Page 1

ΔÒÚ· on line ÂÓË̤ڈÛË

ΠAPAΣKEYH 30 ΣEΠTEMBPIOY 2011 AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 126 Tιμή: 2 E

H μυστική έκθεση

τ

της Morgan Stanley ¢π∞°ƒ∞º∏ Ã∂OÀ™ 60% ΔO¡ º∂μƒOÀ∞ƒπO

Kέρδη-μαμούθ εν μέσω κρίσης για τον Mr «METPO» ÛÔ˘ÂÚÌ·ÚÎÂÙ¿˜ Î·È ÙÔ O«‰fiÁÌ·» Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Market, Ù· Cash & Carry T·Î·ÈMy ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÎÚÈ‚¿

™ÂÏ. 4-5 ™ÙȘ 14 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢Ù› Ë ¤ÎÙË ‰fiÛË ¶Ò˜ ‰È·ÛˆÏËÓÒÓÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÁÈ·Ù› ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ¿ÏÏË ‚Ô‹ıÂÈ· ¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¯ÚÂÔÎÔ›·. £· Ì·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ 2013 H ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ¯¿ıËΠÂ› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

ÚÔ˚fiÓÙ· ™ÂÏ. 32-33

✓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ÙÔÚ›ÏË ·fi ÙÔ Stern

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

AKOMA: TÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì Ì ٷ ̤ÙÚ·, ÔÈ Ó¤Â˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ TÚfiÈη˜ Î·È ÙÔ ıÚ›ÏÂÚ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ T∏¡ øƒ∞ ¶OÀ ∏ M∂ƒ∫∂§ ∫∞¡∂π ª∂Δ∞™ΔƒOº∏ À¶∂ƒ Δ∏™ Ãøƒ∞™ ª∞™

reÓ·ka Ì· Î·È AÎfiEu ect  ÙËÓ Ô˘Ìoj ¿ÚPr Ë ∫∞Δ∞ 6Ë ‰fiÛ ƒ ∫∞π Y¶∂

Π. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

TΑ 7 ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

∞¶√∫∞§Àæ∏

Aποκάλυψη

www.dealnews.gr

™ÂÏ. 6-7

Tο κρυφό γερμανικό σχέδιο σωτηρίας

 ΠΑΝΟΣ MΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

H ¶ƒO Δø¡ ¶À§ø¡ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂ •∂¡O ∫O§O™™O ª∂™ø FINANCIAL BANK ∫∞π ∏ ¶∂πƒ∞πø™

H EıÓÈ΋ «¯Ù˘¿ÂÈ» T·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi T·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ™À¡∞°∂ƒªO™ ™ΔOÀ™ Δƒ∞¶∂∑πΔ∂™ °π∞ Δπ™ ∑∏ªπ∂™ ∞¶O ΔO «∫OÀƒ∂ª∞»

AΠΟ ΤΡΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

™ÂÏ. 34-35

Σήμα SOS για τους Έλληνες εφοπλιστές

ÙÒÛË ÙˆÓ ËÌÂÚËÛ›ˆÓ ŒÚ¯ÂÙ·È Ó·‡ÏˆÓ ηٿ 50% ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â¤Ó‰˘Û·Ó ¶ÔÈÔÈ ÛÙ· ˘ÂÚ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ· Ï‹ÁËηÓ

™ÂÏ. 18-19

™ΔO ºø™ O§∏ ∏ ™Àªºø¡π∞ ª∂ Δ∏¡ PROTON ∫∞π Δπ™ ¢π∫∞™Δπ∫∂™ ∞ƒÃ∂™

Kατέθεσε τα 51 εκατ. ευρώ ο Λαυρεντιάδης TÈ Ï¤ÂÈ Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·

TO ¶∞ƒ∞™∫∏¡πO ∫∞π ∏ •∞º¡π∫∏ «¶∂ƒπ∂ƒ°∏ ∂ª¶§O∫∏»

™ÂÏ. 37 ✓ ✓OΔΥΣΣΕΑΣ KΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ™ÂÏ. «B·ÙÂÚÏÒ» Ì ٷ ¯·Ì¤Ó· OÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÔÈ 26-27 9,7 ‰ÈÛ. ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ ‚ˆÍ›ÙË

 EΜΠΟΡΙΚΗ TΡΑΠΕΖΑ

™ÂÏ. 9

™ÂÏ. 22

AÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ CEO Ù˘ Carrefour Û·Ó Ù·... Ô˘Î¿ÌÈÛ·

EΚΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 125 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ EΛΛΑΔΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟ BΕΡΟΛΙΝΟ

T∞ 2+1 ™Δƒ∞Δ∏°π∫∞ Δ∏™ μ∏ª∞Δ∞

™ÂÏ. 35

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ BΑΡΔΑΣ

™ÂÏ. 23

§Ô˘Î¤ÙÔ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ·’ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ✓

 ΣΤΕΛΙΟΣ XΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ™ÂÏ. 21

TÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔÊÚ·ÁÌfi˜ ·fi ÙËÓ Easy Jet


 

02 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

H Eλλάδα ξανά με την ελπίδα, αλλά τα «αγκάθια» είναι ακόμα εδώ

E

νώ τα πράγματα δείχνουν κάπως να ξεκαθαρίζουν, τουλάχιστον ως προς τις προθέσεις των δανειστών μας και η Eλλάδα μπορεί να ελπίζει σε στήριξη και εφαρμογή των αποφάσεων στο «γυάλινο πύργο» της Aθήνας, το χάος είναι ακόμα εδώ. Tην ώρα που ο πρωθυπουργός δεσμεύεται για την πραγματοποίηση των μεταρρυθμίσεων για τις «θυσίες του ελληνικού λαού» που θα πιάσουν τόπο και για την εφαρμογή των μέτρων στο ήδη ραγισμένο γυαλί της οικονομίας μας «μάγοι», παράγοντες, παραγοντίσκοι, υπουργοί, βουλευτές, ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, εξακολουθεί να βεβαιώνει τον απόλυτο ερασιτεχνισμό και την αυτοχειρία. H κυβέρνηση σερνόμενη κυριολεκτικά πίσω από τις εξελίξεις ούτε στο ελάχιστο δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την παγκόσμια και ευρωπαϊκή συγκυρία. Kαι είναι απολύτως λογικό από τη στιγμή που ακολουθεί μια ανερμάτιστη και χωρίς σχέδιο εξόδου από την κρίση πολιτική. Kαθημερινά στο «σχεδιασμό» της προσθέτει ένα νέο μέτρο, αιφνιδιάζοντας τους πάντες. Όπως το φοροχαράτσι που έρχεται με τις αποδείξεις. H Eλλάδα που κατά τον κ. Bενιζέλο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 30 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, δεν έχει καταφέρει δεκαετίες τώρα να δημιουργήσει ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Aκόμα και εν μέσω της κρίσης δεν έχει πετύχει να σχηματοποιήσει ένα άξονα μέτρων που και αποτέλεσμα θα φέρουν και δίκαια θα είναι και που θα εμπνέουν πάνω απ’ όλα ένα αίσθημα εμπιστοσύνης στον πολίτη, στον επιχειρηματία κ.λπ. ότι πραγματικά οι θυσίες του δεν πάνε χαμένες. Πέρα όμως από την παράλογη φορομπηκτική πολιτική ή μη προστασία της αγοράς, η ακινησία στις επενδύσεις, η θανάτωση της ανά-

πτυξης και οι εγκληματικές καθυστερήσεις ακόμα και σ’ εκείνα που αποφασίζονται δεν προδιαγράφουν την ελπίδα. Tο θέμα των κλειστών επαγγελμάτων, οι αποκρατικοποιήσεις και γενικά οι μεταρρυθμίσεις «σκοντάφτουν» στην ίδια τη νοοτροπία που έχει η κυβέρνηση. Eμποδίζονται από τους ίδιους τους υπουργούς που φαίνεται πως ενδιαφέρονται πολύ για το δικό τους, προσωπικό πολιτικό κόστος. H μη ύπαρξη συναίνεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων του τόπου αποτελεί ένα μεγάλο «αγκάθι» στην παρούσα συγκυρία. H μη ταύτιση απόψεων μέσα στην ίδια την κυβέρνηση, που συχνά εμφανίζει μια εικόνα ρινγκ και θέατρο ενός απίθανου παρασκηνίου που προσβλέπει στην επόμενη μέρα είναι εγκληματική. O υπουργός Oικονομικών, κ. Eυάγ. Bενιζέλος δηλώνει ότι σαφώς και έχει εικόνα της τραγικής κατάστασης στην οποία περιέρχονται οι Έλληνες. Δυστυχώς όμως, ούτε από τον ίδιο, ούτε από τους συναδέλφους του, των λεγόμενων παραγωγικών υπουργείων δεν είδαμε κάποια ευαισθησία. Για παράδειγμα να «σκύψουν» πάνω από την αγορά να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα στρέβλωσης, να δουν πως μπορούν να σωθούν οι υγιείς τουλάχιστον επιχειρήσεις. Mένουν όλοι απαθείς απέναντι στα λουκέτα, στην οικονομική δυσπραγία, στη μη ανάπτυξη, τις μη επενδύσεις και τις στρατιές των ανέργων. Tώρα που οι φωνές για το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους πληθαίνουν και η λύση μιας ουσιαστικής βοήθειας δεν φαντάζει μακρινή, χρειάζεται δουλειά (πραγματική) ευαισθησία, συγκεκριμένο πρόγραμμα και δράση ανάπτυξης.

last time

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 10 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

«Πυρ ομαδόν» κατά Ραγκούση για τα ταξί

και ΑνάΕξώδικο προς τους υπουργούς Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλο να αποπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μ. Χρυσοχοΐδη αποφάσισε τους. ά αιτήματ τα ιηθούν στείλει η ΠΝΟ προκειμένου να ικανοπο

ής επενΕνεργοποιείται από την 1η Οκτωβρίου η διαδικασία υποβολ (Ν. δυτικών σχεδίων για τη 2η φάση του Νέου Επενδυτικού Νόμου 3908/2011).

γικές δηΣτις 31 Οκτωβρίου παρατείνεται η προθεσμία για τις φορολο λώσεις παλαιότερων ετών με ευνοϊκούς όρους.

DEAL news ¶.¢. E∫¢√™∂π™ E.¶.E. E∫¢√Δ∏™ - ¢π∂À£À¡Δ∏™: ¢π∂À£À¡Δ∏™ ™À¡Δ∞•∏™:

ΘΕΜΑ: H μυστική έκθεση της Morgan Stanley ΣΕΛ. 4 – 5

Στην ενεργοποίηση του νόμου που επιτρέπει την κατάσχεση μισθών και συντάξεων έχουν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα αρκετές εφορίες, εξαιτίας των οφειλών προς το Δημόσιο. Το μέτρο προβλέπεται στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. H πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εφοριακών Υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, Φρόσω Σταυράκη, απαντώντας σε σχετική καταγγελία του προέδρου των εργαζομένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Βασίλη Αλεβιζόπουλο, επιβεβαίωσε ότι ο νόμος που επιτρέπει την κατάσχεση μισθών και συντάξεων, έχει ενεργοποιηθεί και πως το μέτρο εφαρμόζεται με ένταση τους τελευταίους μήνες.

Τη διαφωνία τους με τη λύση που επιχειρείται να δοθεί στην απελευθέρωση του κλάδου των ταξί, εκφράζουν 10 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με τρισέλιδη επιστολή τους προς τον υπουργό Γιάννη Ραγκούση, την οποία κοινοποιούν και προς τον πρωθυπουργό. Οι βουλευτές, μεταξύ άλλων, καλούν τον κ. Ραγκούση να ξεκινήσει διάλογο με τους ταξιτζήδες, θέτουν θέμα αντισυνταγματικότητας για την ρύθμιση, που αφορά τη μεταβίβαση της άδειας τους στο κράτος, ενώ προτείνουν να ληφθούν υπόψη τα πληθυσμιακά κριτήρια. Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές, Δημήτρης Παπουτσής, Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Βασιλική Τσόνογλου, Μιχάλης Κατρίνης, Ευτύχιος Δαμιανάκης, Σπυρίδων Μοσχόπουλος, Γιώργος Παπαμανώλης, Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος, Αθανάσιος Γικόνογλου και Γιώργος Αρβανιτίδης.Κατάσχουν μισθούς λόγω οφειλών προς το Δημόσιο

¶·‡ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ÚÔÁοÚ˘

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™, √π∫√¡Oªπ∞ , ¶√§πΔπ∫∏ E‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·

™Àªμ√À§√™ E∫¢√™∏™ & Eª¶√ƒπ∫∏ ¢/¡™∏: N√ªπ∫√™ ™Àªμ√À§√™:

Œ‚ÂÏÈÓ M·Ì¿Ë ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ™Ù·˘ÚÈ·Ó¿Î˘

°ƒ∞º∂π∞: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 41 Î·È EÈÎÔ‡ÚÔ˘ 31 Aı‹Ó·, T.K. 105-53 TËÏ.: 212 700 3200 Fax: 212 700 3240, e-mail: info@dealnews.gr

A¶∞°√ƒ∂À∂Δ∞π Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. ¡fiÌÔ˜ 2121/1993 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

INDEXD e a l news news news

K ™˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ (ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙÚ·Â˙ÒÓ, Î.Ï.): ÂÙ‹ÛȘ 180K K I‰ÈˆÙÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÙ‹ÛȘ 140K K I‰ÈˆÙˆÓ - ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (E§TA) ÂÙ‹ÛȘ 440K

ΘΕΜΑ: Το κρυφό γερμανικό σχέδιο σωτηρίας ΣΕΛ. 6 – 7 ΘΕΜΑ: Κατέθεσε τα 51 εκατ. ευρώ ο Λαυρεντιάδης ΣΕΛ. 10 ΘΕΜΑ: Η Εθνική «χτυπάει» Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ΣΕΛ. 18 – 19 ΘΕΜΑ: Τελεσίγραφο – φραγμός από την Easy jet στον Στ. Χατζηιωάννου ΣΕΛ. 21 ΘΕΜΑ: Θόδωρος Βάρδας: Λουκέτο στα μισά απ’ τα καταστήματά του ΣΕΛ. 23 ΘΕΜΑ: Παντελής Παντελιάδης. Κέρδη μαμούθ για τον mr Metro ΣΕΛ. 32 – 33 ΘΕΜΑ: Σήμα SOS για τους Έλληνες εφοπλιστές ΣΕΛ. 34 – 35 ΘΕΜΑ: Γιώργος Προκοπίου: Γερμανική τορπίλη από το Stern ΣΕΛ. 35 ΘΕΜΑ: Εμπορική Τράπεζα: «Βατερλώ» με τα χαμένα 9,7 δις ευρώ των Γάλλων ΣΕΛ. 37 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

40 – 47

MEDIA

56 – 57

SPORTS

58 – 61

AUTO

62 - 63


04 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

Διαγραφή χρέους 60% τον H μυστική έκθεση της Morgan Stanley για την Eλλάδα υξημένες πιθανότητες να προχωρήσει η Ελλάδα σε σοβαρή διαγραφή χρέους κατά 60% το 2013 και πιθανόν τον Φεβρουάριο αυτού του χρόνου, (μετά και την επιμήκυνση που αποφασίστηκε στις 21 Ιουλίου φέτος), προβλέπει η μυστική έκθεση της Morgan Stanley προς τους πελάτες της κατόχους ελληνικών ομολόγων, οι οποίοι ανησυχούν και δεν ξέρουν αν πρέπει να ανταλλάξουν ομόλογα και γενικώς τι να κάνουν.

Α

Tου Nίκου Kωτσικόπουλου Ο αμερικανικός οίκος λοιπόν λέει, ότι υπάρχει μεγάλο κίνητρο από την Ελλάδα και την Ε.Ε. να προχωρήσει το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, ότι τελικά θα πετύχει και ότι η Ελλάδα θα εξασφαλίσει δανειοδότηση, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013, όταν το Ταμείο Διασώσεων θα αρχίσει να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2013, αποκαλύπτοντας ένα ταμειακό έλλειμμα 20 δις ευρώ τα οποία μπορεί να οδηγήσουν την Ελλάδα σε σοβαρή διαγραφή του χρέους από ομόλογα. Η έκθεση περιλαμβάνει 7 σενάρια για το τι πρόκειται να συμβεί και πως θα προχωρήσει το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και επιλέγει από αυτά τα 3 πιθανότερα. Από αυτά τα δύο προβλέπουν μεγάλη διαγραφή χρέους 60% έως 70% και συνολικά τα 5 στα 7 υποθετικά σενάρια του οίκου προβλέπουν διαγραφή 60% του χρέους τα επόμενα χρόνια. Ουσιαστικά, με την έκθεσή της η Morgan Stanley αποκαλύπτει ότι οι Ευρωπαίοι θα κρατούν διασωληνωμένη την Ελλάδα με

H 6η δόση θα «κλειδώσει» στις 3 Oκτωβρίου και θα εκταμιευτεί στις 14 Δεύτερο δάνειο για τη μη στάση πληρωμών Διασωληνωμένη η χώρα από τα δάνεια. Πώς χάθηκε η ευκαιρία για σωτηρία επί υπουργίας Γ. Παπακωνσταντίνου H Eλλάδα δεν χρεοκοπεί τώρα. Θα χρηματοδοτηθεί ως το 2013 δάνεια για να εξοφλήσει τα ομόλογα και θα πιέζουν όσο μπορούν, αλλά χωρίς να τραβούν την πρίζα ή να δίνουν κίνητρο στην Ελλάδα να το κάνει αυτή, αρνούμε-

7σενάρια για την Eλλάδα

γή ομόλογα που αγοράσθηκαν μετά τις 30 Ιουνίου, όπως είπαν οι αρμόδιοι. Αυτό σημαίνει μεγάλα κέρδη για όσους αγόρασαν ομόλογα κάτω από το 79% της τιμής τους και πιθανόν και σε τιμές στο 50%-55% της ονομαστικής αξίας ομολόγων και τα οποία θα αλλάξουν με άλλα ομόλογα σχεδόν 50% ακριβότερα. Βεβαίως το ζήτημα είναι αν θα εξοφληθούν στο 100% της αξίας τους, αν και εγγυημένα. Αλλά επιβεβαιώνεται εδώ ρεπορτάζ της «Dealnews» για το μεγάλο κόλπο που έγινε μέσα σε μία ημέρα με τα ελληνικά ομόλογα τότε. Επίσης ο οίκος αναφέρει ότι αν και απαιτείται 90% συμμετοχή των ιδιωτών στην ανταλλαγή, το γεγονός ότι υπάρχει ήδη συμμετοχή 70%-75% δείχνει ότι το πρόγραμμα θα προχωρήσει και πιθανόν να δώσει και μικρά επιπλέον οφέλη από περαιτέρω μείωση του χρέους, λόγω της μικρής αξίας των ομολόγων στην αγορά… Αλλά ας δούμε τα σενάρια του οίκου: Σενάριο 1: Η τρέχουσα αβεβαιότητα ανατρέπει την εκτίμηση της τρόικας και δεν υλοποιεί-

«Η ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, έχει πολύ μικρές πιθανότητες να συμβεί φέτος. Εφόσον η Ελλάδα έχει πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού (τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2012, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας), το κίνητρο για αναδιάρθρωση εκ προθέσεως (σ.σ. από την Ελλάδα) δεν υπάρχει. Ομοίως, εφόσον ο κίνδυνος ντόμινο είναι μεγάλος για τους επόμενους 6-9 μήνες η Ευρώπη θα ήθελε να τον αποφύγει. Υπάρχει μεγάλη προθυμία να διατηρηθεί η χρηματοδότηση της Ελλάδας για το κοντινό μέλλον Ακόμη νομίζουμε ότι η βούληση της Ελλάδας να συμμορφωθεί με τα πακέτα λιτότητας και να προχωρήσει σε ανταλλαγή ομολόγων , ώστε η Ευ-

νη να πληρώσει το υπόλοιπο χρέος της. Αποκαλύπτεται ακόμα, ότι η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία, τόσο πέρσι το 2010 (με υπουργό Οικονομικών τον Γ. Παπα-

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Τα σενάρια του οίκου σχετίζονται με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, PSI που είναι κομβικό για να προχωρήσει η χρηματοδότηση της Ελλάδας, γιατί μειώνει τις υποχρεώσεις πληρωμών βραχυπρόθεσμα, ενώ σύμφωνα με την Morgan Stanley, μειώνει και το χρέος κατά 21% ή και περισσότερο, λόγω της μεγάλης πτώσης των τιμών των ομολόγων. Η Morgan Stanley, προκρίνει τα σενάρια 1, 4 και 5 θεωρεί το σενάριο 3 απίθανο και στα σενάρια 6 και 7 δίνει κάποιες μικρές όμως πιθανότητες. Προτείνει στους πελάτες της, να προτιμήσουν την επιλογή της ανταλλαγής με μακροχρόνια ομόλογα 30 ετών που είναι εγγυημένα και δεν μειώνουν το αρχικό κεφάλαιο του δανείου. Αυτή είναι η αγαπημένη της επιλογή. Τέλος το σενάριο 2 μοιάζει να έχει κάποια θεωρητικά οφέλη για τους επενδυτές που θα πληρωθούν μέχρι το 2013, λέει η Morgan Stanley, αλλά αυτά τελικά μοιάζουν μόνον θεωρητικά. Η Morgan λέει ότι, αν και δεν ξεκαθαρίσθηκε αρχικά, τελικά μπορούν να συμμετέχουν στην ανταλλα-

H ανεξέλεγκτη χρεοκοπία

ται το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI). Άμεση αθέτηση πληρωμών και διαγραφή 70% του χρέους, είναι απαραίτητη για να γίνει το ελληνικό χρέος βιώσιμο. Σενάριο 2: Το πρόγραμμα PSI υλοποιείται, αλλά οι επενδυτές δεν ανταλλάσουν τα ομόλογά τους. Έτσι ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ θα επιδεινωθεί σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και η Ελλάδα απαιτεί επιπλέον 60% μείωση του χρέους από τον Φεβρουάριο του 2013. Σενάριο 3: Το πρόγραμμα PSI υλοποιείται και οι επενδυτές ανταλλάσουν, προτιμώντας την πρώτη επιλογή με τα μακροχρόνια ομόλογα 30 ετών και χωρίς κούρεμα στην ονομαστική αξία των ομολόγων τους. Τα νέα εγγυημένα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στα 79% της τιμής τους χωρίς πιθανότητα περαιτέρω διαγραφής χρέους, με τον οίκο να υποθέτει ευθεία καμπύλη αποδόσεων 9%. (Η αγαπημένη επιλογή του οίκου). Σενάριο 4: Το πρόγραμμα PSI υλοποιείται και οι επενδυτές επιλέγουν επίσης την πρώτη (προ-

ρώπη να καταβάλει τις περαιτέρω δόσεις των δανείων, είναι μεγάλη. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ένα πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού, και η Ευρώπη θέλει να αποφύγει ένα ντόμινο. • Ωστόσο αυτή η τάση μπορεί να μειωθεί αργότερα. Αν ο ελληνικός προϋπολογισμός είχε πρωτογενές πλεόνασμα, η Ελλάδα θα μπορούσε να αποφασίσει αναδιάρθρωση, ειδικά εάν άρχιζε να διαφαίνεται, ότι μελλοντικά η ανάπτυξη της οικονομίας θα είναι πολύ χαμηλή για να εξυπηρετηθεί η εξόφληση του χρέους. Παράλληλα η Ευρώπη θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να καταστεί απρόθυμη να στηρίξει την Ελλάδα, σε περίπτωση που προκύψουν περαιτέρω δημοσιονομικές αποκλίσεις».

κωνσταντίνου και παρά τα μέτρα που πήρε- όσο και φέτος με τον ίδιο υπουργό για μισό χρόνο), να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα για μία χρονιά και μετά να προ-

EΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ - TΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ XΡΕΟΣ ΠΡΟΣ AEΠ

ΠΡΟΗΓ. ΘΕΤ. ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΗΓ. ΑΡΝ. ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΡΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. + ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ

τιμώμενη ανταλλαγή της Morgan με το μακροχρόνιο 30ετές ομόλογο). Τα νέα εγγυημένα ομόλογα διαπραγματεύονται στο 65% της αξίας τους (δηλαδή, περίπου με 15% απόδοση) και δεν προβλέπεται νέα μεγαλύτερη αναδιάρθρωση. (Εμείς, λέει ο οίκος, προβλέπουμε άνοδο της τιμής αργότερα, με απόδοση 11% το έτος 2040) Σενάριο 5: Το πρόγραμμα PSI υλοποιείται και οι επενδυτές προτιμούν την ίδια γνωστή μακροχρόνια ανταλλαγή. Αλλά ο το χρέος προς το ΑΕΠ επιδεινώνεται και η Ελλάδα υποχρεώνεται να ζητήσει νέο «κούρεμα» 60% επί του αρχικού κεφαλαίου, τον Φεβρου-

άριο του 2013. Σενάριο 6: Το πρόγραμμα PSI υλοποιείται και οι επενδυτές ανταλλάσουν τα ομόλογά τους με νέα μικρότερης αξίας τα οποία αποσβένουν το κεφάλαιό τους σε 17 χρόνια. Αλλά το χρέος προς το ΑΕΠ επιδεινώνεται μεσοπρόθεσμα και η Ελλάδα υποχρεώνεται να ζητήσει 60% μείωση του χρέους τον Φεβρουάριο του 2013. Σενάριο 7: Το πρόγραμμα PSI υλοποιείται και οι επενδυτές ανταλλάσουν με 30ετή ομόλογα μικρότερης αξίας. Αλλά το χρέος επιδεινώνεται σε σχέση με το ΑΕΠ και η Ελλάδα ζητά νέα μείωση του χρέους 60% το Φεβρουάριο του 2013…


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

Φεβρουάριο

χωρήσει μονομερώς σε σοβαρή διαγραφή του χρέους της. Όπως αποκαλύπτει η Morgan Stanley, η Ελλάδα είχε αυτή τη δυνατότητα, αλλά δεν

ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ

την αξιοποίησε, με αποτέλεσμα να μπει σε φάση δεύτερου μνημονίου με το μεσοπρόθεσμο, τον εφαρμοστικό νόμο και την συμφωνία της 21ης Ιουλίου. Τώρα η Morgan Stanley, προβλέπει ότι θα πάρουμε την 6η δόση, ότι παρά την επιδείνωση των μακροοικονομικών δεδομένων η πολιτική βούληση είναι να μην επιτραπεί χρεοκοπία και ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίζουν τα νομοσχέδια που θα φέρνει η κυβέρνηση. Η έκθεση προβλέπει μεταξύ άλλων ότι: *Η Ελλάδα δεν χρεοκοπεί τώρα. Θα χρηματοδοτηθεί έως και το 2013, αλλά οι πιθανότητες να υποχρεώσει σε σοβαρό κούρεμα 60% του κατόχους ομολόγων της θα αυξηθούν τότε. *Η Ελλάδα θα πάρει την 6η δόση. Η δόση θα «κλειδώσει» στις 3 Οκτωβρίου και θα εκταμιευθεί στις 14 Οκτωβρίου. *Η Ελλάδα πιθανότατα θα πάρει το δεύτερο δάνειο, που χρειάζεται για να μην κηρύξει στάση πληρωμών στους δανειστές της και σε κάθε περίπτωση, θα εξασφαλισθεί η πληρωμή των υποχρεώσεών της τουλάχιστον έως τον Μάρτιο – Ιούνιο του 2012 (6- 9 μήνες) γιατί σε αυτή την χρονική φάση είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος ενός ντόμινο στην Ευρώπη. *Η επίσημη ανεργία στην Ελλάδα θα φθάσει το 20% το 2012 και θα πιθανότατα θα πάει ακόμα υψηλότερα τον επόμενο χρόνο. *Η ύφεση θα διαρκέσει πολλά χρόνια και έτσι το χρέος λόγω πτώσης του ΑΕΠ θα παραμείνει ασταθές για επτά χρόνια. Η Morgan

ΠΟΤΕ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ

Stanley βλέπει τώρα, ότι το κακό σενάριό της για το χρέος ως προς το ΑΕΠ επιβεβαιώνεται. Με το χρέος να μεγαλώνει πάνω από το 170% του ΑΕΠ το 2015 το 2017 μετά από μία επταετία από την εφαρμογή των προγραμμάτων του ΔΝΤ και της ΕΕ προβλέπεται ότι το χρέος θα είναι στο 155% του ΑΕΠ. *Η ανάπτυξη μετά την κρίση θα είναι πολύ αργή. Από την δεκαετία του 60 λέει ο οίκος η ελληνική οικονομία τρέχει με μέση ετήσια ανάπτυξη πάνω από 4%. Πλέον η μέση ετήσια μακροχρόνια ανάπτυξη όταν ξεπεραστεί η κρίση θα τρέχει με ρυθμό 1,7%. *Τα προβλήματα χρηματοδότησης της Ελλάδας δεν θα εξαφανισθούν ούτε μετά το δεύτερο δάνειο, ούτε μετά το ελαφρύ «κούρεμα» με την επιμήκυνση και ανταλλαγή ομολόγων PSI, ούτε αφού υλοποιήσει τις ιδιωτικοποιήσεις. Σύμφωνα με τον οίκο μπορεί να προκύψουν μεσοπρόθεσμα ταμειακές ανάγκες έως 20 δις ευρώ. Μέχρι τότε η χρηματοδότηση της Ελλάδας θα έχει φθάσει τα 165 δις ευρώ. *Πάντως ο οίκος εκτιμά ότι ακόμα και εκείνα τα 20 δις ευρώ, μπορούν να καλυφθούν, με συνδυασμό παραγόντων, όπως τα καλύτερα αποτελέσματα από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι με το μνημόνιο η Ελλάδα έχει πάρει συνολικά δάνεια 65 δις ευρώ με 5 δόσεις από πέρσι τον Μάιο έως φέτος τον Ιούλιο και απομένουν άλλες 8 δόσεις συνολικά 45 δις ευρώ, έως τον Ιούνιο του 2013, όπως προβλέπει το πρώτο μνημόνιο.

TΟ 1ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΤΙ ΔΑΝΕΙΑ ΠΗΡΑΜΕ - ΤΙ ΔΟΣΕΙΣ ΠΗΡΑΜΕ - ΠΟΣΑ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΔΟΣΕΙΣ

ΔΑΝΕΙΑ E.E.

ΔΑΝΕΙΑ ΔNT

TΡΙΜΗΝΑ ΧΡΟΝΙΑΣ AΝΑΓΚΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΠΟΤΕ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Θα προκύψει ταμειακό έλλειμμα 20 δισ. EΠΙΣΗΜΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ 20% ΤΟ 2012

05

AΡΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 4%

ΠΡΟΒΛΕΨΗ MORGAN STANLEY Mέση ανάπτυξη μετά την κρίση 1,7%

ΣΥΝΟΛΟ

Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν. Τα δημόσια ταμεία παραμένουν άδεια και η εκταμίευση της έκτης δόσης γίνεται αντικείμενο διεθνών συζητήσεων και αντεγκλήσεων. Η κυβέρνηση καλεί τώρα τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε μία «υπερπροσπάθεια», όπως την ονόμασε, για να μαζέψει τα «ασυμμάζευτα» μίας ολόκληρης διετίας. Η συνταγή της οικονομικής πολιτικής με τα εισπρακτικά μέτρα έχει αποτύχει ολοκληρωτικά. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση εξακολουθεί να εμμένει Του Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ σε αυτή, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ προαναγγέλλοντας, σε εβδομαδιαίους πλέον ρυθμούς, ακόμα σκληρότερα μέτρα, που κάθε φορά παρουσιάζονται, αλλά ποτέ δεν είναι τα «τελευταία». Χωρίς να συνειδητοποιεί τις επιπτώσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς να ενδιαφέρεται για τις συνέπειες στον παραγωγικό ιστό και την πραγματική οικονομία. Κανείς επενδυτής δε θα ενδιαφερθεί ποτέ να επενδύσει σε μία χώρα στην οποία οι αλλαγές, σε θεσμικό και νομικό επίπεδο, είναι συνεχείς και απρόβλεπτες. Κανείς επιχειρηματίας δε θα ενδιαφερθεί να δραστηριοποιηθεί σε μία αγορά στην οποία οι φορολογικοί συντελεστές παραμένουν τόσο υψηλοί. Και κανείς δεν μπορεί να ελπίζει ότι μπορούμε να επιστρέψουμε σε ρυθμούς αναπτυξιακούς, όταν οι ίδιες στρεβλώσεις παραμένουν ανέπαφες και όταν κάθε «μεταρρύθμιση» επιχειρείται με τόση προχειρότητα και ατολμία. Αν δε δημιουργήσουμε έσοδα, είτε από περικοπή της σπατάλης, είτε από προσέλκυση επενδύσεων, αν δεν ξεκινήσουμε να παράγουμε, ώστε να περιορίσουμε το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, αν δεν προχωρήσουμε στις δομικές αλλαγές, ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο, σύγχρονο πλαίσιο για την ανάπτυξη, οι προσπάθειες και οι θυσίες θα αποδειχθούν μάταιες. Η λιτότητα και τα αυστηρά μέτρα καταστρέφουν τις πιθανότητές μας για ανασυγκρότηση, ανάκαμψη, ανάπτυξη. Το μόνο που πετυχαίνουν είναι να φθίνουν τις αντοχές, να διαλύουν την πραγματική οικονομία. Στο σημείο μηδέν που βρισκόμαστε, θα πρέπει να λάβουμε μία κομβική απόφαση. Εάν θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοντέλο, με τους υψηλούς φόρους και τις παθογένειες, που μας έφτασε σε αυτό το σημείο ή θα επιλέξουμε ένα νέο δρόμο, που θα προσφέρει προοπτικές, έστω και δύσκολα, έστω και σε αργότερο χρόνο.


06 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

To κρυφό σχέδιο της Γερμανίας για την Ελλάδα Εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων ύψους 125 δισ. ευρώ στην Ε.Ε. επεξεργάζεται το Βερολίνο ην ώρα που η Ευρωζώνη βρίσκεται σε «νευρική κρίση», η Γερμανία εξετάζει με απόλυτη μυστικότητα εναλλακτικά σχέδια για τη διάσωση της Ελλάδας. Το διάστημα που ακολούθησε από τη συμφωνία τις 21ης Ιουλίου η Μέρκελ και οι στενοί της συνεργάτες έκαναν ασκήσεις επί χάρτου, με στόχο να διαπιστώσουν ποια λύση θα είναι πιο ενδεδειγμένη. Και φυσικά αναμένουν την κατάλληλη στιγμή για να βάλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ένα καινούριο σχέδιο, το οποίο θα καταστήσει βιώσιμο το ελληνικό χρέος.

Τ

Άλλωστε δεν είναι καθόλου τυχαίο πως η σιδηρά κυρία της Γερμανίας τις προηγούμενες ημέρες προσέφερε ουκ ολίγες φορές στήριξη στην Ελλάδα. Η κ. Μέρκελ προειδοποίησε πως εάν επιτραπεί στην Ελλάδα να κηρύξει στάση πληρωμών στο χρέος της, αυτό θα καταστρέψει την επεν-δυτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη και ενδέχεται να πυροδοτήσει ένα ντόμινο σαν και αυτό που προκάλεσε η χρεοκοπία της Lehman Brothers το 2008.

Η ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Τη στιγμή λοιπόν που στην Ευρωζώνη ερίζουν για το ενδεχόμενο ενίσχυσης του EFSF αλλά και για μία πιθανή αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, η γερμανική πλευρά, όπως όλα δείχνουν,

 Tο «Eureca» και οι θετικές συνέπειές του. H αξία των ελληνικών ομολόγων που έχουν στα χέρια τους οι ελληνικές τράπεζες θα αυξηθεί κατά 30 δισ. ευρώ, αποκαθιστώντας τη φερεγγυότητα του τραπεζικού συστήματος

O ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΤΗΣ EΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΟΧΗΜΑ» ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Aλαλούμ με την ενίσχυση του EFSF

είναι έτοιμη να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο για την επίλυση του ελληνικού προβλήματος. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «La Tribune» οι στενοί σύμβουλοι της Γερμανίδας καγκελαρίου κ. Ά. Μέρκελ με επικεφαλής τον κ. Martin Wittig, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας Roland Berger, επεξεργάζονται ένα σχέδιο με την κωδική ονομασία “Εureca”, το οποίο προβλέπει την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου σε μία εταιρεία, με έδρα το Λουξεμβούργο, και τη σταδιακή πώλησή τους με στόχο τη μείωση του χρέους στο 88% του ΑΕΠ. Με βάση το σχέδιο, η Ελλάδα θα πρέπει να εκχωρήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 125 δισ. ευρώ σε μία εταιρία holding με έδρα το

Ενώ λοιπόν η Γερμανία καταστρώνει τα δικά της σχέδια για τη σωτηρία της Ελλάδας, στην Ε.Ε. επικρατεί ένα σκηνικό τρέλας σχετικά με την ενίσχυση του Tαμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Το μπαράζ αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην Ε.Ε. Ο κ. Lorenzo Bini Smaghi, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, δήλωσε πως τα κεφάλαια του EFSF θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως collateral για να δανειστεί το ταμείο από την ΕΚΤ ώστε να έχει περισσότερα κεφάλαια διαθέσιμα για την αντιμετώπιση της κρίσης. “Αυτά τα πράγματα έχουν

τεθεί επί τάπητος. Ίσως ορισμένοι να μη θέλουν να το παραδεχτούν δημοσίως, αλλά τα συζητάνε”, δήλωσε ο κ. Bini Smaghi. Παράλληλα, ο κ. Ewald Nowotny, επίσης μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, ανέφερε: “Τώρα ξεκινήσαμε να συζητάμε την επέκταση (των κεφαλαίων) του EFSF”. Σπεύδοντας, όμως, να κατευνάσει τις υψηλές προσδοκίες, ο κ. Nowotny δήλωσε πως “τα κεφάλαια του EFSF θα είναι περισσότερα από όσα είναι τώρα, αλλά όχι 1 τρισ. ευρώ”. Το θέμα περί αύξησης των κεφαλαίων του ταμείου διασώσεων της Ε.Ε., του EFSF, θα συζητηθεί στο Eurogroup της 3ης Οκτωβρίου,

τόνισε η αυστριακή υπουργός Οικονομικών, Μ. Fekter.

ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ Ωστόσο, ο γερμανικός παράγων ανθίσταται σθεναρά στα όποια σενάρια για αύξηση των κεφαλαίων του EFSF. Ο εκπρόσωπος της Α. Μέρκελ, Σ. Σάιμπερτ, τόνισε ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν συμφωνεί με αλλαγές στον EFSF, πέραν των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου. Ο Γερμανός υπουργός οικονομικών, Β. Σόιμπλε, δήλωσε πως η αύξηση του EFSF είναι “μια χαζή ιδέα, καθώς σημαίνει ότι κάποιες χώρες με ΑΑΑ θα χάσουν την αξιολόγησή τους”. Ο κεντρικός τραπεζίτης της Γερμανίας, κ. Jens Weidmann, χαρακτήρισε την

Λουξεμβούργο. Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τράπεζες, ακίνητα, λιμάνια, τηλεπικοινωνίες, ενώ η διαδικασία ιδιωτικοποίησης εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2025. Το σχέδιο κάνει λόγο για εξαγορά της εταιρίας holding από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι 125 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει τα 125 δισ. ευρώ για να αποπληρώσει μέρος των υποχρεώσεων προς την ΕΚΤ και το EFSF, μειώνοντας έτσι το χρέος της στο 88% του ΑΕΠ από σημερινά επίπεδα στο 145%, χωρίς να απαιτηθεί “κούρεμα”. Με τη μείωση του χρέους η Ελλάδα θα μπορέσει να επιστρέψει στις αγορές, ενώ αναμένεται να επανακτήσει επενδυτική αξιολόγηση (“Α” ή “Α+”) βραχυπρόθεσμα, σημειώνεται σχετικά. Η εταιρία με έδρα το Λουξεμβούργο θα έχει τη δυνατότητα να επενδύσει 20 δισ. ευρώ στην αναδιάρθρωση των ελληνικών στοιχείων ενεργητικού, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις. Η Roland Berger εκτιμα ότι αυτό θα αποφέρει αμέσως περί τα 40 - 60 δισ. ευρώ.

πρόταση για επέκταση των κεφαλαίων του EFSF “μπαζούκα…, μία συνταγή που δεν θα λειτουργήσει για την Ευρώπη”, με το γνωστό επιχείρημα ότι οι κυβερνήσεις δεν θα αναγκαστούν να προχωρήσουν στην απαιτούμενη λιτότητα. Τέλος, δεν έχει τεθεί επί τάπητος επέκταση της ισχύος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας στα 2 τρισ. ευρώ διαμήνυσε και η υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας Elena Salgado. Αλλά και ο επικεφαλής του Eurogroup, Ζ. Κ. Γιούνκερ τόνιζε ότι ο όγκος των κεφαλαίων του EFSF δεν πρόκειται να μεταβληθεί, αλλά το εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.


DEAL news

07¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

Η «ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ» ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

Tις επόμενες μέρες κρίνεται το μέλλον της χώρας»

H ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Oι θετικές επιπτώσεις Τα προγράμματα αναδιάρθρωσης θα έχουν θετική επίδραση 8% του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία, κάτι που θα επαναφέρει την Ελλάδα σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 5%, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων ύψους 4% του ΑΕΠ. Παράλληλα, θα μειωθεί περισσότερο από 50% το βάρος των επιτοκίων δανεισμού της Ελλάδας, χάρη στη μείωση του χρέους και στη βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης. Όλα τα ανωτέρω θα δώσουν στη χώρα τη δυνατότητα να επαναγοράζει χρέος ύψους 1% του ΑΕΠ ετησίως, κάτι που θα οδηγήσει το δημόσιο χρέος σε επίπεδα κάτω του 60% έως το 2018, εκπληρώνοντας έτσι τα κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Οι ιδιωτικοποιήσεις θα έχουν ολοκληρωθεί έως το 2025 και, σε περίπτωση όπου υπάρξει υπεραξία, θα αποδοθεί στην Ελλάδα αφαιρουμένων των τόκων. Αν τα έσοδα είναι χαμηλότερα των 125 δισ. ευρώ, η Ελλάδα θα αναλάβει το κόστος, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό δεν υπερ-

βαίνει το 30% του ΑΕΠ ή τα 150 δισ. ευρώ έως το 2025. Οι αναλυτές της Roland Berger εκτιμούν ότι και σε αυτήν την περίπτωση το χρέος θα υποχωρήσει κάτω από το 70% του ΑΕΠ. Ο σχεδιασμός αυτός θα αποθαρρύνει τους κερδοσκόπους που ποντάρουν σε χρεοκοπίες των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας μέσω των CDSs, οδηγώντας σε κατάρρευση των spreads των αδύναμων κρίκων της Ε.Ε. Ταυτόχρονα, η ιδιωτικοποίηση κατά 100% του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα θα οδηγήσει και σε εξάλειψη της διαφθοράς, ενθαρρύνοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Μία ακόμη θετική συνέπεια του σχεδίου είναι ότι η αξία των ελληνικών ομολόγων που έχουν στα χέρια τους οι ελληνικές τράπεζες θα αυξηθεί κατά 30 δισ. ευρώ, αποκαθιστώντας τη φερεγγυότητα του τραπεζικού συστήματος και μειώνοντας το ρίσκο ενεχύρων της ΕΚΤ κατά 95%, και θα τεθεί τέρμα στην κρίση ρευστότητας της Ελλάδας.

Την ίδια σκληρή γραμμή ακολουθούν απέναντι στην Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Ενωση, γεγονός που έχει ανάψει φωτιές στο οικονομικό επιτελείο. Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ το Σαββατοκύριακο στην Ουάσιγκτον εμφανίστηκε επικριτική απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση, δηλώνοντας «πως αν οι Έλληνες δεν θέλουν τη συμβουλή μας, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτούς». Παράλληλα η Λαγκάρντ τόνισε με νόημα πως είναι στο χέρι της Ελλάδας να αποφύγει τη χρεοκοπία. Το ίδιο αυστηρό ύφος είχε και ο «σκληρός» της τρόικας, Πολ Τόμσεν, ο οποίος διαμήνυσε στον υπουργό Οικονομικών πως η τρόικα δεν θα επιστρέψει στην Αθήνα αν δεν πειστεί πως η κυβέρνηση θα τηρήσει αυτή τη φορά τις δεσμεύσεις της. Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν πως ο Ευάγγελος Βενιζέλος γυρίζοντας από την ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ, που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον μίλησε στους στενούς του συνεργάτες για «ψυχρολουσία» και σκληρή κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Μάλιστα ζήτησε από όλους εγρήγορση και υπευθυνότητα, γιατί, όπως είπε, «τις επόμενες ημέρες κρίνεται το μέλλον της χώρας». Και ενώ ο υπουργός Οικονομικών προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, διαψεύδοντας εκ νέου τα σενάρια συντεταγμένης χρεοκοπίας, η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του επιτρόπου κ. Όλι Ρεν, Αμαντέου Αλταφάζ, ότι οι τελικές αποφάσεις για την καταβολή της έκτης δόσης των δανείων δεν θα ληφθούν στο Eurogroup, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, στο Λουξεμβούργο, άναψε και πάλι

φωτιές. Και αυτό γιατί, όπως είπε ο κ. Αλταφάζ, θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί μία τεχνική εργασία, όπως συνέβη και με τις προηγούμενες δόσεις, με τη σύνταξη από την πλευρά της τρόικας της σχετικής «έκθεσης συμμόρφωσης». Η έκθεση αυτή, τόνισε, θα αποτελέσει τη βάση επί της οποίας θα ληφθεί η απόφαση από τις χώρες μέλη της ευρωζώνης για την εκταμίευση της δόσης. Πάντως ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε γνωστό πως πρόθεση του προέδρου του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ είναι να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της ευρωζώνης το συντομότερο δυνατόν, μέσα στον Οκτώβριο, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση στην Ελλάδα και να αποφασιστεί η εκταμίευση της επόμενης δόσης των δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι η αξιολόγηση της τρόικας θα είναι θετική. Μια παρόμοια εξέλιξη θα διασφαλίσει στις ελληνικές αρχές την εξυπηρέτηση των δανειακών τους αναγκών, ανέφερε ο Αμαντέου Αλταφάζ. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Eurogroup θα πραγματοποιήσει άλλη μία συνεδρίαση όσο το δυνατόν νωρίτερα, εντός του Οκτωβρίου, προκειμένου να συζητήσει την κατάσταση στην Ελλάδα και να εξετάσει την εκταμίευση της επόμενης δόσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Από τα παραπάνω δημιουργείται η αίσθηση πως κάθε άλλο παρά είναι δεδομένη η εκταμίευση της 6ης δόσης, παρά την αισιοδοξία που απέπνεε η ελληνική πλευρά σε όλη τη διάρκεια του σαββατοκύριακου και παρά την προσπάθεια Βενιζέλου να πείσει την κ. Λαγκάρντ ότι οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί έχουν ως βασική αιτία την πρωτοφανή ύφεση στην ελληνική οικονομία.

Νέα εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις; Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκονται για μια ακόμη φορά οι σχέσεις της κυβέρνησης με την τρόικα λόγω του θέματος με την εργασιακή εφεδρεία. Στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες και κατά τη χθεσινοβραδινή συνάντηση των κκ.

Ρέππα- Βενιζέλου διαπιστώθηκαν σοβαρά νομικά και συνταγματικά κωλύματα στην εφαρμογή του μέτρου, ενώ σημαντικό είναι το ζήτημα που προκύπτει με το θέμα της καταβολής αποζημίωσης σε όσους εν τέλει απολυθούν από θέσεις αορίστου χρόνου ή και μονίμων

υπαλλήλων. Γι’ αυτό αργά το βράδυ της Τετάρτης αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη του Υπουργικού Συμβουλίου το θέμα της εφεδρείας. Όταν οι τροϊκανοί ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις, εξέφρασαν έντονη δυσφορία και ξεκαθάρισαν πως η κυβέρνηση

πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και ως το τέλος του 2011 πρέπει να τεθούν σε εφεδρεία 30.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Πηγές προσκείμενες στο ΥΠΟΙ υποστηρίζουν πως η τρόικα διαμήνυσε στον υπουργό πως δεν θα δεχτεί καμία επα-ναδιαπραγμάτευση, διαφορετικά είναι πιθανό να αποχωρήσει εκ νέου από τη χώρα, πράγμα που θα «δοκίμαζε» την εκταμίευση της 6ης δόσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ιδιαίτερα δυσαρεστημένος εμφανίζεται ο Πολ Τόμσεν.


08 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

να «κενό αέρος» ύψους 30 δισ. ευρώ, απειλεί να στείλει την Ελλάδα στο καθεστώς της μόνιμης και σκληρής γερμανικής εποπτείας για τα επόμενα 10 χρόνια. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, το ποσό αυτό έλειπε το πρωινό της Τρίτης που ο πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου έπαιρνε το αεροπλάνο από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να ταξιδέψει στο Βερολίνο, όπου θα συναντώνταν με την Γερμανίδα καγκελάριο κ. Άνγκελα Μέρκελ και τον υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης της κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Έ

Ένα «κενό αέρος» ύψους 30 δισ. ευρώ, απειλεί να στείλει την Ελλάδα στο καθεστώς της μόνιμης και σκληρής γερμανικής εποπτείας για τα επόμενα 10 χρόνια. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, το ποσό αυτό έλειπε το πρωινό της Τρίτης που ο πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου έπαιρνε το αεροπλάνο από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να ταξιδέψει στο Βερολίνο, όπου θα συναντιόταν με την Γερμανίδα καγκελάριο κ. Άνγκελα Μέρκελ και τον υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης της κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Αν η Ελλάδα είχε κατορθώσει να καλύψει αυτό το κενό, τότε η ιστορία θα γράφονταν με εντελώς διαφορετικό τρόπο και ενδεχομένως η χώρα να απέφευγε την απόλυτη γερμανική ομηρία που ουσιαστικά αποφασίσθηκε σε εκείνη τη συνάντηση. Πώς όμως προέκυψε αυτή η μαύρη τρύπα; Το μυστικό βρίσκεται καλά κρυμμένο σε τρία αρτικόλεξα: PSI. Πρόκειται για τον κωδικό του προγράμματος αναχρηματοδότησης του ελληνικού χρέους, μέσω της ανακύκλωσης ομολόγων, που λήγουν στην επόμενη 10ετία. Η προσδοκία ήταν να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία το περίπου 90% των ελληνικών ομολόγων, που βρίσκονται διασκορπισμένα σε εγχώρια και ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη αυτής της προσπάθειας, όμως, τα αποτελέσματα της πόρρω απέχουν από το να θεωρηθούν ικανοποιητικά. Οι τελευταίες πληροφορίες ανα-

30 δισ. ευρώ μας στέλνουν υπό γερμανική εποπτεία Tο μυστικό «κρύβεται» στο PSI, τον κωδικό προγράμματος αναχρηματοδότησης του χρέους φέρουν ότι στο PSI έχουν δεσμευθεί ομόλογα συνολικής αξίας 105 δισ. ευρώ. Ο στόχος όμως έκανε λόγο για 135 δισ. ευρώ. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, αυτό το gap είναι ικανό να τινάξει στον αέρα όλη την προσπάθεια και αυτό ακριβώς απειλείται αυτή τη στιγμή. Ήδη οι συζητήσεις για την υιοθέτηση του plan b, που προωθείται από τη Γερμανία, ξεκίνησαν. Το θέμα απασχόλησε τον κ. Γιώργο Παπανδρέου και την κ. Άνγκελα Μέρκελ κατά την τελευταία τους συνάντηση, όπου ο Ελληνας πρωθυπουργός αναγκάστηκε να σκεφτεί πάνω στο ενδεχόμενο ενός κουρέματος του χρέους της χώρας μας της τάξης του 50%. Με βάση το τρέχον PSI,Tο σίριαλ με το haircut, το plan b και οι επιπτώσεις που θα έχει

το haircut δεν ξεπερνά το 21%. Όμως η προθυμία συμμετοχής σ’ αυτή τη διαδικασία είναι περιορισμένη. Αν και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το project, πλέον, αμφισβητείται. Για παράδειγμα, ο κ. Γιόζεφ Άκερμαν, CEO της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας, της Deutsche Bank, έλεγε λίγες

TΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1,5 δισ. ή 2,3 δισ. η είσπραξη Πόσα λεφτά υπολογίζει να εξασφαλίσει το ελληνικό δημόσιο από την είσπραξη του νέου τέλους για τα ακίνητα; Περίπου 2,3 δισ. ευρώ. Και πόσα εκτιμά η Ε.Ε. ότι θα κατορθώσει να διασφαλίσει; Όχι πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. Αν οι Βρυξέλλες επιβεβαιωθούν και ως προς αυτή την εκτίμηση τους, τότε, αμέσως – αμέσως, δημιουργείται μια νέα μαύρη τρύπα, της τάξης των 800 εκατ. ευρώ, η οποία, με κάποιον τρόπο, θα πρέπει να κα-

λυφθεί άμεσα. Αλλιώς, ο προυπολογισμός του 2011 κινδυνεύει να πέσει έξω στο παρά 5’ και παρά το γεγονός ότι έχουν ληφθεί πακέτα μέτρων το τελευταίο 12μηνο που προκάλεσαν τη μήνιν του ελληνικού λαού. Οπότε τι θα γίνει; Το πιθανότερο είναι ότι το οικονομικό επιτελείο, την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά, θα αναγκασθεί να προχωρήσει σε νέα αύξηση της έμμεσης φορολογίας αυτή τη φορά. Γιατί χρόνος και πε-

ώρες πριν ο κ.Παπανδρέου προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Βερολίνου ότι το PSI έχει καλές πιθανότητες για να πετύχει. Λίγα 24ωρα νωρίτερα, η μεγαλύτερη αμερικανική οικονομική εφημερίδα, η Wall Street Journal, υποστήριζε ότι ο στόχος του 90% βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, τραπεζικές πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν το θέμα εκ των έσω και συνήθως είναι καλά ενημερωμένες, επέμεναν κι επιμένουν ότι λείπουν 30 δισ. ευρώ, που θα είναι αυτά που στο τέλος θα μας οδηγήσουν κατευθείαν στο plan b. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως αρκετοί στην Ελλάδα θεωρούν την εξέλιξη αυτή ακόμα και θετική, υπό όρους. Ενδεχο-

μένως, επειδή αγνοούν τις επιπτώσεις της στην πραγματική οικονομία. Για παράδειγμα, στις τράπεζες. Υπολογίζεται ότι αν το κούρεμα που θα αποφασισθεί στο πλαίσιο του plan b φτάσει στο 50%, τότε οι ενέσεις που θα απαιτηθεί να γίνουν στις κεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών θα είναι – με δύο λόγια – χωρίς προηγούμενο. Το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι πως οι περισσότερες απ αυτές θα χρειαστεί να κρατικοποιηθούν, έστω για λίγο, μέχρι να κατορθώσουν να βρουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για να τα επιστρέψουν στο δημόσιο και να αποκτήσουν ξανά την ανεξαρτησία τους. Έως ότου όμως συμβεί αυτό, η ελληνική χρηματοπιστωτική κοινότητα θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία, που όμοια της δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν. Κι αυτή είναι μόνο μια από τις πολλές και εξαιρετικά πολύπλοκες διαστάσεις που έχει το συγκεκριμένο ζήτημα. Το θέμα είναι πόσο πιθανό είναι να υιοθετηθεί το plan b, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι μετά και το τελευταίο ταξίδι του κ. Παπανδρέου στο Βερολίνο, πολλές. Έστω κι αν επισήμως, το σενάριο διαψεύδεται σε κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο…ριθώρια για νέα άμεση φορολογία, δεν υπάρχει. Κι αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά στο υπουργείο Οικονομικών. Μόνο που η έμμεση φορολογία δεν περνάει εύκολα από τις Βρυξέλλες. Οπότε θα πρέπει να λυθεί κι αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Εικάζεται πάντως ότι μια μέση λύση, τελικώς, θα βρεθεί, γιατί θα είναι προς όφελος όλων. Οπότε, θα κάνουν και τα «στραβά μάτια», όπου αυτό χρειαστεί.


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

09

ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ

H συμφωνία για τα 51 εκατ. ευρώ δώ και πάνω από ένα μήνα ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης έχει επιστρέψει οικογενειακώς στην Aθήνα και με μια αιφνιδιαστική κίνηση, εντελώς πρωτοποριακή για τη χώρα βρίσκεται στο παρά πέντε για να κλείσει μια συμφωνία-σταθμό.

E

O Λαυρεντιάδης κατέθεσε χθες τα 51 εκατομμύρια ευρώ στην Proton Bank για την υπόθεση της «υπεξαίρεσης» κάνοντας χρήση του νέου αναθεωρημένου το 2010, άρθρο 384 του ποινικού κώδικα (άρθρα 374, 375) σύμφωνα με το οποίο εξαλείφεται το αξιόποινο εάν «ο υπαίτιος με τη δική του θέληση και πριν εξεταστεί η πράξη του ικανοποιήσει εντελώς το ζημιωμένο. Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον επιχειρηματία, ο κ. Λαυρεντιάδης δεν αποδέχεται ότι διέπραξε αδικήματα αλλά προχώρησε σ’ αυτή την κίνηση για να απεμπλακεί τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του από δικαστικές εμπλοκές που ασφαλώς θα δημιουργούσαν προβλήματα στις επιχειρηματιικές του δραστηριότητες. Tο κλείσιμο της συμφωνίας όμως που θα σήμαινε και την έκδοση διάταξης από τον Eισαγγελέα Γ. Δραγασάκη για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης και την εξάλειψη του αξιόποινου εξελίσσεται σε θρίλερ, με έντονο μάλιστα παρασκήνιο και αρκετά ερωτηματικά. Eνώ τα χρήματα βρίσκονται ήδη σε ειδικούς λογαριασμούς για να εκταμιευτούν μόλις ανάψει το «πράσινο φως», ενώ τα «συμφωνητικά» είχαν μελετηθεί και από τις δυο πλευρές και ενώ ήταν ενήμερη σχεδόν όλη η ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης μέσω των αλλεπάλληλων επαφών που έγιναν την Tρίτη το βράδυ... διέρευσε ότι κατά τη συνεδρίαση της επόμενης μέρας του Δ.Σ. της Proton Bank θα σημειωνόταν εμπλοκή. Πραγματικά στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Tράπεζας ο διορισμένος επίτροπος από την Tράπεζα της Eλλάδος κ. Θ. Σαξώνης προέβαλε ένα είδος «βέτο» και αν και ήταν πλήρως ενημερωμένος και κατ’ αρχήν σύμφωνος, ζήτησε νέα προθεσμία προκειμένου να επανεξετάσει το κείμενο που θα υπέγραφε η Tράπεζα. O νομικός εκπρόσωπος του κ. Λαυρεντιάδη έστειλε επιστολή στο Δ.Σ. της Proton Bank και καθιστούσε σαφές πως «τα χρήματα τοποθετήθηκαν όπως υπέδειξε η τράπεζα, στα πλαίσια της συμφωνίας όλων των πλευρών και η τυχόν άρνηση να τα αποδε-

χτούν είναι επιζήμια για την τράπεζα». Oι πληροφορίες λένε ότι ο κ. Σαξώνης επικοινώνησε με τον διοικητή της Tράπεζας της Eλλάδος αλλά θεωρείται άγνωστο εάν καθ’ υπόδειξή του προχώρησε σ’ αυτή την κίνηση. Nομικοί κύκλοι πάντως εκτιμούσαν χθες ότι αυτή η «καθυστέρηση ωρών» δεν θα έχει συνέχεια καθώς η διαδικασία είναι απολύτως νόμιμη και αφορά μόνο την υπόθεση των 51 εκατομμυρίων και όχι οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα που ενδεχομένως μπορεί να προκύψει στην Proton Bank. Xθες το μεσημέρι κατατέθηκαν σε ειδικούς λογαριασμούς της Proton τα 51 εκατομμύρια ευρώ και είναι πλέον ζήτημα ημε-

καν στην Eυελπίδων τόσο ο επιχειρηματίας όσο και οι συνήγοροί του κ. I. Mατζουράνης και N. Aνδρουλάκης, και ζήτησαν να γίνει χρήση του άρθρου 384 του Ποινικού Kώδικα. Tαυτόχρονα υπήρξε επαφή και κατ’ αρχήν συμφωνία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Proton κ. Γ. Tανισκίδη. H πλευρά Λαυρεντιάδη ζήτησε από τις εισαγγελικές αρχές τη διατύπωση και ενός κειμένου που θα απαλλάσσει τον επιχειρηματία και γι’ αυτό έγιναν μια σειρά από ραντεβού με τον επικεφαλής του Oικονομικού Eγκλήματος εισαγγελέα Eφετών Γρ. Πεπόνη, τον αντιεισαγγελέα του Aρείου Πάγου και επικε-

Tα χρήματα κατατέθηκαν στην Proton Bank H πλήρης απαλλαγή του επιχειρηματία και η θέση που εκφράζουν οι συνεργάτες του Tο παρασκήνιο των συζητήσεων και η ξαφνική εμπλοκή ρών η υπογραφή της συμφωνίας με την Tράπεζα, η οποία και θα προβεί σε ρητή δήλωσή της πως ικανοποιήθηκε πλήρως από οποιεσδήποτε απαιτήσεις της για το συγκεκριμένο ποσό έναντι του επιχειρηματία. Mόλις συμβεί αυτό ο εισαγγελέας κ. Γ. Δραγάτσης θα προχωρήσει στην έκδοση διάταξης αρχειοθέτησης της υπόθεσης την οποία θα επικυρώσει και ο επικεφαλής του τμήματος Oικονομικού Eγκλήματος της Eισαγγελίας Eφετών κ. Γρ. Πεπόνης. Όλα ξεκίνησαν κάτω από άκρα μυστικότητα στις αρχές του μήνα όταν εμφανίστη-

φαλής της Aρχής κατά του Ξεπλύματος Bρώμικου Xρήματος, Π. Nικολούδη, τον εισαγγελέα του Aρείου Πάγου κ. Tέντε, κ.ά. Tο κείμενο που κατ’ αρχήν συντάχθηκε χρειάστηκε να «εξεταστεί» και να εγκριθεί επισταμένα και από τις δυο πλευρές. Όπως έχει γίνει γνωστό η απαλλαγή των ευθυνών μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας -το ακαταδιώκτο θα αφορά μόνο τον ίδιο και τους συνεργάτες του που έλαβαν δάνεια από την Tράπεζα και όχι τα άλλα μέρη του Δ.Σ. της Tράπεζας για τα οποία θα συνεχιστεί η έρευνα.

Όλοι κερδισμένοι «Eίναι δύσκολο να μην δεχθεί η Tράπεζα τα χρήματα» ήταν η άποψη που εξέφρασαν στελέχη της Tράπεζας της Eλλάδος εφ’ όσον η λύση είναι καθ’ όλα νόμιμη και η ίδια η Proton θα βγει κερδισμένη ιδιαίτερα σ’ αυτή την κρίσιμη χρονικά περίοδο για το τραπεζικό σύστημα και την αναμε-

νόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Στο προχθεσινό Δ.Σ. της Tράπεζας όπου κατ’ αρχήν δεν ελήφθη απόφαση για την υπόθεση Λαυρεντιάδη παραιτήθηκεε «για προσωπικούς λόγους» ο κ. K. Kαραμάνης και τη θέση του στο Δ.Σ. ανέλαβε η κ. Aικατερίνη

Mπερίτση. Tη διοίκηση της Tράπεζας έχει από το καλοκαίρι ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γ. Tανισκίδης και ο αντιπρόεδρος κ. Γ. Mυλωνάς. Γνώμη στην Proton πέρα από τον επίτροπο κ. Θ. Σαξώνη έχει και ο εκπρόσωπος του ελληνικού Δημοσίου, λόγω έκδοσης από την

τράπεζα προνομιούχων μετόχων κ. Eμμ. Tσιριτάκης. Στο πρόσφατο Δ.Σ. της Tράπεζας εξελέγησαν ως μη εκτελεστικά μέλη οι: Δημ. Pέππας, N. Kουτσος, Aλ. Aλεξιάδης, K. Kαστρινάκης και ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ο κ. Eυ. Παπαευαγγέλου.


10 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

ιαστάσεις θρίλερ παίρνει το σκληρό παζάρι που γίνεται μεταξύ των εργολάβων και του υπουργείου Υποδομών για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης, που αποτελεί το δεύτερο «φιλέτο» (μαζί με τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού) για τις κοινοπραξίες που ετοιμάζονται να μπουν στη μάχη.

