Page 1

*ttlïr lr

Se aftuop onaffanhetrih€uppo$er9 $cn6ine

Ditegsecrnfenr

jaaugars01 - uitgobeOZ - pryii8I euro


Gotofon

$nfoubtopsobe

FanzineDe aftrap is geheel onafhankelijkvan de BVOVitesse. De aftrap is een Fanzinevoor supportersvan Vitesse,gemaakt door supportersvan vitesse. De redactievan de Aftrap bestaat uit een vaste groep deelnemersaangevuldmet telkenswisselende gastschrijvers.Ingezondenbrieven worden, indien noodzakelijk geacht door de redactie,zonder naam van de schrijver of schrijvers geplaatst

3. Inhoudsopgave 4. de redactie:wij trappenaf. 5. Reacties:"de aftrap 4-ever"

Redactieadres FanzineDe aftrap Zijpendaalseweg 57 6814 CD Arnhem fanzĂ?ne.aftrap@mai l.com

7. Le papillon,een kleurrijkcafe

Oplage: 400 stuks

1 6 . b i j R o n d o m1 0

Drukkerij: The Underdog,Arnhem

18. SpijkerSide--- RijnFront

13. Vitesseprimeurs 14. Kaatjeuit en thuis

21. Site Review Lees eerst de Disclaimer door voor je dit boekje verder leest FanzineDe aftrap heeft geenzinsde intentie mensenaan te sporen tot voetbalgeweld/vandalisme rondom voetbalwedstrijdenin het algemeenof van Vitessein het bijzonder.De foto's, verslagenen dergelijkezijn enkel informatiefbedoelden dienenook als informatief beschouwdte worden. Dit fanzine zal geen persoonsgegevens en/of herkenbarefoto's bevatten. De redactiestelt zich niet aansprakelĂ­jkvoor welke gebeurtenisdan ook n.a.v.deze uitgave.

26. Supportersprojectn ieuws 29. OpgefokteHermandad 3 1 . M i j n 1 e u i t w e d s t r i j d( N E K ) 33. Prikbord 34. Supporterachter de tattoo

Niets uit dit Fanzine mag zonder toestemming van de redactie gekopieerd worden

35. Meningvan zomaareen supporter

Bron foto op de voorkant: www.vitessecafe.nl

36. Gehannes 37. Verkooppunten en tijden.

03


EBiitcoppen cf

$teoctiet "De aftrap 4-ever"

Van de Redactie..... Zo'n kleine2 maandengeledenwas hij er dan, de eersteeditie van het OnafhankelijkVitesseFanzineDe Aftrap.Als je iets nieuws brengt is het altijd afwachtenhoe het ontvangenwordt, hoe zal erop gereageerdworden en lukt het om alle Fanzineste verkopen? De reactiesop het Fanzinewaren zeer positiefen ook niet onbelangrijkalle 300 exemplarenwaren binnen no time uitverkocht! Sommige supportersvroegen zelfs of we elke thuiswedstrijdeen Fanzinekondenuitbrengen.Dit laatstegaat helaasniet lukken, aangezienwe geen professionals en ook geen commercieelblad zijn. Omdat niet voor iedereenhet hoe en waaromvan het Fanzine duidelijkis zullenwe dit nog een keer in het kort toelichten.De mening en belevingvan de fanatíekesupporterswordt tegenwoordig teveel naar de achtergrondgeschovenen aangezienveel fanatieke supporterszich ook niet kunnenvinden in de gevestigde media en andere instantiesis De Aftrap ontstaan. Iedere fanatieke Vitessesupporter kan hierin zijn stem laten gelden zolang dat in het belangvan Vitesseen haar supportersis. Naaraanleidingvan de vele goede reactiesop de eersteuitgavezijn we dan ook gemotiveerd aan de slag gegaan met de tweede editie van De Aftrap. We denken dat deze beter is dan de eerste editie. Omdat we de vorige keer mensenhebbenmoetenteleurstellenhebbenwe daarnaast de oplageverhoogdnaar 400. Daarnaastzijn we hard bezig met een eigen internetsite,In deze tweede Aftrap o.a. de volgende onderwerpen:reactiesop de eerste uitgave, Vitesseprimeurs, Opa wordt 50, Kaatjeuit en thuis, een verslagvan het bezoekaan het programmaRondom10, een verslagvan de supportersactie in Eindhoven,de ontstaansgeschiedenis van Spijkersideen R'rjnFront en een aankondigingvoor het komendeDarttoernooi.Daarnaast hebbenwe natuurlijkde vaste rubriekenals de Site Review, Supportersprojectnieuws, het Prikbord,de Supporterachter de Tattoo en als afsluiter de gebruikelijkecolumnsvan onze schrijvers 'Zomaar een supporter' en Hannes.Rest ons iedereenveel leesplezier toe te wensen!

25 augustuswas het dan zover,eindelijk was het Fanzíneeen feit geworden!Het Fanzinekreeg de nostalgischenaam 'De Aftrap' mee, een naam die vele ouderesupportersnog zullen kennenvan het Vitessecafé wat ooit op het stationspleingevestigdwas. Door de groeiendeonvredeover diversezaken binnende club, werd de roep om een onafhankelijkFanzinesteedsgroter! Veel redemensenliepenal met dit plan rond, maar om verschillende nen werd er steeds weer vanaf gezÍen.Uiteindelijkwerd er afgelopenzomer begonnenmet het vormen van een redactie,een redactiedie op dit moment bestaatuit 6 zeer enthousiasteleden. Maar goed, dit is voor de meeste lezersal bekend. De grote vraag voor ons was natuurlijk:'Hoe word het Fanzineontvangen'.Wij zijn zeer verheugdom te kunnenmeldendat het Fanzineecht zeer goed ontvangenis! Boven verwachting!Op verschillendewebsites werden er lovendewoorden over dit nieuwe initiatief gesproken. Een greep van het forum van de supportersvereniging: "Goed initiatief,leuke stukken. Kortom super blad. Kreeg gelijk rillingentoen ik het open sloeg.Superjongens ga zo door Toppie. OUDETIJDENHERLEVEN!" - Darkraver666 "Goedgedaanjongensl!l! Mooiontworpen,leukeverhalenen interviews en mezelf nog herkent op een foto ook nog." - Wimsen ,j

"De Aftrap 4-ever!!!! Strak

" - de Beugelier

Zomaar even wat reactiesvan gebruikersvan het forum van Vitesse.org.Dat ziet er al aardig uit dachtje dan zo, maar ook medewerkersvan Vitesse.orggaven hun mening over het blad, lees hier stukjes uit de reactíevan PacoTorero:


Reacties "ik heb zojuist "De Aftrap" gelezenen ik moet zeggendat ik het goede lay-out,en een een fantastischblad vind. Professioneel, inhouddie met name de ouderesupportersgraag lezen... Het in memoriamvoor Ronaldvind ik getuigenvan klasseen respect, vriendenvergetenelkaar niet! Dat stuk over "het café met de onbegrensdemogelijkheden"leest lekkerweg, ben benieuwdnaar dat boek van Robbie" "Je kunt merkendat er veel tijd en energiein gestokenis, het resultaatmag er zijn!! De makersvan dit fanzinewil ik bij deze feliciterenmet hun fantastischesupportersbijdrage." Ook de huiscolumnistDevito noemdeDe Aftrap in zijn meest recentecolumn: "Ook een prima initiatiefis de nieuwefanzine'De Aftrap',genoemd Eerstenummer naar het roemruchtecafé aan het Stationsplein. ziet er goed uit. Jawel, supporters! Geen club kan zichzelfserieus ook een echte fanzine nemen om naast het officiëlesupportersblad te hebben. Het is een teken dat er iets leeft en iets broeit bij de Vitessefans." De reactiesvan hierbovenzijn natuurlijkde reactieswaar het allemaal om te doen is. Een gevoelbij de suppofterslos maken dat zij ook nog wat in te brengenhebbenbij hun cluppie.Dat gevoelkan je natuurlijkalleengeven als mensenhun verhaalkwijt kunnen. Stukkenvan lezerszijn daarom altijd welkom,deze kun je sturen naar het (E-mail)adreswat voor in het blad te vinden is. Wij, als redactie,zullenop onze beurt belovendat we elke keer weer een zo goed mogelijkstukje werk af zullenleveren. De redactie.

