Page 14

14

1 maart 2019

DE GROENE VENEN

Na een overleg- en inspraakprocedure van ruim drie jaar

Bestemmingsplan Buitengebied West vastgesteld Op donderdag 21 februari was het dan eindelijk zo ver: de gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Buitengebied West vastgesteld. Het vorige bestemmingsplan is van 2005 en omvatte zowel het agrarisch buitengebied als de Vinkeveense Plassen. In het nieuwe plan gaat het alleen over het agrarisch buitengebied. Voor de Vinkeveense Plassen wordt een afzonderlijk bestemmingsplan ontwikkeld. De totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan heeft wel wat tijd gekost. Er is gekozen voor een zorgvuldige aanpak en overleg met tal van belanghebbenden. Vanaf de start van het proces vond regelmatig overleg plaats met een werkgroep van gebruikers en belangengroepen zoals natuurvereniging De Groene Venen, landbouworganisatie LTO, dorpscomité De Hoef en de VIB, alsmede met de provincie en het waterschap. En waar zoveel belangen op het spel staan kan niet iedereen tevreden gesteld worden, zo bleek tijdens de behandeling van het bestemmingsplan door de raad. tekst piet van buul

Naast de partners en ketenpartners in het proces zijn ook de individuele eigenaren/bewoners actief bij het proces betrokken. De doelstelling van het bestemmingsplan was om de legale bestaande ruimtelijke situatie te voorzien van een nieuw en passend planologisch kader en ruimte te scheppen voor ontwikkeling. Dat betekent dat de actuele situatie is bekeken, dat allerlei bestaande

vrijstellings-, ontheffings- en afwijkingsprocedures die de laatste jaren tot stand waren gekomen nu in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Dat geldt ook voor de projectbesluiten, wijzigingsplannen en gedeeltelijke herzieningen die in de loop der tijd zijn vastgesteld. De eigenaren hebben ook aangegeven wat hun toekomstplannen waren. Door ook de structuurvisie De Ronde Venen 2030 in het plan te verwerken, is dat weer helemaal actueel en we-

Motie van Ronde Venen Belang

Bied het lokale bedrijfsleven de kans om de pont te bouwen Het besluit tot aanschaf van een nieuwe, elektrisch aangedreven veerpont in Nessersluis was voor de fractie van Ronde Venen Belang aanleiding voor een pleidooi om het lokale bedrijfsleven erbij te betrekken. Er zijn Europese regels die voorschrijven dat dergelijke projecten openbaar moeten worden aanbesteed. Dit om vriendjespolitiek te voorkomen. Zo’n aanbesteding wordt dan ook op diverse plaatsen wereldkundig gemaakt. RVB wil dat de gemeente bij dergelijke aanbestedingen via een nieuwsbrief of via de kanalen van de ondernemersverenigingen de lokale bedrijven op het spoor zet om mee te doen met de aanbesteding. tekst piet van buul

Het is bij dit soort aanbestedingen niet toegestaan om bedrijven rechtstreeks te benaderen, laat staan deze een voorkeursbehandeling te geven. Bedrijven moeten dus zelf opletten wanneer zich een project aandient dat voor hen interessant is. Er zijn bedrijven die daar speciaal mensen voor in dienst hebben, die de daartoe geëigende websites in de gaten houden, de gemeentepagina’s nauwlettend doorpluizen en op allerlei manieren alert zijn om mogelijke opdrachten voor het bedrijf binnen te halen. Maar niet elk bedrijf is in staat om speciaal hiervoor mensen in dienst te nemen. Vandaar de motie van RVB. Raadslid Anco Goldhoorn benadrukte dat het lokale bedrijfsleven een belangrijke economische motor is, die best een steun-

tje in de rug kan gebruiken. Hij gaf toe dat de openbare aanbestedingen weliswaar op verschillende plekken worden aangekondigd, maar dat de lokale bedrijven dat niet altijd in de gaten hebben. Goldhoorn pleitte er dan ook voor om ze in voorkomende gevallen te tippen. Wethouder Alberta Schuurs voelde daar helemaal niets voor. “Je balanceert al snel op het randje van protectionisme. En om dit soort informatie via de ondernemersvereniging te verspreiden is helemaal geen goed idee. We informeren mensen via onze gemeentepagina en op onze website.” Dat leek haar voldoende. En de rest van de raad was het daar wel mee eens. De motie werd verworpen en bedrijven zullen dus ook in de toekomst moeten opletten waar geld te verdienen is. De raad stemde unaniem in met de aanschaf van de nieuwe veerpont.

