__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 16

16

13 MAART 2020

DE GROENE VENEN

Opnieuw uitstel voor behandeling Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen in de raad

Belastingverhoging voor inwoners DRV door natuurcompensatie van legakkereigenaren? De gemeente wil een fonds in het leven roepen om de natuurcompensatie te financieren die nodig is als de huidige natuur op de Vinkeveense Plassen wordt opgeofferd voor uitbreiding van de bouwmogelijkheden op de legakkers. Aan dat fonds, dat volgens de gemeente minimaal 4 miljoen euro zou moeten bedragen, zouden de gemeente, provincie, Waternet en de legakkereigenaren proportioneel moeten bijdragen. Dit blijkt uit een informatienota aan de gemeenteraad, die zich dinsdagavond jl. over het bestemmingplan Vinkeveense Plassen had moeten buigen, ware het niet dat het onderwerp van de agenda is gehaald om in een volgend overleg besproken te worden. tekst rob isaacs

Maar de tijd dringt. Per 1 januari 2021 treedt de omgevingswet in werking en dan moet het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen er liggen. Alle betrokkenen willen versnelling van het planproces, maar wie de stukken van dit hoofdpijndossier er op naleest, krijgt de indruk dat het college wel erg kort door de bocht beslissingen wil forceren. Die 4 miljoen euro blijkt een schatting en overheidsprojecten vallen veelal duurder uit. De vraag is tot waar de ‘contribuanten’ van het fonds willen gaan, en of ze überhaupt wel met financiële middelen over de brug willen komen. Is dat namelijk niet het geval, dan blijft verantwoordelijk wethouder Alberta Schuurs weinig anders over dan het geld via een verhoging van de gemeentelijke belastingen bij de inwoners van De Ronde Venen te gaan op-

den met ca. 150 nieuw te bouwen blokhutten, terwijl het natuurlijk moet gaan over het totaaleffect die álle illegale blokhutten zoals die al jarenlang op de legakkers staan, samen met de nieuw te bouwen blokhutten hebben op de natuur. Immers de illegale bouwwerken blijven gewoon staan. Het werkelijke effect op de natuur is dus vele tientallen malen hoger dan dat de wethouder met het rapport wil laten geloven. Dat impliceert dat ook de geschatte 4 miljoen euro die nodig zou zijn voor natuurcompensatie veel te weinig is.

halen. Die worden zodoende verplicht om te betalen voor de natuurcompensatie die nodig is, zodat enkele honderden (bevoorrechte) legakkereigenaren blokhutten kunnen bouwen om daar enkele maanden per jaar vakantie te vieren. Natuurcompensatie Eerder dit jaar berichtten we in deze krant al over het conceptbestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Dat bepaalt o.a. de grenzen tussen natuurbehoud en recreatie en wat er wel en niet mag worden gebouwd op de honderden legakkers in het gebied. Er komen vier zones. De zones I en II en III krijgen primair een recreatieve functie, waar -onder voorwaardenbebouwing is toegestaan; Zone IV, die het dichtst tegen het kwetsbare natuurgebied Botshol ligt, moet een natuurlijker karakter krijgen, met liefst geen bebouwing.

foto luchtopname.nl

Echter, het gehele gebied van de Vinkeveense Plassen is zogeheten NNNgebied (Natuur Netwerk Nederland) en grenst aan Natura 2000-gebied. Er mag in NNN-gebied of tegen Natura 2000-gebieden aan niet worden gebouwd. Toestaan van bebouwing op de legakkers mag op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening dan ook alleen door een forse compensatie van nieuwe natuur op andere locaties, van naar schatting 9-10 hectare aan natuurvriendelijke oevers, vis-

senbossen en herstel van verzonken legakkers. Hoe de natuurcompensatie moet worden gerealiseerd, hoeveel er moet worden gecompenseerd en waar die nieuwe natuur moet komen, is op dit moment allerminst duidelijk. Verkeerde schattingen De gemeente heeft bureau Arcadis ingeschakeld om de effecten van bouwen en recreëren op de plassen in beeld te brengen. Bij de rapportage blijkt alleen rekening te zijn gehou-

Oordeel vellen De politiek zal een oordeel moeten vellen over de werkwijze rondom dit bestemmingsplan. De verkeerde inschattingen en het feit dat de wethouder niet schroomt om de inwoners te laten meebetalen aan het laten bouwen van blokhutten door een handjevol legakkereigenaren zijn eigenlijk te bizar voor woorden. Dat het onderwerp eerst op 29 januari al op de agenda stond en werd doorgeschoven naar eerder deze week was al een vertraging in de besluitvorming die men zich eigenlijk niet kan veroorloven. Met door nu andermaal de hete brij door te schuiven naar 6 april, wordt niemand een dienst bewezen.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 13-03-2020  

De Groene Venen 13-03-2020

De Groene Venen 13-03-2020  

De Groene Venen 13-03-2020

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded