Page 6

6

8 maart 2019

Teksten Piet van Buul

DE GROENE VENEN

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Het gaat om onze leefomgeving De Ronde Venen ligt in een waterrijk gebied. Droogmakerijen, polders, plassen, rivieren en sloten bepalen het beeld. Een veengebied dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Toch is het er goed en veilig wonen dankzij stevige dijken en voldoende schoon water. Afvalwater wordt er gezuiverd en we recreëren op en in het schone water van de Vinkeveense plassen. En dat allemaal mede dankzij het Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het waterschap zorgt er voor dat er precies genoeg water is voor wonen, werken en recreatie. Dat kost flink wat geld waar alle inwoners belasting voor opbrengen. “Ee heffen een aparte waterschapsbelasting,” vertelt Dijkgraaf Gerhard van den Top. “Wij hebben ook te maken met investeringen op de lange termijn. Wij kijken vooruit tot in de jaren 2040-2050. Het grote voordeel van een aparte belasting is nu juist dat de lange termijn niet hoeft te concurreren met de korte termijn. En wanneer je de inwoners belasting laat betalen, moet je er ook voor zorgen dat ze over de besteding van dat geld mee kunnen praten en er op toe kunnen zien dat het geld goed besteed wordt. Dat is de taak van het dertig zetels tellende algemeen bestuur, dat elke vier jaar opnieuw verkozen wordt.” Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt in een gebied waar ruim 1,3 miljoen mensen wonen. Het gebied ligt in de provincies Noord-Holland, Utrecht en een klein stukje van ZuidHolland. De grens loopt van Amsterdam via Haarlemmerliede, Aalsmeer, Nieuwkoop, Utrecht, Huizen terug naar Amsterdam. In dit gebied gaat het om 1.000 kilometer dijken en kades. Die beschermen de bewoners tegen het water en zorgen dat de polders droog blijven. Verder zijn er 59 sluizen en 231 gemalen. Met de gemalen wordt water in en uit de polders gepompt zodat er precies genoeg water beschikbaar is. Tot slot zijn er 12 installaties waar het rioolwater wordt gezuiverd. Het schone water kan dan weer terugstromen in rivieren, meren en sloten. Politieke keuzes De inwoners van De Ronde Venen kennen als geen ander het probleem van de voortdurende bodemdaling. “De stand van het grondwater speelt hierbij een grote rol,” legt de dijkgraaf uit. “In dit gebied hebben we te maken met veel agrariërs, die een stevige ondergrond nodig hebben voor hun akkerland of hun weiland, zodat de koeien er niet in wegzakken. Wanneer die laag zakt, kun je het oppervlaktewaterpeil ook mee laten zaken. Van ons mag verwacht worden dat we met technische oplossingen komen met betrekking tot dit soort zaken. Maar de vraag welke keuzes er dan vervolgens gemaakt worden is een politieke discussie.

En die wordt in het bestuur gevoerd. De kennis hebben we maar hoe je er mee om gaat vraagt om een politieke keuzes. Datzelfde geldt ook voor schoon water. Hoe ver wil je daar mee gaan. Door de toename van de extramurale zorg komen er meer afvalstoffen van medicijngebruik in het afvalwater. En die medicijnen bevatten steeds weer nieuwe en vreemde stoffen. Willen we die er allemaal uithalen of mag er een klein percentage in blijven zitten? Er spelen in die discussie veel verschillende belangen. Kijk naar de Vinkeveense plassen. De recreant wil veilig kunnen zwemmen, de visser wil dat er voldoende leefruimte voor de vissen is, de natuurverenigingen willen een gevarieerd onderwaterlandschap en de duikers vinden het fijn als ze een goed zicht hebben. Hoe schoon wil je zo’n plas dan hebben? Allemaal heel concrete zaken waar je met je stem een verschil kunt maken,” aldus de dijkgraaf. Energie Een actueel thema is de klimaatverandering, die leidt tot de zoektocht naar schone energie en naar nieuwe vormen van energieopwekking. Ook in de ontwikkeling van zonneweides en windmolenparken speelt het waterschap een belangrijke rol. De dijkgraaf: “ook hier zie je de beide aspecten: de ontwikkeling van de techniek enerzijds en de politieke

besluitvorming anderzijds. Daarbij is ook duidelijk de samenspraak met de verschillende overheden zoals het rijk, de provincie en de gemeenten aan de orde. Technisch gezien is het mogelijk om energie op te wekken uit het oppervlaktewater. Maar dan moeten we als bestuur van het waterschap de vraag beantwoorden of we daar mee aan de slag willen. Wat kost het en wat gaat het op den duur opleveren.” Het waterschap is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om vuil water opnieuw te gebruiken. Ieder jaar komt 130 miljard liter afvalwater in het riool. Al dit vuile water wordt schoon gemaakt. Maar het is ook een bron van grondstoffen en energie. In onze urine zit de kostbare stof fosfaat. In Amsterdam wordt fosfaat uit het rioolwater gehaald. Daarvan wordt kunstmest gemaakt. Maar liefst 1.000 ton per jaar. En vorig jaar is in Amsterdam een proef gestart. Hierbij wordt het water uit het toilet apart opvangen. Het komt dus niet in het riool. Van dit water wordt kunstmest en gas gemaakt. Waarom stemmen voor het waterschap? Stemmen is belangrijk omdat het over onze omgeving en over ons geld gaat. Door te stemmen hebben we invloed op hoe ons belastinggeld besteed wordt. Een kleine greep uit de onderwerpen waar het bestuur van foto erIC martIn PHotoGraPHY

