Page 1

กบกับหนู หนูเเก่ตวั หนึ่งเดินทางเเรมรอนมาจนถึงลำาธารที่ชายป่ า หนู ต้องการจะข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามจึงเข้าไปหาเจ้ากบ ตัวน้อยที่ริม ลำาธาร เเล้วเอ่ยขอให้กบช่วยพาข้าม ลำาธาร เเล้วเอ่ยขอให้กบช่วย พาข้ามลำาธารด้วย กบน้อยมองหนูเเล้วปฏิเสธอย่างสุ ภาพว่า " โธ่ ฉันน่ะตัวเล็กพอๆ กับท่าน เเล้วจะพาท่านข้ามไปได้ อย่างไร กันล่ะจ๊ะ " เเต่หนูไม่ยอม กลับอ้างว่าตนเป็ นสัตว์ผอู้ าวุโสกว่า ถ้ากบ ไม่ช่วย ตนก็จะไปป่ าวประกาศให้สรรพสัตว์ท้ งั หลายรู ้ถึง ความใจดำาของ กบ เมื่อถูกขู่เข็ญเช่นนั้น กบจึงต้องจำายอมให้หนูเอาเท้าผูก กับเท้าของ ตนเเล้วก็พาว่ายข้ามลำาธาร เเต่ทว่าพอว่ายไปได้เเค่ครึ่ งทางเท่านั้น กบก็เริ่ มหมดเเรง ำ เหยีย่ วตัวหนึ่งก็โฉบลงมาจิกเอา ทั้ง ก่อนที่ท้ งั คู่จะจมน้าตาย กบเเละหนูไปกิน

หนูกับกบ  

เรื่องนี้เกี่ยวกับหนูกับกบ