Page 7

DE GROENE VENEN

8 maart 2019

7

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN

Wat mogen we van de Provincie verwachten? Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2015 stonden in De Ronde Venen drie thema’s centraal. Het ging toen om een betere doorstroming op de N201, de toekomst van de Vinkeveense Plassen en beter openbaar vervoer. In lijsttrekkersdebatten beloofden de politici zich in te zullen spannen om zoveel als mogelijk is aandacht te besteden aan de specifieke wensen uit deze uithoek van de provincie. Terugkijkend op de afgelopen vier jaar kunnen we ons afvragen wat er van die wensen en beloften is terechtgekomen. Zo op het oog niet veel zou je denken. Voor de Vinkeveense Plassen is een bestemmingsplan in voorbereiding. Het openbaar vervoer is er met de komst van een nieuwe vervoersmaatschappij niet echt op vooruit gegaan en de jarenlange discussie over de N201 sleept zich voort. Heeft het wel zin om te gaan stemmen? Natuurlijk heeft men bij de provincie de afgelopen vier jaar niet stilgezeten. Er zijn nu serieuze plannen om met de N201 aan de slag te gaan. Er zijn modellen uitgewerkt met vier voorkeursvarianten en daaruit is al een keuze gemaakt. Gekozen is voor handhaving twee rijbanen, maximale snelheid 80 km, slimme verkeersregeling en de bocht bij Mijdrecht uit de N201. Een tunnel bij Vinkeveen blijft een illusie. Het openbaar vervoer blijft zorgelijk. Men slaagt er niet in om mensen in de bus te krijgen. In Mijdrecht doet zich de opmerkelijke situatie

De invloed van de provincie Tijdens de campagne voor de verkiezingen van de Provinciale Staten gaat het over van alles en nog wat. De politieke partijen beloven de kiezers ruime aandacht voor de leefomgeving, de natuur, de energietransitie, het openbaar vervoer en nog een groot aantal andere items, waarmee ze stemmen kunnen trekken. Een mooi voorbeeld van ‘de lange arm’ van de provincie is het vestigingsbeleid van kantoren. Om de kantorenleegstand in de provincie Utrecht tegen te gaan, hebben Gedeputeerde Staten een ‘Inpassingsplan Kantoren’ opgesteld. Hiermee wordt geplande nieuwbouw van zelfstandige kantoren in tien gemeenten teruggebracht. De lokale ondernemers zijn daar niet blij mee. De provincie Utrecht wil in een aantal gemeentes, waaronder De Ronde Venen, een rem zetten op de nieuwbouw van kantoren, om daarmee leegstand van kantoren te voorkomen. De provincie wil bewerkstelligen dat nieuwbouw van kantoren alleen plaatsvindt op toekomstbestendige locaties en dat er bovendien geen onnodige nieuwbouw plaatsvindt, wanneer de bestaande voorraad in ruimte kan voorzien. Hiertoe is een zogeheten 'Inpassingsplan Kantoren' gemaakt dat afgelopen zomer ter inzage heeft gelegen. Maar bedrijvenbelangenbehartiger VIB De Ronde Venen ziet helemaal niets in het verbieden van nieuwbouw om de leegstand van kantoorruimten op te lossen.

voor dat de woonwijken niet meer worden aangedaan. Het ‘dorpsbusje’ rijdt een paar keer per uur leeg door het dorp. Bij het busstation moeten extra maatregelen worden genomen om de fietsen kwijt te kunnen en moet de auto parkeerplaats worden uitgebreid. De weigering om bij het station in Abcoude een halteplaats in te richten voor de bus draagt er toe bij dat daar de parkeerproblemen almaar toenemen. In de komende vier jaar zullen de uitgangspunten voor een nieuwe vervoersconcessie worden vastgesteld. Het wordt dus zaak daar op tijd bij te zijn.

