__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

DE GROENE VENEN

BESTE BURGEMEESTER tekst maarten divendal

...“Wilt u geld verdienen? Wij regelen het bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw woning”..... Deze vraag valt de laatste tijd zeer regelmatig te horen als reclameboodschap op de radio. Onze medewerkers aan de telefoon merken dat deze boodschap veel vragen oproept. Een en ander komt voort uit de aanslag voor de gemeentelijke belastingen die u onlangs heeft ontvangen. Een onderdeel van de gemeentelijke belasting is de zogenoemde OZB (onroerende zaakbelasting). De hoogte van het bedrag dat aan u als belasting is opgelegd, wordt bepaald door de tarieven die door de gemeenteraad zijn vastgesteld én door de waarde die is toegekend aan uw woning (WOZ, ofwel Waardering Onroerende Zaken). En deze waarde is vastgesteld aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Als u denkt dat deze waardebepaling niet klopt, kunt u hier bezwaar tegen maken. Dit kunt u desgewenst zelf eenvoudig doen, hiervoor is geen gespecialiseerd bureau nodig. Het is verstandig om bij twijfel over de waarde eerst rustig de bijsluiter bij uw aanslagbiljet te lezen. Deze bureaus doen hun werk namelijk niet gratis. Zelf bezwaar maken is wel (echt) gratis. Daarom het advies eerst zelf contact opnemen met Gemeentebelastingen Amstelland (GBA). De taxateur neemt dan binnen 5 dagen contact met u op en past de WOZ-waarde aan als deze niet klopt. Bent u het niet eens met de uitkomst, dan kunt u alsnog bezwaar maken. In de ge-

noemde bijsluiter staan de termijnen. De inkomsten uit de OZB zijn overigens heel belangrijk, omdat deze inkomsten mede van invloed zijn op wat de gemeente allemaal aan mogelijkheden heeft om voorzieningen in de gemeente te realiseren. En dat terwijl deze nog geen 7% van de totale inkomsten van de gemeente bedragen. “Moet de gemeente niet meer communiceren over het Coronavirus en wat erbij komt kijken in de gemeente?” Deze vraagt wordt mij regelmatig gesteld en stellen we ons binnen de gemeente zelf natuurlijk ook regelmatig. Over het virus en de gevolgen maken veel mensen zich begrijpelijk zorgen. Als je ermee te maken hebt, kan de impact heel groot zijn. Bovendien zien we nu in het buitenland dat het ook grote gevolgen kan hebben voor het sociale, maatschappelijke en economische leven. Dichterbij zien we dat op een bepaalde manier ook al in Brabant. Via de media komt de informatie continue binnenstromen. Voor ons als gemeente geldt dat wij op dit moment met uitgebreidere communicatie niets toevoegen, daarom beperken wij ons met verwijzingen naar de sites van de RIVM en de GGD-Utrecht. De site van het RIVM, www.rivm.nl, geeft heel veel algemene informatie en heldere antwoorden op concrete vragen. Het RIVM is ook te bellen via 0800-1351. De site van de GGD regio Utrecht (www.ggdru.nl) gaat specifiek in op de ontwikkelingen in de regio Utrecht, waar wij als gemeente onder vallen). De GGD is te bereiken via 030-6305400. Hierboven schreef ik dat op dit moment informatie van onze kant niets toevoegt. Dat komt mede omdat op dit moment (dat is wanneer ik dit bij De Groene Venen inlever, woensdagochtend) er in onze gemeente geen inwoners zijn waarbij het coronavirus is vastgesteld. Op het moment dat u dit leest, zou dat anders kunnen zijn. Als er dan vanuit de gemeente nadere berichtgeving nodig is zullen wij dat vanzelfsprekend ook doen, via social media en onze eigen gemeentelijke site.

