Page 1

J O H N K L E S N E R

Offi ce 007 i faglige forløb 1


Indhold Office 2007 i faglige forløb Skrivning, læsning, regning og mundtlig fremstilling Brugerfladen

1 1 12

Word Layoutmuligheder i rapporten Procesorienteret skrivning Naturfaglig notation

17 18 19 24

PowerPoint Et billede siger mere end tusinde ord… Dynamiske sammenhænge med SmartArt Lydbøger Excel Mine omgivelser er bygget af… En læsekontrakt stimulerer og giver overblik Overblik over spørgeskemaundersøgelsen Matematiske modeller

29 30 32 34 39 40 42 44 46

John Klesner er lærer og pædagogisk it-vejleder på Søndervangskolen i Hammel. 
Office 2007 i faglige forløb Erfaring peger stærkt på, at implementering af informationsteknologien kan styrke de grundlæggende kompetencer som:

Skrivning, læsning, regning og mundtlig fremstilling It kan derfor også med fordel inddrages i undervisningen for at understøtte læringen i faglige læreprocesser. Det at kunne udnytte diverse it-faciliteter er en grundlæggende kompetence, som skal kunne håndteres for at integrere it og fagene. Heldigvis er Office 2007 blevet meget overskuelig med både en logisk og meget intuitiv brugerflade, så energien ikke skal bruges på at lede efter ønskede faciliteter eller bakse med unødige større eller mindre tekniske problemer. En del af den danske undervisningstradition bygger på, at eleverne skal kunne læse, forstå og udtrykke sig ved brug af trykt tekst. Men aktiviteter i elevens hverdag viser, at bogen er blevet suppleret med eller ligefrem erstattet af computer, tv, mobiltelefon etc. Børn og unges informationskilder er i vidt omfang baseret på grafik, fotos, film, musik, hy­pertekst, animationer, tekst og tale samt kombinationer af disse, og hver elev har helt sin egen tilgang. I skolen er det derfor nødvendigt, at eleverne lærer at læse, forstå og 

ud­trykke sig gennem alle disse udtryksformer. Udover at kunne afkode budskabet og forholde sig kritisk til det, skal eleverne også beherske de forskellige udtryksformer i rollen som producent, så de også udvikler sig til kompetente formidlere. Undervisningen skal styrke den formelle kompetence til at udtrykke sig gennem tidssvarende medier. Inddragelse af it kan i denne sammenhæng gøre en afgørende forskel, og som udgangspunkt rummer en standardprogrampakke med tekstbehandling, regneark og præsentationsprogram de grundlæggende værktøjer til at udvikle en kompetent producentrolle. Office 2007 kan håndtere de relevante udtryksformer med en enkel brugergrænseflade, således at det ikke er besværlig teknisk indsigt, men intuition, som gør det givtigt at udarbejde egne medieprodukter. Ud fra overvejelser om indhold, modtagerforhold og læringsstile kan elever og lærer i dialog med hinanden vælge de rigtige kombinationer af udtryksmidler. I Office 2007 kan der vælges blandt en bred vifte af velkendte værktøjer, som understøtter elevernes aktiviteter og bevidste valg, som begge er centrale i lære- og formidlingsprocessen. 


Skabeloner

Mere eller mindre lukkede programmer har i mange år været anvendt til forskellige veldefinerede læringsaktiviteter. Office kan benyttes til at producere forskellige læringsobjekter til afgrænsede aktiviteter. som fx træning af multiplikationstabeller, talende multimediebøger, befolkningsvækst, tegneserier m.v. Udgangspunktet er at lave skabeloner, som sætter rammer for aktiviteterne og tilvejebringer de nødvendige redskaber til faglig indlæring. Her ses et læringsobjekt i form af en regnearksmappe med forskellige ark til at arbejde med regningsarterne. Når eleven tager udgangspunkt i en pædagogisk udformet skabelon, er behovet for brugerens betjeningsmæssige kompetence minimeret, og fokus er i stedet flyttet til eksperimenterende arbejdsformer, struktureret refleksion og elevens formidling med udgangspunkt i det faglige indhold. På grund af Officeprogrammernes åbne karakter, kan skabelonerne udvikles og bearbejdes efter behov, hvis selve grundskabelonen ikke skulle indeholde alle nødvendige eller ønskelige faciliteter.

Læringsobjekt til arbejde med addition.


