Page 1

Championship of Kazakhstan 2013 Atyrau city Session Results Session 3 14:00 Order Bout Weight Category 1

18 Fly (52kg) Referee:

2

19 Fly (52kg) Referee:

3

20 Light (60kg) Referee:

4

21 Light (60kg) Referee:

5

22 Light (60kg) Referee:

6

23 Light (60kg) Referee:

7

24 Light Welter (64kg) Referee:

8

25 Light Welter (64kg) Referee:

Corner

Name

RED BLUE

KURMETOV KUANDIKOV

KST

TOMOV

RED BLUE

BATIRHANOV BIBOSINOV

AQT

KAZIHANOV

RED BLUE

JAYLAUOV TOGIZBAEV

PVL

SHANASHEV

RED BLUE

ALTIBAEV MIJITOV

SHY

OSPANBAEV

RED BLUE

SEYDALIEV ZADAROJNIY

KAR

TCOY

RED BLUE

JUMSAKBAEV UAYDAEV

TRZ

BEKPENBETOV

RED BLUE

AMIRZAKOV BEKBERGENOV

VKO

KUDAYBERGENOV

RED BLUE

USPANOV SHIMBERGENOV

VKO

KUDAYBERGENOV

Seed

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Team Code

Winner

Result

Decision

VKO AQT

RED

WP

3:0

KZO SKO PVL TRZ ATY

BISENOV JAKIYANOV SHANASHEV BEKPENBETOV ERMUHAN

AKMR ALM

RED

VKO MNGR KAR SHY ATY

KUDAYBERGENOV BUKEBAEV TCOY OSPANBAEV KALIEV

TRZR ATY

RED

AST SKO ALM AKMR ZKO

ASHIMOV JAKIYANOV SIDIKOV GAZIZOV KONARBAEV

SKO ALM

BLUE

KST VKO ALMR AQT MNGR

TOMOV KUDAYBERGENOV SUYENISH AKSHOLAKOV BUKEBAEV

ZKO AQT

RED

KZO AKMR PVL AST SKO

BISENOV GAZIZOV SHANASHEV ASHIMOV JAKIYANOV

AST KZO

RED

ZKO ATY KST AQT ALMR

KONARBAEV ERMUHAN TOMOV AKSHOLAKOV SUYENISH

VKO AKMR

BLUE

ALM MNGR AQT PVL KAR

SIDIKOV BUKEBAEV KAZIHANOV SHANASHEV TCOY

KST TRZR

BLUE

ALM MNGR AQT PVL KAR

SIDIKOV BUKEBAEV KAZIHANOV SHANASHEV TCOY

30:27 30:27 29:28

WP

3:0 29:28 29:28 29:28 -

WP

3:0 30:27 30:27 30:27

WP

3:0 28:29 27:30 27:30

WP

3:0 29:28 29:28 30:27

TKO

R1 0:53 -

WO -

WP

3:0 27:30 27:30 27:30


Championship of Kazakhstan 2013 Atyrau city Session Results Session 3 14:00 Order Bout Weight Category 9

26 Light Welter (64kg) Referee:

10

27 Light Welter (64kg) Referee:

11

28 Middle (75kg) Referee:

12

29 Middle (75kg) Referee:

13

30 Light Heavy (81kg) Referee:

14

31 Light Heavy (81kg) Referee:

15

32 Light Heavy (81kg) Referee:

16

33 Light Heavy (81kg) Referee:

Corner

Name

RED BLUE

DJUKEMBAEV DJAYLAUOV

TRZ

ERALIEV

RED BLUE

MAKSYUTOV ALIHANOV

ALMR

SUYENISH

RED BLUE

KULAHMET SAMETOV

AKMR

GAZIZOV

RED BLUE

DOSIBAEV MOMINOV

AQT

AKSHOLAKOV

RED BLUE

SERIMOV KUTTIBEKOV

TRZ

BEKPENBETOV

RED BLUE

KURALBAEV DJAKSILIKOV

MNGR

BUKEBAEV

RED BLUE

CHEMURZIEV ERKIN

VKO

KUDAYBERGENOV

RED BLUE

KUSAINOV ELEUSINOV

SHY

OSPANBAEV

Seed

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Team Code

Winner

Result

Decision

ALM AST

RED

WP

3:0

AQT SKO ATY ZKO KST

AKSHOLAKOV JAKIYANOV KALIEV KONARBAEV TOMOV

SKO ZKO

BLUE

KZO SHY ALM VKO PVL

BISENOV OSPANBAEV SIDIKOV KUDAYBERGENOV SHANASHEV

KZO MNGR

RED

SKO AST ALM KST KAR

JAKIYANOV ASHIMOV AHMETOVA TOMOV TCOY

KST KAR

BLUE

ZKO KZO TRZ ATY MNGR

KONARBAEV BISENOV ERALIEV ERMUHAN BUKEBAEV

KAR YUKO

RED

VKO ATY ALM ALMR AQT

KUDAYBERGENOV KALIEV AHMETOVA SUYENISH KAZIHANOV

TRZR SKO

RED

KAR AQT KST ATY ZKO

TCOY AKSHOLAKOV TOMOV ERMUHAN KONARBAEV

KST YUKO

BLUE

AST ATY ALM AQT PVL

ASHIMOV KALIEV SIDIKOV KAZIHANOV SHANASHEV

PVL AST

BLUE

KZO MNGR ALMR TRZ ALM

BISENOV BUKEBAEV SUYENISH BEKPENBETOV AHMETOVA

30:27 30:27 30:27

WP

3:0 28:29 28:29 28:29 -

TKO

R1 2:44 -

WP

3:0 27:30 27:30 26:30

WP

3:0 30:26 30:26 29:27

WP

2:1 29:28 29:28 28:29 -

WO -

WP

3:0 28:29 27:30 27:30 -


Championship of Kazakhstan 2013 Atyrau city Session Results

LEGEND Round Rn

TKO

Technical Knockout

WO

Walkover

WP

Win on points

Resden23112013  
Resden23112013  

http://kfb.kz/userfiles/resden23112013.pdf

Advertisement