__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

6

13 MAART 2020

Beleidsplan armoede en schulden 2020-2023

Maatwerk en preventie bij de hulpverlening Met de grootst mogelijke meerderheid ging de gemeenteraad donderdag 5 maart j.l. akkoord met de beleidsplan armoede en schulden 2020-2023. Door middel van dit beleidsplan wil de gemeente zich extra inzetten om mensen die grote moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen behulpzaam te zijn. Daartoe is een geïntegreerd beleidsplan ontwikkeld waarbij meer samenhang in beleid en uitvoering wordt aangebracht in het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. De doelgroepen van beide beleidsterreinen overlappen elkaar. Mensen die in armoede leven lopen een groter risico om met schulden geconfronteerd te worden. tekst piet van buul

- foto's fem van duuren

De missie van het armoede en schuldenbeleid is er voor te zorgen dat de inwoners van De Ronde Venen vrij zijn van problematische schulden en geen armoede ervaren. Deze ambitieuze doelstelling vraagt om een aantal maatregelen. Om te beginnen wil men inzetten op het tijdig signaleren van financiële problemen en op preventie. Voorkomen moet worden dat problemen ontstaan of verergeren. Een tweede insteek is het versterken van de redzaamheid van de inwoners. Daartoe wil men budgetcoaches inzetten die mensen behulpzaam zijn bij het op orde brengen en houden van hun financiën. Verder wil men het bereik van minimaregelingen vergroten en schuldhulpverlening en saneringskredieten sneller inzetten. De gemeenteraad sprak haar waardering uit voor de plannen. Een motie van PvdA/GroenLinks, Lijst8Kernen en ChristenUnie/SGP waarin wordt gevraagd om te onderzoeken waarom er zo weinig gebruik gemaakt van de collectieve zorgverzekering van de gemeente kreeg ruime steun van de raad. Andere

Jos Roeleveld (links) wordt bedankt door Rudolf van Olden.

Marja Becker terug in gemeentepolitiek. amendementen en moties werden afgewezen, waarna de beleidsnota werd aangenomen. Welkom en afscheid Met de installatie van Marja Becker van de Seniorenpartij als raadslid, beleefde de raad de terugkeer van de oud-wethouder in de gemeentepolitiek. Zij zal voor de rest van de zittingsperiode de fractie van haar partij aanvoeren. De door haar ingediende motie waarin het college wordt verzocht om met betrokken partijen in overleg te gaan over het tot stand komen van meer verzorgings- en verpleeghuizen haalde het niet. Tot slot stond de raad stil bij het feit dat gemeentebode Jos Roeleveld voor het laatst bij de vergadering aanwezig was. Hij werd door Rudolf van Olden, vicevoorzitter van de raad, bedankt voor de manier waarop hij vele jaren als gastheer voor de raadsleden is opgetreden. Jos gaat binnenkort met pensioen na een 44-jarig dienstverband bij de gemeente de Ronde Venen en haar voorgangers.

Onderzoek verkeersstructuur Vinkeveen aangepast na gesprekken met inwoners

In het idee voor de nieuwe verkeerstructuur waren drie mogelijke tracés getekend voor de aanleg van de nieuwe weg. Na overleg met omwonenden is besloten het tracé dat het dichtst langs de woningen van de Julianalaan gaat te laten vervallen. Het onderzoek wordt uitgebreid met een quickscan van de haalbaarheid van een nieuwe aansluiting op de N201 aan de westzijde van Vinkeveen. Dinsdag 10 maart heeft het college besloten de gemeenteraad voor te stellen de ideeën voor de nieuwe verkeersstructuur nader te laten onderzoe-