Δ

Κομβικό σημείο της διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, είναι οι «εκπτώσεις» που ζητούν οι κατασκευαστές, προεξαρχόντων από πλευράς ελληνικών ομίλων της Ελλάκτωρ του Γιώργου Μπόμπολα, της ΓΕΚ Τέρνα του Γιώργου Περιστέρη και από πλευράς ξένων των γαλλικών ομίλων Vinci και Aeroports de Paris. Αποτέλεσμα της διαφωνίας είναι η δημοπράτηση, που έχει οριστεί να γίνει (μετά από πέντε αναβολές) στις 18 Οκτωβρίου να βρίσκεται για άλλη μια φορά στον… αέρα και να είναι αμφίβολο αν θα προχωρήσει. Οι «εκπτώσεις» που ζητούν οι κατασκευαστές, αφορούν στη μείωση του κατασκευαστικού αντικειμένου, την οποία θεωρούν απαραίτητη, μετά το «ψαλίδισμα» του προϋπολογισμού του έργου από 1 δισ. ευρώ σε 800 εκατ. ευρώ. Σημείο τριβής αποτελεί το μήκος του αεροδιαδρόμου, για το οποίο οι ενδιαφερόμενες κοινοπραξίες ζητούν να μειωθεί στα 3,2 χλμ. από τα 3,8 χλμ. που είναι η αρχική προδιαγραφή. Αυτό το αίτημα έχει προκαλέσει κόντρες και σε πολιτικό επίπεδο. Ο υπουργός Υποδομών Γιάννης Ραγκούσης επιμένει να μη πειραχτεί το μήκος του αεροδιαδρόμου, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στελέχη του υπουργείου Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη του Ευάγγελου Βενιζέλου, χαρακτηρίζουν μαξιμαλιστική απαίτηση του υπουργείου Υποδομών την προδιαγραφή για αεροδιάδρομο 3,8 χλμ. Το υπουργείο Οικονομικών αποδέχτηκε την άποψη των κατασκευαστών, ότι με το μήκος 3,2 χλμ. του αεροδιαδρόμου δεν θα υπάρξει επίπτωση στην προσγείωση και απογείωση όλων των τύπων αεροσκαφών, κάτι που δεν συμφωνεί το υπουργείο Υποδομών.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ Στις διαδοχικές συναντήσεις που έγιναν με κάθε ενδιαφερόμενο όμιλο, εκτός από την διαφωνία για το μήκος του αεροδιαδρόμου, προέκυψαν και άλλες διαφορές, οι οποίες συζητήθηκαν πίσω από κλειστές πόρ-

Σκληρό παζάρι εργολάβων – υπουργείου για το Καστέλι Τα «όχι» του Ραγκούση στις απαιτήσεις που… απειλούν την δημοπράτηση τες και ελάχιστες είχαν γίνει γνωστές ως τώρα. Στις περισσότερες το υπουργείο Υποδομών είπε ανυποχώρητα «όχι» κι αυτό είναι που δημιουργεί αμφιβολίες, αν η δημοπράτηση θα προχωρήσει στις 18 Οκτωβρίου. Ποιες ήταν οι άλλες απαιτήσεις των κατασκευαστών που απέρριψε το υπουργείο και συνεχί-

σμού. • Απορρίπτεται η αλλαγή της κατηγορίας του διαδρόμου από F σε Ε (όπως και του διαδρόμου προσαπογειώσεων από 3,8 χλμ. σε 3,2 χλμ.) γιατί έτσι δεν θα καλύπτονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροδρομίου, που επιθυμεί το Υπουργείο.Το υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί με τους κατασκευαστές για μείωση του μήκους στα 3,2 χλμ. του αεροδιαδρόμου

ζουν να αποτελούν σημείο τριβής; • Δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα των εργολάβων να συμπεριληφθούν στη σύμβασης παραχώρησης του νέου αεροδρομίου και τα αεροδρόμια Χανίων και Σητείας, γιατί αυτό θα επέφερε ολοκληρωτική αλλαγή της εικόνας του διαγωνι-

• Το Δημόσιο δεν μειώνει το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία του αεροδρομίου που θα δημιουργηθεί, σε ποσοστό μικρότερο του 55% (οι εργολάβοι ζητούσαν 50% - 50%), γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν ασύμφορο. • Δεν γίνεται αποδεκτό το αίτημα των

κατασκευαστών για μείωση ή υποβιβασμό άλλων βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως η μείωση της επιφάνειας του κτιρίου του αεροσταθμού, η κατάργηση των γεφυρών επιβίβασης, η κατάργηση υπόγειου συστήματος εφοδιασμού καυσίμων των αεροσκαφών, η πρόβλεψη μικρότερης δυναμικότητας στη διακίνηση των αποσκευών. • Απορρίπτεται το αίτημα των κοινοπραξιών, να αναλάβει το Δημόσιο τον κίνδυνο της αύξησης του βασικού επιτοκίου μέχρι την έναρξη της παραχώρησης του νέου αεροδρομίου, ενώ το υπουργείο Υποδομών δεν αναλαμβάνει την παροχή οποιωνδήποτε εγγυήσεων για το ύψος του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων (το «Σπατόσημο» που έχει επιβληθεί στο «Ελ. Βενιζέλος). Οι κατασκευαστές ζητούν να μειωθεί κατά 80% το τέλος, για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητα του νέου αεροδρομίου.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ FRAPORT

Οι ζυμώσεις φέρνουν νέες κοινοπραξίες Παρά τις κόντρες με το υπουργείο Υποδομών, που μπορεί να προκαλέσει για έκτη συνεχή φορά την αναβολή της δημοπράτησης για το Καστέλι, οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι εντείνουν τις επαφές τους με τους ξένους κολοσσούς. Από τις ζυμώσεις αυτές, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να προκύψουν νέες κοινοπραξίες που θα δώσουν το παρών στη μάχη για το «φιλέτο»

της Κρήτης. Νέο πρόσωπο θα είναι η γερμανική Fraport, (που ενδιαφέρεται για το «Ελ. Βενιζέλος») η οποία λέγεται ότι έχει έρθει σε επαφή με την Archriodon Group και την αυστριακή Starbag. Δεν αποκλείεται η Ελλάκτωρ του Γιώργου Μπόμπολα να συμμετάσχει μαζί με την J&P Άβαξ του Δάκη Ιωάννου (συνεταίρου σε όλες σχεδόν τις συμβάσεις παραχώρησης) και στο ίδιο σχήμα να είναι και οι

γαλλικές Boyques και Aeroports de Paris, με τις οποίες είχε συστήσει αρχικά κοινοπραξία ο Δ. Ιωάννου. Η Vinci, που ήταν με τον Γ. Μπόμπολα, ενδεχομένως να συμμετάσχει μόνη της, ενώ Η ΓΕΚ Τέρνα του Γιώργου Περιστέρη θα είναι στην αφετηρία μαζί με τη Hochtief, τον όμιλο Κοπελούζου, την Intrakat του Σωκράτη Κόκκαλη και την ΑΕΓΕΚ του Γιάννη Μαρούλη.

Ο ΡΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Οι πληροφορίες φέρουν ως κεντρικό πρόσωπο, που βρέθηκε στη μέση της επιχειρηματικο-πολιτικής κόντρας, τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Υποδομών Σέργιο Λαμπρόπουλο (πρώην στέλεχος της ΓΕΚ Τέρνα του Γιώργου Περιστέρη), ο οποίος προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα στους κατασκευαστές και στα δύο υπουργεία Υποδομών και Οικονομικών. Λέγεται πως όσα κέρδισαν οι κοινοπραξίες στην κόντρα τους με το υπουργείο Υποδομών, οφείλονται στην βοήθεια του κ. Λαμπρόπουλου, που συμμετείχε σε όλες τις συναντήσεις Ραγκούση – εργολάβων. Σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, το υπουργείο επέφερε τροποποιήσεις στη δημοπράτηση, που ζήτησαν οι κατασκευαστές. Σύμφωνα με αυτές, το Δημόσιο, επειδή το έργο δεν είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την δική του συμμετοχή στη δαπάνη του νέου αεροδρομίου που ανέρχεται σε 220 εκατ. ευρώ, πλέον του κόστους των 80 εκατ. ευρώ για τις απαλλοτριώσεις. Επίσης επιλύθηκε το θέμα της προμήθειας των αεροβοηθημάτων, ενώ ο χρόνος παραχώρησης του αεροδρομίου, ορίστηκε στα 35 χρόνια (αν και τέθηκε θέμα για 25 – 30 χρόνια) σε αντάλλαγμα για τη συμμετοχή κατά 55% του Δημοσίου. Σημαντική ήταν η παρέμβαση του κ. Λαμπρόπουλου και στο να μειωθεί το ποσό της εγγυητικής επιστολής του αναδόχου, ενώ θα θεσπιστεί ρήτρα για ενδεχόμενη αποζημίωση του παραχωρησιούχου, σε τυχόν αύξηση της κίνησης του πολιτικού αεροδρομίου Σούδας των Χανίων, λόγω κατάργησης του στρατιωτικού αεροδρομίου της περιοχής.


12 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

Οργή Μαξίμου για τα σενάρια «αποκα Eπίκειται μήνυμα του πρωθυπουργού ότι «ο ίδιος θα ηγηθεί του ΠAΣOK και στις επόμενες εκλογές» ργή εκπέμπει το Μέγαρο Μαξίμου εναντίον εκδοτικών κέντρων, ΜΜΕ, εταιρειών δημοσκοπήσεων, αλλά και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους κατηγορεί συλλήβδην ότι απεργάζονται σχέδια αποδυνάμωσης του Γιώργου Παπανδρέου και της κυβέρνησης, με σκοπό την επιβολή εκ των πραγμάτων μιας άλλης διακυβέρνησης της χώρας, προϊόν συγκυβέρνησης των δυο μεγάλων κομμάτων η και ευρύτερης ακόμη συμμετοχής.

Ο

Ο πρωθυπουργός φέρεται έξαλλος από τη διακίνηση αυτών των σεναρίων, τα οποία μάλιστα συνοδεύονται στην ακραία τους εκδοχή και είτε από την αντικατάσταση του στην πρωθυπουργία από άλλο εξέχον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είτε από την απόσυρσή του από την ηγεσία του κόμματος λίγο πριν από τις εκλογές, με την κίνηση διαδικασιών διαδοχής, με τον επόμενο αρχηγό να ηγείται του κυβερνώντος κόμματος στις εκλογές, με μια διαδικασία δηλαδή ανάλογη της διαδοχής Σημίτη – Παπανδρέου στις αρχές του 2004.

«ΕΓΩ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ» Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της DEALnews, ο κ. Παπανδρέου είναι έτοιμος με την πρώτη ευκαιρία, να διαψεύσει όλα αυτά τα σενάρια και να διαβεβαιώσει τους ψηφοφόρους ότι ο ίδιος θα ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ και στις επόμενες εκλογές, στέλνοντας σαφές μήνυμα στους… σεναριογράφους. Αυτό θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν οι κρίσιμες εν εξελίξεις νέες διαπραγματεύ-

σεις με την τρόικα και εφόσον όλα κυλίσουν όπως έχουν συμφωνηθεί (βλ. σχετικό ρεπορτάζ), ώστε να μη δοθεί η εντύπωση στους δανειστές ότι η αμφισβήτηση της πρωθυπουργίας του αποτελεί υπαρκτό πολιτικό ζήτημα και αποδυναμωθεί έτσι περαιτέρω η διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης έναντι των δανειστών. Πέραν όμως αυτού, ο πρωθυπουργός θέλει «να κόψει τον βήχα» των επίδοξων «δελφίνων», που είδαν ξαφνικά τα ονόματά τους να φιγουράρουν ως υποψήφιοι καλύτεροι αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ από τον Γ. Παπανδρέου. Ιδού πώς έχει το παρασκήνιο: ο πρωθυπουργός πληροφορήθηκε από έμπιστη πηγή του, ότι από τη στιγμή που μετά τον κ. Σαμαρά και ο ίδιος αρνείται πλέον τη συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ. ως λύση για το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, θα ακολουθήσει μπαράζ πιέσεων από ΜΜΕ που εκπροσωπούν επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα που βλέπουν την κυβέρνηση του «μεγάλου συνασπισμού», χωρίς τους δυο ηγέτες των κομμάτων ως την πλέον ενδεικνυόμενη προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκαν και οι δημοσκοπήσεις που περιείχαν μεταξύ άλλων και το ερώτημα αν ο κ. Παπανδρέου ή ο κ. Βενιζέλος ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τη Ν.Δ. στις εκλογές. Το Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει επίσης, ότι ο Ευ. Βενιζέλος αδιαφορεί για αυτές τις ευνοϊκές για εκείνον μεθοδεύσεις και παραμένει σταθερός στην πολιτική συμφωνία που έχει συνάψει με τον Γ. Παπανδρέου από την παραμονή του ανασχηματισμού για κοινή πορεία με στόχο τη διάσωση της χώρας. Γνωρίζει όμως επίσης, ότι άλλοι «δελφίνοι» έχουν άμεση σχέση με την υποκίνηση αυτών των δημοσιευμάτων και την «εφεύρεση» των ερωτημάτων αυτών στις δημοσκοπήσεις, που αντικειμενικά λειτουργούν σε βάρος της πρωθυπουργικής ικανότητας καιOι δημοσκοπήσεις που περιείχαν μεταξύ των άλλων το ερώτημα αν ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Bενιζέλος έχουν μεγαλύτες πιθανότητες να κερδίσουν τη N.Δ., έχει το νοημά τους

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ HELEXPO - ΔΕΘ ΑΕ

Kαταργείται και αλλάζει πρόσωπο η Διεθνής Eκθεση Θεσσαλονίκης

Αλλάζουν τα πάντα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η απόφαση του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου είναι ειλημμένη και η ΔΕΘ, με τη σημερινή τουλάχιστον μορφή της, αποτελεί ουσιαστικά ήδη παρελθόν. Αιτία, η μετατροπή της τα τελευταία χρόνια από το μείζον πολιτικό και οικονομικό γεγονός της χρονιάς σε συγκρουσιακό πεδίο, με το ετήσιο ραντεβού διαμαρτυρομένων κοινωνικών ομάδων, εργαζομένων, κομμάτων και αντιεξουσιαστικών στοιχείων, που έχει ως βέβαιο αποτέλεσμα τη δη-

μιουργία άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο εκτεταμένων και σφοδρών επεισοδίων, καταργώντας την ομαλή κοινωνική ζωή της συμπρωτεύουσας και αλλοιώνοντας δραματικά τον χαρακτήρα της κορυφαίας Διεθνούς Έκθεσης που πραγματοποιείται στη χώρα μας. Βάσει του σχεδίου του πρωθυπουργού, η ΔΕΘ, η οποία πιθανότατα να αλλάξει και όνομα – τίτλο, θα μετατραπεί σε ένα αμιγώς οικονομικό – αναπτυξιακό – εμπορικό γεγονός, από το οποίο θα «εξαφανιστεί» η παρουσία των πολιτικών. Το εγκαίνια της «νέας Αναπτυξιακής και Εμπορικής Έκθεσης» θα πραγματοποιούνται

αξιοπιστίας του Γ. Παπανδρέου και αφετέρου να δημιουργήσουν πρόβλημα στις σχέσεις του με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, που φέρεται από αυτές και ως αδιαφιλονίκητο φαβορί για να τον διαδεχτεί. Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να συγχωρήσει ότι αυτός ο κύκλος της εσωτερικής αμφισβήτησης, με προβολή στο μέλλον, συμβαίνει την πιο κρίσιμη ώρα των διαπραγματεύσεων του ίδιου και του κ. Βενιζέλου με την τρόικα, προκαλώντας πρόβλημα όχι απλά στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά στην ίδια τη χώρα και το μέλλον της.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Σε πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυπουργός ζήτησε με επίταση από τους υπουργούς του να σταματήσουν κάθε συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις τόσο εντός των κυβερνητικών οργάνων όσο και δημόσια. Αυτό επιτεύχθηκε, μολονότι οι υποστηρικτές της συγκυβέρνησης εντός του υπουργικού συμβουλίου είναι πλέον γνωστοί (Α. Λοβέρδος, Α. Διαμαντοπούλου, Δ. Ρέππας κ.α.). Ωστόσο, τη σκυτάλη των δημόσιων παραινέσεων περί συγκυβέρνησης την πήραν πολλοί βουλευτές, με την πλειοψηφία τους να προέρχεται από τη «βενιζελική» πλευρά και με επικεφαλής τους φανατικότερους εξ αυτών (Δ. Λιτζέρης, Λ. Γρηγοράκος, Ν. Σαλαγιάννης, Θ. Αλευράς κ.α.), όμως παρόμοιος προβληματισμός εκδηλώνεται και από συναδέλφους τους της παπανδρεϊκής πτέρυγας. Το Μαξίμου αναγνωρίζει την πολιτική ψυχολογική κόπωση και φόρτιση των βουλευτών, που αγγίζει τα όρια της εξάντλησης. Εξ αυτού και τα επαινετικά σχόλια απέναντι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και τη γενναιότητα της, από τον πρωθυπουργό

όχι από τον πρωθυπουργό από τον υπουργό Οικονομικών ή Ανάπτυξης, όπως έγινε φέτος. Η κρατική συμμετοχή σε επίπεδο περιπτέρων θα τονωθεί μετά τη φετινή «κοιλιά». Ενώ θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο συνεδριακό σκέλος της Έκθεσης, με τη διεξαγωγή φόρουμ, συζητήσεων κλπ, που έχουν ατονήσει τα τελευταία χρόνια. Στο μεταξύ η κυβέρνηση θα προχωρήσει στο σχέ-διο συγχώνευσης της HELLEXPO Α.Ε. με την ΔΕΘ Α.Ε., ενώ προς το παρόν και για λόγους οικονομίας αναστέλλονται τα σχέδια μετεγκατάστασης της ΔΕΘ στη Σίνδο ή οπουδήποτε αλλού.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ «Το κακό παράγινε. Η Έκθεση από ορόσημο για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, έχει μεταβληθεί σε μια απλή πασαρέλα

Θα αλλάξει και όνομα και τίτλο και θα «εξαφανιστεί» η παρουσία πολιτικών


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

ΘΕΣΕΙΣ

θήλωσης» του Γιώργου για να κόψει τον βήχα των «δελφίνων» ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου. Ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που εκτιμούν ότι ορισμένες από αυτές τις τοποθετήσεις δεν είναι και τόσο «αθώες». Όμως, αδυνατούν να διασταυρώσουν υπόγειες διεργασίες με στοιχεία διαπλοκής εξωθεσμικών συμφερόντων, ενώ και ο κ. Παπανδρέου θεωρεί ότι η απάντηση του Ευ. Βενιζέλου στην όχλησή του για τη συμπεριφορά τους, ότι αδυνατεί πλέον να τους ελέγξει, είναι απολύτως ειλικρινής. Από την άλλη, στο πρωθυπουργικό γραφείο και μετά την εμφάνιση - «μπετόν» της κοινοβουλευτικής ομάδας στην υπερψήφιση της τροπολογίας για το τέλος στα ακίνητα, επικρατεί τουλάχιστον η αισιοδοξία ότι σε αυτή τη φάση και υπό «τη δαμόκλειο σπάθη» της μη έγκρισης της έκτης δόσης του τρέχοντος δανείου δεν θα υπάρξει απώλεια στις επί-

μαχες ψηφοφορίες που ακολουθούν. Κάποιες πάντως, επιφυλάξεις εξακολουθούν να υπάρχουν για το θέμα των απολύσεων και της εφαρμογής της εργασιακής εφεδρείας στο δημόσιο. Το πρόβλημα όμως της συνοχής στην κοινοβουλευτική ομάδα θα επανεμφανιστεί μετά την ολοκλήρωση αυτής της περιόδου ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2012 στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά και των ανάλογων σε άγχος και ένταση διαδικασιών που θα ακολουθήσουν για την έγκριση και εκταμίευση της 7ης δόσης, στα μέσα Δεκεμβρίου. Με πολλούς βουλευτές, όλων των εσωκομματικών πτερύγων, να έχουν δηλώσει, με τελεσιγραφικό ύφος, το «ως εδώ και μη παρέκει» σε σχέση με τη λήψη κι άλλων σκληρών μέτρων.

Μέτωπο υπουργών σε Βενιζέλο

από την οποία παρελαύνουν επί μια ολόκληρη εβδομάδα οι πολιτικοί αρχηγοί, μετακομίζοντας απλά από την Αθήνα. Από σημείο αναφοράς για την αναπτυξιακή προοπτική και την εμπορική δραστηριότητα του τόπου έχει εξελιχθεί σε χαμηλής εμβέλειας περιφερειακή εκδήλωση. Και από γιορτή για την Θεσσαλονίκη αποτελεί πλέον πεδίο μάχης. Αυτό δεν πάει άλλο. Θα το αλλάξουμε». Με αυτά τα λόγια ο Γ. Παπανδρέου περιέγραψε στους στενούς συνεργάτες του την εικόνα που έχει αποκομίσει από τη λειτουργία της ΔΕΘ, πριν από τη διεξαγωγή της φετινής Έκθεσης. Ήταν η εποχή (αρχές Αυγούστου), όταν ο

για. Σφοδρή κριτική δέχεται εξάλλου ο κ. Βενιζέλος για το θέμα των αποδείξεων και από πολλούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών υπεραμύνεται των επιλογών και των χειρισμών του και κατηγορεί με τη σειρά του όσους τον κριτικάρουν ότι υποκινούνται από προσωπικά κίνητρα είτε θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Προσθέτει δε ότι κινείται και παίρνει πρωτοβουλίες πάντοτε σε πλήρη συνεννόηση με τον Γ. Παπανδρέου, ο οποίος καλύπτει πολιτικά πλήρως τον αντιπρόεδρό του. Πράγμα που δεν συμβαίνει με τον έτερο αντιπρόεδρο, Θ. Πάγκαλο, ο οποίος βρέθηκε, μετά από καιρό, στο στόχαστρο της κριτικής των «πράσινων» βουλευτών. Η συνέντευξή του στο MEGA και ειδικά η αντίδρασή του στο θέμα της πληρωμής του τέλους για τα ακίνητα ενόχλησε ιδιαίτερα και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, που τον «φωτογράφισε» με συγκεκριμένες επιτιμητικές αιχμές κατά την εναρκτήρια εισήγησή του στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο.

πρωθυπουργός προβληματιζόταν σοβαρά αν θα έπρεπε με αφορμή τη δική του παρουσία φέτος στη ΔΕΘ να επιχειρηθεί ένα νέο ξεκίνημα με σοβαρές αλλαγές στη φυσιογνωμία, την ταυτότητα και τον χαρακτήρα της. Μάλιστα, με τις πληροφορίες από κάθε πλευρά να συγκλίνουν στο ότι προετοιμάζονταν όχι μόνο πρωτοφανείς συγκεντρώσεις των συνδικάτων και των κομμάτων, αλλά και πρωτοφανή έκτροπα από οργανωμένες ομάδες, ώστε να επισκιαστεί πλήρως η ομιλία του πρωθυπουργού, ο κ. Παπανδρέου είχε προσανατολιστεί να θέσει από φέτος σε εφαρμογή το σχέδιο αλλαγών στη ΔΕΘ. Ματαιώνοντας δηλαδή, καταρχήν

Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σκληρή κριτική ασκείται σε όλα τα επίπεδα στον «τσάρο» και τους χειρισμούς του και ειδικά στην τακτική που έχει επιλέξει τελευταία να παρουσιάζει νέα μέτρα πριν καν αυτά συζητηθούν -για το θεαθήναι έστωστο υπουργικό συμβούλιο. Στη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου μάλιστα υπήρξε έντονη αντιπαράθεση και χοντρό φραστικό επεισόδιο μεταξύ του κ. Βενιζέλου και του υπουργού Δικαιοσύνης Μ. Παπαϊωάννου για τα αλαλούμ που προκλήθηκε από τον χειρισμό του «τσάρου» στο θέμα των αποδείξεων, με τον αρχικό αιφνιδιασμό και τις εν συνεχεία αλλεπάλληλες αυτοαναιρέσεις του υπουργείου Οικονομικών. Τόσο κατά τον κ. Παπαϊωάννου, αλλά και κατά άλλους υπουργούς (Α. Λοβέρδος, Δ. Ρέππας, Γ. Ραγκούσης) οι παλινωδίες αυτές, όπως και οι συχνοί αιφνιδιασμοί Βενιζέλου εκθέτουν την ήδη ευρισκόμενη σε δεινή θέση κυβέρνηση, με τους ίδιους τους υπουργούς να κοιμούνται με άλλα μέτρα και να… ξημερώνονται με καινούρ-

13

την εναρκτήρια ομιλία του στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων και την πραγματοποίηση των εγκαινίων από τον ίδιο και εξαντλώντας την παρουσία του στη συνέντευξη Τύπου την επομένη των εγκαινίων. Η άκαιρη δημοσιοποίηση της εν λόγω πρόθεσης του κ. Παπανδρέου από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και οι πολιτικές αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ακύρωσαν το σχέδιο του πρωθυπουργού, καθώς θα εκλαμβανόταν ως πολιτική δειλία. Ωστόσο, η αρχική απόφασή του δεν άλλαξε, απλώς μετατέθηκε ο χρόνος εφαρμογής της, που θα ισχύσει από το 2012, στην επόμενη δηλαδή ΔΕΘ.

Εμείς από την θέση αυτή ουδέποτε αφορίσαμε το «επάρατο» Μνημόνιο, διότι σίγουρα μ’ αυτό, τουλάχιστον έγινε ένα συμμάζεμα στο μπάχαλο που κυριολεκτικά επικρατούσε στο Κράτος μας. Διότι με το Μνημόνιο αναγκαστήκαμε να ψαχτούμε και όταν ψαχτήτκαμε , αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε την μια αθλιότητα μετά την άλλη. Και βρήκαμε τώρα τελευταία, ότι σ’ ένα χωριό στα νησιά του Ιονίου το 65% των κατοίκων είναι τυφλοί, ότι σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν να παίρνουν συντάξεις ακόμα και πεθαμένοι, ότι υπάρχουν συνδικαλιστές με αποδοχές 80.000_ το χρόνο, ότι σε προμήθειες του Υπουργείου πρόνοιας αγοράσαμε αντί 200.000_ εκείνα που αγοράζαμε προηγουμένως πληρώνοντας 1.200.000_ και τόσα άλλα που μας εκθέτουν σαν Χώρα. Είχαμε παράλληλα επισημάνει, ότι η όποια αστοχία του Μνημονίου οφείλεται στην άγνοια των δανειστών μας για τα ακριβή οικονομικά δεδομένα της Χώρας μας, και εξ’ αιτίας αυτής της έλλειψης δεν έδωσαν την κατάλληλη συνταγή. Βέβαια την ευθύνη την είχε η Κυβέρνηση μας, η οποία και έπρεπε να είχε εκπονήσει η ίδια το σχέδιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης της Χώρας μας, βάσει των δυνατοτήτων που είχε αυτός ο τόπος. Αμέσως μετά θα έπρεπε να σπεύσει και με κάθε τρόπο να πείσει τους δανειστές μας για την καταλληλότητα του σχεδίου που εμείς θα είχαμε εκπονήσει, και δεν θα έπρεπε να αφήσει στους δανειστές μας την πρωτοβουλία να σχεδιάσουν ερήμην μας για την σωτηρία μας, και να είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τον δικό τους σχεδιασμό! Αυτά όμως έγιναν τώρα και δεν ξεγίνονται πλέον, όσο και αν τα γράφουμε και τα ξαναγράφουμε. Παρά ταύτα καίτοι έγινε αυτό το τεράστιο λάθος από πλευράς αυτών που είχαν την ευθύνη της οικονομίας της Χώρας μας, και το έχουν δει πλέον, εν τούτοις δεν βλέπουμε να κάνουν άλλες κινήσεις που όφειλαν να είχαν κάνει ήδη. Και εννοούμε ότι η Κυβέρνηση, ενώ βλέπει ότι έχει στύ-

ψει κυριολεκτικά το πορτοφόλι του κόσμου, και ότι κόσμος πληρώνει πια από όχι από τα έσοδα του αλλά από τις οικονομίες του, παρά ταύτα δεν βλέπουμε να κάνει ούτε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Βέβαια θα μου πείτε ότι δεν έχει την πολυτέλεια των επενδύσεων από πλευράς Δημοσίου επειδή δεν έχουμε χρήματα. Όμως εμείς όταν λέμε να κάνει «βήματα προς την ανάπτυξη», δεν εννοούμε να ξοδέψει χρήματα, γιατί και εμείς ξέρουμε καλά πλέον ότι χρήματα διαθέσιμα δεν υπάρχουν, και ούτε θέλουμε να θυμόμαστε τα λόγια του Πρωθυπουργού ότι δήθεν «λεφτά υπάρχουν»! Διότι όπως είναι γνωστό επενδύσεις σ’ ένα τόπο κάνουν κατά κανόνα οι ιδιώτες και κατ’ εξαίρεση το Κράτος. Γιαυτό λοιπόν εμείς πολύ απλά εννοούμε ότι όφειλε η Κυβέρνηση να αναζητήσει και να βρει τις αναπτυξιακές δυνατότητες που υπάρχουν στον τόπο μας, είτε αυτές είναι τουρισμός, είτε είναι ενέργεια, είτε άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές, είτε οτιδήποτε άλλο και αφού τις αναδείξει να τις έχει πρόχειρες ακόμα και στο διαδίκτυο, ώστε ανά πάσα στιγμή να τις πληροφορείται κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής, για να μπορεί να επιλέξει το όποιο προϊόν τον ενδιαφέρει. Δυστυχώς όμως ούτε αυτό το τόσο ελάχιστο και ανέξοδο, δεν είχε τη πρόνοια να κάνει η Κυβέρνηση, ώστε να προετοιμάσουμε την ανάπτυξη αυτού του τόπου, αλλά παραμένουμε στην απραξία, ενώ είναι γνωστό ότι αν δεν μπουν χρήματα από τη ανάπτυξη στον Εθνικό κορβανά, την χρονιά του 2012 θα ψάχνουμε για έσοδα και δεν θα βρίσκουμε. Λέμε λοιπόν από τώρα σ’ αυτούς που μας κυβερνούν, ότι αν δεν προετοιμάσουν έστω και απλές μελέτες για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που διαθέτει η πατρίδα μας, και αν δεν τις προβάλλουν προς τα έξω και κυρίως προς του Γερμανούς επενδυτές, το παιχνίδι θα το χάσουμε οριστικά, και η ευθύνη και πάλι θα βαρύνει, αποκλειστικά και μόνο την Κυβέρνηση!


14 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις με την Tουρκία Στον αέρα το Ελληνοτουρκικό Συμβούλιο Συνεργασίας μετά τις «τρίπλες» της Άγκυρας πορεί επισήμως να ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι η συνομιλία Παπανδρέου – Ερντογάν της περασμένης Δευτέρας κατέληξε σε συμφωνία για την πραγματοποίηση της δεύτερης συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας στα τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου, ωστόσο όλο το πλέγμα των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, -ακόμα και η πραγματοποίηση της συνόδου- κινείται πάνω σε τεντωμένο σχοινί.

Μ

OΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Πράγματι, πριν προλάβει να κλείσει η «κόκκινη γραμμή» μεταξύ Παπανδρέου – Ερντογάν, η όξυνση επανήλθε, με την Άγκυρα «να τεντώνει το σχοινί» σε δυο επίπεδα. Πρώτον, το… αρχαιοπρεπές ερευνητικό σκάφος της Πίρι Ρέις, γνωστό από παλιότερες προκλητικές τουρκικές έρευνες, που έθεσαν σε δοκιμασία τις σχέσεις των δυο χωρών, από την Τρίτη το πρωί μπαινοβγαίνει στην ΑΟΖ της Κύπρου, κινούμενο βάσει των εντολών της Άγκυρας, ακριβώς στην οριογραμμή των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, μετά από ένα χρόνο σχεδόν ηρεμίας στο Αιγαίο, επανεμφανίστηκαν στο Αιγαίο οι αερομαχίες μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, με τα πρώτα να επιχειρούν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών. Δώδεκα τουρκικά αεροσκάφη εκ των οποίων τα οκτώ οπλισμένα συμμετείχαν στην προκλητική ενέργεια, η οποία ανεβάζει ξανά το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης στο Αιγαίο, με τους κινδύνους μάλιστα ενός «ατυχήματος» ιδιαίτερα αυξημένους, αφού τα πληρώματα των αεροσκαφών και τωνMετά από ένα χρόνο σχεδόν ηρεμίας στο Αιγαίο, επανεμφανίστηκαν στο Αιγαίο οι αερομαχίες μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, με τα πρώτα να επιχειρούν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών

δυο πλευρών προέρχονται από μια μακρά περίοδο… αδράνειας. Την ίδια ώρα, στο Πεντάγωνο, οι επιτελείς της Πολεμικής Αεροπορίας παρακολουθούν με ψυχραιμία και μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις στο Αιγαίο, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το αν πρόκειται για μεμονωμένο επεισόδιο ή αποτελεί την πρώτη εκδήλωση μιας νέας αλλαγής της συμπεριφοράς της τουρκικής πλευράς στο αρχιπέλαγος και επιστροφής στο γνώριμο εύφλεκτο καθημερινό κλίμα της δυναμικής αντιπαράθεσης στον αέρα.

ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Η ΚΥΠΡΟΣ Την ίδια ώρα, είναι φανερό ότι όσο ο

χρόνος περνά και οι γνωστές προκλητικές απειλές των Τούρκων σε σχέση με τις κυπριακές έρευνες στο «οικόπεδο 12» παραμένουν ανενεργές, η κυπριακή κυβέρνηση και προσωπικά ο πρόεδρος Χριστόφιας κερδίζουν ιστορικούς πόντους στην προσπάθεια κατοχύρωσης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πολιτικοί παρατηρητές στη Λευκωσία, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εκτιμούν ότι η εξασφάλιση της στρατηγικής σημασίας συνεργασίας του Ισραήλ, αλλά και της αμερικανικής εταιρείας στις έρευνες, δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή, νομιμοποιώντας τα

κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, τα οποία δεν αποτολμά να θίξει η Άγκυρα. Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν επίσης, ότι η «ομολογία» Ερντογάν πως τα τουρκικά πολεμικά σκάφη βρίσκονται στην περιοχή για λόγους επίδειξης δύναμης, αποκαλύπτει το μέγεθος της πολιτικής και διπλωματικής απομόνωσης της Άγκυρας έναντι του τριγώνου Λευκωσία – Τελ Αβίβ – Αθήνα, που με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον και της Μόσχας δείχνει ότι ο ανταγωνισμός για την ισορροπία της παρεμβατικότητας των περιφερειακών υπερδυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ανοικτός, παρά τους ισχυρισμούς της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας, ότι το θέμα έχει «λυθεί» υπέρ της χώρας τους. Παράλληλα, η Αθήνα διαψεύδει με αγανάκτηση τον ισχυρισμό του τούρκου αντιπροέδρου Μπ. Αρίντς, ότι ο κ. Παπανδρέου κατά την πρόσφατη συνομιλία του με τον Τ. Ερντογάν αναγνώρισε δήθεν το δικαίωμα της Τουρκίας να πραγματοποιήσει κι αυτή πετρελαϊκές έρευνες εντός της ΑΟΖ της Κύπρου, από τη στιγμή που την περασμένη εβδομάδα υπέγραψε σχετική συμφωνία με την παράνομη κυβέρνηση Ερόγλου.

Έκπληξη από τη στάση Ε.Ε. - ΟΗΕ Σοβαρό «μελανό σημείο» των εξελίξεων ωστόσο, καταγράφεται η επαμφοτερίζουσα στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία από την αρχική υπέρ των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, κράτους – μέλους της Ένωσης, έχει σταδιακά μετακινηθεί στη λογική «των ίσων αποστάσεων», πράγμα που επισήμανε και ο Γ. Παπανδρέου στην Γερμανίδα καγκελάριο Α. Μέρκελ, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η κ. Μέρκελ δήλωσε στον Έλληνα πρωθυπουργό πως η Ε.Ε. παραμένει αλληλέγγυα σε μια χώρα – μέλος της, αλλά όλοι οφείλουν ταυτόχρονα να εργαστούν στην κατεύθυνση αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

Μια δεύτερη δυσάρεστη «έκπληξη» για τη Λευκωσία προέκυψε επίσης από την πρωτοβουλία του ειδικού συμβούλου του Γ.Γ. του ΟΗΕ Αλ. Ντάουνερ, ότι ο Οργανισμός θα μπορούσε να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στο θέμα των ερευνών. Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα ερμηνεύουν αυτή τη δήλωση ως προϊόν των έντονων παρασκηνιακών πιέσεων που άσκησε όλες τις προηγούμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη η τουρκική διπλωματία, αλλά και προσωπικά ο κ. Ερντογάν, εκμεταλλευόμενοι την έκτακτη απουσία του Γ. Παπανδρέου λόγω των δραματικών εξελίξεων στην ελληνική οικονομία, που το οδήγησαν σε ματαίωση του ταξιδιού του στην έδρα του ΟΗΕ. Οι εξελίξεις αυτές ουδόλως πάντως

σηματοδοτούν τη «λήξη συναγερμού», στον οποίο βρίσκονται οι πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας, καθώς η ένταση παραμένει όσο στην περιοχή παρατηρείται συσσώρευση πολεμικών πλοίων της Τουρκίας, του Ισραήλ, των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Παράλληλα, ουδείς είναι πλέον βέβαιος για την εξέλιξη των συνομιλιών Χριστόφια – Ερόγλου για την επίλυση του Κυπριακού, από τη στιγμή που η Άγκυρα και η ψευδοκυβέρνηση των κατεχομένων ήδη χρησιμοποιούν ως άλλοθι για την ενδεχόμενη διακοπή τους τις δήθεν μονομερείς «προκλήσεις» της Λευκωσίας με την πραγματοποίηση των εν λόγω ερευνών.Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της DEALnews, η πραγματοποίησή της συνόδου, που θεωρείται κομβικής σημασίας για την περαιτέρω βελτίωση των διμερών σχέσεων, εξαρτάται αποκλειστικά από τους χειρισμούς της τουρκικής κυβέρνησης στην κρίση που με ευθύνη της ίδιας έχει δημιουργηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή τις έρευνες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο «οικόπεδο 12» εντός της ΑΟΖ της Κύπρου για την ανεύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Κάτι το οποίο κατέστησε σαφές ο Έλληνας πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στον Τούρκο ομόλογό του, αποδεχόμενος ωστόσο, χάριν της ανάγκης αμοιβαίας συμβολής στο χαμήλωμα των τόνων, την δημοσιοποίηση της καλής πρόθεσης των δυο ηγετών, να διατηρήσουν ζωντανό το όραμα της έμπρακτης βελτίωσης των σχέσεων των δυο χωρών, που μετά από μια περίοδο μικρής, αλλά συνεχούς και σταθερής βελτίωσης, δοκιμάζονται και πάλι.


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

15

H φθορά της κυβέρνησης δεν κεφαλαιοποιείται στο βαθμό που αναμενόταν για τη N.Δ. O διχασμός για τις πρόωρες, καθώς πολλοί θεωρούν βιαστική την πρόταση του προέδρου H έλλειψη πειστικότητας για την πρόταση του Zαππείου

Προβληματισμός για τη μη... αυτοδυναμία Tα τρία συν ένα «αγκάθια» του Σαμαρά και η απροθυμία των κορυφαίων για εκλογές μη δημιουργία ρεύματος αυτοδυναμίας, η απροθυμία των κορυφαίων να στηρίξουν έμπρακτα το κεντρικό πολιτικό του αίτημα για πρόωρες εκλογές, όπως και την οικονομική πρόταση του «Ζαππείου 2», αλλά και η δυσκολία μιας κατηγορηματικής απάντησης στο ερώτημα αν συμφέρουν τη Νέα Δημοκρατία οι άμεσες εκλογές, αποτελούν τα σοβαρότερα πολιτικά και κατά πολλούς στρατηγικά «αγκάθια» για τον Αντώνη Σαμαρά αυτή την περίοδο.

Η

Σε αυτά προστίθεται η διαχείριση της επιθετικής πρότασης της κυβέρνησης για την συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την οικονομική πορεία της χώρας, γεγονός που επαναφέρει αναγκαστικά στο προσκήνιο τις σχέσεις της σημερινής Ν.Δ. με την προηγούμενη «γαλάζια» διακυβέρνηση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Στο επιτελείο του Α. Σαμαρά προβληματίζονται σοβαρά για το ότι η ραγδαία φθορά της κυβέρνησης δεν κεφαλαιοποιείται πολιτικά στον βαθμό που αναμενόταν από τη Ν.Δ. Ρεύμα «γαλάζιας» αυτοδυναμίας δεν υφίσταται και ενώ το ΠΑΣΟΚ κατακρημνίζεται σε ποσοστά, η συσπείρωση της Ν.Δ. κινείται σε χαμηλά επίπεδα, καθηλωμένη στο 6065% των ψηφοφόρων του 2009, όπου και κατέγραψε το… εφιαλτικό ποσοστό του 33%. Η πιο πρόσφορη αιτιολογία της καθήλωσης των δημοσκοπικών ποσοστών της Ν.Δ. είναι κατά τη Συγγρού, ότι δεν υπάρχει κλίμα εκλογών, όπου και η συσπείρωση των «γαλάζιων» ψηφοφόρων θα αυξηθεί, με αντίστοιχη συρρίκνωση της αδιευκρίνιστης ψήφου, αλλά και των ποσοστών του ΛΑΟΣ και της ΔΗΣΥ. Άλλα στελέχη όμως υποστηρίζουν, ότι η Ν.Δ. εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την καχυποψία των πολιτών εξαιτίας του πρόσφατου σχετικά -και ατυχούς- κυβερνητικού παρελθόντος της, με το οποίο διαπιστώνουν ότι η σημερινή ηγεσία της διστάζει να αποκόψει πλήρως τους δεσμούς, ώστε να πείσει ότι «έχει αλλάξει». Σε αυτό προσθέτουν και την επηρεαζόμενη από όλη αυτή την εικόνα, έλλειψη πειστικότητας της πρότασης του «Ζαππείου 2», με τους πολίτες να αναζητούν με την ελπίδα λύτρωσης από τα

δεινά που υφίστανται από την πολιτική της τρόικας και της κυβέρνησης, αλλά να είναι και καχύποπτοι σε κάθε άλλη πρόταση εξόδου από την κρίση. Ακόμη επισημαίνουν, ότι πολλοί από τους κο-

λεχών της Ν.Δ. πάνω στην οικονομική της πρόταση ενισχύεται ακόμη περισσότερο και από τις αφορμές που συχνά δίνουν τα «αιρετικά» στελέχη με τοποθετήσεις και σχόλια περί συγκυβέρνησης και συναινετικών λύσεων, που αντικειμενικά αποδυναμώνουν τις προοπτικές συγκρότησης «γαλάζιου» ρεύματος αυτοδυναμίας.

ΔΙΧΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΩΡΕΣ Στη Συγγρού διακρίνουν επίσης την«Tο επιτελείο Σαμαρά απαντά με πρόσκληση όλων των στελεχών για συστράτευση στον κεντρικό στόχο του κόμματος, που είναι η ανατροπή της κυβέρνησης» ρυφαίους του κόμματος αποφεύγουν να υποστηρίξουν στο βαθμό που θα έπρεπε την εναλλακτική πρόταση της Ν.Δ. και όταν το κάνουν δεν δείχνουν και τόσο… «ενθουσιασμένοι». Η δε εικόνα ελλιπούς συσπείρωσης των ηγετικών στε-

απροθυμία των ίδιων στελεχών, αλλά και πολλών «σαμαρικών» βουλευτών, να υποστηρίξουν με θέρμη την κεντρική επιλογή του κ. Σαμαρά για άμεσες εκλογές. Μάλιστα πολλοί θεωρούν και «βιαστική» τη δήλωση του πρόεδρου της Ν.Δ. στη ΔΕΘ, ότι θα επιδιώξει την αυτοδυναμία, αν δεν

την πετύχει στις εκλογές, με εκ νέου προσφυγή στις κάλπες. Φαίνεται όμως, ότι η απροθυμία αυτή συνδέεται και με ευρύτερες διαφωνίες για το αν η Ν.Δ. πρέπει να επιδιώκει εκλογές αυτή την περίοδο, καθώς: αν βρεθεί αυτοδύναμη θα τεθεί αντιμέτωπη με μια τραγική οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, για τη διαχείριση της οποίας έχει φορτίσει με πολλές ελπίδες τους πολίτες, οι οποίες ενδέχεται να διαψευστούν και πολύ πρόωρα η Ν.Δ. να ακολουθήσει μια… πορεία ΠΑΣΟΚ, με φθορά ανάλογη δηλαδή της σημερινής κυβέρνησης. Μάλιστα, τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι η ρητή διαβεβαίωση του κ. Σαμαρά στη ΔΕΘ περί επαναδιαπραγμάτευσης με την τρόικα ενδέχεται να εξελιχθεί σε μπούμερανγκ τύπου «λεφτά υπάρχουν». Στις αιτιάσεις αυτές το επιτελείο του κ. Σαμαρά απαντά με πρόσκληση όλων των στελεχών για συστράτευση στον κεντρικό στόχο του κόμματος που είναι η ανατροπή της κυβέρνησης και με συντονισμένες κινήσεις επιχειρεί να πείσει τους επιφυλακτικούς κορυφαίους για την ανάγκη υποστήριξης της κεντρικής γραμμής, χωρίς πάντως επί του παρόντος τουλάχιστον εντυπωσιακά αποτελέσματα.

ΣΕ ΝΕΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ N.Δ.

O γρίφος της εξεταστικής για την οικονομία Σε νέα δοκιμασία αναμένεται να μπουν οι σχέσεις τη σημερινής και της προηγούμενης ηγεσίας της Ν.Δ. ενόψει της επαναφοράς στο προσκήνιο της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα greek statistics. Αν και ο κυβερνητικός στόχος να επιρριφθούν στις κυβερνήσεις Καραμανλή οι ευθύνες για την διόγκωση του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους για λόγους αποπροσανατολισμού και συγκάλυψης των ευθυνών της σημερινής εξουσίας είναι οφθαλμοφανής, εντούτοις στη Συγγρού αναγνωρίζουν πως η διαχείριση του θέματος αποτελεί πρόσθετο «αγκάθι» για τον κ. Σαμαρά, καθώς δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι και για την εσωτερική συνοχή της Ν.Δ. Η στήριξη Σαμαρά προς τον Κ. Καραμανλή είναι δεδομένη,

-οι σχέσεις των δυο ανδρών είναι εξαιρετικές-, αλλά εφόσον θα είναι ολοκληρωτική, καλύπτοντας και τις επιλογές των οικονομικών υπουργών ειδικά της τελευταίας περιόδου, ανοίγει και πάλι η «πληγή» της καχυποψίας των ψηφοφόρων που αποδοκίμασαν την Ν.Δ. στις εκλογές του 2009, οδηγώντας την σε ιστορικά χαμηλά εκλογικών ποσοστών. Η λογική του μείγματος κεντρικής κάλυψης της κυβερνητικής πολιτικής της περιόδου 2004-09 και επιλεκτικού διαχωρισμού ευθυνών από κάποιες λανθασμένες πολιτικές επιλογές και τις πρακτικές και συμπεριφορές ορισμένων προσώπων μοιάζει ως μοναδική διέξοδος. Ωστόσο, η αναζήτησή της δυσκολεύεται στην πράξη, καθώς υπάρχουν πολλά καραμανλογενή στελέχη που απαιτούν πλήρη πολιτική κάλυψη των πεπραγμένων της προηγούμενης «γαλάζιας» διακυβέρνησης.


16 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

ντας να μεταθέσει για το άγνωστο αύριο, αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει την επαύριο της υπογραφής του Μνημονίου. Αδιαμφισβήτητα, ο κ. Βενιζέλος ευθύνεται λιγότερο από όλους τους συναδέλφους του για αυτό το χάλι. Πρώτος υπεύθυνος είναι ο πρωθυπουργός. Διότι, π.χ., πώς ανέχεται να κρατάει στην κυβέρνηση τον κ. Παπακωνσταντίνου, αποκλειστικό υπεύθυνο του εκτροχιασμού των στόχων της προηγούμενης και της φετινής χρονιάς; Ή άλλους υπουργούς, που είναι όλο λόγια και κριτική και «από τηγανίτα τίποτα»; Λύση λοιπόν υπάρχει και είναι η εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν. Εκεί η κυβέρνηση παίρνει μηδέν και γι’ αυτό αναγκάζεται συνεχώς να προχωρά σε σκληρότερα μέτρα, μη δίνοντας ελπίδα στην οικονομία, εξοντώνοντας τους πολίτες και πραγματοποιώντας ιδανικό πολιτικό χαρακίρι.

Υπάρχει και τρίτος δρόμος για σωτηρία Υπάρχει πολιτική εξόδου από την κρίση; Ναι, απαντά η κυβέρνηση. Και παραπέμπει στο Μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Ναι, απαντά και η αξιωματική αντιπολίτευση, παραπέμποντας στο «Ζάππειο 2», εντελώς διάφορο των λύσεων της τρόικας και ζητεί επαναδιαπραγμάτευση των όρων του ελληνικού δανεισμού. Όμως υπάρχει και τρίτος δρόμος. Ο εξής, απλός: η κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτά που έχει δεσμευτεί απέναντι στην τρόικα.

Για να μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν, ο κ. Βενιζέλος έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει πως οι δανειστές δεν μας εμπιστεύονται πλέον. Ότι υπάρχει ολοκληρωτικό έλλειμμα αξιοπιστίας απέναντί τους. Και αποδίδει σε αυτό την ανάγκη λήψης και νέων, και νεότερων και… νεότατων μέτρων, χωρίς τέλος και έλεος για κανέναν, ειδικά τους ασθενέστερους. Αλλά ο «τσάρος» αποκρύπτει και μια βασική πτυχή της ίδιας αλήθειας. Ο πρώτος, που δεν εμπιστεύονται οι τροϊκανοί, είναι η ίδια

η κυβέρνηση, με την οποία συμφώνησαν να προχωρήσει συγκεκριμένα πράγματα και όχι ο άμοιρος -κατ’ αυτούς «καλοβολεμένος»- λαός μας. Και πώς να την εμπιστευτούν, αφού είναι εμφανές ότι δεν υλοποιεί την συμφωνημένη πολιτική. Είτε αλληλοσπαράσσεται, με τον ένα υπουργό να αποδομεί το έργο του προηγούμενου ή να υποβλέπει εκείνο του συναδέλφου του. Είτε δεν μπορεί, λόγω έλλειψης ικανοτήτων, άπειρα τα παραδείγματα. Είτε δεν θέλει, επιλέγο-

Ποιος?Πού?Πότε?Γιατί? Συγγρού - Μαβίλη μαζί ενόψει εκλογών

Ο «τσάρος» τιμωρεί και τους… αποταμιευτές Το ότι από την Ουάσιγκτον θα ερχόταν με νέα μέτρα ήταν δεδομένο. Ωστόσο, αυτά που ανακοίνωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης ξεπέρασαν κάθε φαντασία. Η φορολόγηση του συνταξιούχου των 9.500 ευρώ ετησίως, αλλά και το απροσδόκητο μέτρο της… τιμωρίας του αποταμιευτή ή του μη έχοντος να καλύψει το 50% του εισοδήματός του με αποδείξεις, προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση και στους φανατικότερους υποστηρικτές του

Εντείνονται οι διεργασίες μεταξύ Συγγρού – Μαβίλη για ομαλές «αναταράξεις» ενόψει ψηφοδελτίων. Μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο ένα «αγκάθι», που μοιάζει όμως ανυπέρβλητο. Προς έκπληξη πολλών, σε ρόλο μεσολαβητή αναμειγνύεται και ο Φαήλος. Και παράγει καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι οι «συνήθεις ύποπτοι… γεφυροποιοί».

Πρόεδρος Βουλής σε ρόλο «μασέρ» Διακρίθηκε σε ρόλο μασέρ για την οργή «πράσινων» βουλευτών κατά Μόσιαλου, αλλά και για να υπερψηφίσουν την τροπολογία για το τέλος στα ακίνητα. Ο Φίλιππος Πετσάλνικος έδειξε ότι διαθέτει τον τρόπο να «πείθει», αλλά ως πότε;Μαθήματα κοινοβουλευτικού… ήθους παρέδωσε ο Αστέριος Ροντούλης από το βήμα της Βουλής. Βρίζοντας τους «πράσινους» συναδέλφους του αποδυνάμωσε και το δίκιο του για τα θέμα των τριτέκνων.

«Όποιος μπλέκει με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες», λέει η σοφή παροιμία. Τι νέα λοιπόν, «λεβέντες» στο Μέγαρο, με τον έλεγχο της BlackRock; Έχουμε κάτι νεότερο; Υπάρχει κανένας τραπεζίτης ή άλλος πολυπράγμονας του επιχειρηματικού χώρου που να ανησυχεί; Εξυπηρετούνται όλα τα θέματα καλά; Βλέπουμε μήπως καμιά θεαματική κίνηση; Θα προλάβουμε ή «τέλος καριέρας» για κάποιους;

!

Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου. Το θέμα όμως για τον αντιπρόεδρο και υπουργό Οικονομικών είναι, ότι με αυτό το αλλεπάλληλο κρεσέντο νέων μέτρων εξάντλησε την υπομονή των «πράσινων» συναδέλφων του. Νέα μέτρα, θα σημάνουν προσωπική του χρέωση και αποτυχία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το (όποιο πλέον) πολιτικό μέλλον του. Ήδη άλλωστε η φθορά που παρουσιάζει στις δημοσκοπήσεις είναι σημαντική.Επί εποχής Μπιτσαξή -θα γράφει ο ιστορικός του μέλλοντος- διαλύθηκε ο ελληνικός αθλητισμός, τον ποίο καταδίκασε στη φτώχεια και την ανυποληψία. Ντροπή.

Εκθέτει πολλαπλά τον ΓΑΠ Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου για να προωθήσει τις επιλογές του, προκαλεί βάναυσα το κοινωνικό σύνολο. Στις τελευταίες… «εφευρέσεις» του, συγκαταλέγεται το εξωφρενικό σχέδιο δημιουργίας μιας… «μικρής» ΔΕΗ που θα πουληθεί, αλλά και των επιπλέον πωλήσεων των μονάδων σε Μεγαλόπολη και Αμύνταιο. Κι αυτό, διότι ο ίδιος φρόντισε να απαξιωθεί η μετοχή της επιχείρησης στο ΧΑΑ, ενώ φρόντισε από τη θέση του «τσάρου» να την μετατρέψει σε μηχανισμό είσπραξης φόρων, συμβάλλοντας τα μέγιστα έτσι στην αδυναμία είσπραξης από τη ΔΕΗ των δικών της εσόδων. Έγκλημα, στο οποίο τώρα μπαίνει και η σφραγίδα της είσπραξης του επώδυνου τέλους ακίνητης περιουσίας. Και μετά από αυτά και το… ανέκδοτο: Ο υπουργός ΠΕΚΑ διατείνεται ότι γνωρίζει τι εστί ΔΕΗ.

Το Μαξίμου έχει επιβάλλει στην Κατεχάκη να αντιμετωπίσει με δόγμα «μηδενικής ανοχής» τις αντιδράσεις των εργαζομένων, των άλλων κοινωνικών ομάδων και των «αγανακτισμένων» κλπ., που αναμένεται να ενταθούν στο επόμενο διάστημα. Μετά τα στρατοκρατικά μέτρα στη ΔΕΘ, η βαναυσότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν οι «αγανακτισμένοι» στο Σύνταγμα την περασμένη Κυριακή έδωσε σαφή γεύση του τι επίκειται.

!


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

Θα ισορροπήσει και πάλι;

Σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας υπέγραψε στη Μόσχα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με το κυβερνών κόμμα της «Ενωμένης Ρωσίας». Παρών στο συνέδριο των… «γαλάζιων» Ρώσων, ο «διεθνής» αντιπρόεδρος της Ν.Δ. ασφαλώς θα «υποψιάστηκε» από την εικόνα της θεαματικής εναλλαγής μεταξύ Μεντβέντεβ και Πούτιν στα ανώτατα πολιτειακά και πολιτικά αξιώματα της Ρωσίας, που αναγγέλθηκε ενώπιον των χιλιάδων συνέδρων. Μια ωραία εικόνα π.χ. για το (όχι και τόσο μακρινό) μέλλον στην Ελλάδα, με τον Α. Σαμαρά πρωθυπουργό και τον ίδιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η ώρα της αλήθειας για τον εκ των «κοινωνιστών» της κυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα έφτασε, καθώς θα χρεωθεί από κοινού με τον «τσάρο» το σαρωτικό για τα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων, νέο μισθολόγιο. Επίσης, δεν πρόκειται να έχει καμιά υποστήριξη από την αντιπολίτευση, παρότι συγκαταλέγεται στους σταθερούς υποστηρικτές της συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ. Θα έχει και χοντρό εσωτερικό μέτωπο από βουλευτές, αλλά και από συναδέλφους του υπουργούς, με πρώτο τον Γ. Ραγκούση, που σχεδόν ισχυρίζεται ότι του παρέδωσε έτοιμο νομοσχέδιο. Μετρ των ισορροπιών και των ελιγμών ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καλείται τώρα να επιβεβαιώσει τους «τίτλους» του στα πολύ δύσκολα.

- Και είναι αλήθεια ότι ο ανιψιός σου ο πρίγκιπας θα πάρει τον Παναθηναϊκό; - Μα τι λες τώρα; Εδώ μάλιστα, σκέπτεται να σε βάλει πρόεδρο, για να τον… καταστρέψεις κι αυτόν.

Αναδίπλωση… Απειλές με… ακαταλαβίστικο σκεπτικό «Επιθετικός» ο Γιάννης Ραγκούσης, για να κάμψει το «τσουνάμι» απεργιών στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, επέσεισε την απειλή της στάσης πληρωμών στους εργαζόμενους εφόσον συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Ποιο είναι το περίεργο: αφού από τη… δουλειά των εν λόγω προκύπτει ετήσιο έλλειμμα της τάξης 440 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,2 περίπου εκατ. την ημέρα, όταν απεργούν, δηλαδή δεν πληρώνονται και τα μέσα δεν καταναλώνουν καύσιμα, πώς παράγεται νέο έλλειμμα;

Ο ανένδοτος του «γαλάζιου Καρχιμάκη» Η σκληρή αντίδρασή του στο θέμα της «εφεδρείας», η υποστήριξη στους ταξιτζήδες και γενικά η εικόνα «γαλάζιου Καρχιμάκη» που εκπέμπει, βάζει στο στόχαστρο της κυβέρνησης τον Γιάννη Μανόλη. Αυτός ωστόσο, μόνο δεν πτοείται. Αντιθέτως, συνεχίζει ακάθεκτος τον ιδιότυπο «ανένδοτο», προστασίας των διωκόμενων «γαλάζιων», με αρκετούς στη Συγγρού να επιφυλάσσονται για την καλλιέργεια υψηλών προσδοκιών προς πολλούς, χωρίς όμως αντίκρισμα.

Aπό πού να αρχίσω δεν ξέρω! Tά ’χω εγώ όπως και εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας κυριολεκτικά χαμένα! Tι εβδομάδα ήταν και αυτή που πέρασε με τις απεργίες των μέσων μεταφοράς, των ταξιτζήδων και Kύριος οίδε πού θα πάει αυτή η πρωτοφανής και πρωτόγνωρη κατάσταση στα ελληνικά χρονικά. Tο Δημόσιο στα «όπλα», οι έφεδροι για τις μαύρες λίστες του ανεπανάληπτου Kαρχιμάκη! Mήπως, πρόεδρέ μου, θέλεις να βάλεις τη ζωή μας στην... «εφεδρεία»; Oύτως ή άλλως πρωθυπουργός τύποις είσαι! • Nα διοικήσεις δεν μπορείς • Nα επιβληθείς αδυνατείς • Nα απαιτήσεις ούτε κατά διάνοια! Aπλά έχεις τον τίτλο του πρωθυπουργού. Παρέδωσες τα καθήκοντά σου στους ανθέλληνες απατεώνες Tροϊκανούς και στη... Διεθνή Nομισματική Tοκογλυφία! Ό,τι σου λένε πρόεδρε και ότι σου επιβάλλουν αδιαμαρτύρητα τα δέχεσαι και βάζεις τον... πρωθυπουργεύοντα αντιπρόεδρό μας και υπουργό Oικονομικών Eυάγ. Bενιζέλο και βγαίνει με το αυταρχικό ύφος των .................... κατακτητών μας και τα ανακοινώνει! Mέρα παρά μέρα νέα μέτρα, μέτρα-«χιλιόμετρα»! Kαι έχεις την απαίτηση, πρόεδρέ μου, να μας εμπιστεύονται οι κερδοσκόποι δανειστές μας όταν εσύ ο ίδιος πριν από μήνες ευρισκόμενος στις Bρυξέλλες είπες ότι διοικείς ένα... διεφθαρμένο λαό! Kαι πώς παραμένεις πρωθυπουργός εσύ ο... «αδιάφθορος» και τ’ αδέλφια σου δεν φοβάστε μη τυχόν κολλήσετε... «διαφθορά»; Περί της ικανότητάς σου και της καταστροφικής για τον δύσμοιρο ελληνικό λαό που έχεις επιλέξει σου τά ’σουρε ο «αδιάφθορος» αδελφός σου Nίκος σε συνέντευξη σε οικονομική επιθεώρηση, που έδωσε ακόμη και ο γιος σου Aνδρέας από τον πρώτο σου γάμο, ο οποίος μάλιστα δήλωσε ότι μετέχεις σε διαδηλώσεις αγανακτισμένων πολιτών που διεκδικούν δίκαια αιτήματά τους. Kαι μέσα σε όλα είχαμε και τον Δανό ακροδεξιό βουλευτής, λάτρη του δικτάτορα Xίτλερ, ο οποίος με άρθρο του ζήτησε ότι για να βοηθηθεί η χώρα μας οικονομικά από την Eυρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υποθηκεύσουμε τη νήσο... Kω! Aπό την Kω έχει... «αναμνήσεις» στις θερινές διακοπές του; Θα βρεθεί κάποιος πρόεδρέ μου από την κυβέρνησή μας να του... απαντήσει ελληνικά; Διάβασα στη «Δημοκρατία», μία απίστευτη κερδοσκοπία από τα γερμανικών συμφερόντων «Lidl», σε βάρος των Eλλήνων καταναλωτών! Προκλητικές διαφορές τιμών έως και 100% για τα ίδια προϊόντα στα Lidl της χώρας μας και της Bουλγαρίας. Δεν φταίνε αυτοί οι απατεώνες. Πάρτε την απόφαση, όχι από αύριο, από χθες να μην ξαναπατήσει κανένας στα... «...........» τους! Πρόεδρέ μου, πού θα φας απόψε; Στον «Tηλέμαχο» ή στο «Kαστελλόριζο»; Kαλή όρεξη και καλό ταξίδι. Mε εκτίμηση Eυδόκιμος

∞Á·ËÙ¤ ÌÔ˘ Úfi‰ÚÂ

Είδε σκηνές από το μέλλον;

Είτε από απειρία είτε από υπερβάλλοντα ζήλο οι γκάφες και οι αλληλοαναιρέσεις του Ηλία Μόσιαλου συνεχίζονται. Η δήλωση… «αποθέωσης» των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ερμηνεύτηκε φυσικά, ως αναδίπλωση μετά το δημόσιο «καταχέριασμα» που έφαγε από τους Σ. Μερεντίτη και Γ. Διαμαντίδη

17

YΓ.: Άκουσα και αυτό! Ότι οι ιδιοκτήτες που μισθώνουν το ακίνητό τους στο Δημόσιο δεν θα επιβαρυνθούν με το τέλος ακίνητης περιουσίας! Aυτό αν γίνει, πρόεδρέ μου, λέγεται διαφάνεια; Λέγεται δικαιοσύνη; Aλλά ξέχασα, τα κάνεις για τη... «σωτηρία της πατρίδας»!


18 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

H Eθνική «χτυπάει» Tαχυδρομικό Tα 2+1 στρατηγικά βήματα της ETE που περιμένει τα αποτελέσματα του ελέγχου των Aμερικανών ργά αλλά σταθερά η τράπουλα ξαναμοιράζεται στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με καλά πληρφορημένες πηγές, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ), στα τέλη του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του επόμενου, θα είναι σε θέσει να ανακοινώσει τα επόμενα στρατηγικά της βήματα, εντός κι εκτός Ελλάδας. Πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν τους σχεδιασμούς που λαμβάνουν χώρα στους «επάνω ορόφους» του κτιρίου «Θεόδωρος Καρατζάς», στην οδό Αιόλου, επιβεβαιώνουν ότι πράγματι ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Απόστολος Ταμβακάκης και οι άμεσοι συνεργάτες του, έχουν ετοιμάσει 2+1 σχέδια στρατηγικών κινήσεων, εντός κι εκτός ελληνικών συνόρων, και την κατάλληλη στιγμή θα εππιλέξουν το προσφορότερο με βάση και τις τότε συνθήκες.

Α

Επιβεβαιώνουν επίσης ότι μεταξύ αυτών των σχεδίων περιλαμβάνεται και εκείνο το οποίο αφορά σε μια στρατηγική κίνηση προς την κατεύθυνση της Τράπεζας Πειραιώς, γεγονός το οποίο, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν είχε επιβεβαιωθεί από την πλευρά της ΕΤΕ. Φαίνεται όμως ότι οι συνθήκες για να ανοίξουν ταO δρόμος διεκδίκησης του TT ανοίγει διάπλατα μετά την τελική κατάληξη του προγράμματος αναχρηματοδότησης του χρέους, την BlackRock και την εκκίνηση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης

χαρτιά τους όλοι οι παίκτες, ωρίμασαν. Ο έτερος βασικός στόχος της Εθνικής, εντός συνόρων, είναι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΤΤ). Οι πληροφορίες επιμένουν ότι αν κι όποτε το υπουργείο Οικονομικών ανοίξει το φάκελο της αποκρατικοποίησης του, η ΕΤΕ θα δηλώσει «παρούσα» στη διαδικασία. Ήδη, οι αρμόδιες υπηρεσίες της έχουν λάβει εντολή και μελετούν ενδελεχώς κρίσιμες λεπτομερειες, που αφορούν στη λειτουργία του εν λόγω οργανισμού, προκειμένου να δια-

πιστωθεί αν και κατά πόσο είναι συμβατός με αυτόν της ΕΤΕ. Εννοείται όμως ότι ικανή δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα στοιχεία θα υπάρξει αμέσως μόλις ξεκινήσει η διαδικασία αποκρατικοποίησης του ΤΤ. Κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται να λάβει χώρα ακόμα και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012. Χρονικά, η εξέλιξη αυτή, θα χαρακτηρίζεται από μια ευτυχή σύμπτωση.

