Page 10

10

7 juli 2017

DE GROENE VENEN

Ruim 2290 euro voor Hoogvliegers bij VinkCuisine Voor de tweede keer organiseerde SV Hertha het culinaire evenement VinkCuisine dit jaar. Het werd een nog groter succes dan de eerste editie, waarbij het heerlijke weer natuurlijk ook flink meewerkte. Elk restaurant verkocht enkele gerechten voor een laagdrempelige prijs. Een deel van de opbrengst was bestemd voor een goed doel: de Stichting Hoogvliegers. Aan het einde van de avond kon deze stichting een cheque van maar liefst 2.290,75 euro in ontvangst nemen.

Vervolg van pagina 3. Vanuit de raad werd nog wel gewezen op het feit dat de provincie Utrecht er naar streeft om op den duur alle recreatieschappen in één organisatie onder te brengen. Dat leek de raad niet zo’n goed idee en men drong er dan ook op aan om dat te voorkomen. Een ander punt van aandacht is het belang van de natuurwaarde van de

plassen. De bevordering van recreatie op en rond de Vinkeveense Plassen mag niet ten koste gaan van de natuur in het gebied, zo oordeelde de raad. Het voorstel van het college om de toetredingsplannen nu verder af te ronden, kreeg de instemming van de volledige gemeenteraad met uitzondering van raadslid Van Diemen (Lijst 30-11).

Raad stelt Woonvisie en Groenbeleidsplan vast

Blik op de toekomst

Daar waren dan eindelijk de twee beleidsnota’s die al geruime tijd werden aangekondigd. Met de nota Woonvisie 2025 beschrijft het college de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en volkshuisvesting. Dat in het Groene Hart ook aangenaam wonen van groot belang wordt geacht, wordt beschreven in het Groenbeleidsplan 2017-2040. De raad was wel blij met beide nota’s, zo bleek tijdens de behandeling van beide beleidstukken tijdens de raadsvergadering op maandag 3 juli j.l. tekst piet van buul

In de Woonvisie 2025 wordt een beeld geschetst van de reeds ingezette ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouwwoningen. Drie grote projecten: Land van Winkel in Abcoude, Vinkeveld in Vinkeveen en Marickenland in Wilnis zijn al in een vergevorderd stadium. “Ons streven is er op gericht om iedereen een passende woning te bieden,” aldus wethouder Moolenburgh. “We peilen voortdurend de woningbehoefte in de markt en proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. Met woningbouwcorporatie GroenWest worden prestatieafspraken gemaakt, die er toe moeten leiden dat ook de corporatie een beleid uitvoert dat past binnen de woonvisie van de gemeente.” Aandachtspunten Alle raadsfracties spraken waardering uit voor het door het college gepresenteerde stuk. Men volstond dan ook met het plaatsen van enkele kanttekeningen. Het CDA vroeg met name aandacht voor de huisvestingsmogelijkheden van jongeren en jongvolwassenen. Ook D66 speelde hier op in. Raadslid Cees Houmes citeerde uit een eigen nota, die hij in 2003 al eens aan de raad had gepresenteerd en waarin hij zestien beleidsinstrumenten had aangedragen die nu nog actueel zijn. “Schaarste is ten koste gegaan van jongeren, die uit de gemeente vertrokken zijn en die we niet meer terug zien,” aldus Houmes. Daarom was hij blij met de visie en riep het college op om er voortvarend mee aan de slag te gaan. RVB pleitte voor meer mogelijkheden tot woningsplitsing zodat

het families ook mogelijk gemaakt wordt om mantelzorgtaken uit te voeren. De woonvisie werd met algemene stemmen goedgekeurd. Het document is voor de geïnteresseerde inwoner terug te vinden op de site van de gemeente. Groenbeleidsplan 2017-2040 In een alleszins lezenswaardig document van maar liefst ruim honderddertig pagina’s wordt een schets gegeven van de wijze waarop de gemeente met het leefmilieu en vooral met de groenvoorzieningen wil omgaan. Per woonkern wordt aangegeven waar de knelpunten liggen en wat men wil bereiken. Na de behandeling in de commissie restte de raad slecht waardering uit te spreken voor het beleidsplan. Maar de raad zou de raad niet zijn als toch niet een aantal pogingen werden gedaan om de tekst hier en daar nog wat aan te scherpen. Dat leverde een herhaling op van eerder gevoerde discussies over het kappen van overlast gevende bomen. Daarbij bleef men het oneens over de vraag wat er verstaan moet worden over ernstige overlast. Voor Maarten v.d. Greft (VVD) zorgt een boom nogal gauw voor overlast terwijl voor Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks) de bomen bij wijze van spreken tot in de hemel mogen groeien. De raadsfracties waren het er wel over eens dat het van groot belang is om bewoners te betrekken bij besluitvorming over kappen, snoeien en/of herplanten. Een daartoe strekkend amendement werd unaniem aangenomen. De voltallige raad, met uitzondering van raadslid Van Diemen (Lijst30-11) ging akkoord met het groenbeleidsplan. Ook het Groenbeleidsplan staat op de site van de gemeente.

