De Groene Venen 28 oktober 2016

Page 6

6

28 oktober 2016

DE GROENE VENEN

Ronde Venen Belang concludeert na enquête:

VIB pleit voor deskundige verkeersmeting

Wel last van files, maar geen verbreding N201

“Enquête RVB is slechts momentopname”

Deze conclusie kan worden getrokken uit de enquête die Ronde Venen Belang onder de bevolking heeft gehouden. De enquête heeft RVB gehouden omdat de provincie Utrecht haar mening over de N201 heeft veranderd. Tot voor kort huldigde zij het standpunt dat de N201 niet verbreed mocht worden. Om die reden werd het aquaduct bij Amstelhoek ook voorzien van slechts een enkele rijbaan. Aangezien de provincie nu laat blijken dat zij denkt over verbreding van de gehele N201 wilde RVB van de inwoners weten hoe zij over verbreding denken.

Het bestuur van VIB De Ronde Venen – belangenbehartiger van zo’n 260 bedrijven in De Ronde Venen – is van mening dat de RVB-enquête inzake verbreding van de N201 slechts een momentopname is, gebaseerd op ervaringen tijdens een ‘verkeersluwe’ periode van economische crisis. “In deze enquête is geen rekening gehouden met de verwachte stijging van de filedruk door de aantrekkende economie. De enquête is daarbij slechts beantwoord door 537 inwoners (1,3% van het totaal aantal inwoners) die geen verkeersdeskundigen zijn,” laat de VIB in een reactie aan deze krant weten. De VIB pleit daarom voor een deskundige verkeersmeting: “Een extra filedruk van bijvoorbeeld 5% kan een effect hebben van 15 minuten extra filevertraging. Een deskundige verkeersmeting, alsmede een reëel verwachtingsplan is noodzakelijk om een juiste inschatting te kunnen maken en een realistische mening te vormen.”

Veel inwoners hebben gereageerd De enquête is door 537 respondenten ingevuld. De leeftijd varieerde van 18 tot 80 jaar, waarbij de meerderheid lag tussen 30 en 50 jaar. Naast inwoners uit de gemeente hebben ook andere weggebruikers de vragenlijst beantwoord. De meeste respondenten komen uit Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis.

Kansen laten liggen Het bestuur van de VIB begrijpt nog steeds niet dat de dubbele N201 tot Uithoorn destijds niet direct is doorgetrokken naar de A2. Daar heeft de provincie Utrecht en ook de gemeente kansen laten liggen. “De verkeersproblemen bevinden zich nu bij Mijdrecht en Vinkeveen en zijn de afgelopen twee jaar al sterk toegenomen (de voor 2020 berekende verkeersintensiteit wordt nu al regelmatig bereikt of overschreden). Als deze ontwikkeling zich op een gelijke wijze voortzet, hebben we binnen vijf jaar een verkeersinfarct binnen onze gemeentegrenzen,” zo stelt het bestuur.

Problemen niet op het hele traject De respondenten hebben aangegeven waar zij doorstromingsproblemen ervaren. Deze problemen zijn niet over het hele traject van de N201 gelijk, zoals hieronder wordt aangegeven. Problemen bij: Loenersloot op-/afritten A2 op-/afritten Vinkeveen Kruising Enschedeweg

22% 49% 35% 13%

Industrieweg 15% Hofland 33% tussen Mijdrecht en Aquaduct 21% Aquaduct 9%

De verkeersproblemen manifesteren zich nu met name voor en op het traject na de A2 richting Hilversum. Momenteel wordt concreet onderzocht om daar de N201 te verdubbelen, inclusief een extra brug over het Amsterdams Rijnkanaal. Het bestuur van de VIB dringt er hierbij op aan om in planvorming het overige deel van de N201 (vanaf de A2 tot Uithoorn) nu wel verder op te pakken. Realisatie zal dan sowieso pas over vele jaren plaatsvinden.

