถอยหลัง และ บันทึกร่องรอยของการสืบค้นไว้ โปรแกรม ที่ใช้ในการสร้างไฮเปอร์เท็กซ์มีเป็นจำานวน มาก ส่วนโปรแกรมที่มีชอ ื่ เสียงได้แก่ HTML Compossor FrontPage Marcromedia DreaWeaver เป็นต้น ปัจจุบันเราใช้วิธีการสืบค้นข้อมูล เพื่อนำา ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบในการทำาเอกสาร รายงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


- อิน เทอร์เ น็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายย่อย และเครือข่าย ใหญ่สลับซับซ้อนมากมาย เชื่อมต่อกัน มากกว่า 300 ล้านเครื่องในปัจจุบน ั โดยใช้ ในการติดต่อสื่อสาร ข้อความรูปภาพ เสียง และอื่น ๆ โดยผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ที่มีผู้ใช้งานกระจายกันอยู่ทั่ว โลก ปัจจุบน ั ได้มีการนำาระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในวงการศึกษากันทั่วโลก ซึ่งมี ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนเป็น


ประยุก ต์ใ ช้ใ นงานทะเบีย นของ สถานศึก ษา - งานรับ มอบตัว  ทำาหน้าที่ตรวจสอบ หลักฐานที่นก ั ศึกษานำามารายงานตัว จาก นัน ้ ก็จัดเก็บประวัติภูมิหลังนักศึกษา เช่น ภูมิลำาเนา บิดามารดา ประวัติการศึกษา ทุนการศึกษา ไว้ในแฟ้มเอกสารข้อมูล ประวัตินักศึกษา - งานทะเบีย นเรีย นรายวิช า  ทำา หน้าที่จัดรายวิชาที่ต้องเรียนให้กับ นักศึกษา ในแต่ละภาคเรียนทุกชั้นปี ตาม แผนการเรียนของแต่ละแผนก แล้วจัดเก็บ


- งานประมวลผลการเรีย น ทำาหน้าทีน ่ ำาผล การเรียนจากอาจารย์ผู้สอนมาประมวลในแต่ละ ภาคเรียน จากนั้นก็จัดเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารข้อมูล ผลการเรียน และแจ้งผลการเรียนให้ผู้ที่เกีย ่ วข้อง ทราบ - งานตรวจสอบผู้จ บการศึก ษา  ทำาหน้าที่ ตรวจสอบรายวิชา และผลการเรียน ทีน ่ ก ั ศึกษา เรียนตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งจบหลักสูตร จากแฟ้ม เอกสาร ข้อมูลผลการเรียน ว่าผ่านเกณฑ์การจบ หรือไม่ - งานส่งนักศึกษาฝึกงาน ทำาหน้าทีห ่ าข้อมูลจาก สถานทีฝ ่ ึกงาน ในแต่ละแห่งว่าสามารถรองรับ


การนำา คอมพิว เตอร์เ ข้า มามีส ว ่ นช่ว ยในการ สอน  และการศึก ษามีป ระโยชน์ใ นเรื่อ งดัง ต่อ ไปนี ้  คือ   1. เพื่อการสอนแบบตัวต่อตัว 2. เพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ ในการเรียน 3. เพื่อการสาธิต 4. เพื่อการเล่นเกมและสถานการณ์ จำาลอง 5. เพื่อสอนงานด้านการเขียน 6. เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยว กับการเรียนการสอน 7. เพื่อช่วยผู้เรียนที่มีปญ ั หาเฉพาะ


การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจำาวัน


การนำา เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้า มาช่ว ย ปฏิบ ัต ิง านในด้า นต่า ง ๆ  อย่า งมีป ระสิท ธิผ ล  มี มากมายหลายด้า น  ได้แ ก่   1. การประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศใน งานสำา นัก งาน  ปัจจุบันสำานักงานได้นำาเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้ งานในสำานักงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น กล่าวคือ ทำาให้งานมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทีน ่ ำามาใช้ในงาน สำานักงาน ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดด ี อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นำาไป ประยุกต์ใช้กับงานสำานักงานได้หลายลักษณะ


2. การประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศในงานอุต สาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมนำาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดการเข้ามาช่วย ในการจัดการระบบงานการผลิต การสัง่ ซือ ้ การพัสดุการเงิน บุคลากร และงาน ด้านอื่น ๆ ในโรงงาน


3. การประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศใน งานการเงิน และการพาณิช ย์ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในรูปแบบของเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ เพือ ่ อำานวยความสะดวกในการฝาก ถอน โอนเงิน และ นำาคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้ามาช่วย ในการทำางานประจำาวันของธนาคารด้วยการเชื่อมโยง ข้อมูลของธนาคารต่างสาขา ต่างธนาคาร ทำาให้ผู้ใช้ บริการสามารถเบิก ถอน โอนเงินชำาระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้


การนำา เทคโนโลยีส ารนิเ ทศมาใช้ก ับ สัง คม สารนิเ ทศใน ปัจ จุบ ัน ก่อ ให้เ กิด การสื่อ สารและการ ใช้ป ระโยชน์ จากสารนิเ ทศได้อ ย่า งเต็ม ที่  และมี ประสิท ธิภ าพ  ประโยชน์ข องเทคโนโลยีส ารนิเ ทศ มีด งั ต่อ ไปนี้ คือ

1. ช่วยให้ติดต่อสือ ่ สารระหว่างกันอย่าง สะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือ ในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำานวน มหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน 3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถ


ต่อ

           4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำานวณตัวเลขที่ ยุ่งยาก ซับซ้อนซึง่ ไม่สามารถทำาให้สำาเร็จได้ด้วยมือ             5. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพือ ่ การ เก็บ เรียกใช้และประมวลผลสารนิเทศ


ต่อ

           6. สามารถจำาลองแบบระบบการวางแผน และทำานาย เพื่อทดลองกับสิง่ ที่ยังไม่เกิดขึ้น 7. อำานวยความสะดวกในการเข้าถึง สารนิเทศดีกว่าสมัยก่อน ทำาให้ผู้ใช้สารนิเทศมี ทาง เลือกที่ดีกว่า มีประสิทธิภาพกว่า และสามารถ แข่งขันกับผู้อื่นได้ดีกว่า 8. ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง ระหว่างประเทศ


ในสังคมสารนิเทศปัจจุบนั กล่าวได้ว่า คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท ในชีวติ ประจำาวันของคนในสังคมมากยิง่ ขึน้ บทบาทของคอมพิวเตอร์ มมี าก ยิง่ ขึน้ สำาหรับผู ท้ ตี่ ้องการสารนิเทศ และสำาหรับผู ท้ ไี่ ม่ต้องการสารนิเทศ เพือ่ ใช้ประโยชน์ กับตนเองก็หลีกเลีย่ งการ ใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ ประโยชน์ ด้านอืน่ ๆ ไม่ได้


ด้า นเกษตรกรรม การนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในด้าน เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดทำาระบบ ข้อมูลเพือ ่ การเกษตร ซึ่งอาจมีทงั้ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ สำาหรับระดับ นานาชาตินน ั้ อาจจะเริ่มด้วย สำามะโน เกษตรนานาชาติ ซึ่งสถาบันการเกษตรระหว่างประ เทศ (International Institute of Agriculture) ได้เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2473โดยมี ประเทศต่าง ๆ ร่วมเก็บข้อมูล รวม 46 ประเทศ ต่อมา องค์การอาหารและเกษตร(FAO) ได้ดำาเนินงานต่อในปี พ.ศ. 2493 และมีประเทศต่าง ๆ ร่วมโครงการเพิม ่ เติมมาก ขึ้น ทำาให้ประเทศต่าง ๆ ทัว ่ โลกได้ข้อมูลเพื่อ เกษตรกรรมทางด้านสำามะโนเกษตร นอกจากนี้ยงั ใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยทำาแบบจำาลอง พยากรณ์ความต้องการ