ken. De gemeenteraad neemt hier waarschijnlijk 23 april een besluit over. Ook stelt het college de raad voor de vier woningen tussen de Kerklaan en Julianalaan aan te kopen indien die mogelijkheid zich voordoet. De woningen moeten wellicht wijken als de nieuwe verkeersstructuur werkelijkheid wordt. Het idee voor de gewijzigde toe- en afvoer van verkeer op de N201 biedt kansen voor Vinkeveen. Het geeft de mogelijkheid het verkeer in Vinkeveen evenwichtiger te verdelen, ontwikkelingen in en rond Vinkeveen mogelijk te maken en daarmee de leefbaarheid van Vinkeveen nu en in de toekomst te verbeteren. Inloopbijeenkomst Op 17 maart organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u informatie over de achtergrond en de inhoud van het idee, en hoe het vervolg er uit ziet. Daarnaast is de gemeente geïnteresseerd in uw inbreng. Op dinsdagavond 17 maart kunt u hiervoor tussen 19.00 en 21.30 uur binnenlopen bij De Vink, Herenweg 55, Vinkeveen.

nog wel uiteen. Wethouder Kroon riep de gemeenteraadsfracties, die ook in Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn, op om hun collega’s te winnen voor de Rondeveense plannen. Misschien helpt het wanneer alle woningzoekenden uit De Ronde Venen een keer met z’n allen op de fiets (want OV is er nauwelijks) naar Utrecht gaan om de Rondeveense zaak te bepleiten.

College kiest voor windmolens en zonnevelden

De lange weg naar klimaatneutrale gemeente De gemeente De Ronde Venen zet zich in om vanaf 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Dat betekent dat men tegen die tijd alleen nog maar gebruik maakt van schone energie, verkregen uit zon, wind en eventueel aardwarmte. De weg waarlangs men deze doelstelling wil realiseren is in 2017 door de raad vastgesteld en vastgelegd in het zogenoemde ‘spoorboekje naar een klimaatneutrale gemeente in 2040.’ In de afgelopen jaren zijn onderzoeken gedaan en hebben tal van inspraakrondes plaatsgevonden. Er zullen nu knopen doorgehakt moeten worden teneinde de plannen concreet vorm te geven. Het college heeft dit traject in twee delen opgedeeld. Allereerst dient vastgesteld te worden aan welke voorwaarden windmolenparken en zonneweides moeten voldoen. Later dit jaar start dan de discussie over de zoeklocaties, de plekken waar die voorzieningen zouden kunnen worden aangelegd. Dinsdag 10 maart boog de raadscommissie zich over de te stellen randvoorwaarden. Al meteen werd duidelijk dat deze energietransitie de gemoederen in de komende tijd flink bezig zal houden. Maar liefst acht insprekers kwamen vertellen wat zij vinden van de plannen. Het spel is nu duidelijk op de wagen. tekst piet van buul

Inloopbijeenkomst op 17 april in De Vink

Het college stelt de gemeenteraad voor het idee voor een nieuwe verkeersstructuur in Vinkeveen nader te onderzoeken. Het idee is gebaseerd op de invoering van eenrichtingsverkeer op de Kerklaan en Herenweg (onder andere voor verkeer naar de N201) en de aanleg van een nieuwe weg ten noorden van de Julianalaan voor het verkeer dat van de N201 afkomt. Het idee is vorige week met direct omwonenden besproken. Dat heeft geleid tot enkele aanpassingen.

Vervolg van p 3. ...ons een groter contingent woningen toewijzen en dat daarvoor ook buiten de rode contouren gebouwd zou mogen worden.” Daar komt nog bij dat de rode contouren zijn ingesteld om de omliggende natuur te beschermen. Over de vraag hoe ver men wil gaan met het oprekken van die grenzen liepen de meningen in de raad

