Page 3

DE GROENE VENEN

10 JANUARI 2020

3

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Maarten Divendal Na korte nieuwjaarswensen op RTV Ronde Venen en in de lokale kranten, nam burgemeester Divendal maandag jl. de gelegenheid te baat om een aantal variaties op een gezond, gezegend en een goed 2020 uit te spreken. “Toen ik nadacht over hoe het afgelopen jaar is geweest en wat dan mijn wensen voor onze gemeente zijn het komende jaar, heeft dat vooral te maken met hoe wij als verschillende generaties samenleven en de toekomst tegemoet gaan,” zo stelde hij. “In het afgelopen jaar is mij meer en meer opgevallen hoe jongeren actief bezig zijn met de toekomst. Het meest zichtbaar werd dat tijdens de verschillende klimaatdemonstraties, in Nederland en over de hele wereld. Het deed mij op een bepaalde manier denken aan de grote anti-kernwapen demonstraties in 1981 en 1983. Jongeren maakten zich zorgen over de toekomst: deze demonstraties gingen in feite niet alleen over het plaatsen van kernwapens, maar waren een oproep om de wapenwedloop te stoppen. Dat leidde onderling veelal tot niet-gezellige politieke discussies, vaak mede ingegeven door een generatiekloof.” De klimaatdemonstraties [van nu] brachten tienduizenden jongeren op de been, zette aan tot nadenken en leverde discussies op. Ik vind het wereldwijde boegbeeld, Greta Thunberg, daar wel een mooi voorbeeld van: enerzijds weet zij jongeren te inspireren, anderzijds roept zij weerstand op. In een interview las ik hoe vroeger feministen nog weleens werden weggezet als schreeuwende vrouwen. Misschien werkt dit nu nog wel net zo: is zij woedend omdat ze niet wordt gehoord, of wordt ze juist gehoord omdat ze woedend is? Wat ik in ieder geval wel weet is dat ook in De Ronde Venen veel jongeren wonen die - ieder op zijn of haar eigen manier - meer dan ooit zijn gaan nadenken over het klimaat. Laten we dat vooral serieus nemen.” Divendal zei er overtuigd te zijn dat in deze hele discussie geen eenvoudige oplossingen bestaan en dat het ook niet helpt om de tegenstellingen te blijven zoeken. “Het erkennen van de klimaatproblematiek en het inzien van de urgentie, zijn nodig om gezamenlijk te bezien en te besluiten welke stappen noodzakelijk zijn. Of op z’n minst de richting waarin de oplossingen moeten worden gezocht. Dat geldt ook voor andere vraagstukken waar jongeren zich zorgen over maken, of waarover de toekomst onzeker is. Zoals of er nog wel betaalbare huisvesting beschikbaar is? En of er vast werk is, of dat er alleen nog maar losse arbeidscontracten zijn?” Om zich heen kijken, constateerde burgemeester Divendal dat het overgrote deel van de aanwezigen boven de 50 was. “Voor de komende dertig of veertig jaar kunnen we het nog wel overzien. Maar hoe dat is voor onze kinderen en kleinkinderen wordt toch steeds onzekerder. Terwijl de keuzes die wij nú maken voor hen van groot belang zijn. Houden we als generaties wel voldoende rekening met elkaar?” Twee ontwikkelingen binnen de gemeente die elkaar het afgelopen jaar mooi aanvulden,

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

LUISTERVINK 2.0 Uitgeknald...

foto rob isaacs

betrof ouderen en jongeren. “Enerzijds houden we steeds meer rekening gehouden met de vergrijzing, met het feit dat we ouder worden. Het predicaat dementievriendelijke gemeente is behaald door de optelsom van vele concrete activiteiten. Ná het wegvallen van de traditionele ‘bejaarden- of verzorgingstehuizen’ zie je gelukkig weer nieuwe initiatieven en voorzieningen van de grond komen. Daarbij is er ook veel aandacht voor mensen die al ouder wordend zelfstandig willen en kunnen blijven wonen. De twee honderdjarigen die ik beiden de afgelopen maand mocht feliciteren hadden overigens nuttige levenslessen. Mevrouw Ligthart-Kuipers vat haar 100 jaar samen met ‘positief blijven en niet zeuren’, de heer Pierrot is er van overtuigend dat ‘hard werken goed voor je is’.”

