Page 18

18

Duidelijkheid over bouwmogelijkheden Plassengebied

College komt met aangepaste bebouwingscriteria De gemeente is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het Plassengebied in Vinkeveen. Een van de knopen die daarbij moet worden doorgehakt is het probleem van de bebouwing van de legakkers. Veel legakkers zijn in gebruik als recreatieterrein. Hoewel er op dit moment nog (bijna) niets gebouwd mag worden op de legakkers, staan er inmiddels veel blokhutten en andere bouwsels. Mede als gevolg van het feit dat niet duidelijk was, wat er precies wel of niet gebouwd mag worden en er ook jarenlang geen sprake was van enig toezicht of handhaving is er een grote variatie aan bouwsels ontstaan. Het is de bedoeling dat het nieuwe bestemmingsplan duidelijkheid gaat scheppen in wat er in de toekomst gebouwd mag worden. tekst piet van buul

In het bestemmingsplan, waar nu aan gewerkt wordt, komen nieuwe regels over waar gebouwd mag worden, hoe groot dat dan mag zijn en onder welke voorwaarden. De afgelopen periode zijn verschillende bebouwingsvarianten onderzocht op haalbaarheid. Op basis hiervan heeft het college nu een

bebouwingsvariant ter besluitvorming aan de raad voorgelegd, waarvan men denkt dat die haalbaar is. Het college heeft het idee dat de legakkers beter worden onderhouden als er gebouwd mag worden. “En dat draagt bij aan het doel van het bestemmingsplan Plassengebied: de Vinkeveense plassen duurzaam in stand houden als waardevol natuur- en recreatiegebied, waarbij het typische legakkerlandschap behouden blijft,” aldus het college in een persbericht. Wethouder Schuurs: “Het is bovendien zaak een goed evenwicht te vinden in alle belangen die er zijn. We denken dat we dit met dit voorstel bereiken. Vele belanghebbenden zijn betrokken bij dit proces en hun inbreng is meegewogen." Bebouwingsvoorstel Na analyse van de onderzochte modellen en in overleg met betrokkenen is er een bebouwingsvoorstel ontwikkeld. Daarbij is het gebied in een aantal zones verdeeld. Het college stelt voor dat in zone II maximaal 12% van een landdeel van een kadastraal perceel bebouwd mag worden. Zo’n besloten verblijfsruimte mag maximaal 35 m2 zijn. Wel mag er een veranda/overkapping aangebouwd worden. Het totale bouwwerk mag niet groter worden

30 augustus 2019

DE GROENE VENEN

dan 44 m2. In zone III mag maximaal 10% van een landdeel van een kadastraal perceel bebouwd worden. De besloten verblijfsruimte aldaar mag maximaal 30 m2 zijn. Ook hier zou dan een veranda/overkapping aangebouwd mogen worden. Het totale bouwwerk mag in dat geval niet groter worden dan 37,50 m2. Effecten Verschillende bebouwingsvarianten zijn nader onderzocht op hun effecten op het gebied. Kort gezegd betekent meer bebouwing toestaan, een minder grote opgave voor handhaving, maar daar staat tegenover een grotere compensatie voor natuur en landschap. Deze vraag is tijdens een bijeenkomst met gebruikers, bewoners, belangenorganisaties, ondernemers en raadsleden besproken. Daaruit bleek dat de meeste betrokkenen liever compenseren met natuur dan fors inzetten op handhaven. Men concludeerde dat gemeente en de eigenaren van de legakkers samen verantwoordelijk zijn voor natuurcompensatie en dat bebouwingsmogelijkheden zo ruim mogelijk zouden moeten zijn, ook al betekent dat een grotere natuurcompensatie. De verwachting is dat de raad dit voorstel in september in behandeling zal nemen. Als alles goed gaat zou er dan in de raadsvergadering van 26 september een besluit genomen kunnen worden.

