{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 3

DE GROENE VENEN

7 FEBRUARI 2020

3

Raadsvergadering met een feestelijk tintje

Kinderburgemeesters benoemd en jubilaris geëerd De eerste raadsvergadering van dit kalenderjaar ging van start met de benoeming van Lucas Koorn tot kinderburgemeester en van Sanne Wigt tot loco-kinderburgemeester. Er wordt nog gewerkt aan de samenstelling van een kinderraad. En wellicht is het over enige tijd mogelijk om de kinderburgemeesters ook echt door de kinderen van de gemeente te laten kiezen. Na de feestelijke installatie stond de raad voor een paar lastige beslissingen, waarbij de gemoederen soms stevig opliepen. Maar de vergadering werd vredig afgesloten met een huldeblijk aan raadslid Ernst Schreurs van de fractie PvdA/GroenLinks, die precies vijfentwintig jaar raadslid is. tekst piet van buul

Tijdens de behandeling in de commissie begin deze maand werd al duidelijk dat de raad sterk verdeeld is over het voorstel om de ontsluiting van de nieuwe wijk De Maricken via de straat Veenman mogelijk te maken. Op dit moment kan men de wijk met de auto in en uit via de rotonde op de Mijdrechtse Dwarsweg. Rond een tweede uitvalsweg richting Wilnis Dorp via de Van Damlaan is al een paar jaar een spel gespeeld dat in de loop der tijd de vorm van een klucht heeft aangenomen. Binnenkort wil men deze uitvalsweg alsnog in orde maken. Maar omdat dit niet de meest ideale oplossing is, vrezen velen flinke overlast. Vandaar dat het college heeft voorgesteld om de doorsteek bij de Veenman open te stellen voor autoverkeer. Dat levert echter veel verzet op van de omwonenden aldaar. Beide kampen van voor- en tegenstanders weten zich ook vertegenwoordigd in de raad. Al tijdens de commissievergadering bleek dat de hele oppositie tegen de ontsluiting is en dat de coalitie het collegevoorstel steunt. Tijdens de behandeling in de raad ging de oppositie nog eens vol op het orgel in de hoop tenminste een paar voorstanders zover te krijgen om tegen te stemmen. Nieuwe argumenten had men daarbij niet meer kunnen verzinnen. Dat het niks op zou lossen, dat men er in de Van Damlaan niet mee geholpen is, dat het niet nodig is, dat we be-

ter kunnen wachten, dat het voorstel niet goed onderbouwd is; het was allemaal al vele malen voorbij gekomen. Ook de voorstanders zagen geen kans nog nieuwe overtuigende argumenten ten faveure van het collegevoorstel op tafel te leggen. Simone Borgstede beperkte zich dan ook op een lofzang op het mooie Wilnis, waarbij ze de talloze interrupties onbeantwoord liet. Wethouder Rein Kroon vond het een kwestie van algemeen belang. Dankzij de meerderheid van de coalitiepartijen werd het voorstel dan ook aangenomen. Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul Het is al weer jaren geleden dat er een samenwerkingsovereenkomst Parklandschap Groot Mijdrecht-Zuid is gesloten. Het gebied strekt zich uit vanuit Botshol langs de westelijke en zuidelijke kant van Vinkeveen richting Wilnis. De afspraak was dat in dit gebied, dat tegenwoordig Marickenland wordt genoemd, de natuurontwikkeling centraal zal staan. Inmiddels zijn er uitgewerkte plannen voor de inrichting met diversiteit in natuur en met recreatieve voorzieningen. Het raadsvoorstel bevat eveneens een voorstel om de doorvaart bij De Heul te verbeteren zodat de Vinkeveense plassen ook langs die kant beter bereikbaar zouden worden. De raad stemde in met het plan en de daarvoor door de gemeente in te brengen financiële middelen van ruim 1 miljoen euro.