Venen is heel veel aandacht voor het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de bevrijding. Die aandacht richt zich dit jaar speciaal op het doorvertellen van verhalen, juist nú omdat er nu nog mensen zijn die deze periode hebben meegemaakt. De verhalen zijn belangrijker opdat we blijven beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ik vind het mooi om juist bij het thema 75 jaar herdenken en vieren te merken hoe dwars door onze dorpen heen wordt samengewerkt. Van jong tot oud, met ruimte voor accenten in de afzonderlijke dorpen. Zo sluit onze gemeente zich van 22 tot en met 29 januari aan bij het project Levenslicht, een landelijk kunstproject waar in vijf van onze dorpen wordt stilgestaan bij de 104.000 Holocaustslachtoffers [zie pag. 16 – red.]. Op 15 maart is de opening van een tentoonstelling in het Poldermuseum, vanuit “Anderzijds zie je dat kinderen en jongeren het de collectie van Jan Compier wordt in samenafgelopen jaar nadrukkelijker werking met ons eigen Rebij het besturen van de ge- “Vooral wens ik ons allemaal gionaal Historisch Centrum meente zijn betrokken. De toe dat we bij het invulling een prachtige tentoonstelling kinderburgemeesters kwa- geven aan onze nieuwjaars- gemaakt met uniek materimen, de kinderraad helpt aal. De activiteiten op 5 mei wensen, niet alleen denken beginnen met het binnenop basisscholen kinderen te leren omgaan met democraaan 2020, maar aan de vele brengen van het bevrijdingstische besluitvorming. Met tientallen jaren daarna, in het vuur vanuit Wageningen en het uitreiken van de jeugdeindigen met een muzikaal besef dat wij met elkaar het bevrijdingsfeest vóór de hele lintjes op 15 januari maken we zichtbaar dat ook kinde- verschil kunnen maken voor gemeente en vanúit de hele gemeente in Wilnis.” ren in onze gemeente zich de generaties na ons.” sociaal actief opstellen voor anderen. Onlangs mocht ik de leden van de jongerenraad Bestuurlijke thema's bedanken voor hun inzet: de jongerenraad die op “De politieke, bestuurlijke agenda voor 2020 is dit moment zeer actief is in het gevraagd en onge- goed gevuld waar het gaat om thema’s als wonen, vraagd adviseren over de besluiten die we nemen. duurzaamheid en sociaal beleid staat er de koJongeren die als gevolg van hun betrokkenheid in mende periode veel op de agenda. Concreet woronze gemeente - zo hoorde ik - vervolgens weer den er ook stappen gezet met de invulling van ons kiezen voor opleidingen en studies waarbij ze zich jeugdbeleid, het bestemmingsplan Vinkeveense voorbereiden op de maatschappelijke verant- plassen en de Ruimtelijke verkenning woning, om toch nog maar wat voorbeelden te noemen. woordelijkheid die ze willen nemen.” En passend bij onze gemeente, op een manier Divendal vindt het goed om te zien dat kinderen waarbij niet alles vanuit het gemeentehuis wordt en jongeren actief bezig zijn met de toekomst bedacht, maar in samenspel met tal van betrokvan onze gemeente. “Tegelijk houden zij ons een kenen,” aldus Maarten Divendal. spiegel voor. Geven we ze voldoende ruimte, ook “Als ik het alleen al heb over hoe bij het 75 jaar als hun aanpak anders is dan we gewend zijn? herdenken en vieren in dat samenspel generaties Denken we bij het oplossen van vraagstukken vol- samenwerken kan ik daar als burgemeester op bescheiden wijze trots op zijn.” doende aan de lange termijn?” 75 jaar herdenken en vieren “Als we praten over verschillende generaties, denk ik dit jaar in het bijzonder aan alle activiteiten die in het teken staan van 75 jaar herdenken en vieren. In heel Nederland en zeker ook in De Ronde

Na een dankwoord aan iedereen die binnen de gemeente actief is en in het bijzonder de hulpverleners, sloot burgemeester Divendal af door iedereen een goed, een gezond, een vrolijk en kleurrijk 2020 te wensen.