Een kleurrijk Cafe Veelsupportershebbenhet al opgemerkt,sinds 13 augustusheeft café Le Papilloneen nieuweeigenaar.Tijdensde openingwas uiteraardeen delegatieVitesse-supportersaanwezigen werd er namensde supporterseen bloemstukaangebodenaan de nieuwe eigenaarGerrit en zijn vrouw lolanda. Wie is Gerrit eigenlijk?Wij g in g e no p p a d e n v r o e g e nh e t h e m . . . . Gerrit heeft 25 jaar in de reiswereldgezetenals chauffeurvoor meerdaagsevakantiereizenen stapt met café Le Papillonvoor het eerst de horeca in! Zijn vrouw was hierin de drijvendefactor,Via via kwam Gerrit bij Le Papillonterecht Gerrit zag dit als de uitgelezenmogelijkheidde stap naar de horecate maken.Van tevoren zoudenkomen.. "Het was wist hij dat er veel Vitesse-supporters gat, hoordenbij de inventaris."In het Vitesse-supporters een diep begin hoorde Gerrit veel negatievegeluidenwat betreft de Vitessesupporters.Dezezouden vechtersbazenzijn en allerlei andere overlastmet zich meebrengen.Na 3 thuiswedstrijdenis Gerrit enkel positiefover de supporters."Grandioos!Alleswat voor die tijd in negatievezin gezegdis, bleek niet waar te zijn". Le Papillonheeft heel wat gedaanteverwisselingenondergaan, zo is het een fgest-, pool- en dartcafé geweest.Nu is de hoofdmooteen supporterscafévan Vitesseen daarnaast is het ook nog een dartcafé.Volgens Gerrit is zijn café het grootste dartcafé van Arnhem."De darterb' kun je vergelijken met de supportersvan Vitesse....ze zijn beide heel fanatiek

07


Le Papillon Gerrit was bekendmet Vitesse,maar heeft het Gelredomenog nooit van binnenkunnenzien.TegenRKCthuis hoopt hij deze prachtigeervaringmee te maken.Vanwegezíjn reisverledenhad Een hij weinigtijd voor een sociaallevenen het verenigingsleven. jaar of 15 geledenheeft Gerrit eens een wedstrijdgezienop Hij zat op de Vip-tribuneen zag de wedstrijdtegen Monnikenhuize. Veendam....die door onzejongens gewonnenwerd met 2-1. Gerrit is een echte Ernummeren heeft vroegeraltijd gevoetbaldbij ESCA, combinatie. en later bij de ESCA/VC.Dit was de ESCA-Vitesse Op de vraag of Gerrit zelf ook nog sport antwoorddehij als volgt: "Jazekelachter de bar! Nee, maar darten is nu natuurlijknummer 1 geworden, En af en toe pak ik nog even een keu om te biljarten. Ja kijk, ik heb 25 jaar gereisd,een sociaalen vere n i g i n gsle veke n n d eik niet. Nu zit ik hier en nu start ik zelf verenigingenop, ik heb zelfsal eigenteams,"

Le Papillon Waarom is het café onder Gerrit beter? Het café onder Gerrit is beter dan de vorige,omdat het een andere insteekis. De interesseis positiever,het was voor de oude eigenaar een blok aan het been.Gerrit geeft weer kleur aan de Papillon.Hij bouwt het op. Daaromook heeft hij een aantalveranderingendoorgevoerd.Allereersteen breedbeeldtv met Canal+. Dit speciaalvoor de Vitessesupportersdie om wat voor reden dan ook de wedstríjdniet kunnenbijwonen!Hij schaftehet een dag voor de wedstrijdvan Ajaks thuis aan. Een groep van ca. 30 supporters hebbende wedstrijd vanuÍt de kroeg bekeken.Gerrit houd wel degelijkrekeningmet deze groep. Het was heel erg gezellig volgensGerrit en hij is van plan in de toekomstalle wedstrijden van Vitessedie live op tv komen in zijn café uit te zenden!

Tot zover het profiel van Gerrit, uiteraardhaddenwij nog enkeleaanvullendevragendie Gerrit maar al te graag beantwoorde.

We hebben gehoord dat er ook een darttoernooi georganiseerd gaat worden voor de Vitesse aanhang? hebbenom "Ja en voor aanverwantenen mensendie belangstelling kenniste maken met "hooligans"en deze een ander imagete geven.In de tweedeplaatsom vanuit de Papillonhet dartente promoten,om zo de mensenkenniste laten met het leukevan darten en hoe gezellighet kan zijn." De datum is geprikt voor november(Red.zie verderopin dit worden nog verder uitgewerkt."We Fanzine).De bijzonderheden hebbeneen aantalmensendie met het darten bekendzijn uitgenodigd om degenedie niet bekendzijn bij te staan.Ik hoop dat het een vervolgkrijgt en dat het misschieneen maandelijksterugkomend festijn kan worden.Een leukeavond, gezelligbij elkaar.Een hapje-eneen drankjeerbij."

Hoe was je eerste wedstrijddag? Gerrits eerste wedstrijddag(Ajax thuis) als café-eigenaar,is hem zeer goed bevallenen was een positieveervaring. "De samenwerking met iedereenliep perfect.Van tevoren had Gerrit al aanwijzingen gekregenwaar hij rekeningmee moest houdenenz.. Allesging zoals afgesproken.Ik heb van 200 Vitesse-supportersminder last gehad,dan van 5 zatlappen's avondsaan de bar!.t'

Hebje nog dingendie je veranderdhebt of gaat veranderenaan het café? "De geluidsinstallatie wordt veranderd(nieuweboxenen een computer zijn aangeschaft),volgendjaar is het de bedoelingdat de en ook de keukenzal worden uitgedartbanenverbeterd'worden b re id . "

OB

09


Le papillon We waren altijd gewend dat er Amstel geschonken werd maar zoals iedereen heeft gezien (en geproefd) staat er nu Heineken op de tap. "Dat was één van de eerste vragen toen ik een keer contact had met wat Vitesse-supporters.Blijft het Amstel of wordt het anders? Toenheb ik gezegdhet wordt Heineken.Daarbijkomt dat de kranen en de koelingenworden vernieuwden we krijgener zelfseen kraan bij waar ik extra biertjesop kan tappen." Welke drankjes worden er op wedstrijddagen het meest verkocht? "Bier.En ondankshet feit dat ik tapbier heb zijn er heel wat die flesjeswillen.Ik wil nog wel aan de jongensvragenof ze liever geen glas mee naar buiten willen nemen.Ik verleenalle medewerking en.heb plasticbekers speciaalhiervooraangeschaft.De keren dat de Vitesse-supportershier zijn geweest is het me 100o/omegevallen.Ik hoop dat het zo blijft." Wat voor muziek probeer je te brengen op wedstrijd dagen? "Een beetje wat Vitesse raakt. We hebben een eigen stapeltje cd's voor Vitesse.Ik ben natuurlijkaltijd bereidom als het rustig is verzoek cd's te draaien. We moeten natuurlijk wel een beetje selectief te werk gaan en het moet niet te extreem worden."

Le papillon Als je ziet wat er aan mensenterugkomendie hier al jaren niet meer kwamenen al die kleinedingendie we gedaanhebben,wat noemenin positievezin, dan zeg ik dat we gedaanteverwisseling gedaan goed hebben.Daarnaastis het een mooie we daar aan n a a m. " Je hebt het café nu een maand zou je nog terug willen naar de reiswereld? "Nee!.Ikheb totaal geen heimweenaar de reiswereld.Ik had dit al 10 jaar eerder moetendoen! Het is wel 7 dagen in de week werken en het neemt zo'n run. Het stijgt zo hard het hele gebeurenhier, dat als het zo door gaat we in januari iemandvoor een aantal uur moeten inhuren.We doen het nu met z'n tweeën.Ook hoofdzakelijk om de zaak zelf te leren kennen,je moet je gasten leren kennen en je moet alle hoekenen gaten van de zaak leren.Je wordt met dingen geconfronteerddie verbeterd kunnen worden. In die maandtijd hebbenwe zoveelgoede reactiesgehad,wat natuurlijk ook aan de omzet te merken is. We zitten op de goede weg. In principeis iedereklant bij ons welkom. En dat respect,moet functie,De jonwederzijdszijn. Kijk, ik heb een dienstverlenende gens komen hier binnendie willen een biertje drinken,die willen gezelligheid en dan moet ik even peilenwaar kan ik daarmeein tegemoet komen? Het is geen kunst om alleengeld te verdienen,maar je moet ook in bepaaldedipgenínvesteren,in je klanten."

Le Papillon waar staat dat eigenlijk voor? "Een vlinder.Die naam heeft de vorige eigenaarbedacht.Misschien dat hij/zij vlindersin de buik heeft gehad. Maar het is een leuke naam, het is de Fransenaam voor vlinder.Je komt hier kleurrijke figurentegen, en een vlinder is kleurrijk.En ze zijn een ijssalon begonnenLa Farfalla,dat is ook weer Italiaansvoor vlinder."

Hoe kom je eigenlijk aan de bijnaam Piet Schrijvers? "Tja, Theo Bos noemde me altijd zo. Ik heb met hem nog wel eens 'gesnuifelil'.Die moet nog maar eens een keertje hier komen. Voor hem ben ík PietSchrijvers.Als hij binnenkomtis het gegarandeerd: Ha lloP iet ! "

Je hebt er nooit over nagedacht om de naam te veranderen? "Nee. Want het is een begrip in Arnhem,zowel bij de dartersals bij de Vitesse-supporters.En dat is ook het eerste wat we hebben gezegd,we veranderende naam niet.

Je hebt de vorige keer een editie van het Fanzine gehad, wat vind je ervan? . "Ik heb het door"gebladerd, en vind het een leuk blad. Het is heel positief.

10


Le papillon Dat er ook nog onafhankelijkemenseninitiatievenhebbenom wat moois op te zetten. Dat is natuurlijkook in het belangvan de club. Ik kan alleenmaar zeggendat Vitesseblij mag wezendat ze zo'n a c h t e r ba nhe b b e n ." Heb je nog iets wat je speciaal tegen de supporters wilt zeggen? "Zoalsik het nu meegemaaktheb, gaat het heel goed, en ik zou alfeen maar adviseren:ga zo door! In het belangvan hun eigen groep, maar ook die van de club."

l$itetge poimeilrt Dat Vitessedoor ons als supporterswordt gezienals een uníeke club, dat is natuurlijkduidelijk.Maarook feitelijkgezienis Ernems trots op vele punten uniek en heeft het voor diverseprimeurs gezorgd.In 'De Aftrap'zullendeze wetenswaardigheden regelmatig wordengepubliceerd. Dit betreffendan kleinegrepen uit de historie van de club, waarinwe voor alle duidelijkheidterug zullengaan tot 1892, het jaar waarin Vitessewerd opgericht.We maken dus geen onderscheidtussende gesplitsteverenigingenVitesse1892 (amateurs) en de stichting betaaldvoetbal van heden ten dage. Vitesse,van 14 mei t892, is de oudsteGelderseclub die ooit deelnamaan het betaaldevoetbal,Overigenszijn er van de me e r d an 1 0 0 v e r e n i g i n g e d n i e s i n d sd e i n v o e r i n gi n 1 9 5 4 i n h e t profvoetbalactief zijn geweestslechts 5 ouder dan de onze: DFC (Dordrecht,1883), Hermes-DVS(Schiedam,1BB4),Be Quick (Groningen,1887), Sparta(Rotterdam,1888) en Haarlem(1889) Vitesseis de eerste club in Nederlanddie een betaaldevorzitter in dienstnam. In 1997 werd KarelAalbersbeloondvoor meer dan 10 jaar inzet voor de club en het realiserenvan een nieuw stadion.Hij ging drie dagenaan de slag als voorzittervan VÍtesseen werkte de overigetwee dagenals directeurvan het in aanbouwzijndeGelredome.Hoe deze story is afgelopenis iedereen ongetwijfeldbekend... Vitesseis de eerste Gelderseclub ooit die zich plaatste voor het UEFA-Cuptoernooi. Gelijk het eerste seizoenna promotie uit de Eerste-divisie in 1989 namende geel-zwartenbezit van de 4e plaatsop de ranglijsten mocht het een seizoenlater (1990/t99L) deelnemenaan de UEFA-Cup. Vitesseschakeldeeerst het lerse Derry City en DundeeUnited(Schotland)ult, alvorensin de derde ronde ten onder t; gaan tegen SportingLissabon(Portugal) Ferry

*\-ïJÉ Ê r Í il' . l r

L2


!ËonDoÍr Sien

Rondom 1O

TV uitzendingrondom Protest supporters Bi j R o nd o mTie n .... Op donderdag5 september, twee dagen voor de aangekondigde vreedzamesupportersactie in Eindhoven,was ik te gast bij het discussieprogramma van de NCRVRondomTien. Diversesupportersen supportersverenigingen waren uitgenodigd om dit programmabij te wonen. Er heerstonder veel supportersin Nederlandnogalwat onvrede over het beleidvan de KNVBom voetbalvandalisme terug te dringen. Wij van Vitessewaren er uiteraardook bij en gingen, op verzoek van een prominent SOVSbestuurslid, met twee afgevaardigden naar Amsterdam, waar de live-uitzendingplaats vond. we moesten om 19.00 uur aanwezigzijn dus, om de file voor te zijn, vertrokken we vroeg. Daar aangekomenontmoettenwe ledenvan de Z-side,vak p en Den Bosch.Gezien de tijd werd beslotenom naar een kroegjete gaan vlak bij de studio.Al snel vloeideer bier en kwamende verhalen over vroegerlos. Het was gezellig,dus zó kan het ook! Om 22.00 uur begonde uitzending,aanwezigwaren ook de heren stekelenburg(burgemeestervan Breda)en Derksen(hoofdredacteur VoetbalInternational).De KNVBwas ook uitgenodigd,maar wederom lieten zij het af weten om een gesprekaan te gaan met supportersen supportersverenigingen. Men ziet ons, supporters, niet als volwaardiggesprekspaftner. Een supporter van FC Den Haag vertelde dat supportersworden gecriminaliseerden veel zwaarderworden bestraft als mensen in de "gewone"maatschappij.De KNVBhoudt er, in samenwerking met politie en Justitie bU het voetbal blijkbaar andere wetten en regels op na dan de regels in de Grondwet.Als je bijvoorbeeldbuiten het voetbal tegen een boom pist krijg je 45 euro boete doe je dit bij het voetbaldan vermenigvuldigtde KNVBdit bedrag10 keer plus een stadionverbodvan 6 maanden.Het staat niet meer in verhoudingtegen over de rest van de maatschappij.

