Page 1

ΠAPAΣKEYH 6 ΔEKEMBPIOY 2013 AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 240 Tιμή: 2 E

AΣΤΕΡΑΣ BΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

www.dealnews.gr

TΑ ΚΕΡΔΗ, ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ, ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΟΙ ΤΟΚΟΙ, ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Φως Στο portfolio ñ ŸÏ· fiÛ· ı¤ÏÂÙ ӷ ͤÚÂÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜

7 ισχυρών B∞ƒ¢π¡O°π∞¡¡∏™ - KO∫∫∞§∏™ B°∂¡O¶OÀ§O™ - MÀΔπ§∏¡∞πO™ - ¶∂ƒπ™Δ∂ƒ∏™ - §π∞∫OÀ¡∞∫O™ ∫∞π Oªπ§O™ E§§∞∫Δøƒ  H ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ «·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·» ̤۷ ·fi ÛÙÔȯ›· Î·È ÂÓ‰Âϯ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙÔ˘˜  ¶ÔÈÔÈ

™ÂÏ. 4-6

ΓΙΩΡΓΟΣ MΠΟΜΠΟΛΑΣ

ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌ·, ÔÈÔÈ ·Ì‡ÓÔÓÙ·È, ÔÈÔÈ Î·Ù·ÚÚ¤Ô˘Ó

O ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ fiÓÔ˜ ÙÔ˘ M›‰· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∫∞π Δ∞ ªÀ™Δπ∫∞ ΔOÀ °π∞ A¡¢ƒ∂∞, KO™∫øΔ∞, M∏Δ™OΔ∞∫∏, ™∏ªπΔ∏, °A¶

A¶O∫∞§Àæ∏ - μOªμ∞

H EºOƒπ∞ ∂•Oƒª∞

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ BUNDESBANK BAINTMAN

Zητάει ανοιχτά κούρεμα καταθέσεων ŸÏË Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ X¿Ú‚·ÚÓÙ

Tπ §∂∂π O ∂ºO¶§π™Δ∏™ ∫∞π Oπ ¢π∫∏°OƒOπ ΔOÀ ΣΑΜΑΡΑΣ - TΣΙΠΡΑΣ

™ÂÏ. 15

Tο debate για την οικονομία

Tα έγγραφα της αποφυλάκισης του Pέστη

22,6 ∂∫. ∂Àƒø ∫∞π 1,17 ∂∫. ¢O§., O§∞ Δ∞ ¢∞¡∂π∞ ¶OÀ ¶§∏ƒø™∂ «£∞ ¢ø™ø Δ∏ ª∞Ã∏ ¶§∏ƒOÀ™ ¢π∫∞Iø™∏™» ™ÂÏ. 22-23

™ÂÏ. 7

Περίεργες μεθοδεύσεις στο παρά 5’ KΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΥΝΟΜΩΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ETE Î·È EıÓÈ΋ ˙‹ÙËÛ·Ó  °È·Ù› ÂÈÚfiÛıÂÙ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ·  OÈÙȘ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÚÒÙ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. KˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë  OÛ˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Costa Navarino

™ÂÏ. 18

✓ H ‰ËÌ·Ú¯›· Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì·ÓÈʤÛÙÔ

 ΓΙΑΝΝΑ AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

™ÂÏ. 19

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ KΟΠΕΛΟΥΖΟΣ

AÔÁ›ˆÛË Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÂÏ. 30-31 Pulkovo

H TΡΟΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΑΛΛΑ...

™ÂÏ. 21

Plan B ÁÈ· Eurobank - EıÓÈ΋

 AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ù· 2 ‰ÈÛ., fiÏ· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ


 

Το πρόβλημα Στουρνάρα και πως δεν αντιμετωπίζεται κάθετα

02 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

A

πό τη μια, η ειρωνία του Βενιζέλου για τον Στουρνάρα.

νεργασία και συνεπώς μη αποτέλεσμα, χρέος του πρωθυπουργού εί-

Από την άλλη, η επίθεση - αμφισβήτηση που εισέπραξε

ναι να αποφασίσει την αντικατάστασή του.

ο «τσάρος» από τον αναπληρωτή του, τον Χρ. Σταϊ-

Δεν το πράττει για επικοινωνιακούς και άλλους λόγους. Έστω κι

κούρα. Και μαζί μ’ αυτά οι φωνές των βουλευτών, οι αντιδράσεις

αν είναι δεδομένη η απόφασή του για αντικατάσταση του την Άνοι-

ακόμα και των στενών συνεργατών του πρωθυπουργού για το πρό-

ξη, με την πιθανή τοποθέτησή του είτε στη θέση του επιτρόπου, είτε του διοικητή της Tράπεζας της Ελλάδος.

σωπο του υπουργού των Οικονομικών. Είναι αλήθεια πως ο εκάστοτε «τσάρος» της Οικο-

Πρέπει να ξεχωρίζει, όμως, καμιά φορά κανείς το πρόβλημα που

νομίας δεν συγκεντρώνει και πολλές συμπάθειες. Πό-

υπάρχει από την πολιτική επιλογή. Το πρώτο πρέπει να λύνεται άμε-

σο μάλλον σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

σα. Χωρίς δεύτερες σκέψεις και πολιτικές. Σε διαφορετική περίπτω-

Η περίπτωση Στουρνάρα, όμως, είναι τελείως δια-

ση, η δυσλειτουργία συνεχίζεται και αυτό αποβαίνει σε βάρος όλων.

φορετική. Τα «έργα και οι ημέρες» του δεν έχουν να

Η πολιτική Στουρνάρα τρομάζει. Είναι χωρίς λογική. Πρόχειρη,

κάνουν μόνο με την υπερφορολόγηση, την ενδοτικό-

χωρίς πραγματικό σχέδιο. Η παρουσία του και οι σχέσεις του τόσο με τους άλλους υπουρ-

τητα απέναντι στην Τρόικα, το πώς «στέκεται» και πώς

γούς της κυβέρνησης, όσο και μέσα στο ίδιο του το υπουργείο απο-

διαπραγματεύεται στα διεθνή forα. Έχει να κάνει και με τη λειτουργία της κυβέρνησης. Η μη καλή του σχέση με τους υπουργούς και λοιπούς επιτελείς στο

τελεί ανυπέρβλητο «αγκάθι» το οποίο κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μην το «μετράει» στην πλήρη διάστασή του.

υπουργείο Οικονομικών δημιουργεί πρόβλημα. Πρόβλημα ακόμα δη-

Στο τέλος - τέλος, σε μια εποχή που όλοι ζητούμε σύμπνοια, συ-

μιουργείται και με τη διάσταση απόψεων και το πολεμικό κλίμα που

στράτευση και συνεργασία, τα «μέτωπα» οι διαμάχες και το μη

επικρατεί με την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και ακόμα και

αποτέλεσμα που έρχεται ως επακόλουθο, πρέπει να αντιμετωπίζο-

από τις αμφισβητήσεις που δέχεται από το Μαξίμου, τους «γαλάζι-

νται άμεσα και κάθετα.

ους βουλευτές» και το συγκυβερνών ΠΑΣΟΚ. Δεν τίθεται ζήτημα προσώπου. Αν ο Στουρνάρας είναι καλός ή κα-

dimitriadis@dealnews.gr

κός. Άξιος ή μη. Από τη στιγμή που υπάρχει αμφισβήτηση, μη συ-

D e a l news news news Συνέχεια κόντρας ΔΕΗΚομισιόν για λιγνίτες Την αναίρεση της απόφασης με την οποία το ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαίωσε τη ΔΕΗ για την υπόθεση του μονοπωλίου στο λιγνίτη, ζήτησε ο γενικός εισαγγελέας Melchior Wathelet κατά την εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης που υπέβαλε η ΕΕ. Η υπόθεση ξεκινά από το 2008 όταν η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παραχώρηση δικαιωμάτων για αναζήτηση και εκμετάλλευση λιγνίτη στη ΔΕΗ δημιουργεί ανισότητα ευκαιριών στην αγορά ενέργειας και ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ με τη σειρά της προσέβαλε τις καταδικαστικές αποφάσεις της ΕΕ στο ευρωδικαστήριο και δικαιώθηκε. Ωστόσο, χθες, εκδικάστηκε η αίτηση αναίρεσης της Επιτροπής με τον εισαγγελέα να παίρνει τη θέση της τελευταίας.last time

«Βλέπει» χαμηλό πληθωρισμό ο Ντράγκι Tα τελευταία στοιχεία για την οικονομία της Ευρωζώνης επιβεβαιώνουν την απόφαση για τη μείωση των επιτοκίων στο 0,25% που έλαβε η ΕΚΤ πριν έναν μήνα και διατηρεί σταθερό, όπως δήλωσε ο Μάριο Ντράγκι. Υποστήριξε επίσης πως η Ευρωζώνη μπορεί να έρθει αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλού πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός το 2013 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,4%, το 2014 στο 1,1% και το 2015 στο 1,3%. Η ανάπτυξη εκτιμάται στο -0,4% το 2013. Ο Ντράγκι συνεχίζει να αναμένει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα σημερινά χαμηλά ή και χαμηλότερα επίπεδα. α, σύμΤο 34,6% των Ελλήνων βρίσκεται ή απειλείται από τη φτώχει t Eurosta φωνα με την ή ΝαΤη βελτιωμένη προσφορά, κατά 30%, της εταιρίας ΤΕ.ΝΑ (Τεχνικ Σκιάθου Ξενία του ηση αξιοποί την για ευρώ εκατ. 2,6 θαηλίδη) ύψους ενέκρινε χθες το ΤΑΙΠΕΔ. λοι του ΠαΝέα 48ωρη απεργία αποφάσισαν χθες οι διοικητικοί υπάλλη . Αναστολή Δευτέρα η νεπιστημίου Αθηνών για σήμερα και την ερχόμεν ΕΜΠ στο τους λφοί συνάδε οι ισαν των κινητοποιήσεων αποφάσ συνηγόΑπόπειρα αυτοκτονίας έκανε, σύμφωνα με ανακοίνωση του ζόΤσοχατ Άκη του ς σύζυγο η ακισμέν προφυλ η ρου της Αλέξη Κούγια, υπνωτικών τοξικών αριθμό μεγάλο οντας λαμβάν η, Σταμάτ Βίκη , πουλου χαπιών.

• • • •

DEAL news ¶.¢. E∫¢√™∂π™ E.¶.E. E∫¢√Δ∏™ - ¢π∂À£À¡Δ∏™:

¶·‡ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™, √π∫√¡Oªπ∞ , ¶√§πΔπ∫∏ E‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·

™Àªμ√À§√™ E∫¢√™∏™ & Eª¶√ƒπ∫∏ ¢/¡™∏: N√ªπ∫√™ ™Àªμ√À§√™:

Œ‚ÂÏÈÓ M·Ì¿Ë ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ™Ù·˘ÚÈ·Ó¿Î˘

°ƒ∞º∂π∞: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 41 Î·È EÈÎÔ‡ÚÔ˘ 31 Aı‹Ó·, T.K. 105-53 TËÏ.: 212 700 3200 Fax: 212 700 3240, e-mail: info@dealnews.gr

A¶∞°√ƒ∂À∂Δ∞π Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. ¡fiÌÔ˜ 2121/1993 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

K ™˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ (ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙÚ·Â˙ÒÓ, Î.Ï.): ÂÙ‹ÛȘ 180K K I‰ÈˆÙÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÙ‹ÛȘ 140K K I‰ÈˆÙÒÓ - ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (E§TA) ÂÙ‹ÛȘ 440K

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

ΓΙΑ BLACKROCKΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ Κρίσιμη συνάντηση έχουν σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος με τις διοικήσεις των 4 συστημικών τραπεζών, ενόψει της κατάθεσης την ερχόμενη Δευτέρα της έκθεσης της Blackrock. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η διαγνωστική μελέτη που αφορά δάνεια εντός και εκτός Ελλάδος συμπεραίνει ότι ο τραπεζικός κλάδος θα υποστεί καθαρή ζημία 4,5 δισ.και θα χρειαστεί αντίστοιχα πρόσθετα κεφάλαια. Ωστόσο, τα επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν από την ΤτΕ στις αρχές Ιανουαρίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν τα επιχειρησιακά σχέδια των τραπεζών –για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας- που έχουν υποβάλει στην ΤτΕ, σύμφωνα με τις επιταγές του μνημονίου, αλλά κυρίως το πρόβλημα της διαχείρισης των προβληματικών δανείων, υπό το φως των ευρημάτων των stress tests που πραγματοποίησε η BlackRock. Αυτό συνδέεται και με τα επόμενα τέστ κόπωσης στα οποία θα αρχίσουν άμεσα να υποβάλλονται και οι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής ενοποίησης. Έτσι σύντομα θα πρέπει να αρχίσουν την αποστολή στοιχείων στις ευρωπαϊκές αρχές, αν και θεωρείται ότι αυτός ο έλεγχος θα είναι χαλαρότερος σε σχέση με εκείνον που υποβληθήκαν από τον αμερικανικό οίκο.


04 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

ZOYM

DEAL news

H OIKONOMIKH AKTINOΓPAΦIA TΩN MEΓAΛΩN OMIΛΩN

Tο portfolio 7 ισχυρών Bαρδινογιάννης - Mπόμπολας - Kόκκαλης - Mυτιληναίος - Bγενόπουλος - Περιστέρης - Λιακουνάκος εγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες... Kάπως έτσι διαμορφώνεται το σκηνικό, αλλά και τα νέα επιχειρηματικά δεδομένα στην Eλλάδα της πολύπλευρης κρίσης και της βαθιάς ύφεσης. Aκόμη και τα ηχηρά ονόματα, με τους πολυσχιδείς ομίλους, βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

M

Oι συσσωρευμένες δανειακές υποχρεώσεις, σε συνδυασμό με τη φορολογική επιδρομή και τη βουτιά της εγχώριας κατανάλωσης, διαμορφώνουν συνθήκες πίε-Δάνεια, κέρδη, ζημιές και κρίσιμα μεγέθη στο μικροσκόπιο

σης στις επιχειρήσεις, οι οποίες πέραν όλων των άλλων αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε πηγές ρευστότητας. Tο κέντρο βάρος για τους επιχειρηματίες έχει πέσει στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στις αναδιαρθρώσεις, καθώς επίσης και σε άλ-

λες κινήσεις εξορθολογισμού. Eκ των πραγμάτων βέβαια «η μητέρα των μαχών» δεν είναι άλλη από την ποθούμενη ανάπτυξη της οικονομίας που θα δώσει ανάσες σε όλους. Όπως προκύπτει από τις λογιστικές καταστάσες του εφετινού 9μηνου (BETA Xρηματιστηριακή, αναλυτής Mάνος Xατζηδάκης), οι 125 από τις εισηγμένες στο Xρηματιστήριο εταιρίες είχαν ζημιές, ενώ οι υπόλοιπες 81 είχαν κέρδη. Eξαιρουμένων των τραπεζών, οι επιχειρήσεις είχαν λειτουργικά κέρδη 4,7 δισ. ευρώ (-18,9%). Aπό αυτά, μόνο τα 74,9 εκατ. ευρώ έμειναν ως κέρδη στην τελική

γραμμή των ισολογισμών. Tα υπόλοιπα πήγαν σε φόρους, τόκους και αποσβέσεις... Tα στοιχεία της MERIT Xρηματιστηριακής (αναλυτής Nίκος Kαυκάς) δείχνουν ότι 176 επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν συνολικό δανεισμό 33,3 δισ. ευρώ. Περίπου 1,5 λιγότερο από πέρσι. Πρωταθλήτρια των δανείων είναι η ΔEH (5 δισ. ευρώ) και ακολουθούν ο OTE (3,3 δισ.) και τα EΛΠE (2,7 δισ.). Oι 176 αυτοί όμιλοι, έχουν ταμειακά διαθέσιμα 7,8 δισ. ευρώ, περίπου 1 δισ. ευρώ περισσότερα από πέρσι. O (υπό γερμανικό έλεγχο) OTE έχει το μεγαλύτερο ταμείο (1,7 δισ.), ενώ ακολουθούν Eλλάκτωρ και Coca Cola (715 εκατ. ευρώ).

MOTOP OΪΛ:

1,2 δισ. το κυκλοφορούν ενεργητικόΔύσκολη χρονιά είναι η φετινή για τη Mότορ Όιλ, η οποία όμως, δείχνει ότι μπορεί να αντέξει με κλειστές τις στρόφιγγες της ρευστότητας στην Eλλάδα και με τα δυσμενέστερα περιθώρια διΰλισης πετρελαίου, των τελευταίων πέντε ετών. H επιχειρηματική ναυαρχίδα του ομίλου Bαρδινογιάννη, στο τιμόνι της οποίας βρίσκεται ο 80χρονος Bαρδής, εμφάνισε μειωμένο κύκλο εργασιών κατά 3,7% στο 9μηνο του 2013. H Mότορ Όιλ, στην οποία απασχολούνται 1.767 άτομα, είχε καθαρά κέρδη 214.000 ευρώ, έναντι των 81,6 εκατ. ευρώ που ήταν η καθαρή κερδοφορία στο αντίστοιχο διάστημα του 2012. Ωστόσο, στην τρέχουσα φετινή περίοδο, υπήρ-

ξαν ζημιές στην αποτίμηση των αποθεμάτων, ύψους 35 εκατ. ευρώ. O πετρελαϊκός όμιλος βρέθηκε υπό πίεση, τόσο εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης στην εγχώρια αγορά (δραματική μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης) όσο και των εργασιών συντήρησης του διϋλιστηρίου. Παρά ταύτα, η εταιρία εκτιμά ότι το 2014 θα είναι καλύτερα, αφού ήδη υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι αντιστρέφονται τα δεδομένα στις πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης. Στο παζλ των επικείμενων εξελίξεων συγκαταλέγεται και το ζήτημα του Iράν, αφού, όπως όλα δείχνουν, θα ξαναρχίσουν οι εξαγωγές πετραλαίου που είχαν «παγώσει» με το εμπάρ-

1.767 εργαζόμενοι, τα κέρδη και οι προοπτικές

γκο που επιβλήθηκε τον Iούλιο του 2012. Tο συνολικό κυκλοφορούν ενεργητικό του επιχειρηματικού ομίλου (δηλαδή τα άμεσα ρευστοποιημένα περιουσιακά στοιχεία) ανέρχονται στα 1,28 δισ. ευρώ. Yπάρχουν επίσης 192,7 εκατ. ευρώ στο Tαμείο. Σε ότι αφορά τις αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών του Δ.Σ., δαπανήθηκαν 3,32 εκατ. ευρώ.

EΛΛΑΚΤΩΡ:

Eισπράττει από τόκους 24,8 εκ. Συνώνυμο των μεγάλων συμφερόντων έχει γίνει το όνομα του Γιώργου Mπόμπολα, που από μικρός EΠONίτης στις γειτονιές του Πειραιά, έφτασε να είναι από

τους ισχυρότερους παράγοντες στη χώρα. Στην Eλλάκτωρ, όπου εκφράζονται τα συμφέροντα της επιχειρηματικής οικογένειας, διασυνδέονται συνολικά 114 θυγατρικές εταιρίες. Tο δυνατό «χαρτί» του συγκεκριμένου ομίλου δεν είναι άλλο από τα μετρητά του. Όπως προκύπτει από τις λογιστικές καταστάσεις του εφετινού 9μήνου, η Eλλάκτωρ έχει ταμειακά διαθέσιμα 820,7 εκατ. ευρώ, περίπου 15 εκατ. ευρώ περισσότερα, απ’ ότι στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. Mόνο από τόκους, ο όμιλος έχει εισπράξει 24,8 εκατ. στη διάρκεια του 2013. Eίναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι το υπόλοιπο καταθέσεων που έχει η (θυγατρική) εταιρία της Aττικής οδού, ανέρχεται σε 438 εκατ. ευρώ. Δεν χωρά αμφιβολία

ότι το συγκεκριμένο project έχει αναδειχθεί σ’ έναν πραγματικό, οικονομικό σιτοβολώνα για τον όμιλο Mπόμπολα. Eκτός από τα μετρητά, η Eλλάκτωρ έχει και μεγάλα δάνεια ύψους 1,77 δισ. ευρώ, για τα οποία οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν στα 74,9 εκατ. ευρώ. Στο εφετινό 9μηνο η Eλλάκτωρ είχε ζημίες 16,5 εκατ. ευρώ, από 9,5 εκατ. ευρώ που ήταν τα κέρδη, πέρσι. Oι ζημίες οφείλονται στην αναπροσαρμογή της φορολογίας, η οποία αν«Xρυσοφόρα» η Aττική Oδός (438 εκ.)

δεν υπήρχε, τότε η τελική γραμμή του ισολογισμού θα έδειχνε κέρδη 12,9 εκατ. ευρώ... H οικογένεια Mπόμπολα είναι και ισχυρός παίκτης των media, καθώς της ανήκει η Πήγασος εκδοτική (εφημερίδες Έθνος και Hμερησία), ενώ έχει μεγάλη θέση και στον Tηλέτυπο (Mέγκα Tσάνελ). Eιδικά σε ό,τι αφορά τον «Πήγασο», στο εφετινό 9μηνο είχε ζημίες 21,3 εκατ. ευρώ. Στην εκδοτική εταιρία εργάζονται 924 άτομα, από 949 πέρσι και... 1647 άτομα που ήταν το εργατικό δυναμικό προ κρίσης (Σεπτέμβριος του 2009). Tα δάνεια που βαρύνουν τον «Πήγασο» είναι 182,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός του «Mέγκα» είναι 129,3 εκατ. ευρώ...


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:

43,4 εκ. ευρώ για χρηματοοικονομικά έξοδαΞεκίνησε από ένα ταπεινό, ισόγειο τριάρι, στην οδό Θεμιστοκλέους, στα Εξάρχεια. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο και σήμερα σε ηλικία 56 ετών, ο Γιώργος Περιστέρης είναι ένα από τα σημαίνοντα πρόσωπα της επιχειρηματικής ζωής του τόπου. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (θυγατρική του οποίου είναι και η Τέρνα Ενεργειακή) ήταν αυξημένες κατά 8,2% στο εφετινό 9μηνο, κυρίως λόγω της ενίσχυσης του κύκλου εργασιών στον τομέα της ενέργειας. Ωστόσο, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές 51,7 εκατ. ευρώ. «Χτυπημένα» και από τα χρηματοοικονομικά έξοδα που εκτινάχτηκαν στα 43,4 εκατ. ευρώ, από 14,5 εκατ. ευρώ που ήταν στο ίδιο περσινό διάστημα. Το σύνολο των δανείων του ομίλου είναι 926,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα μετρητά διαθέσιμα που υπάρχουν στα ταμεία είναι 204,1 εκατ. ευρώ. Περίπου 40 εκατ. λιγότερα από τα περσινά. Στην τρέχουσα περίοδο, ο όμιλος που απασχολεί προσωπικό 824 ατόμων, επένδυσε 53,3 εκατ. ευρώ στο τομέα των ανανεώσιμων πη-

γών ενέργειας. Επίσης, σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 60 εκατ. ευρώ, που αφορά την εξόρυξη λευκόλιθου, από τα μεταλλεία Μαντουδίου.

Σύνοδο δανείων 926,1 εκ.

O Σωκράτης παίζει πινγκ-πονγκ με τις ζημιέςKωδικός μείωσης δανεισμού Περίπου 130 θυγατρικές, συγκαταλέγονται στο επιχειρηματικό «γκρουπ» της Marfin Investment Group (MIG) και δραστηριοποιούνται στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών υγείας, των μεταφορών και του ευρύτερου τομέα των τροφίμων. Δε χωρά αμφιβολία, ότι ο 60χρονος Ανδρέας Βγενόπουλος, που ηγείται της MIG, έχει μπροστά του πολύπλευρες προκλήσεις και ιδιαίτερα κρίσιμα στοιχήματα. Ως παλιός πρωταθλητής της ξιφασκίας προφανώς γνωρίζει άριστα να διαχειρίζεται και τις νίκες, αλλά και τις ήττες... Το εφετινό 9μηνο ήταν και πάλι «κόκκινο» για τη MIG, αλλά οι ζημιές (129,8 εκατ. ευρώ) ήταν συγκριτικά μικρότερες από τις περσινές (996,1 εκατ. ευρώ). Τα δανειακά βάρη του ομίλου της MIG φτάνουν πλέον στα 1,82 δισ. ευρώ, από 1,92 δισ. που ήταν στα τέλη της περσινής χρονιάς. Την ίδια στιγμή, τα ταμειακά διαθέσιμα είναι 222,1 εκατ., έναντι των 260,8 εκατ. ευρώ πέρσι και των... 727,7 εκατ. ευρώ που είχε στο ταμείο της η MIG, πριν ξεσπάσει η κρίση (Γ’ τρίμηνο του 2009). Ειδικά σε ότι αφορά τα αποτελέσματα χρήσης, επηρεάστηκαν αρνητικά κατά 35 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης του εταιρικού φορολογικού συντελεστή, που από 20% πήγε στο 26%. Οι πωλήσεις της MIG είχαν 8,5% πτώση, αλλά αντίθετα η λειτουργική της κερδοφορία αυξήθηκε κατά... 55,8% και διαμορφώθηκε στα 51,7 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή προκλήθηκε κατά κύριο λόγω από τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών AΤTICA και Υγεία. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι οφειλές του Δημοσίου προς τον όμιλο της MIG είναι 109 εκατ. ευρώ. Στόχος της διοίκησης είναι η δυναμική διαχείριση του ενεργητικού, προκειμένου να μειωθεί ο δανεισμός, που κόστισε 52 εκατ. ευρώ σε τόκους, το εφετινό 9μηνο. Από την πώληση της OLYMPIC Air, υπήρξαν ωφέλη 43 εκατ. ευρώ για τη MIG, στον όμιλο της οποίας εργάζονται 12.813 άτομα. Εκ των πραγμάτων, ο χειμαρρώδης και εκρηκτικός Ανδρέας Βγενόπουλος καλείται να διαχειριστεί κρίσιμες καταστάσεις. Μετά από το καυτό ζήτημα της κυπριακής εμπλοκής φαίνεται ότι έχει σιωπήσει. Άγνωστο για πόσο...INTPAKOM:

Σε κρίσιμο μεταίχμιο βρίσκεται η Iντρακόμ του Σωκράτη Kόκκαλη. Tα ανθηρά δεδομένα για τον πάλαι ποτέ «εθνικό προμηθευτή» έχουν διαφοροποιηθεί ριζικά και τον υποχρεώνουν να δίνει μάχες σε αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Σε ηλικία 74 ετών σήμερα, ο Έλληνας επιχειρηματίας που μιλάει πέντε γλώσσες, καλείται να αποκρούει τα «καρφιά» των αντιπάλων του με στόχο να κερδίζει πόντους στο επιχειρηματικό «τραπέζι». Kάτι αντίστοιχο δηλαδή που συνέβαινε στα χρόνια της νιότης του, όταν ζούσε στο (τότε) Aνατολικό Bερολίνο και ήταν πρωταθλητής στο πινγκπονγκ. O όμιλος της Iντρακόμ (στον οποίο, μεταξύ των άλλων, ανήκουν η Hellas On

MIG:

Line και η Iντρακάτ) έκλεισε το φετινό 9μηνο με ζημιές 13,1 εκατ. ευρώ. Oι ζημιές αυτές ήταν μικρότερες από τις περσινές που είχαν διαμορφωθεί στα 21 εκατ. ευρώ. O συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε κατά 4,4%, αλλά τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αποτελέσματα παρουσίασαν άνοδο 1,5% και διαμορφώθηκαν στα 58,7 εκατ. ευρώ. Θετική συμβολή στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου είχαν τα μεγέθη της τηλεπικοινωνιακής HOL. Για την Iντρακόμ, ο συνολικός δανεισμός διαμορφώνεται στα 319 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα τέλη του 2012. Tο κυκλοφορούν ενεργητικό του ομίλου είναι 402,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες για τις δανειακές υποχρεώσεις ήταν 20,2 εκατ. ευρώ, στο εφετινό 9μηνο. Tα ταμειακά διαθέσιμα είναι 60,2 εκατ. ευρώ (από 30,7 εκατ. ευρώ πέρσι), αλλά σ’ αυτά περιλαμβάνονται και 25,6 εκατ. ευρώ από αναληφθέντα δάνεια. Στον όμιλο της Iντρακόμ απασχολούνται 4.777 άτομα, ενώ στο 9μηνο του 2009, όταν και άρχισε να αποκαλύπτεται η δημοσιονομική τραγωδία της χώρας, το εργατικό δυναμικό του ομίλου Kόκκαλη ήταν 5.834. Tα μέλη της διοίκησης της Iντρακόμ πήραν 1,4 εκατ. ευρώ ως αμοιβές το φετινό 9μηνο, ενώ ο όμιλος έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ύψους 785,5 εκατ. ευρώ. H Iντραλότ, της οποίας το 20% είναι στο χαρτοφυλάκιο Kόκκαλη, είχε 527.000 ευρώ καθαρά κέρδη, έναντι των 1.163.000 ευρώ πέρσι. Tα λειτουργικά κέρδη της Iντραλότ, όμως, αυξήθηκαν κατά 22,6%. H εταιρία έχει τραπεζικά δάνεια 561 εκατ. ευρώ και 149,8 εκατ. ευρώ μετρητά διαθέσιμα στο ταμείο της.

Yποχώρησε ο κύκλος εργασιών στον όμιλο. Zημιές 13,1 εκ.

Oφέλη 43 εκ. για τον όμιλο από την πώληση της Olympic

05


06 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

H 17ΑΔΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΔΑΝEΙΣΜΕΝΩΝ OMIΛOI

ΣYNOΔO ΔANEIΩN

ΔEH (KO) OTE (KO) EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA (KO) COCA COLA TPIA EΨIΛON (KA) MARFIN IVESTMENT GROUP EΛΛAKTΩP (KO) BIOXAΛKO (KA) MOTOP OΪΛ (KO) ΓEK TEPNA (KO) TITAN (KO) MYTIΛHNAIOΣ (KO) J&P ABAΞ (KO) INTPAΛOT (KO) LAMDA DEVELOPMENT (KO) AXON ΣYMMETOXΩN (KO) FRIGOGLASS (KO) FORTHNET (KO)

METPHTA ΣTO TAMEIO

9MHNO 2013

2012

2013

2012

5.043.298 3.387.800 2.789.306 2.322.700 1.862.141 1.771.848 1.378.978 1.135.580 926.095 821.918 775.870 599.38 561.069 498.079 445.106 338.127 324.285

5.104.980 4.050.800 2.758.371 2.159.700 1.920.999 1.756.456 1.369.720 1.183.488 942.985 879.863 861.412 545.393 515.613 499.061 447.213 300.373 333.504

259.077 1.707.200 495.572 715.000 222.118 820.743 102.002 192.762 204.089 227.608 202.688 71.697 149.886 50.322 5.497 66.723 11.660

232.918 1.003.800 309.779 439.100 260.830 805.197 151.130 214.435 241.298 274.633 136.593 74.917 118.049 139.960 6.067 27.548 24.408

Tα ποσά σε χιλ. ευρώ

Πηγή: Merit Xρηματιστηριακή

AXON:

Στο βαθύ κόκκινο ο Θωμάς

OΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ:

Έκτακτα κέρδη 43,7 εκ. από τη διαιτησία Στη «σχολή Μωραΐτη» ήταν ένας καλός, αλλά ατίθασος μαθητής. Πήγε για οικονομικές σπουδές στο φημισμένο London School of Ecodomics, όπου και είχε συμφοιτητή τον πρώην «τσάρο» της οικονομίας Γιώργο Αλογοσκούφη. Στα χρόνια της νιότης του, δούλεψε ως «τρέιντερ» μετάλλων στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων στο Λονδίνο. Σήμερα, σε ηλικία 59 ετών, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι ο ιθύνων νους του ομώνυμου ομίλου, που επί των ημερών του αναμορφώθηκε θεαματικά. Έτσι, ακόμη και εν μέσω κρίσης ο όμιλος Μυτιληναίου (μαζί με τη θυγατρική Μέτκα) μπορεί να παράγει σημαντικά κέρδη και να προσελκύει διεθνή επενδυτικά funds. Η καθαρή κερδοφο-

ρία του ομίλου Μυτιληναίου ήταν 22,4 εκατ. ευρώ στο εφετινό 9μηνο, έναντι των 11,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. Όλα αυτά και με τις εξαιρετικά στιβαρές επιδόσεις της Μέτκα, που εμφάνισε καθαρά κέρδη 57,1 εκατ. ευρώ. Εναι πάντως ενδεικτικό ότι στο τρίτο τρίμηνο του 2013 καταγράφονται στον Μυτιληναίο έκτακτα κέρδη ύψους 43,7 εκατ. ευρώ από την απόφαση της διαιτησίας για την τιμή του ρεύματος, ενώ υπάρχει κι ένα (έκτακτο) κονδύλιο απομείωσης της συμμετοχής στην ΕΛΒΟ, ύψους 12 εκατ. ευρώ. Τα τραπεζικά δάνεια του ομίλου ανέρχονται σε 775, 8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 85,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνα που είχε στα τέλη του 2012. Τα ταμειακά διαθέσιμα είναι 202,6 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο των αλληλόχρεων τραπεζικών λογαριασμών είναι 350,7 εκατ. ευρώ. Οι θέσεις εργασίας στον όμιλο είναι 1648 από 1602 πέρσι. Στο εφετινο 9μηνο τα διευθύνοντα στελέχη και τα μέλη του ΔΣ του επιχειρηματικού ομίλου, έλαβαν αμοιβές 9,76 εκατ. ευρώ, ενώ πέρσι είχαν πάρει 10,7 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο κονδύλι αμοιβών είναι τριπλάσιο από εκείνο της Μότορ - Όιλ...

Aμοιβές 9,76 εκ. ευρώ για τα διευθυ-

Τα «χρόνια της αθωότητας» έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί για τον επιχειρηματία Θωμά Λιακουνάκο. Καιρό τώρα, ο όμιλος της AXON βρίσκεται σε βαθύ κόκκινο, με συνέπεια να μένει ανοικτό κάθε ενδεχόμενο για τη μελλοντική του πορεία. Ο συγκεκριμένος όμιλος δραστηριοποιείται στους τομείς της υγείας (Euromedica) της πληροφορικής, των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και των ακινήτων. Στο εφετινό 9μηνο η ΑΧΟΝ Συμμετοχών είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια και ληξιπρόθεσμες οφειλές, ύψους 183,7 εκατ. ευρώ. Εκ των οποίων τα 102,8 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές προς τις τράπεζες, ενώ οφειλές 7,1 εκατ. ευρώ υπάρχουν καιAρνητικά ίδια κεφάλαια και ληξιπρόθεσμες οφειλές 183,7 εκ. στην μισθοδοσία των εργαζομένων (2682 άτομα). Το συνολικό ύψος των δανείων του ομίλου είναι 445,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα μετρητά διαθέσιμα που υπάρχουν στο ταμείο είναι μόλις 5,4 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος λέει ότι προτίθεται να προβεί σε σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Το αν θα τα καταφέρει ή όχι θα κριθεί εκ του αποτελέσματος.


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

Τάχθηκε υπέρ της χρεοκοπίας των τραπεζών

ην ταχύτερη εφαρμογή των κανονισμών που προβλέπουν τη συμμετοχή ομολογιούχων και μεγαλοκαταθετών στη διάσωση μιας προβληματικής τράπεζας πρότεινε για μία ακόμη φορά ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας Γενς Bάιντμαν στα πλαίσια μιας ομιλίας του στο Xάρβαρντ.

T

O διοικητής της Bundesbank, υποστηρίζοντας τη θέση της γερμανικής κυβέρνησης, ζήτησε την ταχύτερη εφαρμογή των κανονισμών για την επιβολή ζημιών στους ομολογιούχος και τους καταθέτες των προβληματικών τραπεζών, το λεγόμενο bail in. Όπως υποστήριξε πρέπει να σπάσει η αμαρτωλή σχέση μεταξύ κρατών και τραπεζών. Σε περίπτωση τραπεζικών διασώσεων, πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη ο καταθέτης και ο ομολογιούχος, τόνισε ο αξιωματούχος της EKT. O Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης, υποστήριξε ότι το bail-in πρέπει να τεθεί σε ισχύ μόλις αναλάβει καθήκοντα ο ενιαίος μηχανισμός εκκαθάρισης τραπεζών, ο οποίος αναμένεται να λειτουργήσει το 2015. H εφαρμογή των κανονισμών για το bail-in έχουν προγραμματιστεί για το 2018, ωστόσο τόσο η Γερμανία, όσο και η EKT, έχουν ζητήσει την εφαρμογή τους τρία

07

Αρρωστημένη η σχέση κρατών και τραπεζών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ BUNDESBANK ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΒΑΡΝΤ

Ισχυροποίηση των κεφαλαιακών κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ

μ√ªμ∞ B∞´¡Δª∞¡

Ζήτησε εδώ και τώρα «κούρεμα» στις καταθέσεις Επιβολή ζημιών στους ομολογιούχους και καταθέτες στις προβληματικές τράπεζες χρόνια νωρίτερα, το 2015. Όπως τόνισε ο Bάιντμαν, το bail in πρέπει να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν ταχύτερα. Eπίσης, τάχθηκε υπέρ της χρεοκοπίας τραπεζών, ωστόσο σημείωσε ότι σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν, πρέπει να γίνει χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και χωρίς την χρήση δημοσίου χρήματος. O Bάιντμαν τόνισε πως το νέο μοντέλο διαχείρισης των πιστωτικών κινδύνων, θα βάζει τέλος στην «αρρωστημένη» σχέση κρατών και τραπεζών. Όπως επισημαίνει ο Bάιντμαν η παρούσα κρίση κατέδειξε πως πρέπει να σπάσει ο «ομφάλιος λώρος» κυβερνήσεων και τραπεζών, ο οποίος

εγκυμονεί κινδύνους για τη σταθερότητα του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Kαι φέρνει σαν παράδειγμα την Iρλανδία, η οποία όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τραπεζική κρίση, διέσωσε τον τραπεζικό της τομέα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η αναλογία χρέους / AEΠ κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες. H αδύναμη θέση των κυβερνήσεων, μπορεί να αποσταθεροποιήσει τις τράπεζες, είτε απευθείας μέσω της έκθεσής τους σε κρατικά ομόλογα, είτε εμμέσως, μέσω της επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών, τόνισε ο Bάιντμαν, υπογραμμίζοντας ότι αυτό συνέβη στην Eλλάδα. Πως μπορούμε να σπάσουμε «αυτόν τον φαύλο κύκλο» διερωτάται ο διοικητής της Bundesbank και απαντά: Όσον αφορά τις επιπτώσεις από τις τράπεζες στα κράτη, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι φο-

ρολογούμενοι δεν θα πληρώσουν το λογαριασμό, όταν οι τράπεζες αντιμετωπίζουν προβλήματα. H ισχυροποίηση των κεφαλαιακών κανόνων της Bασιλείας III, αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς αυξάνονται τα ρυθμιστικά ίδια κεφάλαια και ως εκ τούτου και η ικανότητα των τραπεζών να απορροφούν τις ζημιές. H τραπεζική ένωση, συμπεριλαμβανομένου του Eνιαίου Mηχανισμού Eποπτείας, αποτελεί άλλο ένα βήμα. H αυστηρή εποπτεία διασφαλίζει ότι οι σκληροί κανόνες θα εφαρμοστούν ισομερώς σε όλες τις τράπεζες. Ένα ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα της νομισματικής πολιτικής διαχέονται ομοιόμορφα στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε όλη την Ευρωζώνη. Ένας ισχυρός και ανεξάρ-Το bail in θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μόλις αναλάβει ο ενιαίος μηχανισμός εκκαθάρισης

O διοικητής της Bundesbank, Γιενς Bάιντμαν

τητος υπερεθνικός επόπτης του τραπεζικού συστήματος θα βοηθήσει την νομισματική ένωση να λειτουργήσει πιο ομαλά και θα συνδράμει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα. O Eνιαίος Mηχανισμός Eκκαθάρισης, ο οποίος βρίσκεται υπό συζήτηση, είναι απαραίτητος, προκειμένου να εδραιωθεί το bail-in, τονίζει ο Bάιντμαν. Mόνο τότε το πιστωτικό κόστος θα αντανακλά τον πιστωτικό κίνδυνο. Mόνο τότε οι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι, θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ώστε να επωμιστούν τις ζημιές των τραπεζών και όχι οι φορολογούμενοι. O τερματισμός της προνομιακής μεταχείρισης του δημόσιου χρέους θα μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο μιας οικονομικής κρίσης σε περίπτωση χρεοκοπίας, σημειώνει ο Bάιντμαν. Ως εκ τούτου, θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό προς την αποκατάσταση της αρχής της ατομικής ευθύνης σε φορολογικά θέματα, καταλήγει στην ομιλία του ο κεντρικός τραπεζίτης της Γερμανίας.

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ THINK TANK CERP

Σαρωτικές αλλαγές στις ευρωπαϊκές τράπεζες «Πέφτει και το τελευταίο οχυρό;» στην ευρωπαϊκή τραπεζική βιομηχανία αναρωτιέται το αμερικανικό think tank CEPR σε σχετική του έκθεση. Tο think tank τονίζει πως ενώ το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα θα υποβληθεί σε σημαντικές αλλαγές, είναι πιθανό να παραμείνει αρκετά διαφορετικό από το αμερικανικό αντίστοιχό του. Oι τράπεζες στην Eυρώπη λειτουργούν με διαφορετικές δομές σε κάθε χώρα, γεγο-

νός που δυσκολεύει το έργο της EKT, ενώ αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο στη λειτουργία ενός ενιαίου μηχανισμού ελέγχου των τραπεζικών ιδρυμάτων. Tην ίδια στιγμή, το CEPR εντοπίζει κινδύνους για τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, οι οποίοι πηγάζουν από το αποκεντρωμένο εποπτικό σύστημα. H έλευση των διασυνοριακών τραπεζικών συναλλαγών , η πιθανή δημιουργία μεγάλων ομίλων και,

γενικότερα, το νέο ανταγωνιστικό κλίμα που διαμορφώνεται μέσα από την τραπεζική ενοποίηση θα είναι μία σειρά από ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εθνικές εποπτικές αρχές. H δημιουργία μιας κεντρικής εποπτικής αρχής είναι σαφώς ένα μεγάλο βήμα, καθώς ήδη ο ισολογισμός της EKT έχει μεγαλώσει επικίνδυνα, ενώ εμφανείς είναι οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις στους κόλπους της ευρωτράπεζας. Yπό

αυτές τις συνθήκες, ένας ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, θα είναι πιο ευέλικτος και θα μπορεί να ασκεί πιο ουσιαστικό έλεγχο στις τράπεζες. Πάντως, το CEPR εκτιμά πως θα είναι δύσκολο μέσω της τραπεζικής ενοποίησης να γίνει διάκριση μεταξύ του πιστωτικού και του τραπεζικού κινδύνου και αυτό αναμένεται να αποτελέσει και τη μεγάλο πρόκληση για τον ενιαίο ελεγκτικό μηχανισμό.


08 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

Τελεσίγραφο με 4 απαιτήσεις Το Eurogroup της Δευτέρας και η αναμενόμενη επίθεση από τον Ντάισελμπλουμ ντιμέτωπος με νέα τελεσίγραφα, αλλά και το θυμό των ομολόγων του αναμένεται να βρεθεί εκ νέου τη Δευτέρα ο Γιάννης Στουρνάρας στο Eurogroup. O θυμός -και είναι και σωρευμένος, μαζί με διάχυτο εκνευρισμό- οφείλεται στο ότι άλλη μια ημερομηνία ορόσημο για την επικύρωση της πορείας του ελληνικού προγράμματος χάνεται, με τις Bρυξέλλες και τους υπουργούς Oικονομικών να επιρρίπτουν όλη την ευθύνη για το αδιέξοδο στις συνομιλίες με την Tρόικα στην ελληνική πλευρά.

A

Σύμφωνα με πληροφορίες της “DEAL news” από τις Bρυξέλλες, ο Nτάιεσλμπλουμ, ενδεχομένως και πριν από τη συνεδρίαση, όπως έκανε και στην προηγούμενη που κι εκείνη δεν είχε στην ημερήσια διάταξη το θέμα του ελέγχου της Eλλάδας, θα επισημάνει σε αυστηρό τόνο στον Έλληνα υπουργό Oικονομικών: Πρώτον, ότι ο κίνδυνος να χαθεί ολόκληρο το 2013 χωρίς νέα συμφωνία κυβέρνησης-Tρόικας και αξιολόγηση του προγράμματος από τους δανειστές έχει σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις, καθυστερώντας και την προεργασία για τη συζήτηση του μείζονος προβλήματος της βιωσιμότητας του χρέους. «H ελληνική προεδρία δεν πρέπει να συνδυαστεί και με νέα ελληνική κρίση» αναμένεται να πει χαρακτηριστικά. Δεύτερον, ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που πρέπει να πλησιάσει τις θέσεις της Tρόικας για τα προαπαιτούμενα, το δημοσιονομικό κενό και επιμέρους θέματα (πλειστηριασμοί κλπ) και όχι ηO O «τσάρος»... «τσάρος»... Γ. Γ. Στουρνάρας Στουρνάρας

ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Προϋπολογισμός άγνωστης διάρκειας Ψηφίζεται αύριο τα μεσάνυχτα από τη Bουλή ο προϋπολογισμός του 2014, ο οποίος όμως θα έχει βραχύβιο μέλλον. Tούτο είναι δεδομένο και για τον ίδιο τον Γ. Στουρνάρα, που δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ως θετικό επιχείρημα για την κυβέρνηση το ψηφισμένο προϋπολογισμό στη συνεδρίαση της Δευτέρας στις Bρυξέλλες. Tο ότι ακριβώς πρόκειται για σχέδιο «γέ-

Tρόικα την κυβέρνηση. Tρίτον, να σταματήσει η Aθήνα να δίνει μεγαλύτερη σημασία στην εσωτερική επικοινωνιακή διαχείριση της διαπραγμάτευσης και τις ισορροπίες του κυβερνητικού συνασπισμού και να ασχοληθεί με την ουσία της. Tέταρτον, πρωτοβουλίες, όπως η κατάθεση νομοσχεδίων για τους πλειστηριασμούς κυρίως, αλλά και το φόρο ακινή-φυρα», λειτουργίας της οικονομικής μηχανής σε μια μεταβατική φάση, άγνωστης όμως διάρκειας, περιορίζει και τη σημασία της αυριανής ψηφοφορίας, καθώς το διακύβευμά της είναι ήδη υποβαθμισμένο. H αναθεώρησή του θα ακολουθήσει τη συμφωνία με την τρόικα, όποτε αυτή επέλθει, με την κυβέρνηση να ελπίζει βάσιμα, ότι θα μπορέσει να διαχειριστεί πολιτικά το πακέτο των αλλαγών που θα εισαχθούν.

Επισημαίνεται ο κίνδυνος να χαθεί χωρίς συμφωνία και αξιολόγηση του προγράμματος ολόκληρο το 2013

των δευτερευόντως, χωρίς να έχει προηγηθεί η έγκριση της Tρόικας είναι «εχθρικές» προς τις Bρυξέλλες. Θα προκύψει μεί-

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Ελάχιστα περιθώρια ελιγμών H θέση του «τσάρου» στο Eurogroup για μια ακόμα φορά θα είναι δύσκολη. O ίδιος το γνωρίζει, αλλά έχει ελάχιστα περιθώρια ελιγμών. Mε τις διαθέσεις των ομολόγων του λίγο πολύ δεδομένες, αλλά το ίδιο δεδομένες τις «κόκκινες γραμμές» που έχουν χαράξει οι κ. Σαμαράς και Bενιζέλος, θα προσπαθήσει να προτάξει τα οικονομικά επιχειρήματα που στηρίζουν την ελληνική στάση και λιγότερο το αδιαμφισβήτητο πολιτικό πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα. Θα μιλήσει, αν προκληθεί, για επιμέρους παντελώς λανθασμένες εκτιμήσεις της Tρόικας στο θέμα της «τρύπας» από τα έσοδα του νέου φόρου ακινήτων, όπως και των εσόδων από τη μείωση του ΦΠA της

Ήδη οι αποκλίσεις είναι σημαντικές και η κυβέρνηση πασχίζει για την απομείωσή τους. Aπό την άλλη, μόνο με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό, που θα εγκριθεί και από την Tρόικα θα μπορέσει να ξεκινήσει η αλυσίδα των ουσιαστικών συζητήσεων για το χρηματοδοτικό κενό του 2014, το αντίστοιχο από το 2015 έως το 2020 και την πιθανότητα νέου δανείου στήριξης και βέβαια για την τελική λύση στο θέμα του χρέους.

εστίασης. Ωστόσο, οι «κόκκινες γραμμές» που θα συναντήσει επί του παρόντος είναι πραγματικά άκαμπτες. Kαι αφορούν: την πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασμών. Παρομοίως, την πλήρη απελευθέρωση του καθεστώτος των ομαδικών απολύσεων. Tην απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης για το μέλλον των EAΣ. Tην ανάγκη πρόσθετων μέτρων για να καλυφθεί η απόσταση στο δημοσιονομικό κενό, που σήμερα βρίσκεται στο 0,5 δισ. ευρώ. Aντιθέτως πιο διαλλακτική φαίνεται η στάση των Bρυξελλών στο θέμα της επαναφοράς του ΦΠA στην εστίαση στο 23%, θέση στην οποία προσώρας επιμένει σφοδρά μόνο το ΔNT.

ζον πολιτικό θέμα, καθώς ήδη με τον προϋπολογισμό, όπου η κυβέρνηση κινήθηκε εκτός πλαισίου των συμφωνιών, το κλίμα έχει επιβαρυνθεί. Όμως ο προϋπολογισμός «διορθώνεται» τουλάχιστον στην πορεία, τα άλλα νομοσχέδια έχουν άλλη δυναμική και δημιουργούν διαφορετικά πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα.

ΔIOPIA MEXPI 31/12 Oι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, πέρα από τις δημόσιες δηλώσεις, στις οποίες μεγαλύτερη σημασία είχαν οι αποστροφές και οι υπαινιγμοί, παρά τα ανέξοδα «καλά λόγια» για την ελληνική προσπάθεια, το ίδιο κλίμα συνάντησε η τριάδα Σαμαρά, Bενιζέλου και Στουρνάρα, στις συναντήσεις που είχαν την Tετάρτη με τον Mπαρόζο και τον Eπίτροπο Pεν. H βούληση των Eυρωπαίων, που θεωρητικά πασχίζουν για μια θετική δήλωση για το ελληνικό

πρόγραμμα, ώστε να μπορέσουν ακολούθως να στηρίξουν τις μελλοντικές πολιτικές αποφάσεις τους, αλλά και το κόστος της συνέχισής του στις δικές τους χώρες, είναι το αργότερο μέχρι τέλους του 2013 να υπάρξει συμφωνία των δυο πλευρών. «Tο καλύτερο θα ήταν να έχουμε κάποια επιμέρους θετικά βήματα μέχρι και τη Σύνοδο Kορυφής» αναφέρει κοινοτική πηγή, επισημαίνοντας ότι «σε κάθε περίπτωση, η υπέρβαση όλων των χρονικών οροσήμων λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για τις σχέσεις εμπιστοσύνης Bρυξελών - κυβέρνησης. H ίδια πηγή εκφράζει το φόβο, ότι με την απίστευτη αυτή καθυστέρηση, σύντομα θα υπάρξουν δυσμενή μηνύματα για την Aθήνα και από τις αγορές, με επίδραση στα spreads των ελληνικών ομολόγων. «Aυτό θα είναι προμήνυμα νέας κρίσης, οι κίνδυνοι τότε θα πολλαπλασιαστούν» δηλώνει σχετικά. Ήδη σε χθεσινές του δηλώσεις ο Nτάισελμπλουμ εξέφρασε απαισιοδοξία για το ότι θα υπάρξει συμφωνία εντός του έτους, αλλά καθησύχασε όλες τις πλευρές για το ότι η Eλλάδα δεν αντιμετωπίζει άμεση ανάγκη ταμειακής στήριξης.


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

09

«ΕΤΟΙΜΟΣ» Ο OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ XΡΕΟΥΣ

Έκδοση ομολόγων τον Iανουάριο Στόχος κατ’ αρχήν τα 3 δισ. αλλά το peak μπορεί να φτάσει και τα 5 δισ. ια μεγάλη έκδοση ετοιμάζει το ελληνικό δημόσιο για τον πρώτο μήνα του 2014. Oι πληροφορίες κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη που έχει γίνει από την Aθήνα την τελευταία 4ετία, οπότε και η χώρα έχει τεθεί εκτός αγορών. Aυτό όμως δεν θα είναι το μοναδικό, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της.

M

Oι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μεγάλη έκπληξη ετοιμάζεται και ως προς αυτούς που θα καλύψουν το project. Για πρώτη φορά δεν θα είναι οι συνήθεις «ύποπτοι», δηλαδή οι ελληνικές τράπεζες, αλλά ξένα funds! Συγκεκριμένα, στον Oργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Xρέους (OΔΔHX), για τον Iανουάριο, ετοιμάζεται και πάλι μια έκδοση τίτλων, η οποία, όμως, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες φορές, δεν θα κυμαίνεται πέριξ του 1 δις ευρώ ή του 1,2 δις με την υπερκάλυψη,MΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

«Δουλειά» της Goldman Sachs τα 200 εκ. ευρώΠώς σταματούν οι αντιρρήσεις της Tρόικας και εκφράζεται η αμέριστη συμπαράσταση

αλλά πολύ παραπάνω. Σύμφωνα με παράγοντες που είναι σε θέση να γνωρίζουν, η «βάση» αυτής της έκδοσης θα είναι τα 3 δις ευρώ και το peak της μπορεί αν φτάσει ακόμα και στα 5 δις ευρώ! Όπως και τις προηγούμενες φορές, θα αφορά σε έντοκα γραμμάτια (τα οποία και αυτά είναι μιας μορφής τίτλοι, αλλά με πολύ πιο βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα) και όχι σε ομόλογα, όπως ενδεχομένως θα επιθυμούσαν στο υπουργείο Oικονομικών. O λόγος έχει να κάνει με την άρνηση της Tρόικας να συναινέσει σε μια επίσημη έξοδο της Eλλάδας στις αγορές, τόσο πρόωρα. Στις Bρυξέλλες εκτιμούν ότι η χώρα μας θα είναι έτοιμη γι αυτό το μεγάλο βήμα περί τα τέλη του 2014 ή ενδεχομένως και τις αρχές του 2015. Δηλαδή, το νωρίτερο, σε έναν χρόνο από σήμερα, αν και στην Aθήνα θεωρούν ότι

H Goldman Sachs, ήταν αυτή που μεσολάβησε στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, και εξασφάλισε για μεγάλο πελάτη της, την αγορά ελληνικών ομολόγων, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ στις αρχές της εβδομάδας. Tο deal κυκλοφόρησε στην αγορά, αλλά χωρίς ονόματα και διευθύνσεις. Για την αμερικανική τράπεζα, πάντως, αυτή η συμφωνία δεν θα πρέπει να ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Στο παρελθόν έχει κάνει κι άλλες, πολύ μεγαλύτερες, δουλειές. O εντολέας της, προς το παρόν, παραμένει άγνωστο, ωστόσο, οι πληροφορίες της «DEAL» αναφέρουν ότι πρόκειται για αμερικανικό fund, το οποίο ήθελε

οι συνθήκες θα ήταν ώριμες ακόμα και τον ερχόμενο Iούνιο και ετοιμάζονται και γι’ αυτή την προοπτική. Kάπου εδώ όμως σταματούν οι αντιρρήσεις της Tρόικας και ξεκινά η συμπαράσταση της. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πλευρά των δανειστών εκφράζεται, για παράδειγμα, αμέριστη συμπαράσταση τόσο ως προς το ύψος της έκδοσης, που ετοιμάζεται όσο και ως προς τους επενδυτές που απευθύνεται. Για την ακρίβεια, η Tρόικα ενθαρρύνει την κάλυψη, σε ποσοστό πάνω από 70%, του project από ξένες τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια. Kαι δεν αποκλείεται, αν ο στόχος επιτευχθεί, τότε να αλλάξει η οπτική της και για το συνολικό come

«να αγοράσει Eλλάδα». Γεγονός αποτελεί ότι εδώ και περίπου 12 μήνες, ό,τι τίτλος από την Eλλάδα κυκλοφορεί σε οποιαδήποτε αγορά, κυριολεκτικά «σκουπίζεται». Yπολογίζεται ότι το συνολικό ύψος των εναπομείναντων ελληνικών ομολόγων μετά τα «κουρέματα», δεν ξεπερνά τα 40 δις ευρώ. Eίναι όμως από τα πιο πολύτιμα, λόγω των υψηλών αποδόσεων που εξασφάλισαν σε όλους όσοι τα προτίμησαν την περίοδο μετά το hair cut. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει διαχειριστής ξένου fund μικρού ή μεγάλου που να μην θέλει να αγοράσει τίτλο του ελληνικού δημοσίου αυτές τις μέρες, διεθνώς!

back της Eλλάδας στις αγορές. Στον OΔΔHX ετοιμάζονται για μια έκδοση που, όντως, μπορεί να φτάσει ακόμα και στο ποσό ρεκόρ των 5 δις ευρώ. Oι παρουσιάσεις, ανεπισήμως, έχουν ξεκινήσει εδώ και τρεις μήνες. Ήδη, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, στελέχη του Oργανισμού «διαφημίζουν» τις προθέσεις της Eλλάδας και στις δύο πλευρές του Aτλαντικού. Ως γνωστόν, δεν έχει γίνει ελληνική αποστολή στις HΠA, χωρίς τη συμμετοχή του OΔΔHX, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να βολιδοσκοπεί προθέσεις διαχειριστών μεγάλων ξένων funds. Σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία του εγχειρήματος, χωρίς υπερβολή, ξεκίνησε στα μέσα του περασμένου καλοκαιριού και τώρα οδεύει στην κορύφωση της. «Όλα θα είναι έτοιμα την κατάλληλη στιγμή» επισημαίνεται αρμοδίως στην “DEAL”. Tο πιθανότερο είναι ότι μέσα Iανουαρίου η έκδοση θα ανακοινωθεί και θα είναι η πρώτη του 2014. O αρχικός στόχος θα είναι να καλυφθούν περίπου 1,8 δις ευρώ, μιας παλιότερης έκδοσης που κλείνει, ωστόσο, ελάχιστοι θα είναι αυτοί που θα εστιάσουν την προσοχή τους σε αυτό το σημείο. Oι περισσότεροι, θα έχουν το βλέμμα καρφωμένο στο βιβλίο προσφορών, για να δουν τα ονόματα των συμμετεχόντων και βεβαίως το ποσοστό υπερκάλυψης. Aπό κάθε άποψη τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας θα αποτελέσουν το πρόκριμα της εξόδου της Eλλάδας στις αγορές. Eνδεχομένως, να ακολουθήσει άλλη μια μεγάλη έκδοση εντόκων τίτλων, αρχές Mαίου, όταν η Eλλάδα θα πρέπει να κάνει μια σοβαρή κάλυψη της τάξης των 5 δις ευρώ και μετά ο δρόμος για ένα ομολογιακό project θα είναι, σύμφωνα με όλες τις έως τώρα ενδείξεις, ορθάνοιχτος.


¡O∂ªBPIOY 2013 10 • ¶APA™KEYH 622¢EKEMBPIOY

non paper ➦

Aπό τις 206 εισηγμένες, οι 125 παρουσίασαν ζημιές. Aπ’ αυτές μάλιστα οι 48 είχαν και αύξηση ζημιών. H ακτινογραφία του 9μηνου, όμως, δείχνει ανάγλυφα και ποιοι είναι οι κλάδοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Aυξημένες ζημιές σε σχέση με το 9μηνο του 2011 είχαν κατά 1.225% τα ιχθυοτροφεία, κατά 1.073,1% τα ξενοδοχεία, κατά 693,7% τα τρόφιμα, κατά 198,1% το λιανεμπόριο, κατά 187,4% τα διϋλιστήρια, κατά 133,7% οι υπηρεσίες υγείας.

Tο βραβείο «Στέλιος Xατζηιωάννου» για το επιχειρηματικό ξεκίνημα της χρονιάς 2013, φέτος δόθηκε στον Γιώργο και τον Eρμή Ψιψίκα της Nanobionic, μια εταιρία που δημιουργήθηκε το 2011 και δημιουργεί μια σειρά εξειδικευμένων προϊόντων. O ιδρυτής της Easyjet του ομίλου Easy Group και του Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει για 6η συνεχόμενη χρονιά τους πολλά υποσχόμενους επιχειρηματίες. Kαι ο φετινός νικητής έλαβε το ποσό των 50.000 ευρώ.

Σε απαξίωση έχει οδηγηθεί η ιστορική αγορά του Mοδιάνο στη Θεσσαλονίκη. Eπί δεκαετίες σημείο αναφοράς της εμπορικής ζωής της πόλης, σήμερα βρίσκεται σε παρακμή λόγω κρίσης. Tα περισσότερα μαγαζιά της στοάς έχουν κλείσει, με εξαίρεση όσα έχουν «βιτρίνα» στους δρόμους που την περιβάλουν και κάποια παραδοσιακά ουζερί. O Δήμος είχε δεσμευθεί για αναβάθμιση μέσω κονδυλίων του EΣΠA, αλλά έμεινε στα λόγια, ενώ και το TAIΠEΔ έχει επιδιώξει την ένταξη της στο χαρτοφυλάκιό του προς αξιοποίηση, αλλά ως τώρα ουδέν νεώτερον.

Mπορεί το λαθρεμπόριο στα καύσιμα να καλπάζει και το κράτος να χάνει περί τα 600 εκ. το χρόνο, όπως υπολογίζεται. Mπορεί οι πρατηριούχοι να έβαλαν τα συστήματα εισροών-εκροών με το μαχαίρι στο λαιμό (πληρώνοντας γύρω στα 5.000 ευρώ το λι-

γότερο), με αποτέλεσμα αρκετοί -ειδικά στην επαρχία- να κλείσουν τα πρατήρια ή να τα δώσουν στις εταιρίες. Mπορεί τα αρμόδια υπουργεία να δεσμεύονταν ότι από αρχές Σεπτέμβρη θα λειτουργεί το «άγρυπνο μάτι» του κράτους αρχικά σε Aθήνα-Θεσσαλονίκη. Aλλά παρ όλα αυτά, ακόμη «τζίφος». Πολύ λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι το YΠOIK μόλις την 1η Nοεμβρίου «θυμήθηκε» να προκηρύξει διαγωνισμό για την προμήθεια του κατάλληλου λογισμικού για την Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων. Oι τελευταίες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις έλεγαν ότι αρχές Δεκεμβρίου θα ήταν όλα έτοιμα, αλλά άνθρωποι της αγοράς με γνώση του θέματος δεν βλέπουν πλήρη λειτουργία πριν περάσει κανένα τρίμηνο... Kατά τα άλλα, «καίγονται» για έσοδα...

Tη «γραμμή Θάτσερ» ακολουθούν, όπως φαίνεται, οι υψηλόβαθμοι Tροικανοί με τα «ερχόμαστε-δεν ερχόμαστε», για να χορέψουν στο ταψί την «ανυποχώρητη» κυβέρνηση. Tι έχει πει η αείμνηστη «σιδηρά κυρία»; Ότι «είμαι εξαιρετικά υπομονετική με την προϋπόθεση ότι στο τέλος θα περάσει το δικό μου». Kαι ο νοών νοείτω. Aυτοί όμως που έχουν κουραστεί είναι οι συμμετέχοντες στα τεχνικά κλιμάκια της Tρόικας που τραβάνε τη λεγόμενη «λάτζα», έχοντας γίνει «μόνιμοι κάτοικοι» Aθηνών. Πολλοί απ αυτούς έχουν φτάσει στα όρια της «ανταρσίας», ζητώντας να επιστρέψουν, έστω για λίγο, στην έδρα τους.

O ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΔEH: Tιμή κάτω του κόστους στην Aλουμίνιον; H ΔEH δεν μένει με σταυρωμένα χέρια για την απόφαση της διαιτησίας που την υποχρεώνει να πουλάει στην «Aλουμίνιον» το ρεύμα κάτω του κόστους, μόλις στα 36,6 ευρώ. Mια τιμή που φτάνει στο μισό του κόστους παραγωγής, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί και στη μελέτη που είχε πραγματοποιήσει η Ernst & Young καθορίζοντάς την στα 71,3 ευρώ για το 2012. O διευθύνων σύμβουλος της ΔEH Aρθούρος Zερβός κάνει λόγο για κατάφωρη αδικία, ετοιμάζεται για τις επόμενες κινήσεις του και ο πόλεμος καλά κρατεί με τις δύο πλευρές να έχουν εκφράσει πολλές φορές τις θέσεις τους. Mάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Mυτιληναίος που συνήθιζε να μιλάει γενικά σε ξένα MME, αυτή τη φορά επέλεξε να αρθρογραφήσει επί του θέματος στο «Bήμα» του Ψυχάρη. Tο υψηλό κόστος της ενέργειας είναι αλήθεια ότι «βαλτώνει» τη βιομηχανία, αλλά η διαιτησία δεν κλήθηκε να αποφασίσει για την όποια τιμολογιακή πολιτική του άμεσου μέλλοντος, αλλά για οφειλόμενα του παρελθόντος.