De grootste problemen doen zich voor bij de op- en afritten van de A2 en Vinkeveen en bij de kruising bij Hofland. De meeste doorstromingsproblemen doen zich voor tijdens de ochtend- en avondspits van maandag t/m vrijdag. Onder de respondenten ervaart 50 tot 60% last tijdens de spitstijden. Opvallend is dat de problemen in de ochtendspits het sterkst voorkomen op dinsdag (42%) en donderdag (41%) en bij de avondspits ook op dinsdag en donderdagavond (beide 63%). Uit de enquête blijkt ook dat het merendeel van de respondenten zowel ‘s morgens als ’s avonds wel eens doorstromingsproblemen ervaart. Gemiddeld is men ongeveer 14 minuten kwijt per dag dat men in de file staat. Ochtendspits Avondspits Maandag 36 % 53 % Dinsdag 42 % 63 % Woensdag 37 % 59 % Donderdag 41 % 63 % Vrijdag 33 % 56 % Hoe vaak in de file? Vaak 41% Soms 33% Nooit 9.5% Het gebruik van sluiproutes Evenveel mensen maken gebruik van sluiproutes als niet, waarbij de Baambrugse Zuwe het meest wordt gebruikt als sluiproute. De andere sluiproutes worden zeer beperkt gebruikt. Doorstromingsproblemen, maar de N201 verbreden? Hoewel een groot aantal respondenten te maken heeft met files leidt dit niet tot grote aantallen die de N201 verbreed willen zien. De respondenten konden aangeven waar zij de N201 verbreed wilden zien. De respondenten geven aan dat de grootste veroorzaker van de problemen de op- en afritten van de A2 zijn gevolgd door het traject richting Loenersloot. Hoe verder verwijderd van de A2, hoe minder de bereidheid bij de inwoners aanwezig lijkt te zijn om de N201 te verbreden. Andere vragen In de enquête werden nog diverse vragen gesteld over gevolgen van verbreding van de N201. Verbreding maakt de gemeente beter bereikbaar (41%) en kan leiden tot meer economische activiteit (33%) terwijl er weinig milieuschade wordt verwacht (23%). Conclusie RVB Ronde Venen Belang hecht veel waarde aan de uitkomsten. Ondanks dat vele Rondeveners in de file staan op de N201 en daar vrij Loenersloot 25% veel tijd aan kwijt zijn, willen de inop-/afritten bij A2 31% woners van de gemeente de N201 op-/afritten Vinkeveen 22% niet direct verbreden. Het oplossen kruising Enschedeweg 13% van de problemen bij de op- en afkruising Industrieweg 14% ritten van de A2 en het verbreden Hofland 16% van de N201 richting Loenersloot traject Mijdrecht - aquaduct 15% heeft, zo leren de resultaten, de aquaduct 10% voorkeur van onze inwoners.

Conclusie VIB Niets doen zal zo goed als zeker nadelige economische effecten hebben voor de gemeente en gevestigde bedrijven en is dus geen optie. Daarbij pleit de VIB er tevens voor om ook het Openbaar Vervoer, als een reëel alternatief voor het woon-werkverkeer, verder te ontwikkelen. foto ronde venen belang

Waardering voor mantelzorgers in De Ronde Venen Mantelzorgers in de gemeente De Ronde Venen ontvangen ook dit jaar weer een waardering voor hun inzet. De gemeente De Ronde Venen, lokale ondernemers en Tympaan-De Baat willen mantelzorgers graag bedanken voor hun inzet en voeren daarom De Ronde Venen Pas in; een lokale pas met daarop een tegoed van € 50,-. Mantelzorgers ontvangen De Ronde Venen Pas als zij bij het Steunpunt Mantelzorg van TympaanDe Baat geregistreerd staan als mantelzorger. Mantelzorg is de onbetaalde zorg voor een chronisch ziek familielid/vriend of gehandicapte naaste. Mantelzorg is vaak langdurig en kan erg intensief zijn. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Uit lokaal onderzoek blijkt dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan erkenning en waardering. Maar ook het organiseren van goede zorg en ondersteuning is een belangrijk punt. Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Een bedankje in de vorm van de mantelzorgwaardering is daarom zeker op zijn plaats. De Ronde Venen Pas Om deze mantelzorgwaardering mogelijk te maken, voert De gemeente De Ronde Venen in samenwerking met de lokale ondernemers en Tympaan-De Baat De Ronde Venen Pas in. Op de pas wordt een tegoed van € 50,- gezet, dat besteed kan worden bij de aangesloten winkeliers. Het Steunpunt Mantelzorg regelt de uitgave van De Ronde Venen Pas en verstuurd de pas rond de

Dag van de Mantelzorg (10 november) naar mantelzorgers die bij het Steunpunt Mantelzorg ingeschreven staan. Mantelzorgers die nog niet geregistreerd staan bij het Steunpunt Mantelzorg en dit wel graag willen, kunnen contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg. Wanneer zij uiterlijk 31 december 2016 aangemeld zijn, ontvangen ook zij een De Ronde Venen Pas. De pas vervangt het Mantelzorgcompliment dat de gemeente vorig jaar aan haar mantelzorgers gaf.

telefonisch contact met u opnemen om de registratie compleet te maken. Steunpunt Mantelzorg Mantelzorgers kunnen bij het Steunpunt Mantelzorg terecht voor informatie en advies. Denk aan vragen als: welke mogelijkheden zijn er om meer tijd en ruimte voor mezelf te creëren, waar vind ik praktische ondersteuning, welke financiële regelingen zijn er en hoe zit het met wet- en regelgeving? Verder organiseert het Steunpunt cursussen, informatiebijeenkomsten, lotgenotencontacten en kunt u zich aanmelden voor de Mantelzorgkrant. Ook voor emotionele ondersteuning en een luisterend oor kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. Meer informatie over het Steunpunt Mantelzorg is te vinden op

www.tympaan-debaat.nl/mantelzorg. Contactgegevens Steunpunt Mantelzorg Het Steunpunt Mantelzorg werkt alleen op afspraak en is gevestigd aan Kerkvaart 2 in Mijdrecht. Voor registratie kunt u tijdens de openingstijden, maandag tot en met donderdag tussen 9 en 17 uur en op vrijdag tussen 9 en 13 uur bellen naar Stichting TympaanDe Baat, telefoonnummer (0297) 230 280 of een e-mail sturen naar mantelzorg@stdb.nl. Een medewerker van het Steunpunt Mantelzorg zal vervolgens