13 MAART 2020

“Heb ik een VOG nodig? Waarom heb ik een VOG nodig? Als ik geen VOG-verklaring krijg, kom ik dan moeilijker aan een baan?” De VOG is en een zogenoemde Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze verklaring komt meestal in het nieuws, wanneer er bijvoorbeeld ‘misbruik is gepleegd’ door een professional of vrijwilliger die met kinderen of jongeren werkt. Of als iemand om wat voor reden een strafblad heeft. De werkgever of organisatie die de VOG van u nodig heeft (omdat u er wilt werken of actief wilt worden), geeft aan hoe u de aanvraag kunt indienen: digitaal of schriftelijk. Hier zijn kosten aan verbonden die vaak door de werkgever worden vergoed, in sommige gevallen is die voor vrijwilligers gratis. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de mensen die een VOG nodig heeft, dat als spannend ervaart. Het kan immers betekenen dat de baan of het vrijwilligerswerk niet kan doorgaan. Er bestaat sinds deze week een nieuwe mogelijkheid om je te oriënteren op je kansen op een VOG. De VOG-check berekent aan de hand van een serie vragen of iemand een hoge, gemiddelde of lage kans heeft op een VOG in diverse branches, nu én in de toekomst. Jaarlijks vragen zo’n 1,2 miljoen mensen een VOG aan. Sommige mensen zien af van een aanvraag, uit angst voor een afwijzing. Onterecht, want maar 0,33% van alle aanvragen wordt geweigerd. Het kan heel zinvol zijn om de check te doen, want een lage kans op een VOG in één branche betekent niet automatisch een lage kans in álle branches. De VOG-check maakt duidelijk dat niet ieder strafbaar feit uit het verleden het krijgen van een VOG in de weg hoeft te staan. De check is geheel anoniem en te vinden onder www.vogcheck.justis.nl.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Gemeenteraad stelt Woonvisie 2025 vast

De flexibiliteit van de rode contouren Het tekort aan woningen neemt schrikbarend toe. Er zal dus flink gebouwd moeten worden in De Ronde Venen om op termijn aan de woningbehoefte van de eigen inwoners te voldoen. Het college heeft een woningbehoefteonderzoek laten instellen naar de vraag om welke woningen het gaat. Op basis van deze gegevens is een woonstrategie ontwikkeld waarin wordt aangegeven waar behoefte aan is. Vastgesteld is dat er tot 2040 tenminste 2800 woningen nodig zijn om aan de vraag van de eigen inwoners te voldoen. Om de verschillende kernen van de gemeente ook in de toekomst aantrekkelijk te houden zouden er nog eens 2000 woningen extra gebouwd moeten worden voor mensen die van elders in de gemeente willen komen wonen. Deze nieuwe gegevens leiden tenslotte tot een aanpassing van de woonvisie 2025. tekst piet van buul

Tijdens de vergadering van 5 maart j.l. boog de gemeenteraad zich over de ambitieuze plannen. De fracties waren het snel met elkaar eens dat bouwen voor de eigen inwoners een dringende noodzaak is. Waardering was er voor de gede-

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

gen voorbereiding en de kwaliteit van de onderliggende documenten waardoor de raad zich goed geïnformeerd wist. Er werden hier en daar nog wel wat kanttekeningen geplaatst en amendementen en moties ingediend om zaken meer toe te spitsen. Maar vrijwel al deze interventies werden tijdens de stemronde afgewezen. Ook het Woonplan van ChristenUnie/SGP voor de snelle realisatie van betaalbare woningen voor starters en senioren kreeg onvoldoende steun in de raad. Alleen de motie van PvdA/GroenLinks over het grondbeleid werd door een meerderheid van de raad gesteund. In de motie wordt vastgesteld dat veel locaties waar woningen gebouwd zouden kunnen worden, geen eigendom van de gemeente zijn. De gemeente is dus afhankelijk van de medewerking van die grondeigenaren. Daarom bepleit de motie dat de gemeente zich actiever moet opstellen in het verwerven van geschikte locaties. Want daar wringt hem de schoen bij de ambities van de gemeente. De rode contouren De discussie spitste zich tijdens de raadsvergadering dan ook toe op de vraag waar die 4800 woningen gebouwd kunnen worden. “De regels

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij en Michael Reuling.