LĂŚringsobjekt til at arbejde med frankering.LĂŚringsobjekt til at arbejde med subtraktion.
I denne tegneserie fra 3. klasse er overskrift, navigationspile, ”sluk lyd”, billed- og tekstramme ind­ arbejdet i skabelonen. Eleven skal ”kun” forholde sig til at producere tegninger, billedtekst og ind­ talt lyd. Fokus fjernes fra tekniske elementer og rettes mod det væsentlige, nemlig elevens egen Talende bøger med udgangspunkt i en skabelon.

fortælling. Denne PowerPoint skabelon har således stimuleret elevens evne til at udtrykke sig mundt­ligt, skriftligt og gennem billedsprog.

10

11


Brugerfladen I den nye brugerflade i Office 2007 er alle faciliteter synlige og meget let tilgængelige. Intet er længere skjult i hierarkier i uoverskuelige menustruktuer, men velkendte og nye funktioner er umiddelbart til at få øje på i den overskuelige brugerflade.

faner

BÅND

I dette hæfte illustreres, hvordan nye faciliteter og brugerfladen muliggør en mere intuitativ brug af Office 2007 som et grundlæggende, fleksibelt og omfangsrigt redskab i den daglige undervisning. De enkelte programmer i Officepakken er ens opbygget, så det er nemt at orientere sig og benytte de samme arbejdsgange i alle programmerne. STATUSLINIE

Båndet

De velkendte menustrukturer er i Office 2007 erstattet af nyskabelsen bånd, hvor beslægtede funktioner er placeret i grupper, som giver overblik over funktionerne. Alle funktioner er umiddelbart synlige, også funktioner, der i tidligere versioner var gemt i menuhierakiet, er nu så synlige, at brugeren intuitivt lader sig inspirere til at benytte dem i de daglige opgaver. Statuslinien

I bunden af vinduet findes en statuslinie, som indeholder lettilgængelig information om: sideantal, antal ord, skærmvisning og et panel til at justere zoomfaktor. 12

13


Genvejsmenu

Når et tekstafsnit er markeret, bliver en nedtonet genvejsmenu aktiveret automatisk. Når musen føres ind i menuen, fremstår den 100% synlig og kan benyttes. Visuel afprøvning

Når eleven arbejder på at få sammenhæng mellem indhold og udtryksform i et produkt, er det væsentligt, at eleven kan eksperimentere og afprøve forskellige muligheder i en let og overskuelig arbejdsgang. Visuel afprøvning gør det muligt at få præsenteret den endelige fremtoning i forbindelse med formatering af tekst og billeder, inden et valg træffes ved et klik med musen. Hvis farven i et tekstafsnit skal ændres, så skifter tekstfarven ganske enkelt, når musen føres gennem farvepaletten og på tilsvarende måde ændres tekstens størrelse, når der peges på værdier for fontstørrelser. Man kan således orientere sig visuelt om valgmulighederne, inden det endelige valg foretages.

Visuel afprøvning af fontstørrelse og –farve.

Når et billede er markeret aktiveres et bånd med formateringsmuligheder for billedet. Også i denne sammenhæng er der visuel afprøvning for at eksperimentere med valg af layoutmuligheder ved at pege og vurdere inden et bevidst valg træffes. Ombrydning af tekst til et billede er én mulighed.

Visuel afprøvning af tekstombrydning.

14

15


Word I den daglige undervisning er inddragelse af tekstbehand­ling velkendt og meget central. Når eleverne arbejder med deres skriftlige udtryksform, skal der skabes sammenhæng mellem indhold og layout. Mulighederne for at understøtte procesorienterede arbejdsformer og arbejde målrettet med at lave et passende layout, er vigtige processer for at udvikle elevernes skriftlige udtryksform.

16

17


layOutmulighEdEr i raPPOrtEn En rapport indgår som et naturligt element i eksempelvis fysik, biologi, projektopgaver mv. Disse rapporter skal indeholde nødvendige elementer som forside, sidefod med sidenummerering, tabeller og illustrationer. Guiden forside kan benyttes til at fremstille netop den udgave af projektets forside, som passer ind i den faglige sammenhæng. Når teksten først én gang er indtastet, kan der skiftes til andre udgaver med den allerede indtastede tekst. En anden guide håndterer forskellige versioner til sidefoden, og der kan vælges speciel forside uden sidefod.

18

19


Illustrationer i rapporten sætter prikken over i’et. Både som æstetisk virkemiddel, men ikke mindst som en væsentlig del af indholdet. En ny feature til design af grafer og billedlayout gør det muligt at arbejde med forskellige grafi ske virkemidler, som skaber en detaljeret sammenhæng mellem indhold og layout. Visuelt gennemsyn gør det lettere for eleven at træffe kompetente valg, når et layout bearbejdes. Enkle billedbehandlingsværktøjer gør det muligt at bearbejde fotos direkte i Offi ceprogrammerne, og tilsvarende redigeringsværktøjer fi ndes til håndtering af lyd og video m.m. Hjælpeværktøjerne er integreret i det program, der aktuelt arbejdes i.

Layout med forskellige grafiske udtryk.

0

1


Procesorienteret skrivning Allerede fra de mindste klassetrin kender eleverne de velkendte redskaber til at fortryde, slette, flytte og kopiere, når de arbejder ved computeren. Det opleves som nemme, overskuelige og konstruktive redskaber, når der arbejdes procesorienteret med de skriftlige produkter.

Bånd med korrekturredskaber.

Faciliteterne som understøtter procesorienteret skrivning er blevet organiseret i ét samlet bånd og indeholder eksempelvis: • Stave- og grammatikkontrol • Synonymordbog • Ord- og anslagsoptælling Kommentarer under skriveprocessen

Når der skal responderes på et udkast kan kommentarbokse anvendes til at kommentere og foreslå ændringer: Opret, slet eller naviger mellem kommentarer. Ord eller afsnit, der skal kommenteres afmærkes i elevens tekst, og i kommentarfelterne kan respondenten nu tilføje ris/ros eller forslag til overvejelser. Når eleven atter modtager sit udkast, gennemarbejdes kommentarerne, og eleven afgør, hvordan de skal bruges i forhold til det endelige produkt. 22

Kommentarfelter med respons.

23


Indtaling af en respons eller kommentar er en anden mulighed, som med fordel kan benyttes til læsesvage elever, som ikke nødvendigvis har den store gavn af skrevne kommentarer, men som bedre kan forholde sig til auditiv feedback. Fra Indsæt Objekt vælges lydfil, og kommentarer samt forslag til ændringer m.v. indtales. Det vises som et ikon, der umiddelbart placeres efter det afsnit, som er kommenteret.

Her er en lile drang Det er en majet rar hun Han som er kender jeg.

Naturfaglig notation Når eleverne arbejder med skriftlige produkter i naturfagene, skal det gerne være nemt og bekvemt at arbejde med den tilhørende notation. I Word 2007 indsættes symboler, regneudtryk og formler nu legende let i elevernes opgaver eller rapporter. De nye faciliteter giver mulighed for at udforme prøvebesvarelserne i én arbejdsgang, hvor løsningsproces og opstilling udarbejdes intuitivt ved kombination af almindelig tekst suppleret med symboler og regneudtryk. Fra galleriet kan vælges mellem velkendte symboler og udtryk.

24

• Ligning • Naturfaglige symboler • Matematiske funktioner og regneudtryk

25


Der kan eksempelvis laves udtryk som:

A∆ABC = ½hg

25 ˚C = 77 ˚F

O = �r²

Når der er behov for at arbejde med formler og regneudtryk anvendes galleriet for matematiske funktioner. Det letter arbejdet med at lave opstillinger til fx brøker, potenser, funktionsudtryk, mængdeoperatorer, kvadrat- og kubikrødder samt mange forskellige kombinationsmuligheder.

X= Ved brug af Ligning tager en prøvebesvarelse sig nu således ud: Besvarelse at prøveopgave i Word.

26

27


PowerPoint Formidling af viden er af stor betydning i mange faglige sammenhænge. I PowerPoint kan den enkelte elevs foretrukne udtryksformer understøttes af et ægte multimediaprogram, og nye redigeringsværktøjer til fotos, lyd og video giver både afsender og modtager målrettede og unikke oplevelser. Dynamisk understøttelse af læringsstile, indhold og genrer skaber optimale forhold for at formidle et budskab.

28

29


Et billede siger mere end tusinde ord … Når klassen fx har været på ekskursion, eller der har været besøg i klassen, kan efterbehandlingen tage udgangspunkt i præsentation af digitale fotos. Det væsentlige i denne sammenhæng er selvfølgelig at: • Illustrationer er et udtryksmiddel, som elever med læse- og skrivevanskeligheder nemt kan bruge • Illustrationer kan støtte elevernes mundtlige formulering • Illustrationer kan frigøre eleven fra tekst, således at en oplæsning erstattes af en levende fremlæggelse Det nye fotoalbum i PowerPoint 2007 understøtter elevens fortælling med forskellige udtryksformer, således at eleven udvikler sig til en kompetent formidler af egen viden. Et nyt fotoalbum oprettes med få museklik. Der skal ikke længere bruges tid på at tilpasse billedernes størrelse og indsætte tekstrammer. Det gøres automatisk og ener­ gien kan i stedet bruges på at udvælge gode billeder samt den mundtlige fortælling.

Guide til oprettelse af Fotoalbum.

30

31


Dynamiske sammenhænge med SmartArt Når eleverne skal lave en faglig præsentation, bruges lister med punktopstilling ofte til forenkling og fokusering af budskabet, men listen med sideordnede sætninger og ord beskriver jo nødvendigvis ikke relationerne. Når eleverne har fundet nogle sammenhænge, så er det selvfølgelig vigtigt, at de overvejer dynamikken og forholder sig til om forholdet kan beskrives som sideordnet, hierarkisk, procesorienteret, eller cyklisk. SmartArt kan foretage dynamiske organiseringer af begreber. Det er en god hånds­ rækning til, at eleven foretager en bevidst overvejelse over, hvilken model der bedst karakteriserer de aktuelle relationer.

Underbyg dit budskab med SmartArt.

32

33


Lydbøger Aldrig har det været nemmere at knytte lyd til elevernes egne fortællinger i PowerPoint. Denne mulighed skal selvfølgelig udnyttes for den elevgruppe, som endnu ikke helt behersker det skrevne sprog. Læse- og skriveusikre elever tilbydes gennem indtaling at lave deres helt egne aktiviteter, hvor muligheden for at lave produkter baseret på indtalte kommentarer og mundtlige fortællinger i et vist omfang kompenserer for usikkerhed. Samtidig sidestilles de med klassens øvrige elever i forhold til at få mulighed for at formidle faglig viden. Ved at lade eleverne indtale fortællinger, kommentarer eller lydeffekter til en skærmfortælling, stimuleres elevens evne til mundtlig fremstilling, og optagelserne på computeren giver eleverne god mulighed for at vurdere deres egen fremstilling med hen­ blik på evt. forbedring ved at genoptage sekvensen. Arbejde med lydbøger rummer således en god mulighed for målrettede eksperimenter, hvor eleven ved selvevaluering kan udvikle den sproglige udtryksform.

34

35


Når der tilføjes tekst til en præsentation, kan nogle elever ofte falde for fristelsen til at kopiere en tekst på en webside til en tekstboks i sin egen PowerPoint præsentation. Det er der næppe megen læring i, så lad i stedet eleven indtale den nødvendige information og læg mærke til, at det nu er blevet elevens stemme med eget indhold og ikke nødvendigvis kopieret tekst, som indgår i produktet. Office 2007 giver gode muligheder for undervisningsdifferentiering, og så gør det jo heller ikke noget, at det er spændende og inspirerende at arbejde med en rigtig multimediefortælling, uanset om man går i 2. klasse eller er blevet en kompetent bruger i 8. klasse. Talende bøger er en oplagt mulighed til både faglig formidling samt mere fabulerende skærmfortællinger.

36

37


Excel At kunne arbejde undersøgende og beskrivende med udgangspunkt i talmateriale er meget væsentligt, når der skal findes løsninger på mange problemkomplekser. I denne relation er det vigtigt, at udnytte regneark til at understøtte målrettet, eksperimenterende og kreativ problemløsning. Udnyt mulighederne for at udforske forskellige modeller i Excel med henblik på at finde mulige sammenhænge og løsningsmodeller.

38

39


Mine omgivelser er bygget af … Med udgangspunkt i galleriet af diverse figurer kan selv de mindste elever have glæde af at lave ”tegninger” gennem sammensætning af enkle og mere komplekse figurer til scenarier de kender fra hverdagen. En figurjagt rundt på skolen, i kirken eller blandt vejtavlerne på skolevejen fortæller hurtigt, at trekanter, cirkler, firkanter m.v. indgår i mange bygninger. Når de mindste elever starter med at lave tegninger i Excel, udvikles gradvist evnen til at orientere sig, opbygge, flytte og kopiere elementer, samtidig med at der skabes sammenhæng mellem de geometriske figurer fra skolen og velkendte former i vores omgivelser. Når eleverne møder Excel tidligt i skoleforløbet med alderssvarende aktiviteter, udvikles et godt kendskab til både de elementære og mere specielle funktioner i regnearket. På sigt giver arbejdet med at lave enkle tegninger et godt grundlag for at benytte tegneredskaberne, når opgaverne senere i forløbet skal illustreres med arbejdstegninger og andre former for illustrationer.

40

41


En læsekontrakt stimulerer og giver overblik Et regneark er ikke kun skabt til matematiktimerne. Selv i de mindste klasser er det vigtigt, at dokumentere og skabe overblik over læringsaktiviteterne. En læsekontrakt i Excel er en oplagt mulighed for eleven til at få skabt gode rammer for læseudviklingen samt skabe et flot overblik over status og mål for perioden. Når Excel indføres på denne måde, får eleven hurtigt kendskab til forskellige filtyper, samt mulighed for at orientere sig på computeren, når læsekontrakten løbende skal ajourføres. Antal læste sider tælles automatisk sammen og grafen i øverste venstre hjørne illustrerer tydeligt, hvad eleven har nået med én farve samt de resterende sider med en anden farve. Enkle funktioner som Autosum og guiden Grafer er de eneste redskaber, der skal benyttes for at oprette et overskueligt og dynamisk regneark.

42

43


Overblik over spørgeskemaundersøgelsen Når eleverne skal lave en spørgeskemaundersøgelse, er det let at nå en bred målgruppe ved at bruge Skolebussen eller ElevIntra til at indsamle de nødvendige data. Herefter skal det indsamlede materiale bearbejdes i Excel, før eleverne kan lave en konklusion. Som udgangspunkt kan en stor mængde data i første omgang virke uoverskuelig, men med enkle tricks kan der hurtigt skabes brugbare resultater, der giver overblik. Teksten skal gøres læsbar og udvalgte data skal forsynes med farvede symboler, som letter tolkningen af resultaterne. I dette eksempel er der i den afmærkede kolonne lavet en betinget formatering med udgangspunkt i målgruppens sexuelle debutalder. En ny feature kan automatisk knytte farvede symboler til det enkelte celleindhold, og på denne måde er det intuitivt at få et generelt overblik fordelingen, hvor: • Ingen sexuel debut markeres med gult • Sexuel debut på 14 og derunder markeres med rødt (altså ikke tilladt) • S exuel debut på 15 og derover markeres med grønt (altså tilladt) Den betingede formatering med farvede symboler giver et markant overblik over fordelingen i kolonnen, og samtidig er der en tydelig markering af den aktive kolonne. Excel knytter automatisk farvede symboler til bestemte forvalgte intervaller, men eleven kan selvfølgelig nemt selv vælge intervalinddelingen. Ved at benytte tekstombrydning, formateres indholdet i kolonnerne også nemt fra uoverskueligt celleindhold til læsbar tekst. 44

45


Matematiske modeller I naturfagssammenhænge er den eksperimenterende arbejdsmetode grundlæggende for elevens erkendelse. Excel giver mulighed for at opstille modeller, som kan gøres til genstand for at udforske sammenhænge, men regnearket skal designes, så det tydeligt lægger op til eksperimenterende aktiviteter. Et regneark kan designes med scroll-bars, som gør det enkelt og motiverende for eleven at foretage målrettede eksperimenter, hvor eksempelvis gradvise ændringer af isolerede elementer kan give indsigt i tilsyneladende uoverskuelige sammenhænge. I dette eksempel kan hældningstal og skæringspunkt med 2. aksen ændres ved forskyd­ ninger i scroll-baren og efter hver forskydning ajourføres såvel tabel som den grafiske afbildning. På denne måde er det både intuitivt, nemt og motiverende at undersøge, hvilken sammenhæng der er mellem værdierne og det grafiske billede. Dette ark giver anledning til at overveje sammenhænge mellem de justerbare værdier og grafens udformning.

46

47


48 Uddybende videoesekvenser til henholdsvis PowerPoint, Word og Excel kan ses p책: www.microsoft.dk/uddannelse/video2007

Microsoft Office Pixibog  
Microsoft Office Pixibog  

PowerPoint 29 Et billede siger mere end tusinde ord… 0 Dynamiske sammenhænge med SmartArt Lydbøger, Excel 39 Mineomgivelsererbyggetaf… 4...

Advertisement