16

Naarmatede uitzendingvorderdewerd al snel duidelijkdat men niet zat te wachtenop uitsprakenover onze onvrede. De redactie van RondomTien wilde blijkbaarde kijkers laten zien en horen hoe slecht de supporterstoch wel zijn. De presentatorhaalde dan ook steeds voorbeeldenaan over ongeregeldhedenen rellen. Men wil immers niet op t.v horen dat supporterssfeer brengenmet spandoeken,vlaggenen liederenen hun club trouw overalnaar toe volgen. Derksenen Stekelenburgbenadruktenook nog eens de voorbeelden van de presentatorover de situatie rondom uit wedstrijden, immers hebbenzij ook jarenlange ervaring bij wedstrijden???? Volgenshen is alles perfect en keurig geregeldom supporterscomfortabel maar een uitwedstrijdaf te laten reizen en te bezoeken. Suppoftersmoeten niet zo klagen,er is niets aan de hand. Maar zij zien niet, vanuit hun VIP-loge, hoe supporters,jong en oud, vaders en moedersmet kindereneen uitvak in of uit worden geslagen. Al snel liepende frustraties bij enkele supportershierover op en verlietende Ajax-afgevaardigdende studio. Zij vonden dat ze te weinigaan het woord kwamenen niet hun zegje kondendoen. Beetjejammer, want ze voerden steeds het hoogstewoord, maar goed. De meestenbleven echter,en de discussieduurde nog even voort zonder dat we daadwerkelijkde kans kregen om door te praten over de onvredeonder de supporters..... Ha z e s ,

L7


epiihec€ibe Siin$uont

SpijkerSide

De ontstaansgeschiedenis van .... In mei 1989 promoveerdeVitessenaar de eredivisie.Een redentot vreugdevoor al diegenendie het voetballeneen warm hart toedragen, En dat zijn er velen getuigeo.a. de grote aantallen bezoekersbij elke thuiswedstrijdvan Vitesse. Naast vreugde is er ook sprake van toenemendezorg met betrekking tot de supportersaanhang.Immers, het blijkt dat er een groep jongeren is die de veiligheiden orde aantast. En deze groep wordt groter naarmate het beter gaat met Vitesse. Binnenhet totaal van de supporterskunnenwe twee duidelijkherkenbaregroepenonderscheiden,te weten het zogenaamdeSpijkerside en natuurlijk niet te vergeten het nog steedsvoorkomende Rijnfront. De ontstaansgeschiedenis van de Spijker-sideis begonnenbeginjaren zeventig,toenVitessevoor het eerst in de eredivisie speelde,kwamener steds meer jongeren naar het stadion. Dezejongeren varieerden in leeftijd van 15 tot 22 jaaq en waren afkomstig uit verschillende delen van de stad. Het waren straatgroependie elkaar opzochtenbij Vitesse en als het ware één aanhangvormden.Al heel snel zochtenzij een naam die paste bij de Arnhemsesituatieen waar identificatiemet andere supportersin verwevenmoest zitten. Omdat het gebruikelijkwas het woord " Side "te nemen(F-side, Bunnik-side, B-sideetc) was dit gedeelteniet zo moeilijk. Daarnaastwas het van belang een naam te vinden die iets uitstraaldeen herkenbaarwas voor de Side's.Aangezienin die tijd

18

RijnFront

het Spijkerkwartiereen ruige uitstralinghad en ook zeer bekend was in den lande,was de naam snel gevonden:Spijker-side. Op de tribune was het één grote groep en het leek erop dat zij goedevriendenwaren van elkaar.Leek , omdat het regelmatig voorkwamdat wanneerzij elkaarals groepenbuitenVitessetegenkwamen,elkaar in de haren vlogen. NadatVitessedegradeerdenaar de eerstedivisiebrokkeldedeze groep langzaamaf. Velen kregen vaste relatie , kinderen ,beter werk en een aantal gingen wedstrijdenvan Ajax en Feyenoord bezoeken,en dan het liefst de uitwedstríjdenvan deze clubs omdat daar meer viel te belevendan tijdensde wedstrijdenvan de lager geklasseerde clubs. Toch bleven er een aantal supporter van Vitesseen hoopten op betere tijden. Het Rijnfront is zich gaan vormen nadat Vitessehet beter ging doen in de eerste divisie, kampioenwerd en dus promoveerdenaar de eredivisie. Zij distantiërenzich het liefst van de Spijkerside omdat zij vinden dat deze groep alle moeilijkheden uit de weg ging sinds het Vitesse weer beter verging. Dus als.er geknokt moest worden hield de Spijkersidezich achterwege.Hiermeedoelend dan de laatstepaar jaar, want in de beginjaren werd er wel degelijkrekeninggehoudenmet de SpijkersideHet Rijnfrontwas van meningdat men hun hier een slechtenaam mee bezorgdebij De groep bestondin het begin uit de Sidesvan de tegenstanders. ongeveer80 jongeren.Dejongerenkwamenuit diversedelenvan de stad. Er waren geen jongeren bij van de Hoogkamp,Alteveer of Paasberg.De groep bestondvoornamelijkuit jongeren die uit arbeiderswijkenkomen. Een aantal jongeren komen uit omliggende plaatsen. g . 1 i 1 r 'r I


SpijkerSide

RijnFront

Het gebruikvan alcoholen drugs wordt in deze groep gestimu leerd; het maakt deel uit van de groepscultuur, Voor uitwedstrijdenwerd er meestal afgesprokenbij het bekende café nabij het station. WanneerVitesseeen thuíswedstrijdspeeldekwamen ze als afzonderlijke groepje naar het stadion. Deze groepjeswerden gevormd in de wijken waar ze wonen. In het stadion troffen ze elkaar en vor,mden dan een grote groep stondenze in eersteinstantieop supporters.Op Monnikenhuizen de onoverdektestaantribune.Daarnawas het Rijnfrontte vinden in vak DD,ingangRosendaalsestraat. Kaatje.

ëite lFerien Stadionverboden In deze 2e ronde van mij rond het internet, maak ik wat stops bij Omdat de sites die allemaalverbondenzijn met voetbalvandalisme. autoriteitensteeds meer bezig zijn met het verbannenvan de fanatieke aanhang uit de stadionsis het misschienwel makkelijk wat ook wel bekendals SV, meer te weten over'Het stadionverbod', Om te beginnenbezoekik de site van het CentraalInformatiepunt (http://www.civ-voetbal.com) maar eens. Voetbalvandalisme Omdat bijna niemandweet wat het CIV nou eigenlijk preciesdoet, heb ik dit maar als eerste opgezocht: "Het CIV verzamelt informatie van alle zakendie zich rond j|, t J # voetbalwedstrijdenafspelen.Op v Í* tud*Nn basis van al deze gegevensworden analysesgemaakt waarin risico'svoor nog te spelen wedstrijden worden ingeschat. Zaken als reisgedrag(bijvoorbeld hoeveelsupporterser met de trein/bus komen), politieinzet en bezoekersaantallen worden in de analysesverwerkt. Zo kunnen van tevoren maatregelenworden genomen om ongeregeldhedente voorkomen." Je zou denken dat een instantieals deze een spectaculaire,zeer uitgebrêidewebsitevoor zou schotelen.Helaasis dit niet het geval. ogende,site vind je een paginamet een Op deze,amateuristisch beschrijvingvan het CtV en je kan een aantal jaarverslagendownloaden. Het meest recentejaaruerslagis die van het seizoen20002001. Dezetelt overigens56 pagina's,gelukkigis er ook een samenvattingte vindendie heel wat pagina'sminder telt. fdJ

ffiN

Meer 'belangrijke'zakenzijn er eigenlijkniet te vinden. Er is nog een paginawaar in grote koeienlettershet nummer van het meldpunt voetbalvandalisme te vinden is en een paginamet links naar