OI KPIΣIMEΣ ΠAPAMETPOI Για τότε ακριβώς προγραμ-

MΕΣΩ ΤΗΣ FINANSBANK

Στρατηγική συνεργασία με ξένο εταίροΟΛΑ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ OΜΠΑΜΑ

Oι κινήσεις των τραπεζιτών ενόψει κρατικοποίησης

Η πώληση ενός ικανού ποσοστού της Finansbank, τουρκικής θυγατρικής του ομίλου Εθνικής Τράπεζας, είναι πάντα μέσα στις προτεραιότητες. Παρά τις καθυστερήσεις, που έχουν σημειωθεί ως προς την υλοποίηση του συγκεκριμένου project. Στο «στρατηγείο» της οδού Αιόλου συμφωνούν με την απόφαση της προηγούμενης διοίκησης να κάνει το μεγάλο βήμα στη γειτονική χώρα, καθώς, όπως εκτιμούν, διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου, ωστόσο, εξακολουθούν να θεωρούν ότι το βήμα στοίχισε ακριβά. Γι αυτό και θέλουν να κάνουν μια μερική απόσβεση του. Και γι’ αυτό θέλουν να πουλήσουν ένα καλό κομμάτι μετοχών της Finansbank, της τάξης του 20%. Μό-

Oλο αυτό σκηνικό εντείνει τις ανησυχίες πως καμία ελληνική τράπεζα δεν θα μπορέσει να αποφύγει την ένταξή της στο Tαμείο Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στην περίπτωση όμως που οι ελληνικές τράπεζες κάνουν χρήση του TXΣ, το Mνημόνιο προβλέπει ρητά ότι η συμμετοχή του Tαμείου Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις τράπεζες που ενισχύονται κεφαλαιακά θα γίνεται με κοινές μετοχές, γεγονός που θα σημάνει την αυτόματη αύξηση του ποσοστού του σε αυτές και κατ επέκταση

νο που προς το παρόν οι συνθήκες δεν τους το επιτρέπουν. Ωστόσο, το εγχείρημα δεν βγήκε ποτέ εκτός των σχεδίων τους. Κι αμέσως μόλις οι συνθήκες στην χρηματιστηριακή αγορά απέναντι «φτιάξουν», το deal θα γίνει. Μάλιστα, σύμφωνα με μια εκδοχή, υπάρχει πάντα ανοικτό το ενδεχόμενο, μέσω της Finansbank να επιδιωχθεί μια στρατηγική συνμεργασία με μεγάλο ξένο εταίρο, ο οποίος εξαγοράζοντας «πακέτο» της τουρκικής θυγατρικής, θα αποκτήσει παρουσία και στον ελληνικό όμιλο. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι πρόκειται για ένα καθ’ όλα υπαρκτό σενάριο, το οποίο, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να θίξει τον πηρύνα της στρατηγικής της Εθνικής. Δη-

την κρατικοποίηση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Eπίσης, ρητώς προβλέπεται η υποχρέωση του Tαμείου να διαθέσει αυτές τις μετοχές μέσα σε δύο χρόνια. Aνοίγει, δηλαδή, ο δρόμος και για τον αφελληνισμό των ελληνικών τραπεζών. Tο άλλο χαρακτηριστικό της τροπολογίας είναι ότι το TXΣ θα συμμετέχει σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δηλαδή στις μεταβατικές τράπεζες (δημιουργούνται στην περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα σε κάποια τράπεζα). Eπίσης, το TXΣ ενεργοποιείται

ματίζει τα πρώτα στρατηγικά της βήματα η Εθνική. Και όχι τυχαία. Για την οδό Αιόλου, σε αυτή την φάση, προηγούνται δύο κρίσιμες παράμετροι που θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν κάνει οτιδήποτε. Η πρώτη έχει να κάνει με την τελική κατάληξη του προγράμματος αναχρηματοδότησης του ελληνικού χρέους, μέσω της ανταλλαγής ομολόγων (πρόκειται για το γνωστό PSI). Το δεύτερο έχει να κάνει με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργεί στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα η αμερικανική ελεγκτική εταιρία BlackRock Solutions, με εντολή της Τράπεζας της Ελλάδας. Από τα αποτελέσματα και των δύο αυτών κρίσιμων διαδικασιών, θα εξαρτηθεί που και πώς θα «χτυπήσει» η Εθνική. Για την ιστορία θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση του ΤΤ, έχει ήδη μια πολύ καλή αφετηρία για να το διεκδικήσει, αν το αποφασίσει, κα-λαδή, το κέντρο των αποφάσεων της τράπεζας να παραμείνει στην Ελλάδα. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για τη διοίκηση της τράπεζας. Oι πληροφορίες γι’ αυτό το project είναι συγκεκριμένες και κάνουν λόγο για αμερικανική τράπεζα -όσα έχουν δημοσιευτεί για το ενδιαφέρον της Deutche Bank δεν ισχύουν- με την οποία ήδη γίνονται συζητήσεις για την απόκτηση του ποσοστού 20% της Finansbank. Aυτές οι συζητήσεις μάλιστα, έχουν προχωρήσει και ως προς το ενδεχόμενο πέρα από την «παρουσία» που ούτως ή άλλος θα έχει στην ETE ο ξένος όμιλος που αποκτήσει το ποσοστό της Tουρκίας, να μπει πιο δυναμικά, μετοχικά στην Eθνική Tράπεζα.

πλέον και στις περιπτώσεις “που ένα πιστωτικό ίδρυμα πληροί τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας των βασικών ιδίων κεφαλαίων, αλλά υφίσταται κίνδυνος να μην μπορεί να διατηρήσει την επάρκεια αυτή”. H τράπεζα, πριν υποβάλει αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης στο Tαμείο, πρέπει να έχει προσπαθήσει να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, προσφέροντας νέες μετοχές σε τιμές χαμηλότερες του μέσου όρου που ισχύουν στην αγορά. Kαι αν η τράπεζα δεν μπορεί να αντλήσει κεφάλαια

από την αγορά, τότε το TXΣ μπορεί να προσφέρει την κεφαλαιακή ενίσχυση “σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες” από τον μέσο όρο της αγοράς. Σημειώνεται ότι μετά την χρηματοδότηση μιας Tράπεζας, το Tαμείο θα μπορεί, μεταξύ άλλων, να ορίσει μέλος στο ΔΣ, να απαιτεί σχέδιο αναδιάρθρωσης, ενώ θα έχει δικαίωμα βέτο στις επιχειρηματικές αποφάσεις (στρατηγική, μισθοδοσία, μερίσματα) και δικαίωμα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Aπό τα παραπάνω γίνεται σα-


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

19

OΙ TΡΑΠΕΖΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ XΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Tο «κούρεμα» των ομολόγων φέρνει τρικυμία στα γκισέ Σενάρια ή εκπληρούμενη προφητεία; Aυτό είναι το ερώτημα που θέτουν τραπεζικοί και οικονομικοί παράγοντες όσον αφορά τη φημολογούμενη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Tο plan B που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες για επιπλέον «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων 50% έναντι του 20% που προβλέπει το Σχέδιο Aνταλλαγής (PSI) της 21ης Iουλίου έσκασε σαν βόμβα στα επιτελεία των τραπεζών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Oι έλληνες τραπεζίτες έχουν χάσει τον ύπνο τους τα τελευταία 24ωρα, καθώς ένα haircut της τάξης του 50% θα έφερνε σε δεινή θέση τα πιστωτικά ιδρύματα, που ήδη αντιμετωπίσουν σοβαρές προκλήσεις. Hδη από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων οι τράπεζες έχουν υποστεί συνολικές ζημιές οι οποίες υπερβαίνουν τα 4,5 δισ. ευρώ. Aν επαληθευτεί το σενάριο της χρεοκοπίας, διεθνείς οίκοι και οικονομολόγοι εκτιμούν πως τα ιδρύματα θα υποστούν από το επιπλέον «κούρεμα» στα ομόλογα, ζημιές, που μπορεί να φτάσουν στα 15 δισ. ευρώ.OΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ θώς στο χαρτοφυλάκιο της βρίσκεται το περίπου 7% των μετοχών του οργανισμού. Άλλο ένα 7% βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο της Eurobank, όμως, μετά τη συγχώνευση της με την Alpha Bank το πιθανότερο είναι ότι δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί για την περίπτωση. Οπότε ο δρόμος της διεκδίσησης του ΤΤ από την ΕΤΕ ανοίγει διάπλατος. Εφόσον βεβαίως το αποφασίσει. Εντελώς διαφορετική είναι η περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς.

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΤΟΧΟΣ Κατά το παρελθόν, έγιναν κάποιες απόπειρες προσέγγισης, χωρίς ποτέ να ευοδωθούν. Έκτοτε, το σενάριο «απποστρατεύθηκε». Τώρα τελευταία όμως επανήλθε στην επικαιρότητα σε βαθμό που η Πειραιώς να θεωρείται πλέον και

φές πως με την είσοδο στο TXΣ, υπάρχει ο κίνδυνος οι τραπεζίτες να χάσουν τον έλεγχο του ιδρύματός τους. Tραπεζικός στέλεχος τόνισε με νόημα πως το Tαμείο και το ενδεχόμενο κρατικοποίησης θυμίζει το σχέδιο Oμπάμα, ο οποίος για να αποτρέψει την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος το 2008, έθεσε υπό τον έλεγχο του κράτους τις αμερικανικές τράπεζες, με αποτέλεσμα κάποιες εξ αυτών να συγχωνευτούν, κάποιες να εξαγοραστούν και κάποιες να μετατραπούν σε συμμετοχών από επεν-

επισήμως ένας από τους εν δυνάμει στόχους της ΕΤΕ. Χωρίς μάλιστα κάτι τέτοιο να διαψεύδεται εκατέρωθεν. Το συμπέρασμα; Κάτι προετοιμάζεται, αλλά όλοι όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν τι ακριβώς, θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Το πολύ σε τρεις μήνες από τώρα θα γνωρίζουμε. Και δεν αποκλείεται να συνιστά έκπληξη πρώτου μεγέθους. Για παράδειγμα, πώς θα αντιδρούσε η αγορά σε ένα σενάριο τριπλής συγχώνευσης Εθνικής Τράπεζας – Τράπεζας Πειραιώς – Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου; Μπορεί σε αυτή τη φάση να ακούγεται κάπως «εξωπραγματικό», όμως, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στην αγορά ποτέ και τίποτα κανείς δεν μπορεί πλέον να λέει «ποτέ». Όλα τα ενδεχόμενα είναι πλέον ανοικτά.

δυτικές. Aρα δικαίως ανησυχούν οι τραπεζίτες ότι μπορεί να τεθεί ιδιοκτησιακό ζήτημα. Eξάλλου είναι διάχυτη η αίσθηση στους τραπεζικούς κύκλους πως η έκθεση που θα συντάξει η BlackRock θα αποτελέσει την κύρια πηγή ενημέρωσης για κάποιον που θα ενδιαφερθεί να επενδύσει στρατηγικά σε μία ελληνική τράπεζα, καθώς θα αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια την χρηματοπιστωτική θέση του ομίλου. Kαι αυτό από κάποιους δεν θεωρείται καθόλου τυχαίο την παρούσα χρονική στιγμή.

οποίους αναμένεται να καταδειχθεί εκ νέου η ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών. O προβληματισμός που διατυπώνεται είναι κατά πόσο οι ελληνικές τράπεζες είναι σε θέση την δεδομένη χρονική στιγμή και υπό τις παρούσες οικονομικές και χρηματιστηριακές συνθήκες να βρουν κεφάλαια ώστε να καλύψουν τις μεγάλες κεφαλαιακές τους ανάγκες. Ήδη κάποιες έχουν προχωρήσει σε πώληση περιουσιακών στοιχείων για να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ρευστότητας.

EΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Oι συνθήκες ρευστότητας έχουν επιδεινωθεί δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες. H δεξαμενή καταθέσεων παρά τη μικρή παρένθεση του Aυγούστου συρρικνώνεται με σταθερό ρυθμό τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ενώ η μοναδική, τους τελευταίους μήνες, πηγή άντλησης ρευστότητας, η EKT έναντι εγγυήσεων «στερεύει» συνεχώς, καθώς τα ενέχυρα (εγγυήσεις του Δημοσίου, ομόλογα, τραπεζικές εκδόσεις κ.ά.) που καταθέτουν οι τράπεζες εκπίπτουν συνεχώς, λόγω απαξίωσης. Mοναδική, αλλά ιδιαίτερα ακριβή λύση, είναι η προσφυγή στον ELA (Emergency Liquidity Assistance) στον έκτακτο μηχανισμό άντλησης ρευστότητας από την Tράπεζα της Eλλάδος έναντι ενεχύρων που δεν γίνονται αποδεκτά από την Eυρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα. Eνδεικτικό του κλοιού περιορισμένης ρευστότητας που σφίγγει γύρω από τις ελληνικές τράπεζες είναι το γεγονός ότι τρεις ιδιωτικές τράπεζες έχουν προσφύγει στον ELA, στην προσπάθειά τους να καλύψει τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες. Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις τράπεζες έχουν δανειστεί περί τα 7 δισ. ευρώ, με τη «δύναμη πυρός» του μηχανισμού να τοποθετείται στα 20 - 30 δισ. ευρώ περίπου. Kαι μπορεί ο ELA να αποτελεί τη δεδομένη χρονική στιγμή τη μοναδική λύση ανάγκης για τις ελληνικές τράπεζες, πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι είναι και μια «ακριβή» λύση, καθώς όσοι προσφεύγουν δανείζονται με επιτόκιο ελαφρώς υψηλότερο του 3,5%, όταν αντίστοιχα από την EKT ανέρχεται στο 1,5%.

Tο plan B για επιπλέον «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων 50% έναντι του 20% που προβλέπει το Σχέδιο Aνταλλαγής (PSI) έσκασε σαν βόμβα στα επιτελεία των τραπεζών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Όμως αυτό που έχει θορυβήσει τις διοικήσεις είναι πως σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση, είναι σχεδόν βέβαιο πως οι όλες οι τράπεζες θα αναγκαστούν να προσφύγουν στο Tαμείο Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Tραπεζικοί παράγοντες επισημαίνουν πως “αν υπάρξει και νέο haircut στο ελληνικό χρέος ύψους 30%, τότε όλες οι τράπεζες, μηδεμιάς εξαιρουμένης θα χρειαστούν μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου ή πάσης φύσεως κεφαλαιακές ενισχύσεις, ώστε να πληρούν τον στόχο που έχει θέσει η TτE για Core Tier 1 10%”. Nα σημειωθεί πως ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ων τραπεζών που έχουν μεγάλη έκθεση στο ελληνικό χρέος διαμορφώνεται κάτω από 9% ενώ με νέο haircut 30% θα υποχωρήσει στο 6,5% περίπου. Eκτός όμως από τα σενάρια για χρεοκοπία, τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν να αντιμετωπίσουν και τους ελέγχους που διενεργεί η BlackRock, από τουςΈντονες διεργασίες στο παρασκήνιο Bλέποντας τα χειρότερα να έρχονται οι διοικήσεις των τραπεζών, κεκλεισμένων των θυρών προσπαθούν να βρουν τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης. Oι επιτελείς αντιλαμβάνονται ότι αν αφήσουν τα γεγονότα να εξελιχθούν θα βρεθούν προ αδιεξόδων και θα χάσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, οπότε θέλουν μελετούν όλα τα σενάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες οι επικεφαλής των ιδρυμάτων συζητούν μεταξύ τους το ενδεχόμενο συνεργασιών, ενώ υπάρχουν επαφές και με ξένους ομί-

λους. Kαι μπορεί η Eθνική Tράπεζα να διέψευσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Deutsche, ωστόσο επενδυτικοί κύκλοι από το Λονδίνο επιμένουν πως έχουν πραγματοποιηθεί επαφές μεταξύ των δύο τραπεζών. Mάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η διοίκηση της Eθνικής «καλοβλέπει» μια συμμαχία με διεθνή τράπεζα, καθώς θα της δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Aλλά και η Πειραιώς μελετά όλα τα ενδεχόμενα και κυρίως τις του ρώσου και του τσέχου επενδυτή που

έχουν ήδη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας. Eσχάτως έχει επανέλθει το σενάριο περί κρατικού πυλώνα, με τη συμμετοχή των TT, Aγροτικής και Tαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Mεγάλο ερωτηματικό αποτελεί η στάση του κ. Aνδρέα Bγενόπουλου και τι έχει στο μυαλό του για τη Marfin Popular. Oσον αφορά την Tράπεζα Kύπρου, η απόκτηση του 9,70% του μετοχικού κεφαλαίου από το ρώσο μεγιστάνα, Dmitry Rybolovlev, ανοίγει νέες προοπτικές για την τράπεζα.


20 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

1.000 μεγάλες επιχειρήσεις στον έλεγχο νέας υπέρ-ΔOY Στο μικροσκόπιο και φυσικά πρόσωπα με ακαθάριστα έσοδα 30 εκατ. ευρώ το μικροσκόπιο της υπέρ ΔΟΥ που θα συγκροτηθεί μπαίνουν οι 1000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας.

Σ

Στη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων θα υπάγονται οι μεγάλες επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση καθώς και οι τραπεζικές, ασφαλιστικές εταιρίες και οι Α.Ε. με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και ακαθάριστα έσοδα 10 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρεται στην απόφαση: 1. Ως Μεγάλες Επιχειρήσεις νοούνται οι υπόχρεοι του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και τα φυσικά πρόσωπα με ακαθάριστα έσοδα άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ ετησίως. Ειδικά για τις τραπεζικές, ασφαλιστικές εταιρίες και τις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το όριο του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια

(10.000.000) ευρώ ετησίως. Ως έτος βάσης για τον υπολογισμό των πιο πάνω ποσών λογίζεται η διαχειριστική περίοδος 2009, κατά την αρχική ένταξη των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, για την ένταξη λαμβάνονται υπόψη τα προαναφερόμενα όρια εφόσον η επιχείρηση τα υπερβεί για δύο (2) συνεχόμενες χρήσεις. 2. Οι ως άνω επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα όρια που αναφέρονται πιο πάνω για τουλάχιστον τρείς (3) συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις παύουν να θεωρούνται ως Μεγάλες Επιχειρήσεις. • «Όσοι εξαιρούνται από το τέλος ακινήτων πρέπει να αποστείλουν ως τις 2 Oκτωβρίου SMS στο 54160 αναγράφοντας το AΦM και ET. Mετά την επεξεργασία των στοιχείων επίσης με γραπτό μήνυμα θα υπάρξει απάντηση επίσης με γραπτό μήνυμα • Tο μέτρο των αποδείξεων θα αφορά τελικά τα εισοδήματα του 2012 που θα δηλωθούν το 2013


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

Τελεσίγραφο της easyJet «Kύριε Χατζηιωάννου θα σε πάμε στα δικαστήρια, αν η fastJet πλήξει τα συμφέροντά μας» άδι στη φωτιά» έριξε ο Στέλιος Χατζηιωάννου στις ήδη διαταραγμένες σχέσεις του με την διοίκηση της easyJet. Η προαναγγελία του Ελληνοκύπριου επιχειρηματία για την ίδρυση νέας αεροπορικής εταιρίας υπό την επωνυμία fastJet, άναψε το… φυτίλι για μια νέα σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίοι δεν αποκλείεται για μια ακόμη φορά να δώσουν «ραντεβού» στις αίθουσες των δικαστηρίων.

«Λ

Της Εύης Κατσώλη Οι επικεφαλής της easyJet ήδη έστειλαν τελεσίγραφο στον ιδρυτή και κάτοχο του 38% στην εταιρία, πως αν τα σχέδιά του παραβιάζουν την συμφωνία που είχαν υπογράψει στις 10 Οκτωβρίου 2010, τότε θα κινηθούν δικαστικώς για να προασπίσουν τα συμφέροντα του ομίλου και των μετόχων του, διαμηνύοντας πως «δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αποκομίσει όφελος από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας». Σύμφωνα με τους όρους αυτής της συμφωνίας, ο Sir Stelios δεν μπορεί να αποκτήσει ποσοστό μεγαλύτερο από 10% σε άλλη, ανταγωνιστική της easyJet αεροπορική εταιρία που διαθέτει άδεια πτήσεων εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης για δύο χρόνια. Πόσο μάλλον να δημιουργήσει έναν νέο αερομεταφορέα. Στην επιστολή που απέστειλε στην διοίκη-

ση της easyJet, μία μόλις βδομάδα αφού έλαβε από την διανομή μερίσματος το ποσό των«Η συμφωνία της 10ης Οκτωβρίου δεν επιτρέπει στον Sir Stelio να αποκτήσει ποσοστό μεγαλύτερο του 10%

68 εκατ. στερλίνων, την ενημερώνει μεν για την δημιουργία της fastJet και για το ότι ήδη έχει ανοίξει ιστοσελίδα η οποία μέχρι στιγμής αναγράφει «Fastjet.com by Stelios.Coming Soon», αλλά κράτησε κλειστά τα χαρτιά του για το πότε θα είναι έτοιμη η νέα εταιρία, για το αν έχει ήδη κάνει τις πρώτες παραγγελίες αεροσκαφών και για το αν πρόκειται για αερομεταφορέα χαμηλού κόστους. Ο Στέλιος Χατζηιωάννου δεν διευκρίνισε

επίσης τι μέλλει γενέσθαι με το ποσοστό του 38% που διατηρεί στην easyJet και το οποίο αποτιμάται σε 72 εκατ. στερλίνες, αν η fastJet είναι ανταγωνιστική αυτής εταιρία. Αν και η διοίκηση δηλώνει πως θα επιδιώξει να διεξάγει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τον ίδιο τον Στέλιο Χατζηιωάννου και εκπροσώπους του ομίλου του, easyGroup, δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία μήπως και τα βρουν «ειρηνικά», στους επιχειρηματικούς κύκλους είναι κοινό μυστικό πως η μεταξύ τους ανακωχή λήγει αν τελικά ο επιχειρηματίας «εγκαταλείψει» το… πορτοκαλί των αιθέρων (χρώμα που καθιέρωσε την easyJet) για το κόκκινο της fastJet.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Τις δικές του ενστάσεις διατυπώνει ωστόσο ο Στέλιος Χατζηιωάννου για όσους τον κατηγορούν για αθέτηση της συμφωνίας που έχει υπογράψει με την διοίκηση της easyJet, μια συμφωνία που ήρθε μετά το τέλος της δικαστικής διαμάχης επί δύο χρόνια στο Ανώτατο Βρετανικό Δικαστήριο για το εμπορικό όνομα easy. Η εταιρία κράτησε το όνομα, ενώ ο κ. Χατζηιωάννου παραιτήθηκε του δικαιώματός του να διορίσει εαυτόν στην προεδρία της easyJet. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, η διοίκηση της δεύτερης σε επιβατική κίνηση αεροπορικής εταιρείας στην Ευρώπη, παραβίασε πρώτη έναν από τους όρους στους οποίους είχαν συμφω-

νήσει και αφορά στην «επιστολή υποστήριξης» (comfort letter). Η επιστολή αυτή περιλάμβανε ρήτρα «αμοιβαίου σεβασμού» που εμπόδιζε τις δύο πλευρές να προβαίνουν σε αρνητικά σχόλια ο ένας για τον άλλο, κάτι που σύμφωνα με τον «Mr easy» δεν τηρήθηκε από την πλευρά της διοίκησης, αφού συχνά διοχέτευε ανώνυμα σχόλια και δημοσιεύματα στον Τύπο εναντίον του. Η ανακοίνωση της easyJet παρόλ’ αυτά είναι κατηγορηματική πως «ουδέποτε πράξαμε κάτι τέτοιο».

21


22 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

επιδείνωση της ύφεσης και η συνεχιζόμενη αρνητική πορεία της Carrefour Μαρινόπουλος στην ελληνική αγορά, οδήγησαν τους Γάλλους της μητρικής εταιρίας να πάρουν δραστικές αποφάσεις.

Η

Η ξαφνική αλλαγή φρουράς στη διοίκηση της θυγατρικής, με την επαναφορά του Jerome Loubere στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, θέση την οποία κατείχε από το 2004 ως το 2008 και την απομάκρυνση του Patrice Lespagnol, με θητεία μόνο πέντε μηνών στην «ηλεκτρική καρέκλα», όπως αποδεικνύεται, του CEO της Carrefour Μαρινόπουλος, σηματοδοτεί τις προθέσεις των Γάλλων να έχουν υπό πιο στενή… επιτήρηση τον Πάνο Μαρινόπουλο. Ο Jerome Loubere είναι ο τρίτος κατά σειρά διευθύνων σύμβουλος στην Carrefour Μαρινόπουλος μέσα στο 2011, κάτι ασυνήθιστο για τα επιχειρηματικά δεδομένα, ιδιαίτερα όταν αφορά τον leader του λιανεμπορίου στην ελληνική αγορά. Τον περασμένο Μάιο απομακρύνθηκε ο Βασίλης Στασινούλιας, εν μέσω φημών για σκάνδαλο στην Carrefour Μαρινόπουλος, χωρίς να αποδειχθεί τίποτε για τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος μάλιστα μεταπήδησε στην μητρική εταιρεία στο Παρίσι, από όπου ήρθε στον ελληνικό όμιλο την 1η Μαΐου ο Patrice Lespagnol. Οι εντολές του CEO της μητρικής εταιρίας Lars Oloffson στον P. Lespagnol ήταν σαφείς. Να ανακοπεί με κάθε τρόπο η πτωτική πορεία της Carrefour Μαρινόπουλος, η οποία είχε προκαλέσει ζημιές - ρεκόρ το 2010 ύψους 73,48 εκατ. ευρώ, όταν ένα χρόνο πριν είχε κέρδη 320.413 ευρώ. Στο πλάνο που είχε δοθεί στον κ. Lespagnol, περιλαμβανότταν η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των καταστημάτων Dia από τα οποία έχουν απορροφηθεί τα 50 από τα 381 συνολικά, η σκληρή πολιτική απέναντι στους προμηθευτές και η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, με επαναδιαπραγματεύσεις των ενοικίων αλλά και απολύσεις. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα, καθώς η Carrefour Μαρινόπουλος συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα και σύμφωνα με ενδείξεις η πτώση των πωλήσεων συνεχίζεται, φτάνοντας στο εξάμηνο στο -4%. Έτσι τέθηκε θέμα αντικατάστασης του Patrice Lespagnol, οποίος φαίνεται δεν πρόλαβε να προσαρμοστεί στην ελληνική.ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Το πρώτο δείγμα των αλλαγών που επρόκειτο να ακολουθήσουν στην αλλαγή φρουράς στην κορυφή της Carrefour Μαρινόπουλος, το έδωσαν οι Γάλλοι, ανακοινώνοντας το «πάγωμα» των επενδύσεων, την

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Carrefour Μαρινόπουλος, Jerome Loubere

Ο Πάνος Mαρινόπουλος

Τα αλλάζουν όλα οι Γάλλοι στην Carrefour

Έβαλαν νέο CEO, τον τρίτο κατά σειρά μέσα στο 2011

ημέρα μάλιστα των εγκαινίων του πρώτου Carrefour Planet στη χώρα μας, το οποίο κόστισε στον όμιλο 4 εκατ. ευρώ. Η επιστροφή του Jerome Loubere στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, συνοδεύτηκε με την ανακοίνωση της Carrefour ότι «ελπίζουμε στο πρόσωπό του να βρούμε τον άνθρωπο που θα κατανοήσει καλύτερα το καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα και με αυτό τον τρόπο να ενδυναμώσει την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά». Αυτο αφήνει να εννοηθεί ότι ο P. Lespagnol, στους πέντε μήνες παρουσίας του στην ηγεσία της Carrefour δεν κατάφερε να κατακτήσει την ελληνική νοοτροπία. Η μητρική Carrefour ωστόσο, τοποθέτησε πάλι Γάλλο μάνατζερ στη θέ-

ση του διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος «ανατράφηκε» στη μητρική Carrefour, αλλά είναι παλιός γνώριμος στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή. Ο Jerome Loubere ήταν διευθύνων σύμβουλος της Carrefour Μαρινόπουλος απο το 2004 μέχρι το 2008 και στη συνέχεια εντάχθηκε

η Carrefour παγίωσε τη δύναμή της με πωλήσεις που άγγιξαν τα 2,7 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα μάλιστα υπήρξε η πλέον αναπτυξιακή αγορά για λογαριασμό της Carrefour σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Μπορεί τότε ο κ. Loubere να πρόβλεπε ότι οι πωλήσεις το 2010-2011 θα έφτανανΜε την τοποθέτηση του Γάλλου Jerome Loubere, η μητρική βάζει σε πιο στενή «επιτήρηση» τον Πάνο Μαρινόπουλο

στον όμιλο Μαρινόπουλο ως γενικός διευθυντής. Επί των ημερών του

τα 4 δισ. ευρώ, ο όμιλος όμως έφτασε τα 2,7 δισ. ευρώ, με πτώση 7,5%.

Έτσι, ο Jerome Loubere, ο οποίος γνωρίζει άπταιστα ελληνικά, θα εργαστεί υπό πίεση, από την πλευρά της μητρικής, η οποία ζητά πλέον κινήσεις άμεσης δράσης. Από την άλλη πλευρά, η επιστροφή του κ. Loubere στη θέση του CEO, φαίνεται σαν «χατίρι» των Γάλλων προς τον Πάνο Μαρινόπουλο, αφού έβαλαν έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει φιλικές σχέσεις ετών, όσοι όμως γνωρίζουν καλά τα πράγματα, συμβαίνει το αντίστροφο. Οι απαιτήσεις της μητρικής είναι περισσότερες και δεν αφήνουν πολλά περιθώρια ελιγμών στον Πάνο Μιχαλόπουλο, ο οποίος από καιρό διαμαρτυρόταν στη μητρική ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον P. Lespagnol, όχι μόνο λόγω γλώσσας αλλά και νοοτροπίας.Κατεπειγόντως περικοπή δαπανών, ακόμα και με απολύσεις Πρώτη δουλειά για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Carrefour Μαρινόπουλος Jerome Loubere είναι η μείωση των δαπανών του ομίλου, η οποία είναι πολύ πιθανόν να περιλαμβάνει και απολύσεις. Οι Γάλλοι θεωρούν ότι τα 218 άτομα που απομακρύνθηκαν είναι λίγα και ζητούν περικοπές προσωπικού σε ποσοστό 3%-5%. Σήμερα ο όμιλος απασχολεί 11.325. Κύριο μέλημα του J. Loubere είναι η άμεση εφαρμογή του σχεδίου της μητρικής για τα Dia. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Γάλλοι ζήτησαν να υπάρξει άμεση απορρόφηση του 60%-70% των καταστημάτων Dia,

και η μετατροπή τους σε Carrefour Epxress ή Carrefour Μαρινόπουλος και τα υπόλοιπα να κείσουν, ιδιαίτερα αυτά που όσο λειτουργούσαν υπό τον έλεγχο της ισπανικής αλυσίδας, παρουσιάζουν ισχνές πωλήσεις. Η γνώση της ελληνικής πραγματικόττηας από τον κ. Loubere, όπως πιστεύουν οι Γάλλοι, θα βοηθήσει να τηρηθεί σκληρή πιστωτική πολιτική απέναντι, στους προμηθευτές, με τους οποίους ο Πάνος Μαρινόπουλος βρίσκετα εδώ και πολύ καιρό σε κόντρα. Ο κ. Loubere θα αναλάβει τις διαπργαματεύσεις με τους προμηθευτές, πολλοί από τους οποίους έχουν να πληρω-

θούν από τον Μάρτιο και έχουν σταματήσει να προμηθεύουν την Carrefour Μαρινόπουλος, μέχρι να τακτοποιηθεί η οικονομική διαφορά τους. Παράλληλα με τα παραπάνω ο κ. Loubere καλείται να συνεχίσει τις προσπάθεις για την αναγέννηση της ελκτικής δύναμης και των πωλήσεων των υπερμάρκετ Carrefour, αλλά και στην τιμολογιακή πολιτική των σούπερ μάρκετ, με μειώσεις τιμών και προσφορές. Μια πολιτική που λίγοι γνωρίζουν, ότι παρακολουθούσε και εξέφραζε άποψη από την προηγούμενη θέση του, του γενικού διευθυντή.


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

23

Στενό «κοστούμι» για τον Βάρδα Έκλεισε 17 καταστήματα, σταμάτησε την Tie Rack, εκχωρεί καθήκοντα στις κόρες του ο «κοστούμι» της οικονομικής κρίσης είναι στενό για τον Θόδωρο Βάρδα. Η «γύμνια» της αγοράς ένδυσης με την κάμψη της καταναλωτικής δύναμης να αγγίζει το 30%, και τα «μπαλώματα» της κυβερνητικής πολιτικής με φοροεισπρακτικά μέτρα, δεν κάνουν εξαίρεση ούτε στον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, ο οποίος από το στρατηγείο του στο Πικέρμι έχει επιδοθεί σε ένα ατελείωτο «ράβε- ξήλωνε» στο επενδυτικό του πλάνο.

Τ

Ο επιχειρηματίας που επί χρόνια ντύνει την «αφρόκρεμα» της πολιτικής, οικονομικής και καλλιτεχνικής ζωής του τόπου βρίσκεται στο μεταίχμιο για την αλλαγή σελίδας και εποχής της ομώνυμης αλυσίδας του. Ενός νέου κεφαλαίου, που σύμφωνα με συνεργάτες του, περιλαμβάνει ακόμη και την εκχώρηση περισσότερων διοικητικών αρμοδιοτήτων στις δύο κόρες του, Ναταλία και Τατιάνα, οι οποίες υπό την καθοδήγησή του θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις των καιρών. Ήδη άλλωστε έχουν αυξημένα καθήκοντα στο τμήμα μάρκετινγκ του ομίλου και είναι υπεύθυνες για όλες τις προωθητικές ενέργειες, αλλά και για την διαφημιστική καμπάνια που οργανώνει κάθε χρόνο η αλυσίδα ανδρικής ένδυσης. Στη συγκεκριμένη φάση ο όμιλος τελεί υπό την συνήθη τακτική που ακολουθούν οι περισσότεροι λιανέμποροι για να περιορίσουν τις απώλειες στις πωλήσεις και στα οικονομικά τους μεγέθη, την αναδιάρθρωση. Από 45 καταστήματα που μετρούσε το δίκτυο της «Vardas» πριν από μια διετία, πλέον έχει μείνει με το 1/2 σχεδόν των σημείων πώλησης. Η ανάγκη για περικοπές λειτουργικών εξόδων, η «θηλιά» των δανείων, αλλά και η υποχώρηση των πωλήσεων κατά 10%- 15% περίπου υποχρέωσαν τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας να προχωρήσει στο κλείσιμο 14 καταστημάτων του την προηγούμενη χρονιά και άλλων τριών μέσα στο 2011, με πιο πρόσφατο λουκέτο εκείνο του καταστήματος στη Νέα Ιωνία, ενός από τα σημαντικότερα της αλυσίδας που είχε ανοίξει ποντάροντας στη μεγάλη επισκεψιμότητα της συγκεκριμένης αγοράς. Οι προσδοκίες όμως, δεν επιβεβαιώθηκαν όπως και σε πολλά ακόμη μαγαζιά που επέλεξε να κλείσει. Πρόκειται για εκείνα που οι τζίροι τους ήταν χαμηλοί και

δεν απέδιδαν τα προσδοκώμενα στα συνολικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου ή για άλλα τα οποία βρίσκονταν σε περιοχές που πλέον δεν αποτελούσαν ελκυστικές εμπορικές «πιάτσες» ή με υψηλά ενοίκια. Κάποια από αυτά τα τελευταία τα μετεγκατέστησε, ορισμένα τα μετονόμασε από «Vardas» σε άλλη φίρμα της εταιρείας, ενώ μερικές υπηρεσίες και show rooms του Κολωνακίου μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κτίριο στο Πικέρμι. Το «συμμάζεμα» του δικτύου, σύμφωνα με τον επιχειρηματία, έγινε με γνώμονα να μην υπάρξουν απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ στενοί του συνεργάτες διευκρινίζουν πως και η απόφαση για έξοδο της εταιρείας ένδυσης από το χρηματιστηριακό ταμπλό ελήφθη επίσης στα πλαίσια περικοπών των λειτουργικών δαπανών που για μια εισηγμένη είναι σίγουρα πολύ περισσότερες. Το θετικό στοιχείο είναι ωστό-σο πως η ρευστότητα του ομίλου παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς τα οικονομικά stress tests που πραγματοποίησε για να διαπιστώσει τις αντοχές εν μέσω κρίσης, έδειξαν πως ακόμη και αν οι πωλήσεις υποχωρήσουν κατά

ρος Βάρδας προχώρησε και στην διακοπή της δραστηριότητας του σήματος «Tie Rack», το οποίο εκπροσωπούσε στην ελληνική αγορά. Τα μεγαλεπήβολα σχέδια του 2007 που προέβλεπαν την δημι-«Η αλυσίδα ανδρικής ένδυσης επικεντρώνεται στην stock λογική και στις ετήσιες προσφορές για τα μέλη της, ώστε να τονώσει τις πωλήσεις»

30%, η επιβίωσή του θα είναι εφικτή και οι υποχρεώσεις προς τράπεζες και προμηθευτές θα καλύπτονται κανονικά.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Εκτός από το κλείσιμο ζημιογόνων καταστημάτων, ο Θεόδω-

ουργία τουλάχιστον 60 σημείων πώλησης της βρετανικής φίρμας σε γραβάτες, κασκόλ και αξεσουάρ ως το 2012 με την ελπίδα πως θα αποφέρουν τζίρο ύψους 22 εκατ. ευρώ, δεν ευοδώθηκαν. Ακόμη και τα πέντε καταστήματα στα οποία πόνταρε πως θα

σημειώσουν καλύτερες επιδόσεις, στη Σταδίου, την Ακαδημίας, στην Ηροδότου στο Κολωνάκι, στο Athens Heart στον Ταύρο και στο «Olympia Mall» στην Καρδίτσα κατέβασαν ρολά. Δεν είναι ωστόσο η μόνη διορθωτική κίνηση στην οποία προέβη. Πλέον ενισχύει και δίνει μεγαλύτερη έμφαση και στην stock λογική του ομίλου του, προσφέροντας περσινής σεζόν ρούχα σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Κάτι το οποίο «απεκδυόταν» τις χρυσές εποχές του λιανεμπορίου, αφού πάντα εμπορευόταν επώνυμα και ακριβά ρούχα, προτιμώντας να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα στους τακτικούς πελάτες του παρά να «προδώσει» την εμπιστοσύνη τους, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Όμως, οι καιροί άλλαξαν ελέω κρίσης και τα αποθέματα πρέπει να μειώνονται. Τέλος η εταιρεία έχει επικεντρωθεί και στις προσφορές όλον τον χρόνο για τα μέλη του club της.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΝΔ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Κάνει… πρόβες για πολιτικός Η εκχώρηση από τον Θεόδωρο Βάρδα αρκετών εκ των αρμοδιοτήτων του στις δύο του κόρες ερμηνεύεται από ορισμένους συνεργάτες του και ως προσπάθεια απεγκλωβισμού από την καθημερινή ενασχόληση με τα μαγαζιά του προκειμένου μελλοντικά να… προβάρει κοστούμι πολιτικό. Άτυπος σύμβουλος επί των οικονομικών και φίλος του αρχηγού της ΝΔ, Αντώνη Σαμαρά από την περίοδο που ο τελευταίος ίδρυσε την Πολιτική Άνοιξη, με την οποία ο Βάρδας κατέβηκε υπο-

ψήφιος βουλευτής Επικρατείας, θεωρείται πως θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως άνθρωπος της αγοράς σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση της ΝΔ. Η σχετική φημολογία κάνει λόγο ακόμη και για υπουργική «καρέκλα», αλλά μάλλον η πολιτική αυτή φιλοδοξία θα συναντήσει εμπόδια από πολλούς που γλυκοκοιτάζουν τα υπουργικά χαρτοφυλάκια. Άλλωστε οι σχέσεις του μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι με όλους αγαστές, ενώ και εκείνοι με τον Αντώνη Σαμα-

ρά έχουν διαταραχθεί κατά καιρούς. Κυρίως όταν διαφοροποιείται δημοσίως από την επίσημη κομματική γραμμή, όπως συνέβη πρόσφατα με την άποψή του ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη πρόωρων εκλογών, όταν στη Συγγρού διατείνονται το αντίθετο ή επικροτεί κάποια κυβερνητικά μέτρα για την οικονομία. Αυτές οι διαφοροποιήσεις ήταν και η αιτία για την πολύμηνη δημόσια σιωπή του, την οποία έσπασε μόλις το καλοκαίρι με παρεμβάσεις για την αγορά.


24 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

ecret money

Σε παράταση του καθεστώτος απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων έως και για ένα δίμηνο προσανατολίζεται σύμφωνα με πληροφορίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Οκτωβρίου λήγει η ισχύουσα απαγόρευση του short selling που ξεκίνησε από τις 9 Αυγούστου.

Η απαγόρευση του short-selling παρατάθηκε στην Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Αρχή Μετοχών και Αγορών (ESMA), όπως μεταδίδει το Reuters. Στην Ιταλία και τη Γαλλία η απαγόρευση θα διατηρηθεί ως τις 11 Νοεμβρίου, ενώ στην Ισπανία θα παραμείνουν μέχρι να αλλάξουν οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

F CUS ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

Περισσότερη πίεση στο δεύτερο εξάμηνο του 2011 θα προσθέσουν στις τράπεζες οι συνθήκες ρευστότητας, η βαθύτερη του αναμενομένου ύφεση και η επιδείνωση της ποιότητας ενεργητικού. Αυτό εκτιμά η Marfin Analysis σε έκθεσή της για τον τραπεζικό κλάδο, από όπου ξεχωρίζει την Τράπεζα Κύπρου. Η χρηματιστηριακή εστιάζει κυρίως στο μακροοικονομικό επίπεδο, σημειώνοντας ότι τα σημεία κλειδιά για τη συνέχεια είναι η εκταμίευση της 6ης δόσης, η εφαρμογή των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου και η δημοσίευση των ευρημάτων της Blackrock.

Η επιλογή του νέου προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθεί έπειτα από διαβούλευση με τον ΣΜΕΧΑ, σημειώνει ο πρόεδρος του συνδέσμου, κ. Αλ. Μωραϊτάκης, σε επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, κ. Ευάγγελο. Βενιζέλο.

Η Ελλάδα μπορεί να μην καταφέρει ποτέ να αποπληρώσει το υπέρογκο χρέος της αλλά τα ομόλογά της, τα οποία περιφρονούν εδώ και πολύ καιρό οι επενδυτές, προσελκύουν ξαφνικά το ενδιαφέρον των hedge funds, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.Μετά τη «φλέβα χρυσού» που χτύπησαν πολλοί επενδυτές στοιχηματίζοντας κατά των γαλλικών τραπεζών, πολλοί στρέφουν πλέον το επενδυτικό τους ενδιαφέρον στο νέο «καυτό» αλλά επικίνδυνο trade της εποχής, στην αγορά ελληνικών ομολόγων τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι traders, αλλάζουν χέρια στην τιμή των 36 σεντς για κάθε ευρώ ονομαστική αξίας.

Οι μισές εισηγμένες έχουν πλέον κεφαλαιοποίηση κάτω των 10 εκατ. ευρώ. Η συνεχιζόμενη πτώση των τιμών, η απαξίωση της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, αλλά και τα σενάρια χρεοκοπίας, έχουν δημιουργήσει αποτιμήσεις κάτω των 10 εκατ. ευρώ για τις μισές εταιρείες του ΧΑ σύμφωνα με τους αναλυτές.

Να διεκδικήσουμε Η Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΗΡΕ ΠΗΡΕ ΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 31% 31% ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Ο ΔΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. ΕΜΕΙΣ; ΕΜΕΙΣ;

Ούτε… ψίχουλα δεν δίνουν για τα… άγονα νησιά Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, «έσκασε» η είδηση ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μελετά την περικοπή στις άγονες γραμμές των νησιών, προκειμένου να προσαρμοστεί ο προϋπολογισμός του υπουργείου στη δημοσιονομική συγκυρία. Πίσω από αυτό όμως κρύβεται ένα ολόκληρο σχέδιο, με το οποίο δεν μπορεί να ασχοληθεί επισταμένα ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά, την ανάγκη να υπάρχει ξεχωριστό υπουργείο Ναυτιλίας. Τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο; Όχι μόνο την περικοπή των άγονων γραμμών, δηλαδή των δρομολογίων, όπως άφησε να εννοηθεί ο κ. Χρυσοχοϊδης, αλλά ακόμα και κατάργηση κάποιων από τις 35 από αυτές, κάτι που απέφυγε να επιβεβαιώσει ο υπουργός Ανάπτυξης. Το μόνο που είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης είναι ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες δημοπράτησης, αλλά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Και πώς να υπάρξει, αφού το κονδύλι που προβλέπεται δεν ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ, που δεν καλύπτουν ούτε το 50% του συνόλου των αγόνων γραμμών; Το χειρότερο δε είναι, ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν εγκρίνει το ποσό αυτό, οπότε δεν μπορεί να προχωρήσει και η διαδικασία της δημοπράτησης.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Η λύση του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδας βρίσκεται στην Ελβετία, το Λιχτενστάιν και την Κύπρο. Σε αναγνώστη μας από τη Γερμανία (Κώστας Γκαλιμάνης) ανήκει η παρακάτω πρόταση και συνάμα η είδηση, σύμφωνα με την οποία στις 29 Αυγούστου, η Γερμανία και η Ελ-

βετία υπέγραψαν τελικά, την περιβόητη συμφωνία, δια της οποίας η Ελβετία θα καταβάλλει στη Γερμανία εφάπαξ φόρους περίπου 31% από τις καταθέσεις των Γερμανών φοροφυγάδων με αντάλλαγμα να μείνουν ατιμώρητοι και να νομιμοποιηθεί το υπόλοιπο των καταθέσεών τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γιατί του «θύμωσαν» τρεις ισχυροί της ενέργειας Το… προβάδισμα που δίνει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου στον ελληνοϊταλικό αγωγό σε βάρος του αγωγού Trans Adriatic Pipeline λέγεται πως προκάλεσε «γκρινίτσες» από τους επιτελείς των εταιρειών Statoil, EGL και E. ON. Η δήλωση του υπουργού Περιβάλλοντος πως ετοιμάζει επισκέψεις στο Λονδίνο και στο Μπακού για να συναντήσει στελέχη της BP και κυβερνητικούς παράγοντες του Αζερμπαϊτζάν προκειμένου να τους προβάλει τα πλεονεκτήματα του ελληνοϊταλικού αγωγού ήταν η αφορμή για τα… παράπονα. Μάλιστα οι επικεφαλής της TAP υποστηρίζουν πως και οι δύο αγωγοί διέρχονται από την Ελλάδα, άρα είτε γίνει ο ένας είτε ο άλλος, τα οφέλη είναι δεδομένα. Αντιτείνουν δε, πως η

δική τους πρόταση προβλέπει χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια όλου του έργου που θα κατασκευαστεί στην χώρα μας. Έτσι, θα περίμεναν τουλάχιστον ίση μεταχείριση των δύο προτάσεων από την ελληνική αλλά και την ιταλική κυβέρνηση, καθώς ο αγωγός τους, όπως και ο ελληνοϊταλικός, θα καταλήγει στην Ιταλία. Τουλάχιστον ας τηρούνται τα προσχήματα, όπως λένε στενοί συνεργάτες του υπουργού για να μην βρει η κυβέρνηση αυτή την μεροληπτική στάση μπροστά της. Συν το ότι τα σχέδια κατασκευής αγωγών που έχουν και έντονα γεωπολιτική σημασία, απαιτούν την ενεργή στήριξη των κυβερνήσεων των χωρών από τις οποίες θα διέρχονται.

Η απάντηση για το ακίνητο της Θεσσαλονίκης Απάντηση έδωσε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με ανακοίνωσή του στην ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη σχετικά με το θέμα της μετεγκατάστασης ενός καταστήματος της τράπεζας σε ακίνητο επί της Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη. Το ΤΤ τονίζει πως η ταυτότητα της ιδιοκτησίας, εφόσον το ακίνητο πληροί όλες τις προδιαγραφές, που προβλέπονται από τον νόμο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση κριτήριο συνυπολογισμού κατά την διαδικασία επιλογής του ακινήτου για τη

στέγαση ενός υποκαταστήματος. Αντιθέτως, τα κριτήρια που έπαιξαν ρόλο στην επιλογή του είναι 1) η χαμηλότερη τιμή ανά τ.μ και η χαμηλότερη αναπροσαρμογή του ενοικίου, στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου του ΤΤ να μειώσει το λειτουργικό του κόστος, 2) η πλεονεκτική θέση και 3) η μεγαλύτερη χωρητικότητα. Όπως μαθαίνουμε, στο ακίνητο που στεγαζόταν προηγουμένως το ΤΤ, η τράπεζα πλήρωνε 32 ευρώ/τ.μ., ενώ το καινούριο το μίσθωσε με 23 ευρώ/ τ.μ. Κέρδισε δηλ. 9 ευρώ/ τ.μ.


DEAL news

• Ο Δημήτρης Μηλιάκος, πρώην διοικητής στην ΑΤΕ bank, επιβεβαιώνει ότι κινεί τις διαδικασίες με τους αμερικανούς, που ενδιαφέρονται μέσω ΑΜΚ να πάρουν την Proton bank. • ΙΕΚ Ξυνή και ΔΟΜΗ, πάλι στο επίκεντρο των αποκαλύψεων. Οι κατηγορίες που εξαπολύονται εναντίον τους, φιλοξενούνται διαρκώς από συγκεκριμένα ΜΜΕ. Ο πόλεμος έχει συνέχεια…

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

• Η είδηση λέει ότι ναυάγησε η επένδυση της Ελληνικής Εταιρείας «Ηλιοτεχνική», η οποία είχε ανακοινωθεί πριν δύο χρόνια ότι θα ίδρυε μονάδα εγκαταστάσεων στη Φιλαδέλφεια ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων. • Λίγο υπερβολικό δεν είναι το ποσό; Όχι για την επένδυση, αλλά για τα μεγέθη της εταιρείας, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή φωτοβολταϊκών συστημάτων…

• Τα «Πλαστικά Θράκης» είναι όμιλος με 20 εταιρείες σε 10 χώρες, με άνοδο κερδών 3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο. Κι όμως η μετοχή της βρίσκεται στα 0,39 – 0,40 ευρώ εδώ και μήνες. Την ξέχασαν και οι μέτοχοί της; • Θα διαπιστώσετε για άλλη μια φορά αυτό που σας λέμε και σε άλλο σημείο. Πώς ό,τι γράφει η Deal είναι αλήθεια. Στις 2 Σεπτεμβρίου σας λέγαμε ότι βρίσκεται στον

«αέρα» η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. με 374 εκατ. ευρώ για τις επεκτάσεις του μετρό στην Αττική. • Είκοσι μέρες μετά έρχεται ο ίδιος ο υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μαγκριώτης να το επιβεβαιώσει στη Βουλή, αναφέροντας ότι υπάρχει κίνδυνος να ανακτηθούν αυτά τα κονδύλια από την Ε.Ε. • Κι αυτό επειδή κανείς κυβερνητικός παράγοντας δεν υπογράφει τη σύμβαση, λόγω

25

Siemens, λόγω πολιτικού κόστους. Κι ας έκλεισαν το φάκελο του σκανδάλου. • Κάποτε λέγαμε «να φύγει η τρόικα» και όταν έφυγαν κακήν κακώς, παρακαλούσαμε να μας ξανάρθει. Πώς αλλάζουν οι καιροί…

Ο μυστικός πράκτωρ

140 δισ. ευρώ από την Ελβετία Το ύψος των καταθέσεων των Γερμανών φοροφυγάδων δεν το γνωρίζουμε. Όμως υπάρχει εκτίμηση για το ύψος των καταθέσεων των Ελλήνων στις τράπεζες της Ελβετίας, του Λιχτενστάιν και της Κύπρου. Στην Ελβετία, οι καταθέσεις των Ελλήνων ανέρχονται

στα 280 δις ευρώ. Στο Λιχτενστάιν στα 120 δις ευρώ. Στην Κύπρο στα 50 δις ευρώ. Το σύνολό τους φτάνει στα 450 δις ευρώ. Το 31% αυτού του ποσού είναι 140 δις ευρώ. Η Γερμανία, που δεν είχε απόλυτη ανάγκη αυτούς τους φόρους, κινήθηκε και η Ελ-

βετία δέχθηκε να καταβάλλει 31% φόρους από τις καταθέσεις. Εμείς, που στην κυριολεξία καιγόμαστε, πέρα από τις «έρευνες», τις «διακρατικές συμφωνίες» και το σίριαλ που βρίσκεται σε εξέλιξη για το πώς θα κινηθούμε με τις καταθέσεις των Ελλήνων στην

Ελβετία, δεν έχουμε υποβάλλει τέτοιο αίτημα. Το ερώτημα είναι γιατί, σύμφωνα με τον κ. Γκαλιμάνη, ο οποίος απευθύνεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον πρωθυπουργό και στους βουλευτές, προκειμένου να προχωρήσουν σ’ αυτή τη λύση, δεν υποβάλλε-

«ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ» ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΡΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ

ται αίτημα, μιας και η Γερμανία έχει ανοίξει ήδη το δρόμο. Όσον αφορά στα 1,3 τρις ευρώ που μας χρωστάει η Γερμανία, δυστυχώς ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, που ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου δεν απάντησε.

Η σύμβουλος… Στο Ψυχικό, με δωρητές προς το Κολλέγιο της πόλης και με την αιγίδα του υπουργείου Μεταφορών, κατασκευάστηκε μια πεζογέφυρα, από την τεχνική εταιρεία «Ερέτβος Α.Ε», που ανήκει στους δωρητές, όπως η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ, η Allianz, ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, ο αρχιτέκτων Σπύρος Πολλάκης, πρόεδρος της

«Ελληνικό Α.Ε.» και ά λ λ ο ι . Υπάρχει όμως και το όνομα της ποιήτριας – συμβούλου Ιουλίτας Ηλιοπούλου. Δηλαδή, η κ. Ηλιοπούλου εργάστηκε ως σύμβουλος στην κατασκευή της γέφυρας; Τι συμβουλές έδωσε;

Το’ γραψε η Deal; Είναι αλήθεια

Μια… ξεχωριστή πρόσκληση έφτασε πριν από λίγες μέρες στους δημοσιογράφους από την εταιρεία δημοσίων σχέσεων V+O. Αφορούσε σε μια συνέντευξη Τύπου η οποία είχε προγραμματιστεί για χθες, της εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών και πληροφορικής Lenovo στο εκπτωτικό χωριό McArthur Glen στα Σπάτα. Γιατί ήταν ξεχωριστή; Διότι η V+O εισήγαγε νέα ήθη στις προσκλήσεις για συνεντεύξεις Τύπου ή την παρουσίαση των προϊόντων των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται. Με δεδομένο ότι χθες θα είχε απεργία των ΜΜΜ (και όχι ΜΜΕ όπως αναφέρει στην αναφορά της για τη συνέντευξη Τύπου) η οποία τελικά ανεστάλη, η εταιρεία παρείχε αναλυτι-

κές οδηγίες για το πώς θα πάμε στο McArthur Glen, ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε για τα Σπάτα αν πάμε με αυτοκίνητο από Βόρεια, Νότια Προάστια, Κέντρο αεροδρόμιο, κέντρο Αθήνας, τι δρομολόγια λεωφορείων υπάρχουν, που είναι δρομολογημένα από και προς το εκπτωτικό χωριό, αν πάμε με τρένο κ.λ.π. Προφανώς θα πίστευαν στη V+Ο, η οποία μας βομβαρδίζει με mails για ό,τι κινείται ή δε κινείται, ότι δεν ξέρουμε πού… πέφτουν τα Σπάτα. Θα μπορούσαν να κάνουν όμως κάτι πιο απλό. Να αναβάλλουν τη συνέντευξη Τύπου, όπως γίνεται χρόνια τώρα από όλες τις εταιρείες ή τα γραφεία Τύπου όταν υπάρχουν απεργίες των μέσων μεταφοράς.Νέα ήθη στις προσκλήσεις για συνεντεύξεις Τύπου

Ο γενικός γραμματέας Αποκρατικοποιήσεων Γιώργος Χριστοδουλάκης (φωτό) μίλησε στην κρατική ραδιοφωνία και είπε ότι είναι ζήτημα ημερών η υπογραφή τριών συμβάσεων παραχώρησης. Μία για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και δύο για τον ΟΠΑΠ (ανανέωση σύμβασης για τα παιχνίδια και πώληση αδειών για τα VTL’s). Από κει και πέρα μίλησε για τα Κρατικά Λαχεία που πάνε για Νοέμβριο και τον υπόλοιπο προγραμματισμό: ΔΕΠΑ, ΕΛ.ΠΕ., επέκταση αδειών κινητής τηλεφωνίας και τις συμβάσεις sales and lease back ορισμένων κρατικών κτιρίων. Τι έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα η Deal σ’ ένα ολόκληρο δισέλιδο; Ακριβώς αυτά. Πλήρης επιβεβαίωση.

Iσραηλινοί και Iταλοί Ισραηλινοί και Ιταλοί εκπρόσωποι εταιριών που ενδιαφέρονται για το λογισμικό της λειτουργίας VTL’s του ΟΠΑΠ, έχουν «κατασκηνώσει» τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα και δίνουν μάχη για να κλείσουν συμφωνία. Με την υπογραφή της σύμβασης του Οργανισμού με το υπουργείο Οικονομικών για τα «φρουτάκια»,

ανοίγει ο δρόμος και τον διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια των μηχανημάτων. Αν και το τίμημα δεν είναι μεγάλο (4.000 ευρώ μάξιμουμ είναι η αξία κάθε «μηχανής») η μάχη και το ενδιαφέρον κορυφώνεται, καθώς αυτοί που θα πάρουν μέρος προσδοκούν και στην επόμενη μέρα.


26 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ποντάρει στον βωξίτη αλλά οι αντιδράσεις παραμένουν Την ώρα που η επιχειρηματική δραστηριότητα του Οδυσσέα Κυριακόπουλου στη Μήλο με τα λατομεία περλίτη που διατηρεί, δέχεται «αναταράξεις», ο ίδιος στρέφει το βλέμμα του στην αγορά των εξορύξεων βωξίτη. Ο επικεφαλής της S & B Βιομηχανικά Ορυκτά έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς σχετικά με την αποκρατικοποίηση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων σε νέα κοιτάσματα- παρά την απόσυρση της πρόσκλησης συμβούλων του ΥΠΟΙΚ- και δεδομένου ότι η παγκόσμιαΤα EBITDA της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ενισχύθηκαν κατά 343% στο πρώτο εξάμηνο του 2011

ζήτηση αλουμινίου ενισχύεται σε σχέση με το 2010 και κυρίως με το 2009. Το πόσο σημαντικές είναι οι εξορύξεις βωξίτη φαίνεται και από τον αυξημένο αριθμό περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων στις οποίες έχει προχωρήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Με το «βλέμμα» τους στραμμένο προς αυτόν τον τομέα είναι άλλωστε και άλλοι ισχυροί παίκτες, όπως η Ελμίν, του Βαρδή Βαρδινογιάννη και η «Δελφοί Δίστομον» που ανήκει στον όμιλο Μυτιληναίου. Και οι τρεις ισχυροί άντρες του επιχειρείν αναμένεται να διεκδικήσουν κοιτάσματα που είναι υπό κρατικοποίηση. Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος έχει ωστόσο να λύσει πρώτα τα του… επιχειρηματικού του οίκου. Και αυτό επειδή αν και διαθέτει ιδιόκτητα και μισθωμένα μεταλλεία βωξίτη στον Παρνασσό και την Γκιώνα, ενώ προ μερικών μηνών έλαβε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση μεταλλείου βωξίτη συνολικής έκτασης 52,9 χιλ. τ. μ. στους Δελφούς, οι αντιδράσεις μερίδας τοπικών φορέων και οικολογικών οργανώσεων, δεν έχουν κοπάσει. Οι πληροφορίες θέλουν τους τελευταίους να μην επιθυμούν νέες εξορύξεις βωξίτη, καθώς πιστεύουν πως η διαδικασία είναι εις βάρος του περιβάλλοντος. Βέβαια, υπάρχουν κι εκείνοι που έχουν αντίθετη γνώμη και υποστηρίζουν ότι κινείται και τονώνεται η τοπική και κατ’ επέκταση η εθνική οικονομία. Η ανοδική βέβαια, τάση που καταγράφει το συγκεκριμένο μετάλλευμα

αποδίδει στα μεγέθη της S & B, της οποίας τα EBITDA του πρώτου εξαμήνου του 2011 ενισχύθηκαν σε ποσοστό 343% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Η εισηγμένη εξάγει σε περισσότερες από 65 χώρες και των πέντε ηπείρων. Μεγάλοι αντίπαλοι του Οδυσσέα Κυριακόπουλου στη «μάχη» των αποκρατικοποιήσεων καινούριων κοιτασμάτων είναι ο Βαρδής Βαρδινογιάννης και ο Βαγγέλης Μυτιληναίος. Η ΕΛΜΙΝ του ομίλου Βαρδινογιάννη έχει ήδη λάβει το «πράσινο φως» για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων βωξίτη σε πολυάριθμες καινούριες θέσεις σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει 108 μεταλλεία στην Αττική, τη Βοιωτία, την Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και την Εύβοια, ενώ στα τέλη του προηγούμενου μήνα έλαβε άδεια για την διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή της Οίτης. Από την άλλη στις πλούσιες σε βωξίτη περιοχές της Άμφισσας και του Διστόμου δραστηριοποιείται και η «Δελφοί- Δίστομον» που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό βωξίτη στην Ελλάδα και ανήκει στον όμιλο Μυτιληναίου. Η ετήσια παραγωγή του είναι άνω των 800 χιλ. τόνων, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο πως στην Φωκίδα υπάρχουν τουλάχιστον 100 εκατ. τόνοι μεταλλεύματος.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Mε 42 εκατ. ευρώ πούλησε την Vivartia Κύπρου

υνθήκες «πολέμου» έχει να αντιμετωπίσει ο Θωμάς Λιακουνάκος στον κλάδο της υγείας με την Euromedica. Το τελεσίγραφο της διοίκησης του Συλλόγου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Ιατρείων και Εργαστηρίων Βόρειας Ελλάδας ότι έχει διορία μέχρι και την πρώτη βδομάδα του Οκτωβρίου για να αποπληρώσει τα δεδουλευμένα στους εργαζομένους του στις κλινικές της Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης.

Σ

Eιδάλλως θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, είναι ένα μόνο κομμάτι από το «παζλ» της κρίσης στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, από την οποία δεν ξέφυγε και ο συγκεκριμένος όμιλος. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν πως έχουν λαμβάνειν τους μισθούς του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου και ήδη έστειλαν προειδοποιητικά «μηνύματα» προς τον επιχειρηματία, προχωρώντας σε κινήσεις διαμαρτυρίας. Τα λόγια με τα οποία η διοίκηση φέρεται να προσπάθησε να καθησυχάσει τους υπαλλήλους της, υποστηρίζοντας πως αιτία της καθυστέρησης καταβολής των μισθών είναι η μη έγκυρη εξόφληση του ομίλου από τα ασφαλιστικά ταμεία για υπηρεσίες, οι οποίες έχουν παρασχεθεί, μάλ-

Ο ισχυρός άντρας της S & B Βιομηχανικά Ορυκτά, Οδυσσέας Κυριακόπουλος

Ένα ακόμη deal έκλεισε ο Ανδρέας Βγενόπουλος, στο πλαίσιο των στρατηγικών ανακατατάξεων του ομίλου Vivartia, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς της και την αύξηση της αποδοτικότητάς της. Ύστερα από διαπραγματεύσεις αρκετών μηνών του διευθύνοντος συμβούλου της Vivartia με τους Κύπριους επιχειρηματίες Αλέξη Χαραλαμπίδη και Μενέλαου Σακιόλα, συμφώνησαν προχθές, και υπέγραψαν προσύμφωνο για την πώληση του 90% της θυγατρικής της Vivartia Κύπρου, έναντι 42 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο 10% θα παραμείνει στον έλεγχο της Δέλτα, η οποία με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει τη συνέχιση της διανομής των προϊόντων της στην κυπριακή αγορά. Η Vivartia Κύπρου προέκυψε το 2007 από την συγχώνευση των εταιρειών Charalambidis Dairies & Christies Dairies, και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και

λον δεν έπιασαν… τόπο. Και αυτό επειδή οι επικεφαλής του Συλλόγου θεωρούν πως πρόκειται για μια συνήθη δικαιολογία των εταιρειών, οι οποίες πετούν το… μπαλάκι των ευθυνών σε τρίτους και δη στα ασφαλιστικά ταμεία για να εξηγούν τις τυχόν καθυστερήσεις. Η αλήθεια είναι βέβαια πως τα χρέη των ταμείων προς την Euromedica αγγίζουν τα 120 εκατ. ευρώ περίπου, με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμη πιο «εκρηκτικό» το μείγμα για τον Θωμά Λιακουνάκο, ο οποίος αναζητά το «αντίδοτο» για να σταματήσει η… αιμορραγία των οικονομικών της μεγεθών. Οι πληροφορίες τον θέλουν να πιέζει με τη σειρά του τους αρμοδίους στα υπουργεία και τα ταμεία να επισπεύσουν τις δια-

«Τύμπανα πολέμου» Το τελεσίγραφο του Συλλόγου Προσωπικού και


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά. Μάλιστα, το 2010 οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,4% και σημείωσε λειτουργικά κέρδη 7,5 εκατ. ευρώ. Η πώληση της Vivartia Κύπρου, είχε δρομολογηθεί από τον Ανδρέα Βγενόπουλο και τα στελέχη της MIG εδώ και ένα χρόνο, λίγο μετά δηλαδή την απόκτηση της ΜΕΒΓΑΛ από την Δέλτα, που αποτέλεσε το πιο ηχηρό deal στο χώρο των γαλακτοκομικών και δημιούργησε την μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία στην Ελλάδα. Αυτή την περίοδο Δέλτα και ΜΕΒΓΑΛ ετοιμάζουν το νέο business plan το οποίο θα τεθεί υπόψη των πιστωτριών τραπεζών. Εκτιμάται ότι θα συναινέσουν μέσα στον Οκτώβριο, ώστε να προχωρήσει και τυπικά η διαδικασία της συγχώνευσης των δύο εταιρειών. Ο στόχος της διοίκησης της Vivartia είναι να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των εργασιών στην Ελλάδα, κάνοντας ταυτόχρονα κινήσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας. Για τη επίτευξη του στόχου αυτού, η διοίκηση της Vivartia, εδώ και ενάμιση χρόνο προχώρησε

Ο επιχειρηματίας πάγωσε τα επενδυτικά σχέδια για το 2011 και ρίχνει το βάρος στο… νοικοκύρεμα των λειτουργικών δαπανών

δικασίες, έστω σταδιακής εξόφλησης των υποχρεώσεών τους, απέναντι στον όμιλο.

ΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ Αν και παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος ιατρικός όμιλος από άποψη κεφαλαιοποίησης, το πρώτο εννεάμηνο του 2010 σημείωσε ζημίες ύψους 9 εκατ. ευρώ και τα δάνεια ανέρχονταν στο τέλος της χρονιάς στα 150 εκατ. ευρώ, ενώ και η ρευστότητα αποτελούσε ζητούμενο, σύμφωνα με τους χρηματιστηριακούς αναλυτές. Εδώ και έξι μήνες περίπου ο Θωμάς Λιακουνάκος έχει ανακοινώσει πως παγώνει τα όποια νέα επενδυτικά σχέδια είχε για το τρέχον έτος, αφού στόχος του είναι να ενταθούν οι προσπάθειες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερες περικοπές των λειτουργικών δαπανών, «συμμαζεύοντας» τα οικονομικά της επιχείρησης. Σημαντικό «όπλο» στα χέρια του αποτελεί το ότι στις αρχές του χρόνου πέτυχε συμφωνία για την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας μέσω της έκδοσης κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους 185 εκατ. ευρώ. Μέχρι και στην «αυλή» του γιου του Μουαμάρ Καντάφι είχε φτάσει πριν δύο χρόνια περίπου για να βάλει έναν από τους γιους του στο μετοχικό κεφάλαιο της Euromedica μέσω της αύξησης μετοχικού

στην απόσχιση των τεσσάρων κλάδων της και τη δημιουργία τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών, της Chipita, της Μπαρμπα Στάθης, της Goody’s και της Δέλτα. Στη συνέχεια ακολούθησε η πώληση της Chipita στον όμιλο Olayan και τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, η οποία θεωρήθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη κίνηση, καθώς απέφερε στον όμιλο της Vivartia 730 εκατ. ευρώ.Υπογράφηκε προσύμφωνο για την μεταβίβαση του 90% της θυγατρικής της ενώ κρατάει το 10%

κεφαλαίου 100 εκατ. ευρώ που είχε προαναγγείλει από πέρυσι. Και μπορεί, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στη Λιβύη, να λέει κάθε εμπόδιο για καλό, αφού η συνεργασία αυτή δεν ευδοκίμησε ποτέ, αλλά μέχρι πρότινος διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Λίβυο, σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί, όταν ο Θωμάς Λιακουνάκος σχεδίαζε να επεκταθεί στην Λιβύη ιδρύοντας ιατρικές μονάδες στην περιοχή.

Ο επικεφαλής του ομίλου Euromedica, Θωμάς Λιακουνάκος

ΠΗΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Έχασε τη μετοχική πλειοψηφία στην Genco

Οι μετοχικές ισορροπίες στην Genco Shipping του Πίτερ Γεωργιόπουλου άλλαξαν. Τους τελευταίους μήνες το καναδέζικο επενδυτικό κεφάλαιο, Nevada Capital με συνεχείς «επιδρομές» κατάφερε να αυξήσει το ποσοστό του στην εταιρεία του Ελληνοαμερικανού εφοπλιστή και πλέον κατέχει το 13,9%, γεγονός που το καθιστά ως τον νέο μεγαλομέτοχο. Το ποσοστό του Πίτερ Γεωργιόπουλου από την άλλη μένει στο 12,5%, επιβεβαιώνοντας τους ναυτιλιακούς αναλυτές, οι οποίοι υποστήριζαν όλο το προηγούμενο διάστημα πως ο «Mr Genco» είναι θέμα χρόνου να «απολέσει» τη μετοχική πλειοψηφία, αν η Nevada Capital συνέχιζε τις εξαγορές με τόσο φρενήρη ρυθμό. Άλλοι πάλι τονίζουν πως πρόκειται για μια ψήφο εμπιστοσύνης των Καναδών προς την Genco, την οποία «βλέπουν» ως χρυσή ευκαιρία για νέες επενδύσεις. Η πρώτη της «επιδρομή» είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο, εξαγοράζοντας το 10% της εταιρείας, περίπου 3 εκατ. μετοχές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της SEC, ενώ ακολούθησαν κι άλλες τοποθετήσεις του fund στις αρχές Σεπτεμβρίου αγοράζοντας 500.000 επιπλέον και την περασμένη βδομάδα. Όλα αυτά συμβαίνουν την στιγμή που η Genco ενεχυρίασε 3,65 εκατ. μετοχές ως εγγύηση για το δάνειο που έλαβε πριν από έναν μήνα από την εταιρεία Leveret International, ύψους 20 εκατ. δολαρίων. Στους ναυτιλιακούς κύκλους είναι γνωστό επίσης πως ο Πίτερ Γεωργιόπουλος «κολυμπά» στην… δίνη της θαλασσοταραχής της οικονομικής κρίσης που του δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και στην έτερη εταιρεία του, την Genmar, που δραστηριοποιείται στα τάνκερ.

27

για τον Λιακουνάκο οι οφειλές των ταμείων προς την Euromedica


28 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

Ο «ΒΑΣΙΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, Λ. ΜΙΤΑΛ

Βάζει «λουκέτο» στην ArcelorMittal στον ΒόλοΣυσκέψεις επί συσκέψεων και το αποτέλεσμα πάντα ίδιο. Ο λόγος για την ArcelorMittal Construction», θυγατρική του μεγαλύτερου ομίλου χαλυβουργίας στον κόσμο που ελέγχει ο Λακσμί Μιτάλ, ένας από τους πλουσιότερους μεγιστάνες, σύμφωνα με την λίστα Forbes. Οι πρόσφατες τριμερείς συζητήσεις που έγιναν με την παρουσία του προεδρείου των εργαζομένων, της διοίκησης και του υφυπουργού Εργασίας, Γιάννη Κουτσούκου κατέληξαν στον κοινό παρανομαστή ότι η απόφαση της διοίκησης να αναστείλει την παραγωγική διαδικασία στη μονάδα που διατηρεί στον Βόλο είναι οριστική. Αυτή την στιγμή το μέλλον των 80 εργαζομένων που απασχολεί η εταιρία βρίσκεται στον… αέρα, ενώ τα διοικητικά στελέχη του ομίλου υποστηρίζουν πως τα οικονομικά προβλήματα είναι τόσα που δεν είναι δυνατή η βιωσιμότητα της μονάδας. Το πρόβλημα στην εταιρία, που διαθέτει μονάδα παραγωγής χαλυβδοελασμάτων και βαφής χάλυβα απασχολώντας αρχικά 130 υπαλλήλους, ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, όταν η διοίκησή της έθεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το σωματείο των εργαζομένων την προοπτική 60 αποχωρήσεων προσωπικού. Οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν και απειλήθηκε πέρσι για ένα χρονικό διάστημα η λειτουργία του εργοστασίου, αλλά τελικά το τελευταίο επαναλειτούργησε. Ωστόσο οι 80 και πλέον εναπομείναντες εργαζόμενοι στην επιχείρηση, πληροφορήθηκαν πριν από λίγες ημέρες ότι μπαίνουν σε διαθεσιμότητα για ένα μήνα, διάστημα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνηθούν οι όροι των αποζημιώσεών τους, πριν το εργοστάσιο σταματήσει οριστικά τη λειτουργία του. Οι τελευταίες διαπραγματεύσεις του σωματείου με τη διοίκηση, όσες πιέσεις και αν ασκήθηκαν εκατέρωθεν, ήταν ατελέσφορες, καθώς η τελευταία θεωρεί αδύνατη τη βιώσιμη λειτουργία της μονάδας. Αντιθέτως οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν πως με την κατάρτιση ενός «σφιχτού» επιχειρησιακού πλάνου, μπορεί να επιτευχθεί η συνέχιση της λειτουργίας της. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ανάλογες πιέσεις προς την εταιρία ασκήθηκαν και από το αρμόδιο υπουργείο, το Εργασίας, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του εργοστασίου και να μην μείνουν στον δρόμο οι υπάλληλοι.

λίστα με τους μνηστήρες της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης είναι μακροσκελής. Μεταξύ Γάλλων, Γερμανών, Πολωνών, Αλγερινών και Ρώσων, η «Επίλεκτος» του Ευριπίδη Δοντά αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη.

Η Ο επικεφαλής της Intracom Holdings, βασικός μέτοχος στη HOL, Σωκράτης Κόκκαλης

Μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε προαναγγελθεί από την διοίκηση της Hellas on Line πριν από εννέα μήνες και τώρα ετοιμάζεται να υλοποιηθεί. Μόνο που οι οικονομικές και χρηματιστηριακές συνθήκες μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν επιδεινωθεί, ενώ ταυτόχρονα οι χρονικές και όχι μόνο πιέσεις για να ενισχυθεί η ρευστότητα της εταιρείας τηλεπικοινωνιών, συμφερόντων Σωκράτη Κόκκαλη έχουν ενταθεί. Χαρακτηριστικό είναι πως ενώ η εταιρεία τον περασμένο Δεκέμβριο είχε ενημερώσει πως η αύξηση θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και του ποσού των 43 εκατ. ευρώ, διαπιστώνοντας πως υπήρχε ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί, το διοικητικό συμβούλιο χαμήλωσε τον πήχη για τα προς άντληση κεφάλαια στα 35,7 εκατ. ευρώ. Στην οικονομική έκθεση του 2010 μάλιστα είχε συμπεριλά-

Το εργασιακό μέλλον των 80 υπαλλήλων βρίσκεται στον αέρα, αφού η απόφαση της διοίκησης είναι τελεσίδικη

Άρον-άρον πά αύξηση μετοχικο Υπό Υπό την την πίεση πίεση χρόνου χρόνου και και ανάγκης ανάγκης νέων νέων ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ

Άνοιξε επιχειρηματική «αγκαλιά» σε 87.202 μαθητές Μια επιχειρηματική «αγκαλιά» για όλους τους μαθητές της Πελοποννήσου άνοιξε η «Λαρσινός Α.Ε» των Γιάννη και Ευγενίας Λαρσινού. Η εταιρεία, η οποία μετρά 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, με δραστηριότητα στους τομείς της εκμετάλλευσης λατομείων και του έτοιμου σκυροδέματος, ανέλαβε την πλήρη κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών δαπανών για ατυχήματα στα παιδιά του νομού. Έτσι, οι 87.202 μαθητές των νομών Κορίνθου, Λακωνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας θα έχουν ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για όλη την φετινή χρονιά. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία της εταιρείας ειδικά σε αυτή την δύσκολη οικονο-

μική συγκυρία που το οικογενειακό εισόδημα έχει υποστεί σημαντικές πιέσεις και βάρη, η οποία ξεκίνησε πιλοτικά πέρυσι για τους μαθητές της Κορίνθου και φέτος εξαπλώνεται και στους υπόλοιπους νομούς. Η ανακοίνωση του προγράμματος έγινε κατά την διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης «Κορινθία 2011» υπό το… βλέμμα εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Π. Μεπγλίτης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, βουλευτές, δήμαρχοι κ. α. Μάλιστα, η πρόεδρος της εταιρείας, Ευγενία Λαρσινού ήταν εκείνη που παρέδωσε τα πρώτα ασφαλιστήρια στον κ. Τατούλη.


¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

DEAL newsΗ διοίκηση περίμενε την δέσμευση της Vodafone για συμμετοχή της και την έκβαση των συζητήσεων με τους ομολογιούχους βει πως «σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου, η διοίκηση θα προβεί σε σύγκληση γενικής συνέλευσης για επανάληψη της διαδικασίας, ώστε το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων να μην είναι κατώτερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου». Παράγοντες της αγοράς τηλεπικοινωνιών πάντως, εκτιμούν πως η HOL άργησε να προχωρήσει στην εν λόγω κίνηση, αφού οι συνθήκες άλλαξαν πολύ από τα τέλη Δεκέμβρη μέχρι σήμερα. Ωστόσο, άνθρωποι μέσα από την εταιρεία τονίζουν πως έπρεπε να περιμένουν την διευθέτηση κάποιων «εκκρεμοτήτων»- όπως τις χαρακτηρίζουν- για να είναι σίγουροι οι επενδυτές που θα τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους. Ποιες είναι αυτές οι «εκκρεμότητες»;

1) Να εξασφαλίσουν το «ok» από την Vodafone, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της HOL με 18, 5%. Η θυγατρική του βρετανικού κολοσσού στην Ελλάδα αρχικά είχε ενδοιασμούς και η διοίκησή της είχε δηλώσει πως δεν θα συμμετάσχει σε μια ενδεχόμενη αύξηση κεφαλαίου, γεγονός που αποδόθηκε και στην εντολή που δόθηκε από την μητρική για μη περαιτέρω τοποθέτηση χρημάτων μέσα στην δύσκολη συγκυρία. Παρόλ’ αυτά μετά από ένα σκληρό «παζάρι» μεταξύ της Vodafone και της HOL, η πρώτη πείστηκε, αφού φαίνεται πως σκέφτηκε ότι ίσως χάσει την ευκαιρία να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της. 2) Η στάση αναμονής για την ΑΜΚ οφείλεται και στο ότι έπρεπε η διοίκηση να περιμένει και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεών της με τους ομολογιούχους για τροποποίηση των όρων αποπληρωμής ομολογιακού δανείου, που έχει συνάψει από το 2008, ύψους 144, 5 εκατ. ευρώ. Το αίτημα της εταιρείας έχει εξασφαλίσει πλέον τη συναίνεση των ομολογιούχων και απομένει μόνο το τυπικό μέρος, η αντικατάσταση δηλ. των τίτλων του ομολογιακού δανείου, προκειμένου να ολοκληρωθεί και στην πράξη η αναδιάρθρωση του δανεισμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HOL, Αντώνης Κεραστάρης

ΟΙ ΟΡΟΙ Η αύξηση κεφαλαίου, η οποία θα αποτελέσει την δεύτερη «δυνατή ένεση»- αν και σε μικρότερη δόση- στην ρευστότητα της Hol, θα γίνει έως του ποσού των 9,33 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 31.109.014 νέων, κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των, κατά τον χρόνο της έκδοσης, μετόχων σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς πέντε παλαιές. Μετά την αύξηση και φυσικά αν αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 55,99 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως η Intracom Holdings, βασικός μέτοχος της HOL έχει προκαταβάλει 12 εκατ. ευρώ.

ει η HOL για ύ κεφαλαίου κεφαλαίων κεφαλαίων πραγματοποιείται πραγματοποιείται ηη αύξηση αύξηση που που άργησε άργησε 99 μήνες μήνες

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Μασούτης», Διαμαντής Μασούτης

Την ώρα που οι περισσότεροι ανταγωνιστές του έχουν επιδοθεί σε μια διαδικασία νοικοκυρέματος των οικονομικών τους, ο Διαμαντής Μασούτης, της ομώνυμης βορειοελλαδίτικης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, αναζητά νέες ευκαιρίες. Οι πληροφορίες θέλουν τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμΔΙΑΜΑΝΤΗΣ βουλο της εταιρείας να βρίσκεται σε ΜΑΣΟΥΤΗΣ συζητήσεις με μικρότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προκειμένου να τις εξαγοράσει. Αν και ακόμη οι επαφές βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης, οι περισσότερες, σύμφωνα με στενούς του συνεργάτες, γίνονται σε θετική βάση και αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα. Στόχος της «Μασούτης» είναι με τις νέες εξαγορές να επεκτείνει το δίκτυο των καταστημάτων του, το οποίο σήμερα αριθμεί 215 σημεία πώλησης και εκτός Βορείου Ελλάδος, «κοιτώντας» στα μάτια τους υπόλοιπους ανταγωνιστές του. Πρώτος του σταθμός θα είναι η ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει και η δημιουργία του καινούριου logistic center στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης, μια επένδυση ύψους 45 εκατ. ευρώ, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα τροφοδοσίας περισσότερων καταστημάτων, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο και για την περαιτέρω ανάπτυξη της αλυσίδας. Ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος γιατί θα γίνονται περισσότερες παραδόσεις προϊόντων άμεσα από την κεντρική αποθήκη.

Ψάχνει νέες εξαγορές για να…απλωθεί στη Στ. Ελλάδα

TO ΣTOIXHMA TOY BAPAΓKH ΣTON ΠEPΣIKO KOΛΠO

«Σαράκι» η Eλλάδα, αντίδοτο το εξωτερικό H αγορά επίπλου έχει συρρικνωθεί κατά το ήμισυ την τελευταία διετία στην Eλλάδα, με αποτέλεσμα το «σαράκι» της κάμψης της αγοραστικής δύναμης να έχει πλήξει τους επιχειρηματίες του κλάδου, οι περισσότεροι εκ των οποίων αναζητούν «γιατρειά» στο εξωτερικό. Ένας από αυτούς είναι και ο Δημήτρης Bαράγκης, της ομώνυμης αλυσίδας, η οποία βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όταν οι μετοχές της πέρασαν στην κατηγορία της επιτήρησης, αφού οι ζημιές της χρήσης του 2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της εταιρίας. O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου δεδομένων των δυσμενών συνθηκών στην ελληνική αγορά, ρίχνει το

29O όμιλος ίδρυσε θυγατρική στο Kατάρ με κεφάλαιο 200.000 ριάλ, ώστε να ενισχύσει την παρουσία του στην περιοχή

επενδυτικό του βάρος στην απαιτητική μεν, με προοπτικές δε, αγορά του Περσικού Kόλπου, είτε μέσω της ενίσχυσης των εξαγωγών ή με την ανάληψη ειδικών έργων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία ολοκλήρωσε το τε-

λικό στάδιο υλοποίησης της μελέτης, κατασκευής και τοποθέτησης εξοπλισμού, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ στο «Jawaira Boutique Hotel» στο Σουλτανάτο του Oμάν. Mε την ίδια λογική της περαιτέρω ενίσχυσης του εξωστρεφούς προσανατολισμού του ομίλου, προχώρησε και στην ίδρυση θυγατρικής με την επωνυμία Varangis Qatar στην Nτόχα και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ριάλ Kατάρ. Στη νέα εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά των ειδικών επαγγελματικών έργων, η Bαράγκης συμμετέχει με ποσοστό 44%, ενώ το υπόλοιπο 56% ανήκει σε τοπικούς εταίρους. H επίσημηπρώτη της λειτουργίας της θα γίνει στην 10η Διεθνή Έκθεση Eπίπλων από τις 5 έως τις 8 Oκτωβρίου.


30 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

MAΘIOΣ PHΓAΣ

DEAL news

O επικεφαλής της Coca Cola 3 E, Γιώργος Δαυίδ

Ψήφος εμπιστοσύνης από τη μαμάεταιρία στην Coca Cola 3 E με επενδύσεις 3 δισ. δολαρίων

Oι νέες πιέσεις για την αποθήκη στη Nότια KαβάλαMετά τις πρώτες «αψιμαχίες» με κυβερνητικά στελέχη ο Mαθιός Pήγας της «Energean Oil & Gas» περιμένει την απόφαση της Διυπουργικής Eπιτροπής για την τύχη του project της δημιουργίας υποθαλάσσιας αποθήκης φυσικού αερίου στην Nότια Kαβάλα. O επιχειρηματίας, ο οποίος πολλές φορές έχει εκφράσει την αντίθεσή του για την πρόθεση της κυβέρνησης να διεξάγει εκ νέου διαγωνισμό για το έργο από την στιγμή που υφίσταται σύμβαση με την εταιρεία του, σύμφωνα με την οποία έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του κοιτάσματος μέχρι το 2014 και μπορεί να ανανεώσει για άλλα πέντε χρόνια τις σχετικές άδειες, επανέρχεται στις πιέσεις προς τα αρμόδια υπουργεία YΠEKA και Oικονομικών. Oι πληροφορίες τον θέλουν μάλιστα να έχει προβεί σε τηλεφωνήματα προς εκπροσώπους και των δύο υπουργείων ώστε να διερευνήσει τις προθέσεις των αρμοδίων, αλλά ακόμη δεν έχει λάβει οριστικές απαντήσεις. H «Energean Oil & Gas» ολοκληρώνει μάλιστα τη μελέτη βιωσιμότητας που εκπονεί μαζί με την ιταλική Edison και αφορά στο έργο της υποθαλάσσιας αποθήκης, μια επένδυση συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ. Έχει επίσης πραγματοποιήσει σειρά επαφών με ξένες τράπεζες, αλλά και με την Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων προκειμένου να εξασφαλίσει μέρος της χρηματοδότησης και οι όποιες συζητήσεις, έγιναν σε θετικό έδαφος. Tώρα στην ουσία περιμένει την απόφαση και την επίσπευση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές, όπως άλλωστε και η PAE στην οποία η εταιρεία έχει καταθέσει σχετική αίτηση χορήγησης της άδειας ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου για τη μετατροπή του υποθαλάσσιου κοιτάσματος σε αποθήκη. Στο μεταξύ, ο όμιλος επιδιώκει να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός νέου γεωτρητικού προγράμματος στον Πρίνο.

H διοίκηση έχει πραγματοποιήσει επαφές με ξένες τράπεζες για την χρηματοδότηση του έργου των 400 εκ. ευρώ

Eπιδρομή στη Pωσία από τον Γ. Δαυίδ

Mε εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για τη διαμόρφωση των πολυκαταστημάτων Attica Department Stores, που θα ανοίξουν τις πύλες τους τον Mάρτιο του 2012 στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. Tα πολυκαταστήματα θα στεγαστούν στο χώρο που μέχρι πρότινος φιλοξενούσε το κατάστημα Grand Mασούτης. Πρόκειται για ένα χώρο περίπου 4.500 τμ, ο οποίος ελευθερώθηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επένδυση για τα Attica Department Stores θα ανέλθει περίπου σε 4,5 εκατ. ευρώ και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην εμπορική αγορά της Θεσσαλονίκης. Tα νέα πολυκαταστήματα αναμένεται να ενισχύσουν το εύρος των προσφερόμενων σημάτων στο Mediterranean Cosmos και θα τονώσουν την επισκεψιμότητα του κέντρου.

!

Η ΚΑΝΕΙ ΗΔ Ο Τ Σ ΘΡΑΥΣΗ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚ

COSMOTE

Φέρνει το iPad2 της Apple στην Ελλάδα


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

πό την Pωσία με αγάπη και επενδύσεις ύψους 3 δισ. δολαρίων και με την «βούλα» του αμερικανικού κολοσσού της Coca Cola. H ψήφος εμπιστοσύνης που έλαβε ο Έλληνας «πατριάρχης» των αναψυκτικών, Γιώργος Δαυίδ από τον διευθύνοντα σύμβουλο της TCCC, Muhtar Kent κατά την διάρκεια των εγκαινίων του εργοστασίου της Coca Cola 3 E στην πόλη Pοστόφ ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας του ελληνικού ομίλου στην «παγωμένη» Pωσία.

A

Tο γεγονός ότι η ελληνική θυγατρική αποτελεί επί της ουσίας τον παραγωγικό βραχίονα της TCCC στην περιοχή, με 15 πλέον εργοστάσια, 55 γραμμές παραγωγής, 78 κέντρα διανομής και 15 αποθηκευτικές εγκαταστάσεις καταδεικνύει και τους λόγους για τους οποίους ο Γιώργος Δαυίδ ετοιμάζεται για νέα επενδυτική «επιδρομή» με την στήριξη και της μαμάς- εταιρείας. Στόχος των δύο εταιριών, μητρικής και ελληνικής, είναι η ενίσχυση των δραστηριοτήτων του

O διευθύνων σύμβουλος της TCCC, Muhtar KentH κατά κεφαλήν κατανάλωση αναψυκτικών στην Pωσία υπολείπεται των υπόλοιπων αγορών, διαμορφούμενη μόλις στις 128 μερίδες συστήματος σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη και πολυπληθή χώρα, αφού τα περιθώρια ανάπτυξης της ρωσικής αγοράς στο μέλλον είναι υψηλά σε σχέση με την Bόρεια Aμερική και κάποιες άλλες ώριμες αγορές, όπως η Δυτική Eυρώπη και η Iαπωνία, λόγω της χαμηλής ακόμη κατά κεφαλήν κατανάλωσης, του μεγάλου πληθυσμού και των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας. Δεν είναι τυχαίο πως η κατά κεφαλήν κατανάλωση αναψυκτικών στην Pωσία υπολείπεται κατά πολύ των υπόλοιπων αγορών και διαμορφώνεται μόλις στις 128 μερίδες, όταν στην Iταλία είναι στις 186 μερίδες, στην Eλλάδα στις 211 μερίδες, στην Eυρωπαϊκή Ένωση στις 287 μερίδες και στις HΠA στις 655. Tο πόσο σημαντική για το σύστημα της Coca Cola και για την ελληνική θυγατρική είναι η ρωσική αγορά φαίνεται αφενός από το μακροχρόνιο επενδυτικό πλά-

νο που τρέχει το σύστημα και αφορά στην επόμενη πενταετία και αφετέρου από το ότι η Coca Cola 3 E πραγματοποίησε πέρυσι το 16% του όγκου των πωλήσεών της στην περιοχή. Tη φετινή χρονιά ο όγκος πωλήσεων στη Pωσία αυξήθηκε με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό το δεύτερο τρίμηνο και με μεσαίας τάξης μονοψήφιο ποσοστό το πρώτο εξάμηνο. Eιδικότερα στην κατηγορία των βασικών ανθρακούχων αναψυκτικών υπήρξε αξιόλογη άνοδος, η οποία και αποδίδεται στην διψήφια αύξηση στις πωλήσεις των προϊόντων με το σήμα Coca Cola για έκτο διαδοχικό τρίμηνο, ενώ και η Fanta κατέγραψε υψηλή διψήφια αύξηση. Kαι όλα αυτά την στιγμή που στην Eλλάδα το κλίμα παραμένει αρνητικό, λόγω της κάμψης της καταναλωτικής δύναμης, αλλά και της υψηλής φορολόγησης των επιχειρήσεων για την οποία διαμαρτύρεται συχνά ο Γιώργος Δαυίδ.

H ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ Bέβαια, το έργο της Coca Cola στην Pωσία δεν είναι εύκολο δεδομένου ότι ισχυρή παρουσία στην περιοχή έχει και η μεγάλη της αντίπαλος, η PepsiCo. Tα 3 δις. δολάρια που «ρίχνει» στην αγορά η μητρική εταιρεία, TCCC, αν και σημαντικό ποσό, υπολείπεται κατά πολύ το ποσό των 6 δισ. δολ. που επένδυσε η Pepsico για την εξαγορά της ρωσικής εταιρείας χυμών και γαλακτοκομικών Wimm- BillDann, ενώ είχε προηγηθεί κάποια χρόνια νωρίτερα και η εξαγορά της Lebedyansky. Aπό την άλλη πλευρά η Coca Cola έχει πραγματοποιήσει δύο μικρότερου μεγέθους εξαγορές: η πρώτη ήταν εκείνη της Multon το 2005 και η άλλη της Nidan το 2010.

31

ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στο…κόκκινο η αγωνία για την Έδραση- Ψαλλίδας «Κόκκινο» έχει χτυπήσει η αγωνία για το μέλλον της «Έδραση- Ψαλλίδας». Η άλλοτε κορυφαία εταιρία θεμελιώσεων στην Ελλάδα, που η θετική της πορεία της εξασφάλισε συμμετοχή σε όλα σχεδόν τα μεγάλα δημόσια έργα (κυρίως ως υπεργολάβος), αλλά και σε πολλές ιδιωτικές συμβάσεις τον τελευταίο χρόνο βρίσκεται στην κόψη του… ξυραφιού. «Θύμα» της κρίσης που έχει πλήξει τον κατασκευαστικό κλάδο, της μείωσης του αντικειμένου και κυρίως των προβλημάτων ρευστότητας που προέκυψαν από την αδυναμία του κράτους και των ιδιωτών πελατών της να ανταποκριθούν στις οφειλές τους προς την εταιρία, πέρυσι τον Ιούνιο κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα και λίγους μήνες αργότερα, συγκεκριμένα τον Οκτώβριο ορίστηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.Ο κατασκευαστικός όμιλος, το πρώτο εξάμηνο του 2011, εμφάνισε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 117 εκατ. ευρώ

Η Έδραση- Ψαλλίδας παρά το καλό της όνομα δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα ρευστότητας

Πρεμιέρα κάνει σήμερα η νέα επαναστατική συσκευή 2ης γενιάς, iPad2, Wi- Fi και 3 G που φέρνει στην Ελλάδα η Cosmote. Η εταιρία μέσα από τα καταστήματά της θα διαθέτει το καινούριο επίτευγμα της Apple, το οποίο ήδη κάνει θραύση σε πωλήσεις στο εξωτερικό και αναμένεται να έχει ανάλογη απήχηση και στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Με χαρακτηριστικά του το ότι είναι 33% πιο λεπτό, 15% πιο ελαφρύ και εξαιρετικά πιο γρήγορο ως προς την ταχύτητά του, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται τα εντυπωσιακά γραφικά του, τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Το νέο iPad2 θα προσφέρεται στους πελάτες της Cosmote στα ομώνυμα καταστήματά της, στα Γερμανός και στα ΟΤΕ shops, μέσα από δύο ειδικά τιμολογιακά προγράμματα, το Cosmote Internet On the Go 500 MW και το Cosmote Internet On The Go 2 GB.

OΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Στο μεταξύ, η Cosmote πρωτοπορεί όχι μόνο ως προς την τεχνολογία, αλλά και ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ο όμιλος ΟΤΕ-

Cosmote θα απονείμουν για το ακαδημαϊκό έτος 2011- 2012 δεκαπέντε υποτροφίες, ύψους 15.280 ευρώ η καθεμία σε δεκαπέντε πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ στην ελληνική περιφέρεια με στόχο την ενίσχυση των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Επιπλέον θα διανείμει τιμητικές διακρίσεις, συνοδευόμενες από το ποσό των 1.528 ευρώ έκαστη σε επιλεγμένους υποψηφίους που ξεχώρισαν με τις σχολικές τους επιδόσεις, κυρίως σε οικογένειες που έχουν οικονομική στήριξη. Έτσι, αποδεικνύει ότι βρίσκεται κοντά στους νέους. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται μέχρι τις 23 Οκτώβρη.Η επαναστατική συσκευή είναι 33% πιο λεπτή, 15% πιο ελαφριά και με εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες

Η τελευταία εξέλιξη στην εταιρία που ίδρυσε το 1950 ο αείμνηστος Χριστόδουλος Ψαλλίδας είναι πως οι εργαζόμενοι παρενέβησαν στην διαδικασία συνδιαλλαγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών υποστηρίζοντας πως η εταιρεία βρίσκεται σε φάση παύσης πληρωμών, με αποτέλεσμα η εκδίκαση να αναβληθεί για τις αρχές Φεβρουαρίου του 2012. Όπως ισχυρίζονται, η εταιρία θέλει να κερδίσει χρόνο και γι’ αυτό κι εκείνοι πήραν την απόφαση να προχωρήσουν στην κίνηση αίτησης πτώχευσης, θέλοντας να διασφαλίσουν τα δεδουλευμένα τους. Ο κατασκευαστικός όμιλος το πρώτο εξάμηνο του 2011 εμφάνισε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 117 εκατ. ευρώ και απαιτήσεις από πελάτες (κυρίως από τον δημόσιο τομέα) ύψους 22,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρία όλο αυτό το διάστημα υπολειτουργεί και ο τζίρος της έφτασε στα 6,15 εκατ. ευρώ και οι ζημίες τα 10,67 εκατ. ευρώ έναντι 21 εκατ. ευρώ και 8,6 εκατ. αντίστοιχα το περσινό χρονικό διάστημα. Το καλό όνομα που είχε «χτίσει» όλα αυτά τα χρόνια δεν την βοήθησαν να ξεπεράσει τον… σκόπελο και ελπίζει στην τελική συμφωνία με τους πιστωτές της, προκειμένου να κάνει «επανεκκίνηση».


32 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

αλαιάς κοπής επιχειρηματίας ο Παντελής Παντελιάδης, «αλεπού» στο… παιχνίδι του εγχώριου λιανεμπορίου, όπως τον αποκαλούν φίλοι και αντίπαλοί του, θεωρεί πως «δουλειά χωρίς κέρδος, είναι βαρέλι δίχως πάτο». Σε μια συγκυρία που και ο κλάδος των σούπερ μάρκετ κλυδωνίζεται από τους «τριγμούς» της κάμψης της αγοραστικής δύναμης με αποτέλεσμα το 2010 να «χάσει» 600 εκατ. ευρώ και κόντρα στον ανταγωνισμό πολυεθνικών κολοσσών, η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ… μέτρησε και έβαλε στα ταμεία της 1,66 εκατ. ευρώ επιπλέον κέρδη σε σχέση με το 2009, φτάνοντας τα 16,8 εκατ. ευρώ.

Π

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

Παράγοντες της αγοράς ωστόσο καταλογίζουν στον όμιλο Παντελιάδη πως σε μια σειρά από προϊόντα του διατηρεί υψηλότερες τιμές σε σχέση με άλλες μεγάλες αλυσίδες, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα περιθώρια κέρδους, κάτι το οποίο δεν αρνείται ούτε η ίδια η διοίκηση. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση που έκανε πριν από έναν χρόνο περίπου ο γιος του «πατριάρχη» της ΜΕΤΡΟ, Αριστοτέλης Παντελιάδης ότι «η τιμή δεν αποτελεί πάντοτε και το μοναδικό κριτήριο για τον καταναλωτή. Και εμείς διαθέτουμε κάποια είδη ακριβότερα, αλλά οι πελάτες μας προτιμούν για την ποιότητα που τους παρέχουμε και την φιλική εξυπηρέτησή τους». Βέβαια, μια τέτοια πολιτική, όσο οι περικοπές μισθών και συντάξεων αποκτούν μορφή «χιονοστιβάδας», ενέχει και το ρίσκο της, αφού μπορεί να πλήξει την αλυσίδα μελλοντικά, όπως διατείνονται άνθρωποι του περιβάλλοντός του.

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ «ΗΠΕΙΡΟΣ»

Πήρε τη σκυτάλη από Κόκκαλη, Καπράλο, KουταλίδηΗ τακτική του προέδρου του ελληνικού ομίλου, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από 35 χρόνια δειλά- δειλά και σήμερα έχει καταστεί η έκτη μεγαλύτερη σε μέγεθος αλυσίδα, είναι να εντοπίζει τις αδυναμίες των ανταγωνιστών του και να «χτυπά» εκεί που εκείνοι… πονούν. Έτσι, την ώρα που οι περισσότεροι επιλέγουν την «οδό του νοικοκυρέματος» των οικονομικών τους, η οικογένεια Παντελιάδη επεκτείνεται, ανοίγοντας νέα καταστήματα με σκοπό να κερδίσει περαιτέρω μερίδια αγοράς. «Σταθμοί» του για την δημιουργία σούπερ μάρκετ «My Market» είναι κυρίως οι περιοχές της Αττικής και ιδίως τα σημεία εκείνα που φιλοξενούν και τα καταστήματα της έτερης αλυσίδας (χονδρικής πώλησης) του ομίλου, τα Cash & Carry. Ήδη το δίκτυό του αριθμεί 87 συνολικά καταστήματα (48 My Market, 39 Cash&Carry), με πιο πρόσφατες «προσθήκες» στο χαρτοφυλάκιό του, το κατάστημα στην Ελευσίνα και τα δύο ακίνητα που απέκτησε από την γερμανική Aldi, η οποία αποχώρησε από την Ελλάδα σε Φάρσαλα και Πόρτο Χέλι. Δεν είναι τυχαίο ότι την προηγούμενη χρονιά πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν οφέλη στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας και στην επόμενη διετία.

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

Μπορεί ο Παντελής Παντελιάδης να είναι πιο παραδοσιακός επιχειρηματίας, αλλά γνωρίζει πως καθώς η αγορά στο σύνολό της εξελίσσεται, πρέπει και η δική του εταιρία να είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Η επένδυση στο «Cash & Carry» πριν από είκοσι περίπου χρόνια και η αλλαγή των σούπερ μάρκετ του από Μετρό σε My Market, δικαίωσε τις επιλογές του, επιλογές που έγιναν με έναν καθόλου προκλητικό και αθόρυβο τρόπο. Aποδοτική είναι η έμφαση που δίνει η διοίκηση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία αντιστοιχούν στο 8,5% του συνολικού τζίρου και αναπτύσσονται με ρυθμούς άνω του 25% σε ετήσια βάση. Η εταιρία διαθέτει ήδη 1.015 κωδικούς κάτω από 23 περίπου διαφορετικές επωνυμίες, οι οποίες θα ενοποιηθούν σε δύο μεγάλες ομάδες για την διευκόλυνση των καταναλωτών: τα τρόφιμα θα φέρουν την επωνυμία Alta και τα υπόλοιπα είδη το brand Pappy. Επίσης, στην αγορά ετοιμάζεται να ρίξει δύο νέες κατηγορίες, τα προϊόντα «Best Price» για το δίκτυο χονδρικής και τα «Εκλεκτές Γεύσεις».

Μια επιχειρηματική προσπάθεια που άρχισε σαν χόμπι βαθύπλουτων επιχειρηματιών στις αρχές της δεκαετίας του ’90, πέρασε από διάφορα στάδια, έφτασε ακόμη και στο χείλος της καταστροφής για να «διασωθεί» από τον Παντελή Παντελιάδη τελικά, ήταν η απαρχή της εταιρίας Ήπειρος ΑΕ που δημιουργήθηκε στον νομό Πρεβέζης πριν από 17 χρόνια και σήμερα έχει εξελιχθεί σε ισχυρό brand name στον τομέα των τυροκομικών. Η Όπτιμα της οικογένειας Παντελιάδη την απέκτησε, όταν οι ισχυροί μεγαλομέτοχοί της, ο Σπύρος Καπράλος, ο Σωκράτης Κόκκαλης, ο Τρ. Κουταλίδης κ. α., με τους περισσότερους εκ των οποίων διατηρεί φιλικές σχέσεις ο «Mr ΜΕΤΡΟ» μέχρι σήμερα, αποφάσισαν να την πουλήσουν, αφού διαπίστωσαν πως η αγορά γάλακτος και φέτας μόνο εύκολες δεν ήταν. Η Όπτιμα, ανέλαβε την διανομή των προϊόντων Ήπειρος και την τοποθέτησε στα

ράφια των μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Οι πρώην μεγαλομέτοχοί της με παρέμβαση του κ. Κουταλίδη, αν και δέχτηκαν πιέσεις για την εξαγορά της Ήπειρος από γαλλικό κολοσσό, αρνήθηκαν και προτίμησαν να την δώσουν στον επιχειρηματία εκείνον που ήταν υπεύθυνος για την

προώθησή της, τον κ. Παντελιάδη. Παρά τα προβλήματα που κληρονόμησε προχώρησε σε συνεχείς αυξήσεις κεφαλαίου, τακτοποίησε τις παλιές υποχρεώσεις της και την έβαλε σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αποκτήσει πλέον τεράστια εξαγωγική δραστηριότητα. Δεν είναι τυχαίο πως το 2007 παρουσίασε κύκλο εργασιών 21 εκ. ευρώ, το 2008 27 εκ. ευρώ και το 2009 30,2 εκ. ευρώ. Η Όπτιμα που είναι η μεγαλύτερη εταιρία διανομής του ομίλου Παντελιάδη, την έχει προωθήσει σε όλη την Ελλάδα, ενώ από το 1978 έχει κάνει γνωστό το τυρί Kerrygold στην χώρα μας, αλλά και την Irish Dairy Board. Παρά την οικονομική κρίση, το 2010 η εταιρία παρουσίασε πωλήσεις 106,64 εκατ. ευρώ έναντι 102,70 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματά της ανήλθαν στα 5,89 εκατ. ευρώ έναντι 4,36 εκατ. ευρώ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

Θα τα καταφέρει ο διάδοχος;

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ Η επεκτατική πολιτική ωστόσο έχει και το κόστος της. Δεν είναι τυχαίο πως τα επενδυτικά ανοίγματα της ΜΕΤΡΟ τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει και το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου από τα 160,9 εκατ. ευρώ το 2007, στα 173,56 εκατ. ευρώ το 2009 και στα 190,6 εκατ. ευρώ το 2010. Βέβαια, οι ισχυρές διασυνδέσεις του Παντελή Παντελιάδη από την εποχή που υπήρξε πρόεδρος του ΣΕΣΜΕ στον τραπεζικό τομέα, είναι σημαντικές και η στρόφιγγα παραμένει ανοιχτή για τον όμιλο, όποτε παρουσιαστεί ανάγκη. Σε μια περίοδο που οι σχέσεις των βιομηχανιών- προμηθευτών με τους σουπερμαρκετάδες είναι τεταμένες, η οικογένεια Παντελιάδη έχει καθιερώσει ως μέσο χρόνο αποπληρωμής των υποχρεώσεών της προς τους προμηθευτές τις 85 ημέρες. Bέβαια υπάρχουν αντιδράσεις και πιέσεις για τον τρόπο πληρωμής, αλλά αυτές είναι μικρότερες συγκριτικά με άλλους. O Παντελής Παντελιάδης γνωρίζει καλά το πώς κινούνται οι βιομηχανίες και πάντα επιδιώκει να βρίσκεται ένα βήμα

33

 «H αποδοχή της “κατηγορίας» ότι κάποια προϊόντα είναι πιο ακριβά και το κόστος της επεκτατικής πολιτικής που εκτίναξε τις υποχρεώσεις στα 190 εκατ. ευρώ» μπροστά από αυτές, αφού στην αγορά λέγεται πως στο παρελθόν δεν είναι λίγες οι φορές που είχε έρθει σε ρήξη με ορισμένους εκπροσώπους τους.

ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η Μετρό ξεκίνησε την λειτουργία της αρχικά ως στοίχημα μεταξύ οκτώ παντοπωλών και το συναισθηματικό

«δέσιμο» που έχει η οικογένεια Παντελιάδη με την εταιρία είναι μεγάλο. Γι’ αυτό και όσες φορές και αν δέχτηκε κρούσεις από μεγάλους ομίλους του εξωτερικού ο Παντελής Παντελιάδης, ουδέποτε υπέκυψε στις διεθνείς «Σειρήνες». Παρά το γεγονός ότι το τίμημα που πρόσφεραν πολλές από αυτές τις αλυσίδες ήταν δελεαστικό και παρά το ότι ο ίδιος είχε να «παλέψει» με πολυεθνικά μεγαθήρια, όπως η Carrefour και αργότερα οι Βέλγοι της Delhaize, δεν ενέδωσε. Tο τίμημα δεν ήταν μεγάλο και ο ίδιος προτίμησε να διατηρήσει την οικογενειακή επιχείρηση σε ελληνικά χέρια και να αγωνιστεί με «σύνθημα» την ελληνικότητα των προϊόντων του.

Ο ΣΕΣΜΕ Μπορεί ο Παντελής Παντελιάδης και η σύζυγός του, Ουρανία να έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, όμως, η παραίτηση του «Mr MΕΤΡΟ» από την προεδρία του Συνδέσμου Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ το 2005 συζητήθηκε πολύ. Eξάλλου, σε μια τέτοια θέση πά-

ντα έχεις και φίλους και εχθρούς. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατηγόρησε τον Σύνδεσμο και μεμονωμένες επιχειρήσεις-μέλη του για αθέμιτες πρακτικές και μη τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού με αποτέλεσμα να τους επιβληθούν τσουχτερά πρόστιμα. Οι σκληρές παρεμβάσεις και οι εξηγήσεις του Παντελή Παντελιάδη, του Μανώλη Αποστόλου, του Νίκου Βερόπουλου κ.α, δεν έπεισαν τα μέλη της Επιτροπής, ενώ η δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης τότε, Γ. Παπαθανασίου περί «βαλκανικού επαρχιωτισμού» ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και έφερε σε ρήξη τον πρόεδρο του ΣΕΣΜΕ με την κυβέρνηση της Ν.Δ. Ο Παντελής Παντελιάδης είχε κατηγορηθεί τότε ως ο ιθύνων νους για τον «μυστικό δείπνο»- όπως τον περιέγραψαν τα ΜΜΕ- μεταξύ των σουπερμαρκετάδων, των προμηθευτών και των παραγωγών για να μειωθούν οι τιμές, αν και ο ίδιος ποτέ δεν αποδέχτηκε τον όρο του «μυστικού», αφού τέτοιες συναντήσεις γίνονταν πολλές.

«Mια δουλειά χωρίς κέρδη είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο» O αθόρυβος σουπερμαρκετάς και η «Mετρό», που στη δύσκολη οικονομική συγκυρία έβαλε στα ταμεία της 16,8 εκατ. ευρώ κέρδη. Δηλαδή, 1,66 περισσότερα από την προηγούμενη χρονιά

Το «νέο αίμα» σε μια επιχείρηση φέρνει καινοτομίες, αλλαγές και φρέσκες ιδέες, αλλά ταυτόχρονα πάντα δημιουργεί το ερώτημα «θα τα καταφέρει ο διάδοχος»; Ο Παντελής Παντελιάδης είναι από εκείνους που ήθελε από τότε που ο γιος του, Αριστοτέλης τελείωσε τις σπουδές του, να τον μυήσει στα «μυστικά» του επιχειρείν, όπερ και εγένετο. Σήμερα του έχει εμπιστευτεί τα δύσκολα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, πάντα βέβαια με την πολύτιμη καθοδήγησή του. Όπως έχει πει άλλωστε και ο ίδιος ο Αριστοτέλης, «η νέα γενιά δεν πρέπει να απορρίπτει ό, τι έχει χτίσει η προηγούμενη, ούτε να το… γκρεμίζει εν μία νυκτί. Αντιθέτως, πρέπει να συνθέτει το καινούριο με το παλιό, αφού μέσα από τις αντιθέσεις, προκύπτει και η επιτυχία». Ξοδεύοντας πολλές ώρες στο γραφείο του στη Μεταμόρφωση καθημερινά, βρίσκεται με μια βαλίτσα στο χέρι για να επιβλέπει και τα καταστήματα του ομίλου ανά την επικράτεια, ενώ είναι εκείνος που αναλαμβάνει προσωπικά τις διαπραγματεύσεις για την αγορά ενός ακινήτου, κάθε φορά που προκύπτει μια μεγάλη ευκαιρία. Στον ίδιο πιστώνεται το «παζάρι» για την τιμή των δύο καταστημάτων της Aldi σε Φάρσαλα και Πόρτο Χέλι, αφού όπως λένε άνθρωποι του περιβάλλοντός του έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του την δεινότητα του λόγου και την διαπραγματευτική του ικανότητα. Τα «γονίδια» έχουν παίξει όμως, τον δικό τους ρόλο και στην συνδικαλιστική «φωνή» που έχει αποκτήσει ο Αριστοτέλης Παντελιάδης. Τάσσεται υπέρ της ανασυγκρότησης ενός ισχυρού θεσμικού φορέα, ανάλογου του παλαιού ΣΕΣΜΕ, ενώ πρόσφατα ο ίδιος αναδείχθηκε πρόεδρος στον ECR Hellas. Πρόκειται για ένα

O ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ είναι το «νέο αίμα» στην επιχείρηση που θα φέρει καινοτομίες, αλλαγές και φρέσκες ιδέες

forum που εκπαιδεύει τις εσαεί αντίθετες πλευρές, των προμηθευτών και των λιανεμπόρων να συζητούν εποικοδομητικά για το όφελος του καταναλωτή και την εξάλειψη του περιττού κόστους στην αλυσίδα διανομής. Υπέρμαχος της πολιτικής που θέλει την κρίση να γεννά ευκαιρίες, πιστεύει πως η αναπτυξιακή λογική μπορεί να οδηγήσει μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ να… κοιτάζει στα μάτια τους πολυεθνικούς κολοσσούς. Oι ιδέες του δεν γίνονται όμως πάντα δεκτές, ιδιαίτερα όταν τον πρώτο λόγο τον έχει ο πατέρας του και όταν αυτές έρχονται κόντρα με τις συγκυρίες. O Aριστοτέλης μοιάζει σε πολλά με τον πατέρα του, αλλά διαφέρει σε άλλα τόσα. Ίσως επειδή ακόμα δεν γνωρίζει στην πράξη τη «στρατηγική των ελιγμών» και έτσι οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Πάντως κι αυτός, όπως ο πατέρας του, αποφεύγει τις κοσμικές εμφανίσεις και προτιμά τα απλά, τι εκδηλώσεις που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό.


34 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

Ο Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

«Μυστήριο» με το 52,23% των μετοχών της Torm έπλο μυστηρίου» καλύπτει την μετοχική σχέση της εταιρείας Torm με τον Βίλλυ Παναγιωτίδη. Δημοσίευμα της Tradewinds θέλει την εταιρεία Alpha Trust του Ελληνοκύπριου εφοπλιστή να ελέγχει πλέον το 52,23% των μετοχών της δανέζικης εταιρείας διαχείρισης δεξαμενόπλοιων, αφού πρόσφατα άλλαξε χέρια το ποσοστό 20,01% που κατείχε η επίσης κυπριακή Menfield Navigation Company.

«Π

Η Alpha Trust δεν επιβεβαιώνει

μετοχική συναλλαγή, αλλά η ναυ-

ότι πραγματοποιήθηκε μια τέτοια

τιλιακή επιθεώρηση της Tradewinds

φέρεται να επιμένει, αφού δεν καταχώρισε- τουλάχιστον μέχρι χθεςτην θέση της Alpha Trust. Μάλιστα στο δημοσίευμά της επικαλείται ακόμη και νομικούς κύκλους που ήταν ενήμεροι για την συναλλαγή αυτή, όπως άλλωστε και ανθρώπους της Torm. Χαρακτηριστικά υποστηρίζει πως η Torm αποκάλυψε πως η κα Ειρή-

νη Νομικού, αδερφή της συζύγου του Βίλλυ Παναγιωτίδη, Μαίρης κατείχε μέσω της εταιρείας της Menfield Navigation Company το 20,01% της δανέζικης ναυτιλιακής εταιρίας, το οποίο και μεταβίβασε ως δωρεά στην Alpha Trust. Η Alpha Trust ήλεγχε μέχρι τώρα το 32,22% της Torm μέσω της Beltest Shipping Company, ενώ όπως γράφει χα-

ρακτηριστικά η Tradewinds ο επικεφαλής της Excel Maritime, Βίλυ Παναγιωτίδης έχει θέση στην διοίκηση της Torm ως εκπρόσωπος των συμφερόντων και των δύο οικογενειακών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με δικηγόρους η Alpha Trust, η οποία κατέχει το 52,23% δεν υποχρεούται να προβεί σε δημόσια προσφορά, ώστε να

«Βαρύ φορτίο» τα χαμηλά ναύλα για τους εφοπλιστές

ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ PARETO, BLOOMBERG, IFT

Πτώση 50% στον μέσο ημερήσιο ναύλο των VLCC από τα 30.000 δολ. στα 15.000

Γιάννης Αγγελικούσης

ρεις διαφορετικές εκθέσεις αναλυτών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους εφοπλιστές οι οποίοι έχουν επενδύσει εκατομμύρια δολαρίων σε υπερδεξαμενόπλοια και δευτερευόντως σε φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου. Εκτιμήσεις του οίκου Pareto, αναλυτές του Bloomberg και του International Transport Forum του ΟΟΣΑ συμφωνούν πως ιδιαίτερα η αγορά των VLCC (Very Large Crude Carriers) εισέρχεται σε δύσκολη ρότα για τα επόμενα δύο έτη, αφού ο μέσος ημερήσιος ναύλος συμπιέζεται προς τα κάτω έως και 50%.

Bαγγέλης Mαρινάκης

Τ

Η ναυλαγορά διέρχεται την πλέον επίμονη ύφεση των τελευταίων 17 ετών, αφού όπως αποκρυπτογραφείται από τα στοιχεία του Bloomberg, οι ναυτιλιακές κέρδιζαν πριν από λίγες μέρες μόλις 3.155 δολάρια σε ημερήσια βάση από τα VLCC, δηλ. ποσό κατά 90% χαμηλότερο των 30.900

δολ. που η Frontline, η μεγαλύτερη διαχειρίστρια τέτοιων πλοίων στον κόσμο, έχει δηλώσει ότι χρειάζεται για την εύρυθμη λειτουργία της. Τον Ιούλιο του 2008 οι τιμές των ναύλων κινούνταν στα 177.000 δολάρια, ενώ η βασική αιτία της πτώσης εντοπίζεται στο ότι τα νέα πλοία που πα-

ραδίδονται από τα ναυπηγεία αυξάνουν τη μεταφορική χωρητικότητα του στόλου εννέα φορές πιο γρήγορα απ’ ό, τι αυξάνεται η ζήτηση για τη μεταφορά του πετρελαίου. Δεν είναι τυχαίο πως οι ναυλομεσίτες μιλούν για κακή ιδέα όσων επιλέγουν να επενδύσουν στα VLCC, αφού διεθνώς λειτουργούν 526 εξ αυτών και υπολογίζεται πως ο στόλος τους θα αυξηθεί κατά 13% το επόμενο διάστημα. Το «φορτίο» των ναύλων, το οποίο καθίσταται… βαρύ ακόμη και για Έλληνες εφοπλιστές, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Αγ-

Mίνωας Kυριακού

«Η μεταφορική χωρητικότητα του στόλου αυξάνεται 9 φορές γρηγορότερα απ’ ότι η ζήτηση για τη μεταφορά πετρελαίου» γελικούσης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Γιώργος Προκοπίου, ο Μίνως Κυριακού, ο Πίτερ Γεωργιό-

Σπύρος Kαπράλος

πουλος, ο Πίτερ Παππάς, ο Ευάγγελος Πιστιόλης κ.α. σύμφωνα με την ITF έχει επηρεαστεί σημαντικά από την μείωση του όγκου μεταφοράς εμπορευμάτων δια θαλάσσης. Οι εξαγωγές από τις ΗΠΑ προς την Κίνα μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2011, ενώ για το ίδιο διάστημα οι εξαγωγές από την Ευρώπη προς την χώρα του «κόκκινου δράκου» παρέμειναν σταθερές αλλά προς τις χώρες ASEAN σημείωσαν κάμψη και από την Αμερική και από την Ευρώπη. Και όπως αναφέρει σε ανάλυσή της, η G. Moundreas, η Αμερική παρουσίασε μια μείωση του όγκου μεταφοράς της τάξεως του 20%, συγκρινόμενη με τα επίπεδα προκρίσης, ενώ η Ευρώπη των 27 πα-


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

35

ΠΡΟΣΤΙΜΟ- ΜΑΜΟΥΘ ΤΩΝ 40 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ Ο ΣΔΟΕ

εξαγοράσει το ποσοστό των υπολοίπων μετόχων και αυτό κοινοποιήθηκε με επιστολή και προς την Torm, γεγονός που αρνήθηκε να σχολιάσει. Οι μετοχές της Torm, οι οποίες έχουν πληγεί σημαντικά από την ύφεση στα δεξαμενόπλοια, έκλεισαν πριν από μερικές μέρες στις 1.39 στερλίνες.

ρουσίασε μείωση 3%. Τέλος, ο οίκος Pareto ενώ αρχικά εκτιμούσε πως ο μέσος ημερήσιος ναύλος στα υπερδεξαμενόπλοια θα κυμαινόταν στα 30.000 με 35.000 δολάρια, σε νεότερο ενημερωτικό του φυλλάδιο αναφέρεται σε ναύλους ύψους 15.000- 16.000 την ημέρα. Έτσι πολλοί εφοπλιστές μπαίνουν σε περιπέτειες, καθώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με αρνητική ταμειακή ροή. Πάντως, ναυλομεσιτικοί οίκοι στον Πειραιά τονίζουν ότι μπορεί αρκετοί Έλληνες πλοιοκτήτες να βρεθούν υπό πίεση, αλλά οι περισσότεροι έχουν διαφοροποιήσει τον στόλο τους, με αποτέλεσμα και οι όποιες αναταράξεις να είναι πιο ήπιες.

ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Ηχηρά ονόματα του ελληνικού εφοπλισμού θα βρεθούν εκτεθειμένα την επόμενη διετία στις επιπτώσεις των χαμηλών επιπέδων της ναυλαγοράς στα Vlcc και δευτερευόντως όσοι δραστηριοποιούνται στα φορτηγά ξηρού φορτίου. Ο Γιάννης Αγγελικούσης διατηρεί 21 εν ενεργεία υπερδεξαμενόπλοια, ενώ ναυπηγεί άλλα τέσσερα, τα οποία θα παραλάβει μέχρι και το 2013, εκ των οποίων ορισμένα τα έχει ήδη ναυλώσει, αλλά με ναύλους πολύ χαμηλότερους σε σχέση με το 2007 (177.000 δολ.). Το θετικό για τον εφοπλιστή είναι πως δραστηριοποιείται και στα πλοία LNG, αλλά και στα φορτηγά και έτσι επιτυγχάνει διασπορά του κινδύνου, σύμφωνα με τους αναλυτές. Μεγαλύτερες αναταράξεις μπορεί να αντιμετωπίσει ο όμιλος Athenian Tankers του Μίνωα Κυριακού, ο στόλος του οποίου αποτελείται μόνο από Vlcc (πέντε εν ενεργεία και δύο υπό ναυπήγηση), αφού διατηρεί «όλα τα αβγά στο ίδιο καλάθι». Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η Dynacom του Γιώργου Προκοπίου, η οποία διαθέτει ήδη 12 υπερδεξαμενόπλοια και κατασκευάζει άλλα επτά, ενώ ελέγχει περισσότερους από 11 τόνους μεταφορικής δυναμικότη-

τας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που επικρατεί στον συγκεκριμένο κλάδο αποτελεί και η Star Bulk του Π. Παππά, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σπύρο Καπράλο, η οποία ναύλωσε το νεότευκτο capesize «Star Polaris», χωρητικότητας 179.600 τόνων dwt στην Louis Dreyfus έναντι 16.500 δολαρίων την ημέρα για τα δύο πρώτα έτη και 19.000 για το τρίτο, ενώ τα έσοδα προβλέπονται από 11,5 εκ. δολάρια έως 20,1 εκατ. δολ. Η εταιρεία Cardiff Marine του Γιώργου Οικονόμου μπήκε επίσης στον…χορό των Vlcc, αφού διαθέτει ήδη τέσσερα και ναυπηγεί άλλα δύο, ενώ τα χαμηλά ναύλα στα δεξαμενόπλοια έπληξαν και τις δύο εισηγμένες του Βαγγέλη Μαρινάκη. Οι ζημίες στην Crude Carriers έφτασαν τα 7,5 εκατ. δολ. έναντι κερδών 5,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, ενώ και τα έσοδά της υποχώρησαν στα 22,6 εκατ. δολ. Η έτερη εισηγμένη, Capital Product Partners, είδε τα λειτουργικά της κέρδη να υποχωρούν κατά 45% στα 6,74 εκατ. γι’ αυτό και η απόφαση του εφοπλιστή να τις συγχωνεύσει χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη λύση για την ορθολογικότερη αξιοποίηση του στόλου. Σε «θολά νερά» ψαρεύει η Ocean Tankers του Μιχάλη Ιωαννίδη με ζημίες 19,6 εκατ. δολ. λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης και της μείωσης των ναύλων που της προκαλούν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, ενώ και η Top Ships του Ευάγγελου Πιστιόλη έχει βρεθεί επίσης με την πλάτη στον τοίχο για τον ίδιο λόγο, όπως και η Genmar του Π. Γεωργιόπουλου. Πρόβλημα με τα χαμηλά ναύλα αντιμετωπίζουν όμως και όσοι έχουν επενδύσει στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. Παράδειγμα η Diana Shipping του Συμεών Παληού που έκλεισε δύο νέες ναυλώσεις στα 18.000 δολ. ημερησίως, όταν ο μέσος όρος των λειτουργικών εξόδων ενός καραβιού κυμαίνεται στα 10.000 δολ/ημέρα.

Γερμανική «τορπίλη» από το Stern στον Προκοπίου Γερμανική «τορπίλη»… χτύπησε τον Γιώργο Προκοπίου. Δημοσίευμα του περιοδικού «Stern» αποκαλύπτει πώς στην Ελλάδα συνεχίζεται κανονικά το πάρτι της φοροδιαφυγής, υπενθυμίζοντας την περίπτωση του δεύτερου μεγαλύτερου Έλληνα εφοπλιστή, ο οποίος διαχειρίζεται έναν στόλο 40 και πλέον δεξαμενόπλοιων. Η υπόθεση με το πρόστιμο- μαμούθ των 40 εκατ. ευρώ που επέβαλε ο ΣΔΟΕ στον ισχυρό άντρα της Dynacom πριν από δύο χρόνια επειδή δεν δήλωνε εισόδημα για τα 120 ακίνητα που είχε, μπορεί στην Ελλάδα να… ξεχάστηκε και να μην έμαθε κανείς τι έγινε με το πρόστιμο, αν πληρώθηκε ή όχι, όμως οι Γερμανοί φαίνεται πως έχουν καλή μνήμη. Απορία προκαλεί και το γεγονός ότι ο Προκοπίου μέχρι σήμερα δεν έχει αντιδράσει στο δημοσίευμα που τον επιλέγει ως έναν από τους μεγαλύτερους φοροφυγάδες. Όπως γράφει χαρακτηριστικά το Stern, «η Ελλάδα απειλείται με χρεοκοπία, ωστόσο οι πλούσιοι βγάζουν την περιουσία τους στο εξωτερικό. Οι πολιτικοί μαίνονται, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ξέρουν τι κάνουν. Και οι φτωχοί πληρώνουν το μάρμαρο»… όλα παραμένουν όπως παλιά. Ο λαός θα πρέπει να κάνει οικονομίες, ενώ εκείνος που έχει χρήματα και διασυνδέσεις δεν έχει τίποτα να φοβάται». Οι Γερμανοί υπενθυμίζουν πως ενώ η επιβολή προστίμου στον Έλληνα εφοπλιστή αποτέλεσε ένα θετικό σημάδι ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για πάταξη της φοροδιαφυγής και πως όλοι οι Έλληνες πρέπει να επωμιστούν το βάρος του χρέους για να σωθεί η χώρα, επιτέλους γίνονται πράξη, τελικά αποδείχτηκε ως μια ακόμη «φούσκα». Και αυτό γιατί δύο μέρες μετά την κλήση των Αρχών για έλεγχο του Γιώργου Προκοπίου και για τακτοποίηση της οφειλής του, σύμφωνα με διαρροή της ΕΥΠ, εκείνος μετέφερε στην Ελβετία 600 εκατ. ευρώ. Ήταν ένα μήνυμα του δισεκατομμυριούχου, όπως υποστηρίζει το Stern πως θα ήταν καλύτερο να τον αφήσουν στην ησυχία του, παρά να μεταφέρει το σύνολο των επιχειρήσεών του σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Από τότε κανείς δεν ασχολήθηκε και πάλι με την υπόθεση Προκοπίου, παρά το γεγονός πως απασχόλησε με πηχυαίους τίτλους τα ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα το περιοδικό πως «οι Έλληνες χρωστούν 41 δις. ευρώ στο κράτος από φοροδιαφυγή και το κράτος είτε δίνει λίστες με επιχειρήσεις- φαντάσματα που χρωστούν στο Δημόσιο ή όσους πιάνει στην «τσιμπίδα» του νόμου, απλώς τους… χαϊδεύει με απαλές ποινές και ήπια πρόστιμα». Όσοι ασχολούνται πλέον με τον μεγα-λοεφοπλιστή, το κάνουν με αφορμή είτε τις γιγαντιαίες επενδύσεις του ομίλου του, Dynacom ή τα ντεσού της πολυτελούς διαβίωσής του, όπως η 106 μέτρων θαλαμηγός του που αγόρασε πριν από έναν χρόνο και η εντυπωσιακή «Villa Cristina» στη Σαρδηνία. Το περιοδικό τέλος τονίζει πως η περίπτωση Προκοπίου δεν είναι η μοναδική χαρακτηριστική στην Ελλάδα, αφού υπάρχουν και άλλες μικρότερου ή μεγαλύτερου βεληνεκούς, όλες όμως με κοινό παρανομαστή την φοροδιαφυγή. Αναφέρεται και στην υπόθεση του Ιουλίου 2009 στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Μύκονο, όπου οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσαν πως δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις για 1.500 εισιτήρια, ενώ η ύπαρξή τους δεν είχε καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία. Και ενώ το πρόστιμο θα έπρεπε να ανέλθει σε 2 εκατ. ευρώ, η τοπική εφορία το μείωσε στα 10.000 ευρώ. Και αυτή η υπόθεση χάθηκε στον λαβύρινθο της δικαιοσύνης, σύμφωνα με το Stern.

«Το περιοδικό επιλέγει την υπόθεση του Έλληνα εφοπλιστή με το πρόστιμομαμούθ των 40 εκ. για να δείξει ότι η φοροδιαφυγή δεν… θεραπεύεται στην Ελλάδα»


36 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

εκτόξευση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ύψος πολύ πάνω του 10% προκαλεί έντονη ανησυχία στους τραπεζίτες και βουλιάζει σε απόγνωση τους καταναλωτές. Ανώτατα τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι τα επισφαλή δάνεια θα ξεπεράσουν μέχρι τα τέλη του 2011 το 14% λόγω των συνθηκών στην οικονομία και την φτώχεια που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 5,3% που ήταν το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2008,εφτασε το 10,5% το 2010 για να σπάσει νέο ρεκόρ ,όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία το 2011 ενώ για το 2012 όλες οι εκτιμήσεις είναι δυσοίωνες. Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο 6μηνο η ΕΤΕ παρουσίασε καθυστερούμενα δάνεια 10,3% για την Ελλάδα, η Eurobank 12,5%, η Alpha Bank 10,6%, η Πειραιώς 8,9%, το ΤΤ 4,94% και η ΑΤΕ 14,5%. Οι τράπεζες με έδρα την Ελλάδα, Emporiki και Geniki, δεν έχουν ανακοινώσει το ύψος των καθυστερούμενων δανείων στο α’ εξάμηνο. Όπως αναφέρουν στελέχη της τραπεζικής αγοράς τους επόμενους έξι μήνες, με την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οικονομία, τα νοικοκυριά δεν θα σταματούν να πληρώνουν φόρους, είτε μέσω του τέλους ακινήτων, της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος. Την ίδια στιγμή οι τράπεζες είναι σε ανοιχτή γραμμή στις περισσότερες περιπτώσεις με τους οφειλέτες προκειμένου να μην αυξηθούν οι επισφάλειες. Ενδεικτικά, έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα και προγράμματα ρυθμίσεων με διαγραφή μέρους του χρέους σε περιπτώσεις δανείων που δεν έχουν εξυπηρετηθεί από τρεις μήνες και πάνω.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Το τελευταίο δεκαοκτάμηνο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πάει σε ρύθμιση δάνεια συνολικού ύψους 25 δισ. ευρώ, ενώ ως το τέλος του χρόνου υπολογίζεται ότι το ποσό των ρυθμίσεων θα υπερβεί τα 50 δισ. ευρώ. Όπως εκτιμάται από την αρχή της κρίσης οι τράπεζες έχουν αναχρηματοδοτήσει 600.000 δάνεια που βρέθηκαν στο κόκκινο καθώς οι οφειλέτες τους δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην καταβολή της μηνιαίας δόσης είτε γιατί έχασαν τη δουλειά τους, είτε από αδυναμία λόγω αύξησης των υποχρεώσεων τους. Η φοροκαταιγίδα μέτρων που εξαγγέλλει εβδομαδιαίως η κυβέρνηση και οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση εισοδήματος, οδηγούν την τραπεζική αγορά στο συμπέρασμα ότι θα προστεθούν τουλάχιστον άλλα 500.000 καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, οι κάτοχοι των οποίων ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες και πιθανότατα θα αναγκαστούν να προσφύγουν στην τράπεζα για διευκολύνσεις. Πρόκειται για προγράμματα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής του δανείου και άλλες αλλαγές στους όρους των συμβάσεων που χαλαρώνουν τη θηλιά των δόσεων με αντίτιμο την καταβολή τους για περισσότερα χρόνια. Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, αυτή τη στιγμή ένα στα πέντε δάνεια - καταναλωτικά και στεγαστικά - αντιμετωπίζει πρόβλημα και ήδη έχει ρυθμιστεί περίπου το 10% των οφειλών προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αντιστοιχούν σε 600.000 δάνεια. Ακόμα και

Eκτόξευση πάνω από 14% στα «κόκκινα» δάνεια Oι μαύρες προβλέψεις εξαιτίας της οικονομικής ασφυξίας των EλλήνωνΤο τελευταίο δεκαοκτάμηνο, νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πάει σε ρύθμιση δάνεια συνολικού ύψους 25 δισ. ευρώ, ενώ ως το τέλος του χρόνου υπολογίζεται ότι το ποσό των ρυθμίσεων θα υπερβεί τα 50 δισ. ευρώ

για αυτά που έχουν ρυθμιστεί ο προβληματισμός είναι έντονος καθώς ένα στα δύο δάνεια από αυτά που ρυθμίζονται συνήθως μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα τριων –τεσσάρων μηνών ζητούν νέα επαναρρύθμιση. Από την καθυστέρηση καταβολής δόσεων, οι τράπεζες θα εισπράξουν έπειτα από πιέσεις ή και δι-

καστικές αποφάσεις ένα μικρό μόνο ποσοστό, ενώ τα υπόλοιπα θα μετατραπούν σε επισφάλειες που ισοσκελίζονται με ισόποση διαγραφή κερδών -αν υπάρχουν- ή ακόμη χειρότερα ίδιων κεφαλαίων. Στην περίπτωση διαγραφής ιδίων κεφαλαίων, πρέπει οι μέτοχοι να καταβάλουν χρήματα για αύξηση κεφαλαίου.

Βέβαια, τόσο τα «κόκκινα δάνεια» όσο και οι ρυθμίσεις για την αποφυγή τους που εφαρμόζουν οι τράπεζες δεν έχουν «ενιαίο χαρακτήρα», αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του δανείου και τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που έχει η τράπεζα. Για παράδειγμα, στα επιχειρηματικά δάνεια η κατάσταση φαίνεται να βρίσκεται υπό έλεγχο καθώς παρά τη δυσμενή κατάσταση στην αγορά το ποσοστό των «κόκκινων δανείων» περιορίζεται στο 9%,Αντίθετα, στην καταναλωτική πίστη ,η κατάσταση είναι εκρηχτική όπου 8 δισ. ευρώ, βρίσκονται σε καθυστέρηση. Στα στεγαστικά δάνεια υπολογίζεται ότι τα «κόκκινα δάνεια» έχουν φθάσει τα 8 με 8,5 δισ. ευρώ, από τα 79 δισ. ευρώ που είναι το συνολικό υπόλοιπο της κατηγορίας.

«Φεύγουν» ξανά καταθέσεις από τα γκισέ Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες, βλέπουν και τις καταθέσεις να κάνουν μαζικώς φτερά. Από τη μια μεριά, εύποροι ιδιώτες βγάζουν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό ενώ τα λαϊκά στρώματα καταφεύγουν στα έτοιμα για να μπορέσουν να καταβάλλουν τους φόρους και να ανταποκριθούν στις άμεσες υποχρεώσεις τους. Έτσι, ενώ τον Αύγουστο κατεγράφη μία σταθεροποίηση μετά από διάστημα 18 μηνών στις καταθέσεων ,τον Σεπτέμβριο όλη η ρευστή κατάσταση με το ενδεχόμενο χρεοκοπίας πάνω στο τραπέζι οδήγησαν σε νέα διαρροή καταθέσεων. Όπως είχε αναφέρει πρόσφατα στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Β. Ράπανος έως και το τέλοςΑυγούστου είχε καταγραφεί εισροή κεφαλαίων ύψους 1,5 δισ. Ευρώ. Τώρα εκτιμάται ότι αντίστοιχη είναι η εκροή του Σεπτεμβρίου λόγω της αρνητικής κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας όσο και στις αγορές για την εξέλιξη του ελληνικού προβλήματος. Παράλληλα σε υψηλά επίπεδα κινείται πάλι η ζήτηση για θυρίδες, η οποία ωστόσο δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, καθώς η πληρότητά τους ήδη προσεγγίζει το 100%. Σε μία ύστατη προσπάθεια να αποτρέψουν τη διαρροή κεφαλαίων οι τράπεζες προχώρησαν σε αύξηση των επιτοκίων στους προθεσμιακούς λογαριασμούς ενώ με ειδικά πακέτα προσφέρουν αποδόσεις έως και 10%


DEAL news

επένδυση στην Ελλάδα των Γάλλων της Credit Agricole, εξελίχθηκε σε… βατερλό, με «χαμένα» 9,7 δις ευρώ που έβαλε στην Emporiki Bank, χωρίς να αποκομίσει κανένα κέρδος. Τώρα, μετά από 102 χρόνια στο ταμπλό, η Credit Agricole βγάζει την Εμπορική Τράπεζα από το Χρηματιστήριο, με τα στελέχη της να υποστηρίζουν ότι, με την έξοδο αυτή θα μπορέσουν να ετοιμάσουν ένα business plan χωρίς δεσμεύσεις.

Η

Τα ερωτηματικά όμως για το μέλλον της Εμπορικής Τράπεζας στη χώρα μας πληθαίνουν, καθώς η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ, με τις κινήσεις της Credit Agricole να μοιάζουν με δισεπίλυτο γρίφο. Η συνολική σωρευτική ζημιά των 9,7 δις ευρώ που έχει καταγράψει ο κολοσσιαίος γαλλικός τραπεζικός όμιλος στην Ελλάδα, αφορά στα 3,3 δις ευρώ του τιμήματος εξαγοράς από τις τρέχουσες αξίες, στα 3,2 δις ευρώ ζημιές λόγω αποτελεσμάτων και στα 3,15 δις ευρώ από τα προβληματικά δάνεια, περιλαμβανομένων και των διαγραφών. Το business plan όμως που θέλει να εφαρμόσει η Credit Agricole, βγάζοντας την Εμπορική Τράπεζα από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τραπεζικών αναλυτών, φαίνεται πως ακυρώνεται. Οι νέες ζημιές που εμφάνισε η τράπεζα στο α_ εξάμηνο ύψους 611 εκατ. ευρώ, απέχουν πολύ από τις προβλέψεις των Γάλλων, σύμφωνα με τις οποίες η Emporiki bank θα εμφάνιζε το 2011 ζημιές 130 εκατ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις όμως τις ανεβάζουν στα 800 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2011. Έτσι η έξοδος από το Χρηματιστήριο δεν σημαίνει και πολλά για την Credit Agricole, όσο βέβαια για τους μετόχους, οι οποίοι ρευστοποίησαν τις μετοχές τους, που αγόρασαν οι Γάλλοι για να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσοστό για την αποχώρηση από το ταμπλό. Έτσι, κάτοχος μετοχών αξίας 100.000 δραχμών, τις οποίες είχε αγοράσει πριν από το 2000, πήρε μόλις 500 ευρώ. Για έντεκα δηλαδή χρόνια, το κέρδος ήταν μόλις 70.000 δραχμές ή μόλις λίγο παραπάνω από 200 ευρώ. Με βάση πάντως το επιχειρηματικό σχέδιο της Credit Agricole από το 2012 θα περάσει σε προ φόρων κέρδη 250 εκατ. ευρώ. Ο στόχος αυτός όμως είναι ανέφικτος, καθώς οι τραπεζικοί αναλυτές θεωρούν ότι και το 2012 η Εμπορική αναμένεται να εμφανίσει ζημιές, ενώ από το 2013 πλέον είναι πιθανόν να περάσει σε κέρδη, αλλά ακόμη και αυτό αποτελεί υπόθεση.

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

37Η Societe Generale «τρέχει» για AMK της Γενικής Πάνω στις ίδιες ράγες των ζημιών κινούνται οι δύο γαλλικοί τραπεζικοί όμιλοι και φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Η Societe Generale αντιμετωπίζει κι αυτή πρόβλημα με την Γενική Τράπεζα, με συσσωρευμένο ποσό ζημιών 1 δισ. ευρώ (τα μεγέθη είναι σαφώς μικρότερα), το οποίο προς το παρόν είναι «χαμένο». Ωστόσο η διοίκησή της εμφανίζεται πιο… υπομονετική ως προς τις απαιτήσεις της από τον διευθύνοντας σύμβουλο της Geniki bank Φρανσουά Τιρκό. Τουλάχιστον ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Societe Generale θα συνεχίσει να στηρίζει την θυγατρική της και τα επόμενα χρόνια, με στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία. Η Γενική Τράπεζα εμφάνισε για πέντε συνεχή χρονιά ζημιές το 2010, οι οποίες το εξάμηνο του 2011 διευ-Ο γαλλικός όμιλος έψαξε αλλά δεν μπόρεσε να βρει αγοραστή για την ελληνική θυγατρική του

χωρήσει σε νέα κεφαλαιακή ενίσχυση της Εμπορικής. Ο ισχυρός άνδρας του γαλλικού ομίλου, ο διευθύνων σύμβουλος J.Ρ. Chifflet γνωστοποίησε ότι θα επενδύσει έως 1,5 δις ευρώ για την κεφαλαιακή ενίσχυση των θυγατρικών στη Νότια Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα, που μπορεί να φτάσει τα 700 εκατ. ευρώ υπό την μορφή κατάθεσης. Τραπεζικοί κύκλοι εξηγούν ότι η διοίκηση της Credit Agricole δεν μπορεί να κάνει αλλιώς καθώς είναι εγκλωβισμένη. Μετά τις τελευταίες ζημιές καθίσταται απαραίτητη η ισχυροποίηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας. Πολλοί είναι αυτοί πάντως που δεν πιστεύουν και πολύ στην διαβεβαίωση του Γάλλου

ρύνθηκαν στα 284 εκατ. ευρώ έναντι 214 εκατ. ευρώ το αντί-

στοιχο διάστημα του 2010. Η Societe Generale έχει ανοίξει γραμμή χρηματοδότησης στην ελληνική θυγατρική ύψους 2 δισ.

ευρώ, από τα οποία η Γενική Τράπεζα έχει κάνει χρήση 700 εκατ. ευρώ. Έτσι, το ποσοστό της γαλλικής μητρικής ανήλθε στο 88,44

% από το 53,97%. Τώρα, λόγω των ζημιών η αύξηση κεφαλαίου κρίνεται επιβεβλημένη και θα φτάσει στα 175 εκατ. ευρώ που

θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την Societe Generale. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεπεράσει το 90% και τραπεζικοί κύκλοι θεω-

ρούν σίγουρο πως θα ακολουθήσει τα… χνάρια της Credit Agricole και θα βγάλει την Γενική Τράπεζα από το Χρηματιστήριο.

CEO ότι η πρόθεση της Credit Agricole είναι να μην πουλήσει την Emporiki bank. Κι αυτό γιατί γνωρίζουν ότι, προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αφού ο γαλλικός όμιλος έψαξε αλλά δεν μπόρεσε να βρει αγοραστή για την ελληνική θυγατρική του, ούτε να χάσει τα 9,7 δις ευρώ που επένδυσε στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ο ισοσκελισμός δεν φαίνεται να βρίσκεται κοντά. Έτσι, θέλοντας και μη ο γαλλικός όμιλος είναι υποχρεωμένος να μείνει στην Ελλάδα. Ερωτηματικό πάντως προκαλεί στους τραπεζικούς κύκλους η χρονική διάρκεια που θέτει η Credit Agricole, για να επιστρέψει η Emporiki bank στα κέρδη, έστω και οριακά, δηλαδή το 2013. Είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι αυτό αποτελεί ένα είδος «τελεσίγραφου» προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εμπορικής Αλαίν Στρουμπ, ο οποίος κατηγορείται ότι έπεσε έξω στις προβλέψεις του. Δηλαδή «ή επιστρέφουμε στα κέρδη του 2013 ή φεύγουμε από την Ελλάδα» με ό,τι βέβαια αυτό συνεπάγεται. Στην τραπεζική αγορά πάντως είναι κοι-

νό μυστικό ότι η Credit Agricole υπέπεσε σε σοβαρά λάθη, που τώρα είναι δύσκολο να διορθώσει. Όταν οι άλλες τράπεζες έδιναν επιτόκια της τάξεως του 4% και πλέον για προθεσμιακές καταθέσεις, η Εμπορική έδινε μόλις 1%. Το αποτέλεσμα ήταν οι μεγάλοι πελάτες, κυρίως οι επιχειρηματίες να «σηκώσουν» τους λογαριασμούς που διατηρούσαν εκεί. Το πρόβλημα διογκώθηκε με την νέα μαζική «φυγή» καταθέσεων προς το εξωτερικό από τον φόβο της χρεοκοπίας της Ελλάδας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι καταθέσεις να έχουν μειωθεί στα 11 δις ευρώ, ενώ έχει διατηρηθεί σταθερό το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, στα 22,6 δις ευρώ. Το χάσμα των 11,6 δις ευρώ σε ρευστότητα, η Εμπορική το καλύπτει μέσω ομολογιακών και τιτλοποιήσεων, αλλά είναι πολύ μεγάλο και πρέπει να μειωθεί ανακτώντας μέρος των καταθέσεων που έχει χάσει. Κάτι που δεν φαίνεται πολύ πιθανό στο άμεσο μέλλον, λόγω της διογκούμενης κρίσης χρέους της Ελλάδας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Emporiki bank Αλαίν Στρουμπ

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ Παρ’ όλα αυτά, η Credit Agricole θα προ-

Βατερλό με «χαμένα» 9,7 δισ. των Γάλλων στην Εμπορική Το ρίσκο του business plan ως το 2013, μετά την έξοδο από το Χ.Α.


38 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

Nέοι όροι για τις εταιρίες στο X.A. Tι προβλέπει η αλλαγή του κανονισμού για τις εισηγμένες στη Λ. Aθηνών έος αναθεωρημένος κανονισμός θα ισχύει από τη συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με κύριο χαρακτηριστικό την κατάργηση των υφιστάμενων κατηγοριών, τον ορισμό νέων προϋποθέσεων για διαγραφές εταιριών, και την εναρμόνιση των όρων για άμεση και έμμεση εισαγωγή εταιριών στο Χρηματιστήριο. Με το νέο μοντέλο διαπραγμάτευσης, αντιμετωπίζεται καλύτερα ο καταμερισμός της ρευστότητας που προκαλεί ο μηχανισμός διαπραγμάτευσης.

Ν

Τη θέση των σημερινών κατηγοριών θα λάβουν πέντε κατηγορίες εισηγμένων εταιριών, η Κύρια Αγορά, Επιτήρηση, Χαμηλή Διασπορά και Προς Διαγραφή και Αναστολή. Στη νέα Κατηγορία Προς Διαγραφή θα μεταφέρονται εταιρίες κατόπιν ελέγχου πλήρωσης δύο κριτηρίων: αυτού των «χαμηλών εσόδων» και της «πολύ χαμηλής διασποράς». Ειδικότερα: 1. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τα ετήσια συνολικά έσοδα του εκδότη είναι μικρότερα των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, οι μετοχές του θα μεταφέρονται στην Κατηγορία προς Διαγραφή, άμεσα, από τη συνεδρίαση της αγοράς του Χ.Α. που έπεται της λήψης της σχετικής απόφασης από το δ.σ. του Χ.Α. Ο ειδικότερος τρόπος εφαρμογής του κριτηρίου, ιδίως ως προς τον τρόπο και χρόνο υπολογισμού του ποσού των 2.000.000 ευρώ, καθώς και τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη, ρυθμίζεται με απόφαση του Χ.Α. 2. Εφόσον κατά την ετήσια τακτική αναθεώρηση του Χ.Α. διαπιστωθεί ότι τα ετήσια συνολικά έσοδα του εκδότη παραμένουν μικρότερα των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, οι κινητές αξίες του εκδότη διαγράφονται θα άρχεται η διαδικασία διαγραφής των κινητών αξιών του εκδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό του Χ.Α. 3. Εφόσον διαπιστωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό, ότι η διασπορά των μετοχών του εκδότη είναι μικρότερη του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των κοινών μετοχών, κατανεμημένη, ταυτόχρονα, σε λιγότερους από τριάντα (30) μετόχους, θα μεταφέρονται στην Κατηγορία

Προς Διαγραφή. Σε περίπτωση που η κατάσταση αυτή διατηρείται και μετά την πάροδο εξαμήνου από τη διαπίστωσή του, θα χορηγείται στον εκδότη εξάμηνη προθεσμία άρσης του και εφόσον η πλήρωση του κριτηρίου παραμένει, οι μετοχές θα διαγράφονται από το Χ.Α. θα άρχεται η διαδικασία διαγραφής των κινητών αξιών του εκδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό του Χ.Α. Προϋποθέσεις θα ισχύσουν στο εξής για την άμεση και έμμεση εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., προκειμένου να μην παρακάμπτονται πλέον οι βασικές αρχές και όροι εισαγω-Τη θέση των σημερινών κατηγοριών θα λάβουν πέντε κατηγορίες εισηγμένων εταιριών: H Κύρια Αγορά, Επιτήρηση, Χαμηλή Διασπορά και Προς Διαγραφή και Αναστολή

γής στο Xρηματιστήριο. Ως περιπτώσεις έμμεσης εισαγωγής θεωρούνται ενδεικτικά οι εξής: 1) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) εισηγμένης λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, αναδοχής κλάδου ή εισφοράς περιουσίας μη εισηγμένης εται-

ρίας, όπου τα οικονομικά μεγέθη της μη εισηγμένης επιδρούν σημαντικά στα οικονομικά μεγέθη (κύκλος εργασιών - ίδια κεφάλαια - κερδοφορία) της εισηγμένης. Η επίδραση τεκμαίρεται σημαντική ιδίως όταν: α) τα μεγέθη της μη εισηγ-

ΠΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ

H επάρκεια της διασποράς Η εταιρία θα πρέπει να έχει επαρκή διασπορά των μετοχών της στο κοινό, το αργότερο κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για την εισαγωγή των μετοχών της. Η διασπορά μίας εταιρείας θεωρείται επαρκής: * Όταν οι μετοχές που πρόκειται να εισαχθούν είναι κατανεμημένες στο ευρύ κοινό σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας και ειδικότερα κατανέμονται σε τουλάχιστον δύο χιλιάδες (2.000) πρόσωπα από τα οποία κανένα δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των μετοχών των

οποίων ζητείται η εισαγωγή, ή β) όταν, για εκδότες με κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη των επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) ευρώ, κατανέμονται μετοχές κατά ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των μετοχών σε επτά χιλιάδες (7.000) τουλάχιστον πρόσωπα από τα οποία κανένα δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των μετοχών των οποίων ζητείται η εισαγωγή. Ειδικά και προκειμένου για τις Α.Ε.Ε.Χ., ο ελάχιστος αριθμός των προσώπων, στα οποία γίνεται η κατανομή μετοχών σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις α) και β), είναι

μένης (κύκλος εργασιών - ίδια κεφάλαια - κερδοφορία) είναι μεγαλύτερα από της εισηγμένης β) η ΑΜΚ της απορροφώσας εισηγμένης υπερβαίνει το 50% του υφιστάμενου μετοχικού της κεφαλαίου γ) η συμμετοχή των μετόχων της απορροφώμενης εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης απορροφώσας εταιρίας μετά τη συγχώνευση υπερβαίνει το 50% δ) η δραστηριότητα της απορροφώμενης εταιρίας διαφοροποιείται από τη δραστηριότητα της εισηγμένης χωρίς να χαρακτηρίζεται συμπληρωματική και δεν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σχέση μεταξύ των δύο εταιριών ούτε και κοινοί βασικοί μέτοχοι στις δύο εταιρίες και ε) οι βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης εταιρίας συμμετέχουν στην απορροφώμενη μη εισηγμένη με ποσοστό τουλάχιστον 50% και οι νέες μετοχές που εκδίδονται λόγω της συγχώνευσης ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου. 2) Εξαγορά μη εισηγμένης εταιρίας, η οποία (α) έχει σημαντική αξία (άνω του 50% της καθαρής θέσης της εισηγμένης) για την εισηγμένη και (β) δύναται να επιφέρει αλλαγή δραστηριότητας της εισηγμένης ή/και αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή/και διοίκησης. 3) Εμμεση εισαγωγή θα θεωρείται ότι συντρέχει και στις περιπτώσεις όπου η απόκτηση συμμετοχής από την εισηγμένη εταιρία, σύμφωνα με τα παραπάνω, επέρχεται με τη μετατροπή ομολογιών ή άλλων τίτλων σε μετοχές της.τριακόσια (300). Για την εκτίμηση της επάρκειας της διασποράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη που κατέχουν: μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, διευθυντικά στελέχη αυτού, συγγενείς πρώτου βαθμού των υφιστάμενων μετόχων, που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου του, και των διευθυντικών στελεχών του, ή υφιστάμενοι μέτοχοι που απέκτησαν μετοχές ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης εισαγωγής, εκτός αν πρόκειται για θεσμικούς επενδυτές ή εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών.


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

39

ε κινητές βόμβες ικανές να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στο Χρηματιστήριο Αθηνών μοιάζουν οι μεγάλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί στην περίπτωση που αποφασίσουν να ρευστοποιήσουν μέρος της κινητής περιουσίας τους, προκειμένου να καταβάλλουν συντάξεις. Η κινητή περιουσία με την τελευταία αποτίμηση να έχει γίνει στα τέλη Αυγούστου του 2009 ανερχόταν στα 29.551.566 ευρώ ενώ η αξία των μετοχών ανερχόταν στα περίπου 2,5 δις ευρώ.

M

Από τότε όμως πολλά έχουν αλλάξει ,ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου έχει υποχωρήσει πάνω από 60% και εάν τα ταμεία αποφασίσουν ένα ένα μικρές ρευστοποιήσεις θα ασκηθούν νέες πιέσεις κυρίως στις μετοχές που έχουν στη διάθεσή τους που στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι του τραπεζικού κλάδου. Η ιδέα αυτή προκαλεί νέο πονοκέφαλο τόσο στη χρηματιστηριακή και τραπεζική αγορά όσο και στο Υπουργείο Εργασίας που αντιλαμβάνεται ότι τα περιθώρια στενεύουν τραγικά και τα …κουκιά δεν βγαίνουν. Η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών στην οποία οι φορείς κοινωνικές ασφάλισης ελέγχουν το 80% και η Εθνική Τράπεζα τo 20%, διαχειρίζεται δύο αμοιβαία κεφάλαια ,Ένα ομολογιακό εσωτερικού και ένα μικτό εσωτερικού.Μέλη της διοίκησης της ΑΕΔΑΚ εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις εξελίξεις καθώς η μείωση της αξίας της περιουσίας αλλά και η κατακρήμνιση του χρηματιστηριακού δείκτη απειλούν και τα διαθέσιμα των Ελλήνων ασφαλισμένων. Σύμφωνα με τον πίνακα επενδύσεων των αμοιβαίων αυτών με ημερομηνία 30/6/2011 το ομολογιακό εσωτερικού είχε μετοχές αξίας 9,36 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό εσωτερικού είχε μετοχές αξίας 199 εκατ. ευρώ. Το τραγικό είναι από τις 30 Ιουνίου μέχρι και σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο έχει κάνει βουτιά πάνω από 35%.Ειναι χαρακτηριστικό ότι το μικτό εσωτερικού από την αρχή του έτους μέχρι και προχθές είχε απώλειες 25,82% ενώ για το ομολογιακό εσωτερικού οι απώλειες ξεπέρασαν το 17%.Σύμφωνα με την έκθεση για το αμοιβαίο κεφάλαιο μικτό εσωτερικού στην οποία αναγράφεται ότι τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές στη λήξη του δευτέρου τριμήνου στην κατοχή του 2,9 εκατ. μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, 1,26 εκατ. μετοχές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, 1,95 εκατ. μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, 5,75 εκατ. μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, 3,07 εκατ. μετοχές της Alpha Bank, 3,09 εκατ. μετοχές της Eurobank, 2,47 εκατ. μετοχές του ΟΤΕ, 740 χιλιάδες μετοχές των ΕΛΠΕ, 930 χιλιάδες μετοχές της Motor Oil, 1,36 εκατ. μετοχές της ΔΕΗ, 1,07 εκατ. μετοχές της Ιντραλότ, 1,6 εκατ. μετοχές του ΟΠΑΠ, ενώ είχε μετοχές στις ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, Frigoglass, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Τιτάν, Ελλάκτωρ (1,93 εκατ. μετοχές), Μυτιληναίος (1,86 εκατ. μετοχές), Folli Follie, Jumbo, Σαράντη και Coca-Cola 3E. Το ομολογιακό εσωτερικού διέθετε 312 χιλιάδες μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, 202 χιλιάδες της Alpha Bank, 277

Pευστοποίηση μετοχών από τα ταμεία «Bόμβα» στην αγορά εάν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί προχωρήσουν στη λύση-σωσίβιοΗ κινητή περιουσία με την τελευταία αποτίμηση να έχει γίνει στα τέλη Αυγούστου του 2009 ανερχόταν στα 29.551.566 ευρώ ενώ η αξία των μετοχών ανερχόταν στα περίπου 2,5 δις ευρώ

χιλιάδες της Τράπεζας Κύπρου, 142 χιλιάδες της Eurobank, 175 χιλιάδες της Τράπεζας Πειραιώς, 264 χιλιάδες της Marfin P.B., ενώ είχε μετοχές επίσης μετοχές των ΑΤΕ Bank, ΟΤΕ, Motor Oil, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Ιντραλότ, Ελλάκτωρ, Frigoglass, Βιοχάλκο, Τιτάν, MIG, ΕΧΑΕ, Coca Cola, S&B, Jumbo και Σαράντης. Τα δύο αμοιβαία κεφάλαια δηλαδή έχουν έκθεση στις ίδιες περίπου εισηγμένες. Οι απώλειες που καταγράφουν μόνο από το τέλος Ιουνίου τα αμοιβαία είναι τεράστιες. Για παράδειγμα οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας είχαν αποτιμηθεί με τιμή

4,93 ευρώ ενώ ο τίτλος είναι κάτω από 3 ευρώ. Η Eurobank ήταν στα 3,23 ευρώ και σήμερα είναι κάτω από 1 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εργασιάς με εγκύκλιο του καλεί τις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων να ρευστοποιήσουν καταθέσεις ή να πουλήσουν μετοχές και ομόλογα που κατέχουν ώστε να «καλύψουν» τα μειωμένα έσοδά τους από επιχορηγήσεις και, έτσι να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε τρίτους (όπως σε νοσοκομεία, παρόχους υγείας, αλλά και στους ασφαλισμένους οι οποίοι αναμένουν εφάπαξ)

Zημιές 5 δισ. ευρώ από το «κούρεμα» Κοντά στα 5 δισ. ευρώ θα είναι σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς οι απώλειες στην περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων από ενδεχόμενο “κούρεμα” των ελληνικών ομολόγων κατά 20%. Η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων που υπολογίζεται σήμερα στα 25 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι ήδη μειωμένη τουλάχιστον κατά 3 δισ. σε σχέση με το σχετικά πρόσφατο παρελθόν , είναι τοποθετημένη εξ ολοκλήρου σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένα, τα ταμεία έχουν τοποθετήσει απευθείας σε τίτλους του ελληνικού Δημοσίου 8,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, ενώ περί τα 16 δισ. είναι τοποθετημένα από την Τράπεζα της Ελλάδας σε ομόλογα μέσω του “Ειδικού Κεφαλαίου”. Συνεπώς από

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕΙ 1. Να καταγράψουν τις ληξιπρόθεσμες έως τις 31/12/2010 υποχρεώσεις που δεν είχαν εξοφληθεί 90 ημέρες μετά την υποχρέωση εξόφλησης (έως τις 31/7/2011) και να δηλώσουν το ύψος των απλήρωτων οφειλών και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής τους. 2. Να προχωρήσουν σε μειώσεις δαπανών, τροποποιώντας τους προϋπολογισμούς για το 2011, και εφόσον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ή αυξάνονται εξ αιτίας των περικοπών οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους «να αντικαταστήσουν τις μειωμένες επιχορηγήσεις με τη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων ή την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.).τα περίπου 24,3 δισ. ευρώ, η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων υπολογίζεται πλέον λίγο κάτω από τα 20 δισ. ευρώ, λόγω της μεταβολής της αξίας των ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους. Ο επικεφαλής του ΟΔΔΥ , Π. Χριστοδούλου έχει συστήσει στους προέδρους των Ταμείων να αποδεχτούν την (σε εθελοντική βάση) ανταλλαγή των ομολόγων που διαθέτουν, καθώς «αυτά που θα πάρετε είναι καλύτερα».. Ετσι, με τα νέα εγγυημένα από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό EFSF ανά χείρας τα Ταμεία θα μπορούν να τα ρευστοποιήσουν στη δευτερογενή αγορά και να καλύψουν τις ανάγκες τους το μεσοδιάστημα, δεδομένου ότι οι νέοι «κουρεμένοι» τίτλοι θα έχουν 30ετή διάρκεια .


40 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

Πηγή: Πήγασος Xρηματιστηριακή AEΠEY

ΓENIKOΣ ΔEIKTHΣ: Στις 802,57 μονάδες έκλεισε ο δείκτης / OΓKOΣ ΣYNAΛΛAΓΩN: Στα 39,72 εκατ. ευρώ ανήλθε ο όγκος METOXH

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

0,39 3,34 1,27 6,07 2,98 1,53 1,46 5,71 3,41 3,25 3,15 0,94 6,48 1,27 5,61 6,21 3,37 10,57 8,80 7,82 3,20 0,55 4,47 2,33 2,09 1,03 2,03 11,40 5,88 0,43 1,59 0,14 1,50 13,30 1,07 4,63 3,05 5,25 0,75 3,80 2,62 0,29 0,36 3,60

-0,02 -0,02 -0,05 0,00 -0,21 0,08 -0,07 0,17 -0,33 0,01 -0,31 -0,04 0,03 -0,09 -0,02 -0,06 -0,16 -0,65 0,01 -0,27 0,00 -0,08 0,14 -0,26 -0,15 -0,25 -0,04 -1,20 -0,52 -0,16 0,05 -0,03 -0,12 0,09 -0,11 -0,62 -0,21 -0,13 -0,03 0,09 -0,12 -0,05 -0,02 0,10

-5,13% -0,60% -3,94% 0,00% -7,05% 5,23% -4,79% 2,98% -9,68% 0,31% -9,84% -4,26% 0,46% -7,09% -0,36% -0,97% -4,75% -6,15% 0,11% -3,45% 0,00% -14,55% 3,13% -11,16% -7,18% -24,27% -1,97% -10,53% -8,84% -36,72% 3,14% -21,43% -8,00% 0,68% -10,28% -13,39% -6,89% -2,48% -4,00% 2,37% -4,58% -17,24% -5,56% 2,78%

0,32 3,23 1,21 5,85 2,58 1,44 1,39 5,80 3,06 3,11 2,84 0,81 6,40 1,18 5,18 6,10 3,16 9,81 8,50 7,20 3,04 0,44 4,39 2,01 1,93 0,76 1,95 10,20 5,14 0,27 1,55 0,10 1,19 13,10 0,88 4,00 2,73 4,93 0,69 3,86 2,50 0,24 0,33 3,12

0,37 3,34 1,23 6,07 2,86 1,63 1,48 6,05 3,24 3,26 3,04 0,91 6,60 1,22 5,59 6,20 3,43 10,19 8,81 7,55 3,20 0,50 4,61 2,31 2,04 0,92 2,00 11,20 5,50 0,41 1,64 0,13 1,42 13,40 0,98 4,12 2,95 5,12 0,72 3,97 2,65 0,27 0,36 3,70

3.720.942 406.399 667.952 1.507.341 26.181.383 275.947 1.076.966 293.236 608.434 32.628 164.211 1.302.702 497.867 14.228.363 191.838 878.154 1.484.033 7.842 13.480 4.269.458 5.650.137 17.104.932 2.110 52.422 265.386 4.543.261 125.051 366.624 4.664 873.581 50.807 1.719.045 14.949.639 1.112.570 21.383.285 76.187 94.878 43.006 106.716 576.169 125.496 13.331.225 12.484.389 31.627

-0,16 -0,27 0,07

-4,58% -3,18% 1,20%

3,28 8,06 5,68

3,33 8,21 5,92

0,03 0,03 0,00 -0,13 -0,02 0,00 0,05 -0,12 0,01 -0,01 -0,03 -0,01 0,00 0,00

2,78% 7,89% 0,00% -31,71% -12,50% 0,00% 9,09% -12,12% 1,14% -2,50% -9,09% -2,94% 0,00% 0,00%

1,08 0,35 0,26 0,28 0,14 2,00 0,55 0,87 0,89 0,37 0,30 0,32 0,11 0,81

1,11 0,41 0,29 0,39 0,16 2,00 0,60 0,95 0,90 0,39 0,33 0,34 0,12 0,81

Aξία

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 31/12/10

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2010 AΠOΔOΣH P/E P/BV

123.993,70 164.159,02 100.033,42 1.574.438,64 9.458.194,12 76.042,15 262.912,03 338.940,30 322.272,07 20.061,32 189.718,76 92.934,29 527.065,43 1.722.478,83 177.916,32 1.107.753,71 1.293.369,91 10.598,08 5.617,35 4.740.181,23 3.192.294,41 1.077.339,09 506,19 21.504,50 214.694,67 349.609,48 27.290,08 1.088.185,30 2.611,50 58.608,07 15.756,60 30.075,49 2.204.177,68 1.929.475,35 2.827.518,82 41.980,20 29.332,14 39.946,16 9.446,17 783.867,05 105.127,48 646.533,30 978.687,01 1.290,88

0,32 3,20 1,21 5,43 2,58 0,85 1,39 5,19 3,06 3,11 2,84 0,77 6,40 1,07 5,18 6,10 3,16 9,48 8,50 7,20 3,04 0,44 4,25 2,01 1,93 0,76 1,79 10,20 5,14 0,27 1,55 0,10 1,19 12,67 0,88 4,00 2,73 4,93 0,67 3,60 2,10 0,24 0,28 3,12

3,98 4,90 4,22 12,88 8,58 1,63 4,08 7,68 6,88 5,27 5,69 3,19 15,25 3,61 11,05 9,40 5,81 16,28 16,80 16,72 8,48 2,15 5,05 4,35 3,60 4,16 4,02 18,04 10,00 1,08 2,50 8,05 5,54 21,47 5,26 6,95 7,47 9,20 1,53 5,90 4,05 1,02 1,24 4,76

-87,82% -18,02% -62,80% -43,48% -54,21% 57,84% -58,51% 0,34% -35,12% -18,30% -38,66% -63,86% -44,88% -54,26% -40,66% -18,00% -23,74% -4,62% -23,46% -41,65% -47,80% -75,68% 3,60% -31,00% -22,40% -73,38% -34,75% -37,88% -40,11% -66,25% -23,72% -95,77% -63,68% -28,81% -74,40% -32,61% -49,38% -34,25% -40,98% -21,26% -35,90% -65,71% -66,06% -3,27%

469,02 662,25 104,78 1.408,24 2.648,37 199,80 246,03 1.797,13 201,34 118,34 302,46 143,07 435,83 1.060,99 290,40 681,32 375,30 99,99 220,25 2.408,45 1.568,48 537,36 101,79 79,39 186,71 221,88 217,57 785,86 40,57 94,97 117,12 5,39 737,29 4.907,99 530,83 244,61 144,82 258,32 55,91 505,48 110,64 184,88 547,78 189,11

1.267.622.216 199.474.091 85.882.688 232.000.000 956.090.482 124.100.815 177.001.313 305.635.185 65.368.563 36.300.000 106.500.000 158.961.721 66.948.210 899.140.529 51.950.600 110.782.980 116.915.862 10.080.000 25.000.000 319.000.000 490.150.389 1.143.326.564 22.080.000 38.350.940 96.243.908 284.465.964 109.333.400 77.044.880 7.568.960 351.723.302 71.417.100 49.030.011 534.269.648 366.541.695 552.948.427 61.000.000 50.992.322 50.453.294 77.654.850 129.942.220 44.257.000 770.328.185 1.611.110.558 51.110.687

119.666 1.006 6

14.991,20 16,42 11,84

3,28 8,06 5,41

7,75 16,70 9,24

-49,05% -42,28% -29,44%

18,56 2,42 2,30

100.799 1.049 14.354 31.492 447.729 0 360 2.017 32.839 31.046 4.448 11.400 60.886 0

354,39 2,05 103,60 1.252,96 35.227,28

1,01 0,35 0,26 0,28 0,14 2,00 0,53 0,27 0,79 0,30 0,18 0,29 0,10 0,65

1,69 0,94 0,69 0,77 0,32 4,03 2,04 1,55 1,19 0,63 0,45 1,02 0,32 0,95

-28,90% -16,33% -22,22% -50,00% -41,67% -43,69% -44,44% -17,14% -13,07% -9,30% -14,29% -51,47% -21,43% 12,50%

12,41 5,33 4,82 6,16 25,95 0,62 1,78 13,31 23,91 7,85 5,64 7,92 1,93 4,02

KΑΤΗΓΟΡΙΑ MΕΓΑΛΗΣ KΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ AΓPOTIKH TPAΠEZA (KO) * BIOXAΛKO (KA) * ΓEK TEPNA (KO) * ΔEH (KO) * EΘNIKH TPAΠEZA (KO) * EΛBAΛ (KA) * EΛΛAKTΩP (KO) * EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA (KO) * EΛΛHNIKA XPHMATIΣTHPIA (KO) * EYAΘ (KO) * EYΔAΠ (KO) * INTPAΛOT (KO) * KAE (KO) * KYΠPOY TPAΠEZA (KO) * METKA (KO) * MOTOP OΪΛ (KO) * MYTIΛHNAIOΣ (KO) * OΛΘ (KO) * OΛΠ (KO) * OΠAΠ (KO) * OTE (KO) * ΠEIPAIΩΣ TPAΠEZA (KO) * ΠΛAIΣIO COMPUTERS (KO) * ΣAPANTHΣ ΓP. (KO) * ΣIΔENOP (KO) * TAXYΔPOMIKO TAMIEYTHPIO (KO) * TEPNA ENEPΓEIAKH (KO) * TITAN (KO) * TITAN (ΠO) * YΓEIA (KO) * AEGEAN AIRLINES (KO) * ALAPIS (KO) * ALPHA BANK (KO) * COCA - COLA (KO) * EUROBANK EFG (KO) * EUROBANK PROPERTIES (KO) * FOURLIS ΣYMMETOXΩN (KO) * FRIGOGLASS (KO) * J. & P. - ABAΞ (KO) * JUMBO (KO) * LAMDA DEVELOPMENT(KO) * MARFIN INVESTMENT GROUP (KO) * MARFIN POPULAR BANK (KO) * S & B OPYKTA (KO) *

0,37 3,32 1,22 6,07 2,77 1,61 1,39 5,88 3,08 3,26 2,84 0,90 6,51 1,18 5,59 6,15 3,21 9,92 8,81 7,55 3,20 0,47 4,61 2,07 1,94 0,78 1,99 10,20 5,36 0,27 1,64 0,11 1,38 13,39 0,96 4,01 2,84 5,12 0,72 3,89 2,50 0,24 0,34 3,70

0,00 0,00 0,39 13,01 0,00 0,00 2,22 7,65 4,87 3,50 1,41 0,50 0,00 6,92 8,59 4,07 2,12 0,23 20,40 3,68 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 2,11 1,80 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,38 0,00 1,56 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,52 6,01 23,44 9,99 9,77 9,54 26,67 3,91 4,66 2,92 3,34 5,20 5,92 16,27 31,25 4,18 39,61 39,38 6,72 22,35 8,13 4,27 11,83 29,99 9,58 12,06 10,32 5,34 3,82 15,28

0,12 0,58 0,20 0,21 0,27 0,39 0,26 0,75 1,40 1,09 0,36 0,50 0,75 0,39 1,24 1,60 0,54 0,83 1,48 3,46 1,43 0,10 1,98 0,64 0,38 0,24 0,60 0,55 0,29 0,12 0,58 0,00 0,14 1,69 0,10 0,35 0,67 2,31 0,17 0,97 0,28 0,09 0,11 0,84

5.572.795 294.878 388.550

0,00 0,00 0,00

-

-

11.178.000 13.000.000 17.200.576 22.016.250 185.373.016 312.163 2.969.713 15.300.000 26.870.000 20.121.710 18.810.000 23.986.500 17.579.754 4.968.600

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,00 0,79

0,03 0,45 0,15 0,11 0,04 0,00 0,08 0,48 0,25 0,21 0,02 1,54 0,12 0,05

0,04 0,18 0,18

0,54 0,08 0,04

KATHΓOPIA ΔIAΠPAΓMATEYΣIMΩN AMOIBAIΩN KEΦAΛAIΩN ALPHA ETF FTSE Athex 20 NBGAM ETF ΓENIKOΣ ΔEIKTHΣ X.A. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

3,33 8,21 5,92

3,49 8,48 5,85

KATHΓOPIA MEΣAIAΣ & MIKPHΣ KEΦAΛAIOΠOIHΣHΣ AIOΛIKH AEEX (KO) * AKPITAΣ (KO) * AΛKO EΛΛAΣ (KO) * AΛOYMYΛ (KO) * ANEK (KO) * ANEK (ΠO `90) * ANEK (ΠO `96) * ATTIKEΣ EKΔOΣEIΣ (KO) * ALPHA TRUST ANΔPOMEΔA AEEX (KO) * BAΛKAN AKINHTA (KO) * BAPBEPHΣ N. - MODA BAGNO (KO) * BIOKAPΠET (KO) * BIOTEP (KO) * BIΣ (KO) *

1,11 0,41 0,28 0,28 0,14 2,00 0,60 0,87 0,89 0,39 0,30 0,33 0,11 0,81

1,08 0,38 0,28 0,41 0,16 2,00 0,55 0,99 0,88 0,40 0,33 0,34 0,11 0,81

6,00 34,80 2.225,00 3.260,10 1.395,35 61,93

7,86

0,49 0,09 0,15 0,05 0,18 2,51 0,75 2,16 0,58 0,17 0,19 0,10 0,04 0,24


DEAL news

METOXH BOΓIATZOΓΛOY SYSTEMS (KO) * BΩBOΣ MΠAMΠHΣ (KO) * Γ.E. ΔHMHTPIOY (KO) * ΓAΛAΞIΔI (KO) * ΓENIKH EMΠOPIOY (KO) * ΓIOYPOMΠPOKEPΣ (KO) * ΔAIOΣ ΠΛAΣTIKA (KO) * ΔIAΣ IXΘ/ΓEIEΣ (KO) * ΔOMIKH KPHTHΣ (KO) * ΔPOMEAΣ (KO) * EBPOΦAPMA (KO) * EIΔHΣEOΦΩNIKH EΛΛAΣ (KO) * EKTEP (KO) * EΛ. BIOM. ZAXAPHΣ (KA) EΛAΣTPON (KO) * EΛBE (KO) * EΛΓEKA (KO) * EΛINOIΛ (KO) * EΛΛAΔOΣ TPAΠEZA (KO) * EΛΛHNIKA KAΛΩΔIA (KO) * EΛΛHNIKH YΦANTOYPΓIA (KO) * EΛTON (KO) * EΛTPAK (KO) * EΠIΛEKTOΣ (KO) ETEM (KA) * EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH (KO) * EYPΩΣYMBOYΛOI (KO) * IAΣΩ (KO) * IATPIKO AΘHNΩN (KO) * IKTINOΣ EΛΛAΣ (KO) * IΛYΔA (KO) * IMΠEPIO-APΓΩ ΓKPOYΠ (KO) * INTEPΓOYNT - ΞYΛEMΠOPIA (KO) * INTEPΓOYNT - ΞYΛEMΠOPIA (ΠO) * INTEPTEK (KO) * KAΘHMEPINH (KO) * KANAKHΣ Σ. (KO) * KAPAMOΛEΓKOΣ (KO) * KAPATZH (KO) * KEKPOΨ (KO) * KEΠENOY MYΛOI (KO) * KΛOYKINAΣ - ΛAΠΠAΣ (KO) * KΛΩΣ/ΓIA NAYΠAKTOY (KA) * KOPΔEΛΛOY X. AΦOI (KO) * KOPPEΣ (KO) * KPEKA (KO) * KPETA ΦAPM (KO) * KPI - KPI (KO) * KTHMA ΛAZAPIΔH (KO) * KYPIAKIΔHΣ H.- F.H.L. (KO) * KYPIAKOYΛHΣ (KO) * ΛANAKAM (KO) * ΛEBENTEPHΣ N. (KA) * ΛEBENTEPHΣ N. (ΠA) * ΛIBANHΣ (KO) * ΛOYΛH MYΛOI (KO) * MAΘIOΣ ΠYPIMAXA (KO) * MINEPBA (KA) * MOTOΔYNAMIKH (KO) * MOYZAKHΣ (KA) * MOXΛOΣ (KO) * MΠHTPOΣ ΣYMMETOXIKH (KO) * MΠOYTAPHΣ I. & YIOΣ (KA) * MΠOYTAPHΣ I. & YIOΣ (ΠA) * NAKAΣ MOYΣIKH (KO) NAYTEMΠOPIKH (KO) * NHPEYΣ (KO) * NTPOYKΦAPMΠEN (KO) * INTEAΛ OMIΛOΣ (KO) * ΠAΪPHΣ ΠΛAΣTIKΩN (KO) * ΠAPNAΣΣOΣ (KO) * ΠETPOΠOYΛOΣ (KO) * ΠΛAΣTIKA ΘPAKHΣ (KO) * ΠΛAΣTIKA KPHTHΣ (KA) * ΠPOOΔEYTIKH (KO) * PEBOΪΛ (KO) * ΣAPANTOΠOYΛOΣ KYΛ/MYΛOI (KO) * ΣEΛONTA IXΘ/ΓEIAI (KO) *

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

1,20 0,39 0,11 0,32 0,26 0,27 5,67 1,25 0,60 0,14 0,29 0,35 0,40 1,09 0,47 0,49 0,43 1,36 17,81 1,47 0,26 0,58 1,49 0,40 0,26 0,46 2,57 0,75 0,29 0,93 0,31 0,12 0,18 0,41 0,44 3,30 1,43 0,65 1,93 1,09 0,97 0,35 0,37 0,24 3,50 0,34 1,00 0,79 0,21 0,47 0,53 0,57 0,39 0,37 0,25 1,34 0,23 1,27 0,40 0,19 0,73 0,56 0,09 0,47 0,53 0,22 0,69 0,42 0,56 0,39 0,29 1,98 0,39 3,00 0,13 0,59 0,90 0,46

1,17 0,41 0,09 0,39 0,29 0,27 5,49 1,30 0,59 0,15 0,30 0,32 0,37 1,14 0,54 0,49 0,46 1,44 18,55 1,60 0,25 0,58 1,49 0,40 0,29 0,44 2,51 0,94 0,32 0,91 0,35 0,14 0,18 0,41 0,45 3,30 1,27 0,62 1,90 1,22 0,98 0,39 0,37 0,26 3,54 0,36 1,21 0,77 0,22 0,50 0,57 0,57 0,38 0,37 0,25 1,55 0,28 1,27 0,40 0,19 0,83 0,55 0,09 0,47 0,64 0,22 0,68 0,39 0,65 0,39 0,31 1,99 0,42 3,05 0,15 0,63 0,90 0,43

0,03 -0,02 0,02 -0,07 -0,03 0,00 0,18 -0,05 0,01 -0,01 -0,01 0,03 0,03 -0,05 -0,07 0,00 -0,03 -0,08 -0,74 -0,13 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,02 0,06 -0,19 -0,03 0,02 -0,04 -0,02 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,16 0,03 0,03 -0,13 -0,01 -0,04 0,00 -0,02 -0,04 -0,02 -0,21 0,02 -0,01 -0,03 -0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 -0,21 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,01 0,00 0,00 -0,11 0,00 0,01 0,03 -0,09 0,00 -0,02 -0,01 -0,03 -0,05 -0,02 -0,04 0,00 0,03

2,56% -4,88% 22,22% -17,95% -10,34% 0,00% 3,28% -3,85% 1,69% -6,67% -3,33% 9,38% 8,11% -4,39% -12,96% 0,00% -6,52% -5,56% -3,99% -8,13% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% -10,34% 4,55% 2,39% -20,21% -9,38% 2,20% -11,43% -14,29% 0,00% 0,00% -2,22% 0,00% 12,60% 4,84% 1,58% -10,66% -1,02% -10,26% 0,00% -7,69% -1,13% -5,56% -17,36% 2,60% -4,55% -6,00% -7,02% 0,00% 2,63% 0,00% 0,00% -13,55% -17,86% 0,00% 0,00% 0,00% -12,05% 1,82% 0,00% 0,00% -17,19% 0,00% 1,47% 7,69% -13,85% 0,00% -6,45% -0,50% -7,14% -1,64% -13,33% -6,35% 0,00% 6,98%

1,17 0,35 0,10 0,32 0,25 0,27 5,31 1,25 0,57 0,14 0,25 0,33 0,36 1,09 0,45 0,49 0,43 1,36 17,43 1,44 0,25 0,55 1,49 0,38 0,25 0,42 2,43 0,75 0,27 0,89 0,31 0,12 0,18 0,41 0,40 3,30 1,32 0,62 1,89 1,06 0,97 0,35 0,37 0,24 3,50 0,30 1,00 0,72 0,20 0,45 0,53 0,57 0,38 0,37 0,25 1,33 0,23 1,27 0,40 0,18 0,73 0,55 0,09 0,47 0,53 0,22 0,66 0,42 0,56 0,39 0,27 1,98 0,39 3,00 0,13 0,57 0,90 0,43

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

1,20 0,39 0,11 0,39 0,28 0,27 5,78 1,30 0,60 0,15 0,29 0,35 0,40 1,14 0,52 0,50 0,50 1,40 17,94 1,52 0,26 0,58 1,59 0,40 0,27 0,46 2,57 0,85 0,30 0,94 0,35 0,14 0,18 0,41 0,44 3,63 1,43 0,66 1,93 1,15 0,98 0,37 0,37 0,26 3,59 0,35 1,03 0,79 0,22 0,50 0,57 0,57 0,39 0,37 0,25 1,52 0,30 1,27 0,40 0,20 0,80 0,56 0,09 0,47 0,58 0,22 0,69 0,42 0,62 0,39 0,29 1,99 0,40 3,00 0,15 0,63 0,90 0,47

100 1.017.089 7.665 13.810 97.079 0 6.262 5.300 14.372 112.205 12.521 21.335 12.138 116.745 112.570 8.210 7.607 968 25.694 50.348 1.200 54.067 3.437 100.891 31.858 7.375 5.212 100.775 222.796 54.095 5.500 156.526 1.500 0 80.394 337 1.558 5.130 18.881 15.559 200 32.903 0 6.000 785 98.188 10.866 13.381 51.075 28.418 24.480 0 2.914 2.000 2.853 7.666 17.451 0 1.430 16.630 11.972 750 44.100 0 30 1.045 207.167 50 3.778 0 140.526 447 103.992 21.249 28.177 39.381 0 17.918

Aξία

35.770,74 11,00 192,00 5.303,00 11.920,58 1.422,00 778,20 2.257,00 105,00 1.992,00 6.241,41 578,00 344,00 900,40 41.129,29 2.738,50 705,18 1.476,00 6.044,00 158,60 158,39 17.981,21 4.751,27 1.873,01 189,00

25.826,52 654,50 1.372,20 3.971,60 726,72 2.888,50

952,76 1.937,00 1.000,00 4.993,17 855,80 987,00 12.248,11

2.233,95

380,00 1.601,60 1.172,00

12.640,16 30,58 5.600,84 430,00 1.503,00

1.397,20

Kατωτέρα 52 εβδομ. 0,89 0,35 0,09 0,28 0,18 0,23 5,27 1,06 0,56 0,14 0,25 0,30 0,36 0,58 0,45 0,41 0,40 1,01 17,43 0,84 0,24 0,47 1,37 0,30 0,25 0,37 2,40 0,75 0,27 0,65 0,22 0,12 0,18 0,34 0,40 2,31 1,17 0,53 1,34 1,06 0,75 0,35 0,28 0,19 3,40 0,30 1,00 0,69 0,20 0,31 0,37 0,53 0,37 0,35 0,19 1,22 0,23 0,99 0,37 0,16 0,73 0,34 0,07 0,40 0,53 0,22 0,55 0,30 0,42 0,21 0,27 1,94 0,39 2,94 0,12 0,57 0,90 0,43

Aνωτέρα 52 εβδομ. 1,34 2,62 0,71 0,49 0,30 0,76 6,50 1,80 1,35 0,42 0,53 0,50 0,73 1,35 1,01 0,66 0,79 2,00 37,01 1,80 0,35 0,70 2,30 0,54 0,70 0,62 3,52 1,93 0,74 1,01 0,58 0,63 0,38 0,61 0,79 5,18 1,85 0,91 2,07 3,17 1,05 1,13 0,46 0,48 4,87 0,64 4,42 1,02 0,54 0,57 0,77 0,65 0,62 0,50 1,02 1,74 0,82 1,35 0,95 0,38 1,92 0,66 0,15 0,50 0,97 0,47 0,88 0,68 1,21 0,70 1,02 2,78 0,63 4,12 0,29 0,98 3,00 0,87

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 31/12/10 18,45% -75,63% -52,17% -5,88% 18,18% -63,51% -5,03% -23,78% -43,93% -56,25% -38,30% -2,78% -25,93% 62,69% -30,88% -4,31% -33,85% 3,03% -38,46% 54,74% -13,33% -20,74% 14,29% -23,53% -25,81% -26,78% -37,50% -51,67% 17,72% -11,43% -71,89% -37,93% -26,79% -26,67% -32,10% -9,68% -8,45% 36,88% -42,63% 0,35% -60,23% -15,91% -25,00% -15,66% -24,44% -70,06% -4,82% -48,78% -12,37% 23,26% -5,00% -30,36% -9,76% -66,67% -9,85% -58,18% 22,12% -35,48% -17,39% -58,52% 14,29% -25,00% -36,14% -45,00% -5,48% -41,67% -39,06% -53,23% -21,84% -22,00% -3,86% -48,00% -22,37% -55,45% -35,21%

7,59 13,23 5,78 4,50 6,26 1,62 85,05 37,70 9,53 4,86 3,97 9,75 4,50 40,06 8,76 6,48 13,73 32,41 353,79 40,02 3,56 15,50 22,57 20,83 7,80 12,65 18,88 39,87 25,15 26,58 2,79 4,41 6,15 1,05 4,94 56,10 10,73 6,33 28,33 3,60 6,50 14,08 4,26 5,09 47,08 2,42 29,48 26,12 3,32 11,01 4,03 3,39 3,25 0,80 1,93 20,40 2,26 7,87 4,60 6,12 3,35 8,87 2,29 0,72 3,36 5,27 43,91 6,51 4,65 1,94 5,86 14,00 17,92 82,14 3,16 13,15 3,76 13,47

41

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2010 AΠOΔOΣH P/E P/BV 6.325.000 33.930.000 52.536.880 14.076.360 24.060.000 6.000.000 15.000.000 30.159.583 15.878.748 34.720.000 13.673.200 27.848.000 11.250.000 36.748.909 18.648.000 13.230.000 31.937.030 23.828.130 19.864.886 27.226.360 13.692.227 26.730.187 15.146.404 52.067.296 30.009.210 27.503.677 7.347.600 53.155.053 86.735.980 28.580.100 9.000.000 36.765.744 34.176.280 2.566.836 11.233.200 17.000.000 7.500.000 9.742.920 14.679.792 3.300.689 6.700.000 40.219.218 11.510.102 21.224.340 13.450.000 7.125.216 29.480.000 33.065.136 15.804.800 23.416.001 7.595.160 5.939.268 8.321.682 2.160.524 7.734.375 15.222.276 9.819.370 6.200.000 11.500.000 32.188.050 4.588.137 15.842.391 25.413.350 1.540.000 6.340.000 23.935.280 63.631.645 15.492.480 8.298.467 4.971.466 20.210.127 7.070.400 45.949.500 27.379.200 24.319.250 22.280.000 4.181.450 29.281.594

0,03

1,98 0,09

0,04 0,06 0,05

0,07

0,01 0,07

0,04

-

0,04

0,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,09 0,00 6,17 0,00 0,00 8,76 0,00 7,60 0,00 5,38 0,00 0,00 0,00 17,17 0,00 0,00 0,00 1,54 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,23 0,00 0,00 5,58 0,00 0,00

9,69 17,13 59,24 51,50 3,89 22,39 1,49 5,61 10,91 4,99 45,63 8,11 4,09 7,98 19,66 21,81 9,70 21,65 32,63 5,43 18,64 1,36 3,04 4,52 16,25 7,85 9,56 13,49 -

0,33 0,23 0,23 0,30 0,29 2,23 4,03 1,38 0,46 0,14 0,25 0,43 0,18 0,36 0,11 0,42 0,22 0,65 0,43 0,39 0,09 0,47 0,37 0,62 0,14 0,34 3,45 0,31 0,16 1,03 0,32 0,12 0,26 0,60 0,21 0,51 0,77 0,20 0,38 0,26 0,43 0,19 0,28 0,20 1,67 0,16 0,48 0,98 0,12 0,42 0,25 0,27 0,32 0,30 0,10 0,29 0,18 0,41 0,29 0,12 0,04 0,21 0,20 1,07 0,16 0,24 0,29 0,27 0,33 0,30 0,14 0,34 0,17 0,74 0,16 0,60 0,37 0,21


42 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

Πηγή: Πήγασος Xρηματιστηριακή AEΠEY

METOXH ΣIΔMA (KO) * ΣΠYPOY AΓP. OIK. (KO) * ΣΦAKIANAKHΣ (KO) * ΣΩΛ/ΓEIA KOPINΘOY (KO) * TEXNIKH OΛYMΠIAKH (KO) * TZIPAKIAN ΠPOΦIΛ (KA) * ΦIEPATEΞ (KO) * ΦINTEΞΠOPT (KO) * XAΪΔEMENOΣ (KO) * XAΛKOP (KA) * XATZHIΩANNOY (KO) * XATZHKPANIΩTH E. YIOI (KO) * A.S. COMPANY (KO) * ALSINCO (KO) * ATTICA BANK (KO) * AUDIOVISUAL (KO) * AUTOHELLAS (KO) * AVENIR (KO) * AXON ΣYMMETOXΩN (KO) * BYTE COMPUTER (KO) * CENTRIC ΠOΛYMEΣA (KO) * CPI (KO) CYCLON EΛΛAΣ (KO) * DIONIC (KO) * EURODRIP (KO) * EUROMEDICA (KO) * F.G. EUROPE (KO) * FLEXOPACK (KO) * FORTHNET (KO) * INFORM ΛYKOΣ Π. (KO) * INTRACOM HOLDINGS (KO) * INTRAKAT (KO) * KLEEMAN HELLAS (KO) * LAVIPHARM (KO) * LOGISMOS (KO) * MEDICON EΛΛAΣ (KO) * MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(EΛΠ) * MEVACO (KO) * MIG REAL ESTATE AEEAΠ (KO) * MLS ΠΛHPOΦOPIKH (KO) * NEXANS EΛΛAΣ (KO) * PAPERPACK TΣOYKAPIΔHΣ I. (KO) * PASAL (KO) * PC SYSTEMS (KO) * PROFILE (KO) * PROTON BANK (KO) * QUALITY & RELIABILITY (KO) * QUEST HOLDINGS (KO) * REDS (KO) * RILKEN (KO) * SCIENS ΣYMMETOXΩN (KO) * SPACE HELLAS (KO) * SPIDER - ΠETΣIOΣ N.& YIOI (KO) * SPRIDER STORES (KO) * T BANK (KO) * TRASTOR AEEAΠ (KO) * UNIBIOS (KO) *

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

0,60 0,40 0,98 0,92 1,46 0,41 0,14 0,19 0,67 0,74 0,05 1,00 0,25 0,48 0,36 0,19 1,30 0,12 0,16 0,30 0,19 0,30 0,38 1,03 0,70 0,34 0,46 8,50 0,18 0,78 0,26 0,49 0,86 0,25 0,31 1,67 5,74 0,98 1,64 2,24 2,40 0,15 0,20 0,12 0,26 0,24 0,53 0,79 0,75 3,40 0,16 1,35 0,13 0,22 0,04 0,68 0,05

0,60 0,40 1,15 0,93 1,42 0,39 0,15 0,20 0,91 0,70 0,06 1,00 0,26 0,53 0,42 0,20 1,30 0,18 0,16 0,36 0,21 0,31 0,40 1,09 0,70 0,37 0,43 8,68 0,21 0,84 0,28 0,51 0,91 0,27 0,34 1,70 5,52 1,02 1,82 2,17 2,42 0,16 0,19 0,12 0,29 0,25 0,49 0,86 0,85 3,40 0,19 1,35 0,14 0,28 0,04 0,70 0,05

0,00 0,00 -0,17 -0,01 0,04 0,02 -0,01 -0,01 -0,24 0,04 -0,01 0,00 -0,01 -0,05 -0,06 -0,01 0,00 -0,06 0,00 -0,06 -0,02 -0,01 -0,02 -0,06 0,00 -0,03 0,03 -0,18 -0,03 -0,06 -0,02 -0,02 -0,05 -0,02 -0,03 -0,03 0,22 -0,04 -0,18 0,07 -0,02 -0,01 0,01 0,00 -0,03 -0,01 0,04 -0,07 -0,10 0,00 -0,03 0,00 -0,01 -0,06 0,00 -0,02 0,00

0,00% 0,00% -14,78% -1,08% 2,82% 5,13% -6,67% -5,00% -26,37% 5,71% -16,67% 0,00% -3,85% -9,43% -14,29% -5,00% 0,00% -33,33% 0,00% -16,67% -9,52% -3,23% -5,00% -5,50% 0,00% -8,11% 6,98% -2,07% -14,29% -7,14% -7,14% -3,92% -5,49% -7,41% -8,82% -1,76% 3,99% -3,92% -9,89% 3,23% -0,83% -6,25% 5,26% 0,00% -10,34% -4,00% 8,16% -8,14% -11,76% 0,00% -15,79% 0,00% -7,14% -21,43% 0,00% -2,86% 0,00%

Kατωτέρα εβδομ.