Verkiezingen voor het waterschapsbestuur

Op wie kunnen we stemmen? Het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht bestaat uit dertig personen. Voor de verkiezingen worden door politieke partijen kandidaten gesteld. De inwoners kiezen dus, net als bij de gemeenteraadsverkiezingen, voor een politieke partij of geven de voorkeur aan een specifieke kandidaat of kandidate op deze lijsten. Uiteindelijk worden er op deze manier 23 bestuursleden gekozen. De overige zeven zetels zijn voorbehouden aan enkele belangengroeperingen. Zij vullen de hen toegewezen zetels zelf in.

Aan het hoofd van het bestuur staat de dijkgraaf. Die wordt, net als een burgemeester van een gemeente voor zes jaar door de koning benoemd. Op dit moment is Gerhard van den Top de dijkgraaf. Hij is voorzitter van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur, maar heeft daar geen stemrecht. De dijkgraaf wordt bijgestaan door de secretaris-directeur. Momenteel is dat Jaap Kelderman. Het algemeen bestuur kiest uit hun midden vijf leden voor het dagelijks bestuur. Naast de kandidaten die door de politieke partijen op de kieslijsten zijn geplaatst zijn er drie groeperingen

Dijkgraaf Gerhard van den Top

het waterschap zich mee bezig houd, laat zien welke bijdrage er wordt geleverd aan de inrichting van onze leefomgeving. Met het geld van de waterschapsbelasting zorgt het waterschap voor sterke dijken en voor precies genoeg schoon water. Maar er is meer. Denk aan klimaatverandering. Het regent steeds vaker en harder. Hoe zorgen we dat de stad en het land al dat water aankunnen? Of het is een lange periode warm en droog. Hoe zorgen we dan dat er voldoende water voorradig is? En kunnen de kosten, die gepaard gaan met de aanpak van klimaatverandering ook betekenen dat we meer belasting gaan betalen? Versterken we de dijken en doen we verder niks extra’s? Of maken we ook ruimte voor fietsers, wandelaars en de natuur? Maken we in de natuur ruimte voor planten en dieren, bijvoorbeeld met natuurvriendelijke oevers? En mag je daar dan ook zwemmen en vissen? Uit vuil water kunnen we energie en nuttige grondstoffen halen. Die kunnen we daarna opnieuw gebruiken en dat is goed voor het milieu. Moet het waterschap hier geld aan uitgeven? In ons gebied staan veel oude monumenten, zoals molens en gemalen. Moeten we geld uitgeven om deze stukjes geschiedenis als ons cultureel erfgoed te behouden? Door te gaan stemmen kies je een partij en daarmee voor de

die een gekwalificeerde zetel hebben. Die organisaties wijzen dus zelf hun afgevaardigde voor het bestuur aan. De vereniging van Bos- en Natuurterrein Eigenaren (VBNE) heeft één zetel. De LTO wijst drie afgevaardigden aan uit de kring van de landbouwers en drie zetels vallen ten deel aan het bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel levert hiervoor de kandidaten. De politieke partijen Er doen aan de komende verkiezingen op 20 maart in totaal 12 partijen mee. Op de lijst treffen we een aantal bekende partijen zoals VVD, CDA, Partij voor de Dieren, Partij v.d. Arbeid, ChristenUnie en 50Plus aan. Daarnaast kennen de waterschapverkiezingen ook een aantal

standpunten die deze partij namens jou in het bestuur zal innemen. Meer informatie over de verkiezingen is te vinden op www.agv.nl/waterschapsverkiezingen/mijnstem. Daar kan men ook de stemhulp invullen om na te gaan welke partij het beste bij je past. Welkom in De Ronde Venen Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft een speciale folder ontwikkeld die door het waterschap wordt uitgereikt aan iedereen die als nieuwe inwoner wordt ingeschreven. Daar staan een aantal projecten genoemd waar het waterschap mee bezig is in de gemeente De Ronde Venen. Deze informatie is ook te vinden op

www.agv.nl/3641LB.

specifieke, veelal voor dit doel opgerichte partijen zoals, Water Natuurlijk, Socialistische Waterschapsvereniging, De Groenen, Forum Duurzaam Effectief Waterschap, de Republikeinse Politieke Partij en Queer. We troffen op de kieslijsten in totaal drie Rondeveners aan. Bij de VVD staat Tom de Voûte uit Abcoude op plaats 10. Zijn plaatsgenote Judith Godschalx-Dekker staat daar op plaats 12. Nico de Dood uit Waverveen wordt door het CDA kandidaat gesteld. Hij staat op plaats 7. De stemhulp Om uit te vinden welke deelnemende partij het beste past kan men de stemhulp raadplegen. Die is te vinden op de site van het waterschap

www.mijnstem.nl/waterschappen.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 08-03-2019  

De Groene Venen 08-03-2019

De Groene Venen 08-03-2019  

De Groene Venen 08-03-2019

Advertisement