ten eigenaren en bewoners waar ze aan toe zijn. Dat betekent overigens niet dat alle problemen hiermee zijn opgelost. In weerwil van het feit dat er veel waardering was voor de uitgebreide mogelijkheden om mee te praten, bleef er toch nog wel wat te mopperen over. Inspraak Toen het voorontwerp van het bestemmingsplan in 2017 ter inzage werd gelegd, leverde dat maar liefst 168 inspraakreacties op. Een aantal van die reacties leidde tot aanpassing van het ontwerp. Vervolgens is het ontwerp bestemmingsplan van 6 april tot 17 mei 2018 opnieuw ter inzage gelegd. Hierop zijn 100 zienswijzen ingediend. In een 133 pagina’s tellend overzicht worden al die zienswijzen besproken. Het college geeft daarbij aan welke zienswijzen tot aanpassing hebben geleid en waarom de anderen worden afgewezen. Tijdens de commissievergadering over dit onderwerp stroomde de zaal vol met boeren, burgers en

buitenlui die een poging deden om de raadsleden te wijzen op omissies, fouten en onrechtvaardigheden. Ook tijdens de afrondende raadsvergadering maakten nog enkele betrokkenen gebruik van hun inspreekrecht. Twijfels De raad had waardering voor de gekozen aanpak, maar had op enkele punten nog wel twijfels. Zo was aanvankelijk aan een pand de agrarische bestemming ontnomen, omdat de stallen in deplorabele toestand verkeerden en er al enige tijd geen varkens meer werden gehouden. Totdat bleek dat de betrokken varkenshouder enkele dagen voor de raadsvergadering plotseling een aantal varkens had aangekocht en zich beriep op het feit dat er wel degelijk sprake was van een agrarisch bedrijf. Discussie was er ook over het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. “Niet doen”, bepleitten PvdA/GroenLinks, ChristenUnie/SGP, RVB en Lijst8Kernen. “Je kunt er dan later nooit

Aanslag gemeentelijke belastingen 2019 De aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen voor 2019 worden rond 28 februari bij alle belastingplichtigen bezorgd. Dit jaar staan op de aanslag twee regels met negatieve bedragen. Dit is een vergoeding voor precarioheffingen die door nutsbedrijven aan inwoners worden doorbelast. Het betreft een vergoeding van € 40 voor 2019 voor precario op het gas- en elektriciteitsnetwerk en een vergoeding van € 140,56 voor precario op het waterleidingnetwerk voor de periode tot en met 2019. Het totaalbedrag van € 180,56 wordt in mindering gebracht op de door u te betalen gemeentebelastingen. Heeft u een vraag of opmerking naar aanleiding van de vergoeding voor de precarioheffing? Dan kunt u een mail sturen naar E. precario2019@derondevenen.nl of contact opnemen met de gemeente via T. 0297 29 16 16. Wilt u de aanslag gemeentelijke belastingen, WOZ-beschikking of het achterliggende taxatierapport voor 2019, of eerdere jaren, raadplegen en/of afdrukken? Maak dan gebruik van het digitale WOZ-loket via www. gemeentebelastingenamstelland.nl. U vindt op de website ook informatie over wet- en regelgeving en de mogelijkheid om digitaal bezwaar te maken.

D66, GroenLinks en Water Natuurlijk presenteren Waterschapsplannen Gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden ook de Waterschapsveriezingen plaats. Iedere inwoner van De Ronde Venen kent het belang van waterbeheer: een te lage waterstand leidt tot uitdroging en een te hoge waterstand tot overstromingen. Dijken moeten in goede staat zijn om onder alle omstandigheden bescherming te bieden en het grondwaterpeil is van groot belang bij het voorkomen van bodemdaling. Kortom: waterveiligheid wordt een grote uitdaging en dat maakt het werk van het Waterschap erg belangrijk voor ons. Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht besluit immer over over waterbeleid in het gebied van de gemeente De Ronde Venen.

