De Groene Venen 13 mei 2016

Page 7

DE GROENE VENEN

13 mei 2016

7

Vertrekkend wethouder Aldrik Dijkstra

“Ik heb veel actieve en weldenkende inwoners ontmoet” Hij kwam net van het gemeentehuis, waar hij zijn sleutels heeft ingeleverd. Aldrik Dijkstra was pas twee jaar wethouder in De Ronde Venen. Hij werd weggestuurd vanwege een motie over een kwestie waar hij part noch deel aan had. De klap kwam hard aan. De verwerking gaat nog wel even duren. “En het doet pijn dat we de afgelopen twee jaar met veel inspanning flink gezaaid hebben en dat anderen nu de oogst binnen gaan halen.”

Zijn politieke ervaring deed hij op als griffier in de kleine gemeente Bunschoten en als raadslid in de grote gemeente Hilversum. “Eerlijk gezegd wist ik niet veel van De Ronde Venen. Ik was er wel eens langs gereden of doorheen gefietst. Gemeten naar het aantal inwoners was het half zo groot als Hilversum en dubbel zo groot als Bunschoten. Maar zo simpel was het niet. Ik kwam er al snel achter dat er hier sprake is van een grote uitgestrekte gemeente met acht kernen, die allemaal een heel eigen specifiek karakter hebben. Dat heeft me in positieve zin verrast. Dat maakte het soms wel wat ingewikkeld, maar wel altijd heel erg boeiend.”

om mensen. Ik kwam in korte tijd dus met veel mensen in aanraking en leerde zo de gemeente heel goed kennen. En ik ben in de verschillende kernen heel veel actieve, weldenkende en kritische inwoners tegengekomen. Bij de verenigingen en bij de wijkcommissies zitten veel mensen die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. De gemeenschapszin is vaak erg groot, zeker in de wat kleinere kernen. Kijk naar Baambrugge, waar het gemeenschapshuis ook echt van de gemeenschap is. Of zie hoe ze de zaken in De Hoef vaak zelf regelen. De voetbalclub pakte de aanleg van een kunstgrasveld zelf aan. Ook Hertha in Vinkeveen is een mooi voorbeeld hoe men zelf aan de slag ging met de bouw van een nieuwe clubhuis.”

Moeilijke portefeuille “Met jeugdzorg, onderwijs en sport kreeg ik een stevige portefeuille toebedeeld”, zegt Aldrik. “Maar die drie terreinen sluiten heel mooi op elkaar aan, zodat je echt beleid kunt ontwikkelen. Het gaat hierbij vooral

Accommodatiebeleid sportverenigingen Aldrik Dijkstra is er trots op dat hij de lastige discussie met de vele sportverenigingen over het gebruik en beheer van de sportaccommodaties goed heeft kunnen afronden. “Hier-

tekst piet van buul Foto peter bakker

mee kan de gemeente zeker twintig jaar vooruit”, stelt hij vast. “Er moest eerst wel enige wrevel worden weggepoetst, die was ontstaan door de ongelukkige gang van zaken rond het Estafetteproject. We stonden bij veel sportbestuurders niet bepaald aangeschreven als een betrouwbare overheid. Met hard werken hebben we die beeldvorming wel kunnen ombuigen. De transitie van de jeugdzorg is ook goed van de grond gekomen. Er is in de afgelopen periode een goede voedingsbodem gelegd voor de koppeling tussen (jeugd)zorg en sport. Het is belangrijk dat we voor de jongeren een omgeving creëren waar ze veilig en gezond kunnen opgroeien.” Openbaar vervoer Aldrik Dijkstra is nadrukkelijk betrokken geweest bij de discussie rond het openbaar vervoer. Van een hoofdpijndossier wil hij niet horen. “Ik noem het liever een ‘tegen-beterweten-in’ dossier. Laat ik vooropstellen dat openbaar vervoer een nutsvoorziening is. Het is dus eigenlijk een taak van de overheid en men had

Fractievoorzitter Ernst Schreurs (PvdA/GroenLinks)

“Wij zijn benieuwd waar de versnelling in zit” De fracties van PvdA/GroenLinks en ChristenUnie/SGP zijn de slachtoffers geworden van de aanslag op het college op Witte Donderdag. Hun wethouders Erika Spil en Aldrik Dijkstra moesten het veld ruimen. De voormalige coalitiegenoten CDA en RVB gebruikten het rapport van de Rekenkamer als motief. Inmiddels is wel duidelijk dat het daar niet echt om ging. Er was meer aan de hand. Ernst Schreurs heeft daar zo zijn vermoedens en gedachten over. “In de komende periode zal wel blijken wat de werkelijke motieven waren. Wellicht wordt dan ook duidelijk op welke onderdelen er een ander beleid gevoerd wordt, dat niet met ons, maar wel met de VVD kan worden uitgevoerd.” tekst piet van buul - Foto peter bakker In de onlangs uitgebrachte Kadernota 2017 geeft de coalitie een eerste indicatie van de richting die men de komende jaren op wil. Maar Ernst Schreurs vindt het allemaal nogal vaag en hij is er niet gerust op dat het de komende jaren echt zoveel beter zal gaan. “Er worden hier en daar wel wat accenten gelegd, maar men komt vooralsnog niet tot echte politieke keuzes. Wanneer men niet van plan is om een andere politieke richting in te slaan en het alleen maar gaat om ‘meters maken’, dan kun je je afvragen of dat ook niet met ons had gekund. En waarom dit hele gedoe dan nodig is geweest.” Waar zit de versnelling? “Wanneer je de Kadernota bestudeert, kom je al snel tot de ontdekking dat de coalitie financieel gaat teren op het beleid van de afgelopen jaren”, stelt Ernst vast. “Je moet goed zoeken naar onderwerpen die afwijken van hetgeen wij al eerder met elkaar hadden afgesproken. En waar de versnelling in zit, is erg onduidelijk. Wat dat betreft zullen de komende discussies in de commissies en in de raad over deze Kadernota de nodige helderheid moeten bieden. Wij zullen scherp letten op de veranderingen en de wijze waarop men meters denkt te gaan maken. En tot welke voorstellen

het openbaar vervoer nooit moeten privatiseren. Voor elkaar beconcurrerende vervoersmaatschappijen is het rendement vaak belangrijker dan de beste service voor de reizigers. Dat gezegd hebbend, stel ik vast dat het huidige systeem een achterhaalde zaak is. Er wordt hard gewerkt aan andere soorten van vervoer, aan zelfrijdende auto’s en dergelijke. Ook het openbaar vervoer zal heel anders worden. Maar echte veranderingen en verbeteringen zijn een kwestie van lange adem. Daar moet je zeker vijf tot tien jaar voor uittrekken. Degenen die denken dat ik telkens weer naar Utrecht ben getogen voor een korte-termijn-succes, zoals een rechtstreekse busverbinding naar Utrecht of een oplossing van het fileprobleem op de N201, zijn wel erg naïef. Maar om echt iets te veranderen, moet je wel de deur platlopen

bij de provincie en de vervoerders. De zaak aankaarten, zorgen dat het op de agenda komt en de problemen benoemen. Dat heb ik gedaan en ik verzeker je dat ze inmiddels heel goed weten met welke problemen we hier kampen. Kijk ook eens naar de metropoolregio Amsterdam, waar veel van onze inwoners studeren of werken. Daar wordt in de nota van uitgangspunten voor het OV duidelijk aangegeven dat de bereikbaarheid van de plattelandsgebieden een belangrijk uitgangspunt is.” Aldrik Dijkstra is ervan overtuigd dat er over tien jaar een heel ander speelveld zal zijn en dat er dan allerlei andere vervoersideeën zullen zijn ontwikkeld. Los van het abrupte en absurde einde van zijn wethouderschap in De Ronde Venen kijkt Aldrik Dijkstra met voldoening terug op de afgelopen twee jaren.

gingen. Blijkbaar komen er een paar ontwikkelingen aan die ze liever met de VVD in uitvoering nemen. Denk bijvoorbeeld aan de invulling van de bestemmingsplannen buitengebied. Daar was gekozen voor een goede combinatie van agrarische bedrijvigheid en natuurontwikkeling. Wij vinden dat je dan ook niet ongelimiteerd megastallen moet bouwen. Uit de Kadernota blijkt nu dat de nieuwe coalitie die ontwikkeling vrij baan wil gaan geven. Zo’n wijziging zie je ook als het gaat over duurzaamheid. We hadden afgesproken in te zetten op windenergie en zonnepanelen. Ook hier lijkt het CDA te buigen voor de VVD. Kortom, het belooft nog een interessante discussie te worden.”

gelopen. “In het belang van onze inwoners moeten we nog twee jaar verder”, stelt Ernst vast. “Pas dan kan de kiezer een oordeel vellen. Het blijft jammer dat er nog zoveel losse eindjes aan deze affaire blijven hangen. Het is de vraag in hoeverre partijbelangen en persoonlijke belangen een rol hebben gespeeld. Waarom wethouders na een motie van wantrouwen gewoon weer doorgaan. De motie van wantrouwen gold ook de burgemeester. Het feit dat drie fractievoorzitters weer vertrouwen in hem zeggen te hebben, heft dat wantrouwen niet op. Daar zal een uitspraak van de raad voor nodig zijn. De toekomst zal uitwijzen of al onze vragen ooit beantwoord zullen worden. Ondertussen zullen wij tonen dat wij een betrouwbare politieke partij zijn, die staat voor de afspraken en toezeggingen.”

Kijken naar de toekomst De zaken zijn gelopen zoals ze zijn

dat gaat leiden. Goede voorstellen zijn goede voorstellen. Die zullen we dan ook steunen. Maar het is nu aan de coalitie om aan te geven waarom het dan zo nodig anders moest.” Politieke kleur bekennen Zo’n tussentijdse coalitiewisseling biedt ook de mogelijkheid om vast te stellen hoe consistent fracties omgaan met hun beleidsvoornemens. Zo hebben CDA en RVB zich in het vorige coalitieakkoord vastgelegd op een aantal afspraken. Ernst: “Na de discussie over de zondagsopenstelling van de winkels is er blijkbaar bij RVB en CDA iets veranderd en is men gaan nadenken over

een geschikt moment om de coalitie op te blazen. Volgens mij lag hier het breekpunt. Terwijl het CDA toch ook getekend had voor handhaving van de oude openingstijden. Vanaf dat moment wordt er vanuit de coalitie opvallend vaak tegen de voorstellen van het college gestemd. Bij het CDA weten ze precies hoe vaak. Maar ze zeggen er niet bij dat die tegenstemmen altijd van CDA of RVB kwamen. Ze kunnen ons niet verwijten dat we niet loyaal aan het coalitieakkoord zouden zijn geweest. Maar blijkbaar hadden ze ons niet meer nodig. Wethouder Erika Spil had het Sociaal Domein op orde en Aldrik Dijkstra de jeugdzorg en de afspraken met de sportvereni-

Veterinnen uit De Hoef voor 2e keer kampioen Ook in de voorjaarscompetitie hebben de Veterinnen 35+ uit De Hoef het kampioenschap weten te behalen. In een spannende reeks voetbaltoernooien in Utrecht, Hoofddorp, Wilnis en De Hoef bleken de vrouwen uit De Hoef wederom de beste te zijn. Vooral de vrouwen van CSW uit Wilnis waren geduchte tegenstanders, zij versloegen de Hoefse vrouwen tijdens het vierde toernooi in Utrecht en bemachtigden zo terecht de 2e plek. Nu is het weer tijd om heerlijk te trainen op het mooie kunstgrasveld in De Hoef, in aanloop naar een internationaal toernooi in België. Daarna bereiden de vrouwen zich voor op de najaarscompetitie, die na de zomervakantie weer begint.