Page 6

6

11 januari 2019

Het gaat om de kwaliteit van de besluiten

Gemeenteraad voert nieuw vergaderstelsel in Tijdens de laatste raadsvergadering van vorig jaar ging de gemeenteraad unaniem akkoord met een gewijzigde opzet van de vergaderingen van de commissies en de raad. Met dit nieuwe vergaderstelsel hoopt de raad de vergaderingen doelmatiger te laten verlopen. In een persbericht van de gemeente wordt aangegeven dat de vergaderingen daarmee ook publieksvriendelijker en makkelijker te volgen zullen zijn en korter zullen duren. Wanneer dat een bijkomend effect zal blijken, dan is dat mooi meegenomen. Maar het gaat er uiteindelijk om dat men komt tot een verbetering van de kwaliteit van de besluiten. Het nieuwe vergaderstelsel is met onmiddellijke ingang per januari 2019 ingevoerd.

tekst piet van buuL

Voordat de gemeenteraad een besluit kan nemen over een bepaald onderwerp, gaat daar een uitgebreid proces aan vooraf. Ambtelijk vooroverleg en onderzoek leggen veelal de basis voor een concept raadsbesluit. Vervolgens werd het onderwerp voorgelegd aan één van de vier raadscommissies. Tijdens deze commissievergaderingen kregen betrokken inwoners de gelegenheid om de raad te informeren over de verschillende aspecten van het voorstel. Veelal was dit voor insprekers de gelegenheid om hun eigen specifieke belang te bepleiten. In de commissievergaderingen kregen de raadsleden ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de verantwoordelijke wethouder. Wanneer de commissieleden van oordeel waren dat ze voldoende mondelinge en schriftelijke informatie hadden om een be-

sluit te kunnen nemen werd het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. In een aantal gevallen werd er nog een keer over gesproken in de meningsvormende raad. Daar werden de politieke standpunten gewisseld en vormden de fracties zich een mening over de te nemen besluiten tijdens de besluitnemende raadsvergadering. Het nieuwe vergaderstelsel Het traject om tot besluitvorming in de raad te komen is nu op enkele onderdelen gewijzigd. Er wordt gestart met een informatieronde waar raadsleden antwoord kunnen krijgen op technische vragen over de onderwerpen die op de commissieagenda staan. Deze bijeenkomsten zijn informeel, er kunnen meerdere bijeenkomsten op één avond plaatsvinden (zogenoemde parallelsessies). Zo’n informatieronde wordt veelal gehouden in een van de

DE GROENE VENEN

vergaderzaaltjes van het gemeentehuis. Daar is geen opnameapparatuur, zodat men niet via de computer thuis kan meekijken wat er gebeurt. De informatiebijeenkomsten vinden plaats op de donderdag voorafgaande aan de commissievergaderingen. In plaats van vier commissies zijn er nu nog maar twee. De commissies Ruimtelijke Zaken en Samenleving/Inwonerszaken vormen nu de commissie RZ/SI en de commissies Publieke Werken, Algemene Bestuurlijke Zaken en Financiën vormen nu de commissie PW/ABZF. De commissie RZ/SI vergadert op woensdag en de andere commissie op donderdag. Die vergaderingen vinden plaats in de raadszaal en kunnen ook via de website van de gemeente gevolgd worden. Het is de bedoeling dat in de commissies het politieke debat plaats vindt. Doordat de technische vragen al in een eerder stadium zijn behandeld en inwoners hebben kunnen inspreken, wordt verwacht dat deze commissievergaderingen korter en efficiënter zullen verlopen. Nadat het politieke debat in de commissies is gevoerd en de fracties hun standpunt hebben bepaald worden in de raadsvergadering de besluiten genomen. Het debat verschuift dus van de meningsvormende raad naar de commissievergaderingen. Het wordt interessant om te zien hoe dat gaat werken. En wanneer het politieke debat echt goed gevoerd wordt in de commissie, rest de vraag of de raadsvergaderingen beperkt gaan worden tot hamerstukken. Of blijven (een aantal) raadsleden volharden in hun oude gewoonte om hun inbreng in de commissie nog eens dunnetjes over te doen tijdens de raadsvergadering. De gemeenteraadsvergaderingen worden door RTV De Ronde Venen rechtstreeks uitgezonden.