20

2L


Site reviews

Stadionverboden

naar de KNVB,SOVSen de site van de politie. Over stadionverboden, en vooral wat je er tegen kunt doen is niets te vinden. Dan misschiende KNVB(http://www.knvb.nl)?Dat zijn namelijk vaak de boosdoenersvan het verbod. Deze site ziet er heel goed heel erg informauit en is ook voor de 6e klassezondagamateurs tief. Voor meer informatie omtrent stadionverbodenkun je hier helaasniet terecht. Dan maar een e-mailtjenaar de redactie met de vraag of ik er misschienoverheengelezenheb in mijn enthousiasmeof dat er daadwerkelijkniets over te vinden is. Tot mijn grote teleurstelling kreeg ik een bericht terug wat beistonduit 2 regels met de tekst: "Klopt de stadionverbodenworden in principedoor de stadions en clubs uitgevaardigd. Met vriendelijkegroet de redactie"

illMÍ5

|Fj#rHr ;-.nr

Í*ld

[l@

Í+tr

O

S6

lÍ* íffi

'J

í11

trd

Beetje vreemde reactie, dat zullen de mensen die een Stadionverbodhebbengehad zeker beamen en het geeft ook nog eens geen antwoord op mijn vraag. Zoals al eerder gezegdde KNVBstuurt een deurwaarderop pad om de stadionverbodenaf te leveren.Clubshebbende mogelijkheidom eigen verbodenuit te schrijven,alleenhier word nauwelijksgebruikvan gemaakt.De redactievan de KNVB-site,die spreekt in naam van de KNVB,verschuift dus op een kinderachtigemanier het probleem.Beetjejamm e r d u s .... Dan maar naar een site waar je wel informatieover het onderwerp kunt vinden.Al snel kom je uit op de websitevan de SOVS (http://www.sovs.nl).Ja, dat zijn die gastendie Vitesseeen boete aan wilden smeren vanwege het te kleine uitvak!

22

Stadionverboden

Site reviews

SOVS staat voor lsrhld Í|h lnrrd tÊ* S* 'SamenwerkendeOrganisaties '+ 6! VoetbalSupporters',de website zit lekkersimpelin elkaaqen als je in het menu op 'competitie' lfl w ll | ftotfs drukt, vind je als snel het onderwerp'stadionverbodenbeleid'. Er is een uitgebreidmenu te vinden met alle informatieomtrent stadionverboden.Het menu bevat onder andere: KNVBrichtlijnen, bezwaarprocedure en standaardvoorwaardenen een standaardbezwaarschrift. Ífrr*'

..il

thinffi

rÍrndrl

Die KNVBrichtlijnenkomen mÍsschienals mosterdna de maaltijd als je net je SV binnenhebt gekregen,maar toch is het interessant om naar te kijken. In deze richtl'rjnenvind je namelijk ook de straffen en boetes die bij een overtredingworden gegeven. Hier zie je iets wat op z'n minst opvallente noemen is. Als je deze naast de 'normale' straffen van justitÍe legt blijkt dat deze buiten proporties zijn! Het is algemeenbekend dat voetbalsupporterstegenwoordig worden behandeldals een stel criminelen,maar als je de straffen van de KNVBbekijkt heb je hier ook echte bewijzenvoor. Brandstichtingrnet geringe gevaarzetting:12 maandenstadionverbod en een boetevan minimaal€ 450. Als je in de boetebasevan het OM kijkt, zie je dat voor 'buiten vuurtje stoken' een boete staat vah € 46 ! 'Afstekenvan een vuurwerkbom' kost je een stadionverbod ian 24 maandenen wederom een boete van minimaal € 450, volgensde boetebasevan het OM kost het 'buiten toegestane tíjden afstekenvan vuun/erk' je maar€ 52....En zo zijn er nog wel meer voorbeeldente noemen! SOVSstaat voor'SamenwerkendeOrganisatiesVoetbal Supporters',de website zit lekker simpel in elkaar,en als je in het menu op 'competitie'drukt, vind je als snel het onderwerp 'stadionverbodenbeleid'.


Stadionverboden

Site reviews

Er is een uitgebreidmenu te vinden met alle informatieomtrent Het menu bevat onder andere: KNVBrichtlijnen, stadionverboden. en een standaard bezwaarprocedureen standaardvoorwaarden bezwaarschrift. Die KNVBrichtlijnenkomen misschienals mosterdna de maaltijd als je net je SV binnen hebt gekregen,maar toch is het interessant om naar te kijken. In deze richtlijnenvind je namelijk ook de straffen en boetes die bij een overtredingworden gegeven.Hier zie je iets wat op z'n minst opvallente noemenis. Als je deze naast de 'normale' straffen van justitie legt blijkt dat deze buiten propofties zijn! Het is algemeenbekend dat voetbalsupporterstegenwoordig worden behandeldals een stel criminelen,maar als je de straffen van de KNVBbekijkt heb je hier ook echte bewijzenvoor. Brandstichtingmet geringe gevaarzetting:12 maandenstadionverbod en een boete van minimaal€ 450. Als je in de boetebasevan het OM kijkt, zie je dat voor 'buiten vuuftje stoken' een boete staat van € 46 | 'Afstekenvan een vuurwerkbom' kost je een stadionverbod van 24 maanden en wederom een boete van minimaal€ 450, volgens de boetebasevan het OM kost het 'buiten toegestane tijden afstekenvan vuurwerk' je maar € 52....En zo zijn er nog wel meer voorbeeldente noemen!

Stadionverboden

Site reviews

of wat je moet doen als je een stadionverbodhebt gehad. (Let op! Ook deze gegevenskunnen gedateerdzijn, zo bleek mij bij navraag.Hebje een SV,wil je meer weten of heb je hulp nodig neem dan contact op met de supporterscoórdinatoren van RijnSide, of kijk verderopin dit fanzine!) Ik hoop dat de lezersvan 'De Aftrap' wat kunnen met deze informatie, niet dat ik iedereeneen SV toewens,maar als je naar de lijn kijkt die vorig seizoendoor de politieis ingezetkun je het ergste vrezen. Zij die naar de lijn van eind vorig seizoenkijken, en die dus het ergste vrezen, groeten u.

ÈtdÊffi. qffiSÊ

Het lijkt er een beetje op dat de voetbalsupporterniet meer tot de reguliere maatschappijbehoort, maar een compleetaparte status heeft in Nederland.Dit verschijnsel,die ongelijkheidkennenwe allemaalnog uit een recentverleden(Zuid-Afrika,de 'apartheid') Is het niet en ik dacht toch dat dat verbodenwas in Nederland?l?l zo dat er zelfs een Wet van Gelijke behandelingvan kracht was? Een zeker LPFministermaakt het nog bonter,die wil 'Hooligans' opbossena lá WO2...."we stoppenze gewoonin kampen!". Lachwekkend, of zo triest dat je er wel om kan huilen? Maar om terug te komen op het onderwerp.De zoektochtnaar informatieeindigtdus bij de websitevan de SOVS.Hier vind je zo goed als alle informatiedie je nodig hebt als je je wilt oriënteren op het gebiedvan stadionverboden,