Bewonersplatform peilt behoefte aan ondertunneling N201 bij Vinkeveen De laatste maanden is de mogelijke herinrichting van de N201 volop in het nieuws geweest. Op 18 februari jl. hebben de Provinciale Staten van Utrecht formeel besloten om het deel van de provinciale weg tussen Amstelhoek en Vreeland aan te pakken. Hierbij zal worden uitgegaan van het gericht oplossen van bestaande knelpunten, waaronder de op- en afritten aan de Vinkeveense

Herenweg. De huidige tweebaans situatie met een maximum snelheid van 80 km/u blijft gehandhaafd. Onderdeel van de uitwerking van de plannen is een uitgebreid ontwerpproces. Bij dit proces zullen partners, stakeholders en bewoners worden betrokken. Bewonersplatform InVinkeveen, een voortzetting van de eind vo-

meer opnieuw een bedrijfswoning van maken.” Hun amendement haalde het niet. Ook de vraag wanneer er sprake is van een grondgebonden agrarisch bedrijf, leverde discussie op. In het bestemmingsplan worden maar liefst vijf verschillende definities gebruikt, die deels in strijd zijn met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Het amendement om tot één definitie te komen en problemen met de provincie te vermijden haalde het evenmin. Wethouder Rein Kroon was graag bereid het verschil tussen een woonboot en een woonschip uit te leggen. “Op een woonboot woon je en met een woonschip vaar je.” Naar de mening van PvdA/GroenLinks, RVB en Lijst8Kernen zaten er nog een paar zaken in het bestemmingsplan die naar hun mening in strijd waren met de PRV. Amendementen om dat te repareren werden echter verworpen, onder het motto: “wanneer de provincie ons terugfluit dan zien we dat wel.” Om de voortgang in de afronding van het bestemmingsplan niet verder te vertragen gingen deze partijen ‘met moeite’ akkoord zodat het bestemmingsplan Buitengebied West met algemene stemmen werd goedgekeurd.

rige eeuw opgerichte wijkcomités voor Zuiderwaard, Westerheul en Oud Vinkeveen, denkt mee over de toekomst van het dorp en volgt de ontwikkelingen ten aanzien van de N201 op de voet. “We hebben begrepen dat in de discussie omtrent de provinciale verbindingsweg een tunnelvariant een optie zou kunnen zijn”, aldus platformlid Jaap Meulstee. “Wat ons betreft een optie die

het onderzoeken meer dan waard is. De komende periode zullen wij onze achterban dan ook raadplegen om tot een zo breed mogelijk gedragen advies te komen richting Provincie en Gemeente.” InVinkeveen is een bewonersplatform dat als doel heeft de kloof tussen de gemeente en de bewoners te verkleinen door de communica-

Op 4 maart zal de lijsttrekker van Water Natuurlijk, Sander Mager, over deze onderwerpen spreken in de Willistee in Wilnis. De Abcoudse D66’er Erica van Doorn en de Mijdrechtse Groen Linkser Erika Spil, die beiden kandidaat zijn voor de Provinciale Statenverkiezingen zullen deze avond met het publiek en met elkaar in gesprek gaan. Op 4 maart start de inloop om 19.30 uur, vanaf 20 uur komen de sprekers aan de beurt waarna er een mogelijkheid is tot vragen stelen en discussie. Dorpscentreum De Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis.

tie te verbeteren en transparanter te maken. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van de leden van het platform zijn alle mogelijke actuele ontwikkelingen onderwerp van gesprek. Hierbij kan gedacht worden aan de plannen rond Marickenland, het Zwanenpark, het Centrumplan, de Natuurvisie aangaande de Plassen, etc. Via de website www.invinkeveen.nl worden de inwoners van Vinkeveen, onder andere middels prikkelende stellingen, uitgenodigd om de dialoog aan te gaan.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 01-03-2019  

De Groene Venen 01-03-2019

De Groene Venen 01-03-2019  

De Groene Venen 01-03-2019

Advertisement