Coöperatie Veenergie.nu wil zonnepanelenveld aanleggen

Burgerinitiatief roept vragen op Terwijl de gemeente nog volop aan het zoeken is naar geschikte plekken waar windmolens of zonnevelden geplaatst kunnen worden, besloot een aantal inwoners van De Ronde Venen om maar vast aan de slag te gaan. Ze ontwikkelden een plan om in Vinkeveen een groot zonnepanelenveld aan te leggen. Daartoe werd de coöperatie Veenergie.nu opgericht en werd aan de gemeente gevraagd om de plannen te steunen. Zij dienden daartoe een voorstel Burgerinitiatief in. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 januari j.l. werd besloten het burgerinitiatief ontvankelijk te verklaren. Het voorstel zelf wordt binnenkort besproken. Wel werd door een aantal raadsfracties de integriteitsvraag aan de orde gesteld vanwege het feit dat twee raadsleden actief bij dit burgerinitiatief betrokken zijn. tekst piet van buul

Het burgerinitiatief behelst de aanleg van een groot zonnepanelenveld van enkele hectaren in Vinkeveen. De exploitatie komt in handen van een coöperatie waar belangstellenden lid van kunnen worden. Zij nemen dan de energie af van het veld en dragen daarmee bij aan de oplossing van het energietransitie probleem en de vermindering van de CO2 en stikstofuitstoot in onze gemeente. Om dit plan te kunnen realiseren wordt

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

van de gemeente gevraagd een garantstelling af te geven. Daarmee zou de coöperatie tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Een vergelijkbare constructie is ook toegepast bij de bouw van het Sporthuis in Abcoude. Omdat het behandelen van burgerinitiatieven geen dagelijkse kost is voor de gemeente vroegen sommige fracties zich af waarom het college eerst bij de raad kwam vragen of dit initiatief wel ontvankelijk zou zijn. Dat had het college ook zelf wel kunnen vaststellen, zo dacht men.

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Na het vertrek van Amsterdam uit het recreatieschap Vinkeveense Plassen maakt dit gebied deel uit van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het recreatieschap heeft de definitieve jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 gepresenteerd. Aan de raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen. Tevens vraagt het recreatieschap aan de gemeente De Ronde Venen wat men vindt van uitgangspunten begroting 2021 die door het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap zijn opgesteld. Het college heeft een zienswijzenota opgesteld, waarin men in niet mis te verstane bewoordingen aan het recreatieschap laat weten niet erg tevreden te zijn over de gang van zaken aldaar. “Dat moet echt anders,” zo oordeelde ook wethouder Alberta Schuurs. Voor wat een deel van de raad betreft had de reactie nog wel wat scherper geformuleerd mogen worden. Een amendement daartoe haalde het echter niet. De raad stemde wel unaniem in met het raadsvoorstel. Jubileum Aan het einde van de vergadering sprak burgemeester Maarten Divendal enige waarderende woorden aan het adres van Ernst Schreurs, die 25 jaar raadslid is. De burgemeester stelde vast dat er af en toe nog wel eens een raadslid van de ene naar de andere partij overstapt. “Ernst Schreurs is al die jaren de Partij van de Arbeid trouw gebleven. Maar zijn fractie voorzag in de afgelopen jaren voor vernieuwing door andere partijen aan zich te binden en af en toe een nieuwe naam te introduceren. Zo zagen we achtereenvolgens PvdA/GroenLinks, de Combinatie met D66. Na hun vertrek werd het PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal en tenslotte PvdA/GroenLinks De Ronde Venen.”