ด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ทางด้าน วิทยาศาสตร์มม ี าก ในสถาบันการศึกษา ตลอดจน สถาบันวิจัยต่าง ๆ มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การวิจัยในทาง นิวเคลียร์ฟิสิกส์ ซึ่งเป็นวิชาว่าด้วยส่วนประกอบทีเ่ ล็ก ทีส ่ ุดของสสาร การค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ทำาให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุด ยั้ง เช่น ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มก ี ารใช้คอมพิวเตอร์ ให้มีสว ่ นร่วมต่อการออกแบบโครงสร้าง ทางวิศวกรรม ทีย ่ ุ่งยากสลับซับซ้อน ทำาให้มส ี ่วนช่วยต่อการออกแบบ ทางด้านวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรมได้อย่างไม่มี ขอบเขตจำากัด บทบาทของคอมพิวเตอร์ทางด้าน


ด้ านอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์มส ี ่วนช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทาง ด้านอุตสาหกรรม โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์หน ุ่ ยนต์ เพือ ่ ใช้ในบ้านและหุน ่ ยนต์อุตสาหกรรม ทัง้ นี้หน ุ่ ยนต์จะเป็น อุปกรณ์ทส ี่ ร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบการทำางานของอวัยวะ ส่วน บนของมนุษย์ ประกอบด้วยระบบทางกลของหุน ่ ยนต์ และ ระบบควบคุมหุ่นยนต์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม ซึ่ง ควบคุมการทำางานของ หุน ่ ยนต์โดยอัตโนมัติด้วย คอมพิวเตอร์ นับเป็นส่วนสำาคัญทีส ่ ุดของหุ่นยนต์ ระบบ ควบคุมนี้ทำาหน้า ที่เป็นสมองเก็บข้อมูลสั่งหุน ่ ยนต์ ให้ทำางาน ตรวจสอบและควบคุมรายละเอียดของการทำางาน ให้ถูก ต้อง การประดิษฐ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมอำานวยประโยชน์ใน การช่วยทำางานใน อุตสาหกรรมทีส ่ ำาคัญคือ งานทีต ่ ้องเสีย ่ ง


ต่อ

น่าเบื่อหน่าย เช่น โรงงานประกอบ รถยนต์ โรงงานประกอบวงจร เบ็ดเสร็จ หรือไอซี และโรงงานทำา แบตเตอรี่ เป็นต้น การประดิษฐ์สงิ่ ของ หรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง ในโรงงาน อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์เข้ามามี บทบาทอย่างสูงต่อการ ควบคุม การ ผลิตสินค้าโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน มาก เป็นการประหยัดแรงงาน นอกจากด้านการผลิตสินค้าแล้ว คอมพิวเตอร์ยังมีสว ่ นช่วยต่อการจัด


จัดทำาโดย น.ส.แกมกาญจน์ แตงเหลือหงส์ ง รหันสอ้ นัยกศึกรหั ษา ส554188120 น.ส.พกาวรรณ นักศึกษา

น.ส.เบญจวรรณ รัตนานนท์ รหัสนักศึกษา 554188108 554188104 น.ส.ผกาวรรณ หงษ์นอ้ ยรัตนานนท์ รหัสนักศึกษา น.ส.เบญจวรรณ รหัสนักศึกษา 554188108 น.ส.ภัคจิรา หนูนอ้ ย รหัสนักศึกษา

           น.ส.ภัคจิรา หนูนอ้ ย รหัสนักศึกษา น.ส.นนทิยา พลอยชุม รหัสนักศึกษา  554188122 554188116 น.ส.จิตราภรณ์ กรองแก้ว รหัสนักศึกษา  564188059

น.ส.แกมกาญจน์ แตงเหลือง รหัสนักศึกษา 554188120

การประถมศึกษา ปี 2 หมู่ 3

น.ส.นนทิยา

พลอยชุม รหัสนักศึกษา    554188122

มหาวิทยาลัย ราชฎักหมู่บา้ นจอมบึง

น.ส.จิตราภรณ์ กรองแก้ว รหัสนักศึกษา    564188059

งานคอมพ วเตอร (1)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you