Page 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza konkurs plastyczny „Namaluj Ciepło” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu naszego miasta. Do wygrania atrakcyjne nagrody: I. Laptop, II. Tablet, III. Tablet. Najlepsza praca ozdobi następny plan lekcji przygotowany przez MPEC Regulamin konkursu plastycznego "Namaluj ciepło" §1 Cele konkursu Celem konkursu plastycznego "Namaluj ciepło" jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei odpowiedzialnego myślenia o środowisku naturalnym. Konkurs ma również wpływać na rozwój kreatywności uczestników oraz popularyzację działań i technik plastycznych. §2 Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku z siedzibą przy ul. Płockiej 30/32 §3 Uczestnicy konkursu 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie zarówno z publicznych, jak i niepublicznych szkół podstawowych znajdujących się we Włocławku, 2. W konkursie nie mogą brać udział dzieci, których rodzice i opiekunowie prawni zatrudnieni są w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku. §4 Warunki uczestnictwa 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie do 30 listopada 2011 r. pracy konkursowej zgodnej z wymogami określonymi w § 5 niniejszego regulaminu. 2. Do pracy powinna zostać dołączona wypełniona i podpisana karta zgłoszenia pracy na konkurs, która jest dostępna na stronie internetowej organizatora www.mpec.com.pl . 3. Uczestnicy konkursu powinni zostać zgłoszeni za pośrednictwem szkoły. §5


Charakterystyka prac konkursowych 1. Prace złożone w ramach konkursu „Namaluj Ciepło” powinny być zgodne z tytułem konkursu i nawiązywać do tematyki ekologicznego ciepła systemowego oferowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku 2. Prace plastyczne powinny zostać wykonane za pomocą jednej z technik: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka. 3. Format wykonanej pracy - rozmiar maksymalny A3. 4. Organizator zastrzega, że nie będą brane pod uwagę prace wykonane przy zastosowaniu technik komputerowych, fotograficznych i poligraficznych. 5. W konkursie będą oceniane jedynie, tylko i wyłącznie prace wykonane przez jednego autora. 6. Do pracy plastycznej powinna być dołączona wypełniona i podpisana karta zgłoszenia pracy na konkurs, zawierająca podstawowe dane szkoły, imię i nazwisko ucznia - autora pracy oraz imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem ona powstała. 7. Praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz datą jego urodzenia wraz z podaniem nazwy szkoły, numerem klasy i numerem telefonu opiekuna. 8. Opiekunem uczestnika konkursu może być wyłącznie nauczyciel. §6 Komisja oceniająca i kryteria oceny prac 1. Organizator konkursu plastycznego „Namaluj ciepło” powoła Komisję oceniającą, która dokona oceny projektów nadesłanych w odpowiedzi na konkurs. Każda praca zostanie oceniona w oparciu o następujące kryteria oceny. - zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu; - pomysłowość pracy; - technika wykonania pracy; - estetyka pracy. 4. Za każde kryterium oceny praca konkursowa może otrzymać od 0 do maksymalnie 5 punktów. 5. Praca zgłoszona na konkurs może otrzymać maksymalnie 20 punktów. §7 Przebieg konkursu i wyłonienie laureatów 1.Uczestnik przekazuje w terminie do 30 listopada 2011 r. na adres organizatora konkursu pracę wraz z dołączoną kartą zgłoszeniową. 2. O zakwalifikowaniu pracy do udziału w konkursie decyduje data stempla pocztowego. 3. Po upływie terminu nadsyłania projektów konkursowych, Komisja oceniająca przystąpi do oceny nadesłanych prac. 4. Po zakończeniu oceny prac konkursowych Komisja oceniająca opublikuje listę z wynikami konkursu na stronie internetowej www.mpec.com.pl .


5. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, którego praca otrzymała największą liczbę punktów. Drugie i trzecie miejsce zostaje przyznane uczestnikom, których prace zdobyły odpowiednio drugą i trzecią liczbę punktów. 6. Wyniki zostaną opublikowane 1 grudnia 2011 r. na stronie internetowej www.mpec.com.pl §8 Nagrody Organizator przyznaje 3 nagrody dla autorów wyróżnionych prac konkursowych, które otrzymały największą liczbę punktów. Nagrodą za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w konkursie jest sprzęt komputerowy lub fotograficzny. §9 Postanowienia końcowe 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku Ul. Płocka 30/32 87-800 Włocławek 3. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej: www.mpec.com.pl. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 54 231 73 00 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych i promocyjnych (w prasie, telewizji, Internecie, katalogach i plakatach, wystawach, stronach WWW oraz we wszelkich innych wydawnictwach oraz mediach, a także materiałach wykonywanych na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku w formie drukowanej oraz elektronicznej. Włocławek, 31 sierpnia 2011 r. Zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym „Namaluj ciepło” ……………………………………………………………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………… Imię i nazwisko opiekuna zgłaszającego uczestnika konkursu ………………………………………………………………………………………………………… Nr telefonu, adres e-mail zgłaszającego ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Nazwa i adres szkoły


W imieniu uczestnika konkursu, jako jego opiekun, oświadczam, że: - akceptuję w całości postanowienia Regulaminu Konkursu Plastycznego „Namaluj Ciepło” organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku z siedzibą przy ul. Płockiej 30/32; - zgłaszam do konkursu pracę, która jest wykonana samodzielnie oraz nie była kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich; - przekazując pracę organizatorowi konkursu przenoszę majątkowe prawa autorskie twórcy utworu na wszystkich polach eksploatacji (to jest: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wcześniej wymieniony publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym), o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na rzecz organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy; - jestem świadoma/y możliwości opublikowania pracy w dowolnej formie przez organizatora lub osoby trzecie, którym organizator zleci taką publikację. - wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i jego przedstawiciela ustawowego dla potrzeb niezbędnych do prawidłowego przebiegu konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Włocławek, dnia………………………2011 r. miejscowość i data czytelny podpis opiekuna

Narysuj ciepło - regulamin  

Narysuj ciepło - regulamin

Narysuj ciepło - regulamin  

Narysuj ciepło - regulamin

Advertisement