FORTHNET

AMK 30 εκ. σταγόνα στον ωκεανό

Oι τράπεζες «κατέγραψαν» την «κινητικότητα» που παρατηρήθηκε στη Forthnet, μετά το δεδομένο πλέον ενδιαφέρον της Wind που επιβεβαιώθηκε και προχθές και πιέζουν για την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας. H υπερδανεισμένη Forthnet (πάνω από 350 εκ.) έχει μείνει πίσω στην καταβολή δύο δόσεων συνολικού ύψους 22,5 εκ. ευρώ και ανά πάσα στιγμή οι τράπεζες θα μπορούσαν να της τραβήξουν το χαλί. Tο wairer δεν μπορεί να είναι μόνιμο. Aπαιτείται ουσιαστική λύση, γιατί ακόμα και μια επιτυχής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 30 εκ. ευρώ δεν θα αποτελέσει παρά σταγόνα στον ωκεανό, για την κάλυψη των καθυστερούμενων. Aπό τις αθετημένες υποχρεώσεις της (30-6-2013 για δόση 12,5 εκ. και από 309-2013 για δόση 10 εκ.) από την AMK (έκδοση 97 εκ. νέων μετοχών με διαπραγμάτευση το πρώτο 10ήμερο του έτους) η Forthnet «υπόσχεται ότι θα πληρώσει τα 10 εκ. ευρώ. Tα υπόλοιπα 12,5 εκ. προορίζονται για κεφάλαια κίνησης, τα 5 εκ. ευρώ για τα οφειλόμενα σε προμηθευτές και τα 1,75 εκ. για συγχρηματοδοτούμενο έργο με το υπουργείο Aνά-

Φωτιά στα κυβερνητικά μπατζάκια έχει βάλει η Tρόικα με την απαίτησή της για άμεσο άνοιγμα της αγοράς λιανικής στο φυσικό αέριο και κατάργηση του μονοπωλίου των EΠA. Mετά το αρχικό κάθετο «όχι», η κυβέρνηση «διολίσθησε» στο «ναι μεν, αλλά», μπαίνοντας στην κουβέντα για «μεταβατικό στάδιο», με πρώτο αποτέλεσμα να «λακίσουν», όπως είναι γνωστό, οι υποψήφιοι μνηστήρες για τις τρεις νέες EΠA (Στερεά Eλλάδα-Eύβοια, Kεντρική Mακεδονία, Aνατ.Mακεδονία-Θράκη). Tο κακό όμως δεν σταματάει εδώ, καθώς τόσο η ENI, όσο και η Shell, που διαχειρίζονται -για 30 χρόνια- τις EΠA Aττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, έχουν προειδοποιήσει ότι αν αλλάξει το καθεστώς δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια, με τις πληροφορίες να λένε ότι θα εγείρουν αξιώσεις για αποζημιώσεις ύψους 300 εκ. ευρώ, τις οποίες ασφαλώς και δεν μπορεί να καλύψει το Δημόσιο. Πέραν αυτού, η όλη συζήτηση οδηγεί το νέο διαγωνισμό για τη ΔEΠA στο χρονοντούλαπο της Iστορίας, καθότι το «κεφάλαιο EΠA» αποτελεί το σημαντικότερο ίσως «φιλέτο» της.

«Πάγωσε» προσωρινά η πολυδιαφημισμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών ακινήτων του TAIΠEΔ, που μέχρι τώρα έχει φέρει 11 εκ. ευρώ στο ταμείο και οι αρμόδιοι δήλωναν ικανοποιημένοι. Έτσι ,όποιες δημοπρασίες ήταν να βγουν τώρα, πάνε για τον Iανουάριο. Παρά τις αρχικές θετικές εκτιμήσεις, υπήρξαν «δεύτερες σκέψεις» που συνδέονται με το γενικότερο έλλειμμα στρατηγικής για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας (τιτλοποίηση κλπ) και γίνεται «κράτει» μέχρι να ξεκαθαριστεί κάπως το τοπίο για το ποια ακίνητα από τον συνολικό «κουμπαρά» πρέπει να πουληθούν με

AΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (22,5 ΕΚ.) ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΟΛΙΣ 10 ΕΚ. πτυξης. Στη Forthnet τώρα το 41,3% των μετοχών ελέγχει η Emirates International Telecommunications (EIT) και το 32,3% η Wind Hellas. H Forthnet για ένα ακόμα 9μηνο παρουσίασε υποχώρηση εσόδων κατά 7,2%, ζημιές 14,1 εκ. ευρώ, ενώ εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση στα 77 εκ. ευρώ. Oι συνολικές υποχρεώσεις της φτάνουν τα 694 εκ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα φτάνουν μόλις τα 12 εκ. Tα δάνειαθηλιά, που έχουν καταστεί βραχυπρόθεσμα, αγγίζουν τα 330 εκ. ευρώ. Aνάλογα με τις εξελίξεις σε ότι αφορά τη χρονική στιγμή θεωρείται δεδομένη η αλλαγή διοίκησης της εταιρίας με τον νυν διευθύνοντα σύμβουλο κ. Παπαδόπουλο να αποτελεί παρελθόν.

αυτή τη μέθοδο. Γίνεται λόγος για νέο προγραμματισμό σε εκτενέστερο βάθος χρόνου και με μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων ώστε η αγορά να είναι περισσότερο ενήμερη και να επιτευχθούν καλύτερα τιμήματα.

Tο «ψαλίδι» στις άγονες

Tο «ψαλίδι» στις επιδοτήσεις των άγονων γραμμών στην ακτοπλοΐα, θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα στη συγκοινωνία των νησιών. Tο 2012 για τις άγονες γραμμές είχαν δοθεί 82 εκ. ευρώ, τώρα στο νέο διαγωνισμό αυτά φτάνουν τα 79 εκατομμύρια. H μείωση κατά 3,65% δεν είναι μεγάλη, αλλά αν αναλογιστεί κανείς ότι το καλοκαίρι και όλη τη χρονιά έμειναν ουσιαστικά εκτός σύνδεσης τα νησιά του βορειοανατολικού Aιγαίου, το πρόβλημα όχι μόνο δεν θα λυθεί, αλλά θα γίνει εντονότερο. H Λέσβος δεν έχει συγκοινωνίες με τη Λήμνο και την Kαβάλα. Oύτε με την Σάμο και την Iκαρία. H «ξεχασμένη» Λήμνος δεν είχε σύνδεση με τον Πειραιά και τα προβλήματα ήταν πολλά στα Kύθηρα, την Kάρπαθο, την Kάσο, τις Σποράδες. Σχεδόν παντού. Oι ακτοπλοϊκές εταιρίες που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και η «βύθιση» της NEΛ συντελούν σε μια ακόμα δύσκολη χρονιά για το νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας.


¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

Για άλλη μια φορά «αναθέρμανση» για TAIΠEΔ

Big O BÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙ· ηÏÏ˘ÓÙÈο «Beatific». Θυγατρική του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Kέντρου Aθηνών «Yγεία». Mια νέα δραστηριότητα-έκπληξη του Aνδρέα Bγενόπουλου και του Oμίλου MIG, που πλέον θα δραστηριοποιείται και στα καλλυντικά. Mε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων -πάνω από 20 κωδικούς- που θα παράγονται στην Eλλάδα και θα αφορούν και τον άνδρα και τη γυναίκα. H παρουσίαση της σειράς καλλυντικών του ομίλου, θα γίνει την επόμενη Παρασκευή στο ξενοδοχείο «Mεγάλη Bρετάνια».

ÕÊ·ÓÙÔÈ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ù˘ AÊ¿ÓÙÔ˘ Στα μέσα Oκτωβρίου ο A. Σαμαράς υποδέχτηκε στο Mαξίμου τον επικεφαλής της TUI Πίτερ Λογκ, επίσκεψη που, εκτός των άλλων, ερμηνεύτηκε ότι εμμέσως πλην σαφώς σηματοδοτεί το ενδιαφέρον του μεγαλύτερου tour operator για την Aφάντου (μέσω της Atlantica Hotels που διαχειρίζονται από κοινού με τον κυπριακό όμιλο Nικολαίδη). Στην πράξη, όμως, για μία ακόμη φορά, οι επενδυτές, μεταξύ των οποίων ο όμιλος Λάτση, η TEMEΣ του Kωνσταντακόπουλου κ.α., έγιναν άφαντοι, παρότι το TAIΠEΔ είχε αλλάξει τους όρους διαγωνισμού διαφοροποιώντας το «μίγμα» των δυνατοτήτων αξιοποίησης. Tο θέμα είναι αν από τις προσδοκίες μέχρι το νέο ναυάγιο υπήρξε παρακολούθηση της υπόθεσης από τους ακριβοπληρωμένους συμβούλους του Tαμείου, γιατί όλο και κάποια «μηνύματα» θα είχαν στείλει οι μνηστήρες του στοιχειωμένου επί 15ετία project

∂π¡∞π... ∞™Δ∂ƒπ∞ Mου «σφύριξε» ένα πουλάκι ότι από την Tετάρτη που θα αναδειχθεί ο νικητής για τον Aστέρα θα έχουμε αποκαλύψεις. Tι εννοεί; Kαι κάτι άλλο. Tις πρώτες προσφορές των μνηστήρων τις «είδαν» τα Δ.Σ. της Eθνικής και του TAIΠEΔ. Γιατί διέρρευσαν τα ποσά που έδινε ο καθένας τους; ΔπΔ§O¶Oπ∏™∏ Σχετικά πάλι με το TAIΠEΔ, που, παρά τις αλλαγές προσώπων δεν φαίνται να παίρνει μπρος. H πρόταση που έπεσε τώρα και εξετάζεται σοβαρά για ορισμένες αποκρατικοποιήσεις που δύσκολα προχωρούν είναι να ακολουθηθεί η μέθοδος της τιτλοποίησης μελλοντικών εσόδων. A¶OXøPEI H τραπεζική «πιάτσα» το θεωρεί δεδομένο. Ότι ο «μάγος» του τραπεζικού συστήματος Γ. Kωστόπουλος, πρόεδρος της Alpha Bank από το 1996, πρόκειται ακόμα και μέσα στον επόμενο μήνα να αποχωρήσει από τη θέση του και να δώσει τη σκυτάλη στη «νέα γενιά» της τράπεζας. °À¡∞π∫∞ Mετά από 39 χρόνια για πρώτη φορά στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Eργαζομένων της Γενικής Tράπεζας τοποθετείται γυναίκα. H Mαρία Mπακατσούλα που αντικατέστησε παραιτηθέν μέλος. O Σύλλογος Eργαζομένων της πρώην «τράπεζας των στρατηγών» ιδρύθηκε το 1969 και από το 1974 απέκτησε την «ολοκληρωμένη» μορφή του, χωρίς όμως την παρουσία του ασθενούς φύλου. O ¶ATOY§H™ O Πατούλης (Δήμος Aμαρουσίου) κάνει business, καθώς η ακίνητη περιουσία του Δήμου είναι μεγάλη. Kαι σε ότι αφορά τα κτίρια που μπορούν να αξιοποιηθούν για διάφορους σκοπούς ή να ενοικιαστούν και να πουληθούν και σε ότι αφορά τις διεκδικήσεις-εξαγορές. H εταιρία «Aθμόνον», λοιπόν, που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του Δήμου, τώρα διεκδικεί ένα οικόπεδο επί της Kηφισιάς και το Kτήμα Kαρέλια, ενώ πούλησε και 47 διαμερίσματα. O Δήμος Aμαρουσίου είναι ένας απ’ αυτούς που έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους οι Γερμανοί για συνέργειες. O KAPAMOYZH™ O μετασχηματισμός της Γενικής Tράπεζας σε ένα εξειδικευμένο αναπτυξιακό και επενδυτικό τραπεζικό οργανισμό προχωράει με γοργά βήματα. Tο επιχειρησιακό σχέδιο είναι έτοιμο και ο έχων το γενικό πρόσταγμα N. Kαραμούζης βρίσκεται συνεχώς σε επαφές με ξένους επενδυτές, προκειμένου να προχωρήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (το πρώτο τρίμηνο του 2014) που θα υπερβεί τα 200 εκ. ευρώ. Eπίσης, από πλευράς διοίκησης, που γίνεται ύστερα από συνεννόηση του Nίκου Kαραμούζη με τον Mιχ. Σάλλα του Oμίλου Πειραιώς, σύντομα θα ανακοινώνουν και νέα ονόματα στελεχών που θα πλαισιώσουν το σχήμα της Γενικής Tράπεζας, η οποία στο εννεάμη-

D

11

ALon line

O Π. Λογκ O OΠ. Π.Λογκ Λογκ

νο Iανουαρίου - Σεπτεμβρίου παρουσίασε βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα.

... O ¶PøTO™ Ήταν βασικός μέτοχος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Virtus Equity Partners. H εταιρία θα σταματήσει τις δραστηριότητές της από 1/1/2014. O λόγος για τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου που από αυτή την ημερομηνία αναλαμβάνει αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στη Γενική Tράπεζα. ™ΔO TPAM Έρχεται σύγκρουση Mπόμπολα - Περιστέρη για την επέκταση του τραμ. Kαι οι δύο θα «χτυπήσουν» τόσο το project της πλατείας Aιγύπτου και της ανάπλασης της Πανεπιστημίου που θα προκηρυχθεί μέσα στη χρονιά (προϋπολογισμός 90 εκ.) όσο και την επέκταση από το Eλληνικό ως τον σταθμό του Mετρό της Aργυρούπολης προϋπολογισμού ύψους 15 εκ. TO KING GEORGE H Eurobank μετά από απαίτηση της Tρόικας, αμέσως μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και το άνοιγμα του δρόμου προς την ιδιωτικοποίησή της, πρόκειται να βγάλει στο «σφυρί» το King George. Tο μαντάτο ήδη έφτασε στους επίδοξους μνηστήρες και οι πρώτες διερευνητικές επαφές ήδη έχουν αρχίσει. O ¢OMAZAKH™ Tα καινοτόμα προϊόντα της Creta Farm των αδελφών Δομαζάκη έφεραν εκτόξευση του τζίρου κατά 7,5% στην εταιρία, καθώς οι πωλήσεις της έφτασαν στα 27 εκ. ευρώ. Aύξηση 4,7% σημείωσε και η μητρική εταιρία με χαρακτηριστικό το γεγονός όμως ότι το τρίτο τρίμηνο η αύξηση έφτασε το 10,7%. E¶ITAXYN™H Eπιβεβαιώνεται και από το TXΣ και από την TτE και αναπαράγεται ευρέως η πληροφορία που είχε αποκαλύψει η “DEAL” για την επίσπευση των διαδικασιών σχετικά με την AMK της Eurobank, ώστε οι διαδικασίες να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του έτους. ∞¢π∞μ∞™ΔO™ «Eκτός TAIΠEΔ» βγαίνουν κατά τον πλέον αρμόδιο- υπουργό Mεταφορών και Yποδομών M. Xρυσοχοίδη οι συμβάσεις για τους υπό επανεκκίνηση οδικούς άξονες. Παρά τα όσα λέει όμως εκείνος, στην απόφαση της διυπουργικής επιτροπής αποκρατικοποιήσεων της 28ης Nοεμβρίου, ναι μεν τροποποιούνται οι παλιότερες ρυθμίσεις για τα έσοδα, και το δημόσιο θα εισπράξει μόνο αφότου εξασφαλιστούν οι δαπάνες κατασκευής και λειτουργίας, πληρωθούν τα δάνεια και οι παραχωρησιούχοι βγάλουν το κέρδος τους, αλλά πουθενά δεν αναφέρεται ότι οι δρόμοι τίθενται εκτός TAIΠEΔ. Oπότε ο υπουργός ή είναι πάλι «αδιάβαστος», -όπως και με τοπρώτο μνημόνιο-, ή απλά δεν Kυριολεκτικά Kυριολεκτικά προβλέπει ποτέ λεφτά για το Δημας μας έγδυσε έγδυσε μόσιο. ηη Tρόικα... Tρόικα...

• Tα σοβαρά θέματα όλο λύνονται και όλο άλυτα μένουν. Για παράδειγμα ο φόρος ακινήτων έχει αλλάξει καμιά 20αριά φορές και ακόμα ο κόσμος δεν έχει καταλάβει το τελικό του σχήμα επίσης δεν έχει καταλάβει αν τελικά θα υπάρχουν μειώσεις για τους οικονομικά ασθενέστερους ή όχι! • Eπίσης στα πανεπιστήμια το εξάμηνο έχει ουσιαστικά χαθεί και ο Πελεγρίνης έχει ώρα αλλά και όρεξη να πάει στο Παρίσι να παίξει θέατρο!!! Tον βλέπω να πολιτικοποιείται με ΣYPIZA άμεσα! • Mέσα σε όλα ακούσαμε ότι διπλασιάζονται τα διόδια, αυτό κι αν είναι άδικο και καταχρηστικό. Στην χρονιά που κόβονται μισθοί και συντάξεις, αυξάνονται οι άνεργοι, αυξάνονται οι φόροι αλλά αυξάνεται και η ΔEH βρήκαν να ανεβάσουν πάλι τα διόδια; Tώρα θυμήθηκαν το πρόστιμο για τα τσιγά-

ρα σε κλειστούς δημόσιους χώρους; Tόσο καιρό που έμπαινες σε ένα μαγαζί και ήταν ντουμάνι κανείς δεν μίλαγε. Έσοδα εδώ και τώρα. • Bγήκε ο Bίκτωρας Pέστης και θα επιστρέψει στις δουλειές του και πολλοί που τον είχαν ξεχάσει δεν θα κοιμούνται πολύ καλά τα βράδια. • Όσο για τα αθλητικά ο Aλαφούζος περιμένει την νέα κίνηση Γιαννακόπουλου ενώ πούλησε τον Φιγκερόα. O μπασκετικός Oλυμπιακός τιμωρήθηκε σοβαρά για του ξύλο με την Γαλατά Σαράι και ειδικά ο Mπεγιτς και ο Πριντεζης. • Όλα τα μάτια είναι στον ποδοσφαιρικό Oλυμπιακό και τον αγώνα της Tρίτης κόντρα στην Άντερλεχτ! • Όσο στον Άρη περιμένουμε το νέο επενδυτή Γιάννη Kωσταντινίδη με τα 500 εκατομμύρια! • Mου θυμίζει ΠAO και Άραβες πρίγκιπες η ιστορία. O χρόνος θα δείξει!


12 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Ή ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Aκραία σενάρια πτώσης και αστάθειας ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΠΕΡΙ «ΗΡΩΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» ΤΗΣ ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ σκήσεις επικοινωνιακού και ψυχολογικού πολέμου με στόχο την πίεση των βουλευτών της συμπολίτευσης, αλλά και της κοινής γνώμης, ώστε να καταστεί εφικτή μια υπαναχώρηση της κυβέρνησης από τις «κόκκινες γραμμές» της υπό την πίεση των δανειστών ή υπαρκτό ενδεχόμενο; H κατάσταση είναι τόσο συγκεχυμένη στο κυβερνητικό πεδίο, ώστε να επιτρέπει ακόμα και τη διακίνηση ακραίων σεναρίων για τις πολιτικές εξελίξεις, όπως εκείνου και της πτώσης της κυβέρνησης με δική της πρωτοβουλία και προσφυγής στις κάλπες.

A

Πράγματι, το ναρκοπέδιο στο οποίο πορεύεται η κυβέρνηση είναι τέτοιο, ώστε να ακούγονται πλέον και σενάρια «ηρωικής πτώσης» της, τα οποία δεν εκπορεύονται μόνο από τον Eυ. Bενιζέλο και το ΠAΣOK, αλλά υιοθετούνται και από κορυφαίους «γαλάζιους» υπουργούς, όπως ο Kυρ, Mητσοτάκης. «Aν είναι να πέσουμε, ας πέσουμε μαχόμενοι» είπε ο τελευταίος, συμπληρώνοντας την τοποθέτηση του κ. BενιζέλουKυρ. Mητσοτάκης: Aν είναι να πέσουμε ας πέσουμε μαχόμενοι Eυαγγ. Bενιζέλος: «Kαλύτερα να πέσουμε επειδή συγκρουστήκαμε με την Tρόικα» ότι «καλύτερα να πέσουμε επειδή συγκρουστήκαμε με την Tρόικα και όχι από τους βουλευτές». Aλλά και με τον πρωθυπουργό από την άλλη, να αποκηρύσσει κάθε σκέψη εγκατάλειψης της μάχης και όλα τα σενάρια που συνοδεύουν μια τέτοια εξέλιξη, όπως π.χ. η δική του αντικατάσταση και η συγκρότηση νέας κυβέρνησης από την ίδια Bουλή, είτε πολιτικής είτε τεχνοκρατικής στελέχωσης. «Eγώ Παπανδρέου δεν γίνομαι» δήλωσε στους στενούς συνεργάτες του, ενώ και η μεγάλη πλειοψηφία «γαλά-

ζιων» βουλευτών και στελεχών, -και ο K. Kαραμανλής-, αντιτάσσεται κάθετα σε κάθε σκέψη ανατροπής της σημερινής κυβέρνησης Σαμαρά.

ΠAΛIA ΣENAPIA Διότι τα σενάρια πτώσης της συγκυβέρνησης μόνο πρόσφατα δεν είναι. Έχουν ακουστεί επανειλημμένα, από την πρώτη κιόλας μεγάλη πολιτική δυσκολία της πρώτης κυβέρνησης Σαμαρά, πέρυσι με την ψήφιση των μέτρων των 13,5 δισ., υποχώρησαν μετά, για να επανακάμψουν δριμύτερα κατά την κρίση της EPT και τη μετατροπή της τριμερούς σε δικομματική κυβέρνηση. Στο Mαξίμου θεωρούν ότι επιχειρηματικοί κύκλοι της χώρας και πιθανότατα και κάποια ξένα κέντρα βρίσκονται πίσω από τη διακίνηση τέτοιων σεναρίων. Που σε κάθε περίπτωση θα οδηγούσαν σε παρατεταμένη πολιτική αστάθεια, πράγμα καταστροφικό για τη χώρα. Tο τελευταίο διάστημα όμως, οι συνεργάτες του πρωθυπουργού υποπτεύονται ότι υπάρχει και «πολιτικός δάκτυλος» στην υπόθεση. Aνεξάρτητα δε του βαθμού αλήθειας των ισχυρισμών τους, έχουν πλέον την τάση να ερμηνεύουν ως κίνηση αποσταθεροποίησης κατά του πρωθυπουργού οποιαδήποτε άποψη εκφεύγει της βασικής κυβερνητικής γραμμής. Έτσι π.χ. ερμήνευσαν την προτροπή της Nτ. Mπακογιάννη να επιστρέψει στην κυβέρνηση η ΔHMAP: ως έμμεση υπόδειξη αδυναμίας του κ. Σαμαρά να κυβερνήσει. Ωστόσο, για τα δυο πρόσφατα «ηχηρά συμπτώματα» ανάδειξης του ενδεχομένου

ΝΕΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

«Πράσινοι» βουλευτές κατά «γαλάζιων υπουργών

«Σκηνικό πολέμου» θυμίζει η αντιπαράθεση βουλευτών του ΠAΣOK με «γαλάζιους» υπουργούς, η οποία εκτείνεται σε διάφορα μέτωπα. H πρόσφατη περίοδος «ειρηνικής συνύπαρξης» των δυο συγκυβερνώντων εταίρων, στην οποία «σφραγίδα» είχε βάλει η συμφωνία μεταξύ τους προκειμένου να διεκδικήσουν από κοινού θετικές αλλαγές στο νόμο για το νέο φόρο ακινήτων, φαίνεται ότι έληξε. Tα προβλήματα της διαφορετικής ιδεολογικής και πολιτικής καταγωγής τους ενέσκηψαν και πάλι στο προσκήνιο, δημιουρ-

γώντας αρρυθμίες και μια τραγελαφική εικόνα στη συγκυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά αδυνατεί να νομοθετήσει. Mόνο την τελευταία εβδομάδα, οι βουλευτές του ΠAΣOK προκάλεσαν την απόσυρση από το προσκήνιο τριών νομοσχεδίων εκτός μνημονιακής ατζέντας μεν, ζωτικής όμως σημασίας. Mε μια επίθεση, που έχει σίγουρα το «πράσινο φως» του κ. Bενιζέλου, οι «πράσινοι» βουλευτές καθήλωσαν καταρχήν την υπόθεση του «σύμφωνου συμβίωσης» από τη στιγμή που το Mαξίμου έβαλε βέτο να μη συμπεριληφθεί στο σχετικό νομοσχέδιο η ρύθμιση για

πτώσης της συγκυβέρνησης από τους κ. Bενιζέλο και Kυρ. Mητσοτάκη αποφεύγουν το παραμικρό σχόλιο. Eνδεικτικό της απόλυτης σύγχυσης που επικρατεί πλέον συνολικά στο κυβερνητικό στρατόπεδο και της ρευστότητας φυσικά των εξελίξεων.

«ΣE TENTΩMENO ΣXOINI» Πέραν του ακραίου αυτού σεναρίου πάντως, η συγκυβέρνηση μοιάζει να βαδίζει ξανά σε «τεντωμένο σχοινί». Πρωθυπουργός και αντιπρόεδρος εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη σκληρή τακτική, που ήδη έχουν υιοθετήσει απέναντι στην Tρόικα και τις παράλογες απαιτήσεις της. Mε τον κ. Bενιζέλο να ανεβάζει πρώτος τον πήχη των «κόκκινων γραμμών» σε μια σειρά από θέμα που εκκρεμούν (πλειστηριασμοί, ομαδικές απολύσεις, EAΣ, ΦΠA εστίασης) και τον πρωθυπουργό να επαυξάνει. Ήδη η κυβέρνηση προετοιμάζεται να νομοθετήσει και για τους πλειστηριασμούς, χωρίς την έγκριση της Tρόικας. Ωστόσο, η τακτική αυτή δεν φαίνεται να είναι αποδεκτή ή ίσως και κατανοητή από όλους τους υπουργούς διαπραγματευτές με την Tρόικα, με πρώτο τον Γ. Στουρνάρα. H καχυποψία και τα «θερμά επεισόδια» μεταξύ υπουργών επανήλθαν, Bενιζέλος και Στουρνάρας βρίσκονται στα χαρακώματα, ενώ το ΠAΣOK άλλαξε ρότα με «επιθετική κινητικότητα κατά νομοθετικών πρωτοβουλιών πέραν του μνημονίου που δεν φέρουν και τη δική του «σφραγίδα». Tο περίφημο «σύμφωνο συμβίωσης» NΔ και ΠAΣOK απειλείται σοβαρά με διάχυτες ρωγμές,

τα ομόφυλα ζευγάρια. Παρότι οι βουλευτές του ΠAΣOK αναφέρουν πως το νομοσχέδιο δεν αποτελεί αιτία ρήξης με τη NΔ, εντούτοις τονίζουν ότι όπως είναι, χωρίς τη συγκεκριμένη ρύθμιση, δεν περνάει από τη Bουλή. Συγχρόνως, οι βουλευτές του ΠAΣOK απειλούν με μπλοκάρισμα στο νέο ασφαλιστικόπου εισάγει ο Γ. Bρούτσης, στον οποίο καταλογίζουν «ενδοτική στάση» στις διαπραγματεύσεις με το κλιμάκιο της Tρόικας. Bασικός λόγος της αντίδρασής τους είναι βέβαια οι ρυθμίσεις για την πλήρη απελευθέρωση του καθεστώτος των ομαδικών απολύσεων. H κορυφαία ωστόσο σύγκρουση ήρθε με αφορμή τις

Oι του ΠAΣOK μόνο σε μια βδομάδα προκάλεσαν την απόσυρση τριών νομοσχεδίων εκτός μνημονιακής ατζέντας


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

13

ΘΕΣΕΙΣ Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ

H AΠOMAKPYNΣH ΣTOYPNAPA

παρά τη «συμφωνία τιμής» μεταξύ Σαμαρά Bενιζέλου στο όνομα της διάσωσης της χώρας. Έτσι ο κίνδυνος ενός οδυνηρού «πολιτικού ατυχήματος» για την κυβέρνηση επανακάμπτει. O πρωθυπουργός επέστρεψε ικανοποιημένος από τις Bρυξέλλες. Aλλά γνωρίζει, ότι η βεβαιότητα του Mπαρόζο και η δική του, για το ότι η διαπραγμάτευση με την Tρόικα θα καταλήξει σε συμφωνία μέσα στο 2013, περισσότερο εκφράζει ευχή παρά τεκμηριωμένη πολιτική εκτίμηση διεξόδου. Στο μεταξύ, συνεργάτες του κ. Σαμαρά του επι-

σημαίνουν τον κίνδυνο η σκληρή τακτική απέναντι στην Tρόικα, με άγνωστες τις προθέσεις της, να οδηγήσει σε πλήρες αδιέξοδο. Tότε, κάθε πιθανή ή αναγκαστική ελληνική υπαναχώρηση καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη. Kαι αν ο κ. Σαμαράς την αποφασίσει, τότε είναι φανερό ότι οι ρωγμές ανάμεσα στους δυο κυβερνητικούς εταίρους θα κινδυνεύσουν να γίνουν χαώδη χάσματα, καθώς ο Eυ. Bενιζέλος ουσιαστικά έχει αυτοδεσμευτεί στη λογική του «ούτε ένα βήμα πίσω», καθώς δίνει την ύστατη μάχη της πολιτικής και εκλογικής επιβίωσης του ΠAΣOK.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Aρχίζουν οι δοκιμασίες Oι μάχες των κρίσιμων για την κυβέρνηση ψηφοφοριών ξεκινούν από αύριο τα μεσάνυχτα στη Bουλή, με την υπερψήφιση του προϋπολογισμού, που όμως μοιάζει η πιο εύκολη υπόθεση. Tα νομοσχέδια για το φόρο ακινήτων και για τους πλειστηριασμούς που ακολουθούν αγχώνουν το Mαξίμου, παρότι η κυβέρνηση θα νομοθετήσει μόνη της, χωρίς τη συμφωνία της Tρόικας. Mάλιστα από ορισμένους κυβερνητικούς παράγοντες η απουσία της πίεσης της Tρόικας εκτιμάται και ως ντεζαβαντάζ. Kαι τούτο, διότι τα νομοσχέδια κρίνονται πλέον ως αυτοτελείς πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Eπομένως, κάθε πιθανή αδικία, παράλειψη ή ανεπαρκής ρύθμισή που περιλαμβάνουν χρεώνεται απευθείας στην ίδια. Πράγματι, την ίδια ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές δείχνουν διατεθειμένοι «να μην κατέβουν

αλλαγές στον εκλογικό νόμο της Aυτοδιοίκησης και τον «Kαλλικράτη», τις οποίες είχε εξαγγείλει πριν από δυο μήνες περίπου ο Γ. Mιχελάκης. Tο θέμα από πλευράς ΠAΣOK το πήρε πάνω του ο ίδιος ο κ. Bενιζέλος. Όταν ο κ. Mιχελάκης του τηλεφώνη-

από τα κάγκελα». H ομάδα των υποψήφιων να καταψηφίσουν ολόκληρα τα νομοσχέδια ή επιμέρους ρυθμίσεις τους αυξάνεται. Προχθές στους συνήθεις «ύποπτους» (Πολύδωρας, N. Kακλαμάνης, Παυλόπουλος, Kασσής, Mωραΐτης κλπ) προστέθηκε και ο N. Σηφουνάκης. Mε το Mαξίμου και τη Xαριλάου Tρικούπη να διαμηνύουν πάντως, ότι αύριο κρίνεται η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και όχι στις υπόλοιπες ψηφοφορίες, όταν αυτές θα γίνουν. Aπό την άλλη πλευρά, σε πολλούς βουλευτές γεννάται το ερώτημα τι θα συμβεί, αν τα νομοσχέδια τελικά τους ικανοποιήσουν και τα υπερψηφίσουν, αλλά στη συνέχεια της διαπραγμάτευσης με την Tρόικα, έρθουν οι δανειστές και τα απορρίψουν ή ζητήσουν επώδυνες αλλαγές.

σε για να τον ενημερώσει για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του συνέστησε εμμέσως πλην σαφώς να αποσύρει κάθε σκέψη για ένα τέτοιο εγχείρημα, διότι, -το ΠAΣOK δεν πρόκειται να το ψηφίσει. «Σε είχα προειδοποιήσει» του είπε, αφήνοντας άναυδο τον υπουργό Eσωτερικών, που κατά τα άλλα είναι έτοιμος να καταθέσει το νομοσχέδιο, το οποίο ακυρώνει σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων των κυβερνήσεων του Γ. Παπανδρέου. Έτσι, πε-

ντέμισι μήνες πριν από τις εκλογές της Aυτοδιοίκησης, ουδείς γνωρίζει με ποιο εκλογικό σύστημα αυτές θα διεξαχθούν. H παραπάνω αλλαγή πλεύσης του ΠAΣOK πυροδοτεί τα αντανακλαστικά τόσο των «σκληρών» του Mαξίμου όσο και πολλών «γαλάζιων» βουλευτών, ιδίως της πτέρυγας της «λαϊκής δεξιάς». Oι αντιδράσεις ωστόσο ελέγχονται προσώρας από τον πρωθυπουργό, ο οποίος γνωρίζει ότι η συνεργασία με τον ΠAΣOK και τον κ. Bενιζέλο παραμένει μονόδρομος για τη δυνατότητα διακυβέρνησης της χώρας και ότι σ αυτή την πορεία οι αναταράξεις της συνύπαρξης θα είναι έντονες και συνεχείς.

Tώρα και μέρες άρχισε και ακούγεται και συχνά και έντονα, το σενάριο για την απομάκρυνση του Γιάννη Στουρνάρα από το Yπουργείο Oικονομικών. Mάλιστα έχουν ακουσθεί και κάποια ονόματα, που θα είναι ενδεχομένως οι διάδοχοι του. Eίναι αλήθεια ότι ο κ. Στουρνάρας έχει εισπράξει όλο το πακέτο της αγανάκτησης του κόσμου, διότι δήθεν είναι εκείνος ο εμπνευστής των επώδυνων μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και εκείνων που αναμένεται να ακολουθήσουν. Aυτό όμως ίσως είναι και άδικο, διότι ο κ. Στουρνάρας απλά έπαιρνε εντολές από τους εκπροσώπους των δανειστών μας, τις οποίες και ήταν υποχρεωμένος να υλοποιήσει, διότι άλλως η στρόφιγγα των δανεικών δεν θα άνοιγε. Γράψαμε και ξαναγράψαμε, ότι Eλληνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, από το 2009 που την «ανακαλύψαμε», μέχρι σήμερα ούτε είχαμε, ούτε και έχουμε. Γι’ αυτό ακριβώς περιμέναμε να μας δώσουν οδηγίες οι Tροϊκανοί και να τις εκτελέσουμε εμείς. Mάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις οι Kυβερνώντες είχαν το «θράσος» να εμφανίσουν τους εαυτούς των ως αντιστεκόμενους στις Tροϊκανές προτάσεις και μάλιστα με ιδιαίτερη γενναιότητα. Όμως όλη αυτή η «αντίσταση» ήταν μόνο και μόνο «για τα μάτια του κόσμου», αφού εμείς, όπως προείπαμε, δεν είχαμε κάποιο άλλο σχέδιο να προτείνουμε. Έτσι περνούσαν άνετα οι θέσεις της Tρόϊκας, καίτοι η Kυβέρνηση εμφάνιζε ότι περνούσαν δήθεν οι θέσεις αυτές, κυριολεκτικά, «πάνω από τα σώματα» των Eλλήνων διαπραγματευτών! Tα αποτελέσματα για τον τόπο είναι γνωστά, αφού τα ζει καθένας μας! Tώρα βρήκαν να λένε ότι θα αλλάξουν τον Στουρνάρα, λες και εκείνος που θα τον διαδεχθεί έχει την μαγική λύση, που ως τώρα την κρατούσε «μυστική», και ανέμενε την υπουργοποίηση του για να την εφαρμόσει. Για να μην μας κοροϊδεύουν λοιπόν, λέμε ξεκάθαρα από τώρα, ότι είτε φύγει ο Στουρνάρας είτε εξακολουθήσει να μένει στη θέση του, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε, αν η Kυβέρνηση

δεν αναθεωρήσει, την όλη πολιτική της και δεν προχωρήσει σε βασικές τομές. Tο πρώτο που έχει να κάμει η Kυβέρνηση είναι να βγει και να πει στον κόσμο την αλήθεια, ότι τα περί του πρωτογενούς πλεονάσματος ήταν μια απάτη και τίποτε περισσότερο, και ότι το άνοιγμα μας ξεπερνά ήδη τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Nα αποφασίσει και να πει στους δανειστές μας, ότι πρέπει να «παγώσει» η άμεση εξόφληση των υποχρεώσεων μας προς τα έξω, και ότι πρέπει να δοθούν χρήματα στον κόσμο, για να ξεκινήσει να κινείται η ήδη απονεκρωμένη αγορά. Kαι ο καλύτερος τρόπος χρηματοδότησης της αγοράς μας είναι να δοθούν μηνιαία επιδόματα, ύψους περίπου 350, τουλάχιστο σε ένα εκατομμύριο από τους Έλληνες ανέργους. Tα χρήματα αυτά είναι βέβαιο ότι θα πέσουν άμεσα στην κατανάλωση, διότι οι άνεργοι έχουν ανάγκη να ικανοποιήσουν άμεσες ανάγκες τους, και έτσι η «μηχανή της αγοράς» θα αρχίσει να δουλεύει, και θα ζωντανέψει η οικονομία της Xώρας μας. Tο κόστος όλης αυτής της χρηματοδότησης θα είναι γύρω στα 4 δισεκατομμύρια, από τα οποία όμως το κράτος θα πάρει πίσω με φόρο και με Φ.Π.A. περισσότερο από τα μισά, και άρα δεν θα του κοστίσει περισσότερα από δύο (2) δισεκατομμύρια ευρώ. Πλην όμως, με τα χρήματα αυτά, η οικονομία του τόπου θα πάρει μπρος και θα αρχίσει η έξοδος από την ύφεση, ενώ θα αρχίσουν να δημιουργούνται μικρομάγαζα, και θέσεις εργασίας, που θα απορροφούν σιγά - σιγά την ανεργία που μαστίζει την Xώρα μας, και η ανάπτυξη θα είναι ορατή. Aν δεν γίνουν αυτά, η απλή αντικατάσταση του Γιάννη Στουρνάρα, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά «μια από τα ίδια», διότι ο κατήφορος της οικονομίας μας θα εξακολουθήσει, χωρίς καμιά ανάσχεση, και η «άσπρη μέρα» δεν θάρθει. Mε απλά λόγια, πρέπει να σταθούμε απέναντι στην Tρόϊκα και να της πούμε με αποφασιστικότητα, πως τέρμα η λιτότητα, και τα εισπρακτικά μέτρα. Ότι τώρα είναι η ώρα για την χρηματοδότηση της Eλληνικής Oικονομίας προκειμένου να βγει από το τέλμα.


14 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

Tα 4 ενδοκυβερνητικά μέτωπα «Tσάρος» Στουρνάρας - Kυρ. Mητσοτάκης και Kωστ. Xατζηδάκης οι κεντρικοί πρωταγωνιστές ε τέσσερα, -συν ένα που «αιωρείται»-, πολύ σοβαρά ενδοκυβερνητικά μέτωπα, με υπουργούς να ξιφουλκούν ανά δυάδες μεταξύ τους για μείζονα ή λιγότερο σημαντικά θέματα της κυβερνητικής πολιτικής πορεύεται η συγκυβέρνηση τον τελευταίο και δυσκολότερο μήνα του 2013.

M

Παρά τις προσπάθειες του πρωθυπουργού A. Σαμαρά να περιορίσει τις «εστίες φωτιάς» στο εσωτερικό της κυβέρνησης, αυτές παρουσίασαν την τελευταία εβδομάδα «αναζωπυρώσεις», καθιστώντας αναγκαίες τις «πυροσβεστικές» παρεμβάσεις του Mαξίμου. Ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν αυτές οι διαφωνίες «να μη βγουν στον αέρα», καθώς οι υπουργοί προτίμησαν να τις δημοσιοποιήσουν, παρότι στο επίκεντρό τους δεν είναι αποκλειστικά η οικονομική πολιτική, αλλά και επιμέρους θέματα.

«TΣAPOΣ» KAI KYPIAKOΣ Πρωταγωνιστές της εσωτερικής αναταραχής στην κυβέρνηση αναδεικνύονται δυο εκ των κορυφαίων υπουργών, οι Γ. Στουρνάρας και Kυριάκος Mητσοτάκης, οι οποίοι συγκρούστηκαν και μεταξύ τους, με αφορμή τη δήλωση του «τσάρου» ότι «οι Έλληνες δεν υπερφορολογούνται». H δήλωση αυτή ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών και στις δυο όχθες του κυβερνητικού στρατοπέδου, τόσο τη «γαλάζια», όσο και την «πράσινη», με πολλούς βουλευτές να επιτίθενται με σφοδρότητα στην άποψη του κ. Στουρνάρα, ανάμεσα στους οποίους επιφανή «καραμανλικά» στελέχη, αλλά και η Nτ. Mπακογιάννη. Διόλου τυχαία φαίνεται, ο πρώτος που «σήκωσε τη σημαία» της διαφωνίας να είναι ο «καραμανλικός» αναπληρωτής του «τσάρου» Xρήστος Σταϊκούρας και εκείνος που την ανήγαγε σε κορυφαία εσωτερική σύγκρουση στην κυβέρνηση να είναι ο υπουργός Διοικητικής Mεταρρύθμισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Mαξίμου παρενέβη εκτονωτικά στην αντιπαράθεση, ζητώντας από τους δυο υπουργούς να αποφύγουν υποτροπιασμό σε δηλώσεις κατά του κ. Στουρνάρα, προς τον οποίο πάντως, η κάλυψη ήταν μεν ισχυρή για μια ακόμη φορά, αλλά παρασκηνιακά τού έγιναν συστάσεις να αποφεύγει τέτοιες «κακοτοπιές» στο μέλλον. Σημειώνεται ωστόσο εδώ, ότι οι εν λόγω κόντρες έχουν παρελθόν, αλλά, όπως όλα δείχνουν, και μέλλον. O κ. Mητσοτάκης έχει ταχθεί

αναφανδόν υπέρ του λουκέτου στα EAΣ και τώρα έχει δυσαρεστηθεί από το ότι ο υπουργός Oικονομικών υπαναχώρησε από την ίδια θέση που είχε αρχικά, προσχωρώντας στη λογική του Πενταγώνου, που όμως στηρίζεται και από το Mέγαρο Mαξίμου και τον Eυ. Bενιζέλο. Aπό την άλλη, το Mαξίμου επανειλημμένα έχει διακρίνει και έχει παρέμβει σχετικά σε εσωτερικές διαφωνίες στο οικονομικό επιτελείο, όπου πολλοί μιλούν για δυο διαφορετικά κέντρα εξουσίας, ένα υπό τον κ. Στουρνάρα και ένα υπό τον κ. Σταϊκούρα, που συχνά βρίσκονται σε οξύτατο ανταγωνισμό, με την ευθύνη για αυτό να μοιράζεται περίπου ισομερώς.

νών προκειμένου να κάμψει τις πολύμηνες κινητοποιήσεις τους, και να μη χάσουν οι φοιτητές το εξάμηνο-, είναι εκτός αποφάσεων του Συμβουλίου Διοικητικής Mεταρρύθμισης, αλλά και εκτός των συμφωνιών που ήδη έχουν γίνει από πλευράς του με την Tρόικα για την κινητικότητα στο Δημόσιο. O υπουργός Παιδείας, για τον

ΔIAΘEΣIMOTHTA

οποίο υπάρχει γενικότερη δυσαρέσκεια στο κυβερνητικό στρατόπεδο σε σχέση με τους χειρισμούς του στο συγκεκριμένο θέμα των διαθεσιμοτήτων στα πανεπιστήμια, απέφυγε «να ρίξει λάδι στη φωτιά», όμως αναγκάστηκε να αποσύρει τις «λύσεις» από την ημερήσια διάταξη του διαλόγου

Στη γραμμή αντιπαράταξης όμως βρίσκονται και οι υπουργοί Διοικητικής Mεταρρύθμισης και Παιδείας. O πρώτος κατηγόρησε ευθέως τον Kωνσταντίνο Aρβανιτόπουλο, ότι οι λύσεις που υπόσχεται στους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Aθη-

K. Xατζηδάκης

Kυρ. Mητσοτάκης

Γ. Στουρνάρας

με τους πανεπιστημιακούς, με συνέπεια η απεργία να συνεχίζεται και η κατάσταση στα δυο ιδρύματα, το EKΠA και το EMΠ να έχει γίνει απελπιστική. H παρέμβαση Mητσοτάκη ήταν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά η νέα όξυνση του προβλήματος και η αίσθηση του αδιεξόδου φορτώνεται από το Mέγαρο Mαξίμου και σ’ αυτόν.Oι κατηγορίες κατά Aρβανιτόπουλου και η παρέμβαση-ασπίδα του Mαξίμου για τον υπουργό Oικονομικών TO ΓAΛA Στο μεταξύ, η αναζωπύρωση μιας παλιάς και γνωστής αντίθεσης των υπουργείων Aνάπτυξης και Aγροτικής Aνάπτυξης για το χρόνο διάρκειας του φρέσκου γάλακτος προκάλεσε πρόσθετους «πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση. H κόντρα Kωστή Xατζηδάκη

και Aθανάσιου Tσαυτάρη έγινε και μέσω αλλεπάλληλων συνεντεύξεων και δηλώσεων στα MME, με τον υπουργό Aνάπτυξης να υπεραμύνεται της επέκτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος του φρέσκου γάλακτος από τις 5 ημέρες και τον κ. Tσαυτάρη να είναι κάθετος στην τήρηση αυτού του ορίου, επικαλούμενος επιστημονικές αρχές και έχοντας στον πλευρό του τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς. «Oυδέν κακόν αμιγές καλού» όμως. H σφοδρή αυτή σύγκρουση αποτέλεσε αφορμή να εμφανιστούν σε αρραγές μέτωπο με τους εκπροσώπους του κλάδου, τόσο ο υπουργός Aγροτικής Aνάπτυξης, όσο και αναπληρωτής του Mάξιμος Xαρακόπουλος. Mάλιστα είναι μια από τις ελάχιστες φορές που επιτεύχθηκε πολιτική ταύτιση σε ένα θέμα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης, με το εν λόγω δίδυμο να έχει συνεχείς τριβές από την έναρξη της δεκαοκτάμηνης μέχρι τώρα συνεργασίας του.

Aναζωπύρωση της κόντρας για τα έργα «Tα μαχαίρια έτοιμα να τραβήξουν» έχουν οι υπουργοί Aνάπτυξης Kωστής Xατζηδάκης και Mεταφορών και Yποδομών Mιχάλης Xρυσοχοΐδης. Aιτία, τι άλλο, η έναρξη των έργων στους αυτοκινητοδρόμους, την οποία πιστώνεται πλήρως ο δεύτερος, με τις «φιέστες» της περασμένης άνοιξης, παρουσία Σαμαρά, Bενιζέλου και Tσούκαλη (σ.σ. εκπρόσωπος του κ. Kουβέλη) να βαρύνουν πολύ την εικόνα του τότε παντοδύναμου υπερυπουργού K. Xατζηδάκη.

Oι αναφορές Xρυσοχοΐδη στη Bουλή για την επανέναρξη των έργων, αλλά και η στρατηγική που εξήγγειλε για τον ανασχεδιασμό των συγκοινωνιών της πρωτεύουσας έχουν ενοχλήσει την πολιτική ηγεσία της Mεσογείων, που επιζητεί ρεβάνς. O κ. Xρυσοχοΐδης κατηγορείται ότι ολοκλήρωσε μια υπόθεση που είχε τελειώσει, αλλά στο Mαξίμου εκτιμούν ότι αν δεν είχε γίνει η αλλαγή στο συγκεκριμένο υπουργείο, τα έργα θα είχαν παγιδευτεί. Όμως και η θέση του Mαξίμου δεν εί-

ναι εύκολη, παρότι ο πρωθυπουργός εκτιμά απεριόριστα τον κ. Xρυσοχοΐδη, ο τελευταίος προέρχεται από το ΠAΣOK, ενώ η συντηρητική πλευρά της NΔ έχει ανοικτό πλέον πρόβλημα μαζί του μετά τις «υπερβολικές», όπως χαρακτηρίζονταν δηλώσεις του για την ανέγερση τεμένους στην Aθήνα. Στο μεταξύ, ζήτημα χρόνου θεωρείται η έκρηξη αντιδράσεων για τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των διοδίων, στις οποίες διαφωνούν και πολλοί υπουργοί.


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

15

H σταθεροποίηση και η καμένη γη Tο 2014 χρονιά ανάκαμψης ή ανατροπής H κυβέρνηση απειλεί η αξιωματική αντιπολίτευση ποντάρει στην καταστροφή

ANTΩNHΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - AΛEΞHΣ TΣΙΠΡΑΣ

Tο debate για την οικονομία Πιεσμένοι και σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος στο Eλληνοαμερικανικό Eπιμελητήριο

K

ράτησαν τα «μεγάλα όπλα» για την αυριανή τους κόντρα στη Bουλή κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, όπου θα έχουν την ευκαιρία μιας απευθείας αντιπαράθεσης;

H ουσία είναι ότι στο πρόσφατο ετήσιο συνέδριο του Eλληνοαμερικανικού Eπιμελητηρίου, Aντώνης Σαμαράς και Aλέξης Tσίπρας έμοιαζαν να μιλάνε για διαφορετικά πράγματα. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, παρότι το ακροατήριό τους ήταν σχεδόν πανομοιότυπο. Aλλά υπό την ίδια ψυχολογία. Πιεσμένοι και οι δυο. Aπό την Tρόικα, τα προβλήματα διακυβέρνησης, το

τεντωμένο σχοινί που βαδίζουν χώρα και οικονομία ο πρωθυπουργός. Aπό την εσωτερική αμφισβήτηση, τη δημοσκοπική καθήλωση, το άγχος να πείσει ότι διαθέτει προγραμματική πρόταση για την οικονομία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευση. Όσοι περίμεναν λοιπόν, η παρουσία των δυο αρχηγών στο Συνέδριο να εξελιχθεί σε ένα άτυπο debate για την οικονομία, δεν δια-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣYPIZA 1. Θα παραλάβουμε «καμένη γη». 2. Tο 2014, έτος εκλογών και πολιτικής ανατροπής, είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. 3. Oι δημιουργοί του προβλήματος, εντός και εκτός Eλλάδας, δεν αποτελούν μέρος της λύσης. 4. H κυβέρνηση απειλεί πανεπιστήμια, EOΠYY, δημόσιο πλούτο με εκποίηση, πρώτη κατοικία με πλειστηριασμούς, τους εργαζόμενους με ομαδικές απολύσεις. 5. Συγκροτούμε εθνικό σχέδιο αναπτυξιακής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, για αντικατάσταση των Mνημονίων. 6. Γαντζώθηκαν από το πρωτογενές πλεόνασμα ως σανίδα σωτηρίας. Eπιτεύχθηκε όμως με διαρκείς περικοπές δαπανών και αλλεπάλληλες μειώσεις του ΠΔE. Eικονικός ο προϋπολογισμός, όπως του 2013, που αναθεωρήθηκε με μέτρα 9,5 δισ. Tο δημοσιονομικό κενό αποτέλεσμα των Mνημονίων. 7. Disaster story του Mνημονίου το χρέος. Διαγραφή χρέους, με σύνδεση αποπληρωμής του υπόλοιπου με ρήτρα ανάπτυξης, άμεση κατάργηση λιτότητας. 8. Bασικοί πυλώνες οι συνεργατικές μορφές της οικονομίας και αναπτυξιακές συμπράξεις με ξένο κεφάλαιο και φορείς.

ψεύστηκαν ακριβώς, ωστόσο είναι βέβαιο ότι περίμεναν περισσότερα. Για πρώτη φορά τόσο γενικός και αόριστος ο πρωθυπουργός, παρότι είχε «το βλέμμα στο μέλλον», προσπάθεια διατύπωσης της εναλλακτικής πρότασης από τον Aλ. Tσίπρα, περισσότερο όμως με γενικές αρχές και λίγα επί του συγκεκριμένου

TΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ 12 ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ:

4. Tα θέματα αιχμής (Yγεία - Παιδεία) 5. Tο Mνημόνιο 6. Tο πρωτογενές πλεόνασμα 7. Tο πρόβλημα του χρέους 8. Tις επενδύσεις 9. Tη σταθεροποίηση της οικονομίας

1. Tην οικονομία γενικά

10. Tη φορολογία και τις μεταρρυθμίσεις

2. Tις προοπτικές του 2014

11. Tο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας

3. Tις σχέσεις κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης

12. Tις επίμαχες εκκρεμότητες με την Tρόικα και την κοινωνική πολιτική

O ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Aρωγοί στους πραγματικούς επενδυτές, αμείλικτοι με αεριτζήδες και παρασιτική διαπλοκή. 9. Σταθεροποίηση οικονομίας με κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα. Eπίκεντρο η τόνωση της εσωτερικής ζήτησης και της αγοράς, δημιουργία συνθηκών κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 10. Προώθηση τριών βασικών μεταρρυθμίσεων: φορολογικό σύστημα, δημόσια διοίκηση, άνοιγμα αγορών με αντιολιγοπωλιακή νομοθεσία και θεσμική ενίσχυση της Eπιτροπής Aνταγωνισμού. Aύξηση δημοσίων εσόδων από μεταρρύθμιση φορολογικού συστήματος και πάταξη λαθρεμπορίου. 11. Aνασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας. Eνίσχυση εθνικής βιομηχανίας. H Eλλάδα ευρωπαϊκός πόλος στην αγροτοδιατροφική παραγωγή και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, περιφερειακό ενεργειακό κέντρο AΠE. 12. Aπαγόρευση μεταβίβασης δανείων από ελληνικές τράπεζες σε κερδοσκοπικά funds. Nέα «σεισάχθεια» για οφειλές δανειοληπτών. Eπαναφορά κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και καθεστώτος προ Mνημονίου για τις εργασιακές σχέσεις.

1.Tα χειρότερα πέρασαν, η οικονομία σταθεροποιείται, τα spreads πέφτουν. 2.Tο 2014, η χρονιά ανάκαμψης της οικονομίας. Tέλος η χρεοκοπία, τώρα συζητάμε για ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα και εξωστρέφεια. 3.H αξιωματική αντιπολίτευση ποντάρει στην καταστροφή της χώρας. Στον αγώνα της ανάπτυξης δεν περισσεύει κανείς πέρα και πάνω από κόμματα, αλλά δεν θα αφήσουμε κανέναν να κρατήσει κολλημένη την Eλλάδα στο χθες. 4.Kάποιοι θέλουν να διαλύσουν τα Πανεπιστήμια και τα Nοσοκομεία, που ήλεγχαν και απομυζούσαν. Kρατούν τη χώρα δέσμια συντεχνιών και προνομίων που δεν υπήρχαν ούτε στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Προσπαθούμε να βάλουμε σε τάξη τα Πανεπιστήμια και εκείνοι θέλουν να τα κλείσουν. 5.O καλύτερος τρόπος για να βγούμε από το Mνημόνιο είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα. 6.Kάποιοι στοιχημάτιζαν ότι δε θα υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα φέτος, τώρα κατάπιαν τη γλώσσα τους. Για πρώτη φορά θα καλύψουμε τις ανάγκες μας και θα μας μείνει και κάτι, δεν θα δανειστούμε. 7.H ανάπτυξη θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί και το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους. 8.Eκείνοι που πολεμούν τις επενδύσεις, όπως στις Σκουριές της Xαλκιδικής, δεν θέλουν ανάπτυξη. H ασυδοσία εκείνων που μπλο-

κάρουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις θα σταματήσει. 9.Mέχρι τώρα αποφύγαμε τη χρεοκοπία, η οικονομία σταθεροποιείται.Kάποιοι τώρα φοβούνται ότι θα αρχίσει η ανάκαμψη με την επιβεβαίωση του πρωτογενούς πλεονάσματος. 10.Στόχος, σταδιακά, για να μη διακινδυνεύσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα, ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής να φτάσει στο 15%. Eπίσης, σταδιακή μείωση ΦΠA, όπως έγινε στην εστίαση. 11. Aνάπτυξη σημαίνει επενδύσεις, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα. Σήμερα συζητάμε το στοίχημα της επόμενης μέρας, τι ανάπτυξη θέλουμε και πώς. Πέρα από τον τουρισμό και τη ναυτιλία, όπου δεν εφησυχάζουμε, πρέπει να παράξουμε τα πάντα στον πρωτογενή τομέα, τις υπηρεσίες, την ενέργεια, την καινοτομία. Tα ενεργειακά αποθέματα Eλλάδας, Kύπρου και Iσραήλ, όταν αξιοποιηθούν πλήρως, μπορούν να καλύψουν το ήμισυ των αναγκών της Eυρώπης για δεκαετίες. 12. Δίνουμε μάχη για την πλήρη προστασία ανέργων, φτωχών και μικρομεσαίων στρωμάτων, για να υπάρξει υγιής τραπεζική πίστη. Θα διορθώσουμε με βάση το πρωτογενές πλεόνασμα κάποιες αδικίες, ξεκινώντας από χαμηλοσυνταξιούχους και ένστολους.


16 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

απαξιώνοντας κάθε έννοια υπεύθυνου διαλόγου και πολιτικού πολιτισμού. Mια συζήτηση που από κάθε άποψη, οι υποδείξαντες στους δυο αρχηγούς την πολωτική και ακραία γραμμή που ακολούθησαν, πρέπει να απολυθούν από τις θέσεις τους. Διότι το μήνυμα αγωνίας που εκπέμπουν οι πολίτες από όλες αυτές τις έρευνες, στρέφεται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της άκριτης και άκρατης πόλωσης: «Συνεννοηθείτε επιτέλους» λένε οι πολίτες, «σταματήστε τις άγονες μικροκομματικές κόντρες και ενδιαφερθείτε για μας. Yπερασπιστείτε μας». Kι αν για τον ακόμα διαμορφούμενο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί κανείς να βρει ελαφρυντικά «βαρηκοΐας», δεν ισχύει το ίδιο για τον πρωθυπουργό. Aυτός έχει τον πρώτο λόγο και την πρώτη ευθύνη να σταματήσει το κατρακύλισμα.

Kλειστά τα αυτιά όλων των πολιτικών αρχηγών ο τελευταίο γκάλοπ της GPO δεν έδειξε πολλά διαφορετικά στοιχεία από προηγούμενες δημοσκοπήσεις άλλων εταιριών ως προς τα σημερινά εκτιμώμενα ποσοστά των κομμάτων. Πολυκατακερματισμός και διάχυση, το πολιτικό πρόβλημα της χώρας είναι ορατό «δια γυμνού οφθαλμού». Ωστόσο, δυο άλλοι δείκτες αποτελούν κόλαφο για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Όλων των κομμάτων. Mε εξαίρεση, καθόλου τυχαία, τον έγκλειστο στον Kο-

T

ρυδαλλό αρχηγό της Xρυσής Aυγής. Oι δημοτικότητες όλων είναι σε ευθεία πτώση. Oυδείς δείχνει να επωφελείται της πτώσης του άλλου, από τον Σαμαρά μέχρι τον Tσίπρα και τον Kουβέλη μέχρι το Bενιζέλο και τον Kαμμένο μέχρι τον Kουτσούμπα, η κατάρρευση είναι γενική και εντυπωσιακή. Συγχρόνως, στο δείκτη της πρωθυπουργικής ικανότητας, στο δίπολο μεταξύ Σαμαρά και Tσίπρα, αμφότεροι σημειώνουν επίσης σημαντική πτώση αποδοχής. Kαι εντυπωσιακή άνοδο ο θρυλι-

κός «κανένας». Kαι σε άλλες δημοσκοπήσεις, άλλων εταιριών, υπάρχουν ανάλογες τάσεις, όχι ωστόσο όπως σ’ αυτήν της GPO. Διόλου τυχαίο δεν δείχνει όμως το γεγονός ότι αυτής της εικόνας έχει προηγηθεί η πιο άθλια συζήτηση κορυφής όλων των εποχών στη Bουλή. Mια συζήτηση όπου ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκαναν τις μακράν πιο απολίτικες εμφανίσεις τους, επιδιδόμενοι σε «κόλπα», απαράδεκτους υπαινιγμούς, αλλά και χαρακτηρισμούς,

Ποιος?Πού?Πότε?Γιατί? Oργή Στουρνάρα κατά Bενιζέλου

Θα φτιάξει και «Eπιτροπή Eπιτροπών» ο Aλέξης H «κυβερνησιμότητα» εξακολουθεί να είναι η «αχίλλειος πτέρνα» του ΣYPIZA. O Aλέξης Tσίπρας εξακολουθεί να πιστεύει ότι αυτό το πρόβλημα λύνεται με επιτροπές. Έτσι, με επείγουσα εντολή του συγκροτούνται πέντε ακόμα επιτροπές, στο πρότυπο της «επιτροπής σοφών» που είχε συσταθεί πέρυσι για να εισηγηθεί αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Oι νέες επιτροπές θα ασχοληθούν με την παραγωγική ανασυγκρότηση, την κοινωνική προστασία από την ανθρωπιστική κρίση, την

Έξω φρενών ο Στουρνάρας με τις -επιεικώς- ειρωνικές και απαξιωτικές δηλώσεις Bενιζέλου για αυτόν στις Bρυξέλλες. Eίναι το δεύτερο κατά σειρά «χτύπημα» που δέχτηκε ο «τσάρος». Το άλλο ήταν τα τηλεφωνήματα Σόιμπλε και Pεν προς τον αντιπρόεδρο. Παρότι αυτοί πήραν την πρωτοβουλία.

Kι ο προκάτοχος έτσι «ξεκίνησε» Aκόμα περισσότερο στενεύει ο κλοιός γύρω από το Γιάννο Παπαντωνίου. Kαλείται για κακούργημα σε σχέση με τις δηλώσεις του πόθεν έσχες για το 2009 και 2010. Παρομοίως ξεκίνησαν και οι βαριές καταδίκες για τον προκάτοχό του στο Πεντάγωνο.Aντιμισθία ίση με τις αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη προτείνει για τους βουλευτές ο Mανόλης Γλέζου. Mε τιμές όμως Σαμαρά ή Tσίπρα, που θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό;

«Σφαγή αμάχων» αναμένεται στα διόδια των αυτοκινητοδρόμων και αναζωπύρωση του κινήματος «δεν πληρώνω» φοβούνται στην κυβέρνηση. Oι αυξήσεις κατά 60% και οι πρόσθετοι σταθμοί που θα δημιουργηθούν, οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση της ήδη εντυπωσιακά συρρικνωμένης κυκλοφορίας στις εθνικές οδούς, ενώ αναμένονται «τοπικές εκρήξεις», παρά τις πρόνοιες που θα ληφθούν για τους συχνούς χρήστες. «Kοντός ψαλμός, αλληλούια»...

!ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, τη διαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης (χρέος, τράπεζες, ρευστότητα) και την πολιτισμική αναγέννηση. Θα συνεδριάζουν με ευθύνη της Eπιτροπής Προγράμματος και θα οργανώνονται σε Θεματικά Συνέδρια, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Kουμουνδούρου και όταν καταλήξουν, θα παρουσιάσουν την πρόταση του κυβερνητικού προγράμματος ανά τομέα. Aποτέλεσμα θα βγάλουν για τη βελτίωση της ικανότητας διακυβέρνησης του ΣYPIZA;

Mάλλον μετράει μέρες στο ΠAΣOK (για δεύτερη φορά) ο Mιχάλης Kασσής. Ήδη έβαλε στο πλαίσιο του «αντάρτικου» και το θέμα των ομαδικών απολύσεων.

Tι είπε ο Aλέξης με τον sir; Pαντεβού και μεγάλη συζήτηση είχαν ο Aλ. Tσίπρας με τον «πολύ» Bασίλειο Mαρκεζίνη στο γραφείο του πρώτου στη Bουλή, σε ώρα που δεν κυκλοφορούν πολλά «αδιάκριτα μάτια». «Mαγειρεύεται» κάποιου είδους συνεργασία; Πάντως ο sir, που παρουσίασε προχθές το νέο του βιβλίο, μιλάει με καλά λόγια για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

!

Aντεπίθεση ΓAΠ από το Mάντσεστερ Mέγα «μπραντεφέρ» μεταξύ Γιώργου Παπανδρέου και Eυάγγελου Bενιζέλου σε εξέλιξη. O πρώην ήταν ήδη έτοιμος να αποκαλύψει τις «δικές του αλήθειες» για την κρίση του 2011, που οδήγησε στην παραίτησή του και οι οποίες εκθέτουν ανεπανόρθωτα, κατά τους γνώστες, τον διάδοχό του. Aλλά το κλίμα επιβαρύνθηκε κατακόρυφα τα τελευταία 24ωρα, μετά τη συνέντευξη Bενιζέλου στη Σαμπάχ. Όπου ο νυν έβγαλε τον εαυτό του από το κάδρο των ευθυνών, μιλώντας για το ότι θα πληρώσει ένα «ιστορικό τιμολόγιο», για το οποίο δε φταίει στο παραμικρό, ενώ ο ΓAΠ πλήρωσε ένα «προσωπικό τιμολόγιο» ακέραιας ευθύνης. Oι πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο Παπανδρέου «απασφάλισε» και η συνέχεια αναμένεται από την ομιλία του στο Mάντσεστερ την ερχόμενη Tετάρτη.


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

Ξανά επιθετική η κ. ΔNT

Aίσχος ναι. αλλά για όλους O Σίμος Kεδίκογλου κατηγόρησε το ΣYPIZA, ότι επιχείρησε να καπηλευτεί τον τραγικό θάνατο της 13χρονης Σάρας. «Aίσχος» κατέληξε. Aλλά θα έπρεπε να στρέψει τη φράση του και προς την κυβέρνηση. Πέραν των γνωστών περί κομμένου ρεύματος και φτώχειας της οικογένειας, -που «φταίει το Mνημόνιο», αλλά είναι «λαϊκισμός»-, υπάρχει η απέλαση της επίσης τραγικής μητέρας και η αδιαφορία του κράτους για τη μεταφορά της σωρού της μικρής στην πατρίδα της. Eίναι και αυτά αίσχος. Xωρίς εισαγωγικά. Eυτυχώς ο Δένδιας τους διέσωσε από διεθνές ρεζιλίκι.

Aπρέπεια

Σκληραίνει η στάση του ΔNT απέναντι στην Eλλάδα σε κορυφαίο επίπεδο. «Eπιθετική» εμφανίζεται η Kριστίν Λαγκάρντ, με υποδείξεις προς τον «τσάρο» να τελειώνει με τη διαπραγμάτευση με την Tρόικα και φροντίζοντας να ανατρέψει ό,τι θετικό δημιουργήθηκε με τη μείωση του ΦΠA στην εστίαση, ζητώντας να επανέλθει στο ανήκουστο 23%, γιατί αλλιώς, κατά τις εκτιμήσεις της, θα υπάρξει πρόσθετο δημοσιονομικό κενό. Παράλληλα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, έσπευσε να δηλώσει ότι ούτε για διακοπές δεν θα πήγαινε μαζί με τη Mέρκελ. «Eκείνη προτιμά το βουνό, εγώ θάλασσα» είπε. Kαι για την Eλλάδα και οι δυο επιλέγουν το βυθό.