Provinciale kantorenaanpak: twee sporen De provincie Utrecht heeft, ook met de doorzettende economische groei, nog steeds teveel kantoorruimte. Daar bovenop is er nog teveel capaciteit beschikbaar in bestemmingsplannen voor nieuw te bouwen kantoren. Daarom hebben Provinciale Staten in 2014 de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand vastgesteld. Deze aanpak is enerzijds gericht op transformatie en herbestemming van bestaande (leegstaande) kantoorgebouwen. Aan de andere kant wordt gestuurd op het verminderen van nieuwbouwmogelijkheden in bestemmingsplannen; planologische overcapaciteit. Dit laatste spoor is ingezet met de Thematische Structuurvisie Kantoren. In deze structuurvisie hebben Provinciale Staten aangekondigd op welke plekken in de provincie nieuwbouwmogelijkheden worden teruggebracht. Met het inpassingsplan wordt voorkomen dat er teveel zelfstandige kantoren worden bijgebouwd. De resterende nieuwbouwmogelijkheden sluiten daarmee beter aan op de bestaande behoefte, zo vindt de provincie. VIB-woordvoerder Jan Posdijk liet eerder in deze krant weten het niet eens te zijn met deze beperkingsmaatregelen. “Ons inziens bereik je meer met het stimuleren van renovatie, her-, of verbouw van leegstaande kantoorpanden, door middel van subsidies en andere stimuleringsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan (tijdelijk) vrijstellen van OZB, renovatie- en innovatiesubsidies e.d., alsmede het drastisch verbeteren van het, sinds

Het klimaat centraal De centrale thema’s die vier jaar geleden in De Ronde Venen centraal stonden lijken inmiddels klein bier wanneer we naar de toekomst kijken. Het ziet er naar uit dat de doelstellingen van de meeste gemeenten om ergens rond 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn het politieke debat in de komende jaren gaan bepalen. We moeten van het gas af, er moeten nieuwe energiebronnen worden aangeboord en ontwikkeld en de uitstoot van schadelijke stoffen moet verminderd worden. Dat krijgen de gemeenten in hun eentje niet voor elkaar. Ook de provincie speelt daar een belangrijke rol in, alsmede de waterschappen. Dat maakt de 20ste maart extra interessant. We kunnen nu op twee fronten vertegenwoordigers kiezen die zich voor het klimaat gaan inzetten. Manifest van de Utrechtse gemeenten Op initiatief van de afdeling Utrecht van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is bij alle Utrechtse gemeenten geïnventariseerd welke wensen en aandachtspunten in het provinciale beleidsplan voor de komende vier jaar moeten worden opgenomen. Op basis van de reacties

2016 sterk verslechterde, openbaar vervoer.” Wim van der Laan, specialist infrastructuur en ruimtelijke ordening binnen de VIB voegde daar toen aan toe dat “een ‘algemene’ beleidsmaatregel, zonder op de specifieke geografische locatie van het bedrijventerrein in De Ronde Venen gericht te zijn, nooit een passend antwoord kan zijn op een mogelijk nationaal probleem.” Van der Laan stelt: “Bestaande bedrijven verbieden om op eigen grond nieuwbouw te plegen voor uitbreiding door economische voorspoed, verslechtert ons inziens het vestigingsklimaat voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven. Bedrijven dwingen bij uitbreiding een bestaande locatie te accepteren aan de andere kant van het bedrijventerrein, komt de efficientie en effectiviteit van de bedrijfsvoering zeker niet ten goede. Verhuizen naar een andere provincie kan dan een betere optie zijn, wat alsnog meer leegstand oplevert.” Kort samengevat acht VIB De Ronde Venen de ‘Thematische Structuurvisie Kantoren’ van de provincie Utrecht contraproductief . De provincie zou haar aanpak volledig moet focussen op het creëren van positieve stimulerende maatregelen, gericht op het aanwenden, transformeren, her- of verbouwen, dan wel slopen van ongebruikte locaties bevorderen. Dit zonder vestiging of uitbreiding van bestaande en nieuwe bedrijven in de weg te staan. De discussie rond het inpassingsplan is een goed voorbeeld van het belang van een goede samenwerking tussen provincie, gemeenten en lokale ondernemers.

