Page 3

DE GROENE VENEN

Luistervink Lombroso Deze week begon mijn maag ernstig op te spelen. Een draaiend gevoel, dat nog niet over is. Het was tijdens de proforma-zitting die aan het handelen van een volstrekte idioot was gewijd. Hoe durf je als draaideurcrimineel een wapen in je bezit te hebben en in koelen bloede vier mensen dood te schieten en twee ernstig te verwonden? Zomaar in een tram, zonder dat je de mensen kent. Het meest erge vind ik nog dat dit heerschap handelt uit naam van de moslimwereld. Hij betrekt er mensen bij die welwillend zijn en een positieve inbreng in onze samenleving leveren. De manier waarop hij tijdens de zitting acteerde, was helemaal bar. Met pure minachting voor het hof en de nabestaanden van de slachtoffers. Eigenlijk wilde de man niet eens ter zitting verschijnen. Gelukkig werd hij gedwongen. Zwaar geboeid en omringd door potige agenten zat hij te zitten en schoffeerde hij alles en iedereen. De vader van het doodgeschoten meisje van negentien schold hem mijns inziens terecht uit. Tyfuslijder, lafaard en varken waren uitroepen die nog maar matig kunnen weergeven hoe de man, en de Nederlandse samenleving, aankijkt tegen onmensen zoals deze man. Hoe het zo ver met dit soort lieden kan komen, is de manier waarop wij hier in het westen willen leven. We leven in een vrij land, waar normen en waarden (mores) zich in de loop der tijden hebben ontwikkeld. De normale landgenoot heeft een duidelijk gevoel voor wat wel en wat niet kan. Niet dat iedereen nooit eens naast de pot pist. Ook ik doe dat wel eens. Naderhand denk je dan: mazzel dat ze me niet gesnapt hebben. Maar dat is het dan ook wel. De aard van de door mij gebezigde vergrijpen is voor echte criminelen lachwekkend. Maar dat verder ter zijde. Hoe kan het toch zijn dat aspirantcriminelen, van wie op zeer jonge leeftijd al te zien is dat ze het verkeerde pad verkiezen boven het goede, ongemoeid worden gelaten? Natuurlijk worden ze wel aangesproken. Via Buro Halt worden ze ook wel aan het schoffelen gezet, papier prikken etc. Maar of dat echt helpt? Het heeft geen zin om voorbeelden te geven, maar ik kan u zeggen dat ik ze ken. Vroeger spraken we in Nederland over Lombroso-koppen. Volgens deze Italiaanse geleerde bestaat er zoiets als een geboren crimineel. Wie een geboren crimineel was, kon worden vastgesteld door lichamelijke kenmerken die een misdadiger aanduiden. Het vingerwijzen naar een grote groep welwillende moslims op basis van individuele daden van misdadigers is onjuist. Het is zelfs oliedom. Luistervink

5 juli 2019

3

BESTE BURGEMEESTER "Hoe kan je nou aan mensen duidelijk maken dat er wél naar ze is geluisterd, maar dat het besluit een andere uitkomst heeft dan zij zouden willen?" Dit was niet zozeer een vraag, maar meer een dilemma waarover een gemeenteraadslid in de pauze van de raadsvergadering met me sprak. De afgelopen raadsvergadering waren er opvallend veel voorstellen waar de raad unaniem mee heeft ingestemd. Het verwijt ‘er wordt niet naar ons geluisterd’, kan dan snel worden gemaakt door de mensen die het geen goed besluit vinden. En hoe ga je daar dan mee om ten opzichte van de insprekers die je juist van iets anders hebben geprobeerd te overtuigen? Ik denk hierbij dat het belangrijk is om te erkennen dat datgene wat een inspreker naar voren brengt vanuit zijn of haar perspectief ook heel logisch kan zijn of kan kloppen. Het raadslidmaatschap brengt bij uitstek met zich mee dat je bij de besluiten kijkt naar meer aspecten, en ten slotte tot een afweging komt die een keuze inhoudt tussen meerdere mogelijkheden. Dan is het niet per se zo dat de éne keuze dé perfecte keuze is en de andere keuze onzin zou zijn. Integendeel, het kan soms dicht bij elkaar zitten. Een grotere intensiteit van bebouwing voor woningen (om tegemoet te komen aan de vraag naar woningen), of juist kiezen voor een uitgebreider deel openbare ruimte (om meer groen te realiseren). Als raadslid maak je uiteindelijk de balans op tussen de verschillende mo-