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

0,56 0,39 0,90 0,89 1,35 0,39 0,14 0,19 0,67 0,67 0,05 1,00 0,23 0,48 0,36 0,16 1,30 0,12 0,15 0,30 0,19 0,30 0,37 1,03 0,70 0,34 0,43 8,50 0,18 0,77 0,25 0,47 0,84 0,25 0,31 1,55 4,99 0,98 1,82 2,12 2,25 0,15 0,18 0,12 0,24 0,20 0,53 0,77 0,73 3,40 0,15 1,35 0,13 0,22 0,04 0,65 0,05

0,61 0,40 1,04 0,94 1,46 0,41 0,15 0,20 0,88 0,74 0,05 1,00 0,25 0,53 0,41 0,19 1,37 0,15 0,16 0,35 0,21 0,31 0,40 1,08 0,73 0,34 0,46 8,60 0,20 0,80 0,27 0,50 0,88 0,27 0,33 1,67 5,74 1,02 1,82 2,26 2,40 0,16 0,20 0,12 0,27 0,24 0,53 0,84 0,81 3,40 0,17 1,35 0,14 0,27 0,04 0,72 0,05

5.733 8.100 6.078 420.779 179.051 100 9.622 2 1.133 148.880 56.926 0 14.938 400 302.189 11.094 14.551 299.139 54.562 25.045 123.147 255 32.635 1.457.675 26.181 6.685 7.067 173.905 817.315 20.311 1.192.077 108.902 20.797 161.791 6.040 356 6.003 3.940 315 259.566 1.744 29.562 69.985 0 72.095 1.745.815 5 127.184 26.378 51.056 36.237 0 2.260 61.676 31.751 63.413 221.753

1,76 6,86 0,30 4,07 2,78 17,69 2,57 0,42 0,19 0,13

1,93 7,02 0,33 4,49 3,13 17,74 2,61 0,42 0,20 0,13

47.438 200 74.029 60 33.157 510 52.570 0 15.720 5.000

Aξία

459,40 20.842,80 53.306,60

336,64 29.967,88 150,00 5,00 96,00 19.876,40 77,60 1.930,59 160,00 96,00 5.537,29 2.624,23 292.228,42 17.661,96 458,50 13,34 118.486,00 23.506,12 1.517,45 30.015,76 1.091,70 751,90 3.667,20

13.352,58 774,20 417.538,96 4,80 1.222,54 4.191,00 3.784,95 226.926,59 45.359,12 750,00 10.200,00 674,16

1.102,80 272,04 340,00 9,05

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

0,56 0,39 0,90 0,62 1,08 0,35 0,10 0,19 0,67 0,55 0,05 0,66 0,23 0,33 0,36 0,16 1,17 0,12 0,13 0,30 0,19 0,17 0,37 0,35 0,67 0,32 0,42 8,39 0,18 0,75 0,25 0,46 0,84 0,25 0,31 1,55 3,80 0,75 1,64 2,00 2,25 0,11 0,18 0,09 0,24 0,20 0,36 0,77 0,58 1,98 0,15 0,95 0,12 0,22 0,04 0,65 0,05

1,10 0,70 3,10 1,37 1,84 0,48 0,21 0,39 1,53 0,99 0,16 1,00 0,47 0,76 1,26 0,54 1,93 0,42 1,09 0,56 0,57 0,45 0,53 1,19 1,36 4,02 0,67 8,83 0,70 1,25 0,63 1,66 1,88 0,61 0,82 2,70 7,19 1,15 3,90 2,68 3,18 1,20 0,53 0,24 0,60 1,12 0,77 1,65 1,20 3,41 0,50 1,50 0,25 1,44 0,39 0,88 0,11

1,76 6,69 0,30 4,07 2,78 16,60 2,45 0,20 0,19 0,13 0,21 11,70 3,97 12,60 54,90 0,96 7,27 0,28

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 31/12/10 -25,00% -23,08% -52,20% 39,39% 19,67% 2,50%

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2010 AΠOΔOΣH P/E P/BV

157,50% -28,57% -88,82% -8,00% -1,16% -69,49% -26,42% -39,53% -25,76% -25,86% -41,86% -50,79% -16,08% 2,50% 18,07% -48,43% -7,48% -2,44% -84,69% -55,56% -14,29% -52,73% -65,22% -8,62% -29,46% 20,97% 44,68% -57,89% -5,59% -35,00% -72,84% -82,61% -18,07% -44,44%

6,00 11,38 7,76 114,24 48,36 5,21 1,43 1,39 5,59 74,95 3,58 4,03 5,47 2,41 88,16 8,64 47,27 12,65 3,24 4,74 19,21 2,97 10,13 29,91 31,11 7,42 24,29 99,62 27,98 16,05 34,59 11,35 20,34 12,77 1,47 6,98 2,69 10,29 20,24 27,81 14,72 1,78 2,99 4,91 3,11 15,04 3,62 38,48 43,08 11,42 42,36 8,72 3,78 5,78 5,79 37,32 4,59

10.000.000 28.438.268 7.914.480 124.170.201 33.125.000 12.700.000 10.203.575 7.326.648 8.340.750 101.279.627 71.683.906 4.034.950 21.876.700 5.025.000 244.885.573 45.457.464 36.360.000 105.423.498 20.255.805 15.816.009 101.123.806 9.907.500 26.664.840 29.039.986 44.448.600 21.820.410 52.800.154 11.720.024 155.431.324 20.578.374 133.026.017 23.154.250 23.648.700 51.081.030 4.740.000 4.178.856 468.700 10.500.000 12.340.000 12.417.000 6.132.500 11.859.270 14.967.940 40.946.303 11.977.574 62.683.822 6.836.280 48.705.220 57.434.884 3.360.050 264.732.601 6.456.530 29.060.950 26.262.660 144.688.060 54.888.240 91.770.944

2,78 7,93 3,30 7,33 4,94 19,52 3,39 0,44 0,51 0,41

-7,69% -7,14% -85,85% -28,84% -38,22% -5,20% -9,09% 61,54% -45,71% -56,67%

115,02 59,10 42,60 4,50 197,61 377,93 184,41 7,24 11,44 3,76

63.900.000 8.418.750 141.999.464 1.002.280 71.082.707 21.364.000 70.926.000 17.240.776 60.221.300 28.892.804

0,51 16,75 6,50 14,00 74,00 1,54 7,70 0,85

23,33% -16,43% 42,69%

18,19 4,27 1,51 187,66 162,87 20,23 105,42 53,66

49.152.904 365.000 245.000 13.404.440 2.760.000 20.231.328 14.000.000 191.660.320

-36,67% -42,74% 19,35% -50,00% 38,89% -28,57% 17,07% -61,70% -61,22% -16,67% -53,85% -69,81% -25,00% -54,76% -23,08%

0,02 -

0,03

0,05

0,22 1,06 0,15 0,10

-

0,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 13,17 18,39 0,00 9,15 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,71 0,00

44,88 15,82 3,29 3,57 6,66 49,94 10,25 6,88 42,07 5,48 8,95 27,70 2,98 87,14 16,78 8,57 36,86 68,63 -

0,20 0,34 0,09 0,77 0,14 0,27 0,06 0,11 0,20 0,52 0,12 0,56 0,31 0,79 0,17 0,17 0,36 0,31 0,04 0,25 0,24 0,66 0,33 1,19 0,66 0,05 0,85 2,63 0,11 0,20 0,08 0,13 0,24 0,44 0,22 0,45 0,09 0,37 0,35 1,82 0,48 0,67 0,05 0,57 0,23 0,05 0,41 0,20 0,35 0,70 0,20 0,59 0,21 0,11 0,16 0,37 0,29

0,00 0,00 0,00 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,74 37,61

0,64 0,96 0,24 0,30 0,31 4,32 0,67 0,63 0,17 0,18

0,00 0,00 0,00 10,73 0,00 0,00 0,00

65,18 6,91 28,89 -

0,17 4,88 2,57 1,60 0,75 1,44 0,94 0,11

KATHΓOPIA XAMHΛHΣ ΔIAΣΠOPAΣ KAI EIΔIKΩN XAPAKTHPIΣTIKΩN AΣTHP ΠAΛAΣ (KO) * ΓEKE (KA) * ΓENIKH TPAΠEZA (KO) * ZAMΠA (KA) * HPAKΛHΣ AΓET (KO) * ΛAMΨA (KO) * MINΩIKEΣ ΓPAMMEΣ (KO) * ΠEPΣEYΣ (KO) * ΣEΛMAN (KO) * INTERFISH IXΘ/ΓEIEΣ (KO) *

1,80 7,02 0,30 4,49 2,78 17,69 2,60 0,42 0,19 0,13

2,03 7,23 0,34 4,07 3,13 17,74 2,55 0,42 0,20 0,13

-0,23 -0,21 -0,04 0,42 -0,35 -0,05 0,05 0,00 -0,01 0,00

-11,33% -2,90% -11,76% 10,32% -11,18% -0,28% 1,96% 0,00% -5,00% 0,00%

9.407,78 210,60 1.308,70 46.916,28 37.376,14

650,00

0,25

KATHΓOPIA XAMHΛHΣ ΔIAΣΠOPAΣ & EIΔIKΩN XAPAKTHPIΣTIKΩN EBΔOMAΔIAIA AΘHNA (KO) * EPIOYPΓIA TPIA AΛΦA (KO) * EPIOYPΓIA TPIA AΛΦA (ΠO) * IONIKH ΞENOΔOXEIAKH (KO) * KAPEΛIA (KA) * NIKAΣ (KO) * ALPHA AΣTIKA AKINHTA (KO) * ATTICA ΣYMMETOXΩN (KO) *

0,37 11,70 6,15 14,00 59,01 1,00 7,53 0,28

0,37 11,70 6,15 14,00 61,55 1,00 7,53 0,29

0,00 0,00 0,00 0,00 -2,54 0,00 0,00 -0,01

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -4,13% 0,00% 0,00% -3,45%

0,37 11,70 6,15 14,00 59,01 1,00 7,53 0,28

0,37 11,70 6,15 14,00 61,55 1,00 7,53 0,29

0 0 0 750 80 0 7.330 2.487

-9,22% -15,97% -0,92% -57,58%

6,33


DEAL news

METOXH CROWN HELLAS CAN (KO) * ELBISCO ΣYMMETOXΩN (KA) *

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

13,50 0,55

13,50 0,55

0,00 0,00

0,00% 0,00%

13,50 0,55

13,50 0,55

1.125 0

0,12 0,35 0,04 0,52 0,09 0,13 0,87 0,16 0,04 3,70 0,08 0,22 0,72 0,10 0,10 0,29 0,18 0,14 0,09 0,13 0,43 0,42 0,04 0,26 0,27 0,85 0,04 0,07 1,35 0,73 0,09 0,16 0,04 0,09 0,21

0,13 0,35 0,04 0,52 0,09 0,16 0,87 0,16 0,04 3,70 0,09 0,19 0,72 0,10 0,11 0,30 0,18 0,13 0,11 0,17 0,47 0,36 0,04 0,26 0,27 0,91 0,04 0,07 1,35 0,73 0,10 0,16 0,05 0,09 0,21

-0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,03 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,01 -0,02 -0,04 -0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00

-7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -18,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -11,11% 15,79% 0,00% 0,00% -9,09% -3,33% 0,00% 7,69% -18,18% -23,53% -8,51% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% -6,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -10,00% 0,00% -20,00% 0,00% 0,00%

0,12 0,35 0,04 0,52 0,09 0,12 0,87 0,16 0,04 3,70 0,08 0,20 0,72 0,10 0,10 0,29 0,17 0,13 0,09 0,12 0,43 0,38 0,04 0,26 0,27 0,82 0,04 0,07 1,35 0,73 0,09 0,16 0,04 0,09 0,21

0,14 0,35 0,04 0,52 0,09 0,15 0,87 0,16 0,04 3,70 0,09 0,22 0,72 0,10 0,11 0,29 0,18 0,14 0,10 0,17 0,47 0,42 0,04 0,26 0,27 0,85 0,04 0,07 1,35 0,73 0,10 0,16 0,05 0,09 0,21

7.663 3.000 2.000 0 3.000 82.229 0 125 27.300 0 10.527 3.545 0 0 185.200 600 202.269 52.600 22.933 18.480 100 3.000 48.817 0 0 1.212 4.000 0 0 0 78.741 0 900 0 0

0,28 0,06 0,28

0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%

0,28 0,06 0,28

0,28 0,06 0,28

0 720 100

Aξία

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 31/12/10

43

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2010 AΠOΔOΣH P/E P/BV

9,74 0,35

13,52 0,63

38,60% -9,84%

324,84 29,57

24.062.500 53.760.000

0,12 0,32 0,04 0,48 0,09 0,12 0,51 0,16 0,04 3,70 0,06 0,15 0,72 0,07 0,10 0,29 0,16 0,12 0,09 0,12 0,16 0,15 0,04 0,15 0,24 0,82 0,04 0,06 1,35 0,42 0,09 0,16 0,04 0,06 0,19

0,35 0,71 0,14 0,63 0,20 0,89 1,22 0,60 0,12 3,70 0,11 1,18 1,23 0,22 0,25 0,31 0,50 0,38 0,51 0,90 1,70 0,97 0,16 0,35 0,62 3,50 0,09 0,12 1,50 0,82 0,27 0,97 0,09 0,18 0,37

-47,83% -34,00% -42,86% -3,70% -43,75% -69,77% -20,91% -50,00%

-10,00% 62,22% -62,50% -76,47% -50,00% -40,00% -36,36%

4,00 5,87 3,27 3,36 0,93 10,79 3,45 1,26 0,83 26,22 2,43 3,80 2,15 1,75 7,32 2,77 12,05 3,64 30,66 3,05 21,84 19,69 2,04 14,18 1,76 32,13 8,61 0,87 11,60 113,55 3,83 1,11 0,92 2,53 2,77

33.301.715 16.758.750 81.644.555 6.459.132 10.305.079 83.000.000 3.961.300 7.847.611 20.860.000 7.085.888 30.390.000 17.250.000 2.983.127 17.544.600 73.176.746 9.567.289 66.937.526 25.968.987 340.612.800 23.463.874 50.797.369 46.875.000 51.083.993 54.547.634 6.523.780 37.797.375 215.246.452 12.431.980 8.593.750 155.545.070 42.501.273 6.957.500 23.059.688 28.056.518 13.191.620

0,21 0,05 0,10

0,48 0,26 0,78

-22,22% -62,50% -47,17%

1,26 0,66 6,89

4.492.190 10.959.789 24.619.524

0,00 0,00 0,00

- 0,27 - 0,79

-7,22%

27,99

31.100.000

0,00

- 3,91

5,03

1.760.000

0,56

34,77 2,13

0,13

0,96 0,00

15,81 1,63 - 0,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

17,62 1,34 -

KATHΓOPIA EΠITHPHΣHΣ AEΓEK (KO) * AΛΦA ΓKPIΣIN (KO) * ATTI - KAT (KO) * BAPAΓKHΣ (KO) * BAPBAPEΣOΣ (KA) * ΔOΛ (KO) * ΔOYPOΣ (KO) * EΔPAΣH - ΨAΛΛIΔAΣ X. (KO) * EIKONA - HXOΣ (KO) * EΛBIEMEK (KO) * EΛΛHNIKEΣ IXΘ/ΓEIEΣ (KO) * HΛEKTPONIKH AΘHNΩN (KO) IΠΠOTOYP (KA) * KOYMΠAΣ ΣYMMETOXΩN (KO) * MAΪΛΛHΣ M.I.(KO) * MAPAK HΛEKTPONIKH (KO) * MHXANIKH (KO) * MHXANIKH (ΠO) * NEΛ (KO) * NEΩPION (KO) * ΠAΠOYTΣANHΣ (KO) * ΠHΓAΣOΣ EKΔOTIKH (KO) * ΣANYO EΛΛAΣ (KO) * TEΓOΠOYΛOΣ X.K. (KO) * TEXNIKEΣ EKΔOΣEIΣ (KO) * THΛETYΠOΣ (KO) * ALTEC (KO) * COMPUCON (KO) * FASHION BOX (KO) * HELLAS ONLINE (KO) * NUTRIART (KO) * OLYMPIC CATERING (KO) * RIDENCO (KO) * SATO AE (KO) * YALCO - KΩNΣTANTINOY (KA) *

180,12 40,00

729,43

40,00

682,00

1.665,00 7.126,10 1.400,00 360,00 52,00 43,00 420,00 2,64

147,05 40,00

36,00

-37,14% -41,57% -28,57% -44,44% -45,45% -41,67% -65,38% -80,00% -27,12% -35,38% -71,43% -21,21% -34,15% -49,40% -50,00%

-

-

0,11 0,88 0,06 0,79 0,15 0,50 0,47 0,08 0,77 0,60 0,20

0,12 0,09 0,42 0,06 1,08 0,30 0,04 0,47 1,42 0,43 4,07 0,43

0,11 0,29 0,44

KATHΓOPIA EΠITHPHΣHΣ EBΔOMAΔIAIA EΛΦIKO (KO) * EYPΩΣYMMETOXEΣ (KO) * KEPAMEIA AΛΛATINH (KO) *

0,28 0,06 0,28

ENAΛΛAKTIKH AΓOPA ΔIAXEIPIΣH KEΦAΛAIΩN ALPHA TRUST AEΠEY (KO) *

0,90

0,90

0,00

0,00%

0,90

0,90

0

0,79

1,00

2,86

2,86

0,00

0,00%

2,86

2,86

0

2,86

2,86

1,08

1,08

0,00

0,00%

1,08

1,08

0

1,08

2,16

-44,62%

3,60

3.333.500

0,03

2,78

- 1,27

3,00

3,00

0,00

0,00%

3,00

3,00

0

2,88

3,30

3,81%

29,35

9.784.000

-

-

- 3,72

1,80

1,80

0,00

0,00%

1,80

1,80

0

1,80

2,47

-27,13%

9,72

5.400.000

0,00

10,86 0,92

1,35

1,35

0,00

0,00%

1,35

1,35

0

1,35

2,13

-32,50%

9,86

7.300.000

0,00

- 2,40

0,97

0,97

0,00

0,00%

0,97

0,97

0

0,81

1,40

-30,71%

8,64

8.912.000

3,51

77,10 1,44

1,88

1,88

0,00

0,00%

1,88

1,88

0

1,88

2,34

-19,66%

19,93

10.600.010

0,00

- 2,66

1,09

1,09

0,00

0,00%

1,09

1,09

0

1,04

1,11

-0,88%

4,85

4.446.350

0,00

- 1,26

EMΠOPIO ENΔYMATΩN DIVERSA (KO)

EΞOΠΛIΣMOΣ THΛEΠIKOINΩNIΩN OPTRONICS TECHNOLOGIES (KO) *

EΠENΔYTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ EUROXX XPHMATIΣTHPIAKH (KO) *

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ BIOΪATP.& POMΠOT.TEXNOΛ. (KO) *

ΛIANIKO & XONΔPIKO EMΠOPIO TPOΦIMΩN MEDITERRA (KO) *

ΛOΓIΣMIKO ENTEPΣOΦT (KO) *

0,03

MHXANHMATA BIOMHXANIKOY EΞOΠΛIΣMOY NTOΠΛEP (KO) *

TPOΦIMA KPHTΩN APTOΣ (KO) *

YΠHPEΣIEΣ EΠEΞEPΓAΣIAΣ & ΔIAXEIPIΣHΣ AΠOPPIMMATΩN ENVITEC (KO) *

2,23

2,23

0,00

0,00%

2,23

2,23

0

1,62

2,48

35,98%

22,12

9.920.000

0,60 2,52 3,65

0,60 2,52 3,65

0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%

0,60 2,52 3,65

0,60 2,52 3,65

0 0 0

0,54 2,52 3,40

0,72 2,52 3,96

11,11% -7,83%

3,35 9,85 3,13

4,96

4,09

0,87

21,23%

4,29

4,96

762

3,75

8,71

26,66%

17,97

-

-

12,15 0,91

5.587.720 3.908.990 857.210

0,00 0,00 0,00

32,01 0,30 - 3,31 - 2,50

3.623.500

0,00

13,17 2,36

YΠHPEΣIEΣ HΛEKTPONIKΩN YΠOΛOΓIΣTΩN EPSILON NET (KO) * PERFORMANCE TECHNOLOGIES (KO) * VIDAVO (KO) *

YΠHPEΣIEΣ METAΦOPΩN ΦOYNTΛINK (KO) *

744,00

ΣE ANAΣTOΛH : AΣΠIΣ ΠPONOIA (KO), ATΛANTIK (KO), ATEPMΩN (KO), ΔIEKAT (KO), EΛEYΘEPH THΛEOPAΣH (KO), EMΠOPIKH TPAΠEZA (KO), EMΠOPIKOΣ ΔEΣMOΣ (KO), EMΠOPIKOΣ ΔEΣMOΣ (ΠO), KAPΔAΣIΛAPHΣ (KO), KΛΩNATEΞ (KO), KΛΩNATEΞ (ΠO), ΛAN-NET (KO), MAΞIM ΠEPTΣINIΔHΣ (KA), MEΣOXΩPITH AΦOI (KO), ΠETZETAKIΣ (KO), ΠPAΞITEΛEIO (KO), ΠPAΞITEΛEIO (ΠO), ΣAOΣ ΦEPPYΣ (KO), TEΞAΠPET (KO), XAΛYBΔOΦYΛΛΩN (KO), ALTIUS AEEX (KO), BETANET (KO), EUROLINE AEEX (KO), INTERINVEST AEEX (KO), MICROLAND COMPUTERS (KO), UNITED TEXTILES (KO) * Aφορά τη χρήση 2010 Για τον υπολογισμό του P/E, έχουν χρησιμοποιηθεί τα Eνοποιημένα Kέρδη μετά Φόρων και Δικαιωμάτων Mειοψηφίας ανά μετοχή, βάσει του σταθμισμένου αριθμού μετοχών.


44 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

OΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ 28/9/2011 ALLIANZ AEΔAK (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY ALLIANZ MIKTO EΣΩTEPIKOY ALLIANZ MIKTO EΣΩT.(UNIT LINKED) ALLIANZ A/K ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN ALLIANZ EΠIΘETIKHΣ ΣTPAT.MET.EΣ. ALLIANZ A/K METOXΩN ANAΠTYΣΣOMENΩN AΓOPΩN EMEA ALLIANZ METOXΩN EΣΩTEPIKOY ALPHA OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY ALPHA EYPΩΠ.ETAIP.OMOΛOΓΩN OM.EΞ. ALPHA EYPΩΠ.KPATIKΩN OMOΛOΓΩN OM.EΞ. ALPHA GLOBAL ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN OMOΛOΓIAKO EΞ. ALPHA ANΩ ΣYNΘETO AMOIBAIO KEΦAΛAIO ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣYNΘETO AMOIBAIO KEΦAΛAIO ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣYNΘETO AMOIBAIO KEΦAΛAIO ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣYNΘETO AMOIBAIO KEΦAΛAIO ALPHA MIKTO EΣΩTEPIKOY ALPHA ΣYNTHPHTIKO MIKTO EΣ. ALPHA GLOBAL ΣYNTHPHTIKO MIKTO EΞΩTEPIKOY ALPHA POYMANIAΣ MIKTO EΞΩTEPIKOY ALPHA ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN ALPHA BLUE CHIPS METOXIKO EΣ. ALPHA ATHENS INDEX FUND MET.EΣ. ALPHA EΠIΘETIKHΣ ΣTPATHΓIKHΣ METOXIKO EΣ. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 METOXIKO EΣΩTEPIKOY ALPHA NAYTIΛIA METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA ENERGY METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA SELECT NOTIO-ANATOΛIKHΣ EYPΩΠHΣ MET. EΞ. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL MIKTO EΞ. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC MET. EΞ. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES MET. EΞ. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA MET. EΞ. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE MET. EΞ. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.EΞ. ALPHA TRUST ANAΠTYΞIAKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY ALPHA TRUST NEΩN EΠIXEIPHΣEΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY ALPHA TRUST NEW STRATEGY METOXIKO EΣΩTEPIKOY ALPHA TRUST EMERGING EUROPE METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO EΣΩTEPIKOY EΠAΓΓEΛMATIKO TAMEIO OIKONOMOΛOΓΩN MIKTO EΣΩTEPIKOY INTERLIFE MIKTO EΣΩTEPIKOY GENIKI OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND(*) GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM S&B ΣYNTAΞIOΔOTIKO GLOBAL FUND OF FUNDS METOXIKO EPMHΣ ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY EPMHΣ MIKTO EΣΩTEPIKOY EPMHΣ EIΣOΔHMATOΣ OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY EPMHΣ ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN ATTIKHΣ METOXIKO EΣΩTEPIKOY ATTICA MARATHON METOXIKO EΣΩTEPIKOY ATTICA REAL ESTATE METOXIKO EΞΩTEPIKOY ATTIKHΣ OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY ATTIKHΣ MIKTO EΣΩTEPIKOY ATTIKHΣ ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN ATTIKHΣ MIKTO EΞΩTEPIKOY ATTIKHΣ OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY AΣΦAΛIΣTIKΩN OPΓANIΣMΩN MIKTO EΣΩT. AΣΦAΛ/KΩN OPΓANIΣMΩN EIΣOΔHMATOΣ-OMOΛOΓIAKO EΣΩT. ATE EIΣOΔHMATOΣ OMOΛOΓIΩN EΣΩT. ATE METOXIKO EΣΩTEPIKOY ATE METOXIKO MEΣAIAΣ-MIKPHΣ K/ΣHΣ EΣΩT. ATE MIKTO EΣΩTEPIKOY AMYNTIKHΣ ΣTPATHΓIKHΣ ATE US METOXIKO EΞΩTEPIKOY ATE EUROZONE METOXIKO EΞΩTEPIKOY ATE KEΦAΛAIOY & YΠEPAΞIAΣ OMOΛ.EΣΩT. ATE ΔIAXEIPIΣHΣ BPAXYΠPOΘEΣMΩN ΔIAΘEΣIMΩN EURO ATE MIKTO EΞΩTEPIKOY ATE OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY ATE METOXIKO GLOBAL FUND OF FUNDS EUROBANK WIN-WIN ΣYNΘETO EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK EMERGING EUROPE METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK GLOBAL BOND OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK CLICK ΣYNΘETO EUROBANK DOUBLE CLICK ΣYNΘETO INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣYNΘETO EUROBANK ALL WEATHER ΣYNΘETO EUROBANK ΘEΣMIKΩN XAPTOΦYΛAKIΩN MET. EΣ. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAX. ΔIAΘ. EΞΩT. (USD) INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣ. INTERAMERICAN ΔIAX. ΔIAΘ. EΣ. INTERAMERICAN EΛΛHNIKO MIKTO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣ. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN MET.EΣ. INTERAMERICAN ΔOΛAPIOY OMOΛOΓIAKO EΞ. INTERAMERICAN ANAΠTYΓMENΩN AΓOPΩN MET. EΞ. INTERAMERICAN NEA EYPΩΠH MET. EΞ. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

KAΘ. TIMH 5,8044 6,6183 4,2537 5,8496 1,7390 5,7581 3,4065 5,5581 4,4882 7,1895 7,4737 7,1415 7,0365 5,3566 6,3376 4,8541 6,9864 10,7514 6,1844 11,6970 5,9131 3,1985 6,1777 3,3700 3,5115 9,0557 9,8659 9,3361 3,4139 7,7493 6,4995 7,2416 8,3113 14,7607 18,9682 7,6572 3,8104 5,1353 2,2821 6,8456 6,7753 6,3956 4,9035 3,5786 5,5999 9,7371 7,6820 4,0275 5,1737 3,3450 0,5824 3,2200 7,0183 3,4689 3,1164 3,5234 2,3487 2,9417 2,7367 2,1950 6,5763 2,4774 0,7163 2,3750 4,9545 1,8600 4,9160 7,1606 5,7524 6,9284 3,3333 8,8023 1,1977 12,8985 4,4288 3,2235 3,1576 10,3829 10,1904 8,9940 1,3567 11,8168 9,5282 7,7364 8,5500 10,5381 2,5558 29,5132 12,1969 9,5140 2,5617 3,0134 0,6331 0,6524 0,7891 0,7916 0,2037 0,2114 10,4820 10,7717 14,6289 1,1251 1,1102 1,1100 7,7349 8,0532 8,1972 8,5784 8,0785 8,4876 7,4429 7,8740 6,2584 6,8514 6,8381 6,2547 6,9848 9,4290 9,6186 9,7063 9,7982 9,6955 1,0777 0,7868 0,8027 7,1228 7,3530 7,1239 6,3147 6,4026 1,1373 1,0905 2,4151 1,1854 7,9868 8,0391

METABOΛH EB/ΔAΣ

0,26% -0,99% -2,00% -0,01% -3,93% -7,87% -4,09% 0,37% -0,76% -0,40% -2,20% 0,22% 1,45% 3,17% 0,46% -2,36% -1,40% -0,12% -2,45% 0,19% -4,07% -5,12% -4,48% -6,19% -6,31% -5,21% -2,30% -5,10% -1,68% -4,81% -4,45% -2,27% 0,37% -4,69% -2,89% -3,98% -2,77% -1,14% -1,23% -2,06% -0,26% -1,96% 0,08% -0,74% 0,02% -2,28% -4,35% -2,16% 0,23% 0,01% -4,29% -4,62% -1,90% 0,58% -2,85% 0,09% 0,82% -0,20% -1,70% 0,11% 0,25% -4,23% -4,37% -1,63% -0,92% 2,95% 0,23% 0,07% 0,61% -0,43% -1,89% -1,10% 0,60% -6,73% -4,47% -0,36% -0,40% -0,60% -0,61% -0,66% -4,83% 0,00% -6,79% -0,32% -1,94% -4,66% -5,19% -0,44% 0,50% -6,73% -2,68% -1,94% 0,59% 0,62% -6,47% -6,45% -4,46% -4,90% -3,80% -4,20% -3,83% 0,03% -0,22% -0,22% -0,60% -0,59% -1,24% -1,23% -0,48% -0,46% -1,13% -1,13% -3,21% -0,94% -0,94% -1,08% -0,66% -5,03% -0,43% -0,43% -0,33% -0,24% -0,20% -3,48% -3,46% -1,34% -1,32% -1,34% 0,11% 0,12% -3,69% -3,71% 0,16% -2,49% -2,18% -2,15%

AΠO 1/1/2011

-14,25% -26,12% -32,15% 1,57% -33,26% -31,84% -40,70% -19,67% -1,91% 2,97% 1,17% -8,89% -11,71% -24,59% -12,98% -29,12% -25,24% -0,74% -10,42% 2,88% -34,13% -41,20% -37,57% -48,01% -38,35% -24,99% -12,67% -26,87% -7,15% -24,86% -10,71% -11,84% -14,27% -21,67% -30,15% -30,42% -16,34% -15,42% -15,95% -17,43% -11,51% -17,56% -15,09% -8,20% 2,11% -12,75% -38,03% -28,20% -17,31% 1,50% -38,57% -33,47% -14,10% -19,35% -37,48% -0,61% -14,10% -1,92% -24,99% -16,92% -11,33% -38,71% -18,78% -19,41% -9,77% -17,34% -12,15% 2,84% -9,91% -1,23% -14,12% -5,73% -12,38% -24,03% -41,70% 1,90% -2,77% -1,75% -0,95% -2,53% -42,63% 0,62% -23,95% 0,83% -31,54% -42,57% -39,84% 2,15% -12,82% -24,05% -16,00% -7,69% -12,58% -11,80% -23,56% -22,88% -41,62% -44,00% -26,87% -26,13% -25,59% 0,91% -1,24% -1,03% -7,79% -7,41% -2,48% -2,08% -4,93% -4,18% -8,46% -8,44% -9,35% -13,81% -13,79% -16,11% -15,32% -6,72% -6,74% -6,59% -8,41% -10,00% -0,32% -33,07% -32,68% -20,25% -19,38% -20,25% -29,49% -29,14% -7,72% -8,44% -8,12% -24,13% -19,73% -19,30%

DEAL news

AΠOΔOΣH 2010

-18,58% -22,27% -27,40% -1,50% -23,78% 29,25% -30,60% -23,45% 1,58% 1,07% 10,72% -7,96% -15,83% -20,36% -10,94% -25,09% -18,51% 4,10% 7,26% 3,01% -29,72% -33,27% -28,99% -39,04% 27,09% 18,15% 10,95% 3,19% 15,08% 18,49% 18,62% 21,32% 12,72% 27,16% -32,68% -22,91% -28,74% 9,83% -0,10% -22,40% -23,44% -23,03% -17,16% -0,70% 11,60% -31,64% -26,09% -21,18% 0,82% -27,86% -28,53% 11,28% -19,85% -26,60% -1,96% -2,96% -4,97% -23,61% -25,64% -17,81% -28,18% -24,33% -19,07% 14,15% -3,88% -21,89% 0,85% 4,03% 2,98% 14,18% -3,24% 8,56% 26,68% -26,72% 1,65% -0,44% -0,83% -1,73% -4,40% -29,38% 1,45% -17,47% 3,88% -24,58% -27,24% -26,65% 9,03% 7,07% 26,05% 19,76% 8,86% 9,03% 10,34% 25,42% 27,05% -26,64% -29,68% 33,66% 35,47% 27,88% 1,50% 0,14% 0,35% -7,51% -7,01% -7,61% -7,11% -4,83% -3,82% -7,99% -7,20% -9,95% -6,11% -6,08% -10,62% -8,68% 3,38% -3,93% -3,72% 0,94% 1,91% 2,82% -20,13% -19,49% -18,60% -17,41% -18,59% -13,93% -13,46% -14,09% -15,05% 6,76% 4,05% -0,51% 0,40%

2009

3,32% 9,63% 5,19% 3,05% 22,91% 50,43% 27,99% 7,84% 3,75% 4,55% 15,41% 2,22% 10,31% -3,64% -0,55% 12,39% 5,25% -0,03% 37,99% 1,44% 22,51% 25,18% 25,02% 24,31% 13,71% 4,99% 58,15% 11,23% 25,80% 5,81% 22,64% 25,66% 66,42% 18,14% 11,59% 14,38% 34,77% 16,18% 6,09% 20,08% 3,34% 1,90% 17,85% 11,79% 1,14% 0,74% 14,43% 21,30% 22,51% 2,69% 7,75% 1,35% 13,04% 3,30% 11,28% 4,66% 2,34% 16,68% 26,73% 9,10% 7,80% 15,79% 4,37% 2,09% 11,34% 9,17% 23,72% -0,02% 15,34% 61,98% 15,55% 2,21% 4,70% 4,38% 3,71% -8,34% 23,19% 1,38% 3,91% 0,23% 11,17% 25,66% 31,48% -5,45% 15,41% 59,21% 27,92% 11,20% 17,47% 18,93% 69,54% 71,89% 11,20% 25,63% 7,24% 7,64% 16,33% 1,57% 5,65% 5,73% 3,31% 4,39% 3,89% 4,98% -8,60% -7,61% -7,62% -6,64% 4,35% 4,87% 4,92% 5,12% 7,42% -2,22% 5,03% 5,28% 33,17% 29,29% 3,47% 56,25% 57,26% 11,34% 12,06% 11,35% 4,04% 4,41% 8,73% 7,66% -

HM. ENAPΞHΣ

11/11/2009 11/11/2009

8/12/2009 13/10/2010

11/11/2009

25/11/2010

11/7/2011 24/6/2010

8/10/2009

16/10/2009 19/10/2009 3/11/2009

19/10/2009

23/3/2009 23/3/2009

5/7/2010 19/11/2010

OΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ 28/9/2011 BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR ΔHΛOΣ EIΣOΔHMATOΣ ΔHΛOΣ BLUE CHIPS ΔHΛOΣ TOP-30 NBGAM ETF ΓENIKOΣ ΔEIKTHΣ X.A.- METOXIKO EΣΩT. ΔHΛOΣ MIKTO ΔHΛOΣ ΣYΛΛOΓIKO ΔHΛOΣ EΠIK/KHΣ ΣYNTAΞHΣ MIKTO EΣΩT. ΔHΛOΣ TAKTIKHΣ KATANOMHΣ KEΦAΛAIΩN - MIKTO EΣΩTEPIKOY ΔHΛOΣ ΔIEΘNEΣ ΔHΛOΣ EUROBOND - OMOΛOΓIAKO ΔHΛOΣ EYPΩΠAIKO ΔHΛOΣ ΠPAΣINH ENEPΓEIA METOXIKO EΞΩTEPIKOY NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - METOXIKO ΔHΛOΣ USD BOND OMOΛOΓIAKO EΞΩT. ΔHΛOΣ DELTA SKY - ΣYNΘETO A/K ΔHΛOΣ DELTA SMART- ΣYNΘETO A/K ΔHΛOΣ DELTA BONUS - ΣYNΘETO A/K ΔHΛOΣ SMALL CAP METOXIKO EΣ. ΔHΛOΣ ΠET OTE MIKTO EΣ. ΔHΛOΣ ΣTPATHΓIKΩN TOΠOΘETHΣEΩN MIKTO EΞΩT. ΔHΛOΣ MONEY PLUS - ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN ΔHΛOΣ ΔOΛAPIAKO (USD) - OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY ΔHΛOΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND OMOΛOΓIAKO ΔHΛOΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF OMOΛOΓIAKO ΔHΛOΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF MIKTO ΔHΛOΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF MIKTO ΔHΛOΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF METOXIKO NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS A (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS A (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH KPATIKΩN OMOΛOΓΩN ANEΠTYΓMENΩN XΩPΩN (EUR) EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH EUROBOND KPATIKΩN OMOΛOΓΩN EΛΛAΔAΣ EYPΩΠAIKH ΠIΣTH ANAΠTYΞ.(MET.EΣΩT.) EYPΩΠAIKH ΠIΣTH EUROPEAN OPPORTUNITIES MET. EΞ. EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH EMERGING MARKETS OPPORTUN. MET.EΞ. EYPΩΠAIKH ΠIΣTH GLOBAL OPPORTUNITIES (MET. EΞ.) EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH AMERICAN OPPORTUNITIES MET. EΞ. EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH ETAIPIKΩN OMOΛOΓΩN INVESTMENT GRADE (EUR) EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH HIGH YIELD ETAIPIKΩN OMOΛOΓΩN (EUR) EYPΩΠ.ΠIΣTH EUROINVEST MIKTO EΣ. HSBC EIΣOΔHMATOΣ OMOΛOΓIΩN EYPΩ ANAΠTYΓMENΩN XΩPΩN HSBC ΔIAΘEΣIMΩN EYPΩ BPAXYXPONIAΣ ΔIAPKEIAΣ HSBC ANAΠTYΞIAKO METOXΩN EΣΩT. HSBC AMERICAN EQUITY MET. EΞΩT. HSBC ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN MET.EΞΩT. HSBC ΠANEYPΩΠAIKO MET.EΞΩT. HSBC OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY ΔOΛAPIOY HSBC MIKTO EΣΩTEPIKOY HSBC BALANCED STRATEGY FOF MIKTO ING A/K METOXIKO EΣΩT. ING A/K MIKTO ING A/K EYPΩΠAIKO ΔIAXEIPIΣHΣ BPAXYΠPOΘEΣMΩN ΔIAΘEΣIMΩN INTERNATIONAL OMOΛOΓΩN EΣΩT. INTERNATIONAL MIKTO EΣΩTEPIKOY INTERNATIONAL ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN(*) INTERNATIONAL METOXIKO EΣΩTEPIKOY INTERNATIONAL EΠIΛOΓHΣ METOXIKΩN AΞIΩN MET.EΣ. INTERNATIONAL MIKTO EΞΩTEPIKOY KYΠPOY EΛΛHNIKO OMOΛOΓIAKO EΣΩT. KYΠPOY DUAL STRATEGY ΣYNΘETO AMOIBAIO KEΦAΛAIO KYΠPOY EURIBOR RETURN (EUR) OMOΛOΓIAKO EΞΩT. KYΠPOY LIBOR RETURN (USD) OMOΛOΓIAKO EΞΩT. KYΠPOY EΛΛHNIKO ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN KYΠPOY EΛΛHNIKO METOXIKO EΣΩT. KYΠPOY EΛΛHNIKO MIKTO EΣΩT. KYΠPOY FUND OF FUNDS METOXIKO KYΠPOY FUND OF FUNDS MIKTO MARFIN GREEK VALUE MIKTO EΣΩTEPIKOY MARFIN EUROPEAN VALUE MIKTO EΞΩTEPIKOY MARFIN OΛYMΠIA METOXIKO EΣΩTEPIKOY MARFIN AΘHNA ΔYNAMIKO METOXΩN EΣΩTEPIKOY MARFIN EUROCREDIT OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY MARFIN ΘEΣMIKΩN XAPTOΦ. OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY MARFIN EUROPEAN EQUITY METOXIKO EΞΩTEPIKOY MARFIN GLOBAL METOXIKO EΞΩTEPIKOY MARFIN SMART CASH ΔIAX.ΔIAΘ. MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN ΘEΣMIKΩN XAPT/KIΩN EURO HEDGED FOFs MET. MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs METOXIKO MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS OMOΛOΓIAKO MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS OMOΛOΓIAKO ALICO KPATIKΩN OMOΛOΓΩN EΞΩTEPIKOY ALICO ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN ALICO METOXIKO EΣΩTEPIKOY ALICO METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALICO MIKTO EΞΩTEPIKOY ALICO EΠIKOYPIKO MIKTO EΞΩTEPIKOY EΠIKOYPIKHΣ AΣΦAΛIΣHΣ MIKTO EΞΩTEPIKOY AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ MIKTO EΞΩTEPIKOY BETA GLOBAL MIKTO EΞΩTEPIKOY ALICO ETAIPIKΩN OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY ALICO ΔOΛAPIAKO OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY ALICO EΛΛHNIKO MIKTO ALICO MET.EΣΩT. MEΣAIAΣ & MIKPHΣ KEΦAΛAIOΠOIHΣHΣ ALICO METOXIKO EΣΩTEPIKOY FTSE-20 INDEX FUND CITI FUND OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY EΛΛHNIKO METOXIKO MEΓAΛHΣ KAI MEΣAIAΣ KEΦAΛAIOΠOIHΣHΣ ALICO METOXIKO EΞΩTEPIKOY ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO EMΠOPEYMATIKΩN AΞIΩN ALICO FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM EURO PLUS ΔIAX/ΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN MILLENNIUM VALUE PLUS OMOΛOΓIAKO EΣ. MILLENNIUM BLUE CHIPS METOXIKO EΣ. MILLENNIUM EUROZONE METOXIKO EΞ. MILLENNIUM MID- CAP METOXIKO EΣΩTEPIKOY MILLENNIUM AMERICA US METOXIKO EΞ. MILLENNIUM CHINA GROWTH METOXIKO EΞΩTEPIKOY MILLENNIUM FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN FUND OF FUNDS MET. PROBANK XPHMATAΓOPAΣ ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN

KAΘ. TIMH

EB/ΔAΣ

AΠO 1/1/2011

9,3521 9,7051 9,4833 10,0048 0,7279 0,7565 0,6960 0,7248 0,6961 9,3547 12,7629 9,3539 0,9680 0,9835 6,4743 3,7559 0,6531 8,3059 7,8530 4,1113 8,0751 7,1217 2,6752 5,4865 2,7584 5,4009 5,8638 4,9006 9,3293 11,5373 7,2367 0,8941 2,4536 9,2767 11,8025 10,3824 5,4141 10,2319 8,6986 8,0931 7,4549 1180,5300 1176,0500 1111,2700 1140,7200 1019,2200 1036,7900 824,9900 826,5400 431,7100 432,5300 815,5900 817,2400 895,9100 950,3100 1036,7000 7,9048 2,6137 2,8320 1,3679 2,0918 2,3732 2,4947 3,4875 2,8957 0,9965 5,3903 2,0010 22,9100 2,3222 4,1198 2,6554 3,9545 6,6045 8,1289 4,3949 1,8307 5,4185 10,0930 3,0015 6,3527 1,6032 0,9415 3,1654 3,7397 3,0787 2,8330 4,7561 4,8797 1,2915 2,0462 2,7951 2,8769 2,1603 2,2230 5,3313 1,1331 2,5134 3,2915 2,4455 1,2818 4,0444 2,5497 2,5235 2,3244 2,8411 4,1094 16,5298 12,9742 7,6608 11,6071 15,3654 10,8986 11,3052 10,4566 4,7658 12,3735 11,2469 5,3760 4,1390 1,8463 5,6690 0,8730 3,5855 3,0307 13,0012 9,1964 8,6248 2,6338 0,7774 1,5840 0,9554 1,9790 2,6688 1,5456 2,0396 3,7893

0,50% 0,12% 0,30% 0,02% -2,87% -2,85% -5,37% -5,35% -5,37% -3,13% -3,17% -3,14% -2,36% -2,35% 0,98% -5,69% -5,31% -5,16% -2,39% -0,98% -0,58% -0,76% 1,47% -1,14% 2,31% -3,95% -3,81% -1,55% 0,58% -0,15% -1,13% -5,28% 0,05% 0,94% 0,03% -1,81% -1,17% -0,10% -0,17% -0,37% -0,90% -1,95% -1,96% 0,19% 0,19% -0,33% -0,33% 1,93% 1,93% -6,56% -6,56% 2,20% 2,20% -0,69% -0,69% 0,80% 0,34% -5,20% 1,90% -4,14% 0,35% -0,37% -0,71% -0,34% -3,03% -1,75% 0,01% -4,29% -1,27% -5,55% -1,48% -1,11% -1,87% -2,53% -3,46% -1,74% 0,00% 0,77% -2,51% 0,03% -4,33% -4,99% -2,11% -0,17% -0,94% -0,03% -1,08% 0,06% -4,64% -1,39% -1,63% -0,70% -0,84% -0,13% -3,90% -4,62% -1,62% -0,51% 0,51% -0,08% 0,08% -2,14% -1,97% -4,85% -0,90% -1,39% -0,38% 0,07% -5,28% -0,99% -1,63% -0,79% -0,93% -1,02% -0,55% -0,71% -0,73% -3,04% -5,26% -6,23% -0,14% -5,29% -4,42% -2,53% -6,77% -1,71% 0,09% 0,25% -5,17% 3,00% -5,34% -1,09% -5,67% -2,18% -4,06% 0,09%

METABOΛH -6,48% -2,95% -5,17% 0,00% -16,56% -15,94% -26,24% -25,68% -26,24% -10,78% -8,98% -10,78% -10,03% -9,70% -19,32% -42,29% -43,85% -43,86% -30,27% -15,12% -13,90% -19,12% -21,36% -6,58% -21,96% -36,49% -28,72% -7,13% -1,04% 6,28% -10,20% -35,83% -16,56% -12,17% 0,80% -6,74% -6,55% -0,20% -5,53% -9,61% -14,80% -4,40% -4,38% -3,32% -3,29% -16,88% -16,86% -20,69% -20,67% -43,34% -43,33% -14,84% -14,82% -5,28% -5,25% -8,37% 1,12% -12,80% -37,74% -13,29% -27,27% -13,81% -11,14% -1,65% -6,40% -30,87% -17,59% 2,28% -27,98% -19,49% -28,79% -13,45% 0,36% -19,16% -9,44% -35,82% -23,76% 0,57% -17,02% -25,65% 0,63% -41,38% -40,12% -11,96% -16,31% -4,75% -3,89% -2,04% 2,17% -39,15% -27,32% -18,84% -9,90% -18,14% -14,66% -42,85% -32,49% -3,22% -0,48% -20,17% -17,18% 3,27% -16,66% -15,88% -23,92% -5,30% -2,83% 1,66% 2,80% -40,86% -14,59% -11,32% -2,21% -1,38% -7,25% -14,66% -0,75% 7,34% -35,22% -30,24% -47,10% -11,78% -40,93% -23,90% -17,44% -14,79% -9,07% 2,97% -17,52% -44,17% -21,86% -38,91% -7,55% -28,84% -26,27% -21,63% 3,79%

AΠOΔOΣH 2010

2009

19,23% 20,58% 22,04% 23,27% 22,04% 4,85% 16,64% 1,53% 9,66% 10,20% -9,56% -32,49% -31,73% -33,37% -26,10% -10,59% -10,72% -14,13% -1,06% 2,86% -6,87% -14,96% -7,30% 13,81% -0,11% 2,72% -6,91% -29,35% -11,29% 5,06% 0,63% 3,35% 1,06% -0,27% 1,33% 2,73% 8,96% 1,58% 1,64% -0,81% -0,77% 9,99% 10,04% -5,19% -5,15% -31,66% -31,63% -3,11% -3,07% -3,47% -3,44% 2,48% -3,24% -24,54% -31,87% 7,05% 22,20% 15,66% 17,25% 1,22% -1,08% -27,39% -14,51% 3,17% -32,12% 13,77% 18,67% 10,56% 7,26% -8,76% -3,62% -32,87% -29,83% 0,91% -27,47% -26,20% 6,21% -31,80% -31,84% 10,99% -14,81% -1,97% -0,61% 0,75% 2,92% -27,58% -21,96% 11,76% 5,62% -12,04% -5,29% -32,61% -25,87% -9,72% -0,50% 2,12% 8,59% 0,61% 14,79% 1,84% -0,07% 2,42% -32,63% 12,69% -2,60% -2,04% -0,93% 3,51% 2,68% 2,10% 13,90% -33,14% -36,19% -38,86% -15,73% -32,37% -2,53% 7,85% 19,53% 9,88% 2,70% -16,76% -33,18% -8,95% -34,76% 14,79% 0,03% -14,84% 2,90%

27,94% 29,38% 81,72% 83,64% 81,74% 11,55% 12,10% 6,26% 19,80% 30,49% 2,74% 10,30% 7,76% 5,38% 6,21% 19,35% 15,91% 15,59% 14,19% 6,01% 4,17% 9,44% 21,98% 6,76% 11,90% 0,51% 13,07% 9,07% 3,86% 11,41% 14,13% 21,79% 14,00% 14,04% 5,57% 5,61% 22,02% 22,07% 20,29% 20,35% 19,50% 19,54% 20,98% 21,03% 7,53% 7,57% 2,48% 3,82% 1,94% 22,85% 19,93% 48,47% 28,35% 27,18% 12,41% 10,34% 10,25% 4,31% 2,95% 19,78% 14,79% 52,51% 15,17% -3,58% 6,73% 3,66% 24,87% 14,14% 2,36% 8,96% 1,76% 5,92% 14,15% 15,29% 26,11% 5,16% 9,22% 5,77% 10,28% 2,61% 20,91% 11,72% 2,72% 0,77% 8,04% 21,30% 29,75% 7,10% 6,79% 19,49% 4,03% 22,80% 4,70% 3,32% 30,27% 20,60% 38,67% 29,00% 31,96% 40,02% 22,66% 12,74% 1,11% 15,40% 36,58% 22,75% 2,77% 30,03% 40,18% 29,31% 27,66% 23,40% 2,99% 3,51% 8,84% 12,56% 28,51% 7,93% 2,09% 2,59%

HM. ENAPΞHΣ

12/9/2011

22/6/2010 9/7/2010 8/12/2010

24/6/2009

15/3/2010 3/11/2010

OΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ 28/9/2011 PROBANK OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY PROBANK EΛΛAΣ METOXIKO EΣΩTEPIKOY N.P. INSURANCE NEOΣ ΠOΣEIΔΩN MIKTO EΣΩTEPIKOY PROTON MIKTO EΣΩTEPIKOY PROTON OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY PROTON METOXIKO EΣΩTEPIKOY EΠENΔYTIKH KPHTHΣ METOXIKO EΣΩTEPIKOY ΠEIPAIΩΣ A/K METOXIKO EΣΩT. ΠEIPAIΩΣ A/K ΔYNAM.EΠIX. MET. EΣΩT. ΠEIPAIΩΣ A/K MIKTO EΣΩT. ΠEIPAIΩΣ A/K Δ.Δ. EΣΩT. ΠEIPAIΩΣ A/K OMOΛOΓΩN EΣΩT. ΠEIPAIΩΣ A/K ΘEΣMIKΩN EΠENΔYTΩN MIKTO EΣΩT. ΠEIPAIΩΣ A/K AΣΦAΛIΣTIKΩN ΦOPEΩN MIKTO EΣΩT. ΠEIPAIΩΣ BALKAN FUND METOXIKO EΞΩTEPIKOY ΠEIPAIΩΣ FUND OF FUNDS METOXIKO ΠEIPAIΩΣ FUND OF FUNDS MIKTO ΠEIPAIΩΣ FUND OF FUNDS OMOΛOΓIAKO PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) AAAB MIKTO EΣΩTEPIKOY AAAB EIΣOΔHMATOΣ KAI OMOΛOΓIΩN EΣΩT. AAAB ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΣΩT. AAAB EΠIΛEΓMENΩN METOXΩN EΣΩT. T.T. EΛTA XPHMATAΓOPAΣ ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN (EUR) T.T. EΛTA OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY T.T. EΛTA MIKTO EΣΩTEPIKOY T.T. EΛTA METOXIKO EΣΩTEPIKOY T.T. EΛTA EUROPLUS OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY T.T. EΛTA OIKOΛOΓIKO METOXIKO EΞΩTEPIKOY T.T. EΛTA ΘEΣMIKΩN EΠENΔYTΩN MIKTO EΣΩTEPIKOY UNIT

15/6/2009

20/10/2009 20/10/2009 18/2/2010

18/2/2010

15/6/2011 25/10/2010 1/4/2011 1/4/2011

1/7/2009

2/2/2009

29/3/2010 3/3/2011

KAΘ. TIMH

EB/ΔAΣ

AΠO 1/1/2011

2010

2009

2,9534 1,4678 1,1375 3,4816 10,4051 3,7327 1,1403 3,6339 0,3711 1,6666 5,1047 5,3020 3,8306 3,9258 13,9990 8,2897 9,2748 10,1649 249,5500 204,3300 2,8686 3,6062 6,6311 1,2147 2,5097 1,4280 1,5161 0,5176 3,3092 3,5810 5,0679

0,06% -4,13% -2,37% -3,24% 0,24% -5,39% -5,18% -5,76% -5,36% -9,62% -1,63% -12,12% -11,94% -11,34% -3,70% -1,12% -1,60% -0,95% 1,39% -0,22% -1,22% 0,19% 0,12% -3,78% 0,10% -0,44% -2,38% -4,15% -0,64% -0,48% -0,98%

METABOΛH -13,68% -38,99% -33,59% -34,09% -14,27% -44,61% -43,25% -43,01% -33,48% -26,95% -5,12% -31,15% -39,31% -39,16% -22,98% -15,49% -10,43% -1,51% -14,85% 1,21% -23,32% -14,99% 2,02% -35,85% 4,27% -22,26% -24,65% -38,59% 2,01% -32,81% -32,91%

-7,52% -26,05% -26,77% -27,80% -17,02% -28,04% -29,51% -34,69% -32,64% -31,04% 0,84% -22,32% -26,18% -26,19% 16,87% 8,46% 12,90% 3,55% 5,18% -3,43% -40,54% -15,76% -0,14% -35,68% 4,34% -4,81% -15,04% -24,01% -1,25% -2,26% -21,11%

AΠOΔOΣH

5,73% 22,63% 12,95% 11,17% 2,12% 21,29% 21,77% 21,00% 26,23% 9,76% 1,45% 3,29% 8,16% 7,20% 56,46% 31/3/2010 14,97% 31/3/2010 20,43% 0,41% 7,16% 0,57% 1,39% 9,21% 3,38% -0,32% 11,04% 15,79% 7,76% 20,73% -4,24% 21/4/2009

HM. ENAPΞHΣ

2,6111 2,7062 2,8150 127,5100 7,0113 7,2444 2,2598 2,3041 2,1492 4,4366 77,8900 69,9000 67,7900 69,6700 73,2900 13,2510 11,3016 10,8606 9,8925 10,1617 9,6402 1,1367 3,6574 4,7089 3,6958 5,2838 2,1595 2,5129 2,0714 1,4783 2,6119 2,4994 2,4158 3,1552 6,8732 10,3581 12,3239 12,6945 12,9185 1,5600 1,1279 0,8575 12,6691 4614,3109 9,5151 74,7400 116,1800 126,6061 561,2400 3,4350 550,0082 105,0000 103,8000 139,8100 9,1859 8,6634 8,6347 3374,9050 3183,0051 3175,2488 3122,6709 3034,2455 7,3530 7,5210 9,1360 9,6153 8,5254 10,7955 9,8336 8,9926 1,3206 2,9643 2,3665 6,0896 8,6492 10,0639 9,4568 9,4437 9,5875 3,2890 9,3630 8,3140 7,0600 4,1771 4,0578 3,2975 14,2717 11,7581 3,4531 2,6714 2,3271 3,1905 0,5206 2,4860 2,8747 2,5826 2,5766 3,1796 4,8791 4,4382 3,6862

-0,81% -1,07% -1,44% 0,02% 0,03% 0,18% -1,59% -2,46% -2,77% -3,56% -1,80% 0,56% 0,70% 0,37% 0,51% -0,56% -0,87% -1,07% -0,83% -0,65% -0,92% -10,62% -0,73% -0,61% -0,83% 0,09% -0,06% -5,58% -5,48% -4,08% -0,79% -1,05% -1,37% 0,07% 0,08% -0,12% -0,02% -0,03% -0,24% -0,42% -1,19% -1,96% -0,28% -4,61% -0,50% -4,39% -1,69% -0,44% 0,02% -8,12% -0,91% 0,32% -0,91% -0,46% -1,83% -2,16% -2,43% 0,05% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% -0,57% -0,90% -0,42% -0,42% -0,66% 0,19% -0,40% -0,41% -2,77% 1,32% -1,56% 0,08% 0,09% 0,09% 0,07% 0,09% 0,06% 0,03% 0,09% -0,47% -0,04% -0,46% -0,89% -1,67% -1,81% 0,30% -0,99% -1,84% -2,76% -0,15% -8,52% -3,06% -1,19% -6,45% -3,41% 0,01% -0,62% -1,50% -2,98%

-7,64% -10,68% -13,24% -1,49% -20,62% -14,98% -10,06% -12,52% -15,10% -13,41% -10,46% -20,45% -20,82% -30,33% -26,71% 2,53% 3,97% 5,31% 4,17% 2,33% 3,14% -71,89% -13,26% -6,71% -11,78% 3,01% -6,80% -29,81% -22,02% -26,17% -8,54% -9,05% -11,37% 2,75% -18,00% -8,15% -14,82% -14,26% -13,38% -21,41% -26,05% -28,36% -8,16% -3,67% 0,91% -16,64% -9,11% -2,52% 0,63% -49,98% -1,69% 6,45% 5,62% -12,25% 3,00% 0,12% 2,16% 2,10% 2,16% 2,16% 2,15% 2,15% -8,10% -12,42% -5,30% -4,15% -8,29% -6,26% -3,62% -4,63% -22,15% -10,31% -15,39% -2,67% 3,61% 2,90% 2,99% 3,72% 3,23% -57,92% -1,81% -8,74% -22,67% -4,07% -7,07% -13,05% -13,10% -13,76% -5,76% -11,92% -17,91% 0,64% -49,26% -14,84% -4,18% -13,91% -14,11% 1,61% -4,48% -13,25% -22,72%

-7,23% -3,59% -0,18%

1,58% 4,76% 8,34%

LINKED

ALLIANZ EΛΛAΣ A.E. (τηλ.: 210-69.05.500) HSBC EY ZHN EΞAΣΦAΛIΣHΣ HSBC EY ZHN MIKTHΣ AΠOΔOΣHΣ HSBC EY ZHN YΠEPAΞIAΣ AXA IM PROTECTION 90(1) ASSET LINKED AΓPOTIKH ZΩHΣ 1 ASSET LINKED AΓPOTIKH ZΩHΣ 2 CITIFUTURE 1 CITIFUTURE 2 CITIFUTURE 3 CITIGOLD FUTURE EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 2) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 3) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 4) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 5) EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST UNIT LINKED-EΘNIKH ΣYNTAΞH UNIT LINKED-EΠENΔYTIKO OMOΛOΓO UNIT LINKED-EΘNIKH & ΠAIΔI UNIT LINKED-EYEΛIKTH EΘNIKH ΣYNTAΞH EYPΩΠAIKH ΠIΣTH EΣΩTEPIKO METABΛHTO KEΦ. GENERALI HELLAS STABLE(1) GENERALI HELLAS BALANCED(1) GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) HSBC EY ZHN EIΣOΔHMATOΣ(1) HSBC EY ZHN EIΣOΔHMATOΣ & ANAΠTYΞHΣ(1) HSBC EY ZHN ANAΠTYΞHΣ(1) T.T. EΛTA ΔHMIOYPΓIAΣ KEΦAΛAIOY(1) METROLIFE-STAR LIFE I,II METROLIFE-STAR LIFE III,IV METROLIFE-STAR LIFE V METROLIFE-STAR LIFE VI METROLIFE-STAR LIFE VII METROLIFE-VALUE PLUS I METROLIFE-VALUE PLUS II METROLIFE-VALUE PLUS III METROLIFE-ΣYNTAΞH EΓΓ. 3% METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A GROUPAMA ΦOINIΞ DYNAMISME(1) GROUPAMA ΦOINIΞ EQUILIBRE(1) GROUPAMA ΦOINIΞ PRUDENCE(1) GROUPAMA ΦOINIΞ MONETAIRE(1) GROUPAMA ΦOINIΞ XA 20(1) GROUPAMA ΦOINIΞ ZEN(1) ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1 ING (L) PROTECTED FUND 300 ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD ING ΠEIPAIΩΣ 10 (EKΔOΣH 1) ING ΠEIPAIΩΣ 10 (EKΔOΣH 2) ING ΠEIPAIΩΣ 10 (EKΔOΣH 3) EUROLAND FIVE PLUS FIVE EUROLAND SEVEN PLUS NOV11 EUROLAND SEVEN PLUS DEC11 EUROLAND SEVEN PLUS JUL12 EUROLAND SEVEN PLUS JUL13 MAXIMUM INCOME 2018 I MAXIMUM INCOME 2018 II INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2013 INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2016 INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2021 INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ OMOΛOΓIAKO INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2026 INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2031 UNIVERSAL HELLENIC GROWTH FUND UNIVERSAL HELLENIC INCOME FUND UNIVERSAL INTERNATIONAL FUND INTERNATIONAL LIFE-EΓΓYHMENO KEΦAΛAIO MARFIN EΦAΠAΞ US01 MARFIN EΦAΠAΞ US02 MARFIN EΦAΠAΞ US03 MARFIN EΦAΠAΞ US03B MARFIN SMART CAPITAL US04 MARFIN CAPITAL PLUS US05 MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 MARFIN WEALTH US07 MARFIN EIΣOΔHMA US08 ALICO INVEST 1 ALICO INVEST 2 ALICO INVEST 3 ALICO CLASSIC ALICO LINK ALICO PENSION FUND I ALICO PENSION FUND II ALICO PENSION FUND III ALICO MULTIFUND I ALICO MULTIFUND II ALICO MULTIFUND III ALICO MULTIFUND IV ALICO MULTIFUND V ALICO MULTIFUND VI ALICO MONEY MARKET HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED)

31/3/2009 31/3/2009 31/3/2009

-24,67% 3,48% -28,56% 2,30% -11,59% 5,45% -12,01% 10,89% -14,10% 13,74% 12,06% 25,70% -1,94% 0,00% 27/11/2009 -12,13% 31/3/2010 -14,39% - 22/12/2010 8/3/2011 22/7/2011 2,81% 5,67% 4,75% 4,80% 3,54% 5,63% 4,35% 4,13% 3,38% 11,19% 1,37% 3,32% -50,16% -18,86% 31/8/2009 -0,46% 13,29% 2,04% 14,06% -2,57% 10,25% 2,58% 1/10/2010 -7,24% 10,76% 3,08% 1,75% -15,16% 7,30% -24,32% 18,28% -4,11% 4,37% -3,84% 6,02% -3,14% 8,07% 2,31% 0,04% 23/9/2009 -13,16% 15,25% -5,82% 11,23% -11,27% 15,49% -10,07% 8,14% -8,13% 5,39% -23,56% 4,09% -26,22% 5,47% -26,80% 10,40% -6,64% 4,81% 7,01% 11,17% 14,83% 6,51% 6,64% 11/12/2009 4,76% 11/12/2009 0,92% 11/12/2009 0,37% 11/12/2009 -39,48% 23/12/2009 26/5/2011 1,91% 5,44% 3,19% 2,94% 20,54% 42,90% 4,66% 5,87% 3,45% 5,26% 3,58% 4,87% 2,83% 2,83% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 1,21% 31/7/2009 1,21% 31/7/2010 -0,37% 0,27% 1,63% 3,49% -4,89% 0,73% -2,56% 1,77% -4,58% 1,84% -2,49% 2,44% -2,55% 1,15% -5,40% 0,31% -21,56% 9,89% -13,18% 3,82% 2,01% 8,04% 2,85% 4,09% 15,10% -2,33% 26,43% -1,71% 16,84% -1,81% 16,01% -2,27% 13,86% -3,03% -20,50% -1,68% 21/4/2009 -1,75% -2,94% 31/7/2009 -2,25% -6,80% 6/10/2009 -2,71% -6,16% 20/11/2009 -1,82% 8,56% -2,47% 11,92% -4,59% 17,23% -9,70% -1,91% 28/7/2009 -29,94% -6,34% 28/7/2009 1,68% 11,59% 1,10% 16,62% -0,11% 19,93% -0,16% 5,61% -38,77% 19,85% 19,42% 30,23% 2/5/2011 2/5/2011 2/5/2011 2,23% 1,67% -2,17% 15,71% -6,92% 23,93% -11,47% 29,02%


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

45

«Ρυθμιστής» οι πρώτες ύλες

Πτώση 50% από τα ψηλά της χρονιάς Στις 802,57 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης με απώλειες 0,91% ξουθενωμένη η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε ιστορικά χαμηλά. Χθες έδειξε πως δεν είχε τη δυνατότητα να συνεχίσει την ανοδική αντίδραση που έδωσε προχθές και επέστρεψε στα αρνητικά πρόσημα παγιδευμένη στην ανυπαρξία και στα αδιέξοδα που κυριαρχούν τη χώρα και την ελληνική οικονομία.

Ε

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 802,57 μονάδες με απώλειες 0,91%, και με συνολικό τζίρο 39,7 εκ. ευρώ. Αλλά ο τζίρος δεν πρέπει να ξεγελά. Ο όγκος συναλλαγών δεν έχει μειωθεί. Παραμένει αντίστοιχος του όγκου συναλλαγών που γίνεται εδώ και ένα χρόνο στην αγορά. Η μεγάλη πτώση του τζίρου οφείλεται στην πτώση των τιμών έως και 50% από τα υψηλά του έτους φέτος, χωρίς να λογαριάσουμε την πτώση από το 2009. Αρνητικά επέδρασε επίσης και η φήμη ότι η Τράπεζα της Ελλάδος διέκοψε το δανεισμό από το παράθυρο του μηχανισμού ELA, για τράπεζες με λιγοστά ίδια κεφάλαια πράγμα που αν επιβεβαιωθεί θα τις φέρει υποχρεωτικά είτε στην αγκα-λιά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, είτε θα προκαλέσει εσπευσμένη ενεργοποίηση της κακής τράπεζας Bad Bank για να αποφευχθούν τριγμοί και πανικός. Ασφαλώς η φήμη αν επιβεβαιωθεί δεν χτυπά τις καταθέσεις αλλά τους μετόχους σε συγκεκριμένες τράπεζες με λιγοστά και πιθανόν μη επαρκή ίδια κεφάλαια τώρα που υποχρεούνται να μπουν μάλιστα στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων PSI. Ωστόσο η φήμη μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για τον κόσμο που δεν γνωρίζει και φοβάται. Οπωσδήποτε και η παρουσία της BlackRock και του ελέγχου της έχει παίξει το ρόλο της στην αντιμετώ-

Αρνητικά επέδρασε η φήμη ότι η ΤτΕ διέκοψε το δανεισμό από το παράθυρο του μηχανισμού ELA, για τράπεζες με λιγοστά ίδια κεφάλαια

πιση των τραπεζών από τους επενδυτές. Αυτοί γνωρίζουν πως οι ίδιοι πλήττονται ακόμα και στην περίπτωση που υποχρεωθεί μία τράπεζα να κάνει αύξηση κεφαλαίου, άρα να προσφύγει στους ίδιους για κεφάλαια. Και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές του ταμπλό. Χθες ο Γενικός Δείκτης κινούμενος σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συναλλαγών, βρέθηκε να υποχωρεί έως και 1,87% και κάτω από τις 800 μονάδες, ενώ το κλείσιμο της ΔΕΗ στο υψηλό ημέρας των 6,07 ευρώ, όπως και το θετικό κλείσιμο των ΟΤΕ και ΟΠΑΠ, μείωσαν σχετικά τις απώλειες. «Οι ξένες αγορές φαίνεται να διορθώνουν, η επιστροφή όμως της τρόικα, η οποία κατά κάποιο τρόπο δείχνει την ικανοποίηση της για τα καινούρια μέτρα, θα μπορούσε να επεκτείνει τα κέρδη των δύο ημερών» αναφέρει σε χθεσινό report η Marfin Analysis. Από την πλευρά της η Eurobank Securities σημείωνε ότι όσο βασικά ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα, οποιαδήποτε ανοδική κίνηση στο ταμπλό του Χ.Α. θα αποδεικνύεται πιθανότατα βραχύβια. Συνολικά 56 μετοχές ολοκλήρωσαν τη διαπραγμάτευση με απώλειες και 50 ενισχύθηκαν

Το σημαντικότερο γεγονός την παρούσα περίοδο αποτέλεσε η από κάθε άποψη ισχυρή διορθωτική κίνηση στις τιμές των πρώτων υλών, των βιομηχανικών μετάλλων και των πολυτίμων μετάλλων καθώς οι αγορές επιχειρούν να τιμολογήσουν μια επερχόμενη οικονομική ύφεση σε παγκόσμια κλίμακα. Οι εν λόγω αγορές απαρτίζονται κυρίως από εταιρείες παραγωγούς, εταιρείες καταναλωτές και από κερδοσκοπικά κεφάλαια που προσδίδουν την απαραίτητη ρευστότητα. Κατά συνέπεια οι αγορές αυτές έχουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ΣΜΕ επί των υποκειμένων πρώτων υλών, βιομηχανικών μετάλλων, σιτηρών και πολυτίμων μετάλλων και χαρακτηρίζονται από γρήγορες και ενίοτε βίαιες κινήσεις προς την μία ή Σάκης Καρανικόλας την άλλη κατεύθυνση όταν (Υπεύθυνος Διεθνών κάποια σημαντική επιρροή Αγορών της ΚΥΚΛΟΣ αλλάζει τα δεδομένα, είτε ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ) αυτή επηρεάζει την προσφορά είτε την ζήτηση. Το κακό διεθνές οικονομικό κλίμα, ενισχύθηκε από την πιστωτική ασφυξία του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Ταυτόχρονα η προσπάθεια των Κινεζικών αρχών να τιθασεύσουν την συνεχώς διογκούμενη αύξηση των τιμών με όποια μέθοδο θεωρούν πρόσφορη και η αύξηση των περιθωρίων ασφάλισης από τα ομώνυμα χρηματιστήρια προκάλεσαν την αλλαγή των δεδομένων στις αγορές πρώτων υλών, βιομηχανικών μετάλλων, σιτηρών και πολυτίμων μετάλλων. Η αλλαγή αυτή αποτυπώθηκε με την βίαιη πτώση των τιμών των υποκειμένων αξιών. Το έναυσμα για την πτώση των τιμών έδωσε η κατά 35% πτώση της τιμής του χαλκού από τα υψηλά επίπεδα του έτους ενώ αντίστοιχες απώλειες καταγράφει και η τιμή του αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ. Ως γνωστόν η συμπεριφορά της τιμής του χαλκού αλλά και του αργού πετρελαίου σηματοδοτούν μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις. Η διόρθωση μεταδόθηκε και στις αγορές σιτηρών όπου η τιμή του σίτου κινείται σε επίπεδα 28% χαμηλότερα από το υψηλό του έτους. Η απαισιοδοξία των συμμετεχόντων επεκτάθηκε και στις αγορές πολυτίμων μετάλλων. Οι επενδυτές αντιλήφθηκαν όπως και το 2008, ότι ο χρυσός δεν αποτελεί ιδανικό «καταφύγιο» σε συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας. Η υποχώρηση της τιμής του χρυσού κάτω από το επίπεδο των $1.700 ανά ουγγιά πυροδότησε κλιμακούμενες πιέσεις και στις αγορές των λοιπών πολυτίμων μετάλλων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πτώση στην αγορά του αργύρου η τιμή του οποίου υποχώρησε κατά 47% από το υψηλό έτους! Το ερώτημα που πλανάται είναι κατά πόσον η έγκαιρη εξομάλυνση των δυσκολιών που μαστίζουν τις αγορές και ιδιαίτερα τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο μέσω της απαραίτητης αύξησης της ρευστότητας και η υιοθέτηση επεκτατικής νομισματικής πολιτικής στην Ε.Ε και σε μικρότερο βαθμό στην Κίνα, μπορεί να αποτρέψει την βύθιση της παγκόσμιας οικονομίας σε μία νέα ιδιαίτερα βαθειά και επώδυνη ύφεση, ώστε αποφευχθεί ένας νέος γύρος μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής και του παγκοσμίου ΑΕΠ. Μια δεύτερη βύθιση της παγκόσμια οικονομίας θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στις χρηματιστηριακές αγορές αλλά και στις αγορές πρώτων υλών, βιομηχανικών αλλά και πολυτίμων μετάλλων.


