Page 1

ΠAPAΣKEYH 13 ΔEKEMBPIOY 2013 AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 241 Tιμή: 2 E

ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

www.dealnews.gr

AΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ TΡΟΙΚΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ñ «¶ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· ·’ fiÛÔ ÓÔÌ›˙ÂÙ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ» ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ BÚ˘ÍÂÏÏÒÓ

TO ™Ã∂¢πO

Άμεση πώληση των τραπεζών

Oι διεθνείς παρεμβάσεις Δασκαλόπουλου ™ÂÏ. 24-25

KΑΙ ΤΑ SOS ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙA

 ¶Ï‹Ú˘ ‰Èη›ˆÛË ÁÈ·  

ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™EB, Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ M·Í›ÌÔ˘ H ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ TÛ›Ú· Î·È Ù· «·ÓÔ›ÁÌ·Ù·» ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÙÒÚ· Ù· «·ÏÈ¿ Ù˙¿ÎÈ·»

✓ OÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ Pepsico - HBH

 ΛΟΥΞ - MΑΡΛΑΦΕΚΑΣ

M∂Δ∞ Δ∏N EUROBANK ∏ ∞ƒÃ∏ ª∂ E£¡π∫∏ TÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó §¿ÙÛ˘ Î·È M˘ÛٷΛ‰Ë˜ H ∞§§∞°∏ ΔOÀ ¡OªOÀ

H Ì¿¯Ë ÁÈ· Ù· 19,4 ‰ÈÛ.

ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ TX™ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Û˘ÛÙËÌÈΤ˜ ñ O ÁÚ›ÊÔ˜ ÙˆÓ Warrants Î·È ÔÈ ÂÈΛÌÂÓ˜ ‰ËÌfiÛȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ

™ÂÏ. 4-5

5,5 ¢π™. O §O°APIA™MO™ TH™ BLACKROCK

H ¶ƒOΔ∞™∏ Δ∏™ KOªπ™πO¡ ∫∞π ∏ ∫∞ÀΔ∏ ∞§∏£∂π∞

35

ÏÈÁfiÙÂÚ· ‰¿ÓÂÈ· % ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜

OÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙË “DEAL” N∞ ∞¡Oπ•∂π ∂¢ø ∫∞π Δøƒ∞ ∏ Ã∏ª∞ΔO¢OΔ∏™∏

 IΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

™ÂÏ. 21

™ÂÏ. 9

H ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Ù· «Ê¤ÛÈ·» Î·È Ô M¤˙·˜! ΓΙΩΡΓΟΣ KΟΒΑΣ

™ÂÏ. 32-33

A¶O∫ƒ∞Δπ∫O¶Oπ∏™∂π™: A¶O ΔOÀ™ 11 ¢π∞°ø¡π™ªOÀ™ ¶ƒOÃøƒ∏™∞¡ Oπ 5 M·›ÓÂÈ

TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÊÈ¿ÛÎÔ Ì Socar - ¢E™ºA ñ TÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ O§¶

ÛÙÔ ¯ÚÔÓÔÓÙԇϷÔ Ë ¢E¶A

™ÂÏ. 18, 37

TO ¶∂ƒπ∂ƒ°O ¶∞πáπ¢π Δø¡ EÀƒø¶∞πø¡ ª∂ Δ∞ «ª¶§O∫∞» A™Δ∂ƒ∞™ BOÀ§π∞°ª∂¡∏™

ENERGEAN OIL

«Nαι» των EΛΠE

για την... BP ™ÂÏ. 22

15 βίλες-παλάτια για τους Άραβες κροίσους «Aº∂¡Δπ∫O» O TOÀƒ∫O™

H ∂À∫∞πƒπ∞ ¶OÀ ∂Ã∞™∂ O °π∞¡¡∏™ K∂¡Δ

™ÂÏ. 19

濯ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÌ· ÌÂÙ¿ ÙȘ «˘Ú·Ì›‰Â˜»  O Mr E§TPAK, Ë ÎÔÛÌÈ΋ HÚÒ, Ë ‚›Ï·, Ë

ÎÚ›ÛË Î·È Ò˜ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·

Deal 13 12 13  
Deal 13 12 13  

Σχέδιο για άμεση πώληση όλων των συστημικών τραπεζών από το ΤΧΣ και την τρόικα. Ανοίγει ο δρόμος με την αλλαγή νόμου του θεσμικού πλαισίου τ...

Advertisement