24

25


tuppofie$proiectnieutrt

Supportersproject nieuws

De meestenvan jullie kennenongetwijfelddie gastenin die blauwe jasjes, de supportersbegeleiders van Rijn-Side.Het begeleidenis een belangrijke,zoniet de belangrijkstetaak van het suppoftersproject. Maar het project doet meer! Mochtensupporters(privé-)problemen hebbenen hierbij hulp nodig hebbenkunnenze altíjd een beroepop ons doen. We zullen proberen deze persoon met z'n probleem(van stadionverbodtot drugsgebruik)te helpenen indiennodig,en als de persoonzelf wil, doorverwijzennaar de (jeugd) hulpverlening. Ook het fanzinedat je nu aan het lezen bent is in samenwerking met het supportersprojecttot stand gekomen. Maar daarnaastis het project begonnenmet het organiserenvan (sociaalpreventieve)aktiviteiten gericht op (de jongere) supporters. Ik heb met de redactieafgesprokenom in ieder fanzinenr. verslagte doen van de laatsteontwikkelingenop het aktiviteitengebied. Spandoekenwedstrijdseizoen 2OO2-20O3 De eerste aktiviteit, waar we in de meeste buurtcentraook daadwerkelijk mee zijn begonnen,is een SPANDOEKENWEDSTRIJD. In de eerste bijeenkomstmoeten ze tot een ontwerp komen. Dit ontwerp wordt voor de tweede bijeenkomstop een sheet geprint waardoor met behulp van een overheadprojectorde afbeelding zichtbaarwordt op de muur. Hier wordt een laken strak voorgeplakt en kan men de afbeeldingperfect overtrekkenop het laken. Vervolgenskan men een begin maken met het afuerven.In de latste bijeenkomstmoet het spandoekafgemaaktworden. Er wordt vervolgens1 spandoekuitgekozendat gaat meedingennaar -Het mooiste spandoek2OO2-2O03. Alle deelnemerskríjgen voor hun deelnameeen rondleidingdoor Gelredomeen mogeneen thuiswedstrijd van Vitessebezoekenwaar ze hun spandoekmogen o p h a nge n .

26

Computerspelcompetitie FIFA 2OO2 (tot 16 jr.) Een volgendeaansprekendeaktiviteit voor jongeren is het spelen van computerspelletjes. Een onderlingevoorcompetitiezal plaats vinden in de diverse centra. De winnaarshiervanzullentegen elkaar gaan spelenin een nog nader aan te wijzen locatie. De 'beloning'voor de deelnemersis dezelfdeals bij spandoeken maken. (rondleidingGelredomeen wedstr'rjdbezoek) Het zal na de winterstopvan start gaan. Darttoernooi (vanaf 18 jaar) Er zijn inmiddelsal met meerderekroegen afsprakengemaakt om gezamenlijkmet het supportersprojectdarttoernooiente organiseren voor supportersvanaf 18 jaar. In het Fanzineals ook op nog te verschijnenposterszal worden bekend gemaakt waar en wanneer in welke kroeg het toernooi plaatsvind. Zaalvoetbal we hebbeneen aardig team met ons project en voetballenin de verschillendesporthallenin Arnhem tegen groepjessupporters.Dit kan doordat wij andere teams hiervoor uitnodigen,maar we voetballenook op uitnodigingvan andereteams. Vitesse song writerscontest De sfeer in ons stadion is goed maar kan en moet nog beter. Een belangrijkmiddelom dat te bewerkstelligen zijn de liederendie (nu nog voornamelijkdoor De Zuid) vanaf de tribune worden gezongen. MaArtegenwoordigklinken bij iedere club (misschienop Feyenoord:na) dezelfdeliederendie weinigorgineelzijn. Het supportersprojectwil al die suppoftersdie het in zich hebben om een goed en vooralorigineellied te schrijvenaansporendit vooral te gaan doen. vooral als je zo goed bent dat je iets van een canon (Noord tegenover Zuid) kunt maken laat dan wat van je horen.


Supportersproject nieuws Het is eventueelzelfs mogelijk je tekst anoniem in te leverenals je dat over de drempel heen helpt. Zo gauw we in het bezit zíjn van ongeveer8 origineleliederenzullen we dit gaan uitbrengenop een CD. Dit zijn een aantal van de aktiviteiten die het supportersproject aanbiedaan de (toekomstige)Vitessesupporters. Ik zal in ieder fanzine nummer de laatste aktiviteiten en/of ontwikkelingenrondom het supportersprojectbeschrijvenom jullie op de hoogtete houden. Mochtenjullie zelf ideeenof op- of aanmerkingenhebbenover de aktiviteiten laat dat dan aub. weten. We willen nl. ook graag supporters ondersteunendie zelf met ideeen of aktiviteítenkomen. De E-mailwerkt het snelsten mijn inziensook het meest prettig!!! Een iéder die reageert krijgt van mij een reactieterug. Voor al je op- of aanmerkingenkun je terecht bij M ein d e dva n d er S luis Zijpendaalseweg 57 6814 CD Arnhem tel. 026 - 370 50 36 fax. 026 - 37O 50 38 E-mail : supportersproject.vitesse@voetbal.nl Met vriendelijkegroet Meindert.

Spgefohte$erlrrtanlob De politieis je bestevriend. Dezesloganwerd een aantaljaren terug nog door de politie gehanteerd. Dat dit voor een aantalsupportersniet meer geldt komt door een aantal recentegebeurtenissendie zich hebbenafgespeeld.Één van die gebeurtenissenbetreft onze supporter C. Na afloop van de thuíswedstrijdtegen Ajax was het enige tijd onrustig op het buitenterrein van Gelredome.Er volgdedrie aanhoudingen.C. was een van hen. Hij bevond zich in een groep die " kankerjodenI' scanderden. C. ontkendeten stelligstedat hij dit geroepenzou hebben. De politiemaaldedaar evenwelniet om, want deze diendershadden hem sch'rjnbaaral een tijdje in het vizier.C. werd gesommeerd, zo luidt zijn verhaal,door te lopen.Kennelijkniet snel genoeg en zodoendewerd hij gekneveldafgevoerd.Dit voorvalletjezal hem waarschijnlijkop een stadionverbodkomen te staan van een half jaar. Terechtof onterecht,dit soort dingen gebeurennu eenmaal. Twee weken later speeldeVitesse op een Vrijdagnamiddageen oefenwedstrijdtegen Haarlemop het veld van ArnhemseBoys. Na afloop daarvan liep supporterC. naar de parkeerplaatsen raakte in gesprek met een aantal Vitesse-supporsters en deed tegen hen het relaasvan de gebeurtenisomtrent zijn arrestatie.Terwijl hij zijn verhaal aflegde gebruikte hij op een gegevenmoment het woord "klerelijer",deze uitspraakwerd gehoorddoor twee (fiets) surveillerende agentendie zich in hun buurt ophielden.Eén van hen dacht dat deze bejegeningvoor hem bestemdwas en ging daarna finaal over de rode. " Pasop, anders verbouwik even je gezicht"waren zijn woordenrichtingC, Enkele omstandersdie getuigewaren van dit alles gingenverhaalhalen wezen hem terecht op deze uitspraken.Er volgde een pittige discussie,maar de agent was niet voor rede vatbaar.Gelukkigwas dat C. zich niet verleidentot uitingen.aanhet adresvan deze agent, waar hij duidelijkop uit was. Eén van de vrouwelijkesupportersheeft naar aanleidingvan dit voorvalde politiegebeld.De betrokkenagent zou op zijn gedrag aangesprokenworden. Een andere gebeurtenisdie zich heeft voortgedaanwas afgelopen seizoentijdensde winterstopin en tegen Emmen.Zo'n veertig Vitesse-fans waren hun club achternagereisd.

