Page 1

 

Verslag Wijkschouw  2014   Harderwijk  -­‐  Drielanden   27  mei  2014  


Verslag Wijkschouw  Drielanden       27  mei  2014  heeft  de  jaarlijkse  Wijkschouw  plaatsgevonden.  Samen  met  vertegenwoordigers  van   gemeente,  Uwoon,  onze  wijkagent,    de  wijkvereniging  Drielanden  en  3  wijkbewoners  zijn  we  weer  de  wijk   in  gegaan  om  aangedragen  punten  ter  plaatse  te  kunnen  aanschouwen.     Om  13.30  waren  allen  aanwezig  in  de  Serrezaal  van  Grandcafé  Alleman  aan  het  Triasplein.   Aanwezig  waren:   Wijkvereniging  Drielanden:   Roy  Abels  (voorzitter)           Aggo  in  ’t  Veld  (penningmeester)           Ronald  van  der  Wal  (secretaris)   Gemeente:       Marcel  van  den  Ende  (Wijkmanager)           Jeroen  Assen  (wijkbeheerder)           Monique  ter  Apel   Uwoon:         Bert  Smits   Wijkagent:       Miranda  Nibourg   Wijkbewoners:       Dhr.  Vervoorn           Dhr.  de  Jong           Mevr.  Gerritse   ZorgDat:       Theo  Niehof               Na  een  kort  welkom,  een  korte  inleiding  en  een  toelichting  op  de  aangedragen  punten  voor  de  wijkschouw   zijn  we  met  z’n  allen  op  de  fiets  gestapt  en  de  wijk  ingereden.   Het  overgrote  deel  van  de  aangedragen  knelpunten  zijn  door  bewoners  via  mail  ingediend  bij  de   wijkvereniging.   Niet  alle  aangemelde  punten  zijn  meegenomen  voor  behandeling  tijdens  de  wijkschouw.  Wijkbewoners   waarvan  we  de  punten  op  voorhand  niet  bij  de  wijkschouw  in  behandeling  zouden  nemen,  zijn   daaromtrent  via  mail  geïnformeerd.       De  volgende  punten  zijn  meegenomen  en  tijdens  de  wijkschouw  ter  plaatse  bekeken.  De  geplande  actie   staat  er  onder  in  blauw  aangegeven.     1. Parkeren  van  auto’s  op  de  zogenaamde  “Rabatstroken”  in  de  diverse  straten  (vooral  Harderhout)   o Straten  met  z.g.  rabatstroken  zijn  straten  die  bestemd  zijn  voor  gezamenlijk  gebruik.   D.w.z.  dat  deze  zowel  door  voetgangers  als  bestuurders  gebruikt  mogen  worden.  Het   probleem  wordt  evenwel  erkend  en  zal  v.w.b.  de  Dassenbergerhout  worden   meegenomen  bij  de  ontwikkeling  van  het  terrein  Braamburgerhout  (afgebrande   voormalige  boerderij).   2. De  ingang  van  de  Triangel  gelegen  langs  het  fietspad  Waterplaspad.  Hier  wordt  het  fietspad   tijdens  het  ingaan-­‐  en  uitgaan  van  de  school  steevast  deels  geblokkeerd  door  wachtende  ouders   c.q.  verzorgers  met  fietsen  en/of  z.g.  bakfietsen.   o De  wijkagent  en  Voorzitter  wijkvereniging  gaan  contact  opnemen  met  de  schoolleiding   om  in  gezamenlijk  overleg  tot  een  oplossing  te  komen.  Het  sluiten  van  het  hek  gelegen   naast  het  fietspad  Waterplaspad  behoort  tot  de  opties.   o Discipline  bij  de  ouders  en  verzorgers  is  hierbij  eveneens  van  belang.  Op  het  schoolplein   is  ruimte  genoeg  om  op  de  kinderen  te  wachten.   3. Grasveld  bij  voormalige  locatie  C1000  (tussen  geluidwal  en  fitnesstoestellen.  Hier  zou  bezwaar   zijn  om  eenvoudige,  natuurlijke  (van  boomstammen)  doeltjes  te  plaatsen  zodat  het  braakliggende   terrein  tijdelijk  gebruikt  kan  worden  als  (extra)  trapveldje  in  de  wijk.  Met  name  ideaal  voor  de   jeugd  omgeving  Bachdreef/Chopindreef/Rapdreef/Chansondreef/Musicaldreef.   o Hier  is  geconstateerd  dat  de  afstand  tussen  appartementen  aan  de  parkeerplaats   Bachdreef  tot  de  geplande  locatie  op  het  grasveld  dermate  groot  is  dat  van  een  hoge  mate   van  overlast  geen  sprake  zal  zijn   o Bij  eventuele  uitvoering,  zal  vooraf  met  aanliggende  bewoners  worden  gecommuniceerd   d.t.v.  de  wijkvereniging.   o Bij  eventuele  uitvoering    zal  ook  bezien  worden  of  het  terrein  rondom  het  trapveld   verder  kan  worden  “aangekleed”  met  b.v.  eetbaar  groen  zoals  b.v.  fruitbomen  o.i.d.   4. Overlast  van  hondenpoep  in  diverse  kinderspeelplaatsjes.  