46 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

 

Δεν πιστεύω ούτε λέξη, ότι θα χρεοκοπήσουμε και θα γυρίσουμε στη δραχμή. Ακόμα… Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, όσο οι πιθανές επιπτώσεις από κάτι τέτοιο στην Ευρώπη, τη Γερμανία και τη Γαλλία ειδικότερα (που είναι οι μεγάλοι μας δανειστές) θα είναι απλώς καταστροφικές.

DEAL news

Η μετάσταση της κρίσης χρέους απειλεί τις ευρωπαϊκές τράπεζες Κατά 200 δισ. ευρώ έχει μειωθεί η αξία των ενεργητικών των πιστωτικών ιδρυμάτωνΓια αυτό μην πιστεύετε λέξη. Ένα παιχνίδι είναι που εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολλούς σκοπούς. Η χρεοκοπία ένα σενάριο είναι κι αυτό. Όταν θα έχει πάψει να δίνει κέρδη ή να απειλεί με ζημιές, τότε θα έχει στα αλήθεια πιθανότητες. Και θα είναι, μόνον τότε, καταστροφική για μας γιατί δεν θα έχουμε την ευκαιρία τουλάχιστον να την ελέγξουμε εμείς…Δεν πιστεύω κανέναν φωνακλά ή αγχωμένο να μας σώσει πολιτικό. Ρόλο παίζει. Όπως άλλωστε ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους που τάχα φωνάζουν. Οι γελοίοι ρατσιστές πολιτικάντηδες της Φινλανδίας και οι ανόητες πολιτικές ορντινάντσες της Μέρκελ από την Ολλανδία.Οι πολιτικοί, φίλοι μου, είναι παντού λαϊκιστές και γελοίοι. Απευθύνονται στο κοινό που τους ψηφίζει. Τα μέτρα είναι καταστροφικά, γιατί αυτό θέλουν να πετύχουν, αυτοί που τα υπαγορεύουν. Να καταστρέψουν πρώτα και μετά να αρπάξουν. Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται.Η Γερμανία έχει στόχο. Να ηγεμονεύσει στην Ευρώπη. Τη συμφέρει η καταστροφή, γιατί θα επιβάλει τους όρους της. Έτσι αφήνει το κακό να επιδεινώνεται στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί, τρέμουν μην κάνουμε εμείς κανένα απονενοημένο διάβημα. Μετά είναι η σειρά τους. Έτσι είναι όμηροι κι αυτοί κι εμείς.Έτσι παραδέρνει όλος ο κόσμος, απειλούμενος από ύφεση. Οι ΗΠΑ και η Fed δεν έχουν καταφέρει να περάσουν την πολιτική τους. Αντίπαλοι στάθηκαν οι Γερμανοί και η ΕΚΤ που έπαιξαν το καταστροφικό παιχνίδι, η Κίνα που εξακολούθησε να απομυζά την ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο, με την συναλλαγματική πολιτική της και την παροχή εργατικού δυναμικού σε τιμές προσφοράς και οι επιχειρήσεις που προτίμησαν να ενθυλακώσουν τα φθηνά δάνεια και το χρήμα, παρά να επενδύσουν και να προσλάβουν κόσμο.Και κάπως έτσι ήρθαν ξανά οι δύσκολες ημέρες. Βεβαίως η Fed και ο Μπερνάνκι πιέζουν για νέα μέτρα στις ΗΠΑ. Να μπει το κράτος να επενδύσει., Μέτρα Κεϊνσιανά, όπως φαίνεται. Και είπε ακόμα προχθές το βράδυ ο Μπεν, ότι αν πέσει ο πληθωρισμός θα ρίξει κι άλλο χρήμα.Αλλά και η ΕΚΤ κάτι θα κάνει την ερχόμενη εβδομάδα. Θα ανοίξει το κεμέρι της. Θα ρίξει τα επιτόκια των καταθέσεων που κάνουν σε αυτήν οι τράπεζες, για να τις υποχρεώσει να κινηθούν. Πάνω από 300 δις ευρώ είχαν φθάσει. Αλλά δεν αρκεί, δεν αρκεί από την τελευταία απόφαση του Τρισέ στην ΕΚΤ. Πρέπει να διευκολύνει τον ιταλό διάδοχό του Ντράγκι...

°ÎÔ˘ÚÔ‡

ύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η πολιτική και δημοσιονομική κρίση στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχει ανατρέψει την ανάκαμψη του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος, για πρώτη φορά μετά την κρίση του 2008.

Σ

Toυ Φιλιππάκου Μιχάλη Αναλυτή διεθνών αγορών Oxygen Capital ΑΕΠΕΥ mphilippakos@oxycap.gr Στην ετήσια έκθεση δημοσιονομικής σταθερότητας, οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ εκτιμούν ότι με βάση τις μεταβολές στα credit default swaps spreads και την παρατηρούμενη πτώση στις τιμές των κρατικών ομολόγων των προβληματικών κρατών της Ευρωζώνης, η κρίση χρέους που ξεκίνησε πέρσι έχει μειώσει την αξία των ενεργητικών των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 200 δισ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι πριν από μερικές εβδομάδες, η επικεφαλής του ΔΝΤ κ. Christine Lagarde ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας αναδιάρθρωση κεφαλαίων των ευρωπαϊκών τραπεζών. Στην εν λόγω έκθεση αναφέρεται ότι η κρίση – που πλέον βρίσκεται στο πέμπτο έτος της – έχει περάσει σε μια νέα, πιο πολιτική φάση. Αν και η Ευρωζώνη έχει πραγματοποιήσει βήματα για την αντιμετώπιση της κρίσης, εντούτοις οι πολιτικές αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες που υφίστανται προσαρμογή και τις οικονομίες που προσφέρουν βοήθεια, αποτρέπουν την εύρεση μιας διαρκούς λύσης. Παράλληλα, το πολιτικό αδιέξοδο που παρατηρήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στις Η.Π.Α. για την διεύρυνση του ορίου του αμερικανικού χρέους, έχει αυξήσει την μεταβλητότητα και την αβεβαιότητα στις αγορές. Για την Ευρώπη, το ΔΝΤ θεωρεί ότι η βραδεία και αβέβαιη λύση στην ελληνική κρίση χρέους, κινδυνεύ-

 Οι πολιτικές αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες που υφίστανται προσαρμογή και τις οικονομίες που βοηθούν, αποτρέπουν την εύρεση λύσης ει να μεταβάλλει το εν λόγω πρόβλημα σε σοβαρή διεθνή οικονομική κρίση. Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης κατηγορούνται πλέον ευθέως ότι έχουν αφήσει την κατάσταση στην ελληνική οικονομία να επιδεινωθεί σημαντικά αντί εξ αρχής να “καυτηριάσουν την πληγή” υποχρεώνοντας την Ελλάδα να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του χρέους

της. Μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε βέβαια σημαντικές ζημιές στους ισολογισμούς πολλών ευρωπαϊκών τραπεζών που κατείχαν ελληνικά ομόλογα. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι η έκθεσή τους σε ελληνικά κρατικά και τραπεζικά ομόλογα μειώθηκε κατά 43,5 δισ. ευρώ μόνο κατά τη διάρκεια του 2010 σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τρά-

πεζας Διακανονισμών. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ασκήσει πιέσεις στο ΔΝΤ προκειμένου να υποβαθμίσει την εκτίμησή του για την ανάγκη επανακεφαλαιοποίησης των ευρωπαϊκών τραπεζών, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές άλλων ενεργητικών στους ισολογισμούς τους (αμερικανικά και γερμανικά ομόλογα) έχουν αυξηθεί και έχουν καλύψει την διαφορά από την απομείωση των τιμών που έχουν υποστεί οι τιμές των ομολόγων των προβληματικών κρατών της Ευρωζώνης. Από την πλευρά του, το ΔΝΤ έχει επισημάνει ότι η ανάλυσή του διατυπώνει απλώς μια συγκεκριμένη άποψη για την επίδραση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, δίχως να αποτελεί κανονικό stress test, ούτε αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των ευρωπαϊκών τραπεζών. Παράλληλα, αν προστεθούν οι τοποθετήσεις των τραπεζών σε τραπεζικά ενεργητικά των οποίων η αξία έχει επίσης διολισθήσει εξαιτίας της κρίσης, το σύνολο ανέρχεται στα 300 δισ. ευρώ. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο αποτελεί το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου αρκετών ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων προσεγγίζουν πλέον τα επίπεδα των ασφαλίστρων των κρατικών ομολόγων της Ισπανίας και της Ιταλίας. Για το λόγο αυτό Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επεξεργάζονται τον τελευταίο καιρό σχέδιο μετατροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) σε επενδυτική τράπεζα ειδικού σκοπού, με στόχο τη δυνατότητα κεφαλαιακής ενίσχυσης των ευρωπαϊκών τραπεζών. Υπενθυμίζεται ότι ο EFSF συνιστά προσωρινό μηχανισμό στήριξης και βάσει των αρχικών σχεδιασμών προβλέπεται να αντικατασταθεί στα μέσα του 2013 από τον Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης (ESM), ο οποίος θα διαθέτει κεφάλαια ύψους 500 δισ. ευρώ. Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν τους Ευρωπαίους ηγέτες να εξετάζουν την επίσπευση της δημιουργίας του ESM κατά ένα χρόνο, ήτοι το 2012, με στόχο την ταχύτερη αντιμετώπιση της κρίσης χρέους.


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

47

Η κρίση και τα βίαια γεγονότα Η ελληνική χρηματαγορά αναζητά τον χρονισμό τους για να τερματίσει την καθοδική της κίνηση α τρία δυνητικά σχέδια για την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης που συζητώνται αυτή την περίοδο στην ευρωζώνη, έχουν συνοπτικά ως εξής.

T

Ανάλυση της eZmarket Το σχέδιο Α βασίζεται στο σενάριο ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της 21ης Ιουλίου 2011 θα εφαρμοστεί όπως έχει. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή στην Ελλάδα ενός δεύτερου προγράμματος δανεισμού, ύψους 109 δις ευρώ. Το σχέδιο Β βασίζεται στη σκληρή αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους τον Οκτώβριο, σε ποσοστό που θα ξεπερνά το 50%, με απόφαση της ευρωζώνης. Το σχέδιο αυτό αποτελεί κλασική περίπτωση χρεωκοπίας μιας χώρας που ξεκινά από τους πιστωτές της. Στο σενάριο αυτό, η Ελλάδα θα παραμείνει στην ευρωζώνη, η οποία θα προσπαθήσει να υποστηρίξει τον τραπεζικό τομέα από την πλήρη κατάρρευση καθώς και για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε πλεονασματική τροχιά. Οι επιπτώσεις του είναι γνωστές, με σημαντικότερη την είσοδο των τραπεζών σε μια μεγάλη περιπέτεια και τις εντυπωσιακές ανακατατάξεις στον ευρύτερο τομέα. Το σχέδιο Γ βασίζεται στη θεώρηση ότι η Ελλάδα εκτιμά ότι η πορεία που ακολουθεί είναι αδιέξοδη και την οδηγεί ολοένα και πιο βαθιά μέσα την ύφεση. Επανεξετάζει την κατάσταση και αποφασίζει να πάρει ριζικά μέτρα, καταγγέλλοντας τη διόγκωση του

ΕΛΒΙΕΜΕΚΑγόρασε το 100% της AldimΤο σχέδιο Α βασίζεται στο σενάριο ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της 21ης Ιουλίου 2011 θα εφαρμοστεί όπως έχει

χρέους της (όχι το ίδιο το χρέος) και αρνούμενη να το πληρώσει για να διασφαλίσει την επιβίωση των πολιτών της. Βασική προϋπόθεση για τα σενάρια Α και Β, αποτελεί η εκχώρηση της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής στα όργανα της ευρωζώνης. Αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Γερμανίας να χρησιμοποιήσει την κρίση για να δημιουργήσει μια Νέα Ευρώπη. Η νέα μορφή της Ευρώπης της είναι απολύτως απαραίτητη για να

επιβιώσει στον παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Γερμανία χρειάζεται φθηνό, ειδικευμένο εργατικό δυναμικό (το οποίο βέβαια να μην μεταφερθεί στη Γερμανία) και ενεργειακούς πόρους. Όλες οι εξελίξεις μέχρι τώρα (εντός της ευρωζώνης) ήταν βασισμένες στο σχέδιο Α. Πρόσφατα παρουσιάστηκε μια σαφής μεταστροφή της ίδιας της Γερμανίας, η οποία πλέον δείχνει να ευνοεί αρκετά από τα στοιχεία του σχεδίου Β.

Στην αγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία Aldim Αναπτυξιακή Ανώνυμη Κατασκευαστική Τεχνική Κτηματική & Τουριστική Εταιρεία, η οποία είναι συμφερόντων Νικολάου Ρεμαντά και της οικογενείας του, προέβη η Ελβιεμέκ, έναντι του ποσού των 13.000 ευρώ, σε εφαρμογή της από 30/06/2011 απόφασης της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και της από 05/09/2011 απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου.

Στο 26,60% από 26,59% μεταβλήθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφων το προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Βιοκαρπέτ, κ. Ιωάννη Καντώνια του Αστερίου επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά την αγορά στις 28/9 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (3.000 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου) αξίας 970.10 ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

Με 26,60% ο Ι. Καντώνιας

Πολλά από τα παραπάνω (αν όχι όλα) θα κριθούν στην κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της 17ης Οκτωβρίου. Εάν σε αυτήν αποφασιστεί η χορήγηση του δεύτερου πακέτου βοήθειας προς την Ελλάδα και η ενεργοποίηση της ανταλλαγής ομολόγων, το σενάριο Α αποκτά συντριπτικές πιθανότητες και η Ελλάδα μπαίνει σε ένα νέο καθεστώς λειτουργίας, κάτω από τη στενή επιτήρηση της ευρωζώνης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το σενάριο Β (ελεγχόμενη χρεωκοπία εντός της ευρωζώνης) θα είναι το πιθανότερο. Αυτό δείχνουν μέχρι στιγμής οι αγορές με τη συμπεριφορά τους. Ο τελευταίος παράγοντας που θα καθορίσει τις εξελίξεις είναι η πορεία των διεθνών αγορών. Πιθανότατα να ευνοήσει την έναρξη μιας διαδικασίας ‘κάθαρσης’

BETA AXEΠEY: Σε συμφωνία απορροφήσεως διά εξαγοράς της FORTIUS FINANCE, κατέληξε η BETA Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της ΒΕΤΑ θα κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ενοποιημένης εταιρίας. Σε μία δύσκολη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η ΒΕΤΑ αποσκοπεί στο να ισχυροποιήσει τη θέση της στην ελληνική κεφαλαιαγορά λειτουργώντας ως πόλος έλξης αξιόλογων στελεχών. Η απορρόφηση της FORTIUS αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους και αφού γίνει ο απαραίτητος νομικός και οικονομικός έλεγχος. ΟΤΕ: Τη σύσταση “overweight” και την

στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με την Ελλάδα να αποτελεί το πρώτο παράδειγμα ‘κουρέματος χρεών’. Ο Οκτώβριος του 2011 μάλλον θα είναι πολύ σκληρός. Οι χρηματιστηριακές αξίες θα σας προσφερθούν σε απίστευτες τιμές. Όσοι διαθέτουν ρευστότητα θα πρέπει να προετοιμάζονται. Μετά από ένα ‘βίαιο’ γεγονός, μια διαδικασία έντονης ανάπτυξης θα ξεκινήσει αυτόματα από τις δυνάμεις της αγοράς. Η περίοδος όμως που συνδέεται με το βίαιο γεγονός χαρακτηρίζεται από τρομερή ψυχική καταπόνηση και μεγάλη ένταση. Η διατήρηση της ψυχραιμίας και η συναισθηματική ισορροπία την περίοδο αυτή είναι καθοριστικοί παράγοντες για την οικονομική επιβίωση των επενδυτών κυρίως αλλά και των πολιτών. Το κρίσιμο σημείο στη διαδικασία αυτή είναι ο εντοπισμός των εταιρειών που θα επιβιώσουν. Η διασπορά των τοποθετήσεων, η ορθή επιλογή, ο σωστός χρονισμός και το πυραμίδωμα είναι τα μέσα που θα μειώσουν το ρίσκο και θα οδηγήσουν σε τοποθετήσεις σε έναν ιστορικής σημασίας πυθμένα, εκεί που το έξυπνο χρήμα διαλύει την κοινωνία για να πάρει τον πλούτο της. Το βίαιο γεγονός που περιγράφεται παραπάνω (το ίδιο το γεγονός ή τον καθορισμό του χρονισμού του) αναζητά το ελληνικό χρηματιστήριο για να τερματίσει τη μακροχρόνια καθοδική του τάση. Η ανοδική διάσπαση της γραμμής περιορισμού Α300 από τον δείκτη FTSE-20, θα αποτελέσει την πρώτη θετική ένδειξη προς την κατεύθυνση αυτή.

τιμή-στόχο των 8 ευρώ, υπερδιπλάσια της τρέχουσας τιμής της μετοχής του ΟΤΕ, διατηρεί η Morgan Stanley σε έκθεσή της για τη μετοχή του οργανισμού. Ο οίκος εκτιμά τη θετική επίπτωση στα μεγέθη του οργανισμού από τη νέα συμφωνία με τους εργαζομένους στα 1 - 1,15 ευρώ ανά μετοχή. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Στις κορυφαίες επιλογές της συμπεριλαμβάνει τη μετοχή του Μυτιληναίου η National Securities με σύσταση “Outperform” και με τιμή στόχο τα, _6,2 που μεταφράζεται σε upside 96%. Η χρηματιστηριακή τονίζει τη σημαντική παρουσία στο εξωτερικό, με 80% των ενοποιημένων πωλήσεων από αγορές εκτός Ελλάδος. Ο όμιλος αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας και το επόμενο έτος αναμένεται να αποσπάσει μερίδιο αγοράς πάνω από 10%.


48 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

400

δισ. λίρες εκτιμάται ότι θα δαπανήσει η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας προκειμένου να επαναγοράσει ομόλογα στα πλαίσια ενός νέου γύρου ποσοτικής χαλάρωσης, σύμφωνα με έκθεση της Citigroup. Επιπλέον, υποβάθμισε τις προβλέψεις οικονομικής ανάπτυξης της Μ. Βρετανίας στο 1% το 2011 και στο 0,7% το 2012.E›Â...

DEAL news

200εκατ. δολάρια εκτιμάται η αξία του αργύρουπου βρέθηκε στο ναυάγιο του βρετανικού πλοίου SS Gairsoppa, 300 μίλια ανοικτά των ακτών της Ιρλανδίας. Πρόκειται για το βρετανικό εμπορικό πλοίο, που τορπίλισε γερμανικό υποβρύχιο τον Φεβρουάριο του 1941, ενώ εκτελούσε δρομολόγιο για το Υπουργείο Πολέμου της Βρετανίας.

2,3%

3.000 περίπου απολύσεις σχεδιάζει η αμυντική βιομηχανία BAE Systems στη Βρετανία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ένα μεγάλο πρόγραμμα περικοπών, στην προσπάθειά της να παραμείνει ανταγωνιστική στην αγορά εξοπλισμών.υποχώρησαν οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, σημειώνοντας πτώση για τέταρτο διαδοχικό μήνα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε ετήσια βάση στις 295.000.

Τη λύση της Ουάσινγκτον επιλέγ Ενίσχυση των κεφαλαίων των τραπεζών και του EFSF και αναδιάρθρωση 50 ε μια λύση «made in USA» φαίνεται ότι προσανατολίζονται τελικά οι Ευρωπαίοι για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. Παρά τις αρχικές αντιδράσεις στην πρόταση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Timothy Geithner για τη μόχλευση του ευρωπαϊκού μηχανισμού διάσωσης EFSF, όλα δείχνουν ότι η σκέψη αυτή θα αποτελεί βασικό κομμάτι του σχεδίου κατά της κρίσης.

Σ «Αν καθυστερείς, η μια κρίση θα διαδέχεται την άλλη»«Χρειάζεται μια κρίση για να κάνει το πολιτικά ανέφικτο, εφικτό. Υπό την πίεση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι ευρωπαϊκές αρχές υιοθετούν τα μέτρα εκείνα που κρίνουν ότι θα διατηρήσουν βιώσιμο το σύστημα. Ωστόσο πράττουν τα ελάχιστα και πολλές φορές με σημαντική καθυστέρηση. Με αυτόν τον τρόπο όμως, η μία κρίση οδηγεί στην επόμενη κρίση. Συνέπεια αυτού, η Ευρώπη δείχνει καταδικασμένη να βιώσει μια σειρά κρίσεων. Μέτρα που θα είχαν αποτέλεσμα αν είχαν υιοθετηθεί νωρίτερα, την ώρα που εφαρμόζονται όταν το αποδέχονται οι πολιτικοί, δεν αποδίδουν. Αυτό είναι το κλειδί για να καταλάβει κάποιος την ευρωπαϊκή κρίση». George Soros, μεγαλοεπενδυτής στο New York Review of Books

Αναγνωρίζοντας πλέον, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποπληρώσει το χρέος που τη βαραίνει, η Ευρώπη προετοιμάζεται για μια ευρεία αναδιάρθρωση και καταρτίζει σχέδια για την προστασία από αυτή των χωρών που θεωρούνται πολύ μεγάλες για να καταρρεύσουν και βέβαια πολύ μεγάλες για να διασωθούν. Γαλλικές και γερμανικές αρχές άρχι-

 «Οι Ευρωπαίοι ελπίζουν ότι το σχέδιο θα αντιμετωπίσει τον πανικό των αγορών και θα σταματήσει την κερδοσκοπική επίθεση σε ΙταλίαΙσπανία» σαν ήδη να δουλεύουν πάνω σε μία στρατηγική τριών σταδίων. Πηγές του ξένου Τύπου αναφέρουν ότι κατά τη συνάντηση του G20 στην Ουάσιγκτον έγινε σημαντική πρόοδος στο σχέδιο. Δεν είναι τυχαίο ότι το ανακοινωθέν του G20 που εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή έδινε προθεσμία έξι εβδομάδων για την επίλυση της κρίσης. Η λύση θα παρουσιαστεί στη Σύνοδο του G20 που θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου στις Κάννες. Το σχέδιο έχει ως εξής: Πρώτα θα πραγματοποιηθεί η κεφαλαιακή ενίσχυση των ευρωπαϊκών τραπεζών με πολλές δεκάδες δισ. ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ελληνική χρεοκοπία -και ενδεχομένως η πορτογαλική- δεν θα προκαλέσει συστημική κρίση. Οι αρχές ελπίζουν ότι κά-


DEAL news

4

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

Οκτωβρίου, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, θα παρουσιάσει το νέο iPhone η Apple. Η ανακοίνωση της εταιρείας, που έγραφε: «Ας μιλήσουμε για το iPhone», ήταν ένα από τα πιο πολύ-αναμενόμενα γεγονότα στη βιομηχανία της τεχνολογίας.7,6 δισ. δολαρίων αγωγή αντιμετωπίζει η εταιρεία συμβούλων Deloitte Touche Tohmatsu, γιατί απέτυχε να εντοπίσει την απάτη κατά τη διάρκεια λογιστικού ελέγχου μιας εταιρείας στεγαστικών δανείων, που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της κρίσης της στεγαστικής πίστης.

3oσυνεχόμενο μήνα υποχώρησε τον Σεπτέμβριο ο γερμανικός δείκτης επιχειρηματικού κλίματος Ifo. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 107,5 μονάδες και πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2010.

15πετρελαιοπηγές της Λιβύης έθεσε εκ νέου σε λειτουργία για την παραγωγή πετρελαίου η Eni. Η ιταλική εταιρία, καθώς και άλλες, όπως η γαλλική Total, επιχειρούν να αποκαταστήσουν το γρηγορότερο δυνατό τις δραστηριότητές τους στη χώρα.

Ο επικεφαλής της FED, Ben Bernanke

ει η Ευρώπη % του ελληνικού χρέους ποιες τράπεζες θα μπορέσουν να αντλήσουν από την αγορά τα κεφάλαια που χρειάζονται, όμως, διαφορετικά, θα λάβουν κρατική βοήθεια ή κεφάλαια από το European Financial Stability Facility (EFSF). Το δεύτερο στάδιο προβλέπει την ενίσχυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού διάσωσης EFSF. Οι αρχές έχουν υπολογίσει ότι απαιτούνται 2 τρισ. ευρώ προκειμένου να καλυφθούν όλες οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ιταλίας και της Ισπανίας, στην περίπτωση που οι χώρες αυτές βρεθούν αποκλεισμένες από τις αγορές ομολόγων. Τώρα, οι Ευρωπαίοι εξετάζουν λύσεις για τη μόχλευση του EFSF. Ουσιαστικά, ακολουθούν την πρόταση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Timothy Geither, έστω και εάν αρχικά είχαν δείξει να την απορρίπτουν. Το τρίτο στάδιο προβλέπει την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Πρόκειται, εξάλλου, για απαίτηση των Γερμανών, οι οποίοι ζητούν την ελληνική χρεοκοπία, αλλά και την παραμονή της χώρας μέσα στην Ευρωζώνη. Το σχέδιο προβλέ-

ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

Σχέδιο «twist» της FED για νέα ανάπτυξη στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Τίμοθι Γκάιτνερπει haircut 50% στο ελληνικό χρέος και τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος διάσωσης. Οι Ευρωπαίοι ελπίζουν ότι το σχέδιο θα αντιμετωπίσει τον πανικό των αγορών και θα σταματήσει την κερδοσκοπική επίθεση στην Ιταλία και την Ισπανία. Βέβαια, η υλοποίηση του σχεδίου δεν προβλέπεται εύκολη, αφού η Standard & Poor’s έσπευσε να προειδοποιήσει, ότι η μόχλευση του EFSF έως και στα 2 τρισ. δολάρια θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποβάθμιση της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κάνουν -κατά τη συνήθη τους πρακτική- αντικρουόμενες δηλώσεις για τη διεύρυνση του μηχανισμού, όμως, τουλάχιστον, η Ε.Ε. έχει πλέον μία πιστευτή λύση στην κρίση να παρουσιάσει.

Το σχέδιο της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ να αγοράσει μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα κατάφερε μεν να μειώσει τα επιτόκια δανεισμού, απέτυχε όμως να πείσει τους επενδυτές, ότι η συγκεκριμένη «ανορθόδοξη» νομισματική πολιτική θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε στην χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης, αμέσως μετά την ανακοίνωση της Fed, ότι θα προχωρήσει στην πώληση βραχυπρόθεσμων ομολόγων της τάξεως των 400 δισ. δολαρίων προκειμένου να επαναγοράσει μακροπρόθεσμα ομόλογα διάρκειας από 6 έως 30 ετών, ήταν η μεγαλύτερη από τον Δεκέμβριο του 2008, διήμερη πτώση των μετοχών. Όπως σημείωσε ο αναλυτής της Oppenheimer Funds Inc., Jerry Webman, «η Fed δεν θεώρησε απαραίτητο να εξηγήσει στους επενδυτές πώς το πρόγραμμα -επονομαζόμενο και ως ‘‘Operation Twist”- θα στηρίξει την οικονομία. Θα βοηθούσε, αν κάποιος διευκρίνιζε, πώς θα δουλέψει ο συγκεκριμένος μηχανισμός προκειμένου να δοθεί ώθηση στην αγορά». Η Κεντρική Τράπεζα έδωσε κάποιες απαντήσεις στο ιστολόγιό της, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα θα μειώσει το κόστος δανεισμού στα στεγαστικά δάνεια και στα επιχειρηματικά ομόλογα. Συγκεκριμένα αναφέρεται, ότι «το πρόγραμμα θα εξασφαλίσει περαιτέρω κίνητρα για την στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί σε συγκεκριμένους αριθμούς το μέγεθος της βοήθειας». Υπενθυμίζεται, ότι η Fed επαναγόρασε συνολικά ομόλογα χρέους της τάξεως των 2,3 τρισ. δολαρίων από τον Δεκέμβριο του 2008 έως τον περασμένο Ιούνιο -με δύο προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης- προκειμένου να μειώσει το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, την ώρα που το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας βρισκόταν ήδη σε μηδενικά επίπεδα. Παράλληλα, η Fed τον Αύγουστο ξεκαθάρισε ότι το βασικό επιτόκιο δανεισμού θα διατηρηθεί σε εύρος διακύμανσης μεταξύ 0-0,25% έως τα μέσα του 2013. Ωστόσο η Κεντρική Τράπεζα με την τελευταία ενέργειά της να προχωρήσει στο επονομαζόμενο «Operation Twist», θέτει τέρμα στις όποιες εικασίες για την ενδεχόμενη λήψη ενός τρίτου πακέτου ποσοτικής χαλάρωσης, επιβεβαιώνοντας εκείνους τους αναλυτές που υποστήριζαν ότι ο ισολογισμός της Fed είναι ήδη σημαντικά επιβαρυμένος για την εφαρμογή ανάλογου μέτρου.

49

Η εκδίωξη Kudrin προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για τη ρωσική οικονομία Ο Anton Siluanov ορίστηκε προσωρινός υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας, έπειτα από τη δραματική αποχώρηση από τη θέση του Alexei Kudrin. Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της πρόθεσης του Vladimir Putin να επιστρέψει στη ρωσική προεδρία, καθώς ο σημερινός πρόεδρος, Dmitry Medvedev έκανε γνωστό ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του Μαρτίου αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, προκάλεσε ένα ντόμινο στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο υπουργός Οικονομικών, Kudrin, που όπως πολλοί λένε ήλπιζε να πάρει τη θέση του πρωθυπουργού, βρέθηκε σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Medvedev. Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις Putin δήλωσε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση υπό τον Medvedev. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή του εξέφρασε και τη δυσαρέσκειά του με το πρόγραμμα δαπανών που ακολουθεί τελευταία η Ρωσία. «Τους τελευταίους μήνες, παρά τις επανειλημμένες αντιδράσεις μου, δημοσίως και μη, πάρθηκαν αποφάσεις σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική που χωρίς αμφιβολία αύξησαν τους κινδύνους της εφαρμογής του προϋπολογισμού», ανέφερε στην ανακοίνωση. Ο Kudrin θεωρείται βασικός σταθεροποιητικός παράγοντας της ρωσικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία και απολαμβάνει την εκτίμηση της διεθνούς κοινότητας. Η απομάκρυνσή του ανησυχεί τις αγορές, έστω και εάν ο 48χρονος αντικαταστάτης του, Siluanov, που υπήρξε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών από το 2005, θεωρείται ιδιαίτερα έμπειρος τεχνοκράτης.

«Η κεντρική τράπεζα επαναγόρασε συνολικά ομόλογα χρέους 2,3 τρισ. δολ. από τον Δεκέμβριο του 2008 έως τον περασμένο Ιούνιο»

Ο πρώην πλέον υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας, Alexei Kudrin


50 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

Άδοξο τέλος στην καριέρα Η «αποκαθήλωση» του μέχρι πρότινος κραταιού τραπεζίτη από την UBS ο όνομα του Oswald Gruebel θα γραφόταν στην ιστορία ως του Γερμανού που έσωσε και τις δύο μεγάλες ελβετικές τράπεζες από το χείλος της καταστροφής. Όμως, τα 2,3 δισ. δολάρια που χάθηκαν σε μια στιγμή, σε κάποια κατά τα άλλα βαρετή γωνιά του trading floor της UBS του στέρησαν την τιμή.

Τ

Ο Γερμανός, πρώην πλέον διευθύνων σύμβουλος της UBS, Oswald Gruebel

Ο ίδιος ο Gruebel άρχισε την καριέρα του ως trader, για να φτάσει να γίνει διευθύνων σύμβουλος της UBS. Από τη θέση αυτή παραιτήθηκε το περασμένο Σάββατο, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τις μη εγκεκριμένες συναλλαγές του 31χρονου trader της τράπεζας, Kweku Adoboli. Ο Adoboli έχει συλληφθεί και κατηγορείται για απάτη. «Το ότι ήταν δυνατόν κάποιος από τους traders μας στο Λονδίνο να εκθέσει την τράπεζα σε ζημιά δισ. με σόκαρε βαθιά, όπως και όλους μας», έγραψε ο Gruebel σε σημείωμά του προς το προσωπικό της τράπεζας. Ο πρόεδρος της τράπεζας, Kaspar Villiger, διαβεβαίωσε ότι ο “Ossie” είχε ακόμα τη στήριξη του διοικητικού συμβουλίου όταν αποφάσισε να παραιτηθεί. Η απόφασή του αυτή ήρθε έπειτα από αρκετές συζητήσεις μεταξύ του, είπε, θέλοντας να ξεκαθαρίσει ότι η UBS δεν ζήτησε το... κεφάλι του Gruebel. Ο 67χρονος Gruebel, βετεράνος του banking, είχε βγει στη σύνταξη, αλλά επέστρεψε στην ενεργό δράση το 2009,

όταν η UBS του ζήτησε να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τη σοβαρή κρίση που βίωνε, υπό το βάρος των τοξικών τίτλων και των φορολογικών σκανδάλων. Ο Gruebel ήταν πιο γνωστός για τη θητεία του στο μεγάλο ανταγωνιστή της UBS, την Credit Suisse. Μια τράπεζα που έδειχνε «επιρρεπής στα ατυχήματα» είχε μεταλλαχθεί στα χέρια του Gruebel. Τελικά, αυτός την άφησε σε πολύ κατάσταση, υπό την ευθύνη του προστατευόμενου του, Brady Dougan. Έτσι, η Credit Suisse θεωρήθηκε μιαΤα 2,3 δισ. δολάρια που χάθηκαν εξαιτίας των μη εγκεκριμένων συναλλαγών ενός trader σόκαραν την διεθνή αγορά

όλις 11 μήνες παρέμεινε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Hewlett Packard ο Leo Apotheker. Η εταιρεία τον αντικατέστησε με την πρώην επικεφαλής της eBay, Meg Whitman. Όμως, η αγορά αμφισβητεί την προσδοκία ότι η αλλαγή αυτή θα δώσει τέλος στις αναταραχές που βιώνει μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου.Μ

Ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Hewlett Packard, Leo Apotheker

Πολλά ερωτήματα ως προς το μέλλον και τη στρατηγική της Hewlett Packard επιμένουν. Όπως για παράδειγμα γύρω από το σχέδιό της να προχωρήσει στην απόσχιση της μονάδας προσωπικής υπολογιστών. Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε για να συστήνει και πάλι της Whitman στη Wall Street, η εταιρεία έγινε αποδέκτης της επιφυλακτικότητας των αναλυτών. Ο πρόεδρος της Hewlett Packard, Ray Lane, ερωτήθηκε εάν η εταιρεία βιάζεται να καταλήξει σε αποφάσεις, όπως πολλοί είχαν πει και για την πρόσληψη του Apotheker, πέρυσι, μετά την απόλυση του προκατόχου του. Ο Lane επιχείρησε να υπερασπιστεί την επιλογή της Whitman καθώς και την απόφαση του δ.σ. της εταιρείας να μην προχωρήσει σε επίσημη αναζήτηση CEO. Όπως είπε, η H-P είχε ακόμα στη διάθεσή της τα αποτελέσματα της εκτενούς αναζήτησης που είχε κάνει μετά την απομάκρυνση του τότε CEO της, Mark Hurd, πέρυσι. «Εάν πιστεύαμε ότι υπήρχε καλύ-

τερη επιλογή κάπου εκεί έξω, θα προχωρούσαμε σε νέα αναζήτηση», είπε, επαινώντας την Whitman, που ήταν CEO της eBay για μία δεκαετία, έως το 2008 και στη συνέχεια μπήκε στο δ.σ. της H-P. Πάντως, η 55χρονη Whitman δήλωσε ότι υιοθετεί τη στρατηγική που χάραξε ο Apotheker. Πέραν της διερεύνησης της πιθανής απόσχισης της εσόδων 40 δισ. δολαρίων το χρόνο μονάδας PC, η Hewlett Packard έχει συμφωνήσει να πληρώσει 10,3 δισ. δολάρια για να εξαγοράσει τη βρετανική εταιρεία λογισμικού Autonomy. Παράλληλα, εγκατέλειψε τη δημιουργία του τάμπλετ TouchPad. Πρόκειται για κινήσεις που προκάλεσαν την οργή πελατών, μετόχων και αναλυτών. «Πιστεύω ότι η στρατηγική είναι σωστή», είπε η Whitman. Άνθρωποι που γνωρίζουν αποδίδουν την απόλυση του Apotheker όχι σε αυτή τη στρατηγική, αλλά στην αποτυχία της Hewlett Packard, υπό την ηγεσία του, να επιτύχει τους στόχους της για τα τριμη-

από τις λίγες τράπεζες που βγήκαν ισχυρές από την κρίση του 2008. Αντίθετα, η UBS εγκαταλείπει τη φιλοδοξία να ανταγωνιστεί τους ισχυρότερους του κόσμου στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής. Ο νέος επικεφαλής της, Sergio Ermotti ανακοίνωσε ότι στο μέλλον, η τράπεζα θα προσφέρει μόνο τα προϊόντα που χρειάζονται οι πλούσιοι πελάτες του private banking. Για να αποτρέψει ένα νέο φαινόμενο Adoboli, η UBS θα συρρικνωθεί. Σίγουρα, δεν πρόκειται για την κληρονομιά που ήλπιζε να αφήσει πίσω του ο Gruebel. Ορφανό του πολέμου, που μεγάλωσε με τους παππούδες του, ο Gruebel είναι ο αρχετυπικός trader. Μπήκε στο banking από τα 17 του, ως μαθητευόμενος της Deutsche Bank, χωρίς να έχει σπουδάσει. «Μέσα του, ήταν πάντα ένας trader. Ο κόσμος ένιωθε δέος μπροστά του και εκείνος δεν ανεχόταν τους ανόητους», έλεγε πρώην συνεργάτης του από την Credit Suisse. Ως επικεφαλής της Credit Suisse, εμφανιζόταν στο trading floor σχεδόν καθημερινά και ρωτούσε τους traders για τα στοιχήματά τους. «Η αγορά είναι ο φίλος σου, πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό», τους έλεγε, προ-

νιαία αποτελέσματά της. Επιπλέον, αντιδράσεις είχε προκαλέσει το γεγονός ότι ο προηγούμενος CEO συμβουλευόταν μόνο ελάχιστα άτομα, και άφηνε τα υπόλοιπα υψηλόβαθμα στελέχη έξω από τις συζητήσεις για ζητήματα καίρια σημασίας για το μέλλον της εταιρείας. Για παράδειγμα, λέγεται ότι ο Apotheker δεν είχε ενημερώσει τον επικεφαλής της μονάδας PC, Todd Bradley, γύρω από το σχέδιο για την απόσχιση της μονάδας, παρά μόνο μερικές ημέρες πριν αυτό ανακοινωθεί και επίσημα. Η ανακοίνωση, τον Αύγουστο, και η συμφωνία για την εξαγορά της Autonomy, που οδήγησε στην πτώση της μετοχής της H-P κατά 20%, άφησαν τον Apotheker ανίκανο να εξηγήσει τις κινήσεις του στους επενδυτές. Έτσι, το δ.σ. αποφάσισε ότι έπρεπε να φύγει. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο στο σήριαλ της κρίσης που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια σε μια εταιρεία είδωλο της Silicon Valley. Την τελευταία δεκαετία, η H-P ταλαιπωρήθηκε από την έντονα αμφιλεγόμενη εξαγορά της Compaq Computer το 2002, την αποχώρηση της επίσης αμφι-

Ο APOTHEKER ΕΦΥΓΕ, H WHITMAN ΗΡΘΕ…

Σαν τα…πουκάμισα αλλάζουν οι CEO στην HP


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

51

του Gruebel TÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Δ∏™ Δ∂á∏™ Στο σφυρί έργα τέχνης χρεοκοπημένων Ιρλανδών Πρόκειται για κατασκευαστές με τεράστια τραπεζικά χρέη Η τράπεζα UBS θεωρείται από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη

ειδοποιώντας τους ότι το να βλέπουν την αγορά σαν τον αντίπαλο, είναι συνταγή αποτυχίας. Του άρεσαν οι έντονες συγκινήσεις. Αγαπούσε τα σπορ αυτοκίνητα και την ταχύτητα, κάτι που δεν έκρυψε όταν πια μετακόμισε στο Λονδίνο, αγοράζοντας μια κίτρινη Ferrari. Παρότι θεωρείτο τραχύς, κατάφερνε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων μπροστά σε μεγάλα κοινά επιχειρηματιών ή πελατών της τράπεζας. Στις ομιλίες του, όπου ποτέ δεν χρησιμοποιούσε σημειώσεις, συνήθιζε να βγαίνει εκτός προγράμματος, για να μιλήσει για το μεγάλο του πάθος: Τις αγορές. Ο ίδιος, εξάλλου, έλεγε στους φίλους του ότι όταν θέλει να χαλαρώσει, συνηθίζει να σκέφτεται τις αγορές. Τώρα, συνταξιούχος και πάλι, μάλλον θα περνά τις ώρες του μπροστά σε μια σειρά από οθόνες, και όχι σκαλίζοντας τον κήπο.

το σφυρί βγαίνουν 14 έργα τέχνης από την bad bank της Ιρλανδίας, τον οργανισμό National Asset Management Agency που δημιουργήθηκε για να αναλάβει όλα τα τοξικά περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών και να εξυγιάνει το σύστημα.

Σ

Ανάμεσα στα έργα συγκαταλέγονται πίνακες των Andy Warhol και Jack B. Yeats, οι οποίοι κατασχέθηκαν καθώς είχαν δοθεί ως εγγύηση από έναν κατασκευαστή ακινήτων που αδυνατούσε να αποπληρώσει τα δάνειά του. Η NAMA δεν έκανε γνωστή την ταυτότητα του δανειολήπτη, όμως, πληροφορίες του ξένου Τύπου αναφέρουν ότι πρόκειται για τον Ιρλανδό κατασκευαστή Derek Quinlan. Ο επιχειρηματίας ανήκει σε μια πολυπληθή ομάδα Ιρλανδών κατασκευαστών που δεν μπορούν να αποπληρώσουν όσα χρωστούν στις τράπεζες. Μάλιστα, ο Quinlan αγνοείται.

Ο οίκος δημοπρασιών Christie’s υπολογίζει ότι τρεις από τους πίνακες, μεταξύ των οποίων το “Dollar Sign” του Warhol και το “Ace Airport” του Alex Katz, θα μπορούσαν να πουληθούν αντί τουλάχιστον 800.000 δολαρίων στις αρχές του Νοεμβρίου, στη Νέα Υόρκη. Έντεκα άλλοι πίνακες, όπως έργα των Roderic O’Connor, William Scott, Paul Henry και Yeats, θα πουληθούν σε διαφορετική δημοπρασία, αργότερα μέσα στο μήνα στο Λονδίνο, και αναμένεται να συγκεντρώσουν έως 1,1 εκατ. στερλίνες (1,7 εκατ. δολάρια). Πρόκειται για ένα δυστυχές τέλος στην επαγγελματική πορεία του Quinlan, ο οποίος ήταν ανώτερος επιθεωρητής της ιρλανδικής εφορίας. Στη συνέχεια, λειτούργησε ως σύμβουλος σε μεγάλα projects ακινήτων κατά τη διάρκεια της άνθησης του συγκεκριμένου κλάδου στη χώρα του. Μάλιστα, συμβούλεψε Ιρλανδούς επενδυτές ακόμα και σε μεγάλα διεθνή deals, όπως η αγορά του Savoy Hotel Group στο Λονδίνο, το 2004. Το σκάσιμο της φούσκας των ακινήτων έκανε αναγκαία τη δημιουργία της NAMA, πριν από δύο χρόνια. Έτσι, ο οργανισμός συγκέντρωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που είχαν πάρει από τις εμπορικές τράπεζες της Ιρλανδίας οι επιχειρηματίες της εποχής του πάρτι.Ανάμεσα στους πίνακες συγκαταλέγονται κι εκείνοι των Andy Warhol και Jack B. Yeats, που εκτιμάται πως θα πουληθούν 800.000 δολ.

Συνολικά, η NAMA έδωσε σε πέντε τράπεζες το ποσό των 30,5 δισ. ευρώ, για να πάρει χαρτοφυλάκια δανείων ύψους 72,3 δισ. ευρώ. Η ιρλανδική κυβέρνηση υπολογίζει ότι έως το τέλος της κρίσης, οι τράπεζές της θα έχουν χρειαστεί σχεδόν 71 δισ. ευρώ σε κεφαλαιακές ενισχύσεις.

Το έργο του Andy Warhol, “Dollar Sign”

H νέα CEO, Meg Whitman «μετακόμισε» από την εταιρεία eBay

λεγόμενης CEO της, Carly Fiorina το 2005 και δύο σκάνδαλα. Πρώτα, αποκαλύφθηκε ότι η εταιρεία κατασκόπευε μέλη του δ.σ. της και δημοσιογράφους και μετά ότι ο τότε CEO της, Mark Hurd έδωσε σε συνεργάτιδά του το δικαίωμα να τον κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση. Επί των ημερών του Apotheker, η κεφαλαιοποίηση της H-P μειώθηκε στο μισό, λόγω των συνεχών αρνητικών εκπλήξεων στα τριμηνιαία αποτελέσματα και των στρατηγικών αλλαγών.

Ο οίκος Christie’s θα αναλάβει την δημοπρασία

Ο Ιρλανδός κατασκευαστής, Derek Quinlan


52 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

«Γαλλικό «άρωμα» από την KATHY HEYNDELS» Το μυστήριο και η αύρα της εποχής των αρχών του 19ου αιώνα με επίκεντρο τη Γαλλία ,αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης του οίκου για τον φετινό χειμώνα. Φιγούρες εκκεντρικές, ατίθασες, γεμάτες ανεμελιά, με ύφος επαναστατικό, λάτρεις του πάθους της ορμής και της πολυτέλειας. Με έμφαση στα φορέματα από δαντέλα και στις γούνες, τα

στενά μπούστο-σορτς , πλαισιωμένα από ολομέταξα υφάσματα. Το leaser δέρμα και το φίδι δεμένα με κορδόνια και φερμουάρ δημιουργούν την απόλυτη επανάσταση. Η υφή αλλάζει ,φτάνει στα ύψη της υπέρβασης και τονίζει “τη γυναίκα”. Η συλλογή είναι πλαισιωμένη από μία λαμπερή παλέτα χρωμάτων και αποχρώσεων. Τα νυφικά δεν θα μπο-

ρούσαν παρά να είναι η αποθέωση της boheme εποχής, φτιαγμένα από δαντέλες satin duchesse, με φτερά και Swarovski μας φέρνουν στο μυαλό τον αέρα μιας άλλης εποχής δεμένης απόλυτα με του σήμερα. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Nissan όπου το νέο Nissan Micra “έκλεψε” την παράσταση στην είσοδο του χώρου επίδειξης.

Ο Γιάννης Τόγκος, ανάμεσα στα μοντέλα του Υβόνη Μπόσνιακ

Κάθυ Χέιντελς, Τζένη Οικονόμου Τζένη Οικονόμου, Νίκος Παπαζήσης, Ιζιάνα Τριανταφύλλου, Τάσος Ντός

Μάιρα Χρυσοχόου, Νικόλ Μαρίνου (Τμήμα Marketing της Nissan)

«Το λαμπερό πάρτι των MTV & Bacardi» Το Bacardi και το MTV Together ολοκλήρωσαν τα ανατρεπτικά Like it Live Parties με το 5ο κατά σειρά party τους στο Club MIRROR προσφέροντας ένα βράδυ γεμάτο μουσική, διασκέδαση και απολαυστικά cocktails. Ο χώρος γέμισε από τις νεανικές παρέες της Αθήνας, ενώ τις εντυπώσεις έκλεψαν τα “Κόκκινα Χαλιά” τα οποία εμφανίστηκαν Live. Η συνεργασία του Bacardi με το MTV, αλλά και τα μοναδικά parties που την ακολούθησαν μονοπώλησαν τις βραδινές μας εξόδους και για τον interactive χαρακτήρα τους, αφού για το κάθε party οι επιλογές της μουσικής των cocktails ακόμα και του dress code ήταν απόφαση όλων μας. Φούλη Αθανασίου (Marketing Manager Bacardi Hellas), Διονύσης Βουρλούμης, Σοφία Τερζοπούλου (Senior Brand Manager Bacardi Hellas)

Έστελ. Βασιλική Αρβανιτά κη MTV

Κόκκινα Χαλιά Σπύρος Πώρος

Νίκος Κριθαριώτης, Θαλής Πιτούλης


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

53

CARMINA BURANA με σκοπό την… ΕΠΑΝΟΔΟ στο Ηρώδειο Κατάμεστο ήταν το Ωδείο Ηρώδου Αττικού στη πρώτη συναυλία που δόθηκε με το έργο Carmina Burana του Carl Orff με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ. Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού ο οποίος διεύθυνε άνευ παρτιτούρας από μνήμης ολόκληρο το έργο. Ο Λουκάς Καρυτινός, βαθύς γνώστης του δυτικού συμφωνικού ρεπερτορίου, κατάφερε να εμπνεύσει και να οδηγήσει τους καλλιτέχνες στο μέγιστο της απόδοσής τους. Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε η εκτέλεση των χορωδιών και της ορχήστρας καθώς και οι ερμηνείες της Λουκίας Σπανάκη και του Νίκου Σπανού. Το μεγάλο στοίχημα της ερμηνείας του έργου κέρδισε ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος πέραν των φωνητικών του

δυνατοτήτων ανέδειξε για άλλη μία φορά την ερμηνευτική του δεινότητα. Το κοινό ενθουσιασμένο τον επευφημούσε και ξεσπούσε σε χειροκροτήματα διακόπτοντας το έργο. Η συναυλία δόθηκε για τους σκοπούς της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζόμενων. Η Ελισάβετ Παπαγεωργίου με την πρωτοβουλία της οποίας πραγματοποιήθηκε η συναυλία, παρέθεσε δείπνο στο οποίο παρακάθισαν ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, Γιάννης Ιωαννίδης, ο κ. Γιάννης Α. Πανούσης εγκληματολόγος, ο κ. Νέστωρ Κουράκης εγκληματολόγος καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, η κ. Γέλη Αγγελοπούλου πρόεδρος του Συλλόγου Επανένταξης Εθισμένων «Επιστροφή», ο κ. Γιώργος Νικολόπουλος, πρόεδρος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ κ.α.

Δημήτρης Παπαδημητρίου, Φωτεινή Δάρα Μάριος Φραγκούλης, Ελισάβετ Παπαγεωργίου, Λουκάς Καρυτινός

Μάριος Φραγκούλης, Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Φωτεινή Μηλιώνη (Διευθύντρια “Επάνοδος”, Γιώργος Νικολόπουλος (Πρόεδρος “Επάνοδος”)

Τατιάνα Παπαγεωργίου, Μαρία Καρυτινού

«Η GALLERIA ILLY 2011 στις… υπηρεσίες της τέχνης» Η Illycaffe s.p.A. , ο Ιταλικός Οίκος παραγωγής espresso διοργάνωσε στο Λονδίνο την GALLERIA ILLY 2011. όπου καταξιωμένοι καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πιστοποιώντας τη συνεπή , μακρόχρονη σύνδεση της εταιρίας με την Τέχνη και την Επιστήμη. Ο προσωρινός εκθεσιακός χώρος – που επισήμως εγκαινιάστηκε από τον Michelangelo Pistoletto, φιλοξενεί ποικίλα προγράμματα τέχνης: λογοτεχνίας, επιστήμης, σχεδίασης καθώς και εκδηλώσεις γύρω από τρόφιμα και ποτά, που θα παρουσιάζουν διεθνούς φήμης καλλιτέχνες όπως οι: Marina Abramovic, Hans Ulrich Obrist και Carlito Carvalhosa. Την ξεχωριστή διακόσμηση στα είδη φωτισμού και έπιπλα έχουν επιμεληθεί οι διάσημοι οίκοι: FLOS και Moroso.

Mr. C. Moroso & Νιόβη Καλλέργη (illy-kafea)

Andrea Illy, Michelangelo Pistoletto

Michelangelo Pistoletto, Patricia Moroso, C Flos, Andrea Illy

Didier Lafond, Patricia Moroso, Ricardo Illy, Νιόβη Καλλέργη (illy-kafea)

Η Turkish Airlines ενώνει Κορέα-Ελλάδα Το δεύτερο ταξίδι της Turkish Airlines στην Ελλάδα με τη συμμετοχή αυτή την φορά ταξιδιωτικών πρακτόρων από την Κορέα, είναι γεγονός. Όπως τόνισε η γενική διευθύντρια της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας στην Ελλάδα, κ. Gulay Ozturk, σκοπός τους είναι να δημιουργήσει ένα νέο τουριστικό ρεύμα από την Κορέα, έναν (μόνο) από τους 190 προορισμούς που διαθέτει αυτή τη στιγμή στο δίκτυό της. Τη σπουδαιότητα αυτής της ενέργειας και τα παράπλευρα οφέλη, ανέδειξε μέ-

σα από τον χαιρετισμό που απηύθυνε στους Κορεάτες, ο περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Αρναουτάκης. “Στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη μείωση των τουριστών και την αύξηση των επισκεπτών στην Κρήτη, οι αγορές της Ασίας αποτελούν μέρος των στρατηγικών μας, για την επιτυχία αυτού του ποιοτικού στόχου στα επόμενα χρόνια». Πρώτος σταθμός της δεκατετραμελούς αποστολής, ήταν η Αθήνα. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο “Grande Bretagne” και

είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, το Νέο Μουσείο, το Καλλιμάρμαρο και να περιηγηθούν στα γραφικά σοκάκια της Πλάκας. Ακολούθησε το ταξίδι στην Κρήτη και τον Άγιο Νικόλαο, όπου οι φιλοξενούμενοι της THY ξεναγήθηκαν στο ανάκτορο της Κνωσού και στη συνέχεια μετέβησαν στην Ελούντα και το ξενοδοχείο “Elounda Mare”. Την αποστολή υποδέχθηκε η οικογένεια Κοκοτού, ενώ ακολούθησε ξενάγηση στα τρία ξενοδοχειακά συγκροτήματα.


54 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

BRIEFING

room

BRIEFING

room

BRIEFING

room

BRIEFING

room

BRIEFING

room

Επιμέλεια: ΑΝΝΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔOY

• Ποιος είπε ότι η Ελλάδα θα προλάβει τις ασφυκτικές προθεσμίες της ITU για το 2015 για την μετάβαση στις ψηφιακές εκπομπές; Όπως αναμενόταν, προέκυψαν νέες δυσκολίες που φέρνουν καθυστερήσεις. • Η σημαντικότερη, είναι η καθυστέρηση της ανάθεσης του σχεδιασμού του Χάρτη Συχνοτήτων (με τη… γνωστή διαδικασία των διαγωνισμών που ακυρώνονται και επαναλαμβάνονται, αφού κατατέθηκαν 2 αντί των τριών προσφορών που προβλέπονται). Έτσι, χωρίς τον Χάρτη, δεν υπάρχει καν ζήτημα νόμιμης ψηφιακής εκπομπής, παρά μόνο… προσωρινής. • Από την άλλη, «λείπει» ακόμα και η σχετική υπουργική απόφαση του αριθμού των καναλιών που θα αδειοδοτηθούν για ψηφιακή εκπομπή ανά την Ελλάδα. Και, χωρίς αυτή την απόφαση (πρέπει να υπογραφεί από τον Υπουργό Επικρατείας) δεν μπορεί να σχεδιαστεί Χάρτης. • Ακόμα και αν ολοκληρωθεί όμως αυτή η διαδικασία, λόγω του διατρητού της χαρακτήρα (λόγω της διαδικασίας που έχει ακολουθηθεί) αναμένεται ότι τα κανάλια που θα μείνουν εκτός Χάρτη, θα προσφύγουν στο ΣτΕ. Και με δεδομένο το γεγονός ότι από την ώρα της εκπόνησης του Χάρτη μέχρι την κάλυψη όλων των σημείων εκπομπής χρειάζονται τουλάχιστον δύο χρόνια, η προθεσμία της ITU για τον Ιούνιο του 2015, μοιάζει ανέφικτη. -Η καθυστέρηση αυτή, επηρρεάζει και μια σειρά από άλλους τομείς και θέματα, όπως το ψηφιακό μέρισμα από την αξιοποίηση του οποίου, το Δημόσιο, βάσει του Μνημονίου, θα έχει έσοδα ύψους 300 εκατ. ευρώ στη διετία 2012-2013. -Πρακτικά, δεν είναι δυνατό ούτε να προσδιοριστεί ούτε να αξιολογηθεί το ψηφιακό μέρισμα και απουσία και οικονομικής μελέτης, πέραν της αποτυχίας στη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, θεωρείται βέβαιη και αθέτηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης. Είναι μάλλον απίθανο να κερδίσει έσοδα από το ψηφιακό μέρισμα, ύψους 100 εκατ. ευρώ το 2012 και 200 εκατ. ευρώ το 2013.

Το δάνειο «ηρεμεί» την Ελευθεροτυπία Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα 8 εκατ. ευρώ που εκταμιεύει η Alpha λίμα έστω και πρόσκαιρης ηρεμίας στην «τρικυμισμένη» ΧΚ Τεγόπουλος φέρνει η ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρίας. Όπως είχε αποκαλύψει η “Deal” η Μάνια Τεγοπούλου ήρθε σε συμφωνία με την Alpha Bank για την άμεση καταβολή δανείου ύψους 8 εκατομμυρίων, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και με άλλες τράπεζες. Φυσικά, όπως εξηγούν τα στελέχη της εταιρίας, μπορεί το άνοιγμα της τραπεζικής στρόφιγγας να σημαίνει αυστηρή εφαρμογή του business plan (το οποίο προβλέπει μεγάλες περικοπές σε προσωπικό και λειτουργικά έξοδα), όμως εξανεμίζει τις όποιες φήμες για δυσάρεστες εξελίξεις.

K

Το δάνειο που θα λάβει τις επόμενες ημέρες η ΧΚ Τεγόπουλος από την Alpha θα είναι στενά συνδεδεμένο με τις περικοπές. Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια επίσημης ενημέρωσης, ο γενικός διευθυντής της εταιρ ί α ς , Αντώνης Πολυκανδριώτης, αναμένεται από ώρα σε ώρα η υπογραφή του δανείου, ώστε να γίνει η γενική εκταμίευση. Και, από την ώρα της υπογρα-

φής, θα χρειαστούν 20 μέρες για να γίνει η εκταμίευσή του. Και πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα; Όπως εξηγεί ο κ. Πολυκανδριώτης, από το δάνειο των 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα 3 εκατομμύρια, θα κατευθυνθούν για τη μισθοδοσία. Εξ’ αυτών των 3 εκατομμυρίων, το 1 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί άμεσα, για τα οφειλόμενα των μισθών Ιουλίου- Αυγούστου. Απομένουν άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά, θα χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που κατά πάσα πιθανότητα θα εφαρμοστεί για τη μείωση του προσωπικού τουλάχιστον κατά 30%. Η άντληση των χρημάτων του δανείου, άλλωστε, θα συνδέεται σε απόλυτο βαθμό με το ρυθμό απομάκρυνσης εργαζομένων από την εταιρία. Στόχος της ΧΚ Τεγόπουλος είναι να «θεσμοθετηθεί» ένα πριμ αποχώρησης,

κάτι όμως που προς το παρόν δεν διαφαίνεται με βάση την οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την διασφάλιση της καταβολής των εγγυήσεων, η διοίκηση της ΧΚ Τεγόπουλος, απαντά πως αυτή εξαρτάται από τη συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας. Από εκεί και πέρα η εταιρία, ταυτόχρονα με τη σχεδιαζόμενη απομάκρυνση του 30% του προσωπικού, σχεδιάζει την αλλαγή του περιεχομένου που παράγει, τόσο στην έντυπη και την ηλεκτρονική μορφή της Ελευθεροτυπίας. Στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων του φύλλου, καθώς και η αξιοποίηση της υψηλής επισκεψιμότητας του site της εφημερίδας, με τη δημιουργία και νέων εφαρμογών και την εισροή, φυσικά, μεγαλύτερης διαφημιστικής δαπάνης.

Οι περίεργες σχέσεις στη διαφημιστική αγορά Όπως είναι φυσικό, σε αυτές τις δύσκολες μέρες, για το διαγωνισμό της Εθνικής σφάζονται παλικάρια. Μερικά όμως, κάνουν και πολλά φάουλ, παραγνωρίζοντας ότι η διαφημιστική πιάτσα είναι πολύ μικρή και οι «πονηροί» γρήγορα αποκαλύπτονται. Και αυτό γιατί ένας εκ των συμμετεχόντων, η Aegis Media (Carat) από τη μία έχει ως πελάτη εται-

ρία της Αγροτικής Τράπεζας και από την άλλη έχει ουσιαστική συνεργασία (επί της ουσίας διαπραγματεύονται από κοινού τους τζίρους τους) με την Tempo OMD Hellas. Ξέρετε όμως ποια είναι η Tempo OMD Hellas και ποιον πελάτη έχει; Είναι συμφερόντων του κυρίου Παπαπολύζου και έχει πελάτη την Alpha Bank. Α! Και μια μικρή λεπτο-

μέρεια. Πολλοί ισχυρίζονται ότι πίσω από τη Newtons, την εταιρία των πρώην στελεχών της Leo Burnett (εταιρία που συνεργαζόταν με την Εθνική)

είναι ο κ. Παπαπολύζος. Είναι το ίδιο πρόσωπο που φημολογείται ότι έχει στενή συνεργασία με την Adel, που επίσης συμμετέχει στο διαγωνισμό της Εθνικής. Πολλές συμπτώσεις που γίνονται ακόμα μεγαλύτερες, εάν αναλογιστεί κανείς τις σχέσεις των παραπάνω με την υπόθεση Alter. Αλλά για το τελευταίο, υπάρχει και συνέχεια…


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ MEDIA Φήμες θέλουν τον Νίκο Ευαγγελάτο, ιδιοκτήτη μιας σειράς διαδικτυακών τόπων να διαπραγματεύεται σύμπραξη με τον όμιλο Οντόνι, ο οποίος έχει παρουσία, κυρίως με αθλητικά Portals. Η μορφή της συνεργασίας δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, ωστόσο η πρόσφατη συμφωνία του ενημερωτικού site Newsit με το WeatherTV (ενημέρωση καιρού), ίσως αποτελεί προάγγελο επόμενων κινήσεων. Επισημαίνουμε πάντως πως περί συνεργασίας του με τον συγκεκριμένο όμιλο, έχουν ξανακουστεί και παλιότερα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει κάτι. Πάντως, η αλήθεια είναι πως ο Ν. Ευαγγελάτος, καιρό τώρα σκέφτεται να «επεκτείνει» τις δραστηριότητές του.

Τι «ψήνει» ο Τράγκας; Τις προσεχείς ημέρες στον διαδικτυακό πλανήτη πρόκειται να εμφανιστεί το νέο εξειδικευμένο site για τους διαβητικούς που θα φέρει την υπογραφή του Γιώργου Τράγκα. Ο δημοσιογράφος δε χάνει χρόνο, καθώς έχει αρχίσει να διαφημίζει το νέο εγχείρημά του μέσα από την πρωινή ραδιοφωνική του εκπομπή.

Ένταση στις σχέσεις Ν.Δ. και ΣΚΑΙ Μόνο τυχαίο δεν θα πρέπει να θεωρείται το γεγονός ότι δεν δόθηκε ερώτηση στον ΣΚΑΙ, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Αντώνη Σαμαρά στη φετινή Δ.Ε.Θ. Στη Συγγρού έχουν πολλά παράπονα – και δεν το κρύβουν- από το Συ-

γκρότημα του Νέου Φαλήρου. Κάποιοι, λένε, ότι θα δούμε πολλά ακόμη επεισόδια…

Αλλάζει έδρα το Champions League Τα αναλογικά κανάλια εθνικής εμβέλειας που μεταδίδουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες του Champions League και του Europa League (Mega, ΝΕΤ, ANT1), είναι έτοιμα να διακόψουν από την επόμενη σεζόν τη μετάδοσή τους. Αιτία αποτελεί, φυσικά, το υψηλό κόστος, καθώς το αντίτιμο για το Champions League ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ και για το Europa League στα 2,5 εκατομμύρια. Το που θα πάνε τα τηλεοπτικά δικαιώματα δε το γνωρίζει κανείς ακόμα.

Κλείνει η UpSet!, ανοίγει η Soho Λουκέτο στην εταιρία, λόγω των επιταγών του Alter και «συγχώνευση» με τη Bold O Γιάννης Κακουλίδης.

τερους λογαριασμούς πελατών της UpSet!, θα ονομάζεται Soho. Η εταιρία αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα το τελευταίο διάστημα, λόγω των ακάλυπτων επιταγών πολλών εκατομμυρίων ευρώ που είχε στα χέρια του ο Γ. Κακουλίδης. Πριν από δύο μήνες, είχε διαρρεύσει η φήμη ότι η εταιρία είχε καταφύγει στην προστασία του Πτωχευτικού Νόμου καθώς και ότι η Εθνική Τράπεζα είχε καταγγείλει τη σύμβασή της με αυτή. Η εταιρία, με ανακοίνωσή της, είχε διαψεύσει κάτι τέτοιο, λέγοντας ότι «για την UpSet! το θέμα κλείνει εδώ». Τελικά, έκλεισε η UpSet!

Διαγωνισμός για το Galileo Ποντάρει πολλά η Κομισιόν στο δορυφορικό πρόγραμμα Galileo, για το οποίο σχεδιάζεται η εκτόξευση και νέου τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου. Το ωραίο είναι, ότι, όπως μας είπαν τα στελέχη της Κομισιόν, στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, όπου ανακοινώθηκε το δορυφορικό πρόγραμμα χθες, ο νέος δορυφόρος που θα εκτοξευθεί στο διάστημα, θα έχει το όνομα ενός παιδιού από την Ελλάδα, το οποίο θα κερδίσει σε διαγωνισμό ζωγραφικής! Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε παιδιά 9 έως 11 ετών, που διαμένουν στην Ελλάδα.

● ●

Παράταση για τη Leo Burnett Χθες εκδικάστηκε η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 της Leo Burnett και, η ετυμηγορία του δικαστηρίου, η οποία και θα κρίνει το μέλλον της διαφημιστικής εταιρίας, αναμένεται σε περίπου δύο μήνες. Η απόφαση του δικαστηρίου θα κρίνει αν η εταιρεία θα υπαχθεί στο 99 ή αν θα μπει σε διαδικασία πτώχευσης, όπως έχουν αιτηθεί πρώην εργαζόμενοι της. Μάλιστα, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου που αναμένεται η απόφαση, ανανεώθηκε και η χρονική ισχύς των ασφαλιστικών μέτρων, που έχει καταθέσει η μεριά των εργαζομένων, μην επιτρέποντας στην ουσία στην Leo Burnett να προχωρήσει σε καμία καταβολή χρηματικού ποσού παρεκτός για την μισθοδοσία του προσωπικού της και για λειτουργικά έξοδα.

Η επιστροφή του Θεοδωράκη Ήταν γνωστό στην αγορά ότι η διαφημιστική εταιρία UpSet! του Γιάννη Κακουλίδη βάζει λουκέτο. Πλέον, είναι οριστικό. Η εταιρία, από την οποία έχει ήδη αποχωρήσει ο οικονομικός της διευθυντής, Κώστας Μπάκουλας, κλείνει και απολύει την πλειοψηφία των υπαλλήλων της, ενώ βάζει παράλληλα λουκέτο και στο media shop του ομίλου, την Oxygen. Το επόμενο βήμα του Γιάννη Κακουλίδη, είναι η ίδρυση νέας εταιρίας, σε συνεργασία με την Bold. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η νέα εταιρία, στην οποία υπάρχει το σχέδιο να μεταφερθούν τουλάχιστον κάποιοι από τους μεγαλύ-

Σε

Πρεμιέρα για τη νέα σεζόν κάνουν οι «Πρωταγωνιστές» του Mega αυτή την Κυριακή στις 23.15 το βράδυ. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, επανέρχεται στην τηλεοπτική οθόνη, απαντώντας σε όλα τα καυτά ερωτήματα που βρίσκονται στα χείλη όλων αυτό τον καιρό: Τι θα γίνει με τις καταθέσεις στις τράπεζες; Γιατί δεν κόπηκαν οι συντάξεις των βουλευτών; Έχουν πετρέλαιο οι ελληνικές θάλασσες; Τι θα σήμαινε η επιστροφή στη δραχμή; Ποιοι συνεχίζουν να μην πληρώνουν φόρο; Πόσα λεφτά βγήκαν στο εξωτερικό; Στην εκπομπή δεν θα συμμετέχουν εν ενεργεία πολιτικοί, απαντήσεις όμως θα κληθούν να δώσουν και πρώην υπουργοί εθνικής οικονομίας.

55

1’

Δεκαεπτά αγώνες πρώτης επιλογής, κάθε Τετάρτη και ακόμη τον τελικό της διοργάνωσης, το Super Cup, τα highlights και το marketing του Champions League (2012-15) διεκδικεί από την TEAM η ΕΡΤ, όπως προκύπτει από το έγγραφο της διοίκησης που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια. Στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους ενάντια στο σχέδιο αναδιοργάνωσης της ΕΡΤ και του ΑΠΕ-ΜΠΕ, προχωρούν οι εργαζόμενοι των δύο φορέων, πραγματοποιώντας στάσεις εργασίας. Αλλάζουν τα δεδομένα και προστατεύονται οι τηλεθεατές που εξαπατώνται από τηλεπαιχνίδια, με την ισχυρότερη νομική θωράκιση που φέρνει η πρόσφατη θεσμοθέτηση διατάξεων για τα τυχερά παιχνίδια μέσα από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΣΡ, Ι. Λασκαρίδης, εφεξής για να προβληθεί ένα τηλεπαιχνίδι το οποίο περιλαμβάνει τζόγο, πρέπει πρώτα να πάρει έγκριση από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και θετική γνωμοδότηση του ΕΣΡ. Υποδείξεις σε όλα τα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα από το ΕΣΡ για την οικονομική κρίση. Το ΕΣΡ καλεί στα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές, να υπάρχει αίσθημα ευθύνης, αντικειμενικότητα, πολυμέρια και η μετάδοση των γεγονότων να είναι αληθής, ακριβής και όσο το δυνατόν πλήρης, οι πληροφορίες να ελέγχονται και να διασταυρώνονται και να αποφεύγεται η πρόκληση πανικού και σύγχυσης. Ζητεί επίσης να γίνεται άμεση διόρθωση σε περίπτωση μετάδοσης ανακριβών ειδήσεων. Λογικό να πονοκεφαλιάζουν. Πώς θα γίνει μέσα από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης, συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για το θέμα της αναδιοργάνωσης της ΕΡΤ μεταξύ του αρμόδιου υπουργού Ηλία Μόσιαλου και των πλευρών που διαφωνούν, με συντονίστρια την Έλλη Στάη; Πάντως κανείς δεν απάντησε στο ερώτημα της ΠΟΣΠΕΡΤ του γιατί και πώς αποσπάσματα της αποκλειστικής συνέντευξης της Α. Μέρκελ που είχε η ΝΕΤ, μεταδόθηκαν από το Mega. Και φυσικά, κανείς δεν ξέρει ποιος… έδωσε τα αποσπάσματα.


56 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

Το μυστηριώδες ραντεβού στο Λονδίνο ...και πώς γνώρισε ο Βλάσης Τσάκας τον Σαουδάραβα κροίσο! Η αποκάλυψη για το «κρίσιμο ραντεβού της περασμένης στο Λονδίνο» προκάλεσε έναν μικρό...χαμό στην «πιάτσα». Οι πάντες ρωτούσαν τις πηγές που εμπλέκονται στο deal του Τζίγγερ με τον αλ Σαούντ «αν ήξεραν κάτι», ερώτηση η οποία έγινε –κατά πληροφορίες και στον ίδιο τον μεγαλομέτοχο, χωρίς να σχολιασθεί ή να διαψευσθεί- , σχετικά με τα όσα είχε γράψει το έγκυρο playsport.gr. Ανεξάρτητα από ότι άλλο συνέβη και την κατάληξη των επαφών, συμπτωματικά (;) από το...βράδυ της περασμένης Κυ-

Ο πόθος για τον γυρισμό του Τζιμπρίλ Δίνει η Λάτσιο πίσω τον Τζιμπρίλ Σισέ στον Παναθηναϊκό; Θέλει να το...κάνει; Όταν υπάρχουν συμβόλαια, δεν γίνεται τίποτα, αν δεν συναινέσουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές. Η εκπεφρασμένη επιθυμία του πρίγκιπα αλ Σαούντ να φέρει πίσω το προηγούμενη μεγάλο ίνδαλμα (...επόμενο δεν...υπάρχει, ακόμα) των οπαδών του «τριφυλλιού», συναντά αντικειμενικά εμπόδια. Ακόμα, και αν –κατά ομολογία του ποδοσφαιρικού «μέντορα» του Γάλλου σταρ και προπονητή του στην Οσέρ, «μαθουσάλα» των ευρωπαϊκών πάγκων, Γκυ Ρου- «ο Σισέ δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Παναθηναϊκό»! Η αλήθεια είναι ότι οι «πράσινοι» αναγκάσθηκαν να πουλήσουν τον Σισέ στην ιταλική ομάδα, πριν από λίγους μήνες και ο απόλυτος MVP της Παιανίας την 2ετία 2009-11, έφυγε με «βαριά καρδιά» από το «τριφύλλι», απηυδισμένος από όσα βίωνε τους τελευταίους μήνες, με τις αλλεπάλληλες κόντρες των μετόχων, την γκρίνια, τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούσαν κλίμα ανασφάλειας, σε εξέδρα και αποδυτήρια και την έλλειψη οράματος... Αν η κατάσταση ήταν όπως στην αρχή της «θητείας» του στην Παιανία, το πιθανότερο είναι ότι θα εξαντλούσε το 4ετές συμβόλαιο που υπέγραψε με το Νικόλα Πατέρα τον Ιούλιο του ’09. Ο Σισέ πάντα ρωτά και μαθαίνει για τα νέα του Παναθηναϊκού. Μιλάει με φίλους του και διατηρεί «ανοικτή γραμμή» επικοινωνίας με τον «κολλητό» του, Σωτήρη Νίνη, μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Έμαθε και για τον πρίγκιπα! Να φύγει τώρα από την Λάτσιο, δεν είναι δυνατόν. Αλλά για το «αύριο» κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, αν τα 5,8 εκατ. ευρώ που πλήρωσαν οι Ιταλοί για αν πάρουν τον Γάλλο, αποδειχθούν...πολύ λίγα, μπροστά τα κεφάλαια του Σαουδάραβα κροίσου! Για να δούμε...

ριακής, άρχισαν να «τρέχουν» οι εξελίξεις, σε μια υπόθεση η οποία παρουσίαζε εμπλοκές και «κολλήματα». Τυχαίο; Το μυστήριο για το «αν», «τι», «ποιοι», «πως», «πότε» δεν κατέστη δυνατόν να...λυθεί, αλλά, οι αίσθηση που έμεινε είναι ότι «κάτι θα πρέπει να συνέβη, τελικά, αυτή την ημέρα»... Η βρετανική πρωτεύουσα, πάντως, δεν εμπλέκεται από το πουθενά στην ιστορία. Ενώ το παρασκήνιο της σχέσης του Βλάση Τσάκα με τον πρίγκιπα δεν είναι γνωστό, καλά πληροφορημένες πηγές της DEAL

αποκαλύπτουν ότι ο «αντ’ αυτού» του 26χρονου Σαουδάραβα μεγιστάνα στην Ελλάδα, πριν από λίγα χρόνια είχε γνωρίσει στο Λονδίνο τον αδελφό του Σουλτάν Μπιν Νασέρ Μπιν Αμπτούλ Ραχμάν Αλ Σαούντ. Και, μάλλον, κάπου εκεί «μπήκε το νερό στο αυλάκι» για το μέλλον της συνεργασίας του κ.Τσάκα με την βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας. Λονδίνο, λοιπόν, στην μια περίπτωση, Λονδίνο και στην άλλη! Απλώς, το αναφέρουμε...

Τα 7 μυστικά του πρίγκιπα ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ PLAYSPORT.GR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΑΛ ΣΑΟΥΝΤ

Ο

πρίγκιπας Σουλτάν Μπιν Νασέρ Μπιν Αμπτούλ Ραχμάν Αλ Σαούντ μπήκε στην ζωή των οπαδών του Παναθηναϊκού εδώ και 12 ακριβώς ημέρες.

Η πρόθεση του να υποβάλει την «χρυσή» πρόταση των 220.000.000 ευρώ για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της οικογένειας Βαρδινογιάννη (54,7%) μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μεταγραφές και ανέγερση νέου γηπέδου, κατέστησε τον 26χρονο Σαουδάραβα κροίσο πρωταγωνιστή της «πράσινης» επικαιρότητας. To site playsport.gr αποκάλυψε 7 επιχειρηματικά μυστικά του υποψήφιου επενδυτή, που δεν γράφθηκαν πουθενά αλλού και θέλουν να γνωρίζουν οι φίλοι του «τριφυλλιού» - και

Ο Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ αλ αλ Σαούντ Σαούντ παρακολουθεί παρακολουθεί εδώ εδώ και και 99 μήνες μήνες τα τα γεγονότα γεγονότα στον στον ποδοσφαιρικό ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό! Παναθηναϊκό!

όχι μόνον αυτοί...

FUND 5 ΔΙΣ. ΔΟΛ. 1) το ενδιαφέρον του για τον Παναθηναϊκό χρονολογείται εδώ και 9 ολόκληρους μήνες. Το εκδήλωσε σε συνάντηση στην Αθήνα με τον επικεφαλής πολυεθνικής -επί της ουσίας αμερικανικής- εταιρίας διαχείρισης κρίσεων, όταν έγινε αποδέκτης πρότασης να επενδύσει στα αθλητικά δρώμενα της Ελλάδας και το είδε θετικά, πληροφορούμενος, τότε, και τα πολυμετοχικά προβλήματα. 2) Του προτάθηκε να αγοράσει ελληνική ομάδα μπάσκετ και φέρεται να απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει το μπάσκετ, αν είναι για ποδόσφαιρο να το σκεφτούμε». 3) Το πρώτο ταξίδι του στην Ελλάδα είχε καθαρά επιχειρηματικό σκοπό. Όχι την αγορά της Ολυμπιακής, αλλά την συμμετοχή του σε μεγάλη επένδυση στον τομέα της ενέργειας με την εταιρία CL. 4) Ο πρίγκιπας χαρακτηρίζεται παρορμητικός, φιλόδοξος, ριψοκίνδυνος και καλός «παίκτης» στις μπίζνες. Ηλθε στην Ελλάδα προερχόμενος από μια περιπέτεια. Η δημιουργία ενός fund με κεφάλαιο 5 δις δολάρια, τον οδήγησε σε απώλειες πολλών χρημάτων, κυρίως σε επισφαλείς επενδύσεις σε Ασία και Αφρική, πέφτοντας ακόμα και θύμα εξαπάτησης. Το γεγονός προκάλεσε αντιδράσεις στην Σαουδική Αραβία, μα δεν τον πτόησε. 5) Εκείνη την εποχή σκέφθηκε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και να κάνει επενδύσεις στην χώρα μας, παρά την κακή οι-

κονομική συγκυρία. Στην κρίση, άλλωστε, πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. Ταξίδεψε, τουλάχιστον 4 φορές στην Αθήνα από την Τζέντα και στο γραφείο του έφθασαν αρκετοί φάκελοι για επενδύσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. 6) Οι φάκελοι υποβλήθηκαν από δυο «πηγές»: από εταιρία με έδρα την Αθήνα, η οποία του υποδείχτηκε από την αμερικανική πρεσβεία και από το μεγαλύτερο, ίσως, private banking στην Κύπρο με το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις. 7) Ο υπεύθυνος του private banking πριν από 25 ημέρες περίπου απευθύνθηκε σε ελληνική εταιρία και δικηγορικό γραφείο προκειμένου να αναλάβουν την διαμεσολάβηση για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου του Παναθηναϊκού!

Ο ΤΖΙΓΓΕΡ δεν αλλάζει την απόφαση του να αποχωρήσει οριστικά από την «πράσινη» ΠΑΕ


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

λυμπιακός και ΠΑΟΚ προέρχονται από δυο μεγάλες νίκες στο πρωτάθλημα – εκ παραλλήλου με τις ευρωπαϊκές δοκιμασίες τους κόντρα σε Αρσεναλ, Ρούμπινκόντρα σε Εργοτέλη (3-2 στο Ηράκλειο), ΑΕΚ (3-0 στην Τούμπα), αλλά και κουρασμένοι από τα «αλέ-ρετούρ» ταξίδια τους σε Λονδίνο και Καζάν, για να...κονταροχτυπηθούν την Κυριακή στην «αρένα» του σταδίου Καραϊσκάκη, στο «καυτό» ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Super League!

Ο

Οι «ερυθρόλευκοι» του Ερνέστο Βαλβέρδε καλούνται να πάρουν την πρώτη νίκη τους σε αγώνα κορυφής, οι δε Θεσσαλονικείς, με τον «τιτλάκια» Ρουμάνο κόουτς Λάζλο Μπολόνι στον πάγκο τους, να αποδείξουν στην πράξη τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών τους, ότι διαθέτουν τα «κότσια» για να μπουν δυνατά «σφήνα», φέτος, στη «μάχη» για τον τίτλο του πρωταθλητή! Πρόκειται για ένα από τα ματς που δικαίως θεωρούνται «βαρόμετρο» για την έκβαση του πρωταθλήματος... Η «ή του ύψους ή του βάθους» ΑΕΚ του Μανόλο Χιμένεθ, καλείται να αντιδράσει μετά την συντριβή στην Τούμπα, στο δύσκολο ματς με τον φιλόδοξο Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη για να μην κινδυνέψει να χάσει με το «καλημέρα» πολύτιμο έδαφος στο πρωτάθλημα. Το ντέρμπι της Κρήτης μεταξύ ΟΦΗ-Εργοτέλη και τα πολύ ενδιαφέροντα άλλα παιχνίδια Ατρόμητος-Παναιτωλικός, Άρης-Ξάνθη, Γιάννενα-Κέρκυρα συμπληρώνουν το πρόγραμμα της...κουτσουρεμένης (λόγω των παρεπόμενων της Παράγκας) 5ης αγ.

Super League Το πρόγραμμα (5η αγ.) ΣΑΒΒΑΤΟ 1/10: ΑτρόμητοςΠαναιτωλικός 17.15, NS 2 ΟΦΗ-Εργοτέλης 19.30, NS 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 2/10: Άρης- SKODA Ξάνθη 16.00, NS 2 Γιάννενα-Κέρκυρα 16.00, NS 3 Πανιώνιος-ΑΕΚ 18.15, NS 2 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 20.30, NS 1 Η βαθμολογία (4 αγ.) 1. ΠΑΟΚ 9 (4) 2. Πανιώνιος 7 (4) - ΠΑΟ 7 (3) - Παναιτωλικός 7 (4) 5. ΑΕΚ 6 (3) - Ατρόμητος 6 (4) - Ολυμπιακός 6 (2) 8. Γιάννενα 5 (4) 9. Εργοτέλης 4 (4) 10. Ξάνθη 3 (4) 11. Αστέρας 2 (4) 12. Άρης 1 (2) - Κέρκυρα 1 (4) - ΟΦΗ 1 (2) 15. ΟΜΑΔΑ Α’ 16. ΟΜΑΔΑ Β’ * Στην παρένθεση πόσα ματς έχει δώσει η κάθε ΠΑΕ. * Μαρσελίνιο, Λέτο, Κούτσι, Μπακαγιόκο είναι πρώτοι σκόρερ με 3 γκολ. * Ρεπό έχουν Αστέρας και ΠAO

Όποιος διαθέτει «κότσια» για τίτλο, να το δείξει... Σούπερ ντέρμπι Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Καραϊσκάκη (20.30, NS 1)

57

Sport Business Έπεσε, ακόμα, περισσότερο ο...μέσος όρος κοπής εισιτηρίων στην φετινή Super League, παρότι προστέθηκε το αναβληθέν παιχνίδι της ΑΕΚ με την SKODA Ξάνθη εκτός έδρας, από τα 5.665 στα 5.510 εισιτήρια. Κι αυτό, γιατί κόπηκαν μόλις 1991 εισιτήρια. Αν δώσουν τα ματς που «χρωστάνε» οι δυο «αιώνιοι» θα βελτιωθεί η εικόνα, που παρόλα αυτά παραμένει πολύ κακή στα υπόλοιπα γήπεδα, πλην Καραϊσκάκη, ΟΑΚΑ και Τούμπας... Αρκετός κόσμος δεν έχει λεφτά και αναγκάζεται να «κόψει» το γήπεδο ή προτιμά την TV. Πέρα από τις λογικές αιτιάσεις, η εξέλιξη του ανησυχητικού «φαινομένου» παρατηρείται με έκδηλο ενδιαφέρον από τις ομάδες... Την περασμένη σεζόν ο «δείκτης» σταμάτησε στα 6.807 εισ. μ.ο. και την προπερασμένη 7.945. Ας ευχηθούμε να μην αποδειχτεί το «κάθε πέρσι και καλύτερα»... Το 3ο τεύχος του περιοδικού mr-football δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά μέσα από εξειδικευμένα άρθρα και εφαρμόσιμες ασκήσεις για τη βελτίωση της τεχνικής. Παραθέτει, επίσης, ανάμεσα σε άλλα ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μίτσελ, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος διετέλεσε τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών της Ρεάλ ενώ πέρσι ήταν πρώτος προπονητής στη Χετάφε! Η WIND είναι Επίσημος Χορηγός του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2011 στις 13 Νοεμβρίου 2011.και Ονομαστικός Χορηγός των Αγώνων Δρόμου 5 & 10 χλμ, υποστηρίζοντας ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός που προσελκύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερους δρομείς, αλλά και απλούς πολίτες απ’όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.


58 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

Limit up

ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΚΑΚΑ Θύμισε τον Κακά της...Μίλαν, τον παίκτη για τον οποίο, τότε, ξοδεύθηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αλλά, η συνολική πορεία του, ως τώρα, δεν έχει δικαιολογήσει τον τεράστιο «θόρυβο» της μεταγραφής του. Στο 3-0 της Ρεάλ με τον Αγιαξ ο Βραζιλιάνος μέσος δεν πιανόταν ούτε με...λάσο, πέτυχε ένα γκολ, «μοίρασε» άλλο ένα και ξεστόμισε την μεγάλη –έμμεση- απειλή για την παρέα του Μέσι «Η Μπαρτσελόνα δεν είναι ανίκητη». Φωτιά θα πάρουν τα... playstation!

Limit down

ΙΒΑΝ ΜΑΡΚΑΝΟ Και τι δεν άκουσε, τι δεν διάβασε (ή του μετέφεραν, του διάβασαν) ο Ιβάν Μαρκάνο. Τι δεν αναφέρθηκε στις κριτικές για την απόδοση του Ισπανού αμυντικού στο Λονδίνο, στο 1-2 από την Αρσεναλ; Τι «μαύρη τρύπα» τον αποκάλεσαν, τι «αδύναμο κρίκο» της ενδεκάδας, τι ότι «πήρε στον λαιμό του την ομάδα» του έγραψαν... Υποδείχθηκε από τον τύπο ως βασικός υπαίτιος για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός βρέθηκε σύντομα με ένα «0-2» στην πλάτη του και εκφράσθηκε η απορία «τι συμβαίνει στις σχέσεις του Βαλβέρδε με τον Αβραάμ»; Έλα ντε... Έχει και τον «μπελά» του με τον τερματοφύλακα (Κοστάντσο) ο Ερνέστο, απέκτησε κι άλλους. Τουλάχιστον ο Μαρκάνο είναι δανεικός...

DEAL news

«ΘΑ ΣΑΣ ΣΦΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ»!

Τρομερές αποκαλύψεις για την υπόθεση της «Παράγκας». Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας «Το Βήμα» η κατάθεση του διαιτητή Γιώργου Δαλούκα στον αθλητικό εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου για τα στημένα σοκάρει. Ανάμεσα σε άλλα είπε: «Μου τηλεφώνησε ο κ. Μπέος και μου είπε αν δεν παίξεις, όπως πρέπει στον αγώνα Άρη - Παναθηναϊκού θα έλθουν Ρώσοι κι Αλβανοί. Και θα έλθω κι εγώ μαζί τους και θα γελάμε. Δεν θα ζείτε για πολύ ακόμα, θα σφάξουμε εσένα και τα παιδιά σου».

D-day η σημερινή μέρα για το deal ΑΕΚ-Petit Chateau. Οι όροι του συμφωνητικού περιέχουν την καταβολή 2,5 εκατ. ευρώ με τις υπογραφές στο συμφωνητικό, Γ.Σ. εντός μηνός για την εισροή ποσού 10 εκατ. ευρώ για το 35% των μετοχών, με deadline 15 ημερών! Απομένει οι Ιταλοί επενδυτές να περάσουν από την...θεωρία στην πράξη και να διαπιστωθεί τι ζητούν εκείνοι ως «αντίτιμο» από μια καταχρεωμένη ΠΑΕ!

«Έρχονται τα...

πρώτα 20 εκατ.!» ΝΕΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΓΙΑ ΠΑΟ, ΝΕΟ «ΝΤΟΥ» ΒΓΕΝΟ! ρο ιστορικών εξελίξεων βρίσκεται ο πολυμετοχικός Παναθηναϊκός, με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα αλ Σαούντ να μοιράζει υποσχέσεις στους οπαδούς και τον Ανδρέα Βγενόπουλο να επιχειρεί νέο «ντου» κατά του Τζίγγερ! Ποιος θα κάνει την κίνηση-ματ;

Π

Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ Ο υποψήφιος επενδυτής έστειλε το πληρεξούσιο στον δικηγόρο του Παναγιώτη Πετρόπουλο σε ηλεκτρονική μορφή και στη συνέχεια το πρωτότυπο. Το έναυσμα της επίσημης έναρξης των διαπραγματεύσεων για το deal της μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της οικογένειας Βαρδινογιάννη (54,7%) στον Σουλτάν αλ Σαούντ δόθηκε και ο τελευταίος δεσμεύεται ότι εντός 15 ημερών θα βάλει τα πρώτα 20.000.000 εκατ. ευρώ για την συμμετοχή του στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ανάλογα με την πορεία των επαφών, θα ταξιδέψει στην Ελλάδα ανά...πάσα ώρα και ημέρα, έτοιμος να καταβάλει –και όχι απλά να εμφανίσει τα χρήματα μέσω εγγυητικής- τα υπόλοιπα 200.000.000 για μεταγραφές τύπου «Σισέ» και την ανέγερση του νέου γηπέδου! Το τετ α τετ των νομικών εκπροσώπων κ.κ.Πετρόπουλου και

Γεωργόπουλου-Κυριακίδη, έθεσε το χρονοδιάγραμμα και τους υπό εξέταση όρους του deal και ο κόσμος περιμένει την έκβαση της υπόθεσης με «κομμένη ανάσα». Στην Σαουδική Αραβία, ήδη, γίνεται «ντόρος» στα media!

ΒΓΕΝΟ: «ΨΕΜΑΤΑ!» Τέταρτη γραπτή δήλωση από τον Ανδρέα Βγενόπουλο, χθες το πρωί, και νέα «επίθεση» κατά του Γιάννη Βαρδινογιάννη, πράγμα που δείχνει ότι ο πρόεδρος της MIG δεν εγκαταλείπει την «μάχη». O Bγενόπουλος παράλληλα με επιστολή του κάλεσε τον Δ. Γόντικα να μην γίνεται «ταχυδρόμος» του Tζίγγερ. Με αφορμή όσα είπε ο Βαγγέλης Σαμαράς για την ΓΗΠΕΛ και την κατασκευής του γηπέδου του Παναθηναϊκού, απάντησε: «ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΥΤΑ Ο κ. Γ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ; Τα ψέματα και τις ανακρίβειες του κ. Β. Σαμα-

ρά θα τις αποκαταστήσω μάλλον σε Συνέντευξη Τύπου, όταν μου επιτρέψει το πρόγραμμά μου. Αφού όμως ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι όσα έχει ξοδέψει ο Παναθηναϊκός για το Βοτανικό θα τα πάρουμε πίσω και δεν έχουμε νομικές ευθύνες ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΥΤΑ Ο κ. Γ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ; Πότε θα καταλάβει επιτέλους ο κ. Βαρδινογιάννης ότι η επικοινωνία που προσπαθεί να κρύψει την ουσία όσο επιτυχημένη και να είναι, έχει κοντά ποδάρια; Μπορεί να δώσει τώρα μια απλή απάντηση σε μια απλή ερώτηση;»

«ΒΟΜΒΑ» ΜΕ ΑΣΤΕΡΑ Και άλλη «βόμβα» σκάει στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Το κατηγορητήριο του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα Ανδρέα Φάκου για τον Αστέρα Τρίπολης και τον πρόεδρο του Γιώργο Μποροβήλο αναφέρει ότι «εγκαλούνται πειθαρχικώς διότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ Γιώργος Μποροβήλος και η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, στην Αθήνα και την Καβάλα κατά το α’ δεκαπενθήμερο Μαρτίου 2011 με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση της ίδιας παράβασης, πραγμάτωσαν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού αδικήματος της Δωροδοκίας».

ÎÔ˘›˙ Αν στηθούν...κάλπες στα αποδυτήρια, πόσες «ψήφους εμπιστοσύνης» παίρνουν οι...δυο κόουτς; Όχι οι τρεις, οι δυο από τους τρεις...

ΟΙ ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού περιμένουν με αγωνία τις διοικητικές εξελίξεις, ενώ ο Ανδρέας Βγενόπουλος «αντεπιτίθεται» πάλι!

?

ΑΤΥΧΟΣ ΣΤΟ EMIRATES, Η ΑΠΛΑ ΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ;

Ολυμπιακός για...Champions Greek Άτυχος ο Ολυμπιακός του Ερνέστο Βαλβέρδε στο Emirates κόντρα στην Αρσεναλ, η απλά...άξιος της μοίρας του; «Έπαιξε μπαλάρα» και μπορούσε να κερδίσει, ακόμα, στο Λονδίνο, αλλά, αυτή είναι η μια όψη του νομίσματος. Η άλλη; Πότε θα βρει μια Άρσεναλ τόσο «χάλια» -με 9 απουσίες; Θα του δοθεί άλλη ευκαιρία να «ρεφάρει» στον όμιλο την ήττα από την Μαρσέιγ; Και τον απείθαρχο –μάλλον καλομαθη-

μένο- Μιραλάς, που κλήθηκε σε απολογία για την δημόσια κριτική στον προπονητή του («ήθελα να παίξω στην κορυφή της επίθεσης, όχι αριστερά») ποιος θα τον «στρώσει»; Κατά τ’ άλλα, η αρνητική παράδοση καλά κρατεί: με ήττες «10 στις 10» στο «νησί», γκολ...2-31 και με 31 ήττες σε 42 ματς μακριά από το λιμάνι τα στατιστικά του Ολυμπιακού χρειάζονται τάχιστη βελτίωση. Ομάδα που παίζει καλά στο Champions League, αλλά, νικά μόνο στην Super League, θεωρείται ομάδα για...Champions Greek, αν δεν αλλάξουν κάποιοι μυαλά!


DEAL news

«ΚΕΒΙΝ, ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ... ΑΤΟΜΙΣΤΗΣ»

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

Ο «παλιός», Γιώργος Βαΐτσης, είπε αποκλειστική συνέντευξη του στο playsport.gr πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα για τον φετινό Ολυμπιακό. Ο παλαίμαχος γκολτζής έστειλε –ανάμεσα σε άλλα- ένα μήνυμα στον Κέβιν Μιραλά: «Στην Κρήτη δεν ήταν ατομιστής και αμέσως η απόδοσή του ήταν καλύτερη. Θα πρέπει να καταφέρει να συνδυάσει τις ατομικές ενέργειες που μπορεί να κάνει, όταν τις απαιτεί το παιχνίδι, με την ομαδικότητα. Μια καλή σεζόν δεν αρκεί για να σε καθιερώσει!». Ελήφθη (;), over...!

Ας μην βάζει ιδέες στους τυχόν κακόπιστους η απόφαση της ΕΠΟ να δώσει παράταση μέχρι τις 14 Οκτωβρίου για μεταγραφές ποδοσφαιριστών που οι ομάδες τους υποβιβάστηκαν στο Ερασιτεχνικό πρωτάθλημα... Μια μίνι έρευνα στα...ρεπορτάζ των προηγούμενων εβδομάδων, βέβαια, βοηθά για την εξαγωγή συμπερασμάτων, για το ποιοι «καίγονταν» για το extra time του «παζαριού» καταμεσής του φθινοπώρου. Γιατί πολλές, άλλες ΠΑΕ είχαν βάλει στο «μάτι» παίκτες της Καβάλας και του Ολυμπιακού Βόλου. Με αλφαβητική σειρά, για να αποφύγουμε, ενδεχόμενες, παρεξηγήσεις: ο Άρης ήθελε –καιρό τώρα- Σανκαρέ-ΟύμπιντεςΓιακούποβιτς-Ακόστα, ο Αστέρας «χτυπά» Μπρέσκα, Αλβάρες και Σολάκη, ο Ολυμπιακός Πειραιώς πήρε τον Αμπντούν (και ξεμπλέκει οριστικά) ενώ «έκλεισε» Μόνχε-Ζαραδούκα, και ο Παναιτωλικός Παύλο Μητρόπουλο και Πέτερ Ντολεζά! Εννοείται ότι θα «σκάσουν» και άλλα σενάρια. Αλλά δεν ήταν δυνατόν να μην φροντίσει η ντόπια ποδοσφαιρική ομοσπονδία για το επαγγελματικό μέλλον των «εργαζομένων», Ελλήνων και ξένων, στο μεγάλο πρωτάθλημα. Αλλιώς, θα έβρισκαν «δουλειά», αναγκαστικά, στο εξωτερικό... Αυτό πρέπει να το πούμε, χωρίς να σημαίνει ότι παίρνει κανείς θέση για το δίκαιο ή το άδικο των υποβιβασμένων. Ιδέες, έτσι κι αλλιώς, μπαίνουν στο μυαλό του καθενός, για όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες, στο δύσμοιρο ελληνικό ποδόσφαιρο... Θα αναφερθούν τα OFFSIDE και σε μια δήλωση νεαρού ποδοσφαιριστή της Super League, που δεν τους άρεσε καθόλου. Σε αυτή του 20χρονου κεντρικού αμυντικού της ΑΕΚ – και ανιψιού του μεγάλου Στελάρα των «κιτρινόμαυρων» μετόπισθεν, του Κώστα Μανωλά (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΩΤΟ). Δικαιολογήθηκε ο χαρισματικός, κατά τ’ άλλα, στόπερ της «Ένωσης» μετά την συντριβή από τον ΠΑΟΚ (0-3) στην Τούμπα: «Δεχθήκαμε το πρώτο γκολ από κόντρα, το δεύτερο από μία εκπληκτική ενέργεια του Έτο. Ήταν δύσκολο να αντιδράσουμε, δεχθήκαμε και το τρίτο και κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Παίζουμε 7-8 παίκτες οι ίδιοι κάθε αγώνα και είναι λογικό να υπάρχει κούραση». Οι «ενστάσεις» και οι απορίες πολλές. Πότε πρόλαβε να...κουραστεί ο νεαρός μπακ; Με 4 επίσημα ματς, όλα και όλα; Αν κουράσθηκε στα 20 του, στα 30τόσα του τι θα λέει; Η, τι θα πει στο τέλος της χρονιάς, αν παίξει π.χ. πρωτάθλημα Ευρώπη και εθνική; Αργότερα τι θα συμβεί; Κι επίσης: η...κόντρα δεν αποτελεί μέρος ενός ποδοσφαιρικού παιχνιδιού; Μήπως (του) φταίει ο Ετό που μπορεί και κάνει «εκπληκτικές ενέργειες»; - να μη τις κάνει; Η, θα προτιμούσε ο νεαρός μπακ να κάθεται στον πάγκο; Θυμάμαι ουκ ολίγες «παλιοσειρές» που δεν ήθελαν να χάνουν ούτε λεπτό, ακόμα και σε φιλικά! Ελπίζω ότι η συγκεκριμένη δήλωση ήταν μια «άτυχη διατύπωση» και όχι δείγμα νοοτροπίας... Ο σημερινός «πόλεμος» Τζίγγερ- «Βγενό» (2011) θυμίζει εκείνον που προ-υπήρχε της πολυμετοχικότητας (2008)! Τρία ολόκληρα χρόνια και κάτι μήνες μετά, άραγε, τι άλλαξε...; Εις το επανιδείν...

✓ ◗

✓ ◗

˙...ƒˆ˘¶ ”ˆ¸˜ “˘‚”¶;¨ «...κόουτς, κουράστηκα! Όλο εγώ θα παίζω;» - Αν σε στείλω στον πάγκο, θα σ’ αρέσει περισσότερο;

Η «ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΗ» ΑΕΚ ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΟ Στηρίζει ο Σταύρος Αδαμίδης τον Μανόλο Χιμένεθ και αυτό μεταφράζεται με δυο τρόπους: πρώτον, ότι τα σενάρια για το τέλος της...ασυλίας του Ισπανού προπονητή δεν επιβεβαιώνονται –τουλάχιστον, προς το παρόν- και δεύτερον ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ θα υποστούν αναγκαστικά και άλλα «σκοτσέζικα ντους» από την αλλοπρόσαλλη (...αγωνιστικά και από πλευράς αποτελεσμάτων) ομάδα τους. Όπως, ακριβώς, έπαθαν και πέρσι! Ως πότε, αναρωτιούνται, «την μια θα βάζει τέσσερα γκολ και την άλλη θα τα τρώει, ή τρία τέλος πάντων;». Προσέξτε την σειρά των αναμετρήσεων της φετινής ΑΕΚ: χάνει (15/9) από την Αντερλεχτ 1-4

στο Βέλγιο, κερδίζει «καπάκι» Εργοτέλη 1-0 στο ΟΑΚΑ (18/9), SKODA Ξάνθη 43 εκτός (21/9) και πάει μετά και ξαναχάνει 0-3 «με κάτω τα χέρια» από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Σύνολο τερμάτων 6-10 σε 4 σερί ματς (...χθες βράδυ έπαιζε με την Στουρμ για το Europa League). Δηλαδή, ενεργητικό μόλις 1,5 γκολ και παθητικό 2,5 ανά 90’. Η, αλλιώς, μέτρια επίθεση και άμυνα για...κλάματα! Καμία ισορροπία στην «συμπεριφορά» της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Η δικαιολογία ότι «δεν έχει παίκτες» δεν στέκει. Γιατί ο ίδιος συναίνεσε με την στάση του για την αποδυνάμωση της ομάδας, με την αποχώρηση του Τζιμπούρ, Μπλάνκο, την πώληση του Σκόκο και όχι μόνο! Αν πληρώσει, στο τέλος, το «μάρμαρο» ποιος θα (του) φταίει;

59

✓ ◗

✓ ◗


60 • ¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011

DEAL news

Επιμέλεια: ΓIΩPΓOΣ KAPAΓIANNHΣ

Τρία νέα μοντέλα για την Abarth Έκαναν επίσημη πρώτη στην Φρανκφούρτη, με την «κληρονομιά» της Ferrari

T

ο Σεπτέμβριο του 2009, το αστέρι που έλαμψε στην Έκθεση της Φρανκφούρτης, ήταν το Αbarth 695 Tributo Ferrari, το ισχυρότερο και γρηγορότερο 500 μοντέλο παραγωγής, προϊόν της συνεργασίας της Abarth με τη Ferrari.

H επιτυχία που γνώρισε ήταν τεράστια και έτσι εκτός από το Rosso Corsa στη χρωματική του παλέτα προστέθηκε το Giallo Modena, το Blu Abu Dhabi και το Grigio Titanio για μια συνολική παραγωγή 1,695 μοντέλων, 1,300 από τα οποία έχουν παραδοθεί στους τυχερούς οδηγούς σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Επιτυχίες σαν αυτή δεν θα μπορούσαν παρά να επηρεάσουν άμεσα τις στρατηγικές επιλογές της μάρκας του Σκορπιού. Γι’ αυτό, στη φετινή έκθεση η Abarth λανσάρει τρία ξεχωριστά μοντέλα, που θα τονίσουν ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα και το θρύλο της μάρκας: o σπορ χαρακτήρας και το ιταλικό στιλ αντιπροσωπεύονται άριστα από το νέο Abarth 500 Cabrio Italia, η κληρονομιά από το θρύλο του παρελθόντος ξεχειλίζει στο νέο Abarth Punto Super Sport, ενώ το γνήσιο αγωνιστικό πνεύμα είναι έκδηλο στο νέο Abarth 695 Competizione. Η έκθεση της Φρανκφούρτης είναι επίσης μια ευκαιρία για μια ματιά στις δύο παράλληλες δραστηριότητες της μάρκας: τα μοντέλα παραγωγής και την αγωνιστική δραστηριότητα. Το 2011 περισ-

απλώθηκε και σε άλλες αγορές, όπως η Αυστραλία, το Μαρόκο και η Νότιος Αφρική.

500 “CABRIO ITALIA” σότερα από 6.400 μοντέλα Abarth πουλήθηκαν (Abarth 500 saloon/ convertible και Abarth Punto Evo) στοιχείο που κάνει φανερή την εξαιρετική πορεία της μάρκας από την επανίδρυσή της το 2007. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν πωληθεί πάνω από 36.000 αυτοκίνητα, καθώς και περίπου 9.000 κιτ για τα μοντέλα αυτά. Μέσα στο 2011 η Abarth

Ο σπορ χαρακτήρας ερμηνεύεται με την κομψότητα και το στυλ της Abarth στο Abarth 500 «Cabrio Italia». Το νέο ειδικό μοντέλο, που διαθέτει ηλεκτρική μαύρη οροφή και φιμέ πίσω παράθυρα, λανσάρεται σε

ένα ειδικό Blue Abu Dhabi χρώμα-αφιέρωμα στο ιταλικό design τη χρονιά που συμπληρώνονται τα 150 χρόνια της Ιταλικής Δημοκρατίας. Γεννημένο για μεγάλα ταξίδια τουρισμού, το αυτοκίνητο θα συνοδεύσει για 1.500 χλμ. τον Γύρο Ιταλίας 2011 (Automotive Giro d’Italia) αμέσως μετά την Παγκόσμια Πρεμιέρα του στην Φρανκφούρτη. Ο θρυλικός Γύρος επιστρέφει 110 χρόνια μετά την πρώτη του επική διοργάνωση για να εορταστούν τα 150 χρόνια από την ένωση της Ιταλίας. Το ειδικό αυτό μοντέλο της Abarth είναι εφοδιασμένο με το κιτ φρένων «esseesse», που αποτελείται από διάτρητους/αεριζόμενους δίσκους και κίτρινες 4πίστονες δαγκάνες της Brembo μπροστά, ενώ στάνταρ προσφέρονται τα φώτα τεχνολογίας Χenon. Οι 10κτινες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών έχουν απόχρωση μαγνησιού και λάμψη διαμαντιού. Tα δερμάτινα καθίσματα «Abarth Corsa by Sabelt» έχουν πλάτη από ανθρακονήματα, φέρουν το λογότυπο Abarth 500 «Cabrio Italia», συγκρατούν άριστα το σώμα και είναι 10 κιλά ελαφρύτερα από ένα συμβατικό κάθισμα. Το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από τα πε-


DEAL news

¶APA™KEYH 30 ™E¶TEMBPIOY 2011 •

Abarth Blue&MeTM MAP με λειτουργία τηλεμετρίας που εξελίχθηκε σε συνεργασία με την Magneti Marelli.

695 COMPETIZIONE

ντάλ και τον επιλογέα ταχυτήτων από υλικό Alutex (μίγμα αλουμινίου και φάιμπεργκλας), καθώς και από ανθρακονήματα με ειδικά γραφικά «Cabrio Italia». Το ταμπλό είναι στο ίδιο Blu Abu Dhabi χρώμα με το αμάξωμα και ένα λογότυπο στην κεντρική κονσόλα που αναφέρει τον αύξοντα αριθμό του μοντέλου τονίζοντας την περιορισμένη παραγωγή της έκδοσης.

PUNTO “SUPERSPORT” Η «κληρονομιά» είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει την ειδική σειρά Abarth Punto Evo «SuperSport» που ξεχωρίζει από τη διχρωμία Grigio Campovolo με οροφή και καπό βαμμένα σε μαύρο ματ, όπως συνέβαινε στα παλιά αγωνιστικά αυτοκίνητα για την αποτροπή αντανακλάσεων. Εφοδιασμένο με έναν 1,4 Multiair κινητήρα, που αποδίδει 180 HP (132 kW) στις 5,750 σ.α.λ. με μέγιστη ροπή 270 Nm στις 2,500 σ.α.λ., το Abarth Punto «SuperSport» έχει τελική ταχύτητα 216 χλμ./ώρα και επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 7,5 δλ. Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν τα μαύρα δερμάτινα καθίσματα «Abarth Corsa by Sabelt» με κόκκινες/κίτρινες ραφές και γυαλιστερή μαύρη πλάτη, όπως και το δορυφορικό σύστημα πλοήγησηςΤο 2011 περισσότερα από 6.400 μοντέλα Abarth πουλήθηκαν (Abarth 500 saloon/convertible και Abarth Punto Evo), στοιχείο που κάνει φανερή την εξαιρετική πορεία της μάρκας από την επανίδρυσή της το 2007

Το Abarth 695 Competizione είναι ταυτισμένο με την φιλοσοφία της Abarth, που τη θέλει εδώ και 50 χρόνια να μεταφέρει τη γνώση από τους αγώνες στα μοντέλα παραγωγής, όντας το πρώτο σύγχρονο αγωνιστικό δρόμου για τη μάρκα του σκορπιού. Το διθέσιο αυτό μοντέλο εκφράζει ένα πλάνο που χρησιμοποιούταν ευρέως στο παρελθόν και το οποίο ήθελε τα Abarth σχεδιασμένα για το δρόμο, αλλά με στόχο να χρησιμοποιηθούν εύκολα στην πίστα. Πρόκειται για μια ειδική έκδοση που απευθύνεται στους φανατικούς των σπορ αυτοκινήτων, καθώς έχει την πίστα στο DNA του και το δρόμο στην καρδιά του. Ωστόσο, τα βασικά στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει βρίσκονται στο εσωτερικό. Όπως σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, είναι διθέσιο με τα πίσω καθίσματα να έχουν αντικατασταθεί από ένα roll bar στο ίδιο Grigio Competizione Opaco χρώμα του αμαξώματος. Έτσι το αυτοκίνητο αποκτά ακόμη πιο σπορ χαρακτήρα μιας και μειώνεται το βάρος του προς όφελος φυσικά των επιδόσεων, ενώ ο χώρος που μένει κενός από την απουσία των καθισμάτων θυμίζει απόλυτα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Το Abarth 695 Competizione διαθέτει μαύρα καθίσματα «Abarth Corsa by Sabelt» με κόκκινες ενθέσεις Alcantara®, μαζί με σκελετό και βάση από ανθρακονήματα. Κόκκινες ραφές, λογότυπο «695» και γραφικά «Competizione» στα προσκέφαλα και την πλάτη τους τονίζουν ακόμη περισσότερο τα καθίσματα. Το μαύρο δερμάτινο τιμόνι χαρακτηρίζεται από τον τρίχρωμo αφαλό, κόκκινες ενθέσεις και τα paddles από το στάνταρ ηλεκτρομηχανικό πεντατάχυτο κιβώτιο «Abarth Competizione». Ο πίνακας οργάνων είναι ειδικά σχεδιασμένος από την Jaeger. Τα ανθρακονημάτινο ταμπλό διαθέτει το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Abarth Blue&MeTM MAP με λειτουργία τηλεμετρίας που εξελίχθηκε σε συνεργασία με την Magneti Marelli, τη στιγμή που στην κεντρική κονσόλα υπάρχει λογότυπο που αναφέρει τον αύξοντα αριθμό του μοντέλου τονίζοντας την περιορισμένη παραγωγή της έκδοσης. Τα αγωνιστικά πεντάλ έχουν το λογότυπο του Σκορπιού, ενώ η ανθρακονημάτινη φάσα στο ταμπλό έχει γραφικά «695 Competizione» σε φινίρισμα αλουμινίου. Η ειδική αυτή σειρά αυτοκινήτων έχει φώτα Xenon, ζάντες 17 ιντσών από το «Abarth 695 Tributo Ferrari» στο χρώμα του αμαξώματος, καθώς και δαγκάνες φρένων και καπάκια ζαντών σε κόκκινο χρώμα. Συνάδοντας με τον αγωνιστικό του χαρακτήρα, το Abarth 695 Competizione είναι εφοδιασμένο με ένα 1,4 Turbo T-Jet 16v κινητήρα, που αποδίδει 180 HP και που συνδυάζεται με το ηλεκτρομηχανικό κιβώτιο «Abarth Competizione», που διαθέτει paddles στο τιμόνι, πραγματοποιεί ταχύτητες αλλαγές και διαθέτει δύο λειτουργίες: «Street» με αυτόματη λειτουργία και «Track» όπου οι αλλαγές γίνονται σειριακά. Όπως και στο 695 Tributo Ferrari, οι αναρτήσεις και τα φρένα έχουν ενισχυθεί κατάλληλα: Δίσκοι Brembo 305 χλστ. με 4πιστονες δαγκάνες και ειδικά αμορτισέρ εγγυώνται πως η διαχείριση των εντυπωσιακών επιδόσεων γίνεται με απόλυτα ασφαλή τρόπο. Και φυσικά υπάρχει μια διπλής λειτουργίας «Record Monza» εξάτμιση μεταβλητής ανάστροφης πίεσης, που σχεδιάστηκε για να βελτιώνει τις επιδόσεις και τον ήχο πάνω από τις 3,000 σ.α.λ.

news

news

61

news

»

Στο δυναμικό της Fiat Group Automobiles Hellas εντάχθηκε ο Ιταλός κ. Paulo Carelli Ο κ. Paulo Carelli αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, αντικαθιστώντας τον κ. Enrico Atanasio που του ανατέθηκε η Διεύθυνση Πωλήσεων της Fiat Group Automobiles Ινδίας, έπειτα από δύο χρόνια επιτυχούς πορείας στην Ελλάδα. Ο κ. Carelli ξεκίνησε στον Όμιλο Fiat το 1996 στην αγορά της Αργεντινής όπου διετέλεσε υπεύθυνος Πωλήσεων και Marketing της Alfa Romeo μέχρι το 2001. Στη συνέχεια ανέλαβε θέσεις ευθύνης στην έδρα του Ομίλου στο Τορίνο της Ιταλίας.Ο κ. Carelli γνωρίζει την ελληνική αγορά, καθώς από το 2005, είχε αναλάβει καθήκοντα Area Manager για την Ελλάδα μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών αγορών καθώς και της Ιαπωνίας. Το 2007 ανέλαβε καθήκοντα Country Manager για την Alfa Romeo Ισπανίας, όπου χειρίστηκε με επιτυχία μια δύσκολη αγορά, σε περίοδο μάλιστα οικονομικής κρίσης.

»

Στην ανάκληση Opel Corsa D προχωρά η GM ΕΛΛΑΣ Α.Ε, γενική εισαγωγέας αυτοκινήτων Opel στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 410 αυτοκίνητα, μοντέλα 2010-2011 και πραγματοποιείται καθώς ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα στο μοχλό του χειρόφρενου ο οποίος ενδέχεται να μη συγκρατείται στη θέση ενεργοποίησης/στάθμευσης λόγω ανεπαρκούς θερμικής επεξεργασίας του οδοντωτού τμήματός του.

»

Στην ανάκληση φορτηγών Mercedes-Benz Actros σειρά 930-934 προχωρά η επίσημη αντιπροσωπεία της γερμανικής φίρμας στην Ελλάδα, Μercedes Benz Ελλάς ΑΕΕ σε συνεργασία με τη σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 1012 οχήματα παραγωγής από Ιούνιο 2006 έως Νοέμβριο 2009, στα οποία υπάρχει ενδεχόμενο τριβής της ηλεκτρικής καλωδίωσης στη βάση του εγκεφάλου του κινητήρα.

»

Στις 25-27 Μαΐου 2012 θα γίνει το Ράλι Ακρόπολις, που θα προσμετράται ως ο 6ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που επικύρωσε το Παγκόσμιο Συμβούλιο του Motorsport και ανακοίνωσε η FIA. Για τον ελληνικό αγώνα, που θα βασίζεται και του χρόνου στην πόλη του Λουτρακίου, υπήρχε η αμφιβολία αν θα διεξαγόταν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου ή το πρώτο του Ιουνίου. Τελικά επιλέχθηκε η πρώτη λύση.


Big 

Σαν το γιοφύρι της Άρτας. Το μαγαζί των δυτικών προαστίων δεν λέει να στεριώσει με τίποτα. εκεί που είδαν το φως το αληθινό με την εμφάνιση του κυρίου Νίκου, μπήκε ξανά μανά λουκέτο.

 

Τι, απείλησε ο Τόμσεν ότι θα ξαναφύγει; Να το ξέρουμε για να μην ανησυχούμε, ότι θα είναι… «προγραμματισμένη έξοδος» και αυτή.

Το ωραίο πάντως ήταν το… σαφάρι ανεύρεσης χώρου συνάντησης ΒενιζέλουΤρόικας, αφού οι συνδικαλιστές απέκλεισαν την είσοδο του Υπουργείου, στο Σύνταγμα. Σαν παράνομο ζευγαράκι ένα πράγμα…Τι είναι αυτή η υπόθεση με μίζες εκατομμυρίων που αφορά «γαλάζιο» υπουργό σχετικά με την προμήθεια αμυντικού υλικού; Θα ανοίξει στ’ αλήθεια η υπόθεση, ή θα «κουκουλωθεί» ως συνήθως;

 

Ξάφνιασε πάλι ο Λαυρεντιάδης. Ο άνθρωπος είναι «παίκτης», όπως και να το κάνουμε.

Παράγινε το κακό με τον Παναθηναϊκό. Πολύς χαμός για το τίποτα. Στις δύσκολες ώρες, η ομάδα χρειάζεται μόνο δύο πράγματα: Στήριξη και ομόνοια.Aκάκιε, μην ξεχάσεις να μου φέρεις την απόδειξη! χτέρ.... Αυτά δεν είναι σήριαλ. Το εξπρές του μεσονυχτίου στο σαλόνι μου είναι. Άσε που σε λίγο θα φορέσω φερετζέ στην Αντζελίνα για να είμαστε εντός κλίματος!Εκτός... θα βρεθούν στην Αγία Παρασκευή. Μέχρι την αρχή του 2012, τουλάχιστον 750 εργαζόμενοι θα έχουν δει λέει, κύριε Μόσιαλε, την πόρτα εξόδου...Και δεν έχει και μέσα μεταφοράς ,γαμώτο για την ηρωική αποχώρηση!Όχι τίποτ’ άλλο, αλλά κάποιοι θα τα χρειαστούν για να φύγουν άρον, άρον. Ο Όθωνας -ως πρόσφατο θύμα της παγκοσμίου άγνωστης και τυχάρπαστης όπως χαρακτήρισε την αγανακτισμένη φοιτήτρια- τα έφαγε μια χαρά τ’ αυγά του και δεν είναι και faberge, κατά το ανεκδοτάκι που κυκλοφόρησε σε χρόνο dt στο διαδίκτυο! Θα τρίζουν τα κόκκαλα του συνονόματου προγόνου, υπουργέ!Ευτυχώς πάντως που οι εκλεγμένοι παίρνουν το μήνυμα κι αντιστέκονται. Έφτασαν μέχρι και το σημείο να στείλουν επιστολή διαμαρτυρίας και προειδοποίησης στον GAP για να τον νουθετήσουν. Άλλο τώρα αν το χαράτσι στα ακίνητα πέρασε, χωρίς απώλειες και χωρίς ν’ ανοίξει ρουθούνι.Μέσα στο ίδιο κλίμα, υποψιάζομαι ότι θα περάσουν κι όλα τα υπόλοιπα “δωράκια” που μας ετοιμάζουν. Τελικά έχω μπερδευτεί. Παίρνουν μέτρα ή...μας παίρνουν τα μέτρα κύριε Πάγκαλε;

Την οποία ομόνοια θα φέρει, λέει, ο πρίγκηψ εκ Σαουδικής Αραβίας. Ο οποίος πρίγκηψ έχει το φετίχ να ρετουσάρει τις φωτογραφίες του. Και πέσαν απ’ τα σύννεφα, όταν το κατάλαβαν. Εδώ κάνουν ρετούς οι της εγχώριας βλαχομπαρόκ σόου μπιζ, ο πρίγκηπας δεν θα έκανε;Ερώτημα: Αφού η ΕΛ.ΑΣ. ξέρει ποιος είναι ο αρχηγός της συμμορίας με τα Καλάσνικοφ και έχει και βίντεο όπου φαίνονται ξεκάθαρα τα πρόσωπά τους, γιατί δεν τους πιάνει; Τι περιμένει; Κι άλλες ληστείες κι άλλους βιασμούς;Χαμός στις διεθνείς αγορές, ανέβηκαν τα Χρηματιστήρια όλου του κόσμου, κλίμα αισιοδοξίας στον πλανήτη, αμέσως μόλις η Δούκισσα Νομικού ανακοίνωσε ότι έκανε πλαστική στήθους. Και αυτή, στο club της σιλικόνης, για να πάψουμε να την κοιτάζουμε στα μάτια.Και έχεις και το νεόπτωχο Πάγκαλο να εντάσσεται στο «Δεν πληρώνω (τέλος ακινήτων)». Πάντως, ο πρωθυπουργός τώρα του απάντησε με τα περί «φυγόπονης μεγαλοστομίας». Όταν έλεγε άλλα, έκανε πως δεν ακούει. Αντίθετα πάντως με τον κ. Πάγκαλο, ο Γ. Καρατζαφέρης με τα 24 ακίνητα, όχι μόνο δεν είπε κουβέντα για το χαράτσι, αλλά επέστρεψε και το βουλευτικό του αυτοκίνητο για να μην επιβαρύνει το ΔηH σέξι Kάτια μόσιο. Κι ας τον λεν πολλοί λαϊκιστή, το ίδιο θα πρεπε να κάνουν και αυτοί, θα μπορούσε να λέει λαϊκό άσμα.Εγώ πάντως δεν ανησυχώ. Μα κανείς δεν θυμάται τί είχε πει ο συμπατριώτης μου και μέγας Πρόεδρος Ρόναλντ Ρέηγκαν; “Δεν ανησυχώ για το έλλειμμα. Είναι αρκετά μεγάλο για να φροντίσει μόνο του τον εαυτό του.”Προς το παρόν η Ελένη του καφέ, προσπαθεί να σώσει τον... (δεν θα το πω)...την τηλεοπτική της αξιοπρέπεια. Γι αυτό κι έριξε στο κρεβάτι του τηλεοπτικού της τρέιλερ, όχι την ίδια αλλά το ζευγάρι των φανατικών τηλεθεατών της. Όχι σαν τη Μελέτη που οριζοντιώθηκε η ίδια με τον μουσάτο δίπλα της. Ντροπή!Αν τώρα οι αντίπαλοι είναι Τούρκοι, αφήστε να φαγωθούν μεταξύ τους. Τι Μπεχλούλ, τι Αντνάν, τι Φρικερβς, τι Μπι-

D ALon line • Είναι σίγουρο ότι βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού. Το ζητούμενο είναι εάν τελικά θα πέσουμε στο κενό. Οι πιθανότητες λένε ότι μάλλον θα πέσουμε. • Χρεοκοπία χωρίς δραχμή γίνετε; Οι μισοί λένε «ναι» (ελπίζουμε να γίνεται), οι άλλοι μισοί, λένε ότι εφόσον χρεοκοπήσουμε σίγουρα θα γυρίσουμε στη δραχμή (εκεί να δείτε τι έχει να γίνει). Δεν λέω σενάρια είναι όλα αυτά, αλλά να ευχόμαστε όλοι δραχμή να μην δούμε. • Πριν από δύο χρόνια υπήρχαν ελάχιστοι Έλληνες που με συνεντεύξεις τους προσδιόριζαν ότι σε δύο χρόνια θα χρεωκοπήσουμε (δηλαδή φέτος).Στην Ελλάδα δε, που το... ταΐζουμε καθημερινά, μη σου πω ότι είναι σε θέση ακόμα και να μετακομίσει σε δικό του σπίτι! Λες, μπας και σωθούμε; Brad Pitt! Υ.Γ. Βιβλίο εσόδων - εξόδων για το σπίτι, από που μπορώ να προμηθευτώ;

Τότε κάποιος «έξυπνος» από το «Πρώτο θέμα» λοιδωρούσε πως υπάρχει πρόβλημα στα οικονομικά της χώρας που εύρισκε αφορμή για επιθέσεις εναντίον όσων τα δήλωναν. Τώρα άραγε τι έχει να πει; • Ο Πάγκαλος μοιάζει να είναι από ένα... άλλο παραμύθι για μια ακόμα φορά. Έχει αρκετή ακίνητη περιουσία και δηλώνει πως δεν έχει 7.500 ευρώ να πληρώσει την έκτακτη εισφορά. Κι αν δεν την πληρώσει θάρθει ο Βενιζέλος να τον βάλει φυλακή!!! (τα σχόλια περιττεύουν). • Αποκρατικοποιήσεις ακούμε αλλά εξακολουθούμε να πάμε με τον κράμπα. Ο έλεγχος της black rock στις τράπεζες έχει ενδιαφέρον ειδικά σε κάποιες μεγάλες έφριξαν, βλέποντας απίστευτα πράγματα. • Για το τέλος αφήνουμε τους ταξιτζήδες που ενωμένοι και οργανωμένοι συνεχίζουν τις απεργίες. Είναι όμως αλήθεια ότι πολλοί απ’ αυτούς παίρνουν τα «συμβατικά» τους αυτοκίνητα και κάνουν παράνομα κούρσες;


ΔÒÚ· on line ÂÓË̤ڈÛË

ΠAPAΣKEYH 30 ΣEΠTEMBPIOY 2011 AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 126 Tιμή: 2 E

H μυστική έκθεση

τ

της Morgan Stanley ¢π∞°ƒ∞º∏ Ã∂OÀ™ 60% ΔO¡ º∂μƒOÀ∞ƒπO

Kέρδη-μαμούθ εν μέσω κρίσης για τον Mr «METPO» ÛÔ˘ÂÚÌ·ÚÎÂÙ¿˜ Î·È ÙÔ O«‰fiÁÌ·» Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Market, Ù· Cash & Carry T·Î·ÈMy ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÎÚÈ‚¿

™ÂÏ. 4-5 ™ÙȘ 14 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢Ù› Ë ¤ÎÙË ‰fiÛË ¶Ò˜ ‰È·ÛˆÏËÓÒÓÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÁÈ·Ù› ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ¿ÏÏË ‚Ô‹ıÂÈ· ¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¯ÚÂÔÎÔ›·. £· Ì·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ 2013 H ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ¯¿ıËΠÂ› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

ÚÔ˚fiÓÙ· ™ÂÏ. 32-33

✓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ÙÔÚ›ÏË ·fi ÙÔ Stern

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

AKOMA: TÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì Ì ٷ ̤ÙÚ·, ÔÈ Ó¤Â˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ TÚfiÈη˜ Î·È ÙÔ ıÚ›ÏÂÚ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ T∏¡ øƒ∞ ¶OÀ ∏ M∂ƒ∫∂§ ∫∞¡∂π ª∂Δ∞™ΔƒOº∏ À¶∂ƒ Δ∏™ Ãøƒ∞™ ª∞™

reÓ·ka Ì· Î·È AÎfiEu ect  ÙËÓ Ô˘Ìoj ¿ÚPr Ë ∫∞Δ∞ 6Ë ‰fiÛ ƒ ∫∞π Y¶∂

Π. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

TΑ 7 ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

∞¶√∫∞§Àæ∏

Aποκάλυψη

www.dealnews.gr

™ÂÏ. 6-7

Tο κρυφό γερμανικό σχέδιο σωτηρίας

 ΠΑΝΟΣ MΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

H ¶ƒO Δø¡ ¶À§ø¡ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂ •∂¡O ∫O§O™™O ª∂™ø FINANCIAL BANK ∫∞π ∏ ¶∂πƒ∞πø™

H EıÓÈ΋ «¯Ù˘¿ÂÈ» T·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi T·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ™À¡∞°∂ƒªO™ ™ΔOÀ™ Δƒ∞¶∂∑πΔ∂™ °π∞ Δπ™ ∑∏ªπ∂™ ∞¶O ΔO «∫OÀƒ∂ª∞»

AΠΟ ΤΡΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

™ÂÏ. 34-35

Σήμα SOS για τους Έλληνες εφοπλιστές

ÙÒÛË ÙˆÓ ËÌÂÚËÛ›ˆÓ ŒÚ¯ÂÙ·È Ó·‡ÏˆÓ ηٿ 50% ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â¤Ó‰˘Û·Ó ¶ÔÈÔÈ ÛÙ· ˘ÂÚ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ· Ï‹ÁËηÓ

™ÂÏ. 18-19

™ΔO ºø™ O§∏ ∏ ™Àªºø¡π∞ ª∂ Δ∏¡ PROTON ∫∞π Δπ™ ¢π∫∞™Δπ∫∂™ ∞ƒÃ∂™

Kατέθεσε τα 51 εκατ. ευρώ ο Λαυρεντιάδης TÈ Ï¤ÂÈ Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·

TO ¶∞ƒ∞™∫∏¡πO ∫∞π ∏ •∞º¡π∫∏ «¶∂ƒπ∂ƒ°∏ ∂ª¶§O∫∏»

™ÂÏ. 37 ✓ ✓OΔΥΣΣΕΑΣ KΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ™ÂÏ. «B·ÙÂÚÏÒ» Ì ٷ ¯·Ì¤Ó· OÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÔÈ 26-27 9,7 ‰ÈÛ. ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ ‚ˆÍ›ÙË

 EΜΠΟΡΙΚΗ TΡΑΠΕΖΑ

™ÂÏ. 9

™ÂÏ. 22

AÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ CEO Ù˘ Carrefour Û·Ó Ù·... Ô˘Î¿ÌÈÛ·

EΚΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 125 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ EΛΛΑΔΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟ BΕΡΟΛΙΝΟ

T∞ 2+1 ™Δƒ∞Δ∏°π∫∞ Δ∏™ μ∏ª∞Δ∞

™ÂÏ. 35

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ BΑΡΔΑΣ

™ÂÏ. 23

§Ô˘Î¤ÙÔ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ·’ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ✓

 ΣΤΕΛΙΟΣ XΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ™ÂÏ. 21

TÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔÊÚ·ÁÌfi˜ ·fi ÙËÓ Easy Jet

DealNews online 30-9-11  

DealNews online 30-9-11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you