Page 1

El Registre Memory of the World (MOW) és un programa promogut per la UNESCO destinat a la protecció, la preservació, l’accés i la difusió del patrimoni documental. El seu objectiu és promoure i preservar de l’amnèsia col·lectiva els documents capitals per a entendre l’evolució de la humanitat.

del 30 de juliol al 15 de setembre de 2013

GI.1066-2013

SALA EXPOCAMBRA de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona c. Ciutadans 12

WWW.JMOLIVERAS.CAT

El Llibre del Sindicat Remença de 1448, custodiat a l’Arxiu Municipal de Girona, ha estat el primer document català que la UNESCO ha inscrit (juny de 2013) al Registre Memòria del Món.

EL SINDICAT REMENÇA DE MEMÒRIA DEL MÓN

1448


El passat mes de juny de 2013 el Comitè Internacional del Programa Memòria del Món reunit a Gwangju (República de Corea) va acordar inscriure el Llibre del Sindicat Remença de 1448, custodiat a l’Arxiu Municipal de Girona, al Registre Memòria del Món de la UNESCO.

“Els mals usos són, en tots els sentits, absolutament horribles a la llei de la natura, a les Escriptures i al precepte diví” [fol. 2r] Els pagesos de remença eren homes i dones vinculats, per contracte, a un mas i les seves terres i obligats a pagar una remença o redempció per a deslliurar-se d’aquesta adscripció a la terra. A més estaven subjectes a altres servituds –conegudes com a “mals usos”- i drets que el pagès devia al senyor.

El Llibre del Sindicat Remença de 1448 és un document manuscrit escrit en llatí entre 1448 i 1449 que conté les actes de les reunions celebrades pels homes de remença, o serfs, de 912 parròquies de les diòcesis catalanes de Girona, Vic, Barcelona, Elna i Urgell per tal de nomenar els seus síndics o representants que havien de negociar l’abolició de la servitud dels mals usos davant del rei Alfons IV, el Magnànim.

Les reunions dels remences es van celebrar entre el 13 d’octubre de 1448 i el 10 de març de 1449 i van aplegar prop de 10.500 homes. Aquestes assemblees, autoritzades pel rei Alfons el Magnànim, havien de servir també per a recollir els diners necessaris per a sufragar el procés. Frontal d’altar de la Infància de Jesús, anònim, segle XIV, detalls. MNAC – Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona (Fotògrafs: Calveras/Mérida/Sagristà)

Reclamacions com les dels remences es van anar succeint arreu d’Europa al llarg del segle XV, però és a Catalunya on es va abolir, per primera vegada de forma oficial, l’esclavitud el 1486 a través de la sentència arbitral de Guadalupe. El sindicat remença de 1448 n’és un precedent. A més, s’hi expressa la voluntat dels pagesos no lliures d’un ampli territori, cosa que el fa excepcional. Tractatus novus de astronomia, Ramon Llull, segle XV, f.57r. Biblioteca de Catalunya. Barcelona Caplletres miniades de tres manuscrits que contenen obres de Virgili, segle XV. Ms. 891, Ms. 768, Ms. 837; Biblioteca Històrica. Universitat de València.


The Memory of the World (MOW) Register is a programme promoted by UNESCO especially for the protection, preservation, access and diffusion of documentary heritage. Its objective is to promote and preserve from collective amnesia the most important documents in order to understand the evolution of humankind.

30th July to 15th September 2013

1106-2013

EXPOCAMBRA Hall of the Girona Chamber of Urban Property c. Ciutadans, 12

WWW.JMOLIVERAS.CAT

The Llibre del Sindicat Remenรงa de 1448, conserved in the Municipal Archive of Girona, is the first Catalan document to have been listed by UNESCO (June 2013) in the Memory of the World Register.

THE REMENร‡A SYNDICATE OF 1448 MEMORY OF THE WORLD


In June 2013 the International Committee of the Memory of the World Programme, meeting in Gwangju, South Korea, agreed to enter the Llibre del Sindicat Remença de 1448 in UNESCO’s Memory of the World Register.

“The mals usos are in all senses, absolutely abhorrent to the laws of nature, to the Scriptures and to divine commandments” [fol. 2r] The remença peasants were men and women tied by contract to a farm and its land and obliged to pay a remença or redemption to free themselves from this attachment to the land. In addition they were subject to other forms of servitude – known as mals usos – and taxes that the peasant owed to the lord.