3

van de provincie laten de bouw van 2800 woningen helemaal niet toe, laat staan 4800,” stelde Wim Stam (ChristenUnie/SGP). “Je kunt de ambitie wel uitspreken maar die kunnen we niet waarmaken.” Maarten Van der Greft (RVB) trok een parallel met voetbalclub Ajax. “Die hebben ook de ambitie om elk jaar kampioen te worden. Soms lukt het wel en soms niet. Plannen maken waar je zelf niet achter staat heeft geen zin. We hebben een wethouder die van aanpakken weet. Wellicht ziet hij kans om bij de provincie toestemming los te peuteren om een hele nieuwe woonwijk te bouwen. Als dat lukt mogen we de wijk wel naar hen noemen.” Dat vond wethouder Rein Kroon niet zo’n goed idee. Maar hij gaf wel toe dat er bij de provincie flink aan de deur gerammeld moeten zal moeten worden. We hebben nu eenmaal te maken met de rode contouren die door de provincie bepaald worden en als een soort elastiek om de bestaande bebouwing is gespannen. De kunst wordt dus om te proberen dat elastiek op te rekken. “We hebben binnen de rode contouren slechts beperkte ruimte,’ zei de wethouder. “Wanneer we echt grote stappen willen maken dan zullen we de provincie er van moeten overtuigen dat ze... Lees verder op p 6.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

LUISTERVINK 2.0 Brabant Ik loop hier alleen In een te stille stad Ik heb eigenlijk nooit last Van heimwee gehad Maar de mensen ze slapen De wereld gaat dicht En dan denk ik aan Brabant Want daar brandt nog licht Ik heb het altijd één van de mooiste Nederlandstalige refreintjes gevonden, terwijl ik geen Brabander ben en geen fan ben van een groot deel van de Nederlandstalige muziek. Maar ik heb zeven jaar in Breda gewoond, misschien komt het daardoor. En ook mijn zoon heeft er – met wat onderbrekingen – vier jaar doorgebracht. En zijn vriendin komt er vandaan. Mijn zwager woont er met zijn gezin en vrienden van ons laten er een huis bouwen. Kortom, bij ons thuis ontkom je niet aan Brabant. Met de berichten over het oprukkende coronavirus en het lamgelegde openbare leven in deze provincie, bedacht ik me vandaag ineens dat Brabant in één klap is veranderd. Door de oproep om thuis te blijven, sociale contacten te beperken en publieke evenementen te annuleren, is Brabant op slag zijn onbezorgde vrolijkheid kwijtgeraakt en is de Brabander in het diepst van zijn ziel geraakt door het inperken van zijn vrijheid. De dichtregels “De wereld gaat dicht” krijgen een heel andere klank. Misschien overdrijf ik, want zo erg als in Noord-Italië is het bij ons nog lang niet, maar toen ik vandaag hoorde dat gasten uit Brabant geweerd werden in een hotel in de Randstad, had ik het idee dat de hele wereld gek aan het worden is. Moet je dan maar onder een steen gaan liggen en wachten tot het overwaait? Afgelopen zondag was onze jaarlijkse familiedag gepland, waarop we met elkaar de verjaardagen vieren. Dit keer lag de locatie in Oost-Brabant en dat gaf de hele week al aanleiding tot koortsachtig overleg in de familie-groepsapp of het samenzijn nu wel, of misschien toch maar beter niet, moest doorgaan. Niemand voelde zich ziek, niemand was in Italië geweest (wij waren de dag ervoor teruggekeerd uit de toen nog besmettingsvrije Canarische Eilanden, waar ik vanaf het terras opgewekt de Luistervink van vorige week had zitten schrijven) en Brabant zat nog niet op slot. Kortom, na deze risico-analyse hebben we het er maar op gewaagd; natuurlijk niet in het openbaar vervoer en ook niet in een afgehuurd zaaltje in de binnenstad (want je gaat het ook niet opzoeken), maar met de eigen auto naar de woning van een nichtje, waarbij iedereen zelfgemaakte, gekookte of gebakken gerechten en hapjes meenam. Wel zo gezellig. Op de terugweg dachten we allemaal aan Brabant, want daar brandt nog licht...

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2020 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 13-03-2020  

De Groene Venen 13-03-2020

De Groene Venen 13-03-2020  

De Groene Venen 13-03-2020

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded