De Groene Venen 21 april 2017

Page 3

DE GROENE VENEN

Luistervink Fayenoord Ik ben er nog een van de oude stempel. Jaren zestig, Fayenoord. Tijdens de wedstrijden stond de trompetter op en begon te spelen. De Kuip werd doodstil. Wat je slechts hoorde, waren de fans die met hun vlaggenstokken mee tikten op de maat van de muziek. Je mocht toen nog vlaggen, voorzien van stok, meenemen naar een wedstrijd. Hoe anders is dat nu. De eerste Europacup was voor ons. Dat Ajax ons kunstje nog eens driemaal herhaalde, was maar zo zo. Ze hadden immers ons kunstje afgekeken. Tijdens de wedstrijden die we onderling streden, trok Ajax vaak aan het langste eind. Op laaghartige wijze werd door ene Sjaak Zwart heel wat keren onze welverdiende winst afgepikt. Dat hij vaak net iets eerder bij de bal was en Amsterdamse branie combineerde met technisch goed voetbal wilde er bij mij niet in. Ik had beter moeten en kunnen weten. Was het niet meneer Johan Cruijff die een seizoen mee balde in Rotterdam Zuid en Fayenoord kampioen maakte? Ik ben niet zo 'voetbal-minded' meer. Hoe dat komt? Jochies die een miljoen verdienen en van gekkigheid niet weten wat ze moeten doen. Een beschaafde tattoo, prima. Maar wat de jochies aan schilderijen op hun lijf dragen.... Ik vind het maar niks. Dit seizoen echter is er weer wat gaan broeien. Toen ik met scheids Richard Liesveld de Kuip bezocht, wakkerde er weer iets aan in mij. Zeker toen hij mij zei: "Als ze blijven voetballen zoals vanavond worden ze moeiteloos kampioen." Bikkelen en jagen op de bal en zo de tegenstander kapot spelen. Ik nam een extra zender op Ziggo en keek via Fox Sports naar de verrichtingen van (mijn) Fayenoord. Zo zag ik ze punten verliezen tijdens wedstrijden waarin het heilige vuur ontbrak. Hoe is het mogelijk te verliezen van de hekkensluiter van de eredivisie? Hetzelfde geldt voor de punten die op Spangen bleven. Tel die zes op bij het aantal punten van nu en ze waren dit weekend kampioen geworden! Vorige week zag ik Ajax tijdens een Europese wedstrijd schitteren. Ik heb genoten. Onder leiding van een trainer die zijn roots heeft in Rotterdam swingde Ajax over het veld. Een snotgurg van 17 jaren jong gaat de strijd aan met gelouterde spelers, die hij er helemaal uitspeelt. Dat is de branie waar Ajax groot mee is geworden. Per week gaan ze beter spelen. Zo tegen het weekend krijg ik weer dat nare onderbuik-gevoel. Zouden ze er dan toch weer intuinen? Geen Coolsingel? Heel wat winkeliers in de Rotterdamse binnenstad hopen op het laatste. Ik niet! Luistervink

21 april 2017

3

Openbare veiling legakkers Vinkeveense Plassen

Achtendertig legakkers verkocht Op dinsdag 18 april vond in De Boei in Vinkeveen de openbare veiling plaats van legakkers. Ondanks bezwaren uit verschillende geledingen bleek een ruime belangstelling voor deze veiling. Van de in totaal 44 legakkers werden er 38 verkocht. “De belangstelling was goed. Het is een mooi resultaat, dat bijdraagt aan het behoud van het unieke landschap van de Vinkeveense Plassen”, aldus Anco Goldhoorn, bestuurder van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen. De veiling bracht in totaal 440.000 euro op. De opbrengst komt ten goede aan het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen en wordt ingezet voor vervangende beschoeiing van legakkers en zandeilanden en betere toegankelijkheid van het gebied. tekst piet van buul

Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen liet de legakkers veilen, omdat er onvoldoende middelen waren voor onderhoud. Alleen beschoeiing kan voorkomen dat de legakkers wegspoelen, maar beschoeiing is een kostbare operatie. De zorg voor de verkochte legakkers wordt nu aan de nieuwe eigenaars overgelaten. Ongeveer de helft van deze legakkers heeft een beschoeiingsverplichting. De nieuwe eigenaar moet binnen drie jaar nieuwe oeverwanden plaatsen. Verdere voorwaarden zijn dat er op de legakkers niet mag worden gebouwd. Illegaal bouwen betekent een direct opeisbare boete van 50.000 euro. Gemeente De Ronde Venen werkt op dit moment aan een nieuw bestemmingsplan waarin wordt bekeken of in de toekomst bebouwing binnen vastgestelde kaders mogelijk moet worden. Dat zal mede afhangen van verschillende onderzoeken die nog moeten plaatsvinden. Het Recreatieschap beraadt zich nog op de vraag op welke manieren ook de niet-verkochte legakkers behouden kunnen blijven en streeft ernaar deze alsnog te beschoeien. Uniek historisch erfgoed Legakkers zijn een karakteristiek onderdeel van recreatiegebied de Vinkeveense Plassen, dat jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt. Tachtig procent van de legakkers is al in handen van particulieren. “We moeten als Recreatieschap helaas keuzes in de financiering maken. Particulieren zijn gelukkig goed in staat om het onderhoud van legakkers zelf te organiseren. Het is voor het recreatieschap pijnlijk om afscheid te moeten nemen van een deel van de legakkers, maar mooi om te weten dat ze nu wel goed onderhouden zullen worden", aldus Goldhoorn. Bestuur recreatieschap bleef bij zijn voornemen Na het bekend worden van het be-

sluit om 44 legakkers openbaar te veilen kwam er verzet van diverse geledingen op en rond de plassen. Ondernemers, natuurverenigingen en omwonenden vroegen zich af waarom dit allemaal zo snel moest. Voorgesteld werd om met de veiling te wachten tot na de vaststelling van het bestemmingsplan dat in 2018 wordt verwacht. D66-raadslid Cees Houmes zocht in de gemeenteraad van de Ronde Venen steun voor het voorstel om de veiling uit te stellen. Toen hij daarin niet was geslaagd restte hem nog een laatste mogelijkheid. Tijdens een extra openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap De Vinkeveense Plassen op donderdag 13 april diende hij een motie in, waarin hij het bestuur voorstelde om de eerder genomen beslissing te heroverwegen en de veiling alsnog uit te stellen. Met zes tegen drie stemmen werd zijn motie afgewezen. Het bestuur wilde dat de veiling gewoon doorging. In zijn pleidooi stelde Houmes twee punten centraal: de wijze waarop het besluit van het bestuur om de legakkers te veilen tot stand was gekomen en de vraag waarom die veiling op korte termijn zou moeten plaatsvinden. Met betrekking tot de gevolgde procedure door het Recreatieschap merkte Houmes op dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de rechtsgeldigheid van de genomen besluiten. “Het bestuur vergadert regelmatig zonder dat alle leden zijn uitgenodigd. Daarnaast is het zo dat sommige leden vaak niet of nauwelijks komen opdagen. Er zitten hier nu mensen aan tafel die nog nooit bij een vergadering aanwezig zijn geweest. In veel gevallen worden besluiten genomen zonder dat