The Llibre del Sindicat Remença de 1448 (Peasant Syndicate Book of 1448) is a document handwritten in Latin between 1448 and 1449 that contains the minutes of the meetings held by the men of the remença, or serfs, of 912 parishes in the Catalan dioceses of Girona, Vic, Barcelona, Elna and Urgell, to appoint their syndics, or representatives, who would have to negotiate the abolition of the mals usos (servitude) before King Alfons IV the Magnanimous.

The meetings of the remences were held between 13th October 1448 and 10th March 1449 and nearly 10,500 men gathered there. These assemblies, authorized by King Alfons the Magnanimous, were also used to collect the money necessary to pay for the process. Altar frontal of Jesus’ childhood, anonymus, 14th century, details. MNAC – Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona (Photographers: Calveras/Mérida/Sagristà)

Claims like those of the remences occurred regularly all over Europe throughout the fifteenth century, but it was in Catalonia where slavery was abolished in 1486, for the first time officially, through the arbitral Sentence of Guadalupe. The Remença Syndicate of 1448 is a precedent of it. Additionally, it expresses the wishes of the unfree peasants from a large part of the country, which makes it exceptional. Tractatus novus de astronomia, Ramon Llull, 15th century, f. 57r. Biblioteca de Catalunya. Barcelona Miniatures from three manuscripts containing Virgil’s works, 15th century, Ms. 891, Ms. 768, Ms. 837; Biblioteca Històrica. Universitat de València.


El Registro Memory of the World (MOW) es un programa promovido por la UNESCO destinado a la protección, la preservación, el acceso y la difusión del patrimonio documental. Su objetivo es fomentar y preservar de la amnesia colectiva los documentos capitales para entender la evolución de la humanidad.

30 de julio a 15 de septiembre de 2013

GI.1067-2013

SALA EXPOCAMBRA de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona c. Ciutadans 12

WWW.JMOLIVERAS.CAT

El Llibre del Sindicat Remença de 1448, custodiado en el Archivo Municipal de Girona, ha sido el primer documento catalán que la UNESCO ha inscrito (junio de 2013) en el Registro de la Memoria del Mundo.

EL SINDICATO REMENSA DE MEMORIA DEL MUNDO

1448


El pasado mes de junio de 2013 el Comité Internacional del Programa Memoria del Mundo reunido en Gwangju (República de Corea) acordó inscribir el Llibre del Sindicat Remença de 1448 en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO.

“Los malos usos son, en todos los sentidos, absolutamente horribles a la ley de la naturaleza, a las Escrituras y al mandato divino” [fol. 2r] Los payeses de remensa eran hombres y mujeres vinculados, por contrato, a una casa y sus tierras y estaban obligados a pagar la remensa o redención para librarse de esta adscripción a la tierra. Además estaban sujetos a otras servidumbres -conocidas como malos usos- y derechos que el agricultor debía al señor.

El Llibre del Sindicat Remença de 1448 es un documento manuscrito escrito en latín entre 1448 y 1449 que contiene las actas de las reuniones celebradas por los hombres de remensa, o siervos, de 912 parroquias de las diócesis catalanas de Girona, Vic, Barcelona, Elna y Urgell para nombrar sus síndicos o representantes que debían negociar la abolición de la servidumbre de los malos usos ante el rey Alfonso IV, el Magnánimo.

Las reuniones de los remensas se celebraron entre el 13 de octubre de 1448 y el 10 de marzo de 1449 y reunieron cerca de 10.500 hombres. Estas asambleas, autorizadas por el rey Alfonso el Magnánimo, debían servir también para recaudar el dinero necesario para sufragar el proceso. Frontal de la Infancia de Jesús, anònimo, siglo XIV, detalles. MNAC – Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona (Fotógrafos: Calveras/Mérida/Sagristà)

Reclamaciones como las de los remensas se fueron sucediendo en toda Europa a lo largo del siglo XV, pero es en Cataluña donde se abolió, por primera vez de forma oficial, la esclavitud en 1486 a través de la sentencia arbitral de Guadalupe. El sindicato remensa de 1448 es un precedente. Además, en él se expresa la voluntad de los payeses no libres de un amplio territorio, hecho que lo hace excepcional. Tractatus novus de astronomia, Ramon Llull, siglo XV, f. 57r. Biblioteca de Catalunya. Barcelona Miniaturas de tres manuscritos que contienen las obras de Virgilio, siglo XV, Ms. 891, Ms. 768, Ms. 837; Biblioteca Històrica. Universitat de València.

1017 cataleg  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you