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Ik hoop dat u tijdens de jaarwisseling heeft kunnen genieten van het vuurwerk, ondanks de mist. Het zou namelijk best wel eens voor het laatst geweest kunnen zijn, want een landelijk vuurwerkverbod lijkt onvermijdelijk geworden. Grote steden als Rotterdam en Apeldoorn zijn de komende jaarwisseling al vuurwerkvrij. En van de 26 burgemeesters die onze provincie Utrecht telt, zijn er 25 vóór een verbod op knalvuurwerk, zo inventariseerde RTV Utrecht. Ook onze burgemeester staat positief tegenover een verbod, maar vindt handhaving ingewikkeld in een gemeente met acht kernen. Of het ook zover gaat komen, is nog maar de vraag. Wettelijk kan geen onderscheid worden gemaakt in typen vuurwerk, dus ook minder gevaarlijk vuurwerk gaat in de ban. En inderdaad: hoe denken we dit te gaan handhaven? De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wil ook de verkoop en distributie verbieden, maar Nederlanders zijn vindingrijk in het omzeilen van allerlei regels en verboden. Enkele geïnterviewde jongeren die op oudjaarsdag vuurwerk kwamen inslaan bij de verkooppunten, meldden doodleuk dat ze thuis al de nodige knallers hadden liggen uit België en Duitsland. Dat hou je echt niet tegen, alle (oog)artsen, dierenwelzijnsorganisaties en petitieondertekenaars ten spijt. Bij een verbod vallen er tenminste geen vuurwerkslachtoffers meer. Ieder slachtoffer minder is natuurlijk pure winst, maar de Oud & Nieuwviering lijkt voor velen een vrijbrief te zijn geworden om helemaal los te gaan. Hoe meer vernielingen hoe beter en het wordt ook steeds extremer, zo lijkt het. In geen enkel ander land in Europa wordt op deze gewelddadige manier de jaarwisseling gevierd. De burgemeester van Nieuwegein vergeleek de nieuwjaarsnacht zelfs met een burgeroorlog. Wie de media volgde in de eerste dagen van het nieuwe jaar, zag een moedeloos makende stroom berichten over brandstichtingen, geweld tegen hulpdiensten, vernielingen, letsel, schade – alleen in De Ronde Venen al bijna 25.000 euro, bijna vijf keer zoveel als vorig jaar. Trots roept de vuurwerkbranche dit jaar 77 miljoen euro te hebben omgezet aan knallers en kleurige kruitkokertjes. Weegt dat allemaal op tegen de maatschappelijke kosten van letsel, schade en inzet van hulpdiensten tijdens de jaarwisseling? Ook veel consumenten zijn er klaar mee: meer dan een half miljoen mensen hebben de afgelopen dagen een petitie voor een landelijk vuurwerkverbod getekend en tientallen maatschappelijke organisaties van artsen verzekeraars en dierenbeschermers hebben aangekondigd gezamenlijk naar de rechter te stappen als de landelijke overheid niet met een vuurwerkverbod komt. Ook gaan zij een klacht indienen bij de Nationale ombudsman, omdat de overheid er met haar beleid niet in slaagt de burger te beschermen. Heb je dàn een gelukkig nieuwjaar?

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2020 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 10-01-2020  

De Groene Venen 10-01-2020

De Groene Venen 10-01-2020  

De Groene Venen 10-01-2020

Advertisement