DE GROENE VENEN

In de beleidsnota geeft het college aan waar men van uit gaat wanneer het om windmolens en zonneweides gaat. Voor wat betreft de windmolens gaat men uit van een maximale hoogte van 175 meter (als een blad omhoog staat). Hoger mag niet vanwege Schiphol. Wanneer men kleine molens wil plaatsen van bijvoorbeeld 60 of 90 meter dan wordt gesproken over buurtmolens. Voor wat betreft de grootschalige zonnevelden wordt uitgegaan van minimaal 500 m2. Voor de kleinere zonneweiden wordt een aparte regeling voorgesteld. In het beleidsplan wordt verder uitvoerig aangegeven waaraan plaatsing van de grootschalige projecten moet voldoen. Belangrijk onderdeel van de procedure is een participatieplan. Daarin moeten de initiatiefnemers aangeven op welke manier de buurtbewoners en eventueel andere belanghebbenden bij de plannen zijn betrokken en of men kan rekenen op voldoende draagvlak. Lastige afwegingen De insprekers boden de commissie een kleurrijk pallet aan opvattingen. Opmerkelijk was de inbreng van enkele inwoners van Amsterdam. Zij wonen in Gaasperdam en beschouwen het Geingebied als hun achtertuin. Dat willen ze graag zo houden en ze hebben er zelf een vereniging ‘Gaasperdam voor behoud Geingebied’ voor opgericht. Zij waren blij met de mogelijkheid om in De Ronde Venen in te spreken. ‘De gemeente Amsterdam trekt zich bij het aanwijzen van de gebieden niks van de inwoners aan,’ zo werd gesteld. Hun lofzang op het prachtige natuurgebied leidde tot de conclusie dat er geen windmolens of zonneweides moeten komen. Een inwoner van Abcoude gaf aan dat mensen zelf al heel veel kunnen doen op het vlak van duurzaamheid. Daar zou de gemeente ook beter op kunnen inzetten. Hij had vastgesteld dat windmolens op zee moeten komen. Daar is voldoende wind en ze staan daar niemand in de weg. Meerdere insprekers pleitten er voor om eerst maar eens alle daken van de gemeente vol te leggen met zonnepanelen vooraleer er over windmolens gesproken wordt. Een landbouwer uit Groot Wilnis/Vinkeveen zag liever geen zonneparken op de agrarische grond. Leg eerst de daken maar vol en plaatst zo nodig nog een paar windmolens, luidde zijn conclusie. Pleidooien voor zorg voor de natuur, voor het behoud van het natuurhistorisch en cultureel erfgoed, voor een zorgvuldige afweging van de voor en nadelen van wind en zonne-energie en voor behoud van biodiversiteit liepen ook dwars door de raadsfracties. Overwegend positief De meeste fracties toonden zich positief over de

- foto luchtopname.nl beleidsplannen. Er is gekozen voor de doelstelling om de gemeente in 2040 klimaatneutraal te krijgen. Dat vereist nu eenmaal lastige keuzes, waar voldoende draagvlak voor nodig is. Daarom legden de raadsleden in de discussie een stevig accent op de participatie van inwoners bij de planontwikkeling. Pogingen om de verantwoordelijk wethouder, Kiki Hagen te bewegen hier en daar nog wat te sleutelen aan de randvoorwaarden stuitten op een onverzettelijke bewindsvrouw, die er duidelijk blijk van gaf dat ze niet van plan was haar nota aan te passen. Dat kan haar tijdens de raadsvergadering op 26 maart nog wel op een aantal amendementen komen te staan. Tijdens die vergadering komt ook de beleidsnota kleinschalige zonnevelden voor eigen elektriciteitsgebruik aan de orde. Daar toonde de commissie zich in ieder geval redelijk tevreden over. Wanneer tijdens de komende raadsvergadering de randvoorwaarden voor de aanleg van windmolenparken en zonnevelden zijn vastgesteld, zal in de tweede helft van dit jaar ongetwijfeld de discussie in volle hevigheid losbarsten over de keuze van de zoeklocaties waar die voorzieningen dan zouden moeten komen. Dan komt het bij iedereen nog dichter bij huis.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 13-03-2020  

De Groene Venen 13-03-2020

De Groene Venen 13-03-2020  

De Groene Venen 13-03-2020

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded