Page 11

DE GROENE VENEN

23 januari 2015

Recordaantal inschrijvingen bij Cursusmarkt in De Boei Het cursusproject De Ronde Venen organiseerde vrijdagavond jl. een cursusmarkt in De Boei. De opkomst was zeer groot en er werd massaal ingeschreven op de 56 cursussen van het voorjaarsprogramma. Aan het eind van de avond bleken dat er tegen de 700 te zijn! Een absoluut record, nog niet eerder vertoond in het 40-jarig bestaan van het cursusproject! Wat een fantastisch begin van het nieuwe cursusseizoen. Het uitdelen van nummertjes bij binnenkomst in de Boei vonden de meeste mensen erg prettig. Zo wist men dat men later, als de deuren van de grote (markt)zaal om 19.30 open gingen, op volgorde van aankomst werd binnengelaten. Er waren weer veel docenten aanwezig en zij hadden hun tafels leuk ingericht. Ze gaven belangstellenden uitleg over de door hen te geven cursus en maakten kennis met de aanstaande cursisten. Op www.cursusproject.nl/rondevenen.htm vindt

Kosten Onderwijs Huisvestingprogramma

Scholen moeten onderhoud voortaan zelf betalen De gemeenten in ons land hebben een wettelijke zorgplicht voor goede en geschikte huisvesting van scholen. De onderwijswetgeving draagt de gemeenten op om jaarlijks een onderwijs huisvestingprogramma op te stellen. Dat betekent dat de schoolbesturen jaarlijks bij de gemeente een aanvrage kunnen indienen voor een voorziening in de huisvesting. Het gaat daarbij om zaken als nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, uitbreiding, verplaatsing, eerste inrichting, huur gymzalen en sportterreinen en dergelijke. Met ingang van 1 januari van dit jaar worden aanpassingen en onderhoud niet langer door de gemeente vergoed. De scholen dienen deze kosten voortaan zelf uit de rechtstreekse rijksvergoeding te betalen. tekst piet van buul

men alle informatie over de cursussen en ook op welke cursussen nog plaatsen beschikbaar zijn. Men kan daar alsnog inschrijven door het inschrijvingsformulier volledig in te vullen, te printen en op te sturen naar : Cursusproject De Ronde Venen, A. Dekker, Kievitslaan 64, 3645 KM Vinkeveen. Ook bij de Rabobank in De Ronde Venen is inschrijven mogelijk. Meer weten over de wijze van inschrijven, cursustijden en betalen, bel dan met Auwert Dekker, 0297-261849 of mail: auwert@casema.nl

Schenken en erven in 2015 Zoals u van ons en diverse media heeft kunnen vernemen is in het afgelopen jaar veelvuldig gebruik gemaakt van de tijdelijke schenkingsvrijstelling van € 100.000. Deze vrijstelling was van toepassing indien deze schenking door de verkrijger werd gebruikt voor een eigen woning. Deze vrijstelling is per 1 januari 2015 weer vervallen zodat de reguliere vrijstellingen weer van toepassing zijn. Tot deze vrijstellingen behoort ook een "eigen woning vrijstelling" maar dit is een lager bedrag en kan alleen gebruikt worden voor schenkingen van ouders aan kinderen die jonger zijn dan 40 jaar. Verder zijn de reguliere vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting weer verhoogd met een inflatiecorrectie. Als meer wordt geschonken of nagelaten dan het bedrag van de vrijstelling dan moet de degene die een schenking of erfenis krijgt over het meerdere schenk- of erfbelasting betalen.

Op deze laatste 3 vrijstellingen dient wel een beroep te worden gedaan door het indienen van een aangifte schenkbelasting.

Vrijstellingen schenkbelasting In het jaar 2015 mag u belastingvrij aan ieder van uw kinderen een bedrag van € 5.277 schenken.

Schenkingen aan goed doel instellingen die een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status hebben zijn geheel vrijgesteld. Op de website van de belastingdienst is te controleren of een instelling een ANBI status heeft.

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u uw kind eenmalig een groter bedrag belastingvrij schenken, welk bedrag in 2015 maximaal € 25.322 bedraagt. Deze regeling geldt ook voor kinderen die 40 jaar of ouder zijn maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar. Wordt de schenking door uw kind gebruikt voor een bijzondere studie of gebruikt uw kind de schenking voor een eigen woning en is uw kind tussen de 18 en de 40 jaar oud dan mag het bedrag worden verhoogd tot een bedrag van € 52.752. Heeft uw kind vóór 1 januari 2010 al eens een schenking ontvangen waarop de verhoogde vrijstelling van toepassing was, dan is er nog een aanvullende schenking van € 27.432 mogelijk als de aanvullende schenking geheel voor de bijzondere studie of woning van het k i n d wordt g e bruikt.

11

In het jaar 2015 mag u belastingvrij aan ieder van uw kleinkinderen of aan ieder ander een bedrag van € 2.111 schenken.

Vrijstellingen erfbelasting Bij een verkrijging van een erfenis in het jaar 2015 gelden de volgende vrijstellingen voor de erfbelasting: • voor een partner: € 633.014 (de vrijstelling wordt wel verminderd met de waarde van een nabestaandenpensioen); • voor een kind en een kleinkind: € 20.047 (voor een kind met een handicap kan een bijzonder tarief gelden); • voor een ouder: € 47.477; • voor overige verkrijgers: € 2.111. De ANBI-instellingen zijn ook van erfbelasting vrijgesteld. Tarieven Over hetgeen boven de vrijstelling wordt verkregen moet schenk- of erfbelasting worden betaald. Voor wat betreft het te betalen belastingtarief geldt dat tot aan een belaste verkrijging van € 121.296 aan belasting wordt betaald: door partner en kinderen: 10% en boven dat bedrag 20%; door kleinkinderen: 18% en boven dat bedrag 36%; door overige verkrijgers: 30% en boven dat bedrag 40%.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen Bozenhoven 115 3641 AD Mijdrecht Telefoon 0297-288086

Voor het komende jaar zijn er door de schoolbesturen in de gemeente de Ronde Venen aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van ruim honderdzesendertig duizend euro. Omdat hiervoor geen voorziening in de begroting is opgenomen wordt aan de raad gevraagd dit bedrag goed te keuren en ten laste te brengen van de algemene reserve. Tijdens de commissievergadering op maandag 19 januari bleek dat veel fracties het vreemd vinden dat er geen post op de begroting is ingeruimd voor dergelijke uitgaven. Wethouder Aldrik Dijkstra legde uit dat de gemeente dat niet kan begroten omdat het de schoolbesturen zijn die jaarlijks hun aanvragen indienen. “We weten dus niet wat er op ons af komt. Deze keer hadden we ook nog een aantal aanvragen voor groot onderhoud, maar die mogen vanaf 1 januari niet meer gehonoreerd worden,” aldus de wethouder. Hij was het met de raad eens dat het aanbeveling verdient om met een meerjarenbeleid voor de huisvesting van scholen te werken. “In het verleden was er ook een vierjaren beleid, maar dat is een paar jaar geleden door de raad geschrapt omdat er geen behoefte meer aan was. Maar we zijn nu toch weer bezig om zo’n meerjarenplan op te zetten.”

Het lijstje met te vergoeden kosten bevatten enkele vervangingen van meubilair in de gymzalen De Brug en De Eendracht in Mijdrecht. Herstel van een constructiefout aan het dak van rkbs Paulus, huurvergoeding aan de Piet Mondriaanschool in Abcoude en uitbreiding bij obs De Pijlstaart in Vinkeveen. In dit kader zullen een tweetal noodlokalen van de Eendracht in Mijdrecht naar Vinkeveen worden overgebracht. Tijdens de behandeling van het voorstel meldde de wethouder dat de besturen van het openbaar onderwijs Stichting Auro en de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius met elkaar en met de gemeente in overleg zijn over de huisvesting. Doel van het overleg is om de mogelijkheden te onderzoeken, het aantal scholen en onderwijsgebouwen terug te brengen, met name in de kern Mijdrecht. De wethouder denkt dat dit op termijn tot aanzienlijke besparingen kan leiden.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 23 januari 2015  

De Groene Venen 23 januari 2015

De Groene Venen 23 januari 2015  

De Groene Venen 23 januari 2015

Advertisement