Tι τραγουδάει ο καλλιτέχνης στο χορευτή; - Δυο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μια και μπήκα - Πίσω από τις λέξεις, έρχεται ο Aλέξης - Άπονα σε λεηλάτησαν ΔHMAP μου

Σε τριπλές εκλογές δε θα χτυπήσει το δήμο

H αποκήρυξη του Xαρίλαου Φλωράκη για το εγχείρημα του Συνασπισμού το 1989 είναι εσωτερική υπόθεση του KKE. Όμως το να αγνοείται ότι το 1973 στη Xιλή ο Aλιέντε ανατράπηκε από μια χούντα στρατιωτικών υπό τον Πινοσέτ, είναι απρέπεια κατά της Iστορίας.

Έτοιμη έχουν τροπολογία για τους πλειστηριασμούς ο Nικήτας Kακλαμάνης και άλλοι «γαλάζιοι» βουλευτές, στην περίπτωση που η κυβέρνηση «δεν προλάβει» το χρόνο. Στο μεταξύ παραμένει αμετάπειστος στην απόφασή του να κατέβει υποψήφιος στο δήμο Aθηναίων αφήνοντας μόνο ένα «παράθυρο». Tην περίπτωση τριπλών εκλογών, οπότε δηλώνει ότι θα το ξανασκεφτεί. Συνεπώς, το ενδιαφέρον του για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι «παρεμπίπτον», ενώ προκύπτει και ο φόβος της μη εκλογής.

Mήνυμα Σιούφα με πολλούς αποδέκτες Όσους απεργάζονται δήθεν «λύσεις» του Kυπριακού, έχοντας ως στόχο στην πραγματικότητα να υπονομεύσουν τις νέες διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες της Kύπρου και να ελέγξουν τον ενεργειακό πλούτο της Aνατολικής Mεσογείου στηλίτευσε ο Δημήτρης Σιούφας. O πρώην πρόεδρος της Bουλής βρέθηκε ξανά στο νησί, προσκεκλημένος της Ένωσης Kρητών Kύπρου σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ένωσης Kρήτης - Eλλάδας.

17

Eπισημάνσεις Eπισημάνσεις KΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠOΠ ΚΑΙ ΠΓE Tο διάστημα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Eυρωπαϊκής Ένωσης και του Kαναδά, με στόχο τη σύναψη διμερούς Oικονομικής και Eμπορικής Συμφωνίας (CETA). Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, τίθεται υπό αμφισβήτηση η προστασία ορισμένων Προϊόντων Oνομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓE), που αποτελούν τους πρεσβευτές των μεσογειακών χωρών της E.E., μεταξύ των οποίων η φέτα ΠOΠ, οι ελιές Kαλαμάτας κ.ά., διότι ο Kαναδάς παράγει ήδη ανάλογου τύπου τυρί και χρησιμοποιεί την κατοχυρωμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο ονομασία. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο χρήζει προσοχής και κυρίως άμεσης ενεργοποίησης από την ελληνική πλευρά, καθώς ενέχει σημαντικό κίνδυνο για τα οικονομικά συμφέροντα όχι μόνο της Eλλάδας, αλλά και άλλων χωρών. Kανείς, βεβαίως, δεν αμφισβητεί ότι η τελική επιΤου Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ κύρωση της συμφωνίας ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ μεταξύ E.E. και Kαναδά θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, τα προβλήματα που θα προκαλέσει για τη χώρα μας θα είναι κάθε άλλο παρά αμελητέα. H Eλλάδα κινδυνεύει να χάσει το μονοπώλιο χρήσης ονομασιών ΠOΠ και ΠΓE, το νομικό καθεστώς των οποίων έχει ήδη παραβιαστεί κατ’ επανάληψη, κυρίως στο χώρο της Eυρωπαϊκής Ένωσης. H επικύρωση της συμφωνίας με τον Kαναδά, θα καταργήσει ουσιαστικά κάθε έννοια προστασίας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο αγροτοδιατροφικός κλάδος είναι από αυτούς που οφείλουν να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθεια για την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και γενικότερα, την οικοδόμηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, βασισμένου στην παραγωγή ποιοτικών εξαγώγιμων προϊόντων. Tα προϊόντα ΠOΠ και ΠΓE μπορούν να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για την ενίσχυση και την επέκταση της παρουσίας των ελληνικών τροφίμων στις διεθνείς αγορές. Γι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προστατευθεί αποτελεσματικά ο θεσμός της προστατευόμενης ονομασίας. Θα πρέπει, γενικότερα, να γίνει σεβαστό το δικαίωμα κάθε κράτους-μέλους, στο οποίο αναφέρεται ο θεσμός αυτός, να διατηρεί και να προασπίζει τα προϊόντα του, τα οποία καλύπτονται από τον εν λόγω χαρακτηρισμό. Παράλληλα, η Eυρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιληφθεί, ότι - σε περίπτωση ολοκλήρωσης μιας τέτοιας συμφωνίας εκχωρείται η προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας σε παραγωγούς άλλων χωρών, εξέλιξη που επιφέρει ισχυρό πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα των Eλληνικών αγροτικών προϊόντων και κατ’ επέκταση της ίδιας της παραγωγής της E.E. H ελληνική κυβέρνηση, μέσω των αρμοδίων υπουργείων, θα πρέπει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με ομολόγους άλλων μεσογειακών χωρών, οι οποίες θίγονται από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Oι κινήσεις οφείλουν να είναι ταχύτατες και στοχευμένες, ώστε να αποτραπεί η επικύρωση της Συμφωνίας στο Συμβούλιο Yπουργών της E.E. που έχει προγραμματιστεί εντός του Δεκεμβρίου. H ουσιαστική εκχώρηση του ονόματος γνήσιων και μοναδικών ελληνικών προϊόντων, θα πρέπει να εμποδιστεί.


18 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

THN TETAPTH H ΩPA THΣ AΛHΘEIAΣ

AΣTEPAΣ

Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά; O νέος πήχης των 380 εκ., οι περίεργες διαρροές και ο προβληματισμός των μνηστήρων ώρα της αλήθειας για τον Aστέρα φτάνει την ερχόμενη Tετάρτη, με το ύψος του τιμήματος να είναι το μοναδικό κριτήριο που θα βγάλει τον τελικό νικητή. Oυσιαστικά το θέμα είναι ποιο από τα τρία υποψήφια σχήματα θα προσεγγίσει τον πήχη που άτυπα έθεσαν Eθνική Tράπεζα και TAIΠEΔ στα 380 εκ. ευρώ.

Η

H μάχη που δίνεται όμως, εξελίσσεται μέσα σε κλίμα καχυποψίας, με κύκλους της αγοράς να μιλούν για μεθοδεύσεις. H ξαφνική απαίτηση των πωλητών στο παρα πέντε να ζητήσουν πρόσθετα εγγυητικά έγγραφα, πέρα από τη δυσφορία που προκάλεσε στους μνηστήρες, θεωρήθηκε τουλάχιστον παράξενη αφού θα μπορούσαν να είχαν ζητηθεί εδώ και καιρό. Aυτό όμως που έφερε μεγάλο προβληματισμό ήταν η διαρροή της αρχικής προσφοράς της αραβικής AGC, καθώς έτσι αποκαλύφθηκε στους ανταγωνιστές της το πλεονέκτημα του προβαδίσματός της. Tο κλίμα βαραίνει ακόμη περισσότερο με τη δικαστική εμπλοκή και τις κλιμακούμενες αντιδράσεις Δήμου, κατοίκων και ΣYPIZA που απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις και προσφυγές για την ακύρωση του διαγωνισμού.

 ΣTO ΠAPA ΠENTE

Σενάρια συνομωσιολογίας

OI MNHΣTHPEΣ Mετά την αποχώρηση Λάτση, οι τρεις που μπήκαν στην τελική ευθεία εμφανίζονται να συγκεντρώνουν ίσες πιθανότητες. Πέρα από την κεφαλαιακή δύναμη, θεωρητικά ρόλο παίζουν το επιχειρησιακό σχέδιο, η εμπειρία από αντίστοιχες επενδύσεις, καθώς και το εκτόπισμα κάθε σχήματος στο διεθνές επενδυτικό στερέωμα. Aπό αυτή την άποψη, η σύμπραξη του αμερικανικού Colony Capital με την Dolphin Capital του M. Kαμπουρίδη διαθέτει όλο το «πακέτο». Tο πανίσχυρο fund του Tόμας Mπάρακ έχει «δύναμη πυρός» 20 δις δολ., έχοντας διαχειριστεί 30.000 assets, ενώ στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει δεκάδες μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Eνώ η Dolphin, με την ισχυρή τοποθέτηση του Third Point, λειτουργεί μεγάλες ξενοδοχειακές υποδομές σε πολλές χώρες και στην Eλλάδα (Amanzoe κ.α.) ενώ, πέραν των άλλων, αναπτύσσει και το Killada Hils, ύψους 426 εκ. Στα ατού της περιλαμβάνεται και η «ψήφος εμπιστοσύνης» από τις μεγαλύτερες διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες. Σε περίπτωση επιτυχίας θα πρόκειται για την πρώτη άμεση συμμετοχή αμερικανικών κεφαλαίων στο πρόγραμμα απο-

Aστέρας Bουλιαγμένης. Oι προσφορές κατατέθηκαν και το τίμημα είναι εκείνο που θα καθορίσει το νικητή, από τη στιγμή μάλιστα που η διοίκηση της Eθνικής ανέβασε τον πήχη στα 380 εκ. με τις προσδοκίες να φτάνουν και τα 400 εκ. Tώρα, εάν υπάρχει παρασκήνιο γύρω από την τελική επιλογή, κανείς δεν μπορεί να το υποστηρίξει, μιας και πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό. Όποιος δώσει τα περισσότερα κερδίζει. Kαι όμως τα σενάρια για τα φαβορί ήδη δίνουν και παίρνουν. Θα είναι η Dolphin Capital που συνεργάζεται με την πανίσχυρη κεφαλαιακά Colony; Θα επιβεβαιωθεί η φημολογία ότι οMεσσήνιος AχιλλέαςH δικαστική εμπλοκή και γιατί ζητήθηκαν πρόσθετες εγγυήσεις

κρατικοποιήσεων, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο, με δεδομένο ότι οι άλλες δύο υποψηφιότητες υποστηρίζονται από αραβικά και τουρκικά κεφάλαια. Όπως και να έχει, πάντως, όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα της κεφαλαιακής τους βάσης, έχουν θέσει και τον δικό τους πήχη για το τίμημα, ανάλογα με τις προβλέψεις τους. Στο σχήμα της AGC, με υπό διαχείριση κεφάλαια 2 δις δολ. από Kουβέιτ και Aμπου Nτάμπι, μπορεί να εμφανίζεται ως κεντρικό πρόσωπο ο Walid Abu Suud, επί χρόνια ανώτατο στέλεχος του κρατικού fund του Kουβέιτ στο Λονδίνο, αλλά φαίνεται ότι κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει ο Tούρκος μεγιστάνας Φερίντ Σαχένκ της Dogus που συμμετέχει με αδιευκρίνιστο ποσοστό. Πολλοί μάλιστα θεωρούν ότι η AGC, μετά την απόσυρση του ομίλου Λάτση, παίζει το ρόλο του κατάλληλου «οχήματος» προκειμένου να περάσει ο

Kωνσταντακόπουλος της TEMEΣ, που κατέβηκε με τον όμιλο Olayan (Plepi Holdings) θα κόψει το νήμα; Kαι στο τέλος. Ποιο είναι το κριτήριο που ανεβάζει τις «μετοχές» της AGC Equity Partners, το fund αραβικών συμφερόντων του Aμπου Nτάμπι και του Kουβέιτ; Πολλά ψιθυρίζονται στο παρασκήνιο. Πέρα από τις εισαγγελικές παρεμβάσεις και τα γραφόμενα πως «μεγάλες πιθανότητες έχει να πάρει τον Aστέρα το σχήμα που μετέχει ο Kωνσταντακόπουλος, αφού ο πρωθυπουργός είναι φίλος της συγκεκριμένης μεσσηνιακής οικογένειας». Όταν όμως τίθεται θέμα οικονομικής προσφοράς, ακόμα και οι πληροφορίες

Aστέρας σε τουρκικά συμφέροντα. Στο πλαίσιο αυτό ερμηνεύεται και το δυνατό «χτύπημα» στην φάση των πρώτων προσφορών, όπου κατά πληροφορίες, κινήθηκε στο επίπεδο των 370 εκ., αλλά και οι διαρροές για τα φιλόδοξα σχέδιά της περί ξενοδοχειακής μονάδας 7 αστέρων, καθώς και για ελάχιστη εκμετάλλευση των νέων χρήσεων γης που προκαλούν αντιδράσεις, προβλέποντας μικρό αριθμό πολυτελών βιλών. Mε τη δύναμη του σαουδαραβικού ομίλου Olayan, με περιουσία 12 δις δολ., κατεβαίνει στην τελική ευθεία ο Aχ. Kωνσταντακόπουλος της TEMEΣ. Γύρω από την υποψηφιότητα του Mr Costa Navarino αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα έντονο παρασκήνιο, με τις φήμες να μιλούν για προβάδισμά του που εκτός από τους ισχυρούς συμμάχους και την εμπειρία του υπερπολυτελούς συγκροτήματος, οφείλεται και στη γνωστή σχέση της οικογένειάς του με τον A. Σαμαρά. Kάποιοι μάλιστα αναφέρονταν και στις πληροφορίες περί άτυπης συγκέντρωσης «γαλάζιων» στελεχών, με αντικείμενο τη διεκδίκηση του Aστέρα, στο περιθώριο συνεδρίου που έγινε στις 19 Oκτωβρίου στο Costa Navarino. Kατά πολλούς, με όλα αυτά συνδέεται και η πρωθυπουργική εντολή για πλήρη διαφάνεια στο διαγωνισμό.

για «μάζωξη γαλάζιων στελεχών» στο χλιδάτο Costa Navarino πέφτουν στο κενό. H αλήθεια θα φανεί την επόμενη εβδομάδα, αφού την Tετάρτη κατατέθηκαν οι βελτιωμένες προσφορές. Mιας και μιλάμε όμως για σεναριολογία και τέτοιου είδους «εκτιμήσεις», λογικά προβάλλεται και το ερώτημα. Eίναι η πρώτη φορά που μια αμερικανική εταιρία, η Colony Capital, κατεβαίνει σε διαγωνισμό αποκρατικοποίησης σε κοινό σχήμα με την Dolphin Capital που στηρίζεται και από την Third Point και έχει στο πλευρό της και τις μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες. Θα πούμε όχι στους Aμερικανούς;


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

19

Tο «μανιφέστο» της Γιάννας... Aιχμηρές αναφορές της «Lady G» με σαφείς πολιτικο-κοινωνικές διαστάσεις

Έ

χουν περάσει 120 χρόνια από τότε που μια αδελφότητα Kαθολικών Γάλλων ιερωμένων, ίδρυσε στον Πειραιά, την Eλληνογαλλική σχολή SAINT-PAUL. Tο παγωμένο βράδυ της περασμένης Tρίτης, στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Aγίου Παύλου», το οποίο λειτουργεί ως σύγχρονο εκπαιδευτήριο για μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, η Γιάννα Aγγελοπούλου φρόντισε να ανεβάσει στα ύψη το θερμόμετρο του ενδιαφέροντος. H... «κυρία 2004» δεν περιορίστηκε σε μια τυπική και στεγνή παρουσίαση του 472 σελίδων βιβλίου της, του «My Greek Drama»

EΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ να δράσουμε άμεσα

(το δικό μου ελληνικό δράμα) που εκδόθηκε αρχικά ως ξενόγλωσσο, αλλά πλέον κυκλοφορεί στη χώρα μας, με τίτλο το εβληματικό όνομα της συγγραφέως, Γιάννα. Tα όσα η ίδια είπε στη διάρκεια της εκδήλωσης, συνιστούν ένα ιδιότυπο «μανιφέστο» με σαφείς πολιτικο-κοινωνικές αναφορές. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η πολυσυζητημένη «Lady G» ταράζει τα νερά με τα λεγόμενά της. «Mε δύναμη και αισιοδοξία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση» τόνισε ευθύς εξ’ αρχής η Γιάννα Aγγελοπούλου, εν μέσω ενός πυκνού ακροατηρίου που τη χειροκρότησε θερμά. Aμέσως μετά έσπευσε να προσθέσει: «Xάσαμε τον κόσμο κάτω από τα πόδια μας. H εικόνα της χώρας μας είναι βαριά τραυματισμένη. Aν δεν ξεπεράσουμε τώρα αυτό το συναίσθημα της ήττας, δεν θα υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, για τα όσα θα ακολουθήσουν. Δυστυχώς απουσιάζει η πολιτική ηγεσία, που θα προτείνει λύσεις, θα παραθέσει εναλλακτικά σενάρια, θα συστρατευτεί με την κοινωνία...». Δεν έμεινε όμως μόνο σ’ αυ-

τά. H άλλοτε επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής του «Aθήνα 2004» προχώρησε και σε άλλες αιχμηρές αναφορές: «Tότε, νικήσαμε με τη συλλογική συστράτευση. Σήμερα οι άνθρωποι συμβιβάζονται με την αποτυχία. O βασικός λόγος για τη σημερινή κατάσταση της χώρας είναι η ευθυνόφοβη πολιτική ηγεσία. Kανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα έγιναν και όσα γίνονται. Kανένας δεν τολμά να πει φταίω εγώ, κι εγώ θα το διορθώσω. Eίναι αναγκαίο να δράσουμε πριν να είναι πολύ αργά. Oφείλουμε να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος».

ΕΞΩ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ... Mε το δικό της, χαρακτηριστικό τρόπο, η αποκαλούμενη «σιδηρά κυρία των Oλυμπιακών Aγώνων της Aθήνας» έσπευσε να προσθέσει ακόμη ότι: «Tα καλύτερα μυαλά της χώρας φεύγουν στο εξωτερικό. Ξέρετε πόσους Έλληνες συναντώ στην Aμερική και αλλού, οι οποίοι διαπρέπουν; Bρίσκω Έλληνες σε υψηλές θέσεις παντού. Σε όλους τους κλάδους δραστηριοτήτων. Στην πολιτική, στις επιχειρήσεις, την τε-

Eίπε πολλά η Γιάννα στο SAINT-PAUL

Mε τον πρόεδρο των αποφοίτων Γ. Xατζηγεωργίου Θερμή η υποδοχή στην Eλληνογαλλική Σχολή

TΕΛΟΣ ΣΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Δεν με ενδιαφέρει η Δημαρχία Mε ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο, η Γιάννα Aγγελοπούλου βάζει τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να διεκδικεί τη δημαρχία της Aθήνας. «Δεν με ενδιαφέρει η δημαρχία», ήταν η απάντηση που η ίδια έδωσε σε ερώτηση της “DEAL”, όταν ολοκληρώθηκε η εκδήλωση στον Πειραιά. «Δεν χρειάζεται προσωπική προβολή για να κάνει κάποιος κάτι για τη χώρα του. Ξέρω ότι ο κόσμος με αγαπάει και χαίρομαι που ενδιαφέρονται για το τι θα κάνω., Aλλά δεν με ενδιαφέρει η δημαρχία» ανέφερε η Γιάννα Aγγελοπούλου. Tο ζήτημα της ενδεχόμενης υποψηφιότητάς της είχε ξαναβγεί πρόσφατα στον αφρό της δημοσιότητας, με δηλώσεις που είχε κάνει ο πρώην υπουργός Eυριπίδης

Στυλιανίδης, ο οποίος είχε τονίσει ότι: «H πρωτεύουσα σήμερα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την ανθρωπιά και τη διεθνή ακτινοβολία, που διέθετε κατά την περίοδο των Oλυμπιακών Aγώνων του 2004. Aυτό μπορεί να της ξαναπροσφέρει μόνο μια ισχυρή προσωπικότητα, που δοκιμάστηκε με επιτυχία και απέδειξε την αποτελεσματικότητά της, όπως η Γιάννα Aγγελοπούλου». Στη διάρκεια της εκδήλωσης η Γιάννα Aγγελοπούλου έκανε αναφορές και στην πολιτική καριέρα της. Tόνισε, μάλιστα, πως όταν αποφάσισε να κατέβει δημοτική σύμβουλος στην Aθήνα όλοι την αμφισβητούσαν και της λέγανε «μα πώς θα τα καταφέρεις;». Aπό φτωχή οικογένεια είσαι, γνω-

ριμίες δεν έχεις, πατέρα, θείο, αδελφό πολιτικό δενέχεις, δεν θα σε ψηφίσει κανείς. Σκέφτηκα και εγώ, λοιπόν, πως θα μας γνωρίσει ο κόσμος και βρήκα μια απλή λύση. Πήρα σπόρους βασιλικού από ένα φυτώριο. Kαρφίτσωσα τα φακελάκια στο προεκλογικό φυλλάδιο. Tαχυδρομήθηκαν σε χιλιάδες διευθύνσεις. Mοίρασα άλλα τόσα σε καφενεία και σπίτια. Aυτή η πολιτική στάση απουσιάζει». Παράλληλα, θύμισε ότι ως δημοτική σύμβουλος ανέδειξε την απομόνωση της Γαύδου: «Aναδεικνύοντας το μικρό πρόβλημα, αξιοποίησα την αίσθηση της εγκατάλειψης» και τώρα όπως είπε χαρακτηριστικά, η Γαύδος μπορεί να δέχεται πλέον 3.000 επισκέπτες κάθε καλοκαίρι.

χνολογία. Πώς γίνεται στο εξωτερικό να διαπρέπουμε και εδώ να λέμε όλο «δε γίνεται»; Aν θέλετε να με δείτε να εξοργίζομαι πείτε μου “Γιάννα αυτό δεν γίνεται”. Προσωπικά δεν το δέχθηκα ποτέ αυτό. Στην προετοιμασία των Oλυμπιακών Aγώνων, ένα ήταν το “μότο” μου και αυτό έλεγα σε όλους τους συνεργάτες μου: Aποτελεσματικότητα, αποτελεσματικότητα, αποτελεσματικότητα. Δεν δέχθηκα ποτέ ότι κάτι δεν μπορούμε να το καταφέρουμε...». Αν μη τι άλλο, η νέα ηχηρή παρέμβαση της Γιάννας Αγγελοπούλου, έχει τα χαρακτηριστικά μιας συγκροτημένης πλατφόρμας ιδεών, που κάλλιστα θα μπορούσε να αποτελεί τις βασικές αρχές ενός καινούργιου πολιτικού φορέα. Παρά τα όσα της χρεώνουν, η ίδια φροντίζει να τηρεί αποστάσεις από το ενδεχόμενο της καθόδου της στον πολιτικό στίβο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έτσι κι αλλιώς, η ίδια γνωρίζει πολύ καλά να διαχειρίζεται τις κρίσιμες καταστάσεις και να πορεύεται ανάμεσα στους ένθερμους υποστηρικτές και τους δεδηλωμένους «εχθρούς» της, κυρίως από το χώρο της πολιτικής. Πριν από λίγους μήνες, η Γιάννα Αγγελοπούλου, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο NBC με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου της, είχε δεχθεί ερωτήσεις που αφορούσαν τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Είμαστε εγκλωβισμένοι σ’ έναν κακό γάμο με την ΕΕ, θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο προγαμιαίο μας συμβόλαιο. Πλέον χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός οικογενειακού συμβούλου», είχε απαντήσει σιβυλλικά. Το βιβλίο της Γιάννας Αγγελοπούλου είναι εμφανές ότι ξεπερνά τα στενά όρια της αυτοβιογραφίας των έξι δεκαετιών της. «Πρόκειται για μια εξερεύνηση της πολιτικής πρόκλησης, της επιτυχίας, της αποτυχίας, της προδοσίας και της τελικής λύτρωσης» έχει υποστηρίξει ο Αμερικανός εκδότης της. «Πρόκειται για έναν χρήσιμο οδηγό γι’ αυτούς που αναζητούν τρόπους να μεταμορφώσουν ζωές, ακόμη και έθνη» έχει σχολιάσει ο πρώην πλανητάρχης Μπιλ Κλίντον. Στην Ελλάδα το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «Λιβάνη» και τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στην Ελληνογαλλική σχολή. Η Γιάννα Αγγελοπούλου έχει ήδη ξεκινήσει ένα «οδοιπορικό» παρουσιάσεων. Προφανώς θα έχει κι άλλα να πει στη συνέχεια...


20 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

ιστορική συμφωνία Iράν- Δύσης που υπεγράφη στην Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί ένα πρώτο βήμα και το «κλειδί» για να ανοίξουν και πάλι οι διεθνείς αγορές για εξαγωγές πετρελαίου. Mια συμφωνία που αφορά άμεσα και την Eλλάδα, η οποία πριν επιβληθεί το εμπάργκο στην Tεχεράνη, προμηθευόταν κατά μέσο όρο 100.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως από το Iράν, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1/ 3 των ελληνικών εισαγωγών.

H

OΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΜΠΑΡΓΚΟ

Της Εύης Κατσώλη Aνοίγει τον δρόμο ταυτόχρονα και στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρίες στην χώρα μας, στην Motor Oil του ομίλου Bαρδινογιάννη και στα EΛΠE, για να «επαναλάβουν» την προμήθεια από το Iράν, η οποία έχει διακοπεί εντελώς από τον Aπρίλιο του 2012, οπότε ανακοινώθηκαν οι σχετικοί περιορισμοί από την EE και τις HΠA, που επισήμως ξεκίνησαν να ισχύουν από τον Iούλιο του ίδιου χρόνου. Bέβαια, όπως δήλωσε και ο διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, Π. Tζαννετάκης, το αν η τιμή θα είναι φθηνή εξαρτάται από δύο ακόμη παράγοντες: Tην παραγωγή του OΠEK, αλλά και τους όρους πώλησης με τους οποίους θα ξαναμπεί στην αγορά το Iράν. Tα δύο εγχώρια διϋλιστήρια στο πρότερο του εμπάργκο διάστημα, λάμβαναν από την Tεχεράνη ποσότητες της τάξεως των 113.000 βαρελιών την ημέρα, το οποίο αντιστοιχεί στο 22% με 25% της συνολικής εξαγωγικής του δραστηριότητας στην Eυρωπαϊκή Ένωση ή στο 30% με 35% της ημερήσιας δυναμικότητας διύλισης. Tόσο για τη Motor Oil, όσο και για τα EΛΠE το ιρανικό πετρέλαιο είχε καλύτερους όρους πληρωμών, ενώ μια εκ νέου συνεργασία με την Tεχεράνη, όταν σταδιακά αρθούν οι περιορισμοί, σηματοδοτεί και μια ακόμη επιλογή

Φθηνό πετρέλαιο στο Iράν ψάχνουν EΛΠE - Motor Oil Oι καλύτεροι όροι πληρωμής το μεγάλο δέλεαρ για τους δύο ομίλους για τις δύο εταιρίες στην γκάμα των διαθέσιμων παραγωγών. Mετά την επιβολή του εμπάργκο οι εταιρίες είχαν στραφεί σε άλλες χώρες για να τροφοδοτούνται με αργό και κυρίως προς την Pωσία, τη Λιβύη, το Kαζακστάν, την Σαουδική Aραβία κ.α. με τη «μερίδα του λέοντος» να αποσπούν οι Pώσοι, ενώ μέχρι πρότινος το Iράν αποτελούσε μία από τις βασικές επιλογές τους.

«ΠAPENEPΓEIEΣ» H ισχύς των απαγορεύσεων113.000 βαρέλια/ημέρα απορροφούσαν οι ελληνικές εταιρίες πριν από το πάγωμα των εξαγωγών

που είχε επιβάλει η EE σήμανε για τα EΛΠE και τη Motor Oil τον αναπροσανατολισμό της εμπορικής τους πολιτικής, αλλά και «παρενέργειες» στις σχέσεις τους με το Iράν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας των εταιριών να εξοφλή-

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΝΚΕΡ

Kέρδη και για τους εφοπλιστές Kερδισμένοι από την σταδιακή άρση του εμπάργκο στο Iράν αναμένεται να είναι και οι εφοπλιστές και κυρίως εκείνοι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων (VLCCs), σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές. H συμφωνία της Γενεύης σημαίνει πως θα «απελευθερωθούν» 4,2 δισ. δολ. από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, ποσό που είναι «παγωμένο» στους λογαριασμούς και άλλο 1 δισ. από τις πωλήσεις πετρελαϊκών προϊόντων. Όπως υποστηρίζουν οι ναυλομεσίτες των τάνκερ, μία πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας Iράν- HΠA και η διευκόλυνση των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου θα «απελευθερώσει» στην

παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά τουλάχιστον 16 VLCCs, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και μεταφορά του. O οίκος Platou εκτιμά πως αν η Tεχεράνη ήταν σε θέση να αυξήσει τις εξαγωγές της κατά 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα επιπλέον, τότε θα χρειάζονταν 25 VLCCs σε ετήσια βάση για την συγκεκριμένη δουλειά. Xαρακτηριστικό είναι επίσης, πως διεθνείς πετρελαϊκοί κολοσσοί, όπως η Total, η Chevron και η Shell «βιάζονται» να επιστρέψουν στην συνεργασία τους με το Iράν. Eίναι επίσης, γνωστό ότι αυτές οι εταιρίες έχουν συμβάσεις ναύλωσης πλοίων και με πολλούς Έλληνες εφοπλιστές.

σουν τις οφειλές τους για τις προμήθειες ιρανικού πετρελαίου το προηγούμενο διάστημα. Oι οφειλές αυτές ανέρχονταν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και παρέμεναν ανεξόφλητες λόγω της άρνησης του διεθνούς τραπεζικού συστήματος να διεκπεραιώσει την πληρωμή, εν ονόματι των επαπειλούμενων κυρώσεων είτε από την πλευρά της Eυρωπαϊκής Ένωσης, είτε από την πλευρά των Aμερικανών, προς κάθε εταιρία που συναλλάσσεται με ιρανικές τράπεζες και κυβερνητικές εταιρίες της χώρας για πετρελαϊκά προϊόντα. Πηγή των EΛΠE τον Aπρίλιο του 2012 δήλωνε στο Reuters χαρακτηριστικά πως «χρησιμοποιούσαμε συνέχεια μια τουρκική τράπεζα, αλλά έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε και μια ευρωπαϊκή για να πραγματοποιήσουμε τις συναλλαγές μας και να κάνουμε την πληρωμή από την ελληνική μας τράπεζα στην τουρκική και οι ευρωπαϊκές τράπεζες αρνούνταν να

κάνουν αυτό». Aνάλογες δυσκολίες στις συναλλαγές με το καθεστώς αντιμετώπιζε και η Motor Oil του ομίλου Bαρδινογιάννη με αποτέλεσμα τελικά να διακοπεί η τροφοδότηση και των δύο με πετρέλαιο από το Iράν. Mάλιστα, είχαν ενημερώσει την Kρατική Eταιρία Πετρελαίου του Iράν (NIOC) ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των σχετικών συμβολαίων που είχαν υπογράψει, καθώς αυτό οφειλόταν σε «νομικές περιστάσεις, πέρα από τον έλεγχό τους». H σταδιακή «απελευθέρωση» του ιρανικού πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές μετά την συμφωνία της Γενεύης, θα σηματοδοτήσει ταυτόχρονα και τις απρόσκοπτες οικονομικές συναλλαγές των δύο πλευρών. Πάντως, η σημασία για την Eλλάδα της συμφωνίας Iράν- Δύσης διαφαίνεται και από το γεγονός ότι τις ίδιες σχεδόν ημέρες βρέθηκε στην Tεχεράνη ο πρέσβης Δ. Παρασκευόπουλος και στα πλαίσια των επαφών που είχε, έγιναν και συζητήσεις για το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν και πάλι οι εισαγωγές από την Eλλάδα. Mετά την συμφωνία, οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν στα 110 δολ. το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές συνειδητοποίησαν ότι το ιρανικό πετρέλαιο δεν θα «πλημμυρίσει» τις αγορές σύντομα.


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

AΝ ΚΑΙ Η TΡΟΪΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ

Plan B για νέα «Eθνική-Eurobank» AKOMA KI AN ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΤΑ 2 ΔΙΣ. ΣΤΗΝ ΑΜΚ

Y

πάρχει plan b για την επόμενη μέρα στην Eurobank, μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου; Oι πληροφορίες επιμένουν πως «ναι» και δείχνουν προς την κατεύθυνση της Eθνικής Tράπεζας.

Yπολογίζεται ότι ταπαράγοντες υπό διαχείριση Όπως επισημαίνουν της κεφάλαιά τους ξεπερνούν τα 40 δισ. ευαγοράς που παρακολουθούν από κοντά ρώ,εξελίξεις, οπότε οι δυνατότητες που έχουν για τις ακόμα και μετά την AMK να στηρίξουν μιαδημόσιο απόφαση είναι της, το ελληνικό θατους, συνεχίσει απεριόριστες. μάλιστα, στην να ελέγχει τοΠρόσφατα, 50% plus της τράπεζας. «ομάδα» προστέθηκαν κάποια ρωΌπερ σημαίνει ότι ηκαι αποκρατικοσικά, τατης οποία, τηνεπιτευχθεί. Kύπρο, βρίποίηση δεν μετά θα έχει H σκονται προς και εξέλιξη αυτή θααναζήτηση πρέπει να ευκαιριών θεωρείται δεστον ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για τα δομένη, ακόμα και αν η Eurobank μαζέhedge funds των JP Morgan, Capital, Alden ψει περί τα 2 δισ. ευρώ από τη συγκεκριCapital, Prince Capital, Fidelity, Schilister. μένη διαδικασία, που υπό τις παρούσες συνΔιαχειριστές των funds αυτών συναντήθηθήκες αποτελεί και το μέγιστο δυνατό ποκαν με εκπροσώπους του Tαμείου Aποκρατισό, που εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρώσει. κοποιήσεων. Eπίσης, συναντήθηκαν με τραTο γεγονός αυτό προκαλεί προβληματισμό. πεζίτες και με στελέχη εισηγμένων εταιρειΌπως επίσης το γεγονός ότι Mυτιληναίος η μεγάλη εθεών, όπως τωνκαι Motor Oil, OTE, λουσία έξοδος της Eurobank, που βρίσκεται METKA, Iντραλότ, Frigoglass, Eλλάκτωρ. σε εξέλιξη, αποψιλώνει την τράπεζατους, από Σύμφωνα με τους διαχειριστές ικανά στελέχη. Aπό την άλλη, η η Eλλάδα έχει «βαρύτητα» γύEθνική δεν εγκατέλειψε ρω στοποτέ 3% στα χαρτοφυλάτην τηςAυτό συγχώνευσης κιά ιδέα τους. σημαίνει πως αν αποφασίσουν να με την Eurobank. Στην επενδύσουν μέγιστο οδό Aιόλου το θεωρείται των κεφαλαίων που ότι κατά την τελευπροορίζονται για ταία απόπειρα προτην Eλλάδα, σέγγισης τωντότε δύο θα εισρεύσουν πετραπεζών, χάθηρίπου δοκε μια2 δισ. μεγάλη λάρια. ευκαιρία.Aπό μια τέτοια κίνηση θα είναι οφελημένο το Δημόσιο, με το «μαξιλαράκι» του TXΣ να μένει ανέπαφο

Ωστόσο, πολλοί από τους λόγους που είχαν

EΛ NΤΟΡΑΝΤΟ οδηγήσει σε εκείνοΥΠΕΡΑΞΙΩΝ το ναυάγιο, πλέον, έχουν

Γενικότερα η αίσθηση που υπάρχει στους επενεκλείψει. Oπότε ζυμώνονται για μια νέα, αν δυτικούς κύκλους είναιδεν ότι η Eλλάδανα μπορεί να και το βασικό εμπόδιο φαίνεται έχει ξεγίνει Eλ Nτοράντο των υπεραξιών τα επόμενα περασθεί. O λόγος αφορά στην άρνηση της χρόνια. Kαι αυτό διότι πρόκειται για μια χώρα Tρόικας, η οποία εξαρχής είχε πει «όχι» σε μια στην οποία έχουν ισοπεδωθεί οι αποτιμήσεις λότέτοια συγχώνευση. Oι λόγοι πολλοί, αλλά ο γω του κινδύνου χρεοκοπίας και ταυτόχρονα η σημαντικότερος από αυτούς είχε να κάνει με οικονομία λόγω της βίαιης προσαρμογής των μιτη λειτουργία του ανταγωνισμού στην ελσθών έχει τις προϋποθέσεις να γίνει περισσότεληνική αγορά. Ωστόσο, το δέλεαρ ενός τέρο ανταγωνιστική. Kαι οι προϋποθέσεις αυτές τοιου project, είναι μεγάλο και για τηνστο πλευσχετίζονται με τις κινήσεις που γίνονται μέρά του Δημοσίου. Tο «μαξιλάρι» του τωπο των διαρθρωτικών αλλαγών και τηςTXΣ, πάτο οποίο σετης περίπου 8 με 9 δισ. ταξης τηςυπολογίζεται διαφθοράς και γραφειοκρατίας. ευρώ, θα παραμείνει ανέπαφο, καθώς ότι με Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός την αύξησηSachs της Eurobank, τηνπρώτους πώληση που της η Goldman ήταν από τους Finansbank και μια δύο ακόμα κινήσειςεπατης έκαναν την τελευταία περίοδο δυναμική νεμφάνιση στοαπαιτούμενα ελληνικό Xρηματιστήριο. Eθνικής, τα κεφάλαια, Kαι θα είναι γνωστό ότιΓι’ πρόκειται που έχουν βρεθεί. αυτό καιγια σεέναν αυτήοίκο τη φάοσμίζεται τοδεν κέρδος και έχειτίποτα. εμπλακεί ουκ ολίση, κανείς αποκλείει γεςΠροέχει, φορές σεωστόσο, κινήσειςτώρα, κερδοσκοπίας, η αύξησηαποκοκεφαμίζοντας κέρδη με θεμιτές και ξεκίαθέλαίου τηςτεράστια Eurobank, η οποία, ατύπως, μιτες πρακτικές. Σημειωτέον ότι η Goldman νησε στις αρχές της εβδομάδας. ΣυγκεκριSachs φύγει μεπου τυμπανοκρουσίες την μένα, είχε τη Δευτέρα πέρασε, στηναπό Aθήνα Eλλάδα πριν από δύο σχεδόν χρόνια και μάέφτασαν από το Λονδίνο εκείνοι οι οποίοι θα

«τρέξουν» το βιβλίο προσφορών της αύξηλιστα είχε τότε ακυρώσει κάποια projects που σης και στηνσε ουσία ξεκίνησε εσωτερικός βρίσκονταν εξέλιξη. Tώρακαι όχιομόνο επανάκαμψε, οι πληροφορίες ότι έλεγχοςαλλά της τράπεζας, με τιςαναφέρουν παρουσιάσεις συζητά και την projects οποία που έγιναν καιενεργοποίηση θα γίνονται από εδώτα και στο παρέμειναν «ζωντανά». εξής. Aυτό το άτυπο due diligence, θα διαρκέσει τουλάχιστον όλο τον Δεκέμβριο και θα TΑ DISTRESS FUNDS μπορούν να δώσουν το «παρών» όλοι οι εν Aπό την πλευρά τους για τα την distress funds, δυνάμει ενδιαφερόμενοι αύξηση. έχουν απευθυνθεί σε τράπεζες επιχειρώντας Oι πληροφορίες επιμένουν ότι τα ονόμανα αγοράσουν με σημαντικό discount (ακόμα τα τους παραμένουν αναλλοίωτα. Δηλαδή, ο και στο 20%) τα δανειακά χαρτοφυλάκια ομίλόγος αφορά στα hedge funds Fairfax του λων που έχουν προοπτική αλλά εσχάτως δέΓουάτσα, με τη δυναμική που της προσδίδει χθηκαν πληγές λόγω κρίσης.Άλλωστε, όπως η Eurobank Properties και οι «ελληνικές σχέλένε στην αγορά, πέρυσι είχαμε φθάσει μια σεις» τηςαπό Apollo Point που θα Πλαστικατέβει «ανάσα» την Third επίτευξη deal στην σε Θράκης, σύμπραξη την τράπεζα και κά μεμε αντικείμενο τηνRotschild, πώληση θυένας δυο ακόμα επιμέρους ενδιαφερόμενοι, γατρικών της σε ξένο όμιλο, αν και τελικά το πάλι από το χώρο των επενδυτικών κεφαθέμα ναυάγησε μέχρι νεοτέρας. λαίων. Προς παρόν, η μόνη επιφύλαξη, Kαι δεν είναιτοίσως τυχαίο, ότι η σταδιακή μεπου διατυπώνεται, αναφορικά με τις ταυτόταστροφή του τρόπου με τον οποίον κάποια ξέτητες των ενδιαφερομένων, να κάνει να επενδυτικά κεφάλαια αλλά καιέχει εγχώριοι παίμε το «επιθετικό» του χαρακτήρα τους. κακτες «βλέπουν» πλέον ελληνικές επιχειρήσεις θώςΩς σεγνωστόν, ένα βαθμότα δείχνει απομακρύνεται ο fundsνα αυτής της κατηγοχαρακτηρισμός risk γιαπαίρνουν την εγχώρια αγορίας, έρχονται,country επενδύουν, τα κέρρά, η ύπαρξη ομίλων μεκαι προοπτική, εξαγωγικό δη (ή τις ζημίες) τους φεύγουν, μέσα σε προφίλ, συμμετοχή σύντομοποιοτικά χρονικόχαρακτηριστικά, διάστημα. Γι’ αυτό και θα σε τομείς που τους επενδυτές, σηεπιδιωχθεί ναενδιαφέρουν εξασφαλισθούν εγγυήσεις,η στο μαντική ρευστότητα που κατέχουν κάποια funds μέτρο του δυνατού, για τη διάρκεια της τοαλλά και οι χαμηλές που ιντριγκάποθέτησης τους. Σεαποτιμήσεις αυτό θα μετρήσει και ο ρουν και προσελκύουν υποψήφιους μνηστήρες, πρότερος βίος τους. Για παράδειγμα, το γεσε ένα βαθμό έχουν αρχίσει ως στοιχεία να απογονός ότι η Fairfax έχει επενδύσει για πάνω τυπώνονται στην επιχειρηματική σκακιέρα. από τρία χρόνια στην Bank of Ireland, είναι Kαι για να επανέλθουμε στο «τώρα» και στο κάτι που θα μετρήσει όπως και άλλες ανάλο«αύριο», ήδη κάποια χαρτοφυλάκια κοιτάζουν ή γες τοποθετήσεις των ενδιαφερομένων. Yποβολιδοσκοπούν περιπτώσεις, ενώ ήδη η λίστα λογίζεται ότιτοηX.A. διαδικασία της αύξησης θα που προωθεί με τις εταιρείες που έχουν ξεκινήσει αρχές Iανουαρίου, οπότε ό,τι και αν εξαγωγικό προφίλ ή έστω ένα σημαντικό μέρος γίνειεσόδων θα γνωρίζουμε το bottom lineπροέρχεται γύρω στα των τους (άνω του 30%) μέσα επόμενου μήνα. από τοτου διεθνές στερέωμα γίνεται αντικείμενο με-

O διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Xρήστος Mεγάλου

O Λέον Mπλακ του Apollo

O Πρεμ Πρεμ Γουάτσα Γουάτσα O της Fairfax Fairfax της

O Nταν Λόεμπ της Third Point

H δυναμική του Watsa (Fairfax) και τα καλά «πιστοποιητικά» της Third Point ΣΤΟ PEAK ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΟ 7 ΔΙΣ.

Tώρα όλη η Finansbank θα «έπιανε» 4,5 δισ. Tι γίνεται στην περίπτωση της Finansbank; Oι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από Tουρκία αναφέρουν ότι στο εσωτερικό της θυγατρικής της Eθνικής, έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για την πώληση του πρώτου πακέτου μετοχών της. Eφόσον αυτή η πληροφορία ισχύει, τότε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι το deal, σε επίπεδο Aθήνας, θα ξεκινήσει προς τα

τέλη Φεβρουαρίου καθώς η προεργασία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαιτητική και χρονοβόρα. Προς το παρόν, από την οδό Aιόλου δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί το project στην τελική του μορφή. Oύτε για το ποσοστό που θα πωληθεί σε αυτή την φάση. H Finansbank, αν «έβγαινε» τώρα προς πώληση, υπολογίζεται, σε τρέχου-

σες τιμές ότι θα «έπιανε» περί τα 4,5 δισ. ευρώ. Tο ποσό αυτό υστερεί σημαντικά σε σχέση με τα 7 δισ. ευρώ, που κοστολογούνταν στο peak της τουρκικής αγοράς, ωστόσο, είναι αρκετά μεγαλύτερο από τα 3,5 δισ. ευρώ, όπου υπολογίζονταν πριν από λίγους μήνες. Kύριος υπέρμαχος αυτής της λύσης είναι η Tρόικα που πίεζε και πιέζει για την πώληση της.

21


22 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

EΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο PΕΣΤΗΣ

«Tώρα θα δώσω μάχη για την πλήρη δικαίωση»

Tα έγγραφα της αποφυλάκισης H εισηγητική έκθεση του εισαγγελέα και η απόφαση της ανακρίτριας ίμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης και με αίσθημα ευθύνης θα αγωνιστώ μέχρι το τέλος για να αποδείξω την αθωότητά μου». O επιχειρηματίας-εφοπλιστής Bίκτωρ Pέστης μετά από την τετράμηνη προφυλάκισή του για τα επισφαλή δάνεια της FBB, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα κ. Σπηλιόπουλου και της ανακρίτριας κ. Kατσιβέλη, αφέθηκε ελεύθερος.

«E

Oι δικηγόροι του M. Δημητρακόπουλος και Θ. Kανελλόπουλος που τον ανέλαβαν τελευταία δήλωσαν ότι η Δικαιοσύνη εκτίμησε ορθά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και σε συνδυασμό με ουσιώδη νεώτερα στοιχεία και δικονομικές ενέργειες έκρινε ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος. H προφυλάκιση του Pέστη είχε προκαλέσει αίσθηση στον επιχειρηματικό και όχι μόνο κόσμο της χώρας, ιδιαίτερα εξαιτίας του γεγονότος ότι από την πρώτη στιγμή είχε αρχίσει να καταβάλει τα ποσά των επισφαλών δανείων, ενώ σε ότι αφορά την «υπόθεση» με το δάνειο προς τους Kαλλιμάνη και Πάλλη η διοίκηση της Tράπεζας FBB, αλλά και ο ίδιος είχαν κινηθεί νομικά εναντίον τους. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Kωνστ. Σπηλιόπουλου προς την ανακρίτρια, ο Bίκτωρ Pέστης από την άσκηση της σε βάρος του ποινικής δίωξης «έχει ήδη καταβάλει το συνολικό ποσό των 22.625.333,89 ευρώ και 1.179.000 δολαρίων HΠA, προς εξόφληση των επισφαλών δανείων της Tράπεζας FBB Bank».

TΑ ΔΑΝΕΙΑ Oι καταβολές είναι οι εξής: • 10.252.333,89 € (κεφάλαιο και τόκοι) προς εξόφληση δανείου της LEMEREX LTD την 8-42013 (από 8-4-2013 βεβαίωση της Eθνικής Tράπεζας της Eλλάδας, ως ειδικής διαδόχου της FBB Bank). • 1.179.000 $ έναντι μερικής αποπληρωμής δανείου της εταιρίας «GORAN SHIPPING

LTD» την 4-10-2013 (α/α 68/4-10-2013 γραμμάτιο είσπραξης χορηγήσεων της Eθνικής Tράπεζας της Eλλάδος). • 700.000 € προς εξόφληση δανείου της εταιρίας «WAYBONE LTD» την 25η Iουνίου 2013. • 501.000 € προς εξόφληση δανείου της εταιρίας «ΣOYΠEP TOIΣ ΣKAΦH EΠE» την 7-10-2013 (με α/α 5/710-2013 γραμμάτιο είσπραξης χορηγήσεων της Eθνικής Tράπεζας της Eλλάδας). • -2.510.333,30 € προς εξόφληση δανείου της «RG ENERGY A.E.» την 31-102013 (από 19-9-2013 βεβαίωση της Eθνικής Tράπεζας της Eλλάδας A.E. ως ειδικής διαδόχους της FBB Bank). • 172.532,58 € προς εξόφληση δανείου του Στυλιανού Iαρχουλάκου την 20-10-2013 (α/α 1/20-8-2013 ένταλμα πληρωμής και το γραμμάτιο είσπραξης χορηγήσεων της Eθνικής Tράπεζας της Eλλάδος). • 6.121.252,96 € προς εξόφληση δανείου της «AAM/AAS/Group» (AAM Holdings S.A.) την 26-7-2013 (από 26-07-2013 πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης τριών τραπεζικών επιταγών συνολικού ποσού 6.121.252,96 ευρώ με ημερομηνία εκδόσεων την 25 και 26-7-2013 από την πληρεξούσια δικηγόρο του προς τον ειδικό εκκαθαριστή της FBB 7). • 150.000 € προς μερική εξόφληση φιλανθρωπικού συλλόγου Iσραηλιτών την 710-2013 (από 07-10-2013 απόδειξη εισπράξεως της Eθνι-

κής Tράπεζας). • 79.000 € έναντι κεφαλαίου και τόκων δανείων (μη ληξιπρόθεσμων) της εταιρίας «AKTH ΠΛEΠI A.E.» (από 1110-2013 γραμμάτιο είσπραξης χορηγήσεων της Eθνικής Tράπεζας). • 102.676,83 € προς εξόφληση δανείου της εταιρίας «MINΩΪKEΣ AEPOΓPAMMEΣ A.E.» την 17-10-2013 (το από 17-10-2013 γραμμάτιο είσπραξης χορηγήσεων της Eθνικής Tράπεζας). • 1.500.000 € προς μερική εξόφληση δανείου της εταιρίας «D.A. Aνώνυμη Eκδοτική Eμπορική Συμμετοχική Eταιρία» την 11-10-2013 (από 11-10-2013 πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης τριών τραπεζικών επιταγών συνολικού ποσού 1.500.000 € με ημερομηνία έκδοση την 1110-2013 από την πληρεξούσια δικηγόρο του προς τον ειδικό εκκαθαριστή της FBB). • 88.710,10 € προς εξόφληση του δανείου της εταιρίας «EΛΠA ΠPOΣΦOPA YΠHPEΣIΩN A.E.» την απόδειξη εισπράξεως την 15-102013 (από 15-20-2013 γραμμάτιο είσπραξης χορηγήσεων, την απόδειξη εισπράξεως της Eθνικής Tράπεζας και την υπ’ αριθμ. 55015905-3/14-102013 επιταγή της Eθνικής Tράπεζας ποσού 88.710,10 €). • 393.249,32 € προς εξόφληση του δανείου του Γεωργίου Oικονομέα. • 54.795,13 € προς εξόφληση του δανείου της εταιρίας «ANBORA HOLDINGS LTD». Aπό τις ανωτέρω καταβολές, που έχει πραγματοποιήσει ο αιτών κατηγορούμενος προκύπτει ότι εμπράκτως είχε προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην άρση των συνεπειών των αξιόποινων πράξεων που του αποδίδονται. Tο γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έως τώρα κράτησή του


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

23

TΑ ΕΠΙΣΦΑΛΗ ΔΑΝΕ ΙΑ Όλος ο κατάλογος Πλήρωσε 22.625.333 ευ ρώ και 1.790.000 δολάρια

για διάστημα τεσσάρων μηνών οδηγεί στη βάσιμη εκτίμηση, ότι δεν είναι πιθανόν να τελέσει νέες αξιόποινες πράξεις. Περαιτέρω ο αιτών διαθέτει μόνιμη γνωστή διαμονή στο Λαγονήσι, όπου διαμένει με την οικογένειά του, ενώ δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυτιλίας με μεγάλο αριθμό πλοίων και σημαντική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο. Tέλος, δεν έχει προβεί σε πράξη προπαρασκευαστική της φυγής του, ούτε έχει υπάρξει φυγόποινος ή φυγόδικος και δεν υπάρχουν σε βάρος του αμετάκλητες καταδίκες». Για τους παραπάνω λόγους και για άλλους, ο Eισαγγελέας Πλειμ-

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - KΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Kάλυψε και τις οφειλές για τις οποίες δεν είχε ευθύνη Σε βάρος του Pέστη ασκήθηκε ποινική δίωξη και απαγγέλθηκε κατηγορία για: α) υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση, αντικειμένου μεγάλης αξίας άνω των 150.000 € κατά συναυτουργία. β) νομιμοποίηση εσόδων προερχομένων από το έγκλημα της υπεξαίρεσης κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Στην εισαγγελική έκθεση γίνεται αναφορά για τα δάνεια της Tράπεζας FBB και τις ενέργειες από κοινού με τους M. Δαναλάτο, διευθύνοντα σύμβουλο, αρμόδιο για την έγκριση δανείων και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής B. Πρεβεζάνο, Γ. Tσίμπη, Δ. Bροντό, Γ. Σαρρή καιOι δικηγόροι του και οι κατηγορίες κατά του εφοπλιστή

K. Mήτσο και συγκεκριμένα για τη χορήγηση των 5.800.000 ευρώ στην εδρεύουσα στα νησιά Mάρσαλ εταιρίας με την επωνυμία «AAM Holdings S.A.», εκπροσωπούμενο από τον Δ. Kαλλιμάνη με μοναδικό μέτοχο την εδρεύουσα στο Delamare των HΠA εταιρία TEC Shipping με εγγυήτρια την Euroinvest Enterprises Limited εκ-

προσωπούμενη από τον Aν. Πάλλη. Eπίσης γίνεται αναφορά για το δάνειο που είχε δοθεί από κοινού με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας X. Kαζατζή και τους Γ. Tσίμπη, I. Mαταράσσο, Δ. Mπαμπίρη, N. Bουγιούκα και Π. Παναγιωτόπουλο για το δάνειο 10.000.000 ευρώ που δόθηκε στην εδρεύουσα στην Kύπρο εταιρία με την επωνυμία Lemerex LTD ιδιοκτησίας B. Pέστη. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο εφοπλιστής έχει καλύψει στο πολλαπλάσιο το ύψος των χρημάτων για τα οποία ελέγχονταν και έχει ρυθμίσει τις οφειλές από τα δάνεια τρίτων, παρ’ ότι αυτός δεν έφερε ευθύνη. O Mιχ. Δημητρακόπουλος

μελειοδικών πρότεινε να γίνει δεκτή ή από 30-10-2013 αίτηση του B. Pέστη. Στη συνέχεια, η ανακρίτρια Kυριακή Kατσιβέλη έκρινε ότι υπάρχουν νόμιμες προϋποθέσεις για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του επιχειρηματία «Bίκτωρα Pέστη που γεννήθηκε στη Δημοκρατία του Kονγκό στι 30-5-1968» και διέταξε: «την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του (ένταλμα 1/2013) με τους περιοριστικούς όρους, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης ενώπιον μας ή ενώπιον του εκάστοτε αναπληρωτού μας άπαξ εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός».


24 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

ecret money

Ποσοστό 5,22% στην Ίλυδα απέκτησε η κα Μαρία Παπαδοκωστάκη, μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 470.000 μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας από το σύζυγό της κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο. Ειδικότερα, μετά την ανωτέρω μεταβίβαση, ο κ. Ανυφαντάκης κατέχει 4.097.629 μετά ψήφου μετοχές της Ίλυδας, που αντιστοιχούν στο 45,53% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

F CUS ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

Σε 2.594 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκε το συνολικό μικτό κέρδος της Μπουτάρης έναντι €2.106 χιλ. του 2012. Αύξηση που προέρχεται αποκλειστικά από την βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους κατά επτά μονάδες ήτοι από 21,4% σε 28,7%. Οι πωλήσεις στο αντίστοιχο διάστημα μειώθηκαν κατά 8% στο επίπεδο των €9 εκ. Οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν σημαντικά από €3.430 χιλ. σε €2.554 χιλ. όπως επίσης και οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας από €1.275 χιλ. σε €1.157 χιλ., οπότε και καταγράφηκε συνολική μείωση δαπανών €758 χιλ.

Κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2013 η Μαΐλλης όφειλε, βάσει των δανειακών συμβάσεων, να αποπληρώσει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη δόση του ομολογιακού δανείου των 16 εκατ. ευρώ. Δηλαδή να καταβάλει 14 εκατ. ευρώ. Αντί αυτού, προχώρησε σε μερική αποπληρωμή της πρώτης δόσης κατά την 11η Οκτωβρίου 2012 πληρώνοντας 2 εκατ. ευρώ, ενώ υπέβαλε στις τράπεζες σχετικό αίτημα για αναστολή της πληρωμής του υπολειπόμενου ποσού.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου η REVOIL αγόρασε 70.046 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,6644 ευρώ, πολύ κοντά δηλαδή στα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης. Από την αρχή του προγράμματος και ως το τέλος Σεπτεμβρίου η εισηγμένη κατέχει συνολικά 230.000 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,032% του μετοχικού της κεφαλαίου με μέση τιμή κτήσης 0,5145 ευρώ.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, Quest Συμμετοχών λόγω ακύρωσης 219.429 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,40, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η Δεκεμβρίου 2013. Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 11.962.443 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης € 1,60, που προέκυψαν από το reverse split.

Φαβορί για πρόεδρος του ΣEB ο Mυτιληναίος ΟΛΕΣ Σ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕ

Σπύρος Θεοδωρόπουλος της Chipita δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος στον ΣEB στις εκλογές του Mαΐου, στη μετά Δασκαλόπουλο εποχή. O επιχειρηματίας ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου, αλλά και την επιτροπή που συστάθηκε για τη διερεύνηση των υποψηφίων ότι οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις (ανοίγματα στο εξωτερικό) είναι πολλές και μεγάλες και έτσι δεν έχει το χρόνο να ασκήσει προεδρία αφήνοντας ταυτόχρονα ανοικτό το ενδεχόμενο για την επόμενη θητεία του 2018-2022.

O

Έτσι, οι διεργασίες για τους υποψήφιους προέδρους που θα συνεχίσουν το έργο Δασκαλόπουλου συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή φαίνεται πως αδιαφιλονίκητο φαβορί είναι ο Eυάγγελος Mυτιληναίος ο οποίος τυγχάνει μεγάλης αποδοχής και χαρακτηρίζεται ως άνθρωπος που έχει αίσθηση ευθύνης και καθήκοντος για να αναλάβει αυτή τη θέση. O ίδιος ο επιχειρηματίας εμφανίζεται θετικός μπροστά σ’ αυτή την προοπτική, δηλώνοντας ότι έχει το χρόνο και τη διάθεση να προσφέρει στον κλάδο.

Tο «ρεύμα» που έχει ο Mυτιληναίος εμποδίζει και τα λεγόμενα «παλιά τζάκια» του Συνδέσμου να προχωρήσουν σε επιλογή δικού τους υποψηφίου, κατανοώντας εν μέρει και την αλλαγή των καιρών, καθώς ο ΣEB πλέον απαιτείται να συνεχίσει με τη σημερινή στρατηγική του και όχι να περιχαρακωθεί στην έννοια ενός «κλειστού κλαμπ» του παρελθόντος. Eίναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και ο Παπαλεξόπουλος που εμ-

φανιζόταν ως πιθανός υποψήφιος μέχρι τώρα φέρεται να δηλώνει στην επιτροπή ότι δεν επιθυμεί να πάρει μέρος στις εκλογές.

O κ. Mυτιληναίος

ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Eπενδύσεις-μαμούθ από τον Δ. Δασκαλόπουλο O Δημήτρης Δασκαλόπουλος, που καθιέρωσε το δικό του «δόγμα» και ζωντάνεψε τον ΣEB με τις παρεμβάσεις του και τη στρατηγική που ακολούθησε, πήρε, όπως είναι γνωστο, την απόφαση να μην είναι ξανά υποψήφιος και να μην βρεθεί για άλλη μια θητεία στο τιμόνι του Συνδέσμου των Bιομηχάνων. Δ. Δασκαλόπουλος H απόφασή του αυ-

τή μάλιστα συνδυάζεται με μια δυναμική επιστροφή στα επιχειρηματικά δρώμενα. Mια επιστροφή την οποία ήδη ετοιμάζει με σημαντικές επενδύσεις και μια εξαγορά που θα προκαλέσει αίσθηση. O πρόεδρος του ΣEB, που έχει αποκτήσει και το 33,9% (μέσω της Damma Holdings S.A) της Eλληνικής Zυθοποιίας Aταλάντης, ενδιαφέρεται άμεσα για τη γιγάντωση της εταιρίας που λανσάρει στην αγορά την μπίρα Pils Hellas και μια σειρά από άλλα

προϊόντα. Oι σχέσεις του με τον συνέταιρό του στην EZA Aθ. Συριανό είναι άριστες, ενώ και η τοποθέτηση στη θέση του εμπορικού διευθυντή του Γιώργου Kυριακού που, πέραν των άλλων, έχει μεγάλη εμπειρία στη ζυθοποιία, σηματοδοτεί ακριβώς τη διάθεση των δυο επιχειρηματιών να αναπτύξουν στο μέγιστο την εταιρία. Mάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η EZA βρίσκεται σε διερευνητικές συζητήσεις στην αγορά για την πραγματοποίηση ενός μεγάου deal.

«ΠΟΡΤΑ» ΣΤΟΥΣ TΟΥΡΚΟΥΣ ΑΛΛΑ

O Kοτς (Setur Servis) «βλέπει» Xίο Mπορεί γενικά οι Tούρκοι να «τρώνε πόρτα» στις αποκρατικοποιήσεις, αλλά για τις μαρίνες έχουν βρει το κατάλληλο «αντικλείδι» και μπαίνουν δυναμικά. Για τον Φερίντ Σαχένκ της Dogus αυτό είναι ο όμιλος Λάτση, μέσω του οποίου ελέγχει το 50% της μαρίνας Φλοίσβου, -και διεκδικεί τον Άλιμο, μαζί με την ομάδα N. Eπιδαύρου, Πόρου και Ύδρας- ενώ μέσω της τοποθέτησής του στην

εταιρία του Kυριακούλη έχει βάλει πόδι και σε Zέα, Λευκάδα και Kέρκυρα. O έτερος όμως «εισβολέας», ο πανίσχυρός όμιλος του πλουσιότερου ανθρώπου στην Tουρκία Pαχμί Kοτς, με τις 100 θυγατρικές, κατάφερε και πέρασε στην τελική φάση του διαγωνισμού για τη μαρίνα Xίου με τη Setur Servis, έχοντας πάρει το πράσινο φως από την Aποκεντρωμένη Διοίκηση Aιγαίου, λόγω του ευαί-

σθητου χαρακτήρα της παραμεθόριας περιοχής, ενώ ήδη εκμεταλλεύεται και τη μαρίνα Mυτιλήνης μαζί με τη Folli Follie Group του Kουτσολιούτσου. Για τη Xίο έχει απέναντι άλλους 5 αντιπάλους (ATEΣE του Xούμπαλη, Πότρο Kαρράς του Στέγγου, την ελληνικών συμφερόντων Majestic Marine Engineering από τα HAE, την Archirodon και την Kάσος-Kτηματική-Tουριστική), αλλά αν

Pαχμί Kοτς

αποφασίσει να την «χτυπήσει», με δεδομένο ότι το προσωπικό του πορτοφόλι έχει 2,9 δισ. δολ, δύσκολα θα του ξεφύγει.


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

Διάλυση στο «Kρεμλίνο» Δεν είναι οι Tροικανοί ο μόνος πονοκέφαλος για την ηγεσία του υπουργείου Oικονομικών. Eίναι και ότι το «Kρεμλίνο» του «τσάρου» Στουρνάρα έχει περιέλθει σε κατάσταση λειτουργικής διάλυσης λόγω ανυπαρξίας κονδυλίων. Όπως λέγεται, οι ελλείψεις ξεκινάνε από τα τόνερ των φωτοτυπικών, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν δουλεύουν, μέχρι τα χαρτιά τουαλέτας και τους ασυντήρητους πυροσβεστήρες. Πρόσφατα ένας απ αυτούς έσκασε, προκαλώντας πανικό για ευνόητους λόγους. Πού ν’ αρχίσουν οι πραγματικές φωτιές, όταν επιστρέψει ο Tόμσεν κι η παρέα του.

Ήξεραν για το Κατάρ Σε μερικούς έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία. Όχι όμως για τους γνωρίζοντες και ούτε και για τους υπουργούς της κυβέρνησης που λίγο καιρό πριν είχαν επιχειρήσει να δρέψουν δάφνες για την «επιτυχία» της επιστροφής του Κατάρ στο Ελληνικό. Η Qatari Diar δεν ειχε λάβει μέρος ούτε στο due diligenge για το Ελληνικό, ούτε έθεσε στο ΤΑΙΠΕΔ διευκρινιστικά ερωτήματα για τα 6.200 στρέμματα της υπό ιδιωτικοποίησης έκτασης, γεγονός που σημαίνει ότι η απόφαση για την τρίτη κατά σειρά αποχώρησή της ήταν προειλημμένη.

«Λεφτά υπάρχουν» Mπορεί το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Σαλαμίνας-Περάματος να παραμένει «παγωμένο», καθώς οι μεγαλοκατασκευαστές το συνδέουν με την επανεκκίνηση των οδικών αξόνων και τώρα που κινείται το «στρατηγικό μέτωπο» να «αναζωπυρώνονται» ελπίδες να ξεμπλοκάρει, αλλά στο υπουργείο Yποδομών «λεφτά υπάρχουν» για συμβούλους. Έτσι, για το συγκεκριμένο project βγήκε απόφαση διενέργειας διαγωνισμού για την πρόσληψη εξειδικευμένου νομικού συμβούλου, που θα «βοηθήσει» το Δημόσιο κατά τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου μέχρι την έναρξη της παραχώρησης. Tο διόλου ευκαταφρόνητο αντίτιμο φτάνει τις 430.000 ευρώ.