Gemeentelijke financiën op orde

Een cadeautje voor de inwoners Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces boog de gemeenteraad zich over de algemene gang van zaken bij de gemeente. Op de agenda stonden de vaststelling van de programmarekening (zeg maar het jaarverslag) 2016 en de bestuursrapportage 2017. Door middel van deze rapportage geeft het college inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleid en de verwachtingen voor de komende periode. De programmarekening 2016 gaf een positief resultaat van maar liefst vier miljoen te zien. Ruimte dus voor een cadeautje voor de inwoners in de vorm van compensatie van de precariorechten. Dat doet het altijd wel goed zo vlak voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. tekst piet van buul

De verschillende raadsfracties toonden zich tevreden over het fraaie resultaat, maar realiseerden zich ook dat dit geen reden was voor al te grote feestvreugde. Het positieve resultaat wordt voor een deel veroorzaakt doordat voorgenomen plannen niet zijn uitgevoerd en doorgeschoven naar volgend jaar. Verder waren er een paar financiële meevallers te noteren. Er waren ook wel enkele zorgpunten. Zo stegen de kosten voor het sociaal domein met negen procent en bedroegen de uitgaven voor jeugdhulp vier ton meer dan begroot. Ook de stijging van de kosten voor de gemeentelijke organisatie toonden een forse stijging van ongeveer twaalf procent. Allemaal punten waarvoor extra aandacht gevraagd werd. De programmareke-

Bouw tweede fase Abcoudermeer begonnen Op maandag jl. is de bouw van de tweede fase van het nieuwbouwproject Abcoudermeer in Abcoude officieel gevierd. Wethouder David Moolenburgh en directeur Martijn van de Poll van de HBB Groep stonden samen met de nieuwe kopers en betrokkenen stil bij dit heugelijke moment. David Moolenburgh: "Ik ben blij dat we nu ook starten met de bouw van de tweede fase van het project Abcoudermeer. De drie opgeleverde paviljoens uit fase 1 geven een goede indruk van hoe prachtig het straks wordt. De 24 appartementen uit de tweede fase vormen een mooie toevoeging aan het huidige aanbod in Abcoude. Het weidse uitzicht en de ligging aan het Abcoudermeer zijn uniek."

ning 2016 werd door de raad unaniem goedgekeurd. De eerste bestuursrapportage 2017 Met deze rapportage geeft het college inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de beleidsvoornemens. Het college is daar zelf nogal tevreden over. Maar vanuit de raad werden er hier en daar nog wel enige twijfels geuit. Een aantal fracties maakte zich zorgen over de gang van zaken binnen het sociaal domein. Omdat het sociaal domein in september uitvoerig aan de orde zal komen, beperkten de fracties zich tot het maken van enkele opmerkingen. Voor wat betreft de inkoop van zorg vreest men dat er gekozen wordt voor een zo goedkoop mogelijke zorgaanbieder en dat kwaliteit op

Het geld wordt besteed om zieke en gehandicapte kinderen uit De Ronde Venen e.o. te laten vliegen. Zij zijn voor één dag piloot en mogen echt een vliegtuig besturen. foto richard van der spoel

de tweede plaats komt. Het college wil de jeugd stimuleren om voor een technisch beroep te kiezen, maar niet duidelijk is hoe men dat denkt aan te pakken. Enige discussie ontstond over het verzoek van het college om een ton extra beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van het centrumplan Vinkeveen. Wethouder Moolenburgh gaf toe dat de aankondiging beter had gekund, maar hij overtuigde de raad van de noodzaak van dat extra geld. Tenslotte waren er de precariorechten. De gemeente heft precariobelasting bij de nutsbedrijven. Die nutsbedrijven slaan de opgelegde precariobelasting hoofdelijk om over alle gebruikers in hun verzorgingsgebied. Omdat niet alle gemeenten precario heffen, betalen inwoners van de gemeente de Ronde Venen mee aan de begrotingen van andere gemeenten. In een amendement stelden de drie coalitiepartijen voor om de inwoners hiervoor te compenseren door een miljoen terug te sluizen naar de inwoners en de bedrijven. Die teruggave zou plaats kunnen vinden gelijktijdig met de aanslag 2018. Dit amendement werd aangenomen met steun van de coalitiepartijen en de ChristenUnie/ SGP. De bestuursrapportage 2017 werd vastgesteld met de stemmen van PvdA/GroenLinks en één lid van RVB tegen.

De Groene Venen 07-07-2017  

De Groene Venen 07-07-2017

Advertisement