29


Opgefokte Hermandad Één daarvanwilde een flesje bier de tribune mee op nemen. Dit die totaal tegen de zin in van een Arnhemsebegeleidingsagent onnodig de supporter een stoot in zijn gezicht gaf, in plaats daarvan hem er op te wijzen dat dit niet mogelijkwas. wordt Als je de smoor in hebt dat je op je vrije zaterdagmiddag ingezet voor een dergelijke klus, moet je dat niet op de verkeerde mensenafreageren.Agentenzijn ook mensenen natuurlijkmaken ook zij fouten. Maar zij dienenwel hun grenzente kennenen mogen die nooit overschrijden.Als je door de overheidonheus wordt bejegend,is het je burgerplichtdaaroverje beklagte doen. Immers de overheid is er voor de burgers- ook voor de supporters - en niet andersom.

30

miin ewgteuitloebttciib De eerste keer dat ik mee ben gegaannaar een uitwedstrijd,was direkt een wedstrijd die mij gevormd heeft als Vitesse-supporter. Het ging namelijkom een uitwedstrijdnaar Nep uit Schijtmegen. Het zal eind jaren '70 beginjaren '80 geweestzijn, preciesweet ik het niet mee1 mijn herinneringenuit mijn jeugd zijn erg wazig(alcohol doet meer met je dan je lief is) , 's Middagsmocht ik met de grote jongensvan toen, en dan bedoel ik dus niet qua afmeting,met de auto mee naar het dorpje over de Waal. In die tijd kon je de auto nog gewoonbij de G#ffert parkeren(!). Van de wedstrijdkan ik me niets meer herinnerenen de uitslagis me ook ontgaan,maar wat me altijd is bijgeblevenzijn de gebeurtenissenrondom deze wedstrijd. Het merendeelvan de Spykerside" was deze dag overigensmet de trein naar Schijtmegenafgereisd. Na de wedstrijd was het in deze tijd nog heel gebruikelijken gewoondat je de mogelijkheidhad om naar het stationterug te lopen.Helaasis dit nu niet meer het geval want dat het er wat mÍndergezelligaan toe ging als bij hun jaarlijksterugkerende stadsfeest" de 4-daagse"zal een ieder wel begrijpen. Nadatwe het stadionverlatenhaddengingen we op weg voor onze voettocht en site-seeing in het toen nog ongeschonden dorpje aan de Waal. Achter onze groep reed een verdacht aantal busjes op enige afstand met oGsmee. Zouden dit de reclamecaravanen bezemwagen wezen? Nee dit zou niet mogelijkkunnenzijn aangezienhet tempo waarin we wandeldentoch vrij hoog lag. Het bleek nadat we onze ogen goed haddengeopendom een aantal busjesvan de mobieleeenheid te gaan, We beslotenom ons maar eens in een aantal groepjes te gaan opsplitsenen het tempo iets te verhogen.Dit lukte aardigen nadat wij als groep het centrum bereikten,was er van onze pottenkijkersniet veel meer te zien. Bij de eerste winkel die wij tegenkwamenwerd dan ook al snel de dikheidvan de etalageruit getest. Dat dit óiet super was bleek al snel want overal klonk inmiddelshet geluidvan brekendglas


eerste uitwedstrijd achterons Met een flink spoorvan geslooptewinkeletalageruiten werdenwij opgeschriktdoor het geluidvan huilendesirenes.Dat dit onze achtervolgendepolitievriendenwel eens zouden kunnen zijn kun je natuurlijkwel nagaan. Opeenskwamener van alle kanten rennendemobieleeenheden achter ons aan en werd de wandeltochtveranderdin een marathon. Dat wij over een betere conditÍebleken te beschikkenis geen wonder,want wie wil er nu een lange lat over zijn rug hebben. Daaromin de rustpauzedie ze ons gundennog maar een paar is het beter om de vuile was auto's op zijn kop gegooid.Tenslotte bedoelik de nepvaantjesdie deze brave buitente hangen.Hiermee burgers van dit dorpje trots in hun auto hadden laten hangen. Wat me ook nog is bijgeblevenvan dit leukedagje uit is dat een persoondie nu inmiddelsdeel uitmaaktvan Rijn-side,een loslopende politiehondaan zijn broek had hangen.Nadatdit geschiedde besloot deze coolejongen zijn broek maar uit te trekken. Dit gelukteondankshet happenvan deze wel heel hongerigeMaftin Gausaanhanger.Nadatde hond nog steedsde kwaliteitaan het testen was van de in die tijd nog niet zo sterke jeansbroek,kon de sexy en luchtiggekledesupporterzijn weg vervolgen.Nadatwe op onze weg naar het station nog een korte maar hevige confrontatie hadden met enkele neppers in een leuke achterbuurt(stikt het overigensvan in dit dorp) beslotenwe - nadat dit ook weer verstoord werd door hard optredendepolitie-eenheden- tijd werd om eens af te reizen naar ons welbekendestadje schitterendgelegen aan de Rijn.Jammeralleenvoor ons dat wij vergetenwaren dat wij per auto waren afgereisd.Er restte ons op dit moment niets anders dan per trein terug te reizen naar Arnhem. Dat ons dit dankzij het flinke optredenvan de ME die ons nog even uit kwamen zwaaienop wat blauwe plekken kwam te staan, moestenwij dit keer op de koop toe nemen.. Tenslottespraken we weer van een leuk dagje uit en was Vitesse voor het eerst een deel van m'n leven. MD.

Êe rrFlrrp

32

Suih[o0[ 9upporteutcof ê &e$apiUon In samenwerkingmet SupportersprojectVitesse Organiserenop 22 november 2OO2 het eerste

lite3te bacttoernooi Inschrijving:Le Papillontot 22 november19:45 Inschrijfgeld:? 5,= Aantalborden: 8 lste Prijs: 50o/ovêfl totale inleg Maximaalaantaldeelnemers32 Supporter B. ziet Abraham. SupporterB. weet inmiddelsook waar abrahamde mosterdvandaan haalt. Voorafgaandaan de wedstrijd kwam hi uld in het thuísshirtvan Vitessein het bekendesupporterscafé.Het thuisshirt had hij cadeaugekregen van enkelefamilieleden.Achterophet mooie geel/zwartetricot sierde de naam van "opa" met daaronderhet magischegetal van 50. Ook werd hij verrast door zijn medesupporters'die hem hartelijk toezongenop de deun van'eenvoor ieder welbekendverjaardagslied.Daarnaliet onze rellen-opazich niet kennen en deponeerde50 € in de pot. Dat er hiernaarnog meer getoasten geprost werd hoevenwij niet uit te leggen. Wij van redaktie "de Aftrap" willen hierbij van de gelegenheidnog gebruikmaken om opa B. alsnog van harte te feliciterenmet deze mooie bereiktejonge leeftijd en dat er nog vele jaren zullen vol-

33


euppotret ae\tetle Sattoo

Supporters,klantenof bijzaak.......

Naam: Peet Woonplaats: Arnhem Leeftijd: 29 Hoelang al supporter van Vitesse: ongeveereen jaar of 20 Wanneer heb je de tatoeage faten zetten: 4 jaar geleden En bij wie: bij een vriend Waarom heb je een tatoeage van Vitesse: omdat Vitesseals een rode draad door mijn leven loopt. Hoeveel heb je eryoor betaald: niks, was een vriendendienst. Waar stond je in stadion Monnikenhuize en waar in DD, en Gelredome:Zuid Gelredome: Monnikenhuize: VerschiltussenMonnikenhuize was en Gelredome:Monnikenhuize veel sfeervollerdan het Gelredome.Op monnikenhuize zat je dichter bij de uitsupporters.Gelredomeheeft bovendienook niet die goedeoude hekjesdie monnikenhuize wel had. Moet er een supporterscafe komen: uiteraard Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt bij Vitesse: Dat was een jaar of 4,5 terug uĂ­t bij RodaJC. Een groep Rodasupporters zat ons de hele wedstrijd uit te dagen en heftig te gebaren dat ze ons wel ff na de wedstrijd zouden gaan pakken. Na de wedstrijd wilde de politieons naar de auto's brengenom Kerkradete verlaten, I.p.v. dat we lekker mee liepengingenwe lekker los op die gasten van Roda met een mannetje of 25 a 30 en hebben we ze wild door de straten rondom het stadiongejaagd. als aangeschoten Het mooie was dat we daar lekker hebbenhuisgehouden en nog politie-escofte verlaten. kregen ook om de stad te een Wat vond je minder in je periode van suppolter zijn: Al het mediagezeikrondom de financielesituatievan Vitesse.Juist over Vitesse is er een hoop ophef gemaakt terw'rjlandere clubs zoals Nac, Sparta in dezelfdefinancielesituatiezaten.Uiteraardwerd hier niet over gerept. Hekel aan: Nec,Ajax, AE Wil je nog iets kwijt: Het wordt echt tijd voor een grote hoofdsponsor. 9e o it . e [

