Page 11

DE GROENE VENEN

1 februari 2019

11

Gemeenteraadsvergadering nieuwe stijl

Het debat over de losse eindjes

foto peter bakker

Daling in De Ronde Venen groter dan in de regio

Criminaliteitscijfers opnieuw verder gedaald De criminaliteit in De Ronde Venen is vorig jaar opnieuw verder gedaald. In vergelijking met 2017 daalde de criminaliteit het afgelopen jaar met 11 procent. De daling in De Ronde Venen is groter dan in de regio. De cijfers laten in De Ronde Venen al een aantal jaren een afnemende trend zien. Werden in 2011 nog 1.958 misdrijven geregistreerd, vorig jaar waren dat er 1.319; een daling van één derde sinds de herindeling van de gemeente. Burgemeester Maarten Divendal is blij met de trend en de dalende cijfers. De betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving is volgens hem een van de mogelijke verklaringen voor de daling. “Ruim 16 procent van de inwoners is deelnemer van Burgernet, dat zijn bijna zevenduizend inwoners. Hun aantal groeit elk jaar. De Ronde Venen heeft het meeste aantal Burgernetdeelnemers in de politieregio MiddenNederland (de provincies Utrecht en Flevoland). Dat is heel mooi. Je ziet aan de cijfers dat deze betrokkenheid vruchten afwerpt.” Ook zijn veel inwoners lid van een buurtwhatsapp, waarmee zij elkaar en de politie snel informeren bij verdachte situaties of personen. Burgernet en buurtwhatsapp zijn belangrijke middelen om inwoners bij de veiligheid in de buurt te betrekken, zegt teamchef Eric van Heumen, een van de beide teamchefs van basisteam Stichtse Vecht/De Ronde Venen. “Inwoners die daaraan niet deelnemen kunnen ook een bijdrage leveren door in verdachte situaties meteen de politie te bellen via 112. Soms hoor ik wel eens dat mensen twijfelen. Op zich een logische reactie, maar bel meteen de politie als je het niet vertrouwt. We komen liever een keer teveel dan dat we een mogelijkheid missen om bijvoorbeeld een inbraak te voorkomen. Blijf ook aangifte doen. Dat is belangrijk om te weten wat, waar en wanneer iets is gebeurd. Mede op basis daarvan kunnen we onze inzet bepalen.” Van Heumen benadrukt dan ook het belang van de samenwerking met inwoners. “Onder andere door de samenwerking met en de informatie van inwoners kan de politie heel gericht haar werk doen. Dat heeft in 2018 geleid tot een aantal aanhoudingen/opgeloste zaken. Ook hebben we kunnen ingrijpen in verdachte situaties waardoor we erger hebben kunnen voorkomen.” Autokraken en fietsendiefstallen gedaald De 11% daling van het aantal misdrijven vorig jaar is onder andere het gevolg van een sterke daling van het aantal autokraken (- 50 procent, van 175 naar 87), fietsendiefstallen (-21 procent, van 66 naar 52) en vernielin-

gen (- 15 procent, van 171 naar 145). Ook het aantal meldingen over jongerenoverlast nam vorig jaar sterk af met 43 procent, van 222 in 2017 naar 126 in 2018. Kleine toename woninginbraken Het aantal woninginbraken laat in 2018 een lichte stijging zien van 4 procent, van 113 naar 118. In 81 gevallen (in 2017: 74) betraden de inbrekers de woning, in 37 gevallen (in 2017: 39) bleef het bij een poging. De stijging is het gevolg van meer inbraken in de tweede helft van het jaar. De eerste zes maanden werden juist minder inbraken genoteerd in de vergelijking met de eerste helft van 2017. Meer aandacht voor bestrijding ‘cybercrime’ Wat de afgelopen jaren helaas wél is toegenomen, is de digitale criminaliteit. Daaronder vallen zaken als digitale fraude, hacken en digitaal pesten. Burgemeester Divendal: “Daar gaan we ons in 2019 meer op richten. Dat doen we door inwoners en bedrijven te ondersteunen en weerbaarder te maken tegen digitale criminaliteit. We zullen samen met politie, inwoners en partners de krachten moeten bundelen en de samenwerking versterken om effectief te zijn. Veiligheid is en blijft een dynamisch begrip en we spelen zo flexibel mogelijk in op zaken die de meeste aandacht verdienen. Daarin ligt voor ons een mooie opgave het komende jaar.”

