Page 16

16

Het instituut

MONDRIA'S

BOEKENLADDER Grote verwachtingen

Geert Mak

In ‘Grote verwachtingen’ vertelt en duidt Geert Mak de recente geschiedenis zoals alleen hij dat kan. Het is het vervolg op het immens succesvolle ‘In Europa’ dat vijftien jaar geleden verscheen. In Europa ging over de twintigste eeuw en hoe die in veel opzichten gruwelijke periode getekend door twee wereldoorlogen, ons heeft gevormd. ‘Grote verwachtingen’ gaat over de eerste twee decennia van de eenentwintigste eeuw.

Stille wateren

Eva Nagelkerke Sophie is negenentwintig en woont nog bij haar ouders. De spanning in huis is echter om te snijden. Tien jaar geleden heeft ze iets afschuwelijks gedaan, en daar moet ze nog dagelijks voor boeten. Gebukt onder schuldgevoel probeert Sophie haar leven weer op de rit te krijgen, hoewel haar omgeving haar geen centimeter ruimte geeft. Dan slaat de twijfel toe. Wat is er eigenlijk echt gebeurd? Is zij werkelijk het monster waar de kranten vol van stonden?

Grappig jammer

Tim Hofman

Er was gelukkig nog genoeg om over te schrijven na zijn eerste bundel Gedichten van de broer van Roos. Tims nieuwe bundel Grappig jammer staat vol met werk over leven en dood, (mislukte) relaties, seks, religie en de maatschappij: thema’s die ook in zijn generatie de hoofdrol spelen. Zijn schrijfstijl is luchtig, maar schuwt niet om je mee de diepte in te trekken. Een boek met grappen, innemende persoonlijke anekdotes en taaltechnische vernuftigheden.

Drive

Constant Smits van Waesberghe Achttien holes, vier spelers, één wedstrijd. Vier mensen, drie mannen en een vrouw, spelen een golfwedstrijd met elkaar in een zakelijke setting. Het is een verplicht nummer en ieder van hen heeft een goede reden om er te zijn, maar de onderhuidse spanningen zijn continu voelbaar. De regels van het golfspel en hoe verschillend je daarmee om kunt gaan, maken de tegengestelde karakters van het viertal heel helder zichtbaar.

De jachtpartij

Lucy Foley Negen vrienden vieren oudejaarsavond in een idyllische villa in de Schotse Hooglanden. Het lijkt de perfecte plek om hun gehaaste Londense leven achter zich te laten en van elkaars gezelschap te genieten. Het ontbreekt de vrienden aan niets: ze hebben een prachtig uitzicht, een knappend haardvuur, een provisiekast vol eten en liters champagne. Maar wat ze ook hebben is geheimen voor elkaar, langgekoesterde jaloezie en bergen opgekropte woede. Terwijl de sneeuw buiten valt, wordt de spanning in de villa ondraaglijk.

DE GROENE VENEN

8 NOVEMBER 2019

Stephen King "Luke Ellis, een superhoogbegaafde 12-jarige jongen staat op het punt zich aan te melden aan twee universiteiten. Tot hij op een nacht ontvoerd wordt. Wanneer hij wakker wordt, bevindt hij zich in een kamer die lijkt op die van hem thuis, maar zonder raam en toch niet helemaal hetzelfde. Hij is in het

Instituut, in het Voorgebouw. Er zitten nog andere kinderen die allemaal een beetje telepathie of telekinese beheersen. Er is ook een Achtergebouw, maar als je daar terecht komt, kom je nooit meer terug... Een King zoals een King moet zijn. Stevig verhaal, geweldig concept en vooral personages die je zo naar de keel grijpen dat je blijft lezen. Een absolute aanrader die je niet mag missen, zowel als King-fan of als nieuwe lezer."