lJteniĂ?Sron Aomooo eenSuppottet

34

Suppoftersbetekenenin deze bangedagen niet al te veel in de "Vitesse-Familie". Het bestuurroept van alles maar dingen nakomen ho maar,de prijzenvoor de verplichtebuscombireizen de pan uit..... Utrecht-uit26,06 Euro,was dat 2 jaar geledenniet nog 3 7 , 5 Og u ld e n! ? ! ? ! R o n d u i ts c h a n d a l i g . . . N . . e e md a n d e a a n v a n g stijdstippendie de club soms uit de hoge hoed tovert, Rapid Boekarestthuis word doodleukop dinsdagom 18.00 uur gespeeld. Het helejaar zit je naar je club te kijken en te hopendat ze Europeesvoetbalhalenen dan kan je niet eens gaan kijken bij (waarschijnlijk) de laatsteeuropesethuiswedstr'rjd in jaren. Feyenoordthuis word zonder blikken of blozenverplaatst naar zaterdagmiddag op 16.30, pas nadat de supportersvereniging (zowaar) en de SOVSer met verbazingop gereageerdhadden heeft vitessedan toch maar beslotenom de belangenvan 25.000 vitessesupportersboven de belangenvan 300 Feyenoorderste verkiezen.Het mag bijna een wondergenoemdworden. Dan word er een bericht verspreiddat Vitessegratis kaarten geeft aan de mensendie naar Boekarestafreizen....Op zich een aardig initiatief maar wel een beetje laat, je hebt er ook zo weinigaan als supporter die overalis maar die gewoonweg geen geld heeft om naar Boekarestte gaan. Nogmaalsleukeactie maar je bereikter lang niet alle trouwe suppofters mee. Als je als vitessesupporter naar de Klantenservicebelt voor informatieover je seizoenskaartdan word je uiteraardheel vriendelijk begroet totdat je het zegt dat je vanwegeeen stadionverbodnog niet in de gelegenheidbent geweester 1te bestellenen dat bij deze te willen doen. Je hoort meteenaan de anderekant dat de o zo vriendelijkehelpdesk mevrouwjouw in 1 keer niet meer zo lief vind want ja als je een stadionverbodhebt gehad dan moet je wel een halve crimineelzijn natuurlijk. De vrouw in kwestie werd heel kort af en gaf me het g e v o e ln ie t m e e r w e l k o mt e z i j n b U M I J N ! ! lc l u b .T e r w i j lz e i n slechtetijden, suppor:ters zoalsik nog hard nodig zullenhebben!! al met al irritantedingenwaar je jammer genoegniks aan kan doen behalveer een columnover schrijven,dus bij deze!!

35


Verkooppunten en Tijden

Gie!cnmet "Hij is een nare man, hij is een nare man!". Dezeregelwas onlangs meerdere keren te horen in stadion de Kuip te Doetinchem bij de wedstrijd Feyenoord- De graafschapEen initiatief van de supporters-verenigingvan Feyenoordom zodoendeaandachtte vragen voor de steeds erger wordendespreekkorenin stadions.Je kunt er van vinden wat je wil, maar ik vind het een prima initiatief. We moeten niet te lief gaan worden natuurlijk, het is immers ook een soort van psychologischeoorlogsvoeringtegen de scheidsrechter of tegenstander,maar een beetje minder mag best. Enigetijd geledenalweer,sprak ik met een Vitesse-supporterdie vertelde dat elke keer als het woord "kanker"overde tribune schalde bij hem de rillingenover de rug liepen.Een paarjaar daarvoor was zijn moeder aan deze vreselijkeziekte overledenen hoewel hij zelf ook geen lieverdjeis, zou hij dat zelfs zijn ergste (voetbal-) vijandenniet toewensen. Sindsdat gesprekkrijg ik steedseen heel raar gevoel als "het woord" weer eens geroepenwordt door vele honderdensupporterstegelijk. Ik vraag me dan toch af, of geen van deze supporterseen familielid,vriend, vriendin of kennis heeft die ook aan deze ziekte lÍjdt of geledenheeft. Dan laat je dat toch wel uit je hoofd! MinisterNawijn van Integratie kondigde onlangs aan dat er een zero tolerancebeleid gevoerd gaat worden en racistischeuitlatingen.Ben erg benieuwd tegen discriminerende gaan hoe hij dat wil doen. Wat valt er wel onder en wat niet? Gebeurt het alleen als grote groepentegelijk iets roepen of ook individuen?Wie wordt er gestraft, de supporter of de club? In het laatste geval worden een aantal clubs snel arm (bijvoorbeeldAjax). Ik vind ook niet dat het daarom moet gaan en juist daaromvind ik de actie van de Feyenoordsupporterszo goed bedoeld: het moet van de supporterszelf komen, die moeten erovergaan nadenken wat ze nu eigenlijkroepen,alleendan kun je een omslagvoor elkaar krijgen.En confronteerje supportersdan inderdaadmaar met een foto van een kankerpatiëntjein het shirt van jouw club. Als dat werkt, prima! Het zal duidelijkzijn wat ik hier bedoelduidelijk te maken. Laten we vooral met z'n allen erg kritisch blijven op de scheidsrechteren vooral op spelersvan de tegenstander,maar laat alle enge ziektes voortaan achterwege.De actie van de supporters uit de Maasstadverdient onze steun. " En s t eekd ie vl ag , maar in je bips......!"

H a nn e s

36

Omdat veel supportershelaasde eerste uitgavegemist hebbenvolgen hier de verkoopplaatsenen de tijdstippen waarop verkocht zal worden voor de 3e uitgave. Het 3e fanzineverschijntop woensdag18 decemberbij de wedstrijd Vitesse- De Graafschap.(Mocht deze wedstrijd verplaatstworden naar een anderedatum, dan verhuistde verkoopvan het fanzine me e ! ) De verkoopplaatsenzijn : Café Le Papillon,Stationsplein,omgeving (bij voetganKorenmarkt,omgevingJanspleinen Batavierenweg gersoversteekplaats naar Gelredome).Vanaf L7.00 uur zal er verkocht gaan worden. Het fanzineverschijntin een oplagevan 400 stuks, dus zorg dat je er op tijd bij bent!!

Wij drukken echt alles en zijn de meest sportief geprijsde drukker voor al uw familie drukwerk zoals, ., geboortekaartjes, huwelijkskaarten en kerst en nieuwjaarskaarten. Kom gerusteenslangs en neem een kijkje in onze boeken.Ook uw eigen ontwerp kunnen wij drukken. Ons adres:Simon Stevinweg38 - 6827 BT ArnhemteI.0263512012.Wij zijn geopendvan maandagtlm vrijdag van 10.00- 17.00uur.


tilsilh r g g 6 5 ,pr

Bob

mijn

ziln ??


Jaargang 1 - Uitgave 2  

De 2e uitgave

Advertisement