Na enig geharrewar over verordeningen en procedures werd vastgesteld dat niets een inhoudelijke behandeling in de weg staat. Daar zal dan ook binnenkort een aanvang mee worden gemaakt. Integriteit De raad had nog wel wat vragen over de indieners van het verzoek. De documenten van het burgerinitiatief zijn mede ondertekend door de raadsleden René Bultena en Anco Goldhoorn, respectievelijk voorzitter en secretaris van de coöperatie Veenergie.nu. Bovendien is René Bultena ook eigenaar van de gronden, waarop het panelenveld zal worden aangelegd. Beiden zijn lid van de raadsfractie van Ronde Venen Belang. De meerderheid van de raad wil voorkomen dat er een sfeer van belangenverstrengeling gaat ontstaan. Men vond de actie van de beide raadsleden om actief in het burgerinitiatief te participeren op zijn minst ‘onhandig’. Namens de fractie van RVB verklaarde fractievoorzitter Maarten v.d.Greft dat zijn collega’s als inwoners van de gemeente bij het initiatief betrokken zijn en niet als raadsleden. “Beiden zullen zich tijdens de behandeling door de raad dan ook afzijdig houden,” zo beloofde hij.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

LUISTERVINK 2.0 Energieterreur... Gisteren had ik er weer een. De dag daarvoor ook en vandaag had ik onverklaarbare telefoontjes uit Singapore en Algerije, terwijl ik daar niemand ken. Niet opnemen is het beste. Negen van de tien keer gaat het om energiemaatschappijen die de deal van de eeuw beloven. Of iemand van Het Parool of Trouw die drie jaar nadat een proefabonnement is afgelopen nog belt met een ‘exclusief aanbod’ dat te mooi lijkt om waar te zijn. En dat is het dan meestal ook. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar soms word je horendol van die telefoontjes. Bij het Bel-Me-Nietregister zijn ze horendol van al die keren dat ik mij daar heb geregistreerd om niet gebeld te worden. Het helpt niks: er is namelijk een levendige handel in adressen en telefoonnummers (en wie weet wat meer), die broederlijk worden gedeeld, al wordt dat officieel in alle toonaarden ontkend. Of die ooit worden gematcht met het register? Sommige aanbieders weten tot op de kilowatt nauwkeurig te vertellen wat je huidige jaarverbruik is en van welk bankrekeningnummer er geïncasseerd wordt. Ik vraag dan altijd of ze hun ‘niet-temissen-aanbieding’ even op de mail willen zetten, zodat ik er goed over kan nadenken. Dat willen ze nooit; je moet meteen aan de telefoon beslissen. Inmiddels ben ik mijn eigen Bel-Me-Niet-register. Bij het horen van de ultra-joviaal uitgesproken woorden “Een hele goedenavond meneer Vink, komt het gelegen?”, weet ik al genoeg. Ik sta Heeft gelukkig u zelf vragen, niet als brandende enige opkwesties de bellijstjes of prangende van die cowboys, en dus regent problemen, het klachten mail zebij danconnaar: sumentenprogramma’s burgemeester@degroenevenen.nl en -organisaties. De overheid wil ongevraagde telemarketing eindelijk gaan verbieden. Is er ook geen Bel-Me-Niet-register meer nodig. Omdat er bij de overheid geruime tijd overheen gaat om van woorden naar daden te komen, konden de energieboefjes Plan B uitdenken: ze sturen hun medewerkers langs de deuren om contracten te slijten. Ik las dat Vattenfall (het nieuwe Nuon) al zo’n 150.000 nieuwe klanten heeft ‘binnengepraat’ en ook andere energieleveranciers sturen hun mannetjes de straat op. Verkopers blijken zich regelmatig voor te doen als 'tariefcontroleur' of 'netbeheerder' en spiegelen verbruikskosten bewust lager voor. Dat levert dus opnieuw klachten op. Maar de Tweede Kamerfracties zijn ontwaakt. Er zijn kamervragen gesteld en ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil de malafide werving aanpakken. De energieverkopers proberen nu hun kwaliteit te verbeteren door een eigen keurmerk in te voeren. Een lachertje oordeelde de Consumentenbond, bedrijven moeten zich ook zónder keurmerk gewoon aan de wet houden. Wát een gedoe mensen, tijd voor een Bel-NietAan-sticker. Belt u ons niet, wij bellen u.

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2020 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 07-02-2020  

De Groene Venen 07-02-2020

De Groene Venen 07-02-2020  

De Groene Venen 07-02-2020

Advertisement