Door schooljeugd beschilderde paal de grond in

Feestelijke start bouw Sporthuis Abcoude Het was tropisch warm in Abcoude. Uitgelezen weer voor een verkoelende duik in het zwembad. Maar daar moeten ze in Abcoude nog een jaartje op wachten. Dat leek geen probleem voor de vele toegestroomde Abcoudenaren, die blij waren dat het er nu eindelijk van gaat komen. Afgelopen dinsdag werd de bouw van het Sporthuis Abcoude op feestelijke wijze ingeluid. Een sporthuis met een combinatie van een zwembad, sportzalen en ontmoetingsruimten. Een project dat ditmaal niet was uitgedacht op de burelen van het gemeentehuis of aan de tekentafels van een projectontwikkelaar, maar dat het resultaat is van een burgerinitiatief. tekst piet van buul

Het bestuur van de Stichting Sporthuis Abcoude had er een leuke middag van gemaakt. Daarin was volop ruimte gemaakt voor de schoolkinderen, die straks hun gym- en zwemlessen in het nieuwe gebouw krijgen en die daarmee een belangrijke doelgroep vormen. Maar ook tal van sportverenigingen vinden er hun nieuwe onderkomen. De onvermijdelijke rij sprekers,

die nu eenmaal hoort bij het slaan van een eerste paal, werd op een ludieke manier door Abcoudenaar Najib Amhali geïntroduceerd. “Toen ik een paar jaar geleden gevraagd werd om een petitie voor de komst van een nieuw zwembad te tekenen was mijn eerste reactie; ‘hoezo een nieuw zwembad, ik heb al een zwembad’.” Inmiddels bleek hij een warm pleitbezorger voor de nieuwe sportaccommodatie. Iedereen blij Stichtingsvoorzitter Corien van der Linden ging nog even terug in de geschiedenis. Van een zwemstrook in het Abcoudermeer naar het Meerbad, dat plaats moest maken voor woningbouw. Abcoude verloor een zwemgelegenheid in de directe omgeving. De gemeente maakte geen aanstalten om in dat hiaat te voorzien. Daarom namen de zwemliefhebbers zelf het heft in handen. Er kwam een burgerinitiatief, waarin ook de oplossing voor de sterk verouderde Kees Bonzaal werd meegenomen. Het kostte nogal wat moeite om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat de financiering geen grote risico’s voor de gemeente zou opleveren. Bijna twee jaar geleden

besloot de raad in te stemmen met de plannen. Maanden van intensief overleg volgden. Ontwerpen moesten worden uitgewerkt, kostenberekeningen werden scherp beoordeeld, duurzame bouwvoorzieningen werden ingepland en externe bezwaren werden bekeken en zo mogelijk opgelost. Blijheid en opluchting dat het nu dan zo ver is. Ook wethouder Alberta Schuurs was blij en trots op het feit dat het hier gaat om een burgerinitiatief. Ze stelde vast dat het een project van en door de bevolking is en zij prees de gemeenschapszin van de inwoners van Abcoude en de inzet van de vele vrijwilligers. Ed Geerlings toonde zich tevreden met de hulp en steun van de gemeente. De beschilderde paal en de tijdscapsule Een twintigtal kinderen van de vier basisscholen mochten de heipaal beschilderen. Dat leverde een kleurrijk geheel op. Daarnaast hadden bijna 600 kinderen van de groepen drie t/m acht een kaartje geschreven met hun idee over het sporthuis. Otto Staal van de Mondriaanschool had er een paar leuke uitgelicht, zoals die van de jongen die straks veel zou gaan sporten om net zo beroemd en rijk te worden als zijn plaatsgenoot Matthijs de Ligt. Alle kinderwensen, aangevuld met die van aanwezige volwassenen gingen in een stevige metalen box die als tijdscapsule onder de vloer van het zwembad zal worden ingemetseld. Aannemer Hans van Norel beloofde dat zijn bedrijf voortvarend aan de slag gaat. Men verwacht dat in ieder geval het zwembad eind volgend jaar in gebruik genomen kan worden. De sportzalen vragen wellicht nog wat extra tijd. foto's fem van duuren

Najib Amhali met de schoolkinderen

Bovenop de heipalen komt de constructie van het gebouw

De gekleurde heipaal verdwijnt langzaam in de grond

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 30-08-2019  

De Groene Venen 30-08-2019

De Groene Venen 30-08-2019  

De Groene Venen 30-08-2019

Advertisement