Spreektijd In een poging om vergaderingen efficiënter te laten verlopen en ook in tijd te bekorten, is besloten om spreektijd in te voeren. Vijftien minuten per fractie tijdens de commissievergaderingen en tien minuten per fractie tijdens de raadsvergadering. Besloten is om de spreektijd als experiment te starten en na twee of drie maanden te bekijken of dat goed gaat. Afgewacht moet worden in hoeverre welbespraakte raadsleden kans zien de grenzen van de spreektijd op te rekken en of de voorzitters van de commissies en de raad kans zien om de teugels strak te houden. Vraag is ook in hoeverre de raadsleden de hen toegemeten spreektijd zullen benutten om echt met elkaar te debatteren of beperkt men zich tot het afleggen van het eigen politieke statement. De theorie en de praktijk Het succes van de nieuwe aanpak staat of valt met de manier waarop er met de procedure wordt omgegaan. Er is door de raad in de afgelopen maanden bij herhaling geklaagd over de kwaliteit van de raadsstukken die vanuit het ambtelijk apparaat worden aangeleverd. Die stukken zijn van wezenlijk belang voor goede besluitvorming. Vervolgens is het aan de raadsleden om de vergaderorde zo effectief mogelijk te benutten en aan de voorzitters om dat in goede banen te leiden. Tegen de zomer wordt bekeken of het nieuwe stelsel aanpassing behoeft. Ook denkt men er over om na de zomer nieuw meubilair te plaatsen ‘zodat er beter vergaderd kan worden’. Onduidelijk is nog wat hiervan de bedoeling is. Wellicht minder comfortabele stoelen of statafels?

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

H S V 1969

Het bestuur van HSV ’69 wenst alle leden, vrijwilligers en sponsoren een voorspoedig en sportief 2019

www.hsv69.nl

Zouden ze echt niet beter weten? Het weidevogelreservaat Demmeriksepolder is van grote waarde. De weidevogelstand is goed en het vormt een belangrijke schakel in de ecologische structuur tussen de natuurgebieden in en om Nieuwkoop en het gebied van de Botshol en de Vinkeveense Plassen. Het is onvoorstelbaar dat vanuit het gemeentebestuur nu wordt voorgesteld om een druk en lawaaiig rijwielpad dwars door het reservaat aan te leggen. Zouden ze echt niet weten dat het reservaat van grote waarde is. Zouden ze echt niet weten dat een lawaaiig rijwielpad grote schade aanricht aan de weidevogelstand? In de zeventiger jaren is op voorstel van de Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen het westelijke deel van de Polder Demmerik door Staatsbosbeheer ingericht als weidevogelreservaat. Terecht, het is een gebied rijk aan grutto’s, kieviten, tureluurs en noem maar op. Er is na die tijd heel veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de weidevogelstand. Uit de gegevens bleek dat het gebied kwetsbaar is en dat het tracé van de oude spoorbaan een belangrijke verstorende factor was. De laatste jaren is er door de provincie, Staatbosbeheer en de Gebiedscommissie UtrechtWest hard gewerkt om dat te verbeteren. Roofvogels en kraaien gebruikten de opgaande begroeiing om op jonge weidevogels te jagen. Besloten werd om de opgaande begroeiing te verwijderen en om iets voor de omgeving te doen. Van de oude spoorbaan werd een rustig wandelpad gemaakt. Het huidige Bellopad en een ommetje naar een vogelkijkscherm zijn nu klaar. Iedereen is gelukkig, het pad wordt zeer veel gebruikt en het is er rustig.

Door particulier initiatief zijn er informatiepanelen opgehangen. Het werk is nog niet klaar of ons college laat blijken dat zij het een goed idee vindt om bij een mogelijke verbreding van de provinciale weg N201 het rijwielpad dat langs de provinciale weg loopt te verleggen naar het Bellopad. Een breed verhard pad dwars door een weidevogelgebied. Weg rust, weg weidevogels. Het is makkelijk om met de mond te belijden dat we de weidevogels moeten beschermen, maar wat doet ons college… Het rijwielpad zal gebruikt worden door al het verkeer dat geen plaats heeft op de vier banen van een mogelijk verbrede N201. Dus niet alleen fietsers maar ook allerlei gemotoriseerd verkeer zal gebruik maken van het pad. Veel lawaai, veel onrust en ‘s avonds veel verstoring door licht. Laten we hopen dat de initiatiefnemers van de verbetering van het reservaat, de Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de Gebiedscommissie Utrecht-West het college wakker zullen schudden en dat dit onzalige plan snel in de prullenmand verdwijnt. Misschien zijn er wel goede alternatieven te bedenken? Lid worden van De Groene Venen kost maar 5 euro per jaar. Aanmelden kan bij degroenevenen@hetnet.nl.

www.degroenevenen.eu

De Groene Venen 11-01-2019  

De Groene Venen 11-01-2019

De Groene Venen 11-01-2019  

De Groene Venen 11-01-2019

Advertisement