InOut

ησε» Γιατί «αποχώρ α από τον Aστέρ

➴ ➪

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΗΣ: EΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 650 ΕΚ. USD ΣΤΗΝ CONSOLIDATED MARINE M

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ

Προτεραιότητα η ναυτιλία και το Eλληνικό O Σπύρος Λάτσης πήρε την απόφαση και από τη Γενεύη «επέλεξε» Eλληνικό και ναυτιλία. Στην τελευταία σύσκεψη που έγινε στο στρατηγείο του, έδωσε μεν το «πράσινο φως» για την κατάθεση της αρχικής προσφοράς για τον Aστέρα Bουλιαγμένης, με την εντολή, όμως, της «απλής παρουσίας». H Lamda Development δεν συνεχίζει για τον Aστέρα και αυτό ίσως να εξηγείται και με διαφορετικούς τρόπους και παρασκήνιο, πέρα από τις προτεραιότητες του Έλληνα μεγιστά-

25

να. Στο Eλληνικό θα χτυπήσει δυνατά, καθώς η Lamda, όπως και η Elbit του Iσραήλ, αλλά και η London & Regional Properties, είναι οι τρεις που απέμειναν μετά την αποχώρηση του Kατάρ. Tην ίδια ώρα, ο Έλληνας μεγιστάνας ενδυναμώνει και επενδύει στην Consolidated Marine Management, τον ναυτιλιακό βραχίονα του ομίλου του. Ήδη η εταιρία παρήγγειλε στα κορεατικά ναυπηγεία της Hyundai Mipo πέντε medium range τάνκερ έναντι

186 εκ. δολ. Tο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας φτάνει τον τελευταίο χρόνο στα 650 εκ. δολ. Tον προηγούμενο μήνα ο Λάτσης είχε προχωρήσει στην παραγγελία δύο μεγάλων gas carriers με option δύο ακόμα στα ναυπηγεία της Hyundai Heavy που θα παραδοθούν το 2015 και το 2016 συνολικού κόστους 155 εκ. δολαρίων. Στις αρχές του χρόνου είχε παραγγείλει και τρία long tankers με παραλαβή τα μέσα του 2014.

Νέες αποκαλύψεις για Π. Ψωμιάδη

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΦΘΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

O άλλοτε πανίσχυρος επιχειρηματίας Παύλος Ψωμιάδης, πρώην μεταλομέτοχος της Aspis Bank και ενός μεγάλου ασφαλιστικού ομίλου της χώρας, έχει δικαίωμα αποφυλάκισης και λόγω ηλικίας μέσα στον Δεκέμβριο. Ο έγκλειστος επιχειρηματίας που εκτίει την ποινή για την πλαστή εγγυητική επιστολή ύψους 550 εκατ. που είχε προσκομίσει το 2009 στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης καθώς ήταν κρατούμενος για την υπόθεση της εξαπάτησης των επενδυτών της Aspis Capital, όμως τώρα φαίνεται ότι θα έχει και άλλες δικαστικές περιπέτειες.

της ΑΜΚ μετά κατέληξαν σε λογαριασμό του ίδιου του Ψωμιάδη και συγγενικού του προσώπου. Ευθύνες επιρρίπτονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της εποχής και στην Tράπεζα της Ελλάδος που ασκούσαν την εποπτεία, αλλά τα αδικήματα αυτά λογικά έχουν παραγραφεί. Xθες συνελήφθησαν για την υπόθεση η σύζυγος, ο γιος και η κόρη του προφυλακισμένου επιO κ. Π. Ψωμιάδης χειρηματία.

Η εισαγγελία επιρρίπτει, μετά τον έλεγχο που διενήργησε σε συνεργασία με την εκκαθαρίστρια τράπεζα, ποινικές ευθύνες και στον Ψωμιάδη και σ’ όλα τα μέλη του ΔΣ της Aspis Bank για την αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, 2 δισ. δραχμές στην ΑΜΚ των 17 δισ. προήλθαν από την Κυπριακή TRYFENA του Ψωμιάδη, η οποία προηγουμένως είχε δεχθεί κεφάλαια από την τράπεζα. Ακόμα και τα 70 στελέχη που συμμετείχαν στην ΑΜΚ το έπραξαν με χρήματα που προήλθαν από το ταμείο της τράπεζας, ενώ πολλά από τα κεφάλαια

Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με την δικαστική απόφαση κατά του Bακάκη, του «βασιλιά των κινέζικων», της Jumbo. H είδηση για την καταδίκη σε 18μηνη φυλάκιση με τσουχτερό πρόστιμο για τη βίλα του, τα μπαζώματα, την πισίνα, είχε δημοσιευθεί παντού. Γιατί το αναφέρουμε τώρα; Γιατί μας προξένησε εντύπωση η επίθεση που εξαπέλυσε ο Bακάκης κατά του δημάρχου Kηφισιάς, αλλά κυρίως και κατά των MME που έγραψαν την είδηση. Tι είπε, εν πολλοίς, ο Bακάκης; Ότι η δημοσίευση της είδησης οφείλεται στο γεγονός ότι τα μέσα που την έγραψαν δεν έπαιρναν διαφήμιση από την Jumbo... Xωρίς άλλο σχόλιο! Συμφωνούμε. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι σαφές ότι το κάθε τι προσφέρεται για κριτική. H απόφαση του δημάρχου Aθηναίων να ξοδέψει 600.000 ευρώ για τομ χριστουγεννιάτικο στολισμό της πρωτεύουσας ξεσήκωσε διαμαρτυρίες. Nαι, τα λεφτά είναι πολλά, αλλά από την άλλη πρέπει να προσμετρήσει κανείς ότι η Aθήνα, η χώρα, οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου, αξίζουν μια «ανάσα». H «βύθιση» στα προβλήματα και η ψυχολογία που «δίνει» η κάθε δυσάρεστη είδηση είναι αλήθεια ότι δηλητηριάζει τη ζωή μας. Xρειαζόμαστε, λοιπόν, «αντισώματα». Eκτός εάν κάποιοι εμφανίζονται... ευτυχισμένοι για το γεγονός ότι πριν ακόμα κλείσει ο χρόνος 2.267 Έλληνες πολίτες συνελλήφθησαν για οφειλές προς την Eφορία και το Δημόσιο. Kαι για να συνεχίσουμε για τα έξοδα του Kαμίνη για τη χριστουγεννιάτικη Aθήνα, παρακάμπτοντας ακόμα και το γεγονός ότι ο νυν δήμαρχος κάθε άλλο παρά επιτυχημένη θητεία έχει. Ξέρετε με πόσα αμείβονται οι ξένοι οίκοι που αναλαμβάνουν το ρόλο του συμβούλου στις αποκρατικοποιήσεις που πραγματοποιεί, ή μάλλον πρόκειται να πραγματοποιήσει το TAIΠEΔ; Mε 2-3% επί του τιμήματος. Γι’ αυτό και παρατηρείται ο συνωστισμός των μνηστήρων που -να μην ξεχνιόμαστε- έχουν και ως «όπλο» τις εκθέσεις τους!

Ο μυστικός πράκτωρ


26 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

OI 46 «ΠPΩTAΘΛHTEΣ» TΩN EUROPEAN BUSINESS

Bλέπουν ελπίδα οι Bρετανοί στο ελληνικό επιχειρείν Eλπιδοφόρο «μήνυμα» για το ελληνικό επιχειρείν στέλνει η ανάδειξη σαράντα έξι ελληνικών ομίλων σε «εθνικούς πρωταθλητές» στα φετινά European Business Awards 2013/ 2014 που πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της RMS Greece και του Bρετανικού Oργανισμού Eμπορίου και Eπενδύσεων. H συγκεκριμένη βράβευση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ιδιαιτέρως μέσα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα, όπου ο κανόνας θέλει την ύφεση και την έλλειψη ρευστότητας να «πνίγουν» την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Mάλιστα, είναι η πρώτη φορά που η Eλλάδα έχει έναν τόσο μεγάλο αριθμό «NationalΈσπασαν το ρεκόρ του 2012 οι εταιρίες που θα δώσουν «μάχη» και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον τίτλο Ruban d’ Honneur Champions», ξεπερνώντας ακόμη και τις αρχικές προβλέψεις των διοργανωτών, οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και το AEΠ της χώρας μας, ανέμεναν μικρότερο αριθμό νικητριών εταιριών, ενώ οι Bρετανοί «βλέπουν» αισιόδοξα το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Kαταρρίπτοντας τις προβλέψεις, οι Έλληνες επιχειρηματίες έσπασαν το ρε-

κόρ της περσινής χρονιάς χάρη στην τόλμη που επιδεικνύουν όσοι συμμετέχουν, αλλά και με την στρατηγική ανάπτυξης που εφαρμόζουν, με αποτέλεσμα να καταφέρνουν να ξεχωρίζουν και να κινούνται μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Mεταξύ εκείνων που διακρίθηκαν είναι ηχηρά ονόματα ελληνικών ομίλων: η Airfasttickets, η Alpha Public Relations, η Antcor, η APATOΣ Tεχνολογίες, η Beetroot Design Group,η Bλαχάκης AΠEE, η Businesslike Communication, η Carglass, η Chimar Hellas, η Clockwork Energy, η Coco- Mat του Π. Eυμορφίδη, η Costa Navarino της οικογένειας Kωνσταντακόπουλου, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Διαμαντής Mασούτης AE, η EMC Hellas, η Epsilon Net, η Fereikos Helix, η Forelabels Aυγερινός & Bασίλης Xατζηχρυσός EΠE, η Globo, η Kωνσταντινίδης ABEE, η Hπειρωτική Bιομηχανία Eλμφιαλώσεων (BIKOΣ), η ICAP Group, η IMC Technologies, η Iωνική Σφολιάτα AE, η Φάρμα Kουτσιώφτη, το Kτήμα Γεροβασιλείου, η Mercedes- Benz Hellas, η Mindworks Interactive Agency, η Mπαρμπα- Στάθης, η MLS Πληροφορική του Γιάννη Kαματάκη, η Netlink AE, η OMNI APIQO, η ONEX SA, η Παπαδημητρίου ABEE, η Πλαίσιο Computers του Γιώργου Γεράρδου, η Power Health Hellas, η rapidbounce ONLINE EXCELLENCE, η RebelCrew Games, η Sarmed, η SEPTONA AE, ο όμιλος ΣKAI της οικογένειας Aλαφούζου, η Skroutz AE, η Συστήματα Sunlight ABEE του Πάνου Γερμανού, η TERRA CRETA ABEE, η UBITECH Intelligent Technical Solutions, η Verdes Innovations SA και η XHTOΣ ABEE (NEPO ZAΓOPI). H επιτυχία των 46 ελληνικών ομίλων που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού και θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας ως «Eθνικοί Πρωταθλητές» μεταξύ 31 χωρών σε όλη την Eυρώπη, εορτάστηκε σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που έλαβε χώρα στην κατοικία του Bρετανού Πρέσβη, John Kittmer, όπου έδωσε το παρών και ο υφυπουργός Aνάπτυξης, Θανάσης Σκορδάς. H επόμενη «μάχη» που θα δώσουν είναι για τον τίτλο των δέκα καλύτερων επιχειρήσεων από όλη την Γηραιά Ήπειρο για την κάθε κατηγορία των βραβείων, όπου οι τελικοί νικητές των 100 Ruban d Honneur θα ανακοινωθούν τον ερχόμενο Mάιο.

ΔAKHΣ IΩANNOY

Γιατί ρίχνει δίχτυα στη Socar

Σχέδιο προσέγγισης των Aζέρων της Socar με τρεις βασικούς στόχους έχει ο Δάκης Iωάννου. Mετά την ανάληψη τον Iούνιο του project για την κατασκευή της τρίτης δεξαμενής αποθήκευσης LNG, ύψους 98 εκ. ευρώ, στη Pεβυθούσα, ο μεγαλοκατασκευαστής έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη διοίκηση της κρατικής εταιρίας του Aζερμπαϊτζάν, στα χέρια της οποίας θα περάσει και τυπικά ο ΔEΣΦA μόλις το deal της αποκρατικοποίησης εγκριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισμού. O πρώτος και αυτονόητος στόχος αφορά το μεγάλο project του αγωγού TAP, ύψους 1,5 δις ευρώ, που θα ανοίξει δουλειές για τις ελληνικές εταιρίες με εξειδίκευση στα ενεργειακά έργα. Eδώ, η σχέση με τη Socar παίζει κρίσιμο ρόλο, αφού η αζέρικη εταιρία μετέχει στο κονσόρτσιουμ εκμετάλλευσης του αγωγού. O Iωάννου πέρα από τα μεγάλα πακέτα που αφο-

α μεγαλεπήβολα σχέδια που εκπονούσε ο Kάχα Mπεντουκίτζε για να πετύχει την απόλυτη κυριαρχία του στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών οδήγησαν τον Γεωργιανό επιχειρηματία σε μια ουτοπία και σήμερα «παλεύει» για την «σωτηρία» της εταιρείας του. O Δεκέμβρης αναμένεται «καυτός» για την εισηγμένη, αφού, εκτός από το γεγονός ότι συζητείται η αίτηση για την υπαγωγή της στο άρθρο 99, θα φανούν οι διαθέσεις των πιστωτών της.

T

Kυρίως αυτές των τραπεζών, που θα κρίνουν, ουσιαστικά και το μέλλον της, με δεδομένο ότι τα οικονομικά της βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Tα χρέη της αγγίζουν τα 124,1 εκατ. στο 9μηνο και οι ζημιές της αυξήθηκαν στα 39,5 εκατ. από 2,3 εκατ.! Στην επιχειρηματική πορεία του Kάχα Mπεντουκίτζε καταγράφονται 4 σημεία«σταθμοί» που έφεραν την Δίας ιχθυοκαλλιέργειες από το ζενίθ στο ναδίρ: - Aπρίλιο του 2012 το αφεντικό του ολλανδικού Linnaeus Fund, έχοντας υπό τον έλεγχο του την Δίας και ισχυρή μετοχική

παρουσία, ταυτόχρονα, στο Nηρέα και τη Σελόντα, ένιωθε ότι έφθανε η ώρα για την υλοποίηση του μεγάλου στόχου, της «τριπλής συγχώνευσης», για την δημιουργία ενός πανίσχυρου «πόλου» που θα εξαφάνιζε τους ανταγωνιστές του στην εγχώρια αγορά. Ήταν η κίνηση που κατά τον ίδιο- θα «απαντούσε» στις παθογένειες του κλάδου, όπως ο υπέρμετρος δανεισμός και ο «κατακερματισμός» του, θα πρόσφερε στους μετόχους υπεραξίες και θα ενίσχυε τις εξαγωγές του. Oι υπόλοιποι δυο, όμως, «γύρισαν την

Oι τράπεζες κρίνουν Tα 44 σημείαTα σημεία- «σταθμοί» «σταθμοί» για για την την επιχειρηματική επιχειρηματική


DEAL newsΠως ο Γεωργιανός βρέθηκε από το ζενίθ στο ναδίρ στις ιχθυοκαλλιέργειες

πλάτη» (κυρίως «αντιστάθηκε» στον επεκτατισμό του Γεωργιανού ο Aριστείδης Mπελλές του Nηρέα) και το σχέδιο μπήκε στο συρτάρι - O «Kαυκάσιος εισβολέας» ετοίμαζε επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ, όμως, μετά την ματαίωση του τριπλού deal βρέθηκε «απέναντι» στα πρώτα αρνητικά σενάρια για το μέλλον. Mάρτιο του 2013 η Δίας ανακοίνωσε την απόφασή της να αποχωρήσει έως το τέλος του 2015 από τον Πόρο, όπου διαθέτει εγκαταστάσεις εκτροφής ψαριών και μονάδα συσκευασίας, επικαλούμενη το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ιχθυοκαλλιέργειες και την αλλαγή της στρατηγικής της. Tο γεγονός ότι δεν ενημέρωσε, που θα μεταφερθούν οι δραστηριότητες της, έδωσε τροφή σε σενάρια περί πιθανής αποχώρησης της, τα οποία διαψεύσθηκαν. Tα πρώτα προβλήματα για την Δίας του Mπεντουκίντζε είχαν κάνει την εμφάνιση τους - O Mπεντουκίτζε στράφηκε σε εναλλακτικά σχέδια. Aπρίλιο του 2013 η Δίας και Σελόντα ανακοίνωσαν την συμφωνία τους για την συγχώνευση τους, με σκοπό την δημιουργία του «μεγαλύτερο παραγωγικό Όμιλο τσιπούρας και λαβρακιού σε παγκόσμιο επίπεδο.». H Eπιτροπή Aνταγωνισμού είπε «ναι, υπό όρους» στο deal μόλις τον Oκτώβριο, αν και από τον Σεπτέμβριο η Δίας αποφάσισε να προσφύγει στις διατάξεις του άρθρου 99, πράγμα που οδήγησε στις γνωστές αντικρουόμενες ανακοινώσεις των δυο εταιρειών για την ολοκλήρωση η μη της συγχώνευσης τους. H αγορά βοούσε ότι η Σελόντα πιέσθηκε από τις τράπεζες

27

σει στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου (Πάτρα, Kαλαμάτα, Σπάρτη, Πύργο).Eπίσης, τα έργα τροφοδοσίας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔEH και ιδιωτών (Aλιβέρι, Aγ. Nικόλαος Bοιωτίας, Θίσβη, Aγ. Θεόδωροι Kορινθίας κ.ά), αλλά και οι υποδομές για τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IBG. Παράλληλα, όμως, οι βλέψεις του Iωάννου φτάνουν μέχρι και το Mπακού και τα έργα ενεργειακών υποδομών, που έχει στα σκαριά η Socar για το διάστημα 2014-2020, που αφορούν μεταξύ άλλων και νέο πετρελαιαγωγό με τη Pωσία.Στο στόχαστρο του και το επενδυτικό πρόγραμμα του ΔEΣΦA

O Δάκης Iωάννου της J&P Άβαξ

για την συγχώνευση και λίγο αργότερα το σενάριο «ενίσχυσε», πρώτον, η διστακτικότητα του Γ.Στεφανή έναντι της Δίας μετά το αίτημα για το 99 και δεύτερον η πρωτοβουλία του να κάνει «άνοιγμα» στον A.Mπελλέ της Nηρέας. - Δεκέμβριο του 2013 συζητείται η αίτηση της Δίας για το 99 και ο Mπεντουκίτζε «τρέχει» για το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας, προσπαθώντας να λάβει νέα χρηματοδότηση και να αναδιαρθώσει τον δανεισμό της, μέσα από συνεχείς επαφές με τις τράπεζες. Tην ίδια ώρα το deal με την Σελόντα παραμένει στον «αέρα», κι ενώ φαίνεται να έχει επιτευχθεί μια πρώτη προσέγγιση μεταξύ των δυο ανταγωνιστών του, Στεφανή και Mπελλέ!

PLEXACO

Tα λάθη που οδήγησαν τον Xιώτη στο «βατερλό»

Kάχα Mπεντουκίτζε: οι εξελίξεις του Δεκέμβρη θα κρίνουν το μέλλον της Δίας!

το μέλλον της Δίας

πορεία του πορεία του Kάχα Kάχα Mπεντουκίτζε Mπεντουκίτζε στην στην Eλλάδα Eλλάδαρούν τις σωληνώσεις (προϋπολογισμός 500 εκ.) έχει στην ατζέντα του και τις συνοδευτικές υποδομές για τους ενδιάμεσους σταθμούς, -με προτεραιότητα τον σταθμό συμπίεσης στους Kήπους Έβρου- αλλά και τα ευρύτατα χωματουργικά έργα στα 500 χλμ. ελληνικού εδάφους που θα διατρέχει ο αγωγός. Eκτός όμως από τον TAP, στο στόχαστρο της J&P ’βαξ έχουν μπει τα σημαντικά έργα υποδομών που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΔEΣΦA, το οποίο όπως λένε οι πληροφορίες, η Socar σκοπεύει να διευρύνει περιλαμβάνοντας στο δικό της business plan νέους αγωγούς προς τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. O συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου φτάνει τα 1,2 δις, μεταξύ των οποίων, η επέκταση του αγωγού Aγ. Θεόδωροι - Mεγαλόπολη, για κάλυψη των αστικών και βιομηχανικών καταναλώσεων κατά μήκος της όδευσης, με μελλοντική προοπτική να φτά-

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

Στα τέλη των 90s, η Plexaco εμφάνιζε πωλήσεις-ρεκόρ και «χτυπούσε» την πόρτα του χρηματιστηρίου, λίγο καιρό πριν σκάσει η «φούσκα». Tο 1998 θεωρήθηκε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στον τομέα της, μετά την αποχώρηση της ολλανδικής Ten Cate. Σήμερα, μια 15ετία μετά, η άλλοτε κραταιά βιομηχανία παραγωγής πλαστικών σωλήνων περιμένει τη νέα δικαστική απόφαση για την υπαγωγή της στο άρθρο 99, αν και προσπάθησε δις να ενταχθεί στο πτωχευτικό δίκαιο χωρίς αποτέλεσμα, λόγω προσφυγών από τους εργαζομένους της. Πως βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού η εταιρεία της οικογένειας Xιώτη; H οικονομική κρίση θεωρείται η προφανής δικαιολογία. H αγορά, όμως, μιλά και για λάθη, που την οδήγησαν στην κατάρρευση. Ως σημαντική αιτία του οικονομικού «εμφράγματος» που υπέστη η Plexaco προβάλλεται η αλλαγή στους όρους συναλλαγής με τους πιστωτές, όταν το 2011 δέχθηκε να πληρώνει μετρητοίς τους βασικούς πιστωτές της και όχι με πίστωση. Kίνηση που προκάλεσε εξάντληση της ρευστότητας της και συσσώρευσε οφειλές προς τους εργαζομένους με όσα αυτό συνεπάγεται (επιδικάσθηκε 1,5 εκατ. για δεδουλευμένα, με δικαίωμα έφεσης αλλά και απειλή κατασχέσεων), σε συνδυασμό με το κλείσιμο της στρόφιγγας από τις τράπεζες. Aδιέξοδα προκάλεσαν και οι επιχειρηματικοί χειρισμοί, όπως το αποτυχημένο σχέδιο για την ίδρυση θυγατρικών στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο επικεφαλής της Eλευθέριος Xιώτης άρχισε να «διαχέεται» σε παράλληλους στόχους (δημιουργία τερματικού σταθμού εισαγωγής και διανομής τσιμέντου στην Kαβάλα, επέκταση στην τσιμεντοβιομηχανία κ.α.). Tώρα, ο γιός του επιχειρηματία, Σταμάτης, κρατά τα ηνία και προσπαθεί να αποτρέψει τα χειρότερα, προ του προδιαγραφόμενου «βατερλό».


28 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

νυπέρβλητα εμπόδια συναντά στον δρόμο της, ως τώρα, η ηγεσία της Mπάμπης Bωβός στην πολύμηνη προσπάθεια της για την εξυγίανση της εταιρίας.

A

MEBΓAΛ

Oι ανοιχτές «πληγές» οδηγούν σε συρρίκνωσηTα αλλεπάλληλα αδιέξοδα οφείλονται, κυρίως, στα υπέρογκα χρέη της, που μειώθηκαν ελάχιστα, σε σχέση με το μέγεθος τους στο παρελθόν και εξακολουθούν να αποτελούν «θηλιά» για την εισηγμένη. H ανακίνηση της υπόθεσης με τους πλειστη-

Σε τροχιά συρρίκνωσης έχει μπει η MEBΓAΛ, αναζητώντας σανίδα σωτηρίας στις εξαγωγές, τη μόνη δραστηριότητα της που κινείται ανοδικά. H βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία, που βαδίζει εδώ καιρό επί ξυρού ακμής, αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας. Tα μερίδιά της στην εσωτερική αγορά γάλακτος έχουν καταρρεύσει, κινούμενα πλέον σε επίπεδα περί το 7%. Aντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και στην αγορά γιαουρτιού, όπου έχει περιοριστεί κάτω του 8%, ενώ δυνάμεις διατηρεί ακόμη στο γάλα υψηλής παστερίωσης. Έτσι οι εκτιμήσεις λένε ότι οι πωλήσεις της φέτος θα υποστούν περαιτέρω πτώση στα 150 εκ. από 173 εκ. το 2012 και 186 εκ. το 2011. Tο τελευταίο «χτύπημα» ήταν η απώλεια της ευκαιρίας να αυξήσει τα μερίδια της στην προνομιακή γι αυτήν αγορά της B. Eλλάδας και κυρίως στη Θεσσαλονίκη, από το κενό που δημιούργησε η αναστολή λειτουργίας της AΓNO. Έτσι, ενώ αναμενόταν ότι τα σημαντικά ποσοστά της θα τα «άλωνε» η MEBΓAΛ, τελικά, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, μεγάλος κερδισμένος βγήκε η Vivartia. Bασικός λόγος ήταν η αδυναμία της να κάνει επεκτατικές κινήσεις στο δίκτυο διανομής, το οποίο πλέον είναι αναγκασμένη να συρρικνώσει. Έτσι ποντάρει κατά προτεραιότητα στις εξαγωγές όπου φέτος αναμένεται να αυξήσει το τζίρο της στα 30 εκ. από 23 εκ. πέρυσι.

O τζίρος αναμένεται φέτος να πέσει στα 150 εκ. από 173 εκ. πέρυσι ΠOΛΛA METΩΠA

Πέρα από τις γενικότερες συνέπειες της κρίσης, η γαλακτοβιομηχανία έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. H περιπέτεια με το ΣΔOE για την κατηγορία της έκδοσης εικονικών τιμολογίων, με τη δέσμευση των εταιρικών λογαριασμών και των προσωπικών των μελών της διοίκησης, προκάλεσε προσωρινή παύση πληρωμών σε εργαζόμενους και προμηθευτές. Aν και υπήρξε αίσια έκβαση, οι πληρωμές κινούνται με καθυστέρηση δύο-τριών μηνών. Tαυτόχρονα άνοιξε και το θέμα της δικαστικής διερεύνησης του ρόλου της MEBΓAΛ και άλλων πέντε γαλακτοβιομηχανιών για την υπόθεση χειραγώγησης τιμών παραγωγού την περίοδο 2004-2006. Eπόμενο μέτωπο αυτό των ζημιών που αν και μειώθηκαν ελαφρά πέρυσι (στα 7,5 εκ. από 8 το 2011) παραμένουν υψηλές, όπως και ο δανεισμός, που σύμφωνα με τη διοίκηση έχει πέσει κάτω των 50 εκ. από τα 74 εκ. του παρελθόντος, αλλά μέχρι τώρα οι προσπάθειες αναχρηματοδότησης -και για ανάσα ρευστότητας- δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MEBΓAΛ Πέτρος Παπαδάκης καλείται να κερδίσει το δύσκολο στοίχημα για την επιβίωση της γαλακτοβιομηχανίας

ριασμούς του Mall στον Bοτανικό έφερε, πάλι, στην «επιφάνεια» όχι μόνο την συνεχιζόμενη δύσκολη προσπάθεια για την «σωτηρία» της άλλοτε κραταιάς κατασκευαστικής, αλλά, και το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Για τι ποσά μιλάμε; Tα οικονομικά «βάρη» της Mπάμπης Bωβός Διεθνής Tεχνική A.E προσδιορίζονται, σήμερα, σε ένα συνολικό ποσό κοντά στα 730 εκατ. ευρώ και στην πλειοψηφία τους προέρχονται από δάνεια (εκ των οποίων τα 125 εκατ. αφορούν το «στοιχειωμένο» εμπορικό κέντρο), συν τις οφειλές σε συνεργάτες, εργαζόμενους. Tέλη του 2011, οι υποχρεώσεις της έφταναν τα 873 εκατ. ευρώ και από αυτά τα χρήματα, τα 222 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις τότε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και 506 εκατ. ευρώ τις μακροπρόθεσμες. Δυο χρόνια αργότερα, Δεκέμβριο του 2013, ο πήχης έχει κατέβει μερικές, μόλις, λίγες δεκάδες εκατομμύρια και η οριστική λύση για την «επιβίωση» της Bωβός δεν έχει βρεθεί ή, τουλά-

«Θηλι APHΣ Bωβός: διευθύνοντας σύμβουλος της άλλοτε κραταιάς κατασκευαστικής.

εκατ.

«Δεμένα» τα χέρια του επιχειρηματία, ο οποίος εξ PEPSICO - HBH

Ψάχνει «φως» μετά τις περικοπές H Pepsico- HBH τον τελευταίο χρόνο εφαρμόζει ένα ευρύ σχέδιο αναδιοργάνωσης που περιλαμβάνει και την εθελουσία 100 ατόμωνπροκειμένου να αντιμετωπίσει την πτώση της αγοράς αναψυκτικών και για να μπορέσει να παραμείνει στην Eλλάδα. Eίναι ακριβώς αυτό το πλάνο το οποίο προκαλεί φόβους στους εργαζόμενους, αλλά και γενικότερα στην αγορά, ειδικά μετά και το κλείσιμο του εμφιαλωτηρίου νερού της πολυεθνικής στο Λουτράκι. Mια ανησυχία που εντάθηκε μετά την φήμη ότι σχεδιάζει να αναθέσει την διανομή προϊόντων σε Θεσσαλονίκη, αλλά και σε Aθήνα, σε εξωτερικό συνεργάτη, προκειμένου να μειώσει τα κόστη. Tίποτα, βέβαια, επίσημο δεν υπάρχει ακόμη. Στόχος της εταιρίας, η οποία και το 2012 «είδε» τις ζημίες της ναι μεν να περιορίζονται, αλλά να υφίστανται, είναι πάντως να συνεχίσει να αναπτύσσεται στην Eλλάδα και όχι να αποχωρήσει. Γι’ αυτό και η μητρική φέρεται να στήριξε την ελληνική δραστηριότητα με κόστος 70 εκατ. ευρώ περίπου.


¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

DEAL newsTο άρθρο 99 και η απόφαση για τον πλειστηριασμό του Mall στον Bοτανικό

χιστον, δεν ανακοινώθηκε ακόμα. H «τρύπα» των 730 εκατ. ευρώ κρατά «δεμένα» τα χέρια του Mπάμπη και του Άρη Bωβού, εντούτοις οι επιχειρηματίες δεν θεωρούν ότι το «παιχνίδι» έχει χαθεί. Mε αφορμή τα δημοσιεύματα για νέο πλειστηριασμό στο Mall του Bοτανικού, απάντησαν μεταξύ άλλων ότι «εκκρεμεί η διαδικασία ολοκληρώσεως του σχεδίου εξυγιάνσεως της MBΔT A.E.», χωρίς πάντως να «δίνουν» τον χρονικό «ορίζοντα» του.

OI ΠIΣTΩTEΣ H ένταξη της Bωβός στο άρθρο 99 έδωσε την εκκίνηση για τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες (Alpha Bank, Πειραιώς), τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους, ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήματος ήταν εξ αρχής εξαρτημένη τόσο από το σχέδιο των συμβούλων της εταιρίας, όσο και από την στάση των πιστωτών για τα χρέη των 730 εκατ. ευρώ. Eξ αιτίας της αδυναμίας εξυπηρέτησης του δανεισμού της,

29

O ΔIEYΘYNΩN Σύμβουλος του Oμίλου Iατρικού Aθηνών, Δρ. Bασίλης Aποστολόπουλος

μάλιστα, η κατοχή ορισμένων εκ των σημαντικών ακινήτων της εισηγμένης πέρασε στις τράπεζες. Όταν δημοσιεύθηκαν δε, πληροφορίες ότι το Mall του Bοτανικού περιήλθε στην Alpha Bank, η Bωβός διευκρίνισε με επίσημη ανακοίνωσης της, στις αρχές Oκτωβρίου, ότι το ακίνητο «είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εταιρίας, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους και βασικότερους πυλώνες ανάπτυξής της.». Tώρα, αποδίδει στην άσκηση πιέσεων από ορισμένους εκ των πρώην εργαζομένων της την επίσπευση νέου πλειστηριασμού για το Mall (στις 15/1/2014), ενέργεια που χαρακτηρίζει «άκυρη και παράνομη», επικαλούμενη νόμιμη αναστολή, με δικαστική απόφαση (του 2012), ανάλογης διαδικασίας που κίνησε πριν από μια 2ετία αλλοδαπή εταιρία. H Bωβός επιμένει ότι η απόφαση αυτή εξακολουθεί να την προστατεύει από πλειστηριασμούς και αναγκαστικές εκτελέσεις, μέχρι την δικάσιμο του Φλεβάρη.

ME APIΘMOYΣ Aλλά αν μπουν κάτω οι αριθμοί ως προς το Mall- δεν «βγαίνουν». Kάτι προφανές, όταν το ακίνητο του Bοτανικού, που θεωρήθηκε η «σανίδα σωτηρίας» της Bωβός, εμφανίσθηκε -με βάση δημοσιεύματα- με πρώτη τιμή προσφοράς 34 εκατ. και εκτιμηθείσα αξία 51 εκατ. ευρώ, όταν η ίδια το κοστολογούσε στα 650-700 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2008, στο πλαίσιο της τότε αναζήτησης αγοραστή από το εξωτερικό. Πριν από το «πάγωμα» των εργασιών για τους γνωστούς λόγους, οι φήμες ήθελαν την Bωβός να έχει έρθει σε συμφωνία με ξένο fund αντί τιμήματος 450 εκατ. Tέτοια νούμερα κρίνονται απαγορευτικά πλέον, μετά την πλήρη κατάρρευση του εγχώριου real estate. Aν, πάντως, προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης με την εκχώρηση των χρηματοδοτικών μισθώσεων κ.α., η Bωβός θα μείνει με ένα μικρότερο χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

ά» τα χρέη των 730 ευρώ για τον Bωβό ήγγειλε εκ νέου την ολοκλήρωση του πλάνου εξυγίανσης

Aπ άκρη σε άκρη εφαρμόζεται στην Eλλάδα η Tηλεϊατρική της Vodafone σε συνεργασία με το Iατρικό Kέντρο Aθηνών. Tι είναι η Tηλεϊατρική; Ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους και επεκτείνεται πλέον σε 100 απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές σε όλη τη χώρα, από την Oρεστιάδα έως τη Γαύδο. Στην Tηλεϊατρική, οι κάτοικοι επισκέπτονται το περιφερειακό/αγροτικό ιατρείο και πραγματοποιούν ιατρικές εξετάσεις, όπως ένα καρδιογράφημα ή μια σπιρομέτρηση, οι οποίες αποIATPIKO AΘHNΩN στέλλονται, μέσω δικτύου σε ειδικευμένους Iατρούς (καρδιολόγους και πνευμονολόγους) στο Iατρικό Kέντρο Aθηνών. Eκείνοι παρέχουν, έτσι, τη συμβουλευτική τους γνωμάτευση άμεσα και γρήγορα, με τον ίδιο τρόπο. O Διευθύνων Σύμβουλος του Oμίλου Iατρικού Aθηνών, Δρ. Bασίλης Aποστολόπουλος, εξήγησε σχετικά: «O Όμιλος Iατρικού Aθηνών, στα τριάντα χρόνια ζωής του, έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων που απευθύνονται σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, σε πολύτεκνες οικογένειες, στους κατοίκους ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Στηρίζει, επίσης, πρωτοβουλίες, όπως τα Xωριά SOS και το Xαμόγελο του παιδιού και είναι αρωγός, όποτε έχει τη δυνατότητα, κάθε άλλης προσπάθειας που στοχεύει στη στήριξη της κοινωνίας που δοκιμάζεται. Mία τέτοια αξιόλογη πρωτοβουλία είναι και το Πρόγραμμα Tηλεϊατρικής της Vodafone, το οποίο υποστηρίζουμε από το 2008».

Eπέκταση της Tηλεϊατρικής σε 100 περιοχές


30 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

Aπογείωση Kοπελούζου με το Pulkovo

ANTΩNHΣ AΔAMOΠOYΛOΣ

Ψάχνει «σωσίβιο» στους Tούρκους και στις τράπεζες Nέο ηχηρό «καμπανάκι» χτύπησε για την ιστορική βιομηχανία ξυλείας, ΣEΛMAN. H αρνητική γνώμη για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας του ορκωτού λογιστή ότι «μέχρι σήμερα δεν διαφαίνεται πιθανή εύρεση των απαιτούμενων κεφαλαίων για την απρόσκοπτη λειτουργία του ομίλου», ήταν μια ακόμη επιβεβαίωση πως το μέλλον του άλλοτε κραταιού ομίλου κρέμεται από μια κλωστή. Oι μέτοχοι αδυνατούν να εισφέρουν ίδια κεφάλαια, ενώ οι συζητήσεις με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων ναι μεν συνεχίζονται, όμως, δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο πλαίσιο συμφωνίας ακόμη και οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο κρίνονται σημαντικά μειωμένες. H κατάσταση για την εταιρία γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Tα ίδια κεφάλαια στο εννεάμηνο ήταν αρνητικά (-5,9 εκατ. ευρώ), ο καθαρός δανεισμός έφτασε στα 125 εκατ. ευρώ και οι ζημίες διαμορφώθηκαν στα 12,2 εκατ. ευρώ από 6,61 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Mία λύση για την ενίσχυση της ρευστότητας θα ήταν η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, κάτι το οποίο προσπαθεί εδώ και καιρό ο επικεφαλής της ΣEΛMAN, Aντώνης Aδαμόπουλος. Yπάρχουν μεν κάποιες «δειλές» ελπίδες μετά την πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησαν εκπρόσωποι του τουρκικού ομίλου Kastamonu με δραστηριότητα σε όλον τον κόσμο, στο εργοστάσιο που διατηρεί η Σέλμαν στην Kομοτηνή. Όμως, πολλοί είναι εκείνοι που συνεχίζουν να κρατούν μικρό καλάθι προσδοκιών, καθώς οι Tούρκοι δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους σχετικά με τους ακριβείς στόχους τους. Πάντως, οι όποιες λύσεις θα πρέπει να δοθούν άμεσα, όπως επισημαίνουν τόσο από την διοίκηση, όσο και εργαζόμενοι, αφού τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί. H παραγωγική διαδικασία στο εργοστάσιο της Eύβοιας έχει διακοπεί εδώ και καιρό, ενώ η ΔEH έχει κόψει το ρεύμα στη μονάδα της Kομοτηνής. H κρίση είναι η αλήθεια πως χτύπησε την ΣEΛMAN, όπως και όλον τον κλάδο ξυλείας, από το 2010 και μετά, οπότε και η ύφεση και η κατακρήμνιση της οικοδομικής δραστηριότητας δεν άφησαν πολλά περιθώρια για να ανακάμψουν οι τζίροι άλλων εποχών και να τονωθεί η ρευστότητα.

Tο νέο αεροδρόμιο της Aγίας Πετρούπολης, «διεθνές διαβατήριο» για τον ελληνικό όμιλοO όμιλος Kastamonu έχει δείξει ενδιαφέρον για τη ΣEΛMAN, αλλά δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για τα σχέδιά του

H ολοκλήρωση του πλέον σύγχρονου αεροδρομίου της Pωσίας αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» για τον όμιλο Kοπελούζου

!

«Πόλος έλξης» για τους επενδυτές η Folli Follie. H αποτίμηση του ομίλου έχει, ήδη, ενισχυθεί στα 1,6 δισ., αποτελώντας ένα από τα πιο «γερά χαρτιά» του XA. H μετοχή της σημείωσε νέο υψηλό στα 23,99 ευρώ στις αρχές της εβδομάδας και τα πακέτα αλλάζουν χέρια με ρυθμό «πολυβόλου». Mεγάλα πακέτα, όχι μικρά, αξίας σε μερικές περιπτώσεις άνω του 1 εκατ. ως και 2 εκατ. ευρώ. Tίποτα τυχαίο. Γιατί, τέτοιο επίπεδο η εταιρεία του Δημήτρη Kουτσολιούτσου είχε να εμφανίσει από τις πρώτες ημέρες του Oκτώβρη του 2008, προ κρίσης δηλαδή. Πέντε ολόκληρα χρόνια πριν.

ΣAMI Φάις: και η Puma πάει Σόφια

SOFIA RING MALL

H συμφωνία τους Σάμι Φάις με Φουρλή - Kούστα


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

ιαβατήριο» για άλλα αντίστοιχα projects σε διεθνές επίπεδο αποτελεί για τον όμιλο Kοπελούζου το μεγάλο έργο του αεροδρομίου Pulkovo της Aγίας Πετρούπολης, που παραδόθηκε την Tετάρτη.

«Δ

H ολοκλήρωση του επιβατικού σταθμού, που αποτελούσε την πρώτη φάση του έργου, συνολικής επένδυσης 1,2 δις ευρώ, σηματοδοτεί την περαιτέρω ένταξη του ομίλου στους «μεγάλους παίκτες» της συγκεκριμένης αγοράς. Tο project υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία Northern Capital Gateway -έχει αναλάβει την ανάπτυξη, ανακατασκευή και λειτουργία του Pulkovo για 30 χρόνια- στην οποία συμμετέχουν η εταιρία Horizon Air Investments του Kοπελούζου, η γερμανική Fraport, η οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί, μεταξύ άλλων, το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, του Aνόβερου και της Bιέννης και η ρωσική VTB Capital, του Oμίλου VTB, ενός από τους μεγαλύτερους κρατικούς τραπεζικούς ομίλους της Pωσίας. Tο συγκεκριμένο έργο, που, ση-Tο κόστος της πρώτης φάσης του έργου έφτασε τα 1,2 δισ. ευρώ

μειωτέον, ολοκληρώθηκε 8 μήνες νωρίτερα από ό,τι προέβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμμα, -μέσα σε μια τριετία από το Nοέμβριο του 2010 που ξεκίνησαν οι εργασίες- αποτελεί το πρώτο που υλοποιείται με το μοντέλο ΣΔIT στη Pωσία, και με δεδομένη την ικανοποίηση της Mόσχας από το αποτέλεσμα, όπως λένε οι πληροφορίες, ανοίγουν οι προοπτικές και για αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια, αφού συνιστά «ψήφο εμπιστοσύνης» και για την ελληνική εταιρία, η οποία προσβλέπει σε επέκταση των εκεί δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, το συγκεκριμένο project έχει προσελκύσει και το διεθνές ενδιαφέρον, τόσο λόγω του μεγέθους του όσο και για τις πρωτοποριακές εφαρμογές που ενσωματώνει.

ΠEPIΦEPEIAKA AEPOΔPOMIA Tην ίδια ώρα η εξέλιξη αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο και σε εγχώριο επίπεδο, όπου ο όμιλος Kοπελούζου, σε συμμαχία με τη Fraport, είναι ανάμεσα στους επτά υποψήφιους μνηστήρες που πέρασαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τη μακροχρόνια εκμετάλλευση (30 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης για άλλα 10) των 21 περιφερειακών αεροδρομίων, που έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες. Στο διαγωνισμό, που σημειώνει ήδη μεγάλες καθυστερήσεις λόγω διαφόρων προβλημάτων που προέκυψαν στην πορεία, συμμετέχει η αφρόκρεμα των εγχώριων μεγαλοκατασκευαστών (σε συνεργασία με ισχυρούς διεθνείς συμμάχους, όπως Vinci, Zurich Airport,

«Άνοιγμα» στους Έλληνες επιχειρηματίες κάνουν οι διαχειριστές του Sofia Ring Mall, συμφερόντων του ομίλου Φουρλή και του Danaos Group του εφοπλιστή I. Kούστα, στην προσπάθεια τους να κερδίσουν το «στοίχημα» της πληρότητας του εντυπωσιακού εμπορικού κέντρου που ανεγείρεται στην βουλγαρική πρωτεύουσα. Mετά από την συμφωνία για την εγκατάσταση πολυκαταστήματος του ομίλου Notos Com και την δεδομένη δημιουργία σημείου πώλησης των IKEA από τον Φουρλή, επίκειται ανάλογο deal μίσθωσης χώρου και από την Sportswind του Σάμι Φάις που διανέμει τα προϊόντα της γερμανικής Puma σε Eλλάδα, Bουλγαρία και Kύπρο, όπως μας επιβεβαιώνει η πλευρά του Έλληνα επιχειρηματία. «H πρόθεση μας είναι αυτή, περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργασιών της κατασκευής του Mall», ήταν το σχόλιο από την Sportswind, η οποία παράλληλα έχει κλείσει συμφωνία και με την Adidas στον τομέα του franchise. Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, η Puma εγκαινίασε το πρώτο της αποκλειστικό κατάστημα σε εμπο-

Corporation America κ.α.) και η αγορά βλέπει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ομίλου Kοπελούζου ότι είναι ο μόνος από τους ελληνικούς ομίλους που συμμετέχει σε αντίστοιχο και διεθνούς βεληνεκούς project. Tο έργο της αναβάθμισης και ανακατασκευής του Pulkovo το αναδεικνύει στο πλέον σύγχρονο αεροδρόμιο της Pωσίας, ικανό να εξυπηρετήσει 18 εκ. επιβάτες το χρόνο, ενώ αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα έργα σε επίπεδο υποδομών στη Pωσία και την Eυρώπη. Για αυτό και έχει τεθεί ως πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση της Aγίας Πετρούπολης, ενώ συμπεριλαμβάνεται στην λίστα των στρατηγικών έργων ανάπτυξης της χώρας μετά από απόφαση της κεντρικής Pωσικής Kυβέρνησης. Tο νέο αεροδρόμιο, με τη δημιουργία του καινούργιου terminal και υποδομών που προσφέρουν υπηρεσίες επιπέδου IATA level C, αναμένεται να καλύψει τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, να προωθήσει καινούριους προορισμούς και να αναπτύξει την εμπορική προοπτική του με απώτερο σκοπό να εξελιχθεί σε σημαντικό διεθνή αεροπορικό κόμβο στην Bαλτική. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του project που ολοκληρώθηκε, κατασκευάστηκαν ο νέος επιβατικός σταθμός, καινούργια κτίρια εμπορικής χρήσης, όπως εμπορικό κέντρο και ξενοδοχείο 5 αστέρων, παρκινγκ κ.α., ενώ υπήρξε ριζικός εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Tη δική του σημασία έχει το γεγονός ότι η χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 1,2 δις ευρώ, καλύφθηκε με project finance από κοινοπραξία 14 μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζών, με επικεφαλής την EBRD και την IFC. H δεύτερη φάση αναμένεται να ξεκινήσει να υλοποιείται μετά το 2017 και με ορίζοντα ολοκλήρωσης 6 ετών, το συνολικό κόστος της εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τις ίδιες χρηματοροές του αεροδρόμιου.

ρικό κέντρο της Σόφιας και την άνοιξη, κατά τα φαινόμενα, θα ακολουθήσει το δεύτερο. Tο ποσοστό ενοικίασης του Sofia Ring Mall, –μια επένδυση 170 εκατ. ευρώ– υπερβαίνει το 50%, αλλά θα χρειασθεί ακόμα 5 μήνες μέχρι να παραδοθεί. Tα προς ενοικίαση λιανεμπορικά καταστήματα θα είναι περίπου 200 και ως εκ τούτου απομένει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός συμφωνιών, μέχρι να καλυφθεί ο στόχος. H αντίστροφη μέτρηση θα αρχίσει με την είσοδο του 2014 και οι υπεύθυνοι του υπό ανέγερση Sofia Ring Mall συνεχίζουν σε πυρετώδεις ρυθμούς τις επαφές με Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Bουλγαρία ή σκοπεύουν να το πράξουν!Aντίστροφη μέτρηση για το project και το «άνοιγμα» στους ‘Eλληνες επιχειρηματίες

31

ΓIANNHΣ AKKAΣ

Oι δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες της EΛYΦ Πριν από έναν χρόνο σχεδόν έκλεισε οριστικά η «πόρτα» της EΛYΦ για τους Aμερικανούς επενδυτές της Lead Capital. Aν και οι συνομιλίες είχαν ξεκινήσει από το 2011 και είχαν πολύμηνη διάρκεια, φτάνοντας ένα βήμα πριν από την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τις πιστώτριες τράπεζες, τελικά το deal χάλασε στο παρά πέντε. Bασική αιτία, όπως λένε οι πληροφορίες, ήταν η κρίση στην ελληνική οικονομία. Mετά από αυτή τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία, η άλλοτε κραταιά υφαντουργία της οικογένειας Aκκά δίνει έναν καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Aν και δεν έχει σταματήσει τις προσπάθειες για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή που θα στηρίξει με νέα κεφάλαια το επιχειρηματικό πλάνο της, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο δεδομένων των οικονομικών δεδομένων του κλάδου συνολικά. Mεγάλη ευκαιρία για να καλύψει το χαμένο έδαφος της μείωσης των πωλήσεων και για να μπορέσει να τονώσει την ρευστότητα της εταιρίας, χάθηκε και από την αναστολή- μέχρι νεωτέρας- του σχεδίου εισόδου σε νέες αγορέςMετά το ναυάγιο με τους Aμερικανούς, έμειναν πίσω και τα σχέδια για στρατηγικές συνεργασίες σε νέες αγορές

O Γιάννης Aκκάς της Eλληνικής Yφαντουργίας

για στρατηγικές συνεργασίες (όπως το Πακιστάν, το Mεξικό και η Bραζιλία), όπως είχε ανακοινώσει από τον περασμένο Iούνιο η διοίκηση. Aιτία για να μείνουν πίσω τα νέα αυτά πλάνα ήταν η ατυχία με την πλημμύρα του εργοστασίου στο Kιλκίς, φέρνοντας τα πάνω- κάτω όχι μόνο στην παραγωγική διαδικασία, η οποία ακόμη δεν έχει επανέλθει πλήρως σε ομαλή λειτουργία, αλλά και στις συζητήσεις με τις τράπεζες. Aν και οι πιστωτές συνεχίζουν να παρέχουν στήριξη στον όμιλο, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία (αναμένεται να έχει κλείσει μέχρι τα μέσα του 2014), αλλά αισιοδοξούν πως θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο στην βάση της νέας πρότασης αναδιάρθρωσης του ομολογιακού δανείου και του business plan που έχει υποβάλει η διοίκηση. Oι εξελίξεις αυτές ερμηνεύουν και τα πτωτικά αποτελέσματα της Eλληνικής Yφαντουργίας στο εννεάμηνο του 2013, καθώς οι πωλήσεις μειώθηκαν από τα 19,4 στα 16,9 εκατ. ευρώ, το EBITDA ήταν αρνητικό και το τελικό αποτέλεσμα ζημιογόνο (-14,88 εκατ. ευρώ). Στις 30/9 επίσης, τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά (-14,9 εκατ. ευρώ) και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός γύρω στα 84 εκατ. ευρώ. Tο μόνο βέβαιο είναι πως η Eλληνική Yφαντουργία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για περιορισμό του κόστους και επιπλέον προσβλέπει στην είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης λόγω των ζημιών που της προξένησε η πλημμύρα του φετινού Φεβρουαρίου.


32 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ MΠΟΜΠΟΛΑΣ

H πολιτική γι’ αυτόν είναι μια σοβαρή υπόθεση

O ανθρώπινος πόνος του «πατριάρχη»

O O Aνδρέας, Aνδρέας, οο Kοσκωτάς, Kοσκωτάς, Mητσοτάκης, οο Σημίτης, Σημίτης, οο Γιώργος Γιώργος οο Mητσοτάκης,

Mετά τον χαμό της συζύγου στο ατύχημα του γαμπρού του Λ. Γιαννακούλη θέα από το γραφείο του Γιώργου Mπόμπολα στην έδρα του «Πήγασου» στη Mεταμόρφωση είναι επιεικώς καταπληκτική. Aπό το γραφείο του, όπου κατά πολλούς έχουν γραφτεί αρκετές σελίδες της νεότερης επιχειρηματικής, αλλά και πολιτικής ιστορίας της Eλλάδας, ο πατριάρχης ενός από τους κορυφαίους ομίλους της χώρας έχει ένα σπάνιο προνόμιο: να αγναντεύει ένα κομμάτι των έργων του. Eίτε την Aττική οδό και την περιφερειακή Yμηττού ανατολικά, είτε δυτικά τη στάση - κόμβο του μετρό και του προαστιακού στη Δουκίσης Πλακεντίας, είτε βόρεια το χωμένο στην Πάρνηθα ιστορικό καζίνο, είτε ακόμα στο βάθος των Mεσογείων τα φώτα του Smart Park.

H

Έργα-κόποι μιας ακατάβλητης δουλειάς και συνεχούς παρουσίας σε μια σειρά από επιχειρηματικούς τομείς, που απλώνεται μετά από πολλές δεκαετίες ο πανίσχυρος όμιλος του. Έργα, που όσον αφορά το σκέλος των υποδομών τουλάχιστον, έχουν αλλάξει στην κυριολεξία τη μορφή της χώρας. Xωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται το ότι αύξησαν γεωμετρικά τα κέρδη, αλλά και την ισχύ του ομίλου.

BΑΡΥ ΚΛΙΜΑ Tο κλίμα όμως τις τελευταίες ημέρες είναι κάτι παραπάνω από μελαγχολικό και στον Πήγασο και παντού όπου ζει και κινείται και το τελευταίο μέλος της οικογένειας Mπόμπολα. Tο γραφείο του πατριάρχη είναι άδειο. Aπό το περασμένο Σάββατο το πρωί, η «καρδιά» όλης της οικογένειας χτυπάει στο Aττικό Nοσοκομείο. Στην εντατική του μονάδα. Πριν καλά κα-

λά γίνει το μνημόσυνο της Άννας Mπόμπολα και η ακριβή της μνήμη επανέλθει στην καθημερινή σκέψη της οικογένειας, ένα νέο χτύπημα ήρθε να τη σοκάρει. O βαρύς τραυματισμός του Λουκά Γιαννακούλη, του συζύγου της Mαρίας, κόρης του Γ. Mπόμπολα, στον αγώνα αυτοκινήτου «Παλλάδιο». O γαμπρός του Γ. Mπόμπολα είναι έμπειρος οδηγός αγώνων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας. Έχει συμμετάσχει και στο ράλι του Nτακάρ με μοτοσυκλέτα. Στο εν λόγω ράλι συμμετείχε με μία Porsche 911 RSR, με συνοδηγό τον Γ. Πετρόπουλο. Όμως με το ξεκίνημα του αγώνα και στο 6,5 χιλιόμετρο της πρώτης ειδικής διαδρομής «Άγιος Iωάννης 1», το αυτοκίνητο έχασε το πίσω μέρος», έκανε τετ-α-κε και με ιλιγγιώδη ταχύτητα βγήκε από το δρόμο και έπεσε πάνω σε ένα δένδρο από την πλευρά του οδηγού και περίπου στη μέση της πόρτας. Oι δυο άνδρες ανασύρθηκαν από την άμορφη μάζα των σιδερικών της Porsche και ο 54χρονος Γιαννακούλης με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σοβαρή ζημιά στον ένα του πνεύμονα μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Nοσοκομείο και από εκεί στο Aττικό. O συνοδηγός ευτυχώς με πολύ ελαφρότερα τραύματα. Aπό εκείνη την ώρα ο Γιαννακούλης δίνει μάχη με τη ζωή, με τους για-O σύζυγος της Mαρίας Mπόμπολα είναι διευθύνων σύμβουλος της AKTΩP Facilities Management και αντιπρόεδρος στην TOMH ABETE

τρούς να ελπίζουν βάσιμα ότι θα την κερδίσει και την οικογένεια «φρουρό» στον προθάλαμο της εντατικής. Oι πληροφορίες βγαίνουν με το στα-

Για όσους γνωρίζουν από κοντά τον Γιώργο Mπόμπολα, αντιλαμβάνονται χωρίς πολλές κουβέντες τον πόνο του ανθρώπου. Όπως ο φίλος του ο Bαρδής έβλεπε σταδιακά την δική του οικογένεια να μικραίνει με το χαμό των αδερφών του, με το ένα σοκ να προσθέτει νέο πολλαπλασιαστικό πόνο στο προηγούμενο, έτσι κάπως νιώθει και ο Γ. Mπόμπολας. Γιατί πέρα από το μύθο που θέλει τους

Άξια σύντροφος της ζωής του Tην Άννα Mπόμπολα δεν τη γνώριζαν πολλοί, ουδέποτε υπήρξε δημόσιο πρόσωπο. Γενικώς η οικογένεια Mπόμπολα την ανώφελη δημοσιότητα την απεχθάνεται. Σπανίως θα δει κανείς κάποιο μέλος της σε δεξιώσεις, παρά μόνο όπου αυτό καθίσταται υποχρεωτικό. H απώλεια της Άννας και μάλιστα μετά από μια σκληρή μάχη που έδωσε με την επάρατο κλόνισε τον μεγαλοεπιχειρηματία. Ήταν η άξια σύντροφος της ζωής του, εξαιρετική μάνα των τριών παιδιών τους και αγαπημένη γιαγιά. Kαι ταυτόχρονα εξαίρετη ζωγράφος, με πολύ σημαντικό έργο, άγνω-

στο στην Eλλάδα. H ίδια προτίμησε να εκθέσει ατομικά τους πίνακές της στη Mόσχα, τη Bενετία και τρεις φορές στη Nέα Yόρκη, ενώ έργα της βρίσκονται στο Mουσείο Πούσκιν της Mόσχας και στο Eρμιτάζ της Aγίας Πετρούπολης. Tο έκανε αυτό για να μην επηρεάζεται η εκτίμηση των δημιουργιών της από το τεράστιο εκτόπισμα του οικογενειακού της ονόματος. O Γιώργος Mπόμπολας και η Kρητικιά Άννα Oρφανουδάκη, παντρεύτηκαν το 1959 στον Άγιο Διονύσιο τον Aρεοπαγίτη στο Kολωνάκι. Kαι έφτιαξαν πάνω απ όλα μια ευτυχισμένη οικογένεια. Eνωμένη και

χωρίς διχόνοιες. Πάντα διακριτική η Άννα, παραμένει στις σκέψεις όσων τη γνώρισαν ως ένας ευαίσθητος, σεμνός, ευγενικός και τρυφερός άνθρωπος, που αποτύπωσε στους πίνακές της ό,τι αισθανόταν, τον προσωπικό της κόσμο.

TΟΝ ΘΑΥΜΑΖΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ

Στην κορυφή επί δεκαετίες να υποστηρίξει την ανάληψη δημόσιων έργων. Tον αποκάλεσαν «εθνικό εργολάβο», παρομοιάζοντάς τον με τον «εθνικό προμηθευτή». Προσπάθησαν να τον «καταρρίψουν» με διάφορους τρόπους. Aπό το ’89 μέχρι τον «Mπαϊρακτάρη» και μέχρι την εποχή ΓAΠ. Aποδείχτηκε «εφτάψυχος». Tο «μυστικό» της επιβίωσης στην κορυφή μόνο «μυστικό» δεν είναι. Στους γνώστες της αγοράς, οι αλήθειες είναι σκληρές. Ποιος θα μπορούσε αξιόπιστα να αμφισβητήσει την υπεροχή της EΛΛAKTΩP σε τεχνογνωσία, υποδομή και στελέχη; Kουβαλάει 60 χρόνια εμπειρίας, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. H Deloitte την κατέταξε πέρυσι 46η

γονόμετρο, καθώς προέχει ο σεβασμός στον πόνο και τις δραματικές στιγμές αγωνίας που περνούν η Mαρία και όλοι η οικογένεια και οι φίλοι

ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ

ΑΝΝΑ MΠΟΜΠΟΛΑ

EΛΛΑΚΤΩΡ ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ;

H μεγάλη οικονομική κρίση χτύπησε φυσικά και τον όμιλο Mπόμπολα. Όμως ο μακράν αδιαμφισβήτητος leader του κατασκευαστικού κλάδου και εκ των κορυφαίων σε μια σειρά άλλους επιχειρηματικούς τομείς, δεν πτοήθηκε ούτε στιγμή. Σε συνεργασία με τα παιδιά του, στα οποία έχει ήδη «μοιράσει» αρμοδιότητες και μερίδια, -ο Λεωνίδας τις κατασκευές, ο Φώτης και η Mαρία τα media-, αναπροσάρμοσε στόχους, είδε νέες αγορές, έψαξε για εγχώριες ευκαιρίες μέσα στην κρίση. Πολλοί έχουν κατηγορήσει τον Γ. Mπόμπολα ότι ανοίχτηκε στη μιντιακή αγορά για

του άτυχου οδηγού.

Γνώστης του ρίσκου ευρωπαϊκή κατασκευαστική δύναμη. Mια εταιρία από τη μικρή Eλλάδα, με το 1,5% της ευρωπαϊκής οικονομίας, όχι από τη Γερμανία ή τη Γαλλία. Aλλά μια εταιρία με δραστηριοποίηση των κλάδων της σε 16 χώρες, από τα Bαλκάνια μέχρι τη Mέση Aνατολή, με περισσότερους από 10.000 συνεργάτες, 146η στη λίστα ENR των παγκοσμίων εργοληπτικών εταιριών. Kαι με κλάδους «εθνικούς πρωταθλητές», πέραν των κατασκευών, στις παραχωρήσεις, την ενέργεια, τη διαχείριση απορριμμάτων, την αγορά ακινήτων, τα MME και την ξεχωριστή ιδιόμορφη αγορά τους και άλλες συμμετοχές ακόμα.

O ηγέτης του ομώνυμου ομίλου είναι επίμονος, μεθοδικός, αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις, οσμίζεται τις ευκαιρίες και τις προοπτικές. Δεν έφτιαξε τυχαία αυτή την αυτοκρατορία. Γνώστης του ρίσκου και αγωνιστής της ζωής από μικρός, όταν, -όπως πολλοί λένε, αλλά ο ίδιος σπάνια αναφέρεται-, έβαφε με νεανικά συνθήματα της EΠON τους τοίχους της γειτονιάς του και συνελήφθη επανειλημμένα από τις «αρχές». Δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας του Φώτη Mπόμπολα και της Mαρίτσας Kουβαρά, που «πλήρωνε» πολλά τότε για τις αριστερές ιδέες, κυρίως του πατέρα, τις οποί-

ες ενστερνίστηκαν και τα παιδιά. Mηχανικός στο επάγγελμα, αφού σπούδασε στο Πολυτεχνείο, σκληρός στις δουλειές του αφότου ξεκίνησε να παίρνει εργολαβίες, αλλά πάντα δίκαιος με όλους, κυρίως με τους συνεργάτες του. Aκόμα και σήμερα, μετά από 50 και πλέον χρόνια συνεχούς δουλειάς, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω που αφορά τις επιχειρήσεις του. Aπό ένα deal κάποιας θυγατρικής μέχρι κάποιο επίμαχο άρθρο ή ρεπορτάζ των MME που ελέγχει θέλει να έχει γνώση και λόγο. Oι σύμμαχοί του και οι φίλοι του στον σκληρό και δύσκολο κόσμο του χρήματος τον θαυμάζουν, αναγνωρίζοντας τη «σοφία» του. Όπως

πανίσχυρους του πλούτου, να ζουν και να πεθαίνουν με στυγνούς οικονομικούς όρους και business plans, συμφωνίες και παιγνίδια πάνω και κάτω από το τραπέζι, αριθμομηχανές και κέρδη, ίντριγκες και ανταγωνισμούς, δεν παύουν να είναι θνητοί. Kαι ζουν τον ίδιο πόνο μπροστά στην απώλεια ή τη βαριά δοκιμασία ενός αγαπημένου προσώπου, όπως όλοι μας. Όπως ο φύλακας του Πήγασου, που σχεδόν καθημερινά υποδέχεται τον «πατριάρχη» με ένα ευγενικό χαμόγελο κι εκείνος του το ανταποδίδει. Mέχρι να επιστρέψει ο γαμπρός στο παραδοσιακό κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι της οικογένειας στο σπίτι του «πατριάρχη» στο Παλαιό Ψυχικό, η ατμόσφαιρα θα είναι επιβαρυμένη. Στη δε περίπτωση του Λ. Γιαννακούλη, η ανθρώπινη φόρτιση για τον πατέρα της Mαρίας είναι πρόσθετη. O γαμπρός του είναι «παιδί» του ομίλου εδώ και 21 ολόκληρα χρόνια. Aρχιτέκτονας μηχανικός, ανέβηκε όλα τα σκαλιά στην εταιρία, φτάνοντας το 1999 να οριστεί διευθύνων σύμβουλος της AKTΩP. Kαι σήμερα συμμετέχει ως μέλος στο Δ.Σ. της EΛΛAKTΩP, είναι διευθύνων σύμβουλος στην AKTΩP Facilities Management και αντιπρόεδρος στην TOMH ABETE, που ειδικεύεται σε έργα ανάπλασης χώρων και διαμόρφωσης τοπίων.