het

vereiste quorum aanwezig is.” Zijn opmerkingen werden onderstreept door het feit dat de vergadering begon met een voorstelrondje waarin iedereen nog even kon melden wie hij was en namens wie hij sprak. Voorzitter Maarten Divendal erkende dat de vergaderingen vaak een hoog afwezigheidsgehalte hebben en dat de besluitvorming lang niet altijd de schoonheidsprijs verdient. “Maar in voorkomende gevallen dat het vereiste aantal leden niet aanwezig was, hebben we de afwezigen altijd achteraf schriftelijk in kennis gesteld. Daarmee is de rechtsgeldigheid van de besluiten gewaarborgd”, aldus Divendal. Ondanks het feit dat de juridische houdbaarheid van deze stelling betwijfeld kan worden, liet men het hierbij. Ook waren er ernstige twijfels over de keuze van de notaris die de veiling gaat begeleiden. Houmes: “we hebben hier in de gemeente en in de regio tal van goede notarissen. Waarom is er gekozen voor een notaris uit Obdam? Wiens belang is hiermee gediend?” De hele gang van zaken rond de besluitvorming was voor Houmes aanleiding om een motie in te dienen, waarin gevraagd wordt om een nader onderzoek naar de gang van zaken rond het tot stand komen van het besluit om te veilen. Ook deze motie werd met zes tegen drie stemmen afgewezen. Waarom zo’n haast? Het belangrijkste punt van discussie was de vraag waarom er nu halsoverkop een aantal legakkers geveild moet worden, terwijl er gewerkt wordt aan een bestemmingsplan. Daarin zal precies geregeld worden welke status de zandeilanden en de legakkers krijgen en wat daarmee gedaan mag worden. Bestuurslid Anco Goldhoorn begon nog

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

De opbrengst De veiling bracht in totaal 440.000 euro op. David Bentvelt van het Recreatieschap schat dat daar netto ongeveer 200.000 euro van overblijft na aftrek van de kosten van de notaris en het veilinghuis. Die kosten bedragen in totaal ongeveer 240.000 euro. Ernst Schreurs, bestuurslid van het Recreatieschap wijst er op dat van de opbrengst ook nog eens de kosten voor handhaving, controle beschoeiing en eventueel onderzoek naar natuurvriendelijke beschoeiingen vanaf gaan. “Hoeveel er uiteindelijk overblijft is dus nog onduidelijk.” Cees Houmes, die zich tot het laatst heeft ingezet voor uitstel van de veiling, stelt vast dat natuur- en cultuurhistorie de verliezers zijn. Hij vreest dat met de naar zijn mening overhaaste veiling de druk op het bestemmingsplan- en MER procedure zal toenemen.

Agenda Kort Zaterdag 22 april • Snuffel- en boekenmarkt, Driehuisplein, Mijdrecht • Kermis, parkeerterrein Argon, Mijdrecht • Argon vs. Smitshoek, Sportpark Hoofdweg, Mijdrecht • Leerlingenexpositie, Galerie Boven Verwachting, Wilnis • Bingo-avond, buurthuis Amstelhoek • Donateursconcert Triviant, De Boei, Vinkeveen

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Zondag 23 april Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a.

maar weer eens met zijn opsomming van de data waarop verkoop van de legakkers ter sprake is gebracht. “Iedereen had het dus kunnen zien aankomen”, was zijn verweer. “Aanvankelijk was het ook de bedoeling om te verkopen na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan. We hadden gedacht dat dat in 2015 klaar zou zijn. Dat wordt nu drie jaar later en voor een groot aantal legakkers duurt dat te lang, omdat het gevaar dreigt dat de oevers afkalven en de eilanden onder water zullen verdwijnen. Er moet dus snel verkocht worden, zodat de nieuwe eigenaars snel maatregelen kunnen nemen in het belang van het behoud van deze legakkers.” Enkele bestuursleden vonden dat een wat vreemde redenering omdat de nieuwe eigenaars drie jaar de tijd krijgen om de oevers te beschoeien. In die tijd is er ook een nieuw bestemmingsplan. “In die drie jaar zouden de legakkers alsnog kunnen wegzinken. “Dat zal niet gebeuren”, denkt Goldhoorn. “De nieuwe eigenaars zullen het zeker niet zover laten komen”, stelde hij vast. Aankoop door speculanten of projectontwikkelaars achtte hij uitgesloten.

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2017 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

• Open Dag Zeilschool Vinkeveen, Herenweg, Vinkeveen • Lenterit, start/finish bij Hotel Mijdrecht Marickenland N201 • Kermis, parkeerterrein Argon, Mijdrecht • Leerlingenexpositie, Galerie Boven Verwachting, Wilnis • Concert Amsterdamse Cantorij, Dorpskerk, Abcoude

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!