Page 1

ØL FRA DE 5 GAARDE


ØL FRA DE 5 GAARDE DID R I K LU X U S B RYG Kor n et f ra D e 5 G a a rd e e r m a l tet, s å d e n natu rl i ge s m a g t ræ n ge r i ge n n e m i d e n n e kraf t f u l d e l u x u s b r yg . S m a g s m æ s s i g t h a r øllet en harmonisk balance mellem sødme og st y rke . D I D R I K e r n av n g i vet e f t e r O t to D i d r i k Scha c k , t i d l i ge re e j e r a f S ch a c ke n b o rg . DID RIK luk susbr yg fra De 5 Gaard e 7,5% alk . v ol.

ORL A P I L S N E R Den n e k l a s s i s ke , u n d e rgæ re d e p i l s n e rø l er pr imær t br ygget på pilsner malt fra De 5 Gaarde. Den fremst år lys og gylden, med en b e h a ge l i g a f r u n d et s m a g . O R L A e r n a v n g i vet e f t e r O rl a H a n s e n , s o m ge n n e m 4 0 å r va r e n l e ge n d a r i s k insp e k t ø r p å h e r re gå rd e n G yl l i n g n æ s . ORL A pilsner fra De 5 Gaarde 4,6% alk . v ol.

JULI A N E S P E C I A L B RYG D e n n e b r yg e r fo r f r i s ke n d e o g r i g p å smag, br ygget med omhu af nænsomt maltet byg m a l t f ra e g n e m a rke r t i l s a t h u m l e og s m a g t t i l m e d b ræ n d t s u k ke r. J U L I A N E e r n av n g i vet e f t e r Fre d e r i k ke Juliane født komtesse Holstein-Ledreborg, g i f t i 17 7 7 m e d Fre d e r i k C a rl K ra g - J u e l Vind - Fr ij s . JULIANE specialbr yg fra De 5 Gaarde 4,9 % alk . v ol.


SÆSONBRYG FRA DE 5 GAARDE HANNIBAL PÅSKEBRYG I d e n n e f l ot te g yl d n e p å s ke b r yg t ræ d e r k va l i tete n a f ko r n et t y d e l i g t i k a ra k te r. Balancen mellem pilsner malt og den mørke re m ü n c h n e r m a l t g i ve r e n s m a g f u l d p å s ke b r yg , u d e n a t d e n v i rke r fo r s ø d eller bitter. HANNIBAL er navngivet ef ter Rigssk atme ster Hannibal Seheste d , d e r i 16 6 4 erhver vede sig Wede l l s b o rg . HANNIBAL påsk ebr yg fra De 5 Gaarde 6,0% alk . v ol.

FALLE HØS TBRYG Ko r n et t ræ d e r i t y d e l i g k a ra k t e r i d e n n e k ra f t i ge h ø s t b r yg . B a l a n c e n m e l l e m brændt sukker, pilsn e r m a l t o g d e n m ø rkere münchner malt g i ve r e n g o d s m a g soplevelse. FA L L E e r n a v n g i v e t e f t e r i n s p e k t ø r F a l l e Vo g t , s o m v a r g o d s i n s p e k t ø r p å S c h a c k e n b o r g f r a 18 8 4 -19 0 2 . FALLE høs tbr yg fra De 5 Gaarde 6,0% alk . v ol.

JULIUS JULEBRYG Kornet fra De 5 Gaarde er nænsomt maltet, så den naturlige sma g t ræ d e r i k a ra k te r. Balancen mellem pils n e r m a l t o g m ü n ch nermalt skaber harmoni mellem sødme og styrke, uden at være fo r s ø d e l l e r b i t te r. J U L I U S e r n a v n g i ve t e f t e r L e n s g r e ve Julius Wedell af Wed e l l s b o rg . JULIUS julebr yg fra De 5 Gaarde 6,0% alk . v ol.


Dæk frokostbordet op med produkter fra De 5 Gaarde

DE 5 G A A R DE F R A JOR D T I L B OR D M E D M A S S E R A F S M AG S a mt l ige p r o du k t e r d e r b æ r e r n a v n e t D e 5 G a a rd e , e r h ø j t fo r æ d l e d e l a n d b r u g s p r o d u k t e r, d e r t i l g o d e s e r for br u ge r n e s e f t e r s p ør g s e l e f t e r k v a l i t e t o g s m a g s op l e ve l s e . P ro du k t ion e n fore g å r e f t e r s u nd e og e n k l e pr i nc ipp e r, m e d s t or re s p e k t for e t i k o g m or a l . Ha r d u l y s t t i l m e r e h i s t o r i e o g g o d e o p s k r i f t e r , s å s e b o g e n o m D e 5 G a a r d e p å w w w . d e5g a a r d e . d k

De 5 Gaarde ølbrochure  

Øl fra De 5 Gaarde