gelijkheden. Als dat afwegingsproces lang duurt en een voorgeschiedenis kent met bijvoorbeeld inspraakrondes, dan kan het zijn dat er meer draagvlak ontstaat voor een bepaalde richting en de gemeenteraadsleden hier ook ‘naartoe groeien’. Dan kan dat extra zuur zijn voor diegenen die het er niet mee eens zijn, die kunnen zich niet gehoord voelen. Mijn ervaring is dat zo’n gevoel minder is wanneer het besluitvormingsproces heel zorgvuldig heeft plaatsgevonden. Dat gaat helaas niet altijd helemaal goed en kan dus beter. Daar zijn we ons als gemeente (ambtenaren en politici) terdege van bewust en we proberen daarnaar te handelen.

"Waarom kan je in de enquête alleen maar kiezen of je voor kleine of voor grote windmolens bent en niet of je ze wél of niet wilt?" Het antwoord op deze vraag ligt een beetje in het verlengde van de vorige. De gemeenteraad heeft in haar duurzaamheidsbeleid al gekozen voor het gegeven dat windmolens een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de energietransitie. Vanuit de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld, is dit een gegeven. Dat zegt nog niets over de omvang, welke locaties geschikt zijn, hoe zich dit verhoudt tot mogelijkheden als zonnepanelen en dergelijke. Het is hierbij belangrijk dat helder wordt gemaakt wat de gemeenteraad heeft besloten en welke stappen er vervolgens worden gezet.

Tekst Maarten Divendal

Over dit laatste ging de enquête en de avond die afgelopen donderdag met inwoners is gehouden. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomst (ik heb dit geschreven voordat de avond plaatsvond) en het vervolgtraject.

“Als leek valt mij op dat paarden én schapen wel samengaan op één weiland, koeien ben ik nog niet samen met andere grazers tegengekomen.” Dit schreef ik in mijn vorige rubriek. Hierop kreeg ik een adequate reactie, die ik u (samenvattend) niet wil onthouden. "De laatste uitgave werd ik getriggerd door de derde vraag. Op mijn boerderij lopen koeien, schapen en paarden door elkaar. De uitleg daarover is zeker te geven. Indien u dat wenst, kan die uitleg gegeven worden. Het heeft ook enigszins te maken met de vraagstelling. Echter, de vraag zo zonder meer poneren is wat simpel. Daarvoor zou in breder verband de veehouderij in De Ronde Venen onder de loep moeten worden genomen. Het koppelen aan de Gasconne-koeien, die langs de A2 lopen, is erg eenzijdig. Dat is een strook grond van de overheid, indertijd aangelegd als compensatie voor de A2-verbreding. Overigens is dat koppel koeien een mooi gezicht, maar dat zou ook gelden voor andere rassen, zoals, MRIJ, Friese zwartbonten, Brandroden, Blaarkoppen, Belgische blauwen, Lakenvelders, Witrik-

ken en zo meer. Waarbij ik aanteken dat het Gasconne-rund in feite een exoot is. Maar ja, hij zal wel minder schade aanrichten dan andere exoten. Ik hoop u enigszins wat kennis bijgebracht te hebben over landbouwzaken, vooral met het oogmerk wat diepgang in de discussie te brengen."

"Wordt ze nog gehuldigd?" In de vorige rubriek schreef ik over het verzoek om de JO15 van Hertha te huldigen en over andere kampioenen in onze gemeente. Toen wist ik niet dat Lorena Wiebes uit Mijdrecht de belangrijkste wedstrijden nog zou gaan winnen. Vorige week zaterdag won ze het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg. Het is niet haar eerste prijs dit jaar. Eerder won ze al ‘De ronde van Borssele’, ‘De ronde van Chongming Island' in China, ‘De SPAR Flanders Diamonds Tour’ en een week voor het Nederlands kampioenschap zelfs de ‘Europese Spelen’ in Minsk. Ik weet niet of deze staat van dienst compleet is, maar ik vond het ongelooflijk dat ze deze resultaten nu reeds heeft behaald. Ooit was ze sporttalent bij de jaarlijkse sportprijzen. De wethouder Sport is in overleg over een passende huldiging, die ook past in haar agenda.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Gemeenteraad op zomerreces

Opmerkelijke eensgezindheid in de raad Naar goed Nederlands gebruik zorg je ervoor dat je het huis schoon en netjes op orde achterlaat wanneer je op vakantie gaat. Dat gold blijkbaar ook voor de Rondeveense gemeenteraad. tekst piet van buul

Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces, op donderdag 27 juni, werden maar liefst drie bestemmingsplannen vastgesteld, werd het financiële jaarverslag 2018 goedgekeurd, werden er besluiten genomen over de instelling van een kinderraad, over het initiatiefvoorstel vernieuwing gemeente-

huis, over deelname aan de Regionale Energietransitie, over de eerste bestuursrapportage 2019, over de indicatoren Sociaal Domein en over de ontwerpbegroting 2020 van de GGD regio Utrecht. En of dat al niet mooi genoeg was, maakte de raad er een unieke gebeurtenis van door alle besluiten met algemene stemmen te nemen. Zelfs twee amendementen van RVB werden door de rest van de raad in grote eensgezindheid afgewezen. Een eensgezindheid die zich hoogst zelden voordoet in de gemeenteraad van De Ronde Venen. Mede als gevolg van de gedegen voorbereiding in informatiebijeen-

komsten en commissievergaderingen waren de meeste onderwerpen voldoende doorgesproken om er niet al te lang meer over te debatteren. Hier en daar moesten er nog een paar losse eindjes aan elkaar worden geknoopt en mocht het college de nog resterende kou uit de lucht nemen. De (vakantie)stemming zat er dus goed in en zelfs een paar insprekers werden met een beleefde welwillendheid het bos ingestuurd. De plannen met betrekking tot de bouw van een appartementencomplex voor senioren aan de Bernhardlaan in Mijdrecht houdt een paar omwonenden nog steeds bezig. Nadat de voorzitter van huurders-

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling & Anja Verbiest.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2019 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

vereniging Weidelanden de raad had gevraagd om het bestemmingsplan goed te keuren, omdat er dringend woonruimte nodig is, kwamen er nog twee buurtbewoners aan het woord. De eerste inspreekster kwam melden dat ze haar eerder geuite bezwaren met GroenWest had besproken. Ze bleek daar erg tevreden over, omdat GroenWest een aantal toezeggingen had gedaan die grotendeels aan haar bezwaren tegemoet kwamen. Probleem is dat ze niks zwart op wit heeft en ze vroeg de raad dan ook om het besluit uit te stellen tot september. Dan kunnen de plannen alsnog worden aangepast. De tweede inspreekster bracht een nieuw aspect ter tafel. Zij wees er op dat op de plek waar het nieuwe appartementencomplex moet komen, veel groen aanwezig is en dat er een paar oude woningen staan, die al heel lang leeg staan. Het leefgebied van vleermuizen en huismussen, beschermde diersoorten, die je niet zo maar weg kunt jagen. Ze had de milieueffectrapportage goed bestudeerd en trok de conclusie dat daarbij fouten zijn gemaakt. Ze waarschuwde dat een mogelijk besluit van de raad in strijd zou zijn met de wet. Wethouder Rein Kroon verzekerde de raad dat dat wel mee zou vallen.

Lees verder op pagina 9.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 05-07-2019  

De Groene Venen 05-07-2019

De Groene Venen 05-07-2019  

De Groene Venen 05-07-2019

Advertisement