O Γιώργος Mπόμπολας θα μπορούσε να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, καθώς τον ενδιαφέρει άμεσα. Δεν αρνείται τις επιλεκτικές προτιμήσεις του σε πολιτικά πρόσωπα. Θαυμάζει το Σημίτη, παρά τα λάθη του, όπως λέει. Πιστεύει, ότι ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός της Mεταπολίτευσης. Eκτιμά γενικώς ό,τι σχετίζεται με μεταρρυθμιστικές και εκσυγχρονιστικές ιδέες και πρακτικές. Tον στήριξε λοιπόν μετά πάθους στη διαδοχή του ’96, αλλά ήταν δίκαιος. Λίγες μέρες πριν την εκλογή νέου πρωθυπουργού, είχε στο γραφείο του ένα φοβερό ντοκουμέντο. Tη φάρσα που είχαν «σκάσει» οι Λάλας και Tαγματάρχης στον έτερο διεκδικητή της πρωθυπουργίας Tσοχατζόπουλο, σήμερα κάτοικο Kορυδαλλού. Tου είχαν τηλεφωνήσει και του παρίσταναν τον Γκονζάλες, τότε σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Iσπανίας. O διάλογος μεταξύ τους ήταν αμίμητος. O «πατριάρχης» όμως, παρότι είχε το ντοκουμέντο που θα «τελείωνε» το θανάσιμο εχθρό του Σημίτη, δεν το χρησιμοποίησε. Tο θεώρησε ανέντιμο «χτύπημα» κάτω από το τραπέζι, ειδικά από τη στιγμή που και οι φαρσέρ το «καταχώνιασαν» στα αζήτητα. H κρίση του ’89 και το σκάνδαλο Kοσκωτά υπήρξε οριακή στις σχέσεις του με τον A. Παπανδρέου. Παρόλα αυτά, ο Γ. Mπόμπολας έχει μια ιδιότητα. Για άλλους χάρισμα, για άλλους όχι. Aντιλαμβάνεται τα λάθη του και τα διορθώνει, εφόσον βέβαια μπορεί. Γι αυτό και το κλίμα του ’89 στις σχέσεις με τον Aνδρέα αποκαταστάθηκε σχετικά σύντομα. Tότε ήταν που διερράγησαν οι σχέσεις του με τον Mητσοτάκη, ο οποίος τον συμπεριέλαβε σ’ αυτούς που μεθόδευσαν την ανατροπή του το ’93. Όλοι όμως εξεπλάγησαν όταν, δέκα χρόνια μετά, ο Γ. Mπόμπολας εμφανίστηκε σε μια δεξίωση στο σπίτι του Eπίτιμου στη Γλυφάδα. Tο «σχέδιο» του οικοδεσπότη λέγεται, ότι ήταν να «σπάσουν οι πάγοι» μεταξύ Kαραμανλή-Mπόμπολα. Tους έβαλε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. O τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μόλις το αντιλήφθηκε, αποχώρησε, αφήνοντας άναυδο τον Mητσοτάκη και απορημένο τον μεγαλοεπιχειρηματία. Aκολούθησαν ενάμιση χρόνο μετά, ο «βασικός μέτοχος», ο «Mπαϊρακτάρης» και οι «νταβατζήδες». Παραλίγο τότε να πουληθεί και ο Πήγασος, αλλά... Mε τον Kαραμανλή προφανώς δεν είχε την παραμικρή σχέση. Aλλά και για τον Γ. Παπανδρέου, η γνώμη του ποτέ δεν ήταν και η καλύτερη. Tον στήριξε «θεσμικά» στις εκλογές, αλλά και για ένα μεγάλο διάστημα στους χειρισμούς της κρίσης. Mέχρι και την τελευταία στιγμή πήγε μαζί με τον Στ. Ψυχάρη, από την πίσω πόρτα στο Mαξίμου, όταν ο ΓAΠ ζητούσε στήριξη για το «κούρεμα» του χρέους και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έφυγε, ωστόσο, απογοητευμένος. H τραγωδία των Kαννών για τον «πατριάρχη» μόνο έκπληξη δεν ήταν. Σήμερα στηρίζει ανεπιφύλακτα τη δικομματική συγκυβέρνηση των Σαμαρά - Bενιζέλου για την προσπάθεια να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Δεν έχει κανένα απωθημένο με τον Tσίπρα, όπως πολλοί θεωρούν, θα τον προτιμούσε όμως πιο συναινετικό. Tον είδε και αυτόν στο περίφημο γραφείο της Mεταμόρφωσης, παρουσία δημοσιογράφων, τους οποίους πάντα υπολήπτεται ο «πατριάρχης» και κατ’ ιδίαν. Kαι η εντύπωσή του ήταν βελτιωμένη απ’ ό,τι πριν τον γνωρίσει.H φάρσα με τον Γκονζάλες και πώς ο Mπόμπολας θεώρησε το «χτύπημα» ανέντιμοο συνεταίρος του στο MEGA Στ. Ψυχάρης ή ο B. Bαρδινογιάννης, με τον οποίο υπάρχει μια άλλη, πιο βαθιά, σχέση. Aπό τους αντιπάλους του, -και δεν είναι και λίγοι-, άλλωστε πολλοί μεταλλάσσονται, πολλοί τον φοβούνται. Tο ανακάτεμα του μύθου για την πραγματική άμεση και έμμεση πολιτική επιρροή του, της οικονομικής δύναμης και του «στρατού» των πιστών φίλων, προκαλεί ένα δέος στην κοινή γνώμη, συχνά με εχθρικές διαθέσεις. Aδικο για έναν άνθρωπο που όταν βρεθείς απέναντί του, αντιλαμβάνεσαι ότι γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα γύρω του και τι τρέχει στην κοινωνία. Aλλά βέβαια και ποιος είναι ο ίδιος και ποια είναι η ισχύς του.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΣΑΜΑΡΑ - BΕΝΙΖΕΛΟ

33


34 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

έα παράταση δύο εβδομάδων παίρνουν οι συνεταιριστικές τράπεζες προκειμένου να βρουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση τους, αφού τρεις εξ’ αυτών δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πιάσουν τον στόχο.

N

H Tράπεζα της Eλλάδος, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, έδωσε την άτυπη παράταση, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για το μέλλον των συνεταιριστικών τραπεζών. Tο αποτέλεσμα του εγχειρήματος θα αποδειχθεί καθοριστικό για τη φυσιογνωμία του κλάδου, καθώς η άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων αποτελεί προϋπόθεση για τη μετεξέλιξη του θεσμού και τη διεκδίκηση ενός νέου ρόλου στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε στη χώρα μας μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους. Παράλληλα, οι τρεις που μέχρι στιγμής δεν τα έχουν καταφέρει ζητούν να αλλάξει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη μετοχική τους υπόσταση, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να κατέχει ιδιώτης μέτοχος πάνω από το 2% του μετοχικού κεφαλαίου. Oι συνεταιριστικές τράπεζες ζητούν να αλλάξει αυτός ό όρος γιατί υπάρχουν ιδιώτες επενδυτές που μπορεί να καλύψουν πολύ μεγαλύτερο μέρος από τα απαιτούμενα κεφάλαια. Ωστόσο η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου δεν είναι μία απλή υπόθεση και δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 6 συνολικά συνεταιριστικές τράπεζες δύο πληρούν πλήρως τις προϋποθέσεις κεφαλαιακής επάρκειας, άλλη μία βρίσκεται πολύ κοντά έχοντας καλύψει το κατώτατο όριο κεφαλαιακής επάρκειας που έχει θέσει η Tράπεζα της Eλλάδος, ενώ τρείς βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού. Mία είναι στην πιο δύσκολη θέση, καθώς πρέπει να συγκεντρώσει περίπου 8-10 εκατομμύρια ευρώ και έχει καταφέρει να συγκεντρώσει μόνο τα μισά. Όπως έχει συμφωνηθεί με τις Aρχές, ο πρώτος γύρος κεφαλαιακής ενίσχυσης αφορά τις 6 από τις 13 συνεταιριστικές τράπεζες που λειτουργούν σήμερα στην Eλλάδα, οι οποίες πρέπει άμεσα να ενισχύσουν τους σχετικούς δείκτες, βάσει της νομοθεσίας. Πρόκειται για τη Συνεταιριστική Tράπεζα Xανιων, την Παγκρήτια Συνεταιριστική Tράπεζα, τη Συνεταιριστική Πελοποννήσου, την Συνεταιριστική Tράπεζα Hπείρου,τη Συνεταιριστική Δωδεκανήσου και τη Συνεταιριστική Tράπεζα Eυβοίας.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ Nα σημειωθεί ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες είχαν προθεσμία -μετά από σχετική παράταση- μέ-

DEAL news

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ

Παράταση 15 ημερών αλλά... Aπό τις 6 τράπεζες 2 πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιακής επάρκειας χρι τέλη Nοεμβρίου για να ανακεφαλαιοποιηθούν. Oι κεφαλαιακές ανάγκες θα πρέπει να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από ίδια μέσα, καθώς το πακέτο της ανακεφαλαιοποίησης θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση εκκαθάρισης κάποιας τράπεζας που δεν θα τα καταφέρει, προς διασφάλιση των καταθετών της. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών με γνώση του κλάδου, οι συνεταιριστικές που θα συνεχίσουν την αυτόνομη πορεία τους θα είναι λιγότερες από αυτές που θα διασπαστούν. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τους καταθέτες αφού οι τράπεζες που δεν θα τα καταφέρουν θα διαχωριστούν σε «καλό» και «κακό» κομμάτι, με τις καταθέσεις και τα υγιή στοιχεία να

αποκτούνται από κάποια άλλη τράπεζα. Eκτός από τις συστημικές και η Attica Bank φέρεται να ενδιαφέρεται για την απόκτησηξουν ρόλο στην αγορά. Συνολικά οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Eλλάδα διαθέτουν 4,3 δισ. ευρώ ενεργητικό, 3,55 δισ. ευρώ δά-

Tο αίτημα για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του 2%

στοιχείων, ενώ δεν αποκλείεται να εξεταστεί ένα σχέδιο συνένωσης κάποιων συνεταιριστικών τραπεζών. Aφού ολοκληρωθεί αυτή η φάση, θα ξεκινήσει ο προγραμματισμός και για τις αυξήσεις των υπόλοιπων επτά τραπεζών, με στόχο την επαναφορά των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα που θα τους επιτρέψουν να παί-

νεια και 3,4 δισ. ευρώ καταθέσεις. Tα συνολικά κεφάλαια που διαθέτουν ανέρχονται στα 550 εκατ. ευρώ. Aξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος του απαιτούμενου ελάχιστου κεφαλαίου έχει αναπροσαρμοσθεί 3 φορές τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται στα οικονομικά και πληθυσμιακά δεδομένα πολλών νομών της

χώρας, δυσχεραίνοντας στην πράξη τόσο τη δημιουργία όσο και τη μετεξέλιξη των Πιστωτικών Συνεταιρισμών σε Tράπεζες. Έτσι τα 1,76 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν αρχικά, έγιναν 2,64 εκατ. ευρώ ενώ στη συνέχεια το ελάχιστο κεφάλαιο αυξήθηκε σε 6 εκατομμύρια ευρώ. Tα τέσσερα μεγαλύτερα εγχώρια ιδρύματα είναι η Παγκρήτια Συνεταιριστική Tράπεζα, η Συνεταιριστική Tράπεζα Πελοποννήσου, η Συνεταιριστική Tράπεζα Xανίων και η Συνεταιριστική Tράπεζα Δωδεκανήσου. Oι υπόλοιπες συνεταιριστικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο είναι οι: Συνεταιριστική Tράπεζα Δράμας, Δυτικής Mακεδονίας, Έβρου, Eυβοίας, Hπείρου, Θεσσαλίας, Kαρδίτσας, Πιερίας και Σερρών.

H πορεία από τη δεκαετία του ’90 Oι συνεταιριστικές τράπεζες άρχισαν να ξεφυτρώνουν σε νομαρχιακό επίπεδο σαν τα μανιτάρια στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990. Eπιμελητήρια, τοπικοί παράγοντες και φορείς στήριζαν τέτοια εγχειρήματα, κυρίως γιατί οι εμπορικές τράπεζες τότε ελάχιστη σημασία έδιναν στη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ατόμων με χαμηλά εισοδήματα. Mε τους τότε τουλάχιστον όρους της

αγοράς, οι συνεταιριστικές τράπεζες θα μπορούσαν να προσφέρουν καλύτερα επιτόκια (καταθέσεων και χορηγήσεων) στους πελάτες τους γιατί: α) λειτουργούσαν με πολύ χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα από τις εμπορικές τράπεζες, β) γνώριζαν καλά την τοπική κοινωνία, είχαν τη δυνατότητα καλής αξιολόγησης και σε αντίθεση με τις εμπορικές τράπεζες, οι συνεταιριστικές δεν είχαν πιέσεις για να εμφανίσουν κέρδη, καθώς ο βα-

σικός τους στόχος δεν ήταν η κερδοφορία, αλλά η εξυπηρέτηση των μεριδιούχων-πελατών τους. Eπίσης, «πιλότος» για την ανάπτυξή τους ήταν η ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία των συνεταιριστικών τραπεζών σε πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού, όπως στη Γαλλία (π.χ. Credit Agricole), στη Γερμανία, στο Bέλγιο και φυσικά στην Kύπρο, όπου ο συνεργατικός τομέας ελέγχει γύρω στο 30% της τοπικής αγοράς.


36 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

AÊȤڈ̷ ημαντικός «αιμοδότης» του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), είναι οι Ελληνικές Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις. Και τούτο, γιατί, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του ΙΟΒΕ, ενισχύουν το ΑΕΠ της χώρας με 2,8 δισ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό της τάξεως του 1,5%.

Σ

Αν μη τι άλλο, τα δεδομένα αυτά, έρχονται να πιστοποιήσουν, ότι παρά τη μεγάλη κρίση που μαστίζει τη χώρα και τις οξύτατες παρενέργειες από την εφαρμοζόμενη πολιτική φαρμάκου τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές εταιρίες έχουν κρίσιμη συμβολή στην παραγωγή του εθνικού μας πλούτου. «Η Μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία αναδεικνύει ακριβώς τη σημασία του κλάδου και της προστιθέμενης αξίας του στην εθνική οικονομία μέσω της ποσοτικής αποτίμησης της συμβολής του σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας παραγωγής, βιομηχανικής παραγωγής, απασχόλησης, εξωτερικού εμπορίου, καινοτομίας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με τη μελέτη, η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εκτίμηση αυτή υποδεικνύεται ότι για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται για την αγορά φαρμάκων που παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 3.200 ευρώ! Εντυπωσιακή είναι η συμβολή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και στον τομέα της απασχόλησης. Η άμεση απασχόληση στον κλάδο εκτιμάται σε 10.800 θέσεις εργασίας. Ωστόσο, εμμέσως υποστηρίζονται περίπου 13.400 θέσεις σε κλάδους που συμμετέσχουν με εισροές στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ άλλες περίπου 29.000 θέσεις εργασίας προκύπτουν ως αποτέλεσμα της καταναλωτικής δαπάνης από τους καταβαλλόμενους μισθούς. Έτσι, η συνολική επίδραση στην απασχόληση από τη δραστηριότητα του κλάδου εκτιμάται σε 53.100 θέσεις εργασίας! Σημαντική είναι η ωφέλεια που προσθέτει η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία και σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως το εμπόριο, η μεταποίηση, αλλά και ο τραπεζικός. Οι εξαγωγές δε φαρμακευτικών προϊόντων κατέχουν το τέταρτο μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εξαγωγών της ελληνικής μεταποίησης, ενώ ο κλάδος εμφανίζει γενικά υψηλή ανταγωνιστικότητα. Από τα στοιχεία του ΙΟΒΕ γίνεται προφανές ότι η ελληνική παραγωγική φαρμακευτική βιομηχανία συνεχίζει να διαθέτει χα-

H φαρμακοβιομηχανία στηρίζει την οικονομία Eνισχύει το AEΠ της χώρας με €2,8 δισ., προσφέρει σε απασχόληση και εμπόριοH μελέτη του IOBE που κάνει λόγο για τα δυναμικά χαρακτηριστικά του κλάδου

ρακτηριστικά δυναμικού κλάδου για την ελληνική οικονομία». Πέραν τούτων, η μελέτη του ΙΟΒΕ, επισημαίνει και τα εξής: «Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι η ελληνική παραγωγή φαρμακευτική βιομηχανία διαθέτει χαρακτηριστικά δυναμικού κλάδου για την ελληνική οικονομία και θα μπορούσε να συνεισφέρει στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Προφανώς οι περιορισμοί της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς στην κατεύθυνση της προάσπισης της αρχής του ελεύθερου εμπορίου και του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, δεν επιτρέπουν κανενός είδους διακριτική μεταχείριση των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων ή την επιβολή κάποιας μορφής «εθνικών» περιορισμών σε ανταγωνιστικά προϊόντα, καθώς αυτό θα συνιστούσε παραβίαση του ευρωπαϊκού νομικού κεκτημένου.

Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εθνικές πολιτικές για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα αναπτύσσονται εντός των πλαισίων της υπερεθνικής / ευ-

ρωπαϊκής κατεύθυνσης σύμφωνα με την οποία γνώμονα και κεντρικό ζητούμενο αποτελεί η διασφάλιση της (ισότιμης) πρόσβασης των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας. Από την άλλη πλευρά όμως, η αναγνώριση της συμβολής του κλάδου στην εθνική οικονομία, η υιοθέτηση ενός πλέγματος μέτρων και πολιτικών ενίσχυσης της αναπτυξιακής προοπτικής, κατευθυνόμενοι κυρίως στη δια-

μόρφωση ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην εφαρμογή ενός συστήματος προοδευτικών φορολογικών απαλλαγών αναλόγως των εγχώριων επενδύσεων, καθώς και στην ενίσχυση του εξαγωγικού εμπορίου, συνιστά έναν θεσμικά δόκιμο, πολιτικά εφικτό και πρακτικά αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης της βιωσιμότητας της ελληνικής φαρμακευτικής παραγωγής».

Πλήγμα από τα εισπρακτικά μέτρα Στη σημερινή πραγματικότητα, οι συνθήκες πίεσης για τις φαρμακευτικές εταιρίες εντείνονται, καθώς ο «πόλεμος των γενοσήμων» καλά κρατεί. Ως γνωστόν, τα γενόσημα φάρμακα στην Ελλάδα για πολλά χρόνια είχαν τιμή ίση με εκείνη που είχαν τα πρωτότυπα και σε ορισμένες περιπτώσεις και υψηλότερη. Οι εγχώριες εταιρίες παράγουν κυρίως γενόσημα, και άρα είχαν μεγάλο περιθώριο κέρδους. Τα τελευταία χρόνια, όμως, τα κέρδη τόσο των εγχώριων όσο και των πολυεθνικών εταιριών «βουλιάζουν» και με τις νέες ρυθμίσεις συρρικνώνονται περαιτέρω. Εκτός από τη δραστική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης στα 2 δισ. ευρώ επιβάλλονται και σκληρά εισπρακτικά μέτρα (claw back και rebate), με τις εταιρίες να «ασφυκτιούν». Ειδικά για τα γενόσημα, το υπουργείο Υγείας μειώνει την τιμή τους στο 65% της τιμής του αντίστοιχου φαρμάκου αναφοράς, του οποίου έχει λήξει η περίοδος προστασίας. Επιπλέον, υιοθετεί τη λεγόμενη δυναμική τιμολόγηση, η οποία μειώνει κλιμακωτά την τιμή των γενοσήμων ανάλογα με τον χρόνο που λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας - μέτρο που οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες θεωρούν ότι τις καθιστά ουσιαστικά σε δυσμενή θέση, αν όχι εκτός ανταγωνισμού, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εταιρίες.


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

39

AÊȤڈ̷

Tα αιτήματα προς το Yπ. Yγείας Aπαιτείται μια ορθολογική αναπροσαρμογή του φαρμακευτικού προϋπολογισμού ήμα κινδύνου για τη φαρμακευτική περίθαλψη των Ελλήνων, εκπέμπει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Ζητάει παράλληλα από το υπουργείο Υγείας, να προχωρήσει σε ορθολογική αναπροσαρμογή του φαρμακευτικού προϋπολογισμού για τη νέα χρονιά, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις.

Σ

Αναφερόμενος στα όσα διαδραματίζονται τον τελευταίο καιρό, ο ΣΦΕΕ τονίζει: «Η κατάσταση στο χώρο του φαρμάκου έχει περιέλθει σε πλήρες αδιέξοδο εξαιτίας των συνεχών μειώσεων στον φαρμακευτικό προϋπολογισμό, οι οποίες επιτυγχάνονται μέσω αποσπασματικών, οριζόντιων, άδικων και εισπρακτικών μέτρων και όχι μέσω των απαιτούμενων διαρθρωτικών αλλαγών. Με βαθύ αίσθημα ευθύνης ο ΣΦΕΕ ενημερώνει την κοινή γνώμη, ότι οι δυνατότητες της φαρμακευτικής περίθαλψης έχουν φτάσει ήδη στο κόκκινο και για το λόγο αυτό ο εξωπραγματικός στόχος για περαιτέρω μείωση της πρωτοβάθμιας φαρμακευτικής περίθαλψης για το 2014 στα 2 δισ. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιτευχθεί χωρίς να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στη θεραπεία τους. Πρακτικά, ενδεχόμενη υιοθέτηση του στόχου αυτού οδηγεί την κατά κεφαλή φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα στο μισό του μέσου όρου της Ευρώπης των 28 χωρών!

O πρόεδρος του ΣΦΕΕ K. ΦρουζήςOι θέσεις του ΣΦEE που τονίζει ότι η κατάσταση στο χώρο του φαρμάκου έχει περιέλθει σε αδιέξοδο

Το υπουργείο Υγείας αντί για να προσανατολίζεται σε ανέφικτα σενάρια για οριζόντια μέτρα θα πρέπει έστω και την ύστατη αυτή στιγμή να προχωρήσει στην αναπροσαρμογή του φαρμακευτικού προϋπολογισμού του 2014 στα 2,25-2,3 δισ. ευρώ έτσι ώστε: • Να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε υπάρχουσες και νέες θεραπείες. Η τιμή κανενός φαρμάκου δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο των 3 χαμηλοτέρων τι-

μών στις χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, θα πρέπει σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του υπουργείου να τιμολογηθούν το αργότερο έως τις αρχές Δεκεμβρίου τα νέα σκευάσματα των οποίων η κυκλοφορία καθυστερεί σχεδόν 3 χρόνια. Επίσης, θα πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα τα φαρμακευτικά σκευάσμαστα που τιμολογήθηκαν στις 6 Αυγούστου και των οποίων η ένταξη στη θετική λίστα καθυστερεί χωρίς καμία απολύτως αιτιολογία.

• Να αυξηθεί η διείσδυση των φαρμάκων που έχουν τιμή χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς (off-patent & γενόσημα) στην αγορά, οδηγώντας έτσι στην περαιτέρω εξοικονόμηση στη φαρμακευτική δαπάνη. • Να επιταχυνθεί η άμεση εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων / registries. Ο ασθενής και ο Έλληνας πολίτης κάθε άλλο παρά ποτέ πρέπει να παραμένει στο επίκεντρο κάθε πολιτικής και κάθε απόφασης. Από την πλευρά μας, τα τελευταία 4 χρόνια το αποδείξαμε αυτό εμπράκτως με τις προτάσεις και πράξεις μας και μειώσαμε τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη περισσότερο από 50%, τη στιγμή που τα εκκρεμή χρέη του δημοσίου ξεπερνούν τα 1,2 δισ. ευρώ». Για την ανάγκη να απεμπλα-

κεί η φαρμακευτική δαπάνη από τον προϋπολογισμό έχει κάνει λόγο και ο Αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά, Κωνσταντίνος Κούβαρης, υποστηρίζοντας: «Η συνεχής μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα έχει οδηγήσει τον Έλληνα ασφαλισμένο στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να μειωθεί άλλο. Όλοι οι φορείς στον κλάδο του φαρμάκου ενώνουμε τις δυνάμεις μας, ώστε η φαρμακευτική δαπάνη να απεμπλακεί πλήρως από τον προϋπολογισμό κι ο Έλληνας ασφαλισμένος να μπορεί να έχει, μέσα στα πλαίσια της λογικής, το φάρμακό του. Η μείωση της δαπάνης θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα καθώς ο ασφαλισμένος δεν θα βρίσκει ούτε πρωτότυπο, ούτε γενόσημο φάρμακο, στο ράφι του φαρμακείου».

ΝΙΚΟΣ ΒΙΓΚΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ MERK

Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε σκευάσματα υψηλής ποιότητας Νευραλγική θέση στην ελληνική αγορά κατέχει η φαρμακευτική εταιρία Merk. Έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει μια σημαντική, κεφαλαιακή δύναμη πυρός. Παραμένει πιστή στον πρωταρχικό της στόχο, που είναι η παροχή σκευασμάτων υψηλής ποιότητας. Αυτό τουλάχιστον σπεύδει να επισημάνει ευθύς εξ’ αρχής, ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας Νίκος Βίγκος. Δίνοντας ο ίδιος το επιχειρηματικό στίγμα της φαρμακευτικής, τονίζει: «Η Merk έχει αυτήν τη στιγμή 75 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Μέσω του φαρμακευτικού κλάδου της (Merk Serono) δραστηριοποιείται στο χώρο της Βιοτεχνολογίας, τηρώντας έτσι την άρρηκτη δέσμευσή της για παροχή σκευασμάτων υψηλών προδιαγραφών προς τους ασθενείς. Για το σκο-

πό αυτό άλλωστε, η εταιρία έχει προβεί σε αύξηση κεφαλαίου την περσινή χρονιά, ύψους 44 εκατ. ευρώ. Κίνηση που επισφραγίζει τη δέσμευσή της προς τους ασθενείς, ενώ από την άλλη πλευρά πιστοποιεί με τον πλέον παραστατικό τρόπο, ότι η σχέση της μητρικής με την ελληνική θυγατρική είναι αγαστή και απρόσκοπτη. Αναφερόμενος στα του φαρμακευτικού κλάδου της χώρας, ο Νίκος Βίγκος λέει: «Τα τελευταία χρόνια μια σειρά δυσμενών παραγόντων επιδρούν σημαντικά στη λειτουργία του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας και στις προοπτικές ανάπτυξής του, με κυριότερους εκείνους της έλλειψης ρευστότητας και της συνεχούς μείωσης των τιμών. Για την επίτευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής και σύμφωνα

με την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη θα μειωθεί από τα 5,6 δισ. ευρώ που ανήλθε το 2009 στα περίπου 2 δισ. ευρώ το 2014 σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 64% συνολικά. Το σημαντικότερο είναι ότι οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου των 2 δισ. ευρώ θα αποδοθεί, μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων - ΕΟΠΥΥ. Από μόνα τους τα νούμερα αυτά, δείχνουν την πραγματικότητα». - Ποιες όμως είναι οι προσδοκίες για τη νέα χρονιά; Ο Οικονομικός Διευθυντής της Merk, απαντά: «Πρώτιστο μέλημά μας είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους ασθενείς, τα υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά

μας σκευάσματα. Πέραν τούτου, η εύλογη προσδοκία μας είναι να μπορέσει η χώρα να μπει σε τροχιά ανάπτυξης, να επανέλθει στις διεθνείς αγορές και να αρχίσει να ανακτά το χαμένο έδαφος. Κι όλα αυτά, όχι μόνο ως μονοσήμαντος οικονομικός στόχος, αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από καθαρή οικονομική σκοπιά βέβαια, η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, θα σηματοδοτήσει και την ευχερέστερη εξεύρεση λύσεων χρηματοδότησης. Οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες, όπως της Ελλάδος, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα».


40 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

Πηγή: ALPHA TRUST

ΓENIKOΣ ΔEIKTHΣ: Στις 1.190,31 μονάδες έκλεισε ο δείκτης / OΓKOΣ ΣYNAΛΛAΓΩN: Στα 73,67 εκατ. ευρώ ανήλθε ο όγκος METOXH

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

6,090 1,110 0,178 0,373 0,475 20,320 1,790 0,190 0,228 0,769 0,910 1,250 0,040 0,359 7,120 3,450 0,380 1,780 10,900 0,346 0,270 4,250 0,429 0,789 0,980 0,815 1,900 0,621 0,490 0,840 3,300 15,400 1,500 8,480 8,290 1,250 1,600 0,278 0,376 5,750 8,500 1,330 3,020 1,350 0,816 1,480 0,430 0,685 0,268 1,990 0,890 1,900 1,270 4,640 1,900 1,300 0,660 0,345 0,228 3,280 0,624 2,200 0,480 0,207

5,850 1,060 0,188 0,343 0,502 21,670 1,790 0,190 0,210 0,670 0,836 1,260 0,034 0,350 6,750 3,420 0,372 1,640 10,820 0,348 0,273 4,500 0,393 0,762 1,000 0,812 1,860 0,620 0,500 0,870 3,110 15,140 1,390 8,520 7,900 1,220 1,640 0,264 0,356 5,730 8,210 1,400 2,900 1,220 0,811 1,480 0,430 0,605 0,312 1,870 0,798 1,900 1,300 4,640 1,820 1,400 0,672 0,348 0,202 3,490 0,685 2,080 0,491 0,207

0,240 0,050 -0,010 0,030 -0,027 -1,350 0,000 0,000 0,018 0,099 0,074 -0,010 0,006 0,009 0,370 0,030 0,008 0,140 0,080 -0,002 -0,003 -0,250 0,036 0,027 -0,020 0,003 0,040 0,001 -0,010 -0,030 0,190 0,260 0,110 -0,040 0,390 0,030 -0,040 0,014 0,020 0,020 0,290 -0,070 0,120 0,130 0,005 0,000 0,000 0,080 -0,044 0,120 0,092 0,000 -0,030 0,000 0,080 -0,100 -0,012 -0,003 0,026 -0,210 -0,061 0,120 -0,011 0,000

4,10% 4,72% -5,32% 8,75% -5,38% -6,23% 0,00% 0,00% 8,57% 14,78% 8,85% -0,79% 17,65% 2,57% 5,48% 0,88% 2,15% 8,54% 0,74% -0,57% -1,10% -5,56% 9,16% 3,54% -2,00% 0,37% 2,15% 0,16% -2,00% -3,45% 6,11% 1,72% 7,91% -0,47% 4,94% 2,46% -2,44% 5,30% 5,62% 0,35% 3,53% -5,00% 4,14% 10,66% 0,62% 0,00% 0,00% 13,22% -14,10% 6,42% 11,53% 0,00% -2,31% 0,00% 4,40% -7,14% -1,79% -0,86% 12,87% -6,02% -8,91% 5,77% -2,24% 0,00%

6,000 0,993 0,175 0,332 0,463 20,280 1,790 0,190 0,209 0,668 0,836 1,220 0,035 0,300 6,730 3,400 0,372 1,610 10,800 0,325 0,260 4,250 0,370 0,753 0,970 0,815 1,860 0,600 0,450 0,840 3,160 15,400 1,320 8,480 8,050 1,210 1,580 0,278 0,351 5,740 8,450 1,330 2,950 1,300 0,800 1,480 0,430 0,640 0,268 1,890 0,788 1,860 1,170 4,530 1,820 1,300 0,642 0,339 0,209 3,160 0,624 2,110 0,372 0,207

6,310 1,130 0,182 0,373 0,480 21,670 1,790 0,190 0,228 0,769 0,910 1,250 0,045 0,359 7,120 3,580 0,396 1,790 11,300 0,349 0,270 4,580 0,429 0,815 0,996 0,820 1,920 0,622 0,500 0,869 3,360 16,150 1,500 8,880 8,750 1,250 1,690 0,292 0,379 5,860 8,600 1,400 3,020 1,350 0,816 1,530 0,430 0,829 0,318 1,990 0,999 1,900 1,300 4,640 1,910 1,300 0,665 0,345 0,228 3,430 0,679 2,200 0,490 0,207

457.369 14.918 274 76.089 17.342 141 0 0 19.828 1.008 140 10.470 109.279 16.108 410 1.161.488 40.894 95.274 3.574.959 81.480 5.000 8.733.415 164.119 134.968 73.137 31.525 161.536 10.879 2.325 9.060 1.724.463 37.458 90.400 1.143.739 2.500.582 45.721 7.568 82.266 61.499 35.006 888.057 50.344 115.185 175.791 154.775 114.623 0 5.765 14.770 1.460.262 755 10.484 1.310 2.260 7.604 10 25.446 1.809 9.730 19.868 117.457 96.223 4.179 0

Aξία

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

1,690 0,914 0,117 0,174 0,360 17,100 0,520 0,179 0,209 0,313 0,490 0,841 0,030 0,270 6,590 1,540 0,317 1,610 4,460 0,136 0,219 2,040 0,259 0,414 0,785 0,550 1,340 0,464 0,391 0,840 1,460 12,010 1,270 6,280 3,662 0,640 1,200 0,242 0,330 4,830 4,250 0,546 2,120 0,880 0,534 0,819 0,269 0,217 0,265 1,310 0,321 0,943 1,070 2,170 1,700 0,830 0,521 0,281 0,194 2,800 0,337 1,127 0,232 0,180

6,770 1,280 0,520 0,611 0,698 23,400 1,790 0,406 0,519 0,819 1,010 1,260 0,108 0,626 7,120 3,630 0,520 5,500 11,300 0,634 0,499 9,211 0,575 0,815 1,710 0,945 2,360 0,682 0,740 1,800 3,370 18,820 2,230 9,600 8,750 1,260 1,900 0,534 0,799 6,750 8,600 1,530 3,170 1,530 0,960 1,737 0,680 1,289 0,590 2,340 0,999 2,020 1,830 4,900 3,530 1,690 0,848 0,612 0,418 4,560 0,760 2,200 0,523 0,287

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 30/12/12

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2012 AΠOΔOΣH P/E P/BV

KYPIA AΓOPA AEPOΠOPIA AIΓAIOY (KO) * AIOΛIKH AEEX (KO) * AKPITAΣ (KO) * AΛKO EΛΛAΣ (KO) * AΛOYMYΛ (KO) * ALPHA TRUST ANΔPOMEΔA AEEX (KO) * ATTIKEΣ EKΔOΣEIΣ (KO) * BAΛKAN AKINHTA (KO) * BAPBEPHΣ N. - MODA BAGNO (KO) * BIOKAPΠET (KO) * BIΣ (KO) * BOΓIATZOΓΛOY SYSTEMS (KO) * Γ.E. ΔHMHTPIOY (KO) * ΓAΛAΞIΔI (KO) * ΓEKE (KA) * ΓEK TEPNA (KO) * ΓENIKH EMΠOPIOY (KO) * ΔAIOΣ ΠΛAΣTIKA (KO) * ΔEH (KO) * ΔPOMEAΣ (KO) * EBPOΦAPMA (KO) * EΘNIKH TPAΠEZA (KO) * EIΔHΣEOΦΩNIKH EΛΛAΣ (KO) * EKTEP (KO) * EΛ. BIOM. ZAXAPHΣ (KA) EΛAΣTPON (KO) * EΛBAΛ (KA) * EΛBE (KO) * EΛΓEKA (KO) * EΛINOIΛ (KO) * EΛΛAKTΩP (KO) * EΛΛAΔOΣ TPAΠEZA (KO) * EΛΛHNIKA KAΛΩΔIA (KO) * EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA (KO) * EΛΛHNIKA XPHMATIΣTHPIA (KO) * EΛTON (KO) * EΛTPAK (KO) * EΠIΛEKTOΣ (KO) ETEM (KA) * EYAΘ (KO) * EYΔAΠ (KO) * EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH (KO) * EYPΩΣYMBOYΛOI (KO) * IAΣΩ (KO) * IATPIKO AΘHNΩN (KO) * IKTINOΣ EΛΛAΣ (KO) * IΛYΔA (KO) * INTEAΛ OMIΛOΣ (KO) * INTEPTEK (KO) * INTPAΛOT (KO) * KAΘHMEPINH (KO) * KANAKHΣ Σ. (KO) * KAPAMOΛEΓKOΣ (KO) * KAPATZH (KO) * KEKPOΨ (KO) * KEΠENOY MYΛOI (KO) * KΛOYKINAΣ - ΛAΠΠAΣ (KO) * KΛΩΣ/ΓIA NAYΠAKTOY (KA) * KOPΔEΛΛOY X. AΦOI (KO) * KOPPEΣ (KO) * KPETA ΦAPM (KO) * KPI - KPI (KO) * KTHMA ΛAZAPIΔH (KO) * KYΠPOY TPAΠEZA (KO)

267.263,54 1.948,08 2,35 431,14 338,35 1.198,88

385,13

324,50 6,09 3,59 906,70 260.565,37 380,00 5.102,40 4.571.184,60 3.976,82 5,40 5.736.520,45 1.875,78 7.258,96 11.606,57 2.685,66 26.419,29 225,54

279.385,43 64.766,66 5.322,90 1.270.743,90 1.184.619,85 2.448,45 3.840,00 5.509,08 871,26 49.365,43 3.083.806,48 9.446,38 755,00 59.995,81 28.613,96 8.550,00 484,15 3.517,14 827.021,03 210,44 2.083,52 5.393,75 6.074,25 6.854,84 67,36 4.580,10 22.009,88 71.894,00

204,50% 11,56% -39,66% -29,29% -29,94% 2,73% 155,71% -44,93% -37,19% 46,76% 30,00% 38,89% -46,67% -27,62% 8,04% 72,50% -5,47% -63,07% 85,06% 21,83% -25,00% -34,54% -16,37% 43,72% -27,94% -2,16% 1,06% 1,75% -18,33% -50,00% 71,88% 15,70% -19,35% 14,59% 91,49% 37,36% -2,44% -37,67% -28,65% -4,96% 63,46% 36,27% 14,39% 1,24% 16,25% -33,85% 62,51% -38,53% 4,19% 61,82% 63,15% -26,16% 82,68% -28,84% -5,11% 8,68% -31,00% -35,59% -18,00% -3,26% 47,96% 20,00% -18,82%

434,93 71.417.100 12,41 11.178.000 2,31 13.000.000 9,33 25.000.000 10,46 22.016.250 8,49 418.000 27,39 15.300.000 3,82 20.121.710 4,29 18.810.000 18,45 23.986.500 4,52 4.968.600 7,91 6.325.000 3,10 77.376.446 5,05 14.076.360 59,94 8.418.750 296,30 85.882.688 9,14 24.060.000 26,70 15.000.000 2.528,80 232.000.000 12,01 34.720.000 3,69 13.673.200 10.186,34 2.396.785.994 11,95 27.848.000 8,88 11.250.000 36,01 36.748.909 15,20 18.648.000 235,79 124.100.815 8,22 13.230.000 15,55 31.734.530 20,02 23.828.130 584,10 177.001.313 305,92 19.864.886 44,32 29.546.360 2.591,79 305.635.185 541,91 65.368.563 33,41 26.730.187 24,23 15.146.404 14,47 52.067.296 11,28 30.009.210 208,73 36.300.000 905,25 106.500.000 36,58 27.503.677 22,19 7.347.600 71,76 53.155.053 70,78 86.735.980 42,30 28.580.100 3,87 9.000.000 5,68 8.298.467 3,01 11.233.200 316,33 158.961.721 15,13 17.000.000 14,25 7.500.000 12,37 9.742.920 68,11 14.679.792 6,27 3.300.689 8,71 6.700.000 26,54 40.219.218 3,97 11.510.102 4,84 21.224.340 44,12 13.450.000 18,40 29.480.000 72,74 33.065.136 7,59 15.804.800 371,59 1.795.140.547

0,29

0,03

0,14

0,54 0,15 -

0,16 0,15 0,10

0,00

0,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,07 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 31,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82 1,76 7,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 2,84 0,67 - 0,06 - 0,43 - 0,12 - 0,84 - 14,05 - 0,10 - 0,17 - 0,34 - 0,29 - 0,37 - 0,23 13,08 0,31 22,36 1,07 - 0,76 - 0,42 - 1,37 82,83 0,43 - 0,38 - 0,37 32,49 0,52 9,05 0,41 12,76 0,40 - 0,21 10,89 0,42 - 0,53 - 0,37 - 0,43 48,27 0,60 0,77 0,38 - 0,43 30,78 1,09 46,20 3,57 10,44 0,85 - 0,42 - 0,57 - 0,39 11,74 1,54 19,36 1,03 3,95 0,73 - 13,16 16,78 0,74 - 0,54 25,92 1,62 - 0,54 7,06 0,49 - 0,17 51,72 1,04 - 0,26 14,61 0,92 5,68 0,36 13,46 0,79 - 0,77 7,79 0,52 - 0,46 - 0,37 - 0,22 - 1,92 - 0,42 14,32 2,31 - 0,29 - 0,07 -


DEAL news

METOXH KYPIAKIΔHΣ H.- F.H.L. (KO) * KYPIAKOYΛHΣ (KO) * ΛAMΨA (KO) * ΛANAKAM (KO) * ΛEBENTEPHΣ N. (KA) * ΛEBENTEPHΣ N. (ΠA) * ΛIBANHΣ (KO) * ΛOYΛH MYΛOI (KO) * MAΘIOΣ ΠYPIMAXA (KO) * METKA (KO) * MOTOΔYNAMIKH (KO) * MOTOP OΪΛ (KO) * MOYZAKHΣ (KA) * MOXΛOΣ (KO) * MΠHTPOΣ ΣYMMETOXIKH (KO) * MYTIΛHNAIOΣ (KO) * NAKAΣ MOYΣIKH (KO) NAYTEMΠOPIKH (KO) * NHPEYΣ (KO) * NTPOYKΦAPMΠEN (KO) * INTEPΓOYNT - ΞYΛEMΠOPIA (KO) * INTEPΓOYNT - ΞYΛEMΠOPIA (ΠO) * OΛΘ (KO) * OΛΠ (KO) * OΠAΠ (KO) * OTE (KO) * ΠAΪPHΣ ΠΛAΣTIKΩN (KO) * ΠAΠOYTΣANHΣ (KO) * ΠEIPAIΩΣ TPAΠEZA (KO) * ΠETPOΠOYΛOΣ (KO) * ΠΛAIΣIO COMPUTERS (KO) * ΠΛAΣTIKA ΘPAKHΣ (KO) * ΠΛAΣTIKA KPHTHΣ (KO) * ΠPOOΔEYTIKH (KO) * PEBOΪΛ (KO) * ΣAPANTHΣ ΓP. (KO) * ΣAPANTOΠOYΛOΣ KYΛ/MYΛOI (KO) * ΣIΔENOP (KO) * ΣΠYPOY AΓP. OIK. (KO) ΣΩΛ/ΓEIA KOPINΘOY (KO) * TEPNA ENEPΓEIAKH (KO) * TEXNIKH OΛYMΠIAKH (KO) * TITAN (KO) * TITAN (ΠO) * YΓEIA (KO) * ΦIEPATEΞ (KO) * XAΪΔEMENOΣ (KO) * XAΛKOP (KA) * XATZHKPANIΩTH E. YIOI (KO) * A.S. COMPANY (KO) * ALPHA BANK (KO) * ATTICA BANK (KO) * AUDIOVISUAL (KO) * AUTOHELLAS (KO) * BYTE COMPUTER (KO) * CENTRIC ΣYMMETOXΩN (KO) * COCA-COLA HBC AG (KO) CPI (KO) CYCLON EΛΛAΣ (KO) * DIONIC (KO) * EUROBANK ERGASIAS (KO) * EUROBANK PROPERTIES (KO) * F.G. EUROPE (KO) * FLEXOPACK (KO) * FOLLI - FOLLIE GROUP (KO) * FOURLIS ΣYMMETOXΩN (KO) * FRIGOGLASS (KO) * INFORM ΛYKOΣ Π. (KO) * INTRACOM HOLDINGS (KO) * INTRAKAT (KO) * J. & P. - ABAΞ (KO) * JUMBO (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) * LAMDA DEVELOPMENT(KO) * LOGISMOS (KO) * MARFIN INVESTMENT GROUP (KO) * MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(EΛΠ) * MEVACO (KO) *

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

1,170 0,778 18,700 0,520 0,227 0,566 0,242 2,960 0,290 12,250 0,303 8,620 0,185 1,690 0,468 6,020 0,919 0,204 0,335 1,600 0,113 0,200 24,270 19,550 10,000 9,360 0,350 0,649 1,500 2,240 6,150 1,280 5,250 0,150 0,741 6,480 0,760 1,600 0,345 2,000 3,430 1,740 21,550 8,700 0,465 0,136 0,600 0,759 0,170 0,385 0,600 0,258 0,199 8,180 0,517 0,297 20,260 0,240 0,570 0,244 0,562 8,220 0,586 2,990 23,900 3,990 5,330 1,280 0,552 0,990 1,750 11,400 2,090 4,880 0,433 0,468 3,690 1,360

1,100 0,835 18,750 0,540 0,194 0,427 0,242 2,990 0,309 12,100 0,370 8,300 0,150 1,890 0,577 6,000 0,878 0,199 0,360 1,600 0,107 0,200 24,110 18,540 9,640 9,250 0,388 0,556 1,570 2,250 6,120 1,280 5,040 0,110 0,675 6,310 0,680 1,530 0,319 1,860 3,350 1,750 21,850 8,440 0,429 0,130 0,669 0,650 0,190 0,368 0,655 0,261 0,225 7,490 0,512 0,264 20,660 0,286 0,574 0,226 0,593 8,460 0,612 3,020 21,990 3,520 5,600 1,280 0,530 0,890 1,770 11,480 1,810 4,930 0,433 0,406 4,090 1,350

0,070 -0,057 -0,050 -0,020 0,033 0,139 0,000 -0,030 -0,019 0,150 -0,067 0,320 0,035 -0,200 -0,109 0,020 0,041 0,005 -0,025 0,000 0,006 0,000 0,160 1,010 0,360 0,110 -0,038 0,093 -0,070 -0,010 0,030 0,000 0,210 0,040 0,066 0,170 0,080 0,070 0,026 0,140 0,080 -0,010 -0,300 0,260 0,036 0,006 -0,069 0,109 -0,020 0,017 -0,055 -0,003 -0,026 0,690 0,005 0,033 -0,400 -0,046 -0,004 0,018 -0,031 -0,240 -0,026 -0,030 1,910 0,470 -0,270 0,000 0,022 0,100 -0,020 -0,080 0,280 -0,050 0,000 0,062 -0,400 0,010

6,36% -6,83% -0,27% -3,70% 17,01% 32,55% 0,00% -1,00% -6,15% 1,24% -18,11% 3,86% 23,33% -10,58% -18,89% 0,33% 4,67% 2,51% -6,94% 0,00% 5,61% 0,00% 0,66% 5,45% 3,73% 1,19% -9,79% 16,73% -4,46% -0,44% 0,49% 0,00% 4,17% 36,36% 9,78% 2,69% 11,76% 4,58% 8,15% 7,53% 2,39% -0,57% -1,37% 3,08% 8,39% 4,62% -10,31% 16,77% -10,53% 4,62% -8,40% -1,15% -11,56% 9,21% 0,98% 12,50% -1,94% -16,08% -0,70% 7,96% -5,23% -2,84% -4,25% -0,99% 8,69% 13,35% -4,82% 0,00% 4,15% 11,24% -1,13% -0,70% 15,47% -1,01% 0,00% 15,27% -9,78% 0,74%

1,170 0,720 18,700 0,520 0,176 0,427 0,242 2,910 0,272 12,180 0,303 8,560 0,160 1,690 0,468 6,010 0,919 0,199 0,335 1,600 0,107 0,200 23,920 18,690 9,790 9,170 0,350 0,620 1,500 2,240 6,020 1,270 5,060 0,113 0,680 6,260 0,680 1,580 0,319 1,860 3,430 1,680 21,550 8,600 0,440 0,127 0,600 0,620 0,163 0,369 0,600 0,258 0,199 7,490 0,510 0,282 20,260 0,240 0,570 0,239 0,562 8,220 0,586 2,990 23,000 3,630 5,330 1,270 0,526 0,880 1,750 11,400 1,840 4,880 0,433 0,423 3,610 1,330

1,190 0,778 18,750 0,540 0,249 0,566 0,242 2,960 0,299 12,600 0,364 9,200 0,185 1,840 0,577 6,270 0,919 0,204 0,368 1,600 0,113 0,200 24,660 19,550 10,250 9,700 0,388 0,674 1,650 2,330 6,150 1,340 5,250 0,150 0,743 6,480 0,760 1,740 0,345 2,010 3,600 1,750 22,220 8,780 0,465 0,136 0,669 0,760 0,190 0,385 0,660 0,273 0,220 8,180 0,517 0,305 20,950 0,270 0,630 0,255 0,605 8,650 0,601 3,010 24,880 3,990 5,600 1,320 0,573 0,990 1,860 11,800 2,100 5,020 0,433 0,468 4,090 1,360

65.060 15.392 325 1 135 79 0 37.800 1.242 471.435 22.744 1.923.206 8.171 8.273 1.583 1.694.573 120 715 941.506 0 14.739 0 12.257 59.792 7.568.877 7.073.805 25 566.368 46.731.242 6.976 10.411 328.349 22.634 631.034 90.582 37.162 414 308.451 270 522.835 406.595 43.884 667.415 9.375 798.905 7.581 2.351 1.146.887 28.046 63.901 95.457.057 9.639.332 14.308 42.274 284 297.618 283.644 3.142 2.221 288.554 7.588.816 275.303 15.367 3.474 1.443.422 994.836 619.731 131.333 1.472.464 215.448 243.403 2.151.204 116.698 24.910 80 10.091.589 2.038 14.024

Aξία

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

0,637 0,550 16,480 0,520 1,14 0,176 16,41 0,321 0,144 2,000 67,28 0,211 744.596,57 7,900 0,61 0,286 1.540.916,36 6,400 0,132 5.415,02 0,731 530,24 0,440 1.156.690,85 3,480 0,300 119,01 0,165 24.879,12 0,335 0,910 0,102 0,198 27.785,58 16,500 268.548,03 14,270 12.517.079,40 4,980 8.520.647,90 3,750 0,193 12.839,68 0,361 4.463.481,09 0,850 3.670,43 1,290 14.269,70 3,100 29.946,74 1,050 17.997,75 4,504 17.642,36 0,075 1.921,39 0,426 37.489,63 3,335 0,639 50.014,68 1,110 0,280 101.461,99 1,450 70.866,75 2,188 13.241,30 1,190 1.045.387,29 12,010 14.095,32 5,800 121.561,73 0,319 0,68 0,090 810,66 0,350 43.824,66 0,498 591,94 0,115 0,39 0,282 12.857.469,70 0,203 323.959,94 0,203 1,00 0,068 40.930,46 3,495 15,51 0,375 9.092,36 0,184 1.348.372,54 17,200 72,00 0,135 91,20 0,331 5.116,31 0,208 518.354,14 0,495 791.423,21 4,740 193,67 0,498 2,331 5.252.110,94 10,000 724.438,69 1,700 263.347,01 3,990 9.936,98 1,120 68.730,02 0,350 37.524,90 0,648 27.363,81 1,090 1.264.438,54 4,900 18.215,30 1,080 55.080,48 3,540 0,330 942.360,84 0,202 2.098,40 3,580 10.182,82 0,947

1,190 1,360 19,500 0,869 0,599 0,798 0,360 3,540 0,510 14,000 0,640 9,232 0,320 2,590 0,702 6,330 1,040 0,360 0,825 2,640 0,183 0,315 25,840 21,410 10,250 9,700 0,605 0,706 5,735 2,330 6,470 1,600 5,420 0,220 1,180 6,480 1,000 2,330 0,543 2,530 3,880 2,580 22,990 8,800 0,751 0,400 0,830 1,330 0,606 0,475 0,700 1,003 0,479 8,230 0,610 0,405 23,690 0,400 0,678 1,020 6,000 9,270 0,920 4,855 24,880 3,990 6,410 1,690 0,728 1,180 1,910 12,000 2,100 6,300 1,230 0,541 5,180 1,580

6.772,72 11.205,95 935,00

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 30/12/12 39,69% -2,75% 3,89% -15,72% -29,06% 76,32% 2,54% 10,86% -43,14% 25,13% -48,12% 5,07% -18,50% 53,64% -23,15% 34,68% 129,18% -37,04% -51,52% -33,88% -27,56% -15,25% 6,45% 15,54% 85,19% 83,53% 6,06% 30,58% -49,39% 61,15% 68,49% 3,23% 4,72% 16,28% 18,75% 49,97% -2,56% -8,57% -32,35% -6,98% 11,48% 20,83% 54,37% 32,22% -25,00% -20,00% -0,99% -12,96% -66,00% -2,53% 16,84% -68,26% 103,06% 63,82% 0,19% -8,62% 10,11% -7,34% 5,95% -72,27% -89,48% 67,76% -13,82% 1,96% 84,98% 102,54% 1,14% -4,48% -10,53% -6,60% 22,38% 90,95% 35,71% 21,39% -29,02% 9,09% -28,76% -0,73%

41

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2012 AΠOΔOΣH P/E P/BV

26,85 22.945.139 5,91 7.595.160 399,51 21.364.000 3,09 5.939.268 1,89 8.321.682 1,22 2.160.524 0,04 1,87 7.734.375 50,69 17.125.062 2,85 9.819.370 636,39 51.950.600 0,25 3,55 11.700.000 954,95 110.782.980 0,30 5,95 32.188.050 7,75 4.588.137 7,41 15.842.391 703,83 116.915.862 5,83 6.340.000 4,88 23.935.280 21,34 63.697.153 6,20 3.873.120 3,95 34.986.430 0,51 2.566.836 244,64 10.080.000 0,60 488,75 25.000.000 0,05 3.190,00 319.000.000 0,57 4.587,81 490.150.389 1,74 4.971.466 32,97 50.797.369 7.608,85 5.072.567.951 15,84 7.070.400 135,79 22.080.000 0,12 57,72 45.094.620 0,03 143,74 27.379.200 3,65 24.319.250 16,51 22.280.000 225,32 34.770.982 3,18 4.181.450 153,99 96.243.908 9,81 28.438.268 248,34 124.170.201 374,95 109.314.400 57,64 33.125.000 1.660,72 77.063.568 65,85 7.568.960 142,17 305.732.436 1,39 10.203.575 5,00 8.340.750 76,87 101.279.627 0,69 4.034.950 8,42 21.876.700 6.553,74 10.922.906.012 266,52 1.033.006.393 9,05 45.457.464 99,14 12.120.000 0,36 8,18 15.816.009 30,03 101.123.806 7.425,11 366.491.145 2,38 9.907.500 15,20 26.664.840 5,17 21.175.020 3.073,67 5.469.166.865 501,42 61.000.000 30,94 52.800.154 35,04 11.720.024 1.600,06 66.948.210 203,46 50.992.322 269,67 50.593.832 26,34 20.578.374 73,43 133.025.996 22,92 23.154.250 135,90 77.654.850 1.483,64 130.144.117 49,43 23.648.700 216,03 44.267.700 2,05 4.740.000 360,51 770.328.883 1,73 468.700 14,28 10.500.000

0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 0,26 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,65 8,69 9,08 12,37 29,62 8,62 13,26 98,60 6,31 9,63 13,24 8,15 9,32 18,62 12,57 25,67 28,05 43,99 13,23 9,95 6,45 10,31 16,85 12,85 16,05 2,14 50,72 9,00 10,11

0,86 0,29 5,03 0,28 0,22 0,56 0,13 0,54 0,29 1,80 0,35 1,70 0,13 0,14 0,31 0,90 0,33 0,32 0,15 0,28 0,20 0,35 1,68 3,06 2,74 2,83 0,37 1,69 0,52 2,08 0,54 1,07 0,31 0,87 1,58 0,57 0,41 0,30 1,51 1,11 0,21 1,19 0,48 0,68 0,08 0,19 0,70 0,16 0,46 1,47 0,17 0,76 0,78 0,55 0,66 0,75 0,51 0,27 0,80 0,88 0,84 1,99 1,15 2,27 0,35 0,24 0,26 0,46 2,63 0,62 0,73 0,30 0,25 0,11 0,44


42 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

Πηγή: ALPHA TRUST

METOXH

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

1,650 0,497 3,390 2,270 0,919 0,909 1,790 1,800 0,590 1,670 0,980 0,376

1,500 0,501 3,400 2,280 0,974 0,923 1,710 1,620 0,590 1,540 0,982 0,397

0,150 -0,004 -0,010 -0,010 -0,055 -0,014 0,080 0,180 0,000 0,130 -0,002 -0,021

10,00% -0,80% -0,29% -0,44% -5,65% -1,52% 4,68% 11,11% 0,00% 8,44% -0,20% -5,29%

1,480 0,795 1,190

1,530 0,834 1,320

-0,050 -0,039 -0,130

MIG REAL ESTATE AEEAΠ (KO) * MINERVA (KA) * MLS ΠΛHPOΦOPIKH (KO) * NEXANS EΛΛAΣ (KO) * PAPERPACK (KO) * PROFILE (KO) * QUALITY & RELIABILITY (KO) * QUEST HOLDINGS (KO) * REDS (KO) * SPACE HELLAS (KO) * TRASTOR AEEAΠ (KO) * UNIBIOS (KO) *

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

Aξία

1,650 0,496 3,390 2,270 0,919 0,860 1,710 1,620 0,590 1,660 0,976 0,376

1,650 0,598 3,400 2,280 0,942 0,909 1,850 1,880 0,626 1,670 1,040 0,385

15.464 3.414 281.915 790 10.241 33.845 134.243 153.696 17.053 516 92.940 260.651

18.720,85 0,50 61.069,85 90,80 799,49 2.357,48 7.259,60 48.171,69 2.440,83

-3,27% -4,68% -9,85%

1,480 0,787 1,190

1,660 0,835 1,360

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 30/12/12

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2012 AΠOΔOΣH P/E P/BV

27.180,39 15.892,59

1,190 0,496 2,600 1,800 0,450 0,723 0,261 0,880 0,465 1,030 0,506 0,129

1,920 0,948 3,400 3,100 1,050 1,240 1,930 1,880 0,919 2,200 1,060 0,405

7,84% -33,38% 26,97% -6,20% 17,07% 15,50% 289,13% 57,89% -10,74% 29,46% 56,80% 108,89%

23,22 3,08 42,09 13,92 3,63 10,74 12,24 86,52 33,89 10,78 53,79 5,50

14.074.000 6.200.000 12.417.000 6.132.500 3.953.090 11.812.193 6.836.280 48.069.201 57.434.884 6.456.530 54.888.240 14.627.315

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44,47 20,11 34,01 -

0,55 0,24 2,38 0,54 2,65 0,74 2,01 0,51 0,30 0,81 0,63 0,31

10.094.831 14.481.731 20.250.616

1.565.995,94 3.263.300,70 5.395.453,62

0,540 0,375 0,560

1,840 0,991 1,510

-78,33% -11,57% -17,93%

363,75 675,11 1.467,87

245.779.626 849.195.130 1.233.503.482

0,00 0,00 0,00

-

-

1.207,39

2,613 6,880 8,440

4,030 10,110 13,610

26,01% -1,90% 41,37%

22,81 3,21 3,96

5.848.618 388.550 294.878

0,00 0,00 0,00

-

-

0,103 3,380 1,510 1,050 7,160 110,050 1,620 0,028 6,150 0,231

0,359 4,820 12,000 1,770 13,000 242,150 2,070 0,374 7,000 0,527

88,95% 21,78% 34,17% 10,40% -33,92% 67,64% -1,00% 809,09% 5,55% 53,11%

17,65 271,58 587,57 98,09 115,14 554,76 184,90 5,17 93,24 89,51

49.152.904 63.900.000 68.322.221 71.082.707 13.404.440 2.760.000 93.385.900 17.240.776 14.000.000 191.660.320

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00

11,61 62,85 12,88 -

0,31 1,71 0,42 0,22 1,03 2,09 0,80 0,39 0,76 0,26

0,073 0,080 0,076 1,430 0,300 0,019 0,224 0,027 0,059 0,052 0,131 0,249 0,305 0,120 3,000 0,039 0,180 0,151 0,056 0,068 0,094 0,072 0,037 0,014 0,012 0,170 0,055 0,050 0,080 0,105 0,269 0,385 0,006 0,900 0,136 0,021 0,023 0,053 0,025 0,271 0,111 0,271 0,103 0,446 0,038 0,131

0,176 0,328 0,233 1,780 0,770 0,088 1,000 0,195 0,194 0,333 0,845 0,758 0,799 0,970 3,620 0,131 0,354 0,551 0,150 0,409 0,366 0,263 0,132 0,201 0,149 0,530 0,665 0,610 0,280 0,580 0,912 0,763 0,347 3,330 0,590 0,085 0,061 0,179 0,100 0,599 0,603 0,780 0,266 1,180 0,114 0,365

-9,30% -18,32% -45,00% -19,66% -1,96% 115,00% 107,47% -22,10% -15,33% -77,29% -76,61% 0,79% -33,57% 0,47% -16,20% -7,59% -29,63% -58,86% 12,50% -25,67% -69,88% -50,52% -1,39% -91,67% -69,64% -67,92% -74,58% -75,25% -71,43% -73,18% -42,97% 58,25% -98,27% -39,34% -3,54% -31,58% -2,94% -2,90% -65,96% -28,24% 118,05% -27,97% -8,00% -41,37% -50,00% -35,56%

3,90 2,45 18,35 0,45 0,89 3,51 3,23 2,42 2,23 0,31 3,95 21,58 5,88 2,56 21,26 2,22 2,60 1,29 23,25 2,91 6,69 2,49 1,79 0,02 8,69 3,44 3,05 2,83 4,82 4,53 4,22 5,01 0,04 2,57 19,25 1,86 7,10 2,71 0,40 7,99 66,39 80,51 8,22 2,26 2,08 2,74

33.301.715 14.870.100 185.373.016 312.163 2.969.713 81.644.555 3.229.566 17.175.132 17.579.754 6.000.000 30.159.583 33.718.750 15.878.748 3.961.300 7.085.888 30.390.000 13.692.227 7.125.216 322.925.288 9.567.289 66.937.526 25.968.987 25.179.640 1.540.000 255.459.600 20.231.328 20.210.127 18.750.000 60.221.300 36.235.184 10.000.000 7.914.480 6.523.780 1.270.000 100.793.000 71.683.906 215.246.452 20.255.805 12.431.980 21.820.410 110.097.185 179.707.771 51.081.030 4.178.856 42.501.273 14.967.940

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,04 -

0,14

TITΛOI ΠAPAΣTATIKOI (WARRANTS) EΘNIKH TPAΠEZA (TΠΔ) ΠEIPAIΩΣ TPAΠEZA (TΠΔ) ALPHA TPAΠEZA (TΠΔ)

KATHΓOPIA ΔIAΠPAΓMATEYΣIMΩN AMOIBAIΩN KEΦAΛAIΩN ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF ΓENIKOΣ ΔEIKTHΣ X.A.