Op donderdag 24 januari j.l. vond de eerste raadsvergadering nieuwe stijl plaats. Na een gedegen voorbereiding tijdens een informatieronde en de politieke debatten tijdens de commissievergaderingen restte de raad slechts een afsluitende ronde voor de besluitvorming. Vrijwel alle onderwerpen die waren ingebracht, gingen rechtstreeks vanuit de commissies naar de besluitvormende vergadering. Slechts twee onderwerpen werden in de voorafgaande meningsvormende vergadering opnieuw besproken vooraleer de raad er een beslissing over wilde nemen. Dat ging over de begroting van het recreatieschap Groenlanden en opnieuw over het Sporthuis Abcoude. Ook waren er twee moties ingediend. Een over het behoud van de geitenweide in Mijdrecht en een over de spoordijk en het Bellopad. Het ging allemaal van een leien dakje behoudens het raadsvoorstel over Sporthuis Abcoude. Dat werd wederom een debat over vertrouwen, over de gunfactor en over al dan niet vermeende onzekerheden, risico’s en losse eindjes.

Grote verantwoordelijkheid Dit raadsvoorstel mag dan wel de steun van de meerderheid van de raad hebben, het legt wel een grote verantwoordelijkheid bij de Stichting Sporthuis Abcoude om er voor te zorte dichten. Tijdens de behandeling in de gen dat men nu wel binnen de thans tekst piet van buul commissievergadering was al duidelijk geldende limieten blijft. Bij een nieuwe Het begon donderdag feestelijk met geworden dat Ronde Venen Belang, overschrijding van de begroting kon de de officiële installatie van Dorin- CDA en ChristenUnie/SGP ernstige steun wel eens aanzienlijk minder blijthe van de Kraats tot kinderburge- bezwaren hadden tegen de voorstel- ken. De stichting zal nu binnenkort de meester en Fabriz Kalse tot loco- len. De drie partijen waren van mening offertes voor de bouw bespreken met kinderburgemeester. De motie over dat het voorstel teveel onduidelijkhe- het College voor het controlemoment, het behoud van de graasweide aan den, onzekerheden en risico’s bevatte. waarin de stichting op basis van de offertes moet aantonen dat de Prins Bernhardlaan Het Sporthuis Abcoude in Mijdrecht kreeg de gerealiseerd kan worden sympathie van de raad. binnen het beschikbare De huidige beheerder budget. Naast de financiën stopt ermee en aan het was ook het probleem van college is gevraagd om mogelijke parkeeroverlast met samen met betrokonderwerp van discussie. kenen te zoeken naar Die overlast is er overigens een oplossing zodat al geruime tijd door de er ook in de toekomst toename van langparkeergeitjes kunnen blijven ders die met de trein naar grazen. Brede sympaAmsterdam en Schiphol thie was er ook voor de reizen. De stichting is al motie over de toekomst Dorinthe en Fabriz benoemd tot kinderburgemeester enige maanden met de van het Bellopad. De betrokkenen in gesprek raad steunde een motie Tijdens de raadsvergadering van 24 januari 2019 heeft buren de afspraak is, dat er van ChristenUnie/SGP gemeester Maarten Divendal, Dorinthe van de Kraats tot kingezamenlijk opgetrokken over de begroting van derburgemeester en Fabriz Kalse tot locokinderburgemeester wordt met de gemeente Recreatieschap Stichtse benoemd. Na het voorlezen van de aangepaste gelofte door om te zoeken naar een geGroenlanden. De Rondede burgemeester kregen Dorinthe en Fabriz een kinderburgeschikte oplossing. veense visie zal worden meester ambtsketting omgehangen. Onder luid applaus van ingebracht bij het Reraadsleden, familie en andere belangstellenden werd ook nacreatieschap. mens de gemeente een klein cadeautje aangeboden. Hamerstukken Dankzij de gedegen voor foto fem van duuren bereiding in de commissieSporthuis Abcoude vergaderingen konden een Na uitvoerige behandeling en discussie in commissieverband ChristenUnie/SGP vond het voorstel aantal voorstellen bij hamerslag worbesprak de raad opnieuw het raads- niet rijp voor besluitvorming en pleitte den vastgesteld. Daarbij ging het onder voorstel waarin om een aanvullend voor uitstel. Men werd het niet eens. meer over het haalbaarheidsonderzoek budget voor het te bouwen Sporthuis in De bezwaren werden tijdens het debat De Maricken Fase 2, de renovatie van Abcoude wordt gevraagd. Omdat er in niet weggenomen.Vervolgens werd het de dorpsbrug in Baambrugge en de kadit voorstel nog steeds een gat bestaat aanvullend budget met steun van VVD, dernota 2020 van de Veiligheidsregio van 735 duizend euro ten opzichte van D66, Seniorenpartij, PvdA/GroenLinks Utrecht (VRU). het benodigde budget volgens de initia- en Lijst8Kernen toegekend. Concreet tiefnemers, werd een amendement van betekent dit dat de gemeente haar D66, VVD en de Seniorenpartij behan- bijdrage voor de gymzalen verhoogt deld waarin wordt bepaald dat er extra met 540 duizend euro en de Stichting geld beschikbaar komt om ook dat gat Zwembad Abcoude een bedrag van Op 14 februari is het Valentijnsdag. Wil jij een geliefde, vriend of familielid ook verrassen met een bijzonder cadeau? Kom dan zaterdag 9 februari naar Shopping Mijdrecht. Tussen lijk en stelt daarom een korting in gevraagd voor het isoleren van 12 en 16 uur geeft het hartelijke duo op de leges voor de omgevingsver- bestaande panden, het plaatsen Madelief Hartendief & Valentijn u gunning van duurzame maatregelen. van zonnepanelen op daken of aan leuke tips en inspiratie om de liefde en vriendschap te vieren! Het duo verrast gevels, het aanbrengen van een beWethouder Rein Kroon (Ruimtelijke groeid dak, een buitenunit voor een iedere bezoeker van Shopping Mijordening): "Deze groene leges zijn warmtepomp of voor plaatsing zondrecht met gedichten vol romantiek, bedoeld voor inwoners die duurza- necollectoren voor een zonneboiler. sfeervolle liedjes en hartverwarmenme maatregelen aan hun huis willen “Zo stimuleren we de mensen bij te de complimenten. Kom zaterdag de uitvoeren. En voor vrijwilligersor- dragen aan een gezonde en schone liefde vieren met vrienden, familie of ganisaties binnen de gemeente De leefomgeving", aldus wethouder geliefde in Shopping Mijdrecht! Ronde Venen, zoals bijvoorbeeld Kiki Hagen (Duurzaamheid). sportverenigingen, dorpshuizen, De regeling loopt tussen 1 januari kerken en buurtverenigingen die 2019 en 31 december 2020. duurzame maatregelen aan hun verenigingsgebouw, dorpshuis, kerk of Meer informatie over deze regeling en clubhuis willen uitvoeren." een aanvraagformulier Groene leges vindt

Valentijnpromotie bij Shopping Mijdrecht

Nu groene leges voor duurzame bouwmaatregelen Heeft u bouwplannen en bent u van plan daarbij in te zetten op duurzaamheid? Mogelijk komt u in aanmerking voor een korting op de leges die u betaalt voor de omgevingsvergunning. Sinds 1 januari 2019 heeft gemeente De Ronde Venen namelijk groene leges. Voor sommige bouwactiviteiten hebt u een vergunning nodig. Denk aan het volledig nieuw bouwen of (in veel gevallen) het wijzigen van een monument. U betaalt dan leges, een vergoeding voor het overheidswerk, voor de omgevingsvergunning. Ook voor de duurzame maatregelen. De gemeenteraad vindt dit niet wense-

735 duizend euro extra kan lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten met een borgstelling van de gemeente. De budgetverruiming was nodig vanwege de prijsstijgingen in de bouwsector waarmee de stichting werd geconfronteerd, maar ook om gasloos te kunnen bouwen.

Groene leges kunnen worden aan-

u op www.duurzaamderondevenen.nl onder Wonen, Groene leges

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 01-02-2019  

De Groene Venen 01-02-2019

De Groene Venen 01-02-2019  

De Groene Venen 01-02-2019

Advertisement