Hier rust  vooral  een  verantwoordelijkheid  bij  de  hondenbezitters.  Hondenbezitters  die   met  hun  hond  meegaan  naar  de  speeltuintjes  waar  de  eigen  kinderen  gaan  spelen  letten   vaak  te  weinig  op  hun  huisdier,  waardoor  niet  gezien  wordt  dat  deze    de  behoefte  in  de   speeltuin  doet.   o Mogelijk  zijn  niet  alle  hondenbezitters  op  de  hoogte  van  het  feit  dat  honden  in  de   speeltuintjes  niet  zijn  toegestaan   o Kinderen  die  de  hond  uitlaten  zijn  van  dat  laatste  vaak  helemaal  niet  op  de  hoogte  en   nemen  al  spelend  de  hond  mee  in  de  speeltuin.  Hier  ligt  een  taak  voor  ouder  of  verzorger   om  de  kinderen  te  vertellen  dat  de  hond  niet  in  het  speeltuintje  mag  worden  uitgelaten.   o De  wijkagent  zal  contact  zoeken  met  Stadstoezicht  en  een  frequentere  en  gerichtere   handhaving  afspreken.   Fietspad  Zwartepad  zou  zeer  regelmatig  op  onrechtmatige  wijze  worden  gebruikt  door   bromfietsers,  scooters  en  zelfs  motoren.  Daarbij  wordt  ook  nog  eens  geen  rekening  gehouden  met   de  fietsers  en  rijdt  men  veel  te  hard.   o Voorgestelde  drempels  in  het  fietspad  die  minder  last  voor  fietsers  veroorzaken  is  geen   optie.    Kinderbakjes  (aanhangwagentjes  en  fietsbakken)  hebben  daar  wel  degelijk  last   van  en  ook  voor  racefietsen  en  e-­‐bikes  die  een  aanzienlijke  snelheid  bereiken  leveren   drempels  in  een  fietspad  gevaarlijke  situaties  op.   o Hier  kan  alleen  maar  met  handhaving  worden  ingegrepen.  Er  zal  vaak  sprake  moeten  zijn   van  een  z.g.  heterdaad.   o Wanneer  men  constateert  dat  er  op  gezette  tijden  overtredingen  worden  gemaakt,   verzoekt  de  wijkagent  om  de  politie  hierover  te  informeren  zodat  op  deze  gezette  tijden   gericht  kan  worden  gesurveilleerd.     Rotonde  Groenezoomweg/Zuiderbreedte  (ingang  autoboulevard  en  andere  bedrijven   Drielanden)   o De  rotonde  ligt  buiten  de  bebouwde  kom.    Fietsers  hebben  ,  landelijk,  buiten  de   bebouwde  kom  geen  voorrang  op  rotondes.   o Ook  de  fietsbond  heeft  hier  al  eerder  een  advies  in  dezelfde  lijn  over  uitgebracht.   o Het  wijzigen  van  de  voorrang  op  deze  rotonde  buiten  de  bebouwde  kom  zou  op  haar   beurt  weer  verwarring  bij  de  automobilisten  opleveren  waardoor  ook  weer  gevaarlijke   situaties  ontstaan.   o De  fietser  behoort  niet  alleen  te  weten  dat  hij/zij  daar  geen  voorrang  heeft,  maar  wordt   ter  plaatse    door  diverse  signaleringen  op  en  naast  het  wegdek  herinnert  aan  het  feit  dat   hij  geen  voorrang  heeft.   o Bij  het  niet  vertrouwen  van  de  kinderen  zijn  er  een  tweetal  opties:   § Niet  alleen  naar  de  sportvelden  laten  fietsen  (zeker  niet  in  de  donkere  dagen)   § Gebruik  maken  van  de  Waterplassteeg  om  vervolgens  direct  onder  de  rotonde   Groenezoomweg/N303/Ceintuurbaan  naar  de  sportvelden  te  fietsen.   Binnenkort  is  er  zelfs  een  fietstunnel  onder  het  spoor  door  naar  de   Waterplassteeg.   § Een  alternatieve  en  relatief  veilige  route  richting  sportverenigingen  op  de   sportpark  de  Sypel  kan  vanuit  de  wijk  via  de  Westermeenweg  –  Weiburglaan  en   Wilhelminalaan  richting  sportvelden  en  zwembad.   Ragtimedreef  ter  hoogte  van  kruising  met  fietspad  Beboppad.  Hier  zouden  regulier  geparkeerde   auto’s  het  zicht  ontnemen  op  fietsers  op  het  Beboppad  en  de  Ragtimedreef  oversteken.  Daarnaast   wordt  aangegeven  dat  de  op  de  straat,  i.p.v.  in  de  directe  omgeving  beschikbare  parkeerplaatsen,     geparkeerde  auto’s  de  doorgang  in  twee  richtingen  op  de  Ragtimedreef  blokkeren.  Gevraagd   wordt  om  een  parkeerverbod  buiten  de  parkeerplaatsen  ter  hoogte  van  de  aangegeven  kruising.   o Er  zijn  tijdens  de  wijkschouw  geen  geparkeerde  auto’s  aangetroffen.   o Incidenten  worden  niet  opgelost  door  direct  overal  maar  direct  allerlei  verbodsborden  te   plaatsen  of  andere  maatregelen  te  nemen.  De  individuele  weggebruiker  kan  men  als   burger  aanspreken.  De  geparkeerde  auto’s  zijn  waarschijnlijk  eigendom-­‐  of  gasten  van   aanliggende  bewoners.  Elkaar  daarop  aanspreken  is  het  devies.   Parkeren  van  auto’s  met    wielen  op  de  stoep.  Belemmert  vrije  doorgang  voetgangers  .   o Niet  geconstateerd  en  zullen  ook  hier  naar  alle  waarschijnlijkheid  auto’s  van  bewoners     of  gasten  van  de  bewoners  betreffen.  Ook  hier  dient  men  elkaar  daar  op  aan  te  spreken   en  in  goed  overleg  tot  overeenstemming  te  komen.   o Er  worden  geen  bijzondere  maatregelen  genomen  en  ook  de  politie  ziet  geen  aanleiding   om  hier  extra  tegen  op  te  treden.   o