Teksten Piet van Buul

vanuit de Utrechtse gemeenten is een manifest opgesteld dat inmiddels aan de provincie is aangeboden. Ook de gemeente De Ronde Venen heeft haar wensen kenbaar gemaakt. Uit de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen zal moeten blijken in hoeverre men zich daarvoor wil inzetten. De bijdrage van De Ronde Venen is in samenspraak tussen college en gemeenteraad opgesteld en richt zich op zes verschillende onderwerpen. De gemeente bepleit een verbetering van de bestuurlijke samenwerking van provincie en gemeenten. Er moet meer ruimte en vrijheid voor de gemeente komen om samenwerking te zoeken met andere gemeenten. De gemeente wil maatwerk leveren en uitgaan van eigen kracht. Op het gebied van economie en bedrijvigheid en de realisatie van woningbouwopgaven moeten bestaande rechten gerespecteerd worden en moet er ruimte zijn voor uitbreiding. Ook moet er meer ruimte zijn voor nieuwe initiatieven en innovatie. En uiteraard staan een betere doorstroming op de N201 en N212, beter OV, fietsen stimuleren, verkeersveiligheid verbe-

teren en terug naar 100 km op de A2 op het Rondeveense wensenlijstje. De gemeente wil het groene en agrarische karakter behouden, veenweiden toekomstbestendig maken, en men verwacht provinciale ondersteuning bij het oplossen van de problemen rond de bodemdaling. Ook op het gebied van de energietransitie en klimaatverandering verwacht de gemeente ondersteuning bij het opstellen van de Regionale Energietransitie, ruimte voor initiatieven en verzwaring energienetwerk. Op het terrein van het cultureel erfgoed en recreatie gaat het om het behoud van de cultuurhistorische waarde van landschap en gebouwen, investeren in vaar-, wandel- en fietsroutes, extra inzet en ondersteuning van recreatieve mogelijkheden in De Ronde Venen. Ook heeft De Ronde Venen nog een aantal extra onderwerpen benoemd die van belang zijn voor de gemeente, zoals ondersteuning van de gemeente bij de discussie over de uitbreiding van Schiphol en een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van de huisartsenpost ’s avonds en in de weekenden.

Kiezen uit ruim 400 kandidaten

Wie komt er op voor de Rondeveense belangen? De 49 statenleden die we op 20 maart gaan kiezen worden geacht op te komen voor de belangen van alle inwoners van de provincie. Zij maken allemaal deel uit van een politieke partij en de programma’s van die partijen zullen voor de statenleden een belangrijke leidraad zijn voor hun handelen. Ze zitten er dus niet om de specifieke belangen van de gemeente, waar ze vandaan komen te behartigen. Maar het is wel handig wanneer er mensen in de Provinciale Staten zitten, die uit de Ronde Venen komen, de lokale situatie kennen en zich in voorkomende gevallen druk maken over de zaken die wij hier belangrijk vinden. Maar het ziet er niet naar uit dat we de komende vier jaren op een Rondeveens statenlid kunnen rekenen. Er staan voor de komende statenverkiezingen maar liefst 404 kandidaten op de stembiljetten, verdeeld over veertien politieke partijen. Naast de elf partijen die nu al in de staten vertegenwoordigd zijn, werpen nu ook de partijen Denk, Forum voor Democratie en U26 Gemeen-

ten zich in de strijd. Tussen die ruim vierhonderd kandidaten treffen we slechts acht kandidaten aan die De Ronde Venen als woonplaats opgeven. Ze staan allemaal op plaatsen waarvan geen rechtstreekse verkiezing te verwachten is. Om toch iemand op het provinciale pluche te krijgen zal er een flinke actie gevoerd moeten worden op jacht naar voorkeurstemmen. De kandidaten uit De Ronde Venen Op plaats 20 van de D66 lijst staat Erica van Doorn uit Abcoude, Trudi de Vries-van Steijn uit Wilnis staat op nummer 43 van de CDA lijst. Esther Grondijs uit Baambrugge treffen we aan op plaats 27 van de PvdA lijst. Groen Links presenteert maar liefst twee kandidaten uit De Ronde Venen. Op nummer 13 staat Pieter Kroon uit Abcoude en Erika Spil uit Mijdrecht is waarschijnlijk lijstduwer met haar plek op nummer 44. Bij de ChristenUnie zien we Wouter Kroese uit Vinkeveen op plaats 30. Bij de partij 50+ staat Thomas Eekels uit Mijdrecht op plaats 9 en Alfons Leerkes uit Wilnis op plaats 10.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 08-03-2019  

De Groene Venen 08-03-2019

De Groene Venen 08-03-2019  

De Groene Venen 08-03-2019

Advertisement