Gemeenteraad stemt in met programmabegroting 2020

'Een sluitende begroting kun je niet afwijzen' Op donderdag 31 oktober behandelde de gemeenteraad de programmabegroting voor 2020. Nadat in voorbereidende commissievergaderingen door de raadsfracties de nodige duidelijkheid was verkregen kon een uitvoerige discussie over inkomsten en uitgaven achterwege blijven. Temeer daar er sprake was van een sluitende begroting voor het komende jaar. “Daar kun je geen nee tegen zeggen”, klonk het uit de hoek van de oppositie. Dat betekent niet dat iedereen stond te juichen. tekst piet van buul

Er wachten de gemeente in de komende jaren nog een flink aantal kostbare operaties, met als gevolg dat de prognoses voor de komende jaren wijzen naar oplopende tekorten. De gemeenteraad maakt zich daar ernstige zorgen over, zo bleek uit de beschouwingen van de fractievoorzitters op de ingediende begroting. Voor het oplossen van die problemen legt men de verantwoordelijkheid bij het college van B&W. Met het indienen van zeven amendementen en elf moties probeerden de fracties nog wel wat puntjes binnen te halen, maar echte goede suggesties, waar het college mee verder kan ontbraken nagenoeg. Daarvoor moeten we blijkbaar wachten op de behandeling van de volgende kadernota. Dat de drie coalitiepartijen VVD, D66 en CDA tevreden waren met de voorgestelde begroting mag geen verbazing wekken. De plannen voor volgend jaar zijn in lijn met de kadernota en met het coalitieakkoord. De drie partijen spraken hun vertrouwen uit in het college. D66 vindt het een realistische begroting. Ten aanzien van de milieuproblemen adviseerde fractievoorzitter Meindert Brunia, te doen wat goed en nodig is. Bert Richter (VVD) riep het college op om waakzaam te zijn en er voor te zorgen dat de gemeente financieel gezond blijft. Hij pleitte er voor om flink door te pakken op de dossiers van woningbouw, bestemmingsplan Vinkeveense plassen en de stikstofproblematiek. Hoe dat moet vertelde hij er niet bij. Ook Jan Rouwenhorst (CDA) was tevre-

den. Zijn fractie legde een accent op het sociale domein met de zorg voor de zwakken in de samenleving. De oppositie Bij de oppositie was men wat minder gerust op de toekomst. Maarten van der Greft: “de begroting voor volgend jaar is sluitend, maar de jaren daarna gaat het goed mis. Zijn fractie diende een paar moties en amendementen in om het beleid nog enigszins bij te sturen. “Wij hopen dat het college wat minder tijd besteed aan het knippen van linten, het uitdelen van taarten en het hijsen van vlaggen en wat meer in contact treedt met de inwoners.” Ook Wim Stam (ChristenUnie/ SGP) toonde zich bezorgd. Zijn fractie wacht nog steeds met smart op het Jeugdbeleidsplan. Als een van de weinigen kwam hij met concrete voorstellen om kosten te besparen op bijvoorbeeld de afvalkosten of de inhuur van externe krachten. Joris Kneppers (Lijst8Kernen) en Fons Luijben (Seniorenpartij) waren tevreden met de sluitende begroting maar ook bezorgd over de komende jaren. Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks) drong eveneens aan op concrete maatregelen om de dreigende tekorten op te vangen. Hij vond het belangrijk dat vooral de juiste woningen gebouwd worden, woningen waar ook echt behoefte aan is. Het college Na de inbreng van de raad kregen de leden van

Twee opmerkelijke moties in de raad

Trots op de boeren en Inclusief Sinterklaasfeest De behandeling van de gemeentebegroting is elk jaar opnieuw weer een festival van moties en amendementen. En of dat nog niet genoeg is komen er op zo’n avond vrijwel altijd nog wel een paar moties voorbij, die op zich niks met de begroting te maken hebben. Donderdag 31 oktober was het ook weer zo ver. In een door het CDA ingediende motie werd de raad gevraagd om te verklaren dat we in De Ronde Venen trots zijn op ‘onze’ boeren. PvdA/GroenLinks pleitte in een motie voor een Inclusief Sinterklaasfeest. Dat betekent voor de fractie dat er geen plaats meer is voor Zwarte Piet. tekst piet van buul