5.

6.

7.

8.


9.

Kruising Tonselsedreef  /  Waterplaspad  omgeving  basisschool  Triangel.  Vooral  hoge  struiken   ontnemen  het  uitzicht  voor  automobilisten  op  fietsers,  rijdend  op  de  Waterplaspad  en  de   Tonselsedreef  kruisend.   o Fietsers  hebben  hier  voorrang   o Automobilisten  wordt  hier  duidelijk  op  gewezen.  Indien  de  kruising  niet  overzichtelijk   genoeg  is  (om  wat  voor  reden  dan  ook)  dient  men  vaart  te  minderen  of  wellicht  zelfs  te   stoppen  om  zich  te  vergewissen  van  het  feit  dat    er  geen  fietsers  naderen   o De  aanwezige  begroeiing  ter  plaatse  was  op  het  moment  van  de  wijkschouw  laag  genoeg   en  vormde  geen  belemmering.   10. Laadt-­‐  en  losplaats  Aldi  en  C1000.    In  strijd  met  gemaakte  afspraken  en  aangegeven  laadt  en   lostijden  wordt  er  tegenwoordig  al  ruim  voor  de  aangegeven  toegestane  tijd  van  07.00  uur  door   leveranciers  gelost.  Ook  komt  het  voor  dat  de  leveranciers  pal  onder  de  balkons  van  het   appartementencomplex  met  draaiende  motor  staan  te  wachten  tot  het  tijdstip  van  07.00uur.   o Aangever  is  geadviseerd  om  een  gezamenlijke  bewonersbrief    op  te  stellen  en  te  richten   aan  de  winkeliers  en  CC  aan  de  gemeente.   o De  Wijkmanager    zal  uitzoeken  of  er  formele  afspraken  liggen  tussen  gemeente,   consortium,  bewoners  en  winkeliers(vereniging).  Nadere  informatie  aan   belanghebbenden  volgt.  

      Mede  namens  de  gemeente  Harderwijk  en  wijkagent  Drielanden,         Roy  Abels     Voorzitter  

Verslag wijkschouw drielanden  
Verslag wijkschouw drielanden  
Advertisement