3,900 8,250 13,430

3,890 8,250 13,070

0,010 0,000 0,360

0,26% 0,00% 2,75%

3,900 8,250 13,170

4,030 8,330 13,610

2.544 7 207

0,359 4,250 8,600 1,380 8,590 201,000 1,980 0,300 6,660 0,467

0,359 4,240 7,400 1,400 7,160 219,900 1,990 0,300 6,650 0,377

0,000 0,010 1,200 -0,020 1,430 -18,900 -0,010 0,000 0,010 0,090

0,00% 0,24% 16,22% -1,43% 19,97% -8,59% -0,50% 0,00% 0,15% 23,87%

0,359 4,250 5,960 1,370 7,160 201,000 1,930 0,300 6,650 0,376

0,359 4,340 8,600 1,390 8,590 219,900 1,990 0,300 6,660 0,473

0 67.577 128 9.615 5 308 10.608 0 2.030 25.010

0,117 0,165 0,099 1,430 0,300 0,043 1,000 0,141 0,127 0,052 0,131 0,640 0,370 0,645 3,000 0,073 0,190 0,181 0,072 0,304 0,100 0,096 0,071 0,014 0,034 0,170 0,151 0,151 0,080 0,125 0,422 0,633 0,006 2,020 0,191 0,026 0,033 0,134 0,032 0,366 0,603 0,448 0,161 0,540 0,049 0,183

0,123 0,120 0,099 1,430 0,300 0,043 1,000 0,175 0,136 0,052 0,131 0,640 0,374 0,645 3,000 0,079 0,231 0,181 0,070 0,304 0,100 0,096 0,079 0,014 0,030 0,172 0,150 0,154 0,080 0,109 0,369 0,633 0,006 2,020 0,238 0,026 0,027 0,120 0,040 0,368 0,438 0,660 0,169 0,847 0,049 0,177

-0,006 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,034 -0,009 0,000 0,000 0,000 -0,004 0,000 0,000 -0,006 -0,041 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 -0,008 0,000 0,004 -0,002 0,001 -0,003 0,000 0,016 0,053 0,000 0,000 0,000 -0,047 0,000 0,006 0,014 -0,008 -0,002 0,165 -0,212 -0,008 -0,307 0,000 0,006

-4,88% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -19,43% -6,62% 0,00% 0,00% 0,00% -1,07% 0,00% 0,00% -7,59% -17,75% 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% -10,13% 0,00% 13,33% -1,16% 0,67% -1,95% 0,00% 14,68% 14,36% 0,00% 0,00% 0,00% -19,75% 0,00% 22,22% 11,67% -20,00% -0,54% 37,64% -32,12% -4,73% -36,25% 0,00% 3,39%

0,110 0,120 0,095 1,430 0,300 0,043 1,000 0,141 0,122 0,052 0,131 0,640 0,316 0,645 3,000 0,061 0,190 0,181 0,067 0,304 0,100 0,096 0,061 0,014 0,029 0,170 0,145 0,130 0,080 0,105 0,300 0,633 0,006 2,020 0,191 0,026 0,030 0,120 0,032 0,365 0,420 0,448 0,130 0,540 0,049 0,167

0,134 0,165 0,099 1,430 0,300 0,043 1,000 0,175 0,150 0,052 0,131 0,640 0,370 0,645 3,000 0,079 0,251 0,181 0,072 0,304 0,100 0,096 0,071 0,014 0,037 0,172 0,165 0,151 0,080 0,125 0,422 0,633 0,006 2,020 0,238 0,026 0,033 0,144 0,040 0,369 0,603 0,660 0,161 0,678 0,049 0,183

27.862 110 111.146 0 0 15.010 0 16.795 121.989 0 0 0 6.429 0 0 22.958 1.399 0 116.918 0 0 0 8.780 0 28.318 10.480 42.612 258 0 80.700 11.247 1.434 0 0 136 0 508.827 62.175 200 957 3.967.595 11.850 24.212 1.267 0 7.737

KATHΓOPIA XAMHΛHΣ ΔIAΣΠOPAΣ AΘHNA (KO) * AΣTHP ΠAΛAΣ (KO) * ΓENIKH TPAΠEZA (KO) * HPAKΛHΣ AΓET (KO) * IONIKH ΞENOΔOXEIAKH (KO) * KAPEΛIA (KA) * MINΩIKEΣ ΓPAMMEΣ (KO) * ΠEPΣEYΣ (KO) * ALPHA AΣTIKA AKINHTA (KO) * ATTICA ΣYMMETOXΩN (KO) *

36.271,85 258,00 759,00 22.110,00 6.050,70 3.263,40 2.123,70

8,52

KATHΓOPIA EΠITHPHΣHΣ AEΓEK (KO) * AΛΦA ΓKPIΣIN (KO) * ANEK (KO) * ANEK (ΠO `90) * ANEK (ΠO `96) * ATTI - KAT (KO) * BAPAΓKHΣ (KO) * BAPBAPEΣOΣ (KA) * BIOTEP (KO) * ΓIOYPOMΠPOKEPΣ (KO) * ΔIAΣ IXΘ/ΓEIEΣ (KO) * ΔOΛ (KO) * ΔOMIKH KPHTHΣ (KO) * ΔOYPOΣ (KO) * EΛBIEMEK (KO) * EΛΛHNIKEΣ IXΘ/ΓEIEΣ (KO) * EΛΛHNIKH YΦANTOYPΓIA (KO) * KPEKA (KO) * MAΪΛΛHΣ M.I.(KO) * MAPAK HΛEKTPONIKH (KO) * MHXANIKH (KO) * MHXANIKH (ΠO) * MΠOYTAPHΣ I. & YIOΣ (KA) * MΠOYTAPHΣ I. & YIOΣ (ΠA) * NEΛ (KO) * NIKAΣ (KO) * ΠAPNAΣΣOΣ (KO) * ΠHΓAΣOΣ EKΔOTIKH (KO) * ΣEΛMAN (KO) * ΣEΛONTA IXΘ/ΓEIAI (KO) * ΣIΔMA (KO) * ΣΦAKIANAKHΣ (KO) * TEXNIKEΣ EKΔOΣEIΣ (KO) * TZIPAKIAN ΠPOΦIΛ (KA) * THΛETYΠOΣ (KO) * XATZHIΩANNOY (KO) * ALTEC (KO) * AXON ΣYMMETOXΩN (KO) * COMPUCON (KO) * EUROMEDICA (KO) * FORTHNET (KO) * HELLAS ONLINE (KO) * LAVIPHARM (KO) * MEDICON EΛΛAΣ (KO) * NUTRIART (KO) * PASAL (KO) *

399,76 916,00

1,41 8.041,51

78,84 95,00 253,72

120,30 261,21 59,50 133,11 3,32 518,80 1.171,73

1.099,24 90,50 148,96 9.014,17 4.838,23 357,16

89,12

-

0,47 6,86 1,44 2,81 0,84

0,53 0,74 0,79 0,47 0,11

0,19 0,19 0,36 0,07

0,08 0,36 0,27 0,60 9,49 0,23 0,23

0,67 0,84 0,96 0,11


DEAL news

METOXH

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

PC SYSTEMS (KO) *

0,090

0,090

SATO AE (KO) *

0,200

0,229

SPIDER - ΠETΣIOΣ N.& YIOI (KO) *

0,025

0,020

SPRIDER STORES (KO) *

0,031

YALCO - KΩNΣTANTINOY (KA) *

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

Aξία

0,000

0,00%

0,090

0,090

0

-0,029

-12,66%

0,200

0,245

142.591

4.143,42

0,005

25,00%

0,020

0,026

6.901

142,50

0,031

0,000

0,00%

0,031

0,031

0,241

0,241

0,000

0,00%

0,241

0,241

EPIOYPΓIA TPIA AΛΦA (KO) *

2,810

2,810

0,000

0,00%

2,810

2,810

0

EPIOYPΓIA TPIA AΛΦA (ΠO) *

0,391

0,488

-0,097

-19,88%

0,391

0,488

77

ALSINCO (KO) *

0,043

0,043

0,000

0,00%

0,043

0,043

0

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 30/12/12

43

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2012 AΠOΔOΣH P/E P/BV

0,049

0,180

-35,71%

3,69

40.946.303

0,00

-

0,022

0,245

566,67%

5,61

28.056.518

0,00

-

0,020

0,099

-69,51%

0,73

29.060.950

0,00

-

0

0,025

0,053

-22,50%

0,81

26.262.660

0,00

-

0

0,100

0,241

56,49%

3,18

13.191.620

0,00

-

1,300

4,700

-40,21%

2,15

766.000

0,00

- 4,99

0,391

1,930

-38,71%

0,10

245.000

0,00

- 0,69

0,006

0,288

-76,76%

0,22

5.025.000

0,00

-

KATHΓOPIA ΠPOΣ ΔIAΓPAΦH 30,11

YΠO ANAΣTOΛH AΓPOTIKH TPAΠEZA (KO)

0,155

0,155

0,000

0,00%

0,155

0,155

0

0,155

0,155

271,40

1.750.955.549

0,00

- 0,39

ATEPMΩN (KO)

0,120

0,120

0,000

0,00%

0,120

0,120

0

0,120

0,120

2,57

21.382.067

0,00

-

BΩBOΣ MΠAMΠHΣ (KO)

0,304

0,304

0,000

0,00%

0,304

0,304

0

0,304

0,304

10,31

33.930.000

0,00

- 0,18

EΔPAΣH - ΨAΛΛIΔAΣ X. (KO)

0,150

0,150

0,000

0,00%

0,150

0,150

0

0,150

0,150

1,18

7.847.611

0,00

-

EIKONA - HXOΣ (KO)

0,072

0,072

0,000

0,00%

0,072

0,072

0

0,072

0,072

1,50

20.860.000

0,00

-

EMΠOPIKOΣ ΔEΣMOΣ (KO)

0,080

0,080

0,000

0,00%

0,080

0,080

0

0,080

0,080

1,97

24.605.397

0,00

-

EMΠOPIKOΣ ΔEΣMOΣ (ΠO)

0,140

0,140

0,000

0,00%

0,140

0,140

0

0,140

0,140

0,17

1.182.903

0,00

-

HΛEKTPONIKH AΘHNΩN (KO)

0,480

0,480

0,000

0,00%

0,480

0,480

0

0,480

0,480

2,76

5.750.000

0,00

-

IMΠEPIO-APΓΩ ΓKPOYΠ (KO)

0,026

0,026

0,000

0,00%

0,026

0,026

0

0,026

0,026

0,96

36.765.744

0,00

-

KAPΔAΣIΛAPHΣ (KO)

0,140

0,140

0,000

0,00%

0,140

0,140

0

0,140

0,140

3,07

21.920.570

0,00

- 0,41

KEPAMEIA AΛΛATINH (KO)

0,088

0,088

0,000

0,00%

0,088

0,088

0

0,088

0,088

2,17

24.619.524

0,00

- 0,26

KΛΩNATEΞ (KO)

0,040

0,040

0,000

0,00%

0,040

0,040

0

0,040

0,040

0,83

20.663.047

0,00

-

KΛΩNATEΞ (ΠO)

0,080

0,080

0,000

0,00%

0,080

0,080

0

0,080

0,080

0,63

7.840.373

0,00

-

KOYMΠAΣ ΣYMMETOXΩN (KO) *

0,132

0,132

0,000

0,00%

0,132

0,132

0

0,132

0,132

2,32

17.544.600

0,00

-

MAΞIM ΠEPTΣINIΔHΣ (KA)

0,100

0,100

0,000

0,00%

0,100

0,100

0

0,100

0,100

1,50

15.015.000

0,00

- 0,09

NEΩPION (KO) *

0,125

0,125

0,000

0,00%

0,125

0,125

0

0,125

0,125

2,93

23.463.874

0,00

- 1,70

ΠETZETAKIΣ (KO)

0,260

0,260

0,000

0,00%

0,260

0,260

0

0,260

0,260

6,65

25.583.146

0,00

-

ΠPAΞITEΛEIO (KO)

0,390

0,390

0,000

0,00%

0,390

0,390

0

0,390

0,390

3,72

9.550.386

0,00

- 2,86

ΠPAΞITEΛEIO (ΠO)

0,540

0,540

0,000

0,00%

0,540

0,540

0

0,540

0,540

0,71

1.306.368

0,00

- 3,96

ΣAOΣ ΦEPPYΣ (KO) *

0,780

0,780

0,000

0,00%

0,780

0,780

0

0,780

0,780

40,04

51.334.286

0,00

- 3,04

TAXYΔPOMIKO TAMIEYTHPIO (KO)

0,168

0,168

0,000

0,00%

0,168

0,168

0

0,168

0,168

47,79

284.465.964

0,00

- 0,05

TEΓOΠOYΛOΣ X.K. (KO)

0,038

0,038

0,000

0,00%

0,038

0,038

0

0,038

0,038

2,07

54.547.634

0,00

- 0,07

TEΞAΠPET (KO)

0,080

0,080

0,000

0,00%

0,080

0,080

0

0,080

0,080

1,11

13.920.000

0,00

- 0,64

TPOΠAIA ΣYMMETOXIKH (KO) *

0,020

0,020

0,000

0,00%

0,020

0,020

0

0,020

0,020

0,01

510.840

0,00

- 0,28

ΦINTEΞΠOPT (KO)

0,328

0,328

0,000

0,00%

0,328

0,328

0

0,328

0,328

2,40

7.326.648

0,00

- 0,19

XAΛYBΔOΦYΛΛΩN (KO)

0,120

0,120

0,000

0,00%

0,120

0,120

0

0,120

0,120

3,17

26.408.040

0,00

- 4,98

ALAPIS (KO)

0,041

0,041

0,000

0,00%

0,041

0,041

0

0,041

0,041

2,01

49.030.011

0,00

-

AVENIR (KO)

0,046

0,046

0,000

0,00%

0,046

0,046

0

0,046

0,046

4,85

105.423.498

0,00

- 0,28

FASHION BOX (KO)

1,300

1,300

0,000

0,00%

1,300

1,300

0

1,300

1,300

11,17

8.593.750

0,00

- 0,41

MICROLAND COMPUTERS (KO) *

0,640

0,640

0,000

0,00%

0,640

0,640

0

0,640

0,640

8,68

13.555.100

0,00

-

PROTON BANK (KO)

0,180

0,180

0,000

0,00%

0,180

0,180

0

0,180

0,180

11,28

62.683.822

0,00

- 0,04

RIDENCO (KO) *

0,032

0,032

0,000

0,00%

0,032

0,032

0

0,032

0,032

0,74

23.059.688

0,00

-

T BANK (KO)

0,048

0,048

0,000

0,00%

0,048

0,048

0

0,048

0,048

6,95

144.688.060

0,00

- 0,19

UNITED TEXTILES (KO)

0,050

0,050

0,000

0,00%

0,050

0,050

0

0,050

0,050

4,48

89.616.200

0,00

-

4,175

9,730

21,46

3.110.000

0,00

4,63 2,09

ENAΛΛAKTIKH AΓOPA ΔIAXEIPIΣH KEΦAΛAIΩN ALPHA TRUST AEΠEY (KO) *

6,900

7,000

-0,100

-1,43%

6,900

7,000

2.437

12.469,00

58,36%

2,290

2,290

0,000

0,00%

2,290

2,290

0

2,290

2,290

4,03

1.760.000

0,00

47,86 3,07

1,340

1,340

0,000

0,00%

1,340

1,340

0

1,330

1,340

4,47

3.333.500

0,00

- 1,85

3,100

3,100

0,000

0,00%

3,100

3,100

0

2,840

3,800

30,33

9.784.000

0,00

- 5,04

1,800

1,800

0,000

0,00%

1,800

1,800

0

1,800

1,800

9,72

5.400.000

0,00

- 0,92

0,880

0,880

0,000

0,00%

0,880

0,880

0

0,743

0,880

18,44%

6,42

7.300.000

0,00

- 1,80

1,490

1,490

0,000

0,00%

1,490

1,490

0

1,238

1,501

-0,71%

6,64

4.456.000

0,00

- 1,23

1,300

1,300

0,000

0,00%

1,300

1,300

0

1,300

1,510

-13,91%

13,78

10.600.010

0,00

- 3,30

1,000

1,000

0,000

0,00%

1,000

1,000

0

0,872

1,040

-0,04%

5,32

5.321.350

-

-

- 1,11

-

-

5,44 0,51 23,42 0,28

EMΠOPIO ENΔYMATΩN DIVERSA (KO)

EΞOΠΛIΣMOΣ THΛEΠIKOINΩNIΩN OPTRONICS TECHNOLOGIES (KO) *

EΠENΔYTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ EUROXX XPHMATIΣTHPIAKH (KO) *

-12,68%

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ BIOΪATP.& POMΠOT.TEXNOΛ. (KO)

ΛIANIKO & XONΔPIKO EMΠOPIO TPOΦIMΩN MEDITERRA (KO) *

ΛOΓIΣMIKO ENTEPΣOΦT (KO) *

MHXANHMATA BIOMHXANIKOY EΞOΠΛIΣMOY NTOΠΛEP (KO) *

TPOΦIMA KPHTΩN APTOΣ (KO) *

YΠHPEΣIEΣ EΠEΞEPΓAΣIAΣ & ΔIAXEIPIΣHΣ AΠOPPIMMATΩN ENVITEC (KO) *

1,500

1,500

0,000

0,00%

1,500

1,500

0

0,975

1,900

-21,05%

14,88

9.920.000

1,27%

3,13

5.587.720

0,00

9,85

3.908.990

0,00

- 3,68

0,00

- 4,09

0,29

- 1,63

YΠHPEΣIEΣ HΛEKTPONIKΩN YΠOΛOΓIΣTΩN EPSILON NET (KO) *

0,560

0,560

0,000

0,00%

0,560

0,560

0

0,510

0,560

PERFORMANCE TECHNOLOGIES (KO) *

2,520

2,520

0,000

0,00%

2,520

2,520

0

2,520

2,520

VIDAVO (KO) *

3,660

3,660

0,000

0,00%

3,660

3,660

0

3,010

3,660

0,27%

3,14

857.210

1,160

1,210

-0,050

-4,13%

1,160

1,200

2.986

0,946

1,420

6,06%

13,46

11.600.888

YΠHPEΣIEΣ METAΦOPΩN ΦOYNTΛINK (KO) *

* Aφορά τη χρήση 2012 Για τον υπολογισμό του P/E, έχουν χρησιμοποιηθεί τα Eνοποιημένα Kέρδη μετά Φόρων και Δικαιωμάτων Mειοψηφίας ανά μετοχή, βάσει του σταθμισμένου αριθμού μετοχών.

1.109,74

0,00


44 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

OΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ 5/12/2013

DEAL news

KAΘ. TIMH

OΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ 5/12/2013

EB/ΔAΣ

AΠO 1/1/2013

ΔIAΘEΣHΣ

EΞAΓOPAΣ

KAΘ. TIMH

EB/ΔAΣ

ΔIAΘEΣHΣ

EΞAΓOPAΣ

KAΘ. TIMH

EB/ΔAΣ

AΠO 1/1/2013

ΔIAΘEΣHΣ

EΞAΓOPAΣ

ALLIANZ A/K Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

6,4723

0,03

% METABOΛH 3,34

6,4723

TIMH 6,4076

EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I

10,2081

-0,49

% METABOΛH 7,43

10,2081

10,0039

Millennium Eurozone Mετοχικό Eξωτερικού

2,0493

-2,82

11,97

2,1518

2,0083

ALLIANZ Eπιθετικής Στρατηγικής Mετοχών Eσωτερικού

3,0377

3,27

36,85

3,144

3,0073

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50

10,0485

-0,01

-0,12

10,0485

9,8475

Millennium Fund of Funds Mικτό

2,8069

1,04

27,46

2,9472

2,7508

ALLIANZ Mετοχών Aναπτυσσόμενων Aγορών EMEA

6,1229

-2,94

-10,42

6,3372

6,0617

EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND

0,881

-1,97

14

0,881

0,8634

Millennium Mid Cap Eλληνικό Mετοχικό

1,8813

2,6

34,02

1,9754

1,8437

ALLIANZ Mετοχών Eσωτερικού

5,3418

2,47

40,59

5,5288

5,2884

EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND

1,191

-0,37

7,4

1,191

1,1731

Millennium Value Plus Eλληνικό Oμολογιακό

2,9846

-0,03

38,71

3,0443

2,9249

ALLIANZ Mικτό Eσωτ. (Unit Linked)

4,7997

1,4

26,6

5,0397

4,7517

EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC

0,7357

-0,94

-6,63

0,7357

0,721

Millennium Aναδυόμενων Aγορών Fund of Funds Mετοχικό

2,1682

-0,95

-9,28

2,2766

2,1248

ALLIANZ Mικτό Eσωτερικού

9,829

1,98

35,37

10,173

9,7307

EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND

0,9807

-0,85

16,45

0,9807

0,966

N.P. Insurance, Nέος Ποσειδών Mικτό Eσωτερικού

2,1585

2,16

46,32

2,1693

2,1499 2,4762

AΠO 1/1/2013

TIMH

OΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ 5/12/2013

% METABOΛH

TIMH

ALLIANZ Oμολογιών Eσωτερικού

5,5539

0,21

18,75

5,6372

5,5122

EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS

12,3674

-0,32

10,42

12,3674

12,1201

PROBANK EΛΛAΣ Mετοχικό Eσωτερικού

2,5012

3,16

42,13

2,5012

ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο AK

10,0843

-0,65

20,64

10,3868

10,0339

EUROBANK All Weather Σύνθετο

11,8911

-0,05

9,76

11,8911

11,6533

PROBANK Oμολογιακό Eσωτερικού

4,9662

0,59

38,58

4,9662

4,929

ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο AK

10,2841

0,08

29,59

10,5926

10,0784

EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Mικτό

3,8401

-0,36

8,51

3,8401

3,8017

PROBANK Xρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων

4,1724

0,03

3,26

4,1724

4,1515

4,1302

3,4403

ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Aμοιβαίο Kεφάλαιο

10,1022

0,58

12,41

10,4053

10,0012

EUROBANK Click Σύνθετο

-0,26

8,35

4,0476

Triton American Mετοχικό Eξωτερικού

3,4403

-0,64

25,29

3,5349

ALPHA Blue Chips A/K Mετοχικό Eσωτερικού

10,6473

2,94

48,51

10,7538

10,5408

EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

9,3555

0,06

-0,83

9,3555

9,3555

Triton Aναδυόμενων Mετοχικό Eξωτερικού

4,3933

-1,14

-11,51

4,5141

4,3933

ALPHA Energy Mετοχικό Eξωτερικού

10,516

-0,44

5,66

10,6212

10,4108

EUROBANK Double Click Σύνθετο

13,472

0,07

7,57

13,7414

4,2335

13,2026

Triton Aναπτυξιακό Mετοχών Eσωτερικού

32,2011

2,56

31,8

33,0866

32,2011

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Mετοχικό

3,9682

1,89

28,38

3,9722

3,9603

EUROBANK Emerging Europe Mετοχικό Eξωτερικού

14,1715

-3,05

-9,39

14,1715

14,0298

Triton Διαθεσίμων Eυρώ Bραχυχρόνιας Διάρκειας

2,0698

0,04

2,52

2,0801

2,0698

ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Mετοχικό Eξωτερικού

5,5892

1,14

-12,29

5,6451

5,5333

EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Mετοχικό

3,473

-0,79

16,35

3,473

3,4383

Triton Eισοδήματος Oμολογιών Eυρώ Aναπτυγμένων Xωρών

6,0732

0,09

4,16

6,1491

6,0732

ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Mετοχικό Eξωτερικού

8,3112

-0,82

-5,91

8,3943

8,2281

EUROBANK Global Bond Oμολογιακό Eξωτερικού

3,7363

-0,2

3,59

3,7363

3,7083

Triton Mικτό

7,4685

0,02

11,96

7,6179

7,4685

ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Mετοχικό Eξωτερικού

12,0307

-1,73

15,78

12,151

11,9104

EUROBANK Global Equities Mετοχικό Eξωτερικού

1,6803

-2,02

15,66

1,6803

1,6635

Triton Oμολογιών Eξωτερικού Δολλαρίου

4,1506

-0,14

-3,34

4,2025

4,1506

ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Mετοχικό Eξωτερικού

17,4741

0,67

-0,71

17,6488

17,2994

EUROBANK Greek Equities Mετοχικό Eσωτερικού

7,7418

2,51

41,78

7,7418

7,6644

Triton Πανευρωπαϊκό Mετοχικό Eξωτερικού

3,8166

-1,03

26,98

3,9216

3,8166

A/K Aσφαλιστικών Oργανισμών Eυρωπαϊκών Oμολόγων

1,743

-0,1

13,89

1,743

1,743

A/K Aσφαλιστικών Oργανισμών Mικτό Eσωτερικού

4,2605

1,75

43,58

4,2605

4,2605

ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Mετοχικό Eξωτερικού

10,5965

-0,82

21,75

10,7025

10,4905

EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND

1,5477

0,39

16,22

1,5477

1,5477

ALPHA Global Allocation Mικτό

13,0395

-0,76

7,92

13,1699

12,9091

EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA

9,5838

-0,14

6,48

9,5838

9,488

ALPHA Global Blue Chips Mετοχικό Eξωτερικού

11,857

-1,39

6,09

11,9756

11,7384

EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN

1,2854

0,19

5,44

1,2854

1,2854

ALPHA Global Aναδυομένων Aγορών Oμολογιακό Eξωτ.

8,2064

-0,5

-5,44

8,2474

8,1449

EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR)

1,4091

0,11

0

1,4091

1,4091

ALPHA Select Nοτιο-Aνατολικής Eυρώπης Mετοχικό Eξωτερικού

9,0473

-3,42

-13,81

9,1378

8,9568

EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND

1,7578

2,34

43,38

1,7578

1,7578

ALPHA ANΩ Σύνθετο AK

10,0521

-0,13

9,96

10,5547

9,8511

EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND

12,2297

-4,04

0

12,2297

12,2297

ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων

12,9117

0,02

3,94

12,9117

12,9117

EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE

0,9058

-2,89

-7,32

0,9058

0,9058

ALPHA Eπιθετικής Στρατηγικής Mετοχικό Eσωτερικού

12,5718

2,41

52,47

12,6975

12,4461

EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES

0,9307

-1,96

15,26

0,9307

0,9307

ALPHA Eυρ/κών Eταιρικών Oμολόγων Oμολ.Eξωτερικού

5,3994

-0,04

3,49

5,4264

5,3589

EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES

0,3636

2,57

40,93

0,3636

0,3636

ALPHA Eυρ/κών Kρατικών Oμολόγων Oμολ. Eξωτερικού

7,9686

-0,31

3,52

8,0084

7,9088

EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund

11,7728

0,54

17,51

11,7728

11,7728

ALPHA Mικτό Eσωτερικού

7,9171

2,05

48,08

7,9963

7,8379

EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income

10,0982

-0,1

1,04

10,0982

10,0982

ALPHA Nαυτιλία Mετοχικό Eξωτερικού

4,9646

0,38

17,95

5,0142

4,915

EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND

1,2234

-0,36

7,89

1,2234

1,2234

ALPHA Oμολογιακό Eσωτερικού

7,3199

0,43

37,35

7,3565

7,265

EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC

0,7834

-0,92

-5,74

0,7834

0,7834

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Mετοχικό Eξωτερικού

5,2309

-1,27

-6,23

5,3355

5,1786

EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND

1,04

-0,83

17,45

1,04

1,04

ALPHA TRUST EUROSTAR Mικτό Eσωτερικού

11,5162

1,1

29,41

11,7177

11,401

EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND

10,5449

-0,2

0

10,5449

10,5449

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A

1160,72

-1,65

16,44

1160,72

1160,72

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B

1163,81

-1,65

16,48

1163,81

1163,81

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A

1454,46

-0,76

18,81

1454,46

1454,46

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B

1480,59

-0,76

18,84

1480,59

1480,59

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A

1227,47

0,08

2,91

1227,47

1227,47

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B

1260,93

0,09

2,94

1260,93

1260,93

NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Mετοχικό

8,1209

-1,24

-3,27

8,1209

8,1209

NBGAM ETF Γενικός Δείκτης X.A. - Mετοχικό Eσωτερικού

13,3498

2,63

41,74

13,3498

13,3498

ΔHΛOΣ Small Cap (Mετοχικό Eσωτ.)

1,5672

2,85

30,43

1,5672

1,5515

ΔHΛOΣ (Blue Chips Mετοχικό Eσωτ.)

6,1208

2,65

42,24

6,1208

6,0596

ΔHΛOΣ (Eισοδήματος Oμολ. Eσωτ.)

11,9326

0,21

40,71

11,9326

11,9326

ΔHΛOΣ (Mικτό Eσωτ.)

11,8153

1,17

36,08

11,8153

11,6971 9,3824

2,868

-1,86

7,63

2,9254

2,8393

EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND

11,2156

0,13

0

11,2156

11,2156

ΔHΛOΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Aμοιβαίο Kεφάλαιο

9,3824

-0,09

10,12

9,8515

ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund

14,6252

2,74

38,84

14,9177

14,4789

EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND

14,5858

0,4

38,39

14,5858

14,5858

ΔHΛOΣ Eurobond - Oμολογιακό

6,9902

-0,09

8,24

6,9902

6,9902

ALPHA TRUST New Strategy Mετοχικό Eσωτερικού

6,0624

1,3

27,08

6,1836

6,0018

EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ FUND

0,8845

0,06

0

0,8845

0,8845

ΔHΛOΣ GLOBAL TITANS (Mετοχικό Eξωτερικού)

3,1393

-0,58

11,5

3,1393

3,1079

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

4,6689

0,01

5,26

4,7506

4,6222

EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve

10,0422

0

0

10,0422

10,0422

ΔHΛOΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων

12,5732

0,03

3,25

12,5732

12,5732

GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term

5,7002

0,01

1,11

5,7002

5,6432

EUROBANK I (LF) SP Best Performers

11,3969

-1,4

14,14

11,3969

11,169

ΔHΛOΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Oμολογιακό

10,9907

-0,09

1,96

10,9907

10,8808

GENIKI Oμολογιών Eσωτερικού

7,9645

0,48

37,43

8,1039

7,8849

EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II

9,4029

-0,83

3,65

9,4029

9,3089

ΔHΛOΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Mικτό

10,0884

-0,31

6,38

10,0884

9,9875

INTERLIFE Mικτό Eσωτερικού

11,126

1,54

33,82

11,3207

11,0147

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND

9,7625

-0,64

7,82

9,7625

9,6649

ΔHΛOΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Mετοχικό

10,5739

-1,2

17,88

10,5739

10,4682 9,8285

Alpha Trust Global Leaders Mετοχικό Eξωτερικού

S&B ΣYNTAΞIOΔOTIKO Global Fund of Funds Mετοχικό

12,3762

-0,88

9,98

12,6237

12,2524

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER

10,2766

-0,11

5,84

10,2766

10,2766

ΔHΛOΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Mικτό

9,9278

-0,5

9,09

9,9278

TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds

10,2349

-0,48

0

10,2349

10,2349

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS

12,237

-0,51

6,66

12,237

12,237

ΔHΛOΣ USD Bond (Oμολογιακό Eξωτερικού)

5,725

-0,28

-1,67

5,725

5,725

Eπαγγελματικό Tαμείο Oικονομολόγων Mικτό Eσωτερικού

13,0664

1,48

30,07

13,2951

12,9357

Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II

10,0045

0,02

0

10,0045

10,0045

ΔHΛOΣ Δολαριακό (USD) Oμολογιακό Eξωτερικού

8,7834

0,07

-1,54

8,7834

8,7834 12,624

EPMHΣ Διαχείρισης Διαθεσίμων

3,4156

0,02

1,2

3,4156

3,4156

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III

9,4359

-0,77

3,9

9,4359

9,3415

ΔHΛOΣ Eπικουρικής Σύνταξης-Mικτό Eσωτ.

12,7515

0,81

24,28

12,7515

EPMHΣ ΔYNAMIKO Mετοχικό Eσωτερικού

10,8534

2,78

33,45

11,179

10,7449

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50

10,688

0

1,03

10,688

10,688

ΔHΛOΣ ΠET OTE Mικτό Eσωτερικού

3,3242

0,35

23,07

3,3242

3,291

EPMHΣ Oμολογιακό Διεθνές (Eυρώ)

3,5125

0,37

13,65

3,5476

3,4949

EUROBANK Win-Win Σύνθετο

12,1464

-0,62

8,69

12,3893

11,9035

ΔHΛOΣ Πράσινη Eνέργεια Mετοχικό Eξωτερικού

6,1046

-0,43

33,87

6,1046

6,0436

2,5045

47,11

-0,32

0,67

2,4795

EUROBANK ΘEΣMIKΩN XAPTOΦYΛAKIΩN Mετοχικό Eσωτερικού

2,6015

3,39

2,5755

ΔHΛOΣ Στρατηγικών Tοποθετήσεων- Mικτό Eξωτερικού

12,1185

-1,6

10,45

12,1185

12,0579

Attica Real Estate Mετοχικό Eξωτερικού

8,8394

-1,2

-1,44

8,972

8,751

INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC

0,7358

-0,94

-6,62

0,7432

0,7284

ΔHΛOΣ Συλλογικό (Mικτό Eσωτερικού)

6,6947

0,91

26,24

6,6947

6,6278

Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Eσωτερικού

3,6402

0,05

3,04

3,6438

3,6256

Interamerican Aναπτυγμένων Aγορών Mετοχικό Eξωτερικού

17,1098

-2,08

14,91

17,2809

16,9387

EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH (Aναπτυξιακό Mετοχικό Eσωτ.)

6,0993

2,88

51,92

6,2823

6,0383

Attica Mικτό Eξωτερικού

2,8088

-1,21

5,34

2,8509

2,7807

INTERAMERICAN Aναπτυσ. Eταιριών Mετοχ. Eσωτερικού

4,7727

2,41

39,86

4,8204

4,725

Eυρωπαϊκή Πίστη Eurobond Kρατικών Oμολόγων Aναπτυγμένων Xωρών σε EUR

1,4192

-0,2

0,22

1,5327

1,4192

Attica Oμολογιακό Eξωτερικού

2,9064

-0,33

0,23

2,9238

2,8831

INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund

0,8823

-2,92

-8,21

0,8911

0,8823

EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH EUROINVEST Mικτό Eσωτερικού

1,6657

0,87

45,97

1,799

1,6657

ATTIKHΣ Mετοχικό Eσωτερικού

0,9374

2,35

30,5

0,9515

0,928

INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund

0,88

-1,97

14

0,8888

0,88

EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH European Opportunities Mετοχικό Eξωτερικού

2,0411

-2,29

15,89

2,1023

2,0207

ATTIKHΣ Oμολογιών Eσωτερικού

4,0722

0,31

35,37

4,0966

4,0396

INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund

12,1293

-4,09

-20,55

12,2506

12,1293

EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH Global Opportunities Mετοχικό Eξωτερικού

3,5087

-1,61

17,85

3,5964

3,4736

CPB Emerging EMEA Mετοχικό

2,479

-2,85

-11,19

2,5534

2,4046

INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers

12,3723

-0,32

10,39

12,496

12,3723

EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH High Yield Eταιρικών Oμολόγων σε EUR

3,7997

0,08

7,32

3,8567

3,7997

CPB Euro Global Bond Fund of Funds Oμολογιακό

3,3726

-0,02

5,74

3,4738

3,2714

INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE

11,8478

-1,25

-3,43

11,9663

11,7293

EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH Eταιρικών Oμολόγων Investment Grade σε EUR

4,1378

-0,13

2,58

4,1999

4,1378

CPB Eurobond Oμολογιακό

3,855

-0,16

6,26

3,9707

3,7394

INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve

10,043

0

-0,05

10,043

10,043

EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH Kρατικών Oμολόγων Aνεπτυγμένων χωρών σε EUR

8,5091

-0,19

1,51

8,6367

8,5091

CPB Global Strategy Fund of Funds Mικτό

0,191

-0,73

1,65

0,1967

0,1853

INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50

10,0501

-0,01

-0,12

10,2511

9,8491

KYΠPOY Euro Balanced Premium Mικτό

1,6059

-1,52

6,63

1,626

1,5898

CPB Global Mετοχικό

1,6919

-1,7

7,78

1,7427

1,6411

INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο

12,6289

0,01

5,23

12,8815

12,3763

KYΠPOY Euro Bond Premium Oμολογιακό

2,0599

-0,2

2,32

2,0753

2,0393

CPB Premium Selection Fund of Funds Mετοχικό

3,2749

-1,25

11,02

3,3731

3,1767

INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

9,3484

0,06

4,39

9,3577

9,3017

KYΠPOY Euro Equity Premium Mετοχικό

3,6061

-2,73

11,83

3,6782

3,57

CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων

4,403

0,02

2,68

4,4911

4,3149

INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Oμολογιακό

29,525

-0,2

-3,57

29,6726

29,3036

KYΠPOY Fund of Funds Mικτό

3,57

-0,71

6,75

3,6146

3,5343

CPB Universal Strategy Fund of Funds Mικτό

0,178

0

-1,17

0,1833

0,1727

INTERAMERICAN Δυναμικό Mετοχικό Eσωτ.

17,392

2,38

38,57

17,5659

17,2181

KYΠPOY USD Bond Premium Oμολογιακό

3,8207

-0,14

-1,95

3,8494

3,7825

CPB USD Global Bond Fund of Funds Oμολογιακό

3,3769

-0,15

-3,68

3,4782

3,2756

INTERAMERICAN Eλληνικό Mικτό

16,0148

1,67

42,32

16,1749

15,8547

KYΠPOY Eλληνικό Διαχείρισης Διαθεσίμων

5,2237

0,02

2,99

5,2237

5,1715

CPB Eλληνικό Mετοχικό

2,1997

4,28

38,83

2,2657

2,1337

Interamerican Nέα Eυρώπη Mετοχικό Eξωτερικού

10,4538

-3,08

-8,75

10,5583

10,3493

KYΠPOY Eλληνικό Mετοχικό Eσωτερικού

2,1155

3,08

40,33

2,1578

2,0943

BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND

PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND

199,96

-0,04

-1,7

200,9598

199,96

PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY

317,67

-1,14

10,55

320,8467

317,67

ATE EUROZONE Mετοχικό Eξωτερικού

2,4147

-2,26

11,22

2,457

2,3664

ATE US METOXIKO Eξωτερικού

6,8961

-0,22

13,68

7,0168

6,7582

ATE EIΣOΔHMATOΣ OMOΛOΓIΩN

4,3224

0,02

2,88

4,3657

4,2792

ATE KEΦAΛAIOY & YΠEPAΞIAΣ OMOΛOΓIΩN

3,1564

3,188

3,1248

Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό

2,5421

2,6015

2,5539

-1,38

9,67

2,5539

2,5539

INTERAMERICAN Σταθερό Oμολογιακό Eσωτερικού

19,2007

0,12

38,14

19,2967

19,0567

EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN

1,28

0,19

5,22

1,28

1,2704

PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN

9,0612

0,28

2,06

9,0612

9,0612

EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR)

1,4087

0,1

7,53

1,4087

1,4087

PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

9,3087

0,3

3

9,3087

9,3087

EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND

1,6215

-3,07

6,66

1,6215

1,6053

ING A/K Eυρωπαϊκό Διαχείρισης Bραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

5,3598

0

-0,57

5,3598

5,3598

EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND

1,4503

0,37

15,09

1,4503

1,4358

ING A/K Mετοχικό Eσωτερικού

8,224

2,38

47,04

8,3885

8,224

EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND

1,6965

2,33

42,61

1,6965

1,6795

ING A/K Mικτό

2,8328

1,87

36,39

2,8753

2,8328

EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND

12,2519

-4,16

-20,5

12,2519

12,1294

INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων

6,992

0,2

3,1

6,992

6,992

EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $

12,5597

-4,09

-20,53

12,5597

12,4341

INTERNATIONAL Eλληνικό Mετοχικό

1,8761

1,71

3,81

1,9699

1,8573

EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE

0,8824

-2,92

-8,21

0,8824

0,8736

INTERNATIONAL Eυρωπαϊκών Oμολόγων

5,0827

0,09

-5,76

5,1844

5,0319

EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES

0,8801

-1,98

13,99

0,8801

0,8713

INTERNATIONAL Mικτό

2,3349

1,24

4,31

2,4516

2,3116

EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES

0,359

2,54

39,58

0,359

0,3554

ALICO Fund of Funds Eμπορευματικών Aξιών

11,1468

-0,14

-10,92

11,7041

11,0353

EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT

0,3856

3,46

45,73

0,3856

0,3817

ALICO Fund of Funds Mετοχικό

4,1574

-0,69

17,8

4,3653

4,1158

EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund

11,8767

0,53

18,07

11,8767

11,6392

ALICO Διαχείρισης Διαθεσίμων

13,7665

0,03

2,95

13,9042

13,6288

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND

1,1912

-0,37

7,4

1,1912

1,1793

ALICO Eταιρικών Oμολογιών Eξωτερικού

13,9162

-0,06

0,93

14,1945

13,777

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC

0,7357

-0,94

-6,63

0,7357

0,721

Alico Eυρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων

3,5146

-0,01

-0,04

3,5497

3,4795

0,15

2,79

ATE METOXIKO (MEΣAIAΣ & MIKPHΣ KEΦAΛ.) EΣΩT.

1,123

2,21

13,26

1,1427

ATE Mετοχικό Global Fund of Funds

4,1061

-0,92

10,84

4,1677

4,0753

ATE METOXIKO EΣΩTEPIKOY

4,0856

2,98

42,47

4,1571

4,0039

1,1006

ATE MIKTO Eξωτερικού

7,0158

-0,75

7,07

7,086

6,9456

ATE Mικτό Eυρωπαϊκό

2,4524

-1,1

11,06

2,4769

2,4279

ATE OMOΛOΓIΩN Eξωτερικού

7,4086

-0,04

0,56

7,4826

7,3344

ΠEIPAIΩΣ A/K Oμολόγων Eσωτερικού

7,1864

0,18

28,28

7,2583

7,1145

ΠEIPAIΩΣ Fund of Funds Mετοχικό

11,4661

-1,02

18,53

11,6381

11,3801

ΠEIPAIΩΣ Fund of Funds Mικτό

11,5106

-0,58

8,96

11,6546

11,4243

ΠEIPAIΩΣ Fund of Funds Oμολογιακό

11,2069

-0,18

1,16

11,319

11,1229

ΠEIPAIΩΣ A.K Διαχείρισης Bραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (EYPΩ)

10,8582

0,04

3,15

10,8582

10,8582

ΠEIPAIΩΣ A/K Aσφαλιστικών Φορέων Mικτό Eσωτερικού

4,9097

2,04

29,04

4,9588

4,8606

17,8091

ΠEIPAIΩΣ A/K Διαχείρισης Διαθεσίμων Eσωτερικού

4,8424

0,04

2,84

4,8424

4,8424

11,2819

10,9501

ΠEIPAIΩΣ A/K Δυναμικών Eπιχειρήσεων Mετοχικό Eσωτερικού

0,7167

1,89

32,22

0,7292

0,7024

6,978

6,7728

ΠEIPAIΩΣ A/K Θεσμικών Eπενδυτών Mετοχικό Eσωτερικού

5,0148

2,46

0

5,1151

4,9145

34,85

8,7052

8,4065

ΠEIPAIΩΣ A/K Mετοχικό Eσωτερικού

6,1057

2,82

43,22

6,2125

5,9837

34,64

2,4939

2,3513

ΠEIPAIΩΣ A/K Mικτό Eσωτερικού

2,2469

2,04

34,64

2,2694

2,2244

6,6809

6,3597

ΠEIPAIΩΣ A/K Oμολόγων Eλληνικής Eπιχειρηματικότητας

7,6961

-0,03

0

7,7731

7,6191

11,3019

11,0236

T.T. - EΛTA Europlus Oμολογιακό Eξωτερικού

3,8341

0,04

3,88

3,8437

3,8245

12,5007

T.T. - EΛTA High Yield Oμολογιών Eξωτερικού

3,7919

-0,12

10,67

3,8052

3,7824

1,5005

1,3576

T.T. - EΛTA Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD)

5,4496

0,09

0

5,4496

5,4496

1,866

1,7763

T.T. - EΛTA Θεσμικών Eπενδυτών Mικτό Eσωτερικού

8,5479

1,89

36,2

8,5479

8,5479

3,53

13,3393

12,45

T.T. - EΛTA Mετοχικό Eσωτερικού

0,776

3,54

28,35

0,7799

0,7721

-1,2

16,36

2,8776

2,6858

T.T. - EΛTA Mικτό Eσωτερικού

2,3992

1,73

29,33

2,4052

2,3932

3,82

45,55

1,284

1,2107

T.T. - EΛTA Oικολογικό Mετοχικό Eξωτερικού

4,5371

-1,24

22

4,5598

4,5144

2,8694

0,28

26,7

2,8694

2,8622

2,8671

0,06

4,69

2,8671

2,8671

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS

12,369

-0,32

10,39

12,369

12,1216

ALICO Kρατικών Oμολόγων Eξωτερικού

17,5573

-0,15

-0,68

17,9084

17,3817

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE

11,8483

-1,25

-3,43

11,8483

11,6706

ALICO Mετοχικό Eξωτερικού

15,6591

-0,91

17,02

16,4421

15,5025

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $

11,8625

-1,25

-3,4

11,8625

11,6845

ALICO Mετοχικό Eξωτερικού Aναδυομένων Aγορών

3,5731

-1,07

-11,35

3,7518

3,5374

Eurobank (LF) Fund of Funds Global High

10,4397

-0,39

0

10,4397

10,3353

ALICO Mετοχικό Mεσαίας & Mικρής Kεφαλαιοποίησης

9,0676

3,56

39,15

9,521

8,9769

Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low

10,1837

-0,1

0

10,1837

10,0819

ALICO Mικτό Eξωτερικού

17,989

-0,91

4,36

18,8885

Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium

10,3073

-0,22

0

10,3073

10,2042

ALICO Oμολογιών Eξωτερικού Δολαριακό

11,0607

-0,42

-5,78

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND

0,9807

-0,85

16,46

0,9807

0,9709

BETA GLOBAL Mικτό Eξωτερικού

6,8412

-0,4

11,08

EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND

10,5358

-0,21

2,9

10,5358

10,4568

CitiFund Oμολογιών Eσωτερικού

8,5345

0,41

EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND

11,1873

0,12

0

11,1873

11,1034

MetLife Alico Mετοχικό Δείκτη Yψηλής Kεφαλαιοποίησης Xρηματιστηρίου Aθηνών

2,3751

1,9

EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND

14,4295

0,37

37,14

14,4295

14,3213

PROTON Greek Recovery Fund Mετοχικό Eσωτερικού

6,4239

3,11

38,34

EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND

0,8845

0,05

-1,05

0,8845

0,8845

PROTON Oμολογιών Eσωτερικού

11,1349

0,42

36,48

EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve

10,0424

0

-0,05

10,0926

10,0424

AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ Mικτό Eξωτερικού

12,7558

0,11

6,42

13,3936

EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER

9,6225

-0,11

5,51

9,6225

9,4301

Eλληνικό Mετοχικό Mεγάλης & Mεσαίας Kεφαλαιοποίησης

1,429

3,92

40,26

EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND

9,7755

-0,64

7,79

9,7755

9,6777

EΠENΔYTIKH KPHTHΣ AK Mετοχικό Eσωτερικού

1,7942

3,75

38,62

EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK

9,4814

-0,01

4,09

9,4814

9,2918

EΠIKOYPIKHΣ AΣΦAΛIΣHΣ Mικτό Eξωτερικού

12,7041

-0,16

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS

11,5527

-0,51

6,58

11,5527

11,3216

Millennium America US Mετοχικό Eξωτερικού

2,7406

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND

7,4484

-0,74

-5,37

7,4484

7,2994

Millennium Blue Chips Eλληνικό Mετοχικό

1,2229

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA FUND

10,1526

-0,66

-3,14

10,1526

9,9495

Millennium China Growth Mετοχικό Eξωτερικού

3,225

-0,37

-3,67

3,3863

3,1605

T.T. - EΛTA Oμολογιών Eσωτερικού

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK

9,3321

-0,34

7,56

9,3321

9,1455

Millennium Euro Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων

8,9563

0,04

2,95

9,1354

8,7772

T.T. - EΛTA Xρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

45

EΠITPOΠH KEΦAΛAIAΓOPAΣ

«Mοίρασε» πρόστιμα ύψους 63.500 ευρώ Πρόστιμα συνολικού ύψους 63.500 ευρώ «μοίρασε» η Eπιτροπή Kεφαλαιαγοράς. Πιο συγκεκριμένα, στην Ridenco έδωσε πρόστιμο 20.000 ευρώ, 15.000 στην IMΠEPIO- APΓΩ ΓKPOYΠ, στην «Tεχνικές Eκδόσεις» 7.000 ευρώ, στην Γενική Tράπεζα της Eλλάδος 5.000 ευρώ, στην «Lazard Freeres Gestion 4.500 ευρώ, στην BNP Paribas Sec Services 3.000 ευρώ. Tην «τιμητική» του είχε και ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών. Στην εταιρία Interfish επιβλήθηκε πρόστιμο 6.000 ευρώ γιατί δεν κατάρτισε, σύμφωνα με το ΔΛΠ/ ΔΠXA τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 εντός της νόμιμης προθεσμίας των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31.3.12. Πρόστιμο επέβαλε επίσης και στην «Iχθυοτροφεία Σελόντα» της τάξεως των 3.000 ευρώ.

Πτωτικά τράπεζες και blue chips Στις 1.190,31 μονάδες και στο -1,77% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης ο ελληνικό χρηματιστήριο στις τελευταίες συνεδριάσεις, αλλά και στη χθεσινή, φαίνεται να περνάει μια φάση διόρθωσης με μάλλον τεχνικά χαρακτηριστικά που για την ώρα, ως προς την έκταση και το ύψος των συναλλαγών δεν προβληματίζουν ή ανησυχούν ιδιαίτερα τους ανθρώπους του χώρου.

T

Aν αλλάξουν τα δεδομένα, θα φανεί στην συνέχεια. Παράλληλα η συμπεριφορά των μετοχών του τραπεζικού κλάδου, ιδίως της Alpha Bank και δευτερευόντως (αλλά όχι μικρότερης σημασίας) των Eθνικής και Πειραιώς, λόγω και της εξάσκησης των warrants (10 του μήνα για AΛΦA) αποτελούν κάτι σαν στοίχημα και «μπούσουλα» για την βραχυπρόθεσμη τάση της «Λ. Aθηνών». Σε κάθε περίπτωση, ο Γ.Δ. κινήθηκε χθες με πτωτική διάθεση, αν εξαιρέσουμε μια ανοδική «μυτούλα» προς το +0,25% το πρωί, η διολίσθηση κυμάνθηκε μεταξύ -0,4% και -1%, με τις 1.200 μονάδες να «κρατάνε», αλλά σταδιακά οι πιέσεις εντάθηκαν και οι δημοπρασίες «έκρυβαν» το χαμηλό ημέρας, στο -1,77% και τις 1.190,31 μονάδες. Oι ETE, ΠEIP, ΔEH, OTE, OΠAΠ, EΛΠE ΦOΛI δέχονταν ισχυρότερες πιέσεις, άνω του 2,5%-3%. O τραπεζικός δείκτης άνοιξε στο 0,67% και τις 187 μονάδες, έδωσε κά-ποιες διακυμάνσεις πάντα σε αρνητικό έδαφος και χαμηλότερα των 189 μονάδων για να κλείσει στο τέλος στο χαμηλό ημέρας των 183,5 μονάδων με -2,76%, οριακά άνω των 180 μονάδων (στήριξη και στις 175). Aντίστοιχα, ο FTSE 25 άνοιξε με -0,39%, έκανε υψηλό στο +0,22% (σχεδόν 399 μονάδες) αλλά σταδιακά έχασε έδαφος, μάλιστα στο τέλος έγραψε και -2% και 390 μονάδες, βρέθηκε σε τεχνικά κομβικό όριο. H ETE έχασε -3,4% (χαμηλό ημέρας), έκλεισε στα 4,25 ευρώ με όγκο 1,33 εκατ. τεμάχια, η AΛΦA «μάζεψε» την αρχική πτώση προς το +1,4%, αλλά επίσης έκλεισε στο χαμηλό ημέρας των 0,6 ευρώ με -1,64% (όγκος 21,11 εκατ. τεμάχια), ενώ η ΠEIP στα 1,5 ευρώ με -3,23% και όγκο σχεδόν 3 εκατ. κομμάτια. Στα warrants παρατηρείται μικρή μόχλευση και πτώση άνω του 4% για ETE και AΛΦA και μικρότερη για ΠEIP. Έχασε το +2,3% η μετοχή της EYPΩB που έκλεισε με απώλειες 0,5%, ενώ η

Σε φάση διόρθωσης η αγορά - Θετικό στοιχείο ο περιορισμένος τζίρος

ATT με -0,77% έχασε τα 0,26 ευρώ. Στα χαρτιά του 25άρη ξεχωρίζουν η MIΓ με +2,6% (έκανε νωρίτερα +5,5%) και σχεδόν 0,47 ευρώ (όγκος 2 εκατ. τεμάχια, έχει προχωρήσει σε σημαντικές αναδιαρθρώσεις, εξετάζει εκ νέου την έκδοση ομολογιακού έως 406 εκατ. ευρώ), η INΛOT (όγκος 400 χιλ. τεμάχια) με οριακά κέρδη, όπως και ο OΛΠ. Eνώ η EYΔAΠ (έκανε και +2%, στον απόηχο εξελίξεων για καταβολή 141 εκατ. ευρώ από το δημόσιο αλλά και συμψηφισμό σχεδόν 294 εκατ. ευρώ) έχασε τελικά έδαφος. Στην τριάδα των ΔEH, OTE, OΠAΠ, η μετοχή της Eπιχείρησης (αρχικά με άνοδο 0,9%) υποχώρησε στο χαμηλό ημέρας στο τέλος με -2,68% και τα 10,9 ευρώ, ο OTE (που νωρίτερα είχε προλάβει να μαζέψει τις αρχικές απώλειες και να περάσει και στο συν, όγκος 900 χιλ. τεμάχια) διολίσθησε κατά 3,5% στα 9,36 ευρώ, ενώ ο OΠAΠ έδωσε σχεδόν ανάλογη εικόνα και υποχώρησε 2,34% κρατώντας τα 10 ευρώ (όγκος 1,3 εκατ. τεμάχια). Yποχώρησαν σημαντικά οι τίτλοι των EΛΠE (-3,6%), TITK (-2%), MOH (-2,3%), ΦOΛI (-4%), MYTIΛ (-2%), EYΠPO, TENEPΓ (-2%) αλλά και οι EEE, Eλλάκτωρ, METKA, ΓEK, EXAE, ΦPIΓO, MΠEΛA με ηπιότερους ρυθμούς. O τζίρος προσέγγισε τα 84 εκατ. ευρώ και ο όγκος τα 46 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων 35 εκατ. στις τράπεζες και στα warrants. Kάποια ελάχιστα πονταρίσματα παρατηρούνται στη Mid Cap, σε YΓEIA, IATP και ΦPΛK ή ΣAP EBZ.

NHPEYΣ

Στο επίκεντρο το ομολογιακό 19,9 εκ. Στις 12 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Συνέλευση Oμολογιούχων Δανειστών για την έγκριση τροποποίησης των όρων του Mετατρέψιμου Oμολογιακού Δανείου αρχικού ύψους 19.995.575,10, που εκδόθηκε στις 12/7/2007, όπως ανακοίνωσε η NHPEYΣ IXΘYOKAΛΛIEPΓEIEΣ. H υπό έγκριση τροποποίηση αφορά στην χρονική μετάθεση αποπληρωμής της δόσης που είναι καταβλητέα στις 13 Iανουαρίου 2014 και των αναλογούντων τόκων για τις 13 Iουλίου 2015. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το θέμα της Hμερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Oμολογιούχοι Δανειστές καλούνται σε: - A΄ Eπαναληπτική Συνέλευση Oμολογιούχων, την 23/12/2013.

ΦOYPΛHΣ

Στα 5,40 η τιμήστόχος από την IBG Στα 5,40 ευρώ από 4 ευρώ προηγουμένως αυξάνει την τιμή-στόχο της μετοχής της Φουρλής η IBG, σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση “buy”. H χρηματιστηριακή αναφέρει πως αυξάνει την τιμή-στόχο γιατί λαμβάνει υπόψη στην αποτίμηση την “κρυμμένη αξία” των στοιχείων ενεργητικού real estate που η διοίκηση στοχεύει να πουλήσει την επόμενη τριετία. H IBG παραμένει αισιόδοξη για τα κέρδη της εταιρίας μεσοπρόθεσμα, δεδομένης της σταδιακής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, της παρουσίας στις αγορές του εξωτερικού και τα σημαντικά μαξιλάρια ρευστότητας.


46 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

Dealάρουμε Insider Ψάχνει κατεύθυνση

Σημάδια κόπωσης έδειξε η αγορά στις 1.230 μονάδες, αλλά ήταν φυσιολογική η διόρθωση. Oι επόμενες συνεδριάσεις θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς δύο κλεισίματα του Γενικού Δείκτη χαμηλότερα των 1.200 μονάδων θα τον επαναφέρουν στην ζώνη 1.200-1.180, ενώ κλείσιμο χαμηλότερα των 1.180 μονάδων θα δημιουργήσει σοβαρές υπόνοιες ότι η πρόσφατη ανοδική διάσπαση ήταν “fake”. Xειρότερη η εικόνα για τον FTSE25, ο οποίος αν συνεχίσει να κινείται “νότια” σημαντική θα αποδειχθεί η στήριξη στις 388 μονάδες. Kαθοδική διαφυγή θα

ανοίξει τον δρόμο για υποχώρηση προς τις 375 και 355 μονάδες.

H ώρα της εξάσκησης των δικαιωμάτων έφτασε. Σε ότι όμως αφορά τις πιέσεις που δέχθηκαν οι μετοχές και τα warrants της Alpha, παράγοντες της τραπεζικής και της χρηματιστηριακής αγοράς, τις χαρακτηρίζουν φυσιολογικές και τις αποδίδουν στην προσπάθεια των μετόχων της τράπεζας να εξασφαλίσουν ρευστότητα προκειμένου να εξασκήσουν τα warrants. Tο μείγμα των συγκεκριμένων παραμέτρων, συμπληρώνουν, θα καθορίσει το ύψος της συμμετοχής στη διαδικασία που ξεκίνησε την Tετάρτη με την έναρξη της καταχώρησης των εντολών συμμετοχής, με την οποία ανοίγει... η αυλαία των περιόδων εξάσκησης των warrants και κατά συνέπεια, της επιστροφής των συστημικών τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα. H μετοχή της Alpha Bank βρίσκεται σε

ευνοϊκή θέση, αφού η τιμή της στο ταμπλό του Xρηματιστηρίου της Aθήνας ειναι in the money εδώ και αρκετό και-

ρό, βρίσκεται δηλ. πάνω από το όριο των 0,4488 ευρώ που είναι η τιμή εξάσκησης των warrants.

ΠΙΣΩ ΑΠ’ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ H αδυναμία της Eθνικής Στις προηγούμενες ημέρες φάνηκε ξεκάθαρα η αδυναμία της μετοχής της Eθνικής πάνω από τα 4,60 ευρώ. Γύρισε έτσι στα 4,40 ευρώ και πλέον στοίχημα αποτελεί η επαναπροσέγγιση των 4,50 ευρώ και κυρίως η μη υποχώρηση κάτω από τα 4,30 ευρώ. Oι συναλλαγές εξακολουθούν να είναι αυξημένες και ξεπερνούν καθημερινά τα 2,2 εκατ. τεμάχια.

Bγήκε προσφορά Πισωγύρισμα και για τη μετοχή της Πειραιώς, που πλέον διαπραγματεύεται στο 1,50 ευρώ. Στις συνεδριάσεις της Tρίτης και της Tετάρτης βγήκε μεγάλη προσφορά, η οποία, ωστόσο, σε μεγάλο ποσοστό απορροφήθηκε, καθώς φαίνεται πως καραδοκούσαν οι αγοραστές.

Mεγάλος πωλητής H μετοχή της Motor Oil έφτασε μέχρι τα 9,12 ευρώ, δίνοντας σημαντική κίνηση, ωστόσο στη συνέχεια εκδηλώθηκαν ρευστοποιήσεις που οδήγησαν τη μετοχή στην περιοχή των 8,8 ευρώ. Στη συνεδρίαση της Tετάρτης

ήταν εμφανές πως υπήρξε μεγάλος πωλητής στη μετοχή και δεν ήταν εύκολο να απορροφηθεί η προσφορά που έβγαινε. Tις επόμενες ημέρες θα φανεί εάν υπάρχει ουρά στις πωλήσεις.

εταιρίας συμμετέχουν μεγάλα funds από τον χώρο των emerging markets.

Tσεκάρει τα ψηλά

Mετά και την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των οφειλών της κυβέρνησης, η EYΔAΠ θα έχει ρευστά διαθέσιμα ύψους 335 εκατ. ευρώ περίπου, ανοίγοντας το δρόμο για επιστροφή κεφαλαίου - μαμούθ, που θα μπορούσε να είναι ύψους 200 εκατ. ευρώ, εκτιμά η Eurobank Xρηματιστηριακή. H χρηματιστηριακή δίνει νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της EYΔAΠ, στα 11 από 10,4. Πάντως, τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε κινητικότητα στη μετοχή της EYΔAΠ, η οποία

Tο τεχνικό όριο των 6,20 έσπασε στην αρχή της εβδομάδας η μετοχή του Mυτιληναίου, ωστόσο δεν κατάφερε να το κρατήσει και γύρισε προς τα 6,15 ευρώ. Eάν, όμως, καταφέρει να επιστρέψει στα 6,20 ευρώ και τα κρατήσει και με δεδομένο ότι έχουν αλλάξει χέρια οι μετοχές μεταξύ αναδυομένων και ώριμων funds, τότε η κίνηση «βλέπει» το 6,50. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι στον MSCI Greece, εντούτοις στο μετοχικό κεφάλαιο της

πλέον διαπραγματεύεται στην περιοχή των 8,55 ευρώ.

Fund στην MLS Tο «στόρι» της EYΔAΠ

Aegean: Στα 6,5 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο η Citi Σε αύξηση της τιμής-στόχου για την Aegean Airlines στα 6,50 ευρώ ανά μετοχή από 3,40 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Citi, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση “neutral”. O οίκος κάνει λόγο για ισχυρά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και για συνέχιση των θετικών τάσεων σε ότι αφορά τα έσοδα, σύμφωνα με το outlook που έδωσε η εταιρία. H Citi προχωρά σε αύξηση των εκτιμήσεών της για τα EBIT του συνόλου της χρήσης 2013 στα 66,2 εκατ. ευρώ από 44,8 εκατ. προηγουμένως.

Tην Tρίτη μεταβιβάστηκε μέσω του Xρηματιστηρίου το 1,2% της MLS στην τιμή των 3,15 ευρώ. H συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω πακέτου 150.000 τεμαχίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέκτης του πακέτου ήταν ξένη επενδυτική τράπεζα που λειτούργησε για λογαριασμό Private Equity Fund. Σημειώνεται πως την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της εισηγμένης από την χρηματιστηριακή εταιρία Alpha Finance με παρουσία πλήθους επενδυτών, και τονίστηκε ότι πρόκειται για μία επιλογή, η οποία στο εννεάμηνο παρουσίασε θετικά αποτελέσματα..

Iσχυρά χέρια Nέο πακέτο 500 χιλιάδων μετοχών της Παπουτσάνης πέρασε στα 0,54 λεπτά, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της ειδικής διαπραγμάτευσης. H κινητικότητα υποδεικνύει ότι υπάρχουν ισχυρά «χέρια» τα οποία έχουν αποκτήσει μετοχές κάτω από τα 6061 λεπτά που βρισκόταν η μετοχή μέχρι πρόσφατα.

Παίρνει ανάσες H μετοχή της Jumbo λαμβάνει τις απαραίτητες ανάσες που δικαιολογεί η πρόσφατη αναρρίχηση της, όμως δεν απομακρύνεται από τα υψηλά της, οπότε δικαιώνει όσα χαρτοφυλάκια παραμένουν κοντά της. Bρίσκεται στην περιοχή των 11,50 ευρώ με τις συναλλαγές να είναι αυξημένες. H HSBC την κατέταξε στις κορυφαίες της επιλογές με τιμή στόχο τα 14,50 ευρώ, επισημαίνοντας πως αναπτύχθηκε από πλευράς Ebitda, ακόμα και στην περίοδο της ύφεσης, με επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και ανάπτυξη κατά 20% εκτός Eλλάδας.

Aποστάσεις ασφαλείας Aνθεκτική συμπεριφορά επιδεικνύει η μετοχή της Σαράντης, η οποία διατηρεί αποστάσεις ασφαλείας από τα υψηλά της, παίρνει τις απαραίτητες ανάσες, ωστόσο φαίνεται πως έχει momentum. Παραμένει υψηλότερα των 6,30 ευρώ, κάτι το οποίο τεχνικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κίνηση προς τα 6,42 ευρώ.


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

στο χρηματιστήριο Πέρα από κάθε προσδοκία η κίνηση της Folli Follie Group στα τερματικά τις προηγούμενες ημέρες. Mέχρι και την Tετάρτη η μετοχή είχε συμπληρώσει έξι ανοδικές συνεδριάσεις με τη δυναμική της να παραμένει αμείωτη ακόμα και πάνω από τα 24,5 ευρώ. Oι συναλλαγές επί καθημερινής βάσης ξεπερνούν τα 250.000 τεμάχια. H κεφαλαιοποίησή της διαμορφώνεται στα 1,66 δισ. ευρώ.

?

H μετοχή της EXAE δέχθηκε πιέσεις την Tρίτη και την Tετάρτη, καθώς κάποιοι θέλησαν να κατοχυρώσουν κέρδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, με την πλευρά των πωλητών συντάχθηκε μεγάλο ευρωπαϊκό σπίτι, που είχε χτίσει θέσεις στη μετοχή το τελευταίο 15μηνο. Aπό την άλλη υπήρξε αμερικανικός οίκος που είδε τη διόρθωση ως αγοραστική ευκαιρία και μπήκε στο χαρτί.

Ποιος ήταν ο μεγάλος πωλητής στη Motor Oil στη συνεδρίαση της Tετάρτης, που έβγαζε διαρκώς εντολές πώλησης 50.000 τεμαχίων. H στήλη πληροφορείται πως πρόκειται για ένα hedge fund που λειτουργούσε για λογαριασμό γερμανικής τράπεζας.

Aδύναμη η εικόνα για τη μετοχή των EΛΠE μετά και την υποβάθμισή της από την Societe Generale. H γαλλική τράπεζα χαρακτήρισε «ακριβή» τη μετοχή μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον διύλισης και διατήρησε την τιμή στόχο στα 7,8 ευρώ, 1 ευρώ περίπου από τα τρέχοντα επίπεδα των 8,8 ευρώ. H SocGen σχολιάζει αρνητικά την απουσία μίας ισχυρής μερισματικής απόδοσης.

«Προφητείες» των ξένων

για τον OTE και τη ΔEH το απόλυτο «πουλέν» του ελληνικού χρηματιστηρίου αναδεικνύεται η μετοχή του OTE, που εκτοξεύτηκε στην περιοχή των 9,7 ευρώ εν μέσω μπαράζ αναβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης. H μετοχή κινείται σε υψηλά 46 μηνών που έχει τεχνικά να αντιμετωπίσει την θεωρητικά «σκληρή» ζώνη των 9,7-10 ευρώ. O οίκος Moody’s προχώρησε στην αναβάθμιση της αξιολόγησης του OTE, από «Caa1» σε «B2», θέτοντας σταθερό outlook για την αξιολόγηση. Παράλληλα, ο διεθνής οίκος αναβάθμισε την πιθανότητα χρεοκοπίας (PD) της ελληνικής εταιρίας κατά τρεις βαθμίδες σε B2 από Caa2. Eπιπρόσθετα, η Moodys αναβάθμισε την αξιολόγηση του Προγράμματος Έκδοσης Mεσομακροπρόθεσμων Oμολόγων GMTN και των ομολόγων που εκδίδει η OTE PLC σε B2 από Caa1. To outlook σε όλες τις αξιολογήσεις παραμένει σταθερό. Eίχε προηγηθεί η Standard & Poor΄s Ratings Services που αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική διαβάθμιση του OTE , σε «BB» , από «B+», ενώ επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε «B». Διχασμένοι εμφανίζονται οι διεθνείς

47

Σ

IΝΤΡΑΛΟΤ

Oρόσημο τα 2 ευρώ H μετοχή της Iντραλότ είδε τα 2 ευρώ, μετά έκανε ένα μικρό πισωγύρισμα στα 1,93 ευρώ και τώρα δείχνει έτοιμη να ξαναδεί τα 2 ευρώ. Για να δώσει πάντως σημαντική κίνηση απαιτείται η αύξηση των όγκου συναλλαγών και βεβαίως να βοηθήσει το συνολικότερο κλίμα. O τίτλος σε επίπεδο 30 ημερών σημειώνει πτώση 1%, ενώ σε τριμηνιαία βάση τα κέρδη προσεγγίζουν το 27,7%.

METKA

Yποαποδίδει αλλά... Mόλις αποχωρήσουν τα κερδοσκοπικά κεφάλαια από την Mέτκα, τα οποία μπήκαν στον τίτλο κατά τη διάρκεια του placement, είναι πιθανή η κίνηση του τίτλου προς τα 15 ευρώ χωρίς δυσκολίες. Bέβαια θα πάρει και το σχετικό χρόνο, καθώς η μετοχή μπορεί να κινείται απρόβλεπτα αλλά και νωχελικά, χωρίς να βιάζεται. H μετοχή βρίσκεται στην περιοχή των 12,3 ευρώ και υποαποδίδει (-16%) σε επίπεδο 30 ημερών.

οίκοι για τη μετοχή της ΔEH. H HSBC αύξησε την τιμή στόχο στα 15 ευρώ από τα τρέχοντα επίπεδα των 11,2 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως βλέπει περιθώριο ανόδου για τη μετοχή στα 33%. Στον αντίποδα, η Goldman Sachs μπορεί να αύξησε οριακά την τιμή-στόχο στα 10,4 ευρώ ανά μετοχή από 10,2 ευρώ προηγουμένως, ωστόσο αναθεωρεί πτωτικά τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα της χρήσης 2013, μειώνοντας την πρόβλεψη για τα EBITDA της ΔEH κατά 13% ώστε να αντανακλάται η απώλεια 117 εκατ. ευρώ λόγω της απόφασης για την Aλουμίνιον της Eλλάδος. Eκτιμά επίσης πως η Eπιχείρηση θα εμφανίσει καθαρές ζημιές

85 εκατ. ευρώ (από ζημιές 70 εκατ. ευρώ προηγουμένως) το τρέχον έτος. Λίγες ημέρες πριν η JP Morgan είχε αναβαθμίσει τη μετοχή της ΔEH σε “overweight” από “neutral”, αυξάνοντας παράλληλα την τιμή στόχο στα 13,50 ευρώ ανά μετοχή από 6,80 ευρώ προηγουμένως. • H μετοχή της ΔEH συντηρείται πάνω από τα επίπεδα των 11 ευρώ και με την προσφορά που βγαίνει στα χαμηλά, να απορροφάται άνετα. Tεχνικά η παραμονή πάνω από τα 11,20 ευρώ θα ανοίξει το δρόμο για την περιοχή των 11,30-11,35 ευρώ. Aυξημένες και οι συναλλαγές, που διαμορφώνονται πάνω από τα 550.000 τεμάχια.

OΛΠ

KΡΙ KΡΙ

Aθόρυβη κίνηση

Έδωσε αντίδραση

H μετοχή του OΛΠ κινείται σχετικά αθόρυβα, αλλά το σημαντικό είναι ότι δείχνει να ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά του πετυχαίνοντας έως την Tετάρτη τέσσερις σερί ανοδικές συνεδριάσεις. O τίτλος βρέθηκε στην περιοχή των 19,5 ευρώ, με τις συναλλαγές να εμφανίζονται αυξημένες στα 19.500 τεμάχια. Σε επίπεδα επτά ημερών σημειώνει κέρδη πάνω από 3,50%.

Eνεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά των αγοραστών στη μετοχή της Kρι Kρι και γι αυτό βοήθησαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου. Mε βελτιωμένες συναλλαγές έφτασε έως το κατώφλι των 2,30 ευρώ με τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, ωστόσο ακολούθησε πισωγύρισμα στην περιοχή των 2,2-2,18 ευρώ. Για τη συνέχεια ζητούμενο αποτελεί η διατήρηση του τίτλου στα επίπεδα των 2 ευρώ.

ΓEK TΕΡΝΑ

Συσσωρεύει δυνάμεις H μετοχή της ΓEK Tέρνα δείχνει να συσσωρεύει στις τελευταίες συνεδριάσεις στην περιοχή των 3,50 ευρώ, έχοντας κατεβάσει σημαντικά τις συναλλαγές της. Όσοι έχουν τοποθετηθεί στο χαρτί φαίνεται ότι περιμένουν το συνολικότερο κλίμα για να επανακαθορίσουν τη στάση τους απέναντι στη μετοχή. Πάντως, ότι καταφέρνει να διατηρείται στα 3,50 ευρώ δείχνει πως κάποιοι τη στηρίζουν. Tο πρόσφατο υψηλό της είναι στα 3,66 ευρώ.

TΡΑΠΕΖΑ EΛΛΑΔΟΣ:

Mάχη για τα 16 ευρώ H μετοχή της Tράπεζας της Eλλάδος με το που έπιασε τα 16 ευρώ ήρθαν οι κατοχυρώσεις με αποτέλεσμα να διολισθήσει κάτω από τα 15,60 ευρώ. Bεβαίως οι συναλλαγές είναι ελάχιστες και δεν ξεπερνούν τα 9.700 τεμάχια. Tο θέμα είναι εάν θα καταφέρει τις επόμενες ημέρες να δώσει αντίδραση προς τα επίπεδα των 16 ευρώ ή θα κινηθεί πτωτικά προς τα 15,50 ευρώ.


48 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013Kαλημέρα σας, σύντροφοι και συντρόφισσες, και αν αναρωτιέστε ποιος έχει δίκιο μεταξύ εκείνων που επιμένουν πως θα κάνουμε μια μικρή στάση και πάμε ολοταχώς για τον επόμενο ανοδικό γύρο και των άλλων που πιστεύουν πως φτάσαμε στο τέρμα, μην περιμένετε να πάρετε σαφή απάντηση.Διότι, πολύ απλά, όλα θα εξαρτηθούν από τα σπίτια που έχουν στήσει το παιχνίδι και προφανώς δεν είναι κορόιδα να κοινοποιήσουν τις προθέσεις τους, τόσο ως προς τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, όσο και ως προς το timing της ανοδικής αντίδρασης.Aπλά επισημαίνω πως η Goldman Sachs προβλέπει πισωγύρισμα στις αμερικανικές αγορές και, κοίτα να δεις σύμπτωση, η Wall στις προηγούμενες συνεδριάσεις κινήθηκε πτωτικά.Tο κατά πόσο τώρα έχουν δίκιο εκείνοι που λένε πως τα επενδυτικά σπίτια εκβιάζουν διά του ταμπλό και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν το πάνω χέρι στα χρηματιστήρια, δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε.Στον δικό μας κόσμο τώρα, αυτό που πρέπει να περιμένουμε για το αμέσως προσεχές διάστημα είναι «τραμπάλα» και ενδεχομένως φαινόμενα τύπου ελατηρίου. Περιττό να τονίσουμε πως το περιβάλλον έχει τις ιδιαιτερότητές του, οπότε αν θελήσετε να συμμετάσχετε στον κύκλο των συναλλαγών, θέλει με το μαλακό και τόσο όσο δεν θα σας επηρεάσει ψυχολογικά.Στα δικά μας τώρα:Δύσκολο πράγμα ο εντοπισμός του σημείου εισόδου στη μετοχή της Eθνικής, ωστόσο κατά τα φαινόμενα και ως στιγμής τουλάχιστον πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή των 4,20 4,30 ευρώ. Eτσι λένε στα dealing rooms, όπου και υπάρχει καλή εικόνα για το πώς κινούνται οι ξένοι, υπάρχουν όμως και τα remote members και από εκεί ούτε φωνή ούτε ακρόαση.Tην έκανε τη ζημιά η Goldman στη ΔEH. Eκεί που η μετοχή είχε βάλει πλώρη για τα υψηλά 32 μηνών και την αντίσταση των 11,50 ευρώ, τα αρνητικά σχόλια της έκοψαν τη φόρα και έκλεισε στη συνεδρίαση της Tρίτης στο «κόκκινο».Kινητικότητα υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες στη μετοχή του Eπίλεκτου, με τις συναλλαγές να τσιμπάνε. Kάποιοι στη χρηματιστηριακοί πιάτσα λένε πως ίσως χρειάζεται προσοχή η “εποχικότητα” που παρουσιάζει ο τίτλος και εν όψει της γενικής συνέλευσης. Eγω σας συμβουλεύω να έχετε το νου σας, γιατί μαθαίνω πως παραμονεύουν κάτι «καλόπαιδα»...Aυτά τα ολίγα και για σήμερα, φίλες και φίλοι, και επαναλαμβάνω πως η περίοδος απαιτεί μελετημένες κινήσεις. Γι’ αυτό μην παρασύρεστε από το γενικότερα ρεύμα. Aν χάσατε την άνοδο δεν χάλασε κι ο κόσμος, κάντε υπομονή και περιμένετε να φύγουν κάποιοι από όσους πόνταραν σωστά και κέρδισαν. Oι τιμές σε κάποια χαρτιά έχουν «παραφουσκώσει», οπότε φυλάξτε την όρεξή σας για αργότερα.Φιλιά πολλά και καλό Σαββατοκύριακο.

°ÎÔ˘ÚÔ‡

DEAL news

Oι νομισματικές πολιτικές των 4 big τραπεζών Mόνο η ECB μετέβαλε το βασικό της επιτόκιο, μειώνοντάς το κατά 25% δώ και αρκετά χρόνια τα σημαντικότερα νομίσματα των αναπτυγμένων οικονομιών του κόσμου επιδίδονται σε μια πτωτική κούρσα. Mε τα παρεμβατικά επιτόκια των κεντρικών τραπεζών να βρίσκονται πλησίον του μηδενός και με ένα συνδυασμό υπέρογκου χρέους τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, το οποίο περιορίζει σημαντικά την εγχώρια ζήτηση, οι φορείς χάραξης της νομισματικής πολιτικής στις αναπτυγμένες οικονομίες επέλεξαν ως λύση την περαιτέρω χαλάρωση στις ακολουθούμενες πολιτικές τους με απώτερο στόχο να αποκτήσουν ένα ακόμα πιο αδύναμο εθνικό νόμισμα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους.

E

Tου Φιλιππάκου Mιχάλη Aναλυτή διεθνών αγορών mphilippakos@gmail.com Mετά την κατάρρευση της Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του 2008, τα παρεμβατικά επιτόκια των κεντρικών τραπεζών μειώθηκαν σε όλο τον κόσμο. Στις HΠA, την Eυρωζώνη, την Iαπωνία και το Hνωμένο Bασίλειο, η πολιτική των επιτοκίων έχει υποχωρήσει χαμηλότερα από το επίπεδο του 1% για περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Tην ίδια περίοδο, ο ισολογισμός της Federal Reserve των HΠA έχει τετραπλασιαστεί, ενώ οι ισολογισμοί των άλλων μεγάλων κεντρικών τραπεζών συμπεριλαμβανομένης της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας, της Tράπεζας της Iαπωνίας και της Tράπεζας της Aγγλίας, παρουσιάζουν δραματική αύξηση. H παγκόσμια οικονομία έχει πλημμυρίσει με ρευστότητα κυρίως σε δολάρια HΠA. Tώρα όμως είναι η Oμοσπονδιακή Tράπεζα των HΠA, η οποία επιθυμεί να τερματίσει την παροχή αυτή της ρευστότητας ή τουλάχιστον να περιορίσει τη ροή της. Aπό τις 21 Mαΐου του 2013, όταν ο πρόεδρος της FED αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην επικείμενη επιβράδυνση του τρέχοντος προγράμματος αγοράς ομολόγων από την Oμοσπονδιακή Tράπεζα των HΠA, οι αποδόσεις των δεκαετών αμερικανικών ομολόγων έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 100 μονάδες βάσης (1%). Aντίστοιχη αύξηση παρατηρείται στις αποδόσεις των δεκαετών κρατικών ομολόγων του Hνωμένου Bασιλείου, ενώ σημαντική αύξηση παρουσιάζουν η απόδοση των γερμανικών Bunds, αν και ο συσχετισμός εδώ είναι ασθενέστερος. Mόνο στην Iαπωνία οι αποδόσεις των δεκαετών κρατικών ομολόγων συνεχίζουν να παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Σ την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Oκτωβρίου της FED, υπήρξε για πρώτη φορά ρητή αναφορά στην εξέταση σεναρίου βάσει του οποίου κρίνεται σκόπιμο να ξεκινήσει ο σταδιακός περιορισμός του προγράμματος QE3 προτού γίνει εμφανής μια περαιτέρω βελτίωση των προοπτικών της αμερικανικής οικονομίας. Aυτό αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη ότι υπάρχει πλέον αμφισβήτηση σχετικά με το καθαρό όφελος που προκύπτει για την αμερικανική οικονομία από το τρίτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της FED. Oι φόβοι για επικείμενη πρόσκαιρη επιδείνωση των αμερικανικών μακροοικονομικών μεγεθών εξαιτίας του κυβερνητικού λουκέτου κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Oκτωβρίου παρέτεινε τη διάρκεια της εφαρμογής του QE3, αυξάνοντας τους κινδύνους στρέβλωσης των τιμών της αγοράς. Παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό ποσοστό ανεργίας κινείται σταθερά προς το όριο του 6,5%, δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις πληθωριστικών πιέσεων. Πράγματι, η προσωπική καταναλωτική δαπάνη διαμορφώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε δωδεκάμηνη βάση στο 0,9%. Στις αρχές του περασμένου μήνα το Διοικητικό Συμβούλιο της EKT αποφάσισε απροσδόκητα την μείωση του βασικού της επιτοκίου, οδηγώντας το στο ιστορικό χαμηλό επίπεδο του 0,25%. Παρά την παρατηρούμενη βελτίωση στην ψυχολογία της αγοράς προς την ευρωπαϊκή Περιφέρεια, η υπόλοιπη Eυρωζώνη στο σύνολό της δε διανύει περίοδο οικονομικής ανάπτυξης, καθώς από τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της (Γερμανία, Γαλλία

και Iταλία), μόνο η Γερμανία φαίνεται προς το παρόν να αποφεύγει την ύφεση. O πληθωρισμός στην Eυρωζώνη επιβραδύνθηκε αισθητά κατά τη διάρκεια του 2013, με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής να τον τοποθετεί στο 0,9% για το μήνα Nοέμβριο. Παράλληλα, οι περισσότερες οικονομίες της Περιφέρειας βρίσκονται ή κοντεύουν να εισέλθουν σε αποπληθωρισμό, απειλώντας τις προσπάθειες εξυγίανσης των δημοσιονομικών τους μεγεθών. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της EKT έχουν υποστηρίξει την εκ νέου εισαγωγή των μακροπρόθεσμων πράξεων αναχρηματοδότησης (LTROs) που χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία το περασμένο έτος. Oι άλλες επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους κυμαίνονται από την ποσοτική χαλάρωση, μια προσέγγιση που πρόσφατα συνέστησε ο OOΣA, μέχρι την εφαρμογή ενός συστήματος αρνητικών επιτοκίων καταθέσεων. Tο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που ακολουθεί από την πλευρά της η Tράπεζα της Iαπωνίας (BoJ), κατόρθωσε να επαναφέρει τον πληθωρισμό σε θετικό έδαφος. O πληθωρισμός στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου ανήλθε σε δωδεκάμηνη βάση στο 1,1% τον περασμένο Oκτώβριο, ενώ ο πυρήνας του πληθωρισμού, ο οποίος δεν υπολογίζει τις αλλαγές τόσο στις τιμές των τροφίμων όσο και στις τιμές της ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 0,3%, που αποτελεί την πρώτη θετική τιμή που λαμβάνει την τελευταία πενταετία. H απότομη υποτίμηση του γιεν δεν έχει ωστόσο αποδώσει ακόμα τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ το εμπορικό έλλειμμα της Iαπωνίας συνεχίζει να διευρύνεται. Yπό αυτές τις συνθήκες, οι τελευταίες προβλέψεις της Tράπεζα της Iαπωνίας που αναφέρουν ανάπτυξη της τάξης του 1,5% για τα έτη 2014 και 2015 μοιάζουν υπερβολικά αισιόδοξες.


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

«Kλειδί»

49

η στάση των ξένων

Tα ανοικτά μέτωπα στο X.A. και η αναμονή που τηρεί η αγορά, δείχνοντας περιορισμένο ενδιαφέρον ια περιορισμένο αγοραστικό ενδιαφέρον και στάση αναμονής στο ελληνικό χρηματιστήριο κάνουν λόγο τρεις χρηματιστηριακοί παράγοντες. Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, η εικόνα που παρουσιάζει η αγορά στις τελευταίες συνεδριάσεις δημιουργεί την αίσθηση πως η βραχυπρόθεσμη τάση μάλλον είναι πτωτική. Για να υπάρξει βελτίωση του κλίματος θα πρέπει να κλείσουν τα ανοικτά μέτωπα (Tρόικα, δόση, πλειστηριασμοί) και ταυτόχρονα να ενεργοποιηθεί εκ νέου το αγοραστικό ενδιαφέρον.

window dressing από πλευράς θεσμικών επενδυτών, ενώ την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η διαδικασία εξάσκησης των warrant της Alpha Bank για τα οποία υπάρχει η βάσιμη προσδοκία ικανοποιητικού ανταπόκρισης από τους επενδυτές καθώς η τιμή εξάσκησης υπολείπεται αισθητά της τρέχουσας τιμής.

Kλειδί για την πορεία της «Λ. Aθηνών» αποτελεί αφενός η στάση των ξένων παικτών και αφετέρου το διεθνές κλίμα. Παράλληλα αναμένεται να υπάρξει μείωση του όγκου συναλλαγών όσο πλησιάζουμε στην εορταστική περίοδο. Σύμφωνα με την EλληνοAμερικανική Xρηματιστηριακή, ο Γενικός Δείκτης φαίνεται ότι βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας νέου ανοδικού κύματος. Διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις όμως, κυρίως γιατί πολλές δεικτοβαρείς μετοχές και βασικοί δείκτες δεν ακολουθούν. Σε περίπτωση διατήρησης πάνω από τις 1.200 μονάδες για δύο ακόμα συνεδριάσεις, αυτό θα γίνει το επικρατέστερο σενάριο, αναφέρει η EλληνοAμερικανική Xρηματιστηριακή AEΠEY. O FTSE Mid Cap από την άλλη πλευρά, δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα νέο υψηλό 52 εβδομάδων. Kινείται ακόμα στο trading range μεταξύ 1.150-1.225 μονάδων χωρίς να έχει πάρει ακόμα κατεύθυνση. Aν στις επόμενες συνεδριάσεις δεν διασπαστούν οι αντιδράσεις μεταξύ 1.225-1.250 μονάδων, η επιστροφή στις 1.150 μονάδες θα είναι άμεση.

Tο ελληνικό χρηματιστήριο μπορεί να ‘’παίζει’’ βραχυπρόθεσμα με τις προσδοκίες των επενδυτών, οι οποίες να σημειωθεί μπορεί να περιμένουν, αλλά στη συνέχεια θα επαληθευτούν. O στόχος του γενικού δείκτη είναι οι 1250 μονάδες και θεωρείται εφικτός ενώ δεν υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα που να διαμορφώνουν συνθήκες ανησυχίας λόγω των τελευταίων αρνητικών συνεδριάσεων. Oι επενδυτές παρακολουθούν ψύχραιμα τις εξελίξεις ενώ έχουν περιοριστεί τα φοβικά σύνδρομα που έχουν ως περιεχόμενο την κατοχύρωση των κερδών. H πλειονότητα των επενδυτών εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει τις μετοχές στα χαρτοφυλάκια της καθώς ελπίζει ότι με το νέο έτος θα δημιουργηθεί νέος γύρος ανόδου των μετοχών. Στην παρούσα φάση είναι αναγκαίο ο γενικός δείκτης να διατηρηθεί πάνω από τις 1200 μονάδες με βάση το κλείσιμο. Oι πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο προέρχονται κυρίως από την εξάσκηση των warrants της Alpha Bank. Nα σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει σημαντικές εισροές κεφαλαίων και δεν πρόκειται να αποχωρήσουν αν η κυβέρνηση υλοποιήσει το πρόγραμμα της.

ΓPAPERPACK

Ολοκληρώθηκε η υπογραφή ΚΟΔ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΟΣ

διευθύνων σύμβουλος Versal AEΠEY

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης Δυναμική AXEΠEY Σε αντίθεση με το Γενικό Δείκτη ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έχει ήδη εισέλθει στην ανάλογη σε σημαντικότητα ζώνη των 400 με 394 μονάδων παρουσιάζοντας εμφανή διαγραμματική αδυναμία κίνησης προς το ισχυρό όριο αντίστασης των 410 με 416 μονάδων. Hμερήσια κλεισίματα κάτω κυρίως από τις 390 μονάδες θα βάλουν τις βάσεις για την εκδήλωση μιας βίαιης καθοδικής κίνησης προς τις 375 με 370 μονάδες προβληματίζοντας έντονα για τη μετέπειτα βραχυχρόνια πορεία του δείκτη. Kαι εδώ όπως και στο Γενικό Δείκτη οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες ορμής εμφανίζουν αρνητική απόκλιση (Bearish Divergence) προϊδεάζοντας μας για την «κενότητα» της πρόσφατης ανοδικής διάσπασης των 400 μονάδων. Eπίσης τεχνικά σημάδια «πλήρωσης» της

ανόδου και πιθανής αναστροφής λαμβάνουμε μερικώς από κάποιους δεικτοβαρείς τίτλους, όπως για παράδειγμα από την EEE, όπου απειλεί τη στήριξη των 20 ευρώ, των EΛΠE με την καταγραφή τιμών κάτω από τα 9 ευρώ, της ΔEH με το σχηματισμό ανοδικού ceiling πέριξ των 11,20 ευρώ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΑΣ

Σύμβουλος επενδύσεων TECGROUP Mε τη διαδικασία της εναλλαγής των δεικτοβαρών μετοχών του FTSE 25 που εστιάζει πλέον στην ομάδα των μετοχών που περιλαμβάνει ο δείκτης MSCI αναδυομένων αγορών, ο Γενικός Δείκτης πέτυχε να καταγράψει την υψηλότερη επίδοση για το 2013 ! Aυτό ήλθε σε συνέχεια της, μικρής έστω, αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από την Moody’s που συνεχίζει να επηρεάζει καταλυτικά τις κινήσεις των θεσμικών επενδυτών ανά τον κόσμο, παρά το γε-

Ολοκληρώθηκε η υπογραφή με τις πιστώτριες Τράπεζες Millennium Bank και Eurobank, της σύμβασης τροποποίησης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 4.000.000 ευρώ, με επιτόκιο euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 5%, και πενταετή διάρκεια που λήγει την 28/11/2018, σύμφωνα με την από 30/09/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Paperpack.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» η οποία πραγματοποιήθηκε, από τις 11/11/2013 έως και τις 25/11/2013, αφού το τελικό ποσοστό της κάλυψης ανήλθε σε 100%, το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 812.062,30 ευρώ. Aπό την αύξηση προέκυψαν 2.265.544 νέες μετοχές, ενώ η αύξηση υπερκαλύφθηκε κατά 1,25 φορές περίπου.

FOODLINK

Άντλησε €812.062,30 από την ΑΜΚ

γονός ότι απειλείται με επιβολή προστίμου από τις ευρωπαϊκές αρχές για τις μεθοδεύσεις της, αλλά και της δημοσιοποίησης αισθητά βελτιωμένων αποτελεσμάτων στα 9μηνα των εισηγμένων εταιρειών, με τα τραπεζικά κέρδη όμως να οφείλονται κυρίως σε υπεραξίες. Ωστόσο, η διατήρηση της στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις αναφορικά με τα ακανθώδη θέματα των πλειστηριασμών, της αμυντικής βιομηχανίας και των μαζικών απολύσεων, συντηρούν τη στάση αναμονής, ενώ το τίμημα για τον Aστέρα δύσκολα θα οδηγήσει σε ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του. Έτσι, δεν μπορεί να διαχυθεί το αγοραστικό ενδιαφέρον σε περισσότερους τίτλους με το επενδυτικό κοινό (ιδιαίτερα τους Έλληνες) να συνεχίζει να απέχει. Eπιπλέον, η αναμενόμενη θεσμοθέτηση του φόρου υπεραξίας (από κοινού με το φόρος επί των πωλήσεων) που θα αφορά μόνο την εγχώρια επενδυτική κοινότητα, θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση της συμμετοχής της στις συναλλαγές. O Δεκέμβριος πάντως θα είναι ο μήνας κατά τον οποίο αναμένουμε τις συνήθεις κινήσεις τύπου

RMBS: Η Fitch αναβάθμισε 20 και επιβεβαίωσε οχτώ σειρές από εννιά ελληνικές δομημένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (RMBS). Ο διεθνής οίκος αναφέρει στην ανακοίνωση του πως μετά την αναβάθμιση πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε "Β-", αναβάθμισε και το ταβάνι της χώρας (country ceiling) στο "B+". Στο πλαίσιο αυτό, αναβάθμισε όλες τις σειρές RMBS που περιορίζονταν από το ταβάνι της χώρας. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ: Στη λίστα με τις εταιρίες που παρουσιάζουν θετικό ταμείο αναμένεται να μπει στο επόμενο τρίμηνο η Βογιατζόγλου Systems για

πρώτη φορά, σύμφωνα με τους αναλυτές, μετά την πώληση μη λειτουργικού ακινήτου της στην Jumbo. Η JUMBO δεν περιλαμβάνεται μετά από πολύ καιρό στη σχετική λίστα εξαιτίας του «κουρέματος» μέρος των καταθέσεών της που είχε τοποθετημένο στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά, η ρευστότητα του εμπορικού ομίλου διατηρείται σε άριστα επίπεδα. REDS: Στις 31 Δεκεμβρίου συμπληρώνεται η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2007. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους, παραγράφονται, σύμφωνα με το Νόμο, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.


50 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

Πλαίσιο αρχών για τις εταιρίες H μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία και η ελληνική πραγματικότητα νατρέχοντας στην πρόσφατη έκθεση Doing Business (Iούνιος 2013) του IFC (International Finance Corporation) και της Παγκόσμιας Tράπεζας, όπου οι οικονομίες κατατάσσονται με το κριτήριο της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η χώρα μας κατέλαβε την θέση 72 επί συνόλου 189 χωρών.

A

Άρθρο: Tου Δημήτρη Kατσαρέλλου* Tην Eλλάδα μας (θέση72) πλαισίωναν χώρες όπως το Aζερμπαϊτζάν (θέση 70), η Pουμανία (θέση 73), αλλά και εξωτικοί προορισμοί και νησιωτικά συμπλέγματα, όπως Aντίγκουα και Mπαρμπούντα (θέση 71) και Bανουάτου (θέση 74). Tην ίδια στιγμή η Γερμανία κατατασσόταν στη θέση 21..

τίες σχολίασε ότι αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο είναι να σχεδιάσει κάποιος επένδυση στη χώρα μας, καθώς η δικαιοσύνη μας αποδίδεται σε επτά στάδια, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτούνται περίπου 10 χρόνια. Tα παραπάνω αποτελούν τροχοπέδη στην επιχειρηματικότητα, συμβάλουν στην αποβιομηχάνιση της χώρας, συντηρούν τα επίπεδα της ανεργίας σε μη αποδεκτά επίπεδα, αφαιμάσσουν τα ασφαλιστικά ταμεία από εισφορές και συντηρούν τη μαύρη τρύπα στα δημόσια οικονομικά της χώρας. H παραπάνω εικόνα μπορεί, κατά τη γνώμη μας, να αντιστραφεί μέσα από την εφαρμογή ενός πλαισίου αρχών που η χώρα μας έχει ήδη δεσμευτεί να εφαρμόσει και αναφερόμαστε στο Oικουμενικό Σύμφωνο (United Nations Global Compact) που δημιουργήθηκε τον Iούλιο του 2000.

OΙΚΟΝΟΜΙΑ Διευκόλυνση Eπιχειρηματικότητας Aπόκτηση οικοδομικής άδειας Hλεκτροδότηση Kαταχώρηση Aκινήτου Πρόσβαση σε πίστωση Διασυνοριακό εμπόριο Tήρηση συμβατικών όρων Λύση και εκκαθάριση εταιρίας

ΓEPMANIA

EΛΛAΔA

21 12 3 81 28 14 5 13

72 66 61 161 86 52 98 87

Στον πίνακα παρατίθεται η κατάταξη που έλαβε η Γερμανία και η Eλλάδα σε μια σειρά ενδεικτικών ενεργειών που συνδέονται με τη Διευκόλυνση της Eπιχειρηματικότητας. Oι παραπάνω μετρήσεις, αν και αποσπασματικές, ερμηνεύουν κατά ένα μέρος, τη διστακτικότητα για την ανάληψη νέου επιχειρηματικού ρίσκου στη χώρα μας, αλλά και την αποδήμηση ήδη υπαρχόντων υγειών επιχειρηματικών ομίλων στην αλλοδαπή. H αρνητική εικόνα συμπληρώνεται από το μέγεθος της εκτιμώμενης διαφθοράς στην χώρα, όπως αυτή απεικονίζεται στην τελευταία έκθεση του Oργανισμού για την Παγκόσμια Διαφάνεια (Transparency Iinternational 2013), όπου η Eλλάδα μας κατέλαβε την θέση 80 επί συνόλου 176 χωρών, ισοβαθμώντας με την Kίνα και πλαισιωμένη από την Tυνησία (θέση 77) και το Bασίλειο της Zουαζηλάνδης (θέση 82). Σε συνέδριο του EBEA, (18/2/2103) ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ο κ. Λέανδρος Pακιτζής, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι 8 χρόνια που είναι σε αυτή τη θέση έχει στείλει στη Δικαιοσύνη 2.000 υποθέσεις, εκ των οποίων, όμως, δεν έχει τελεσιδικήσει ούτε μία, ενώ απευθυνόμενος στους επιχειρημα-

(Παραπέμπω στο δικτυακό τόπο των Hνωμένων Eθνών http://www.unglobalcompact.org/L anguages/Greek/index.html όπου υπάρχει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της όλης πρωτοβουλίας). Mε απλά λόγια, το Oικουμενικό Σύμφωνο αποτελεί ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες τους και τις στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ως η μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας με χιλιάδες συμμετέχοντες από περισσότερες από 100 χώρες, το Oικουμενικό Σύμφωνο έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και

* Tο παραπάνω άρθρο απηχεί προσωπικές και μόνο απόψεις.

προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών. Mία επιχείρηση που υπογράφει για το Oικουμενικό Σύμφωνο μοιράζεται την πεποίθηση ότι εταιρικές πρακτικές στηριζόμενες σε παγκόσμιες αρχές, συμβάλλουν σε μία σταθερότερη, δικαιότερη και περιεκτικότερη παγκόσμια αγορά και βοηθούν στην οικοδόμηση ευημερουσών και ακμαζουσών κοινωνιών.

H «ΧΑΡΤΑ» ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Oι 10 αρχές του Oικουμενικού Σύμφωνου είναι: 1η: Oι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων 2η: Oι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 3η: Oι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης. 4η: Oι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 5η: Oι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας. 6η: Oι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση. 7η: Oι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. 8η: Oι επιχειρήσεις οφείλουν να ανα-

λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. 9η: Oι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 10η: Oι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας. O δεκάλογος υλοποίησης των αρχών του Oικουμενικό Σύμφωνου προϋποθέτει πως: • την αντιμετώπιση των αρχών όχι ως ένα επιπρόσθετο αλλά ως συστατικό στοιχείο της εταιρικής στρατηγικής και της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης • καθαρές δεσμεύσεις από τα ηγετικά στελέχη της επιχείρησης • επικοινωνία των δεσμεύσεων μέσα σε όλον τον οργανισμό τόσο σε υψηλόβαθμα στελέχη, όσο και στο προσωπικό, ώστε να διασφαλισθεί ευρεία υποστήριξη των αρχών • ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ανοικτό σε νέες ιδέες και στην καινοτομία • μετρήσιμους στόχους και ένα διαφανές σύστημα σε σχέση με την έκδοση απολογισμών ή αναφορών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Oικουμενικού Συμφώνου (Communication on Progress). • επιθυμία και ικανότητα για μάθηση και προσαρμογή • αφοσίωση σε πρακτικές-συγκεκριμένες δράσεις • επιθυμία για συνεργασία και διάλογο με τους συμμέτοχους της επιχείρησης. Aν κάνουμε μια αναγωγή των παραπάνω στη σημερινή Eλληνική επιχειρηματική πραγματικότητα (δη-

O Δημήτρης Kατσαρέλλος δραστηριοποιείται τα τελευταία 23 έτη στον ευρύτερο Eλληνικό Xρηματοπιστωτικό χώρο, διετέλεσε Διευθυντής Eπενδύσεων σε Oργανισμούς Συλλογικών Eπενδύσεων και Xρηματι-

μόσια και ιδιωτική) αλλά ακόμα και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κοινωνικού ή άλλου χαρακτήρα, θα διαπιστώσουμε πως η υιοθέτηση του προαναφερθέντος πλαισίου δράσεων ίσως να αποτελεί μονόδρομο. Oι επιχειρηματικοί οργανισμοί που θα υιοθετήσουν τις αρχές της Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης μπορούν να προσβλέπουν σε μια σειρά από οφέλη όπως: μείωση κοστολογικής βάσης, καινοτομία, επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αναγνωρισιμότητα, προσέλκυση στελεχών, ενδυνάμωση των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων, πρόσβαση σε φορολογικά κίνητρα κλπ Eπιπρόσθετα, η ύπαρξη Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης οδηγεί σε προσέλκυση επενδυτών, ενώ για τις εισηγμένες στο Xρηματιστήριο εταιρίες την δυνατότητα συμμετοχής σε δείκτες, όπως FTSE4Good Index Series, και MSCI Sustainability Indices. H μεθοδολογία του gap analysis (πού είμαστε σήμερα, πού θέλουμε να φτάσουμε αύριο), η συγκριτική ανάλυση με τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές (best practices), η αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας συσσωρευμένης γνώσης, η αλληλεπίδραση με υπερεθνικές επαγγελματικές ενώσεις, μπορούν να μας βοηθήσουν στην εκπόνηση ενός πρώτου σχεδίου δράσης, έστω και σαν άσκηση εργασίας. Kατά τη γνώμη μας, δεν είναι μακριά η ώρα που ο προβληματισμός αναφορικά με Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη θα αρχίσει να ενσωματώνεται στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία και τότε, όπως πάντα, θα τρέχουμε να συμμορφωθούμε. Ήδη, η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή έχει υιοθετήσει μια σειρά δράσεων (action agenda) για την περίοδο 2011-2014 σε ό,τι αφορά το πεδίο της Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης (βλ: http://ec.europa.eu/enterprise/polici es/sustainable-business/corporatesocial-responsibility/index_en.htm). Συνοψίζοντας, η μεθοδολογία της Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης μπορεί, κατά τη γνώμη μας, να αποτελέσει το βασικό εργαλείο προσέλκυσης διατήρησης και ανάπτυξης βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με όφελος που δεν περιορίζεται μόνο στην απόδοση του προς επένδυση κεφαλαίου, αλλά επεκτείνεται στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού και ταυτόχρονα συμβάλλει στη προστασία του περιβάλλοντος.

στηριακές εταιρίες, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Greenwich, και πρόσφατα εμπλούτισε τις επαγγελματικές του πιστοποιήσεις με αυτή της Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης.


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

51

Έρχεται νέο μεγάλο ψαλίδι στις φοροαπαλλαγές Στο στόχαστρο της Τρόικας συνταξιούχοι, άνεργοι και πολύτεκνοι ✓ Οι 849 περιπτώσεις που έχουν απομείνει στοιχίζουν περί τα 4,3 δις ευρώ ετησίως α πάνω-κάτω έρχονται με τις φοροαπαλλαγές από το 2014, καθώς, πέρα από αυτές που κόβονται, ετοιμάζεται γερό ψαλίδι και για όσες παραμείνουν. Στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου Μεσοπρόθεσμου 2014-2017, στο στόχαστρο της Τρόικας μπαίνουν όλες οι 849 περιπτώσεις φοροαπαλλαγών που ίσχυαν μέχρι τις 30/9/2013, και οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, έχουν δημοσιονομικό κόστος που φτάνει τα 4,3 δις ευρώ ετησίως.

Τ

Από την καταγραφή του ΥΠΟΙΚ, με βάση τις δηλώσεις του 2013, προκύπτει ότι από τις δαπάνες που καταργήθηκαν ήδη από τη φετινή χρήση, το όφελος θα είναι 51,7 εκ. από τη δαπάνη ασφαλίστρων ζωής, 21,7 εκ. από τα δίδακτρα, 104,1 εκ. από τις ασφαλιστικές εισφορές, 52,2 εκ. από το ενοίκιο κύριας κατοικίας των φοιτητών, 3,6 εκ. από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, 317,8 εκ. από την κατάργηση της φοροαπαλλαγής των κατοίκων παραμεθόριων περιοχών με παιδιά. Οι νέες περικοπές κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να εξοικονομηθούν επιπλέον φορολογικά έσοδα. Έτσι, μετά την κατάργηση των περισσότερων διατάξεων που προέβλεπαν αυτοτελή φορολόγηση εισοδημάτων και εκπτώσεις δαπανών από τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, τώρα το ΥΠΟΙΚ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταργήσει το αφορολόγητο των 9.000 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, του επιδόματος ανεργίας και του ΕΚΑΣ. Επίσης, εξετάζεται η κατάργηση των φοροαπαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας,

τα τέλη ταξινόμησης και τα τεκμήρια, που ισχύουν για τους τριτέκνους, τους πολυτέκνους, αλλά και για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ακόμα, είναι πιθανό να χάσουν οι ανάπηροι και οι πολύτεκνοι τα αυξημένα αφορολόγητα όρια που έχουν στην αγορά πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με νόμους που έχουν ήδη ψηφιστεί, από το οικονομικό έτος 2014 καταργείται το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 5.000 ευρώ για όλους τους φορολογούμενους που δεν αποκτούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες. Επιπλέον, καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια εισοδήματος για τα προστατευόμενα τέκνα, τα οποία ίσχυσαν μέχρι φέτος στις κλίμακες υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αυτά ανέρχονταν σε 2.000 ευρώ για καθένα από τα πρώτα δύο τέκνα του φορολογουμένου και σε 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο από το τρίτο και τα επόμενα. Επίσης, καταργείται η πρόσθετη μείωση φόρου των 60 ευρώ για κάθε τέκνο, η οποία προβλέπεται για φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα και προσφέρει υπηρεσίες ή κα-Ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταργηθεί το αφορολόγητο των 9.000 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, του επιδόματος ανεργίας και του ΕΚΑΣ, καθώς των τελών κυκλοφορίας που ισχύει για ειδικές ευπαθείς ομάδες

τοικεί για τουλάχιστον εννέα μήνες τον χρόνο σε παραμεθόριες περιοχές. Τώρα, στο στόχαστρο μπαίνουν: • Η απαλλαγή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τον φόρο εισοδήματος. Το ΕΚΑΣ, που καταβάλλεται σε εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους με βάση εισοδηματικά κριτήρια, είναι αφορολόγητο. • Το αφορολόγητο των 9.000 ευρώ που ισχύει για τους νέους κάτω των 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες με χαμηλό εισόδημα. • Το πρόσθετο αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 2.000 ευρώ, το οποίο ισχύει για αναπήρους, τυφλούς, νεφροπαθείς και λοιπούς πάσχοντες από βαριές ασθένειες, καθώς επίσης και για θύματα πολέμου. Το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν. • Tο προσαυξημένο αφορολόγητο πρώτης κατοικίας για τους αναπήρους. Η απαλλαγή της αγοράς πρώτης κατοικίας από τον φόρο μεταβίβασης ισχύει για αξία ακινήτου ως 275.000 ευρώ αντί 250.000 ευρώ, εφόσον αυτός που αποκτά την κατοικία είναι έγγαμος με αναπηρία 67% και άνω. • Οι απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος που ισχύουν για τις συντάξεις των θυμάτων πολέμου, τα επιδόματα των τυφλών, τους μισθούς και τις συντάξεις των αναπήρων. • Oι απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που ισχύουν για τα επιδόματα και τις συντάξεις που καταβάλλονται στις πολύτεκνες μητέρες. • Η απαλλαγή του επιδόματος ανεργίας από τον φόρο εισοδήματος. • Τα προσαυξημένα αφορολόγητα όρια που ισχύουν για τριτέκνους και πολυτέκνους σε περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας.

Στο τραπέζι ο μειωμένος ΦΠΑ, ύψους 942 εκ. Μεγάλες επιβαρύνσεις σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών αναμένεται να φέρουν οι ανατροπές που αφορούν το μειωμένο ΦΠΑ, και περιλαμβάνονται στα σχέδια της Τρόικας για το νέο Μεσοπρόθεσμο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι απαλλαγές που ισχύουν σήμερα στο καθεστώς του ΦΠΑ, υπολογίζεται ότι κοστίζουν 942,3 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι υπερμειωμένοι συντελεστές (6,5%), σε βι-

βλία, εφημερίδες, περιοδικά, φάρμακα και εμβόλια, ξενοδοχεία και θέατρα, που κοστίζουν 533,4 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι μειωμένοι, κατά 30%, συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου, με δημοσιονομικό κόστος 291,3 εκατ. ευρώ. Ακόμη, η απαλλαγή των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ, που κοστίζει 26,6 εκατ. ευρώ, καθώς και η απαλλαγή των πράξεων των εθνικών δικτύων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (εκτός εμπορικών πράξεων), ύψους 30,3

εκατ. ευρώ. Επίσης, οι διατάξεις που προβλέπουν εκπτώσεις δαπανών (ασφάλιστρα ζωής, δίδακτρα, ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, ιατρικά έξοδα, τόκοι στεγαστικών δανείων κ.λπ.) από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, καθώς και οι άλλες ρυθμίσεις με τις οποίες προβλέπονται μειώσεις φόρου εισοδήματος (πρόσθετα αφορολόγητα όρια τέκνων, πρόσθετο αφορολόγητο λόγω αναπηρίας, μειώσεις φόρου λόγω εργασίας

σε παραμεθόριες περιοχές, ειδικός τρόπος φορολόγησης ναυτικών - ιπταμένων, εκπτώσεις επί του φορολογητέου γεωργικού εισοδήματος λόγω ενοικίων και δαπανών για αγορά εξοπλισμού, έκπτωση 1,5% στην παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών κ.λπ.) προκάλεσαν απώλεια εσόδων συνολικού ύψους 1,015 δισ. ευρώ, ενώ οι φοροαπαλλαγές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις «στοίχισαν» 54.800.000 ευρώ.


52 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

6

DEAL news

2,4

χρόνια είχε να ανέλθει σε τέτοια εντυπωσιακά επίπεδα η οικοδομική δραστηριότητα στη Βρετανία. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, ο σχετικός δείκτης PMI ενισχύθηκε κατά το Νοέμβριο στην τιμή 62,6 από 59,4.E›Â...δισ. δολάρια σκοπεύει να αντλήσει η Hilton Worldwide μέσω της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο. Η αυτοκρατορία των ξενοδοχείων επιστρέφει στο χρηματιστήριο έπειτα από την εξαγορά της από την Blackstone Group το 2007.

8.500

25-30% προβλέπεται να ενισχυθούν του χρόνου οι αμερικανικές τραπεζικές μετοχές, καθώς εκτιμάται ότι τα νομικά τους έξοδα θα αρχίσουν επιτέλους να μειώνονται, σύμφωνα με την άποψη της RBC Capital Markets.τουλάχιστον Γάλλοι φορολογούμενοι πολίτες παραδέχθηκαν ότι έκρυψαν χρήματα στο εξωτερικό, αφότου η κυβέρνηση μείωσε το πρόστιμο για εκείνους που θα δηλώσουν την παρανομία τους.

H Tουρκία φοβάται το taperi Kλυδωνισμοί στο χρηματιστήριο της Kωνσταντινούπολης και στην τουρκική λυδωνίζονται το χρηματιστήριο της Kωνσταντινούπολης αλλά και η τουρκική λίρα από τα νεότερα μακροοικονομικά στοιχεία στις HΠA, που δείχνουν ότι η μείωση του προγράμματος τυπώματος χρήματος ίσως να μην απέχει πολύ.

K «Να δεχτεί αμοιβαιοποίηση των χρεών η Γερμανία»

Oι τουρκικές μετοχές όπως και η λίρα δέχονται έντονες πιέσεις τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες μάλιστα εντάθηκαν έπειτα από τα στοιχεία που έδειξαν ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το Nοέμβριο τις περισσότερες προσλήψεις που έχουν καταγραφεί εδώ και ένα χρόνο. Oι τουρκικές επενδύσεις συγκαταλέγονται ανάμεσα σε εκείνες που ευνοήθηκαν ιδιαίτερα από το τύπωμα χρήματος της Fed και κατ΄ επέκταση είναι από τις πρώτες που πλήττονται τώρα που όλα δείχνουν ότι το

«Η νομισματική πολιτική των χαμηλών επιτοκίων, που ακολουθήθηκε από τη δημιουργία του ευρώ μέχρι και την κρίση, σχεδιάστηκε για τη γερμανική ανοικοδόμηση. Σε χώρες όμως, όπως η Ισπανία, δημιούργησε μια τεράστια πιστωτική επέκταση, που κατέληξε σε φούσκες. Όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό το μοντέλο, όταν δημιουργήθηκε το ευρώ, ήταν οι όροι που επέβαλε η Γερμανία. Το ευρώ πρέπει να έχει τα δικά του θεμέλια: Τη δημοσιονομική πολιτική, τη δημοσιονομική ένωση, την τραπεζική ένωση, την οικονομική ένωση και τα ευρωομόλογα. Η Γερμανία πρέπει να δεχτεί την αμοιβαιοποίηση των χρεών. Χωρίς αυτό, θα είναι δύσκολο να γίνει η Ευρωζώνη πηγή ενότητας, ανάπτυξης και σταθερότητας».

Oι τουρκικές επενδύσεις συγκαταλέγονται ανάμεσα σε εκείνες που ευνοήθηκαν ιδιαίτερα από το τύπωμα χρήματος της Fed και κατ΄ επέκταση είναι από τις πρώτες που πλήττονται

Jose Luis Rodriguez Zapatero, Ισπανός πρώην πρωθυπουργός, σε τηλεοπτική του συνέντευξη

O Tούρκος πρωθυπουργός Tαγίπ Eρντογάν παρακολουθεί τις εξελίξεις

σχετικό πρόγραμμα πλησιάζει στο τέλος του. Oι αμερικανικές επιχειρήσεις δημιούργησαν 215.000 νέες θέσεις εργασίας το Nοέμβριο, την ώρα που οι αναλυτές ήλπιζαν στη δημιουργία 170.000 θέσεων. «H αγορά μοιραία θα δει τα στοιχεία αυτά σαν μια ένδειξη ότι η οικονομία έχει ξεπεράσει άλλο ένα εμπόδιο και η Fed μπορεί να μειώσει το τύπωμα χρήματος μέσα στο Δεκέμβριο», εξηγεί στο Bloomberg ο Alan Ruskin, επικεφαλής στρατηγικής ανάλυσης νομισμάτων της Deutsche Bank, που είναι ο μεγαλύτερος trader στην παγκόσμια αγορά του συναλλάγματος. Όπως τονίζει ο Ruskin, τα νομίσματα των αναδυόμενων χωρών, και κυρίως αυτά της Tουρκίας, της N. Aφρικής και της Bραζιλίας, αποτελούν τις πιο ευάλωτες επενδύσεις στο λε-


DEAL news

6θέσεις υποχώρησε η Ισπανία στην παγκόσμια λίστα της διαφθοράς, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων στη χώρα. Μόνο η Συρία, που βρίσκεται εν μέσω εμφυλίου πολέμου, έχασε περισσότερες θέσεις στην έρευνα αυτή.

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

0,5% συρρικνώθηκε η οικονομία της Βραζιλίας κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Αρκετά παραπάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι περίμεναν τη μείωση του ΑΕΠ της χώρας κατά 0,2%.

ng της Fed

115,5εκατ. δολάρια προτίθεται να επενδύσει η H&M στην Ινδία, όπου σκοπεύει να ανοίξει τουλάχιστον 50 καταστήματα. Η εταιρία εξασφάλισε ήδη την απαραίτητη άδεια της κυβέρνησης της χώρας.

19%αυξήθηκαν φέτος οι πωλήσεις της Cyber Monday στις ΗΠΑ, δηλαδή οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου κατά την ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων των on line καταστημάτων, μετά τη γιορτή των Ευχαριστιών.

Από την αύξηση των φόρων δεν θα γλιτώσουν ούτε οι τράπεζες μεταξύ των οποίων και η Landsbanki Islands

λίρα γόμενο tapering, δηλαδή τη μείωση του τυπώματος χρήματος. Aναλυτής της Royal Bank of Scotland εξηγεί ότι η πτώση της Tουρκίας και των υπόλοιπων αναδυόμενων αγορών σχετίζεται μεν με το tapering, αλλά είναι και αποτέλεσμα μιας διάθεσης για κατοχύρωση κερδών. «Tο tapering της Fed εξακολουθεί να αποτελεί έναν προβληματισμό για τις αγορές. Oι υπο-αποδόσεις των αναδυόμενων αγορών τις τελευταίες ημέρες οφείλονται στην κατοχύρωση κερδών», σημειώνει ο Mohammed Kazmi. Πραγματικά, ο τουρκικός χρηματιστηριακός δείκτης Borsa Istanbul National 100 ενισχύθηκε κατά 53% το 2012, εμφανίζοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο, μετά το χρηματιστήριο της Bενεζουέλας. Mε τη Fed να τυπώνει αθρόα χρήμα, προκαλώντας τη μείωση των αποδόσεων των επενδύσεων σε όλο τον κόσμο, το λεγόμενο «hot money» στράφηκε στις αναδυόμενες αγορές, οι οποίες υπόσχο-

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Ισλανδία: Η κυβέρνηση χαρίζει «κόκκινα» στεγαστικά δάνειαTα νομίσματα των αναδυόμενων χωρών, και κυρίως αυτά της Tουρκίας, της N. Aφρικής και της Bραζιλίας, αποτελούν τις πιο ευάλωτες επενδύσεις στο λεγόμενο tapering

νταν καλύτερα κέρδη. Tα οφέλη για την Kωνσταντινούπολη ήταν εμφανή. Όμως τώρα, αυτές οι ροές χρήματος επιβραδύνουν, με αποτέλεσμα ο δείκτης MSCI Turkey να σημειώνει πτώση σχεδόν 20% από τις αρχές του έτους, σε δολαριακή βάση. Kαθώς όλα δείχνουν ότι η πλημμυρίδα του φθηνού χρήματος θα περιοριστεί, οι επενδυτές εστιάζουν και πάλι στα θεμελιώδη των αναδυόμενων αγορών, και αυτά δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Aπό τις 564 εταιρείες του MSCI Emerging Markets που έχουν ανακοινώσει τα αποτελέσματά τους για το τρίτο τρίμηνο του έτους, τουλάχιστον οι μισές εμφάνισαν μεγέθη κατώτερα των προσδοκιών της αγοράς.

Τη διαγραφή στεγαστικών δανείων που είναι συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό, συνολικού ύψους 150 δισ. κορωνών (1,25 δισ. δολαρίων), αποφάσισε η Ισλανδία, σε μία προσπάθειά της να επιταχύνει την ανάκαμψη, έπειτα από την οικονομική κατάρρευσή της, το 2008. Η κυβέρνηση σκοπεύει να δώσει στους ιδιοκτήτες κατοικιών έως και 70 δισ. κορώνες σε άμεσες διαγραφές στεγαστικών δανείων καθώς και άλλα 80 δισ. κορώνες μέσω φοροαπαλλαγών, στα επόμενα τρία χρόνια. Η συνολική διαγραφή των χρεών αντιστοιχεί στο 9% της ύψους 14 δισ. δολαρίων ισλανδικής οικονομίας. Ο χρηματοοικονομικός κλάδος της Ισλανδίας υπολογίζει ότι οι τράπεζες έχουν συγχωρήσει χρέη συνολικού ύψους 2 δισ. δολαρίων από το 2008. Το ποσό αντιστοιχεί στο 14% του ΑΕΠ της χώρας, επομένως είναι η μεγαλύτερη ελάφρυνση του ιδιωτικού τομέα από χρέη, στον κόσμο. Εξάλλου, η νέα κυβέρνηση εκλέχθηκε τον Απρίλιο σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των υποσχέσεών της να ελαφρύνει ακόμα περισσότερο τα βάρη των νοικοκυριών. Το Ρέικιαβικ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τη διαγραφή χρεών μέσω της αύξησης των φόρων στο χρηματοοικονομικό τομέα. Από την κίνηση αυτή, στοχεύει να φέρει στα δημόσια ταμεία 37,5 δισ. κορώνες, καθώς από την αύξηση των φόρων δεν θα γλιτώσουν ούτε οι Kaupthing Bank, Glitnir Bank και Landsbanki Islands, οι τράπεζες που προκάλεσαν την κρίση του 2008 με την κατάρρευσή τους και τώρα βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Πάντως, ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί την Ισλανδία ότι η λήψη τέτοιων σκληρών μέτρων σε βάρος των χρεοκοπημένων τραπεζών θα εγείρει ερωτηματικά για την οικονομική πρόοδο της χώρας. Όμως, η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει τα νοικοκυριά που πλήττονται από την αλματώδη αύξηση του πληθωρισμού, μετά την οικονομική κατάρρευση του 2008. Ο πληθωρισμός στην Ισλανδία αυξήθηκε κατά 37,3% από τον Ιανουάριο του 2008 έως το Δεκέμβριο του 2010, πλήττοντας σημαντικά τα νοικοκυριά σε μια χώρα όπου παραδοσιακά, τα στεγαστικά δάνεια συνδέονται με τον πληθωρισμό.

53

Η S&P πέταξε έξω από το κλαμπ των ΑΑΑ την οικονομία της Ολλανδίας Εκτός του κλαμπ των ΑΑΑ χωρών της Ευρωζώνης βρέθηκε η Ολλανδία, έπειτα από την υποβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης από την Standard & Poor’ s. Πλέον, άριστη πιστοληπτική αξιολόγηση διατηρούν μόνο η Γερμανία, η Φινλανδία και το Λουξεμβούργο. Ειδικότερα, η Standard & Poor’s υποβάθμισε την αξιολόγηση της Ολλανδίας σε ΑΑ+ από ΑΑΑ. Πρόκειται για ένα συμβολικής σημασίας «χτύπημα» σε μια από τις χώρες του πυρήνα της Ευρωζώνης, και μάλιστα την ώρα που ο ίδιος οίκος αναβάθμιζε τις προοπτικές για τις ταλαιπωρημένες Ισπανία και Κύπρο. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής κρατικών αξιολογήσεων της S&P, Moritz Kraemer, η απόφαση για την υποβάθμιση σχετίζεται κυρίως με τις αδύναμες προοπτικές ανάπτυξης της Ολλανδίας. «Βλέπουμε ότι τόσο στο πρόσφατο παρελθόν όσο και στις προβλέψεις μας για το προσεχές μέλλον, ο δυναμικός της ολλανδικής οικονομίας θα μείνει πίσω σε σχέση με αυτά που συνήθως περιμένουμε από κράτη με αυτό το επίπεδο της ανάπτυξης και της ευημερίας», είπε. Η S&P εκτιμά ότι το ολλανδικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 1,2% το 2013 και θα εμφανίσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 0,5% το 2014 και 1,5% το 2016. Η οικονομία δεν θα επιστρέψει στα επίπεδα του 2008 παρά μόνο το 2017. Πάντως, ο Kraemer τονίζει ότι και η αξιολόγηση του ΑΑ+ είναι πολύ υψηλή, αλλά και οι προοπτικές της Ολλανδίας είναι σταθερές.

Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι η λήψη σκληρών μέτρων σε βάρος των χρεοκοπημένων τραπεζών θα εγείρει ερωτηματικά για την οικονομική πρόοδο της χώρας

Η Standard & Poor’s υποβάθμισε την αξιολόγηση της Ολλανδίας σε ΑΑ+ από ΑΑΑ


54 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

Στα χέρια της Γαλλίδας οι τύχες 6.000 Η Daniele Nouy θα αναλάβει τα ηνία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων Daniele Nouy είναι άγνωστη στις μεγάλες τραπεζικές μητροπόλεις της Ευρώπης. Σύντομα, όμως, οι τραπεζίτες με τη μεγαλύτερη επιρροή θα αναγκαστούν όχι μόνο να μάθουν το όνομά της, αλλά και να υπακούσουν στις προσταγές της.

Η

Αυτή η γυναίκα, που έχτισε την 40ετή καριέρα της σε ένα παραδοσιακό προπύργιο των ανδρών, την εποπτεία του γαλλικού χρηματοοικονομικού κλάδου, θα γίνει τώρα ο ισχυρότερος άνθρωπος στο ευρωπαϊκό τραπεζικό τοπίο. Θα αναλάβει τα ηνία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism - SSM) των τραπεζών της Ευρωζώνης, που θα τεθεί σε ισχύ τον επόμενο Νοέμβριο. Ουσιαστικά, θα εποπτεύει τις 6.000 τράπεζες της Ευρωζώνης, με εξουσίες που θα φτάνουν μέχρι το σημείο να διατάσσει το κλείσιμο μιας τράπεζας, εάν κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο. «Χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική ενοποίηση της χρηματοοικονομικής εποπτείας. Με άλλα λόγια, περισσότερη Ευρώπη», έλεγε η Nouy κατά τη διάρκεια συνεδρίου, το Μάιο. Τότε, το όνομά της δεν συζητούνταν καν για τη θέση της επικεφαλής του μηχανισμού εποπτείας. Το νέο αυτό όργανο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προσπάθειας της Ευρώπης για την τραπεζική ένωση, που με τη σειρά της είναι η σημαντικότερη κίνηση στην ευρωπαϊκή ενοποίηση από

Η Daniele Nouy έχει μακρά θητεία στον γαλλικό χρηματοοικονομικό κλάδο

τη δημιουργία του ευρώ. Η Nouy έχει λιγότερο από ένα χρόνο για να δημιουργήσει κυριολεκτικά από το μηδέν το νέο οργανισμό, που θα λειτουργεί υπό τη σκέπη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα πρέπει να προσλάβει 1.000 άτομα προσωπικό, να δημιουργήσει έναν κώδικα για τις λειτουργίες της εποπτείας και να ελέγξει ενδελεχώς τους ισολογισμούς των μεγαλύτερων τραπεζών, προκειμένου να φέρει στο φως τα ισχυρά και τα τρωτά σημεία τους. Η 63χρονη Nouy θα βρει μια θέσηΗ «σιδηρά κυρία» έχει λιγότερο από έναν χρόνο για να δημιουργήσει από το μηδέν το νέο οργανισμό, που θα λειτουργεί υπό τη σκέπη της ΕΚΤ

ε μία Ευρώπη που πασχίζει να ανακάμψει από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 2008 και της μετέπειτα κρίσης του ευρώ, η Πολωνία ξεχωρίζει, σαν ένα «νησί» οικονομικής επιτυχίας. Εκεί, η οικονομική ανάπτυξη είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τις επιχειρήσεις.Σ

Η πολωνική οικονομία αποτελεί ένα αξιοζήλευτο success story

Το 2009, όταν το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης συρρικνώθηκε κατά 4,5%, η Πολωνία ήταν η μοναδική χώρα μέλος που πέτυχε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, της τάξης του 1,6%. Σήμερα, η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει μικρότερη από ό,τι ήταν το 2009 και δεν αναμένεται να ανακτήσει το χαμένο έδαφος πριν από τα τέλη του 2014. Όμως, η οικονομία της Πολωνίας παραμένει αλώβητη από την κρίση. Η συνολική της ανάπτυξη για το ίδιο διάστημα εκτιμάται στο 16% τουλάχιστον. Υπάρχουν αρκετοί λόγιοι για τους οποίους αυτή η χώρα των 38,5 εκατ. κατοίκων και των 200 ετών τραγικής ιστορίας βρίσκεται ξαφνικά σε μια τόσο αξιοζήλευτη θέση. Έχει μια τεράστια εξαγωγική οικονομία, μια φιλική προς τις επιχειρήσεις πολιτική τάξη και τις υψηλές προοπτικές μιας αναπτυσσόμενης αγοράς, που τώρα καλύπτει την απόσταση που τη χωρίζει από τους ευρωπαίους εταίρους της στη Δύση. Και επιπλέον, παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις ευρωπαϊκές διαπραγμα-

τεύσεις, αποτελώντας μια φωνή ψυχραιμίας στις συζητήσεις για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών της Ευρωζώνης. Για όσους γνωρίζουν, το μυστικό της ανθεκτικότητας της Πολωνίας βρίσκεται στη μετα-κομμουνιστική εποχή, όταν οι ηγέτες της χώρας εφάρμοσαν μια σειρά από επώδυνες, αλλά τελικά αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις. Δύο δεκαετίες μετά, η χώρα ωφελήθηκε από μια γενναία δόση ξένης βοήθειας ακριβώς τη στιγμή που τα άλλα μέλη της ΕΕ πλήττονταν από τη χρηματοοικονομική κρίση. Τελικά, το success story της Πολωνίας οφείλεται τόσο στις συνετές πολιτικές όσο και στην καθαρή τύχη. Από την πτώση του Σιδηρούν Παραπετάσματος, η Πολωνία κατάφερε να επανιδρυθεί ως μοντέλο της ελεύθερης αγοράς. Από το 1989 έως το 2007, η οικονομία της αναπτύχθηκε κατά 177%, ως αποτέλεσμα των επιθετικών μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση μετά την κατάρρευση του κουμμουνισμού. Ο έλεγχος στις τι-

πλάι στις άλλες πανίσχυρες γυναίκες που τον τελευταίο καιρό καταλαμβάνουν καίριες θέσεις στο διεθνές finance. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, η Janet Yellen ετοιμάζεται να διαδεχθεί τον Ben Bernanke στην προεδρία της Federal Reserve. Στη Ρωσία, η Elvira Nabiullina έγινε διοικητής της κεντρικής τράπεζας τον Ιούνιο. Και η Christine Lagarde βρίσκεται στο τιμόνι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το 2011. Η Nouy, γεννημένη στη Βρετάνη, ξεκίνησε την καριέρα της από την Τράπεζα της Γαλλίας, το 1974, έχοντας ανάμεσα στα διαπιστευτήριά της πτυχία από δύο σχολεία της γαλλικής ελίτ. Τότε, ωστόσο, κανείς μετά βίας συναντούσε γυναίκες στην τραπεζική και το finance. Στα πρώτα της καθήκοντα ήταν η εποπτεία των ξένων τραπεζών στη Γαλλία, ενώ πέρασε και ένα χρόνο στη Νέα Υόρκη, για τις ανάγκες της γαλλικής κεντρικής τράπεζας. Και όταν η θέση του αναπληρωτή διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας έμεινε κενή, η Nouy πίστεψε ότι είχε έρθει η ώρα για το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας της. Αντ’ αυτής, το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών επέλεξε το δικό του υποψήφιο, τον Pierre Duquesne. «Ήταν τρομερό για εκείνη. Ήταν η χειρότερη στιγμή της επαγγελματικής

μές καταργήθηκε, οι Το πολωνικό μισθοί του δημοσίου νόμισμα, περιορίστηκαν, το ζλότι έχει απελευθερωθεί εμπόριο απελευθερώθηκε όπως και το πολωνικό νόμισμα, το ζλότι. Οι πολιτικές αυτές άφησαν πίσω τους εκατομμύρια ανέργων, αλλά ελευθέρωσαν τη χώρα από τις δεκαετίες της κακοδιαχείρισης και άνοιξαν το δρόμο για την ανάκαμψη. Η είσοδός της στην ΕΕ, το 2004, έδωσε μια περαιτέρω ώθηση στην οικονομία. Έτσι, η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση βρήκε την Πολωνία με ένα δημόσιο χρέος κάτω από το 50% του ΑΕΠ της. Αυτό το χαμηλό χρέος, σε σχέση με τα δεδομένα πολλών άλλων ευρωπαϊκών κρατών, ήταν αποτέλεσμα του συνταγματικού όρου που εφαρμόζεται από το 1997 και δεν επιτρέπει στις κυβερνήσεις να δανείζονται πάνω από το 60% του ΑΕΠ. Αλλά και η αυστηρή εποπτεία του χρηματοοικονομικού κλάδου, σε συνδυασμό με

«ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

¶Ò˜ Ë ¶Ôψӛ· ¤ÁÈÓ ÙÔ success story Ù˘ ∂˘ÚÒ˘


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

τραπεζών

55

TÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Δ∏™ Δ∂á∏™

Στην κορυφή με τους πιο ισχυρούς της τέχνης ο Koons Ο νέος οργανισμός θα βρίσκεται υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

ζωής της», είπε στο Reuters πρώην συνεργάτης της. «Στην πραγματικότητα, ήταν μια αδικία που δεν επελέγη για τη θέση. Ήταν μια ταιριαστή υποψήφια». Απογοητευμένη στην πατρίδα της, η Nouy αναζήτησε το επόμενο βήμα της καριέρας της στο εξωτερικό. Μετακόμισε στη Βασιλεία προκειμένου να εργαστεί για την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, που θεωρείται η κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών. Το 1998 έγινε γενική γραμματέας της Basel Committee, που θέτει τους διεθνείς κανόνες της τραπεζικής εποπτείας, μεταξύ των οποίων και τα πολύ σημαντικά όρια για την ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Στη Βασιλεία, η Nouy είχε την ευκαιρία να τελειοποιήσει τα πολιτικά και διπλωματικά ταλέντα της, τις διαπραγματευτικές ικανότητές της, αλλά και τις τεχνικές γνώσεις της. Τώρα, θα δοκιμάσει όλα τα παραπάνω από τη θέση του «αστυνόμου» όλων των ευρωπαϊκών τραπεζών.

μια κουλτούρα που εμφανίζει απροθυμία για δανεισμό, βρήκαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με σχετικά χαμηλά χρέη. Ο ιδιωτικός δανεισμός είχε αρχίσει μεν να αυξάνεται τα δύο τελευταία χρόνια πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, αλλά δεν έφτασε στα επίπεδα της υπερβολής που έζησαν άλλες χώρες. Ουσιαστικά, οι Πολωνοί έμαθαν από τα παθήματα των γειτονικών χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες πέρασαν από καταστροφικές περιόδους ύφεσης, με το ξέσπασμα της κρίσης του 2008. Στη χώρα τους εφαρμόστηκαν ευεργετικές κεϊνσιανές πολιτικές, σχεδόν κατά… λάθος, την ώρα που η λιτότητα γονάτιζε τις υπόλοιπες οικονομίες.

«Είσοδος» στη λίστα του top-10 και για τον μεγιστάνα Leon Black Leon Black, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων Apollo Global Management κέρδισε για πρώτη φορά μια θέση στο top 10 του περιοδικού Art & Auction με τις ισχυρότερες προσωπικότητες στην παγκόσμια τέχνη.

Ο

Ο Black βρίσκεται στην 8η θέση της λίστας για το 2013, μπροστά από την Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani του Κατάρ, που ήταν στην πρώτη θέση πριν από δύο χρόνια. «Ο Leon Black είναι ένας πολύ παθιασμένος και αφοσιωμένος συλλέκτης. Ένας πραγματικός connoisseur», είπε στο Bloomberg ο Benjamin Genocchio, αρχισυντάκτης του Art & Auction. «Τε-

Ο Jeff Koons έγινε ο ακριβότερος εν ζωή καλλιτέχνης

λευταία βρίσκεται σε μια εμφανή φάση αγορών». Πραγματικά, ο 62χρονος Black πλήρωσε 120 εκατ. δολάρια για το διάσημο έργο του Edvard Munch “The Scream”, το Μάιο του 2012. Την εποχή εκείνη, κατέρριψε το ρεκόρ του ακριβότερου έργου τέχνης σε δημοπρασία. Στη συνέχεια, ο συλλέκτης, που έχει περιουσία 8,7 δισ. δολαρίων, δάνεισε το κομμάτι για έξι μήνες, προκειμένου να εκτεθεί στο Museum of Modern Art της Νέας Υόρκης. Τον Οκτώβριο του 2012, αγόρασε την Phaidon Press, μια εκδοτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της τέχνης και δύο μήνες αργότερα πλήρωσε 47,8 εκατ. δολάρια για τον πίνακα του Raphael, “Head of a Young Apostle”. Στην κορυφή της λίστας με τους ισχυρότερους της τέχνης βρέθηκε φέτος ο Jeff Koons, που αυτό το μήνα έγινε ο ακριβότερος εν ζωή καλλιτέχνης, αφότου το γλυπτό του “Balloon Dog”, πουλήθηκε αντί 58,4 εκατ. δολαρίων σε δημο-

Ο Leon Black αγόρασε το διάσημο έργο «The Scream» έναντι 120 εκατ. δολ.

Ο Larry Gagosian των ομώνυμων γκαλερί, φιγουράρει στην 6η θέση της λίστας με τους ισχυρότερους της τέχνηςΟ Larry Gagosian, με την αυτοκρατορία των 13 γκαλερί του, βρίσκεται στην έκτη θέση

πρασία του οίκου Christie’s. Πρόκειται για μια μεγάλη ανατροπή σε σχέση με το 2012, όταν το top 10 της τέχνης δεν περιελάμβανε ούτε έναν καλλιτέχνη. Ο 58χρονος Koons πέρασε μια πολύ καλή χρονιά, πραγματοποιώντας μάλιστα δύο solo εκθέσεις ταυτόχρονα. Η μία έλαβε χώρα στην Gagosian Gallery της Νέας Υόρκης και η δεύτερη στον ανταγωνιστή του Gagosian, την γκαλερί του David Zwirner, μερικά τετράγωνα πιο κάτω. Ο 49χρονος Zwirner, που κατάφερε να «κλέψει» καλλιτέχνες όπως οι Koons, Richard Serra και Yayoi Kusama από τον Gagosian, είναι δεύτερος στη φετινή λίστα. Ο Larry Gagosian, με την αυτοκρατορία των 13 γκαλερί του, βρίσκεται στην έκτη θέση. Από τη λίστα των ισχυρότερων της τέχνης λείπει και φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο γνωστός συλλέκτης και δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Steven Cohen, καθώς η εταιρεία του βρέθηκε ένοχη για χρηματιστηριακή απάτη και συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 1,8 δισ. δολαρίων.


56 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

BRIEFING

room

BRIEFING

room

BRIEFING

room

BRIEFING

room

BRIEFING

room

Επιμέλεια: ΑΝΝΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔOY

• Tην πρώτη θέση και το Nοέμβριο κατέκτησε το δελτίο ειδήσεων το Mega με ποσοστό 20,4% με μέσο όρο 790.000 τηλεθεατών.

Aνάπτυξη στη διαφήμιση;

• Δεύτερος ο ANT1 με 19,6% (758.000 θεατές) και τρίτος ο Alpha με 18,3% (630.000). Mε 11,6% (436.000) το δελτίο ειδήσεων του Star, ο με 8,3% (366.000) ο Σκάι και με 7.5% (245.000) το δελτίο της Δ.T.

Oι δύο δρόμοι που μπορούν να φέρουν την άνοιξη στο χώρο

• O ANT1, πάντως δηλώνει ικανοποιημένος που κέρδισε την πρώτη θέση στις ηλικίες 15-44, το διαφημιστικό «φιλέτο». • Nέα κανάλια στον OTE TV. Tην ένταξη των καναλιών Penthouse HD, BBC World, i-concerts και LUXE TV στο μπουκέτο του OTE, ενέκρινε το EΣP. • O ΔOΛ επανεξετάζει το εκδοτικό κόστος και τη δυνατότητα περικοπής των γενικών εξόδων με αλλαγές στη διοικητική και εκδοτική δομή των εντύπων, με την ενοποίηση λειτουργιών και τη μείωση του κόστους των προωθητικών ενεργειών και του κόστους διανομής, αλλά και των αμοιβών του προσωπικού, • Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η διοίκηση της NEPIT τον Eσωτερικό Kανονισμό Λειτουργία και τον Kανονισμό Eργασίας. • Eμφανίστηκε στη συχνότητα 721MHZ η υψηλής ευκρίνειας έκδοση της Δημόσιας τηλεόρασης με την ονομασία «ΔT HD». Προς το παρόν δεν μεταδίδει πρόγραμμα αλλά μια κάρτα με το λογότυπο να κινείται. Eπίσης προστέθηκαν και τρία ραδιοφωνικά κανάλια, τα DR1, DR2, DR3. • Aυξάνονται οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων σε παγκόσμια κλίμακα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρία ερευνών eMarketer. O αριθμός των χρηστών ανέρχεται σε 1,61 δισ. πάνω από το ένα πέμπτο (ποσοστό 22,7%) του παγκόσμιου πληθυσμού! • Στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας κυκλοφορεί πλέον η ποιητική συλλογή του διευθυντή ειδήσεων του Mega, Xρήστου Παναγιωτόπουλου, με τίτλο «Aποτύπωμα». • «O “AΘHNA 9,84” δεν είναι μια κλασική δημοτική επιχείρηση και επίσης δεν παρουσιάζει ζημιές», λέει ο δήμαρχος Aθηναίων Γιώργος Kαμίνης. Kάνει όμως περικοπές.

αθαίνουμε ότι η Kυβέρνηση προσπαθεί να φέρει ανάπτυξη και να απορροφήσει νέες θέσεις εργασίας. Mε ποιο τρόπο όμως; H ανάπτυξη έρχεται με δύο τρόπους, κατά τη γνώμη μας:

M

Πρώτον, με επενδύσεις από το εξωτερικό, εάν τους ικανοποιεί το status της χώρας, δηλαδή οι συνθήκες, η δυναμική πώλησης των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους, εάν τους ικανοποιεί το θεσμοθετημένο ποσοστό ΦΠA σαν επιβάρυνση στα προϊόντα ή υπηρεσίες τους, εάν τους ικανοποιεί το υφιστάμενο ποσοστό φορολόγησης, εάν υπάρχουν γραφειοκρατικά ή άλλα εμπόδια, και τέλος εάν όλα τα πιο πάνω στοιχειοθετούνται σε βάθος χρόνου, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αναμενόμενες αποσβέσεις, σαν μέτρο προστασίας της όλης τους επένδυσης. O δεύτερος τρόπος, νομίζουμε ότι είναι η θεσμοθέτηση τέτοιων κανόνων, οι οποίοι εκτός από το να δημιουργούν προϋποθέσεις απόλυτα σύννομης επαγγελματικής δραστηριότητας, να είναι εναρμονισμένοι με τα διεθνή πρότυπα, αλλά και να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον. Tέτοιοι κανόνες και θεσμοί προσεκτικά επιλεγμένοι θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους αναξιοπαθούντες Έλληνες να επαναδραστηριοποιηθούν ξεκάθαρα και νόμιμα, και να ανοίξουν και πάλι κάποιες παλιές ή νέες επαγγελματικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την δημιουργία τζίρου, απασχόληση κάποιων ανέργων, απασχόληση παράπλευρων επαγγελμάτων, και τέλος καταβολή αναλογούντος ΦΠA, ΦMY, δημοτικών ή άλλων παράπλευρων φόρων, αλλά και φόρου εισοδήματος επί των κερδών τους.

TΑ ΑΙΤΙΑ Πληροφορούμαστε ότι ο κλάδος της Yπαίθριας Διαφήμισης έχει υποστεί μία πτώση της τάξης του 90-95% επί των αριθμών προ κρίσης. Xρήσιμο θα ήταν να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την αιτία ώστε να μην προεξοφλούμε ότι για όλα φταίει η κρίση. Πρώτη αιτία η ασυδοσία των «παικτών» του χώρου που τοποθετούσαν όπου κυριολεκτικά έβρισκαν παράνομες διαφημιστικές πινακίδες. Δεύτερη αιτία η «αποδοχή» τους από το κράτος (πελάτες όλα τα μεγάλα και μικρά πολιτικά κόμματα κατά τις εκλογικές περιόδους, αλλά και κρατικές εταιρίες όπως Tράπεζες, A-σφαλιστικές Eταιρίες, εταιρία Ύδρευσης και Aποχέτευσης, Δ.E.H., κρατικά Δάνεια ή ενέργειες, και πολλά άλλα, σε μη εκλογικές περιόδους). Tρίτη αιτία η «συνδρομή» στο όλο εγχείρημα των Δήμων, που με τη ραθυμία τους πρώτον έβλαψαν τους Δήμους με τη μη είσπραξη αναλογούντων Δημοτικών Tελών, αλλά και δεύτερον με την ανοχή τους στην τοποθέτηση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων στα διοικητικά όρια της περιουσίας τους των Δήμων τους.Eπί τάπητος η εναρμόνιση των κανόνων με τα διεθνή πρότυπα

TΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Tέταρτη, και σημαντικότερη αιτία, η έλλειψη ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου πλήρως εναρμονισμένου με τα Eυρωπαϊκά αλλά και Διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι Διεθνείς αλλά και οι Έλληνες πελάτες, να μπορούν πραγματοποιούν στην Eλλάδα διαφημιστικές καμπάνιες «παγκοσμίου βεληνεκούς». A. Για παράδειγμα δεν μπορεί στις Eθνικές Oδούς στο Tόκυο, ή στο Παρίσι, ή στο Nτουμπάι, ή στο Mιλάνο, ή στη Nέα Yόρκη ή στο Γιοχάνεσμπουργκ, να θεσμοθετούνται νομοθετικά μεγάλες φωτισμένες Διαφημιστικές Πινακίδες κάθετα στο οδόστρωμα για μεγαλύτερη ορατότητα από τους λήπτες, δίπλα στο οδόστρωμα, και στην Eλλάδα με Kοινή Yπουργική απόφαση του 2003, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, αυτό να απαγορεύεται (και να μπορούν να τοποθετηθούν μόνον σε απόσταση 150 μέτρων από το οδόστρωμα σε ύψος 0,20μ.!!!) και διαστάσεων 3μx2μ και αφώτιστες (δηλαδή αόρατες), διότι οι Διαφημιστικές Πινακίδες μπορεί να απορροφήσουν την προσοχή των 5.000.000 Eλλήνων οδηγών σε ένα πληθυσμό περί τα 10 εκατομμύρια κατοίκους). Aλλά αυτό δεν απορροφά την προσοχή όλων των άλλων διεθνών οδηγών.

B. Aκόμη, δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται να «ντύνονται» διαφημιστικά η DUOMO του Mιλάνο, ή τα κεντρικότερα σημεία του CANAL GRANDE της Bενετίας, ή τα κεντρικότερα σημεία της CHAMPS ELYSEE του Παρισιού, ή η PICCADILLY CIRCUS του Λονδίνου, ή η TIMES SQUARE της Nέας Yόρκης, αλλά στην Eλλάδα αυτό να απαγορεύεται, μήπως κάποιος «απρόσεκτος οδηγός» παρασυρθεί, και επιτρέπεται μόνον η αφώτιστη χορηγία (όχι η διαφήμιση) σε κτίρια, και σε ποσοστό προβολής του διαφημιζόμενου 2,5% !!!) Γ. Ή ακόμη ξέχασαν οι διοικούντες να άρουν την απαγόρευση διαφήμισης στους κυριότερους οδικούς άξονες όπως Λεωφόρος Kηφισίας, Λεωφόρος Mεσογείων, Λεωφόρος Ποσειδώνος Λεωφόρος Bουλιαγμένης κα η οποία και είχε θεσπιστεί σαν μέτρο προστασίας των Oλυμπιακών Xορηγών κατά τους Oλυμπιακούς Aγώνες της Aθήνας του 2004. Aλλά σήμερα, είμαστε στο 2013 και οι όποιες διαφημίσεις μπορεί να προβάλλονται στις οδούς Aγίας Λαύρας(;), ή στην οδό Παπαρηγοπούλου(;), ή στην οδό Θεοτοκοπούλου(;), και πολλές άλλες, για να έχουν μεγάλη προβολή και αποδοχή. Eίναι σαν να μπορεί το MEGA CHANNEL να προβάλει μόνον στο... βορειοδυτικό τμήμα της Σαλαμίνας για να προβάλλει Eιδήσεις ενημέρωσης των Aθηναίων, και να εισπράττει ανάλογες διαφημίσεις.Mήπως οι διοικούντες θα επρεπε άμεσα να επανεξετάσουν την άνω κατασταση μήπως και καταφέρουν να επαναδραστηριοποιήσουν κάποιους τέτοιους κλάδους που μπορούν να φέρουν σημαντικά έσοδα σε δήμους, αλλά και στα κρατικά έσοδα; Ίσως και αυτό να είναι μέρος της ανάπτυξης...


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

AΥΞΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΙΑ FORTHNET Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο οι συνδρομές συνολικά και τους 420 χιλιάδες οι συνδρομητές pay TV, ανακοίνωσε η Forthnet στα Oικονομικά Aποτελέσματα 9μήνου. Tο αποτέλεσμα των ιστορικών υψηλών για την εταιρία αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση της υπηρεσίας Nova 3Play.O ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 9μηνο του 2013, ανήλθε στα 285,4εκ. ευρώ μειωμένος κατά 6,9% σε σχέση με το 9μηνο του 2012 που ήταν στα 306,6 εκατ. ευρώ , ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA του 9μήνου του 2013 ανήλθε στα 50εκ. εκατ ευρώ αντί 56,2εκ. εκατ. ευρώ του 9μήνου του 2012, κυρίως λόγω της συμπίεσης των τιμών.« H σημαντική αύξηση της συνδρομητικής βάσης το πρώτο 9μηνο του 2013, αντικατοπτρίζει τις τωρινές τάσεις ενώ ταυτόχρονα υποδεικνύει τις μελλοντικές προοπτικές», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πάνος Παπαδόπουλος

H The Newtons Lab για τη Winbank H The Newtons Laboratory δημιούργησε για την winbank, την ηλεκτρονική τραπεζική της Tράπεζας Πειραιώς, το τηλεοπτικό σποτ με τίτλο «η ζωή είναι πολύπλοκη, καν τη λίγο πιο εύκολη με winbank».

Nέα business developer στο Mtv Kαθήκοντα New Business Development στον ιδιοκτήτη όμιλο των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών MTV Greece, Nickelodeon και Music 89,2 ανέλαβε η Mαργαρίτα Σιδερίδου.

O B. Λανιέρ στην Avionfilms Σε συνέχεια μιας μακροχρόνιας επιτυχημένης συνεργασίας, ο Bασίλης Λανιέρ ενσωματώθηκε ως παραγωγός στην εταιρία παραγωγής Avionfilms.

H Fuel Athens κέρδισε το spec για το Label 5 H Fuel Athens ανέλαβε μετά από spec, τη δημιουργία της καμπάνιας για το λανσάρισμα του whisky Label 5 της B.Σ.Kαρούλιας.

Nέα πλατφόρμα digimarketing από ThinkDigital Mια νέα online εκπαιδευτική πλατφόρμα, που δίνει την ευκαιρία στους

Tο μουντιάλ και εκτός κρατικής;

Σε

● ●

χρήστες να εμβαθύνουν στο Digital Marketing, λανσάρει η ThinkDigital.

H Intelligent για το ελληνικό φάρμακο H Civitas ανέθεσε στην Intelligent Media την προβολή του «ελληνικού φαρμάκου» στο δίκτυο ψηφιακής σήμανσης του χώρου της υγείας.

Δημιουργία της Tribal για την IKEA H Tribal Worldwide Athens σχεδίασε και υλοποίησε ένα online παιχνίδι για την προώθηση του συστήματος τηλεόρασης και επίπλου UPPLEVA/ BESTA της IKEA.

Συμφωνία ΣKAΪ Disney

Έρχεται διαγωνισμός για το «καυτό» προϊόν των 14 εκατ. ευρώ

● ● ● ● ●

Eπένδυση στο παιδικό πρόγραμμα κάνει και ο ΣKAΪ, μετά τον ANT1. Mε προφανή στόχο τη διεύρυνση του τηλεοπτικού του κοινού και το «χαμήλωμα» της ηλικιακής του βάσης για τα διαφημιστικά target groups, ο σταθμός του N. Φαλήρου σύναψε συμφωνία με τον διεθνή κολοσσό Disney για τη μετάδοση παιδικών ταινιών. Aν και ο χρόνος μετάδοσης των παιδικών δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί, θεωρείται πιθανό ότι θα δημιουργηθεί νέα ζώνη το πρωί του Σαββατοκύριακου, τώρα που το «ισχυρό όπλο» του σταθμού, ο Γ. Aυτιάς, είναι και στο καθημερινό

Tο Mega φτιάχνει το moutube H κρατική τηλεόραση, το αγόρασε έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως, είναι πιθανό να το δείξει (και) η συνδρομητική; O λόγος για το Mουντιάλ του 2014, για το οποίο η NEPIT φέρεται διατεθειμένη να πουλήσει έναν αριθμό αγώνων σε άλλο κανάλι. O λόγος είναι ότι κατά πάσα πιθανότατα, δεν θα είναι έτοιμο και το δεύτερο κανάλι της NEPIT, άρα δεν θα πληρούνται οι όροι της σύμβασης. O πρόεδρος της NEPIT, Γ. Προκοπάκης, λέει ότι από το Tσάμπιονς Λιγκ και το Mουντιάλ που στοιχίζουν πολλά λεφτά, θέλουμε να έχουμε όσα περισ-

σότερα έσοδα μπορούμε. Σε ό,τι αφορά το Mουντιάλ, αν έχει βγει μέχρι τότε το δεύτερο κανάλι, θα παίξουν όλοι οι αγώνες. Aν όχι, θα κάνουμε συμφωνίες με κάποιους άλλους σταθμούς για να ανακτήσουμε κάποιο μέρος των εξόδων. Mε δεδομένο ότι η μετάδοση των αγώνων αφορά μια διαφημιστική πίτα ύψους τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ, ο διαγωνισμός που θα προκηρύξει η NEPIT και στον οποίο, κατά πληροφορίες θα δώσουν μάχη οι δύο συνδρομητικές πλατφόρμες- θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Mε μια ευφάνταστη ιδέα που παραπέμπει στον κολοσσό youtube, ο τηλεοπτικός σταθμός Mega «απλώνεται» και στο Διαδίκτυο, εγκαινιάζοντας μια νέα πλατφόρμα. Tο moutube.gr, θα έχει αποκλειστικά βίντεο από νέους δημιουργούς, τους moutubers. Tο περιεχόμενό του θα είναι κωμικά βίντεο και πρωτότυπα μουσικά ακούσματα, ενώ οι moutubers είναι νέοι δημιουργοί, άγνωστοι στο τηλεοπτικό κοινό οι οποίοι δημιουργούν με βάση το χιούμορ και τις ιδέες τους.

● ● ●

57

1’

Έκλεισε το deal με το περιφερειακό κανάλι Attica Tv (Δήμος Θριασίου) για τη μετάδοση του εκκλησιαστικού σταθμού 4E και στην Aθήνα. H εξέλιξη έχει σημασία ειδικά μετά τη συμφωνία συμμετοχής στο 4E και της Eκκλησίας της Eλλάδος η οποία πήρε μετοχές της εταιρίας του βορειοελλαδίτικου καναλιού, εξασφαλίζοντας πως θα έχει τη διαχείριση μιας 3ωρης τηλεοπτικής ζώνης Kυκλοφόρησε στα περίπτερα το νέο εβδομαδιαίο περιοδικό «FULL LIFE» με την υπογραφή του Nίκου Kεραμίδα με θέματα γύρω από την gossip life. Aντιθέτως, ο «Nέος Φίλαθλος», ανέβαλλε το προγραμματισμένο ντεμπούτο του για μετά τις χριστουγεννιάτικες εορτές. «Tα 20 ήταν μόνο η αρχή, η υπόσχεση είναι μόνο μία στους αγαπημένους του τηλεθεατές: τα καλύτερα έρχονται στο Star». Mε αυτά τα λόγια, ο τηλεοπτικός σταθμός Star γιόρτασε τα 20α του γενέθλια. Tο κανάλι, «γεννήθηκε» στις 4 Δεκεμβρίου 1993. Tο Eλληνικό Iδρυμα Iστορικών Mελετών κατήγγειλε «την παράνομη χρήση που έγινε από τις εκπομπές των Σοφίας Παπαϊωάννου και Kατερίνας Aντωνοπούλου μέρους του οπτικοακουστικού υλικού από τα ντοκιμαντέρ του για την Ίμβρο και την Tένεδο. Σύμφωνα με τη λίστα των φορέων του δημοσίου από τους οποίους θα προκύψουν οι 11.000 δημόσιοι υπάλληλοι που θα απολυθούν το 2014, μπαίνει στο «στόχαστρο» το Aθηναϊκό Πρακτορείο Eιδήσεων. Άρα, θα μειωθεί αισθητά ο αριθμός των 252 εργαζομένων. Tο αμερικανικό περιοδικό «Newsweek» σταμάτησε να εκδίδεται σε έντυπη μορφή, πριν από 13 μήνες, αλλά ανασταίνεται το 2014. Στις αρχές του έτους, θα επανακυκλοφορήσει η έντυπη έκδοση, με στόχο να γίνει ένα περιοδικό για συνδρομητές, παρόμοιο με το «Economist». Στην ψηφιακή μορφή του, το περιοδικό πήρε το όνομα «Newsweek Global» και πωλήθηκε τον Aύγουστο στην εταιρεία IBT Media.


58 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

ΓΙΑ ΤΟ 7o ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑ Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Τα λαμπερά εγκαίνια του Imaginarium

Κωνσταντίνος Αγγελάκης (Διευθυντής Marketing Imaginarium), Μαριέττα Χρουσαλά, Έλλη Κοκκίνου, Felix A.Tena (Regional CEO Imaginarium)

Haluk Karakas (Διευθυντής Ανάπτυξης Imaginarium), Αννίτα Ναθαναήλ, Έλλη Αγγελιδάκη Χρυσηϊδα Δημουλίδου, Γιώργος Μαραγκάκης (Από την Imaginarium Ελλάδας), Νατάσσα Γκάνου

Μαρκέλα Βασιλείου Μαριάντα Πιερίδη

αλυσίδα καταστημάτων Imaginarium εγκαινίασε το έβδομο κατά σειρά κατάστημά της στα νότια προάστια, στην περιοχή της Γλυφάδας, στην οδό Αγγ. Μεταξά 13, με ένα πάρτι για μικρούς και μεγάλους, ενώ σε λίγες μόνο μέρες το πάρτι θα επαναληφθεί με το νέο κατάστημα που θα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης. Η μασκότ της Imaginarium, KicoNico, υποδεχόταν τους προσκεκλημένους στην είσοδο του καταστήματος, και χαιρετούσε τα παιδιά που τον πλησίαζαν. Το κατάστημα Imaginarium «φόρεσε τα γιορτινά του» και με άκρως χριστουγεννιάτικη διάθεσή υποδέχτηκε τις διάσημες μαμάδες και όχι μόνο, που έσπευσαν να κάνουν τις αγορές τους είτε για τους δικούς τους μικρούς ήρωες, είτε για τα αγαπημένα μικρά πλασματάκια που ομορφαίνουν την καθημερινότητά τους. Στο πλαίσιο των εγκαινίων παρουσιάστηκε και το ειδικά σχεδιασμένο βραχιολάκι, το οποίο θα πωλείται υπέρ των σκοπών του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ».

Η Watches for you and me,

Candy Time by Madison N.Y Γνωρίστε από κοντά την νέα συλλογή MADISON N.Y για το Φθινόπωρο-Xειμώνα 2013-2014 σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Eλλάδα. MADISON N.Y, επίσημος συνεργάτης της FC BAYERN, στην Eλλάδα αποκλειστικά από την εταιρία ΩPEΣ WATCH. ΩPEΣ WATCH Co, Aποκλειστικός αντιπρόσωπος MADISON N.Y Λ.Kηφισίας 227 Kηφισιά, τηλ.210-6141210, www.facebook.com/MadisonRologia

«Θερμό καλωσόρισμα» του Spotify ο Spotify, τη δημοφιλέστερη μουσική υπηρεσία streaming μουσικής δοκίμασε η Δέσποινα Βανδή στο περίπτερο της COSMOTE στο Golden Hall και ομολόγησε ότι έχει εθιστεί αφού ακούει συνέχεια τα αγαπημένα της τραγούδια, φτιάχνει playlists και τις μοιράζεται με τους φίλους της. Επίσης παρακίνησε τους funs που βρέθηκαν εκεί να την ακολουθήσουν στο Spotify. Από το περίπτερο της COSMOTE, όπου υπήρχε DJ που έπαιζε μουσική από το Spotify, πέρασαν περίπου 4.000 άτομα και δοκίμασαν τη νέα μουσική υπηρεσία, άκουσαν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, έφτιαξαν τις προσωπικές τους μουσικές λίστες και έγιναν συνδρομητές της.

Τ

Στη φωτο η Δέσποινα Βανδή μαζί με τους Δημήτρη Κουτσώνα, Διευθυντή Internet Services & Business Development, Παναγιώτη Καραδημήτρη, Δικαία Μιχελή από το marketing και Ελένη Κουναλάκη από την επικοινωνία της COSMOTE


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

59

Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ από το MDA Ελλάς ια άλλη μια χρονιά το MDA Ελλάς (Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με Νευρομυϊκες Παθήσεις) οδήγησε όλους όσοι έσπευσαν να βοηθήσουν το έργο του Σωματείου με τη συμμετοχή τους, σε χριστουγεννιάτικο bazaar που οργανώθηκε από τα μέλη του Σωματείου στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη, διαθέτοντας στο κοινό μοναδικά γλυκά, διακοσμητικά αντικείμενα, κοσμήματα, και χριστουγεννιάτικα στολίδια, στηρίζοντας τους σκοπούς του MDA Ελλάς. Η παρουσία του κόσμου σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση υπήρξε καθοριστική, ενισχύοντας σημαντικά τους σκοπούς του Σωματείου. Η Πρόεδρος του Σωματείου, κ. Βάνα Λαβίδα, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Καίτη Δαυίδ, Μαίρη Φωστηροπούλου, Θεανώ Παπαθανασίου, Λένα Ισμυρίδη, Ιλεάννα Παπαθανασίου, Νάνσυ Βογιατζόγλου, Αλίκη Εμμανουήλ υποδέχτηκαν τον κόσμο που έσπευσε να στηρίξει το MDA Ελλάς. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι Πινακοθήκη Κουβουτσάκη, LG, SCA Hygiene Products, Health Aid, NK Clinic.

Γ

Τζώρτζια Σταυροπούλου (από την LG), Νικολέτα Κοϊνη (από την ΝΚ CLINIC), Βάνα Λαβίδα (Πρόεδρος MDA HELLAS), Κοραλία Τερζοπούλου (Διευθύντρια Προϊοντικής Επικοινωνίας Health Aid) Κυριάκος Τίγκας (από την ΝΚ CLINIC), Ρίτα Σταματάκη (Διευθύντρια Επικοινωνίας Health Aid), Γιώργος Ντάβλας

Κατερίνα Αρβανιτάκη (CUSTOMER MARKETING MANAGER SCA)

Ιλεάνα Παπαθανασίου, Άνθια Γιουρούκου, Μαρίζα Κουτσολιούτσου

Μαρία Κοτρώτσιου, Σπύρος Σταυριανός

Βασίλης Δοσούλας (ιδιοκτήτης MushRoom Restaurant), Νατάσα Θεοδωρίδου, Χάρης Φετφατζής (ιδιοκτήτης MushRoom Restaurant)

Βασίλης Γιδόπουλος (ιδιοκτήτης MushRoom Restaurant), Νόνη Δούνια

Ταξίδι γεύσεων στο MushRoom Restaurant Το MushRoom Restaurant στην καρδιά της Γλυφάδας, άνοιξε τις πόρτες του με ένα λαμπερό πάρτι. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την ξεχωριστή κουζίνα και να απολαύσουν τα εκπληκτικά cocktails . Το MushRoom Restaurant αποτελεί μια φρέσκια, εναλλακτική πρόταση για φαγητό, αλλά και ποτό στο κέντρο της Γλυφάδας. Ο Σεφ Αντώνης Λαδόπουλος και η ομάδα του δημιουργούν ξεχωριστές συνταγές με βάση τα μανιτάρια και εκλεκτά υλικά από όλη την Ελλάδα.


60 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

Sport Business

Ποιοι θα Πέφτει η αυλαία στους

Πρόστιμα-«χάδι» επέβαλε η αρχή ανταγωνισμού της Ισπανίας στo πρακτορείο Mediapro και 4 ομάδες, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Σεβίλλη, Σανταντέρ, συνολικού ύψους 15 εκ. ευρώ επειδή παρέβησαν βασικούς κανόνες του εμπορίου στη χώρα και υπέγραψαν συμφωνίες με τα media διαρκείας μεγαλύτερης των 3 ετών. Ρεάλ και Μπάρτσα θα πληρώσουν 3,9 -3,6 εκατ. αντίστοιχα. «Ψίχουλα», δηλαδή, μπροστά στα μυθικά έσοδα τους, άνω των 500 εκατ. ευρώ. Ποιος κοροϊδεύει ποιον; Δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα… Μισθό 7,3 εκατ. το χρόνο δίνει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι στον επί 27 χρόνια αντιπρόεδρο της Μίλαν Αντριάνο Γκαλιάνι, ο οποίος υπέβαλε παραίτηση μετά τις επικρίσεις της… Μπάρμπαρα Μπερλουσκόνι και την αναίρεσε με «βέτο»του μπαμπά της. Τόσα λεφτά για να έχει τέτοια «χάλια» η Μίλαν; «Κατηγορείται» ο Μέσι ότι πιέζει την Μπαρτσελόνα για αύξηση συμβολαίου, «χρησιμοποιώντας» το «φλερτ» των Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι. Δεν το ’χει «καταπιεί» ότι ο Κριστιάνο τον πέρασε κατά… ένα ολόκληρο εκατομμύριο το χρόνο! Η Άρσεναλ προηγείται στον πίνακα των… κερδών του Champions League, με «ταμείο» 14,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του mundodeportivo.com, που επισημαίνει ότι η Μπαρτσελόνα βρίσκεται, σήμερα, εκτός Top-10, μόλις… 14η, με έσοδο 12,1 εκατ. Βασιλεία και Μίλαν έπονται ως 2 ες στη λίστα με bonus 13,7 εκατ. Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων: προσμετρώνται τα bonus των play offs (2,1 εκατ.) για όσες ομάδες έπαιξαν (ο Ολυμπιακός π.χ. δεν τα πήρε), τα 8,6 εκατ. της παρουσίας σε όμιλο και 1 εκατ. για κάθε νίκη ή 500.000 ευρώ για τις ισοπαλίες. Δεν έχει προστεθεί, ακόμα, το ποσό από το τηλεοπτικό market pool!

οιες ομάδες θα… βουτήξουν το δάκτυλο στο βάζο με το μέλι της UEFA και πόσο βαθιά; Ο καλός «πατερούλης» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Μισέλ Πλατινί, διανέμει και φέτος πακτωλό χρημάτων από το «θησαυροφυλάκιο» της ομοσπονδίας που διοικεί.

Π

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: ένα από τα σούπερ ματς της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Champions League…

Μόνο για το Champions League θα μοιράσει κοντά 1 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο «εκτοξεύεται» στα 1,34 δισ. ευρώ, με τα bonus του Europa League. Τα φώτα στρέφονται στο Champions League, όπου σε λίγα 24ωρα θα ξεχωρίσουν και οι 16 «εκλεκτοί» της διοργάνωσης, με τον Ολυμπιακό, από ελληνικής πλευράς, να διεκδικεί την πρόκριση, ως 2ος στον όμιλο του, στον «τελικό» του σταδίου Καραϊσκάκη κόντρα στην αδύναμη και αδιάφορη βελγική Άντερλεχτ, όμως, με μεγάλο του μειονέκτημα την απουσία του κορυφαίου του σκόρερ και

«Γρίφος» η κλήρωση για την εθνική Η Ελλάδα μαθαίνει σήμερα τους αντιπάλους της στο Μουντιάλ Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ Έφτασε η πιο μεγάλη ώρα και για την εθνική! Η σημερινή (6/12, 18.00, Tv ΔΤ) κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 2014 της Βραζιλίας, στην πόλη Μπαϊά, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τόσο τις πιθανότητες πρόκρισης της Ελλάδας στους «16» της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής «ελίτ», όσο και το… μέγεθος των εσόδων της Ε.Π.Ο. από bonus και χορηγούς. Γιατί, όσο προχωράει μια ομάδα, τόσο εισπράττει η αντίστοιχη ομοσπονδία. Η απόφαση της FIFA να χωρίσει τις 32 συμμετέχουσες χώρες σε 4 γκρουπ χρησιμοποιώντας ένα «μίγμα» από κριτήρια, -δηλαδή όρισε το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας με βάση το FIFA ranking και τα υπόλοιπα με γεωγραφικά κριτήρια- ευνοεί, αρχικά, τον Φερνάντο Σάντος και τους παίκτες του. Διότι, αυτομάτως η Ελλάδα αποφεύγει «θηρία» όπως οι Ολλανδία, Ιταλία, Ρωσία, Αγγλία, η Γαλλία, και η Πορτογαλία του superman Κριστιάνο Ρονάλντο.

Εκ πρώτης όψεως, η Ελλάδα δεν λέει «όχι» σε μια από τις Ελβετία, Κολομβία και Βέλγιο από το 1ο γκρουπ, από το 2ο στις Αλγερία, Χιλή και Εκουαδόρ και από το 3ο στις Αυστραλία, Ιράν, Ονδούρα. Ένα ματς με την «οικοδέσποινα» Βραζιλία, φυσικά, θα αποτελέσει εμπειρία ζωής για τους διεθνείς μας! Αναλυτικά τα γκρουπ, με την κατάταξη στο… 4ο να θεωρείται προσωρινή για την μια ομάδα, που ελπίζουμε να μην είναι η δική μας: 1ο: Βραζιλία, Ισπανία, Γερμανία, Αργεντινή, Ελβετία, Κολομβία, Βέλγιο, Ουρουγουάη 2ο: Αλγερία, Καμερούν, Γκάνα, Νιγηρία, Χιλή, Εκουαδόρ, Ακτή Ελεφαντοστού, 3ο: Αυστραλία, Ιράν, Ιαπωνία, Κορέα, Κόστα Ρίκα, Ονδούρα, Μεξικό, ΗΠΑ 4ο: Ελλάδα, Βοσνία, Κροατία, Αγγλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Γαλλία

ΜΕΤΑΞΥ 2ου - 4ου ΓΚΡΟΥΠ Λέμε, όμως αρχικά, γιατί εδώ η FIFA βάζει έναν «γρίφο»: την Παρασκευή θα γίνει μια… προ-κλήρωση στο 4ο γκρουπ, απ’ όπου μια εκ των «υπεράριθμων» ομάδων θα «μεταφερθεί» στο «ελλιπές» 2ο γκρουπ και τα πράγματα γι’ αυτήν θα δυσκολέψουν. Αν, αντιθέτως, η Ελλάδα παραμείνει στο 4ο γκρουπ σήμερα, ακόμα και αν «έρθει» ο μεγάλος αντίπαλος από το «πάνω» γκρουπ, τα ονόματα των υπολοίπων πιθανών αντιπάλων αφήνουν ανοικτό τον δρόμο της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

ΦΕΡΝΑΝΤΟ Σάντος: με ποιους θα «πέσει» η Ελλάδα στο Μουντιάλ; Ο κόουτς επιθυμεί… τελικό με την Πορτογαλία! Σήμερα, επίσης, τα νεότερα για την ανανέωση του συμβολαίου του…

«Κουμπαράς» Χρήμα με… ουρά διανέμει η FIFA στις 32 ομάδες του Μουντιάλ 2014 της Βραζιλίας. Ο πρόεδρος Σεπ Μπλάτερ (ΦΩΤΟ) ανακοίνωσε ότι τα bonus που θα δοθούν στις ομοσπονδίες θα είναι αυξημένα κατά 33% έναντι του 2010 στη Νότια Αφρική (415 εκατ. από 312 εκατ.), όπου η ΕΠΟ είχε εισπράξει 6,64 εκατ., άρα τώρα βάζει αυτομάτως στον «κουμπαρά» της 8,821 εκατ. ευρώ, συν 2,7 εκατ. από τους χορηγούς της και σε περίπτωση πρόκρισης της Ελλάδας στους «16» άλλα τόσα περίπου. Οι διεθνείς ως πριμ θα μοιρασθούν το 50% των bonus της ΕΠΟ! Οι δε Γερμανοί τάζουν, ήδη, από 300 χιλιάρικα στους διεθνείς τους για την κούπα…


DEAL news

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

61

μοιρασθούν τα 1,34 δισ. ευρώ ομίλους του Champions League- Στα ύψη η αγωνία των ομάδων για την πρόκριση και τα… bonus τραυματία, Κώστα Μήτρογλου. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έχει εξασφαλίσει, ήδη, από τα bonus συμμετοχής (8,6 εκατ.) -αποτελεσμάτων (2,5 εκατ., από δυο νίκες, μια ισοπαλία) και το market pool των τηλεοπτικών δικαιωμάτων (11,7 εκατ.) περίπου 23 εκατ. και αν περάσει στους «16» βάζει πλώρη για ένα minimum ποσό 27,5 εκατ. ευρώ και «όσο πάει». Ο δε πρωταθλητής Ευρώπης θα εισπράξει το ποσό των 37,4 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα έσοδα από το market pool. Έτσι, κορυφώνεται όχι μόνο το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, αλλά και το… επιχειρηματικό. Τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων θα κρίνουν Τρίτη και Τετάρτη- τις μισές από τις προνομιούχες δυο πρώτες θέσεις, σε αρκετά από τα 8 γκρουπ του Champions League 2013-14 στο «παρά πέντε» και η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη!

ΤΑ 8+8 «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» Οι 32 ομάδες έχουν βάλει στα ταμεία τους τα minimum έσοδα της συμμετοχής στους ομίλους (συνυπολογίζεται το πριμ των 2,1 εκατ. για κάθε ομάδα που έπαιξε στα play offs Αυγούστου, όπως ο ΠΑΟΚ) και οι «16» προσδοκούν σε μεγαλύτερα ποσά, αφού, μόνο το συγκεκριμένο «εισιτήριο» αποφέρει από 3,5 εκατ. ευρώ στους κατόχους του, συν το bonus νίκης ή ισοπαλίας. «Καπαρωμένη» την παρουσία τους στους «16» (φάση νοκ άουτ) έχουν «βρέξει-χιονίσει» 8 ομάδες, οι Μάντσεστερ Γ., Ρεάλ.Μ., Παρί Σ.Ζ., Μπάγερν Μ., Μάντσεστερ Σ., Ατλέτικο Μ., Μπαρτσελόνα, Τσέλσι και απομένουν άλλα 8 «εισιτήρια»! Η 3η θέση, θυμίζουμε, οδηγεί στοEuropa League… Αναλυτικά: 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (πρόγραμμα-βαθμολογίες): 1ος όμιλος: Η 2η θέση «παίζεται» μεταξύ Σαχτάρ και Λεβερκούζεν, με τους Γερμανούς να δίνουν ρέστα για το διπλό στην Ισπανία. * Μάντσεστερ Γ.-Σαχτάρ, Σοσιεδάδ-Λεβερκούζεν * Μάντσεστερ Γ. 11, Σαχτάρ 8, Λεβερκούζεν 7, Σοσιεδάδ 1 2ος όμιλος: Η «Μεγάλη Κυρία» διατηρεί το προβάδισμα, έναντι Τούρκων και Δανών, αν και η Γαλατά δεν αστειεύεται. Ματσάρα στην Πόλη! * Γαλατασαράι-Γιουβέντους, Κοπεγχάγη-Ρεάλ Μ. * Ρεάλ Μ. 13, Γιουβέντους 6,

Νίκη θέλει ο Ολυμπιακός στο Φάληρο κόντρα στην Άντερλεχτ, χωρίς τον Μήτρογλου, για τους «16» και τα… 27,5 εκατ.!

Γαλατασαράι 4, Κοπεγχάγη 4 3ος όμιλος: Με νίκη οι «ερυθρόλευκοι» τελειώνουν την παρτίδα, χωρίς να… ρωτήσουν το σκορ στο ματς της Λισαβόνας. *Ολυμπιακός-Άντερλεχτ, Μπενφίκα-Παρί Σ.Ζ. * Παρί 13, Ολυμπιακός 7, Μπενφίκα 7, Αντερλεχτ 1 4ος όμιλος: Εδώ «παίζεται» μόνο η πρωτιά. Δεν τη χάνουν οι Βαυαροί, μετά το 1-3 στην Αγγλία. * Μπάγερν Μ.-Μάντσεστερ Σ., Πλζεν-ΤΣΣΚΑ Μ. * Μπάγερν Μ. 15, Μάντσεστερ Σ.12, ΤΣΣΚΑ Μ. 3, Πλζεν 0 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (πρόγραμμα-βαθμολογίες): 5ος όμιλος: Ούτε με… αυτοκτονία δεν μένει εκτός η Τσέλσι του Μουρίνιο, που θα ’χει μια σχετική αγωνία για την 1η θέση, μέχρι να ανοίξει το σκορ στο Λονδίνο. * Σάλκε-Βασιλεία, Τσέλσι-Στεάουα * Τσέλσι 9, Βασιλεία 8,

Σάλκε 7, Στεάουα 3 6ος όμιλος: Εδώ γίνεται χαμός. Μέχρι 3πλη ισοβαθμία «παίζει», με ντεζαβαντάζ ως τώρα των Ιταλών. Οι «κανονιέρηδες» διατηρούν το πάνω χέρι, αλλά οι Γερμανοί «βλέπουν» και πρωτιά. * Μαρσέιγ-Ντόρτμουντ, Νάπολι-Άρσεναλ * Άρσεναλ 12, Ντόρτμουντ 9, Νάπολι 9, Μαρσέιγ 0 7ος όμιλος: Πέρασε η Ατλέτικο, αγωνιούν Ρώσοι και Πορτογάλοι. * Αούστρια-Ζενίτ, Ατλέτικο K.-Πόρτο * Ατλέτικο Κ. 13, Ζενίτ 6, Πόρτο 5, Αούστρια 2 8ος όμιλος: Η Μπάρτσα περνάει είτε έτσι, είτε αλλιώς. Μάλλον, θα το κάνει με πανηγυρικό τρόπο στο Καμπ Νου, απέναντι στους Σκοτσέζους. «Τελικός» το άλλο παιχνίδι! * Μίλαν-Άγιαξ, Μπαρτσελόνα-Σέλτικ * Μπαρτσελόνα 10, Μίλαν 8, Άγιαξ 7 Σέλτικ 3

EUROPA LEAGUE

«Παρηγοριά» τα 6,3 εκατ. για τον ΠΑΟΚ… Απέτυχε ο ΠΑΟΚ εις διπλούν στα προκριματικά του Champions League (με Μέταλιστ, Σάλκε), έχασε ο Ιβάν Σαββίδης καμιά 10αριά εκατομμύρια και βάλε από τα bonus της UEFA, αλλά δεν σημαίνει ότι μένουν… άδεια τα ταμεία της εταιρίας. Από τα play offs του Champions League η ΠΑΕ εισπράττει 2,1 εκατ., συν 1,3 εκατ. από την παρουσία της ομάδας σε όμιλο του Europa League, συν άλλα 2 εκατ. από το market pool (τηλεοπτικά) της διοργάνωσης, 200.000 ευρώ για τη δεδομένη πρόκριση στους «32» και 700.000 ευρώ από τα αποτελέσματα του (3 νίκες, 2 ισοπαλίες), σύνολο 6,3 εκατ. ευρώ. Ένα ποσό που μοιάζει με «παρηγοριά»... Την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα παίζει για την πρωτιά στον όμιλο του κόντρα στην ΑΖ Αλκμάαρ και η «ταρίφα» θα συνεχίσει να «γράφει»!

* Από τα άλλα γκρουπ Βαλένθια, Λουντογκόρετς, Σάλτσμπουργκ, Εσμπιεργκ, Ρούμπιν, Φιορεντίνα, Ντνίπρο, Αϊντραχτ Φρ., Γκενκ, Λυών, Τράμζονσπορ, Λάτσιο, Τότεναμ και Ανζί περιμένουν την… κλήρωση -όπως ο ΠΑΟΚ και η Αλκμάαρ- και γενικά στο Europa League υπάρχει λιγότερη αγωνία σε σχέση με το Champions League. Στον 1ο όμιλο Σουόνσι και Κουμπάν διεκδικούν την 2η θέση, όπως Αϊντχόφεν-Χορνομόρετς στον 2ο, Ζούλτε-Γουίγκαν στον 4ο, Μακάμπι ΤΑ- ΑΠΟΕΛ στον 6ο (μόνο με θαύμα περνούν οι Κύπριοι, πάντως), Ντιναμό Κ.-Ραπίντ Β. στον 7ο, Σεβίλλη-Φράιμπουργκ-Λίμπερετς «κονταροχτυπιούνται» για τα δυο «εισιτήρια» στον 8ο και στον 9ο η Μπέτις δεν χάνει τη 2η θέση από τη Γκιμαράες, εκτός αν «αυτοκτονήσει» απέναντι στη Ριέκα!

ΙΒΑΝ Σαββίδης και Χουμπ Στέφενς


62 • ¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013

DEAL news

OPΓIAZOYN

Limit up

TA ΣENAPIA ΓIA IBAN KAI AΛAΦOYZO

EPNEΣTO BAΛBEPΔE Tο «μπλόκο» του Eρνέστο Bαλβέρδε στην μεγάλη Mπαρτσελόνα (1-0), έστω και χωρίς τον «μάγο» Mέσι στην σύνθεση της, ήρθε στο κατάλληλο timing για τον Bάσκο τεχνικό της Aθλέτικ Mπιλμπάο. Όταν, δηλαδή, εδώ στην Eλλάδα «λυτοί και δεμένοι» βάλθηκαν να αποθεώνουν τον ίδιο άνθρωπο που «έβγαζαν» άχρηστο το καλοκαίρι τον Mίτσελ- και να λένε ότι αποδεικνύεται, τελικά, καλύτερος, του συναδέλφου και συμπατριώτη του, ο οποίος λατρεύτηκε από την «ερυθρόλευκη» εξέδρα. H αποχώρηση του Eρνέστο άφησε απωθημένα πίσω της και αυτά, μάλλον, επιχειρούν να «ξορκίσουν» κάποιοι. Όμως, κι εκείνος τους έδωσε την καλύτερη απάντηση!

Limit down

ΓIΩPΓOΣ ΣAPPHΣ Έλεος με την E.Π.O.! H διαφύλαξη του αυτοδιοικήτου (με την «επίκληση» του μόνιμου «μπαμπούλα» της «επέμβασης» και των τιμωριών από την FIFA) μας «μάρανε». Όταν φθάνουμε Δεκέμβρη μήνα και το πρωτάθλημα έχει διανύσει το 1/3 της διαδρομής του για να μάθουμε πόσες ομάδες ανεβαίνουν και πόσες πέφτουν (από 3, τελικά), όταν οι ΠAE (Ξάνθη) αμφισβητούν ευθέως την αξιοπιστία του και ζητούν από την ομοσπονδία τους να το διακόψει μέχρι να αποφασίσει, όταν την διαιτησία γίνεται τέτοιος «χαμός» (βλέπε στήλη offside), ε τότε, κύριε πρόεδρε, Γιώργο Σαρρή, η λαμπρή πορεία της εθνικής προς ένα ακόμα Mουντιάλ δεν μπορεί να αποτελέσει «πανάκεια» για όοολες τις «πληγές» του ελληνικού ποδοσφαίρου!

Tραβούν το σχοινί Παναθηναϊκός και ΠAOK στην κόντρα τους με την διοργανώτρια. Eμμένουν στην προσφυγή τους στα πολιτικά δικαστήρια για την απαγόρευση κριτικής στην Super League- και κάποιοι ερμηνεύουν τον «τσαμπουκά» των δυο επιχειρηματιών κατά το δοκούν. Ότι επιδιώκουν ακόμα και την αποχώρηση τους από το πρωτάθλημα! H EΠO «ένιψε τα χείρας της» και η λίγκα αναμένεται να στείλει, σήμερα, «τελεσίγραφο» σε Γιάννη Aλαφούζο-Iβάν Σαββίδη να την αποσύρουν υπό την απειλή κυρώσεων. Aν δεν το κάνουν;

Ως διαχειριστής fund με κεφάλαια 500 εκατομμυρίων φέρεται ο υποψήφιος αγοραστής του Άρη, Γιάννης Kωνσταντινίδης. Λέγεται ότι θέλει να «μπει» στο ποδόσφαιρο για να επενδύσει παράλληλα στην κατασκευή εργοστασίου αυτοκίνητων υδρογόνου στην B.Eλλάδα, ένα project, πάντως, δύσκολο. O Δραμινός επιχειρηματίας συνεργάζεται με την γαλλική MDI, δραστηριοποιείται στην «πράσινη» ενέργεια σε Aγγλία-Kύπρο και άλλους τομείς σε Eλβετία-Aφρική, σε media, real estate κ.α. Mακάρι...

«Xρυσή» ευκαιρία

από τον Πλατινί OI EΛΛHNIKEΣ OMAΔEΣ ΣTO CHAMPIONS LEAGUE KAI TA YΠEPKEPΔH ην ώρα που στο ελληνικό ποδόσφαιρο επικρατεί ένα αλαλούμ και ώρες, ώρες πραγματικά «η αριστερά δεν γνωρίζει τι ποιεί η δεξιά», ο Γάλλος «υπερ-πρόεδρος» της UEFA Mισέλ Πλατινί αποδεικνύει ότι ξέρει να σκέφτεται ποδοσφαιρικά μεν, αλλά ταυτόχρονα και ...επιχειρηματικά, προς όφελος όλων!

T

Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ O βετεράνος σούπερ σταρ των γηπέδων αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, στην ισπανική εφημερίδα «AS» την σκέψη του να προτείνει από την επόμενη χρονιά την παρουσία και της κυπελλούχου ομάδας της κάθε χώρας μέλους της UEFA στο «χρυσοφόρο» Champions League, αντί του Europa League, το οποίο σημαίνει αν προσπαθήσουμε να «ελληνοποιήσουμε» το θέμα μας- μεγαλύτερο ανταγωνισμό για τον τίτλο στο πρωτάθλημα, καθώς η δεύτερη θέση δεν θα αρκεί για το Ch.L. και αναβάθμιση του Kυπέλλου. Σε συνάρτηση με την συγκεκριμένη είδηση, προσθέτουμε πρόσφατη αποκάλυψη για την πρόθεση αύξησης των «χρυσών» bonus που θα μοιράζει η UEFA («DEAL», 8/11/2003) στις ομάδες οι οποίες θα παίζουν στο

Champions League από το 2015 κατά 15%, δηλαδή ένα συνολικό «κονδύλι» άνω του 1 δισ.. Kι αν φέτος Oλυμπιακός και ΠAOK καταφέρουν να υπερασπισθούν την προνομιούχο 12η θέση της γενικής κατάταξης έναντι των Eλβετικών ομάδων, σε Champions League-Europa League, ο πρωταθλητής Eλλάδας θα διατηρήσει το δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στους ομίλους και μετά το 2015. Άρα: 1) μια ελληνική ομάδα θα μπορεί να διεκδικεί ποσά άνω των 30 εκατ. ευρώ σε μια χρονιά με μια πορεία της ως τους «16», 2) δύο ομάδες μας θα γεμίζουν τα ταμεία τους με ποσά minimum 15-17 εκατ. ευρώ η καθεμία, αν προκριθούν σε όμιλο, κάτι που θα ανεβάσει όχι μονό τα έσοδα τους, αλλά και τον πήχη τους αγωνιστικά.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο Πλατινί πριν κάνει μια πρόταση, προετοιμάζει και επιχειρηματικά το έδαφος, «βρίσκει» λεφτά δηλαδή από τους χορηγούς και άλλες πηγές, όταν οι εν Eλλάδι συνάδελφοι του, παράγοντες... παλινδρομούν. Παράδειγμα, οι αλλεπάλληλες αναδιαρθρώσεις της Super League. Πέρσι έγινε χαμός για να αυξήσουν τον αριθμό από 16 σε 18 και ξαφνικά αποφασίζουν ότι διέπραξαν λάθος και θα τις ξανακάνουν 16. Aπορία για το πώς σκέφτονται στην Eλλάδα ορισμένοι πρόεδροι υπάρχει. Για τον Πλατινί καμία. Έπαιξε ποδόσφαιρο, ίδρωσε την φανέλα και το τίμησε όσο ελάχιστοι. Πιθανόν, γι’ αυτό το αγαπά περισσότερο από άλλους, δεν το βλέπει «στεγνά» παραγοντικά και δεν ασχολείται με «μικροπολιτικά» συμφέροντα. Θα καταφέρουν οι ελληνικές ομάδες να αρπάξουν τη νέα ευκαιρία που ετοιμάζεται να τους προσφέρει ο Πλατινί ή θα την κλωτσήσουν; Kαι σ αυτή την περίπτωση, δεν μιλάμε (μόνο) για τον Oλυμπιακό...

ÎÔ˘›˙ Παίκτες επιπέδου Super League υποσχέθηκε για την Kαβάλα ο Bλάσης (ένας είναι!). Nα δεις που ο αθεόφοβος ο Tσάκας ετοιμάζει «μεγάλο χουνέρι». Σε ποιους και με ποιον;

ΠAPAMENEI, OMΩΣ, ΦYΛAKH ΛOΓΩ AEK

?

MIΣEΛ Πλατινί: ο πρόεδρος έπαιξε μπάλα και ξέρει.

«Eλεύθερος» για τα στημένα ο Mάκης Ψωμιάδης Oλοκληρώθηκε η πολυσυζητημένη δίκη για τους στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες, με τον Mάκη Ψωμιάδη να δηλώνει δικαιωμένος από την απόφαση. Στον πρώην παράγοντα της Kαβάλας επιβλήθηκε φυλάκιση 4,5 ετών από το Tριμελές Eφετείου Kακουργημάτων και 35.000 ευρώ πρόστιμο. Aφαιρείται η διετής

προφυλάκιση του σε Aθήνα-Σκόπια, ενώ, η ποινή είναι εξαγοράσιμη (5 ευρώ ημερησίως) και μέχρι την έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. ’ρα, είναι «ελεύθερος» για την υπόθεση, αλλά, παραμένει κρατούμενος λόγω της αντιδικίας του με την AEK για υπεξαίρεση από τα ταμεία της ΠAE. Kρίθηκε ένοχος για απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος κατ’ επάγγελμα και συνήθεια και δωροδοκία-δωροληψία, αλλά αθώος για σύσταση-διεύθυνση εγκληματικής οργά-

νωσης και παράνομο στοιχηματισμό. Ένοχοι κρίθηκαν και οι Θωμάς Mητρόπουλος, Kωνσταντίνος Pιαβόγλου, Διονύσης Kωστούλας, Περικλής Aμανατίδης και αθώοι λόγω αμφιβολιών οι Γιώργος Xριστοβασίλης, Σταύρος Ψωμιάδης, Bαγγέλης Aγγελής, Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Xαβενετίδης, Γιάννης Παπακώστας. Θ Θ.Mητρόπουλος ως πρόεδρος του Hλυσιακού- τιμωρήθηκε 3 χρόνια με ανασταλτικό στην έφεση και 30.000 ευρώ με μετατροπή προς 5 ευρώ, για δωροδοκία σε 3 ματς.


DEAL news

ΔΕΥΤΕΡΗ «ΗΤΤΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ «ΤΣΑΡΟ»

¶APA™KEYH 6 ¢EKEMBPIOY 2013 •

Ιβάν Σαββίδης vs Βαγγέλη Μαρινάκη μέρος 2ον! Μετά από την απώλεια του Ολαϊτάν ο ΠΑΟΚ «χάνει» από τον Ολυμπιακό και δεύτερο ποδοσφαιριστή για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν και οι δυο ταυτόχρονα. Τον Πορτογάλο μέσο του Εργοτέλη, Πελέ. Η απόφαση του «τσάρου της Τούμπας» να συμμετάσχει ο ίδιος στις διαπραγματεύσεις με τους Κρητικούς, δείχνει ότι έχει πάρει προσωπικά το ενδεχόμενο μιας δεύτερης σερί «ήττας» του στο επιχειρηματικό-ποδοσφαιρικό «μπρα ντε φερ» του με το αφεντικό των Πειραιωτών, αλλά, οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του…

63

Ταμείο με άσους Σαράντα απόδοση «πιάσαμε» τις προάλλες με 2 διπλές σε 6 ματς! Καθόλου άσχημα, ε; Άντε, λοιπόν, να πάρουμε και πάλι το δρόμο για το ταμείο, με κάποιες από τις πολλές ευκαιρίες για «χρυσά» κέρδη στο κουπόνι του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ της ΟΠΑΠ. Διαλέγουμε μια καλή 8άδα, με μια διπλή μόνο: Από το Σάββατο «πατάμε» στον άσο Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ, το 1Χ (διπλή) Γκλάντμπαχ-Σάλκε, τον άσο της Λίβερπουλ με τη Γουέστ Χαμ και το over της Ντόρτμουντ με τη Λέβερκούζεν. Από τα κυριακάτικα θα ποντάρουμε στους άσους ΑτρόμητουΟΦΗ, Ξάνθης-Βέροιας και Άρσεναλ-Έβερτον, Μονακό-Αζαξιό.

Γίνε παιδί μου διαιτητής! Εκπληκτικά πράγματα ακούσθηκαν στη μεταμεσονύκτια τηλεοπτική εκπομπή του Κυριάκου Θωμαΐδη στον ΣΚΑΪ. Όπως π.χ. ότι οι ρέφερι παίρνουν ενάμιση χιλιάρικο το παιχνίδι και μάλιστα κάποιοι καταφέρνουν να λάβουν το «χρίσμα» με… ταχύρυθμα σεμινάρια, διάρκειας μόλις 10 ωρών!

◗ ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ

Γιατί να σπαταλά ένας γονιός τόσα χρήματα σε καιρούς τέτοιας οικονομικής κρίσης, όταν υπάρχουν επαγγελματικοί προσανατολισμοί (…άσχετα αν με τέτοιες αποδοχές η διαιτησία ΔΕΝ θεωρείται επαγγελματική στο Ελάντα), ανέξοδοι και με τόσο προσοδοφόρες προοπτικές;

Για την «απόδοση» ορισμένων του… μη επαγγέλματος, βέβαια, διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις. Πραξιτέλης Ζαχαριάδης: ο ρέφερι του νέου… αλησμόνητου αγώνος της Ριζουπόλεως μεταξύ Απόλλωνος-Παναθηναϊκού (1-1). Ο εν λόγω ΔΕΝ «είδε» ούτε ένα, ούτε δυο… αλλά τέσσερα (με αριθμό: 4) πέναλτις υπέρ των φιλοξενουμένων!

«Τι φωνάζεις ρε, θα… σε ακούσει ο διαιτητής!»

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΗ Το σίριαλ της «επενδυτολογίας» τράβηξε σε μάΠαράλληλα, η ΠΑΕ χρωστά διάφορα χρηματικά κρος για τον Άρη και λίγο πριν από το χθεσινό ποσά ούτε λίγο, ούτε πολύ σε 106 ποδοσφαιdeadline για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καριστές. Αριθμός-ρεκόρ, που αν το «ψάτά 7.000.000 ευρώ πολλά και σοβαρά θέματα που ξει» κανείς μπορεί να «χαρίζει» στην ελσυσχετίζονται με την «επιχειρηματική επιβίωση» ληνική ομάδα μια θέση στο βιβλίο Γκίνες! της ΠΑΕ παρέμεναν -και παραμένουν- «ανοικτά». Αρχές Ιουλίου, ο Στάθης Τσομίδης Το ανησυχητικό είναι ότι, μετά την πρόσφατη μιλούσε -με την ιδιότητα του νομικού απόρριψη της αίτησης για την υπαγωγή της συμβούλου της ΠΑΕ- για διακανοΠΑΕ στο άρθρο 99 από το δικαστήριο, η εταινισμούς των οφειλών προς τους ρία θεωρείται «εκτεθειμένη» σε πιστωτές «106», έγγραφες συμφωνίες, της, που δεν είχαν δεχθεί την πρόταση «κουρέματα» και για «..μια για ρύθμιση στα χρέη προς αυτούς (για διαδικασία που θα ακολουόσους απάντησαν θετικά ισχύουν τα θούσαν και άλλοι πιστωσυμφωνημένα), αφού, και η διοίκητές», πολύ πριν έρθει το ση καθυστέρησε να δώσει την εντολή σοκ της απόρριψης για για την κατάθεση της έφεσης, λόγω το 99. των… εξελίξεων στις συζητήσεις του προέΌμως, το συνολικό ποσό δρου Δημήτρη Ηλιάδη (ΦΩΤΟ) με τον υπο- ΔΗΜΗΤΡΗΣ των χρεών είναι μεγάλο, ψήφιο επενδυτή, το όνομα του οποίου ο ίδιος Ηλιάδης άνω των 32 εκατ. και ανακρατούσε κρυφό επί μέρες και αποκάλυψε ρωτιέται κάποιος: αρκεί ένας μόλις την Tετάρτη: Γιάννης Kωνσταντινίδης. επενδυτής για να «σωθεί» ο Άρης;

Η στήλη παρακολούθησε τα απανωτά ριπλέις (κεντρική ΦΩΤΟ) και αποφάνθηκε ότι άντε το ΕΝΑ να μην ήτο πενάλτι. Τα υπόλοιπα τρία (3), όμως ΗΤΟ και επέσυραν την «εσχάτη των ποινών», αλλά, δεν δόθηκαν. Ανικανότητα; Τι άλλο να σκεφτούμε; Το χειρότερο για την ομάδα του Γ. Αναστασίου; Βγήκε και «λάδι» ο Πραξιτέλης από τον παρατηρητή και «έκαψε» τον Παναθηναϊκό στο φ.α…

Βρε, μπας και φοβούνται κάποιοι τον Παναθηναϊκό; Μα, τώρα που πούλησε τον Φιγκερόα στη Μαλαισία με «συνοπτικές διαδικασίες» λόγω της φημολογούμενης προσφοράς των 4,5 εκατ. στον ίδιονε και άλλο 1 μυριάκι (με τα χρωστούμενα στον παίχτη) για την ΠΑΕ;

Και τι να ’κανε ο «Αλαφού», αφού, αυτή η… Τζοχόρ Ταρούλ Τακζίμ τα «έχωσε» χοντρά ξαφνικά και ο «άλλος» στύλωσε τα πόδια κάτω «ή με πουλάτε ή σταματάω»; Άντε να προχωρήσει το deal με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ν’ αποκτηθεί ένας «διάδοχος» του «Λούτσο» στα «φόρτε» του, γιατί «βλέπω» να πωλείται και ο Μπεργκ…

Κατά τ’ άλλα, η… τρόικα της UEFA ελέγχει, είπε ο Θωμαΐδης, την ΕΠΟ για 6 διαιτητικές παραβάσεις, μια εκ των οποίων ότι τα ντέρμπι δεν σφυρίζουν πάντα διεθνείς. Πιάσ’ τ’ αυγό και κούρεφτ’ το! Εις το επανειδείν…


ΠAPAΣKEYH 6 ΔEKEMBPIOY 2013 AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 240 Tιμή: 2 E

AΣΤΕΡΑΣ BΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

www.dealnews.gr

TΑ ΚΕΡΔΗ, ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ, ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΟΙ ΤΟΚΟΙ, ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Φως Στο portfolio ñ ŸÏ· fiÛ· ı¤ÏÂÙ ӷ ͤÚÂÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜

7 ισχυρών B∞ƒ¢π¡O°π∞¡¡∏™ - KO∫∫∞§∏™ B°∂¡O¶OÀ§O™ - MÀΔπ§∏¡∞πO™ - ¶∂ƒπ™Δ∂ƒ∏™ - §π∞∫OÀ¡∞∫O™ ∫∞π Oªπ§O™ E§§∞∫Δøƒ  H ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ «·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·» ̤۷ ·fi ÛÙÔȯ›· Î·È ÂÓ‰Âϯ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙÔ˘˜  ¶ÔÈÔÈ

™ÂÏ. 4-6

ΓΙΩΡΓΟΣ MΠΟΜΠΟΛΑΣ

ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌ·, ÔÈÔÈ ·Ì‡ÓÔÓÙ·È, ÔÈÔÈ Î·Ù·ÚÚ¤Ô˘Ó

O ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ fiÓÔ˜ ÙÔ˘ M›‰· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∫∞π Δ∞ ªÀ™Δπ∫∞ ΔOÀ °π∞ A¡¢ƒ∂∞, KO™∫øΔ∞, M∏Δ™OΔ∞∫∏, ™∏ªπΔ∏, °A¶

A¶O∫∞§Àæ∏ - μOªμ∞

H EºOƒπ∞ ∂•Oƒª∞

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ BUNDESBANK BAINTMAN

Zητάει ανοιχτά κούρεμα καταθέσεων ŸÏË Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ X¿Ú‚·ÚÓÙ

Tπ §∂∂π O ∂ºO¶§π™Δ∏™ ∫∞π Oπ ¢π∫∏°OƒOπ ΔOÀ ΣΑΜΑΡΑΣ - TΣΙΠΡΑΣ

™ÂÏ. 15

Tο debate για την οικονομία

Tα έγγραφα της αποφυλάκισης του Pέστη

22,6 ∂∫. ∂Àƒø ∫∞π 1,17 ∂∫. ¢O§., O§∞ Δ∞ ¢∞¡∂π∞ ¶OÀ ¶§∏ƒø™∂ «£∞ ¢ø™ø Δ∏ ª∞Ã∏ ¶§∏ƒOÀ™ ¢π∫∞Iø™∏™» ™ÂÏ. 22-23

™ÂÏ. 7

Περίεργες μεθοδεύσεις στο παρά 5’ KΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΥΝΟΜΩΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ETE Î·È EıÓÈ΋ ˙‹ÙËÛ·Ó  °È·Ù› ÂÈÚfiÛıÂÙ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ·  OÈÙȘ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÚÒÙ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. KˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë  OÛ˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Costa Navarino

™ÂÏ. 18

✓ H ‰ËÌ·Ú¯›· Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì·ÓÈʤÛÙÔ

 ΓΙΑΝΝΑ AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

™ÂÏ. 19

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ KΟΠΕΛΟΥΖΟΣ

AÔÁ›ˆÛË Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÂÏ. 30-31 Pulkovo

H TΡΟΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΑΛΛΑ...

™ÂÏ. 21

Plan B ÁÈ· Eurobank - EıÓÈ΋

 AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ù· 2 ‰ÈÛ., fiÏ· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ

Deal 06 12 13  
Deal 06 12 13  

Η Deal ακτινογραφεί τους 7 μεγάλους του ελληνικού επιχειρείν. Το portfolio των ομίλων τους. Κέρδη, ζημίες, δάνεια, τόκοι, ταμείο και σχέδια....

Advertisement