Nico den Dood (CDA) is de enige landbouwer in de gemeenteraad van De Ronde Venen. Hij kreeg van zijn fractie de gelegenheid om zijn liefde voor zijn beroep op hartstochtelijke wijze te verwoorden in de motie ‘De Ronde Venen is trots op haar boeren’. Daarin stak hij de loftrompet over de belangrijke rol die de boeren in onze gemeente spelen als het gaat om het produceren van hoogwaardig voedsel en de zorg voor milieu en natuurwaarden. Nico riep de raad op om uit te spreken dat de gemeente waardering heeft voor de boeren en hen zal steunen in de moeilijke tijden die ze nu doormaken. Nadat hij zijn hartenkreet in extenso had voorgelezen bleek niet ieder-

een meteen enthousiast. René Bultena (RVB) merkte op dat zijn fractie van alle inwoners in de gemeente houdt en trots op hen is. “Het gaat me te ver om daar een specifieke groep uit te lichten.” Hij kreeg bijval van Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks). Die stelde vast dat er naast de boeren, die over het stikstofbeleid met de overheid in de clinch liggen, nog wel een paar beroepsgroepen zijn die om steun vragen. “Wat doen we dan met andere beroepsgroepen die we zouden willen steunen, zoals de bouwvakkers, de onderwijzers, de politieagenten, de verpleegkundigen, de sociale advocaten en alle andere groepen die het moeilijk hebben? Gaan we daar ook moties voor indienen?” “Niemand

geleZen door hettY aafJes

het college de gelegenheid om een toelichting te geven op de belangrijkste items uit hun portefeuille. Wethouder van Financiën Alberta Schuurs deelde de zorgen van de raad over de financiering van enkele grote projecten die voor de komende jaren op stapel staan. Ze probeerde de raad gerust te stellen met de mededeling dat het college naarstig op zoek is naar oplossingen. “We pakken de problemen zo snel aan als we kunnen en zo zorgvuldig als het moet.” Wethouder Rein Kroon geeft prioriteit aan het oplossen van de woningproblematiek. “Er moeten zo snel mogelijk 3000 woningen gebouwd worden. Om dat mogelijk te maken hebben we de steun van de provincie nodig.” Wethouder Kiki Hagen zegde toe dat het afvalplan, dat al twee keer gesneuveld was in de raad, in gewijzigde vorm in januari aan de raad zal worden voorgelegd. Rond die tijd zullen we ook met ideeën over de toekomst van het gemeentehuis naar buiten komen, beloofde burgemeester Maarten Divendal. Amendementen en moties Omdat er binnenkort een nieuwe versie van het Afvalbeleidsplan in de raad komt werden een aantal moties over de afvalinzameling teruggetrokken en doorgeschoven naar dat debat. Enkele moties en amendementen vanuit de oppositie over gezondheidsbeleid, jeugdzorg en huishoudelijke hulp kregen onvoldoende steun. Een motie waarin het college gevraagd wordt zich in te spannen voor een goede OV verbinding naar de MBO Campus in Lage Weide kreeg wel ruime steun. Dat gold ook voor de motie waarin gepleit wordt voor behoud van het oorspronkelijk vastgestelde budget voor fietsmaatregelen. Het bedrag dat begroot was voor de inmiddels gecancelde fietspad over de oude spoorbaan moet elders ingezet worden t.b.v. verbetering fietsverkeer. De overige door de oppositie ingediende moties werden, voor zover ze al niet eerder waren ingetrokken, allemaal afgewezen. De programmabegroting werd tenslotte met algemene stemmen goedgekeurd.

houd je tegen,” aldus Nico den Dood, die alsnog zijn zin kreeg. Zijn motie werd met 14 tegen 12 stemmen aangenomen. Zwarte Piet Onder verwijzing naar aanbevelingen en oproepen van de Kinderombudsman en het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens stelde de fractie van PvdA/GroenLinks in een motie voor om namens de raad een brief te schrijven naar de organisaties die in onze gemeente de Sinterklaasfeesten organiseren. Daarbij zou de gemeente hen op moeten roepen rekening te houden met de genoemde aanbevelingen. Fractievoorzitter Pieter Kroon gaf toe dat de gemeente geen partij is in de organisatie. Maar hij vond het wenselijk dat de raad er wel een opvatting over uitspreekt. Hij beriep zich daarbij op de zorgplicht van de gemeente voor al haar inwoners en in het bijzonder voor de kinderen. Een ruime meerderheid van de raad vond het een overbodige motie en was van de oordeel dat de organisatoren van het Sinterklaasfeest zeer wel in staat zijn om de zaken op een goede wijze te regelen. De PvdA/GroenLinks kreeg slechts de steun van één lid van de VVD- en één lid van de D66fractie.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 08-11-2019  

De Groene Venen 08-11-2019

De Groene Venen 08-11-2019  

De Groene Venen 08-11-2019

Advertisement